IT-REcht in vogelvlucht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IT-REcht in vogelvlucht"

Transcriptie

1 IT-REcht in vogelvlucht

2

3 IT-REcht in vogelvlucht Quick reference voor IT-auditors juni 2005

4 Grafische vormgeving: Bert Arts BNO NOREA de beroepsorganisatie van IT-auditors Bezoekadres A.J. Ernststraat GR Amsterdam Postadres Postbus AD Amsterdam tel +31 (0) fax +31 (0) Deze uitgave is ontwikkeld in samenwerking met: Duthler Associates IT recht adviseurs Prins Mauritslaan LS Den Haag tel +31 (0) fax +31 (0) Duthler Associates ISBN: Uitgegeven door: Uitgeverij Kluwer Deventer Deze uitgave wordt uitgegeven onder de Creative Commons licentie Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken-NietCommercieel 2.0 Nederland (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/nl/deed.nl). De volledige tekst van deze licentie is te vinden op

5 VOORWOORD Voor u ligt de uitgave IT-recht. Deze uitgave is bedoeld voor de IT-auditor die te maken krijgt met de wet- en regelgeving op IT-gebied. De uitgave kan worden gebruikt om informatie te vergaren of als naslagwerk, dan wel als bron voor verdere verwijzingen over een bepaald onderwerp. Met deze uitgave wordt beoogd de IT-auditor verder wegwijs te maken in de wereld van het IT-recht, zodat hij deze kennis kan inzetten ten behoeve van zijn oordeelsvorming en in de dienstverlening naar zijn cliënt. Uiteraard is het niet mogelijk in deze uitgave van beperkte omvang het IT-recht uitputtend te behandelen. Gepoogd is de kern van de materie voor de geïnteresseerde IT-auditor weer te geven en bronnen op te nemen die verwijzen naar verdere relevante informatie. Het bestuur van NOREA hoopt hiermee haar leden van dienst te zijn. Deze uitgave is samengesteld door Duthler Associates. Aan deze uitgave hebben meegewerkt: mr. dr. A.W. Duthler (eindredactie) mr. F.H. Koppejan (redactie, privacy, intellectuele eigendom, elektronische handtekeningen, bewaring) mr. E. van Geest (telecommunicatie, computercriminaliteit) mr. P.H.M. van Waas (vorderen gegevens) ir. C.P.I. de Winne (informatiebeveiliging) mr. W. Diephuis (elektronische handel) mr. E.M. van der Meij (aanbestedingen, elektronische overheid) Dank gaat uit naar eenieder die betrokken is bij het totstandkomen van deze uitgave. Het bestuur van NOREA. V

6

7 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Inhoudsopgave / VII 1 Inleiding / 1 2 Aanbesteding / 3 3 Computercriminaliteit / 9 4 Elektronische handel / 15 5 Elektronische overheid / 21 6 Elektronische handtekening / 27 7 Intellectuele eigendom / 33 8 Privacy / 39 9 Telecommunicatie / Vorderen gegevens / Informatiebeveiliging / Bewaring / 63 Ter afsluiting / 69 VII

8

9 HOOFDSTUK 1 Inleiding 1.1 Initiatief en doel van de uitgave Deze uitgave is ontwikkeld op initiatief van NOREA, de beroepsorganisatie van gekwalificeerde IT-auditors in Nederland. RE, in NOREA staat voor Register EDPauditors. EDP is de afkorting van Electronic Data Processing, een aanduiding die in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw werd gehanteerd voor het tegenwoordige begrip Informatietechnologie (IT). Deze uitgave is samengesteld door het toonaangevende adviesbureau op het gebied van het IT-recht, te weten Duthler Associates. Het doel van deze uitgave is het informeren van IT-auditors over de meest relevante aspecten van het IT-recht, waarmee zij in hun dagelijkse praktijk te maken kunnen krijgen. IT-auditors krijgen hiermee de beschikking over een hulpmiddel om relevante risico s tijdig te herkennen, wat ten goede zal komen aan zijn oordeelsvorming en dienstverlening aan zijn cliënt. 1.2 Afbakening Het IT-recht, het recht met betrekking tot het gebruik van informatietechnologie, is een breed gebied. IT wordt hier in ruime zin gebruikt: ook de communicatietechnologie valt hier onder. In deze uitgave worden de belangrijkste juridische aspecten kort besproken en wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving buiten de Europese Unie valt buiten het bereik van deze uitgave. Ook rechtspraak wordt niet uitgebreid behandeld. De uitgave vooronderstelt geen kennis op (IT-)auditing of ander vakgebied. 1.3 Leeswijzer De verschillende IT-rechtelijke onderwerpen zijn alfabetisch gerangschikt. De onderwerpen informatiebeveiliging en bewaring zijn als verzameling van informatie uit andere onderwerpen in aparte hoofdstukken achteraan geplaatst. Aan het einde van elk hoofdstuk zijn verwijzingen naar relevante wet- en regelgeving, achtergrondinformatie en enkele aandachtspunten voor managers en IT-auditors opgenomen. 1

10

11 HOOFDSTUK 2 Aanbesteding 2.1 Toelichting Aanbesteden Aanbesteden heeft betrekking op het inkopen van producten of diensten door de overheid en kan worden omschreven als het uitnodigen tot het doen van een aanbod voor de uitvoering van een overheidsopdracht. 1 Er is alleen sprake van aanbesteden als het initiatief tot de opdracht van de koper uitgaat. De regelgeving rond het aanbesteden is grotendeels afkomstig uit Europa. Het aanbestedingsrecht onderscheidt vier Europese richtlijnen, te weten de Richtlijn Werken, Diensten, Leveringen en Nutssectoren. Op nationaal niveau zijn deze richtlijnen geïmplementeerd in een raamwet en verschillende besluiten. De vier Europese richtlijnen zijn inmiddels vervangen door twee nieuwe Europese richtlijnen die nog op nationaal niveau dienen te worden geïmplementeerd. Aanbestedende dienst en drempelbedragen De opdrachtgever wordt in het aanbestedingsrecht aanbestedende dienst genoemd. Onder een aanbestedende dienst wordt verstaan de staat, zijn territoriale lichamen, publiekrechtelijke instellingen en verenigingen gevormd door een of meer van deze lichamen of instellingen. 2 Een aanbestedende dienst is verplicht een opdracht aan te besteden indien deze opdracht een bepaalde drempelwaarde overschrijdt. Indien een opdracht onder deze grens blijft is zij eveneens verplicht de algemene aanbestedingsbeginselen in acht te nemen. De drempelwaarden staan omschreven in de verschillende Europese richtlijnen. Ze worden elke twee jaar opnieuw vastgesteld door de Europese Commissie. De belangrijke aanbestedingsbeginselen De doelstelling van het aanbestedingsrecht is het bieden van gelijke kansen aan elke aanbieder voor het verkrijgen van opdrachten. Om deze doelstelling te bereiken worden in het aanbestedingsrecht drie belangrijke beginselen gehanteerd, te weten het transparantiebeginsel, het beginsel van objectiviteit en het beginsel van non-discriminatie. Deze beginselen zullen hieronder kort worden toegelicht. 1. E.H. Pijnacker Hordijk en G.W. van der Bend, Aanbestedingsrecht, handboek van het Europese en het Nederlandse Aanbestedingsrecht, Den Haag: Sdu Uitgevers Zie art. 1 onder b Richtlijn Leveringen. 3

12 Aanbesteding Transparantie Het transparantiebeginsel houdt in dat een aanbestedingsprocedure helder, kenbaar en eenduidig moet zijn. Het beginsel brengt met zich mee dat duidelijkheid wordt verschaft omtrent welke stappen er in een aanbesteding worden doorlopen. 3 Het beginsel vindt haar doorwerking in de gehele aanbestedingsprocedure. Objectiviteit Het beginsel van objectiviteit houdt in dat er objectieve criteria gehanteerd dienen te worden om de inschrijvers op een aanbesteding te selecteren en opdrachten te gunnen. Iedere inschrijving dient op een eenduidige manier te worden beoordeeld op basis van de objectieve selectie- en gunningscriteria. Non-discriminatie Het beginsel van non-discriminatie houdt in dat alle potentiële aanbieders gelijk moeten worden behandeld. De opdrachten die een aanbestedende dienst aanbiedt dienen op objectieve wijze te worden omschreven. Zo mag er bijvoorbeeld niet worden verwezen naar een bepaald merk. Aanbestedingsprocedures In het aanbestedingsrecht zijn verschillende procedures mogelijk om een opdracht aan te besteden. Te onderscheiden zijn de openbare procedure, de niet-openbare procedure, de onderhandelingsprocedure met of zonder voorafgaande bekendmaking en de prijsvraag. Hieronder zullen de verschillende procedures kort worden toegelicht. De openbare procedure De openbare procedure biedt alle belangstellenden de mogelijkheid om zich rechtstreeks in te schrijven op een opdracht. Op basis van de inschrijvingen wordt door de aanbestedende dienst besloten wie de opdracht krijgt. Het toekennen van een opdracht door een aanbestedende dienst wordt gunning genoemd. De niet-openbare procedure De niet-openbare procedure verschilt van de openbare procedure, doordat deze in twee fasen plaatsvindt. In de eerste fase kan iedere geïnteresseerde zich aanmelden. Uit deze geïnteresseerden wordt een selectie gemaakt. Alleen de aanbieders die zijn geselecteerd krijgen de gelegenheid een offerte uit te brengen. De onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Deze procedure is slechts in uitzonderlijke situaties van toepassing. Een voorbeeld van een dergelijke situatie is een onaanvaardbare inschrijving. Er is onder meer sprake van onaanvaardbare inschrijving indien offertes van inschrijvers niet aan de vereiste voorwaarden voldoen. De aanbestedende dienst heeft, wanneer deze pro- 3. P. Tazelaar, J.P. Papenhuijzen, Professioneel Europees aanbesteden, een praktische leidraad voor de aanbesteder, Alphen aan den Rijn: Kluwer

13 Aanbesteding cedure wordt gehanteerd, de vrijheid om met inschrijvers te onderhandelen, voordat besloten wordt wie de opdracht krijgt. De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking Ook deze procedure is slechts in een bepaald aantal gevallen van toepassing. Zo kan de procedure worden gehanteerd indien tijdens de openbare en niet-openbare procedure geen of geen passende inschrijvingen zijn gedaan. De aanbestedende dienst overlegt in deze procedure met één of meerdere door hem zelf gekozen partijen en stelt door middel van onderhandelingen de contractuele voorwaarden vast. Een verschil met de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking is, dat de aanbesteding niet algemeen bekend hoeft te worden gemaakt. Prijsvraag Ten slotte bestaat er een specifieke procedure voor het uitschrijven van prijsvragen voor ontwerpen. Deze procedure is van toepassing op prijsvragen voor plannen of ontwerpen op het gebied van onder andere ruimtelijke ordening, stadsplanning of op het gebied van automatische gegevensverwerking. De procedure kan zowel openbaar als niet-openbaar plaatsvinden. Selectiecriteria Selectiecriteria zijn criteria aan de hand waarvan de aanbestedende dienst een kwalitatieve selectie maakt van de gegadigden en inschrijvers. Het zijn eisen die gesteld worden aan de (potentiële) opdrachtnemer en niet aan de offerte. Selectiecriteria kunnen worden onderscheiden in uitsluitingscriteria en geschiktheidscriteria. Voorbeelden van uitsluitingscriteria zijn staat van faillissement, vereffening, surseance van betaling of soortgelijke toestand van de gegadigde. De geschiktheidscriteria kunnen worden onderscheiden in criteria ten behoeve van de beroepsbekwaamheid, zoals inschrijving in het beroepsregister of handelsregister, criteria die betrekking hebben op de financiële en economische draagkracht, zoals bankverklaringen en balansen en criteria die zien op de technische bekwaamheid, de ervaringseis en de beschikbaarheid van personeel en materiaal. Selectiecriteria dienen objectief te zijn, alsmede voor alle gegadigden gelijk van aard. Ze bieden de aanbestedende dienst inzicht in de betrouwbaarheid, kwaliteit en draagkracht van de gegadigden. Gunningscriteria Zoals eerder aangegeven wordt het uiteindelijk toekennen van een opdracht gunning genoemd. Gunningscriteria zijn de criteria aan de hand waarvan de aanbestedende dienst een opdracht aan een aanbieder, hierna inschrijver genoemd, gunt. Het aanbestedingsrecht onderscheidt slechts twee gunningscriteria, te weten de laagste prijs en de economisch voordeligste aanbieding. Het gunningscriterium laagste prijs wordt meestal gehanteerd bij eenvoudige opdrachten, zoals de aankoop van standaardartikelen als printpapier. Doorslaggevend voor de toekenning van de opdracht is in beginsel de laagste aanbieding die de aanbestedende dienst ontvangt. 5

14 Aanbesteding Het criterium economisch voordeligste aanbieding is geschikt voor meer complexe opdrachten, waarbij naast de prijs ook andere criteria een rol spelen. Zo zal bijvoorbeeld de kwaliteit, de technische waarde of de gebruikskosten van het product als uitgangspunt kunnen dienen bij de beoordeling van de economisch voordeligste aanbieding. Weging van de criteria Het is toegestaan bij de selectie van de gegadigden gebruik te maken van objectieve wegingsfactoren. Zo wordt aan bepaalde belangrijke kwalitatieve aspecten een wegingsfactor toegekend. Het wegingssysteem dient vooraf aan de gegadigden bekend te worden gemaakt. 4 Op deze manier wordt aanbieders de mogelijkheid geboden rekening te houden met de rangorde die aan de criteria is toegekend. Een voorbeeld van een wegingssysteem is een cijfermatige waardering, te weten een puntensysteem. Een voorwaarde voor een wegingssysteem is dat het systeem achteraf objectief toetsbaar dient te zijn. In de gunningsfase kan eveneens gebruik worden gemaakt van een wegingssysteem, indien de economisch voordeligste aanbieding het gunningscriterium is. De inschrijvers dienen ook hier vooraf in kennis te worden gesteld van het wegingssysteem. Indien er geen rangorde is opgenomen worden de criteria als gelijkwaardig beschouwd. Motiveringsbeginsel Om te kunnen controleren of de aanbestedingsregels door een aanbestedende dienst juist zijn toegepast dient een gegadigde of inschrijver, wanneer deze de opdracht niet heeft gekregen, op verzoek de redenen van een afwijzing te verkrijgen. Dit wordt het motiveringsbeginsel genoemd. Het motiveringsbeginsel stelt voor de aanbestedende dienst een termijn van vijftien dagen om te reageren op een dergelijk schriftelijk verzoek. Daarnaast dient aan elke inschrijver die een geldige inschrijving heeft gedaan te worden meegedeeld wat de kenmerken en relatieve voordelen zijn van de gekozen aanbieding, en tevens de naam van de gekozen partij. 5 Geen verplichting tot gunning Binnen het aanbestedingsrecht bestaat er geen verplichting om aan één van de partijen die meedingen naar een opdracht, deze toe te kennen. De aanbestedende dienst kan een aanbestedingsprocedure op elk moment stopzetten, indien zij de redenen hiervan aan alle partijen meedeelt. Nu het inschrijven op een aanbesteding en het opstellen van een offerte kosten met zich meebrengen, zullen inschrijvers en gegadigden hier niet verheugd op reageren. Een aanbestedende dienst is in een dergelijke situatie niet verplicht om schadevergoeding te betalen. Indien daarentegen de indruk is gewekt dat een overeenkomst tot stand zou komen door het doen van 4. In het kader van de transparantie. 5. Zie art. 7 Richtlijn Leveringen. 6

15 Aanbesteding toezeggingen, bestaat er wel een mogelijkheid om voor schadevergoeding in aanmerking te komen. 6 Ontwikkelingen in het aanbestedingsrecht Tot slot wordt erop gewezen dat de vier Europese aanbestedingsrichtlijnen recentelijk zijn vervangen door twee nieuwe richtlijnen. De aparte richtlijnen voor werken, diensten en leveringen zijn samengevoegd tot één richtlijn. Voor nutssectoren is een aparte richtlijn ontworpen. Op dit moment zijn de nieuwe richtlijnen nog niet geïmplementeerd in de nationale regelgeving. Enkele belangrijke wijzigingen in de nieuwe richtlijnen zijn een extra aanbestedingsprocedure, te weten de concurrentie gerichte dialoog die de aanbestedende dienst de mogelijkheid biedt een dialoog aan te gaan met de potentiële gegadigden over alle aspecten van de opdracht. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden een volledige elektronische aanbestedingsprocedure te realiseren. Volledig elektronisch wil zeggen dat de aanbestedende dienst alle communicatie langs de elektronische weg kan laten plaatsvinden. Het doel van elektronisch aanbesteden is het realiseren van een efficiëntere aanbestedingsprocedure. 2.2 Wet- en regelgeving Nederland Wet van 31 maart 1993, Stb. 212, tot uitvoering van EEG-maatregelen inzake het plaatsen van opdrachten voor de levering van producten, de uitvoering van werken en de verrichting van diensten. (Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen) Besluit van 4 juni 1993, Stb. 305; gecodificeerde tekst gepubliceerd in Stb. 1997, 436; nadien gewijzigd bij Besluit van 27 augustus 1998, Stb (Besluit overheidsaanbestedingen) Besluit van 6 april 2003, Stb. 214; gecodificeerde tekst gepubliceerd in Stb. 1997, 437; nadien gewijzigd bij Besluit van 17 december 1998, Stb (Besluit aanbesteding Nutssectoren) Europa De Europese richtlijn voor overheidsopdrachten: Werken (93/37/EEG) waarin opgenomen Richtlijn 97/52/EG De Europese richtlijn voor overheidsopdrachten: Diensten (92/50/EEG) waarin opgenomen Richtlijn 97/52/EG De Europese richtlijn voor overheidsopdrachten: Leveringen (93/36/EEG) waarin opgenomen Richtlijn 97/52/EG De Europese richtlijn voor overheidsopdrachten: Nutssector (93/38/EEG) waarin opgenomen Richtlijn 98/4/EG Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coör- 6. M.L.E. Liem & I.A.H. Dolmans-Budé, Praktisch Europees Aanbesteden, Den Haag: DELWEL 1998, blz

16 Aanbesteding dinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren wateren energievoorziening, vervoer en postdiensten 2.3 Relevante achtergrondinformatie Handleiding Open Standaarden en Open Source Software in aanbestedingen, ICTU/ Programma OSOSS, 4 oktober S. Corvers, F.A.M. van der Klaauw-Koops en W.G.Ph.E. Wedekind, Overheidsaanbestedingen in de IT: van onderhandelingsmodel naar aanbestedingsmodel, Alphen aan den Rijn: Samson E.H. Pijnacker Hordijk en G.W. van der Bend, Aanbestedingsrecht, handboek van het Europese en het Nederlandse Aanbestedingsrecht, Den Haag: Sdu Uitgevers P. Tazelaar, J.P. Papenhuijzen, Professioneel Europees aanbesteden, een praktische leidraad voor de aanbesteder, Alphen aan den Rijn: Kluwer Aandachtspunten voor management Het toepassen van de Europese aanbestedingsrichtlijnen, dan wel het toepassen van de Europese aanbestedingsbeginselen. 2.5 Aandachtspunten voor de IT-auditor Een wegingssysteem dient achteraf objectief toetsbaar te zijn Motiveringsbeginsel Non-discriminatiebeginsel 8

17 HOOFDSTUK 3 Computercriminaliteit 3.1 Toelichting In hoofdlijnen kunnen twee vormen van computercriminaliteit worden onderscheiden. De eerste vorm is de zogenaamde internetgerelateerde computercriminaliteit of computercriminaliteit in enge zin. Bekende vormen van deze vorm van computercriminaliteit zijn bijvoorbeeld: hacken, Trojans, Denial of Service (d)dos aanvallen, defacements, spam en het verspreiden van virussen en wormen. Kenmerkend voor deze vormen van computercriminaliteit is dat het strafbare feit wordt verricht met de verschillende informatie- en communicatietechnieken, dan wel de criminaliteit is gericht tegen de informatie- en communicatietechnieken. Hacken: (ook wel cracken genoemd) het zich op een ongeautoriseerde wijze toegang verschaffen tot een computer en/of computernetwerk. Virus: een programmeringcode die zichzelf kan vermenigvuldigen in bestanden. Worm: een programmeringcode die zichzelf kan vermenigvuldigen en zich in het geheugen van de computer nestelt. Trojans: kunnen gezien hun functionaliteit worden onderscheiden in Trojans die ongewenst gegevens verzamelen, zoals keyloggers en spyware. Daarnaast zijn er Trojans die ongewenst toegang verlenen tot een systeem, zoals een rootkit en bots. Een Trojan wacht vaak op een speciale gebeurtenis totdat het wordt geactiveerd. Een Trojaans paard kan lang onopgemerkt blijven. Defacen: het zonder toestemming veranderen of vernielen van een website dan wel het doorgeleiden van internetverkeer naar een andere website (spoofing). (d)dos aanvallen: zijn aanvallen op een systeem of service met als doel een systeem, service of netwerk zo te belasten dat deze uitgeschakeld wordt of niet meer beschikbaar is. Aanvallen hebben het doel om netwerksystemen of services plat te leggen. Spam: is het verzenden van ongewenste, vaak overdadige, mail naar duizenden gebruikers tegelijkertijd, veelal via een niet goed geconfigureerde mailserver (open relay). Spoofing: is het wijzigingen van instellingen van bijvoorbeeld , een DNSserver of een IP adres waardoor het lijkt of de of de website vertrouwd is. De tweede vorm van computercriminaliteit is de zogenaamde inhoudgerelateerde computercriminaliteit, ook wel computercriminaliteit in ruime zin genoemd. Voor- 9

18 Computercriminaliteit beelden van deze inhoudgerelateerde incidenten zijn het verspreiden van kinderporno of discriminerende leuzen via het internet, diefstal van persoonsgegevens of drugshandel via het internet. Bij deze laatste vorm van computercriminaliteit worden de traditionele vormen van criminaliteit gepleegd met behulp van de informatie- en communicatietechnologie. Kenmerkend voor beide vormen van computercriminaliteit is het grensoverschrijdende karakter van de gedragingen. Vanwege het internationale karakter van computercriminaliteit wordt meestal gesproken over cybercrime. Op basis van de Wet Computercriminaliteit I is een aantal specifieke vormen van internetgerelateerde computercriminaliteit in het Wetboek van Strafrecht strafbaar gesteld. 7 In dit artikel wordt deze vorm van computercriminaliteit behandeld. Met name deze internetgerelateerde vormen van computercriminaliteit kunnen namelijk het bedrijfsproces van de organisatie platleggen en de organisatie aanzienlijke schade berokkenen. De Wet Computercriminaliteit I Op hoofdlijnen onderscheidt de Wet Computercriminaliteit een drietal kenmerken voor de strafbaarheid van internetgerelateerde vormen van computercriminaliteit: 8 I. Er wordt binnengedrongen in een informatie- en/of computersysteem; of II. Er wordt stoornis in een informatie en/of computersysteem veroorzaakt; of III. Gegevens worden veranderd, onbruikbaar gemaakt of vernield. I In het geval zonder toestemming van de eigenaar wordt binnengedrongen in een informatie- en/of computersysteem wordt gesproken van hacken. De Wet Computercriminaliteit I noemt een aantal voorbeelden voor het zich op ongeautoriseerde wijze verschaffen van de toegang, zoals: het doorbreken van enige vorm van beveiliging, door een technische ingreep en door het aannemen van een valse hoedanigheid. II Het versturen van spam en (d) DoS aanvallen zijn voorbeelden die onder de tweede categorie vallen. Beide vormen van computercriminaliteit kunnen stoornis in een informatie- en/of computersysteem veroorzaken, dan wel kan het systeem worden uitgeschakeld of lamgelegd. Bij spam gaat het om het versturen van ongevraagde e- mail in grote hoeveelheden. De stoornis die door spam wordt veroorzaakt kan bijvoorbeeld op de (tussenliggende) mailservers optreden doordat deze onevenredig veel netwerkverkeer moeten verwerken. (d)dos aanvallen zijn veelal gerichte aanvallen op een systeem of service met als doel het desbetreffende systeem, service of netwerk zo te belasten dat een dusdanige stoornis wordt veroorzaakt dat deze voor zijn oorspronkelijke doel wordt uitgeschakeld of niet meer beschikbaar is. Voor een (d)dos aanval worden veelal zogenaamde botnets opgezet. Een bot is een programma 7. Stb. 1993, Om te bepalen of een bepaalde vorm van computercriminaliteit ook daadwerkelijk strafbaar is, zal te allen tijde moeten worden voldaan aan alle eisen en voorwaarden voor strafbaarheid die de wet aan de specifieke verschijningsvorm stelt. 10

19 Computercriminaliteit dat bijvoorbeeld zelfstandig kwaadaardige handelingen op een computersysteem kan uitvoeren. Bots worden bijvoorbeeld op ongeautoriseerde wijze geplaatst op verschillende computersystemen. Hierdoor ontstaat een botnetwerk dat wordt gebruikt om een (d)dos aanval uit te voeren. III Virussen, wormen, Trojans en defacement van een website vallen bijvoorbeeld onder de derde categorie. Het gevolg van deze vormen van computercriminaliteit is dat gegevens worden vernield, veranderd of onbruikbaar worden gemaakt. Wetsvoorstel Wet Computercriminaliteit II Op het moment van schrijven van dit artikel ligt het wetsvoorstel Wet Computercriminaliteit II voor advies bij de Raad van State. 9 Dit wetsvoorstel strekt onder meer tot implementatie van het Cybercrimeverdrag. 10 Het wetsvoorstel Wet Computercriminaliteit II zal een aantal wijzigingen met zich meebrengen ten opzichte van de huidige strafbaarstelling van internetgerelateerde vormen van computercriminaliteit. Zoals het er nu naar uitziet zullen de belangrijkste wijzigingen zijn dat de strafmaat voor het hacken van een computersysteem wordt verhoogd van een half jaar naar één jaar. Er wordt een nieuw artikel voorgesteld op grond waarvan het versturen van spam of een (d)dos aanval eerder kunnen worden gekwalificeerd als strafbaar. Voor de strafbaarheid van spam of een (d)dos aanval moet wel ernstige hinder zijn veroorzaakt. In het wetsvoorstel wordt tevens een aantal bepalingen opgenomen op basis waarvan voorbereidingshandelingen specifiek strafbaar worden gesteld. Een voorbeeld van een voorbereidende handeling is het aanbrengen van bepaalde scripts op een website waardoor bijvoorbeeld een Trojan op de computer van een bezoeker kan worden geplaatst. Verwevenheid van technieken Hierboven is op hoofdlijnen aangegeven of een bepaalde vorm van internetgerelateerde vormen van computercriminaliteit ook strafbaar is. De verschillende vormen van computercriminaliteit staan echter veelal niet op zichzelf. Vaak is een combinatie van technieken noodzakelijk om een bepaalde vorm van internetgerelateerde computercriminaliteit te kunnen realiseren. Voordat een kwaadwillende een website kan vernielen of het internetverkeer naar een andere website kan doorgeleiden (defacement), zal bijvoorbeeld altijd eerst moeten zijn binnengedrongen in het computersysteem (hacken). Ook voor het uitvoeren van een (d)dos aanval worden meerdere technieken gebruikt. Voor het plaatsen van een bot moet bijvoorbeeld worden binnengedrongen op een computersysteem. 9. Het wetsvoorstel Wet Computercriminaliteit II wordt pas openbaar als het advies van de Raad van State wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. De verwachting is dat het wetsvoorstel in het eerste kwartaal van 2005 openbaar wordt gemaakt. 10. Trb. 2002,

20 Computercriminaliteit De verschillende vormen van internetgerelateerde computercriminaliteit worden ook steeds vaker ingezet voor de traditionele vormen van criminaliteit. Voorbeelden van groeiende traditionele vormen van criminaliteit met behulp van internetgerelateerde vormen van computercriminaliteit zijn de phising scams en Nigerian scams. Bij deze vormen van fraude wordt persoonlijke informatie, zoals creditcard-, bankrekening- en sofi-nummers van mensen ontfutseld ten behoeve van financieel gewin. Voor phising is het bijvoorbeeld nodig om de gekopieerde website op een webserver waarop is binnengedrongen, op een server te plaatsen (hacken). Het verspreiden van de phising scams gebeurt veelal door middel van spam (open relay), waarbij het afzendadres van de veelal is vervalst, om de legitiem te laten lijken (spoofing). Bewustwording en beveiliging Iedere organisatie die gebruikmaakt van digitale informatie- en communicatietechnieken loopt het risico om het doelwit te worden van computercriminaliteit. De sleutelwoorden om te voorkomen dat een organisatie slachtoffer wordt van computercriminaliteit zijn bewustwording en beveiliging. Bewustwording houdt in dat men weet wat onder computercriminaliteit wordt verstaan, alsmede dat ter voorkoming hiervan adequate beveiligingsmaatregelen worden genomen. Naast de bewustwording en het nemen van adequate beveiligingsmaatregelen is het van belang dat een organisatie beleid heeft opgesteld voor het geval de organisatie slachtoffer wordt van computercriminaliteit. Dit beleid zal bijvoorbeeld inzichtelijk moeten maken: Wie binnen de organisatie welke taken en bevoegdheden heeft in relatie tot het herstel van het incident; Waarom de desbetreffende vorm van computercriminaliteit zich heeft kunnen voordoen; Of de organisatie overgaat tot het doen van aangifte; Op welke wijze kan worden voorkomen dat de organisatie opnieuw slachtoffer wordt van (een bepaalde vorm van) computercriminaliteit. Gedragscode internet en verkeer De verschillende vormen van computercriminaliteit kunnen (bewust of onbewust) worden veroorzaakt door het computergebruik van eigen medewerkers. Bij bedrijfsspionage of voor puur eigen gewin kan een medewerker zich bijvoorbeeld toegang verschaffen tot afgeschermde informatie. Ook is het goed mogelijk dat door het onbewust openen van toegezonden s van vrienden of het bezoeken van bepaalde websites, een backdoor wordt geactiveerd waardoor een virus zich gemakkelijk kan verspreiden. Ook het bezoeken van pornosites en het deelnemen aan chatsessies of nieuwsgroepen kunnen grote beveiligingsrisico s met zich meebrengen voor een organisatie. Om beveiligingsrisico s die aan dit gedrag kleven te beheersen, kunnen werkgevers naast het nemen van technische beveiligingsmaatregelen ook gemakkelijk overgaan tot het systematisch monitoren van het gebruik van de bedrijfsnetwerken door de werknemers en de gegevens hierover vast te leggen. Het zonder medeweten van de medewerkers verwerken van persoonsgegevens is ech- 12

21 Computercriminaliteit ter op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) niet toegestaan. In het geval een werkgever wenst over te gaan tot het monitoren van zijn bedrijfsnetwerk, met bijvoorbeeld als doel het beperken van de beveiligingsrisico s, zal hij op grond van de Wbp zijn medewerkers moeten informeren over: Het toegestane internet en gebruik, alsmede het feit dat dit internet en e- mail van de (desbetreffende) medewerker(s) door de werkgever wordt gecontroleerd; Het doel van deze gegevensverwerking; De consequenties van het niet-naleven van de afspraken omtrent het toegestane internet en gebruik; Wanneer en welke maatregelen worden getroffen in het geval afspraken over het internet en gebruik niet worden nageleefd. De toezichthouder op de naleving van de privacy wet- en regelgeving het College Bescherming persoonsgegevens adviseert deze informatie op te nemen in een Gedragscode Internet en gebruik. 3.2 Wet- en regelgeving Nederland Wet Computercriminaliteit I (Wetboek van Strafrecht) Wetsvoorstel Wet Computercriminaliteit II (zodra beschikbaar) Internationaal Cybercrime Verdrag 3.3 Relevante achtergrondinformatie Bestrijding van cybercrime en de noodzaak van internationale regulering, H.W.K. Kaspersen, Justitiële verkenningen, jaargang 30, nr Handleiding Cyber Crime, van herkenning tot aangifte, GOVCERT augustus Informatietechniek en Strafrecht Rapport van de Commissie Computercriminaliteit, Staatsuitgeverij, Goed werken in netwerken, Regels voor controle op en internetgebruik van werknemers (www.cbpweb.nl). 3.4 Aandachtspunten voor management Beveiligingsmaatregelen Beleid omgang met ICT- gerelateerde beveiligingsincidenten Gedragscode internet en gebruik 13

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 25 Beschikking van de Minister van Justitie van 12 januari 2001, houdende plaatsing in het Staatsblad van de vernummerde tekst van de Wet van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 210 Wet van 13 mei 2004 tot aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en

Nadere informatie

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit Bijlage 2 Behorend bij artikel 10, vijfde lid van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 maart 2006, nr. PO/ZO-2006/10847, houdende voorschriften van OCW inzake dagarrangementen

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS THUISWINKELORG

GEDRAGSREGELS THUISWINKELORG GEDRAGSREGELS THUISWINKELORG Preambule Deze gedragsregels van Thuiswinkel.org zijn van toepassing op alle bedrijven (B2C-leden en B2B-leden) en organisaties (geassocieerde leden) aangesloten bij de vereniging.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 617 Wet van 21 december 2000 tot aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan richtlijn nr. 97/7/EG van het Europees Parlement en de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: Drijfpakje als leverancier van de aangeboden goederen op deze webpagina. 2. Consument: de

Nadere informatie

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Verkoop Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Consument: De natuurlijke persoon die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities 1. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan cliënten aanbiedt in de showroom als op afstand. 2. Cliënt: De (rechts)persoon die handelt in de uitoefening

Nadere informatie

Verkoop voorwaarden webwinkel Cedel B.V. (versie juni 2014)

Verkoop voorwaarden webwinkel Cedel B.V. (versie juni 2014) Verkoop voorwaarden webwinkel Cedel B.V. (versie juni 2014) Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn

Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Waardijn: de natuurlijke of rechtspersoon die namens de ASVZ onder deze naam de producten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk

Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk De leden van Qshops Keurmerk (Qshops.org) houden zich aan de gedragscode die door onze organisatie is opgesteld. Meer informatie over de gedragscode vindt u op onze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pieter Elsinga Design bij leveringen, met ingang van 1 maart 2011. Artikel 1 Identiteit van Pieter Elsinga Design

Algemene Voorwaarden Pieter Elsinga Design bij leveringen, met ingang van 1 maart 2011. Artikel 1 Identiteit van Pieter Elsinga Design Algemene Voorwaarden Pieter Elsinga Design bij leveringen, met ingang van 1 maart 2011. Artikel 1 Identiteit van Pieter Elsinga Design Pieter Elsinga Design Langenhorst 70 6714 LT Ede Tel.: 0638424388

Nadere informatie

B&W.nr , d.d Reglement Elektronisch berichtenverkeer

B&W.nr , d.d Reglement Elektronisch berichtenverkeer B&W.nr. 11.0686, d.d. 12-7-2011 Reglement Elektronisch berichtenverkeer Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Akkoord te gaan met het wijzigen van het emailreglement teneinde het gebruik van webformulieren

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 275 Besluit van 3 juli 2008, houdende regels aangaande de betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van het elektronisch verzenden van verzoeken en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Algemene Voorwaarden Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Juriaan Boogaard, SpecialStucco Eva Besnyostraat 103, 1087 KR Amsterdam Telefoonnummer: 06 22822221 E-mailadres: info@specialstucco.nl KvK-nummer:

Nadere informatie

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALING, REIKWIJDTE EN DOELEINDEN Artikel 1. Begripsbepaling In dit protocol wordt verstaan onder: Algemene postbus Elektronische

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

Beleidsregels aanbesteding van werken 2005

Beleidsregels aanbesteding van werken 2005 Beleidsregels aanbesteding van werken 2005 Beleidsregels van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Staatssecretaris van Defensie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan Algemene Voorwaarden Fair Play Fabrics Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel

Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Aanbestedingen zo zit dat!

Aanbestedingen zo zit dat! D A T U M 17-2-2009 P A G I N A 0 White paper Serie Acquisitie in Re-integratie deel 3 Aanbestedingen zo zit dat! Versie december 2008 D A T U M 17-2-2009 P A G I N A 1 Wat kunt u er wel en niet van verwachten?

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN kaky.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN kaky.nl ALGEMENE VOORWAARDEN kaky.nl Artikel 1. Overeenkomst 1.1 Totstandkoming van de overeenkomst met betrekking tot internet bestellingen. Nadat persoonlijke gegevens zijn ingevoerd en de order door opdrachtgever

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 235 Besluit van 2 juni 2009, houdende regels aangaande de registratie van elektronische adressen van derden en het elektronisch betekenen in

Nadere informatie

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker AANVRAAGFORMULIER Geachte mevrouw, geachte heer, Hierbij gaat de aanvraag van [naam van de dienstverlener] naar aanleiding van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling op het gebied van

Nadere informatie

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Leveringsvoorwaarden Hoeden en Zo alsmede de webshop Dameshoed Artikel 1. Definities Artikel 2. Identiteit van de ondernemer Artikel 3. Toepasselijkheid Artikel 4. Het aanbod Artikel 5. De overeenkomst

Nadere informatie

Factsheet 12. Focus op overheidsopdrachten

Factsheet 12. Focus op overheidsopdrachten Factsheet 12 Versie nr. 7 d.d. 13 juli 2017 Inhoudsopgave I. WAT ZIJN OVERHEIDSOPDRACHTEN?... 3 II. NALEVING VAN DE REGELS VOOR OVERHEIDSOPDRACHTEN... 4 III. AANDACHTSPUNTEN... 5 13/07/17 2/6 I. Wat zijn

Nadere informatie

ShopVIP Algemene Voorwaarden

ShopVIP Algemene Voorwaarden ShopVIP Algemene Voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; consument: de

Nadere informatie

PERIODIEKE INDICATIEVE AANKONDIGING NUTSSECTOREN

PERIODIEKE INDICATIEVE AANKONDIGING NUTSSECTOREN PERIODIEKE INDICATIEVE AANKONDIGING NUTSSECTOREN Richtlijn 2004/17/EG Werken Deze aankondiging is een oproep tot mededinging: neen Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen

Nadere informatie

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR70878_1 25 november 2015 E-mail protocol Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities... 2 Artikel 2 - Identiteit van VNZ... 3 Artikel 3 - Toepasselijkheid... 3 Artikel 4 - Het aanbod... 3 Artikel 5 - De overeenkomst...

Nadere informatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Leveringen I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT Nationale identificatie: 431575409 Postadres:

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid Bewerkersovereenkomst Afnemer Logius behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid De ondergetekenden: [ ], verder te noemen : Afnemer en De Staat der Nederlanden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LiF Wonen Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN LiF Wonen Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. ALGEMENE VOORWAARDEN LiF Wonen Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 861 Aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan richtlijn nr. 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van

Nadere informatie

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST NVM BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ID CHECKER.NL B.V., gevestigd te Haarlem, ten deze enerzijds rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Stichting RDC. Informatieverplichting

Stichting RDC. Informatieverplichting POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Stichting RDC DATUM 8 september 2004 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de

Algemene voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de rechtspersoon genaamd YOU & EYE B.V. handelend onder de naam Spiegelshop die producten op afstand aan

Nadere informatie

B&W 26 juni 2012 Gemeenteblad

B&W 26 juni 2012 Gemeenteblad Jaar: 2012 Nummer: 51 Besluit: B&W 26 juni 2012 Gemeenteblad PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER HELMOND 2012 Hoofdstuk 1 Begripsbepaling en reikwijdte Artikel 1 Begripsbepaling In dit protocol wordt

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN voor overeenkomsten gesloten via internet ARTIKEL 1 DEFINITIES De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer:

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Gegevens van SDSV-Design. Artikel 3 - Toepasselijkheid. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Gegevens van SDSV-Design. Artikel 3 - Toepasselijkheid. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument: de natuurlijke

Nadere informatie

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden:

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden: Privacybeleid I. Algemeen Op deze pagina treft u als gebruiker van de website www.makelaaringrond.nl het privacybeleid aan van Makelaar in Grond respectievelijk Grond Registratie Services. Makelaar in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities.

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Algemene Voorwaarden Eva Ondermode aan Huis gebruikt voor de verkopen het model van de algemene voorwaarden dat is gepubliceerd (24-6-2011) op de site van de Kamer van Koophandel en is samengesteld door

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V.

PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V. PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V. Dit privacy statement informeert u over de wijze waarop Inspiration 360 B.V. ( hierna: I360 ) uw gegevens verwerkt door middel van uw gebruik van de website www.inspiration360.nl

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Beckers

Privacyreglement Bureau Beckers Privacyreglement Bureau Beckers Bureau Beckers houdt zich aan het privacyreglement zoals dat door de Branchevereniging wordt aangegeven en in het vervolg van dit document is opgenomen. De nu volgende aandachtspunten

Nadere informatie

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen Privacyreglement verwerking persoonsgegevens ROC Nijmegen Laatstelijk gewijzigd in april 2014 Versie april 2014/ Voorgenomen vastgesteld door het CvB d.d. 12 juni 2014 / Instemming OR d.d. 4 november 2014

Nadere informatie

De meest recente versie van deze voorwaarden kunt u vinden op: www.boekenwebsite.nl/voorwaarden

De meest recente versie van deze voorwaarden kunt u vinden op: www.boekenwebsite.nl/voorwaarden Boeken Voorwaarden Algemene Voorwaarden BoekenWebsite.nl Versie: 20140221 De meest recente versie van deze voorwaarden kunt u vinden op: www.boekenwebsite.nl/voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Ondernemer Consument Overeenkomst op afstand Techniek voor communicatie op afstand

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Ondernemer Consument Overeenkomst op afstand Techniek voor communicatie op afstand Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 1 - DEFINITIES ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier. Algemene voorwaarden webshop Phytalis InFysio Artikel 1 - Identiteit van de leverancier Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 MKB Webhoster erkent dat privacy belangrijk is. Dit Privacy- en Cookiebeleid (verder: Beleid) is van toepassing op alle producten diensten

Nadere informatie

rechtmatigheid POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20

rechtmatigheid POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Koninklijk Horeca Nederland DATUM 5 februari

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. United Typing b.v. INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN. United Typing b.v. INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN United Typing b.v. Yogitype wordt geleverd door United Typing INHOUD ARTIKEL 1 - Definities 2 ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer 2 ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid 3 ARTIKEL 4 -

Nadere informatie

PROCEDURES AANBESTEDINGEN

PROCEDURES AANBESTEDINGEN PROCEDURES AANBESTEDINGEN Achtergrond Artikel 9, eerste lid van de Subsidieregeling ESF-3 en artikel 12, eerste lid van Subsidieregeling ESF-EQUAL gaan over subsidiabele kosten. Beide vermelden dat Verordening

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat speciale-sectorbedrijven in eerste instantie

Nadere informatie

Inleiding aanbestedingsrecht

Inleiding aanbestedingsrecht Inleiding aanbestedingsrecht Ditmar Waterman PIANOo PIANOo Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. 2 Opzet 1. Oorsprong

Nadere informatie

Algemene voorwaarden webshop Ipse de Bruggen. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden webshop Ipse de Bruggen. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden webshop Ipse de Bruggen Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - v2

Algemene voorwaarden - v2 Algemene voorwaarden - v2 Aapje4Kids 18-01-2011 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten

Nadere informatie

E-Facturering. Leuker kunnen we het niet maken. Fou-Khan Tsang RA. Alfa Accountants en Adviseurs, de ondernemende mens centraal

E-Facturering. Leuker kunnen we het niet maken. Fou-Khan Tsang RA. Alfa Accountants en Adviseurs, de ondernemende mens centraal E-Facturering Leuker kunnen we het niet maken Fou-Khan Tsang RA EVEN VOORSTELLEN WAAR MOET U AAN DENKEN Fiscus Administratieve organisatie en interne beheersing Wat is een elektronische factuur? Voor de

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Beleidsregel elektronische communicatie UWV

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Beleidsregel elektronische communicatie UWV STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18590 14 september 2012 Beleidsregel elektronische communicatie UWV 19 juni 2012 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

Nadere informatie

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Hogeschool Inholland Theresiastraat 8, 2593 AN Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: E Westera Telefoon: +31 703120100, Email:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 650 Besluit van 7 december 2005, houdende wijziging van het Besluit aanbestedingen speciale sectoren en het Besluit aanbestedingsregels voor

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Inleiding en algemeen

Inleiding en algemeen I Inleiding en algemeen 1 Inleiding en omschrijving aanbestedingsrecht Aanbestedingsrecht Het aanbestedingsrecht is enerzijds een onderdeel van het economisch ordeningsrecht, wat op zijn beurt valt onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Artikel 1 - Identiteit van de onderneming Champagnekopen is een onderdeel van DevelopTrend DevelopTrend - Champagnekopen Postbus 4761 4803ET BREDA

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Arte Suite

Algemene Voorwaarden Arte Suite Algemene Voorwaarden Arte Suite Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

Openbaar. Gezamenlijk rechtsoordeel van CBP en OPTA inzake tell-a-friend systemen op websites

Openbaar. Gezamenlijk rechtsoordeel van CBP en OPTA inzake tell-a-friend systemen op websites Gezamenlijk rechtsoordeel van CBP en OPTA inzake tell-a-friend systemen op websites Inleiding... 2 Juridisch kader... 3 Bevoegdheid OPTA en bevoegdheid CBP... 3 Aanleiding rechtsoordeel... 3 Toepasbaarheid

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV Algemene voorwaarden Bedrijf BV Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf BV te Plaats, Kamer van Koophandel 12345678

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 641581/644645 Betreft: Beslissing op bezwaar inzake Radio Unique en Jazz Radio Het Commissariaat voor de Media, gezien de volgende besluiten: het besluit van 20 januari 2015,

Nadere informatie

Cloud Computing. Bijzondere inkoopvoorwaarden. Hoogheemraadschap van Delfland

Cloud Computing. Bijzondere inkoopvoorwaarden. Hoogheemraadschap van Delfland Cloud Computing Bijzondere inkoopvoorwaarden Hoogheemraadschap van Delfland Inhoud 1 INKOOPVOORWAARDEN CLOUD COMPUTING... 3 1.1 ARTIKEL 1 - DEFINITIES... 3 1.2 Artikel 2 Dienstverlening algemeen... 3 1.3

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Heerhugowaard 56658398 Parelhof 1 Heerhugowaard 1703 EZ Frieda Meijer +31 226334464 Email: f.meijer@gemeentelangedijk.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden DP Nederland B.V. DP Nederland B.V.:

Algemene Verkoopvoorwaarden DP Nederland B.V. DP Nederland B.V.: Algemene Verkoopvoorwaarden DP Nederland B.V. DP Nederland B.V. Vestigingsadres: Biezenmortelsestraat 2, 5074 PD, BIEZENMORTEL (NEDERLAND) E-mailadres: automaticgrooming@gmail.com KvK-nummer: 58446893

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST BEWERKERSOVEREENKOMST 1. [ORGANISATIE], statutair gevestigd te [PLAATS], kantoor houdende [ADRES], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [KVKNR], hierbij vertegenwoordigd door [DHR/MEVR] [NAAM],

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V.

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V. Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V. Overstappen.nl Homeservices maakt het mogelijk om via haar Dienst de Producten van verschillende Aanbieders te vergelijken. Daarnaast kan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BakkerKachels.nl, webwinkel van Jan Bakker Haarden en Schouwen

Algemene Voorwaarden BakkerKachels.nl, webwinkel van Jan Bakker Haarden en Schouwen Algemene Voorwaarden BakkerKachels.nl, webwinkel van Jan Bakker Haarden en Schouwen Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sartofashion BV

Algemene Voorwaarden Sartofashion BV Algemene Voorwaarden Sartofashion BV Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B2C-webwinkel van MEDEX BV Inhoud

Algemene Voorwaarden B2C-webwinkel van MEDEX BV Inhoud Algemene Voorwaarden B2C-webwinkel van MEDEX BV Inhoud Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Identiteit van de ondernemer... 3 Artikel 3 - Toepasselijkheid... 3 Artikel 4 - Het aanbod... 3 Artikel 5 - De

Nadere informatie

GALERIE ORANJERIE. Lijnbaansgracht 307. 1071 RN Amsterdam +31 (0) 644899231. www.galerieoranjerie.nl. boogaardhugo@gmail.com. KVK nummer.

GALERIE ORANJERIE. Lijnbaansgracht 307. 1071 RN Amsterdam +31 (0) 644899231. www.galerieoranjerie.nl. boogaardhugo@gmail.com. KVK nummer. GALERIE ORANJERIE Lijnbaansgracht 307 1071 RN Amsterdam +31 (0) 644899231 www.galerieoranjerie.nl boogaardhugo@gmail.com KVK nummer 59568666 BTW nummer NL116435768B02 IBAN nummer NL80 INGB 0006 1339 27

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS Ondergetekenden: [NAAM KLANT], gevestigd [ADRES] te [PLAATS] en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KVKNUMMER], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen

Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen 2013 Beleidsregels inzake toetsing van de integriteit bij aanbestedingen als bedoeld in artikel 5 van de Wet BIBOB (Beleidsregels

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting

Algemene Voorwaarden Hosting Algemene Voorwaarden Hosting 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Dvwebhost een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden'

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De huurovereenkomst Artikel 6 - Annuleringsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kracht Hondenvoer

Algemene voorwaarden. Kracht Hondenvoer Algemene voorwaarden Kracht Hondenvoer Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van het bedrijf Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDE - Webshop Groninger Studenten Corps Vindicat atque Polit

ALGEMENE VOORWAARDE - Webshop Groninger Studenten Corps Vindicat atque Polit ALGEMENE VOORWAARDE - Webshop Groninger Studenten Corps Vindicat atque Polit Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer ALGEMENE VOORWAARDEN Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Goedkopepaardendekens.nl

Algemene Voorwaarden Goedkopepaardendekens.nl Algemene Voorwaarden Goedkopepaardendekens.nl Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie