Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "http://www.vub.ac.be/lsts"

Transcriptie

1 1

2 2 Not for quotation. F. Brison, M.C. Janssens, M. Pertegas Sender, H. Vanhees., Kroniek Intellectuele Rechten ( ), KRONIEK INTELLECTUELE RECHTEN ( ) I. Inleiding Met deze kroniek, die vanaf nu tweejaarlijks zal verschijnen, wordt een overzicht gegeven van belangrijke ontwikkelingen binnen het recht van de intellectuele eigendom gedurende 2001 en Doelstelling is niet om op ieder deelgebied een uitputtend overzicht te geven van alle evoluties die zich voordeden in wetgeving en rechtspraak. Getracht wordt daarentegen om m.b.t. het auteursrecht en de naburige rechten (met inbegrip van het sui generisbeschermingsregime voor databanken), het tekeningen- en modellenrecht, het merkenrecht, het octrooi- en kwekersrecht, de bescherming van topografieën van halfgeleiderprodukten en een aantal voor deze rechten belangrijke domeinen (bijv. art. 96 WHPC en de procedure van beslag inzake namaak) de belangrijkste ontwikkelingen op wetgevend vlak te vermelden. Wat de rechtspraak betreft wordt ervoor geopteerd de belangrijkste en voor de rechtspraktijk meest relevante gepubliceerde hogere rechtspraak aan te geven. Lagere rechtspraak wordt in beginsel buiten beschouwing gelaten. Tevens wordt voor ieder deelgebied vermeldenswaardige rechtsleer, gepubliceerd binnen de besproken periode, aangehaald 1. 1 Volgende werkverdeling werd gehanteerd: F. Brison (II. Auteursrecht en naburige rechten), M.C. Janssens (IV. Merkenrecht), M. Pertegas Sender (V. Octrooi- en kwekersrecht) en H. Vanhees (Algemene coördinatie, I.

3 3 II. Auteursrecht A. Wetgeving Het auteursrecht is beheerst door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, zoals gewijzigd door de wetten van 3 april 1995 en 31 augustus 1998 (hierna A.W. ) 2. Deze A.W. moet worden aangevuld met de wet van 30 juni 1994 betreffende de rechtsbescherming van computerprogrammatuur (hierna Wet Computerprogrammatuur ) 3 en de wetten van 10 en 31 augustus 1998 betreffende de rechtsbescherming van databanken (hierna D.B.W. ) 4. In uitvoering van de A.W. zijn reeds talrijke wetten, Koninklijke en ministeriële besluiten uitgevaardigd, waarvan op onder het trefwoord wetgeving een overzicht beschikbaar is 5. Bij K.B. van 23 mei 2001 is de bevoegdheid over het auteursrecht van de Minister van Justitie overgeheveld naar de Minister van Economische zaken (tevens bevoegd voor de industriële eigendom) 6. De bedragen van de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren voor privé- of didactisch gebruik van werken die op grafische of op soortgelijke wijze zijn Inleiding, III. Tekeningen- en modellenrecht, evenals de overige rubrieken). 2 B.S., 27 juli 1994, 29 april 1995 en 14 november B.S., 27 juli B.S., 14 november Zie: F. BRISON en H. VANHEES, Ontwikkelingen in het Belgisch auteursrecht, (deel 1), A.M.I., 2002, B.S., 29 mei 2001.

4 4 vastgelegd (de zgn. reprografie ) zijn bij K.B. van 13 december 2002 gewijzigd en in omgezet 7. Bij K.B. van 7 februari 2002 zijn enkele bepalingen van het basis -K.B. van 30 oktober 1997 inzake reprografie, en meer in het bijzonder m.b.t. de daarin voorziene adviesprocedure, gewijzigd 8. Bij K.B. van 8 november 2001 is een in vergelijking met de horeca en discotheken - lagere billijke vergoeding voor het secundair gebruik van prestaties van uitvoerende kunstenaars, zoals vastgelegd op fonogram, in polyvalente zalen, jeugdhuizen, culturele centra en tijdelijke activiteiten vastgelegd 9. Een K.B. van 9 mei 2001 legt het percentage van de bijdrage van de beheersvennootschappen in de financiering van het toezicht op hun werking door de vertegenwoordiger van de Minister, vast op 0,2% 10. In 2001 zijn twee Europese richtlijnen uitgevaardigd waaraan de A.W. moet worden aangepast: richtlijn 2001/29 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (tegen uiterlijk 22 december 2002!) 11 en richtlijn 2001/84 betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk (tegen uiterlijk 1 januari 2006) B.S., 14 januari B.S., 12 juli B.S., 29 november B.S., 19 mei 2001 (dat art. 2 van het K.B. van 22 januari 1999 wijzigt). 11 P.B., 2001, L P.B., 2001, L 272.

5 5 B. Rechtspraak Het inmiddels gecommunautariseerd auteursrecht zorgt voor een toenemend belang van Europese rechtspraak. In de door ons bestreken tijdspanne kunnen worden vermeld: 1) het IMS Health-arrest betreffende de toepassing van het verbod op misbruik van machtspositie op door het auteursrecht beschermde databanken (in casu werden de voorlopige maatregelen, op 3 juli 2001 uitgesproken door de Europese Commissie, opgeschort tot de uitspraak ten gronde over de interpretatie van de uitzonderlijke omstandigheden binnen dewelke de uitoefening van een exclusief recht, bijv. door een licentie op basis van het auteursrecht te weigeren, een misbruik van machtspositie uitmaken) 13 en 2) het Ricordi-arrest betreffende de toepassing van het verbod tot discriminatie op basis van nationaliteit op het auteursrecht (in casu werd het onderscheid in de Duitse wetgeving inzake beschermingsduur in functie van het land van oorsprong verboden) 14. Het Hof van Cassatie stelt dat uit art. 1.1 van de TRIPS blijkt dat het niet de wil van de contractsluitende partijen is om dit TRIPS-Verdrag rechtstreekse werking toe te kennen en weigerde dan ook dergelijke werking aan art van de TRIPS over de auteursrechtelijke bescherming van databanken, te verlenen Vz. G.E.A., 26 oktober 2001, T-184/01, besproken in : F. BRISON, Recente arresten van het G.E.A. en H.J.E.U. in verband met het auteursrecht, A&M, 2002, 140 en B. MICHAUX, L affaire IMS : le droit d auteur à nouveau confronté aux règles de la concurrence, A&M, 2002, 141. Dit arrest werd bevestigd in hoger beroep: H.v.J., 11 april 2002, C-481/ H.v.J., 6 juni 2002, C-360/00, A&M, 2002, 402, noot F. BRISON en noot V. BENABOU. 15 Cass., 11 mei 2001, A&M, 2001, 353, noot F. BRISON.

6 6 Daarnaast zijn er talrijke belangrijke Belgische rechterlijke beslissingen inzake auteursrecht en naburige rechten, waarvan hieronder een selectie volgt. Wat het beschermde voorwerp van het auteursrecht betreft, wordt herhaald dat ideeën door het auteursrecht niet worden beschermd, enkel de vorm 16. Een werkwijze kan bijgevolg niet als werk worden beschermd 17. De vorm van een werk omvat de compositie (d.i. de ontwikkeling en ordening van de verschillende ideeën van het werk) en de uitdrukking (d.i. de wijze waarop de auteur deze ideeën uitdrukt) 18. Een werk moet enkel oorspronkelijk zijn in de zin dat het een eigen intellectuele schepping is, of nog, de stempel van de persoonlijkheid van de auteur draagt; een artistieke verdienste is echter niet vereist 19. Het volgen van modetendenzen sluit oorspronkelijkheid niet uit; technische of functionele vereisten evenmin 20. Het werk moet het technisch effect wel overstijgen en niet uitsluitend door functionele vereisten worden bepaald 21. Oorspronkelijkheid volgt niet automatisch uit een keuzemogelijkheid; de keuze moet zelf ook nog oorspronkelijk zijn. Oorspronkelijkheid wordt beoordeeld in functie van de aard van het werk en van diens verhouding tot vooraf bestaande werken. Immers, ook al mag oorspronkelijkheid niet met nieuwheid worden verward (wat oorspronkelijk is, is niet noodzakelijk nieuw), de nieuwheid 16 Brussel, 4 mei 2001, J.L.M.B., 2001, 1444; Antwerpen, 14 oktober 2002, R.W., 2003, 827, noot F. BRISON. 17 Brussel, 6 april 2001, I.R.D.I., 201, Brussel, 4 mei 2001, J.L.M.B., 2001, Bergen, 26 maart 2001, A&M, 2002, 367; Brussel, 24 april 2001, I.R.D.I., 2001, 308; Brussel, 11 september 2001, A&M, 2002, Ibid. 21 Ibid.

7 7 van een werk (in vergelijking met vooraf bestaande werken) geeft aan dat de auteur niet enkel aan vooraf bestaande werken heeft ontleend en maakt dus aannemelijk dat deze laatste een oorspronkelijk werk heeft gecreëerd 22. Zo is geoordeeld dat de nieuwe combinatie van verschillende bekende elementen in een model voor een schoen, oorspronkelijk kan zijn 23. De aanpassing van een bekend spreekwoord aan een specifieke omstandigheid en het gebruik ervan als reclameslogan is evenwel banaal beschouwd 24. Zo ook zijn de door de ontwerper van een model voor een bureautafel geleverde inspanningen beschouwd als een loutere aanpassing van een model aan reglementaire, ergonomische en modetrends die elke stempel van de persoonlijkheid van de auteur missen 25. Ongeacht hun gebeurlijke strijdigheid met de goede zeden gelden de gewone beschermingscriteria van het auteursrecht en worden werken (in casu erotische films) beschermd indien zij oorspronkelijk zijn 26. Wat de auteursrechtelijke bescherming van databanken in het bijzonder betreft, stelt het Hof van Cassatie dat de vorm, de structuur, de schikking of de voorstellingswijze van een databank door het auteursrecht weliswaar beschermd kan worden, maar dat deze bescherming niet de inhoud van de databank, zijnde data zelf, betreft (die echter het voorwerp kan zijn van een eigen bescherming) 27. Een door een binnenhuisarchitect gecreëerd kleurenassortiment voor verf is geen databank in 22 Bergen, 26 maart 2001, A&M, 2002, Brussel, 11 september 2001, A&M, 2002, Brussel, 21 september 2001, A&M, 2002, 414, noot F. BRISON en A. COPPIETERS. 25 Bergen, 26 maart 2001, A&M, 2001, Rb. Brugge, 28 november 2001, A&M, 2002, Cass., 11 mei 2001, A&M, 2001, 353, noot F. BRISON.

8 8 de zin van de D.B.W. omdat de betrokken gegevens (m.n. kleuren) niet individueel toegankelijk zijn met behulp van een zoeksysteem, ook al draagt elke kleur een eigen naam en een eigen nummer aan de hand waarvan de kleuren kunnen worden geïdentificeerd 28. Wat de beschermde persoon van het auteursrecht betreft, is oudere rechtspraak bevestigd volgens dewelke de omstandigheid dat bepaalde fasen van de artistieke werken door een onderneming werden uitgevoerd, doch onder leiding van de artiest, niets wijzigt aan diens hoedanigheid van enig auteur 29. Overeenkomstig heersende Cassatierechtspraak kunnen rechtspersonen het vermoeden van houderschap van auteursrecht, voorzien in art. 6.2 van de A.W., inroepen. Volgens de éne feitenrechter laat de vermelding van het merk aan de buitenof binnenkant van een model voor een schoen toe de vermoedelijke auteur van dit model te identificeren 30 ; volgens de andere doet de vermelding van de handelsnaam op het etiket van het product dergelijk vermoeden niet ontstaan omdat deze vermelding enkel slaat op het product en niet op het houderschap van het auteursrecht 31. Hoewel de A.W. stelt dat auteurscontracten ten aanzien van de auteur schriftelijk moeten worden bewezen, is het geschrift geen geldigheidsvereiste, enkel een bewijsregel 32. Het geschrift moet blijkbaar niet noodzakelijk het contract m.b.t. het auteursrecht zijn : een prijsofferte voor foto s om 28 Brussel, 7 december 2001, J.T., 2002, Brussel, 23 maart 2001, A&M, 2001, 375, noot E. DERCLAYE en A. CRUQUENAIRE. 30 Brussel, 11 september 2001, A&M, 2002, Antwerpen, 5 februari 2001, I.R.D.I., 2001, Brussel, 4 oktober 2001, A&M, 2002, 419.

9 9 menukaarten op te fleuren zou een toestemming tot reproductie van de foto s op menukaarten inhouden omdat het louter gebruik van de foto s overeenkomstig het beoogde doel een reproductie impliceert 33. Deze o.i. te vergaande beslissing wordt dan weer in o.i. tevens te vergaande bewoordingen gecounterd in lagere rechtspraak, volgens dewelke een algemene contractuele bepaling in een arbeidsovereenkomst ( de werknemer zal geen auteursrecht kunnen opeisen op de werken die hij realiseert in het kader van de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst ) geen rechtsgeldige overdracht van auteursrechten in de zin van art. 3 3 van de A.W. is 34. Wat de beschermingsomvang van het auteursrecht betreft, is er interessante rechtspraak over morele rechten te signaleren. Zo is geoordeeld dat de interieurarchitect van de Pain Quotidien - winkel aan de Brusselse Louizalaan zich niet kan verzetten tegen de wijziging van zijn inrichting van het gebouw wanneer deze verantwoord is omwille van economische en hygiënische vereisten, en dit op straffe van rechtsmisbruik. De inrichter van een gebouw kan wegens de functionele aard ervan op basis van zijn recht op eerbied immers geen absolute onschendbaarheid eisen. Het komt aan de rechter toe om na te gaan of de wijzigingen die door de eigenaar zijn aangebracht gerechtvaardigd zijn gelet op o.m. de aard en de omvang van de wijzigingen, de omstandigheden binnen dewelke de wijzigingen werden aangebracht en de voorzienbaarheid ervan 35. Andere rechtspraak is de auteur gunstiger gezind. Zo is het plots afbreken van de publicatie in afleveringen in een krant van uittreksels uit een literair boek, een inbreuk op het recht op eerbied van de auteur omdat het werk slechts gedeeltelijk 33 Brussel, 4 oktober 2001, I.R.D.I., 2002, Vz. Rb. Gent, 3 september 2001, I.R.D.I., 2002, 104, noot E. LAEVENS. 35 Brussel, 23 februari 2001, A&M, 2002, 515.

10 10 wordt weergegeven 36. Zo ook wordt de artistieke waarde van een werk aangetast door de wijze waarop het bij commerciële activiteiten is aangewend (m.n. de reproductie van een beeldhouwwerk bij de promotie van alcoholische dranken) 37. Tenslotte is, zelfs indien vertalingen van het werk (in casu een liedje van Jacques Brel) in het verleden zijn toegelaten en zelfs na toestemming bekomen te hebben tot reproductie, het recht tot bekendmaking van de auteur door de uitgave van een tot nog toe in de Franse taal onuitgegeven werk geschonden indien de Franse versie verboden was en bleef 38. Een samenvatting van een beschermd werk is een vorm van bewerking indien deze oorspronkelijke elementen uit het beschermd werk overneemt, zonder te zoeken naar een eigen, onafhankelijke uitdrukkingswijze 39. Sabam, beheersvennootschap met machtspositie in de sector van muziekauteursrecht, mag bij de tarifering van de krachtens het auteursrecht verschuldigde vergoeding geen onderscheid maken tussen haar klanten, bijv. de openbare en de particuliere omroep (door de overheidsdotatie van de openbare omroep niet op te nemen in de berekeningsgrondslag van de verschuldigde vergoeding) en de particuliere omroepen onderling (door van de éne een lager bedrag te eisen dan van de andere) 40. Inzake kabeldoorgifte voorziet art. 54 A.W. niet dat een beheersvennootschap kan kiezen tussen bemiddeling en eenzijdige tarifering, maar enkel tussen bemiddeling en 36 Rb. Brussel, 5 januari 2001, A&M, 2001, 385, noot J. CORBET. 37 Gent, 16 april 2002, A&M, 2002, Rb. Brussel, 3 april 2001, A&M, 2001, Antwerpen, 14 oktober 2002, R.W., , 827, noot F. Brison 40 Vz. Kh. Brussel, 6 maart 2001, A&M, 2001, 388.

11 11 weigering tot kabeldoorgifte 41. Een rechtbank kan zich niet in de plaats stellen van de onderhandelende partijen door de toestemming voor kabeldoorgifte te verlenen en de billijke vergoeding vast te leggen waarover de partijen geen overeenstemming kunnen bereiken 42. Talrijke rechterlijke beslissingen hebben de restrictieve interpretatie van de uitzonderingen op de vermogensrechten, al dan niet uitdrukkelijk, bevestigd 43. De cumulatieve toepassingsvoorwaarden voor de uitzondering ten behoeve van de parodie zijn: zij moet een oorspronkelijk werk zijn, zij moet een kritische bestemming hebben, zij moet humoristisch bedoeld zijn en ze mag geen verwarring creëren met het oorspronkelijke werk 44. De uitzondering ten behoeve van werken die in voor het publiek toegankelijke plaatsen zijn tentoongesteld, is niet van toepassing op de reproductie van een beeldhouwwerk op bierviltjes omdat deze reproductie niet louter toevallig of incidenteel is, maar daarentegen een prominente plaats op de viltjes inneemt 45. In dezelfde zin is beslist over de reproductie van een monumentaal werk (m.n. een waterschaakbord ) op foto s 46. Wat de naburige rechten betreft, stelt de A.W. geen hiërarchie in tussen de respectievelijke naburige rechten. Het naburig recht van de producent is niet ondergeschikt aan dat van de uitvoerende kunstenaar en de producent moet vooraf niet 41 Rb. Brussel, 1 juni 2001, A&M, 2001, Rb. Brussel, 1 juni 2001, A&M, 2001, O.m. : Brussel, 23 maart 2001, A&M, 2001, 375 noot E. DERCLAYE en A. CRUQUENAIRE. 44 Cass., 5 mei 2001, A&M, 2001, 400, noot B. MICHAUX. 45 Gent, 16 april 2002, A&M, 2002, Brussel, 23 maart 2001, A&M, 2001, 375, noot E. DERCLAYE en A. CRUQUENAIRE.

12 12 bewijzen dat hij zich op rechtmatige wijze de rechten van de uitvoerder heeft laten overdragen 47. De producent (van fonogrammen) is de persoon die de financiering en de verantwoordelijkheid van de realisatie van de eerste vastlegging van geluiden op zich neemt 48. Het reproductierecht van de uitvoerende kunstenaar omvat een bestemmingsrecht waardoor de kunstenaar zijn toestemming tot reproductie kan laten afhangen van de bestemming die hij aan deze reproductie heeft gegeven 49. Wat het sui generis-recht van de databankproducent betreft, is de uitdrukkelijke doorverwijzing op websites van bepaalde bioscopen naar de website cinebel.be voor wat betreft hun programmatie, geen overname van deze site en doet dit dus geen afbreuk aan het sui generis-recht van de databankproducent van hogervermelde website 50. Namaak wordt veeleer in functie van de gelijkenissen dan van de verschillen beoordeeld, rekening houdend met het globaal beeld dat de gemiddelde koper van de voorwerpen heeft, ongeacht verwarringsgevaar en inwisselbaarheid 51. Door de ruime omschrijving van de belanghebbende kan al wie door een inbreuk een nadeel kan ondervinden een stakingsvordering inleiden, ook al is deze persoon geen houder van rechten, bijv. de persoon die instaat voor de uitvoering 47 Bergen, 13 mei 2002, A&M, 2002, 421, noot F. BRISON. 48 Ibid. 49 Ibid. 50 Vz. Rb. Brussel, 18 januari 2002, J.T., 2002, Brussel, 10 september 2001, I.R.D.I., 2002, 87 (hoewel ambigu wat de onderlinge verwisselbaarheid betreft); Brussel, 11 september 2001, A&M, 2002, 518; Brussel, 1 februari 2002, A.J.T., , 748.

13 13 van een reclamecampagne 52 of de verdeler van een auteursrechtelijk beschermde lichtpaal 53. Volgens het Hof van Cassatie blijkt dat de bevoegdheid van de stakingsrechter niet beperkt is tot het louter vaststellen van een inbreuk, het bevelen van de staking ervan en de eventuele bekendmaking van zijn vonnis, maar kan hij alle maatregelen bevelen die beletten dat de vastgestelde inbreuk voortduurt en er toe leiden dat de inbreuk geen nadelige gevolgen meer heeft, zelfs nadat de staking ervan is bevolen. Aldus kan de stakingsrechter bevelen dat inbreukmakende dragers terug uit de handel worden genomen, en dit onder verbeurte van een dwangsom 54. De stakingsrechter kan na vaststelling van de auteursrechtelijke inbreuk het gevorderde stakingsbevel niet weigeren op grond van een belangenafweging, behoudens in geval van rechtsmisbruik (in casu niet bewezen); de stakingsrechter kan aan de veroordeelde wel een termijn verlenen om zich naar het bevel te schikken om het stakingsbevel op adequate wijze te doen nakomen 55. Een publicatiemaatregel kan enkel worden uitgesproken als deze ertoe bijdraagt het stakingsbevel te doen nakomen, maar beoogt geen schadeherstel 56. De bevoegdheid van de stakingsrechter reikt dan weer niet zo ver dat deze de afgifte of verbeurdverklaring van de nagemaakte voorwerpen kan bevelen 57. Het aanbrengen van hyperlinks naar ongeoorloofde bestanden, terwijl men weet of dient te weten dat zij illegaal 52 Brussel, 21 september 2001, A&M, 2002, 414, noot F. BRISON en A. COPPIETERS. 53 Brussel, 8 oktober 2001, A&M, 2002, Cass., 6 december 2001, A&M, 2002, 146, noot B. MICHAUX. 55 Antwerpen, 14 oktober 2002, R.W., , 827, noot F. BRISON. 56 Ibid. 57 Rb. Brussel, 23 juli 2002, A&M, 2002, 519.

14 14 zijn, is een onrechtmatige daad. De algemene zorgvuldigheidsnorm houdt tevens in dat wanneer een internet service provider (ISP) op de hoogte wordt gebracht van de aanwezigheid op de door haar gehoste sites van hyperlinks die verwijzen naar illegale muziekopnames (en a fortiori van illegale muziekopnames zelf), zij deze links zo snel mogelijk moet verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk moet maken, indien en volgens de volgende procedure: - de ISP via in kennis gesteld wordt van deze links, met identificatie ervan, vermelding van de pagina( s) van de site waarop deze links verschijnen en van de muziek die tot het repertoire van de kennisgevers behoort en die van op de gelinkte sites kan worden gedownload, en met uitdrukkelijk verzoek dat deze links verwijderd of ontoegankelijk gemaakt worden. Deze kennisgeving moet uitdrukkelijk de elementen bevatten die het prima facie voor een redelijke ISP aannemelijk maken dat de bestanden, waarnaar de links verwijzen, illegaal zijn. Bij het formuleren van het verzoek tot verwijdering of ontoegankelijk maken van links, moeten de kennisgevers uitdrukkelijk aanvaarden dat zij de verantwoordelijkheid dragen voor het verwijderen of ontoegankelijk maken van de door hen aangewezen links, en de ISP vrijwaren voor alle vorderingen die zouden worden ingesteld door een klant op wiens website links voorkomen die op initiatief van de kennisgevers worden verwijderd of ontoegankelijk gemaakt, indien later zou blijken dat dit onterecht was; - de ISP moet binnen de drie werkdagen na de ontvangst van dergelijke kennisgeving, deze links verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk maken, tenzij zij binnen diezelfde

15 15 termijn het bewijs kan voorbrengen dat de muziekopnames, waarnaar de gewraakte links verwijzen, legaal zijn 58. Van de uitbater van een bulletin board (B.B.S.) werd geoordeeld dat, indien hij via zijn B.B.S. illegale kopieën van computerprogramma s ter beschikking stelt aan derden, ook al werden deze door derden op het B.B.S. geplaatst en zijn het de gebruikers die deze programma s van het B.B.S. downloaden, hij kopieën in het verkeer brengt zoals geviseerd door art van de Wet Computerprogrammatuur. De uitbater kan geen onwetendheid inroepen omdat hij de plicht heeft na te gaan of op zijn B.B.S. geen illegale bestanden staan en, indien controle hiervan bemoeilijkt wordt door de omvang van het B.B.S., de omvang ervan dermate af te bouwen of te organiseren dat nieuwe ge-uploade bestanden eerst in een wachtruimte terecht komen en pas na een grondige controle ter beschikking van derden worden gesteld 59. Bedrieglijk in de zin van art. 80 van de A.W. moet worden begrepen als het hebben van de bedoeling profijt te halen uit de inbreuk, ook al heeft dat profijt zich in de realiteit niet gerealiseerd 60. Goede trouw doet niets af aan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 61. Bij gebrek aan overeenkomst en precieze beoordelingscriteria, wordt de schade naar billijkheid begroot. De door de beheersvennootschap Sofam uitgegeven tarieven weerspiegelen de heersende beroepsgebruiken (althans ten aanzien van leden van die vennootschap) Brussel, 13 februari 2001, R.W., , Antwerpen, 28 februari 2002, A&M, 2002, Ibid. 61 Gent, 16 april 2002, A&M, 2002, Brussel, 23 maart 2001, A&M, 2001, 375, noot E. DERCLAYE en A. CRUQUENAIRE.

16 16 M.b.t. beheersvennootschappen beslist het Hof van Cassatie dat deze op grond van art. 73 A.W. gerechtigd zijn in rechte de betaling te vorderen van door de A.W. erkende rechten van de rechthebbenden die hun het beheer van deze rechten toevertrouwden, ook al gaven deze vennootschappen de opdracht tot de inning van deze rechten aan een lasthebber 63. Een Belgische rechter is bevoegd zich uit te spreken over feiten begaan in het buitenland, althans over de nadelige gevolgen ervan op het Belgisch grondgebied 64, maar ook, hoewel soms betwist, stakingsbevelen uit te spreken die verder reiken dan het Belgisch grondgebied 65. Het toepasselijk recht wordt bepaald door de wet van het land waar de bescherming wordt gevraagd. Het is deze wet die bepaalt of een voorwerp beschermd is door het auteursrecht, wie de oorspronkelijke auteursrechthebbende is, wat de beschermingsomvang is, waaronder de beschermingsduur. Overeenkomstig het Verdrag van Rome van 19 juni 1980 worden tussen partijen gesloten auteurscontracten evenwel beheerst door het recht dat de partijen hebben gekozen of, bij gebrek, door het recht dat de nauwste band heeft met het contract 66. Indien kunstwerken tijdens hun (on-line) verkoop klaarblijkelijk op het Belgisch grondgebied zijn gebleven, is de Belgische wetgeving van toepassing en niet deze van het Groot-Hertogdom Luxemburg 67 ; 63 Cass., 26 april 2001, A&M, 2001, Brussel, 4 mei 2001, J.L.M.B., 2001, Rb. Brussel, 24 september 2001, A&M, 2002, 357 (inmiddels in hoger beroep bevestigd, nog niet gepubliceerd). Contra : Brussel, 24 april 2001, I.R.D.I., 2001, Brussel, 8 oktober 2001, A&M, 2002, Overeenkomstig voormeld Verdrag van Rome verklaarden de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkopers overigens zelf de Belgische wetgeving van toepassing.

17 17 bijgevolg is een volgrecht verschuldigd krachtens de (toen nog van kracht zijnde) wet van 25 juni Om te bepalen of een werk dat voor de inwerkingtreding van de A.W. is gecreëerd, nog door de A.W. is beschermd, moet de beschermingsduur worden berekend alsof de nieuwe A.W. van toepassing was op het ogenblik van de creatie 69. De mogelijke voortzetting van exploitatiehandelingen die te goeder trouw zijn aangevangen voor de inwerkingtreding van de A.W., gelden enkel ten aanzien van werken en prestaties die sinds de inwerkingtreding van de A.W. uit het publiek domein zijn verrezen 70. Voor de wederkerigheidsvoorwaarde moet niet alleen worden onderzocht of dergelijke werken in hun land van oorsprong worden beschermd, maar ook of die werken in concreto daadwerkelijk auteursrechtelijke bescherming genieten 71. C. Literatuur Tijdens de door ons in deze kroniek bestreken tijdsspanne werden onder meer volgende boeken uitgegeven: A. STROWEL en E. DERCLAYE, Droit d auteur et numérique: logiciels, bases de données, multimédia, Brussel, Bruylant, 2001, 488 pag. en F. BRISON, Het naburig recht van de uitvoerende kunstenaar, Brussel, Larcier, 2001, 726 pag. Daarnaast werden enkele overzichten van rechtspraak gepubliceerd: A. BERENBOOM, Chronique de jurisprudence Le droit d auteur ( ), J.T., 2002, ; F. BRISON en H. VANHEES, Ontwikkelingen in het Belgisch auteursrecht, 68 Luik, 18 januari 2001, A&M, 2001, Brussel, 8 oktober 2001, A&M, 2002, Bergen, 13 mei 2002, A&M, 2002, 421, noot F. BRISON. 71 Rb. Brussel, 17 september 2001, A&M, 2002, 431.

18 (deel 1), A.M.I., 2002, en (deel 2), A.M.I., 2002, en II. Tekeningen- en modellenrecht In de in deze kroniek besproken periode is er geen belangrijke rechtspraak te melden. Ook wat de rechtsleer betreft was het uitermate stil, zodat hieronder enkel zal worden ingegaan op ontwikkelingen binnen de wetgeving. Het tekeningen- en modellenrecht wordt in de Benelux geregeld door de Eenvormige Beneluxwet van 25 oktober 1966 inzake tekeningen of modellen (BTMW) 72. Richtlijn 98/71/EG van 13 oktober 1998 van het Europees Parlement en de Raad inzake de rechtsbescherming van modellen 73 tracht het materiële modellenrecht in de E.G. te harmoniseren. Deze richtlijn had uiterlijk op 28 oktober 2001 moeten zijn omgezet 74. Deze omzettingstermijn werd in de Benelux evenwel niet gehaald. Wel is er het Protocol van 20 juni 2002 houdende wijziging van de BTMW, dat wijzigingen aan de BTMW zal aanbrengen o.a. naar aanleiding van de omzetting van de richtlijn modellen. Dit Protocol werd begin 2003 in het Belgisch Parlement goedgekeurd 75. Hopelijk zal het in 2003 in werking treden, alhoewel 2004 een meer realistische datum is. Op de talrijke wijzigingen die tengevolge van de richtlijn modellen aan de BTMW zullen worden aangebracht (o.a. aan het beschermde voorwerp, de beschermingsvoorwaarden en de prerogatieven) wordt in deze bijdrage niet ingegaan, gelet op 72 B.S., 29 december 1973, (erratum: B.S., 15 februari 1974, 2247). De BTMW werd reeds tweemaal gewijzigd: B.S., 1 september 1999, en B.S., 26 oktober 1999, P.B., 1998, L 289, 28 (Deze richtlijn zal hierna verder worden aangeduid als de richtlijn modellen ). 74 Art. 19, lid 1 richtlijn modellen. 75 B.S., 14 maart 2003,

19 19 het opzet en de besproken tijdspanne van de kroniek 76. Wel willen we hier wijzen op de gevolgen van het feit dat art. 10 richtlijn modellen, dat de beschermingsduur betreft, sinds 28 oktober 2001 rechtstreekse werking heeft. Krachtens de huidige tekst van de BTMW heeft de inschrijving van een Benelux-depot van een tekening of model een geldigheidsduur van vijf jaar, te rekenen van de depotdatum. Deze inschrijving kan evenwel voor twee achtereenvolgende termijnen van vijf jaar worden vernieuwd, zodat de maximumduur van de geboden bescherming vijftien jaar bedraag 77. Krachtens art. 10 richtlijn modellen wordt een tekening die of een model dat aan de beschermingsvoorwaarden voldoet na de inschrijving voor een periode van vijf jaar beschermd, en dit vanaf de depotdatum. De houder van het recht kan deze beschermingsduur van vijf jaar evenwel met één of meer nieuwe tijdvakken van vijf jaar verlengen, en dit tot een totale maximale beschermingsduur van 25 jaar vanaf de depotdatum. De bescherming van een tekening of model wordt dus door de richtlijn modellen in duur uitgebreid van maximum 15 jaar naar maximum 25 jaar. Aangenomen moet worden dat art. 10 richtlijn modellen sinds 28 oktober 2001 rechtstreekse werking bezit 78, daar het aan de criteria voldoet die door het Hof van Justitie werden ontwikkeld opdat bepalingen van een niet uitgevoerde richtlijn 76 Zie voor een overzicht van alle wijzigingen die aan de BTMW door het Protocol van 20 juni 2002 zullen worden aangebracht: H. VANHEES, De Benelux tekeningen- en modellenwet (BTMW) na de Europese harmonisatie (te verschijnen in T.B.H.). 77 Art. 12, lid 1 en 2 BTMW. 78 In deze zin ook: Gemeenschappelijke commentaar van de regeringen van de Beneluxlanden bij het Protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, pag. 30.

20 20 directe werking zouden bezitten 79. Als gevolg van deze rechtstreekse werking heeft het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen (BTMB) de nodige schikkingen genomen opdat tekeningen of modellen die op 28 oktober 2001 nog beschermd werden door de BTMW van de maximum beschermingstermijn van 25 jaar, te rekenen vanaf de depotdatum, kunnen genieten 80. De directe werking van het genoemde art. 10 richtlijn modellen moet evenwel gerelativeerd worden. Zij geldt immers slechts in de verhouding tussen de houder van een tekening of model en de verzuimende overheid, in casu het BTMB 81. Zolang het wijzigingsprotocol van 20 juni 2002 niet in werking is getreden kan de houder van een tekening of model van de 10 extra jaren bescherming die door de richtlijn modellen wordt toegekend geen gebruik maken in een geschil tussen particulieren (bijv. in een inbreukprocedure). De bepalingen van een niet uitgevoerde richtlijn hebben immers geen rechtstreekse werking tussen particulieren (geen horizontale directe werking). Dit betekent dat wanneer een tekening die of model dat op 30 oktober jaar beschermd was, de houder ervan na het verstrijken van deze beschermingstermijn en tot de inwerkingtreding van het Protocol van 20 juni 2002, ondanks het feit dat zijn tekening of model nog maximum 10 jaar extra bescherming kan genieten, geen inbreukprocedure kan opstarten tegen een particulier (beweerde inbreukmaker). Het ontbreken 79 De omzettingstermijn van de richtlijn moet verstreken zijn en de bepalingen ervan moeten duidelijk en onvoorwaardelijk zijn en niet afhankelijk zijn van discretionaire uitvoeringsmaatregelen (zie hierover: K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht in hoofdlijnen, Maklu, Antwerpen, 1999, 636 e.v., nr. 649 e.v. en 693 e.v., nr. 718 e.v. en de daar aangehaalde rechtspraak). 80 Mededeling van het BTMB (http://www.bbtmbbdm.org/nl/pages/nieuwswistudat.html). 81 Richtlijnen bezitten immers slechts directe werking bij niet uitvoering in de verhouding van een burger tot de overheid (zie tevens: R. BARENTS en L.J. BRINKHORST, Grondlijnen van Europees recht, Deventer, WEJ Tjeenk Willink, 2001, 173).

1. Auteursrecht. Hoofdstuk V. (De reproductie voor privé-gebruik. ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk

1. Auteursrecht. Hoofdstuk V. (De reproductie voor privé-gebruik. ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk 1. Auteursrecht Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten 3 Hoofdstuk I. Auteursrecht.......... 3 Afdeling I. Auteursrecht in het algemeen.... 3 Afdeling II. Bijzondere bepalingen

Nadere informatie

Voorwoord Afdeling 4. Toegekende rechten... 39

Voorwoord Afdeling 4. Toegekende rechten... 39 Inhoud Voorwoord... 11 Inleiding... 13 Lijst van Afkortingen Tijdschriften... 15 Lijst van Afkortingen Regelgeving... 17 Titel I. Kort overzicht van de voornaamste intellectuele eigendomsrechten... 25

Nadere informatie

Het Beneluxmodel. Hendrik VANHEES Hoogleraar Universiteit Antwerpen Hoofddocent Universiteit Gent LARGER

Het Beneluxmodel. Hendrik VANHEES Hoogleraar Universiteit Antwerpen Hoofddocent Universiteit Gent LARGER Het Beneluxmodel Hendrik VANHEES Hoogleraar Universiteit Antwerpen Hoofddocent Universiteit Gent LARGER IX Inhoudstafel De Bibliotheek Handehrecbt Larder! Voorwoord bij de Reeks mededinging, handelspraktijken

Nadere informatie

Bureau M.F.J Bockstael - 2016. Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten:

Bureau M.F.J Bockstael - 2016. Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten: Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten: - vermogensrechten - morele rechten De vermogensrechten (economische rechten) geven de auteur

Nadere informatie

Algemeen. 1. Uitbreiding van de oppositiegronden

Algemeen. 1. Uitbreiding van de oppositiegronden Gemeenschappelijke memorie van toelichting bij het Protocol van 16 december 2014 houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), wat betreft

Nadere informatie

Vertaling C-125/14-1. Zaak C-125/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Fővárosi Törvényszék (Hongarije)

Vertaling C-125/14-1. Zaak C-125/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Fővárosi Törvényszék (Hongarije) Vertaling C-125/14-1 Zaak C-125/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 18 maart 2014 Verwijzende rechter: Fővárosi Törvényszék (Hongarije) Datum van de verwijzingsbeslissing: 10

Nadere informatie

Studenten verkoopsvoorwaarden

Studenten verkoopsvoorwaarden Details Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom 7e editie Auteur(s): Hendrik Vanhees boek verschenen 1e druk december 2010 ISBN 978-94-0000-153-4 x + 762 blz. paperback Prijs : 35,00

Nadere informatie

Merkenrichtlijn. http://www.strijpadvocatuur.nl. Publicatieblad Nr. L 299 van 08/11/2008 blz. 0025-0033

Merkenrichtlijn. http://www.strijpadvocatuur.nl. Publicatieblad Nr. L 299 van 08/11/2008 blz. 0025-0033 Merkenrichtlijn Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (Gecodificeerde versie) Voor de EER relevante

Nadere informatie

Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl

Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl 1 Het ontwerpen en op de markt brengen van producten in een veelheid van vormen en verschijningen is een wezenlijk kenmerk van onze economie. De ontwikkeling en realisering van een nieuwe uitvoering van

Nadere informatie

8.11.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 299/25 RICHTLIJNEN

8.11.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 299/25 RICHTLIJNEN 8.11.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 299/25 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/95/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Vertaling C-49/13 1 Zaak C-49/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 29 januari 2013 Verwijzende instantie: Úřad průmyslového vlastnictví

Nadere informatie

BENELUX. ~ A 2005/3/11 (Executive) COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARRÊT du 29 juin En cause : S.A. D'IETEREN. contre BUREAU BENELUX DES MARQUES

BENELUX. ~ A 2005/3/11 (Executive) COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARRÊT du 29 juin En cause : S.A. D'IETEREN. contre BUREAU BENELUX DES MARQUES COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2005/3/11 (Executive) ARRÊT du 29 juin 2006 En cause : S.A. D'IETEREN contre BUREAU BENELUX DES MARQUES Langue de la procédure: le français ARREST van 29 juni 2006

Nadere informatie

Arrest van 15 december 2003 in de zaak A 2002/2 BENELUX-MERKENBUREAU VLAAMSE TOERISTENBOND. Procestaal : Nederlands

Arrest van 15 december 2003 in de zaak A 2002/2 BENELUX-MERKENBUREAU VLAAMSE TOERISTENBOND. Procestaal : Nederlands COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2002/2/6 Arrest van 15 december 2003 in de zaak A 2002/2 Inzake : BENELUX-MERKENBUREAU tegen VLAAMSE TOERISTENBOND Procestaal : Nederlands Arrêt du 15 décembre 2003

Nadere informatie

kan worden nietig verklaard indien en voor zover:

kan worden nietig verklaard indien en voor zover: 2. Merkenrecht Richtlijn 2008/95/EG Art. 4. Aanvullende gronden van weigering of nietigheid betreffende strijd met oudere rechten 1. Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, worden

Nadere informatie

auteursrechten gaat...

auteursrechten gaat... Als het over auteursrechten gaat... Dé partner voor Nederlandstalige auteurs Over auteursrecht regisseurs scenaristen literaire auteurs animatiefilmers documentairemakers reportagemakers theaterauteurs

Nadere informatie

Duurrichtlijn RICHTLIJN 2006/116/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006

Duurrichtlijn RICHTLIJN 2006/116/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006 Duurrichtlijn RICHTLIJN 2006/116/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 december 2006 betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (gecodificeerde versie)

Nadere informatie

Zaak A 2005/1 - Bovemij Verzekeringen N.V. / Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom

Zaak A 2005/1 - Bovemij Verzekeringen N.V. / Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ Zaak A 2005/1 - Bovemij Verzekeringen N.V. / Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom Nadere conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda (stuk A 2005/1/13)

Nadere informatie

ISSN Benelux Publicatieblad

ISSN Benelux Publicatieblad ISSN 0005-8777 Benelux Publicatieblad Datum uitgifte 2/06/2014 Inhoudstafel Benelux Publicatieblad Paginanummer 2 Overeenkomsten 3 PROTOCOL houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T. Straatsburg, 22 oktober 2008 (OR. fr) PE-CO S 3634/2/08 REV /0264 (COD) LEX 921 CODIF 62 PI 21 CODEC 530

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T. Straatsburg, 22 oktober 2008 (OR. fr) PE-CO S 3634/2/08 REV /0264 (COD) LEX 921 CODIF 62 PI 21 CODEC 530 EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Straatsburg, 22 oktober 2008 (OR. fr) 2006/0264 (COD) LEX 921 PE-CO S 3634/2/08 REV 2 CODIF 62 PI 21 CODEC 530 RICHTLIJ VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD

Nadere informatie

10 VOLGRECHT VAN DE KUNSTENAAR

10 VOLGRECHT VAN DE KUNSTENAAR I Inleiding 1. Auteurs van auteursrechtelijk beschermde werken behalen hun inkomsten in de regel uit de exploitatie van hun auteursrechten. De schrijver van een boek ontvangt bijv. van zijn uitgever een

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.3.2013 COM(2013) 109 final 2013/0065 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de WIPO inzake

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Europees Parlement en de Raad Onderwerp Eerste Richtlijn 89/104/EEG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten Datum 21 december 1988 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

TEKENINGEN- EN MODELLENRECHT

TEKENINGEN- EN MODELLENRECHT TEKENINGEN- EN MODELLENRECHT Hendrik Vanhees U.Antwerpen/U.Gent 1 BESCHERMINGS- MOGELIJKHEDEN - Beneluxmodel - Gemeenschapsmodel (niet-ingeschreven en/of ingeschreven) 2 HET BENELUXMODEL Bronnen - Benelux-Verdrag

Nadere informatie

Arrest van 2 oktober 2000 in de zaak A 98/ Arrêt du 2 octobre 2000 dans l affaire A 98/

Arrest van 2 oktober 2000 in de zaak A 98/ Arrêt du 2 octobre 2000 dans l affaire A 98/ BENELUX-GERECHTSHOF COUR DE JUSTICE BENELUX A 98/3/9 Arrest van 2 oktober 2000 in de zaak A 98/3 ------------------------- Inzake : BROUWERIJ HAACHT N.V. tegen GRANDES SOURCES BELGES N.V. Procestaal :

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/12/2015

Datum van inontvangstneming : 28/12/2015 Datum van inontvangstneming : 28/12/2015 Vertaling C-618/15-1 Zaak C-618/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 23 november 2015 Verwijzende rechter: Cour de cassation (Frankrijk)

Nadere informatie

~ A 98/2/21. Arrest van 1 december 2004 in de zaak A 98/2 BENELUX MERKENBUREAU. Arrêt du 1 er décembre 2004 dans l'affaire A 98/2

~ A 98/2/21. Arrest van 1 december 2004 in de zaak A 98/2 BENELUX MERKENBUREAU. Arrêt du 1 er décembre 2004 dans l'affaire A 98/2 COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 98/2/21 Arrest van 1 december 2004 in de zaak A 98/2 Inzake : CAMPINA tegen BENELUX MERKENBUREAU Procestaal : Nederlands Arrêt du 1 er décembre 2004 dans l'affaire

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

ARREST. Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom. Procestaal: Nederlands ARRET. Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle

ARREST. Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom. Procestaal: Nederlands ARRET. Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle 1 COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2010/7/8 ARREST Inzake: Intres Belgium Tegen: Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom Procestaal: Nederlands ARRET En cause : Intres Belgium Contre:

Nadere informatie

HET BENELUX-GERECHTSHOF. in de zaak A 94/2

HET BENELUX-GERECHTSHOF. in de zaak A 94/2 2 HET BENELUX-GERECHTSHOF in de zaak A 94/2 1. Gelet op het vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden van 8 september 1994 in de zaak rolnummer H 136/93 van Rivel Rijwielfabriek B.V., gevestigd

Nadere informatie

Arrest HvJ EG d.d. 2 juli 2009, Bavaria Bayerische Bier

Arrest HvJ EG d.d. 2 juli 2009, Bavaria Bayerische Bier Journaal Warenwet 2009-8 Martin Hemmer AKD Prinsen Van Wijmen Geografische oorsprongsaanduidingen Arrest HvJ EG d.d. 2 juli 2009, Bavaria Bayerische Bier Jurisprudentie Het recht om merken te gebruiken

Nadere informatie

BESCHIKKING M (2006) 6

BESCHIKKING M (2006) 6 BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), ondertekend te Den

Nadere informatie

Van mijn kleur moet je afblijven!?

Van mijn kleur moet je afblijven!? Van mijn kleur moet je afblijven!? Studiedag kleur & communicatie ICC Gent 14 maart 2008 Wat te verwachten? Wat te verwachten? Korte schets van beschermingsmogelijkheden Heel wat voorbeelden Mijn visie

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN EN INTERNET

AUTEURSRECHTEN EN INTERNET Diensten van de Eerste Minister WETENSCHAPPELIJKE, TECHNISCHE EN CULTURELE AANGELEGENHEDEN AUTEURSRECHTEN EN INTERNET Problemen en oplossingen voor het creëren van een online databank met beelden en/of

Nadere informatie

Knipperlichten. Intellectuele eigendom en ICT. Ellen Enkels. 20 februari 2013

Knipperlichten. Intellectuele eigendom en ICT. Ellen Enkels. 20 februari 2013 2013 Knipperlichten Intellectuele eigendom en ICT Ellen Enkels 20 februari 2013 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be Overzicht I. Regelgeving Europees

Nadere informatie

ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/ ARRET du 20 octobre 1997 dans l affaire A 96/

ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/ ARRET du 20 octobre 1997 dans l affaire A 96/ BENELUX-GERECHTSHOF COUR DE JUSTICE BENELUX A 96/3/10 ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/3 ------------------------- Inzake : COTRABEL BVBA tegen LAUTE DIRK Procestaal : Nederlands En cause : ARRET

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 mei 2003 (11.06) (OR. fr) 9701/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0308 (CNS) PI 50

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 mei 2003 (11.06) (OR. fr) 9701/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0308 (CNS) PI 50 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 mei 2003 (11.06) (OR. fr) 9701/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0308 (CNS) PI 50 WERKDOCUMENT van: het voorzitterschap aan: de Groep intellectuele eigendom (merkenrecht)

Nadere informatie

Verhuurrichtlijn RICHTLIJN 2006/115/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006

Verhuurrichtlijn RICHTLIJN 2006/115/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006 Verhuurrichtlijn RICHTLIJN 2006/115/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele

Nadere informatie

Actualia Bescherming via het modellenrecht van kenmerken die moeilijk in tekeningen te vatten zijn Geert Philipsen

Actualia Bescherming via het modellenrecht van kenmerken die moeilijk in tekeningen te vatten zijn Geert Philipsen Actualia Bescherming via het modellenrecht van kenmerken die moeilijk in tekeningen te vatten zijn Geert Philipsen BMM Voorjaarsvergadering 2012 Inhoud A. Inleiding De definitie van een model B. Actualia

Nadere informatie

7566/17 eer/gys/sl 1 DGG 3B

7566/17 eer/gys/sl 1 DGG 3B Raad van de Europese Unie Brussel, 23 maart 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0279 (COD) 7566/17 PI 33 CODEC 463 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig

Nadere informatie

Date de réception : 02/02/2012

Date de réception : 02/02/2012 Date de réception : 02/02/2012 Resumé C-661/11-1 Zaak C-661/11 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 19/07/2016

Datum van inontvangstneming : 19/07/2016 Datum van inontvangstneming : 19/07/2016 Vertaling C-341/16-1 Zaak C-341/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 16 juni 2016 Verwijzende rechter: Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland)

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer V. SKOURIS, Voorzitter van het Hof van Justitie d.d.: 4 februari 2008 aan: de heer

Nadere informatie

BENELUX COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. Zaak A 98/2 Campina Melkunie / Benelux-Merkenbureau

BENELUX COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. Zaak A 98/2 Campina Melkunie / Benelux-Merkenbureau COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF Zaak A 98/2 Campina Melkunie / Benelux-Merkenbureau Nadere conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda (stuk A 98/2/17) GRIFFIE REGENTSCHAPSSTRAAT 39 1000 BRUSSEL

Nadere informatie

CEPINA beslissing nr. DOM 4005 «hengstler.be»

CEPINA beslissing nr. DOM 4005 «hengstler.be» CEPINA beslissing nr. DOM 4005 «hengstler.be» I. PARTIJEN KLAGER: HENGSTLER BELGIUM BVBA, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Leuvensesteenweg 250A, ingeschreven in het handelsregister te Brussel

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

10374/15 ADD 1 mou/dau/hh 1 DG G 3 B

10374/15 ADD 1 mou/dau/hh 1 DG G 3 B Raad van de Europese Unie Brussel, 28 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0089 (COD) 10374/15 ADD 1 PI 43 CODEC 950 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Standpunt van de Raad in

Nadere informatie

BENELUX COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. Zaak A 2005/2 D'IETEREN / B.B.M. (Shop & Service) Zaak A 2005/3 D'IETEREN / B.B.M.

BENELUX COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. Zaak A 2005/2 D'IETEREN / B.B.M. (Shop & Service) Zaak A 2005/3 D'IETEREN / B.B.M. COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ Zaak A 2005/2 D'IETEREN / B.B.M. (Shop & Service) Zaak A 2005/3 D'IETEREN / B.B.M. (Executive) Conclusie van Advocaat-Generaal J.F. Leclercq (vertaling van stuk A

Nadere informatie

BENELUX COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF A 2010/8/10 ARREST. Inzake: Naam : Benelux Organisatie voor de Intellectuele Eigendom. Tegen:

BENELUX COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF A 2010/8/10 ARREST. Inzake: Naam : Benelux Organisatie voor de Intellectuele Eigendom. Tegen: COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2010/8/10 ARREST Inzake: Naam : Benelux Organisatie voor de Intellectuele Eigendom Tegen: Naam : Vermeiren Francina Procestaal: Nederlands ARRET En cause : Nom :

Nadere informatie

BENELUX ~ A 2009/1/10 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. Arrest van 20 april 2010 in de zaak A 2009/1. Inzake. BOUSSE-GOVAERTS e.a. tegen COLORA BOELAAR

BENELUX ~ A 2009/1/10 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. Arrest van 20 april 2010 in de zaak A 2009/1. Inzake. BOUSSE-GOVAERTS e.a. tegen COLORA BOELAAR COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2009/1/10 Arrest van 20 april 2010 in de zaak A 2009/1 Inzake BOUSSE-GOVAERTS e.a tegen COLORA BOELAAR Procestaal : Nederlands Arrêt du 20 avril 2010 dans l affaire

Nadere informatie

tegen BENELUX BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (voorheen Benelux-Merkenbureau) BESLISSING inzake OPPOSITIE van 8 december 2006 Nº

tegen BENELUX BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (voorheen Benelux-Merkenbureau) BESLISSING inzake OPPOSITIE van 8 december 2006 Nº BENELUX BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (voorheen Benelux-Merkenbureau) BESLISSING inzake OPPOSITIE van 8 december 2006 Nº 2000074 Opposant: dester Holding B.V. Duivendrechtsekade 85 1096 AJ Amsterdam

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Beschermingsduur

Hoofdstuk 7 Beschermingsduur 171 Hoofdstuk 7 Beschermingsduur 1072 270. De beschermingsduur van het auteursrecht is geharmoniseerd middels de Richtlijn Beschermingstermijn 1073. In het Belgisch recht is de omzetting van deze richtlijn

Nadere informatie

Hoge Raad der Nederlanden

Hoge Raad der Nederlanden '" 13 februari 2015 Eerste Kamer in naam des Konings 10/02162 LZ Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: l. LEIDSEPLEIN BEHEER B.V., gevestigd te Amsterdam, 2. Hendrikus Jacobus Marinus DE VRIES,

Nadere informatie

Ideeën. Startersgids 7

Ideeën. Startersgids 7 01 Ideeën beschermen Startersgids 7 Indien uw ondernemingsproject gebaseerd is op een nieuwe uitvinding, een origineel concept of een vernieuwende creatie, dan doet u er misschien goed aan na te gaan hoe

Nadere informatie

Wie geniet bescherming van zijn handelsnaam?

Wie geniet bescherming van zijn handelsnaam? Bescherm uw handels -, vennootschaps - en merknaam Naambekendheid is voor de handelaar van onschatbare waarde. Consumenten, klanten en leveranciers kopen producten van een bepaald merk of drijven handel

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 07 / 96 van 22 april 1996 ------------------------------------------- O. ref. : 10 / A / 96 / 011 BETREFT : Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht ARTIKEL I De Auteurswet wordt als volgt gewijzigd: Tekst voorontwerp Artikel 2 1.

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT. Brussel, 13 november 2006 (OR. fr) 2006/0071 (COD) PE-CONS 3643/06 CODIF 55 PI 51 CULT 73 CODEC 976 OC 678

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT. Brussel, 13 november 2006 (OR. fr) 2006/0071 (COD) PE-CONS 3643/06 CODIF 55 PI 51 CULT 73 CODEC 976 OC 678 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 13 november 2006 (OR. fr) 2006/0071 (COD) PE-CONS 3643/06 CODIF 55 PI 51 CULT 73 CODEC 976 OC 678 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft:

Nadere informatie

Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht

Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht COLLECTIE BEDRIJFSRECHT Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht editie 2009 Prof. Frank Gotzen Gewoon hoogleraar K.U.Brussel (HUB) Buitengewoon hoogleraar K.U.Leuven Directeur Centrum voor Intellectuele

Nadere informatie

Het BMB heeft de inschrijving geweigerd, omdat het teken louter beschrijvend is en omdat er geen bewijs was van inburgering als merk.

Het BMB heeft de inschrijving geweigerd, omdat het teken louter beschrijvend is en omdat er geen bewijs was van inburgering als merk. Conclusie van Eerste Advocaat-Generaal J. du Jardin in de zaak A 2002/2 - Benelux-Merkenbureau tegen Vlaamse Toeristenbond 1. Korte beschrijving van de zaak Uit de in het verwijzingsarrest van het Hof

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 02/02/2016

Datum van inontvangstneming : 02/02/2016 Datum van inontvangstneming : 02/02/2016 Vertaling C-690/15-1 Zaak C-690/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 21 december 2015 Verwijzende rechter: Cour administrative d appel

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Benelux Gerechtshof Onderwerp Eenvormige Beneluxwet op de merken, gewijzigd bij het Protocol van 2 december 1992, artikelen 6bis en 6ter - Beroep tegen een beslissing van het Benelux-Merkenbureau

Nadere informatie

Didier Deneuter modo Advocaten

Didier Deneuter modo Advocaten OVEREENKOMSTEN AUTEURS- EN NABURIGE RECHTEN ONDERHANDELINGEN IN DE PRAKTIJK Didier Deneuter modo Advocaten Congresstraat 37 41 1000 BRUSSEL didier.deneuter@modo-law.be [T] 02.427.39.00 [F] 02/425.39.00

Nadere informatie

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 469/2009 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

ARREST van 12 mei 1997 in de zaak A 96/ ARRET du 12 mai 1997 dans l affaire A 96/

ARREST van 12 mei 1997 in de zaak A 96/ ARRET du 12 mai 1997 dans l affaire A 96/ HET BENELUX-GERECHTSHOF LA COUR DE JUSTICE BENELUX A 96/1/7 ARREST van 12 mei 1997 in de zaak A 96/1 -------------------------- Inzake : BEVIER VASTGOED B.V. tegen GEBR. MARTENS BOUWMATERIALEN B.V Procestaal

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 JANUARI 2014 C.12.0463.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0463.N 1. WIBRA BELGIË nv, met zetel te 9140 Temse, Frank Van Dyckelaan 7A, 2. WIBRA HOLDING bv, vennootschap naar Nederlands recht,

Nadere informatie

Aangenaam. Sharinne Ibrahim Floor de Roos. Handelsrecht (Intellectuele eigendom en ICT-recht, Contracten) Vestiging Venlo en Eindhoven

Aangenaam. Sharinne Ibrahim Floor de Roos. Handelsrecht (Intellectuele eigendom en ICT-recht, Contracten) Vestiging Venlo en Eindhoven Aangenaam Sharinne Ibrahim Floor de Roos Handelsrecht (Intellectuele eigendom en ICT-recht, Contracten) Vestiging Venlo en Eindhoven 1 Intellectuele eigendom Handelsnaamrecht * Merkenrecht * Auteursrecht

Nadere informatie

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Omzendbrief betreffende de aanvraag tot verblijf of vestiging in het Koninkrijk, ingediend op basis van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

Nadere informatie

Recente IE rechtspraak (van 1 en 10 dagen geleden) Dirk Visser

Recente IE rechtspraak (van 1 en 10 dagen geleden) Dirk Visser Recente IE rechtspraak (van 1 en 10 dagen geleden) Dirk Visser HvJ EG 20 september 2007 Benetton/G-star De vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft kan geen merk zijn. (art. 3 lid 1 sub e Mrl.

Nadere informatie

Benelux-verdrag inzake de warenmerken

Benelux-verdrag inzake de warenmerken I-1 Benelux-Regelgeving inzake merken 1 I 1. Deze tekst is een uitgave verzorgd door het Benelux-Merkenbureau. Hoewel er bij het verzorgen ervan de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid

Nadere informatie

Een standpunt over de burgerlijke aansprakelijkheid van bestuurders van een V.Z.W. in de sportwereld

Een standpunt over de burgerlijke aansprakelijkheid van bestuurders van een V.Z.W. in de sportwereld www.vdelegal.be Een standpunt over de burgerlijke aansprakelijkheid van bestuurders van een V.Z.W. in de sportwereld Brussel, 24 november 2003 Johan VANDEN EYNDE Advocaat Vanden Eynde Legal Avenue de la

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

Softwarerichtlijn. 5.5.2009 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 111/16 RICHTLIJN 2009/24/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Softwarerichtlijn. 5.5.2009 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 111/16 RICHTLIJN 2009/24/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Softwarerichtlijn 5.5.2009 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 111/16 RICHTLIJN 2009/24/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's

Nadere informatie

Arrest van 19 december 1997 in de zaak A 96/ Arrêt du 19 décembre 1997 dans l affaire A 96/

Arrest van 19 december 1997 in de zaak A 96/ Arrêt du 19 décembre 1997 dans l affaire A 96/ BENELUX-GERECHTSHOF COUR DE JUSTICE BENELUX A 96/4/8 Inzake : Arrest van 19 december 1997 in de zaak A 96/4 ------------------------- KANEN tegen GEMEENTE VELDHOVEN Procestaal : Nederlands En cause : Arrêt

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

Dr Chr.A. van der KLAAUW

Dr Chr.A. van der KLAAUW 12e aanv Basisteksten OPSTELLING door het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie van een Protocol betreffende de rechtspersoonlijkheid van het Benelux-Merkenbureau en van het Benelux-Bureau

Nadere informatie

Benelux-verdrag inzake tekeningen of modellen

Benelux-verdrag inzake tekeningen of modellen I-1 Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen 1 I 1. Deze tekst is een uitgave verzorgd door het Benelux-Merkenbureau. Hoewel er bij het verzorgen ervan de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BIJ HET UITSCHRIJVEN VAN EEN SCENARIO

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BIJ HET UITSCHRIJVEN VAN EEN SCENARIO SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BIJ HET UITSCHRIJVEN VAN EEN SCENARIO TUSSEN :, auteur,, ENERZIJDS, EN, auteur, ANDERZIJDS, GELET OP HET FEIT DAT De auteurs besloten hebben om hun bekwaamheden en krachten te

Nadere informatie

Het KitKat vormmerk: Geen chocolade van te maken! - Nadiya Disveld

Het KitKat vormmerk: Geen chocolade van te maken! - Nadiya Disveld Het KitKat vormmerk: Geen chocolade van te maken! - Nadiya Disveld 1. Inleiding Op 16 september 2015 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak gedaan over de bovenstaande figuur. Het

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen. Rolnummer 2540 Arrest nr. 17/2003 van 28 januari 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen. Het

Nadere informatie

(2002/C 42/07) Gelet op de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst ( 1 ), inzonderheid op artikel 43, lid 1,

(2002/C 42/07) Gelet op de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst ( 1 ), inzonderheid op artikel 43, lid 1, C 42/8 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 15.2.2002 II (Voorbereidende besluiten krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie) Initiatief van het Koninkrijk Belgiº en het

Nadere informatie

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Publicatieblad Nr. L 225 van 12/08/1998 blz. 0016-0021 DE RAAD VAN

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2007 S.07.0003.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0003.F A. T., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LUIK.

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Anatocisme Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 MEI 2011 C.10.0496.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0496.F STAD NAMEN, Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen N. N., Mr. Ludovic De Gryse, advocaat bij het

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 29.03.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1609/2008, ingediend door D. A. L. (Britse nationaliteit), over vermeende discriminatie

Nadere informatie

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid:

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid: MINNELIJKE SCHIKKING AANVAARD DOOR HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FSMA EN WAARMEE ECOPOWER CVBA HEEFT INGESTEMD Deze minnelijke schikking, waarmee de CVBA Ecopower op 14 december 2012 voorafgaandelijk heeft

Nadere informatie

Zaak T-205/99. Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

Zaak T-205/99. Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen Zaak T-205/99 Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen Douanerechten Invoer van televisietoestellen uit India Ongeldige certificaten van oorsprong Verzoek tot kwijtschelding van invoerrechten

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 JANUARI 2006 C.04.0201.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0201.N V. A., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. P. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen

Nadere informatie

Arrest van 12 februari 1996 in de zaak A 94/

Arrest van 12 februari 1996 in de zaak A 94/ BENELUX-GERECHTSHOF COUR DE JUSTICE BENELUX A 94/3/12 Arrest van 12 februari 1996 in de zaak A 94/3 --------------------------- Inzake : LESLEE SPORTS IMPORTING LIMITED tegen SNAUWAERT N.V. Procestaal

Nadere informatie

A 94/4/9. Arrest van 12 februari 1996 in de zaak A 94/ Inzake : OPENBAAR MINISTERIE. tegen

A 94/4/9. Arrest van 12 februari 1996 in de zaak A 94/ Inzake : OPENBAAR MINISTERIE. tegen BENELUX-GERECHTSHOF COUR DE JUSTICE BENELUX A 94/4/9 Arrest van 12 februari 1996 in de zaak A 94/4 --------------------------- Inzake : OPENBAAR MINISTERIE tegen 1. VAN DER HAEGEN Raymond 2. ROUAEN Denise

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 OKTOBER 2009 C.08.0559.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0559.F GT MANAGEMENT, bvba, Mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen POLYCAR, vennootschap naar Italiaans

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611

JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611 JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611 ARREST VAN HET HOF (DERDE KAMER) VAN 24 SEPTEMBER 1987. BESTUUR VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSBANK TEGEN J. A. DE RIJKE. VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING,

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen

EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen BESLUIT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET COMMUNAUTAIR BUREAU VOOR PLANTENRASSEN van 25 maart 2004 inzake de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 25.9.2017 JOIN(2017) 37 final ANNEX 4 BIJLAGE bij het Gezamenlijk voorstel voor een besluit van

Nadere informatie

ADVIES Nr. 12 / 2004 van 21 oktober 2004

ADVIES Nr. 12 / 2004 van 21 oktober 2004 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie