Omdat de diverse regelingen zo verschillend zijn, worden ze afzonderlijk behandeld:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omdat de diverse regelingen zo verschillend zijn, worden ze afzonderlijk behandeld:"

Transcriptie

1 Inleiding Intellectuele eigendom is een beladen term: Intellectuele eigendom is geen eigendom. De analogie met eigendom loopt om filosofische redenen, om praktische redenen, om technische redenen én om juridische redenen, mank. Intellectuele eigendom is een vlag die vele ladingen dekt. Het samen gooien van een reeks heel diverse regelingen op één hoop en onder één noemer werkt eerder verwarrend dan verduidelijkend. Omdat de diverse regelingen zo verschillend zijn, worden ze afzonderlijk behandeld: Wapens, handelsnamen, merken, tekeningen, modellen, domeinen Kopierecht (Copyright) De collectieve inning van copyright Thuiskopievergoedingen Digital Rights/Restriction Management Portretrecht, beeldrecht Octrooien Handels- of bedrijfsgeheimen en diverse andere regelingen (chiprecht, databankrecht, kwekersrecht) De intellectuele rechten van de overheid Toch hebben deze verschillende regeling ook iets gemeenschappelijk: het zijn door de overheid (wetgever) toegekende monopolies (exclusieve rechten) op intellectuele werken. De valse analogie met eigendom wordt verder uitgebreid besproken in het luik copyright. 1

2 Inhoud Wapens, handelsnamen, merken, tekeningen, modellen, domeinen... 3 Kopierecht (Copyright)... 7 Collectieve inning Thuiskopievergoedingen Digital Rights/Restrictions Management Portretrecht, beeldrecht Octrooien Handels- of bedrijfsgeheimen Nog meer diverse regelingen De intellectuele rechten van de overheid

3 Wapens, handelsnamen, merken, tekeningen, modellen, domeinen ANALYSE Een eerste categorie van intellectuele rechten zijn rechten op namen, symbolen en tekens die als doel hebben rechtspersonen en producten van elkaar te onderscheiden. Deze rechten hebben tot doel te verhinderen dat anderen zich als jou voordoen, of hun namaakproducten presenteren alsof ze jouw originele producten zijn. In geval van betwistingen, is het belangrijkste criterium de mate waarin verwarring kan ontstaan wanneer niet-rechthebbenden zich presenteren onder dezelfde of een gelijkaardige handelsnaam, merk, De historisch oudste vorm is de heraldiek. Hierbij worden wapens ( wapenschilden ) aan personen, instellingen en families verleend. Het voeren van andermans verleend of erkend wapen, is verboden. 1 Het staat iedereen vrij een wapen te kiezen en te voeren dat nog niet door iemand anders gevoerd wordt, ook zonder erkenning. 2 Voor de erkenning van oude wapens en het verlenen van nieuwe niet-adellijke wapens (die aan bepaalde heraldische regels voldoen) zijn de gemeenschappen bevoegd, en leidt in Vlaanderen de Vlaamse Heraldische Raad alles in goede banen. Zo heeft de Vlaamse Heraldische Raad de Vlaamse gemeenten en provincies begeleid, zodat ze allen een wapen en een vlag hebben vastgesteld. Met de wapenschilden van studentenverenigingen, -kringen en -clubs verkoos de Vlaamse Heraldische Raad zich dan weer niet bezig te houden. Wat betreft de adellijke heraldiek is de redenering echter dat die verbonden is met het verlenen van adelbrieven, wat een koninklijk prerogatief is gebleven 3 dat door de Raad van Adel opgevolgd wordt, een organisme dat onder de bevoegdheid van de (federale) minister van Buitenlandse Zaken valt. Modernere vormen zijn het handelsnaamrecht en het merkenrecht. Een handelsnaam is een naam waaronder een onderneming of een onderdeel daarvan aan het handelsverkeer deelneemt: een familienaam, een fantasienaam, een beschrijvende naam of een combinatie. Meestal is de handelsnaam identiek aan de ondernemingsnaam die in haar statuten vermeld staat, en waaronder een onderneming bij de Kamer van Koophandel is 1 Decreet van 3 februari 1998 houdende vaststelling van het wapen van privé-personen en instellingen, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1998, blz. 8307, art. 9 2 Dit principe heet de capacité héraldique of Wappenfähigkeit van personen 3 Belgische Grondwet, art

4 ingeschreven, maar dat hoeft niet. De handelsnaam komt tot stand door het feitelijke gebruik ervan, wat bijvoorbeeld blijkt uit het gebruik van de handelsnaam op briefpapier, reclamemateriaal, gebouwen, auto s of een website. Voor het ontstaan van het alleenrecht om onder je eigen handelsnaam handel te voeren (beperkt tot de streek waar de onderneming actief is) is registratie bij de Kruispuntbank niet verplicht. Een merk is een teken waarmee de producten of diensten van een onderneming kunnen worden onderscheiden van die van concurrenten. Het kan daarbij gaan om een naam (in woorden of afkorting), maar evengoed om tekeningen ( logo s ), kleuren, vormen van goederen of van hun verpakking, geluiden, Een merknaam van een product kan hetzelfde zijn als de handelsnaam van de producent ervan, maar kan er evengoed van verschillen. In tegenstelling tot een handelsnaam, is een merk pas beschermd als het geregistreerd is. Dat kan het Benelux-bureau voor de Intellectuele Eigendom te Den Haag, of bij het Harmonisatiebureau voor de Interne Markt in Alicante (Spanje), voor bescherming in de volledige Europese Unie. Een merk kan wereldwijd geregistreerd worden bij de World Intellectual Property Organization in Genève (Zwitserland) mits eerst depot is gedaan in de Benelux of de Europese Unie. Registratie bij het Benelux-bureau geeft een onderneming 10 jaar het exclusieve recht erop, maar die periode kan eindeloos verlengd worden. Naast het merk kan ook de vorm zelf van een gebruiksvoorwerp als tekening ( tweedimensionaal uiterlijk ) of model ( driedimensionaal uiterlijk ) beschermd worden, op voorwaarde dat de vorm niet door een technisch oogmerk ingegeven is (maar dus puur voor de marketing is). Indien er wel een technisch nut is, kan mogelijks de vorm als technische innovatie met een octrooi beschermd worden. Net als bij een merk is een tekening of model slechts beschermd als het gedeponeerd is, bij het Benelux-bureau voor de Intellectuele Eigendom te Den Haag. Het alleenrecht op een gedeponeerde tekening of model geldt voor 5 jaar en kan verlengd worden tot een maximale duur van 25 jaar. Met de opkomst van het internet is er nog een nieuwe vorm bijgekomen waarmee rechtspersonen zich exclusief kunnen identificeren: internetdomeinen. De registratie van een domeinnaam laat toe om een website op te zetten, adressen aan te maken In dat opzicht verschilt een domeinnaam wel van een wapenschild, handelsnaam of merk: het exclusief gebruik van een domeinnaam wordt op de eerste plaats technisch afgedwongen, via software met domeinresolutieprotocollen, eerder dan wettelijk/juridisch. Registratie voor een 4

5 .be domein kan bij de Belgische Vereniging voor Internetdomeinregistratie, en registratie voor een.eu domein kan bij het EURid consortium. Dat zijn privé-verenigingen zonder winstoogmerk. Registratie van een internetdomein gebeurt voor de periode van 1 jaar, maar die periode kan eindeloos vernieuwd worden. Er bestaan nog andere vormen. Zo beheert de Scottish Register of Tartans, een agentschap van de Schotse Overheid, een databank bij met geregistreerde tartans, dat zijn de gekleurde ruitjespatronen van kilts. 4 VISIE Het oogmerk van wetgever om rechtspersonen het exclusieve recht te verlenen op het gebruik van een merknaam en logo is volledig terecht. Zo kunnen namaakproducten (namaak-luxehorloges, namaak-merkkledij ) tegengegaan worden. Zo kunnen reputaties worden opgebouwd en beschermd. Het nut van deze rechten en de principes trekt Jong N-VA niet in twijfel. Vanuit de bezorgdheid om de vrijheid van meningsuiting moeten we erover waken dat ontevreden klanten en actiegroepen het recht behouden om kritiek te uiten op personen en bedrijven. Het merkrecht, tekeningrecht en/of vormrecht houden niet in dat een bedrijf het exclusieve recht heeft om over haar eigen merk te berichten. Recenties, berichtgeving, kritiek, aanklacht en persiflage moeten mogelijk blijven. Daartoe is het merk/logo/tekening of vorm gebruiken of parodiëren een geldige actievorm, zolang er geen verwarring kan ontstaan dat de tekst (flyer, website ) van het bedrijf zelf afkomstig is. Zo is het niet omdat een bedrijf de merknaam ACME 5 gebruikt en op allerhande manieren beschermd heeft, dat dit bedrijf een ontevreden klant zou kunnen verhinderen om het domein acmesucks.eu te registreren en er een anti-acme website op te beheren. NAAR DE TOEKOMST De rechten van de rechthebbenden van wapens, handelsnamen, merken, tekeningen, modellen, en domeinen mogen niet allesomvattend worden, maar moeten in verhouding blijven tegenover het oogmerk om situaties waarin verwarring kan ontstaan, te vermijden. 4 Naar aanleiding van de culturele uitwisseling Vlaanderen/Schotland 2002 is er ook een blauw-zwartgeel-witte tartan voor Vlaanderen geregistreerd onder het referentienummer A Company that Makes Everything (voorbeeldje uit de Looney Tunes Road Runner tekenfilmpjes) 5

6 Zo mag een zoekrobot (zoals Google) in het antwoord op een query dat een merk-, product- of bedrijfsnaam bevat, reclame vertonen voor concurrerende bedrijven, zolang duidelijk is dat het niet gaat om een link naar de website van het gevraagde merk, product of bedrijf. Jong N-VA is voorstander van een Vlaams top level domain.vla, 6 maar dat dossier zit momenteel in de koelkast. 7 Jong N-VA is voor de afschaffing van de adel (waardoor ook de versnipperde bevoegdheid van heraldiek volledig bij de gemeenschappen terecht komt). Ook moet de Vlaamse Heraldische Raad hun weigerachtige houding tegenover de erkenning van schilden van studentenverenigingen, -kringen en -clubs herzien

7 Kopierecht (Copyright) ANALYSE Kopierecht (copyright) is het recht om te bepalen hoe, waar en wanneer een werk openbaar gemaakt of verveelvoudigd wordt. Het kan toekomen aan auteurs (auteursrecht), uitvoerders (billijke vergoeding), en kan (gedeeltelijk) aan derden worden doorverkocht. Historisch kwam het in sommige gevallen ook aan uitgevers (the Stationers Company) toe. Auteursrecht is het recht van de maker of een eventuele rechtverkrijgende van een werk (tekst, muziek, film, kunst) om te bepalen hoe, waar en wanneer zijn werk openbaar gemaakt of verveelvoudigd wordt. De rechthouder kan dit bepalen door toelatingen ( licenties ) te verlenen, meestal tegen een vergoeding. Eens de rechthouder een kopie in de markt heeft gebracht, heeft hij geen verdere controle over wat er met die kopie gebeurt. Zo kan de eigenaar van een boek of CD dat boek of die CD gewoon doorverkopen zonder iets aan de auteur/uitgever/copyrighthouder te laten weten (als de oorspronkelijke eigenaar geen kopie voor zichzelf meer heeft). Dit is het first sale principe. Bij het communiceren en toegankelijk maken van informatie zonder fysiek vaste reproductie, zoals over het internet, geldt het first sale principe niet. Enkel expressies van ideeën kunnen onder auteursrecht vallen: nooit ideeën an sich. Het auteursrecht ontstaat automatisch van rechtswege. 8 Men hoeft niets te deponeren, te registreren of aan te vragen. Van zodra je eigen werk publiceert, rust er auteursrecht op. Een rechthebbend auteur kan er wel voortijdig afstand van doen. De auteursrechtelijke economische exploitatiebevoegdheid is overdraagbaar en kan dus verkocht worden, of in een arbeidscontract aan de werkgever overgedragen worden (voor werken die gemaakt zijn op het werk). Het auteursrecht is beperkt in de tijd. Wanneer de periode vervalt, komt het werk in het publieke domein terecht en kan iedereen ermee doen wat hij/zij wil. De duur van die beperkte periode is in de loop der jaren wel sterk gestegen: tegenwoordig geldt auteursrecht in de Europese Unie tot 70 jaar na het overlijden van de (langstlevende) auteur. 8 Sinds de Conventie van Bern van 9 september 1886 betreffende de oprichting van een internationale unie voor de bescherming van literaire en artistieke werken. 7

8 Werken waar nog auteursrecht op rust, maar waarvan de auteur niet te achterhalen valt of niet te bereiken valt, worden weeswerken ( orphan works ) genoemd. Morele rechten Morele rechten zijn een speciale categorie van auteursrechten. In tegenstelling tot de auteursrechtelijke economische exploitatiebevoegdheid zijn ze niet overdraagbaar. Het gaat om het recht van de auteur om bij openbaarmaking van het werk zijn/haar naam als maker vermeld te zien; het recht zich te verzetten tegen de openbaarmaking van het werk onder een andere benaming of titel; het recht zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de maker of aan zijn waarde in deze hoedanigheid; en het recht zich te verzetten tegen een ongewenste andere wijziging in het werk. Naburige rechten voor uitvoerders en producenten Naburige rechten zijn de rechten van uitvoerende kunstenaars en/of producenten om mee te beslissen hoe, waar en wanneer zijn werk wordt openbaar gemaakt of verveelvoudigd. Naburige rechten maken deel uit van het begrip copyright maar staan naast de auteursrechten. In principe heb je om een liedje in het openbaar na te spelen dus de toelating nodig van zowel de auteur (of zijn vertegenwoordigers) als de uitvoerder(s) (of hun vertegenwoordigers). In de praktijk zal je beide apart moeten vergoeden. De vergoeding voor uitvoerende kunstenaars wordt billijke vergoeding genoemd. Naburige rechten ontstaan eveneens automatisch van rechtswege. Ze gelden voor een periode van 50 jaar. Fair use In bepaalde gevallen heeft men het recht om zonder toelating van wie dan ook, kopieën te maken en te verspreiden van een stuk van een werk waarop copyright rust. De belangrijkste klasse van dit rechtmatig heet fair use in de Amerikaanse rechtspraak, maar ook in de Europese wetgeving zijn gelijkaardige principes ingeschreven. Een kopie van een stuk van een werk valt onder fair use als het gemaakt wordt met het oogmerk van kritiek, polemiek, recensie, commentaar, verslaggeving, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, bloemlezing, karikatuur, pastiche of parodie. 8

9 Soms wordt in de beoordeling daarbij ook rekening gehouden met Of het fragment dat gekopieerd wordt niet groter is dan noodzakelijk om dit doel te bereiken (je punt te maken in het geval van kritiek, bijvoorbeeld); ook de kwaliteit van de kopie kan hierbij een factor zijn die in rekening wordt genomen; of het geen afbreuk doet aan de economische waarde van het orignieel Thuisgebruik Rechthebbenden kunnen zich niet verzetten tegen het afspelen van werken in huiselijke kring, en kopieën maken voor thuisgebruik (vb. back-up). Ook kunnen ze zich niet verzetten tegen uitlening door bibliotheken (uitleningsinstellingen die door de overheid zijn erkend of opgericht). Afgeleide werken Een afgeleid werk is een werk dat gebaseerd is op een eerder werk. De transformatie kan klein of groot zijn: een vertaling zijn, een filmversie, of een vervolg met dezelfde personages. De toestemming van de rechthebbende van het oorspronkelijk werk kan in sommige gevallen nodig zijn om het afgeleide werk te mogen publiceren of reproduceren, al is dat voor afgeleide werken met voldoende verschil (voorbeeld: fan fiction) een wettelijk grijze zone. Van burgerrechterlijk naar strafrechterlijk Inbreuk op de auteursrechten en de naburige rechten was oorspronkelijk een louter burgerrechterlijke aangelegenheid, tussen de rechthebbende en diegene die een inbreuk pleegde. In de recente tijdens is zo n inbreuks stoemelings als misdrijf in het strafwet geslopen. De misdrijven bepaald [op het auteursrecht en de naburige rechten] worden gestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot drie jaar en met een geldboete van 100 tot EUR 9 of met een van die straffen alleen. In geval van herhaling binnen vijf jaar na een in kracht van gewijsde gegane veroordeling wegens dezelfde inbreuk, worden de opgelopen straffen op het dubbele van het maximum gebracht Te verhogen met de opdeciemen uit de wet van 5 maart Tegenwoordig is dat een vermenigvuldiging met 5,5. 10 Auteursrechtwet, zijnde de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, gewijzigd bij de wet van 8 juni 2008 houdende diverse bepalingen (I), Belgisch Staatsblad van 16 juni 2008, art. 81 9

10 VISIE Imitatie is meer dan alleen de meest oprechte vorm van gevlei. Kopiëren ligt in de menselijke sociale natuur. Het is meest efficiënte manier waarop we van kinds af aan dingen leren: door na te zeggen, na te spelen, na te apen, na te doen. Proberen, imiteren en repeteren. Het doel van copyright Copyright is geen natuurrecht. Integendeel: de vrijheid van meningsuiting is er rechtstreeks mee in tegenspraak. De Amerikaanse Grondwet gaf het Congres expliciet de mogelijkheid (maar niet de verplichting) om copyright- en patentwetgeving in te voeren, maar dan wel enkel met dat oogpunt voor ogen: enkel om de Vooruitgang van de Wetenschap en de nuttige Kunsten te bevorderen. The Congreſs shall have Power ( ) To promote the Progreſs of Science and useful Arts, 11 by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries 12 Redelijke copyright en patenten, beperkt in tijd, is een mogelijk middel; een rijke cultuur met een schat aan werken in het publieke domein en allerlei uitvindingen om het leven te verbeteren, is het doel. De creatieve makers van inkomsten voorzien was dus geen doel op zich! The copyright bargain 18e-eeuwse denkers verdedigden de copyrightwet als een goede deal (de copyright bargain) tussen het publiek en de auteurs. Het publiek gaf haar natuurrecht andermans ideeën te kopiëren tijdelijk af, en kreeg in ruil de voordelen van een culturele omgeving waarin meer werken geschreven en gepubliceerd zouden worden. Aangezien een drukpers een dure aangelegenheid was, en slechts een handvol (rijke) drukkers er één hadden, was het weggeruilde natuurrecht louter theoretisch. In principe mocht het dan wel zo zijn dat iedereen 11 Oorspronkelijk was het begrip Science breder dan Wetenschap vandaag: ook de kunsten vielen eronder, en daarop mocht het Congres copyright mogelijk maken. Met Useful Arts werd de nuttige techniek (domeinen waar uitvindingen in mogelijk zijn, waarop dan weer patenten kunnen toegekend worden) bedoeld. 12 Grondwet van de Verenigde Staten, artikel 1, sectie 8, clausule 8 10

11 voordien het recht had alles zo maar te publiceren, in de praktijk had het overgrote deel van het publiek daar helemaal de middelen niet toe. Vandaar dat de deal zo voordelig was. Vandaag is de context een heel stuk verschillend. Vandaag heeft het grote publiek wél kopieermachines, ipods en computers met toegang tot het Internet. Vandaag is de technologie om gepubliceerde werken te kopiëren wél massaal voor handen. Daar waar het grote publiek in de 18de eeuw iets voor niets kreeg in de deal, verbiedt de copyrightwetgeving vandaag wél mogelijke handelingen. Handelingen die het publiek bovendien ook effectief liever zou doen. In deze nieuwe context zou een nieuw evenwicht moeten ontstaan tussen de rechten van het publiek en de incentives aan artiesten om de cultuur te verrijken. Volgens de oorspronkelijke logica en verantwoording van copyright, zou een dergelijk nieuw evenwicht dichter aan de kant van het publiek zou moeten liggen, daar die vandaag wél iets opgeeft (waar dat vroeger niet zo was). Met andere woorden: kortere copyrighttermijnen, minder verregaande voorwaarden, meer fair use. De valse analogie met eigendom Eigendom is een concept dat de mensheid uitgevonden heeft om eerlijk om te gaan met schaarse, rivalaire goederen. Stel dat ik een brood heb, en Anna en ik hebben honger. Ik kan mijn brood zelf opeten. Dat is mijn recht, het is nu eenmaal mijn eerlijk verdiend brood. Daarmee is mijn honger gestild, maar die van Anna niet. Alternatief kan ik het brood met Anna delen. Als ik het brood mooi in twee deel, kunnen Anna en ik elk een half brood eten. Ik kan ook galant Anna het volledige brood schenken, maar dan moet ik zelf op mijn kin kloppen. Wat ik ook doe, zonder bijkomend brood van buitenaf, zal het stuk brood dat ik eet en het stuk brood dat Anna eet samen nooit meer dan één brood vormen. Ieder stuk dat ik eet, kan Anna niet eten. Brood is, zoals zoveel tastbare dingen, een rivalair en schaars goed. 13 Om met die schaarste van rivalaire goederen om te gaan, heeft mensheid eigendom ingevoerd: een fundamentele peiler van onze maatschappijordening. Thomas Jefferson wist al dat dit voor ideeën en informatie niet geldt. Ideeën, expressies, melodieën en muziek zijn in tegenstelling tot tastbare goederen niet rivalair: 13 Stel dat iemand er vandaag in slaagt om Jezus magie te herhalen door het rivalair karakter van broden en vissen (tijdelijk) op te heffen (Matteüs 15:29 39; Marcus 6:30 44; Lucas 9:10 17; Johannes 6:1 15), moet die persoon dan echt licenties op intellectuele waarde van dat brood en die vissen verwerven? Het zou toch absurd zijn dat zo iemand het niet-rivalair brood niet zou mogen delen zonder toestemming van de bakker van het oorspronkelijk brood, of de niet-rivalaire vissen niet zou mogen uitdelen zonder de visser te vergoeden! 11

12 If nature has made any one thing leſs ſuſceptible than all others of excluſive property, it is the action of the thinking power called an idea, which an individual may excluſively poſſeſs as long as he keeps it to himſelf; but the moment it is divulged, it forces itſelf into the poſſeſſion of every one, and the receiver cannot diſpoſſeſs himſelf of it. Its peculiar character, too, is that no one poſſeſſes the leſs, because every other poſſeſſes the whole of it. He who receives an idea from me, receives inſtruction himself without leſſening mine; as he who lights his taper at mine, receives light without darkening me. 14 Als ik een kopie van uw muziekbestand maak, verhindert dat niet dat u verder naar uw muziekbestand kunt blijven luisteren. Bij eigendom zijn de rechten van de eigenaar vrij absoluut. Dat is bij de verschillende vormen van intellectuele eigendom niet het geval. Zo is copyright op dit moment een regulair kader dat haar toepassing vindt iedere keer een kopie gemaakt wordt, tenzij dat voor fair use redenen gebeurt en enkel dan. Wanneer een kopie (van een boek bijvoorbeeld) gelezen wordt, doorverkocht wordt (volgens het first sale principe), onder de poot van een tafel gelegd wordt om het tafelblad waterpas te krijgen, verbrand wordt, dan heeft de rechthebbende daar niets maar dan ook niets over te zeggen. Wanneer iemand van buiten een gedicht opzegt in zichzelf, of met een melodietje in zijn hoofd zit of dagdroomt omtrent een plot of een verhaaltje of eens setting waarop copyright rust dan heeft de rechthebbende daar niets maar dan ook niets over te zeggen. Read/write cultuur Het verderbouwen op wat voorafgaat is niet alleen van toepassing in de techniek, maar ook in de kunst. Dat gaat vaak verder dan gewoon citaties en verwijzingen. Er zijn kunstvormen die uit nauwelijks iets anders bestaan dan het bewerken, herinterpreteren, al dan niet parodiëren, samplen, transformeren, verrijken (of soms verarmen), van oude themata, melodieën, verhaallijnen, Maar daarom is die kunst niet minderwaardig. Zo zijn de mooiste Disneyfilms vaak diegene die eerder bestaande verhalen gewoon (ongevraagd) verfilmden, op een manier die onder copyrightwetgeving zonder toelating niet wettelijk zou zijn. 14 Thomas Jefferson, brief aan Isaac McPherson van woensdag 13 augustus

13 Ook het gewone publiek is vaak intensief bezig met het creatief omspringen met het cultureel erfgoed. YouTube staat vol met thuisgemaakte montages, bewerkingen, die strikt genomen copyrightsovertredingen zijn. En daar zitten hier en daar wel een aantal pareltjes tussen. In andere gevallen gaat het om een mondain gebruik, zonder grote artistieke waarde. Een thuis opgenomen filmpje van een kleuter die op de muziek van de radio danst, bijvoorbeeld. Remix is een belangrijke en cultureel waardevolle vorm van expressie geworden; de technieken van kopiëren en bewerken van het culturele materiaal tot nieuwe expressies (vaak met nieuwe inzichten of om andere standpunten of visies te uiten) worden de basisvaardigheden van morgen, zoals lezen en schrijven dat zijn vandaag. 15 Maar rights-clearing is zo complex dat het voor de professionele contentonwikkelaars ook een belangrijke hindernis is in het creëren 16 van nieuwe cultuur. Herwaardering van de schaarse uitvoeringen Met de verminderde inkomsten uit copyright-rechten bracht een verduring, maar ook een heropleving, met zich mee met de schaarse vormen van uitvoering: live-optredens van muziek (inclusief festivals), live stand-up comedy, vertoningen van films in cinema met hogekwaliteitsprojectie (al dan niet in 3D) Hier is er wel sprake van schaarste, omdat zowel het aantal zitplaatsen als de tijd die de optredende artiesten erin steken (ook al herhalen ze tientallen keren hetzelfde optreden) beperkt zijn. Het is duidelijk dat dit vormen van dienstverlening zijn met een prijssetting die wel aan de markt onderhevig is. Copyright is niet nodig om deze vorm van cultuur te laten floreren integendeel: het uitwisselen van beeld- en muziekfragmenten werkt als een vorm van mondaan-mondreclame voor deze uitvoeringen. Een herwaardering van kunstuitvoeringen zou ook een weerslag moeten vinden in een waardering van het statuut van (uitvoerend) kunstenaar. Duur van copyright 15 Zie het werk van prof. Lawrence Larry Lessig: waaronder de voordracht How creativity is being strangled by the law, TED conferentie, Monterey, Californië, in maart of zijn boek Remix, Making art and commerce thrive in a hybrid economy, Pinguin, 2008 (uitgebracht onder de Creative Commons Attributie-Niet-commercieel licentie) 16 Of voor het op DVD uitbrengen, zoals in het geval van Buiten De Zone, dat omwille van clearing jaren op zich liet wachten. 13

14 Het overgrote deel van de inkomsten uit copyright wordt verdiend in de eerste 6 jaar na het uitbrengen van werken. De economische meerwaarde van lange copyright is uiterst beperkt voor de gewone rechthebbenden (tenzij je een catalogus met klassiekers beheert) maar de culturele kost (cultureel erfgoed waarop niet verder gebouwd mag worden) is groot. Al helemaal belachelijk is het retro-actief verlengen van copyright op bestaande werken. Zelfs wie de illusie koestert dat hogere incentives nodig zijn om ook in de toekomst culturele werken van hoge kwaliteit te zien bloeien, moet toch beseffen dat die incentives niet zullen werken met terugwerkende kracht. De artiesten van een halve eeuw geleden, velen onder hen zijn ondertussen al dood, zullen heus niet in de tijd terugkeren om meer en betere muziek te produceren, als hun erfgenamen decennia langer van hun royalty s zullen kunnen genieten. 17 Invloed van Mickey Mouse Bij de verschillende wetgevingen die de duur van copyright verlengen valt op hoe de duur van de copyright op werken uit de late jaren 20 (zoals Walt Disney s Steamboat Willie uit 1928) ook steeds mee retro-actief verlengd wordt. Het lobbywerk van het Disney-imperium speelt hier duidelijk mee. Terecht spreekt men dan ook over Mickey Mouse Copyright Extension Act(s). De fallacy van harmonisatie door verlengingen tussen VS en EU Voorstanders van verlengingen hebben er vaak de mond van vol hoe telkens de verlenging er zogezegd voor zorgt dat de termijnen in overeenstemming worden gebracht met die van de overkant van de oceaan. Maar wie de wetgeving gedetailleerd bekijkt, merkt dat die op één of ander punt het zogenaamde doel van harmonisatie voorbij schiet, waarop een tijdje later in een ander segment van de culturele sector of aan de andere kant van de oceaan dan weer om een volgende stap in harmonisatie geroepen wordt. En opmerkelijk, telkens worden alleen voorstellen die de verkeerde richting blijven uit gaan (die termijnen verlengen, fair use inperken, ) in overweging genomen. Criminalisering van de burgers In toenemende mate voert het publiek, de jonge generatie nog het meest, haar protest niet meer via de politiek maar inciviek door de verstrekkende en verstikkende wetgeving massaal 17 Brief van amici curiæ economen tegen the Sonny Bono Copyright Term Extension Act, maandag 20 mei 2002, ingediend in Eldred v. Ashcroft, 537 US 186 (2003), 2 7 verloren. Ook Milton Friedman tekende mee, ondanks dat hij eerder als voorwaarde gesteld had dat deze redenering als no-brainer omschreven zou worden (wat er uiteindelijk niet in die bewoording staat). 14

15 en frequent met de voeten te treden. Draconische copyrightwetgeving maakt en masse misdadigers van de jeugd. De hoeveelheid wetgeving stijgt de laatste jaren enorm, en de wetgeving vervreemdt in veel gevallen meer van normale, rationeel en ethisch verdedigbare, normen. Door al die wetgeving evolueren we naar een situatie waar quasi iedereen quasi dagelijks quasi achteloos de wet overtreedt. In een wereld waar alles verboden is, inclusief normaal gedrag, is iedereen een out-law. Op termijn werkt dat ook heel corrumperend wat betreft de naleving van wetten die wel rechtvaardig en rationeel en ethisch verdedigbaar zijn. Verantwoordelijkheid van Internet Service Providers Bij de laatste pogingen om meer geld te slaan uit copyright, vragen de organisaties die rechthebbenden groeperen, dat de Internet Service Providers wettelijk verplicht zouden worden om hun internetverkeer te filteren op het doorsturen van werken waarop copyright rust. Wat betreft de ISPs die instaan voor de verbinding met het Internet, is dit zowel technisch als filosofisch onterecht. Technisch, omdat deep packet screening/inspection enkel kan werken als de internetklanten hun verkeer niet versleutelen (en zelfs dan niet eenvoudig is); en filosofisch dit het elektronisch equivalent is van De Post die alle post zou moeten controleren of er geen beschermde teksten in de brieven worden gestuurd. Ook digitaal hoort het briefgeheim te gelden. Wat betreft bedrijven die hosting aanbieden, liggen de zaken iets anders. Er valt iets te zeggen voor de huidige wetgeving dat stelt dat hostingbedrijven niet zomaar aansprakelijk gehouden kunnen worden voor wat hun gebruikers op hun servers plaatsen, op voorwaarde dat ze op vraag van de rechthebbenden gecontesteerde bestanden verwijderen (of offline halen of de toegang ertoe verhinderen). Toch moet erop toegezien worden dat procedure daartoe echter voldoende mogelijkheid aan de gebruiker laat om argumenten van wettig gebruik (fair use, parodie) te kunnen inroepen. De verantwoordelijkheid van het hosting-bedrijf heeft natuurlijk geen invloed op peer-topeer-verkeer, want daarbij worden de bestanden (per definitie) niet gehost op servers, maar bij de individuele peers zelf, wat dus als een vorm van post beschouwd kan worden en dus door (het equivalent van) briefgeheim beschermd zou moeten zijn. 15

16 Waarom copyright niet onmiddellijk helemaal afschaffen? Geconfronteerd met steeds excessiever wordende copyright, is het niet verwonderlijk dat er stemmen opgaan om copyright dan maar onmiddellijk helemaal af te schaffen, zoals de Piratenpartij bepleit. Het invoeren van dit andere extreem zal echter evenmin een goede zaak zijn voor de rijkdom van onze culturele ruimte. Daarom moet het prioritair zijn om eerst de excessen van de huidige wetgeving aan te pakken. Een meer geleidelijke afschaffing laat ook toe bij te sturen wanneer de slinger naar de andere kant doorslaat (een gezond conservatief principe). NAAR DE TOEKOMST Substantieel verkorten van de duur van copyright Voor het overgrote deel van alle professionele werken, ongeacht of het nu gaat om audio, video, beeld of literatuur, wordt de quasi-totaliteit van de opbrengsten in de eerste 6 jaar na publicatie gegenereerd. Voor ieder jaar dat de beschermingstermijn langer wordt, is de gegenereerde marginale meerwaarde voor de makers steeds meer verwaarloosbaar, maar loopt de maatschappelijke kost voor liefhebbers en hergebruikers steeds verder op. Alle retro-actief verlengingen van copyright moeten ongedaan gemaakt worden waardoor het publieke domein eindelijk opnieuw wordt bijgevuld. Jong N-VA pleit voor een automatische copyright van 15 jaar die de rechthebbenden door registratie, tegen een beperkte prijs, kunnen verlengen met 15 jaar daarbovenop. Deze duur geldt zowel voor copyright op naam van natuurlijke personen en bedrijven, ongeacht de leeftijd en levensduur van de auteurs. Jong n-va ziet deze periode als een gulden evenwicht: voldoende lang opdat professionele creatievelingen hun werk kunnen verzilveren, en dus een voldoende stimulus om goede werken te creëren; maar kort genoeg opdat de werken het publieke domein kunnen versterken voordat ze in de nevelen des tijds verdwijnen. Voor echt succesvolle werken laat de bijkomende 15 jaar toe om een tweede keer het werk te kunnen verzilveren bij de 20 e en 25 e verjaardag. Denk hierbij aan Nevermind van Nirvana. Deze verlenging geldt enkel wanneer de rechthebbende de moeite doet om de verlenging aan te vragen. Voor minder succesvolle en bekende werken is de kans groot dat de rechthebbende daar geen belang bij ziet en dus aan registratie verzaakt. Het zijn precies die werken die het gemakkelijkst onder de problematiek van weeswerken vallen. Doordat de 16

17 copyright na 15 jaar reeds vervalt (zonder registratie) wordt die problematiek voor een groot stuk opgelost. Uitbreiding van fair use Fair use moet worden uitgebreid, in plaats van ingekrompen. Vooral afgeleide werken moeten mogelijk worden zonder toelating van de rechthebbende, zeker wanneer het gaat om nieuwe werken met voldoende eigen nieuwe originele bijdrage. Denk hierbij aan fan fiction, of aan een uitbreiding van een werk in zo n mate dat het originele werk er slechts nog een klein deeltje van vormt. 18 Het gebruik van overduidelijk onterechte dreigementen met copyright-claims om meningsuiting te verhinderen of de auteurs/uitgevers/publiceerders van meningsuiting te intimideren, moet actief bestreden en strafrechterlijk bestraft worden. 19 Uitbreiding van het begrip huiselijke kring Het digitaal delen van werken met een kleine, beperkte groep vrienden zonder commercieel oogmerk is het digitaal equivalent van het samen beluisteren in huiselijke kring. Een kinderkribbe zou onder de regeling moeten vallen waar scholen nu onder vallen. Muziek wordt er gebruikt met een educatief doel. Kinderkribbes kopen ook de cd s en betalen dus sowieso al rechten. Weeswerken Wanneer de rechthebbende van een werk niet eenvoudig nagegaan kan worden, mag een werk niet zomaar verloren gaan indien iemand bona fide het wil gebruiken. De schadeloosstelling die de alsnog-opduikende rechthebbende kan eisen, mag niet te hoog liggen wanneer de gebruiker kan aantonen een redelijke poging ondernomen te hebben om de rechthebbende te achterhalen om er toelating aan te vragen. Dit geldt bijvoorbeeld overduidelijk voor het 18 Voorbeeld: Fredrik Colting s 60 Years Later: Coming Through the Rye als sequel op Jerome David Salinger s The Catcher in the Rye. Of nog: het verboden-en-dus-nooit-uitgegeven werk met literaire kritiek en naslagwerk van Rowling s Harry Potter universum The Harry Potter Lexicon. 19 Dat gebeurt vandaag wel degelijk. Zie onder andere bijvoorbeeld ABC Radio KSFO v. Spocko, Daily Kos, Updated:Spocko-jumps-in Ook de Scientology-sekte heeft de gewoonte juridisch agressief met copyrightclaims te dreigen om de verspreiding van kritiek op de sekte en haar Xenu-en-het-buitenaards-leven-vertelseltjes te blokkeren. 17

18 alsnog (digitaal) verspreiden van boeken die out-of-print (en fysiek dus nauwelijks te verkrijgen) zijn (denk Google Books). Verwijzen naar is niet hetzelfde als kopiëren of publiceren Wie zegt waar een werk gevonden kan worden, bijvoorbeeld door het posten van een (hyper)link op het Internet, publiceert dat werk niet, en heeft dan ook geen enkele aansprakelijkheid tegenover de rechthebbende. Het is het digitale equivalent van het vertellen waar het werk gevonden kan worden (door middel van titel, of ISBN, of bewaarplaats in een bibliotheek of zo). Ook deep linking moet volledig toegestaan zijn. Aan de andere kant hebben de systeembeheerders natuurlijk alle vrijheid om met deep linking anders om te gaan (extra advertenties tonen ter compensatie van de niet-geziene advertenties die mensen die via de thuispagina surfen wel gezien zouden hebben, bijvoorbeeld). Decriminalisatie Overtredingen op het copyright horen niet in het strafrecht thuis en moeten (opnieuw) beschouwd worden als burgerrechterlijke aangelegenheden tussen de rechthebbende en diegene die een inbreuk pleegt zowel voor overtredingen op kleine als op grote schaal. De enige mogelijke bestraffing van overtredingen dienen dan ook burgerrechterlijke schadevergoedingen te zijn; in geen geval gevangenisstraffen, of boetes, of uitsluitingen van het Internet. 20 En de schadeloosstellingen dienen berekend te worden op de werkelijke inkomsten die de rechthebbenden mislopen hebben, niet zomaar een forfetaire kostprijs vermenigvuldigd met het aantal mensen dat door de overtreding met de werken in contact gekomen is. Als de rechthebbende zo n schadeclaim indient, moet hij kunnen bewijzen dat al die mensen, ware het niet van de overtreding, dat forfetair bedrag over zouden gehad hebben om met het werk in contact te komen. Geen coöperatie met nieuwe internationale structuren die copyright nog verstrengen 20 Wat nu wel het geval is in Frankrijk, bij herhaaldelijke aanklachten van inbreuk (niet noodzakelijk bewezen inbreuken, wegens geen due process), sinds de invoering van de HADOPI-wet favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet,

19 De aanstormende Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) gaat nog verder de verkeerde richting uit, zeker wat betreft copyright. Dat kunnen we niet goedkeuren en kunnen we niet aan meewerken. 19

20 Collectieve inning ANALYSE Collectieve inningsvennootschappen: een overzicht Collectieve inning van thuiskopievergoedingen (zie verder): Auvibel voor thuiskopievergoedingen voor dragers die audiovisuele werken kunnen bevatten (CD-R); en Reprobel voor kopieerrechtvergoedingen voor visuele reproductie en het leenrecht, wat zogezegd ten goede aan komt auteurs en uitgevers. De maffia der copyrightmaffia s, SABAM, voor auteursrecht, komt zogezegd ten goede aan de auteurs, componisten en uitgevers. Voor billijke vergoeding is er Uradex, voor de billijke vergoeding aan uitvoerders en SIMIM voor billijke vergoeding aan producenten. Uradex en SIMIM outsourcen aan Honebel voor horecazaken en Outsourcing Partners voor anderen. Voor auteursrechten is er Almo; Assucopie voor auteurs; BAVP; Copiebel voor uitgevers; Copiepresse voor uitgevers; Imagia rond audiovisuele werken; JAM (SAJ) voor auteurs; KVBKB (ARAPB) voor auteurs; SABAM voor auteurs (en componisten en uitgevers); SACD voor auteurs; SCAM voor auteurs; SEMU voor uitgevers; SOFAM voor auteurs; Procibel; Reprocopy voor uitgevers; Repro PP voor uitgevers; Repropress voor uitgevers; Ruit voor uitgevers; VEWA voor auteurs. Geen presumptie dat muziek aan copyright van een bij SABAM aangesloten lid onderhevig is De bewijslast dat een bepaald inningskantoor recht heeft op het innen van vergoedingen voor bepaalde werken, ligt bij het inningskantoor. De vraag van SABAM aan de mensen die op evenementen muziek afspelen om een voorafgaande vraag tot toelating in te dienen heeft geen wettelijk dwingende grond en is niet juridisch afdwingbaar. 21 Eigen beheer Niettegenstaande enig andersluidend beding, kunnen de statuten, reglementen of overeenkomsten van (collectieve innings)vennootschappen een rechthebbende niet beletten 21 Arrest 2007/AR/2545 van het Hof van Beroep Gent van 28 september 2009 in de zaak Alain Meulebrouck t. SABAM 20

De zakelijke kant van muziek

De zakelijke kant van muziek De zakelijke kant van muziek Leerlingentekst en opdrachten Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen Je bent gek op muziek en wat is nou leuker dan van je hobby je werk maken? Als je een bandje

Nadere informatie

FOTOREGELS. Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s. Het auteursrecht. Als ik een foto koop, krijg ik dan ook de rechten op de foto?

FOTOREGELS. Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s. Het auteursrecht. Als ik een foto koop, krijg ik dan ook de rechten op de foto? FOTOREGELS Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s Over auteursrecht op foto s is bij consumenten wel eens onduidelijkheid. Soms kan dat tot vervelende situaties leiden voor zowel klant als fotograaf.

Nadere informatie

Over de lange duur van auteursrechten en de Creative Commons-licentie

Over de lange duur van auteursrechten en de Creative Commons-licentie Over de lange duur van auteursrechten en de Creative Commons-licentie Eind 2012 mocht Creative Commons tien kaarsjes uitblazen. Een goede reden om even dieper in te gaan op dit fenomeen. Hoe ontstond Creative

Nadere informatie

Bureau M.F.J Bockstael - 2016. Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten:

Bureau M.F.J Bockstael - 2016. Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten: Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten: - vermogensrechten - morele rechten De vermogensrechten (economische rechten) geven de auteur

Nadere informatie

Auteursrecht: basisbegrippen. VVJ JAM 8 februari 2016

Auteursrecht: basisbegrippen. VVJ JAM 8 februari 2016 Auteursrecht: basisbegrippen VVJ JAM 8 februari 2016 Auteursrecht: bronnen - wetboek economisch recht 2015, boek XI - rechtspraak - rechtsleer - Europa Het basismechanisme: kijken mag, aankomen niet De

Nadere informatie

Hulp voor uitvinders. Bescherm uw ideeën Patentgeschiedenis Vooraf de aanvraag Is het een creatieve uitvinding? Verkrijgen van een patent

Hulp voor uitvinders. Bescherm uw ideeën Patentgeschiedenis Vooraf de aanvraag Is het een creatieve uitvinding? Verkrijgen van een patent Hulp voor uitvinders Pag. 1 Pag. 2 Pag. 3 Pag. 4 Pag. 5 Bescherm uw ideeën Patentgeschiedenis Vooraf de aanvraag Is het een creatieve uitvinding? Verkrijgen van een patent Bescherm uw ideeën Wanneer u

Nadere informatie

Gery Bessemans Nationaal Adviseur Beëdigd

Gery Bessemans Nationaal Adviseur Beëdigd Gery Bessemans Nationaal Adviseur Beëdigd De auteurswet Wat is beschermd door auteursrecht? Wat is beschermd door naburige rechten? Welke rechten zijn beschermd? De muziekwereld en andere CVBA s. Muziek

Nadere informatie

Creative Commons Licenties. Rechtenvrije muziek, geluiden en afbeeldingen

Creative Commons Licenties. Rechtenvrije muziek, geluiden en afbeeldingen Creative Commons Licenties Rechnvrije muziek, geluiden en afbeeldingen Colofon Creative Commons Licenties auur(s): Maks vzw 2013-2014 Een publicatie van Mediawijs.be. Pleinlaan 9, 1050 Brussel mediawijs@iminds.be

Nadere informatie

Cyberlaw en auteursrechten

Cyberlaw en auteursrechten Cyberlaw en auteursrechten ABD-BVD 26 januari 2006 Jos Dumortier http://www.ibbt.be http://www.icri.be http://www.lawfort.be Wetgeving auteursrechten Lappendeken - Overgangsperiode Basis: Europese richtlijnen

Nadere informatie

Didier Deneuter modo Advocaten

Didier Deneuter modo Advocaten OVEREENKOMSTEN AUTEURS- EN NABURIGE RECHTEN ONDERHANDELINGEN IN DE PRAKTIJK Didier Deneuter modo Advocaten Congresstraat 37 41 1000 BRUSSEL didier.deneuter@modo-law.be [T] 02.427.39.00 [F] 02/425.39.00

Nadere informatie

23.06.2011. Borrel Lawton Brands. - Juridische bescherming van teksten, ontwerpen, logo s en merknamen. - Achtergrond en doel bijeenkomst

23.06.2011. Borrel Lawton Brands. - Juridische bescherming van teksten, ontwerpen, logo s en merknamen. - Achtergrond en doel bijeenkomst 23.06.2011 Borrel Lawton Brands - Juridische bescherming van teksten, ontwerpen, logo s en merknamen - Achtergrond en doel bijeenkomst bpriem@lawtonbrands.com / itenoever@lawtonbrands.com Agenda 15.30

Nadere informatie

Auteursrecht voor Wikipedianen. WCN 2013 Sjo Anne Hoogcarspel Klos Morel Vos & Schaap

Auteursrecht voor Wikipedianen. WCN 2013 Sjo Anne Hoogcarspel Klos Morel Vos & Schaap Auteursrecht voor Wikipedianen WCN 2013 Sjo Anne Hoogcarspel Klos Morel Vos & Schaap Internationale regelingen Nederlandse boekverkopers miljoenen verdienen omdat de Fransen vlug van geest zijn (Voltaire)

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Auteursrecht De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Auteursrecht De Gier Stam & meest gestelde vragen over Auteursrecht De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Auteursrechten De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

CAG/13/12.12/DOC.104 bijlage 1

CAG/13/12.12/DOC.104 bijlage 1 Modellicenties voor open data Versie 1.1 CAG/13/12.12/DOC.104 bijlage 1 Licentiemodellen open data v1.1 2 Inleiding In deze nota worden een aantal modellicenties voorgesteld voor het ter beschikking stellen

Nadere informatie

Ondernemen met IP in de praktijk

Ondernemen met IP in de praktijk Ondernemen met IP in de praktijk Inhoud Wat is IE? Hoe werkt IE? o c t rooien m e rk e n m o d e llen a d v o c a t uu r Waarom IE beschermen? Alternatieven voor het beschermen van IE? Welke verschillende

Nadere informatie

Inhoud. Recht en Informatica HC5: Reactie van consument. Juridische bescherming DRM. Reakties wetgever. Auteursrecht onder druk: Reactie producenten

Inhoud. Recht en Informatica HC5: Reactie van consument. Juridische bescherming DRM. Reakties wetgever. Auteursrecht onder druk: Reactie producenten Recht en Informatica HC5: Intellectuele eigendom (2) Henry Prakken 18 mei 2015 Inhoud Auteursrecht: reacties op technische ontwikkelingen: Digital Rights Management Heffingen Creative Commons licenties

Nadere informatie

APPS & R E C H T. 2014, Ruby Nefkens en Ilham Keip

APPS & R E C H T. 2014, Ruby Nefkens en Ilham Keip APPS & R E C H T 2014, Ruby Nefkens en Ilham Keip Apps en recht Het tot stand komen van een app begint altijd met een idee. En tijdens de uitwerking van dit idee tot een concrete app komen veel onderwerpen

Nadere informatie

Verenigde Naties - Universele verklaring van de rechten van de mens (1948)

Verenigde Naties - Universele verklaring van de rechten van de mens (1948) Auteursrecht Auteursrecht is een, via de wet geregeld, recht dat jou als maker van een creatief werk (bijvoorbeeld film, tekst, muziek, foto s) toekomt om te bepalen wat een ander wel en niet met jouw

Nadere informatie

Inhoud. Recht en Informatica HC4: Waarom bescherming IE? Octrooi: object. Octrooi: verkrijging. Octrooi: omvang

Inhoud. Recht en Informatica HC4: Waarom bescherming IE? Octrooi: object. Octrooi: verkrijging. Octrooi: omvang Recht en Informatica HC4: Intellectuele eigendom (1): Octrooi, Auteursrecht Octrooi (patent) Op software? Auteursrecht Algemeen Internet Software Inhoud Henry Prakken 11 mei 2015 1 2 Waarom bescherming

Nadere informatie

Wie geniet bescherming van zijn handelsnaam?

Wie geniet bescherming van zijn handelsnaam? Bescherm uw handels -, vennootschaps - en merknaam Naambekendheid is voor de handelaar van onschatbare waarde. Consumenten, klanten en leveranciers kopen producten van een bepaald merk of drijven handel

Nadere informatie

5. Auteursrecht op internet: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Een pleidooi voor collectief beheer 1

5. Auteursrecht op internet: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Een pleidooi voor collectief beheer 1 5. Auteursrecht op internet: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Een pleidooi voor collectief beheer 1 Erwin Angad-Gaur E r worden, zowel nationaal als internationaal, veel discussies gevoerd over

Nadere informatie

Verklaring Consumentenbond en Artiestenvakbonden

Verklaring Consumentenbond en Artiestenvakbonden Verklaring Consumentenbond en Artiestenvakbonden Gezamenlijke Verklaring Consumentenbond en Artiestenvakbonden Voorstel voor een nieuwe regeling De Consumentenbond, Ntb en FNV Kiem doen gezamenlijk een

Nadere informatie

Beschermen van ideeën, innovatie en design: uw toolbox

Beschermen van ideeën, innovatie en design: uw toolbox Arnhem, 10 oktober 2011 Beschermen van ideeën, innovatie en design: uw toolbox Marijke Van kan Partner / Merken- en modellengemachtigde AOMB octrooi- en merkenbureau Agenda Beschermen van ideeën, innovatie

Nadere informatie

Taak 1.4.12 Machnie Inhoud

Taak 1.4.12 Machnie Inhoud Taak 1.4.12 Machnie Inhoud Taak 1.4.12 Machnie... 1 Inhoud... 1 Inleiding... 2 Waarom deze e-mail?... 3 Wat zijn auteursrechten en waar gelden ze voor?... 3 Auteursrecht... 3 Citaatrecht... 4 Fair use...

Nadere informatie

JOURNALISTEN & AUTEURSRECHT

JOURNALISTEN & AUTEURSRECHT JOURNALISTEN & AUTEURSRECHT Journalistenloket 08-02-2016 AUTEURSRECHTEN Journalisten zijn auteurs JAM ( 1995) opgericht door de AVBB (Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten van België) en de VJPP

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 10972/03/NL/def. WP 76 Advies 2/2003 over de toepassing van de gegevensbeschermingsbeginselen op de Whois directories Goedgekeurd op 13 juni 2003 De Groep is opgericht

Nadere informatie

TOELICHTING MELDING ONRECHTMATIGE INFORMATIE

TOELICHTING MELDING ONRECHTMATIGE INFORMATIE TOELICHTING MELDING ONRECHTMATIGE INFORMATIE Vraag 1 Bij deze vraag dient u aan te geven wie de verzoeker is van deze melding. Eventuele correspondentie over de melding zal naar deze persoon worden verstuurd.

Nadere informatie

Hoe bescherm ik mijn naam en product?

Hoe bescherm ik mijn naam en product? 3 Hoe bescherm ik mijn naam en product? Over auteursrechten, merkbescherming, registratie van uw domeinnaam en patenten MICHIEL VERHAMME TIMOTHY VAN DE GEHUCHTE 4 Hebt u nog vragen, neem dan contact op

Nadere informatie

Niet-tastbare objecten die waardevol, absoluut en exclusief zijn

Niet-tastbare objecten die waardevol, absoluut en exclusief zijn ICT & Recht Samengesteld door Leon Wetzel Intellectueel eigendom Wat valt onder intellectueel eigendom? Programmatuur Databanken Merken Handelsnamen Domeinnamen Octrooien Mediarecht Kwekersrecht Chipsrecht

Nadere informatie

1/ Wie zijn wij? 2/ Onze website

1/ Wie zijn wij? 2/ Onze website dejuristen IP and ICT Law Belliardstraat 2 B- 1000 Brussel Belgium Phone +32 (0) 2 540 20 66 Fax +32(0) 9 296 13 41 www.dejuristen.be contact@dejuristen.be DISCLAIMER Het gebruik van onze website gaat

Nadere informatie

Creative Commons Legal Code

Creative Commons Legal Code Creative Commons Legal Code Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 CREATIVE COMMONS CORPORATION IS GEEN ADVOCATENPRAKTIJK EN VERLEENT GEEN JURIDISCHE DIENSTEN. DE VERSPREIDING VAN DEZE LICENTIE

Nadere informatie

TEST STARTENDE ONDERNEMERS ALLES VAN WAARDE IS WEERLOOS (Lucebert), bescherming en bewaking van het Intellectuele Eigendom

TEST STARTENDE ONDERNEMERS ALLES VAN WAARDE IS WEERLOOS (Lucebert), bescherming en bewaking van het Intellectuele Eigendom Beste ondernemer, TEST STARTENDE ONDERNEMERS Een ieder die een project of een eigen bedrijf start, moet zich voorbereiden door zoveel mogelijk te ontdekken over de situatie waarin men zich waarschijnlijk

Nadere informatie

Recht week 1 15-4-2013

Recht week 1 15-4-2013 Recht week 1 15-4-2013 Intellectueel eigendomsrecht * Uitsluitend recht van de mens op de producten van zijn denkarbeid * Geestelijk eigendom (want gaat over wat je denkt, eigenaar van eigen ideen) * een

Nadere informatie

Aangenaam. Sharinne Ibrahim Floor de Roos. Handelsrecht (Intellectuele eigendom en ICT-recht, Contracten) Vestiging Venlo en Eindhoven

Aangenaam. Sharinne Ibrahim Floor de Roos. Handelsrecht (Intellectuele eigendom en ICT-recht, Contracten) Vestiging Venlo en Eindhoven Aangenaam Sharinne Ibrahim Floor de Roos Handelsrecht (Intellectuele eigendom en ICT-recht, Contracten) Vestiging Venlo en Eindhoven 1 Intellectuele eigendom Handelsnaamrecht * Merkenrecht * Auteursrecht

Nadere informatie

1. Koken: de ingrediënten

1. Koken: de ingrediënten 8 1. Koken: de ingrediënten Weet alvast dat: een patent hetzelfde is als een octrooi (of brevet). Een merk wordt niet gepatenteerd, maar geregistreerd (ingeschreven in een register) nadat het gedeponeerd

Nadere informatie

A creative commons presenteert: creatieve werken. delen met anderen - een strip. door alex roberts, rebecca royer en jon phillips

A creative commons presenteert: creatieve werken. delen met anderen - een strip. door alex roberts, rebecca royer en jon phillips A creative commons presenteert: creatieve werken delen met anderen - een strip door alex roberts, rebecca royer en jon phillips A creatieve werken delen met anderen Met Creative Commons gaat voor iedereen

Nadere informatie

Brussel, 22 november 2006 112206 Advies Europees beleid intellectuele eigendommen Advies Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen

Brussel, 22 november 2006 112206 Advies Europees beleid intellectuele eigendommen Advies Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen Brussel, 22 november 2006 112206 Advies Europees beleid intellectuele eigendommen Advies Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen 1. Inleiding De SERV werd op 3 november 2006 om advies

Nadere informatie

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen DEFINITIES De termen zoals gedefinieerd in de Bepalingen en voorwaarden en/of de.eu- Regels voor geschillenbeslechting worden in dit document gebruikt en geschreven met een hoofdletter. PARAGRAAF 1. PRIVACYBELEID

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Wetgeving Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Een i-depot is een dienst die door het BBIE wordt aangeboden om aan documenten een vaste datum te verlenen.

Een i-depot is een dienst die door het BBIE wordt aangeboden om aan documenten een vaste datum te verlenen. i-depot 1. Wat is een I-depot? Een i-depot is een dienst die door het BBIE wordt aangeboden om aan documenten een vaste datum te verlenen. Een i-depot is geen intellectueel eigendomsrecht, maar een hulpmiddel

Nadere informatie

/// Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata

/// Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata /// Gebruiksvoorwaarden en bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata Voor taken van algemeen belang GDIVlaanderen deelnemers Elke deelnemer aan GDIVlaanderen heeft toegang

Nadere informatie

Naamsvermelding NietCommercieel - GelijkDelen 2.0

Naamsvermelding NietCommercieel - GelijkDelen 2.0 Creative Commons Licentie Attribution NonCommercial ShareAlike, Draft belgian version (dutch) 11/10/2004 Naamsvermelding NietCommercieel - GelijkDelen 2.0 CREATIVE COMMONS CORPORATION IS GEEN ADVOCATENKANTOOR

Nadere informatie

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht ARTIKEL I De Auteurswet wordt als volgt gewijzigd: Tekst voorontwerp Artikel 2 1.

Nadere informatie

Is het toegestaan om zonder toestemming van de docent een hoorcollege op te nemen en op facebook te zetten?

Is het toegestaan om zonder toestemming van de docent een hoorcollege op te nemen en op facebook te zetten? Is het toegestaan om zonder toestemming van de docent een hoorcollege op te nemen en op facebook te zetten? Dirk Visser, Leiden, 17 oktober 2017 Relevante wetten: Auteurswet Wet op de naburige rechten

Nadere informatie

Is het toegestaan om zonder toestemming van de docent een hoorcollege op te nemen en op facebook te zetten? Dirk Visser, Leiden, 17 oktober 2017

Is het toegestaan om zonder toestemming van de docent een hoorcollege op te nemen en op facebook te zetten? Dirk Visser, Leiden, 17 oktober 2017 Is het toegestaan om zonder toestemming van de docent een hoorcollege op te nemen en op facebook te zetten? Dirk Visser, Leiden, 17 oktober 2017 Relevante wetten: Auteurswet Wet op de naburige rechten

Nadere informatie

24-10-2013. Intellectual Property & bedrijfswaarde aeternus college tour bedrijfswaarde AUTEURSRECHT. Intellectuele eigendom: hoofdcategorieën

24-10-2013. Intellectual Property & bedrijfswaarde aeternus college tour bedrijfswaarde AUTEURSRECHT. Intellectuele eigendom: hoofdcategorieën Intellectual Property & bedrijfswaarde aeternus college tour bedrijfswaarde Intellectuele eigendom: hoofdcategorieën 1. Copyright (Auteursrecht e.a.) Intellectuele eigendom 2. Industriële Eigendom Antoon

Nadere informatie

1. Auteursrecht. Hoofdstuk V. (De reproductie voor privé-gebruik. ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk

1. Auteursrecht. Hoofdstuk V. (De reproductie voor privé-gebruik. ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk 1. Auteursrecht Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten 3 Hoofdstuk I. Auteursrecht.......... 3 Afdeling I. Auteursrecht in het algemeen.... 3 Afdeling II. Bijzondere bepalingen

Nadere informatie

ANTI-SEKSISME GEBRUIKSAANWIJZING. «Wat een mietje! Het is de taak van de vrouw om zich met de kinderen bezig te houden, niet van de man!

ANTI-SEKSISME GEBRUIKSAANWIJZING. «Wat een mietje! Het is de taak van de vrouw om zich met de kinderen bezig te houden, niet van de man! «Een Raad van Bestuur is geen Tupperware-bijeenkomst!» sinds 3 augustus 2014 bestaat er een nieuwe wet ANTI-SEKSISME GEBRUIKSAANWIJZING «Wat een mietje! Het is de taak van de vrouw om zich met de kinderen

Nadere informatie

Hoe kan je zelf een eigen filmpje maken en er muziek aan toevoegen?

Hoe kan je zelf een eigen filmpje maken en er muziek aan toevoegen? Voor wie kopiëren wil: U vindt deze cursus goed en wenst er kopieën van te maken. Bedenk dan ook eens: dat de auteurs met de opbrengst ervan hun kosten moeten dekken; dat kopiëren zonder toestemming niet

Nadere informatie

10374/15 ADD 1 mou/dau/hh 1 DG G 3 B

10374/15 ADD 1 mou/dau/hh 1 DG G 3 B Raad van de Europese Unie Brussel, 28 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0089 (COD) 10374/15 ADD 1 PI 43 CODEC 950 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Standpunt van de Raad in

Nadere informatie

Modellicenties Open Data. http://www.vlaanderen.be/opendata info@opendataforum.info Skype: opendataforum_ LinkedIn: Open Data Group

Modellicenties Open Data. http://www.vlaanderen.be/opendata info@opendataforum.info Skype: opendataforum_ LinkedIn: Open Data Group Modellicenties Open Data http://www.vlaanderen.be/opendata info@opendataforum.info Skype: opendataforum_ LinkedIn: Open Data Group INLEIDING In deze nota worden een aantal modellicenties voorgesteld voor

Nadere informatie

gebruik van Creative Commons licenties in interne projecten

gebruik van Creative Commons licenties in interne projecten c gebruik van Creative Commons licenties in interne projecten c C hoofdlijnen van het auteursrecht C het creative commons licentie model C voorwaarde voor het gebruik van cc licenties binnen waag society

Nadere informatie

Recht en innovatie - Video in het onderwijs -

Recht en innovatie - Video in het onderwijs - presentatie op de themamiddag Video in het onderwijs op 4 maart 2010 Hogeschool Windesheim te Zwolle Recht en innovatie - Video in het onderwijs - Jaap Dijkstra Faculteit Rechtsgeleerdheid Rijksuniversiteit

Nadere informatie

ACI Adam in de Nederlandse Thuiskopiepraktijk. Jochem Donker

ACI Adam in de Nederlandse Thuiskopiepraktijk. Jochem Donker ACI Adam in de Nederlandse Thuiskopiepraktijk Jochem Donker Onderwerpen Inleiding Wettelijke basis NL Tariefbepaling Rechtspraak NL i.v.m. ACI Adam Wat nu? Inleiding ACI-Adam: privé-kopie uit illegale

Nadere informatie

Verhuurrichtlijn RICHTLIJN 2006/115/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006

Verhuurrichtlijn RICHTLIJN 2006/115/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006 Verhuurrichtlijn RICHTLIJN 2006/115/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele

Nadere informatie

Mediawijsheid. Werkblad Introductie Auteursrecht. Auteursrecht

Mediawijsheid. Werkblad Introductie Auteursrecht. Auteursrecht Werkblad Introductie Auteursrecht Auteursrecht Wanneer jij een verhaal, foto, filmpje of muziek maakt, heb je daar automatisch auteursrecht op. Je hoeft daar helemaal niets voor te doen. Wat je gemaakt

Nadere informatie

Auteurs(contracten)recht

Auteurs(contracten)recht Auteurs(contracten)recht Een korte inleiding Vera van Buitenen Auteursrecht Het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van diegene die gebruik maken van de MiessAgenda via de MiessAgendaApp ( applicatie ) of de website MiessAgenda.nl ( website

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

Praktische gids voor het gebruik van sociale netwerksites

Praktische gids voor het gebruik van sociale netwerksites Rapport Praktische gids voor het gebruik van sociale netwerksites Je rechten en plichten eenvoudig uitgelegd Colofon Praktische gids voor het gebruik van sociale netwerksites auteur(s): Ellen Wauters,

Nadere informatie

Inleiding tot het auteursrecht. Lucie Guibault 30 september 2011

Inleiding tot het auteursrecht. Lucie Guibault 30 september 2011 Inleiding tot het auteursrecht Lucie Guibault 30 september 2011 Inhoud Verkrijgen van rechten Auteursrechthebbende Het werk Omvang van rechten Morele rechten Beperkingen op het auteursrecht 2 Het Auteursrecht

Nadere informatie

Flexibel ter beschikking stellen van leerinhouden

Flexibel ter beschikking stellen van leerinhouden Flexibel ter beschikking stellen van leerinhouden http://www.picdiary.com/new/nyc2004-widescreen/3 Flexibel ter beschikking stellen van leerinhouden Het klassieke auteursrecht Auteursrecht in de onderwijscontext

Nadere informatie

Team IE & ICT. www.dehaanlaw.nl

Team IE & ICT. www.dehaanlaw.nl Team IE & ICT www.dehaanlaw.nl De Haan team intellectuele eigendom, internet, E-commerce en ICT-recht Intellectuele eigendom, internet, E-commerce en ICT-recht zijn verwante rechtsgebieden met een heel

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Het Hof van Justitie zet de deur open voor tweedehandse software Datum 9 juli 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl

Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl 1 Het ontwerpen en op de markt brengen van producten in een veelheid van vormen en verschijningen is een wezenlijk kenmerk van onze economie. De ontwikkeling en realisering van een nieuwe uitvoering van

Nadere informatie

Deze vraag kan, wanneer ze zo algemeen wordt gesteld, niet met ja of neen worden beantwoord.

Deze vraag kan, wanneer ze zo algemeen wordt gesteld, niet met ja of neen worden beantwoord. Illegale software 1. Wat is illegale software? 1.1 Mag ik downloaden en installeren zonder betalen? Mag je een programma downloaden van het internet, zonder hiervoor te betalen, dit installeren op jouw

Nadere informatie

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

Inbreuk op een octrooi Kan u uw uitvinding commercialiseren?

Inbreuk op een octrooi Kan u uw uitvinding commercialiseren? Inbreuk op een octrooi Kan u uw uitvinding commercialiseren? Inleiding De vorige edities van Construction Rights geeft uitleg over wat een octrooi is, hoe dergelijk document is opgebouwd, waar men in databases

Nadere informatie

1. De vergunning zonder munitie en de erfenis

1. De vergunning zonder munitie en de erfenis De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen Federale administratie Dienst politionele veiligheid Publicatie wijziging wapenwet Op 22 augustus 2008 werd de wijziging van de wapenwet gepubliceerd in het

Nadere informatie

WEBINAR : Intellectuele eigendomsrechten in de bouwsector

WEBINAR : Intellectuele eigendomsrechten in de bouwsector WEBINAR : Intellectuele eigendomsrechten in de bouwsector Welkom, deze voorstelling zal om 10u00 beginnen. Indien u correct bent aangemeld zou u nu een muziekje moeten horen. Indien u niets hoort, controleer

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

A8-0189/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2016)0758 C8-0529/ /0374(CNS)) Door de Commissie voorgestelde tekst

A8-0189/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2016)0758 C8-0529/ /0374(CNS)) Door de Commissie voorgestelde tekst 29.5.2017 A8-0189/ 001-013 AMENDEMENTEN 001-013 ingediend door de Commissie economische en monetaire zaken Verslag Tom Vandenkendelaere Btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften A8-0189/2017 (COM(2016)0758

Nadere informatie

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden.

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden. GEBRUIKSVOORWAARDEN YOUR NEXT CONCEPTS 1. Algemeen 1.1 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Your Next Concepts met betrekking tot de Website en App. Lees deze gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden')

Nadere informatie

Softwarerichtlijn. 5.5.2009 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 111/16 RICHTLIJN 2009/24/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Softwarerichtlijn. 5.5.2009 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 111/16 RICHTLIJN 2009/24/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Softwarerichtlijn 5.5.2009 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 111/16 RICHTLIJN 2009/24/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's

Nadere informatie

Muziek in films. Het gebruik van rechten vrij muziek in films

Muziek in films. Het gebruik van rechten vrij muziek in films Muziek in films Het gebruik van rechten vrij muziek in films Waar gaan wij het over hebben? Disclaimer Uitgangspunten Wat is het probleem? Welke mogelijkheden zijn er? De oplossingen Demo: Hoe vind en

Nadere informatie

10 VOLGRECHT VAN DE KUNSTENAAR

10 VOLGRECHT VAN DE KUNSTENAAR I Inleiding 1. Auteurs van auteursrechtelijk beschermde werken behalen hun inkomsten in de regel uit de exploitatie van hun auteursrechten. De schrijver van een boek ontvangt bijv. van zijn uitgever een

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen

Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen Je bent gek op muziek en wat is nou leuker dan van je hobby de werk maken? Als je een bandje begint kun je de hele dag bezig zijn met het schrijven

Nadere informatie

Deze website wordt beheerd en is eigendom van BrowserTech. Een bedrijf geregistreerd in Nederland.

Deze website wordt beheerd en is eigendom van BrowserTech. Een bedrijf geregistreerd in Nederland. Effectieve datum: 22 september, 2012 Introductie Deze website wordt beheerd en is eigendom van BrowserTech. Een bedrijf geregistreerd in Nederland. Definities BrowserTech product(en) wordt gebruikt als

Nadere informatie

4. Licentie verstrekking voor gebruik van gegevens

4. Licentie verstrekking voor gebruik van gegevens 1. Doel Resourcedin is een online matching platform voor professionele dienstverlening in Nederland. Het platform biedt de mogelijkheid voor detacheringsbureau s, ZZP ers en andere professionele dienstverleners

Nadere informatie

Samenwerken & Intellectueel Eigendom

Samenwerken & Intellectueel Eigendom Samenwerken & Intellectueel Eigendom 15 mei 2012 Mecc Maastricht René Janssen octrooiadviseur regio Limburg NL Octrooicentrum (locatie Syntens-Roermond) NL Octrooicentrum Octrooiverlening Nederland (uitvoering

Nadere informatie

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING 'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING LOH DDC licentie Versie 1.0 (20 mei 2014) Auteursrechten: SIBELGA Oorspronkelijk document op: www.sibelga.be/openhardware INLEIDING Dit is een

Nadere informatie

Software en continuïteit

Software en continuïteit Software en continuïteit Jaarvergadering Orde van Advocaten 25 september 2009 Presentatie van de Vereniging Informaticarecht Advocaten (VIRA) Polo G. van der Putt, voorzitter VIRA Agenda VIRA Wat is (de

Nadere informatie

FOCUS REPROGRAFIERECHT

FOCUS REPROGRAFIERECHT FOCUS REPROGRAFIERECHT WWW.SABAM.BE REPROGRAFIE ELK AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD WERK DAT OP PAPIER GEPUBLICEERD IS, MAG MEERMAALS LEGAAL GEREPRODUCEERD WORDEN ZONDER DAT DE AUTEUR OF UITGEVER HIERMEE INSTEMT.

Nadere informatie

Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment

Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u de 3 e nieuwsflits van onze praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment. Met deze digitale

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 65/2011 Datum : 12 april 2011 B&W datum : 12 april 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Nota invoering gemeentewapen Aanleiding Bij Koninklijk Besluit van

Nadere informatie

auteursrechten gaat...

auteursrechten gaat... Als het over auteursrechten gaat... Dé partner voor Nederlandstalige auteurs Over auteursrecht regisseurs scenaristen literaire auteurs animatiefilmers documentairemakers reportagemakers theaterauteurs

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.3.2013 COM(2013) 109 final 2013/0065 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de WIPO inzake

Nadere informatie

OPEN CONTENT. Wat is het en hoe kun je het gebruiken?

OPEN CONTENT. Wat is het en hoe kun je het gebruiken? pd OPEN CONTENT Wat is het en hoe kun je het gebruiken? Creative Commons laat zien welke mogelijkheden er bestaan tussen volledig auteursrecht (copyright: alle rechten voorbehouden) en het publieke domein

Nadere informatie

Duurrichtlijn RICHTLIJN 2006/116/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006

Duurrichtlijn RICHTLIJN 2006/116/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006 Duurrichtlijn RICHTLIJN 2006/116/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 december 2006 betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (gecodificeerde versie)

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Auteursrecht. Reader. Mr. J.J. Jorna en Rien Welman. Auteursrecht welmanstudio

Auteursrecht. Reader. Mr. J.J. Jorna en Rien Welman. Auteursrecht welmanstudio Mr. J.J. Jorna en Rien Welman Reader welmanstudio cursussen en workshops fotografie, photoshop en fotoreizen www.welmanstudio.nl Een foto is een kunstwerk in de zin van de Auteurswet. Iedereen die zich

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Gebruik van software. Licentie. B.S.A Datum 3 februari 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE Dit zijn de registratievoorwaarden van Stichting PMO Gilde ("PMO Gilde"), Postbus 2725, 3500 GS gevestigd te Utrecht, zoals gepubliceerd op www.pmogilde.nl

Nadere informatie

1. Wanneer kan je een octrooi (=patent) nemen op een planteigenschap die voordien nog niet gekend was in de landbouw?

1. Wanneer kan je een octrooi (=patent) nemen op een planteigenschap die voordien nog niet gekend was in de landbouw? Q&A Octrooien op planteigenschappen 1. Wanneer kan je een octrooi (=patent) nemen op een planteigenschap die voordien nog niet gekend was in de landbouw? Als het Europees Octrooi Bureau een patent verleent,

Nadere informatie

MODELLICENTIE OPEN DATA

MODELLICENTIE OPEN DATA / Licentie MODELLICENTIE OPEN DATA Versie 1.2 2.08.2016 Modellicentie open data 1/5 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Artikel 1. Interpretatie 3 3 Artikel 2. Definities 3 4 Artikel 3. Voorwerp van de licentie

Nadere informatie

Richtlijnvoorstel Duurverlenging Naburige Rechten

Richtlijnvoorstel Duurverlenging Naburige Rechten Richtlijnvoorstel Duurverlenging Naburige Rechten Stef van Gompel VvA ledenvergadering 10 oktober 2008 Het Richtlijnvoorstel Het richtlijnvoorstel beoogt wijziging van Beschermingsduurrichtlijn (2006/116/EG).

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE. Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

DE BEROEPSINSTANTIE. Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement coördinatie Administratie Kanselarij en Voorlichting Boudewijnlaan 30 1000 Brussel tel. secretariaat:

Nadere informatie

Overeenkomst Journalisten

Overeenkomst Journalisten Overeenkomst Journalisten De ondergetekende. 1. De besloten vennootschap Pressexpress BV, kantoorhoudende te Amstelveen, 1181 JC, Biesbosch 225, hierna te noemen PEBV 2. de journalist/ freelancer schrijver,

Nadere informatie