Evenementenvergunning Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Bestuursdienst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evenementenvergunning Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Bestuursdienst"

Transcriptie

1 Rapport Gemeentelijke Ombudsman Evenementenvergunning Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Bestuursdienst 20 december 2007 RA Samenvatting Een stichting dient ruim van te voren (mei 2005) bij het stadsdeel Centrum een gedetailleerde vergunningaanvraag voor de Gay Pride 2006 in. Als zij in mei 2006 nog geen uitsluitsel heeft over de vergunningverlening trekt zij haar aanvraag in. Ongeveer tegelijkertijd deelt het stadsdeel aan de stichting mee het voornemen te hebben haar de vergunning voor 2006 te verlenen. De brieven kruisen elkaar. De stichting beklaagt zich bij de ombudsman erover dat de vergunningverlening veel te lang duurt en dat het stadsdeel de intrekking zonder meer heeft geaccepteerd. Zij vindt dat de gemeente op z n minst aan haar had moeten vragen of zij gezien de inhoud van de elkaar kruisende brieven vasthield aan intrekking van de aanvraag. Dat wekt de schijn van vooringenomenheid. Tot slot beklaagt de stichting zich over het gebruik door de gemeente Amsterdam van het merk Amsterdam Pride. Uit onderzoek naar de gang van zaken bij de vergunningverlening Gay Pride 2006 stelt de ombudsman vast dat het stadsdeel binnen de vooraf vastgestelde planning is gebleven. Er is dan ook geen reden om te constateren dat het stadsdeel niet of onvoldoende voortvarend heeft gehandeld. Dat verzoekster om haar moverende redenen ervoor heeft gekozen om haar aanvraag in te trekken, kan het stadsdeel niet verweten worden. Het stadsdeel mocht er terecht van uitgaan dat de stichting zelf contact zou opnemen om de intrekking ongedaan te maken. Ten aanzien van het derde klachtonderdeel heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank te Amsterdam uitspraak gedaan in een door de stichting aangespannen kort geding over het merk Amsterdam Pride. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat er geen sprake is van merkinbreuk. Daarom heeft de ombudsman hiernaar geen onderzoek ingesteld. Oordeel De onderzochte gedragingen zijn voor wat betreft de behandelingsduur van de evenementenvergunning Gay Pride 2006: behoorlijk; de gevolgen van de voorwaardelijke intrekking van de vergunningaanvraag Gay Pride 2006: behoorlijk; het negeren van de auteursrechtelijke eigendommen van verzoekster: geen onderzoek.

2 Aantal pagina s: 2/7 Verzoek Het verzoek tot onderzoek is op 20 september 2006 schriftelijk ingediend en betreft de gemeente Amsterdam, stadsdeel Centrum en de directie Juridische Zaken van de Bestuursdienst. Het gevraagde onderzoek heeft betrekking op: de behandelingsduur van de evenementenvergunningen Gay Pride 2005 en 2006; de gevolgen van de voorwaardelijke intrekking van de vergunningaanvraag Gay Pride 2006; het negeren van de auteursrechtelijke eigendommen van verzoekster. Gedurende het onderzoek heeft de ombudsman besloten geen onderzoek in te stellen naar de vergunningverlening voor de Gay Pride Voor dit evenement heeft de gemeente Amsterdam in juni en in augustus 2005 een evenementenvergunning afgegeven. Verzoekster heeft pas ruim een jaar later hierover bij de ombudsman een klacht ingediend. De door verzoekster gestelde feiten zijn door het tijdsverloop onvoldoende vast te stellen en/of aannemelijk te maken. Daarom is onderzoek door de ombudsman niet vruchtbaar. Bevindingen achtergrond van het verzoek Namens verzoekster, een stichting die sinds een jaar of 10 de Amsterdam Gay Pride organiseert, beklaagt een advocaat zich in een brief van 29 juni 2006 aan stadsdeel Centrum onder meer over de trage vergunningverlening voor de Gay Pride Als er eind augustus 2006 nog geen reactie op deze brief ontvangen is, wendt verzoekster zich tot de ombudsman. reactie stadsdeel Centrum De ombudsman vraagt het stadsdeel begin november 2006 of de klachtbrief bekend is en zo ja, wanneer verzoekster een reactie tegemoet kan zien. Onder aanbieding van excuses voor de late beantwoording, deelt het stadsdeel begin mei 2007 mee dat een brief van 29 juni 2006 bekend is. Het stadsdeel heeft niet inhoudelijk op deze brief gereageerd. De brief is deels opgevat als een reactie op de brief van het stadsdeel van 16 mei Hierin bevestigt het stadsdeel dat verzoekster haar vergunningaanvraag voor de Gay Pride 2006 intrekt en dat het vergunningverleningtraject per direct stopt. De brief van 29 juni 2006 is ook als zienswijze meegenomen in het traject tot afwijzing van een vergunning Gay Pride 2006 van een van de bestuursleden van verzoekster. Wat betreft het deponeren van de naam Gay Pride Amsterdam deelt het stadsdeel mee dat dit een initiatief is van de centrale stad. Op basis van de door partijen overgelegde stukken, komt de ombudsman tot de volgende bevindingen. 1. de behandelingduur van de evenementenvergunning voor de Gay Pride 2006 De eerste klacht van verzoekster betreft de trage vergunningverlening. Verzoekster heeft op 15 mei 2005 een gedetailleerde vergunningaanvraag Gay Pride 2006 ingediend. Op 23 maart 2006 deelt het stadsdeel mee dat er half mei duidelijkheid zal zijn over het voornemen wie de vergunning krijgt en wie niet en medio juni 2006 over de definitieve vergunningverlening. Volgens verzoekster is er niets

3 Aantal pagina s: 3/7 veranderd met de trage afhandeling in voorgaande jaren. Ter ondersteuning van haar betoog wijst zij op een rapport van de Gemeentelijke Ombudsman van juli waarin het stadsdeel wordt geadviseerd de vergunningverlening rondom de Gay Pride voortaan te versnellen. Zij heeft daar weinig van gemerkt. Haars inziens is dit advies niet opgevolgd. Maar daarnaast zit het grote ongenoegen van verzoekster er in, dat het stadsdeel heeft aangegeven grote delen van de Gay Pride aan derden te willen vergunnen. In geval van dubbele aanvragen worden nieuwe aanvragers door het stadsdeel met voorrang behandeld. Deze handelwijze van het stadsdeel is volgens verzoekster desastreus voor de organisatie van de Gay Pride. Het is niet mogelijk om vroegtijdig afspraken met sponsoren, leveranciers en artiesten te maken. Hierdoor komt onder andere de financiering van het project in gevaar. Dit is funest voor het welslagen van een grootstedelijk evenement. De resterende voorbereidingstijd is onverantwoord kort, zodanig dat een zorgvuldige en evenwichtige voorbereiding onmogelijk wordt, waardoor ook zaken als de afstemming van de veiligheid van het evenement zeer nadelig zijn beïnvloed, zo zeer zelfs dat verzoekster in 2006 heeft gemeend niet langer de verantwoordelijkheid voor een verantwoorde en veilige organisatie van de Gay Pride 2006 op zich te kunnen nemen. Verzoekster ziet geen andere mogelijkheid dan het stadsdeel op 8 mei 2006 schriftelijk mee te delen dat zij de vergunningaanvraag 2006 voorwaardelijk intrekt. Uit de stukken van het stadsdeel blijkt dat op 23 maart 2006 het eerste overleg tussen stadsdeel en de mogelijke betrokkenen bij de Gay Pride 2006 heeft plaatsgevonden. Verzoeksters vertegenwoordiger heeft meegedeeld niet aanwezig te willen zijn omdat hij eerst de uitspraak van het bezwaar wil afwachten alvorens in gesprek te gaan over de vergunningverlening van het evenement Gay Pride Het stadsdeel heeft daarvoor begrip maar stelt vast dat de planning gehandhaafd blijft. Tijdens dit overleg is afgesproken dat de gedetailleerde plannen op 13 april ingediend moesten zijn en dat een week later in de coördinatiegroep deze plannen besproken zouden worden. Voor dit overleg meldt verzoekster zich af. De aanwezige diensten spreken hun ongenoegen daarover uit. Zij zijn van mening dat bij een dergelijk groot evenement de belangrijkste organisator aanwezig dient te zijn. Een en ander weerhoudt het stadsdeel er niet van om bij brief van 9 mei 2006 aan verzoekster mee te delen dat het voornemen bestaat de vergunning van de Gay Pride 2006 aan verzoekster te geven. De brieven van 8 en 9 mei 2006 kruisen elkaar. 2. de gevolgen van de voorwaardelijke intrekking van de vergunningaanvraag Gay Pride 2006; Verzoekster heeft op 8 mei 2006 het stadsdeel meegedeeld de aanvraag in te trekken. Reden voor de intrekking zijn de late vergunningverlening, het voornemen van het stadsdeel nieuwe initiatiefnemers met voorrang te behandelen en de strenge beveiligingseis van 1 beveiliger op 250 bezoekers. Als voorwaarde bij deze intrekking stelt verzoekster dat de leden van de stichting zelf de gelegenheid krijgen een eigen vergunning voor de diverse Gay Pride-locaties en evenementen aan te vragen. Het stadsdeel bevestigt de intrekking op 16 mei 2006 en stopt onmiddellijk het traject van de vergunningverlening. De intrekking van de aanvraag door verzoekster en het voornemen de vergunning te verlenen door het stadsdeel, kruisen elkaar. 1 RA d.d. 6 juli 2005

4 Aantal pagina s: 4/7 Op 29 juni 2006 deelt de advocaat van verzoekster aan het stadsdeel mee, dat het nimmer de intrekking zonder meer had mogen accepteren, maar bij verzoekster had moeten informeren of de intrekking onder deze gewijzigde omstandigheden gehandhaafd diende te blijven. Verzoekster stelt te hebben gedwaald bij haar beslissing de aanvraag voorwaardelijk in te trekken. Zij stelt onder meer dat de gemeente heeft verzuimd om de inhoud en de bedoeling van elkaar kruisende brieven met elkaar in verband te brengen en te herstellen. Verzoekster vindt dat de gemeente op z n minst aan haar had moeten vragen of zij gezien de inhoud van de elkaar kruisende brieven vasthield aan intrekking van de aanvraag. Dat wekt de schijn van vooringenomenheid. Daarnaast uit de advocaat zijn ongenoegen over het voornemen van het stadsdeel om de aanvraag van een deelvergunning van een van de leden van de stichting, tevens een van zijn cliënten, af te wijzen. Verzoekster heeft op de brief van 29 juni 2006 nimmer een antwoord ontvangen. Volgens het stadsdeel is de brief van 29 juni 2006 deels opgevat als een reactie op de brief van 16 mei en deels als een zienswijze. In deze laatste hoedanigheid is de brief meegenomen in de beslissing van 4 juli 2006 op de vergunningaanvraag voor een onderdeel van de Gay Pride 2006 van de andere cliënt van deze advocaat. 3. het negeren van de auteursrechtelijke eigendommen van verzoekster Volgens verzoekster houdt het stadsdeel bij de vergunningverlening geen rekening met het feit dat de Amsterdam Gay Pride qua format, merk en logo is vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau. Dit houdt in dat het evenement auteursrechtelijk in bezit is van verzoekster en dus niet vergund kan worden aan derden. Verzoekster heeft geconstateerd dat de gemeente het merk Gay Pride Amsterdam heeft gedeponeerd. Dat beschouwt hij als een vijandige overname en een depot te kwader trouw. Volgens het stadsdeel is het deponeren een initiatief van de centrale stad waar het stadsdeel geheel buiten staat. De directie Juridische Zaken van de Bestuursdienst reageert desgevraagd op het derde klachtelement en wijst er daarbij onder meer op dat de rechter in kort geding op 16 oktober 2006 uitspraak heeft gedaan in een door verzoekster aangespannen zaak over het gebruik van het merk Amsterdam Pride. Uit de meegezonden uitspraak blijkt dat de voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat er geen sprake was van merkinbreuk. Daarbij betrekt de rechter het feit dat het Benelux- Merkenbureau waar de gemeente het merk AMSTERDAM PRIDE had gedeponeerd voorlopig heeft geweigerd de twee woordmerken in te schrijven omdat ze te beschrijvend en niet onderscheidend genoeg zouden zijn. De gemeente ontkent dat zij de rechten van verzoekster heeft genegeerd. Het merk GBA is in hoge mate beschrijvend. De gemeente heeft er niet voor gekozen om het merk GBA nietig te verklaren maar om, met inachtneming van het merk GBA en de merkrechten van anderen, een eigen merk te ontwikkelen dat uiting geeft aan het gevoel dat bij het homo-evenement hoort. Juist vanwege het beschrijvende karakter van het merk GBA is deze ruimte klein.

5 Aantal pagina s: 5/7 Reacties op bevindingen Het resultaat van het onderzoek is als verslag van bevindingen naar verzoekster, het stadsdeel en wat betreft het derde onderdeel, de directie Juridische Zaken van de Bestuursdienst gestuurd teneinde een nadere reactie (hoor en wederhoor) mogelijk te maken. Alle drie reageren. Stadsdeel Centrum wijst op een onjuistheid in het verslag van bevindingen. Het betreft de vermelding dat in maart 2006 is bekend gemaakt dat bij dubbele aanvragen nieuwkomers voorrang krijgen. Het stadsdeel wijst op een memo van 23 maart 2006 dat is opgesteld ter bespreking met de aanvragers Gay Pride Dit memo vermeldt onder punt 2 de criteria die gebruikt zullen worden bij het maken van een keuze in geval van dubbele aanvragen. Als deze criteria geen uitkomst bieden, zal indachtig het beleid dat nieuwe initiatiefnemers een kans verdienen vastgesteld worden of de terreinen verdeeld kunnen worden. Over de intrekking van de vergunningaanvraag schrijft het stadsdeel onder meer het volgende. Tijdens het vooroverleg van 23 maart 2006 is de planning vergunningverlening Gay Pride 2006 uitgereikt en in het verslag opgenomen. Vervolgens is dit in het overleg van 20 april 2006 nogmaals herhaald en in het verslag opgenomen. Het stadsdeel heeft tot 16 mei gewacht met het weer in gang zetten van het vergunningstraject met de andere aanvragers. Verzoekster heeft daardoor meerdere dagen de gelegenheid gehad om de intrekking ongedaan te maken. Verder wijst het stadsdeel op een uitspraak van de voorzieningenrechter d.d. 20 juni 2006, waarin wordt geoordeeld dat de aanvraag van verzoekster terecht als ingetrokken is beschouwd. Verzoekster reageert uitgebreid op de punten 1 en 2 in het verslag van bevindingen. Haar reactie is, voor zover relevant in het verslag opgenomen. Ten aanzien van punt 3 deelt verzoekster onder meer mee, dat dit niet een correcte weergave van de uitspraak van de rechter in kort geding is. Haars inziens heeft de rechter gesteld dat in een eventuele nog te voeren bodemzaak het woordmerk Amsterdam Pride mogelijk afgewezen zou kunnen worden, omdat het merkteken wellicht te beschrijvend van karakter zou zijn. De voorzieningenrechter heeft ten tijde van het kort geding geen uitputtend onderzoek gedaan naar het depot van de GBA, van de gemeente noch van de precieze weigeringgronden van het Benelux Merkenbureau inzake het depot van de gemeente. Een kort geding leent zich, aldus verzoekster, niet voor uitputtend onderzoek en wellicht is ook van belang dat precies een dag voorafgaand aan het kort geding, de gemeente heeft toegezegd haar eerste depot in te (laten) trekken. Verder beschrijft verzoekster de gang van zaken in 2007 met betrekking tot een nieuwe poging van de gemeente tot depot van een gelijksoortig merkteken zoals dat al jaren in eigendom van verzoekster is. Regelgeving Artikel 9:23 Awb De ombudsman is niet verplicht een onderzoek in te stellen of voort te zetten indien: g. het verzoek betrekking heeft op een gedraging ten aanzien waarvan door een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter uitspraak is gedaan;

6 Aantal pagina s: 6/7 Behoorlijkheidsvereisten De ombudsman toetst de gedragingen en handelingen van gemeentelijke instanties aan behoorlijkheidsvereisten. In dit onderzoek is getoetst aan de vereisten van voortvarendheid en van onpartijdigheid/onvooringenomenheid. Overwegingen de behandelingsduur van de evenementenvergunning voor de Gay Pride 2006 Het vereiste van voortvarendheid houdt in dat een bestuursorgaan slagvaardig en met voldoende snelheid optreedt. Dat betekent in dit geval dat het stadsdeel zich in ieder geval moet houden aan de planning vergunningverlening Gay Pride 2006 zoals die aan betrokken partijen in maart 2006 is kenbaar gemaakt. Uit de gang van zaken vergunningverlening Gay Pride 2006, zoals dat in het verslag van bevindingen is weergegeven, blijkt dat het stadsdeel binnen de genoemde data is gebleven. Er is dan ook geen reden om te constateren dat het stadsdeel niet of onvoldoende voortvarend heeft gehandeld. de gevolgen van de voorwaardelijke intrekking van de vergunningaanvraag Gay Pride 2006 Het vereiste van onpartijdigheid/onvooringenomenheid houdt in dat bestuursorganen zich actief opstellen om iedere vorm van een vooropgezette mening of opvatting te vermijden. Ook de schijn van partijdigheid moet worden vermeden. Zij dienen zich te richten op objectieve algemene belangen, dan wel een algemeen uitgezet beleid. In het geval van de organisatie van Amsterdam Pride betekende dit dat de gemeente niet alleen met verzoekster, maar ook met andere aanvragers te maken had. Onpartijdigheid houdt dan onder meer in dat geen van de betrokken partijen voorrechten ten opzichte van een andere partij krijgt of door de gemeente bevoordeeld wordt. Dat betreft ook de communicatie, in dit geval over de elkaar kruisende brieven. Hierover staat vast dat de gemeente uiterlijk 11 mei 2006 de voornemens tot vergunningverlening zou versturen. Verder is onomstreden dat het stadsdeel de intrekking op 16 mei schriftelijk heeft bevestigd en dat verzoeksters advocaat op 29 juni het stadsdeel over de intrekking aanschrijft. Uit de reactie van het stadsdeel op het verslag van bevindingen blijkt dat alle betrokkenen in maart en april zijn geïnformeerd wanneer het stadsdeel het voornemen tot vergunningverlening aan de aanvragers kenbaar zou maken. Dat gebeurde zowel tijdens de beide overleggen in die maanden als middels de verslagen van die bijeenkomsten. Dat verzoekster ervoor heeft gekozen om in diezelfde periode haar aanvraag in te trekken, kan het stadsdeel niet verweten worden. Overigens verdraagt het stellen van voorwaarden bij de intrekking zich niet met de aard van de kwestie, het vragen van een vergunning bij een bestuursorgaan. Uit een oogpunt van de onpartijdigheid die van de overheid verwacht mag worden, mochten ook de overige betrokkenen erop rekenen dat het stadsdeel verzoekster niet nog eens extra zou gaan benaderen. In dat licht ook mocht het stadsdeel er terecht van uitgaan dat verzoekster zelf contact zou opnemen om de intrekking ongedaan te maken. Dat verzoekster via haar advocaat pas op 29 juni actie onderneemt, kan het stadsdeel daarom niet worden tegengeworpen. Van strijd met de vereiste onpartijdigheid/onvooringenomenheid is niet gebleken.

7 Aantal pagina s: 7/7 het negeren van de auteursrechtelijke eigendommen van verzoekster Ten aanzien van dit klachtonderdeel wijst de directie Juridische Zaken van de Bestuursdienst op een uitspraak van de voorzieningenrechter dat er geen sprake is van merkinbreuk. Verzoekster stelt daar tegenover dat de voorzieningenrechter geen uitputtend onderzoek gedaan heeft. Wat daarvan ook zij, artikel 9:23 van de Algemene wet bestuursrecht bevat een opsomming van de situaties waarin een ombudsman kan besluiten om een klacht niet (verder) te behandelen. Eén van die gronden doet zich voor wanneer een andere rechter dan een bestuursrechter zich over diezelfde kwestie heeft uitgesproken. Dat was het geval op donderdag 16 oktober 2006: de voorzieningenrechter van de rechtbank te Amsterdam heeft toen uitspraak gedaan in een door verzoekster aangespannen kort geding over het merk Amsterdam Pride. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat er geen sprake is van merkinbreuk, in samenhang met de weigering van het Benelux-Merkenbureau om het merk AMSTERDAM PRIDE in te schrijven. Gelet hierop stelt de ombudsman geen onderzoek in. De door verzoekster beschreven gang van zaken in 2007 ten aanzien van een tweede poging tot depot door de gemeente heeft evenmin tot nader onderzoek door de ombudsman geleid nu over deze gedraging nog geen klacht bij het betrokken bestuursorgaan is ingediend. Oordeel De onderzochte gedragingen zijn voor wat betreft de behandelingsduur van de evenementenvergunning Gay Pride 2006: behoorlijk; de gevolgen van de voorwaardelijke intrekking van de vergunningaanvraag Gay Pride 2006: behoorlijk; het negeren van de auteursrechtelijke eigendommen van verzoekster: geen onderzoek.

Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken

Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman ` Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken 30 juni 2009 RA0939617 Samenvatting Een vrouw dient in Almere een bouwaanvraag in voor een uitbouw

Nadere informatie

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum 2 augustus 2007 RA0612790 Samenvatting Een huizenbezitter heeft al jarenlang een geschil

Nadere informatie

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven 10 november 2009 RA0944475 Samenvatting Een huiseigenaar beklaagt zich over het feit dat de Dienst

Nadere informatie

Waar blijft de fiets? Dienst Zorg en Samenleven

Waar blijft de fiets? Dienst Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Waar blijft de fiets? Dienst Zorg en Samenleven 23 juli 2007 RA0713703 Samenvatting Een vrouw vraagt bij de Dienst Zorg en Samenleven een speciale fiets aan. Bijna acht

Nadere informatie

Daklift: Wel of geen vergunning? Gemeente Amsterdam Stadsdeel West

Daklift: Wel of geen vergunning? Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Daklift: Wel of geen vergunning? Gemeente Amsterdam Stadsdeel West 2 mei 2012 RA120655 Samenvatting Een daklift staat al tijden bij een vrouw op straat voor de deur weg

Nadere informatie

Trage behandeling restitutieverzoek

Trage behandeling restitutieverzoek Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage behandeling restitutieverzoek Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oud-West RA0612517 21 december 2006 Samenvatting Op 9 januari 2004 wijst verzoekster

Nadere informatie

Driejarig kind blijft alleen ingeschreven Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Dienst Persoons- en Geo-informatie

Driejarig kind blijft alleen ingeschreven Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Dienst Persoons- en Geo-informatie Rapport Gemeentelijke Ombudsman Driejarig kind blijft alleen ingeschreven Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Dienst Persoons- en Geo-informatie 20 september 2011 RA111227 Samenvatting Een vrouw verhuist

Nadere informatie

Gestrande vergunningsaanvraag Gemeente Amsterdam Binnenwaterbeheer Amsterdam (sinds 1 januari 2011 Waternet) Stadsdeel Amsterdam-Noord

Gestrande vergunningsaanvraag Gemeente Amsterdam Binnenwaterbeheer Amsterdam (sinds 1 januari 2011 Waternet) Stadsdeel Amsterdam-Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gestrande vergunningsaanvraag Gemeente Amsterdam Binnenwaterbeheer Amsterdam (sinds 1 januari 2011 Waternet) Stadsdeel Amsterdam-Noord 18 maart 2011 RA110331 Samenvatting

Nadere informatie

Trage toelichting op onjuiste inhoudingen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuid/Oud-West Dienstencentrum, Juridische Zaken

Trage toelichting op onjuiste inhoudingen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuid/Oud-West Dienstencentrum, Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage toelichting op onjuiste inhoudingen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuid/Oud-West Dienstencentrum, Juridische Zaken 13 juli 2011 RA110929 Samenvatting

Nadere informatie

Chaotische behandeling van bijzondere bijstandsaanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Bijzondere Doelgroepen

Chaotische behandeling van bijzondere bijstandsaanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Bijzondere Doelgroepen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Chaotische behandeling van bijzondere bijstandsaanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Bijzondere Doelgroepen 16 september 2011 RA111228 Samenvatting Een

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Weigering vergoeding extra energiekosten chronisch zieke niet gemotiveerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen Dienstencentrum,

Nadere informatie

Een dure en langdurige afhandeling van een overbodige aanvraag Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum

Een dure en langdurige afhandeling van een overbodige aanvraag Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Een dure en langdurige afhandeling van een overbodige aanvraag Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum 4 juli 2013 RA131190 Samenvatting Een vrouw vraagt aan het Stadsdeel

Nadere informatie

Afvalstoffenheffing zonder huisvuilinzameling Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen

Afvalstoffenheffing zonder huisvuilinzameling Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Afvalstoffenheffing zonder huisvuilinzameling Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen 28 maart 2007 RA0612438 Samenvatting Verzoekster woont in Westpoort. Geregeld neemt zij

Nadere informatie

Wachten op aanpassingskosten van een auto Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Wachten op aanpassingskosten van een auto Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wachten op aanpassingskosten van een auto Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 16 juli 2010 RA1053271 Samenvatting Een vrouw dient een aanvraag voor het vergoeden

Nadere informatie

Wob-termijn niet in acht genomen Gemeente Amsterdam Raadsgriffie Bestuursdienst

Wob-termijn niet in acht genomen Gemeente Amsterdam Raadsgriffie Bestuursdienst Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wob-termijn niet in acht genomen Gemeente Amsterdam Raadsgriffie Bestuursdienst Datum: 16 augustus 2010 RA1054326 Samenvatting Een oud-raadslid stuurt in december 2008 een

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord

Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord 17 december 2004 RA0409921 Samenvatting Verzoeker heeft een chronische ziekte en vraagt bijzondere bijstand

Nadere informatie

Geen reactie op aanvragen voor een tweede oprit Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Dienst Stadsbeheer

Geen reactie op aanvragen voor een tweede oprit Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen reactie op aanvragen voor een tweede oprit Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Dienst Stadsbeheer 20 oktober 2008 RA0830634 Samenvatting De eigenaar van

Nadere informatie

Boomwortels in de weg Gemeente Almere Stadsbeheer

Boomwortels in de weg Gemeente Almere Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Boomwortels in de weg Gemeente Almere Stadsbeheer 20 december 2011 RA111710 Samenvatting Langs het erf van een man staan op één meter afstand van de erfgrens drie bomen

Nadere informatie

Meer dan 25 jaar op wachtlijst voor markt Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid

Meer dan 25 jaar op wachtlijst voor markt Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Meer dan 25 jaar op wachtlijst voor markt Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid 8 maart 2012 RA120369 Samenvatting Een marktkoopman staat al 25 jaar minimaal vijf dagen per

Nadere informatie

Nog steeds onzinnige bezwaarprocedure Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Cition

Nog steeds onzinnige bezwaarprocedure Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Cition Rapport Gemeentelijke Ombudsman Nog steeds onzinnige bezwaarprocedure Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Cition 24 oktober 2012 RA121844 Samenvatting Begin juli krijgt een vrouw een parkeervergunning, waarvoor

Nadere informatie

Aanlegkosten aansluiting energievoorziening Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Aanlegkosten aansluiting energievoorziening Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanlegkosten aansluiting energievoorziening Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling 20 mei 2010 RA0940397 Samenvatting Een vrouw is als ondernemer bezig met de bouw

Nadere informatie

Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid

Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid 18 juni 2013 RA131070 Samenvatting Een vrouw ondervindt geluidsoverlast van een ondergelegen kapsalon.

Nadere informatie

De ene afdeling is de andere niet Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp

De ene afdeling is de andere niet Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp Rapport Gemeentelijke Ombudsman De ene afdeling is de andere niet Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp Datum 20 februari 2008 RA0822266 Samenvatting Bij de oplevering van een nieuwbouwwoning in Osdorp blijkt

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 maart 2006 Rapportnummer: 2006/083

Rapport. Datum: 10 maart 2006 Rapportnummer: 2006/083 Rapport Datum: 10 maart 2006 Rapportnummer: 2006/083 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Gouda vanaf november 2002 onvoldoende heeft getracht om de

Nadere informatie

Geen handhaving bij te hoge schutting Stadsdeel West

Geen handhaving bij te hoge schutting Stadsdeel West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen handhaving bij te hoge schutting Stadsdeel West 25 juli 2012 RA121290 Samenvatting Het uitzicht van een vrouw op het groen in de binnentuin wordt belemmerd door de

Nadere informatie

Besluit op bezwaar niet uitgevoerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen

Besluit op bezwaar niet uitgevoerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Besluit op bezwaar niet uitgevoerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 10 september 2009 RA0942181 Samenvatting De Dienst Werk en Inkomen beëindigt een aanvullende

Nadere informatie

Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid

Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid 11 december 2009 RA0945634 Samenvatting Een man

Nadere informatie

Geen overleg met belangenbehartiger Gemeente Zaanstad Dienst Publiek

Geen overleg met belangenbehartiger Gemeente Zaanstad Dienst Publiek Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen overleg met belangenbehartiger Gemeente Zaanstad Dienst Publiek 12 januari 2011 RA110026 Samenvatting Een vrouw wordt half januari 2010 gedwongen opgenomen in een psychiatrisch

Nadere informatie

Trage klachtbehandeling belemmert inburgering Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Trage klachtbehandeling belemmert inburgering Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage klachtbehandeling belemmert inburgering Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 9 december 2009 RA0945025 Samenvatting Eind juli 2008 dient een man

Nadere informatie

Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast

Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast 10 juli 2013 RA131236 Samenvatting Een man heeft zijn huurwoning moeten verlaten

Nadere informatie

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Dakkapel kan wél Gemeente Diemen 23 oktober 2009 RA0943372 Samenvatting Een inwoner van Diemen en twee buren vragen een bouwvergunning aan voor een dakkapel met loggia.

Nadere informatie

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 15 augustus 2007 RA0713804 Samenvatting Een ms-patient vraagt

Nadere informatie

Lakse afhandeling aanvragen bijstandsuitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Werkplein Zuid/Oud-West

Lakse afhandeling aanvragen bijstandsuitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Werkplein Zuid/Oud-West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Lakse afhandeling aanvragen bijstandsuitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Werkplein Zuid/Oud-West 2 november 2010 RA1057949 Samenvatting Op

Nadere informatie

Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken

Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken 14 november 2012 RA121918

Nadere informatie

Onduidelijke invorderingsprocedure Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Onduidelijke invorderingsprocedure Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onduidelijke invorderingsprocedure Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 31 mei 2010 RA1051733 Samenvatting Een man heeft een schuld bij de Dienst Belastingen

Nadere informatie

Klachtbehandeling inzage bibliotheek

Klachtbehandeling inzage bibliotheek Rapport Gemeentelijke Ombudsman Klachtbehandeling inzage bibliotheek Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 3 december 2008 RA0832127 Samenvatting Een inwoner van het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer

Nadere informatie

Het uitvoeren van een beslissing op bezwaar en een rechterlijke uitspraak Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Marktplein Noord

Het uitvoeren van een beslissing op bezwaar en een rechterlijke uitspraak Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Marktplein Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Het uitvoeren van een beslissing op bezwaar en een rechterlijke uitspraak Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Marktplein Noord 21 februari 2006 RA0713142 Samenvatting

Nadere informatie

Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum

Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum 12 september 2007 RA0713989 Samenvatting Een man krijgt van de Dienst Werk en

Nadere informatie

Trage afhandeling aansprakelijkstelling Gemeente Amsterdam VGA Verzekeringen

Trage afhandeling aansprakelijkstelling Gemeente Amsterdam VGA Verzekeringen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage afhandeling aansprakelijkstelling Gemeente Amsterdam VGA Verzekeringen Samenvatting 2 december 2013 RA132061 De voordeur van de woning van een man wordt, naar later

Nadere informatie

Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland

Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland 7 november 2008 RA0831232 Samenvatting Een inwoner

Nadere informatie

Geen geraniums in Geuzenveld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer

Geen geraniums in Geuzenveld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen geraniums in Geuzenveld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 17 juli 2009 RA0940351 Samenvatting Een buurtbewoner wil zijn buurt in Amsterdam-Geuzenveld

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/087

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/087 Rapport Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/087 2 Klacht Op 16 juli 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer mr. S., advocaat te Boxtel, met een klacht over een gedraging

Nadere informatie

Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht

Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht Rapport Gemeentelijke Ombudsman Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht 19 april 2013 RA130652 Samenvatting Een inwoonster

Nadere informatie

Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens

Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens Rapport Gemeentelijke Ombudsman Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens 26 september 2008 RA0829612 Samenvatting Eind mei

Nadere informatie

Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken

Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken 21 juli 2009 RA0830829 Samenvatting Eind 2006 legt de gemeente Zaanstad bij verzoeker in de straat een

Nadere informatie

Dossier inzien of toezenden? Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuidoost Dienstencentrum, Juridische Zaken

Dossier inzien of toezenden? Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuidoost Dienstencentrum, Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Dossier inzien of toezenden? Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuidoost Dienstencentrum, Juridische Zaken 20 november 2012 RA122094 Samenvatting Een advocaat

Nadere informatie

Behandeling van een bijstandsaanvraag Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken

Behandeling van een bijstandsaanvraag Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Behandeling van een bijstandsaanvraag Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken 10 augustus 2006 RA0612354 Samenvatting Verzoeker heeft een eigen bedrijf maar ziet zich genoodzaakt

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2012 onder nummer 2012 027.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2012 onder nummer 2012 027. Dossiernummer 2012 027 OORDEEL Verzoekster Mevrouw N. G. te Hengelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2012 onder nummer 2012 027. Betreft

Nadere informatie

Weigerachtige behandeling Wob-verzoek Gemeente Weesp

Weigerachtige behandeling Wob-verzoek Gemeente Weesp Rapport Gemeentelijke Ombudsman Weigerachtige behandeling Wob-verzoek Gemeente Weesp 20 september 2012 RA121649 Samenvatting Een vrouw vraagt de gemeente Weesp op 2 november 2011 om een afschrift van stukken

Nadere informatie

Falende indicering door MO-zaak Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven De MO-zaak

Falende indicering door MO-zaak Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven De MO-zaak Rapport Gemeentelijke Ombudsman Falende indicering door MO-zaak Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven De MO-zaak 6 februari 2013 RA121464 Samenvatting Een vrouw lijdt aan een ziekte van het

Nadere informatie

De onbekende bestemming van een kinderdagverblijf Stadsdeel Oud-Zuid

De onbekende bestemming van een kinderdagverblijf Stadsdeel Oud-Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman De onbekende bestemming van een kinderdagverblijf Stadsdeel Oud-Zuid 25 juli 2007 RA0612846 Samenvatting Verzoekster wil een kinderdagverblijf beginnen en informeert bij

Nadere informatie

Adreswijzing doorgegeven, toch een naheffingsaanslag Gemeente Amsterdam Cition Stadsdeel Oost Dienst Basisinformatie

Adreswijzing doorgegeven, toch een naheffingsaanslag Gemeente Amsterdam Cition Stadsdeel Oost Dienst Basisinformatie Rapport Gemeentelijke Ombudsman Adreswijzing doorgegeven, toch een naheffingsaanslag Gemeente Amsterdam Cition Stadsdeel Oost Dienst Basisinformatie 3 mei 2012 RA120618 Samenvatting Een man verhuist in

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 maart 2004 Rapportnummer: 2004/073

Rapport. Datum: 4 maart 2004 Rapportnummer: 2004/073 Rapport Datum: 4 maart 2004 Rapportnummer: 2004/073 2 Klacht DE ONDERZOCHTE GEDRAGING Het in strijd met het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht niet informeren van betrokkene over de mogelijkheid

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 juni 2006 Rapportnummer: 2006/197

Rapport. Datum: 8 juni 2006 Rapportnummer: 2006/197 Rapport Datum: 8 juni 2006 Rapportnummer: 2006/197 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (verder: het CBR): bij het ten uitvoer brengen van de Educatieve Maatregel

Nadere informatie

Fout op fout bij aanslag kadegelden Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Sector Belastingen

Fout op fout bij aanslag kadegelden Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Sector Belastingen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fout op fout bij aanslag kadegelden Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Sector Belastingen 20 september 2012 RA121673 Samenvatting Een man ontvangt in

Nadere informatie

Rapport. Datum: 5 april 2006 Rapportnummer: 2006/124

Rapport. Datum: 5 april 2006 Rapportnummer: 2006/124 Rapport Datum: 5 april 2006 Rapportnummer: 2006/124 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Centrale organisatie werk en inkomen Zaandam: 1. zijn gemachtigde een te korte termijn heeft gegeven om te reageren

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Veiligheid en Justitie te Den Haag. Datum: 4 november Rapportnummer: 2013/161

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Veiligheid en Justitie te Den Haag. Datum: 4 november Rapportnummer: 2013/161 Rapport Rapport over een klacht over de minister van Veiligheid en Justitie te Den Haag. Datum: 4 november 2013 Rapportnummer: 2013/161 2 Klacht Verzoekers klagen over de wijze waarop de Immigratie- en

Nadere informatie

Problemen bij aanvraag minimavoorziening Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen

Problemen bij aanvraag minimavoorziening Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Problemen bij aanvraag minimavoorziening Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen 5 november 2009 RA0935555 Samenvatting Twee verzoekers wenden zich onafhankelijk

Nadere informatie

Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland

Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland 18 maart 2008 RA0821391 Samenvatting Een gezin in Almere, man, vrouw en drie kinderen,

Nadere informatie

Onjuiste informatie op parkeerautomaat Gemeente Amsterdam Cition

Onjuiste informatie op parkeerautomaat Gemeente Amsterdam Cition Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onjuiste informatie op parkeerautomaat Gemeente Amsterdam Cition 20 juli 2011 RA110981 Samenvatting Op dinsdag 1 juni 2010 parkeert een vrouw haar auto op de Jacob van Lennepkade.

Nadere informatie

Een onderzoek naar de manier waarop de burgemeester van Valkenswaard is omgegaan met de klachten van een belanghebbende over een besluit.

Een onderzoek naar de manier waarop de burgemeester van Valkenswaard is omgegaan met de klachten van een belanghebbende over een besluit. Rapport Bezwaar of klacht? Een onderzoek naar de manier waarop de burgemeester van Valkenswaard is omgegaan met de klachten van een belanghebbende over een besluit. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt

Nadere informatie

Het verkrijgen van een fiets met hulpmotor Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Welzorg

Het verkrijgen van een fiets met hulpmotor Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Welzorg Rapport Gemeentelijke Ombudsman Het verkrijgen van een fiets met hulpmotor Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Welzorg 26 juni 2007 RA0612574 Samenvatting Een vrouw heeft via de Wet Voorzieningen

Nadere informatie

Concurrentie van een bloemenstal bij het winkelcentrum Muziekwijk Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer

Concurrentie van een bloemenstal bij het winkelcentrum Muziekwijk Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Concurrentie van een bloemenstal bij het winkelcentrum Muziekwijk Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer 7 augustus 2009 RA0941078 Samenvatting Een eigenaar van een bloemenzaak

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van het College voor zorgverzekeringen. Datum: 10 mei 2012. Rapportnummer: 2012/078

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van het College voor zorgverzekeringen. Datum: 10 mei 2012. Rapportnummer: 2012/078 Rapport Rapport betreffende een klacht over een gedraging van het College voor zorgverzekeringen Datum: 10 mei 2012 Rapportnummer: 2012/078 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman In plaats van trajectvergoeding gekort op uitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Re-integratiebedrijf Amsterdam Dienstencentrum, Juridische Zaken Samenvatting

Nadere informatie

Slordige en trage behandeling bijzondere bijstand Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Werkplein Zuid/West Geneeskundige en Gezondheidsdienst

Slordige en trage behandeling bijzondere bijstand Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Werkplein Zuid/West Geneeskundige en Gezondheidsdienst Rapport Gemeentelijke Ombudsman Slordige en trage behandeling bijzondere bijstand Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Werkplein Zuid/West Geneeskundige en Gezondheidsdienst Samenvatting 20 december

Nadere informatie

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid 1 oktober 2008 RA 0829889 Samenvatting In 2007 gaat de gemeente Weesp over tot het vervangen van lantaarnpalen

Nadere informatie

Na twee jaar informatie over aansluitkosten Nuon Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Na twee jaar informatie over aansluitkosten Nuon Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Na twee jaar informatie over aansluitkosten Nuon Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling 30 augustus 2012 RA121552 Samenvatting Een man heeft een geschil met de gemeente

Nadere informatie

WOZ-waardebeschikking blijft uit Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

WOZ-waardebeschikking blijft uit Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman WOZ-waardebeschikking blijft uit Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 26 juli 2012 RA121296 Samenvatting Een man en een vrouw hebben een nieuwe WOZ-waardebeschikking

Nadere informatie

Verlate dienstverlening tegen vol tarief Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer

Verlate dienstverlening tegen vol tarief Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Verlate dienstverlening tegen vol tarief Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 4 december 2008 RA0832196 Samenvatting Een man moet de woning van zijn overleden

Nadere informatie

Burgerservicenummer ten onrechte geëist Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienstverlening en Facilitair Management (14020)

Burgerservicenummer ten onrechte geëist Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienstverlening en Facilitair Management (14020) Rapport Gemeentelijke Ombudsman Burgerservicenummer ten onrechte geëist Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienstverlening en Facilitair Management (14020) Samenvatting 3 maart 2014 RA140356 Een man bezoekt

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053 Rapport Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Korps landelijke politiediensten onvoldoende voortvarend heeft gereageerd op het door hem bij brief van

Nadere informatie

Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) in strijd met:

Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) in strijd met: Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) in strijd met: - de met hem gemaakte afspraken en zonder zijn medeweten en toestemming hem heeft aangemeld

Nadere informatie

Fout na 2 jaar, 27 telefoontjes en 7 brieven niet hersteld Gemeente Amsterdam Waternet

Fout na 2 jaar, 27 telefoontjes en 7 brieven niet hersteld Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fout na 2 jaar, 27 telefoontjes en 7 brieven niet hersteld Gemeente Amsterdam Waternet 28 april 2010 RA1050818 Samenvatting In het najaar van 2007 ontstaat onenigheid tussen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/316

Rapport. Datum: 13 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/316 Rapport Datum: 13 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/316 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen haar klacht over de afwikkeling van haar op 24 oktober 2004 ingediende

Nadere informatie

Rapport. Oordeel. Datum: 18 april 2017 Rapportnummer: 2017/053

Rapport. Oordeel. Datum: 18 april 2017 Rapportnummer: 2017/053 Rapport Een onderzoek naar de handelwijze van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld in verband met de (informele) afhandeling van een bezwaarschrift. Oordeel Op basis van

Nadere informatie

Wateroverlast bij onderburen Regionale brandweer Amsterdam en omstreken

Wateroverlast bij onderburen Regionale brandweer Amsterdam en omstreken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wateroverlast bij onderburen Regionale brandweer Amsterdam en omstreken 12 maart 2008 RA0823143 Samenvatting Naar aanleiding van een melding van een lekkage bij de onderburen

Nadere informatie

Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet

Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet Samenvatting 13 oktober 2011 RA111384 Waternet gaat in 2008 op een ander factureringssysteem over. Bij een aantal klanten

Nadere informatie

Informatieverstrekking over Leerplichtwet schiet tekort Gemeente Amsterdam Stadsdeel Amsterdam-Noord

Informatieverstrekking over Leerplichtwet schiet tekort Gemeente Amsterdam Stadsdeel Amsterdam-Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Informatieverstrekking over Leerplichtwet schiet tekort Gemeente Amsterdam Stadsdeel Amsterdam-Noord 11 mei 2010 RA0938492 Samenvatting Een vader, die het ouderschap met

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Eén gemeente, één klacht, meerdere procedures Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Projectmanagement Bureau (Projectbureau IJburg) Cition Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Kapvergunning en huttenbouwproject

Kapvergunning en huttenbouwproject Rapport Gemeentelijke Ombudsman Kapvergunning en huttenbouwproject Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp 21 juni 2006 RA0612026 Samenvatting Een verzoekster dient een zienswijze in tegen een vergunningaanvraag

Nadere informatie

Rapport Datum: 6 juni 2013 Rapportnummer: 2013/062

Rapport Datum: 6 juni 2013 Rapportnummer: 2013/062 Rapport Rapport over een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) uit Rotterdam. Datum: 6 juni 2013 Rapportnummer: 2013/062 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk

Nadere informatie

Voorschot te laat, huisbezoek onterecht én klachtbehandeling ondeugdelijk Gemeente Almere Publiekszaken

Voorschot te laat, huisbezoek onterecht én klachtbehandeling ondeugdelijk Gemeente Almere Publiekszaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Voorschot te laat, huisbezoek onterecht én klachtbehandeling ondeugdelijk Gemeente Almere Publiekszaken 12 oktober 2011 RA111379 Samenvatting Een alleenstaande moeder vraagt

Nadere informatie

Stroomlijning klachten verlichting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuideramstel Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer

Stroomlijning klachten verlichting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuideramstel Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Stroomlijning klachten verlichting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuideramstel Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 18 juni 2008 RA0826588 Samenvatting Een man meldt

Nadere informatie

Terugvorderingsbesluit Sociale Dienst Amsterdam, afdeling Handhaving Concernafdeling Juridische Zaken, afdeling Bezwaar

Terugvorderingsbesluit Sociale Dienst Amsterdam, afdeling Handhaving Concernafdeling Juridische Zaken, afdeling Bezwaar Rapport Gemeentelijke Ombudsman Terugvorderingsbesluit Sociale Dienst Amsterdam, afdeling Handhaving Concernafdeling Juridische Zaken, afdeling Bezwaar 24 december 2004 RA0409893 Samenvatting Verzoeker

Nadere informatie

Rapport. Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374

Rapport. Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374 Rapport Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat UWV Cadans, kantoor Amsterdam: 1. hem nog steeds geen duidelijkheid heeft verschaft over de financiële afwikkeling

Nadere informatie

3. Verzoekers konden zich met het voorgaande niet verenigen en dienden bij brief van 11 april 2007 een klacht in.

3. Verzoekers konden zich met het voorgaande niet verenigen en dienden bij brief van 11 april 2007 een klacht in. Rapport 2 h2>klacht Verzoekers klagen over de door de staatsecretaris van Justitie gevolgde intrekkingsprocedure van de aan hen verleende verblijfsvergunningen asiel voor bepaalde tijd. Met name klagen

Nadere informatie

Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West

Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West 14 april 2011 RA110478 Samenvatting Een vrouw heeft een bijstandsuitkering.

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie Werk Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie Werk Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie Werk Dossiernummer : 14.1.015 Klacht 1. Verzoeker stelt dat zijn klantmanager hem tijdens het evaluatiegesprek op

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gebrekkige uitvoering én klachtbehandeling PC-voorziening Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen en Juridische Zaken 16 mei 2012 RA120793

Nadere informatie

Belangenbehartiger genegeerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Bijzondere Doelgroepen Werkplein Zuidoost

Belangenbehartiger genegeerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Bijzondere Doelgroepen Werkplein Zuidoost Rapport Gemeentelijke Ombudsman Belangenbehartiger genegeerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Bijzondere Doelgroepen Werkplein Zuidoost 29 oktober 2012 RA121886 Samenvatting Het Leger des Heils

Nadere informatie

Verwarring over melding verkeersbord Gemeente Amsterdam Dienstverlening en Facilitair Management Stadsdeel Zuid

Verwarring over melding verkeersbord Gemeente Amsterdam Dienstverlening en Facilitair Management Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Verwarring over melding verkeersbord Gemeente Amsterdam Dienstverlening en Facilitair Management Stadsdeel Zuid 16 februari 2012 RA120235 Samenvatting Een vrouw doet begin

Nadere informatie

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) zond verzoeker hiervoor op 4 november 2006 een beschikking met een sanctiebedrag van 40.

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) zond verzoeker hiervoor op 4 november 2006 een beschikking met een sanctiebedrag van 40. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt er over dat de officier van justitie bij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) op geen enkele wijze heeft gereageerd op zijn herhaalde schriftelijke verzoek

Nadere informatie

Rapport. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt

Rapport. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt Rapport Zeggen wat je doet en doen wat je zegt Een onderzoek naar de informatieverstrekking door het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer bij de uitbreidingen van een speelveld. Oordeel

Nadere informatie

De waardevaststelling van een woning Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

De waardevaststelling van een woning Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman De waardevaststelling van een woning Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Datum: 17 juli 2007 RA0612804 Samenvatting De Dienst Belastingen stelt in 2005 de WOZ-waarde van

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 maart 2007 Rapportnummer: 2007/055

Rapport. Datum: 27 maart 2007 Rapportnummer: 2007/055 Rapport Datum: 27 maart 2007 Rapportnummer: 2007/055 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Centrale organisatie werk en inkomen (CWI) Almere zijn herhaalde verzoeken, vanaf 5 december 2005, om een aanvraag

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:2145

ECLI:NL:CRVB:2017:2145 ECLI:NL:CRVB:2017:2145 Instantie Datum uitspraak 15-06-2017 Datum publicatie 20-06-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 16/3245 AW Ambtenarenrecht

Nadere informatie

Aanhoudende geluidsoverlast Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West

Aanhoudende geluidsoverlast Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanhoudende geluidsoverlast Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West 20 maart 2013 RA130475 Samenvatting Een gezin ervaart al jaren geluids- en trillingsoverlast van, naar

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV): het uitkeringsrecht waar zij naar aanleiding van de beslissing op bezwaar gedateerd 28 september

Nadere informatie

Behandeling bezwaarschrift Gemeente Zaanstad, Dienst Stadsbedrijven

Behandeling bezwaarschrift Gemeente Zaanstad, Dienst Stadsbedrijven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Behandeling bezwaarschrift Gemeente Zaanstad, Dienst Stadsbedrijven 17 juli 2003 RA0307953 Samenvatting Verzoekers dienen in mei 2001 een bezwaarschrift in tegen twee door

Nadere informatie