Onze orderpickers in de kijker. Led: het licht van de toekomst. Blum-showroom Nederland permanent bemand

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onze orderpickers in de kijker. Led: het licht van de toekomst. Blum-showroom Nederland permanent bemand"

Transcriptie

1 Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r editie april 2010 Oze orderpickers i de kijker Led: het licht va de toekomst Blum-showroom Nederlad permaet bemad

2 Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord 9 B-9100 Sit-Niklaas Tel Fax VHIZIER wordt gratis verspreid oder de persoeelslede, klate e relaties va Va Hoecke v, Va Hoecke bv e Halux v. Periodiciteit: VHIZIER verschijt 3x per jaar: augustus, december, april Hoofdredacteur: Karia Hes Redacteurs: Peter Va Hoecke Steve Muylaert Paul Verhulst Arja Glas Sophie Verhaert Cecilia De Witer Dieter Guiée Grafische vormgevig: Tieke Va Brussel Drukkerij: Bredero - Melle Veratwoordelijke uitgever: Peter Va Hoecke Va Hoecke v Copyright: Niets uit deze uitgave mag worde overgeome, vermeigvuldigd of gekopieerd zoder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemmig va de uitgever e zoder brovermeldig. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze e aar beste wete is samegesteld, kue uitgever e auteurs op gee ekele wijze istaa voor de juistheid of volledigheid va de iformatie. Zij aavaarde da ook gee ekele aasprakelijkheid va schade, va welke aard ook, die het gevolg is va hadelige e/of beslissige die gebaseerd zij op deze iformatie. I deze editie: Voorwoord 3 Same Naar Méér! 4-5 Va Hoecke v 6-7 Halux v 8 Va Hoecke bv 9 Blum 10 Beurze 11 Product I t VHIZIER Wedstrijd 19 Vooruitblik 20 Coverfoto s: éé week collectieve sluitig i zomer 2010 Os team orderpickers De gloedieuwe showroompromowage Omdat bereikbaarheid voor oze klate ee heel belagrijk aspect is i oze diestverleig, zal oze oderemig tijdes de zomervakatie slechts éé week volledig geslote zij, l. week 30 (va maadag 26 juli t.e.m. vrijdag 30 juli). Deze optimaliserig kue wij realisere dakzij de flexibiliteit va oze medewerkers. Tijdes de adere vakatieweke staa wij te dieste va oze klate. Dit beteket voor he dat ze op voorhad mider diee te bestelle e ook tijdes de vakatieperiode maximaal gebruik kue make va oze service. Edito Beste collega s De koude witer ligt achter os e de eerste zoestrale zulle weldra aa kracht wie. Ee uitgeleze momet om vooruit te kijke aar wat de toekomst os og allemaal aa mogelijkhede, gebeurteisse e uitdagige zal brege. De uitdagige zij legio. De ivoerig va ieuwe producte zoals CLIP top BLUMOTION e AVENTOS SERVO-DRIVE zij volop aa de gag. De igebruikame va oze Blum-showroom e het Va Hoecke-traiigceter staat weldra voor de deur. De volgede fase i os proces aar World Class Maufacturig e Voortdured Verbetere is igezet. Al deze projecte verge het beste va oze krachte met als doel oze klate iet ekel tevrede te stelle, maar zelfs opgetoge te make. Hiervoor geve we - zoals va os wordt verwacht - het beste va oszelf. Dit impliceert ook dat oze orgaisatie costat i evolutie is. Deze ispaige resultere i ieuwe medewerkers, maar ook i ieuwe fucties. Omgaa met die veraderige i de eige orgaisatie vergt flexibiliteit e egagemet. Ik be erva overtuigd dat wij op dit vlak same al heel ver staa. De komede maade e jare schakele we hier og ee versellig hoger. Lags deze weg wil ik ook iederee aaspore om actief aa oze toekomstprojecte mee te werke. Je zal merke dat er heel wat mogelijkhede zulle otstaa. Ee uitgeleze kas om je steetje bij te drage aa ee totaalproject waaraa ieder va os zij waardevolle bijdrage levert. Dit proces is iteressat, maar iet eevoudig. De mes houdt va ieuwe dige, maar schuwt de veraderig is ee belagrijke e juiste vaststellig. Toch be ik erva overtuigd dat we elkaar hierbij same als éé familie kue odersteue. Op die maier zulle we i staat zij (é blijve) het hoofd te biede aa de uitdagige va morge: de groeiede orgaisatie, het toeemede belag va e-services, de wese va de kritische e veeleisede cosumet, de veraderede wereld. Tot slot wil ik mij dak uitspreke aa os redactieteam va VHIZIER dat er voor de derde maal i geslaagd is veel va oze activiteite op ee ispirerede maier zichtbaar te make. Getuige hierva zij de talloze positieve e zelfs roduit ethousiaste reacties die os uit alle hoeke bereike. Vooral medewerkers (wat voor jullie is dit medium i eerste plaats bedoeld) maar ook adere betrokkee leze iedere keer met veel ieuwsgierigheid over oze oderemig. We kue da ook terecht fier zij over oze resultate, e dat ka allee dakzij de iet aflatede izet va iedere medewerker. Alvast ee hele fije zomertijd gewest! I aam va het maagemet, Peter Va Hoecke - CEO 2 3

3 Same Naar Méér! Same Naar Méér! Productopleidig op maat Va Hoecke otwikkelt DYNAPLUG Ee jaar gelede startte A Oraedt als opleidigsveratwoordelijke. I het kader va Same Naar Méér! gig ze metee va start met het defiiëre va doelgroepe voor productopleidige. Het resultaat is ee aabod va vier opleidigsprogramma s: Basis Plus Pro Expert Afhakelijk va de fuctie e de graad va productkeis die va de ieuwe medewerker verwacht wordt, krijgt hij/ zij ee aagepast opleidigsprogramma. Zo hebbe ieuwe ICT-medewerkers voldoede aa ee basis productkeis. Buitediestmedewerkers e mese va de afdelig productmaagemet worde opgeleid tot echte experte i oze producte. Waar het zivol is, wordt theorie aagevuld met ee praktijkopleidig. A past de uitgebreide basisopleidig aa volges de vier doelgroepe. Iederee krijgt dus precies die iformatie die hij/zij odig heeft. Same met Cecilia De Witer (Huma Resources) werkt A ook ee opleidigspla uit voor elke ieuwe medewerker. Zo beware we ee overzicht va alle opleidige per persoo e wake we erover dat iederee op eezelfde afdelig ook dezelfde opleidige krijgt. De opleidigsstructuur is herbekeke e komt u overee met de structuur va Blum. Dat is hadig aagezie Blum os alle productopleidige ter beschikkig stelt die we vervolges vertale e aapasse aa os gamma. Bregt ee va oze adere leveraciers ee ieuw product uit? Da kome zij op uitodigig zelf de opleidig geve. Dat zorgt voor meer voelig met de producte. Same met Rudolf De Nul e Jo De Meyer werkte A ook traiige uit rod basisgrodstoffe zoals alumiium, hout e glas. DYNALOG is software va Blum voor het plae va corpusse e het bestelle va beslag. DYNALOG bestaat uit drie dele: DYNACAT: de elektroische productcatalogus DYNASHOP: het wikelwagetje DYNAPLAN: corpusplaig Va Hoecke heeft het iitiatief geome om er ee vierde deel aa toe te voege: DYNAPLUG: olie bestelsysteem Door oze bijdrage i het otwikkeligsproces is DYNA- PLUG afgestemd op de ode va de Beelux-markt. Hoe werkt DYNAPLUG? Met DYNAPLAN ka oze klat sel corpusse plae e bijpassed beslag kieze. Via DYNAPLUG stuurt hij de geselecteerde corpusse door aar os olie bestelsysteem. Vervolges otvagt de klat ee gedetailleerde prijsopgave va de TANDEM- BOX-lade e va het extra bestelde meubelbeslag. Met deze verieuwde tool zorge we ervoor dat de DYNALOG-gebruikers i de toekomst vlot e eevoudig hu bestellig va zowel oderdele als voorgemoteerde lade kue plaatse. Jo Claes va oze ICT-afdelig, werked aa de otwikkelig va DYNAPLUG DYNAPLAN: corpusplaig DYNAPLUG: selectie va corpusse DYNAPLUG: olie bestelle Magazijmedewerkers krijge opleidig over ieuwe producte. V.l..r. Rudi De Laet, Ige Bollaert, Gio Braem, Michael Peeters, A Oraedt, Svetlaa Timoshia Wist je dat A Oraedt, same met Rudolf De Nul e Jo De Meyer het Va Hoecke-opleidigsteam vorme? Same geve zij de itere opleidige. ee ieuwe buitediestmedewerker 266 uur producttraiig krijgt alvores ee eerste keer de baa op te gaa met ee collega? er meer da 60 verschillede opleidige zij, gaade va AVENTOS-klapdeure tot VHISIE (e-commerce) e computertraiige? Jo De Meyer geeft opleidig over de werkig va de PROCENTER (boor- e beslagizetmachie) aa leraars e leerlige va het VTI te Waregem Projectame: - BD 11 Opleidigspla/structuur - BD 13 Opleidig eveproducte/radifo - BD 15 Cocurretietraiig - BD 16 Leveraciersscholige Projectveratwoordelijke: A Oraedt Projectlede: Rudolf De Nul, Jurge Va Driessche, Jo De Meyer, Peter Va Hoecke, Louis De Smet Projectaam: ICT 8 DYNAPLUG Projectveratwoordelijke: Paul Verhulst Projectlede: Dietmar Awader (Blum), Joha Baetslé, Jo De Meyer, Jo Claes, Wim Vermeule, Karia Hes Dak aa het DYNALOG-softwareteam va Blum voor de hulp tijdes de otwikkelig va DYNAPLUG e hu waarderig voor het eidresultaat. Mometeel wordt er overlegd met buiteladse Blumverdelers om DYNAPLUG te itegrere i hu e-commerce. DYNAPLUG is beschikbaar i de Beelux vaaf mei

4 Va Hoecke v Het bouwproces i beeld De gevelbekledig is voor 90 % afgewerkt. Ee ethousiaste bouwheer, Luc Va Hoecke, omrigd door ir. Julie Wymeersch (liks) e bouwarchitect Jos Wymeersch (rechts). Begi februari startte me met het plaatse va de Marazzo-vloer. Dit is ee terrazzo vloersysteem of graito, ter plaatse gelegd e geschuurd, opgebouwd met graiet aggregate e epoxyharse. De bekome oppervlakte is aadloos, uiterst sterk e vertoot typische esthetische eigeschappe va atuurstee. Hiervoor werde ogeveer 22 to graietschilfers met de had verwerkt! Na 14 dage slijp- e polijstwerk begie de verwarmde vloere hu defiitief uitzicht te krijge. De cetrale gag is 67 meter lag. Tege de wade zij er bradwerede plate aagebracht, waarachter koelleidige verborge zitte. Die zorge ervoor dat de omgevig op de ideale temperatuur wordt gehoude voor de bezoekers. Wat staat er de komede maade geplad? Het plaatse va de structure voor de buiteterrasse op het dak va de bestaade magazije (9 meter hoog). Het plaatse va de staalcostructie voor de platezoe. Deze heeft ee overspaig va 20 meter e ee hoogte va 2,70 meter! Defiitieve schilderwerke. Plaatse va de caterig-keuke. Sterke krachte, ee kraa e goede coördiatie zij odig om de loodzware, glaze wad te plaatse I de valse plafods, die ook fuctioere als koelplafods, werde alle leidige weggewerkt. Vroegere showroom wordt katoor boekhoudig I maart zij de glaze scheidigswade met igewerkte lamelle geplaatst. Sommige wade zij bekleed met ee akoestische barrière e verhidere dat er geluidsoverdracht is va het ee aar het adere lokaal. Drukke tijde voor Ja Vackier, medewerker techische diest Via techische kokers bregt me, vauit de techische ruimte, de odige leidige aa voor elektriciteit, toe- e afvoer va lucht e koelig e verwarmig va vloere e plafods. Via gescheide kaale loopt de bekabelig voor data, telefoo, audio, braddetectie, ibraakbeveiligig, camerabewakig, stroomtoevoer, verlichtig e DALI-sturig. Mometeel is er i het gebouw meter bekabelig verwerkt. I de vergaderzale, opleidigslokale, showroom e keuke werde gee schakelaars geplaatst. Alle verlichtig zal cetraal gestuurd worde via het DALI-protocol (via ee ee computer, gsm met etwerkverbidig of via bewegigssesore). Door de groei va afdelige zoals productmaagemet, de commerciële biediest e marketigcommuicatie was os ladschapskatoor overbezet. Daarom is de plaats waar vroeger oze showroom stod, omgebouwd tot ee comfortabele katoorruimte. Oze boekhouder Hedrik Audeaert is met zij collega s verhuisd aar ee stille ruimte voor het boekhoudkudig cijferwerk. V.l..r. Christel Va Lomberge, Hedrik Audeaert, Rita Meersma, e Jey De Mey. 6 7

5 Halux v Halux v Product Va Hoecke bv Va Hoecke Nederlad groeit 5SSids ovember 2009 zij we bij Halux, i het kader va Lea Maufacturig gestart met het ivoere va 5S. Vaaf april 2010 late Igrid va Scharreburg e Brigitte Cauweberg cosumete de Blum-bewegig beleve i oze Blum-showroom i Zaltbommel. Uiteraard presetere ze hierbij uitgebreid de DYNAMIC SPACE-filosofie e de ORGALUX lade-idelige. Peter Stokkermas versterkt de afdelig Klateservice. Hij adviseert e odersteut oze klate i Cetraal-Nederlad-Zuid. 5S is ee kwaliteitsmethode gericht op het costat verbetere va de orgaisatie met ee ordelijke e ette werkplek als uitgagsput. Door optimalisatie gaa we verspillig tege e legge we de basis voor kwaliteit. Door middel va visuele hulpmiddele als markerige, foto s e etikette orgaisere we de werkplek zo efficiët mogelijk. 5S refereert aa vijf Japase woorde die ee gestadaardiseerde schoomaak beschrijve. Seiri = Scheide e opruime Seito = Sortere e ordee Seiso = Schoomake e ispectere Seiketsu = Stadaardisere Shitsuke = Stadhoude We zij begoe i de ALUafdelig bij wijze va pilootproject. Op termij is het de bedoelig om 5S i heel oze orgaisatie i te voere. Ee tweede TANDEMBOX-productielij is i gebruik geome De eerste S i praktijk; Rudi De Laet, Sabria Gevers, Sophie Verhaert, Ja Libbrecht (Amelior) e Halise Bekci i overleg Aa de motagetafel ligt u alle oodzakelijke materiaal bie hadbereik e op ee vaste plaats De grote belagstellig voor oze voorgemoteerde lade heeft ervoor gezorgd dat wij oze productie aders moeste gaa orgaisere. Om os egagemet - leverig aa oze klat bie de drie werkdage - i stad te houde, ware we geoodzaakt om ee opsplitsig i de productielij te make. I de steeds vaker voorkomede SCHEIDEN Behoud het oodzakelijke e verwijder wat overbodig is Maak ee gewoote va behoude scheide, sortere e schoomake STANDAAR- DISEREN STAND- HOUDEN Orde & etheid Opstart tweede TANDEMBOX-lij SORTEREN Geef alles ee plaats: klaar voor gebruik Hou de werkplek schoo e et SCHOON- MAKEN piekmomete late we daarom ee groot gedeelte va de bestellige via ee extra motage-eeheid passere. Hierdoor kue we meer maatproducte aflevere e vermijde we achterstad. Zo kue we oze klate zo sel mogelijk hu voorgemoteerde TANDEMBOXlade levere. Sids de opeig va de Blum-showroom vorig jaar, hebbe we al diverse bezoekers ethousiast gemaakt over de Blum-producte. De ervarigsgerichte wijze waarop we gebruikers late adeke over hu persoolijke wese bij aakoop va ee keuke, is ieuw i de markt. De reacties zij bijzoder positief. Doordat oze buitediestmedewerkers de bezoekers ee rodleidig gave, werde er mider klate bezocht. Om oze klatebezoeke op peil te houde, zij we op zoek gegaa aar ee showroomadviseuse. Igrid va Scharreburg is ee ervare keukeadviseuse. Zij zal drie dage per week cosumete i de showroom otvage e oze filosofie overbrege. Igrid is veratwoordelijk voor de plaig va de afsprake e beheert de ageda. Daaraast zal ze met de witte Blum-Fiat twee dage i de week showrooms va klate bezoeke e deze irichte met ORGALUX. Igrid was al ethousiast over Blum voor ze bij os i diest kwam. Toe ze vorig jaar ee ieuwe keuke aakocht, was éé va haar eise: Er moet wel Blum i!. Als Igrid buitediest heeft, zal Brigitte Cauweberg de gaste i de Blum-Showroom otvage. Brigitte geeft al lager admiistratieve odersteuig aa Va Hoecke Nederlad. Idie ee klat voor de eerste keer bv. ee SERVO- DRIVE-systeem koopt, da helpe we de klat met de istallatie. Die extra diestverleig oderscheidt os op de markt e bevestigt oze rol als expert i fuctioeel meubelbeslag. Omdat meubelbeslag steeds geavaceerder wordt, duurt ee gemiddeld bezoek bij de klat lager. Om os huidige serviceiveau te hadhave, hebbe we ee extra buitediestmedewerker aageome. Peter Stokkermas heeft ervarig i ee fuctie die qua ihoud overeekomt met oze buitediestmedewerkers Klateservice. Door zij techische achtergrod maakt hij zich het Blum-product e de Va Hoecke-werkwijze sel eige. Sids 8 maart is hij actief aa de slag i Cetraal-Nederlad-Zuid (regio 27). Peter Stokkermas versterkt oze Klateservice Igrid va Scharreburg e Brigitte Cauweberg, oze ieuwe showroomadviseuses i Zaltbommel Met deze persoeelsuitbreidig va drie persoe kue we oze huidige e toekomstige klate og beter va diest zij. We wese oze ieuwe collega s veel succes! 8 9

6 Blum Beurze Beleef de Bewegig Bewegig Batibouw - Brussel (27 febr. - 7 maart) Nieuwe fase i de otwikkelig va DYNALOG Het DYNALOG-team va Blum. V.l..r. Dietmar Awader, Christoph Bertsch e Cagatay Ciftci Ee va de projecte die door de afdelig e-services wordt begeleid, is DYNALOG. Deze software - die aast de catalogus ook ee plaigsprogramma voor maatvoerige (DYNAPLAN) e ee webshop bevat - is aa ee ieuwe update toe. Blum is daarom gestart met ee diepgaade aalyse va de gebruikersbehoefte. Wij werke mee aa dit oderzoek door te peile aar de wese va oze klate. Dit doe we d.m.v. itesieve gesprekke i oze lokale markt. Zo verzekere wij os erva dat de ieuwe DYNA- LOG voldoet aa de verwachtige va de Belgische e Nederladse gebruiker. Walter Lutz op pesioe Voor vele zal de aam Walter Lutz iet obeked zij. Walter was de eerste verkoopleider bij Blum e destijds ook veratwoordelijk voor de export. Ee va zij eerste belagrijke stappe op dit vlak was het oderhoude va auw cotact met oze stichter, Luc Va Hoecke, die i 1972 de samewerkigsovereekomst met Blum heeft afgeslote. Bij Blum i de kijker: Christoph Bertsch Christoph Bertsch is bij Blum veratwoordelijk voor e-services e e-marketig. Het belag va deze marketigafdelig eemt sterk toe aarmate de ieuwe media aa belag wie. Thema s zoals iterettoepassige, de Blumwebsite, productcofiguratore, databakbeheer e beheer va CAD-data zij slechts ee greep uit het vakgebied va Christoph. Op dit momet leidt hij ee sterk groeied team va ege mese. Oze IT-afdelig oderhoudt auwe bade met de afdelig e-services. Dit resulteert o.a. i ee vlot gebruik va foto s e tekeige op oze Va Hoecke-documete e website. Batibouw is de beurs voor iederee die bouw- of verbouwplae heeft. Elk jaar gaa bezoekers op zoek aar ieuwighede. Ook dit jaar ware we aawezig i het keukepaleis (11) met ee Blum-stad om de eidcosumet te late keismake met de voordele va de Blum-producte. ORGALUX e SPACE COR- NER blijve de cosumet aaspreke, maar ook de ieuwe, hadige foliesijder viel i de smaak. SERVO-DRIVE voor AVEN- TOS werd voor het eerst aa het grote publiek voorgesteld e kreeg de aadacht die het verdiet. Dit product verrast door de luxebelevig. Dat mocht ook Véroique De Kock ervare tijdes de opames va de Batibouw-special voor het VT4-programma Huizejacht. Je hebt de uitzedig va Huizejacht gemist? Je ka het SERVO-DRIVE-stukje herbekijke op oze website: > Nieuwe producte > SERVO-DRIVE voor AVENTOS Iterieurbouw, Hout e Kuststof - Hardeberg (16-18 maart) Walter Lutz Walter was oze aaspreekparter gedurede vele jare. Hij bekommerde zich tijdes het grootste deel va zij carrière om de Beelux, Zwitserlad e Scadiavië, ekele va de belagrijkste markte voor Blum. Na meer da 40 diestjare am Walter eid jauari afscheid va collega s e vriede. Zij opvolgig werd i goede Blum-traditie reeds ee paar jaar eerder voorbereid zodat zij take u probleemloos i de orgaisatie verdeeld zij. Voor oze markt am Adreas Bradl ruim ee jaar gelede de fakkel al over. We wese Walter ee welverdied pesioe toe. Beste Walter, leef gezod e eet veel fruit maar pas op voor de bome! (N.v.d.r.: Ekele jare terug was Walter vele weke buite strijd a ee val uit ee appelboom.) Christoph Bertsch Iterieurbouw, Hout e Kuststof vidt elk voorjaar plaats i de eveemetehal te Hardeberg. Va 16 t.e.m. 18 maart bezochte vele geïteresseerde vakmese deze beurs i het Hoge Noorde. We preseteerde oze creatieve ideeë rod TANDEMBOX itivo met de verschillede ischuifelemete uit verschillede materiale

7 Product Product Led: Het licht va de toekomst De juiste producte op voorraad Foto: Niko - PAC Projects & Cocepts Wie had 100 jaar gelede gedacht dat os ieuwe licht og maar ee speldekop groot zou zij? Nu de gloeilamp lagzaam maar zeker uit oze huize verdwijt - vaaf eid 2012 is hij iet meer te koop - wordt de ledlamp steeds populairder. Maar wat is led u precies? Ledverlichtig, ideaal om kleur e sfeer te brege i het iterieur Lume bepale je keuze Bij aakoop va ee gloeilamp gaf de wattage de lichtsterkte aa e het eergieverbruik per secode. Omdat ee ledlamp veel mider eergie odig heeft om dezelfde hoeveelheid licht te make, kijk je u beter aar de lichtopbregst per secode. Deze wordt uitgedrukt i lume. De meest eergiezuiige ledlamp is die met de meeste lume bij de miste watt. Ee stadaard ledlamp heeft ee lichtopbregst va 100 lm/w, terwijl ee gloeilamp 14 lm/w heeft. Led is de afkortig va Light Emittig Diodes. Dit is ee elektroische compoet, ee chip, die licht uitstraalt zodra er stroom doorhee gaat. Reeds i 1907 otdekte Hery Joseph Roud de fysieke uitwerkig va het elektrolytisch licht. I 1962 komt de eerste rode lichtdiode op de markt. I 1971 volge de kleure groe, oraje e geel. Teves is er ee opmerkelijke verbeterig va de lichtopbregst. I 1975 itegreert Siemes lichtdiode i schakelpaele. I 1993 imiteert me de kleure blauw e groe uit het spectrum. Hierdoor is de stap aar wit licht ee feit. (N.v.d.r.: De kleur wit is ee mix va alle spectrumkleure) I 1995 kome de eerste leds met wit licht op de markt. Te koop i alle vorme Ledlampe zij i dezelfde vorme te koop als de gloeilamp, dus als peertje, bol, spot, kaarslamp ez Net als de gloeilamp zij ze ook verkrijgbaar i matte e heldere uitvoerige, met kleie e grote fittig. Va Hoecke werkt mometeel aa ee ieuw gamma meubelverlichtig waari ledverlichtig volop aa bod komt. Voordele va led Leds zij klei. Door hu compacte vorm worde ze gemakkelijk igebouwd, ook op plaatse waar adere lichtbroe iet i passe. Leds vrage gee oderhoud e hebbe ee extreem lage levesduur: u t.o.v u voor de gloeilamp. Idie ze gemiddeld vier ure per dag brade, hoef je ze pas a 30 jaar te vervage. Leds zij eergiezuiig. Ze verbruike stroom, maar ogeveer 30% erva wordt omgezet i licht va 100 lm/w e meer. Leds zij zeer efficiëte lichtbroe e levere ee gustige bijdrage aa het milieu. Leds verkleure de omgevig iet. Leds geve gee UV- of IRstralig, waardoor de belichte objecte iet opwarme. Hierdoor zij ze uitermate geschikt voor verlichtig va foto s e kustwerke. Led geeft ochtas warmte af i de adere richtig. Daarom is de behuizig zeer belagrijk voor de warmteafvoer. De levesduur va de led is mede afhakelijk va deze temperatuurafvoer. Leds verbrade je vigers iet. Omdat ze ooit echt warm worde zij leds bijzoder kidvriedelijk. Leds reagere sel. Leds geve omiddellijk volop licht a het aaschakele. Het maakt iet uit of je ze veelvuldig aa- of uitzet. Dit heeft gee ivloed op hu levesduur. Leds geve zeer gericht licht. Dek aa de budel va ee spot. Ee ledlamp va 7W is vergelijkbaar met ee 40W-gloeilamp i ee haglamp of 25W i ee tafellamp. Er zij verschillede lichtklasse va 6500K tot 2800K. Hoe kleier de K-waarde, hoe warmer het licht maar met mider lichtopbregst. Om oze klate sel te kue bediee met de juiste e meest actuele producte is het odig om regelmatig de huidige voorraad te cotrolere. Tijdes het jaar volgt Peter Va Driessche, voorraadbeheer, de bewegige i de voorraad zodat er tijdig bijbesteld wordt. Joha Baetslé e Jurge Va Driessche, productmaagemet, bepale welke producte uitlope (iet meer bijbesteld worde omdat ze vervage worde) of ieuw toegevoegd worde. Wat? Ee keer per jaar plae we twee dage voor de stocksaerig e stelle we os de vraag: ligge de juiste producte i os magazij om aa de vraag va de klat te voldoe? Met adere woorde: producte die weiig bewege worde geaalyseerd e evetueel uit stock geome. Hoe verloopt u zo stocksaerig? I totaal biede wij artikele aa. Hierva ligge er 5000 effectief bij os op voorraad e deze lijst wordt grodig geaalyseerd. Idie ee product mistes acht keer per jaar roteert (de voorraad is op e wordt aagevuld) e de omzet is voldoede, houde we dit product ook het komede jaar i oze voorraad. Idie de rotatie of omzet iet volstaat, wordt dit ee iet-stockproduct e creëre we magazijruimte voor ee product waar voldoede vraag aar is. Deze here werkte mee aa de grote schoomaak va oze voorraad. V.l..r. Jurge Va Driessche, Joha Baetslé, Peter Va Driessche, Rudolf De Nul e Jo De Meyer. Het ka gebeure dat ee product maar éé keer per jaar roteert, maar dat we het i voorraad houde omdat het ee bepaald gamma compleet maakt. Bij deze uitzoderige staat de klat cetraal. Begi februari 2010 zij we gestart met het stocksaerigsproject e tege begi jui 2010 zulle de odige wijzigige doorgevoerd zij. Totale omzet per leveracier Werkte mee aa de stocksaerig: Productmaagemet: Joha Baetslé Rudolf De Nul Jurge Va Driessche Voorraadbeheer: Peter Va Driessche Verkoop: Arja Glas Jo De Meyer Louis De Smet Peter Voermatrouw 12 13

8 I t VHIZIER i t Team orderpickers Over oze magazije hebbe wij i de voorbije edities al aspecte aagestipt zoals de layoutveraderige e ieuwe machies. I deze editie staa oze mese cetraal, e meer bepaald de groep die i hoofdzaak veratwoordelijk is voor de orderpickig va de bestellige. Elke dag verzamele zij de goedere voor alle bestellige uit zowel oze covetioele magazijrekke als uit os automatisch magazij. Zij gebruike daarvoor hadscaers e computers, zodat er ageoeg gee papier aa te pas komt. Hiera late wij he graag éé voor éé atwoorde op ekele vrage zodat je met he e het hele team kut keismake. Tom Wauma (sids 2008) Filip Va Spittael (sids 2006) Wat vid jij leuk aa je job? Dat ik e mij collega s zelf mee kue deke aa verbeterige i het magazij. Dat we daaraast ook zelf de mogelijkheid hebbe om i overleg met adere processe aa te passe, is ook fatastisch. Zo kue we vlotter werke, e dat motiveert geweldig! Jouw start i oze orgaisatie ligt og iet zo veraf. Wat was jouw eerste idruk toe je bij Va Hoecke bego? Wat mij vooral eorm opviel, was de orde e de etheid va alle plaatse. Zowel de bureau s, de toilette als de magazije zij allemaal perfect oderhoude e iederee draagt daar mee zorg voor. Davy Polfliet (sids 2004) Wat maakt het werke i het magazij zo bijzoder? Dat wij same als ee team werke. Iederee helpt elkaar om same de dagelijkse deadlies te hale. Verder is oze oderemig heel goed i het orgaisere: goede afsprake e modere softwaresysteme odersteue oze werkzaamhede. Ook werke wij i ee propere werkomgevig. Daar drage we allemaal os steetje toe bij! Kurt Va Hoecke (sids 1985) Kurt, jij bet itusse de magazijier met de meeste jare werkervarig bij Va Hoecke? Is er i die tijd veel veraderd? I de voorbije 25 jaar is de orgaisatie heel erg veraderd omdat we altijd op zoek zij aar verbeterig. Er is heel veel qua techologie veraderd. Daardoor kue we véél meer verwezelijke op éé dag. Ook beschikke we over zeer degelijk materiaal (heftrucks, scaers, ). Daaraast wordt er voortdured geïvesteerd i ieuw materiaal waeer odig zodat we steeds optimaal kue werke. De opvag door de collega s was ook heel goed, heel vriedelijk e behulpzaam. Tot slot was ik ook erg oder de idruk va het automatisch magazij. Svetlaa Timoshia (sids 2008) Wat is volges jou de sterkte va Va Hoecke? Wat ik bewoder, is dat de firma zelfs i tijde va crisis og verder uitbreidt e og veel verieuwige doorvoert. Dat is ee duidelijk sigaal va vertrouwe. Dat geeft os ee gevoel va zekerheid e ee garatie voor de toekomst. E wat vid jij leuk aa jouw job? Het is iet allee ee afwisselede opdracht, het moet ook allemaal heel correct zij. Dat geeft mij veel voldoeig omdat ik daardoor uitgedaagd wordt. Ook de sfeer oder de collega s is heel goed e maakt het werke hier zeer aageaam. Hoe weet je of je goed bezig bet als team? Ik ka zegge dat we veel iteressate iformatie krijge over de werkig va os bedrijf e oze afdelig. De maadelijkse boordtabelle geve izicht i algemee cijfers (zoals omzet) e de prestatietabelle vertelle os maadelijks meer over de werkig va os team met betrekkig tot de diestverleig aar oze klate. Gio Braem (sids 2002) Net zoals Kurt doe jij altijd de pickig i het automatisch magazij. Verveelt dat ooit? Nee, toe ik hier bego, wisselde we og regelmatig af, maar adie be ik dit altijd gaa doe. Dat vid ik eigelijk wel fij. Ik start elke dag om zes uur e dat ritme ligt me erg. Het pickigsysteem is ook heel goed om mee te werke. Je krijgt steeds de juiste palette toegestuurd vauit het automatisch magazij, e met de duidelijke istructies op de computer wordt de kas op foute heel laag. Het is ee prachtig systeem om mee te werke dat os helpt om de kwaliteit voor oze klate te garadere

9 ei t VHIZIER i t VHIZIER Svetlaa Timoshia, magazijmedewerkster i t I elke VHIZIER late we ee va oze werkemers aa het woord. Wie zij ze e wat doe ze buite de Va Hoecke-mure? I deze editie richte we oze vrage aa Svetlaa Timoshia. Haar aam e accet verrade het al; zij is afkomstig va Ruslad. Sids 2005 woot Svetlaa i België (Stekee) e sids het voorjaar va 2008 is ze i diest bij Va Hoecke. Bij Va Hoecke is er aast de operatioele werkzaamhede elke dag wel iets te beleve: belagrijke oderhoudswerke, costructief overleg, ee bedrijfsrodleidig, ez. Als oze fotografe tijdig getipt wordt, resulteert dit i veelzeggede foto s. aa t werk Svetlaa met ma e dochtertje Waar e waeer be je gebore? I de stad Voroezh (ee grote stad met meer da 1 miljoe iwoers, 450 km te zuide va Moskou) op 26 april (het jaartal houdt ze liever voor zich). Ik be ee stier, dus doelgericht koppig e optimistisch igesteld. Hoe be je i België terecht gekome? Mij ma is Belg e ik be hier getrouwd e gebleve. Wat ware voor jou de grootste verschille tusse je thuislad e België? Russe zij eorm gastvrij. Ze make op voorhad gee afspraak e valle te pas e te opas bij elkaar bie e ete altijd gezellig mee. Wat ete is voor ee Rus heel belagrijk. Er is ee spreekwoord: Ee Rus eet maar ee keer per dag, maar wel va s morges tot s avods. (lacht) Russe hebbe veel humor. Ze lijke ors, maar als ze lache, is het echt oprecht. Ze zorge ook beter voor hu familie. Het is i Ruslad odekbaar dat kidere aar ee crèche moete. Altijd is er wel ee grootouder of familie die de kidere opvagt. Bovedie kue vrouwe a de bevallig aderhalf jaar voor hu kid zorge. Ik was echt verbaasd dat de Belgische vrouw a ogeveer drie maade terug aa het werk moet e haar baby zo vroeg bij ee othaalmoeder laat. Het is me ook opgevalle dat ee Belg veel spaart. I Ruslad heeft dat gee zi omwille va de ostabiele regerig e iflatie. E ik was aageaam verrast door de beleefdheid va de Belge. Me spreekt stadaard met dakuwel e alstublieft. E ja, de oudere zij hier opvalled verzorgder. Heeft dit iets te make met de pesioeleeftijd? I Ruslad werkt ee vrouw tot 55 e ee ma tot 60, terwijl hier biekort iederee tot 67 werkt. Je bet u vijf jaar i België, zij er zake die je mist? Ja, toch wel. Eerzijds ee gesprek i mij eige moedertaal e aderzijds werk dat aasluit bij mij opleidig. Het is jammer dat ik mij diploma e ervarig als Igeieur Iformatica iet ka gebruike i België. Ook mij tie jaar ervarig i het oderwijs heeft weiig waarde, als je aar ee lad met ee adere taal e cultuur verhuist. Wat is je favoriete gerecht? Ik be echt gek op pure chocolade. Daaraast hou ik va alle visgerechte: garale, mossele, zeevruchte, etc. Mij familie verslidt mij pelmei. Ik maak het volges ee Russisch recept e het ziet eruit als ravioli. Het ka zowel gevuld worde met vlees als met groete. Het kost me twee ure koke maar het is het waard. Wat is je favoriete muziek? Alles va Robbie Williams, Erique Iglesias, Ricky Marti. (N.v.d.r.: Toevallig ook ee type ma dat bij ee grote groep vrouwe i de smaak valt! Svetlaa bevestigt met ee lach.) E Helmut Lotti heeft me echt verrast met het cocert From Russia With Love. Hij sprak foutloos Russisch. Wat heb je altijd al wille doe, maar is er og ooit va gekome? Ik droom va ee wereldreis. Ik wil Tokyo zie e adere culture otmoete. Ik doe graag ieuwe ervarige op. Hiervoor zij wel meer vakatiedage odig. Nu ga ik i de zomervakatie graag aar mooi weer: Turkije, Spaje, Frakrijk, met toch wel ee voorkeur voor Frakrijk. Ik ka er lag wadele e er is og steeds ee cotrast tusse kleie e armere dorpe e de rijke kust, die leeft va het toerisme. Voor mij i de zomer absoluut gee citytrips i ee volle bus. Geef mij maar rust e ee boek aa zee. Wat ik absoluut ook ees wil make, is ee parachutesprog. Niet iederee durft het, maar ik eem graag ees ee risico. 16 Svetlaa met dochtertje Aa, Peter Va Hoecke, Has Burgers, Steve Muylaert e Kelly Va Nisselrooy 17 ege jaar gelede Oze parter Egemi test ee ieuwe magazijcoveyor uit met de grootst mogelijke persoolijke betrokkeheid. op bezoek Op 1 december bezocht ee delegatie va de firma Keller uit Roosedaal (Keukefabriek) os bedrijf. Het bezoek paste i het kader va os project va Voortdurede Verbeterig. Er werd met Keller duchtig iformatie uitgewisseld omtret de aapak va Lea Productio, 5S e adere techieke om oze productie te optimalisere. I dit kader zulle er i de toekomst og meer uitwisseligsprojecte opgezet worde. Zo was er op 2 februari al ee bezoek va oze projectmedewerkers aa Bruyzeel Keukes i Berge Op Zoom. Medewerker va Ferry Quik reclame bezig met de achterruitbestickerig va ee Klateservice-wage. De foto va de ieuwe CLIP top BLUMOTION valt bij iederee (maar vooral bij Jea Ost) i de smaak! V.l..r. Gerard Maaders, Erwi Schelhaas, Erik va Keule, Sophie Verhaert,

10 i t VHIZIER Wedstrijd Gefeliciteerd! Met veel plezier melde wij de geboorte va: De redactie was aageaam verrast door de vele, creatieve foto s die jullie idiede. Wij vroege aa Stefaa Va Hul - ee beroepsfotograaf die regelmatig voor Va Hoecke werkt - om de foto s te beoordele e ee wiaar uit te kieze. Sterke compositie. Cotrast dokere huid met oraje kledig e schild is prachtig. Ee mooi, sober beeld. Isa 19 maart 2010 dochtertje va Stefa Willemse (Klateservice Nederlad) e Margot Jokma Wiede foto va Geert Vamaeckelberghe Oze commerciële cotactpersoo va GLS, zet zich i voor kidere uit achtergestelde buurte i Zuid-Afrika. Same met de orgaisatie geve ze deze kidere leveswaarde e aidsprevetie mee voor ee betere toekomst. Door o.a. i vereigige te dase, blijve ze va de straat. 10 jaar i diest Jubilarisse (1 jauari - 31 april 2010) Jea Ost Va Hoecke v Klateservice België Wim Vermeule Va Hoecke v ICT 5 Ige Bollaert Va Hoecke v Magazij Davy Polfliet Va Hoecke v Magazij Deze foto s werde geome tijdes de Natioal Champioships voor Fieldbads i Das e ritme zit Afrikae i de gee. He zie, hore e voele dase is adembeemed. De wiede vereigig draagt oraje, authetieke klederdracht. Proficiat, Geert! Je ka je Blum-verrassigspakket ophale op de afdelig marketigcommuicatie. Foto geome tijdes ee Lea-werkbezoek i Esse - Dieter Guiée, Steve Muylaert e Sophie Verhaert Zosodergag i Corsica Peter Va Hoecke Blum - seeuwma Jo De Meyer Oze ieuwe medewerkers va Va Hoecke bv worde goed begeleid tijdes hu keismakigsweek op het Blum-hoofdkatoor te Hoechst (Oosterijk). V.l..r.: Arja Glas, Markus Tschofe, Marcel Boesch, Adreas Bradl, Brigitte Cauweberg, Igrid va Scharreburg, A Oraedt, Peter Stokkermas e Jo De Meyer Oma met oraje uitstralig Kristia Wauters Zosodergag i Namibië Sophie Verhaert

11 Vooruitblik wedstrijd ORANJE i the picture We otvige ethousiaste reacties op de oproep om oraje getite foto s door te sture. Daarom mag je ook de komede maade og volop oraje tite i beeld brege. Depoeer je oraje foto i de VHIZIER-ideeëbox of mail hem aar e vermeld erbij waarom je deze foto geome hebt. Ka jouw foto ispirere? Da wi jij ee verrassed Blum-promopakket! ORANJE ORANJE ORANJE ORANJE ORANJE Bewaar de VHIZIER Als trotse werkemer wil je de VHIZIER-magazies beware? Da ka je ee verzamelmap ophale met daari ee hadig archiverigssysteem. De mappe zij beschikbaar vaaf 1 mei e ka je afhale op de afdelig marketigcommuicatie. AGENDA t.e.m. 19 april: Eurocucia 2010 te Milaa 25 september t.e.m. 1 oktober: Hout 2010 te Rotterdam 20

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional VIJFDE JAARGANG - EDITIE 8 - APRIL 2008 DEZE EDITIE: Moika Hoig draagt caterigstokje over 2 Nieuw gezicht bij CMI Suza Kees 2 Nieuw boek: Debiteure, hoezo ze betale iet? 2 Iterview met CMI cosultat 2 Ramo

Nadere informatie

Nog maar twee jaar om te klagen

Nog maar twee jaar om te klagen jaargag 11 > ummer 6 > JUNI 2010 Niet zomaar ee doos 4 Ze kijke op uw vigers! 8 Krijgt u ee helpede had? 14 Trek die ifo uit uw klat! 18 Verpakkig is meer da allee maar ee omhulsel. U kut er ee boodschap

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit PersoeelsBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 38 NUMMER 2 15 februari 2013 70 procet mider stralig, 100 procet kwaliteit Foto: Flip Frasse Krasslagadere i beeld brege met maar

Nadere informatie

Het ICT-radmodel : een instrument voor het uitwerken van een schooleigen ICT-beleidsplan

Het ICT-radmodel : een instrument voor het uitwerken van een schooleigen ICT-beleidsplan BELEIDSPLANNEN & ALGEMEEN 2 & 1 Het ICT-radmodel : ee istrumet voor het uitwerke va ee schooleige ICT-beleidspla Has Va Bove Assistet Vakgroep Bewegigs- e Sportweteschappe UGet ICT-coördiator i ee school

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling. Pagina 12 De ontgoocheling in de zorg. Indrukwekkende theatervoorstelling De Limonadefabriek

Persoonlijke ontwikkeling. Pagina 12 De ontgoocheling in de zorg. Indrukwekkende theatervoorstelling De Limonadefabriek VEERTIENDAAGS INFORMATIEBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 37 NUMMER 9 8 jui 2012 Radboud Maier va Werke Hoe besteed je je Persoolijk Budget (PB)? Sids 1 jui is er ee digitale

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen 2012-2013 Faculteit Ecoomie e Bedrijfsweteschappe Studiegids toegepaste ecoomische weteschappe met opstap aar hadelsigeieur (Leuve) e hadelsigeieur i de beleidsiformatica (Leuve) INFODAG 29 februari e

Nadere informatie

Innovatieve procestechnologie in nieuwe fabriek van Baxter

Innovatieve procestechnologie in nieuwe fabriek van Baxter 190 DEC 2012 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Iovatieve procestechologie i ieuwe fabriek va Baxter Het Waalse bedrijf Techord, gespecialiseerd i het beheer va idustriële processe

Nadere informatie

PaVEM-pilots in Rotterdam

PaVEM-pilots in Rotterdam De PaVEM-pilots i Rotterdam Publieksversie eidrapport Serife Aytemir: ambassadrice bij Sezer Cosult 1 portret Het geeft ee goed gevoel als je ee vrouw zover krijgt dat ze ee cursus gaat volge. Veel vrouwe

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Toename cyberincidenten zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aantal medewerkers

Toename cyberincidenten zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aantal medewerkers Toeame cybericidete zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aatal medewerkers Op zoek aar og meer jobs? Surf aar Jobat.be Het Cyber Emergecy Team va de Belgische overheid (CERT.be) otvig de eerste zes

Nadere informatie

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij Upgrade your life Wilt u a het leze het boek i de papiere uitgave kope? Of wilt u het cadeau doe aa iemad aders? Dat ka. Upgrade your life is te koop bij elke boekhadel e op www.awbrua.l voor maar 19,95.

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential Va basisopleidige tot actualiteitssemiars Catalogus ajaar 2014 Ufold your potetial Ufold your potetial www.kluweropleidige.be 1 Opleidige milieu, veiligheid e kwaliteit Als projectmaager veiligheid, milieu

Nadere informatie

Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur

Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur 185 SEPT 2011 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Bestratigsmachie verwerkt tot 1.100 to materiaal per uur Ee eevormig cocept voor hydraulische e elektrische oderdele. De modere productiestrategie

Nadere informatie

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP GROEP GROEPSNUMMER TAK KAMPPERIODE VAN TOT INHOUD BESTE LEIDSTER, BESTE LEIDER, VOORAF Tijdslij 4 Rol leidig/grl/dc 6 21-jarige 7 Kampplaats gezocht 7 Tete gezocht

Nadere informatie

Een feniks verrijst uit zijn as

Een feniks verrijst uit zijn as 188 JUNI 2012 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Ee feiks verrijst uit zij as Het Bolshoi-theater i Moskou straalt gradeur uit e evoceert de glorierijke periode va het Russische Rijk.

Nadere informatie

Indumation.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers

Indumation.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers 184 JUNI 2011 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Idumatio.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers Eerste editie va ieuwe vakbeurs i Kortrijk Xpo metee voltreffer. Driemaadelijks tijdschrift

Nadere informatie

Minerva : de digitale leeromgeving van de Universiteit

Minerva : de digitale leeromgeving van de Universiteit E-LEEROMGEVINGEN & MINERVA 1 & 1 Mierva : de digitale leeromgevig va de Uiversiteit Get Josephia Leaerts Willem Wieme ICTO expertisecetrum, Uiversiteit Get 1. De oderwijsvisie va de Uiversiteit Get e de

Nadere informatie

werken aan zuiver water

werken aan zuiver water werke aa zuiver water Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Ihoud 3 Verslag va de raad va bestuur over het boekjaar 2011 21 Jaarrekeig 1 2 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Verslag va de raad va bestuur over het

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 2012-2013 Faculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Subfaculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Bachelor i de oderwijskude met opstap aar pedagogische weteschappe (Leuve) met opstap aar

Nadere informatie