TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1998 Nr. 76

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1998 Nr. 76"

Transcriptie

1 6 (1962) Nr. 8 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1998 Nr. 76 A. TITEL Benelux-Verdrag inzake de warenmerken, met bijlage (te weten de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken); Brussel, 19 maart 1962 B. TEKST De tekst van het Verdrag, met bijlage, is geplaatst in Trb. 1962, 58. Voor wijziging van de bijlage zie rubriek J hieronder. D. PARLEMENT Zie Trb. 1969, 116. E. BEKRACHTIGING Zie Trb. 1969, 116. G. INWERKINGTREDING Zie Trb. 1969, 116. J. GEGEVENS Zie Trb. 1962, 58, Trb. 1969, 116, Trb. 1970, 205, Trb. 1974, 216, Trb. 1986, 176, Trb. 1989, 89 en Trb. 1996, 51. Op 7 augustus 1996 is te Brussel tot stand gekomen het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken. De tekst van dat Protocol is geplaatst in Trb. 1996, 225. Dat Protocol is nog niet in werking getreden.

2 76 2 De Raad van Bestuur van het Benelux-merkenbureau heeft op 23 januari 1998 besloten het op 13 oktober 1995 tot stand gekomen toepassingsreglement bij de eenvormige Beneluxwet op de merken (waarvan de tekst is geplaatst in Trb. 1996, 51) te vervangen. De Nederlandse tekst 1 ) van het nieuwe toepassingsreglement luidt als volgt: Toepassingsreglement bij de Eenvormige Beneluxwet op de Merken De raad van bestuur van het Benelux-Merkenbureau, Gelet op het Protocol van 20 november 1995, houdende de vaststelling van een uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken, Gelet op artikel 2, eerste lid en artikel 4, tweede lid van het op 19 maart 1962 te Brussel gesloten Benelux-Verdrag inzake de warenmerken, Besluit het toepassingsreglement van 13 oktober 1995, in werking getreden op 1 januari 1996, in te trekken en te vervangen door onderhavig reglement: Artikel 1 Het model van de formulieren (in formaat A4) bedoeld in artikel 1, tweede lid, in artikel 2, onder a en in artikel 9, tweede lid van het uitvoeringsreglement, betreffende het depot, het onderzoek naar eerdere inschrijvingen en de vernieuwing van de inschrijving van een Beneluxdepot, wordt vastgesteld zoals in bijlagen van dit reglement is aangegeven; de indiening van deze formulieren dient in enkelvoud plaats te vinden. Artikel 2 1. Woordmerken moeten in drukletters op de in artikel 1 bedoelde formulieren worden vermeld. 2. Van merken die in speciale typografische lettertekens of in een bijzondere schrijfwijze zijn uitgevoerd, van beeldmerken, merken in kleur en drie-dimensionale merken, moeten bij het depot drie afbeeldingen worden ingediend, waarvan er één op het formulier moet worden geplakt. 3. De in het tweede lid bedoelde afbeeldingen dienen contrastrijke fotografische of grafische afbeeldingen te zijn, afgedrukt op mat papier van rechthoekig formaat en van vakkundige kwaliteit; alle kenmerken 1 ) De Franse tekst is niet afgedrukt.

3 3 76 van het merk moeten leesbaar, duidelijk en te onderscheiden zijn. De hoogte en de breedte van de afbeeldingen dienen minimaal vijftien millimeters en maximaal acht centimeters te bedragen. 4. Het Benelux-Bureau kan te allen tijde extra afbeeldingen vragen. Artikel 3 Het reglement, bedoeld in artikel 2, onder b van het uitvoeringsreglement, dient in enkelvoud te worden overgelegd. Artikel 4 1. Het model van de formulieren (in formaat A4), bedoeld in artikel 14, tweede lid van het uitvoeringsreglement, betreffende de internationale inschrijving, de vernieuwing van een internationale inschrijving en de uitbreiding van de bescherming tot andere landen, wordt vastgesteld zoals in bijlagen van dit reglement is aangegeven; de indiening van de formulieren dient in enkelvoud plaats te vinden. 2. Indien bij een aanvrage om internationale inschrijving de opgave van de waren en van de diensten in het Nederlands is gesteld, dient een vertaling in het Frans of, in voorkomend geval, in het Engels van deze opgave bijgevoegd te worden in enkelvoud. Artikel 5 De formulieren, die in afwijking van artikel 22 van het uitvoeringsreglement niet afkomstig zijn van het Benelux-Bureau of van de nationale diensten, zullen desalniettemin aanvaard worden mits deze de overeenkomstige opschriften en de referentienummers voorkomend op bedoelde formulieren overnemen. De raad van bestuur kan bijkomende voorwaarden vaststellen onder meer met betrekking tot de geautomatiseerde invoer van gegevens. Artikel 6 1. Elk verzoek tot wijziging of aanvulling van het Benelux-register of van het register van internationale inschrijvingen gehouden bij het Internationaal Bureau voor de bescherming van de industriële eigendom, moet in drievoud worden ingediend. 2. Aan het Benelux-Bureau of aan de nationale diensten te richten brieven of mededelingen moeten in tweevoud worden ingediend, behalve indien deze per telefax worden verzonden. Artikel 7 1. Het depot van een algemene volmacht geschiedt door indiening van een daartoe strekkend verzoek, vergezeld van een gedateerde volmacht, ondertekend door de opdrachtgever, alsmede van een afschrift daarvan.

4 Het afschrift wordt aan de gemachtigde teruggezonden voorzien van een inschrijvingsnummer. 3. Indien van een algemene volmacht gebruik wordt gemaakt, geschiedt de verwijzing ernaar bij elke handeling hetzij door vermelding van het inschrijvingsnummer hetzij door overlegging van een kopie ervan. Artikel 8 1. Het Benelux-Bureau en de nationale diensten zijn, ten aanzien van de handelingen welke de dagtekening van het Beneluxdepot bepalen, voor het publiek geopend van maandag tot en met vrijdag van tien uur tot twaalf uur en van veertien uur tot zestien uur, behalve op de hierna aangegeven dagen: 1 en 2 januari, de dag voor vastenavond, Paasmaandag, 30 april, 1 en 5 mei, Hemelvaartsdag, maandag en dinsdag na Pinksteren, 23 juni, 21 en 22 juli, 15 augustus, maandag van de Schobermesse, 1, 2, 11 en 15 november, 24, 25 en 26 december. 2. De nationale diensten zijn, ten aanzien van de raadpleging van het register van de Beneluxdepots en het verstrekken van inlichtingen met betrekking tot ingeschreven Benelux-merken, voor het publiek gesloten op de dagen van volledige sluiting van het Benelux-Bureau, te weten op 1 januari, op Paasmaandag, op 30 april, op 5 mei, op Hemelvaartsdag, op Pinkstermaandag, op 23 juni, op 21 juli en op 25 en 26 december. 3. Indien het Benelux-Bureau en de nationale diensten tevens op andere dan de hiervoor aangegeven tijden worden gesloten, wordt hiervan mededeling gedaan in het Benelux-Merkenblad. Artikel 9 1. Betaling van rechten of vergoedingen, vastgesteld in artikel 25 van het uitvoeringsreglement, voor bij het Benelux-Bureau of bij de nationale diensten verrichte handelingen, kan op één van de hierna volgende manieren plaatsvinden: a. door overschrijving of storting op de postgirorekening of de bankrekening van het Benelux-Bureau in het land waar deze handelingen worden verricht; b. door middel van een schriftelijk verzoek tot afschrijving van een door belanghebbende of zijn gemachtigde bij het Benelux-Bureau geopende lopende rekening. In dit geval ontvangt de rekeninghouder tenminste ieder kwartaal een samenvattende lijst van de betalingen en een mededeling betreffende het saldo van zijn rekening; c. door overhandiging van een cheque ten gunste van het Benelux- Bureau. 2. Betaling van losse afleveringen van het Benelux-Merkenblad en van jaarabonnementen geschiedt volgens de bepalingen van het eerste lid.

5 3. Bij elke betaling dient duidelijk en volledig te worden aangegeven waarvoor deze plaatsvindt met aanduiding, in voorkomend geval, van elke handeling. 4. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 3 en 10 van het uitvoeringsreglement moeten de betalingen, bedoeld in het eerste lid, elke handeling voorafgaan. Het bewijs der betaling dient bij elke handeling verricht bij het Benelux-Bureau of bij een nationale dienst, overgelegd te worden. Als bewijs van betaling wordt beschouwd: a. het document, uitgaande van een postdienst, de girodienst of van de bank, of een afschrift daarvan, waaruit blijkt dat de overschrijving of storting daadwerkelijk heeft plaatsgevonden; b. het schriftelijk verzoek tot afschrijving van het bedrag van de lopende rekening bij het Benelux-Bureau, indien het tegoed van die rekening voldoende is; c. de cheque mits deze gedekt is. Artikel 10 Dit reglement treedt in werking op 1 april De raad van bestuur, (w.g.) R. BERGER R. Berger Voorzitter (w.g.) L. VAN BOXSTAEL L. Van Boxstael Bestuurder (w.g.) N. DECKER N. Decker Bestuurder 5 76 s-gravenhage, 23 januari 1998

6 76 6 BIJLAGEN Formulier A voor de aanvraag van een onderzoek naar eerdere inschrijvingen zonder gelijktijdig depot Formulier B voor het Benelux-depot van een merk Formulier voor de vernieuwing van een Benelux-inschrijving Formulier voor de aanvraag tot internationale inschrijving uitsluitend volgens de Overeenkomst van Madrid Formulier voor de aanvraag tot internationale inschrijving volgens de Overeenkomst van Madrid en het bijbehorende Protocol Formulier voor de aanvraag tot internationale inschrijving uitsluitend volgens het Protocol behorend bij de Overeenkomst van Madrid Formulier voor de vernieuwing van een internationale inschrijving Formulier voor de aanvraag van een territoriale uitbreiding na internationale inschrijving Application for international registration governed by both the Madrid Agreement and the Protocol Application for international registration governed exclusively by the Protocol relating to the Madrid Agreement Application for renewal of the international registration Application for designation subsequent to the international registration

7 7 76 Benelux-Merkenbureau Aanvraag onderzoek naar eerdere inschrijvingen zonder gelijktijdig depot A Blad 4 Ruimte bestemd voor het Benelux-Merkenbureau Nummer Bordewijklaan XR Den Haag Nederland T (+31) (0)70) F (+31) (0)70) Waren- en/of dienstenopgave behorend bij het onderzoek naar eerdere inschrijvingen zonder gelijktijdig depot Waren en diensten in volgorde van klasse gerangschikt

8 76 8 Benelux-Merkenbureau Benelux-depot van een merk B Blad 1 Ruimte bestemd voor het Benelux-Merkenbureau Nummer Depotdatum Vervaldatum Bordewijklaan XR Den Haag Nederland T (+31) (0)70) F (+31) (0)70) Referenties Uw referentie Telefoonnummer Rekeningnummer Bank Post(bank) Rekening ten name van 2 Onderzoek naar eerdere inschrijvingen Verzoek om onderzoek naar eerdere inschrijvingen Bewijsstuk eerder onderzoek toegevoegd Nummer Datum 3 Deposant Naam en voornaam of benaming en rechtsvorm Adres Postcode en plaats Land 4 Gemachtigde Naam Adres Postcode en plaats Land Volmachtnummer 5 Correspondentie-adres Alleen voor een buiten de Benelux gevestigde deposant zonder gemachtigde Adres Postcode en plaats Land Depot N/1/96

9 9 76 Benelux-Merkenbureau Benelux-depot van een merk B Blad 2 Ruimte bestemd voor het Benelux-Merkenbureau Nummer Bordewijklaan XR Den Haag Nederland T (+31) (0)70) F (+31) (0)70) Individueel of collectief merk Individueel merk Collectief merk 7 Vormmerk Ja Nee 8 Kleur(en) 9 Publikatie in kleur in Benelux-Merkenblad Ja Nee Indien nee, eventueel vermelding van de delen waarop de kleuren betrekking hebben. Maximaal 50 woorden 10 Beschrijving onderscheidende elementen Maximaal 50 woorden 11 Nummers van de waren- en dienstenklassen Omschrijving in bijlage, blad 4 12 Recht van voorrang op grond van het depot Verricht in Ten name van Onder nummer Datum 13 Het merk Indien woordmerk: in drukletters binnen het kader aangeven Indien beeldmerk: geheel binnen het kader plaatsen

10 76 10 Benelux-Merkenbureau Benelux-depot van een merk B Blad 3 Ruimte bestemd voor het Benelux-Merkenbureau Nummer Bordewijklaan XR Den Haag Nederland T (+31) (0)70) F (+31) (0)70) Rechten Bedrag in guldens of franken Bestemd voor het BMB Depot Basisrecht individueel merk Geboekt Basisrecht collectief merk Paraaf Aanvullend recht voor publikatie in kleur Afkorting Aanvullend recht voor vermelding van de delen waarop de kleuren betrekking hebben Aanvullend recht voor de beschrijving van onderscheidende elementen Aanvullend recht per klasse boven de drie Onderzoek Basisrecht voor een onderzoek naar eerdere inschrijvingen Aanvullend recht per klasse boven de drie Totaal 15 Wijze van betaling Bewijs bijvoegen s.v.p. Overschrijving naar post(bank)rekening, in Overschrijving naar bankrekening, in Den Haag Brussel Luxemburg Storting op post(bank)rekening, in Storting op bankrekening, in Den Haag Brussel Luxemburg Cheque Onder vermelding van 16 Deposant/gemachtigde verzoekt het onder 14 vermelde totaalbedrag af te schrijven van de lopende rekening bij het Benelux-Merkenbureau Rekeningnummer Bijlagen Aantal en soort 17 Ondertekening Naam Handtekening Hoedanigheid

11 11 76 Benelux-Merkenbureau Benelux-depot van een merk B Blad 4 Ruimte bestemd voor het Benelux-Merkenbureau Nummer Bordewijklaan XR Den Haag Nederland T (+31) (0)70) F (+31) (0)70) Waren- en/of dienstenopgave waarvoor het merk wordt gedeponeerd Waren en diensten in volgorde van klasse gerangschikt

12 76 12 Benelux-Merkenbureau Vernieuwing van een Benelux-inschrijving Blad 1 Ruimte bestemd voor het Benelux-Merkenbureau Nummer Vervaldatum Bordewijklaan XR Den Haag Nederland T (+31) (0)70) F (+31) (0)70) Referenties Uw referentie Telefoonnummer Rekeningnummer Bank Post (bank) Rekening ten name van 2 Merkhouder Naam en voornaam of benaming en rechtsvorm Adres Postcode en plaats Land 3 Gemachtigde Naam Adres Postcode en plaats Land Volmachtnummer 4 Correspondentie-adres Alleen voor een buiten de Benelux gevestigde deposant zonder gemachtigde Adres Postcode en plaats Land Vernieuwing 1/96

13 13 76 Benelux-Merkenbureau Vernieuwing van een Benelux-inschrijving Blad 2 Ruimte bestemd voor het Benelux-Merkenbureau Nummer Bordewijklaan XR Den Haag Nederland T (+31) (0)70) F (+31) (0)70) Gegevens merk Inschrijvingsnummer Merk 6 Vernieuwing voor slechts een deel van de waren of diensten Ja Nee Zo ja, hier nummers van de klassen en waren of diensten vermelden 7 Publikatie in kleur in Benelux-Merkenblad Ja Nee 8 Beschrijving onderscheidende elementen Maximaal 50 woorden

14 76 14 Benelux-Merkenbureau Vernieuwing van een Benelux-inschrijving Blad 3 Ruimte bestemd voor het Benelux-Merkenbureau Nummer Bordewijklaan XR Den Haag Nederland T (+31) (0)70) F (+31) (0)70) Rechten Bedrag in guldens of franken Bestemd voor het BMB Vernieuwing Basisrecht individueel merk Geboekt Basisrecht collectief merk Paraaf Aanvullend recht per klasse boven de drie Afkorting Aanvullend recht voor publikatie in kleur Aanvullend recht voor vermelding van de delen van het merk waarop de kleuren betrekking hebben Aanvullend recht voor de beschrijving van onderscheidende elementen Extra recht voor indiening van verzoek en/of betaling binnen zes maanden na vervaldatum inschrijving Totaal 10 Wijze van betaling Bewijs bijvoegen s.v.p. Overschrijving naar post(bank)rekening, in Overschrijving naar bankrekening, in Den Haag Brussel Luxemburg Storting op post(bank)rekening, in Storting op bankrekening, in Den Haag Brussel Luxemburg Cheque Onder vermelding van 11 Deposant/gemachtigde verzoekt het onder 9 vermelde totaalbedrag af te schrijven van de lopende rekening bij het Benelux-Merkenbureau Rekeningnummer Bijlagen Aantal en soort 12 Ondertekening Naam Handtekening Hoedanigheid

15 15 76 AANVRAAG TOT INTERNATIONALE INSCHRIJVING UITSLUITEND VOLGENS DE OVEREENKOMST VAN MADRID In te vullen door de deposant In te vullen door het Benelux-Merkenbureau Kenmerk Telefoon Fax 1 ADMINISTRATIE VAN OORSPRONG : BENELUX 2 DEPOSANT a) Naam : b) Adres : c) Correspondentie-adres : 3 VOORWAARDEN OM TE DEPONEREN a) In het daarvoor bestemde vak aankruisen : i) of de deposant een daadwerkelijke inrichting van nijverheid of handel heeft in de Benelux; ii) bij het ontbreken van een zodanige inrichting, of de deposant woonachtig is in de Benelux; iii) bij het ontbreken van een zodanige inrichting dan wel woonplaats, of de deposant onderdaan is van de Benelux. b) Indien het onder 2.b) vermelde adres van deposant zich niet in de Benelux bevindt, hieronder vermelden : i) indien het vak a)i) aangekruist werd, het adres van de inrichting van nijverheid of handel ii) indien het vak a)ii) aangekruist werd, de woonplaats van de deposant 4 GEMACHTIGDE (in voorkomend geval) Naam : Adres : 5 BENELUX-BASISINSCHRIJVING Nummer van de inschrijving : Datum van de inschrijving : (dd-mm-jjjj) MA-NL-1998/1

16 76 16 Pagina 2 6 RECHT VAN VOORRANG De deposant beroept zich op het recht van voorrang op grond van onderstaand eerder depot. Administratie waar het depot werd verricht : Nummer van het depot : Datum van het depot : (dd-mm-jjjj) Indien het beroep op voorrang niet van toepassing is op alle waren en diensten die in rubriek 10 vermeld worden, hieronder de waren en diensten opgeven waarvoor wel het recht van voorrang wordt ingeroepen. 7 MERK Woordmerk : het merk in drukletters binnen het kader vermelden. Beeldmerk : geheel binnen het kader plaatsen. 8 KLEUR(EN) Kleur als onderscheidend kenmerk van het merk. Kleur of kleurencombinatie : MA-NL-1998/2

17 17 76 Pagina 3 9 ANDERE GEGEVENS a) Translitteratie van het merk (indien van toepassing) : b) Vertaling van het merk in het Frans (facultatief): c) Aankruisen indien van toepassing : Drie-dimensionaal merk Collectief merk d) Beschrijving van het merk indien deze in de basisinschrijving is opgenomen : 10 WAREN EN DIENSTEN (indien de beschikbare ruimte niet voldoende is, alle waren en diensten op bijlage vermelden) Klasse Waren en diensten MA-NL-1998/3

18 76 18 Pagina 4 11 VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN Landen waarvoor de bescherming wordt gevraagd aankruisen AL AM AT AZ BA BG BY CH CN CU CZ DE DZ EG ES Albanië Armenië Oostenrijk Azerbeidzjan Bosnië-Herzegowina Bulgarije Wit-Rusland Zwitserland China Cuba Tsjechië Duitsland Algerije Egypte Spanje FR Frankrijk HR Kroatië HU Hongarije IT Italië KG Kirgizië KP Volksdemocratische Republiek Korea KZ Kazachstan LI Liechtenstein LR Liberia LV Letland MA Marokko MC Monaco MD Moldavië MK Ex-Joegoslavische Republiek Macedonië MN PL PT RO RU SD SI SK SL SM TJ UA UZ VN YU Mongolië Polen Portugal Roemenië Russische Federatie Soedan Slovenië Slowakije Sierra Leone San Marino Tadzjikistan Oekraïne Oezbekistan Viet Nam Joegoslavië 12 HANDTEKENING VAN DEPOSANT OF GEMACHTIGDE Naam : Datum : (dd-mm-jjjj) Hoedanigheid : Bijlagen (aantal en soort) : MA-NL-1998/4

19 19 76 Pagina 5 RECHTEN EN WIJZE VAN BETALING RECHTEN zie bijgevoegde lijst ZWITSERSE FRANKEN a) basisemolument voor 10 jaar => aantal waren- en extra totaal bedrag dienstenklassen emolument extra boven de derde emolumenten x = => aantal aangeduide aanvullings- totaal bedrag landen emolument aanvullingsemolumenten x = => TOTAAL b) BENELUXRECHT ƒ / BEF => WIJZE VAN BETALING aan het Benelux-Merkenbureau (bewijs bijvoegen aub) naam van de opdrachtgever : datum : overschrijving op rekening nr. cheque rekening-courant nr. (dd-mm-jjjj) rechtstreeks aan WIPO naam van de opdrachtgever : datum : overschrijving op rekening bij de Crédit Suisse, Genève overschrijving op girorekening , Genève cheque rekening-courant nr. (dd-mm-jjjj) MA-NL-1998/5

20 76 20 Pagina 6 Vervolgblad Merk : Nummer basisinschrijving : MA-NL-1998/6

21 21 76 AANVRAAG TOT INTERNATIONALE INSCHRIJVING VOLGENS DE OVEREENKOMST VAN MADRID EN HET PROTOCOL BIJ DEZE OVEREENKOMST In te vullen door de deposant In te vullen door het Benelux-Merkenbureau Kenmerk Telefoon Fax 1 ADMINISTRATIE VAN OORSPRONG : BENELUX 2 DEPOSANT a) Naam : b) Adres : c) Correspondentie-adres : d) Taal voor de correspondentie met WIPO : Engels Frans e) Andere gegevens (volgens vereisten van bepaalde verdragsluitende partijen) i) indien de deposant een natuurlijk persoon is, de nationaliteit van de deposant : ii) indien de deposant een rechtspersoon is : - rechtsvorm : - staat, en in voorkomend geval, staat van oprichting : 3 VOORWAARDEN OM TE DEPONEREN a) Aankruisen wat van toepassing is : i) of de deposant een daadwerkelijke inrichting van nijverheid of handel heeft in de Benelux; ii) bij het ontbreken van een zodanige inrichting, of de deposant woonachtig is in de Benelux; iii) bij het ontbreken van een zodanige inrichting dan wel woonplaats, of de deposant onderdaan is van de Benelux. b) indien het onder 2.b) vermelde adres van deposant zich niet in de Benelux bevindt, hieronder vermelden i) indien het vak a)i) aangekruist werd, het adres van de inrichting van nijverheid of handel van de deposant; of ii) indien het vak a)ii) aangekruist werd, de woonplaats van de deposant. MAP-NL-1998/1

22 76 22 Pagina 2 4 GEMACHTIGDE (in voorkomend geval) Naam : Adres : 5 BENELUX-BASISINSCHRIJVING Nummer van de inschrijving : Datum van de inschrijving : (dd-mm-jjjj) 6 RECHT VAN VOORRANG De deposant beroept zich op het recht van voorrang op grond van onderstaand eerder depot. Administratie waar het depot werd verricht : Nummer van het depot : Datum van het depot : (dd-mm-jjjj) Indien het beroep op voorrang niet van toepassing is op alle waren en diensten die in rubriek 10 worden vermeld, hieronder alle waren en diensten opgeven waarvoor wel het recht op voorrang wordt ingeroepen. 7 MERK Woordmerk : het merk in drukletters binnen het kader vermelden. Beeldmerk : geheel binnen het kader plaatsen. MAP-NL-1998/2

23 23 76 Pagina 3 8 KLEUR(EN) Kleur als onderscheidend kenmerk van het merk. Kleur of kleurencombinatie : Voor iedere kleur opgeven welk onderdeel van het merk in deze kleur is uitgevoerd (volgens de vereisten van bepaalde verdragsluitende partijen) : 9 DIVERSE GEGEVENS a) Translitteratie van het merk (in voorkomend geval) : b) Vertaling van het merk (volgens vereisten van bepaalde verdragsluitende partijen) i) Engels : ii) Frans : c) Aankruisen indien van toepassing : Drie-dimensionaal merk Collectief merk d) Beschrijving van het merk indien deze in de basisinschrijving is opgenomen : 10 WAREN EN DIENSTEN (indien de beschikbare ruimte niet voldoende is, alle waren en diensten op bijlage vermelden) Klasse Waren en diensten MAP-NL-1998/3

24 76 24 Pagina 4 11 VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN De landen waarvoor bescherming wordt gevraagd aankruisen AL AM AT AZ BA BG BY CH CN CU CZ DE DK DZ EG ES FI FR Albanië Armenië Oostenrijk Azerbeidzjan Bosnië-Herzegowina Bulgarije Wit-Rusland Zwitserland China Cuba Tsjechië Duitsland Denemarken Algerije Egypte Spanje Finland Frankrijk GB Verenigd Koninkrijk * HR Kroatië HU Hongarije IS IJsland IT Italië KG Kirgizië KP Volksdemocratische Republiek Korea KZ Kazachstan LI Liechtenstein LR Liberia LT Litouwen LV Letland MA Marokko MC Monaco MD Moldavië MK Ex-Joegoslavische Republiek Macedonië MN Mongolië NO Noorwegen PL Polen PT Portugal RO Roemenië RU Russische Federatie SD Soedan SE Zweden SI Slovenië SK Slowakije SL Sierra Leone SM San Marino TJ Tadzjikistan UA Oekraïne UZ Oezbekistan VN Viet Nam YU Joegoslavië * Indien het Verenigd Koninkrijk wordt aangeduid, verklaart de deposant dat hij de intentie heeft het merk, zelf of met zijn toestemming, te gaan gebruiken in het Verenigd Koninkrijk voor de bovengenoemde waren en diensten. 12 HANDTEKENING VAN DEPOSANT OF GEMACHTIGDE Naam : Datum : (dd-mm-jjjj) Hoedanigheid : Bijlagen (aantal en soort) : MAP-NL-1998/4

25 25 76 Pagina 5 RECHTEN EN WIJZE VAN BETALING RECHTEN zie bijgevoegde lijst ZWITSERSE FRANKEN a) basisemolument voor 10 jaar => aantal waren- en extra totaal dienstenklassen emolument extra boven de derde emolumenten x = => aantal landen waarop het aanvullings- totaal aanvullingsemolument emolument aanvullingsvan toepassing is emolumenten x = => SUBTOTAAL b) individuele rechten (Zwitserse franken) : Aangeduide verdrag- Individueel recht Aangeduide verdrag- Individueel recht sluitende partijen sluitende partijen Totaal individuele rechten => TOTAAL c) BENELUXRECHT ƒ/bef => MAP-NL-1998/5

26 76 26 Pagina 6 WIJZE VAN BETALING aan het Benelux-Merkenbureau (bewijs bijvoegen aub) naam van de opdrachtgever : datum : overschrijving op rekening nr. cheque rekening-courant nr. (dd-mm-jjjj) rechtstreeks aan WIPO naam van de opdrachtgever : datum : overschrijving op rekening bij de Crédit Suisse, Genève overschrijving op girorekening , Genève cheque rekening-courant nr. dd-mm-jjjj) MAP-NL-1998/6

27 27 76 Pagina 7 Vervolgblad Merk : Nummer basisinschrijving : MAP-NL-1998/7

28 76 28 AANVRAAG TOT INTERNATIONALE INSCHRIJVING UITSLUITEND VOLGENS HET PROTOCOL BIJ DE OVEREENKOMST VAN MADRID In te vullen door de deposant In te vullen door het Benelux-Merkenbureau Kenmerk Telefoon Fax 1 ADMINISTRATIE VAN OORSPRONG : BENELUX 2 DEPOSANT a) Naam : b) Adres : c) Correspondentie-adres : d) Taal voor de correspondentie met WIPO : Engels Frans e) Andere gegevens (volgens vereisten van bepaalde verdragsluitende partijen) i) indien de deposant een natuurlijk persoon is, de nationaliteit van de deposant : ii) indien de deposant een rechtspersoon is : - rechtsvorm : - staat, en in voorkomend geval, staat van oprichting : 3 VOORWAARDEN OM TE DEPONEREN a) Aankruisen wat van toepassing is : i) of de deposant onderdaan is van de Benelux; of, ii) of de deposant woonachtig is in de Benelux; of, iii) of de deposant een daadwerkelijke inrichting van nijverheid of handel heeft in de Benelux. b) Indien het onder 2.b) vermelde adres van deposant zich niet in de Benelux bevindt, hieronder vermelden : i) indien het vak a)ii) werd aangekruist, de woonplaats van de deposant, of ii) indien het vak a)iii) werd aangekruist, het adres van de inrichting van nijverheid of handel van de deposant MP-NL-1998/1

29 29 76 Pagina 2 4 GEMACHTIGDE (in voorkomend geval) Naam : Adres : 5 BENELUX-BASISDEPOT OF -BASISINSCHRIJVING Nummer van het depot : datum van het depot : (dd-mm-jjjj) Nummer van de inschrijving : datum van de inschrijving : (dd-mm-jjjj) 6 RECHT VAN VOORRANG De deposant beroept zich op het recht van voorrang op grond van onderstaand eerder depot. Administratie waar het depot werd verricht : Nummer van het depot : Datum van het depot : (dd-mm-jjjj) Indien het beroep op voorrang niet van toepassing is voor alle waren en diensten die in rubriek 10 worden vermeld, hieronder de waren en diensten opgeven waarvoor wel het recht van voorrang wordt ingeroepen. 7 MERK Woordmerk : het merk in drukletters binnen het kader vermelden. Beeldmerk : geheel binnen het kader plaatsen. MP-NL-1998/2

30 76 30 Pagina 3 8 KLEUR(EN) Kleur als onderscheidend kenmerk van het merk. Kleur of kleurencombinatie : Voor iedere kleur opgeven welk onderdeel van het merk in deze kleur is uitgevoerd (volgens vereisten van bepaalde verdragsluitende partijen) : 9 ANDERE GEGEVENS a) Translitteratie van het merk (indien van toepassing) : b) Vertaling van het merk (volgens vereisten van bepaalde verdragsluitende partijen) i) Engels : ii) Frans : c) Aankruisen wat van toepassing is : Drie-dimensionaal merk Collectief merk d) Beschrijving van het merk indien deze in het basisdepot of de basisinschrijving is opgenomen : MP-NL-1998/3

31 31 76 Pagina 4 10 WAREN EN DIENSTEN (indien de beschikbare ruimte niet voldoende is, alle waren en diensten op bijlage vermelden) Klasse Waren en diensten 11 VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN Landen waarvoor bescherming wordt gevraagd aankruisen DK Denemarken FI Finland GB Verenigd Koninkrijk * IS IJsland LT Litouwen NO Noorwegen SE Zweden * Indien het Verenigd Koninkrijk wordt aangeduid, verklaart de deposant dat hij de intentie heeft het merk, zelf of met zijn toestemming, te gaan gebruiken in het Verenigd Koninkrijk voor de bovengenoemde waren en diensten. 12 HANDTEKENING VAN DEPOSANT OF GEMACHTIGDE Naam: Datum : (dd-mm-jjjj) Hoedanigheid: Bijlagen (aantal en soort) : MP-NL-1998/4

32 76 32 Pagina 5 RECHTEN EN WIJZE VAN BETALING RECHTEN zie bijgevoegde lijst ZWITSERSE FRANKEN a) basisemolument voor 10 jaar => aantal waren- en extra totaal dienstenklassen emolument extra boven de derde emolumenten x = => aantal landen waarop het aanvullings- totaal aanvullingsemolument emolument aanvullingsvan toepassing is emolumenten x = => SUBTOTAAL b) individuele rechten (Zwitserse franken) : Aangeduide verdrag- Individueel recht Aangeduide verdrag- Individueel recht sluitende partijen sluitende partijen Totaal individuele rechten => TOTAAL c) BENELUXRECHT ƒ/bef => MP-NL-1998/5

33 33 76 Pagina 6 WIJZE VAN BETALING aan het Benelux-Merkenbureau (bewijs bijvoegen aub) naam van de opdrachtgever : datum : overschrijving op rekening nr. cheque rekening-courant nr. (dd-mm-jjjj) rechtstreeks aan WIPO naam van de opdrachtgever : datum : overschrijving op rekening bij de Crédit Suisse, Genève overschrijving op girorekening , Genève cheque rekening-courant nr. (dd-mm-jjjj) MP-NL-1998/6

34 76 34 Pagina 7 Vervolgblad Merk : Nummer van het basisdepot of van de basisinschrijving : MP-NL-1998/7

35 35 76 VERNIEUWING VAN DE INTERNATIONALE INSCHRIJVING In te vullen door de deposant In te vullen door het Benelux-Merkenbureau Kenmerk Telefoon Fax 1 INTERNATIONALE INSCHRIJVING Nummer : Merk : Vervaldatum : (dd-mm-jjjj) 2 HOUDER (zoals ingeschreven in het internationale register) Naam : Adres : 3 GEMACHTIGDE Naam : Adres : 4 VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN a) De vernieuwing van de internationale inschrijving wordt gevraagd voor elk van de aangeduide Verdragsluitende Partijen waarvoor geen gehele weigering of geen volledige nietigverklaring, en geen intrekking in het internationale register zijn ingeschreven. b) De vernieuwing van de internationale inschrijving wordt gevraagd voor de aangeduide Verdragsluitende Partijen als bedoeld onder a), met uitzondering van de volgende Partijen : c) Naast de aangewezen Verdragsluitende Partijen als bedoeld onder a), wordt vernieuwing van de internationale inschrijving gevraagd voor de hierna vermelde Verdragsluitende Partijen hoewel een gehele weigering in het internationale register is ingeschreven : MV-NL-1998/1

36 76 36 Pagina 2 5 HANDTEKENING Naam: Datum : (dd-mm-jjjj) Hoedanigheid: MV-NL-1998/2

37 37 76 Pagina 3 RECHTEN EN WIJZE VAN BETALING RECHTEN zie bijgevoegde lijst ZWITSERSE FRANKEN a) basisemolument => indien van toepassing, extra-recht voor "délai de grâce" => aantal waren- en extra totaal dienstenklassen emolument extra boven de derde emolumenten x = => aantal landen waarop het aanvullings- totaal aanvullingsemolument emolument aanvullingsvan toepassing is emolumenten x = => SUBTOTAAL b) individuele rechten (Zwitserse franken) : Aangeduide verdrag- Individueel recht Aangeduide verdrag- Individueel recht sluitende partijen sluitende partijen Totaal individuele rechten => TOTAAL c) BENELUXRECHT ƒ/bef => MV-NL-1998/3

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 113

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 113 85 (1970) Nr. 17 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1995 Nr. 113 A. TITEL Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, met Reglement; Washington, 19 juni 1970 B. TEKST De tekst van

Nadere informatie

2 Als tekening of model wordt beschouwd het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan.

2 Als tekening of model wordt beschouwd het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan. Een depot van een kan Blad 1 van 6 Een depot kan worden ingediend in de officiële talen van het BBIE, het Nederlands of het Frans. Daarnaast is het mogelijk om een depot in het Engels te verrichten. Het

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland. Short stay visa for the Netherlands

Visum voor kort verblijf in Nederland. Short stay visa for the Netherlands Visum voor kort verblijf in Nederland Short stay visa for the Netherlands Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 4 2. Voor wie is deze brochure bedoeld? 4 3. Wat is een visum kort verblijf? 4 4. Algemene

Nadere informatie

Inschrijving bij de IND voor EU-onderdanen. IND registration for EU citizens

Inschrijving bij de IND voor EU-onderdanen. IND registration for EU citizens Inschrijving bij de IND voor EU-onderdanen IND registration for EU citizens Personen met de nationaliteit van een EU- of EER-lidstaat of Zwitserland (behalve Bulgarije en Roemenië) die langer dan drie

Nadere informatie

BIJLAGE C BIJ ALGEMENE BEVEILIGINGSEISEN VOOR DEFENSIEOPDRACHTEN ABDO 2006

BIJLAGE C BIJ ALGEMENE BEVEILIGINGSEISEN VOOR DEFENSIEOPDRACHTEN ABDO 2006 BIJLAGE C BIJ ALGEMENE BEVEILIGINGSEISEN VOOR DEFENSIEOPDRACHTEN ABDO 2006 C 1 AANWIJZEN VERTROUWENSFUNCTIES EN HET AANVRAGEN VAN VEILIGHEIDSONDERZOEKEN Aanhangsel 1 (Zie paragraaf 17) Procedure en formulieren

Nadere informatie

DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN. Speciale module arbeidsmarktsituatie van migranten en hun directe nakomelingen

DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN. Speciale module arbeidsmarktsituatie van migranten en hun directe nakomelingen Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Afdeling Statistiek Leuvenseweg 44-1000 Brussel DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN Speciale module arbeidsmarktsituatie van migranten en

Nadere informatie

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 18 augustus 1997, 65e jaargang, nr. 8 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 18 augustus 1997, 65e jaargang, nr. 8 Auteursrecht voorbehouden 277 18 augustus 1997, 65e jaargang, nr. 8 Auteursrecht voorbehouden Bijblad bij Ere-voorzitter: prof. mr. E.A. van Nieuwenhoven Helbach. Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof, dr. J.H.J. den Hartog, jhr. mr.

Nadere informatie

wonderwonder GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) 1/11

wonderwonder GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) 1/11 GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) ARTICLE 1 APPLICABILITY 1.1 these General Conditions shall apply to all offers, services and/or products from Wonderwonder B.V., and all agreements entered

Nadere informatie

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 469/2009 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers zijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de kredietopening van onbepaalde duur - Exemplaar voor de consument

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de kredietopening van onbepaalde duur - Exemplaar voor de consument Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de kredietopening van onbepaalde duur - Exemplaar voor de consument Versie KO/NL/201504 1. DEFINITIES EN ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Kredietgever: Santander

Nadere informatie

Formatenboek. Versie, datum Project. 6.0, 10 maart 2011 Rabo Cash Management

Formatenboek. Versie, datum Project. 6.0, 10 maart 2011 Rabo Cash Management Formatenboek Versie, datum Project 6.0, 10 maart 2011 Rabo Cash Management Colofon Titel Formatenboek Versie, datum 6.0, 10 maart 2011 Onze referentie Formatenboek COS Namens Corporates, Operations & Services

Nadere informatie

Betalingsbalans. Versie 1.3. Profiel: CLM Financiële derivaten voor banken en Clearing Members. Toelichting op de maandrapportage.

Betalingsbalans. Versie 1.3. Profiel: CLM Financiële derivaten voor banken en Clearing Members. Toelichting op de maandrapportage. Betalingsbalans Profiel: CLM Financiële derivaten voor banken en Clearing Members Toelichting op de maandrapportage. Versie 1.3 De Nederlandsche Bank NV, 2011 Toelichting betalingsbalans profiel CLM (versie

Nadere informatie

Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013

Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013 Handboek Transfer of Innovation CALLs 2010-2011-2012-2013 Oktober 2012 Inhoudsopgave Gebruik van dit handboek... 4 Lijst met wijzigingen per versie... 5 Deel I Aanvragen, Selectie, Contractualisatie...

Nadere informatie

Datum 18 november 2013 Ons kenmerk ------------------------ Pagina 1 van 35. Telefoon ----------------------- E-mail --------------------------------

Datum 18 november 2013 Ons kenmerk ------------------------ Pagina 1 van 35. Telefoon ----------------------- E-mail -------------------------------- Aangetekend verstuurd Openbare versie Ferratum Netherlands B.V. Het bestuur Asterweg 19, D12, unit17 1031 HL AMSTERDAM Datum 18 november 2013 Pagina 1 van 35 Telefoon ----------------------- E-mail --------------------------------

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2007/29)

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2007/29) JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2007/29) Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 4 oktober 2007, nummer 2007/29, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000. De Staatssecretaris

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/7)

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/7) JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/7) Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 30 januari 2006, nr. 2006/7, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

Nadere informatie

Regeling Aanmelding en Inschrijving 2012-2013

Regeling Aanmelding en Inschrijving 2012-2013 REGELING AANMELDING EN INSCHRIJVING 2012-2013 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van Hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30)

Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30) SUPPLEMENT Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30) Bij deze Staatscourant hoort een supplement Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30) Dit supplement is gratis verkrijgbaar voor abonnees op de Staatscourant.

Nadere informatie

Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014-2015

Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014-2015 REGELING AANMELDING EN INSCHRIJVING 2014-2015 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van Hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B

BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B Bijlage 9a.5, behorende bij de artikelen 9a.13, eerste lid, en 9a.20, eerste lid, van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

Nadere informatie

WATCHIT.NET. General terms & conditions December 2014 Voorwaarden december 2014

WATCHIT.NET. General terms & conditions December 2014 Voorwaarden december 2014 WATCHIT.NET General terms & conditions December 2014 Voorwaarden december 2014 Sportveldstraat 77a 4112 KK BEUSICHEM +31-345 - 760000 +31-345 - 473297 ABN AMRO NL39ABNA0642379351 ING Bank NL53 INGB 0004

Nadere informatie

Wet van 2 juni 2010. ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Wet van 2 juni 2010. ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Wet van 2 juni 2010 2 JUNI 2010. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede- eigendom te moderniseren en transparanter te maken. ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen

Nadere informatie

Documentatie voor personen die een verzoekschrift willen indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Documentatie voor personen die een verzoekschrift willen indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (NDL) 06/2010 Documentatie voor personen die een verzoekschrift willen indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens p. 3 Verzoekschrift Centrale

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN

RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN DEEL A ALGEMENE VOORSCHRIFTEN AFDELING 3 BETALING VAN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Nadere informatie

.eu-registratiebeleid en Algemene Voorwaarden voor domeinnaamaanvragen tijdens de Periode van stapsgewijze registratie.

.eu-registratiebeleid en Algemene Voorwaarden voor domeinnaamaanvragen tijdens de Periode van stapsgewijze registratie. .eu-registratiebeleid en Algemene Voorwaarden voor domeinnaamaanvragen tijdens de Periode van stapsgewijze registratie Sunrise-regels p. 1/29 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 DEFINITIES 4 DOEL EN WERKINGSSFEER

Nadere informatie

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden VERZEKERING CARES Algemene voorwaarden TITEL I : AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGMOTORVOERTUIG... 5 HOOFDSTUK 1: Begripsbepalingen... 5 HOOFDSTUK 2: Voorwerp en omvang van de verzekering... 6 Artikel 1...

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie