TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1998 Nr. 76

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1998 Nr. 76"

Transcriptie

1 6 (1962) Nr. 8 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1998 Nr. 76 A. TITEL Benelux-Verdrag inzake de warenmerken, met bijlage (te weten de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken); Brussel, 19 maart 1962 B. TEKST De tekst van het Verdrag, met bijlage, is geplaatst in Trb. 1962, 58. Voor wijziging van de bijlage zie rubriek J hieronder. D. PARLEMENT Zie Trb. 1969, 116. E. BEKRACHTIGING Zie Trb. 1969, 116. G. INWERKINGTREDING Zie Trb. 1969, 116. J. GEGEVENS Zie Trb. 1962, 58, Trb. 1969, 116, Trb. 1970, 205, Trb. 1974, 216, Trb. 1986, 176, Trb. 1989, 89 en Trb. 1996, 51. Op 7 augustus 1996 is te Brussel tot stand gekomen het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken. De tekst van dat Protocol is geplaatst in Trb. 1996, 225. Dat Protocol is nog niet in werking getreden.

2 76 2 De Raad van Bestuur van het Benelux-merkenbureau heeft op 23 januari 1998 besloten het op 13 oktober 1995 tot stand gekomen toepassingsreglement bij de eenvormige Beneluxwet op de merken (waarvan de tekst is geplaatst in Trb. 1996, 51) te vervangen. De Nederlandse tekst 1 ) van het nieuwe toepassingsreglement luidt als volgt: Toepassingsreglement bij de Eenvormige Beneluxwet op de Merken De raad van bestuur van het Benelux-Merkenbureau, Gelet op het Protocol van 20 november 1995, houdende de vaststelling van een uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken, Gelet op artikel 2, eerste lid en artikel 4, tweede lid van het op 19 maart 1962 te Brussel gesloten Benelux-Verdrag inzake de warenmerken, Besluit het toepassingsreglement van 13 oktober 1995, in werking getreden op 1 januari 1996, in te trekken en te vervangen door onderhavig reglement: Artikel 1 Het model van de formulieren (in formaat A4) bedoeld in artikel 1, tweede lid, in artikel 2, onder a en in artikel 9, tweede lid van het uitvoeringsreglement, betreffende het depot, het onderzoek naar eerdere inschrijvingen en de vernieuwing van de inschrijving van een Beneluxdepot, wordt vastgesteld zoals in bijlagen van dit reglement is aangegeven; de indiening van deze formulieren dient in enkelvoud plaats te vinden. Artikel 2 1. Woordmerken moeten in drukletters op de in artikel 1 bedoelde formulieren worden vermeld. 2. Van merken die in speciale typografische lettertekens of in een bijzondere schrijfwijze zijn uitgevoerd, van beeldmerken, merken in kleur en drie-dimensionale merken, moeten bij het depot drie afbeeldingen worden ingediend, waarvan er één op het formulier moet worden geplakt. 3. De in het tweede lid bedoelde afbeeldingen dienen contrastrijke fotografische of grafische afbeeldingen te zijn, afgedrukt op mat papier van rechthoekig formaat en van vakkundige kwaliteit; alle kenmerken 1 ) De Franse tekst is niet afgedrukt.

3 3 76 van het merk moeten leesbaar, duidelijk en te onderscheiden zijn. De hoogte en de breedte van de afbeeldingen dienen minimaal vijftien millimeters en maximaal acht centimeters te bedragen. 4. Het Benelux-Bureau kan te allen tijde extra afbeeldingen vragen. Artikel 3 Het reglement, bedoeld in artikel 2, onder b van het uitvoeringsreglement, dient in enkelvoud te worden overgelegd. Artikel 4 1. Het model van de formulieren (in formaat A4), bedoeld in artikel 14, tweede lid van het uitvoeringsreglement, betreffende de internationale inschrijving, de vernieuwing van een internationale inschrijving en de uitbreiding van de bescherming tot andere landen, wordt vastgesteld zoals in bijlagen van dit reglement is aangegeven; de indiening van de formulieren dient in enkelvoud plaats te vinden. 2. Indien bij een aanvrage om internationale inschrijving de opgave van de waren en van de diensten in het Nederlands is gesteld, dient een vertaling in het Frans of, in voorkomend geval, in het Engels van deze opgave bijgevoegd te worden in enkelvoud. Artikel 5 De formulieren, die in afwijking van artikel 22 van het uitvoeringsreglement niet afkomstig zijn van het Benelux-Bureau of van de nationale diensten, zullen desalniettemin aanvaard worden mits deze de overeenkomstige opschriften en de referentienummers voorkomend op bedoelde formulieren overnemen. De raad van bestuur kan bijkomende voorwaarden vaststellen onder meer met betrekking tot de geautomatiseerde invoer van gegevens. Artikel 6 1. Elk verzoek tot wijziging of aanvulling van het Benelux-register of van het register van internationale inschrijvingen gehouden bij het Internationaal Bureau voor de bescherming van de industriële eigendom, moet in drievoud worden ingediend. 2. Aan het Benelux-Bureau of aan de nationale diensten te richten brieven of mededelingen moeten in tweevoud worden ingediend, behalve indien deze per telefax worden verzonden. Artikel 7 1. Het depot van een algemene volmacht geschiedt door indiening van een daartoe strekkend verzoek, vergezeld van een gedateerde volmacht, ondertekend door de opdrachtgever, alsmede van een afschrift daarvan.

4 Het afschrift wordt aan de gemachtigde teruggezonden voorzien van een inschrijvingsnummer. 3. Indien van een algemene volmacht gebruik wordt gemaakt, geschiedt de verwijzing ernaar bij elke handeling hetzij door vermelding van het inschrijvingsnummer hetzij door overlegging van een kopie ervan. Artikel 8 1. Het Benelux-Bureau en de nationale diensten zijn, ten aanzien van de handelingen welke de dagtekening van het Beneluxdepot bepalen, voor het publiek geopend van maandag tot en met vrijdag van tien uur tot twaalf uur en van veertien uur tot zestien uur, behalve op de hierna aangegeven dagen: 1 en 2 januari, de dag voor vastenavond, Paasmaandag, 30 april, 1 en 5 mei, Hemelvaartsdag, maandag en dinsdag na Pinksteren, 23 juni, 21 en 22 juli, 15 augustus, maandag van de Schobermesse, 1, 2, 11 en 15 november, 24, 25 en 26 december. 2. De nationale diensten zijn, ten aanzien van de raadpleging van het register van de Beneluxdepots en het verstrekken van inlichtingen met betrekking tot ingeschreven Benelux-merken, voor het publiek gesloten op de dagen van volledige sluiting van het Benelux-Bureau, te weten op 1 januari, op Paasmaandag, op 30 april, op 5 mei, op Hemelvaartsdag, op Pinkstermaandag, op 23 juni, op 21 juli en op 25 en 26 december. 3. Indien het Benelux-Bureau en de nationale diensten tevens op andere dan de hiervoor aangegeven tijden worden gesloten, wordt hiervan mededeling gedaan in het Benelux-Merkenblad. Artikel 9 1. Betaling van rechten of vergoedingen, vastgesteld in artikel 25 van het uitvoeringsreglement, voor bij het Benelux-Bureau of bij de nationale diensten verrichte handelingen, kan op één van de hierna volgende manieren plaatsvinden: a. door overschrijving of storting op de postgirorekening of de bankrekening van het Benelux-Bureau in het land waar deze handelingen worden verricht; b. door middel van een schriftelijk verzoek tot afschrijving van een door belanghebbende of zijn gemachtigde bij het Benelux-Bureau geopende lopende rekening. In dit geval ontvangt de rekeninghouder tenminste ieder kwartaal een samenvattende lijst van de betalingen en een mededeling betreffende het saldo van zijn rekening; c. door overhandiging van een cheque ten gunste van het Benelux- Bureau. 2. Betaling van losse afleveringen van het Benelux-Merkenblad en van jaarabonnementen geschiedt volgens de bepalingen van het eerste lid.

5 3. Bij elke betaling dient duidelijk en volledig te worden aangegeven waarvoor deze plaatsvindt met aanduiding, in voorkomend geval, van elke handeling. 4. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 3 en 10 van het uitvoeringsreglement moeten de betalingen, bedoeld in het eerste lid, elke handeling voorafgaan. Het bewijs der betaling dient bij elke handeling verricht bij het Benelux-Bureau of bij een nationale dienst, overgelegd te worden. Als bewijs van betaling wordt beschouwd: a. het document, uitgaande van een postdienst, de girodienst of van de bank, of een afschrift daarvan, waaruit blijkt dat de overschrijving of storting daadwerkelijk heeft plaatsgevonden; b. het schriftelijk verzoek tot afschrijving van het bedrag van de lopende rekening bij het Benelux-Bureau, indien het tegoed van die rekening voldoende is; c. de cheque mits deze gedekt is. Artikel 10 Dit reglement treedt in werking op 1 april De raad van bestuur, (w.g.) R. BERGER R. Berger Voorzitter (w.g.) L. VAN BOXSTAEL L. Van Boxstael Bestuurder (w.g.) N. DECKER N. Decker Bestuurder 5 76 s-gravenhage, 23 januari 1998

6 76 6 BIJLAGEN Formulier A voor de aanvraag van een onderzoek naar eerdere inschrijvingen zonder gelijktijdig depot Formulier B voor het Benelux-depot van een merk Formulier voor de vernieuwing van een Benelux-inschrijving Formulier voor de aanvraag tot internationale inschrijving uitsluitend volgens de Overeenkomst van Madrid Formulier voor de aanvraag tot internationale inschrijving volgens de Overeenkomst van Madrid en het bijbehorende Protocol Formulier voor de aanvraag tot internationale inschrijving uitsluitend volgens het Protocol behorend bij de Overeenkomst van Madrid Formulier voor de vernieuwing van een internationale inschrijving Formulier voor de aanvraag van een territoriale uitbreiding na internationale inschrijving Application for international registration governed by both the Madrid Agreement and the Protocol Application for international registration governed exclusively by the Protocol relating to the Madrid Agreement Application for renewal of the international registration Application for designation subsequent to the international registration

7 7 76 Benelux-Merkenbureau Aanvraag onderzoek naar eerdere inschrijvingen zonder gelijktijdig depot A Blad 4 Ruimte bestemd voor het Benelux-Merkenbureau Nummer Bordewijklaan XR Den Haag Nederland T (+31) (0)70) F (+31) (0)70) Waren- en/of dienstenopgave behorend bij het onderzoek naar eerdere inschrijvingen zonder gelijktijdig depot Waren en diensten in volgorde van klasse gerangschikt

8 76 8 Benelux-Merkenbureau Benelux-depot van een merk B Blad 1 Ruimte bestemd voor het Benelux-Merkenbureau Nummer Depotdatum Vervaldatum Bordewijklaan XR Den Haag Nederland T (+31) (0)70) F (+31) (0)70) Referenties Uw referentie Telefoonnummer Rekeningnummer Bank Post(bank) Rekening ten name van 2 Onderzoek naar eerdere inschrijvingen Verzoek om onderzoek naar eerdere inschrijvingen Bewijsstuk eerder onderzoek toegevoegd Nummer Datum 3 Deposant Naam en voornaam of benaming en rechtsvorm Adres Postcode en plaats Land 4 Gemachtigde Naam Adres Postcode en plaats Land Volmachtnummer 5 Correspondentie-adres Alleen voor een buiten de Benelux gevestigde deposant zonder gemachtigde Adres Postcode en plaats Land Depot N/1/96

9 9 76 Benelux-Merkenbureau Benelux-depot van een merk B Blad 2 Ruimte bestemd voor het Benelux-Merkenbureau Nummer Bordewijklaan XR Den Haag Nederland T (+31) (0)70) F (+31) (0)70) Individueel of collectief merk Individueel merk Collectief merk 7 Vormmerk Ja Nee 8 Kleur(en) 9 Publikatie in kleur in Benelux-Merkenblad Ja Nee Indien nee, eventueel vermelding van de delen waarop de kleuren betrekking hebben. Maximaal 50 woorden 10 Beschrijving onderscheidende elementen Maximaal 50 woorden 11 Nummers van de waren- en dienstenklassen Omschrijving in bijlage, blad 4 12 Recht van voorrang op grond van het depot Verricht in Ten name van Onder nummer Datum 13 Het merk Indien woordmerk: in drukletters binnen het kader aangeven Indien beeldmerk: geheel binnen het kader plaatsen

10 76 10 Benelux-Merkenbureau Benelux-depot van een merk B Blad 3 Ruimte bestemd voor het Benelux-Merkenbureau Nummer Bordewijklaan XR Den Haag Nederland T (+31) (0)70) F (+31) (0)70) Rechten Bedrag in guldens of franken Bestemd voor het BMB Depot Basisrecht individueel merk Geboekt Basisrecht collectief merk Paraaf Aanvullend recht voor publikatie in kleur Afkorting Aanvullend recht voor vermelding van de delen waarop de kleuren betrekking hebben Aanvullend recht voor de beschrijving van onderscheidende elementen Aanvullend recht per klasse boven de drie Onderzoek Basisrecht voor een onderzoek naar eerdere inschrijvingen Aanvullend recht per klasse boven de drie Totaal 15 Wijze van betaling Bewijs bijvoegen s.v.p. Overschrijving naar post(bank)rekening, in Overschrijving naar bankrekening, in Den Haag Brussel Luxemburg Storting op post(bank)rekening, in Storting op bankrekening, in Den Haag Brussel Luxemburg Cheque Onder vermelding van 16 Deposant/gemachtigde verzoekt het onder 14 vermelde totaalbedrag af te schrijven van de lopende rekening bij het Benelux-Merkenbureau Rekeningnummer Bijlagen Aantal en soort 17 Ondertekening Naam Handtekening Hoedanigheid

11 11 76 Benelux-Merkenbureau Benelux-depot van een merk B Blad 4 Ruimte bestemd voor het Benelux-Merkenbureau Nummer Bordewijklaan XR Den Haag Nederland T (+31) (0)70) F (+31) (0)70) Waren- en/of dienstenopgave waarvoor het merk wordt gedeponeerd Waren en diensten in volgorde van klasse gerangschikt

12 76 12 Benelux-Merkenbureau Vernieuwing van een Benelux-inschrijving Blad 1 Ruimte bestemd voor het Benelux-Merkenbureau Nummer Vervaldatum Bordewijklaan XR Den Haag Nederland T (+31) (0)70) F (+31) (0)70) Referenties Uw referentie Telefoonnummer Rekeningnummer Bank Post (bank) Rekening ten name van 2 Merkhouder Naam en voornaam of benaming en rechtsvorm Adres Postcode en plaats Land 3 Gemachtigde Naam Adres Postcode en plaats Land Volmachtnummer 4 Correspondentie-adres Alleen voor een buiten de Benelux gevestigde deposant zonder gemachtigde Adres Postcode en plaats Land Vernieuwing 1/96

13 13 76 Benelux-Merkenbureau Vernieuwing van een Benelux-inschrijving Blad 2 Ruimte bestemd voor het Benelux-Merkenbureau Nummer Bordewijklaan XR Den Haag Nederland T (+31) (0)70) F (+31) (0)70) Gegevens merk Inschrijvingsnummer Merk 6 Vernieuwing voor slechts een deel van de waren of diensten Ja Nee Zo ja, hier nummers van de klassen en waren of diensten vermelden 7 Publikatie in kleur in Benelux-Merkenblad Ja Nee 8 Beschrijving onderscheidende elementen Maximaal 50 woorden

14 76 14 Benelux-Merkenbureau Vernieuwing van een Benelux-inschrijving Blad 3 Ruimte bestemd voor het Benelux-Merkenbureau Nummer Bordewijklaan XR Den Haag Nederland T (+31) (0)70) F (+31) (0)70) Rechten Bedrag in guldens of franken Bestemd voor het BMB Vernieuwing Basisrecht individueel merk Geboekt Basisrecht collectief merk Paraaf Aanvullend recht per klasse boven de drie Afkorting Aanvullend recht voor publikatie in kleur Aanvullend recht voor vermelding van de delen van het merk waarop de kleuren betrekking hebben Aanvullend recht voor de beschrijving van onderscheidende elementen Extra recht voor indiening van verzoek en/of betaling binnen zes maanden na vervaldatum inschrijving Totaal 10 Wijze van betaling Bewijs bijvoegen s.v.p. Overschrijving naar post(bank)rekening, in Overschrijving naar bankrekening, in Den Haag Brussel Luxemburg Storting op post(bank)rekening, in Storting op bankrekening, in Den Haag Brussel Luxemburg Cheque Onder vermelding van 11 Deposant/gemachtigde verzoekt het onder 9 vermelde totaalbedrag af te schrijven van de lopende rekening bij het Benelux-Merkenbureau Rekeningnummer Bijlagen Aantal en soort 12 Ondertekening Naam Handtekening Hoedanigheid

15 15 76 AANVRAAG TOT INTERNATIONALE INSCHRIJVING UITSLUITEND VOLGENS DE OVEREENKOMST VAN MADRID In te vullen door de deposant In te vullen door het Benelux-Merkenbureau Kenmerk Telefoon Fax 1 ADMINISTRATIE VAN OORSPRONG : BENELUX 2 DEPOSANT a) Naam : b) Adres : c) Correspondentie-adres : 3 VOORWAARDEN OM TE DEPONEREN a) In het daarvoor bestemde vak aankruisen : i) of de deposant een daadwerkelijke inrichting van nijverheid of handel heeft in de Benelux; ii) bij het ontbreken van een zodanige inrichting, of de deposant woonachtig is in de Benelux; iii) bij het ontbreken van een zodanige inrichting dan wel woonplaats, of de deposant onderdaan is van de Benelux. b) Indien het onder 2.b) vermelde adres van deposant zich niet in de Benelux bevindt, hieronder vermelden : i) indien het vak a)i) aangekruist werd, het adres van de inrichting van nijverheid of handel ii) indien het vak a)ii) aangekruist werd, de woonplaats van de deposant 4 GEMACHTIGDE (in voorkomend geval) Naam : Adres : 5 BENELUX-BASISINSCHRIJVING Nummer van de inschrijving : Datum van de inschrijving : (dd-mm-jjjj) MA-NL-1998/1

16 76 16 Pagina 2 6 RECHT VAN VOORRANG De deposant beroept zich op het recht van voorrang op grond van onderstaand eerder depot. Administratie waar het depot werd verricht : Nummer van het depot : Datum van het depot : (dd-mm-jjjj) Indien het beroep op voorrang niet van toepassing is op alle waren en diensten die in rubriek 10 vermeld worden, hieronder de waren en diensten opgeven waarvoor wel het recht van voorrang wordt ingeroepen. 7 MERK Woordmerk : het merk in drukletters binnen het kader vermelden. Beeldmerk : geheel binnen het kader plaatsen. 8 KLEUR(EN) Kleur als onderscheidend kenmerk van het merk. Kleur of kleurencombinatie : MA-NL-1998/2

17 17 76 Pagina 3 9 ANDERE GEGEVENS a) Translitteratie van het merk (indien van toepassing) : b) Vertaling van het merk in het Frans (facultatief): c) Aankruisen indien van toepassing : Drie-dimensionaal merk Collectief merk d) Beschrijving van het merk indien deze in de basisinschrijving is opgenomen : 10 WAREN EN DIENSTEN (indien de beschikbare ruimte niet voldoende is, alle waren en diensten op bijlage vermelden) Klasse Waren en diensten MA-NL-1998/3

18 76 18 Pagina 4 11 VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN Landen waarvoor de bescherming wordt gevraagd aankruisen AL AM AT AZ BA BG BY CH CN CU CZ DE DZ EG ES Albanië Armenië Oostenrijk Azerbeidzjan Bosnië-Herzegowina Bulgarije Wit-Rusland Zwitserland China Cuba Tsjechië Duitsland Algerije Egypte Spanje FR Frankrijk HR Kroatië HU Hongarije IT Italië KG Kirgizië KP Volksdemocratische Republiek Korea KZ Kazachstan LI Liechtenstein LR Liberia LV Letland MA Marokko MC Monaco MD Moldavië MK Ex-Joegoslavische Republiek Macedonië MN PL PT RO RU SD SI SK SL SM TJ UA UZ VN YU Mongolië Polen Portugal Roemenië Russische Federatie Soedan Slovenië Slowakije Sierra Leone San Marino Tadzjikistan Oekraïne Oezbekistan Viet Nam Joegoslavië 12 HANDTEKENING VAN DEPOSANT OF GEMACHTIGDE Naam : Datum : (dd-mm-jjjj) Hoedanigheid : Bijlagen (aantal en soort) : MA-NL-1998/4

19 19 76 Pagina 5 RECHTEN EN WIJZE VAN BETALING RECHTEN zie bijgevoegde lijst ZWITSERSE FRANKEN a) basisemolument voor 10 jaar => aantal waren- en extra totaal bedrag dienstenklassen emolument extra boven de derde emolumenten x = => aantal aangeduide aanvullings- totaal bedrag landen emolument aanvullingsemolumenten x = => TOTAAL b) BENELUXRECHT ƒ / BEF => WIJZE VAN BETALING aan het Benelux-Merkenbureau (bewijs bijvoegen aub) naam van de opdrachtgever : datum : overschrijving op rekening nr. cheque rekening-courant nr. (dd-mm-jjjj) rechtstreeks aan WIPO naam van de opdrachtgever : datum : overschrijving op rekening bij de Crédit Suisse, Genève overschrijving op girorekening , Genève cheque rekening-courant nr. (dd-mm-jjjj) MA-NL-1998/5

20 76 20 Pagina 6 Vervolgblad Merk : Nummer basisinschrijving : MA-NL-1998/6

21 21 76 AANVRAAG TOT INTERNATIONALE INSCHRIJVING VOLGENS DE OVEREENKOMST VAN MADRID EN HET PROTOCOL BIJ DEZE OVEREENKOMST In te vullen door de deposant In te vullen door het Benelux-Merkenbureau Kenmerk Telefoon Fax 1 ADMINISTRATIE VAN OORSPRONG : BENELUX 2 DEPOSANT a) Naam : b) Adres : c) Correspondentie-adres : d) Taal voor de correspondentie met WIPO : Engels Frans e) Andere gegevens (volgens vereisten van bepaalde verdragsluitende partijen) i) indien de deposant een natuurlijk persoon is, de nationaliteit van de deposant : ii) indien de deposant een rechtspersoon is : - rechtsvorm : - staat, en in voorkomend geval, staat van oprichting : 3 VOORWAARDEN OM TE DEPONEREN a) Aankruisen wat van toepassing is : i) of de deposant een daadwerkelijke inrichting van nijverheid of handel heeft in de Benelux; ii) bij het ontbreken van een zodanige inrichting, of de deposant woonachtig is in de Benelux; iii) bij het ontbreken van een zodanige inrichting dan wel woonplaats, of de deposant onderdaan is van de Benelux. b) indien het onder 2.b) vermelde adres van deposant zich niet in de Benelux bevindt, hieronder vermelden i) indien het vak a)i) aangekruist werd, het adres van de inrichting van nijverheid of handel van de deposant; of ii) indien het vak a)ii) aangekruist werd, de woonplaats van de deposant. MAP-NL-1998/1

22 76 22 Pagina 2 4 GEMACHTIGDE (in voorkomend geval) Naam : Adres : 5 BENELUX-BASISINSCHRIJVING Nummer van de inschrijving : Datum van de inschrijving : (dd-mm-jjjj) 6 RECHT VAN VOORRANG De deposant beroept zich op het recht van voorrang op grond van onderstaand eerder depot. Administratie waar het depot werd verricht : Nummer van het depot : Datum van het depot : (dd-mm-jjjj) Indien het beroep op voorrang niet van toepassing is op alle waren en diensten die in rubriek 10 worden vermeld, hieronder alle waren en diensten opgeven waarvoor wel het recht op voorrang wordt ingeroepen. 7 MERK Woordmerk : het merk in drukletters binnen het kader vermelden. Beeldmerk : geheel binnen het kader plaatsen. MAP-NL-1998/2

23 23 76 Pagina 3 8 KLEUR(EN) Kleur als onderscheidend kenmerk van het merk. Kleur of kleurencombinatie : Voor iedere kleur opgeven welk onderdeel van het merk in deze kleur is uitgevoerd (volgens de vereisten van bepaalde verdragsluitende partijen) : 9 DIVERSE GEGEVENS a) Translitteratie van het merk (in voorkomend geval) : b) Vertaling van het merk (volgens vereisten van bepaalde verdragsluitende partijen) i) Engels : ii) Frans : c) Aankruisen indien van toepassing : Drie-dimensionaal merk Collectief merk d) Beschrijving van het merk indien deze in de basisinschrijving is opgenomen : 10 WAREN EN DIENSTEN (indien de beschikbare ruimte niet voldoende is, alle waren en diensten op bijlage vermelden) Klasse Waren en diensten MAP-NL-1998/3

24 76 24 Pagina 4 11 VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN De landen waarvoor bescherming wordt gevraagd aankruisen AL AM AT AZ BA BG BY CH CN CU CZ DE DK DZ EG ES FI FR Albanië Armenië Oostenrijk Azerbeidzjan Bosnië-Herzegowina Bulgarije Wit-Rusland Zwitserland China Cuba Tsjechië Duitsland Denemarken Algerije Egypte Spanje Finland Frankrijk GB Verenigd Koninkrijk * HR Kroatië HU Hongarije IS IJsland IT Italië KG Kirgizië KP Volksdemocratische Republiek Korea KZ Kazachstan LI Liechtenstein LR Liberia LT Litouwen LV Letland MA Marokko MC Monaco MD Moldavië MK Ex-Joegoslavische Republiek Macedonië MN Mongolië NO Noorwegen PL Polen PT Portugal RO Roemenië RU Russische Federatie SD Soedan SE Zweden SI Slovenië SK Slowakije SL Sierra Leone SM San Marino TJ Tadzjikistan UA Oekraïne UZ Oezbekistan VN Viet Nam YU Joegoslavië * Indien het Verenigd Koninkrijk wordt aangeduid, verklaart de deposant dat hij de intentie heeft het merk, zelf of met zijn toestemming, te gaan gebruiken in het Verenigd Koninkrijk voor de bovengenoemde waren en diensten. 12 HANDTEKENING VAN DEPOSANT OF GEMACHTIGDE Naam : Datum : (dd-mm-jjjj) Hoedanigheid : Bijlagen (aantal en soort) : MAP-NL-1998/4

25 25 76 Pagina 5 RECHTEN EN WIJZE VAN BETALING RECHTEN zie bijgevoegde lijst ZWITSERSE FRANKEN a) basisemolument voor 10 jaar => aantal waren- en extra totaal dienstenklassen emolument extra boven de derde emolumenten x = => aantal landen waarop het aanvullings- totaal aanvullingsemolument emolument aanvullingsvan toepassing is emolumenten x = => SUBTOTAAL b) individuele rechten (Zwitserse franken) : Aangeduide verdrag- Individueel recht Aangeduide verdrag- Individueel recht sluitende partijen sluitende partijen Totaal individuele rechten => TOTAAL c) BENELUXRECHT ƒ/bef => MAP-NL-1998/5

26 76 26 Pagina 6 WIJZE VAN BETALING aan het Benelux-Merkenbureau (bewijs bijvoegen aub) naam van de opdrachtgever : datum : overschrijving op rekening nr. cheque rekening-courant nr. (dd-mm-jjjj) rechtstreeks aan WIPO naam van de opdrachtgever : datum : overschrijving op rekening bij de Crédit Suisse, Genève overschrijving op girorekening , Genève cheque rekening-courant nr. dd-mm-jjjj) MAP-NL-1998/6

27 27 76 Pagina 7 Vervolgblad Merk : Nummer basisinschrijving : MAP-NL-1998/7

28 76 28 AANVRAAG TOT INTERNATIONALE INSCHRIJVING UITSLUITEND VOLGENS HET PROTOCOL BIJ DE OVEREENKOMST VAN MADRID In te vullen door de deposant In te vullen door het Benelux-Merkenbureau Kenmerk Telefoon Fax 1 ADMINISTRATIE VAN OORSPRONG : BENELUX 2 DEPOSANT a) Naam : b) Adres : c) Correspondentie-adres : d) Taal voor de correspondentie met WIPO : Engels Frans e) Andere gegevens (volgens vereisten van bepaalde verdragsluitende partijen) i) indien de deposant een natuurlijk persoon is, de nationaliteit van de deposant : ii) indien de deposant een rechtspersoon is : - rechtsvorm : - staat, en in voorkomend geval, staat van oprichting : 3 VOORWAARDEN OM TE DEPONEREN a) Aankruisen wat van toepassing is : i) of de deposant onderdaan is van de Benelux; of, ii) of de deposant woonachtig is in de Benelux; of, iii) of de deposant een daadwerkelijke inrichting van nijverheid of handel heeft in de Benelux. b) Indien het onder 2.b) vermelde adres van deposant zich niet in de Benelux bevindt, hieronder vermelden : i) indien het vak a)ii) werd aangekruist, de woonplaats van de deposant, of ii) indien het vak a)iii) werd aangekruist, het adres van de inrichting van nijverheid of handel van de deposant MP-NL-1998/1

29 29 76 Pagina 2 4 GEMACHTIGDE (in voorkomend geval) Naam : Adres : 5 BENELUX-BASISDEPOT OF -BASISINSCHRIJVING Nummer van het depot : datum van het depot : (dd-mm-jjjj) Nummer van de inschrijving : datum van de inschrijving : (dd-mm-jjjj) 6 RECHT VAN VOORRANG De deposant beroept zich op het recht van voorrang op grond van onderstaand eerder depot. Administratie waar het depot werd verricht : Nummer van het depot : Datum van het depot : (dd-mm-jjjj) Indien het beroep op voorrang niet van toepassing is voor alle waren en diensten die in rubriek 10 worden vermeld, hieronder de waren en diensten opgeven waarvoor wel het recht van voorrang wordt ingeroepen. 7 MERK Woordmerk : het merk in drukletters binnen het kader vermelden. Beeldmerk : geheel binnen het kader plaatsen. MP-NL-1998/2

30 76 30 Pagina 3 8 KLEUR(EN) Kleur als onderscheidend kenmerk van het merk. Kleur of kleurencombinatie : Voor iedere kleur opgeven welk onderdeel van het merk in deze kleur is uitgevoerd (volgens vereisten van bepaalde verdragsluitende partijen) : 9 ANDERE GEGEVENS a) Translitteratie van het merk (indien van toepassing) : b) Vertaling van het merk (volgens vereisten van bepaalde verdragsluitende partijen) i) Engels : ii) Frans : c) Aankruisen wat van toepassing is : Drie-dimensionaal merk Collectief merk d) Beschrijving van het merk indien deze in het basisdepot of de basisinschrijving is opgenomen : MP-NL-1998/3

31 31 76 Pagina 4 10 WAREN EN DIENSTEN (indien de beschikbare ruimte niet voldoende is, alle waren en diensten op bijlage vermelden) Klasse Waren en diensten 11 VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN Landen waarvoor bescherming wordt gevraagd aankruisen DK Denemarken FI Finland GB Verenigd Koninkrijk * IS IJsland LT Litouwen NO Noorwegen SE Zweden * Indien het Verenigd Koninkrijk wordt aangeduid, verklaart de deposant dat hij de intentie heeft het merk, zelf of met zijn toestemming, te gaan gebruiken in het Verenigd Koninkrijk voor de bovengenoemde waren en diensten. 12 HANDTEKENING VAN DEPOSANT OF GEMACHTIGDE Naam: Datum : (dd-mm-jjjj) Hoedanigheid: Bijlagen (aantal en soort) : MP-NL-1998/4

32 76 32 Pagina 5 RECHTEN EN WIJZE VAN BETALING RECHTEN zie bijgevoegde lijst ZWITSERSE FRANKEN a) basisemolument voor 10 jaar => aantal waren- en extra totaal dienstenklassen emolument extra boven de derde emolumenten x = => aantal landen waarop het aanvullings- totaal aanvullingsemolument emolument aanvullingsvan toepassing is emolumenten x = => SUBTOTAAL b) individuele rechten (Zwitserse franken) : Aangeduide verdrag- Individueel recht Aangeduide verdrag- Individueel recht sluitende partijen sluitende partijen Totaal individuele rechten => TOTAAL c) BENELUXRECHT ƒ/bef => MP-NL-1998/5

33 33 76 Pagina 6 WIJZE VAN BETALING aan het Benelux-Merkenbureau (bewijs bijvoegen aub) naam van de opdrachtgever : datum : overschrijving op rekening nr. cheque rekening-courant nr. (dd-mm-jjjj) rechtstreeks aan WIPO naam van de opdrachtgever : datum : overschrijving op rekening bij de Crédit Suisse, Genève overschrijving op girorekening , Genève cheque rekening-courant nr. (dd-mm-jjjj) MP-NL-1998/6

34 76 34 Pagina 7 Vervolgblad Merk : Nummer van het basisdepot of van de basisinschrijving : MP-NL-1998/7

35 35 76 VERNIEUWING VAN DE INTERNATIONALE INSCHRIJVING In te vullen door de deposant In te vullen door het Benelux-Merkenbureau Kenmerk Telefoon Fax 1 INTERNATIONALE INSCHRIJVING Nummer : Merk : Vervaldatum : (dd-mm-jjjj) 2 HOUDER (zoals ingeschreven in het internationale register) Naam : Adres : 3 GEMACHTIGDE Naam : Adres : 4 VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN a) De vernieuwing van de internationale inschrijving wordt gevraagd voor elk van de aangeduide Verdragsluitende Partijen waarvoor geen gehele weigering of geen volledige nietigverklaring, en geen intrekking in het internationale register zijn ingeschreven. b) De vernieuwing van de internationale inschrijving wordt gevraagd voor de aangeduide Verdragsluitende Partijen als bedoeld onder a), met uitzondering van de volgende Partijen : c) Naast de aangewezen Verdragsluitende Partijen als bedoeld onder a), wordt vernieuwing van de internationale inschrijving gevraagd voor de hierna vermelde Verdragsluitende Partijen hoewel een gehele weigering in het internationale register is ingeschreven : MV-NL-1998/1

36 76 36 Pagina 2 5 HANDTEKENING Naam: Datum : (dd-mm-jjjj) Hoedanigheid: MV-NL-1998/2

37 37 76 Pagina 3 RECHTEN EN WIJZE VAN BETALING RECHTEN zie bijgevoegde lijst ZWITSERSE FRANKEN a) basisemolument => indien van toepassing, extra-recht voor "délai de grâce" => aantal waren- en extra totaal dienstenklassen emolument extra boven de derde emolumenten x = => aantal landen waarop het aanvullings- totaal aanvullingsemolument emolument aanvullingsvan toepassing is emolumenten x = => SUBTOTAAL b) individuele rechten (Zwitserse franken) : Aangeduide verdrag- Individueel recht Aangeduide verdrag- Individueel recht sluitende partijen sluitende partijen Totaal individuele rechten => TOTAAL c) BENELUXRECHT ƒ/bef => MV-NL-1998/3

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2003 Nr. 182

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2003 Nr. 182 6 (1962) Nr. 10 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2003 Nr. 182 A. TITEL Benelux-Verdrag inzake de warenmerken, met bijlage (te weten de Eenvormige Beneluxwet op de merken; Brussel,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 216

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 216 6 (1962) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1974 Nr. 216 A. TITEL Benelux-Verdrag inzake de warenmer ken, met bijlage (te weten de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken)

Nadere informatie

0.2 De correspondentie met het BHIM moet worden gevoerd in: de taal voor doorzending van de aanvraag tot internationale inschrijving aan de WIPO

0.2 De correspondentie met het BHIM moet worden gevoerd in: de taal voor doorzending van de aanvraag tot internationale inschrijving aan de WIPO Harmonisatiebureau voor de Interne Markt (BHIM) In te vullen door het BHIM: Datum van ontvangst Aantal bladzijden Aanvraag tot internationale inschrijving volgens het Protocol van Madrid 0 Bijzonderheden

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. 41 (1966) Nr. 3. JAARGANG 1974 Nr. 217

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. 41 (1966) Nr. 3. JAARGANG 1974 Nr. 217 41 (1966) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1974 Nr. 217 A. TITEL Benelux-V erdrag inzake Tekeningen of Modellen, met Bijlage; Brussel, 25 oktober 1966 B. TEKST De tekst van

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 43 (1998) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 115 A. TITEL Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 37

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 37 41 (1997) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2009 Nr. 37 A. TITEL Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen; Straatsburg,

Nadere informatie

TARIEVEN MERKRECHT per 1 januari 2010 conform bijgaande voorwaarden merkenrecht

TARIEVEN MERKRECHT per 1 januari 2010 conform bijgaande voorwaarden merkenrecht TARIEVEN MERKRECHT per 1 januari 2010 conform bijgaande voorwaarden merkenrecht TARIEVEN MERKREGISTRATIE BENELUX (België, Nederland, Luxemburg) Kosten BBIE* Depot individueel merk (incl. vooronderzoek

Nadere informatie

IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994

IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994 IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994 1 P.R. of China 317,601 2 United Kingdom 313,998 3 U.S. of America 303,541 4 Austria 300,036 5 Singapore 299,143 6 Korea 294,383 7 Chinese Taipei 292,39 8 Czech

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 121

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 121 37 (1997) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2009 Nr. 121 A. TITEL Protocol inzake gecombineerd vervoer over binnenwateren bij de Europese Overeenkomst inzake belangrijke internationale

Nadere informatie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie Tarieven Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie MERKDEPOT Depot van een merk voor 1 t/m 3 klassen voor een periode van 10 jaar: Basisbedrag (eenmalig bedrag)

Nadere informatie

Aantal bladzijden. Taal voor doorzending van de aanvraag tot internationale inschrijving aan de WIPO: Frans Engels Spaans

Aantal bladzijden. Taal voor doorzending van de aanvraag tot internationale inschrijving aan de WIPO: Frans Engels Spaans In te vullen door het EUIPO: Datum van ontvangst Aantal bladzijden Aanvraag tot internationale inschrijving volgens het protocol van Madrid 0 Bijzonderheden ten behoeve van de procedure bij het EUIPO 0.1

Nadere informatie

Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten

Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten (Tekst geldend op: 12-04-2011) Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2003 Nr. 105

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2003 Nr. 105 74 (1977) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2003 Nr. 105 A. TITEL Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 216

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 216 31 (1970) Nr. 19 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 216 A. TITEL Protocol ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van het Benelux- Verdrag inzake warenmerken 1 ), met

Nadere informatie

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Nieuwe aanvrage tot registratie officiële taksen in totale kosten in * basisbedrag t/m 3 klassen 755 1055 toeslag merk in kleur 250 275 Vernieuwing

Nadere informatie

Actuele winterbandenverplichting in Europa

Actuele winterbandenverplichting in Europa Actuele winterbandenverplichting in Europa De regelgeving over de verplichting van winterbanden en sneeuwkettingen in Europa verandert continu. Om uzelf goed voor te bereiden op een veilige reis, vindt

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET DEPOTFORMULIER

TOELICHTING OP HET DEPOTFORMULIER TOELICHTING OP HET DEPOTFORMULIER De toelichting bij het depotformulier is genummerd in de volgorde van de punten op het formulier. 1 Uw referenties Bij uw referentie vermeldt u uw eigen referentie- of

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 23 (2011) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2013 Nr. 238 A. TITEL Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld;

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 15. Europees Sociaal Handvest, met Bijlage; Turijn, 18 oktober 1961

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 15. Europees Sociaal Handvest, met Bijlage; Turijn, 18 oktober 1961 35 (1961) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2004 Nr. 15 A. TITEL B. TEKST Europees Sociaal Handvest, met Bijlage; Turijn, 18 oktober 1961 De tekst van het Handvest is geplaatst

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier Verzoek tot wijziging van de inschrijving in het Benelux-register

Toelichting bij het formulier Verzoek tot wijziging van de inschrijving in het Benelux-register Blad 1 van 4 Opmerkingen vooraf: Mocht de ruimte op het formulier niet toereikend zijn, dan staat het u vrij de gegevens op te nemen in een bijlage. Verwijs in dat geval bij het betreffende punt op het

Nadere informatie

INTERNATIONALE INSCHRIJVING VOLGENS HET SYSTEEM VAN MADRID op basis van een Caribisch Nederlands depot Tarievenlijst met ingang van

INTERNATIONALE INSCHRIJVING VOLGENS HET SYSTEEM VAN MADRID op basis van een Caribisch Nederlands depot Tarievenlijst met ingang van 1/11 INTERNATIONALE INSCHRIJVING VOLGENS HET SYSTEEM VAN MADRID op basis van een Caribisch s depot Tarievenlijst met ingang van 05.11.2016 Een bemiddelingstarief 103 USD is verschuldigd voor elke aanvraag

Nadere informatie

Toelichting bij formulier Vernieuwing van een Benelux-Merkinschrijving

Toelichting bij formulier Vernieuwing van een Benelux-Merkinschrijving Blad 1 van 3 Lees vóór het invullen van iedere vraag eerst het overeenkomstige onderdeel van de toelichting. Puntsgewijze toelichting 1 Uw referenties Bij uw referentie vermeldt u uw eigen referentie-

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 41 (1996) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2013 Nr. 29 A. TITEL Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de

Nadere informatie

Statistieken ste Vierdaagse. Barometer 2016 alle

Statistieken ste Vierdaagse. Barometer 2016 alle Statistieken 2016 100 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2016 gesteld op 50.000. In totaal zijn 4.325 personen uitgeloot voor de 100 ste Vierdaagse. Barometer 2016 alle lopers

Nadere informatie

Benelux-depot van een merk

Benelux-depot van een merk Blad 1 van 5 Depotdatum Vervaldatum Uw referenties Referentie Contactpersoon Telefoon E-mail 1 Bankgegevens (lees de toelichting) (Post)bankrekeningnummer IBAN code Op naam van IBAN code 2 Deposant Naam

Nadere informatie

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Albanië dubbele 14-12-2001 22-07-2004 15-11-2005 Trb.2004, 281 Argentinië dubbele 04-03-1994 27-12-1996

Nadere informatie

Een merk is een teken dat dient ter onderscheiding van de producten en/of diensten van een onderneming.

Een merk is een teken dat dient ter onderscheiding van de producten en/of diensten van een onderneming. 1. Wat is een merk? Een merk is een teken dat dient ter onderscheiding van de producten en/of diensten van een onderneming. Met een teken wordt bedoeld: een herkenbaar iets dat de handelaar gebruikt om

Nadere informatie

Statistieken ste Vierdaagse. Barometer 2017 alle

Statistieken ste Vierdaagse. Barometer 2017 alle Statistieken 2017 101 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2017 gesteld op 47.000. In totaal zijn 3.403 personen uitgeloot voor de 101 ste Vierdaagse. Barometer 2017 alle lopers

Nadere informatie

Opmerking bij alle grafieken die volgen. In de statistieken zijn alleen de gegevens opgenomen van iedereen die zich heeft aangemeld.

Opmerking bij alle grafieken die volgen. In de statistieken zijn alleen de gegevens opgenomen van iedereen die zich heeft aangemeld. Statistieken 2014 98 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2014 gesteld op 46.000. In totaal zijn 7.844 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2014 alle lopers % uitval

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 4 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse

Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2015 gesteld op 46.000. In totaal zijn 5.462 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2015 alle lopers % uitval

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70 13 (2013) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 70 A. TITEL Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering

Nadere informatie

0.2 De correspondentie met het BHIM moet worden gevoerd in: de taal voor doorzending van de aanvraag tot internationale inschrijving aan de WIPO

0.2 De correspondentie met het BHIM moet worden gevoerd in: de taal voor doorzending van de aanvraag tot internationale inschrijving aan de WIPO Harmonisatiebureau voor de Interne Markt (BHIM) In te vullen door het BHIM: Datum van ontvangst Aantal bladzijden Aanvraag tot internationale inschrijving volgens het Protocol van Madrid 0 Bijzonderheden

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180 47 (1997) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2004 Nr. 180 A. TITEL Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit merken BES 1

Uitvoeringsbesluit merken BES 1 Uitvoeringsbesluit merken BES 1 HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze algemene maatregel van bestuur en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet merken BES;

Nadere informatie

11562/08 CS/lg DG H 1 A

11562/08 CS/lg DG H 1 A RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 juli 2008 (OR. en) 11562/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0074 (C S) VISA 239 COMIX 554 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 13.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 334/37 UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 11 december 2013 tot wijziging van Besluit 2012/226/EU betreffende de tweede reeks gemeenschappelijke veiligheidsdoelen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 28 (1980) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2011 Nr. 95 A. TITEL Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst; (met Protocol en Gemeenschappelijke

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 66 (1991) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2014 Nr. 39 A. TITEL Overeenkomst betreffende samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 16 (1969) Nr. 8 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2011 Nr. 131 A. TITEL Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek der Filipijnen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N. JAARGANG 1961 Nr. 155

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N. JAARGANG 1961 Nr. 155 31 (1946) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N JAARGANG 1961 Nr. 155 A. TITEL Protocol tot wijziging van de Overeenkomsten, Verdragen en Protocollen inzake verdovende middelen, gesloten

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 9

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 9 27 (1985) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 9 A. TITEL Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts; s-gravenhage, 1 juli

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 446 Beschikking van de Minister van Justitie van 29 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Uitvoeringsbesluit merken

Nadere informatie

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS OVERNACHTINGEN 2015-2016 - 9 maanden VOORLOPIGE CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS 2015-2016 - 9 months PRELIMINARY FIGURES BELGIUM België 15 668 923 15 878 478 +209 555 +1,3% Belgium Nederland 4 071 014 3

Nadere informatie

Toelichting oppositieformulier

Toelichting oppositieformulier BHIM BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT Merken, Tekeningen en Modellen Toelichting oppositieformulier 1. Algemene opmerkingen 1.1 Gebruik van het formulier Het formulier is gratis verkrijgbaar

Nadere informatie

Protocol ter uitvoering van artikel 2, lid 1, van het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken

Protocol ter uitvoering van artikel 2, lid 1, van het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken Protocol ter uitvoering van artikel 2, lid 1, van het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken Bijlage bij Bijblad bij De Industriële Eigendom (38) 15 oktober 1970 (10).

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1967 Nr. 71

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1967 Nr. 71 15 (1948) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1967 Nr. 71 A. TITEL Verdrag nopens de Intergouvernementele Maritieme Consultatieve Organisatie, met twee Bijlagen; Genève, 6 maart

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 245 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

Declaration and Power of Attorney for Patent Application VERKLARING EN VOLMACHT VOOR OCTROOIAANVRAAG

Declaration and Power of Attorney for Patent Application VERKLARING EN VOLMACHT VOOR OCTROOIAANVRAAG Declaration and Power of Attorney for Patent Application VERKLARING EN VOLMACHT VOOR OCTROOIAANVRAAG Als een hieronder vermelde uitvinder, verklaar ik hierbij dat: mijn woonplaats, Postadres en nationaliteit

Nadere informatie

Code Geboorteland Straatnaam

Code Geboorteland Straatnaam Uitwisseling van informatie op grond van artikel 10, eerste lid van de Landsverordening spaarvermogensheffing Info Beneficial owner (1) Data Beneficial owner (2) Naamgegevens(3) Geboortegegevens (4) Adresgegevens

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 176

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 176 42 (1995) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1995 Nr. 176 A. TITEL Protocol betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk tot het Akkoord tussen het Koninkrijk der

Nadere informatie

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland In artikel 1e van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen is vastgesteld dat voor een vreemdeling die in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening

Nadere informatie

Statistieken 2013 97 ste Vierdaagse

Statistieken 2013 97 ste Vierdaagse Statistieken 2013 97 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2013 gesteld op 46.000. In totaal zijn 4.314 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2013 alle lopers % uitval

Nadere informatie

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL www.milo-profi.com 2014 Toerisme in cijfers Tourism in figures XL overnachtingen huurlogies via verhuurkantoren aan de kust 2014 overnight stays in accommodations for rent by rental agencies at the coast

Nadere informatie

TARIEVEN MERKRECHT per 23 maart 2016 conform bijgaande voorwaarden merkenrecht

TARIEVEN MERKRECHT per 23 maart 2016 conform bijgaande voorwaarden merkenrecht TARIEVEN MERKRECHT per 23 maart 2016 conform bijgaande voorwaarden merkenrecht TARIEVEN MERKREGISTRATIE BENELUX (België, Nederland, Luxemburg) BBIE* Depot individueel merk, digitaal (incl. vooronderzoek

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2006 Nr. 170

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2006 Nr. 170 68 (1975) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2006 Nr. 170 A. TITEL Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag betreffende uitlevering; Straatsburg, 15 oktober 1975 B. TEKST

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 26 (2006) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 67 A. TITEL Multilaterale Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, de Republiek Albanië, Bosnië

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 9 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 9. Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout, 1994; Genève, 26 januari 1994

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 9. Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout, 1994; Genève, 26 januari 1994 66 (1994) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2009 Nr. 9 A. TITEL Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout, 1994; Genève, 26 januari 1994 B. TEKST De Engelse en de Franse

Nadere informatie

Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen 1

Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen 1 VII-1 Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen 1 VII Uitvoeringsreglement van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen 1. Deze tekst is een uitgave verzorgd door het Benelux-Merkenbureau.

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 10/11/2009 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Land Botswana 03/07/09 Herziene

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96 53 (1970) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1989 Nr. 96 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Finland betreffende het internationale

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg; s-gravenhage, 4 mei 1971

TRACTATENBLAD VAN HET. Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg; s-gravenhage, 4 mei 1971 15 (1971) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2011 Nr. 264 A. TITEL Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg; s-gravenhage, 4 mei 1971 B.

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2008 Nr. 166

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2008 Nr. 166 40 (1972) Nr. 9 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2008 Nr. 166 A. TITEL Overeenkomst houdende oprichting van een Europees Universitair Instituut; Florence, 19 april 1972 B. TEKST

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

Benelux-verdrag inzake de warenmerken

Benelux-verdrag inzake de warenmerken I-1 Benelux-Regelgeving inzake merken 1 I 1. Deze tekst is een uitgave verzorgd door het Benelux-Merkenbureau. Hoewel er bij het verzorgen ervan de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 199

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 199 33 (1983) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 199 A. TITEL Overeenkomst inzake samenwerking bij de bestrijding van verontreiniging van de Noordzee door olie en andere

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 89

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 89 7 (2008) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2009 Nr. 89 A. TITEL Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Somalië betreffende

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad. betreffende het Europees burgerinitiatief

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad. betreffende het Europees burgerinitiatief EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.9.2017 COM(2017) 482 final ANNEXES 1 to 7 BIJLAGEN bij het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief {SWD(2017)

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1987 Nr. 158

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1987 Nr. 158 14 (1987) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1987 Nr. 158 A. TITEL Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1964 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1964 Nr. 96 33 (1958) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1964 Nr. 96 A. TITEL Verdrag over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken; New York,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1996 Nr. 261

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1996 Nr. 261 83 (1995) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 261 A. TITEL Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier Verzoek tot wijziging van de inschrijving in het Benelux-merkenregister

Toelichting bij het formulier Verzoek tot wijziging van de inschrijving in het Benelux-merkenregister Blad 1 van 5 Opmerkingen vooraf: Mocht de ruimte op het formulier niet toereikend zijn, dan staat het u vrij de gegevens op te nemen in een bijlage. Verwijs in dat geval bij het betreffende punt op het

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1968 Nr. 1

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1968 Nr. 1 52 (1967) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1968 Nr. 1 A. TITEL Notawisseling tussen de Nederlandse en de Keniase Regering inzake de toepassing van het op 26 september 1898

Nadere informatie

2 Leveringen van goederen naar

2 Leveringen van goederen naar 2 Leveringen van goederen naar landen binnen de EU 2.1 Levering van goederen binnen de EU aan een buitenlandse ondernemer 2.1.1 intracommunautaire leveringen Hoofdregel bij grensoverschrijdende leveringen

Nadere informatie

Tekeningen en modellen

Tekeningen en modellen Tekeningen en modellen 1. Wat is een tekening of model? Een tekening (2D) of model (3D) is het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan dat nieuw is en een eigen karakter heeft. Het uiterlijk

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier voor het indienen van een vordering tot nietigverklaring van een Gemeenschapsmerk

Toelichting bij het formulier voor het indienen van een vordering tot nietigverklaring van een Gemeenschapsmerk BHIM - BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT Merken, Tekeningen en Modellen Toelichting bij het formulier voor het indienen van een vordering tot nietigverklaring van een Gemeenschapsmerk 1.

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011

toerisme in cijfers tourism in figures aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011 in cijfers tourism in figures 2011 XL 01 aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011 Kennisbeheer Juni 2012 2 AANTAL OVERNACHTINGEN NAAR LOGIESVORM,

Nadere informatie

Arbitrage: vaak meer voordelen dan nadelen, maar wees selectief

Arbitrage: vaak meer voordelen dan nadelen, maar wees selectief Arbitrage: vaak meer voordelen dan nadelen, maar wees selectief Een kritische benadering Peter CALLENS Algemene kenmerken Vrijwillig mechanisme voor beslechting van betwistingen Kan ad hoc zijn of institutioneel

Nadere informatie

FIAT RADIONAV - Europe. SD 2012

FIAT RADIONAV - Europe. SD 2012 3URGXFWGDWDVKHHW +,*+/,*+76 FIAT RADIONAV - Europe. SD 2012 Beschikbaarheid: 04/2011 Merk Fiat Systeem Instant NAV Onderdeelnummer klant 51900429 Onderdeelnummer NAVTEQ T1000-17913 Dekkingsoverzicht Inclusief

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Uitwisseling van bankinlichtingen. Kalender van (art. 26 OESO) 16 juli 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 63

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 63 6 (1925) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1974 Nr. 63 A. TITEL Schikking betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid; '$-Gravenhage, 6

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27 57 (1998) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1999 Nr. 27 A. TITEL Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zuid-Afrika

Nadere informatie

BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN

BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN 1 AT - Oostenrijk Flutiform 50 Mikrogramm/5 Mikrogramm pro Sprühstoß Druckgasinhalation

Nadere informatie

Expertisecentrum Europees Recht. De nieuwe QMVstemregels. uitgelegd. Liesbeth A Campo (BZ/DJZ-ER) Den Haag 20 november 2014

Expertisecentrum Europees Recht. De nieuwe QMVstemregels. uitgelegd. Liesbeth A Campo (BZ/DJZ-ER) Den Haag 20 november 2014 Expertisecentrum Europees Recht De nieuwe QMVstemregels uitgelegd Liesbeth A Campo (BZ/DJZ-ER) Den Haag 20 november 2014 Inhoud Basisregels volgens Lissabon Nieuw Ioannina-mechanisme Bijzondere situaties

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculteit der Rechtsgeleerdheid First results of a study into social policies for divorced families in the United States Mandatory parenting plans, mediation and parental divorce education Het ouderschapsplan

Nadere informatie

Grensoverschrijdende betalingen

Grensoverschrijdende betalingen Grensoverschrijdende betalingen Snel en makkelijk geld overschrijven naar een buitenlandse rekening Valable à partir du 1 e janvier 2007 Gelgig vanaf 1 januari 2007 Het leven van vandaag is zo opgevat

Nadere informatie

107.883 EUROPA - PUZZEL. Stuklijst. Aantal Afmetingen (mm)

107.883 EUROPA - PUZZEL. Stuklijst. Aantal Afmetingen (mm) 0.88 ROPA - PUZZEL Stuklijst Aantal Afmetingen (mm) MDF-plaat 0x0x, MDF-plaat bedrukt 0x0x, Houten bal met gat 0 Ø 0 Beuken rondhout Ø X 00 N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs.

Nadere informatie

FACTSHEETshort PEPPERS

FACTSHEETshort PEPPERS FACTSHEETshort PEPPERS Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts15@gmail.com Paprika s: Nederland verliest terrein aan Spanje Export Nederland dit jaar fors gedaald De Nederlands export

Nadere informatie

Toelichting omzettingsformulier

Toelichting omzettingsformulier BHIM - HARMONISATIEBUREAU VOOR DE INTERNE MARKT Merken, Tekeningen en Modellen Toelichting omzettingsformulier Algemene opmerkingen Het omzettingsformulier wordt ter beschikking gesteld door het Harmonisatiebureau

Nadere informatie

Toelichting aanvraagformulier vervallenverklaring Gemeenschapsmerk

Toelichting aanvraagformulier vervallenverklaring Gemeenschapsmerk Toelichting aanvraagformulier vervallenverklaring Gemeenschapsmerk 1. Algemene opmerkingen 1.1 Het formulier Het formulier is gratis verkrijgbaar bij het BHIM en kan worden gedownload van de website van

Nadere informatie

FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML

FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML 1 Algemeen Dit document beschrijft de manier waarop men door middel van een XML file- verpakkingsfiches kan importeren in FostPack. U vindt het schema en een

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET FORMULIER VERZOEK TOT WIJZIGING VAN DE INSCHRIJVING IN HET CARIBISCH NEDERLANDS MERKENREGISTER

TOELICHTING BIJ HET FORMULIER VERZOEK TOT WIJZIGING VAN DE INSCHRIJVING IN HET CARIBISCH NEDERLANDS MERKENREGISTER TOELICHTING BIJ HET FORMULIER VERZOEK TOT WIJZIGING VAN DE INSCHRIJVING IN HET CARIBISCH NEDERLANDS MERKENREGISTER Opmerkingen vooraf: Mocht de ruimte op het formulier niet toereikend zijn, dan kunt u

Nadere informatie

Vlaanderen kende in 2012 laagste aantal tienermoeders ooit

Vlaanderen kende in 2012 laagste aantal tienermoeders ooit Vlaanderen kende in 2012 laagste aantal tienermoeders ooit In 2012 bereikte het tienerouderschapscijfer in Vlaanderen een historisch laagterecord van 6 bevallingen per 1000 tieners (15-19 jaar). Ook in

Nadere informatie

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking*

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* 1. Oostenrijk Geen visum nodig voor een verblijf van 2. Afghanistan DP - houders van diplomatieke paspoorten

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het voorstel voor een. Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het voorstel voor een. Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt met betrekking tot

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. Verdrag betreffende de Europese Unie; (met Protocollen) Maastricht, 7 februari 1992

TRACTATENBLAD VAN HET. Verdrag betreffende de Europese Unie; (met Protocollen) Maastricht, 7 februari 1992 10 (1992) Nr. 13 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 182 A. TITEL Verdrag betreffende de Europese Unie; (met Protocollen) Maastricht, 7 februari 1992 B. TEKST De Nederlandse

Nadere informatie

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN?

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? 2/09/2008-22/10/2008 Er zijn 329 antwoorden op 329 die voldoen aan uw criteria DEELNAME Land DE - Duitsland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Denemarken 20

Nadere informatie

I. OVEREENKOMSTEN. van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

I. OVEREENKOMSTEN. van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen I. OVEREENKOMSTEN Overeenkomst tussen de Republiek Albanië en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen

Nadere informatie