VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel"

Transcriptie

1 Herzieningsdatum: 15/02/2011 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productdentfcate Productnaam Productnr. Florafree Alcogel fag50ml, FHY36MG, FHY36MGRS, FHY39V, FSP1PROM 1.2. Relevant geïdentfceerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geïdentfceerde toepassingen Hand Sanitser 1.3. Details betrefende de verstrekker van het veiligheidsinformateblad Leverancier: 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen Deb Benelux B.V Minosstraat CK Tilburg Nederland Tel 31 (0) FAX +31 (0) Natonale Vergifigingen Informate Centrum Tel RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 2.1. Indeling van de stof of het mengsel Indeling (1999/45/EEG) R10. Gezondheid Voor De Mens Irriterend voor de ogen. Milieu Naar verwachtng is het product niet gevaarlijk voor het milieu. Fysische En Chemische Gevaren Het product is ontvlambaar en kan bij verwarmen dampen afgeven, die explosieve damp-luchtmengsels vormen Etketeringselementen Risicozinnen 2.3. Andere gevaren R10 Niet geclassifceerd als PBT/zPzB volgens huidige EU criteria Ontvlambaar. RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 3.2. Mengsels Opmerkingen Over Samenstelling De vermelde gegevens zijn in overeenkomst met de meest recente EG-richtlijnen. RUBRIEK 4: EERSTE-HULPMAATREGELEN 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Algemene Informate Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen. Inademing Algemene eerste hulp, rust, warmte en frisse lucht. Inslikken NIET laten braken. Onmiddellijk medische hulp inschakelen. 1 / 6

2 Contact Met De Huid Besmete kleding verwijderen. Contact Met De Ogen Voor het spoelen contactlenzen uit de ogen halen. Ogen onmiddellijk met overvloedig water uitspoelen en bij spoelen oogleden optllen. Bij aanhoudende symptomen na het wassen onmiddellijk medische hulp inschakelen Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en efecten Inademing Geen specifeke symptomen vermeld. Inslikken Kan leiden tot misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid en bedwelming. Contact Met De Huid Niet bekend. Contact Met De Ogen Kan ernstge irritate van de ogen veroorzaken Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Geen specifeke eerstehulpmaatregelen vermeld. RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 5.1. Blusmiddelen Blusmiddelen Brand kan geblust worden met: Waternevel, mist of nevel. Schuim, CO2 of poeder. Droge chemicaliën, zand, dolomiet enz Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Gevaarlijke Verbrandingsproducten Bij brand ontstaan vergifige gassen (CO, CO2). Uitzonderlijke Brand- En Ontplofngsgevaren ONTVLAMBAAR. Vormt explosieve mengsels met lucht Advies voor brandweerlieden Speciale Brandbestrijdingsprocedures Indien mogelijk, de brand vanuit beschermde posite bestrijden. Beschermende Uitrustng Voor Brandweerlieden Draag aparte ademhalingsapparatuur en volledig beschermende kleding in geval van brand. RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrustng en noodprocedures Draag beschermende kleding, zoals beschreven in paragraaf 8 van dit veiligheidsblad Milieuvoorzorgsmaatregelen Niet naar riool, grond of aquatsch milieu afvoeren. Bedek gemorst materiaal met zand, aarde of een ander geschikt, absorberend materiaal Insluitngs- en reinigingsmethoden en -materiaal Alle ontstekingsbronnen doven/neutraliseren. Vonken, vlammen en warmte vermijden en niet roken. Ventleren. Absorberen in vermiculiet, droog zand of aarde en in houders deponeren. Na contact met gemorste hoeveelheid grondig wassen Verwijzing naar andere rubrieken Voor informate over persoonlijke bescherming zie punt 8. RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Uit de buurt van hite, vonken en open vuur houden. Contact met de ogen vermijden Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatbele producten In koele, droge, geventleerde opslagplaats en gesloten houders bewaren. Weghouden van hite, vonken en open vuur. Opslag Classifcate Opslagruimte voor ontvlambare vloeistofen Specifek eindgebruik 2 / 6

3 De geïdentfceerde toepassingen worden in detail beschreven in Secte 1.2. RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING 8.1. Controleparameters Opmerkingen Over Bestanddelen EU = Indicateve waarden volgens EU-richtlijn 91/322/EEC Maatregelen ter beheersing van blootstelling Beschermende Uitrustng Procesomstandigheden Oogspoelstaton verschafen. Technische Maatregelen Niet van toepassing. Bescherming Van De Ademhalingsorganen Niet van toepassing. Bescherming Van De Handen Handbescherming niet vereist. Bescherming Van De Ogen Draag beschermingsbril als het gevaar bestaat dat dit product in de ogen kan komen Andere Beschermingsmiddelen Geschikte kleding dragen om elk risico van huidcontact te voorkomen. Hygiënische Maatregelen NIET ROKEN IN WERKGEBIED! Besmete kledingstukken direct uitrekken. RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 9.1. Informate over fysische en chemische basiseigenschappen Voorkomen Visceuze vloeistof. Kleur Kleurloos. Geur Alcoholgeur. Oplosbaarheid Oplosbaar in water. ph-waarde, Geconc. Oplossing Vlampunt ( C) 19 Deg C 9.2. Overige informate Geen. RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT Reactviteit Er zijn geen bekende reactviteitsgevaren verbonden met dit product Chemische stabiliteit Geen bijzondere zorgen over stabiliteit Mogelijke gevaarlijke reactes Niet bekend Te vermijden omstandigheden Hite, vlammen en andere ontstekingsbronnen vermijden Chemisch op elkaar inwerkende materialen Te Vermijden Materialen Geen incompatbele groepen genoteerd Gevaarlijke ontledingsproducten Bij brand ontstaan vergifige gassen (CO, CO2). 3 / 6

4 RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE Informate over toxicologische efecten Algemene Informate Geen specifeke gezondheidswaarschuwingen vermeld. Inademing Geen specifeke gezondheidswaarschuwingen vermeld. Inslikken. Kan leiden tot misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid en bedwelming. Contact Met De Huid Bij normaal gebruik is geen huidirritate te verwachten. Contact Met De Ogen Heef een irriterende werking en kan roodheid en brandende pijn veroorzaken. RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE Ecotoxiciteit: Naar verwachtng is het product niet gevaarlijk voor het milieu Toxiciteit Acute Vistoxiciteit: Niet bepaald Persistente en afreekbaarheid Afreekbaarheid: De oppervlakteacteve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betrefende detergenta. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergenta Bioaccumulate Potenteel Bioaccumulerend: Data betrefende bioaccumulate zijn niet medegedeeld Mobiliteit in de bodem Mobiliteit: Het product is in water oplosbaar Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling Dit product bevat geen PBT of vpvb bestanddelen Andere schadelijke efecten Niet bekend. RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING Algemeen Afval moet worden behandeld als gecontroleerd afval. Naar een bevoegde afvalverzamelplaats brengen, volgens de eisen van de plaatselijke afvalverwerkingsautoriteiten Afvalverwerkingsmethoden Afval moet in overeenstemming met de betrefende voorschrifen van de plaatselijke autoriteiten worden verwerkt. In vermiculiet of droog zand absorberen en bij bevoegde afvalverwerker lozen. Indien mogelijk, terugwinnen en regeneren of recyclen. RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER VN-nummer UN-NR. (ADR/RID/ADN) 1987 UN-NR. (IMDG) 1987 UN-NR. (ICAO) Juiste ladingnaam overeenkomstg de modelreglementen van de VN Juiste Vervoersnaam ALCOHOLS, N.O.S. 4 / 6

5 14.3. Transportgevarenklasse(n) Florafree Alcogel ADR/RID/ADN Klasse 3 ADR/RID/ADN Klasse Klasse 3: Brandbare vloeistofen. ADR-Etket Nr 3 IMDG Klasse 3 ICAO Klasse/Divisie 3 Etket Voor Vervoer Verpakkingsgroep ADR/RID/ADN Verpakkingsgroep IMDG Verpakkingsgroep ICAO Verpakkingsgroep Milieugevaren Milieugevaarlijke Stof/Mariene Verontreiniging Nee. II II II Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker EMS F-E, S-D Hazchem Code 3YE Gevaarsnr. (ADR) 33 Tunnelbeperkingscode (D/E) Vervoer in bulk overeenkomstg bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code RUBRIEK 15: REGELGEVING Specifeke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel EU-Wetgeving Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registrate en beoordeling van en de autorisate en beperkingen ten aanzien van chemische stofen (REACH), tot oprichtng van een Europees Agentschap voor chemische stofen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie, inclusief wijzigingen. Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betrefende de indeling, etketering en verpakking van stofen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006, inclusief wijzigingen. Commission Directve 91/322/EEC of 29 May 1991 on establishing indicatve limit values by implementng Council Directve 80/1107/EEC on the protecton of workers from the risks related to exposure to chemical, physical and biological agents at work. Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie van 8 juni 2000 tot vaststelling van een eerste lijst van indicateve grenswaarden voor beroepsmatge blootstelling ter uitvoering van Richtlijn 98/24/EG van de Raad betrefende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agenta op het werk Chemischeveiligheidsbeoordeling Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd. RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE Herzieningscommentaar Nieuwe productveiligheidsbladen die voldoen aan de eisen van Reach Annex 2 Herzieningsdatum 15/02/2011 Herziening 1 5 / 6

6 Opmerkingen over risicozinnen en gevarenaanduidingen voluit De complete tekst van de R-zinnen en de gevarenaanduidingen in paragraaf 16 heef betrekking op de referentenummers in paragraaf 2 en 3 en niet noodzakelijkerwijze op het eindproduct Exonerateclausule Deze informate geldt alleen voor de aangegeven specifeke materialen en geldt mogelijk niet voor deze materialen in combinate met andere materialen of in een proces. De informate is evenals de aangegeven datum, naar beste kunnen en weten, accuraat en betrouwbaar. Er wordt echter geen garante of verklaring gegeven ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf te bepalen in hoeverre de informate geschikt is voor zijn eigen gebruik. 6 / 6

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Herzieningsdatum 03/05/2013 Herziening 4 Vervangt datum 03/05/2013 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing Herzieningsdatum 02/10/2013 Herziening 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA Report Date : 26/11/2012 1 / 10 Herzieningsdatum 22/07/2011 Herziening 2 Vervangt datum 31/05/2011 v1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Naam van het product : Productidentificatie REACH Registratie Aantekeningen Dit product is een mengsel. Alle componenten zijn

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Odourcon 10 Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Odourcon 10 Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pazzaz Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pazzaz Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD [overeenkomstig de criteria van verordening 1907/2006 (REACH) en 453/2010] Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Chemische

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Classificatieprocedure

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Classificatieprocedure RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Verkoopnaam Code-Nr. 272000 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD van: UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal Datum herziening: donderdag 29 januari 2015 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschaponderneming:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010 1. RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie DÉGRIP'FLASH Spuitbus 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

Adheseal Marine Black

Adheseal Marine Black 1/7. VIB: conform aan Verordening (EG) nr. 453/2010. Adheseal Marine Black RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. PRODUCTIDENTIFICATIE Productnaam :

Nadere informatie

: Muscado Flash Guêpes

: Muscado Flash Guêpes Datum van uitgave 08/06/2015 Datum herziening 08/06/2015 Versie 1.1 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Mengsel Handelsnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere namen of synoniemen van de stof of het mengsel Registratienummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD STYCCOBOND F74

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD STYCCOBOND F74 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam Product nummer Interne identificatie F3720 SBF74/14

Nadere informatie

: MR PROPER / FLASH / FAIRY POWER DEGREASER

: MR PROPER / FLASH / FAIRY POWER DEGREASER PROFESSIONAL MR PROPER / FLASH / FAIRY POWER DEGREASER Datum van uitgave: 16/12/2011 Datum herziening: Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 30.05.2014 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: DF1516

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 23-01-2014 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam : Kill O'Dor Productcode

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Productnr. : AZ09-0100 RM01 Blz. 1 van 16 1 01 Rubriek 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie BLENDING FLASH 1L AZ09-0100 RM01 53228577 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-20

: Vloeiend Pigment RC-20 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming - 1.1 Productidentificatie - - 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Bladzijde : 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1. : Gulf Oil Nederland B.V.

Bladzijde : 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1. : Gulf Oil Nederland B.V. Bladzijde : 1 RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. ProductIdentificatie: Productnaam : Viscositeitsgraad : SAE 15W-50 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 453/2010 België VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie REF 727423 Handelsnaam Flash Sea sand, 1000 g 1 x 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5982-5755, 5982-5755CH 1.2

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-25

: Vloeiend Pigment RC-25 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie

Fluid L 10 Hydraulische olie

Fluid L 10 Hydraulische olie Fluid L 10 Hydraulische olie Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Versie: 28.05.2015 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5190-0521EU 1.2 Relevant

Nadere informatie

Veiligheidskaart ADESILEX PA

Veiligheidskaart ADESILEX PA PSDS van 16/5/2015, revision 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de

Nadere informatie