VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel"

Transcriptie

1 Herzieningsdatum 15/02/2011 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie Handelsnaam Florafree Alcogel Productnr. fag50ml, FHY36MG, FHY36MGRS, FHY39V, FSP1PROM, Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geïdentificeerde toepassingen Gel op alcoholbasis die helpt de groei van micro-organismen op de handen te beheersen Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Leverancier Minosstraat CK Tilburg Tel +32 (0) Fax +32 (0) Telefoonnummer voor noodgevallen Nationale Vergiftigingen Informatie Centrum Tel Antigif Centrum RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 2.1. Indeling van de stof of het mengsel Indeling (1999/45/EEG) R10. Gezondheid voor de mens Irriterend voor de ogen. Milieu Naar verwachting is het product niet gevaarlijk voor het milieu. Fysische en chemische gevaren Het product is ontvlambaar en kan bij verwarmen dampen afgeven, die explosieve damp-luchtmengsels vormen Etiketteringselementen Risicozinnen 2.3. Andere gevaren R10 Ontvlambaar. Niet geclassificeerd als PBT/zPzB volgens huidige EU criteria. RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 3.2. Mengsels Opmerkingen Over Samenstelling De vermelde gegevens zijn in overeenkomst met de meest recente EG-richtlijnen. 1 / 6

2 INCI Alcohol Denat. Aqua Propyl Alcohol Glycerin Panthenol Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer Triisopropanolamine RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN Florafree Alcogel 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Algemene informatie Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen. Inademing Algemene eerste hulp, rust, warmte en frisse lucht. Inslikken NIET laten braken. Onmiddellijk medische hulp inschakelen. Contact met de huid Besmette kleding verwijderen. Contact met de ogen Voor het spoelen contactlenzen uit de ogen halen. Ogen onmiddellijk met overvloedig water uitspoelen en bij spoelen oogleden optillen. Bij aanhoudende symptomen na het wassen onmiddellijk medische hulp inschakelen Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Inademing Geen specifieke symptomen vermeld. Inslikken Kan leiden tot misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid en bedwelming. Contact met de huid Geen bekend. Contact met de ogen Kan ernstige irritatie van de ogen veroorzaken Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Geen specifieke eerstehulpmaatregelen vermeld. RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 5.1. Blusmiddelen Blusmiddelen Brand kan geblust worden met: Waternevel, mist of nevel. Schuim, CO2 of poeder. Droge chemicaliën, zand, dolomiet enz Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Gevaarlijke verbrandingsproducten Bij brand ontstaan vergiftige gassen (CO, CO2). Uitzonderlijke Brand- En Ontploffingsgevaren ONTVLAMBAAR. Vormt explosieve mengsels met lucht Advies voor brandweerlieden Speciale Brandbestrijdingsprocedures Indien mogelijk, de brand vanuit beschermde positie bestrijden. Beschermende uitrusting voor brandweerlieden Draag aparte ademhalingsapparatuur en volledig beschermende kleding in geval van brand. RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL 2 / 6

3 Florafree Alcogel 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Draag beschermende kleding, zoals beschreven in paragraaf 8 van dit veiligheidsblad Milieuvoorzorgsmaatregelen Niet naar riool, grond of aquatisch milieu afvoeren. Bedek gemorst materiaal met zand, aarde of een ander geschikt, absorberend materiaal Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Alle ontstekingsbronnen doven/neutraliseren. Vonken, vlammen en warmte vermijden en niet roken. Ventileren. Absorberen in vermiculiet, droog zand of aarde en in houders deponeren. Na contact met gemorste hoeveelheid grondig wassen Verwijzing naar andere rubrieken Voor informatie over persoonlijke bescherming zie punt 8. RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Uit de buurt van hitte, vonken en open vuur houden. Contact met de ogen vermijden Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten In koele, droge, geventileerde opslagplaats en gesloten verpakking bewaren. Weghouden van hitte, vonken en open vuur. Opslag Classificatie Opslagruimte voor ontvlambare vloeistoffen Specifiek eindgebruik De geïdentificeerde toepassingen worden in detail beschreven in Sectie 1.2. RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING 8.1. Controleparameters Opmerkingen Over Bestanddelen EU = Indicatieve waarden volgens EU-richtlijn 91/322/EEC Maatregelen ter beheersing van blootstelling Beschermende uitrusting Procesomstandigheden Oogspoelstation verschaffen. Technische maatregelen Niet van toepassing Bescherming van de ademhalingsorganen Niet van toepassing Bescherming van de handen Handbescherming niet vereist. Bescherming van de ogen Bescherming van de ogen; onder normale omstandigheden niet van toepassing. Draag beschermingsbril als het gevaar bestaat dat dit product in de ogen kan komen. Andere Beschermingsmiddelen Geschikte kleding dragen om elk risico van huidcontact te voorkomen. 3 / 6

4 Florafree Alcogel Hygiënische maatregelen NIET ROKEN IN WERKGEBIED! Besmette kledingstukken direct uittrekken. RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Voorkomen Kleur Geur Oplosbaarheid ph-waarde, Geconc. Oplossing Vlampunt ( C) Visceuze vloeistof. Kleurloos. Alcoholgeur. Oplosbaar in water Deg C 9.2. Overige informatie Geen. RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT Reactiviteit Er zijn geen bekende reactiviteitsgevaren verbonden met dit product Chemische stabiliteit Geen bijzondere zorgen over stabiliteit Mogelijke gevaarlijke reacties Niet bekend Te vermijden omstandigheden Hitte, vlammen en andere ontstekingsbronnen vermijden Chemisch op elkaar inwerkende materialen Te Vermijden Materialen Geen incompatibele groepen genoteerd Gevaarlijke ontledingsproducten Bij brand ontstaan vergiftige gassen (CO, CO2). RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE Informatie over toxicologische effecten Algemene informatie Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld. Inademing Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld. Inslikken Kan leiden tot misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid en bedwelming. Contact met de huid Bij normaal gebruik is geen huidirritatie te verwachten. Contact met de ogen Heeft een irriterende werking en kan roodheid en brandende pijn veroorzaken. RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE 4 / 6

5 Florafree Alcogel Ecotoxiciteit Naar verwachting is het product niet gevaarlijk voor het milieu Toxiciteit Acute Vistoxiciteit: Niet bepaald Persistentie en afbreekbaarheid Afbreekbaarheid De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia Bioaccumulatie Mogelijke bioaccumulatie Data betreffende bioaccumulatie zijn niet medegedeeld Mobiliteit in de bodem Mobiliteit: Het product is in water oplosbaar Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling Dit product bevat geen PBT of zpzb bestanddelen Andere schadelijke effecten Geen bekend. RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING Algemene informatie Afval moet worden behandeld als gecontroleerd afval. Naar een bevoegde afvalverzamelplaats brengen, volgens de eisen van de plaatselijke afvalverwerkingsautoriteiten Afvalverwerkingsmethoden Afval moet in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden verwerkt. Indien mogelijk, terugwinnen en regeneren of recyclen. RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER VN-nummer UN-NR. (ADR/RID/ADN) 1987 UN-NR. (IMDG) 1987 UN-NR. (ICAO) Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN Juiste vervoersnaam ALCOHOLS, N.O.S Transportgevarenklasse(n) ADR/RID/ADN Klasse 3 ADR/RID/ADN Klasse Klasse 3: Brandbare vloeistoffen. ADR-Etiket Nr 3 IMDG Klasse 3 ICAO Klasse/Divisie 3 Etiket Voor Vervoer 5 / 6

6 Florafree Alcogel FLAMMABLE LIQUID Verpakkingsgroep ADR/RID/ADN Verpakkingsgroep IMDG Verpakkingsgroep ICAO Verpakkingsgroep II II II Milieugevaren Milieugevaarlijke Stof/Mariene Verontreiniging Nee Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker EMS F-E, S-D Hazchem Code 3YE Gevaarsnr. (ADR) 33 Tunnelbeperkingscode (D/E) Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code RUBRIEK 15: REGELGEVING Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel EU-Wetgeving Dit is een cosmetisch product dat voldoet aan Richtlijn 76/768 EEG (als gewijzigd) & Regeling EC no. 1223/2009 (als gewijzigd) en is zodoende een uitzondering op de eisen van productveiligheidsbladen volgens regeling EC no 453/2010. Het is eveneens een uitzondering op de classificatie- en etiketteringregels van de richtlijn gevaarlijke preparaten 1999/45/EC en de Richtlijn van classificatie, etikettering en verpakkingen (EC) No. 1272/ Chemischeveiligheidsbeoordeling Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd. RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE Herzieningscommentaar Herziening van informatie Herzieningsdatum 15/02/2011 Exoneratieclausule Deze informatie geldt alleen voor de aangegeven specifieke materialen en geldt mogelijk niet voor deze materialen in combinatie met andere materialen of in een proces. De informatie is evenals de aangegeven datum, naar beste kunnen en weten, accuraat en betrouwbaar. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf te bepalen in hoeverre de informatie geschikt is voor zijn eigen gebruik. 6 / 6

7 Minosstraat CK Tilburg Tel : Fax : België Tel : Fax : FICHE DE SECURITE Revisiedatum : 29 Janvier 2008 Code : FloraFree Alcogel 1. IDENTIFICATION DE LA PREPARATION : FLORAFREE ALCOGEL 1.1 Forme : Gel 1.2 Couleur : Transparent, clair 1.3 Odeur : Alcool 2. ELEMENTS Produit : FloraFree Alcogel Formulation No. : D1130/1 Matières premières: Alcohol Denat Aqua Propyl Alcohol Glycerin Panthenol Acrylates/ C10/30 Alkyl Acrylate crosspolymer Triisopropanolamine 3. RISQUES 3.1 Point d inflammation très bas 21 C (Abel creuset fermé) 4. MESURES PREMIERS SECOURS 4.1 Inhalation : inhalation de vapeur pourrait causer vertige, irritation, mal de cœur, demander consulte médical quand les symptômes persistent 4.2 Peau : non applicable 4.3 Yeux : rincer pendant 10 minutes à l eau coulante, demander consulte médical quand les symptômes persistent 4.4 Absorption : rincer la bouche et la gorge, faire boire abondamment de l eau, consulter tout de suite un spécialiste Dans tous les cas de possibilités d empoisonnement, des secours thérapeutiques sont d un intérêt capital En cas d urgence: pour renseignements professionnels: premiers secours; contacter le centre d anti-poison dans votre pays. Voir no. de téléphone a point 16 informations diverses 1 de 4 FloraFree AlcoGel

8 5. MESURES DE PROTECTION CONTRE INCENDIE 5.1 Appareil extincteur : CO2, mousse, poudre chimique sec, ne pas utiliser de l eau 5.2 Risques d exposition : non applicable 5.3 Moyens de protection : porter un respirateur 6. MESURES ACCIDENTELLES EN CAS DE LIBERATION DE LA PREPARATION Mesures de précaution - Éviter le contact oculaire - Ne pas utiliser près des sources d allumage Précaution pour l environnement Éviter les fuites Méthodes de nettoyage En cas de fuites enlever le produit avec des grains/billes absorbants, du sable ou rincer à grand eau. Ne pas rejeter directement aux égouts, d abord diluer à l eau. Prendre contact avec la voirie pour faire enlever de larges volumes 7. MODE D EMPLOI ET STOCKAGE 7.1 Stockage : debout dans un endroit frais et sec, dans l emballage d origine à l abri du gel, ne pas exposer aux températures extrêmes 8. MESURE DE PROTECTIONS A L EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE 8.1 Quantité d air minimal nécessaire pour ventiler 1 litre produit pour calculer MAC :non applicable pour obtenir 10% OEG :non applicable 8.2 Valeur MAC :non applicable 8.3 Conseils de protection personnelle : VENTILATION MOYENS DE PROTECTION USAGE HAUTE PRESSION non applicable non applicable non applicable 9. PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES 9.1 Densité à 20 C : / Teneur en matière solide : non applicable 9.3 Viscosité à 25ºC : non viscose 9.4 ph : Point d ébullition/trajet : non applicable 9.6 Pression de la vapeur : pas connu 9.7 Densité de la vapeur (aire=1) : pas connu 9.8 Vitesse de vaporisation (éther=1) : pas connu 9.9 Point d inflammation : 24 C (Abel creuset fermé) 9.10 Température d auto-inflammation : 450º C 9.11 Solubilité à l eau : 100% 9.12 Limites d explosion : 3,5% vol < > 19,0% vol : 2 de 4 FloraFree AlcoGel

9 10. STABILITE ET REACTIVITE 10.1 Circonstances à éviter : produit protéger contre les températures au-dessus de 24 C 10.2 Substances à éviter : ne pas mélanger avec d autres produits, sauf avec de l eau 10.3 Produits de décompositions dangereuses : non applicable 11. INFORMATION TOXICOLOGIQUE 11.1 Inhalation : peut causer des irritations 11.2 Peau : non irritant 11.3 Yeux : peut causer des irritations 11.4 Absorption : toxique au-dessus de ml. l alcool pur est pris en moins d une heure. effet sera: ivresse et possibilité d avoir la nausée, mal au cœur, vomir 12. INFORMATION ECOLOGIQUE * Ce nettoyant mains est conforme à la législation de la CEE, concernant la biodégradabilité * Ce produit a été composé selon les règlements Cosmétique 76/768/CEE 13. INFORMATIONS RELATIVES A L ELIMINATION 13.1 En cas de fuites enlever le produit avec des grains/billes absorbantes, du sable ou rincer à grand eau 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 14.1 ADR UN no Classe ADR 3 Groupe d emballage II Code de classification F1 Nom de transport Alcohols, n.o.s. (Ethanol, Propyl alcohol) Etiquettes 3 Hazard ID No IMDG / IMO UN no Classe 3 Groupe d emballage II EmS F-E, S-D Polluant pour l'environnement aquatique Etiquettes IATA / ICAO UN no Classe: 3 Groupe d emballage II Instructions d emballage 305(P&CA); 307(CAO) Etiquettes 3 3 de 4 FloraFree AlcoGel

10 15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 15.1 Phrase-R: Phrase-S : R11: Facilement inflammable S25: Eviter le contact oculaire S26: En cas de contact oculaire, rincer abondamment à l eau et consulter un spécialiste S46: En cas d ingestion consulter directement un spécialis te et montrer l emballage ou l étiquette 15.2 Décision stockage biens Consulter les règlements dans votre communauté 15.3 Arrête indication déchets chimiques Consulter les règlements dans votre communauté 16. AUTRES INFORMATIONS Information de produit Minosstraat CK TILBURG Tel Belgique : Tel Fax Fax Adresse Site web : : Centres d anti-poison Nationale Vergiftigingen Informatie Centrum Centre d anti-poison (NVIC) Postbus 1 Boîte Postal BA Bilthoven B-1060 Brussel Tel Tel de 4 FloraFree AlcoGel

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Herzieningsdatum 03/05/2013 Herziening 4 Vervangt datum 03/05/2013 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing Herzieningsdatum 02/10/2013 Herziening 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Naam van het product : Productidentificatie REACH Registratie Aantekeningen Dit product is een mengsel. Alle componenten zijn

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA Report Date : 26/11/2012 1 / 10 Herzieningsdatum 22/07/2011 Herziening 2 Vervangt datum 31/05/2011 v1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Odourcon 10 Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Odourcon 10 Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

: MR PROPER / FLASH / FAIRY POWER DEGREASER

: MR PROPER / FLASH / FAIRY POWER DEGREASER PROFESSIONAL MR PROPER / FLASH / FAIRY POWER DEGREASER Datum van uitgave: 16/12/2011 Datum herziening: Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pazzaz Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pazzaz Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

: Muscado Flash Guêpes

: Muscado Flash Guêpes Datum van uitgave 08/06/2015 Datum herziening 08/06/2015 Versie 1.1 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Mengsel Handelsnaam

Nadere informatie

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD van: UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal Datum herziening: donderdag 29 januari 2015 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschaponderneming:

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Classificatieprocedure

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Classificatieprocedure RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Verkoopnaam Code-Nr. 272000 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 23-01-2014 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam : Kill O'Dor Productcode

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie DÉGRIP'FLASH Spuitbus 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

Adheseal Marine Black

Adheseal Marine Black 1/7. VIB: conform aan Verordening (EG) nr. 453/2010. Adheseal Marine Black RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. PRODUCTIDENTIFICATIE Productnaam :

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming - 1.1 Productidentificatie - - 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010 1. RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD [overeenkomstig de criteria van verordening 1907/2006 (REACH) en 453/2010] Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Chemische

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (REACH (EC) reglement nr. 1907/2006 - nr. 453/2010)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (REACH (EC) reglement nr. 1907/2006 - nr. 453/2010) VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 - REACH) Datum: 26/06/2012 bladzijde: 1/7 Naam: FLASH SPRAY WHITE ANTIMOISISSURE 750ml - 10159- C1204 Firma: ECOLOGISTIQUE Firma: IPC VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-20

: Vloeiend Pigment RC-20 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 30.05.2014 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: DF1516

Nadere informatie

Fluid L 10 Hydraulische olie

Fluid L 10 Hydraulische olie Fluid L 10 Hydraulische olie Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Versie: 28.05.2015 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere namen of synoniemen van de stof of het mengsel Registratienummer

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-25

: Vloeiend Pigment RC-25 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Productnr. : AZ09-0100 RM01 Blz. 1 van 16 1 01 Rubriek 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie BLENDING FLASH 1L AZ09-0100 RM01 53228577 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD STYCCOBOND F74

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD STYCCOBOND F74 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam Product nummer Interne identificatie F3720 SBF74/14

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/7 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 5174 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/7 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Artikelnummer: 029389 CAS-nummer: 75-09-2 EC-nummer: 200-838-9 Catalogusnummer: 602-004-00-3

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/6 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

G 542 Buz Finesse Laatst bewerkt op: 4. 1. 2013 Pagina: 1 van 11

G 542 Buz Finesse Laatst bewerkt op: 4. 1. 2013 Pagina: 1 van 11 Laatst bewerkt op: 4. 1. 2013 Pagina: 1 van 11 1. Identificatie van het mengsel en van de vennootschap / onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 453/2010 België VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van

Nadere informatie