Evenementenvergunning Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Bestuursdienst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evenementenvergunning Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Bestuursdienst"

Transcriptie

1 Rapport Gemeentelijke Ombudsman Evenementenvergunning Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Bestuursdienst 20 december 2007 RA Samenvatting Een stichting dient ruim van te voren (mei 2005) bij het stadsdeel Centrum een gedetailleerde vergunningaanvraag voor de Gay Pride 2006 in. Als zij in mei 2006 nog geen uitsluitsel heeft over de vergunningverlening trekt zij haar aanvraag in. Ongeveer tegelijkertijd deelt het stadsdeel aan de stichting mee het voornemen te hebben haar de vergunning voor 2006 te verlenen. De brieven kruisen elkaar. De stichting beklaagt zich bij de ombudsman erover dat de vergunningverlening veel te lang duurt en dat het stadsdeel de intrekking zonder meer heeft geaccepteerd. Zij vindt dat de gemeente op z n minst aan haar had moeten vragen of zij gezien de inhoud van de elkaar kruisende brieven vasthield aan intrekking van de aanvraag. Dat wekt de schijn van vooringenomenheid. Tot slot beklaagt de stichting zich over het gebruik door de gemeente Amsterdam van het merk Amsterdam Pride. Uit onderzoek naar de gang van zaken bij de vergunningverlening Gay Pride 2006 stelt de ombudsman vast dat het stadsdeel binnen de vooraf vastgestelde planning is gebleven. Er is dan ook geen reden om te constateren dat het stadsdeel niet of onvoldoende voortvarend heeft gehandeld. Dat verzoekster om haar moverende redenen ervoor heeft gekozen om haar aanvraag in te trekken, kan het stadsdeel niet verweten worden. Het stadsdeel mocht er terecht van uitgaan dat de stichting zelf contact zou opnemen om de intrekking ongedaan te maken. Ten aanzien van het derde klachtonderdeel heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank te Amsterdam uitspraak gedaan in een door de stichting aangespannen kort geding over het merk Amsterdam Pride. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat er geen sprake is van merkinbreuk. Daarom heeft de ombudsman hiernaar geen onderzoek ingesteld. Oordeel De onderzochte gedragingen zijn voor wat betreft de behandelingsduur van de evenementenvergunning Gay Pride 2006: behoorlijk; de gevolgen van de voorwaardelijke intrekking van de vergunningaanvraag Gay Pride 2006: behoorlijk; het negeren van de auteursrechtelijke eigendommen van verzoekster: geen onderzoek.

2 Aantal pagina s: 2/7 Verzoek Het verzoek tot onderzoek is op 20 september 2006 schriftelijk ingediend en betreft de gemeente Amsterdam, stadsdeel Centrum en de directie Juridische Zaken van de Bestuursdienst. Het gevraagde onderzoek heeft betrekking op: de behandelingsduur van de evenementenvergunningen Gay Pride 2005 en 2006; de gevolgen van de voorwaardelijke intrekking van de vergunningaanvraag Gay Pride 2006; het negeren van de auteursrechtelijke eigendommen van verzoekster. Gedurende het onderzoek heeft de ombudsman besloten geen onderzoek in te stellen naar de vergunningverlening voor de Gay Pride Voor dit evenement heeft de gemeente Amsterdam in juni en in augustus 2005 een evenementenvergunning afgegeven. Verzoekster heeft pas ruim een jaar later hierover bij de ombudsman een klacht ingediend. De door verzoekster gestelde feiten zijn door het tijdsverloop onvoldoende vast te stellen en/of aannemelijk te maken. Daarom is onderzoek door de ombudsman niet vruchtbaar. Bevindingen achtergrond van het verzoek Namens verzoekster, een stichting die sinds een jaar of 10 de Amsterdam Gay Pride organiseert, beklaagt een advocaat zich in een brief van 29 juni 2006 aan stadsdeel Centrum onder meer over de trage vergunningverlening voor de Gay Pride Als er eind augustus 2006 nog geen reactie op deze brief ontvangen is, wendt verzoekster zich tot de ombudsman. reactie stadsdeel Centrum De ombudsman vraagt het stadsdeel begin november 2006 of de klachtbrief bekend is en zo ja, wanneer verzoekster een reactie tegemoet kan zien. Onder aanbieding van excuses voor de late beantwoording, deelt het stadsdeel begin mei 2007 mee dat een brief van 29 juni 2006 bekend is. Het stadsdeel heeft niet inhoudelijk op deze brief gereageerd. De brief is deels opgevat als een reactie op de brief van het stadsdeel van 16 mei Hierin bevestigt het stadsdeel dat verzoekster haar vergunningaanvraag voor de Gay Pride 2006 intrekt en dat het vergunningverleningtraject per direct stopt. De brief van 29 juni 2006 is ook als zienswijze meegenomen in het traject tot afwijzing van een vergunning Gay Pride 2006 van een van de bestuursleden van verzoekster. Wat betreft het deponeren van de naam Gay Pride Amsterdam deelt het stadsdeel mee dat dit een initiatief is van de centrale stad. Op basis van de door partijen overgelegde stukken, komt de ombudsman tot de volgende bevindingen. 1. de behandelingduur van de evenementenvergunning voor de Gay Pride 2006 De eerste klacht van verzoekster betreft de trage vergunningverlening. Verzoekster heeft op 15 mei 2005 een gedetailleerde vergunningaanvraag Gay Pride 2006 ingediend. Op 23 maart 2006 deelt het stadsdeel mee dat er half mei duidelijkheid zal zijn over het voornemen wie de vergunning krijgt en wie niet en medio juni 2006 over de definitieve vergunningverlening. Volgens verzoekster is er niets

3 Aantal pagina s: 3/7 veranderd met de trage afhandeling in voorgaande jaren. Ter ondersteuning van haar betoog wijst zij op een rapport van de Gemeentelijke Ombudsman van juli waarin het stadsdeel wordt geadviseerd de vergunningverlening rondom de Gay Pride voortaan te versnellen. Zij heeft daar weinig van gemerkt. Haars inziens is dit advies niet opgevolgd. Maar daarnaast zit het grote ongenoegen van verzoekster er in, dat het stadsdeel heeft aangegeven grote delen van de Gay Pride aan derden te willen vergunnen. In geval van dubbele aanvragen worden nieuwe aanvragers door het stadsdeel met voorrang behandeld. Deze handelwijze van het stadsdeel is volgens verzoekster desastreus voor de organisatie van de Gay Pride. Het is niet mogelijk om vroegtijdig afspraken met sponsoren, leveranciers en artiesten te maken. Hierdoor komt onder andere de financiering van het project in gevaar. Dit is funest voor het welslagen van een grootstedelijk evenement. De resterende voorbereidingstijd is onverantwoord kort, zodanig dat een zorgvuldige en evenwichtige voorbereiding onmogelijk wordt, waardoor ook zaken als de afstemming van de veiligheid van het evenement zeer nadelig zijn beïnvloed, zo zeer zelfs dat verzoekster in 2006 heeft gemeend niet langer de verantwoordelijkheid voor een verantwoorde en veilige organisatie van de Gay Pride 2006 op zich te kunnen nemen. Verzoekster ziet geen andere mogelijkheid dan het stadsdeel op 8 mei 2006 schriftelijk mee te delen dat zij de vergunningaanvraag 2006 voorwaardelijk intrekt. Uit de stukken van het stadsdeel blijkt dat op 23 maart 2006 het eerste overleg tussen stadsdeel en de mogelijke betrokkenen bij de Gay Pride 2006 heeft plaatsgevonden. Verzoeksters vertegenwoordiger heeft meegedeeld niet aanwezig te willen zijn omdat hij eerst de uitspraak van het bezwaar wil afwachten alvorens in gesprek te gaan over de vergunningverlening van het evenement Gay Pride Het stadsdeel heeft daarvoor begrip maar stelt vast dat de planning gehandhaafd blijft. Tijdens dit overleg is afgesproken dat de gedetailleerde plannen op 13 april ingediend moesten zijn en dat een week later in de coördinatiegroep deze plannen besproken zouden worden. Voor dit overleg meldt verzoekster zich af. De aanwezige diensten spreken hun ongenoegen daarover uit. Zij zijn van mening dat bij een dergelijk groot evenement de belangrijkste organisator aanwezig dient te zijn. Een en ander weerhoudt het stadsdeel er niet van om bij brief van 9 mei 2006 aan verzoekster mee te delen dat het voornemen bestaat de vergunning van de Gay Pride 2006 aan verzoekster te geven. De brieven van 8 en 9 mei 2006 kruisen elkaar. 2. de gevolgen van de voorwaardelijke intrekking van de vergunningaanvraag Gay Pride 2006; Verzoekster heeft op 8 mei 2006 het stadsdeel meegedeeld de aanvraag in te trekken. Reden voor de intrekking zijn de late vergunningverlening, het voornemen van het stadsdeel nieuwe initiatiefnemers met voorrang te behandelen en de strenge beveiligingseis van 1 beveiliger op 250 bezoekers. Als voorwaarde bij deze intrekking stelt verzoekster dat de leden van de stichting zelf de gelegenheid krijgen een eigen vergunning voor de diverse Gay Pride-locaties en evenementen aan te vragen. Het stadsdeel bevestigt de intrekking op 16 mei 2006 en stopt onmiddellijk het traject van de vergunningverlening. De intrekking van de aanvraag door verzoekster en het voornemen de vergunning te verlenen door het stadsdeel, kruisen elkaar. 1 RA d.d. 6 juli 2005

4 Aantal pagina s: 4/7 Op 29 juni 2006 deelt de advocaat van verzoekster aan het stadsdeel mee, dat het nimmer de intrekking zonder meer had mogen accepteren, maar bij verzoekster had moeten informeren of de intrekking onder deze gewijzigde omstandigheden gehandhaafd diende te blijven. Verzoekster stelt te hebben gedwaald bij haar beslissing de aanvraag voorwaardelijk in te trekken. Zij stelt onder meer dat de gemeente heeft verzuimd om de inhoud en de bedoeling van elkaar kruisende brieven met elkaar in verband te brengen en te herstellen. Verzoekster vindt dat de gemeente op z n minst aan haar had moeten vragen of zij gezien de inhoud van de elkaar kruisende brieven vasthield aan intrekking van de aanvraag. Dat wekt de schijn van vooringenomenheid. Daarnaast uit de advocaat zijn ongenoegen over het voornemen van het stadsdeel om de aanvraag van een deelvergunning van een van de leden van de stichting, tevens een van zijn cliënten, af te wijzen. Verzoekster heeft op de brief van 29 juni 2006 nimmer een antwoord ontvangen. Volgens het stadsdeel is de brief van 29 juni 2006 deels opgevat als een reactie op de brief van 16 mei en deels als een zienswijze. In deze laatste hoedanigheid is de brief meegenomen in de beslissing van 4 juli 2006 op de vergunningaanvraag voor een onderdeel van de Gay Pride 2006 van de andere cliënt van deze advocaat. 3. het negeren van de auteursrechtelijke eigendommen van verzoekster Volgens verzoekster houdt het stadsdeel bij de vergunningverlening geen rekening met het feit dat de Amsterdam Gay Pride qua format, merk en logo is vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau. Dit houdt in dat het evenement auteursrechtelijk in bezit is van verzoekster en dus niet vergund kan worden aan derden. Verzoekster heeft geconstateerd dat de gemeente het merk Gay Pride Amsterdam heeft gedeponeerd. Dat beschouwt hij als een vijandige overname en een depot te kwader trouw. Volgens het stadsdeel is het deponeren een initiatief van de centrale stad waar het stadsdeel geheel buiten staat. De directie Juridische Zaken van de Bestuursdienst reageert desgevraagd op het derde klachtelement en wijst er daarbij onder meer op dat de rechter in kort geding op 16 oktober 2006 uitspraak heeft gedaan in een door verzoekster aangespannen zaak over het gebruik van het merk Amsterdam Pride. Uit de meegezonden uitspraak blijkt dat de voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat er geen sprake was van merkinbreuk. Daarbij betrekt de rechter het feit dat het Benelux- Merkenbureau waar de gemeente het merk AMSTERDAM PRIDE had gedeponeerd voorlopig heeft geweigerd de twee woordmerken in te schrijven omdat ze te beschrijvend en niet onderscheidend genoeg zouden zijn. De gemeente ontkent dat zij de rechten van verzoekster heeft genegeerd. Het merk GBA is in hoge mate beschrijvend. De gemeente heeft er niet voor gekozen om het merk GBA nietig te verklaren maar om, met inachtneming van het merk GBA en de merkrechten van anderen, een eigen merk te ontwikkelen dat uiting geeft aan het gevoel dat bij het homo-evenement hoort. Juist vanwege het beschrijvende karakter van het merk GBA is deze ruimte klein.

5 Aantal pagina s: 5/7 Reacties op bevindingen Het resultaat van het onderzoek is als verslag van bevindingen naar verzoekster, het stadsdeel en wat betreft het derde onderdeel, de directie Juridische Zaken van de Bestuursdienst gestuurd teneinde een nadere reactie (hoor en wederhoor) mogelijk te maken. Alle drie reageren. Stadsdeel Centrum wijst op een onjuistheid in het verslag van bevindingen. Het betreft de vermelding dat in maart 2006 is bekend gemaakt dat bij dubbele aanvragen nieuwkomers voorrang krijgen. Het stadsdeel wijst op een memo van 23 maart 2006 dat is opgesteld ter bespreking met de aanvragers Gay Pride Dit memo vermeldt onder punt 2 de criteria die gebruikt zullen worden bij het maken van een keuze in geval van dubbele aanvragen. Als deze criteria geen uitkomst bieden, zal indachtig het beleid dat nieuwe initiatiefnemers een kans verdienen vastgesteld worden of de terreinen verdeeld kunnen worden. Over de intrekking van de vergunningaanvraag schrijft het stadsdeel onder meer het volgende. Tijdens het vooroverleg van 23 maart 2006 is de planning vergunningverlening Gay Pride 2006 uitgereikt en in het verslag opgenomen. Vervolgens is dit in het overleg van 20 april 2006 nogmaals herhaald en in het verslag opgenomen. Het stadsdeel heeft tot 16 mei gewacht met het weer in gang zetten van het vergunningstraject met de andere aanvragers. Verzoekster heeft daardoor meerdere dagen de gelegenheid gehad om de intrekking ongedaan te maken. Verder wijst het stadsdeel op een uitspraak van de voorzieningenrechter d.d. 20 juni 2006, waarin wordt geoordeeld dat de aanvraag van verzoekster terecht als ingetrokken is beschouwd. Verzoekster reageert uitgebreid op de punten 1 en 2 in het verslag van bevindingen. Haar reactie is, voor zover relevant in het verslag opgenomen. Ten aanzien van punt 3 deelt verzoekster onder meer mee, dat dit niet een correcte weergave van de uitspraak van de rechter in kort geding is. Haars inziens heeft de rechter gesteld dat in een eventuele nog te voeren bodemzaak het woordmerk Amsterdam Pride mogelijk afgewezen zou kunnen worden, omdat het merkteken wellicht te beschrijvend van karakter zou zijn. De voorzieningenrechter heeft ten tijde van het kort geding geen uitputtend onderzoek gedaan naar het depot van de GBA, van de gemeente noch van de precieze weigeringgronden van het Benelux Merkenbureau inzake het depot van de gemeente. Een kort geding leent zich, aldus verzoekster, niet voor uitputtend onderzoek en wellicht is ook van belang dat precies een dag voorafgaand aan het kort geding, de gemeente heeft toegezegd haar eerste depot in te (laten) trekken. Verder beschrijft verzoekster de gang van zaken in 2007 met betrekking tot een nieuwe poging van de gemeente tot depot van een gelijksoortig merkteken zoals dat al jaren in eigendom van verzoekster is. Regelgeving Artikel 9:23 Awb De ombudsman is niet verplicht een onderzoek in te stellen of voort te zetten indien: g. het verzoek betrekking heeft op een gedraging ten aanzien waarvan door een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter uitspraak is gedaan;

6 Aantal pagina s: 6/7 Behoorlijkheidsvereisten De ombudsman toetst de gedragingen en handelingen van gemeentelijke instanties aan behoorlijkheidsvereisten. In dit onderzoek is getoetst aan de vereisten van voortvarendheid en van onpartijdigheid/onvooringenomenheid. Overwegingen de behandelingsduur van de evenementenvergunning voor de Gay Pride 2006 Het vereiste van voortvarendheid houdt in dat een bestuursorgaan slagvaardig en met voldoende snelheid optreedt. Dat betekent in dit geval dat het stadsdeel zich in ieder geval moet houden aan de planning vergunningverlening Gay Pride 2006 zoals die aan betrokken partijen in maart 2006 is kenbaar gemaakt. Uit de gang van zaken vergunningverlening Gay Pride 2006, zoals dat in het verslag van bevindingen is weergegeven, blijkt dat het stadsdeel binnen de genoemde data is gebleven. Er is dan ook geen reden om te constateren dat het stadsdeel niet of onvoldoende voortvarend heeft gehandeld. de gevolgen van de voorwaardelijke intrekking van de vergunningaanvraag Gay Pride 2006 Het vereiste van onpartijdigheid/onvooringenomenheid houdt in dat bestuursorganen zich actief opstellen om iedere vorm van een vooropgezette mening of opvatting te vermijden. Ook de schijn van partijdigheid moet worden vermeden. Zij dienen zich te richten op objectieve algemene belangen, dan wel een algemeen uitgezet beleid. In het geval van de organisatie van Amsterdam Pride betekende dit dat de gemeente niet alleen met verzoekster, maar ook met andere aanvragers te maken had. Onpartijdigheid houdt dan onder meer in dat geen van de betrokken partijen voorrechten ten opzichte van een andere partij krijgt of door de gemeente bevoordeeld wordt. Dat betreft ook de communicatie, in dit geval over de elkaar kruisende brieven. Hierover staat vast dat de gemeente uiterlijk 11 mei 2006 de voornemens tot vergunningverlening zou versturen. Verder is onomstreden dat het stadsdeel de intrekking op 16 mei schriftelijk heeft bevestigd en dat verzoeksters advocaat op 29 juni het stadsdeel over de intrekking aanschrijft. Uit de reactie van het stadsdeel op het verslag van bevindingen blijkt dat alle betrokkenen in maart en april zijn geïnformeerd wanneer het stadsdeel het voornemen tot vergunningverlening aan de aanvragers kenbaar zou maken. Dat gebeurde zowel tijdens de beide overleggen in die maanden als middels de verslagen van die bijeenkomsten. Dat verzoekster ervoor heeft gekozen om in diezelfde periode haar aanvraag in te trekken, kan het stadsdeel niet verweten worden. Overigens verdraagt het stellen van voorwaarden bij de intrekking zich niet met de aard van de kwestie, het vragen van een vergunning bij een bestuursorgaan. Uit een oogpunt van de onpartijdigheid die van de overheid verwacht mag worden, mochten ook de overige betrokkenen erop rekenen dat het stadsdeel verzoekster niet nog eens extra zou gaan benaderen. In dat licht ook mocht het stadsdeel er terecht van uitgaan dat verzoekster zelf contact zou opnemen om de intrekking ongedaan te maken. Dat verzoekster via haar advocaat pas op 29 juni actie onderneemt, kan het stadsdeel daarom niet worden tegengeworpen. Van strijd met de vereiste onpartijdigheid/onvooringenomenheid is niet gebleken.

7 Aantal pagina s: 7/7 het negeren van de auteursrechtelijke eigendommen van verzoekster Ten aanzien van dit klachtonderdeel wijst de directie Juridische Zaken van de Bestuursdienst op een uitspraak van de voorzieningenrechter dat er geen sprake is van merkinbreuk. Verzoekster stelt daar tegenover dat de voorzieningenrechter geen uitputtend onderzoek gedaan heeft. Wat daarvan ook zij, artikel 9:23 van de Algemene wet bestuursrecht bevat een opsomming van de situaties waarin een ombudsman kan besluiten om een klacht niet (verder) te behandelen. Eén van die gronden doet zich voor wanneer een andere rechter dan een bestuursrechter zich over diezelfde kwestie heeft uitgesproken. Dat was het geval op donderdag 16 oktober 2006: de voorzieningenrechter van de rechtbank te Amsterdam heeft toen uitspraak gedaan in een door verzoekster aangespannen kort geding over het merk Amsterdam Pride. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat er geen sprake is van merkinbreuk, in samenhang met de weigering van het Benelux-Merkenbureau om het merk AMSTERDAM PRIDE in te schrijven. Gelet hierop stelt de ombudsman geen onderzoek in. De door verzoekster beschreven gang van zaken in 2007 ten aanzien van een tweede poging tot depot door de gemeente heeft evenmin tot nader onderzoek door de ombudsman geleid nu over deze gedraging nog geen klacht bij het betrokken bestuursorgaan is ingediend. Oordeel De onderzochte gedragingen zijn voor wat betreft de behandelingsduur van de evenementenvergunning Gay Pride 2006: behoorlijk; de gevolgen van de voorwaardelijke intrekking van de vergunningaanvraag Gay Pride 2006: behoorlijk; het negeren van de auteursrechtelijke eigendommen van verzoekster: geen onderzoek.

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 Rapport Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 2 Openbaar Rapport Rapportnummer: 99/228 25 mei 1999 Verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch met een klacht over een gedraging van de Regionaal Directeur

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310 Rapport Rapport over een klacht over Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, locatie Leiden, de Raad voor de Kinderbescherming, regio Rotterdam-Rijnmond en de Centrale autoriteit. Datum: 19 oktober 2011 Rapportnummer:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 20 augustus 2002 Rapportnummer: 2002/241

Rapport. Datum: 20 augustus 2002 Rapportnummer: 2002/241 Rapport Datum: 20 augustus 2002 Rapportnummer: 2002/241 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Huurcommissie Rotterdam in het ressort Schiedam zijn individueel ingebrachte bezwaren van 25 juli 1999 ten

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Rotterdam sinds de overname van de inning van de kinderalimentatie per 15 november 1996 onvoldoende

Nadere informatie

Rapport. Klacht over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbeidsinspectie) te Den Haag. Datum: 13 april 2011. Rapportnummer: 2011/111

Rapport. Klacht over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbeidsinspectie) te Den Haag. Datum: 13 april 2011. Rapportnummer: 2011/111 Rapport Klacht over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbeidsinspectie) te Den Haag. Datum: 13 april 2011 Rapportnummer: 2011/111 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Arbeidsinspectie

Nadere informatie

1.1 College van burgemeester en wethouders van Rotterdam

1.1 College van burgemeester en wethouders van Rotterdam 1.1 College van burgemeester en wethouders van Rotterdam 1 2010.478 COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROTTERDAM Personeelsdossier terecht vernietigd? Geen (eind)oordeel: Bemiddelen:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 Rapport Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het regionale politiekorps Flevoland op 26 februari 2001 hun auto heeft laten wegslepen en dat de politie er

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Een werkgever vroeg verzoekster, een arbeidsdeskundige, om advies over re-integratie-mogelijkheden voor een van zijn zieke werknemers. Een aantal maanden later vroeg de werkgever een

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 september 2003 Rapportnummer: 2003/333

Rapport. Datum: 23 september 2003 Rapportnummer: 2003/333 Rapport Datum: 23 september 2003 Rapportnummer: 2003/333 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een met naam genoemde ambtenaar van het regionale politiekorps Midden- en West-Brabant zich in de periode tussen

Nadere informatie

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 8 november 2011. Rapportnummer: 2011/336

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 8 november 2011. Rapportnummer: 2011/336 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 8 november 2011 Rapportnummer: 2011/336 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een brief van 17 februari 2010

Nadere informatie

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

Datum 16 april 2014 Ons kenmerk JZ- Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 16 april 2014 Ons kenmerk JZ- Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten. Telefoon E-mail. Betreft Aangetekend Openbare versie DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. De directie Postbus 522 5600 AM EINDHOVEN Datum 16 april 2014 _ Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten Telefoon E-mail

Nadere informatie

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. BIJLAGE 2: Openbare versie boetebesluit M.E.J. Verrest, advocaat Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk O&B Finance Nederland B.V. Het Bestuur Plotterweg 24 3821 BB AMERSFOORT Datum 30 december 2010 - Pagina

Nadere informatie

- Het gaat hier om een professionele code die andere accenten legt dan de verschillende huisregels van opdrachtgevers, dat zijn organisatiecodes.

- Het gaat hier om een professionele code die andere accenten legt dan de verschillende huisregels van opdrachtgevers, dat zijn organisatiecodes. GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN 1. Doel en ontwikkeling In deze code is geformuleerd welk gedrag de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) van een bij haar geregistreerde arbeidsdeskundige verwacht. De code

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 2 2. Organisatie en werkwijze... 4 2.1 Werkwijze Geschillencommissie Arbodiensten... 4 2.2 Samenstelling Geschillencommissie

Nadere informatie

AFM legt boete op aan DELA voor misleidende informatie over Coöperatiespaarplan

AFM legt boete op aan DELA voor misleidende informatie over Coöperatiespaarplan Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2014/juli) AFM legt boete op aan DELA voor misleidende informatie over Coöperatiespaarplan 15 juli 2014 Maatregel De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

verslag van werkzaamheden

verslag van werkzaamheden verslag van werkzaamheden gemeentelijke ombudsman Minervahuis I Meent 106 4e etage 3011 JR Rotterdam Telefoon 010 411 16 00 Fax 010 241 84 99 Webadres www.ombudsmanrotterdam.nl E-mail info@ombudsmanrotterdam.nl

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 oktober 2003 Rapportnummer: 2003/344

Rapport. Datum: 2 oktober 2003 Rapportnummer: 2003/344 Rapport Datum: 2 oktober 2003 Rapportnummer: 2003/344 2 Klacht Verzoeker klaagt over de handelwijze van een aantal medewerkers van de Technische Universiteit Delft (TUD), tijdens en na de bespreking op

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/251

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/251 Rapport Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/251 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Bureau Jeugdzorg Groningen hem vanaf maart 2009

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centrum indicatiestelling zorg uit Driebergen. Datum: 21 april 2011. Rapportnummer: 2011/123

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centrum indicatiestelling zorg uit Driebergen. Datum: 21 april 2011. Rapportnummer: 2011/123 Rapport Rapport betreffende een klacht over het Centrum indicatiestelling zorg uit Driebergen. Datum: 21 april 2011 Rapportnummer: 2011/123 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Een onderzoek naar de handelwijze van de Dienst wegverkeer. (RDW) Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale

Een onderzoek naar de handelwijze van de Dienst wegverkeer. (RDW) Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale Rapport Een onderzoek naar de handelwijze van de Dienst wegverkeer (RDW) Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de Dienst Wegverkeer te Z oetermeer deels ongegrond,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/327

Rapport. Datum: 27 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/327 Rapport Datum: 27 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/327 2 Klacht Verzoeker klaagt over het optreden van ambtenaren van het regionale politiekorps Noord-Holland Noord jegens hem op 10 maart 2004. Hij klaagt

Nadere informatie

Voorts klaagt verzoeker over de wijze waarop de Servicedesk DigiD, een onderdeel van GBO.overheid, heeft gereageerd op zijn brief van 5 mei 2007.

Voorts klaagt verzoeker over de wijze waarop de Servicedesk DigiD, een onderdeel van GBO.overheid, heeft gereageerd op zijn brief van 5 mei 2007. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat DigiD, een voorziening van de Directie Gemeenschappelijke Beheerorganisatie (GBO.overheid) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat politieambtenaren van het regionale politiekorps Gelderland-Zuid begin 2006 de gegevens van zijn toen elf jaar oude zoon S. hebben geregistreerd in het computersysteem

Nadere informatie

6. Bij e-mail van 31 maart 2014 heeft Google het CBP geïnformeerd over de voortgang van de door Google genomen en voorgenomen maatregelen.

6. Bij e-mail van 31 maart 2014 heeft Google het CBP geïnformeerd over de voortgang van de door Google genomen en voorgenomen maatregelen. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN Google Inc. DATUM 17 november 2014

Nadere informatie

Het ondertekende verzoek tot onderzoek van 20 november 2009 is op 24 november 2009 binnengekomen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman.

Het ondertekende verzoek tot onderzoek van 20 november 2009 is op 24 november 2009 binnengekomen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman. Dossiernummer 73-2009 Oordeel Verzoekster Mevrouw V.R. te Zwolle. Datum verzoekschrift Het ondertekende verzoek tot onderzoek van 20 november 2009 is op 24 november 2009 binnengekomen bij het secretariaat

Nadere informatie

Rapport. Rapport over de Belastingdienst/Noord. Datum: 23 december 2013. Rapportnummer: 2013/200

Rapport. Rapport over de Belastingdienst/Noord. Datum: 23 december 2013. Rapportnummer: 2013/200 Rapport Rapport over de Belastingdienst/Noord. Datum: 23 december 2013 Rapportnummer: 2013/200 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Noord de teruggaven op de voorlopige aanslagen 2002

Nadere informatie