Onze orderpickers in de kijker. Led: het licht van de toekomst. Blum-showroom Nederland permanent bemand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onze orderpickers in de kijker. Led: het licht van de toekomst. Blum-showroom Nederland permanent bemand"

Transcriptie

1 Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r editie april 2010 Oze orderpickers i de kijker Led: het licht va de toekomst Blum-showroom Nederlad permaet bemad

2 Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord 9 B-9100 Sit-Niklaas Tel Fax VHIZIER wordt gratis verspreid oder de persoeelslede, klate e relaties va Va Hoecke v, Va Hoecke bv e Halux v. Periodiciteit: VHIZIER verschijt 3x per jaar: augustus, december, april Hoofdredacteur: Karia Hes Redacteurs: Peter Va Hoecke Steve Muylaert Paul Verhulst Arja Glas Sophie Verhaert Cecilia De Witer Dieter Guiée Grafische vormgevig: Tieke Va Brussel Drukkerij: Bredero - Melle Veratwoordelijke uitgever: Peter Va Hoecke Va Hoecke v Copyright: Niets uit deze uitgave mag worde overgeome, vermeigvuldigd of gekopieerd zoder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemmig va de uitgever e zoder brovermeldig. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze e aar beste wete is samegesteld, kue uitgever e auteurs op gee ekele wijze istaa voor de juistheid of volledigheid va de iformatie. Zij aavaarde da ook gee ekele aasprakelijkheid va schade, va welke aard ook, die het gevolg is va hadelige e/of beslissige die gebaseerd zij op deze iformatie. I deze editie: Voorwoord 3 Same Naar Méér! 4-5 Va Hoecke v 6-7 Halux v 8 Va Hoecke bv 9 Blum 10 Beurze 11 Product I t VHIZIER Wedstrijd 19 Vooruitblik 20 Coverfoto s: éé week collectieve sluitig i zomer 2010 Os team orderpickers De gloedieuwe showroompromowage Omdat bereikbaarheid voor oze klate ee heel belagrijk aspect is i oze diestverleig, zal oze oderemig tijdes de zomervakatie slechts éé week volledig geslote zij, l. week 30 (va maadag 26 juli t.e.m. vrijdag 30 juli). Deze optimaliserig kue wij realisere dakzij de flexibiliteit va oze medewerkers. Tijdes de adere vakatieweke staa wij te dieste va oze klate. Dit beteket voor he dat ze op voorhad mider diee te bestelle e ook tijdes de vakatieperiode maximaal gebruik kue make va oze service. Edito Beste collega s De koude witer ligt achter os e de eerste zoestrale zulle weldra aa kracht wie. Ee uitgeleze momet om vooruit te kijke aar wat de toekomst os og allemaal aa mogelijkhede, gebeurteisse e uitdagige zal brege. De uitdagige zij legio. De ivoerig va ieuwe producte zoals CLIP top BLUMOTION e AVENTOS SERVO-DRIVE zij volop aa de gag. De igebruikame va oze Blum-showroom e het Va Hoecke-traiigceter staat weldra voor de deur. De volgede fase i os proces aar World Class Maufacturig e Voortdured Verbetere is igezet. Al deze projecte verge het beste va oze krachte met als doel oze klate iet ekel tevrede te stelle, maar zelfs opgetoge te make. Hiervoor geve we - zoals va os wordt verwacht - het beste va oszelf. Dit impliceert ook dat oze orgaisatie costat i evolutie is. Deze ispaige resultere i ieuwe medewerkers, maar ook i ieuwe fucties. Omgaa met die veraderige i de eige orgaisatie vergt flexibiliteit e egagemet. Ik be erva overtuigd dat wij op dit vlak same al heel ver staa. De komede maade e jare schakele we hier og ee versellig hoger. Lags deze weg wil ik ook iederee aaspore om actief aa oze toekomstprojecte mee te werke. Je zal merke dat er heel wat mogelijkhede zulle otstaa. Ee uitgeleze kas om je steetje bij te drage aa ee totaalproject waaraa ieder va os zij waardevolle bijdrage levert. Dit proces is iteressat, maar iet eevoudig. De mes houdt va ieuwe dige, maar schuwt de veraderig is ee belagrijke e juiste vaststellig. Toch be ik erva overtuigd dat we elkaar hierbij same als éé familie kue odersteue. Op die maier zulle we i staat zij (é blijve) het hoofd te biede aa de uitdagige va morge: de groeiede orgaisatie, het toeemede belag va e-services, de wese va de kritische e veeleisede cosumet, de veraderede wereld. Tot slot wil ik mij dak uitspreke aa os redactieteam va VHIZIER dat er voor de derde maal i geslaagd is veel va oze activiteite op ee ispirerede maier zichtbaar te make. Getuige hierva zij de talloze positieve e zelfs roduit ethousiaste reacties die os uit alle hoeke bereike. Vooral medewerkers (wat voor jullie is dit medium i eerste plaats bedoeld) maar ook adere betrokkee leze iedere keer met veel ieuwsgierigheid over oze oderemig. We kue da ook terecht fier zij over oze resultate, e dat ka allee dakzij de iet aflatede izet va iedere medewerker. Alvast ee hele fije zomertijd gewest! I aam va het maagemet, Peter Va Hoecke - CEO 2 3

3 Same Naar Méér! Same Naar Méér! Productopleidig op maat Va Hoecke otwikkelt DYNAPLUG Ee jaar gelede startte A Oraedt als opleidigsveratwoordelijke. I het kader va Same Naar Méér! gig ze metee va start met het defiiëre va doelgroepe voor productopleidige. Het resultaat is ee aabod va vier opleidigsprogramma s: Basis Plus Pro Expert Afhakelijk va de fuctie e de graad va productkeis die va de ieuwe medewerker verwacht wordt, krijgt hij/ zij ee aagepast opleidigsprogramma. Zo hebbe ieuwe ICT-medewerkers voldoede aa ee basis productkeis. Buitediestmedewerkers e mese va de afdelig productmaagemet worde opgeleid tot echte experte i oze producte. Waar het zivol is, wordt theorie aagevuld met ee praktijkopleidig. A past de uitgebreide basisopleidig aa volges de vier doelgroepe. Iederee krijgt dus precies die iformatie die hij/zij odig heeft. Same met Cecilia De Witer (Huma Resources) werkt A ook ee opleidigspla uit voor elke ieuwe medewerker. Zo beware we ee overzicht va alle opleidige per persoo e wake we erover dat iederee op eezelfde afdelig ook dezelfde opleidige krijgt. De opleidigsstructuur is herbekeke e komt u overee met de structuur va Blum. Dat is hadig aagezie Blum os alle productopleidige ter beschikkig stelt die we vervolges vertale e aapasse aa os gamma. Bregt ee va oze adere leveraciers ee ieuw product uit? Da kome zij op uitodigig zelf de opleidig geve. Dat zorgt voor meer voelig met de producte. Same met Rudolf De Nul e Jo De Meyer werkte A ook traiige uit rod basisgrodstoffe zoals alumiium, hout e glas. DYNALOG is software va Blum voor het plae va corpusse e het bestelle va beslag. DYNALOG bestaat uit drie dele: DYNACAT: de elektroische productcatalogus DYNASHOP: het wikelwagetje DYNAPLAN: corpusplaig Va Hoecke heeft het iitiatief geome om er ee vierde deel aa toe te voege: DYNAPLUG: olie bestelsysteem Door oze bijdrage i het otwikkeligsproces is DYNA- PLUG afgestemd op de ode va de Beelux-markt. Hoe werkt DYNAPLUG? Met DYNAPLAN ka oze klat sel corpusse plae e bijpassed beslag kieze. Via DYNAPLUG stuurt hij de geselecteerde corpusse door aar os olie bestelsysteem. Vervolges otvagt de klat ee gedetailleerde prijsopgave va de TANDEM- BOX-lade e va het extra bestelde meubelbeslag. Met deze verieuwde tool zorge we ervoor dat de DYNALOG-gebruikers i de toekomst vlot e eevoudig hu bestellig va zowel oderdele als voorgemoteerde lade kue plaatse. Jo Claes va oze ICT-afdelig, werked aa de otwikkelig va DYNAPLUG DYNAPLAN: corpusplaig DYNAPLUG: selectie va corpusse DYNAPLUG: olie bestelle Magazijmedewerkers krijge opleidig over ieuwe producte. V.l..r. Rudi De Laet, Ige Bollaert, Gio Braem, Michael Peeters, A Oraedt, Svetlaa Timoshia Wist je dat A Oraedt, same met Rudolf De Nul e Jo De Meyer het Va Hoecke-opleidigsteam vorme? Same geve zij de itere opleidige. ee ieuwe buitediestmedewerker 266 uur producttraiig krijgt alvores ee eerste keer de baa op te gaa met ee collega? er meer da 60 verschillede opleidige zij, gaade va AVENTOS-klapdeure tot VHISIE (e-commerce) e computertraiige? Jo De Meyer geeft opleidig over de werkig va de PROCENTER (boor- e beslagizetmachie) aa leraars e leerlige va het VTI te Waregem Projectame: - BD 11 Opleidigspla/structuur - BD 13 Opleidig eveproducte/radifo - BD 15 Cocurretietraiig - BD 16 Leveraciersscholige Projectveratwoordelijke: A Oraedt Projectlede: Rudolf De Nul, Jurge Va Driessche, Jo De Meyer, Peter Va Hoecke, Louis De Smet Projectaam: ICT 8 DYNAPLUG Projectveratwoordelijke: Paul Verhulst Projectlede: Dietmar Awader (Blum), Joha Baetslé, Jo De Meyer, Jo Claes, Wim Vermeule, Karia Hes Dak aa het DYNALOG-softwareteam va Blum voor de hulp tijdes de otwikkelig va DYNAPLUG e hu waarderig voor het eidresultaat. Mometeel wordt er overlegd met buiteladse Blumverdelers om DYNAPLUG te itegrere i hu e-commerce. DYNAPLUG is beschikbaar i de Beelux vaaf mei

4 Va Hoecke v Het bouwproces i beeld De gevelbekledig is voor 90 % afgewerkt. Ee ethousiaste bouwheer, Luc Va Hoecke, omrigd door ir. Julie Wymeersch (liks) e bouwarchitect Jos Wymeersch (rechts). Begi februari startte me met het plaatse va de Marazzo-vloer. Dit is ee terrazzo vloersysteem of graito, ter plaatse gelegd e geschuurd, opgebouwd met graiet aggregate e epoxyharse. De bekome oppervlakte is aadloos, uiterst sterk e vertoot typische esthetische eigeschappe va atuurstee. Hiervoor werde ogeveer 22 to graietschilfers met de had verwerkt! Na 14 dage slijp- e polijstwerk begie de verwarmde vloere hu defiitief uitzicht te krijge. De cetrale gag is 67 meter lag. Tege de wade zij er bradwerede plate aagebracht, waarachter koelleidige verborge zitte. Die zorge ervoor dat de omgevig op de ideale temperatuur wordt gehoude voor de bezoekers. Wat staat er de komede maade geplad? Het plaatse va de structure voor de buiteterrasse op het dak va de bestaade magazije (9 meter hoog). Het plaatse va de staalcostructie voor de platezoe. Deze heeft ee overspaig va 20 meter e ee hoogte va 2,70 meter! Defiitieve schilderwerke. Plaatse va de caterig-keuke. Sterke krachte, ee kraa e goede coördiatie zij odig om de loodzware, glaze wad te plaatse I de valse plafods, die ook fuctioere als koelplafods, werde alle leidige weggewerkt. Vroegere showroom wordt katoor boekhoudig I maart zij de glaze scheidigswade met igewerkte lamelle geplaatst. Sommige wade zij bekleed met ee akoestische barrière e verhidere dat er geluidsoverdracht is va het ee aar het adere lokaal. Drukke tijde voor Ja Vackier, medewerker techische diest Via techische kokers bregt me, vauit de techische ruimte, de odige leidige aa voor elektriciteit, toe- e afvoer va lucht e koelig e verwarmig va vloere e plafods. Via gescheide kaale loopt de bekabelig voor data, telefoo, audio, braddetectie, ibraakbeveiligig, camerabewakig, stroomtoevoer, verlichtig e DALI-sturig. Mometeel is er i het gebouw meter bekabelig verwerkt. I de vergaderzale, opleidigslokale, showroom e keuke werde gee schakelaars geplaatst. Alle verlichtig zal cetraal gestuurd worde via het DALI-protocol (via ee ee computer, gsm met etwerkverbidig of via bewegigssesore). Door de groei va afdelige zoals productmaagemet, de commerciële biediest e marketigcommuicatie was os ladschapskatoor overbezet. Daarom is de plaats waar vroeger oze showroom stod, omgebouwd tot ee comfortabele katoorruimte. Oze boekhouder Hedrik Audeaert is met zij collega s verhuisd aar ee stille ruimte voor het boekhoudkudig cijferwerk. V.l..r. Christel Va Lomberge, Hedrik Audeaert, Rita Meersma, e Jey De Mey. 6 7

5 Halux v Halux v Product Va Hoecke bv Va Hoecke Nederlad groeit 5SSids ovember 2009 zij we bij Halux, i het kader va Lea Maufacturig gestart met het ivoere va 5S. Vaaf april 2010 late Igrid va Scharreburg e Brigitte Cauweberg cosumete de Blum-bewegig beleve i oze Blum-showroom i Zaltbommel. Uiteraard presetere ze hierbij uitgebreid de DYNAMIC SPACE-filosofie e de ORGALUX lade-idelige. Peter Stokkermas versterkt de afdelig Klateservice. Hij adviseert e odersteut oze klate i Cetraal-Nederlad-Zuid. 5S is ee kwaliteitsmethode gericht op het costat verbetere va de orgaisatie met ee ordelijke e ette werkplek als uitgagsput. Door optimalisatie gaa we verspillig tege e legge we de basis voor kwaliteit. Door middel va visuele hulpmiddele als markerige, foto s e etikette orgaisere we de werkplek zo efficiët mogelijk. 5S refereert aa vijf Japase woorde die ee gestadaardiseerde schoomaak beschrijve. Seiri = Scheide e opruime Seito = Sortere e ordee Seiso = Schoomake e ispectere Seiketsu = Stadaardisere Shitsuke = Stadhoude We zij begoe i de ALUafdelig bij wijze va pilootproject. Op termij is het de bedoelig om 5S i heel oze orgaisatie i te voere. Ee tweede TANDEMBOX-productielij is i gebruik geome De eerste S i praktijk; Rudi De Laet, Sabria Gevers, Sophie Verhaert, Ja Libbrecht (Amelior) e Halise Bekci i overleg Aa de motagetafel ligt u alle oodzakelijke materiaal bie hadbereik e op ee vaste plaats De grote belagstellig voor oze voorgemoteerde lade heeft ervoor gezorgd dat wij oze productie aders moeste gaa orgaisere. Om os egagemet - leverig aa oze klat bie de drie werkdage - i stad te houde, ware we geoodzaakt om ee opsplitsig i de productielij te make. I de steeds vaker voorkomede SCHEIDEN Behoud het oodzakelijke e verwijder wat overbodig is Maak ee gewoote va behoude scheide, sortere e schoomake STANDAAR- DISEREN STAND- HOUDEN Orde & etheid Opstart tweede TANDEMBOX-lij SORTEREN Geef alles ee plaats: klaar voor gebruik Hou de werkplek schoo e et SCHOON- MAKEN piekmomete late we daarom ee groot gedeelte va de bestellige via ee extra motage-eeheid passere. Hierdoor kue we meer maatproducte aflevere e vermijde we achterstad. Zo kue we oze klate zo sel mogelijk hu voorgemoteerde TANDEMBOXlade levere. Sids de opeig va de Blum-showroom vorig jaar, hebbe we al diverse bezoekers ethousiast gemaakt over de Blum-producte. De ervarigsgerichte wijze waarop we gebruikers late adeke over hu persoolijke wese bij aakoop va ee keuke, is ieuw i de markt. De reacties zij bijzoder positief. Doordat oze buitediestmedewerkers de bezoekers ee rodleidig gave, werde er mider klate bezocht. Om oze klatebezoeke op peil te houde, zij we op zoek gegaa aar ee showroomadviseuse. Igrid va Scharreburg is ee ervare keukeadviseuse. Zij zal drie dage per week cosumete i de showroom otvage e oze filosofie overbrege. Igrid is veratwoordelijk voor de plaig va de afsprake e beheert de ageda. Daaraast zal ze met de witte Blum-Fiat twee dage i de week showrooms va klate bezoeke e deze irichte met ORGALUX. Igrid was al ethousiast over Blum voor ze bij os i diest kwam. Toe ze vorig jaar ee ieuwe keuke aakocht, was éé va haar eise: Er moet wel Blum i!. Als Igrid buitediest heeft, zal Brigitte Cauweberg de gaste i de Blum-Showroom otvage. Brigitte geeft al lager admiistratieve odersteuig aa Va Hoecke Nederlad. Idie ee klat voor de eerste keer bv. ee SERVO- DRIVE-systeem koopt, da helpe we de klat met de istallatie. Die extra diestverleig oderscheidt os op de markt e bevestigt oze rol als expert i fuctioeel meubelbeslag. Omdat meubelbeslag steeds geavaceerder wordt, duurt ee gemiddeld bezoek bij de klat lager. Om os huidige serviceiveau te hadhave, hebbe we ee extra buitediestmedewerker aageome. Peter Stokkermas heeft ervarig i ee fuctie die qua ihoud overeekomt met oze buitediestmedewerkers Klateservice. Door zij techische achtergrod maakt hij zich het Blum-product e de Va Hoecke-werkwijze sel eige. Sids 8 maart is hij actief aa de slag i Cetraal-Nederlad-Zuid (regio 27). Peter Stokkermas versterkt oze Klateservice Igrid va Scharreburg e Brigitte Cauweberg, oze ieuwe showroomadviseuses i Zaltbommel Met deze persoeelsuitbreidig va drie persoe kue we oze huidige e toekomstige klate og beter va diest zij. We wese oze ieuwe collega s veel succes! 8 9

6 Blum Beurze Beleef de Bewegig Bewegig Batibouw - Brussel (27 febr. - 7 maart) Nieuwe fase i de otwikkelig va DYNALOG Het DYNALOG-team va Blum. V.l..r. Dietmar Awader, Christoph Bertsch e Cagatay Ciftci Ee va de projecte die door de afdelig e-services wordt begeleid, is DYNALOG. Deze software - die aast de catalogus ook ee plaigsprogramma voor maatvoerige (DYNAPLAN) e ee webshop bevat - is aa ee ieuwe update toe. Blum is daarom gestart met ee diepgaade aalyse va de gebruikersbehoefte. Wij werke mee aa dit oderzoek door te peile aar de wese va oze klate. Dit doe we d.m.v. itesieve gesprekke i oze lokale markt. Zo verzekere wij os erva dat de ieuwe DYNA- LOG voldoet aa de verwachtige va de Belgische e Nederladse gebruiker. Walter Lutz op pesioe Voor vele zal de aam Walter Lutz iet obeked zij. Walter was de eerste verkoopleider bij Blum e destijds ook veratwoordelijk voor de export. Ee va zij eerste belagrijke stappe op dit vlak was het oderhoude va auw cotact met oze stichter, Luc Va Hoecke, die i 1972 de samewerkigsovereekomst met Blum heeft afgeslote. Bij Blum i de kijker: Christoph Bertsch Christoph Bertsch is bij Blum veratwoordelijk voor e-services e e-marketig. Het belag va deze marketigafdelig eemt sterk toe aarmate de ieuwe media aa belag wie. Thema s zoals iterettoepassige, de Blumwebsite, productcofiguratore, databakbeheer e beheer va CAD-data zij slechts ee greep uit het vakgebied va Christoph. Op dit momet leidt hij ee sterk groeied team va ege mese. Oze IT-afdelig oderhoudt auwe bade met de afdelig e-services. Dit resulteert o.a. i ee vlot gebruik va foto s e tekeige op oze Va Hoecke-documete e website. Batibouw is de beurs voor iederee die bouw- of verbouwplae heeft. Elk jaar gaa bezoekers op zoek aar ieuwighede. Ook dit jaar ware we aawezig i het keukepaleis (11) met ee Blum-stad om de eidcosumet te late keismake met de voordele va de Blum-producte. ORGALUX e SPACE COR- NER blijve de cosumet aaspreke, maar ook de ieuwe, hadige foliesijder viel i de smaak. SERVO-DRIVE voor AVEN- TOS werd voor het eerst aa het grote publiek voorgesteld e kreeg de aadacht die het verdiet. Dit product verrast door de luxebelevig. Dat mocht ook Véroique De Kock ervare tijdes de opames va de Batibouw-special voor het VT4-programma Huizejacht. Je hebt de uitzedig va Huizejacht gemist? Je ka het SERVO-DRIVE-stukje herbekijke op oze website: > Nieuwe producte > SERVO-DRIVE voor AVENTOS Iterieurbouw, Hout e Kuststof - Hardeberg (16-18 maart) Walter Lutz Walter was oze aaspreekparter gedurede vele jare. Hij bekommerde zich tijdes het grootste deel va zij carrière om de Beelux, Zwitserlad e Scadiavië, ekele va de belagrijkste markte voor Blum. Na meer da 40 diestjare am Walter eid jauari afscheid va collega s e vriede. Zij opvolgig werd i goede Blum-traditie reeds ee paar jaar eerder voorbereid zodat zij take u probleemloos i de orgaisatie verdeeld zij. Voor oze markt am Adreas Bradl ruim ee jaar gelede de fakkel al over. We wese Walter ee welverdied pesioe toe. Beste Walter, leef gezod e eet veel fruit maar pas op voor de bome! (N.v.d.r.: Ekele jare terug was Walter vele weke buite strijd a ee val uit ee appelboom.) Christoph Bertsch Iterieurbouw, Hout e Kuststof vidt elk voorjaar plaats i de eveemetehal te Hardeberg. Va 16 t.e.m. 18 maart bezochte vele geïteresseerde vakmese deze beurs i het Hoge Noorde. We preseteerde oze creatieve ideeë rod TANDEMBOX itivo met de verschillede ischuifelemete uit verschillede materiale

7 Product Product Led: Het licht va de toekomst De juiste producte op voorraad Foto: Niko - PAC Projects & Cocepts Wie had 100 jaar gelede gedacht dat os ieuwe licht og maar ee speldekop groot zou zij? Nu de gloeilamp lagzaam maar zeker uit oze huize verdwijt - vaaf eid 2012 is hij iet meer te koop - wordt de ledlamp steeds populairder. Maar wat is led u precies? Ledverlichtig, ideaal om kleur e sfeer te brege i het iterieur Lume bepale je keuze Bij aakoop va ee gloeilamp gaf de wattage de lichtsterkte aa e het eergieverbruik per secode. Omdat ee ledlamp veel mider eergie odig heeft om dezelfde hoeveelheid licht te make, kijk je u beter aar de lichtopbregst per secode. Deze wordt uitgedrukt i lume. De meest eergiezuiige ledlamp is die met de meeste lume bij de miste watt. Ee stadaard ledlamp heeft ee lichtopbregst va 100 lm/w, terwijl ee gloeilamp 14 lm/w heeft. Led is de afkortig va Light Emittig Diodes. Dit is ee elektroische compoet, ee chip, die licht uitstraalt zodra er stroom doorhee gaat. Reeds i 1907 otdekte Hery Joseph Roud de fysieke uitwerkig va het elektrolytisch licht. I 1962 komt de eerste rode lichtdiode op de markt. I 1971 volge de kleure groe, oraje e geel. Teves is er ee opmerkelijke verbeterig va de lichtopbregst. I 1975 itegreert Siemes lichtdiode i schakelpaele. I 1993 imiteert me de kleure blauw e groe uit het spectrum. Hierdoor is de stap aar wit licht ee feit. (N.v.d.r.: De kleur wit is ee mix va alle spectrumkleure) I 1995 kome de eerste leds met wit licht op de markt. Te koop i alle vorme Ledlampe zij i dezelfde vorme te koop als de gloeilamp, dus als peertje, bol, spot, kaarslamp ez Net als de gloeilamp zij ze ook verkrijgbaar i matte e heldere uitvoerige, met kleie e grote fittig. Va Hoecke werkt mometeel aa ee ieuw gamma meubelverlichtig waari ledverlichtig volop aa bod komt. Voordele va led Leds zij klei. Door hu compacte vorm worde ze gemakkelijk igebouwd, ook op plaatse waar adere lichtbroe iet i passe. Leds vrage gee oderhoud e hebbe ee extreem lage levesduur: u t.o.v u voor de gloeilamp. Idie ze gemiddeld vier ure per dag brade, hoef je ze pas a 30 jaar te vervage. Leds zij eergiezuiig. Ze verbruike stroom, maar ogeveer 30% erva wordt omgezet i licht va 100 lm/w e meer. Leds zij zeer efficiëte lichtbroe e levere ee gustige bijdrage aa het milieu. Leds verkleure de omgevig iet. Leds geve gee UV- of IRstralig, waardoor de belichte objecte iet opwarme. Hierdoor zij ze uitermate geschikt voor verlichtig va foto s e kustwerke. Led geeft ochtas warmte af i de adere richtig. Daarom is de behuizig zeer belagrijk voor de warmteafvoer. De levesduur va de led is mede afhakelijk va deze temperatuurafvoer. Leds verbrade je vigers iet. Omdat ze ooit echt warm worde zij leds bijzoder kidvriedelijk. Leds reagere sel. Leds geve omiddellijk volop licht a het aaschakele. Het maakt iet uit of je ze veelvuldig aa- of uitzet. Dit heeft gee ivloed op hu levesduur. Leds geve zeer gericht licht. Dek aa de budel va ee spot. Ee ledlamp va 7W is vergelijkbaar met ee 40W-gloeilamp i ee haglamp of 25W i ee tafellamp. Er zij verschillede lichtklasse va 6500K tot 2800K. Hoe kleier de K-waarde, hoe warmer het licht maar met mider lichtopbregst. Om oze klate sel te kue bediee met de juiste e meest actuele producte is het odig om regelmatig de huidige voorraad te cotrolere. Tijdes het jaar volgt Peter Va Driessche, voorraadbeheer, de bewegige i de voorraad zodat er tijdig bijbesteld wordt. Joha Baetslé e Jurge Va Driessche, productmaagemet, bepale welke producte uitlope (iet meer bijbesteld worde omdat ze vervage worde) of ieuw toegevoegd worde. Wat? Ee keer per jaar plae we twee dage voor de stocksaerig e stelle we os de vraag: ligge de juiste producte i os magazij om aa de vraag va de klat te voldoe? Met adere woorde: producte die weiig bewege worde geaalyseerd e evetueel uit stock geome. Hoe verloopt u zo stocksaerig? I totaal biede wij artikele aa. Hierva ligge er 5000 effectief bij os op voorraad e deze lijst wordt grodig geaalyseerd. Idie ee product mistes acht keer per jaar roteert (de voorraad is op e wordt aagevuld) e de omzet is voldoede, houde we dit product ook het komede jaar i oze voorraad. Idie de rotatie of omzet iet volstaat, wordt dit ee iet-stockproduct e creëre we magazijruimte voor ee product waar voldoede vraag aar is. Deze here werkte mee aa de grote schoomaak va oze voorraad. V.l..r. Jurge Va Driessche, Joha Baetslé, Peter Va Driessche, Rudolf De Nul e Jo De Meyer. Het ka gebeure dat ee product maar éé keer per jaar roteert, maar dat we het i voorraad houde omdat het ee bepaald gamma compleet maakt. Bij deze uitzoderige staat de klat cetraal. Begi februari 2010 zij we gestart met het stocksaerigsproject e tege begi jui 2010 zulle de odige wijzigige doorgevoerd zij. Totale omzet per leveracier Werkte mee aa de stocksaerig: Productmaagemet: Joha Baetslé Rudolf De Nul Jurge Va Driessche Voorraadbeheer: Peter Va Driessche Verkoop: Arja Glas Jo De Meyer Louis De Smet Peter Voermatrouw 12 13

8 I t VHIZIER i t Team orderpickers Over oze magazije hebbe wij i de voorbije edities al aspecte aagestipt zoals de layoutveraderige e ieuwe machies. I deze editie staa oze mese cetraal, e meer bepaald de groep die i hoofdzaak veratwoordelijk is voor de orderpickig va de bestellige. Elke dag verzamele zij de goedere voor alle bestellige uit zowel oze covetioele magazijrekke als uit os automatisch magazij. Zij gebruike daarvoor hadscaers e computers, zodat er ageoeg gee papier aa te pas komt. Hiera late wij he graag éé voor éé atwoorde op ekele vrage zodat je met he e het hele team kut keismake. Tom Wauma (sids 2008) Filip Va Spittael (sids 2006) Wat vid jij leuk aa je job? Dat ik e mij collega s zelf mee kue deke aa verbeterige i het magazij. Dat we daaraast ook zelf de mogelijkheid hebbe om i overleg met adere processe aa te passe, is ook fatastisch. Zo kue we vlotter werke, e dat motiveert geweldig! Jouw start i oze orgaisatie ligt og iet zo veraf. Wat was jouw eerste idruk toe je bij Va Hoecke bego? Wat mij vooral eorm opviel, was de orde e de etheid va alle plaatse. Zowel de bureau s, de toilette als de magazije zij allemaal perfect oderhoude e iederee draagt daar mee zorg voor. Davy Polfliet (sids 2004) Wat maakt het werke i het magazij zo bijzoder? Dat wij same als ee team werke. Iederee helpt elkaar om same de dagelijkse deadlies te hale. Verder is oze oderemig heel goed i het orgaisere: goede afsprake e modere softwaresysteme odersteue oze werkzaamhede. Ook werke wij i ee propere werkomgevig. Daar drage we allemaal os steetje toe bij! Kurt Va Hoecke (sids 1985) Kurt, jij bet itusse de magazijier met de meeste jare werkervarig bij Va Hoecke? Is er i die tijd veel veraderd? I de voorbije 25 jaar is de orgaisatie heel erg veraderd omdat we altijd op zoek zij aar verbeterig. Er is heel veel qua techologie veraderd. Daardoor kue we véél meer verwezelijke op éé dag. Ook beschikke we over zeer degelijk materiaal (heftrucks, scaers, ). Daaraast wordt er voortdured geïvesteerd i ieuw materiaal waeer odig zodat we steeds optimaal kue werke. De opvag door de collega s was ook heel goed, heel vriedelijk e behulpzaam. Tot slot was ik ook erg oder de idruk va het automatisch magazij. Svetlaa Timoshia (sids 2008) Wat is volges jou de sterkte va Va Hoecke? Wat ik bewoder, is dat de firma zelfs i tijde va crisis og verder uitbreidt e og veel verieuwige doorvoert. Dat is ee duidelijk sigaal va vertrouwe. Dat geeft os ee gevoel va zekerheid e ee garatie voor de toekomst. E wat vid jij leuk aa jouw job? Het is iet allee ee afwisselede opdracht, het moet ook allemaal heel correct zij. Dat geeft mij veel voldoeig omdat ik daardoor uitgedaagd wordt. Ook de sfeer oder de collega s is heel goed e maakt het werke hier zeer aageaam. Hoe weet je of je goed bezig bet als team? Ik ka zegge dat we veel iteressate iformatie krijge over de werkig va os bedrijf e oze afdelig. De maadelijkse boordtabelle geve izicht i algemee cijfers (zoals omzet) e de prestatietabelle vertelle os maadelijks meer over de werkig va os team met betrekkig tot de diestverleig aar oze klate. Gio Braem (sids 2002) Net zoals Kurt doe jij altijd de pickig i het automatisch magazij. Verveelt dat ooit? Nee, toe ik hier bego, wisselde we og regelmatig af, maar adie be ik dit altijd gaa doe. Dat vid ik eigelijk wel fij. Ik start elke dag om zes uur e dat ritme ligt me erg. Het pickigsysteem is ook heel goed om mee te werke. Je krijgt steeds de juiste palette toegestuurd vauit het automatisch magazij, e met de duidelijke istructies op de computer wordt de kas op foute heel laag. Het is ee prachtig systeem om mee te werke dat os helpt om de kwaliteit voor oze klate te garadere

9 ei t VHIZIER i t VHIZIER Svetlaa Timoshia, magazijmedewerkster i t I elke VHIZIER late we ee va oze werkemers aa het woord. Wie zij ze e wat doe ze buite de Va Hoecke-mure? I deze editie richte we oze vrage aa Svetlaa Timoshia. Haar aam e accet verrade het al; zij is afkomstig va Ruslad. Sids 2005 woot Svetlaa i België (Stekee) e sids het voorjaar va 2008 is ze i diest bij Va Hoecke. Bij Va Hoecke is er aast de operatioele werkzaamhede elke dag wel iets te beleve: belagrijke oderhoudswerke, costructief overleg, ee bedrijfsrodleidig, ez. Als oze fotografe tijdig getipt wordt, resulteert dit i veelzeggede foto s. aa t werk Svetlaa met ma e dochtertje Waar e waeer be je gebore? I de stad Voroezh (ee grote stad met meer da 1 miljoe iwoers, 450 km te zuide va Moskou) op 26 april (het jaartal houdt ze liever voor zich). Ik be ee stier, dus doelgericht koppig e optimistisch igesteld. Hoe be je i België terecht gekome? Mij ma is Belg e ik be hier getrouwd e gebleve. Wat ware voor jou de grootste verschille tusse je thuislad e België? Russe zij eorm gastvrij. Ze make op voorhad gee afspraak e valle te pas e te opas bij elkaar bie e ete altijd gezellig mee. Wat ete is voor ee Rus heel belagrijk. Er is ee spreekwoord: Ee Rus eet maar ee keer per dag, maar wel va s morges tot s avods. (lacht) Russe hebbe veel humor. Ze lijke ors, maar als ze lache, is het echt oprecht. Ze zorge ook beter voor hu familie. Het is i Ruslad odekbaar dat kidere aar ee crèche moete. Altijd is er wel ee grootouder of familie die de kidere opvagt. Bovedie kue vrouwe a de bevallig aderhalf jaar voor hu kid zorge. Ik was echt verbaasd dat de Belgische vrouw a ogeveer drie maade terug aa het werk moet e haar baby zo vroeg bij ee othaalmoeder laat. Het is me ook opgevalle dat ee Belg veel spaart. I Ruslad heeft dat gee zi omwille va de ostabiele regerig e iflatie. E ik was aageaam verrast door de beleefdheid va de Belge. Me spreekt stadaard met dakuwel e alstublieft. E ja, de oudere zij hier opvalled verzorgder. Heeft dit iets te make met de pesioeleeftijd? I Ruslad werkt ee vrouw tot 55 e ee ma tot 60, terwijl hier biekort iederee tot 67 werkt. Je bet u vijf jaar i België, zij er zake die je mist? Ja, toch wel. Eerzijds ee gesprek i mij eige moedertaal e aderzijds werk dat aasluit bij mij opleidig. Het is jammer dat ik mij diploma e ervarig als Igeieur Iformatica iet ka gebruike i België. Ook mij tie jaar ervarig i het oderwijs heeft weiig waarde, als je aar ee lad met ee adere taal e cultuur verhuist. Wat is je favoriete gerecht? Ik be echt gek op pure chocolade. Daaraast hou ik va alle visgerechte: garale, mossele, zeevruchte, etc. Mij familie verslidt mij pelmei. Ik maak het volges ee Russisch recept e het ziet eruit als ravioli. Het ka zowel gevuld worde met vlees als met groete. Het kost me twee ure koke maar het is het waard. Wat is je favoriete muziek? Alles va Robbie Williams, Erique Iglesias, Ricky Marti. (N.v.d.r.: Toevallig ook ee type ma dat bij ee grote groep vrouwe i de smaak valt! Svetlaa bevestigt met ee lach.) E Helmut Lotti heeft me echt verrast met het cocert From Russia With Love. Hij sprak foutloos Russisch. Wat heb je altijd al wille doe, maar is er og ooit va gekome? Ik droom va ee wereldreis. Ik wil Tokyo zie e adere culture otmoete. Ik doe graag ieuwe ervarige op. Hiervoor zij wel meer vakatiedage odig. Nu ga ik i de zomervakatie graag aar mooi weer: Turkije, Spaje, Frakrijk, met toch wel ee voorkeur voor Frakrijk. Ik ka er lag wadele e er is og steeds ee cotrast tusse kleie e armere dorpe e de rijke kust, die leeft va het toerisme. Voor mij i de zomer absoluut gee citytrips i ee volle bus. Geef mij maar rust e ee boek aa zee. Wat ik absoluut ook ees wil make, is ee parachutesprog. Niet iederee durft het, maar ik eem graag ees ee risico. 16 Svetlaa met dochtertje Aa, Peter Va Hoecke, Has Burgers, Steve Muylaert e Kelly Va Nisselrooy 17 ege jaar gelede Oze parter Egemi test ee ieuwe magazijcoveyor uit met de grootst mogelijke persoolijke betrokkeheid. op bezoek Op 1 december bezocht ee delegatie va de firma Keller uit Roosedaal (Keukefabriek) os bedrijf. Het bezoek paste i het kader va os project va Voortdurede Verbeterig. Er werd met Keller duchtig iformatie uitgewisseld omtret de aapak va Lea Productio, 5S e adere techieke om oze productie te optimalisere. I dit kader zulle er i de toekomst og meer uitwisseligsprojecte opgezet worde. Zo was er op 2 februari al ee bezoek va oze projectmedewerkers aa Bruyzeel Keukes i Berge Op Zoom. Medewerker va Ferry Quik reclame bezig met de achterruitbestickerig va ee Klateservice-wage. De foto va de ieuwe CLIP top BLUMOTION valt bij iederee (maar vooral bij Jea Ost) i de smaak! V.l..r. Gerard Maaders, Erwi Schelhaas, Erik va Keule, Sophie Verhaert,

10 i t VHIZIER Wedstrijd Gefeliciteerd! Met veel plezier melde wij de geboorte va: De redactie was aageaam verrast door de vele, creatieve foto s die jullie idiede. Wij vroege aa Stefaa Va Hul - ee beroepsfotograaf die regelmatig voor Va Hoecke werkt - om de foto s te beoordele e ee wiaar uit te kieze. Sterke compositie. Cotrast dokere huid met oraje kledig e schild is prachtig. Ee mooi, sober beeld. Isa 19 maart 2010 dochtertje va Stefa Willemse (Klateservice Nederlad) e Margot Jokma Wiede foto va Geert Vamaeckelberghe Oze commerciële cotactpersoo va GLS, zet zich i voor kidere uit achtergestelde buurte i Zuid-Afrika. Same met de orgaisatie geve ze deze kidere leveswaarde e aidsprevetie mee voor ee betere toekomst. Door o.a. i vereigige te dase, blijve ze va de straat. 10 jaar i diest Jubilarisse (1 jauari - 31 april 2010) Jea Ost Va Hoecke v Klateservice België Wim Vermeule Va Hoecke v ICT 5 Ige Bollaert Va Hoecke v Magazij Davy Polfliet Va Hoecke v Magazij Deze foto s werde geome tijdes de Natioal Champioships voor Fieldbads i Das e ritme zit Afrikae i de gee. He zie, hore e voele dase is adembeemed. De wiede vereigig draagt oraje, authetieke klederdracht. Proficiat, Geert! Je ka je Blum-verrassigspakket ophale op de afdelig marketigcommuicatie. Foto geome tijdes ee Lea-werkbezoek i Esse - Dieter Guiée, Steve Muylaert e Sophie Verhaert Zosodergag i Corsica Peter Va Hoecke Blum - seeuwma Jo De Meyer Oze ieuwe medewerkers va Va Hoecke bv worde goed begeleid tijdes hu keismakigsweek op het Blum-hoofdkatoor te Hoechst (Oosterijk). V.l..r.: Arja Glas, Markus Tschofe, Marcel Boesch, Adreas Bradl, Brigitte Cauweberg, Igrid va Scharreburg, A Oraedt, Peter Stokkermas e Jo De Meyer Oma met oraje uitstralig Kristia Wauters Zosodergag i Namibië Sophie Verhaert

11 Vooruitblik wedstrijd ORANJE i the picture We otvige ethousiaste reacties op de oproep om oraje getite foto s door te sture. Daarom mag je ook de komede maade og volop oraje tite i beeld brege. Depoeer je oraje foto i de VHIZIER-ideeëbox of mail hem aar e vermeld erbij waarom je deze foto geome hebt. Ka jouw foto ispirere? Da wi jij ee verrassed Blum-promopakket! ORANJE ORANJE ORANJE ORANJE ORANJE Bewaar de VHIZIER Als trotse werkemer wil je de VHIZIER-magazies beware? Da ka je ee verzamelmap ophale met daari ee hadig archiverigssysteem. De mappe zij beschikbaar vaaf 1 mei e ka je afhale op de afdelig marketigcommuicatie. AGENDA t.e.m. 19 april: Eurocucia 2010 te Milaa 25 september t.e.m. 1 oktober: Hout 2010 te Rotterdam 20

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 12:4:38 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - VAVO Lyceum

Nadere informatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie Project leveskast WZC Markizaat Ergotherapeute - Karlie Puttema 1 Project leveskast 1/ Levesgeschiedeis 2/ Nood: ð project met levesgeschiedeisse ð visie demetie 3/ Doelstellige 4/ Project leveskast 5/

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istellig Stadaard Rapport HBOspiegel.l 21--2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 22--2013 09:46:09 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: Vathorst -

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding Spatial 360 Licht als accet Zachte e uiforme lichtspreidig 10% va de lichtopbregst va de armature wordt gebruikt om wade e plafod aa te lichte Beperkte lumiatieverschille tusse armatuur, Spatial 360 TM

Nadere informatie

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Mica de Jog 0807580 2a DBKV Marlee Aredok Ihoud: Voorbereidig Lesformuliere Koftig Opgestuurde bestad aar Wieeke Voorbereidig Begisituatie: Ik ga erva uit dat

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

SUNRAIN. Terraszonweringen SUNRAIN

SUNRAIN. Terraszonweringen SUNRAIN Terraszowerige Ook bij rege va het terras geiete? We kee het allemaal: de barbecue-avod of het verjaardagsfeestje op het terras staat al lag op de ageda, maar iemad ka zegge of het weer da meespeelt. Ee

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen.

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen. DUURZAME ENERGIE LUCHT WATER-WARMTEPOMPEN Verwarmigseergie uit de lucht gegrepe. Gratis omgevigswarmte uit de lucht gebruike met warmtepomptechiek voor verwarmig e warm water. 09 2015 STIEBEL ELTRON zit

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Pompen n Afsluiters n Systemen. Uw succes is ons doel.

Pompen n Afsluiters n Systemen. Uw succes is ons doel. Pompe Afsluiters Systeme Uw succes is os doel. 2 Ileidig Alles i éé had Totaaloplossige va KSB. Als betrouwbare e jarelage parter va oze klate hebbe wij altijd oog voor uw succes. U geeft de doelstellig

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN

Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN BPA-vrije professioele productereeks voor de levesmiddeleidustrie Voedselpae voor koud e warm ete Rubbermaid

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Bedrijfsmagazine VAN HOECKE - nr. 02 - editie december 2009. Onze commerciële binnendienst in de kijker. n PROWOOD 2009: een succesverhaal

Bedrijfsmagazine VAN HOECKE - nr. 02 - editie december 2009. Onze commerciële binnendienst in de kijker. n PROWOOD 2009: een succesverhaal Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 02 - editie december 2009 Oze commerciële biediest i de kijker PROWOOD 2009: ee succesverhaal Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord 9 B-9100 Sit-Niklaas

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 G A D S G KONIN beleef je 1DO0NG0EN e i t a m r o f i r Sposo KONINGSNACHT & KONINGSDAG DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 APRIL 2016 www.orajeparkfestival.l i 26 e 27 april 2016 Koigsdag beleef je 100% i Doge KONINGSDAG

Nadere informatie

Coachen van gedragsverandering

Coachen van gedragsverandering Oude Parklaa 111 1901 ZZ Castricum 0800-999 79 99 ifo@ierlad.l www.ierlad.l KvK 37080176 Coache va gedragsveraderig Wil je adere og succesvoller coache e verder brege i hu otwikkelig? Coache va gedragsveraderig

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik Hadleidig Artikel-Nr. 45-02247 24-voudige RailCom-display tams elektroik Nederlads Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...4 3. Achtergrod iformatie: RailCom...5 4. Werkig va de...7 5.

Nadere informatie

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen Idaver bedrijfscode Missie, kerwaarde e gedragsregels voor duurzaam odereme Vooraf Oze missie, kerwaarde e waardegebode gedragige: basis va os duurzaam odereme Idaver is ee waardegedreve orgaisatie. Idaver

Nadere informatie

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop we are INDI.l The Idustry Parts People INDI.l is dé totaalleveracier va MRO oderdele per week. INDI.l richt zich op de idustriële markt. met ee kwalitatief hoogwaardige diestverleig. Oze producte, keis

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet Pagia 1 va 8 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet april

Nadere informatie

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder.

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder. Het oderhoud Het oderhoud Elke woig heeft oderhoud odig. Wie precies welk oderhoud uitvoert leest u i deze folder. Wat doet ProWoe? Groot oderhoud Reovatie e groot oderhoud bregt veel overlast voor u met

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is beeldschermwerk? Vrijwel alle katoormedewerkers va Imtech verrichte regelmatig beeldschermwerk. Oder ivloed va ee verdere automatiserig va werktake

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

SUNRAIN. www.leiner.de

SUNRAIN. www.leiner.de SUNRAIN www.leier.de SUNRAIN Terraszowerige Ook bij rege va het terras geiete? We kee het allemaal: de barbecue-avod of het verjaardagsfeestje op het terras staat al lag op de ageda, maar iemad ka zegge

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

Bruggen naar ingenieurswetenschappen

Bruggen naar ingenieurswetenschappen Brugge aar igeieursweteschappe Master i de igeieursweteschappe voor bachelors e masters i de idustriële weteschappe Faculteit Igeieursweteschappe Idustrieel igeieur Sta je graag met beide voete i de praktijk

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Regelingen ten behoeve van decentrale units.

Regelingen ten behoeve van decentrale units. Regelige te behoeve va decetrale uits. Wat is er aders t.o.v. ee regelig voor ee cetrale istallatie? Eigelijk helemaal iets! Het product is leided e daarmee bepaled voor de greze waarbie de istallatie

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Het water dat we in Dongen gebruiken, wordt voorgezuiverd voordat het door het waterschap nagezuiverd. aan de natuur teruggegeven wordt.

Het water dat we in Dongen gebruiken, wordt voorgezuiverd voordat het door het waterschap nagezuiverd. aan de natuur teruggegeven wordt. Water is éé va de meest kostbare grodstoffe é het belagrijkste igrediët i oze producte. Bovedie gebruike we het tijdes oze productieprocesse om te koele, te wasse e te spoele. Om ee koploper i waterefficiëtie

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Wellat Houte Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Wellat Houte jui 014 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

DE WMS/TMS OPLOSSING VOOR HET COMPLEXE LOGISTIEKE PROCES LOGISTICS MANAGER SUITE

DE WMS/TMS OPLOSSING VOOR HET COMPLEXE LOGISTIEKE PROCES LOGISTICS MANAGER SUITE DE WMS/MS OLOSSING VOOR HE COMLEXE LOGISIEKE ROCES LOGISICS MANAGER SUIE WA ZIJN DE UIDAGINGEN VOOR DE SULY CHAIN? elofte aa de klat akome I de afgelope jare is de distributie door de veraderde cosumptiepatroe

Nadere informatie