CONCEPT AGENDA. 1. Opening en mededelingen. -1-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT AGENDA. 1. Opening en mededelingen. -1-"

Transcriptie

1 CONCEPT Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van MACINTOSH RETAIL GROUP NV, gehouden op dinsdag 27 april 2011 te Maastricht, Golden Tulip Apple Park Hotel AGENDA 1. Opening en mededelingen. 2. a. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar b. Verslag van de Raad van Commissarissen over het in 2010 uitgeoefende toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur. 3. a. Behandeling en vaststelling van de jaarrekening 2010 (besluit). b. Dividend (besluit). c. Kwijting aan de Raad van Bestuur (besluit). d. Kwijting aan de Raad van Commissarissen (besluit). 4. Benoeming lid Raad van Commissarissen. a. Tijdstip ontstaan en oorzaak van de vacature. b. Profiel op basis waarvan invulling dient plaats te vinden. c. Gelegenheid tot het doen van een aanbeveling door de Algemene Vergadering (besluit). d. Kennisgeving voordracht Raad van Commissarissen onder de opschortende voorwaarde dat geen aanbeveling van een andere persoon wordt gedaan. e. Voorstel tot benoeming van de voorgedragen persoon onder de opschortende voorwaarde dat geen aanbeveling van een andere persoon wordt gedaan (besluit). 5. Bezoldiging. a. Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur (besluit). b. Remuneratierapport 2010 / c. Bezoldiging Raad van Commissarissen (besluit). 6. a. Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen (besluit). b. Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte van gewone aandelen (besluit). 7. Machtiging van de Raad van Bestuur om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, eigen aandelen in de vennootschap te verwerven (besluit). 8. Voorstel tot statutenwijziging (besluit). 9. Mededelingen, rondvraag en sluiting. -1-

2 1. Opening en mededelingen De Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( AVA ) van Macintosh Retail Group NV ( Macintosh ) wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Commissarissen ( RvC ), de heer A. Nühn, die de vergadering opent en de aanwezigen welkom heet. De Voorzitter deelt mede dat de voltallige RvC evenals de voltallige Raad van Bestuur ( RvB ) aanwezig zijn. De Secretaris van de Vennootschap, de heer Hünen, is aangewezen als Secretaris van deze AVA. De notulen van de op 27 april 2010 gehouden AVA zijn vastgesteld en ondertekend door de Voorzitter en Secretaris, nadat deze aan aandeelhouders voor commentaar ter beschikking waren gesteld. Er is door aandeelhouders geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om opmerkingen te maken. Ook de notulen van de huidige AVA zullen tijdig aan aandeelhouders voor commentaar beschikbaar worden gesteld via de website. Voorafgaand aan deze AVA werden brieven ontvangen van de VEB en Eumedion. In deze brieven wordt aandacht gevraagd voor een aantal punten met betrekking tot de verslaggeving en met name transparantie over strategie en risico s en de verantwoording door de Raad van Commissarissen. Tevens werd een brief ontvangen van Teslin Capital Management en een mail van de VBDO met een aantal vragen rondom duurzaamheid. Daar waar relevant, zal op deze brieven / mail nader worden ingegaan bij de betreffende agendapunten. De Voorzitter constateert dat de formaliteiten die vereist zijn voor de geldigheid van de besluitvorming zijn vervuld. De ter vergadering aanwezige aandeelhouders zijn tijdig overgegaan tot deponering van hun aandelen en de betreffende volmachten / steminstructies zijn tijdig ontvangen. Volgens de presentielijst zijn ter vergadering aanwezig 35 aandeelhouders, die samen representeren aandelen van nominaal 0,40, oftewel afgerond 61,2% van het geplaatste kapitaal en afgerond 63,2% van het aantal stemgerechtigde aandelen. 2a Verslag van de RvB over het boekjaar 2010 De Voorzitter meldt dat hedenochtend een persbericht is gepubliceerd met daarin een beschrijving van de ontwikkelingen in de periode tot en met 24 april Dit persbericht zal samen met het verslag van de RvB over 2010 worden toegelicht aan de hand van een presentatie die door aandeelhouders bij binnenkomst is ontvangen. Daarna zal de RvB nog een toelichting geven op de ontwikkelingen na balansdatum (acquisitie Jones Bootmaker, start Steve Madden en intentie tot verkoop van BelCompany) en zal de Directeur Marketing & Ecommerce een toelichting geven op Ecommerce ontwikkelingen bij Macintosh. De RvB licht toe dat de non-food retail opnieuw een moeilijk jaar had, zowel in Nederland als in omringende landen. -2-

3 De omzet van Macintosh kwam 14,3 mln hoger uit als resultante van een daling met 5,7 mln in de eerste helft van het jaar en een stijging met 20,0 mln in het tweede halfjaar. In Fashion kwam de omzet 26,1 mln hoger uit op 607,7 mln. De omzetstijging was te danken aan een hogere omzet bij alle schoenenformules en bij Nea International. Met name in de tweede jaarhelft werd een duidelijk (+ 7,9%) hogere omzet gerealiseerd. De omzet van Living daalde met 9,5 mln, waarbij het grootste deel ( 6,1 mln) voor rekening kwam van het eerste halfjaar. De omzet van Automotive & Telecom liet een daling zien met 2,3 mln door een stijging bij BelCompany en telefoonkopen.nl en een lagere omzet bij Halfords. De hogere omzet en een hogere procentuele brutomarge resulteerden in een bedrijfsresultaat dat 25,1% hoger uitkwam op 55,9 mln. Het bedrijfsresultaat van Fashion kwam 16,6 mln hoger uit door alle in deze sector actieve bedrijven. Door een positief bedrijfsresultaat bij Brantano UK en de uitstekende prestatie van Brantano BeLux kon de bij de overname gedane uitspraak gestand worden gedaan dat Brantano in 2010 een EBIT-marge zou realiseren van 6%. Door een hogere procentuele brutomarge behaalde Kwantum een hoger bedrijfsresultaat dan in 2009 en kon de daling bij GP Decors gedeeltelijk worden gecompenseerd. Het bedrijfsresultaat van Living kwam echter 1,8 mln lager uit dan in Zowel bij Telecom als bij Automotive was sprake van een lager bedrijfsresultaat, resulterend in een 2,7 mln lager bedrijfsresultaat voor de sector. De nettowinst van de aan te houden activiteiten kwam 37,3% oftewel 10,9 mln hoger uit op 40,1 mln. De totale nettowinst was 8,7 mln hoger dan in 2009, toen sprake was van een eenmalig positief effect van 2,2 mln vanwege de verkoop van BelCompany België. Het eigen vermogen werd met 36,8 mln verder versterkt tot 270,8 mln. De solvabiliteit steeg met 5,1% punt tot 44,5% (2009: 39,4%). De EBITDA (bedrijfsresultaat plus afschrijvingen) kwam in 2010 uit op 81,9 mln, hetgeen 13,8% hoger is dan in 2009 toen de EBITDA 72,0 mln bedroeg. De netto schuldpositie verbeterde met 33,9 mln van 135,1 mln naar 101,2 mln. Het rendement op het netto geïnvesteerd vermogen (ROCE exclusief goodwill) steeg in 2010 van 19,6% naar 26,9% vanwege het hogere bedrijfsresultaat in combinatie met het lagere gemiddelde geïnvesteerd vermogen. De ratio Net Debt / EBITDA verbeterde en kwam eind 2010 uit op 1,3 (2009: 1,9). De Interest Coverage ratio verbeterde eveneens en kwam uit op 8,0 ten opzichte van 5,9 ultimo Daarmee wordt ruim binnen de normen gebleven die door de kredietverstrekkende banken zijn gesteld (< 3 respectievelijk > 3). Met betrekking tot 2011 geeft de RvB aan dat Macintosh, zoals eerder werd ingeschat, in het begin van 2011 opnieuw te maken had met een moeilijke retailmarkt. Dit omdat consumenten dit jaar voor het eerst daadwerkelijk getroffen worden in hun portemonnee door inflatie en -3-

4 bezuinigingen. De RvB wijst voor wat betreft Fashion op het feit dat de winteromzet in schoenen vooral in november en december 2010 werd gerealiseerd en dat in 2010 sprake was van een uitstekende maand januari. Het is dan ook vooral in januari dat Fashion minder heeft gepresteerd. In februari, maart en april was sprake van een omzetplus. De omzet van de sector Fashion kwam over de gehele periode 2,4 mln hoger uit. De woningdecoratiemarkt had het opnieuw moeilijk vanwege een daling van het aantal verhuisbewegingen. Hierdoor en door minder winkels bij GP Décors daalde de omzet van de sector Living met 5,9 mln. De RvB geeft aan er stellig in te geloven dat de vraag in de woningdecoratiemarkt weer gaat aantrekken, maar dat de vraag is wanneer. Indien dit gebeurt, is Kwantum goed gepositioneerd om daarvan te profiteren. Het zou echter wel helpen als Kwantum een extra stimulans zou krijgen door een goede acquisitie, omdat daarmee een nieuwe dynamiek kan worden gecreëerd in deze sector. De RvB blijft dan ook kijken naar serieuze acquisitiekandidaten. Voor wat betreft GP Décors werkt de RvB aan een scenario om alle verlieslatende winkels te sluiten om daarna te kijken wat de verdere opties zijn. Wel kan worden vastgesteld dat een klein GP Décors moeilijk zelfstandig rendabel te maken is. De omzet van Automotive kwam 5,2 mln lager uit dan in Het indicatieve bedrijfsresultaat tot en met 24 april 2011 daalde door de lagere omzet enigszins ten opzichte van vorig jaar, bij een licht hogere procentuele bruto marge. De RvB doet ook op dit moment geen uitspraak over de verwachte omzet- en resultaatontwikkeling bij Macintosh in (de eerste helft van) Na afloop van deze toelichting stelt de Voorzitter aandeelhouders in de gelegenheid tot het stellen van vragen naar aanleiding van het bestuursverslag. De heer Beijers van Kempen Oranje Participaties stelt, na complimenten over het resultaat 2010 en het jaarverslag, onder meer de volgende vragen: 1. Hoe ziet de RvB de toekomst van Kwantum België er uit? De RvB geeft aan dat Kwantum België slechts een beperkt aantal winkels heeft zonder eigen overheadstructuur en feitelijk dus gezien moet worden als een aanleunsituatie van Kwantum Nederland. Macintosh zou graag willen uitbreiden, maar probleem is dat er slechts weinig geschikte locaties in België aanwezig zijn (hoge huurprijs en bestemming). 2. Hoe is de verhouding eigen winkels / franchisenemers bij GP Décors, hoe kan het dat GP Décors winkels sluit en relatief gezien toch meer medewerkers krijgt en hoe staat het met de toekomst van GP Décors? Het aantal franchisewinkels bedraagt op dit moment nog 3 en het restant zijn eigen winkels. De verhouding in aantal medewerkers is gewijzigd omdat het merendeel van het aantal winkels dat werd gesloten van franchisenemers was, die medewerkers op de eigen loonlijst hebben staan. De RvB geeft ook aan dat reeds eerder is gemeld dat er veel meer winkels -4-

5 nodig zijn om GP Décors zelfstandig rendabel te laten zijn. Dit is echter niet meer waarachtig, zodat is gekozen voor een scenario waarin alle verlieslatende winkels worden gesloten. Voor de resterende winkels zal worden gezocht naar een partner om mee samen te werken. 3. Zijn er voldoende locaties te vinden voor de kleine Scapino formule en zijn de huurovereenkomsten voldoende flexibel? De RvB antwoordt dat voor een kleine format van Scapino is gekozen omdat consumenten, zeker bij de huidige benzineprijzen, steeds meer behoefte hebben om schoenen te kopen in een lokale familiewinkel met een breed assortiment en goede prijzen. De opening van de eerste winkel in Nieuwleusen was dan ook succesvol. In het algemeen is het zo dat een betrouwbare retailer zoals Scapino goede huurvoorwaarden kan bedingen en dat geldt zeker in kleinere plaatsen waar minder vraag is naar winkelruimte dan op A1 locaties. 4. Hoe gaat het met de elektrische fiets van Halfords in de moeilijke fietsenmarkt en heeft de formule nog verdere aanscherping nodig? De RvB deelt mede dat Halfords inmiddels redelijk succesvol is met de verkoop van elektrische fietsen maar dat de markt ook een behoorlijk prijsverval laat zien onder invloed van het steeds groter wordende aanbod. Er moet dus steeds meer volume gedraaid worden voor dezelfde omzet. Halfords heeft als marktleider in navigatie flink ook te lijden gehad onder de fors gedaalde prijzen in die markt en overigens geeft de RvB aan dat zeker naar de formule gekeken moet worden, zonder daarover concreet te worden. De heer Van Beuningen van Teslin Capital Management complimenteert de RvB eveneens met het behaalde resultaat in 2010 en het transparante jaarverslag. De heer van Beuningen is bovendien blij met de grotere focus van Macintosh door de verkoop van BelCompany en de sterke balanspositie. Hij stelt de vraag of de RvB voornemens is om in andere landen zoals Scandinavië actief te gaan worden in schoenen? De RvB geeft aan dat het prima mogelijk is om het achterliggende groeimodel van Macintosh ook te gebruiken voor schoenenformules in andere landen, dus het antwoord op die vraag is bevestigend. De heer Wijsenbeek van de VEB sluit zich aan bij de complimenten van de vorige sprekers en voegt daar aan toe dat hij zelfs geen opmerkingen heeft over het dividend, de bezoldiging van de RvB en corporate governance. Hij stelt onder meer de volgende vragen. 1. Macintosh focust op synergie. Zou het in dit verband niet verstandig zijn om winkels te concentreren in verzamelgebouwen? De RvB antwoordt dat synergie een belangrijk onderdeel is van de strategie van Macintosh, maar dat die synergie voornamelijk aan de achterkant wordt gerealiseerd op het gebied van inkoop, logistiek, systemen enzovoort. De klant moet bij voorkeur niet merken dat winkelformules samen werken en iedere formule dient zijn eigen identiteit te behouden. Bovendien is het gezien de locaties die de meeste formules nodig hebben in de druk -5-

6 bewinkelde binnenstad, niet waarachtig om te veronderstellen dat die in een verzamelgebouw te vinden zijn. Wat wel gebeurt is dat bijvoorbeeld een Dolcis en een PRO een gehuurde winkelruimte verdelen. 2. Gaat Macintosh de opbrengst van de verkoop van BelCompany investeren in Fashion en Living en wat gaat er gebeuren met telefoonkopen.nl? De RvB antwoordt dat dit inderdaad de bedoeling is en dat telefoonkopen.nl onderdeel uitmaakt van de transactie met Vodafone. 3. Het aantal leveranciers bij Macintosh is in Fashion behoorlijk teruggebracht in de afgelopen jaren. Kan dit aantal verder omlaag omdat daarmee betere inkoopvoorwaarden worden bereikt? Macintosh heeft volgens de RvB in de afgelopen jaren met name in Fashion inderdaad behoorlijk geschrapt in het aantal leveranciers en op dit moment bedraagt het aantal leveranciers circa 150 (puur schoenen). Maar dit is wel selectief gebeurd vanuit de optiek dat het verstandig is om een goede relatie te hebben met leveranciers teneinde afspraken te kunnen maken over inkoopvoorwaarden, maar ook over gezamenlijke productontwikkeling en exclusiviteit. Het blijft daarbij noodzakelijk om diversificatie te houden per verkochte segment en niet te afhankelijk te worden van een te beperkt aantal leveranciers. Het is overigens een misverstand dat inkoopvoordeel ontstaat door steeds meer in te kopen van hetzelfde bij dezelfde leveranciers. De grote winst zit in de organisatie van het inkoopproces en daar is Macintosh sterk in en daar wordt steeds verder aan gebouwd. 4. Heeft Macintosh binnen de RvC/RvB mensen die in staat zijn om complexe ITprojecten te beoordelen? De RvC heeft, aldus de Voorzitter, in de persoon van de heer Van Dalen iemand die vanuit zijn (vorige) functie(s) voldoende kennis en ervaring heeft met complexe IT projecten. Binnen de RvB is dit de heer Strijbos. De RvB voegt hier aan toe dat Macintosh sinds een aantal jaar een Directeur IT heeft die speciaal is benoemd in verband met dit onderwerp. Overigens geeft de RvB aan dat er momenteel geen risicovolle IT projecten spelen maar dat wel wordt gewerkt aan een meer centrale IT aanpak met een gezamenlijk informatieplatform en gezamenlijke functionaliteiten voor alle groepsmaatschappijen. De heer Koning van Breedinvest is eveneens complimenteus en vraagt naar de ambitie van Macintosh met betrekking tot Ecommerce. Vooruitlopend op de presentatie van de heer Van der Plas antwoordt de RvB dat ECommerce onderdeel uitmaakt van de strategie van Macintosh om de vraag van de consument op ieder moment te bedienen, ongeacht het medium waarvan gebruik wordt gemaakt. Dit kan zowel via winkels als via Ecommerce als via mobiel en alle mogelijke varianten daarop. De RvB geeft aan voldoende ambitie te hebben met Ecommerce, maar daar geen cijfers voor de toekomst op te willen plakken. -6-

7 De heer Van der Vorst van de VBDO is van mening dat Macintosh in het jaarverslag duidelijk heeft aangegeven duurzaamheid serieus te nemen en soms zelfs het voortouw neemt, gezien de vele voorbeelden die in het jaarverslag worden genoemd. Hij stelt onder meer de volgende vragen. 1. Is Macintosh bereid om te gaan rapporteren over duurzaamheid volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative? De RvB is van mening dat het toepassen van dergelijke uitgebreide richtlijnen het inzicht niet vergroot en alleen maar leidt tot afvinkgedrag, zodat het beter is om zinvolle elementen daaruit te gebruiken en in een eigen standaard te verwerken die passen bij een bedrijf als Macintosh. 2. Is Macintosh bereid om de leverancierscode op de website te plaatsen? Die code is gebaseerd op de eigen code of conduct enerzijds en de BSCI code anderzijds. De code zal op de website worden geplaatst, met de kanttekening dat die alleen betrekking heeft op Fashion. 3. Is Macintosh bereid om de Restricted Substances lijst ook in te voeren in andere sectoren dan Fashion? De lijst geldt volgens de RvB alleen voor Fashion en dat zal voorlopig ook wel zo blijven. 4. Welke stappen heeft Macintosh gezet om producten aan het einde van hun levenscyclus terug te nemen en is er bereidheid daar doelstellingen aan te koppelen? De voorbeelden daarvan zijn volgens de RvB legio en vinden vooral plaats op lokaal niveau. Een aardig voorbeeld is de oude schoenen actie van de schoenenformules, waarmee vele honderdduizenden oude schoenen uit de markt worden gehaald die vervolgens bij Afrikaanse handelaren terecht komen, die deze repareren en ter plekke verkopen. Voor ieder ingeleverd paar doneren de schoenenformules ook nog een keer een bepaald bedrag aan een goed doel. De heer Burgers van Add Value Fund is sinds enige tijd weer aandeelhouder in Macintosh omdat hij geloof heeft in de strategie. Hij vraagt het volgende: 1. Wat is het herstelpotentieel van Kwantum gezien de toch wel behoorlijke omzetdalingen in de afgelopen tijd? De RvB is er van overtuigd dat er een herstelmoment voor de woningdecoratiemarkt komt, ook al kan niet worden aangegeven wanneer dit zal zijn. Het aantal verhuisbewegingen stijgt nog niet, maar de verwachting is dat mensen hun bestaande huis opnieuw gaan decoreren als ze niet verhuizen. 2. De investeringen in 2010 waren begroot op 25 mln en zijn uitgekomen op 19,1 mln. Van welke investeringen is afgezien? De RvB geeft aan dat niet is geïnvesteerd in een kassaproject in afwachting van de meer centrale IT aanpak zoals eerder aangegeven. 3. Is de RvB bereid om in de toekomst ook inzicht te geven in de like for like ontwikkelingen bij Macintosh? -7-

8 Geantwoord wordt dat dit weinig inzicht biedt omdat de opening van een winkel meestal ook een effect heeft op bestaande winkels dat kan niet worden berekend. Overigens was het aantal winkels in 2010 nagenoeg onveranderd ten opzichte van 2009, zodat feitelijk dit inzicht er al is. 4. Voorziet de RvB een stijging van de inkoop via Macintosh Hong Kong? Inkoop via Macintosh Hong Kong is volgens de RvB geen doel op zich maar afhankelijk van de omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van de dollar. Wel is het zo dat er in het Verre Oosten een mooie organisatie is gebouwd die beschikt over veel expertise en relaties. Bovendien speelt Macintosh Hong Kong een belangrijke rol als het gaat om controle van de toeleveringsketen, ook in het kader van sociale verantwoordelijkheid. 5. Rekent Macintosh Intra Group een opslag door aan de groepsmaatschappijen voor de geleverde diensten? De RvB geeft aan dat MIS als interne bank voor Macintosh functioneert en bevestigt dat er een opslag wordt gerekend op de financiële dienstverlening door MIS, waarvan de hoogte marktconform is, mede afhankelijk van de solvabiliteit van de betreffende dochter. De Voorzitter bedankt de RvB voor de wijze waarop aandeelhouders zijn geïnformeerd. 2b Verslag van de RvC over het boekjaar 2010 Namens de RvC geeft de Voorzitter een toelichting op het Bericht van de RvC dat in de jaarstukken 2010 is opgenomen. De RvC heeft geconstateerd dat de jaren geleden ingezette strategie het mogelijk heeft gemaakt om, ook in het moeilijke retailjaar 2010, duidelijke vooruitgang te boeken. Bovendien heeft 2010 de bevestiging opgeleverd dat de in Fashion ingeslagen weg de juiste is. De behoorlijke stijging van het bedrijfsresultaat in die sector vormt de weerslag van diverse initiatieven en projecten die zijn gestart na de overname van Brantano in Hierdoor is een verdien- en groeimodel ontstaan waarvan in de toekomst verder geprofiteerd kan worden, onder andere door nieuwe bedrijven daarop aan te sluiten. De RvC heeft ook geconstateerd dat het resultaat van de groepsmaatschappijen is gestoeld op een degelijke basis, die in 2010 verder is versterkt. Living had het in 2010 opnieuw moeilijk vanwege de stagnatie van de bestedingen in de woningdecoratiemarkt. Desondanks presteerde Kwantum beter dan de markt. De RvC heeft de RvB gevraagd er voor te zorgen dat in Living een soortgelijk model kan worden ontwikkeld als in Fashion. De RvC heeft in 2010 ook vergaderd buiten aanwezigheid van de RvB. Daarbij ging het onder meer over het eigen functioneren en dat van de RvB, plus over de relatie tussen RvC en RvC. Geconcludeerd werd dat de samenstelling van de RvC goed past bij Macintosh en dat de diversiteit ruim voldoende is om de kwaliteit van het functioneren van de RvC te waarborgen, ondanks het feit dat er qua geslacht en nationaliteit wellicht een onbalans is. De RvC is ook van mening dat de RvB evenwichtig is samengesteld, in goede onderlinge harmonie -8-

9 functioneert en goed is toegerust om de belangen van Macintosh te behartigen. Hierdoor is de RvB er in het verslagjaar opnieuw in geslaagd om de vastgestelde doelstellingen te realiseren. Zoals toegezegd tijdens de vorige AVA heeft de RvC het bezoldigings- en optiebeleid voor de RvB uit 2004 tegen het licht gehouden. Hierop zal nader worden ingegaan bij agendapunt 5. Vervolgens stelt de Voorzitter aandeelhouders in de gelegenheid om vragen te stellen naar aanleiding van het Bericht van de RvC. De heer Burgers van Add Value Fund is verheugd te zien dat de RvC heeft geconstateerd dat er behoorlijke ambities zitten in het lange termijn plan en vraagt of de RvC bereid is die ambities met aandeelhouders te delen. De Voorzitter antwoordt dat Macintosh transparantie nastreeft maar dat het weergeven van ambities kan leiden tot het verstrekken van informatie die niet wenselijk is in verband met de concurrentiepositie van het bedrijf. Desalniettemin zal worden gekeken of het verantwoord is om in het volgende jaarverslag hier dieper op in te gaan. 3a. Behandeling en vaststelling van de jaarrekening 2010 (besluit) De Voorzitter constateert dat de Jaarrekening 2010 is opgemaakt door de RvB op 1 maart De Jaarrekening 2010 is door de RvB, na bespreking met de Audit Commissie in het bijzijn van Ernst & Young Accountants, voorgelegd aan de RvC die deze op 1 maart 2011 uitgebreid heeft besproken en op die datum heeft getekend. Door Ernst & Young Accountants is een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven. De Voorzitter meldt dat de accountant van de vennootschap, de heer Spijker van Ernst & Young Accountants ter vergadering aanwezig is ter beantwoording van eventuele vragen van aandeelhouders. Daarna stelt de Voorzitter aandeelhouders in de gelegenheid tot het stellen van vragen c.q. het maken van opmerkingen op de Jaarrekening De heer Wijsenbeek van de VEB merkt op dat het bedrag aan langlopende leningen met circa een derde is afgenomen terwijl de rente is toegenomen en vraagt tevens waarom het bedrag in kas is afgenomen. De RvB antwoordt dat de reden voor de afname van het bedrag aan langlopende leningen een kwestie van naamgeving is volgens IFRS. Het bedrag in kas ultimo jaar is een momentopname en kan dus van moment tot moment behoorlijk verschillen. Daarbij wordt aangetekend dat Macintosh uiteraard stuurt op compensatie van tegoeden en schulden op de diverse bankrekeningen en dat de netto schuldpositie belangrijker is dan de kaspositie. De heer Beijers van Kempen Oranje Participaties vraagt waarom een afboeking heeft plaatsgevonden op de post vooruitbetaalde huur, naar aanleiding waarvan de RvB antwoordt dat dit te maken heeft met de sluiting van winkels bij GP Decors. -9-

10 De heer Koning van Breedinvest vraagt of de gestegen post aan voorraden er op duidt dat voorraden moeilijk verkoopbaar zijn, hetgeen volgens de RvB niet het geval is. De stijging heeft te maken met het eerder laten binnen komen van goederen aan het eind van het jaar vanuit commerciële overwegingen. Dit werd voor een groot deel betaald uit leverancierskrediet. De heer Koning vraagt eveneens wat er aan wordt gedaan om het kostenpercentage van 42,2% van de omzet omlaag te brengen. De RvB meldt dat Macintosh al sinds jaar en dag op de kosten let, maar dat besparingen wel commercieel verantwoord moeten blijven. Daarnaast zijn er nogal wat commerciële initiatieven geweest in 2010, die in aanvang meer geld kosten dan dat ze opleveren. Verder komt een aantal initiatieven op het gebied van de supply chain tot uitdrukking in een hogere bruto marge. Vervolgens stelt de Voorzitter voor de door de RvB opgemaakte Jaarrekening 2010 vast te stellen en constateert dat aandeelhouders daarmee unaniem instemmen. Mede namens aandeelhouders spreekt de Voorzitter de waardering van de RvC uit jegens de RvB en de medewerkers van Macintosh voor de in 2010 geleverde prestaties. 3b. Dividend (besluit) De Voorzitter deelt mede dat het reserverings- en dividendbeleid van Macintosh is besproken met aandeelhouders tijdens de AVA van 21 april Kort gezegd impliceert dit beleid dat, afgezien van bijzondere omstandigheden, circa 40% van de nettowinst aan aandeelhouders wordt uitgekeerd. De RvB heeft, overeenkomstig art. 33 van de statuten met goedkeuring van de RvC besloten om van de nettowinst ad 40,1 mln een bedrag van afgerond 24,0 mln toe te voegen aan de reserves. Het resterende deel van afgerond 16,1 mln staat ter beschikking van de Algemene Vergadering. Evenals in 2010 wil Macintosh een zo groot mogelijk deel van de nettowinst binnen het bedrijf te houden, mede omdat aandeelhouders in 2009 voor ruim 80% en in 2010 voor ruim 60% hebben gekozen voor aandelen. De RvB stelt daarom, met goedkeuring van de RvC, opnieuw een keuzedividend voor. De heer Van Beuningen van Teslin Capital Management is verheugd dat het dividend wordt verhoogd, maar zou het op prijs stellen als Macintosh er over zou willen nadenken om aan aandeelhouders over te laten welk deel van de winst als dividend wordt uitgekeerd. De heer Van Beuningen vraagt tevens om te bekijken of en in hoeverre de bijzondere bate in verband met de verkoop van BelCompany aan aandeelhouders kan worden uitgekeerd. De Voorzitter zegt toe het uit 2004 daterende beleid opnieuw intern aan de orde te zullen stellen. De Voorzitter stelt voor om: -10-

11 1. Het niet gereserveerde deel van de nettowinst ad 16,1 mln uit te keren aan aandeelhouders, hetgeen een dividend van 0,67 per gewoon aandeel betekent. 2. Conform artikel 34 lid 1 van de statuten van Macintosh te besluiten om het dividend geheel of ten dele in gewone aandelen uit te keren ten laste van de reserves. Dit impliceert de machtiging voor de RvB om zoveel gewone aandelen uit te geven ten laste van de reserves als nodig zijn om het stockdividend te kunnen uitkeren. 3. De RvB te machtigen om de omwisselverhouding tussen contant- en stockdividend vast te stellen. De tegenwaarde van het dividend in aandelen zal worden vastgesteld op basis van de gewogen gemiddelde beurskoers van de 3 beursdagen (20, 23 en 24 mei 2011) na afloop van de keuzeperiode. Bij het uitblijven van een keuze wordt het dividend uitgekeerd in de vorm van gewone aandelen, waarbij de eventueel resterende fractie wordt verrekend in contanten. De Voorzitter vraagt of er aandeelhouders zijn die tegen de voorstellen stemmen, hetgeen niet het geval is zodat de voorstellen unaniem door aandeelhouders worden goedgekeurd. Voor verdere details met betrekking tot het dividend verwijst de Voorzitter naar de dividendadvertentie die vandaag wordt gepubliceerd op de website van Macintosh. Ontwikkelingen na balansdatum Vervolgens geeft de RvB een presentatie over de ontwikkelingen na balansdatum aan de hand van een presentatie die vooraf aan aandeelhouders in hard copy is uitgereikt. De RvB licht de strategische rationale toe achter de verkoop van BelCompany. Geconstateerd is dat de competenties van Macintosh het beste tot hun recht komen in Fashion en Living. In die sectoren bestaat de mogelijkheid om de toeleveringsketens te beïnvloeden en met name in Fashion is inmiddels een verdienmodel gebouwd waarop nieuwe bedrijven kunnen worden aangehaakt. Bovendien zijn Fashion en Living de sectoren waar internationaal gezien de meeste (groei)mogelijkheden worden voorzien. In Telecom is sprake van een verschuiving binnen de abonnementenmarkt van nieuwe aansluitingen naar verlengingen van bestaande abonnementen die minder winstgevend zijn voor BelCompany. Hierdoor kan worden gesteld dat BelCompany onder Macintosh vlag op dit moment aan zijn top zit. De met Vodafone Libertel afgesproken voorwaarden zijn zodanig dat het verantwoord wordt geacht om de nog steeds substantiële bijdrage van BelCompany aan het bedrijfsresultaat van Macintosh op te geven. Verwacht wordt dat de verkoop medio zomer kan worden afgerond. Met de verkoopopbrengst van 120 mln (cash & debt free) kan worden geïnvesteerd in Fashion en Living, die strategisch gezien prioriteit hebben. De RvB voegt hier aan toe dat Macintosh wil investeren in Fashion en Living om meerwaarde te creëren voor aandeelhouders en geen bankinstelling is. Dit betekent ook dat het niet de bedoeling is om de verkoopopbrengst van BelCompany voor lange tijd onnodig vast te zetten -11-

12 als er geen goede investeringsprojecten zijn. Vooralsnog is er echter genoeg ambitie en bestaan er voldoende plannen. Ten aanzien van de overname van Jones Bootmaker meldt de RvB dat die prima past in de strategie om de schoenenmarkt in een land te benaderen met meerdere formules. De merkenformule Jones Bootmaker richt zich vooral op kopers in het hogere marktsegment met winkels op toplocaties in high streets en retail centers en vormt daarmee een mooie aanvulling op de out of town formule Brantano. Aan leverancierskant zal een overname voordeel opleveren door toevoeging van inkoopvolume. Maar Jones Bootmaker biedt ook een opening naar merkenleveranciers en beschikt over merkenexpertise waar andere schoenenformules gebruik van kunnen maken. Jones Bootmaker verwacht in de komende 2 a 3 jaar circa 15 nieuwe winkels in de UK te openen en ziet daarnaast mogelijkheden voor circa 40 additionele winkels in de UK. Met de overname wordt de UK het derde land waarin Macintosh in Fashion wil groeien. Macintosh heeft een exclusieve merklicentie verkregen voor het Amerikaanse topmerk Steve Madden in de Benelux. Inmiddels zijn 3 winkels geopend in Nederland en 1 in België. Het merk staat bekend om zijn uiterst snelle marktintroducties van schoenen, handtassen en accessoires. Bedoeling is dat het merk verkocht gaat worden in Steve Madden winkels, in winkels van andere schoenenformules van Macintosh en bij derden. Ook een sterke online aanwezigheid is een belangrijk aspect van de marktstrategie. De RvB geeft aan dat Macintosh een right of first refusal heeft voor Europese landen buiten de Benelux met een eerste keuzerecht als er in een land initiatieven worden genomen. Het feit dat er ook door derde partijen incidenteel via internet Steve Madden producten worden aangeboden, kan volgens de RvB moeilijk worden tegen gegaan maar daar zijn wel afspraken over gemaakt met de US. Op een vraag van de heer Wijsenbeek van de VEB naar het risico van onverkoopbare voorraden bij minder succes van Steve Madden antwoordt de RvB dat dit risico maar zeer beperkt is omdat het juist een kenmerk is van de Steve Madden winkels dat er nauwelijks voorraden worden aangehouden. Het gebonden zijn aan huurcontracten is volgens de RvB ook geen risico omdat de winkels zich bevinden op triple A locaties. Vanwege het toenemende belang van Ecommerce geeft de heer Van der Plas, Directeur Marketing & ECommerce een toelichting op de ontwikkelingen bij Macintosh sinds de start midden jaren 90. Geconstateerd kan worden dat de online verkoop snel groeit, maar dat er duidelijke verschillen zijn tussen productcategorieën. Voor de voor Macintosh relevante producten geldt dat het belang van oriëntatie via internet nog steeds vele malen groter is dan de aanschaf via internet. De omzet via internet bedroeg in 2010 circa 19,5 mln maar de omzet in de winkels gebaseerd op oriëntatie via internet is daarvan een veelvoud. Voor de -12-

13 toekomst verwacht Van der Plas een verdergaande groei van de internet gerelateerde omzet door verdere ontwikkeling van de eigen websites, samenwerking met derden (partnerships), nieuwe online formules en de verdere integratie tussen winkels en websites. 3c. Kwijting aan RvB (besluit) De Voorzitter constateert dat artikel 32 lid 2 van de statuten van Macintosh bepaalt dat goedkeuring van de jaarrekening niet impliceert dat automatisch kwijting wordt verleend aan de RvB, zodat dit afzonderlijk dient te worden geagendeerd. Hij stelt voor om kwijting te verlenen aan de leden van de RvB voor de vervulling van hun taken in het jaar 2010 en vraagt of er tegenstemmers zijn tegen dit voorstel. Desgevraagd zijn er geen aandeelhouders die tegen dit voorstel stemmen. De Voorzitter constateert dan ook dat de leden van de RvB unaniem kwijting hebben gekregen voor de vervulling van hun taken in d. Kwijting aan RvC (besluit) De Voorzitter constateert dat artikel 32 lid 2 van de statuten van Macintosh bepaalt dat goedkeuring van de jaarrekening niet impliceert dat automatisch kwijting wordt verleend aan de RvC, zodat dit afzonderlijk dient te worden geagendeerd. Hij stelt voor kwijting te verlenen aan de leden van de RvC voor het gevoerde toezicht op het beleid van de RvB en de vervulling van eventuele overige taken in het jaar 2010 en vraagt of er tegenstemmers zijn tegen dit voorstel. Desgevraagd zijn er geen aandeelhouders die tegen dit voorstel stemmen. De Voorzitter constateert dan ook dat de leden van de RvC unaniem kwijting hebben gekregen voor de vervulling van hun taken in Benoeming lid Raad van Commissarissen 4a. Tijdstip ontstaan en oorzaak van de vacatures De Voorzitter constateert dat de heer Dekker vandaag aan de beurt is om af te treden als commissaris conform het vastgestelde rooster van aftreden. De heer Dekker is beschikbaar voor herbenoeming. 4b. Profiel De Voorzitter constateert dat bij de invulling van de vacature die ontstaat door het aftreden van de heer Dekker, de door de RvC opgestelde profielschets de basis vormt. Van de te benoemen commissaris wordt verwacht dat deze beschikt over de kennis, ervaring en kwaliteiten zoals vermeld in de toelichting op de agenda voor deze vergadering. Het gaat in het bijzonder om een persoon die bestuurlijke ervaring heeft in een internationale onderneming en die ervaring heeft met de voor consument bestemde producten en diensten. 4c. Gelegenheid tot het doen van een aanbeveling (besluit). -13-

14 De Voorzitter constateert dat tot op heden geen aanbeveling voor een nieuwe commissaris van aandeelhouders is ontvangen en dat de RvC er dus van uitgaat dat er ook geen aanbeveling wordt gedaan tijdens de huidige vergadering, hetgeen ter vergadering wordt bevestigd. 4d. Kennisgeving RvC De Voorzitter meldt dat binnen de RvC, mede op advies van de Remuneratie- en Benoemingscommissie, zorgvuldig overleg heeft plaatsgevonden over de invulling van de te verwachten vacature. Dit heeft geleid tot het besluit om de heer Dekker aan de AVA voor te dragen voor herbenoeming als lid van de RvC voor een laatste termijn van 4 jaar. De voordracht tot herbenoeming van de heer Dekker is tot stand gekomen omdat hij uitstekend voldoet aan de in de toelichting bij agendapunt 4b beschreven vereisten. Daarbij heeft mede een rol gespeeld het uitstekende functioneren van de heer Dekker als lid van de RvC en de twee door de RvC ingestelde commissies in de afgelopen 4 jaar. De Centrale Ondernemingsraad beveelt de herbenoeming van de heer Dekker aan. 4e. Voorstel tot benoeming (besluit) De Voorzitter stelt voor om de voordracht van de RvC tot herbenoeming van de heer Dekker tot commissaris voor een periode van 4 jaar met ingang van heden, goed te keuren en vraagt of er aandeelhouders zijn die tegen dit voorstel stemmen. Dit is niet het geval zodat de heer Dekker unaniem is herbenoemd tot lid van de RvC voor een periode van 4 jaar. De Voorzitter feliciteert de heer Dekker met zijn herbenoeming. 5 Bezoldiging 5.a Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur (besluit) De Voorzitter licht toe dat het bezoldigingsbeleid werd vastgesteld tijdens de AVA van 2004 en dat het optiebeleid tijdens die vergadering werd goedgekeurd. Tijdens de AVA van 2010 is aangegeven dat de RvC dit beleid zou laten beoordelen. Dit is gebeurd door HayGroup. In het rapport van HayGroup uit juni 2010, dat werd besproken in de Remuneratie- en Benoemingscommissie en in de RvC op 14 december 2010, wordt aangegeven dat het beleid van Macintosh marktconform is, met de kanttekening dat de korte termijn variabele beloning van maximaal 40% van het vaste bruto jaarsalaris lager is dan wat algemeen gebruikelijk is. Daarnaast worden enkele kanttekeningen geplaatst bij de optiesystematiek. De RvC stelt dan ook voor om het optiebeleid ongewijzigd te laten en het bezoldigingsbeleid op één onderdeel aan te passen en wel door de hoogte van de korte termijn variabele beloning vast te stellen op maximaal 50% van het vaste salaris. De hoogte van het variabele gedeelte wordt gekoppeld aan de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat in relatie tot het door de RvC geaccordeerde budget (maximaal 20%) en de ROCE in relatie tot dit budget (maximaal 10%) enerzijds en aan specifieke jaarlijks door de RvC vast te stellen targets anderzijds, waaronder -14-

15 een target met betrekking tot maatschappelijk ondernemen (maximaal 20%). Deze percentages zijn nu 17,5%; 12,5% en 10%. De RvC blijft bevoegd de variabele beloning onder bijzondere omstandigheden discretionair hoger of lager vast te stellen. De heer Beijers van Kempen Capital Management geeft aan geen bezwaar te hebben tegen de verhoging van de maximale variabele beloning, maar dit wel in relatie te willen zien tot de verhoging van de vaste beloning van de RvB in 2011 met 10%. Hij is van mening dat de vaste beloning voor de RvB, die in het verleden aan de lage kant was in relatie tot de markt, nu aan de bovenkant zit. De heer Beijers stelt verder voor om de procentuele verdeling van het maximum over de 3 genoemde targets (bedrijfsresultaat, ROCE en individueel) verhoudingsgewijs gelijk te laten. De RvC zegt dit laatste toe. Vervolgens stelt de Voorzitter voor om de hoogte van de korte termijn variabele beloning voor de RvB vast te stellen op maximaal 50% van het vaste salaris in plaats van de tot nu toe geldende 40%. De Centrale Ondernemings Raad is in kennis gesteld van dit voornemen en heeft aangegeven geen bezwaar te hebben. De Voorzitter vraagt of er aandeelhouders zijn die tegen dit voorstel stemmen of die zich van stemming wensen te onthouden en constateert dat de heer Hielkema (SECVA) namens aandelen opdracht heeft gekregen om tegen te stemmen en de heer Visser namens aandelen. De VEB onthoudt zich met 30 stemmen. De Voorzitter constateert dat de overige aanwezige aandelen ( ) voor het voorstel zijn, waarmee het voorstel door de vergadering is goedgekeurd. 5.b Remuneratierapport 2010 / 2011 De Voorzitter verwijst naar het Remuneratierapport 2010 / 2011 voor de specificaties en vraagt of de vergadering opmerkingen heeft over dit onderwerp. De heer Koning van Breedinvest merkt op het vreemd te vinden dat de waarde van de aan de RvB toegekende opties met een relatief lage uitoefenprijs zo laag gewaardeerd worden. De RvB stelt dat de waardering is opgemaakt volgens het Black & Scholes model dat meerdere variabelen kent en dat deze waardering is gecontroleerd. 5.c Bezoldiging Raad van Commissarissen (besluit) De Voorzitter licht toe dat de bezoldiging voor de RvC is vastgesteld door de AVA van 26 april De bezoldiging van de leden is vastgesteld op en die van de voorzitter op Leden van de Audit Commissie ontvangen een vergoeding van en de leden van de Remuneratie- en Benoemingscommissie een vergoeding van De Voorzitter constateert dat de verantwoordelijkheid voor de RvC is toegenomen met als gevolg extra inspanningen en tijdsbeslag bij commissarissen. Dit heeft in het algemeen geleid tot een stijging van de bezoldiging van commissarissen. Daarom en vanwege het feit dat een -15-

16 marktconforme beloning noodzakelijk is om commissarissen in de toekomst aan Macintosh te binden, stelt de RvC aan aandeelhouders voor om de bezoldiging in 2011 te wijzigen. Voorgesteld wordt de bezoldiging van de leden van de RvC vast te stellen op en die van de voorzitter op De bezoldiging van de commissieleden blijft ongewijzigd. De Voorzitter stelt aandeelhouders in de gelegenheid tot het stellen van vragen c.q. het maken van opmerkingen, waarvan geen gebruik wordt gemaakt. Vervolgens vraagt de Voorzitter of er aandeelhouders zijn die tegen dit voorstel stemmen of die zich van stemming wensen te onthouden en constateert dat dit niet het geval is zodat het voorstel unaniem is goedgekeurd. 6a. Bevoegdheid tot uitgifte van gewone aandelen (besluit). De Voorzitter constateert dat de bevoegdheid van de RvB tot uitgifte van gewone aandelen in 2010 is verlengd tot 27 oktober 2011 en tot dat moment geldt voor een bedrag dat gelijk is aan 10% van het in de vorm van gewone aandelen geplaatste kapitaal. Voorgesteld wordt de aanwijzing van de RvB als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, zoals geregeld in artikel 7 van de statuten, te verlengen tot 18 maanden na deze jaarvergadering voor een bedrag aan gewone aandelen dat gelijk is aan 10% van het geplaatste kapitaal. De Voorzitter vraagt of er aandeelhouders zijn die tegen dit voorstel stemmen of die zich van stemming wensen te onthouden, hetgeen niet het geval is. De gevraagde bevoegdheid wordt derhalve unaniem verlengd tot 27 oktober b. Bevoegdheid tot uitsluiting /beperking van het voorkeursrecht (besluit) De Voorzitter constateert dat de bevoegdheid van de RvB tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van aandeelhouders bij de uitgifte van gewone aandelen in 2010 is verlengd tot 27 oktober 2011 en geldt voor een bedrag dat gelijk is aan 10% van het in de vorm van gewone aandelen geplaatste kapitaal. Voorgesteld wordt de aanwijzing van de RvB als bevoegd orgaan tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte van gewone aandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, zoals bedoeld in artikel 8 van de statuten, te verlengen tot 18 maanden na deze jaarvergadering. Deze bevoegdheid is beperkt tot het aantal gewone aandelen dat ingevolge besluit van de RvB kan worden uitgegeven (10% van het geplaatste kapitaal). De Voorzitter vraagt of er aandeelhouders zijn die tegen dit voorstel stemmen of die zich van stemming wensen te onthouden. De heer Hielkema van de SECVA meldt namens aandelen zich te onthouden van stemmen. De Voorzitter constateert dat de overige aanwezige aandelen ( ) voor het voorstel zijn, waarmee het voorstel door de vergadering is goedgekeurd. De gevraagde bevoegdheid wordt derhalve verlengd tot 27 oktober

17 7. Machtiging van de RvB tot inkoop van eigen aandelen Macintosh onder goedkeuring van de RvC. De Voorzitter licht toe dat artikel 10 van de statuten van Macintosh de mogelijkheid biedt om eigen aandelen te verwerven krachtens besluit van de RvB dat is goedgekeurd door de RvC, mits hiervoor machtiging is verleend door de AVA. De AVA heeft op 27 april 2010 deze machtiging aan de RvB verleend voor een termijn van 18 maanden. De Voorzitter stelt voor machtiging te verlenen aan de RvB om, onder goedkeuring van de RvC, voor een periode van 18 maanden te rekenen vanaf de datum van deze jaarvergadering dus tot 27 oktober 2012, eigen aandelen te verwerven in het kapitaal van de vennootschap, onderhands of ter beurze, tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal en wel voor een prijs die tenminste gelijk zal zijn aan de nominale waarde en die maximaal gelijk zal zijn aan de beurskoers plus 10%. Onder beurskoers wordt verstaan de gemiddelde slotkoers gedurende vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van verwerving. De Voorzitter vraagt of er aandeelhouders zijn die tegen dit voorstel stemmen of die zich van stemming wensen te onthouden en constateert dat dit niet het geval is zodat de gevraagde machtiging unaniem wordt verleend. 8. Voorstel tot statutenwijziging (besluit) De Voorzitter licht toe dat de voorgestelde statutenwijziging betrekking heeft op de verwerking van een aantal reeds doorgevoerde wetswijzigingen, de introductie van het kantooradres van de vennootschap als vergaderlocatie voor de aandeelhoudersvergadering en de aanpassing van de formulering van een dividenduitkering op eventueel uit te geven preferente aandelen, teneinde die meer in overeenstemming te laten met de gewijzigde financieringsovereenkomst van de Stichting Prefs. Het voorstel tot statutenwijziging houdt mede in het verlenen van machtiging aan ieder lid van de Raad van Bestuur, de secretaris van de vennootschap, alsmede aan iedere (kandidaat-) notaris en notarieel medewerker van Allen & Overy LLP, advocaten, notarissen en belastingadviseurs te Amsterdam, om op het ontwerp van de akte van statutenwijziging de verklaring van geen bezwaar te vragen en om die akte te doen passeren. De Voorzitter stelt aandeelhouders in de gelegenheid tot het stellen van vragen c.q. het maken van opmerkingen, waarvan geen gebruik wordt gemaakt en stelt vervolgens voor te besluiten tot wijziging van de statuten overeenkomstig het door de RvB voorgelegde voorstel en de gevraagde machtiging te verlenen. De Voorzitter vraagt of er aandeelhouders zijn die tegen dit voorstel stemmen of die zich van stemming wensen te onthouden. De heer Hielkema van de SECVA meldt namens aandelen tegen te stemmen en de heer Visser stemt tegen namens aandelen. De Voorzitter constateert dat de overige aanwezige aandelen ( ) voor het voorstel zijn, waarmee het voorstel tot statutenwijziging door de vergadering is goedgekeurd. -17-

18 9. Mededelingen, rondvraag en sluiting De Voorzitter biedt aandeelhouders gelegenheid tot het stellen van aanvullende vragen respectievelijk het maken van opmerkingen, waarvan geen gebruik wordt gemaakt. De Voorzitter bedankt daarna de Vergadering voor de inbreng en getoonde belangstelling en sluit de vergadering. Aldus vastgesteld te Maastricht op Voorzitter (A. Nühn) Secretaris (mr. P.T.A. Hünen) -18-

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

AGENDA Opening en mededelingen.

AGENDA Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 27 april 2010 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 van TMC Group N.V. ( TMC ) wordt gehouden op woensdag 20 april 2011, 14.00 uur te Dorint Sofitel Cocagne

Nadere informatie

Concept voor terinzagelegging op website, met de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen voor aandeelhouders die de vergadering hebben bijgewoond

Concept voor terinzagelegging op website, met de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen voor aandeelhouders die de vergadering hebben bijgewoond Concept voor terinzagelegging op website, met de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen voor aandeelhouders die de vergadering hebben bijgewoond Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

MACINTOSH RETAIL GROUP NV,

MACINTOSH RETAIL GROUP NV, Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van MACINTOSH RETAIL GROUP NV, gehouden op dinsdag 27 april 2010 te Maastricht, Golden Tulip Apple Park Hotel AGENDA 1. Opening en mededelingen. 2.

Nadere informatie

Positief operationeel resultaat in moeilijke retailmarkt

Positief operationeel resultaat in moeilijke retailmarkt MACINTOSH RETAIL GROUP NV 2012 Positief operationeel resultaat in moeilijke retailmarkt Analistenbijeenkomst 28.02.2013 Agenda: Frank De Moor (CEO) Performance Macintosh 2012 Theo Strijbos (CFO) Macintosh

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V. ( TMC ), te houden op woensdag 21 april 2010 om 10.00 uur te Hotel Novotel

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

MACINTOSH RETAIL GROUP NV HALFJAARCIJFERS 2006. Stijging nettowinst met 65% Pers- en Analistenbijeenkomst d.d. 31.08.2006-1-

MACINTOSH RETAIL GROUP NV HALFJAARCIJFERS 2006. Stijging nettowinst met 65% Pers- en Analistenbijeenkomst d.d. 31.08.2006-1- MACINTOSH RETAIL GROUP NV HALFJAARCIJFERS 2006 Stijging nettowinst met 65% Pers- en Analistenbijeenkomst d.d. 31.08.2006-1- H1 2006 in het kort Autonome groei en rendementsverhoging: Omzet vergelijkbare

Nadere informatie

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Persbericht Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Assen, 18 april 2017 Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC), kondigt aan dat per 31 maart het

Nadere informatie

Agenda. Aanvang 11:00 uur.

Agenda. Aanvang 11:00 uur. Agenda voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Vivenda Media Groep N.V., statutair gevestigd te Hilversum (de Vennootschap ), te houden op vrijdag 15 november 2013 in Triple Ace World Trade

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

MACINTOSH RETAIL GROUP NV. Halfjaarcijfers 2009

MACINTOSH RETAIL GROUP NV. Halfjaarcijfers 2009 MACINTOSH RETAIL GROUP NV Halfjaarcijfers 2009 2,9 mln hogere nettowinst Analisten- en Persconferentie d.d. 27 augustus 2009 Frank De Moor (CEO) Highlights H1 2009 Ontwikkelingen per sector/winkelformules

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

MACINTOSH RETAIL GROUP NV JAARCIJFERS 2008. Goed resultaat in 2e halfjaar

MACINTOSH RETAIL GROUP NV JAARCIJFERS 2008. Goed resultaat in 2e halfjaar MACINTOSH RETAIL GROUP NV JAARCIJFERS 2008 Goed resultaat in 2e halfjaar 19 maart 2009 -2- Frank De Moor (CEO) Highlights 2008 Ontwikkelingen per sector / winkelformules Theo Strijbos (CFO) Resultatenrekening

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium 1 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de vanlanschottoren, Leonardo da Vinciplein 60 te

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van MACINTOSH RETAIL GROUP NV, gehouden op dinsdag 22 april 2008 te Maastricht

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van MACINTOSH RETAIL GROUP NV, gehouden op dinsdag 22 april 2008 te Maastricht CONCEPT Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van MACINTOSH RETAIL GROUP NV, gehouden op dinsdag 22 april 2008 te Maastricht AGENDA 1. Opening en mededelingen. 2. a. Verslag van de Raad

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 26 april 2017 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

3. Nuon Energy Public Assurances Foundation (NEPAF) terugblik 2012

3. Nuon Energy Public Assurances Foundation (NEPAF) terugblik 2012 N.V. Nuon Energy nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 13 mei 2013, op haar hoofdkantoor, Mali zaal, Spaklerweg 20 te Amsterdam. De vergadering

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

Agenda. 1 Opening. 2 Jaarverslag 2007. 3 Jaarrekening 2007 en dividend

Agenda. 1 Opening. 2 Jaarverslag 2007. 3 Jaarrekening 2007 en dividend Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot nv, te houden op donderdag 8 mei 2008, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de vanlanschottoren, Leonardo Da Vinciplein

Nadere informatie

MACINTOSH RETAIL GROUP NV HALFJAARCIJFERS 2004. Hogere omzet, bedrijfsresultaat en nettowinst

MACINTOSH RETAIL GROUP NV HALFJAARCIJFERS 2004. Hogere omzet, bedrijfsresultaat en nettowinst MACINTOSH RETAIL GROUP NV HALFJAARCIJFERS 2004 Hogere omzet, bedrijfsresultaat en nettowinst Pers- en Analistenbijeenkomst, d.d. 02.09.2004-1- Profiel Drie retail sectoren: Living, Fashion, Automotive

Nadere informatie

C O N C E P T A G E N D A

C O N C E P T A G E N D A C O N C E P T A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op vrijdag 7 mei 2010 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. ( KPN ) nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op woensdag 13 april 2016 op het KPN hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders

Algemene vergadering van aandeelhouders Algemene vergadering van aandeelhouders AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 18 MAART 2015 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP,

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2015. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2015

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2015. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2015 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 20 april 2016 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

voor de jaarvergadering, te houden op woensdag 2 april 2003 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen

voor de jaarvergadering, te houden op woensdag 2 april 2003 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen DSM N.V. Agenda voor de jaarvergadering, te houden op woensdag 2 april 2003 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen 1. Opening 2. Jaarverslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT te Apeldoorn VERGADERSTUKKEN De toelichting

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de naamloze vennootschap Source Group N.V. gehouden d.d. 15 juni

Nadere informatie

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. (de "Vennootschap") te houden op donderdag 24 mei 2012 om 10.00 uur in het Qurius Inspirience Center, Van Voordenpark 1a, Zaltbommel

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 26 april 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 26 april 2016 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van VastNed Retail op dinsdag 7 april 2009 om

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT MACINTOSH RETAIL GROUP NV 2013 / 2014

REMUNERATIERAPPORT MACINTOSH RETAIL GROUP NV 2013 / 2014 REMUNERATIERAPPORT MACINTOSH RETAIL GROUP NV 2013 / 2014 Opgemaakt door de Remuneratie- en Benoemingscommissie en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 25 februari 2014. Dit remuneratierapport

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 10 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Donderdag 10 april 2014 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op donderdag 10 april 2014,

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 25 MAART 2009

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 25 MAART 2009 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 25 MAART 2009 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2008 De Raad van Bestuur zal een

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing)

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing) Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv, te houden op donderdag 19 april 2012 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 Spreker Gerben Kip SPF Beheer Machtigingen stemmen Spoorwegpensioenfonds SPOV Machtigingen spreken Spoorwegpensioenfonds SPOV Datum

Nadere informatie

9. Vermindering van het geplaatste kapitaal zonder terugbetaling*

9. Vermindering van het geplaatste kapitaal zonder terugbetaling* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 12 mei 2016 om 10:00 uur in Novotel

Nadere informatie

van Aandeelhouders 12 maart 2008

van Aandeelhouders 12 maart 2008 Algemene vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Corridor 11 te Veghel. Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0)

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0) Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 23 mei 2013 om 14:00 uur in het Oseven Vergadercentrum in de Passenger

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda De jaarstukken over

Nadere informatie

AGENDA. a. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2008. c. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de externe accountant

AGENDA. a. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2008. c. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de externe accountant AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 6 mei 2009 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan 41a

Nadere informatie

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 2 mei 2017 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

(i) kennisgeving door de Raad van Commissarissen van zijn voornemen de heer J.H.L. Albers te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur; en

(i) kennisgeving door de Raad van Commissarissen van zijn voornemen de heer J.H.L. Albers te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur; en Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007 Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in de RAI te Amsterdam, op dinsdag 22 april 2008, aanvang 14.00 uur. 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Vaststelling van de jaarrekening 2012 (stempunt)

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Vaststelling van de jaarrekening 2012 (stempunt) AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 24 april 2013 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Spuistraat 172 te 1012 VT Amsterdam

Nadere informatie

JAARRESULTATEN EN DIVIDEND 2008, VOORUITZICHTEN Bedrijfsresultaat 2008: 54,1 mln; goed resultaat in tweede halfjaar.

JAARRESULTATEN EN DIVIDEND 2008, VOORUITZICHTEN Bedrijfsresultaat 2008: 54,1 mln; goed resultaat in tweede halfjaar. PERSBERICHT Maastricht, 19 maart 2009 JAARRESULTATEN EN DIVIDEND 2008, VOORUITZICHTEN 2009 Bedrijfsresultaat 2008: 54,1 mln; goed resultaat in tweede halfjaar. Moeilijke retailmarkt. Omzet neemt met 266,2

Nadere informatie

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan 1, 3521 BJ te

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V. Agenda 1. Opening 2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013 (ter informatie) 3. Uitvoering van het bezoldigingsbeleid (ter

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 6 mei 2013 Tijd 14.30 uur Plaats Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2013 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012

TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 1. Opening en mededelingen De heer mr. E.M. d Hondt, voorzitter

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V.

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V. (Closed-end beleggingsmaatschappij) DATUM VRIJDAG 22 APRIL 2016 TIJD 11.00 UUR LOCATIE AMSTERDAM HILTON HOTEL Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening 2. Verslag van de Directie 3. Remuneratierapport

Nadere informatie

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU 19 april 2005 Agendapunten A G E N D A Stem 1. Opening - 2. Verslag van de raad

Nadere informatie

MACINTOSH RETAIL GROUP NV,

MACINTOSH RETAIL GROUP NV, Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van MACINTOSH RETAIL GROUP NV, gehouden op dinsdag 28 april 2009 te Maastricht, Golden Tulip Apple Park Hotel AGENDA 1. Opening en mededelingen. 2.

Nadere informatie

STEMRESULTATEN. Geplaatst aantal aandelen: Totaal aantal aandelen vertegenwoordigd:

STEMRESULTATEN. Geplaatst aantal aandelen: Totaal aantal aandelen vertegenwoordigd: STEMRESULTATEN Van de twee en twintigste jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Eurocommercial Properties N.V. gehouden op dinsdag 5 november 2013 om 14.00 uur in het Amstel Inter Continental

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

MACINTOSH RETAIL GROUP NV Halfjaarcijfers 2011. Investeringen in de toekomst en sombere consument drukken resultaat

MACINTOSH RETAIL GROUP NV Halfjaarcijfers 2011. Investeringen in de toekomst en sombere consument drukken resultaat MACINTOSH RETAIL GROUP NV Halfjaarcijfers 2011 Investeringen in de toekomst en sombere consument drukken resultaat Analistenbijeenkomst d.d. 28 juli 2011 Agenda: Frank De Moor (CEO) Strategie en Business

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen. MTY Holdings N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 16 december 2015 Locatie: Hotel Mitland te Utrecht Aanwezig namens MTY Holdings N.V.: De heer P.P.F. de Vries Mevrouw K. Koopmans

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V. AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V. De Raad van Bestuur van RSDB N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit tot

Nadere informatie