Omdat de diverse regelingen zo verschillend zijn, worden ze afzonderlijk behandeld:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omdat de diverse regelingen zo verschillend zijn, worden ze afzonderlijk behandeld:"

Transcriptie

1 Inleiding Intellectuele eigendom is een beladen term: Intellectuele eigendom is geen eigendom. De analogie met eigendom loopt om filosofische redenen, om praktische redenen, om technische redenen én om juridische redenen, mank. Intellectuele eigendom is een vlag die vele ladingen dekt. Het samen gooien van een reeks heel diverse regelingen op één hoop en onder één noemer werkt eerder verwarrend dan verduidelijkend. Omdat de diverse regelingen zo verschillend zijn, worden ze afzonderlijk behandeld: Wapens, handelsnamen, merken, tekeningen, modellen, domeinen Kopierecht (Copyright) De collectieve inning van copyright Thuiskopievergoedingen Digital Rights/Restriction Management Portretrecht, beeldrecht Octrooien Handels- of bedrijfsgeheimen en diverse andere regelingen (chiprecht, databankrecht, kwekersrecht) De intellectuele rechten van de overheid Toch hebben deze verschillende regeling ook iets gemeenschappelijk: het zijn door de overheid (wetgever) toegekende monopolies (exclusieve rechten) op intellectuele werken. De valse analogie met eigendom wordt verder uitgebreid besproken in het luik copyright. 1

2 Inhoud Wapens, handelsnamen, merken, tekeningen, modellen, domeinen... 3 Kopierecht (Copyright)... 7 Collectieve inning Thuiskopievergoedingen Digital Rights/Restrictions Management Portretrecht, beeldrecht Octrooien Handels- of bedrijfsgeheimen Nog meer diverse regelingen De intellectuele rechten van de overheid

3 Wapens, handelsnamen, merken, tekeningen, modellen, domeinen ANALYSE Een eerste categorie van intellectuele rechten zijn rechten op namen, symbolen en tekens die als doel hebben rechtspersonen en producten van elkaar te onderscheiden. Deze rechten hebben tot doel te verhinderen dat anderen zich als jou voordoen, of hun namaakproducten presenteren alsof ze jouw originele producten zijn. In geval van betwistingen, is het belangrijkste criterium de mate waarin verwarring kan ontstaan wanneer niet-rechthebbenden zich presenteren onder dezelfde of een gelijkaardige handelsnaam, merk, De historisch oudste vorm is de heraldiek. Hierbij worden wapens ( wapenschilden ) aan personen, instellingen en families verleend. Het voeren van andermans verleend of erkend wapen, is verboden. 1 Het staat iedereen vrij een wapen te kiezen en te voeren dat nog niet door iemand anders gevoerd wordt, ook zonder erkenning. 2 Voor de erkenning van oude wapens en het verlenen van nieuwe niet-adellijke wapens (die aan bepaalde heraldische regels voldoen) zijn de gemeenschappen bevoegd, en leidt in Vlaanderen de Vlaamse Heraldische Raad alles in goede banen. Zo heeft de Vlaamse Heraldische Raad de Vlaamse gemeenten en provincies begeleid, zodat ze allen een wapen en een vlag hebben vastgesteld. Met de wapenschilden van studentenverenigingen, -kringen en -clubs verkoos de Vlaamse Heraldische Raad zich dan weer niet bezig te houden. Wat betreft de adellijke heraldiek is de redenering echter dat die verbonden is met het verlenen van adelbrieven, wat een koninklijk prerogatief is gebleven 3 dat door de Raad van Adel opgevolgd wordt, een organisme dat onder de bevoegdheid van de (federale) minister van Buitenlandse Zaken valt. Modernere vormen zijn het handelsnaamrecht en het merkenrecht. Een handelsnaam is een naam waaronder een onderneming of een onderdeel daarvan aan het handelsverkeer deelneemt: een familienaam, een fantasienaam, een beschrijvende naam of een combinatie. Meestal is de handelsnaam identiek aan de ondernemingsnaam die in haar statuten vermeld staat, en waaronder een onderneming bij de Kamer van Koophandel is 1 Decreet van 3 februari 1998 houdende vaststelling van het wapen van privé-personen en instellingen, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1998, blz. 8307, art. 9 2 Dit principe heet de capacité héraldique of Wappenfähigkeit van personen 3 Belgische Grondwet, art

4 ingeschreven, maar dat hoeft niet. De handelsnaam komt tot stand door het feitelijke gebruik ervan, wat bijvoorbeeld blijkt uit het gebruik van de handelsnaam op briefpapier, reclamemateriaal, gebouwen, auto s of een website. Voor het ontstaan van het alleenrecht om onder je eigen handelsnaam handel te voeren (beperkt tot de streek waar de onderneming actief is) is registratie bij de Kruispuntbank niet verplicht. Een merk is een teken waarmee de producten of diensten van een onderneming kunnen worden onderscheiden van die van concurrenten. Het kan daarbij gaan om een naam (in woorden of afkorting), maar evengoed om tekeningen ( logo s ), kleuren, vormen van goederen of van hun verpakking, geluiden, Een merknaam van een product kan hetzelfde zijn als de handelsnaam van de producent ervan, maar kan er evengoed van verschillen. In tegenstelling tot een handelsnaam, is een merk pas beschermd als het geregistreerd is. Dat kan het Benelux-bureau voor de Intellectuele Eigendom te Den Haag, of bij het Harmonisatiebureau voor de Interne Markt in Alicante (Spanje), voor bescherming in de volledige Europese Unie. Een merk kan wereldwijd geregistreerd worden bij de World Intellectual Property Organization in Genève (Zwitserland) mits eerst depot is gedaan in de Benelux of de Europese Unie. Registratie bij het Benelux-bureau geeft een onderneming 10 jaar het exclusieve recht erop, maar die periode kan eindeloos verlengd worden. Naast het merk kan ook de vorm zelf van een gebruiksvoorwerp als tekening ( tweedimensionaal uiterlijk ) of model ( driedimensionaal uiterlijk ) beschermd worden, op voorwaarde dat de vorm niet door een technisch oogmerk ingegeven is (maar dus puur voor de marketing is). Indien er wel een technisch nut is, kan mogelijks de vorm als technische innovatie met een octrooi beschermd worden. Net als bij een merk is een tekening of model slechts beschermd als het gedeponeerd is, bij het Benelux-bureau voor de Intellectuele Eigendom te Den Haag. Het alleenrecht op een gedeponeerde tekening of model geldt voor 5 jaar en kan verlengd worden tot een maximale duur van 25 jaar. Met de opkomst van het internet is er nog een nieuwe vorm bijgekomen waarmee rechtspersonen zich exclusief kunnen identificeren: internetdomeinen. De registratie van een domeinnaam laat toe om een website op te zetten, adressen aan te maken In dat opzicht verschilt een domeinnaam wel van een wapenschild, handelsnaam of merk: het exclusief gebruik van een domeinnaam wordt op de eerste plaats technisch afgedwongen, via software met domeinresolutieprotocollen, eerder dan wettelijk/juridisch. Registratie voor een 4

5 .be domein kan bij de Belgische Vereniging voor Internetdomeinregistratie, en registratie voor een.eu domein kan bij het EURid consortium. Dat zijn privé-verenigingen zonder winstoogmerk. Registratie van een internetdomein gebeurt voor de periode van 1 jaar, maar die periode kan eindeloos vernieuwd worden. Er bestaan nog andere vormen. Zo beheert de Scottish Register of Tartans, een agentschap van de Schotse Overheid, een databank bij met geregistreerde tartans, dat zijn de gekleurde ruitjespatronen van kilts. 4 VISIE Het oogmerk van wetgever om rechtspersonen het exclusieve recht te verlenen op het gebruik van een merknaam en logo is volledig terecht. Zo kunnen namaakproducten (namaak-luxehorloges, namaak-merkkledij ) tegengegaan worden. Zo kunnen reputaties worden opgebouwd en beschermd. Het nut van deze rechten en de principes trekt Jong N-VA niet in twijfel. Vanuit de bezorgdheid om de vrijheid van meningsuiting moeten we erover waken dat ontevreden klanten en actiegroepen het recht behouden om kritiek te uiten op personen en bedrijven. Het merkrecht, tekeningrecht en/of vormrecht houden niet in dat een bedrijf het exclusieve recht heeft om over haar eigen merk te berichten. Recenties, berichtgeving, kritiek, aanklacht en persiflage moeten mogelijk blijven. Daartoe is het merk/logo/tekening of vorm gebruiken of parodiëren een geldige actievorm, zolang er geen verwarring kan ontstaan dat de tekst (flyer, website ) van het bedrijf zelf afkomstig is. Zo is het niet omdat een bedrijf de merknaam ACME 5 gebruikt en op allerhande manieren beschermd heeft, dat dit bedrijf een ontevreden klant zou kunnen verhinderen om het domein acmesucks.eu te registreren en er een anti-acme website op te beheren. NAAR DE TOEKOMST De rechten van de rechthebbenden van wapens, handelsnamen, merken, tekeningen, modellen, en domeinen mogen niet allesomvattend worden, maar moeten in verhouding blijven tegenover het oogmerk om situaties waarin verwarring kan ontstaan, te vermijden. 4 Naar aanleiding van de culturele uitwisseling Vlaanderen/Schotland 2002 is er ook een blauw-zwartgeel-witte tartan voor Vlaanderen geregistreerd onder het referentienummer A Company that Makes Everything (voorbeeldje uit de Looney Tunes Road Runner tekenfilmpjes) 5

6 Zo mag een zoekrobot (zoals Google) in het antwoord op een query dat een merk-, product- of bedrijfsnaam bevat, reclame vertonen voor concurrerende bedrijven, zolang duidelijk is dat het niet gaat om een link naar de website van het gevraagde merk, product of bedrijf. Jong N-VA is voorstander van een Vlaams top level domain.vla, 6 maar dat dossier zit momenteel in de koelkast. 7 Jong N-VA is voor de afschaffing van de adel (waardoor ook de versnipperde bevoegdheid van heraldiek volledig bij de gemeenschappen terecht komt). Ook moet de Vlaamse Heraldische Raad hun weigerachtige houding tegenover de erkenning van schilden van studentenverenigingen, -kringen en -clubs herzien

7 Kopierecht (Copyright) ANALYSE Kopierecht (copyright) is het recht om te bepalen hoe, waar en wanneer een werk openbaar gemaakt of verveelvoudigd wordt. Het kan toekomen aan auteurs (auteursrecht), uitvoerders (billijke vergoeding), en kan (gedeeltelijk) aan derden worden doorverkocht. Historisch kwam het in sommige gevallen ook aan uitgevers (the Stationers Company) toe. Auteursrecht is het recht van de maker of een eventuele rechtverkrijgende van een werk (tekst, muziek, film, kunst) om te bepalen hoe, waar en wanneer zijn werk openbaar gemaakt of verveelvoudigd wordt. De rechthouder kan dit bepalen door toelatingen ( licenties ) te verlenen, meestal tegen een vergoeding. Eens de rechthouder een kopie in de markt heeft gebracht, heeft hij geen verdere controle over wat er met die kopie gebeurt. Zo kan de eigenaar van een boek of CD dat boek of die CD gewoon doorverkopen zonder iets aan de auteur/uitgever/copyrighthouder te laten weten (als de oorspronkelijke eigenaar geen kopie voor zichzelf meer heeft). Dit is het first sale principe. Bij het communiceren en toegankelijk maken van informatie zonder fysiek vaste reproductie, zoals over het internet, geldt het first sale principe niet. Enkel expressies van ideeën kunnen onder auteursrecht vallen: nooit ideeën an sich. Het auteursrecht ontstaat automatisch van rechtswege. 8 Men hoeft niets te deponeren, te registreren of aan te vragen. Van zodra je eigen werk publiceert, rust er auteursrecht op. Een rechthebbend auteur kan er wel voortijdig afstand van doen. De auteursrechtelijke economische exploitatiebevoegdheid is overdraagbaar en kan dus verkocht worden, of in een arbeidscontract aan de werkgever overgedragen worden (voor werken die gemaakt zijn op het werk). Het auteursrecht is beperkt in de tijd. Wanneer de periode vervalt, komt het werk in het publieke domein terecht en kan iedereen ermee doen wat hij/zij wil. De duur van die beperkte periode is in de loop der jaren wel sterk gestegen: tegenwoordig geldt auteursrecht in de Europese Unie tot 70 jaar na het overlijden van de (langstlevende) auteur. 8 Sinds de Conventie van Bern van 9 september 1886 betreffende de oprichting van een internationale unie voor de bescherming van literaire en artistieke werken. 7

8 Werken waar nog auteursrecht op rust, maar waarvan de auteur niet te achterhalen valt of niet te bereiken valt, worden weeswerken ( orphan works ) genoemd. Morele rechten Morele rechten zijn een speciale categorie van auteursrechten. In tegenstelling tot de auteursrechtelijke economische exploitatiebevoegdheid zijn ze niet overdraagbaar. Het gaat om het recht van de auteur om bij openbaarmaking van het werk zijn/haar naam als maker vermeld te zien; het recht zich te verzetten tegen de openbaarmaking van het werk onder een andere benaming of titel; het recht zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de maker of aan zijn waarde in deze hoedanigheid; en het recht zich te verzetten tegen een ongewenste andere wijziging in het werk. Naburige rechten voor uitvoerders en producenten Naburige rechten zijn de rechten van uitvoerende kunstenaars en/of producenten om mee te beslissen hoe, waar en wanneer zijn werk wordt openbaar gemaakt of verveelvoudigd. Naburige rechten maken deel uit van het begrip copyright maar staan naast de auteursrechten. In principe heb je om een liedje in het openbaar na te spelen dus de toelating nodig van zowel de auteur (of zijn vertegenwoordigers) als de uitvoerder(s) (of hun vertegenwoordigers). In de praktijk zal je beide apart moeten vergoeden. De vergoeding voor uitvoerende kunstenaars wordt billijke vergoeding genoemd. Naburige rechten ontstaan eveneens automatisch van rechtswege. Ze gelden voor een periode van 50 jaar. Fair use In bepaalde gevallen heeft men het recht om zonder toelating van wie dan ook, kopieën te maken en te verspreiden van een stuk van een werk waarop copyright rust. De belangrijkste klasse van dit rechtmatig heet fair use in de Amerikaanse rechtspraak, maar ook in de Europese wetgeving zijn gelijkaardige principes ingeschreven. Een kopie van een stuk van een werk valt onder fair use als het gemaakt wordt met het oogmerk van kritiek, polemiek, recensie, commentaar, verslaggeving, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, bloemlezing, karikatuur, pastiche of parodie. 8

9 Soms wordt in de beoordeling daarbij ook rekening gehouden met Of het fragment dat gekopieerd wordt niet groter is dan noodzakelijk om dit doel te bereiken (je punt te maken in het geval van kritiek, bijvoorbeeld); ook de kwaliteit van de kopie kan hierbij een factor zijn die in rekening wordt genomen; of het geen afbreuk doet aan de economische waarde van het orignieel Thuisgebruik Rechthebbenden kunnen zich niet verzetten tegen het afspelen van werken in huiselijke kring, en kopieën maken voor thuisgebruik (vb. back-up). Ook kunnen ze zich niet verzetten tegen uitlening door bibliotheken (uitleningsinstellingen die door de overheid zijn erkend of opgericht). Afgeleide werken Een afgeleid werk is een werk dat gebaseerd is op een eerder werk. De transformatie kan klein of groot zijn: een vertaling zijn, een filmversie, of een vervolg met dezelfde personages. De toestemming van de rechthebbende van het oorspronkelijk werk kan in sommige gevallen nodig zijn om het afgeleide werk te mogen publiceren of reproduceren, al is dat voor afgeleide werken met voldoende verschil (voorbeeld: fan fiction) een wettelijk grijze zone. Van burgerrechterlijk naar strafrechterlijk Inbreuk op de auteursrechten en de naburige rechten was oorspronkelijk een louter burgerrechterlijke aangelegenheid, tussen de rechthebbende en diegene die een inbreuk pleegde. In de recente tijdens is zo n inbreuks stoemelings als misdrijf in het strafwet geslopen. De misdrijven bepaald [op het auteursrecht en de naburige rechten] worden gestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot drie jaar en met een geldboete van 100 tot EUR 9 of met een van die straffen alleen. In geval van herhaling binnen vijf jaar na een in kracht van gewijsde gegane veroordeling wegens dezelfde inbreuk, worden de opgelopen straffen op het dubbele van het maximum gebracht Te verhogen met de opdeciemen uit de wet van 5 maart Tegenwoordig is dat een vermenigvuldiging met 5,5. 10 Auteursrechtwet, zijnde de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, gewijzigd bij de wet van 8 juni 2008 houdende diverse bepalingen (I), Belgisch Staatsblad van 16 juni 2008, art. 81 9

10 VISIE Imitatie is meer dan alleen de meest oprechte vorm van gevlei. Kopiëren ligt in de menselijke sociale natuur. Het is meest efficiënte manier waarop we van kinds af aan dingen leren: door na te zeggen, na te spelen, na te apen, na te doen. Proberen, imiteren en repeteren. Het doel van copyright Copyright is geen natuurrecht. Integendeel: de vrijheid van meningsuiting is er rechtstreeks mee in tegenspraak. De Amerikaanse Grondwet gaf het Congres expliciet de mogelijkheid (maar niet de verplichting) om copyright- en patentwetgeving in te voeren, maar dan wel enkel met dat oogpunt voor ogen: enkel om de Vooruitgang van de Wetenschap en de nuttige Kunsten te bevorderen. The Congreſs shall have Power ( ) To promote the Progreſs of Science and useful Arts, 11 by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries 12 Redelijke copyright en patenten, beperkt in tijd, is een mogelijk middel; een rijke cultuur met een schat aan werken in het publieke domein en allerlei uitvindingen om het leven te verbeteren, is het doel. De creatieve makers van inkomsten voorzien was dus geen doel op zich! The copyright bargain 18e-eeuwse denkers verdedigden de copyrightwet als een goede deal (de copyright bargain) tussen het publiek en de auteurs. Het publiek gaf haar natuurrecht andermans ideeën te kopiëren tijdelijk af, en kreeg in ruil de voordelen van een culturele omgeving waarin meer werken geschreven en gepubliceerd zouden worden. Aangezien een drukpers een dure aangelegenheid was, en slechts een handvol (rijke) drukkers er één hadden, was het weggeruilde natuurrecht louter theoretisch. In principe mocht het dan wel zo zijn dat iedereen 11 Oorspronkelijk was het begrip Science breder dan Wetenschap vandaag: ook de kunsten vielen eronder, en daarop mocht het Congres copyright mogelijk maken. Met Useful Arts werd de nuttige techniek (domeinen waar uitvindingen in mogelijk zijn, waarop dan weer patenten kunnen toegekend worden) bedoeld. 12 Grondwet van de Verenigde Staten, artikel 1, sectie 8, clausule 8 10

11 voordien het recht had alles zo maar te publiceren, in de praktijk had het overgrote deel van het publiek daar helemaal de middelen niet toe. Vandaar dat de deal zo voordelig was. Vandaag is de context een heel stuk verschillend. Vandaag heeft het grote publiek wél kopieermachines, ipods en computers met toegang tot het Internet. Vandaag is de technologie om gepubliceerde werken te kopiëren wél massaal voor handen. Daar waar het grote publiek in de 18de eeuw iets voor niets kreeg in de deal, verbiedt de copyrightwetgeving vandaag wél mogelijke handelingen. Handelingen die het publiek bovendien ook effectief liever zou doen. In deze nieuwe context zou een nieuw evenwicht moeten ontstaan tussen de rechten van het publiek en de incentives aan artiesten om de cultuur te verrijken. Volgens de oorspronkelijke logica en verantwoording van copyright, zou een dergelijk nieuw evenwicht dichter aan de kant van het publiek zou moeten liggen, daar die vandaag wél iets opgeeft (waar dat vroeger niet zo was). Met andere woorden: kortere copyrighttermijnen, minder verregaande voorwaarden, meer fair use. De valse analogie met eigendom Eigendom is een concept dat de mensheid uitgevonden heeft om eerlijk om te gaan met schaarse, rivalaire goederen. Stel dat ik een brood heb, en Anna en ik hebben honger. Ik kan mijn brood zelf opeten. Dat is mijn recht, het is nu eenmaal mijn eerlijk verdiend brood. Daarmee is mijn honger gestild, maar die van Anna niet. Alternatief kan ik het brood met Anna delen. Als ik het brood mooi in twee deel, kunnen Anna en ik elk een half brood eten. Ik kan ook galant Anna het volledige brood schenken, maar dan moet ik zelf op mijn kin kloppen. Wat ik ook doe, zonder bijkomend brood van buitenaf, zal het stuk brood dat ik eet en het stuk brood dat Anna eet samen nooit meer dan één brood vormen. Ieder stuk dat ik eet, kan Anna niet eten. Brood is, zoals zoveel tastbare dingen, een rivalair en schaars goed. 13 Om met die schaarste van rivalaire goederen om te gaan, heeft mensheid eigendom ingevoerd: een fundamentele peiler van onze maatschappijordening. Thomas Jefferson wist al dat dit voor ideeën en informatie niet geldt. Ideeën, expressies, melodieën en muziek zijn in tegenstelling tot tastbare goederen niet rivalair: 13 Stel dat iemand er vandaag in slaagt om Jezus magie te herhalen door het rivalair karakter van broden en vissen (tijdelijk) op te heffen (Matteüs 15:29 39; Marcus 6:30 44; Lucas 9:10 17; Johannes 6:1 15), moet die persoon dan echt licenties op intellectuele waarde van dat brood en die vissen verwerven? Het zou toch absurd zijn dat zo iemand het niet-rivalair brood niet zou mogen delen zonder toestemming van de bakker van het oorspronkelijk brood, of de niet-rivalaire vissen niet zou mogen uitdelen zonder de visser te vergoeden! 11

12 If nature has made any one thing leſs ſuſceptible than all others of excluſive property, it is the action of the thinking power called an idea, which an individual may excluſively poſſeſs as long as he keeps it to himſelf; but the moment it is divulged, it forces itſelf into the poſſeſſion of every one, and the receiver cannot diſpoſſeſs himſelf of it. Its peculiar character, too, is that no one poſſeſſes the leſs, because every other poſſeſſes the whole of it. He who receives an idea from me, receives inſtruction himself without leſſening mine; as he who lights his taper at mine, receives light without darkening me. 14 Als ik een kopie van uw muziekbestand maak, verhindert dat niet dat u verder naar uw muziekbestand kunt blijven luisteren. Bij eigendom zijn de rechten van de eigenaar vrij absoluut. Dat is bij de verschillende vormen van intellectuele eigendom niet het geval. Zo is copyright op dit moment een regulair kader dat haar toepassing vindt iedere keer een kopie gemaakt wordt, tenzij dat voor fair use redenen gebeurt en enkel dan. Wanneer een kopie (van een boek bijvoorbeeld) gelezen wordt, doorverkocht wordt (volgens het first sale principe), onder de poot van een tafel gelegd wordt om het tafelblad waterpas te krijgen, verbrand wordt, dan heeft de rechthebbende daar niets maar dan ook niets over te zeggen. Wanneer iemand van buiten een gedicht opzegt in zichzelf, of met een melodietje in zijn hoofd zit of dagdroomt omtrent een plot of een verhaaltje of eens setting waarop copyright rust dan heeft de rechthebbende daar niets maar dan ook niets over te zeggen. Read/write cultuur Het verderbouwen op wat voorafgaat is niet alleen van toepassing in de techniek, maar ook in de kunst. Dat gaat vaak verder dan gewoon citaties en verwijzingen. Er zijn kunstvormen die uit nauwelijks iets anders bestaan dan het bewerken, herinterpreteren, al dan niet parodiëren, samplen, transformeren, verrijken (of soms verarmen), van oude themata, melodieën, verhaallijnen, Maar daarom is die kunst niet minderwaardig. Zo zijn de mooiste Disneyfilms vaak diegene die eerder bestaande verhalen gewoon (ongevraagd) verfilmden, op een manier die onder copyrightwetgeving zonder toelating niet wettelijk zou zijn. 14 Thomas Jefferson, brief aan Isaac McPherson van woensdag 13 augustus

13 Ook het gewone publiek is vaak intensief bezig met het creatief omspringen met het cultureel erfgoed. YouTube staat vol met thuisgemaakte montages, bewerkingen, die strikt genomen copyrightsovertredingen zijn. En daar zitten hier en daar wel een aantal pareltjes tussen. In andere gevallen gaat het om een mondain gebruik, zonder grote artistieke waarde. Een thuis opgenomen filmpje van een kleuter die op de muziek van de radio danst, bijvoorbeeld. Remix is een belangrijke en cultureel waardevolle vorm van expressie geworden; de technieken van kopiëren en bewerken van het culturele materiaal tot nieuwe expressies (vaak met nieuwe inzichten of om andere standpunten of visies te uiten) worden de basisvaardigheden van morgen, zoals lezen en schrijven dat zijn vandaag. 15 Maar rights-clearing is zo complex dat het voor de professionele contentonwikkelaars ook een belangrijke hindernis is in het creëren 16 van nieuwe cultuur. Herwaardering van de schaarse uitvoeringen Met de verminderde inkomsten uit copyright-rechten bracht een verduring, maar ook een heropleving, met zich mee met de schaarse vormen van uitvoering: live-optredens van muziek (inclusief festivals), live stand-up comedy, vertoningen van films in cinema met hogekwaliteitsprojectie (al dan niet in 3D) Hier is er wel sprake van schaarste, omdat zowel het aantal zitplaatsen als de tijd die de optredende artiesten erin steken (ook al herhalen ze tientallen keren hetzelfde optreden) beperkt zijn. Het is duidelijk dat dit vormen van dienstverlening zijn met een prijssetting die wel aan de markt onderhevig is. Copyright is niet nodig om deze vorm van cultuur te laten floreren integendeel: het uitwisselen van beeld- en muziekfragmenten werkt als een vorm van mondaan-mondreclame voor deze uitvoeringen. Een herwaardering van kunstuitvoeringen zou ook een weerslag moeten vinden in een waardering van het statuut van (uitvoerend) kunstenaar. Duur van copyright 15 Zie het werk van prof. Lawrence Larry Lessig: waaronder de voordracht How creativity is being strangled by the law, TED conferentie, Monterey, Californië, in maart of zijn boek Remix, Making art and commerce thrive in a hybrid economy, Pinguin, 2008 (uitgebracht onder de Creative Commons Attributie-Niet-commercieel licentie) 16 Of voor het op DVD uitbrengen, zoals in het geval van Buiten De Zone, dat omwille van clearing jaren op zich liet wachten. 13

14 Het overgrote deel van de inkomsten uit copyright wordt verdiend in de eerste 6 jaar na het uitbrengen van werken. De economische meerwaarde van lange copyright is uiterst beperkt voor de gewone rechthebbenden (tenzij je een catalogus met klassiekers beheert) maar de culturele kost (cultureel erfgoed waarop niet verder gebouwd mag worden) is groot. Al helemaal belachelijk is het retro-actief verlengen van copyright op bestaande werken. Zelfs wie de illusie koestert dat hogere incentives nodig zijn om ook in de toekomst culturele werken van hoge kwaliteit te zien bloeien, moet toch beseffen dat die incentives niet zullen werken met terugwerkende kracht. De artiesten van een halve eeuw geleden, velen onder hen zijn ondertussen al dood, zullen heus niet in de tijd terugkeren om meer en betere muziek te produceren, als hun erfgenamen decennia langer van hun royalty s zullen kunnen genieten. 17 Invloed van Mickey Mouse Bij de verschillende wetgevingen die de duur van copyright verlengen valt op hoe de duur van de copyright op werken uit de late jaren 20 (zoals Walt Disney s Steamboat Willie uit 1928) ook steeds mee retro-actief verlengd wordt. Het lobbywerk van het Disney-imperium speelt hier duidelijk mee. Terecht spreekt men dan ook over Mickey Mouse Copyright Extension Act(s). De fallacy van harmonisatie door verlengingen tussen VS en EU Voorstanders van verlengingen hebben er vaak de mond van vol hoe telkens de verlenging er zogezegd voor zorgt dat de termijnen in overeenstemming worden gebracht met die van de overkant van de oceaan. Maar wie de wetgeving gedetailleerd bekijkt, merkt dat die op één of ander punt het zogenaamde doel van harmonisatie voorbij schiet, waarop een tijdje later in een ander segment van de culturele sector of aan de andere kant van de oceaan dan weer om een volgende stap in harmonisatie geroepen wordt. En opmerkelijk, telkens worden alleen voorstellen die de verkeerde richting blijven uit gaan (die termijnen verlengen, fair use inperken, ) in overweging genomen. Criminalisering van de burgers In toenemende mate voert het publiek, de jonge generatie nog het meest, haar protest niet meer via de politiek maar inciviek door de verstrekkende en verstikkende wetgeving massaal 17 Brief van amici curiæ economen tegen the Sonny Bono Copyright Term Extension Act, maandag 20 mei 2002, ingediend in Eldred v. Ashcroft, 537 US 186 (2003), 2 7 verloren. Ook Milton Friedman tekende mee, ondanks dat hij eerder als voorwaarde gesteld had dat deze redenering als no-brainer omschreven zou worden (wat er uiteindelijk niet in die bewoording staat). 14

15 en frequent met de voeten te treden. Draconische copyrightwetgeving maakt en masse misdadigers van de jeugd. De hoeveelheid wetgeving stijgt de laatste jaren enorm, en de wetgeving vervreemdt in veel gevallen meer van normale, rationeel en ethisch verdedigbare, normen. Door al die wetgeving evolueren we naar een situatie waar quasi iedereen quasi dagelijks quasi achteloos de wet overtreedt. In een wereld waar alles verboden is, inclusief normaal gedrag, is iedereen een out-law. Op termijn werkt dat ook heel corrumperend wat betreft de naleving van wetten die wel rechtvaardig en rationeel en ethisch verdedigbaar zijn. Verantwoordelijkheid van Internet Service Providers Bij de laatste pogingen om meer geld te slaan uit copyright, vragen de organisaties die rechthebbenden groeperen, dat de Internet Service Providers wettelijk verplicht zouden worden om hun internetverkeer te filteren op het doorsturen van werken waarop copyright rust. Wat betreft de ISPs die instaan voor de verbinding met het Internet, is dit zowel technisch als filosofisch onterecht. Technisch, omdat deep packet screening/inspection enkel kan werken als de internetklanten hun verkeer niet versleutelen (en zelfs dan niet eenvoudig is); en filosofisch dit het elektronisch equivalent is van De Post die alle post zou moeten controleren of er geen beschermde teksten in de brieven worden gestuurd. Ook digitaal hoort het briefgeheim te gelden. Wat betreft bedrijven die hosting aanbieden, liggen de zaken iets anders. Er valt iets te zeggen voor de huidige wetgeving dat stelt dat hostingbedrijven niet zomaar aansprakelijk gehouden kunnen worden voor wat hun gebruikers op hun servers plaatsen, op voorwaarde dat ze op vraag van de rechthebbenden gecontesteerde bestanden verwijderen (of offline halen of de toegang ertoe verhinderen). Toch moet erop toegezien worden dat procedure daartoe echter voldoende mogelijkheid aan de gebruiker laat om argumenten van wettig gebruik (fair use, parodie) te kunnen inroepen. De verantwoordelijkheid van het hosting-bedrijf heeft natuurlijk geen invloed op peer-topeer-verkeer, want daarbij worden de bestanden (per definitie) niet gehost op servers, maar bij de individuele peers zelf, wat dus als een vorm van post beschouwd kan worden en dus door (het equivalent van) briefgeheim beschermd zou moeten zijn. 15

16 Waarom copyright niet onmiddellijk helemaal afschaffen? Geconfronteerd met steeds excessiever wordende copyright, is het niet verwonderlijk dat er stemmen opgaan om copyright dan maar onmiddellijk helemaal af te schaffen, zoals de Piratenpartij bepleit. Het invoeren van dit andere extreem zal echter evenmin een goede zaak zijn voor de rijkdom van onze culturele ruimte. Daarom moet het prioritair zijn om eerst de excessen van de huidige wetgeving aan te pakken. Een meer geleidelijke afschaffing laat ook toe bij te sturen wanneer de slinger naar de andere kant doorslaat (een gezond conservatief principe). NAAR DE TOEKOMST Substantieel verkorten van de duur van copyright Voor het overgrote deel van alle professionele werken, ongeacht of het nu gaat om audio, video, beeld of literatuur, wordt de quasi-totaliteit van de opbrengsten in de eerste 6 jaar na publicatie gegenereerd. Voor ieder jaar dat de beschermingstermijn langer wordt, is de gegenereerde marginale meerwaarde voor de makers steeds meer verwaarloosbaar, maar loopt de maatschappelijke kost voor liefhebbers en hergebruikers steeds verder op. Alle retro-actief verlengingen van copyright moeten ongedaan gemaakt worden waardoor het publieke domein eindelijk opnieuw wordt bijgevuld. Jong N-VA pleit voor een automatische copyright van 15 jaar die de rechthebbenden door registratie, tegen een beperkte prijs, kunnen verlengen met 15 jaar daarbovenop. Deze duur geldt zowel voor copyright op naam van natuurlijke personen en bedrijven, ongeacht de leeftijd en levensduur van de auteurs. Jong n-va ziet deze periode als een gulden evenwicht: voldoende lang opdat professionele creatievelingen hun werk kunnen verzilveren, en dus een voldoende stimulus om goede werken te creëren; maar kort genoeg opdat de werken het publieke domein kunnen versterken voordat ze in de nevelen des tijds verdwijnen. Voor echt succesvolle werken laat de bijkomende 15 jaar toe om een tweede keer het werk te kunnen verzilveren bij de 20 e en 25 e verjaardag. Denk hierbij aan Nevermind van Nirvana. Deze verlenging geldt enkel wanneer de rechthebbende de moeite doet om de verlenging aan te vragen. Voor minder succesvolle en bekende werken is de kans groot dat de rechthebbende daar geen belang bij ziet en dus aan registratie verzaakt. Het zijn precies die werken die het gemakkelijkst onder de problematiek van weeswerken vallen. Doordat de 16

17 copyright na 15 jaar reeds vervalt (zonder registratie) wordt die problematiek voor een groot stuk opgelost. Uitbreiding van fair use Fair use moet worden uitgebreid, in plaats van ingekrompen. Vooral afgeleide werken moeten mogelijk worden zonder toelating van de rechthebbende, zeker wanneer het gaat om nieuwe werken met voldoende eigen nieuwe originele bijdrage. Denk hierbij aan fan fiction, of aan een uitbreiding van een werk in zo n mate dat het originele werk er slechts nog een klein deeltje van vormt. 18 Het gebruik van overduidelijk onterechte dreigementen met copyright-claims om meningsuiting te verhinderen of de auteurs/uitgevers/publiceerders van meningsuiting te intimideren, moet actief bestreden en strafrechterlijk bestraft worden. 19 Uitbreiding van het begrip huiselijke kring Het digitaal delen van werken met een kleine, beperkte groep vrienden zonder commercieel oogmerk is het digitaal equivalent van het samen beluisteren in huiselijke kring. Een kinderkribbe zou onder de regeling moeten vallen waar scholen nu onder vallen. Muziek wordt er gebruikt met een educatief doel. Kinderkribbes kopen ook de cd s en betalen dus sowieso al rechten. Weeswerken Wanneer de rechthebbende van een werk niet eenvoudig nagegaan kan worden, mag een werk niet zomaar verloren gaan indien iemand bona fide het wil gebruiken. De schadeloosstelling die de alsnog-opduikende rechthebbende kan eisen, mag niet te hoog liggen wanneer de gebruiker kan aantonen een redelijke poging ondernomen te hebben om de rechthebbende te achterhalen om er toelating aan te vragen. Dit geldt bijvoorbeeld overduidelijk voor het 18 Voorbeeld: Fredrik Colting s 60 Years Later: Coming Through the Rye als sequel op Jerome David Salinger s The Catcher in the Rye. Of nog: het verboden-en-dus-nooit-uitgegeven werk met literaire kritiek en naslagwerk van Rowling s Harry Potter universum The Harry Potter Lexicon. 19 Dat gebeurt vandaag wel degelijk. Zie onder andere bijvoorbeeld ABC Radio KSFO v. Spocko, Daily Kos, Updated:Spocko-jumps-in Ook de Scientology-sekte heeft de gewoonte juridisch agressief met copyrightclaims te dreigen om de verspreiding van kritiek op de sekte en haar Xenu-en-het-buitenaards-leven-vertelseltjes te blokkeren. 17

18 alsnog (digitaal) verspreiden van boeken die out-of-print (en fysiek dus nauwelijks te verkrijgen) zijn (denk Google Books). Verwijzen naar is niet hetzelfde als kopiëren of publiceren Wie zegt waar een werk gevonden kan worden, bijvoorbeeld door het posten van een (hyper)link op het Internet, publiceert dat werk niet, en heeft dan ook geen enkele aansprakelijkheid tegenover de rechthebbende. Het is het digitale equivalent van het vertellen waar het werk gevonden kan worden (door middel van titel, of ISBN, of bewaarplaats in een bibliotheek of zo). Ook deep linking moet volledig toegestaan zijn. Aan de andere kant hebben de systeembeheerders natuurlijk alle vrijheid om met deep linking anders om te gaan (extra advertenties tonen ter compensatie van de niet-geziene advertenties die mensen die via de thuispagina surfen wel gezien zouden hebben, bijvoorbeeld). Decriminalisatie Overtredingen op het copyright horen niet in het strafrecht thuis en moeten (opnieuw) beschouwd worden als burgerrechterlijke aangelegenheden tussen de rechthebbende en diegene die een inbreuk pleegt zowel voor overtredingen op kleine als op grote schaal. De enige mogelijke bestraffing van overtredingen dienen dan ook burgerrechterlijke schadevergoedingen te zijn; in geen geval gevangenisstraffen, of boetes, of uitsluitingen van het Internet. 20 En de schadeloosstellingen dienen berekend te worden op de werkelijke inkomsten die de rechthebbenden mislopen hebben, niet zomaar een forfetaire kostprijs vermenigvuldigd met het aantal mensen dat door de overtreding met de werken in contact gekomen is. Als de rechthebbende zo n schadeclaim indient, moet hij kunnen bewijzen dat al die mensen, ware het niet van de overtreding, dat forfetair bedrag over zouden gehad hebben om met het werk in contact te komen. Geen coöperatie met nieuwe internationale structuren die copyright nog verstrengen 20 Wat nu wel het geval is in Frankrijk, bij herhaaldelijke aanklachten van inbreuk (niet noodzakelijk bewezen inbreuken, wegens geen due process), sinds de invoering van de HADOPI-wet favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet,

19 De aanstormende Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) gaat nog verder de verkeerde richting uit, zeker wat betreft copyright. Dat kunnen we niet goedkeuren en kunnen we niet aan meewerken. 19

20 Collectieve inning ANALYSE Collectieve inningsvennootschappen: een overzicht Collectieve inning van thuiskopievergoedingen (zie verder): Auvibel voor thuiskopievergoedingen voor dragers die audiovisuele werken kunnen bevatten (CD-R); en Reprobel voor kopieerrechtvergoedingen voor visuele reproductie en het leenrecht, wat zogezegd ten goede aan komt auteurs en uitgevers. De maffia der copyrightmaffia s, SABAM, voor auteursrecht, komt zogezegd ten goede aan de auteurs, componisten en uitgevers. Voor billijke vergoeding is er Uradex, voor de billijke vergoeding aan uitvoerders en SIMIM voor billijke vergoeding aan producenten. Uradex en SIMIM outsourcen aan Honebel voor horecazaken en Outsourcing Partners voor anderen. Voor auteursrechten is er Almo; Assucopie voor auteurs; BAVP; Copiebel voor uitgevers; Copiepresse voor uitgevers; Imagia rond audiovisuele werken; JAM (SAJ) voor auteurs; KVBKB (ARAPB) voor auteurs; SABAM voor auteurs (en componisten en uitgevers); SACD voor auteurs; SCAM voor auteurs; SEMU voor uitgevers; SOFAM voor auteurs; Procibel; Reprocopy voor uitgevers; Repro PP voor uitgevers; Repropress voor uitgevers; Ruit voor uitgevers; VEWA voor auteurs. Geen presumptie dat muziek aan copyright van een bij SABAM aangesloten lid onderhevig is De bewijslast dat een bepaald inningskantoor recht heeft op het innen van vergoedingen voor bepaalde werken, ligt bij het inningskantoor. De vraag van SABAM aan de mensen die op evenementen muziek afspelen om een voorafgaande vraag tot toelating in te dienen heeft geen wettelijk dwingende grond en is niet juridisch afdwingbaar. 21 Eigen beheer Niettegenstaande enig andersluidend beding, kunnen de statuten, reglementen of overeenkomsten van (collectieve innings)vennootschappen een rechthebbende niet beletten 21 Arrest 2007/AR/2545 van het Hof van Beroep Gent van 28 september 2009 in de zaak Alain Meulebrouck t. SABAM 20

Een kritische analyse over de noodzakelijkheid van intellectuele eigendomsrechten in de 21ste eeuw.

Een kritische analyse over de noodzakelijkheid van intellectuele eigendomsrechten in de 21ste eeuw. Faculteit rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012 2013 Een kritische analyse over de noodzakelijkheid van intellectuele eigendomsrechten in de 21ste eeuw. «Een onderzoek naar alternatieve

Nadere informatie

Auteursrecht voor Jonge Mediamakers

Auteursrecht voor Jonge Mediamakers Tutorial Auteursrecht voor Jonge Mediamakers Basisprincipes, do s & dont s Colofon Auteursrecht voor Jonge Mediamakers auteur(s): Jeroen Verschakelen, Joyce Verhaert, Eva Lievens 2014 Een publicatie van

Nadere informatie

De thuiskopie in de digitale samenleving: Op weg naar een heffing op P2P?

De thuiskopie in de digitale samenleving: Op weg naar een heffing op P2P? Faculteit rechtsgeleerdheid Universiteit gent Academiejaar 2011 2012 TECHNOLOGIE EN DE AFDWINGING VAN HET AUTEURSRECHT: De thuiskopie in de digitale samenleving: Op weg naar een heffing op P2P? Masterproef

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic Inleiding: Internet is gigantisch. Het is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Internet is toegankelijk vóór iedereen en te gebruiken dóór iedereen.

Nadere informatie

INTELLECTUELE RECHTEN

INTELLECTUELE RECHTEN 7 INTELLECTUELE RECHTEN 7 INTELLECTUELE RECHTEN 274 - handelsnaam, merk en franchise 7.1 AUTEURSRECHT 276 - auteursrecht laten registreren (wettelijk depot, ISBN, ISSN, NUR) 7.1.1 Exploitatierechten 278

Nadere informatie

DIGITAAL DEPOT Auteursrechtelijk luik: stand van zaken

DIGITAAL DEPOT Auteursrechtelijk luik: stand van zaken http://www.edavid.be DIGITAAL DEPOT Auteursrechtelijk luik: stand van zaken AUTEURS: Evi WERKERS en Hannelore DEKEYSER Legal Researchers ICRI KULeuven 20 oktober 2006, Leuven 0. INHOUDSTAFEL 0. Inhoudstafel...

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN HET AUTEURSRECHT

DE TOEKOMST VAN HET AUTEURSRECHT DE TOEKOMST VAN HET AUTEURSRECHT BIJDRAGEN SYMPOSIUM 15.10.2004 Prof. dr. ir. E. Huizer Mr. Chr.A. Alberdingk Thijm Prof. mr. P.B. Hugenholtz Mr. K.J. Koelman XS4ALL Bits of Freedom DE TOEKOMST VAN HET

Nadere informatie

Efficiënte auteurs en softwarecontracten in de informatiemaatschappij

Efficiënte auteurs en softwarecontracten in de informatiemaatschappij Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012-13 Efficiënte auteurs en softwarecontracten in de informatiemaatschappij Tendensen in een digitale wereld Masterproef van de opleiding Master

Nadere informatie

Intellectuele eigendomsrechten in het kader van de online ontsluiting van cultureel erfgoed.

Intellectuele eigendomsrechten in het kader van de online ontsluiting van cultureel erfgoed. Intellectuele eigendomsrechten in het kader van de online ontsluiting van cultureel erfgoed. Barbara Dierickx / Rony Vissers PACKED vzw PACKED vzw treedt in Vlaanderen op als nationale coördinator voor

Nadere informatie

INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos. Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004

INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos. Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004 INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004 Inhoud: INTERNET EN RECHT ALGEMEEN... 3 ELEKTRONISCHE HANDEL... 4 ELEKTRONISCHE RECLAME EN SPAM... 7 PRIVACY... 9 INTERNETGEBRUIK

Nadere informatie

CONTRACTEREN ROND AUTEURSRECHTEN

CONTRACTEREN ROND AUTEURSRECHTEN CONTRACTEREN ROND AUTEURSRECHTEN Joris Deene, advocaat, verbonden aan het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed juni 2011 Deze bundel en bijhorende

Nadere informatie

Auteursrecht en Open leermiddelen. Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal. Dr. L.

Auteursrecht en Open leermiddelen. Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal. Dr. L. Auteursrecht en Open leermiddelen Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal Dr. L. Guibault Instituut voor Informatierecht Universiteit van Amsterdam Amsterdam Juni

Nadere informatie

Masterproef. Tax shelter in de boekensector. Inne Lemmens. Master Handelswetenschappen Afstudeerrichting Accountancy en Fiscaliteit

Masterproef. Tax shelter in de boekensector. Inne Lemmens. Master Handelswetenschappen Afstudeerrichting Accountancy en Fiscaliteit Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde Masterproef Tax shelter in de boekensector Inne Lemmens Master Handelswetenschappen Afstudeerrichting Accountancy en Fiscaliteit Promotor: Dhr Antoine

Nadere informatie

Volledig programma. Het informatietijdperk vraagt om een informatiepartij.

Volledig programma. Het informatietijdperk vraagt om een informatiepartij. Piratenpartij Nederland Postbus 346, 3500 AH Utrecht www.piratenpartij.nl info@piratenpartij.nl Piratenpartij Nederland 1 kernpunten standpunten Volledig programma Andere partijen vertellen je graag dat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 29 838 Auteursrechtbeleid 31 766 Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties

Nadere informatie

SABAM VOOR BEGINNERS WWW.SABAM.BE HOE VERDEELT SABAM DE VERGOE- DINGEN? WAT IS SABAM? IK BEN EIGENAAR VAN EEN BAR... HOE IS SABAM GESTRUCTU- REERD?

SABAM VOOR BEGINNERS WWW.SABAM.BE HOE VERDEELT SABAM DE VERGOE- DINGEN? WAT IS SABAM? IK BEN EIGENAAR VAN EEN BAR... HOE IS SABAM GESTRUCTU- REERD? WAT IS SABAM? HOE VERDEELT SABAM DE VERGOE- DINGEN? IK BEN EIGENAAR VAN EEN BAR... SABAM VOOR BEGINNERS HOE IS SABAM GESTRUCTU- REERD? WWW.SABAM.BE AUTEURS- RECHT IN HET DIGITALE TIJDPERK IN WELKE GEVALLEN

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2002) 92 def.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2002) 92 def. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 februari 2002 (25.02) (OR. fr) 6580/02 Interinstitutioneel dossier: 2002/0047 (COD) PI 10 CODEC 242 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur bij

Nadere informatie

edavid Digitale archivering Auteursrecht, technische beschermingsmaatregelen en wettelijk depot Hannelore Dekeyser April 2007 Versie 2.

edavid Digitale archivering Auteursrecht, technische beschermingsmaatregelen en wettelijk depot Hannelore Dekeyser April 2007 Versie 2. edavid Digitale archivering Auteursrecht, technische beschermingsmaatregelen en wettelijk depot Hannelore Dekeyser April 2007 Versie 2.0 In samenwerking met ICRI - K.U.Leuven - IBBT Expertisecentrum David

Nadere informatie

2SHQVRXUFHVRIWZDUHOLFHQWLHV

2SHQVRXUFHVRIWZDUHOLFHQWLHV 2SHQVRXUFHVRIWZDUHOLFHQWLHV $QDO\VHYDQXLWDXWHXUVUHFKWHOLMNRRJSXQW 3LHWHU$XJXVWLMQ9DQ0DOOHJKHP Onder wetenschappelijke begeleiding van Prof. Dr. J. Dumortier en dhr. T. Robrechts,1/(,',1* Een nieuwe wind

Nadere informatie

Het Praktijkboek Cloud Contracten

Het Praktijkboek Cloud Contracten Het Praktijkboek Cloud Contracten Wat u moet weten over cloud contracten gebundeld in een praktische en deskundige gids. Ywein Van den Brande www.crealaw.eu Copyright Crealaw - Ict Law Partners bvba 2013

Nadere informatie

Kennis is macht Francis Bacon, 1597

Kennis is macht Francis Bacon, 1597 Kennis is macht Francis Bacon, 1597 Het geheim der aan Johan Rudolph Thorbecke, 1848 de post toevertrouwde VOORWOORD brieven is onschendbaar Ons wordt nogal eens de vraag gesteld: waarom de naam Piratenpartij?

Nadere informatie

IE(-rechten), P2P en ISP: handhaving van auteursrechten op internet nog mogelijk?

IE(-rechten), P2P en ISP: handhaving van auteursrechten op internet nog mogelijk? IE(-rechten), P2P en ISP: handhaving van auteursrechten op internet nog mogelijk? Inleiding Internettechnologie creëert nieuwe markten en nieuwe mogelijkheden. Het open karakter van internet brengt mee

Nadere informatie

Leidraad intellectuele eigendom

Leidraad intellectuele eigendom Leidraad intellectuele eigendom ISBN: 90-76776-27-x 978-90-76776-27-9 2 VOORWOORD Intellectuele eigendom is een verzamelnaam voor verschillende rechten, die hoofdzakelijk betrekking hebben op voortbrengselen

Nadere informatie

Rekken en strekken met de UsedSoft-formule

Rekken en strekken met de UsedSoft-formule Rekken en strekken met de UsedSoft-formule Is digitale uitputting slechts van toepassing op computerprogramma s of kan deze ook worden doorgetrokken naar andere auteursrechtelijk beschermde werken? W.G.L.

Nadere informatie

Federale Verkiezingen M E M OR A N D U M

Federale Verkiezingen M E M OR A N D U M Federale Verkiezingen M E M OR A N D U M 10 juni 2007 2 T e s t - Inhoudstafel Voorwoord 4 1. Consumentenrechten 1.1. Bescherming van Belgische consumenten binnen de Europese Unie 1.2. Concurrentie 1.3.

Nadere informatie

De invloed van Digital Rights Management op de huidige bedrijfsmodellen

De invloed van Digital Rights Management op de huidige bedrijfsmodellen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Vakgroep Beleidsinformatie, operationeel beheer en technologiebeleid Voorzitter: Prof. Dr. R. Paemeleire De invloed van Digital Rights Management op de huidige bedrijfsmodellen

Nadere informatie

ICTRecht in de praktijk

ICTRecht in de praktijk 04 - december 2014 ICTRecht in de praktijk Hoe verkrijgt u de auteursrechten op bestelde software? Wie is verantwoordelijk voor het maken van back-ups? Online kansspelen: verandering van beleid en wetgeving

Nadere informatie

Collectieve rechtenorganisaties en mededinging

Collectieve rechtenorganisaties en mededinging Collectieve rechtenorganisaties en mededinging Verschenen in AMI 2004, p. 45-50 en 89-97. K.J. Koelman Er is de laatste tijd veel te doen over de collectieve rechtenorganisaties. Er is een nieuwe wet die

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie