Instantie. Onderwerp. Datum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instantie. Onderwerp. Datum"

Transcriptie

1 Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Bescherming handelsnaam. Geen gedoogzaamheid in concreto. Gedeponeerd beeldmerk verhindert vordering wegens verwarringstichtende handelsnaam (W.H.P.C.) niet Datum 15 december 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M&D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars M&D CONSULT BVBA Eikelstraat DE PINTE Tel. 09/ Fax 09/

2 Hof van beroep te Gent 7e Kamer Terechtzitting van Nr. 2007/AR/952 Wet Handelspraktijken in de zaak van : N.V. NEON ELITE, met maatschappelijke zetel te 8740 Pittem, Brugsesteenweg 64 en met ondernemingsnummer , appellante, hebbende als raadsman mr. Frank De Langhe, advocaat met kantoor te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 109, tegen V. NEW NEON, met maatschappelijke zetel te 8740 Pittem, Brugsesteenweg 87 en met ondernemingsnummer , geïntimeerde, hebbende als raadsman mr. Kathleen Coen, advocaat met kantoor te 8000 Brugge, Koningin Elisabethlaan 65, velt het Hof volgend arrest : De partijen zijn gehoord in openbare terechtzitting en het hof heeft kennis genomen van hun stukken en besluiten. * Het hoger beroep met verzoekschrift neergelegd op 6 april 2007 tegen het vonnis d.d. 23 november 2006 gewezen door de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brugge, zetelend zoals in kortgeding, is tijdig en regelmatig naar de vorm.

3 Het is ontvankelijk. Het incidenteel beroep is eveneens ontvankelijk. ANTECEDENTEN I. Met dagvaarding van 9 juni 2006 vordert de NV NEON ELITE ten laste van de BVBA NEW NEON " de staking te horen bevelen van het gebruik van de verwarringstichtende en met de eerlijke handelsgebruiken strijdige handelsnaam "New Neon Pittem" en handels en vennootschapsnaam "New Neon" door de BVBA New Neon, dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 2.500,00 EUR per vastgestelde inbreuk; de staking te horen bevelen van het website adres "www.newneon.be" en hiermee verwante e mailadressen, dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 2.500,00 EUR per vastgestelde inbreuk. " Voor haar vordering stoelt de NV NEON ELITE zich in de inleidende dagvaarding op art. 23,8 en 93 van de Wet van 14 juli 1991 (WHPC). Zij houdt voor dat er een verwarringrisico is, waarbij de namen zeer dicht bij mekaar liggen, de aard van de uitgeoefende activiteiten nagenoeg dezelfde is en de maatschappelijke zetels zeer dicht bij mekaar liggen (nl. op de Brugsesteenweg te 8740 Pittem, respectievelijk nr. 64 voor de NV NEON ELITE en nr. 87 voor de BVBA NEW NEON). Lopende het geding voor de Voorzitter breidt de NV NEON ELITE haar vordering uit tot het gebruik van het beeldmerk "New Neon Pittem", waarvan eveneens de staking wordt gevorderd onder verbeurte van een dwangsom van 2.500,00 EUR per inbreuk. Voor de Voorzitter vordert de BVBA NEW NEON de afwijzing van de vordering als ongegrond. De Voorzitter vat het verweer van de BVBA NEW NEON op correcte wijze beknopt samen " 1. dat eiseres [de NV NEON ELITE] afstand heeft gedaan, zoniet misbruik maakt van haar vorderingsrecht door gedurende bijna tien jaar passief te blijven; 2. dat zij [de BVBA NEW NEON] haar handelsbenaming als beeldmerk heeft laten deponeren, zodat eiseres zich niet tegen het gebruik hiervan kan verzetten; 3. dat er tussen de handelsbenamingen van partijen, die essentieel van elkaar verschillen, géén mogelijkheid van verwarring bestaat. "

4 II. De Voorzitter verklaart de vordering van de NV NEON ELITE ontvankelijk en in bepaalde mate gegrond. Hij beveelt "de staking van elk gebruik door verweerster [de BVBA NEW NEON] van de verwarringstichtende en met de eerlijke handelsgebruiken strijdige handelsnaam "NEW NEON PITTEM", zulks onder verbeurte van een dwangsom, overeenkomstig de artikelen 1385bis en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, van 2.500,00 EUR per vastgestelde inbreuk vanaf twee maanden na de betekening van dit vonnis ". Hij verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad, overeenkomstig art. 100 van de handelspraktijkenwet. III. De NV NEON ELITE, de appellante, vordert de vernietiging van het bestreden vonnis en " de staking te bevelen van het gebruik van de verwarringstichtende en met de eerlijke handelsgebruiken strijdige handelsnaam New Neon Pittem' en de handelsnaam New Neon' door de BVBA NEW NEON, dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 2.500,00 EUR per vastgestelde inbreuk, verschuldigd vanaf twee maanden na de betekening van het tussen te komen arrest; dit impliceert onder andere: de staking te bevelen van het gebruik van de domeinnaam en website en hiermee verwante adressen, dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 2.500,00 EUR per vastgestelde inbreuk, verschuldigd vanaf twee maanden na de betekening van het tussen te komen arrest; de staking te bevelen van het gebruik van het beeldmerk "New Neon Pittem" en "New Neon", dit onder verbeurte van een dwangsom van 2.500,00 EUR per vastgestelde inbreuk, verschuldigd vanaf twee maanden na de betekening van het tussen te komen arrest. " De geïntimeerde vraagt de afwijzing van het hoger beroep als ongegrond. Voorts formuleert zij een incidenteel beroep tot de afwijzing van de volledige oorspronkelijke vordering van de appellante. Ook vordert zij dat het hof, in zoverre het van oordeel zou zijn dat er redenen zijn om haar een dwangsom op te leggen, minstens zou bepalen dat deze pas kan worden verbeurd na de onderhavige procedure in hoger beroep en slechts zes maanden na het tussen te komen arrest en verder dat zou bepaald worden dat deze enkel zou gelden voor reclame die vanaf zes maanden na de betekening van het arrest zou worden verspreid.

5 BEOORDELING I. De Voorzitter heeft het verweer van de geïntimeerde, in zoverre zij inriep dat er door langdurige gedoogzaamheid sprake was van afstand van recht dan wel misbruik van recht, afgewezen onder de navolgende motivering: " Verweerster [alhier de geïntimeerde] kan zich niet beroepen op de gedoogzaamheid, waarvan haar zaakvoerder, die handel dreef in eigen naam, jarenlang heeft genoten. De kleinschaligheid van diens activiteit kan hierin een rol hebben gespeeld, alsook het feit dat betrokkene voorheen aandeelhouder en werknemer was van eiseres [alhier de appellante]. Nadat verweerster werd opgericht bij notariële akte van 28 september 2004, heeft eiseres na ingebrekestelling op 10 februari 2006 reeds bij dagvaarding van 9 juni 2006 onderhavige procedure ingeleid. Uit het louter stilzwijgen van eiseres gedurende anderhalf jaar kan géén afstand van recht worden afgeleid (cf. Voorzitter Kh. Kortrijk, 6 november 1995, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging, 1995, 431, door verweerster eveneens geciteerd om het tegendeel te bewijzen). Indien de bezwaren van eiseres gegrond worden bevonden, beschikt zij over géén minder schadelijk en even efficiënt middel om tegen het gebruik van een verwarringstichtende handelsof vennootschapsnaam op te treden. In de gegeven omstandigheden kan eiseres niet van rechtsmisbruik worden beticht." Het hof acht voormelde motivering alhier uitdrukkelijk als herhaald. Bijkomend kan ook vastgesteld worden dat de heer L. V. die aanvankelijk een activiteit uitoefende onder het uithangbord New Neon', deze activiteit uitoefende met als zetel te Pittem aan de Posterijlaan 29 en niet in de directe omgeving van de zetel van de appellante aan de Brugsesteenweg 64 te Pittem. Pas met de oprichting van de BVBA NEW NEON op 28 september 2004 is de zetel van de kwestieuze handelsactiviteit aan de Brugsesteenweg 87 te Pittem terechtgekomen. Ook dit feitelijk gegeven is een overweging om hoegenaamd niet te besluiten tot enige afstand van recht in hoofde van de appellante. In alle geval kan slechts in uiterst duidelijke omstandigheden die voor geen andere redelijke uitleg vatbaar zijn, besloten worden tot afstand van recht. Die duidelijke omstandigheden zijn er niet.

6 C. De geïntimeerde beroept zich grotelijks op dezelfde feitelijke omstandigheden en argumenten voor haar verweer op grond van afstand van recht als voor haar verweer op grond van rechtsmisbruik. Waar geen afstand van recht is vastgesteld én uiteindelijk zoals in casu, minstens gedeeltelijk er een terechte vordering door de appellante is ingesteld, kan niet ingezien worden hoe de appellante haar belangen op een voor de geïntimeerde minder schadelijke wijze zou hebben kunnen waarnemen. Er is geen rechtsmisbruik. II. De Voorzitter overweegt verder: " Nadat verweerster in gebreke werd gesteld, heeft zij op 23 februari 2006 inderhaast het beeldmerk "Pittem New Neon" laten deponeren, hetgeen voor het woordmerk werd geweigerd. Afgezien van de eventuele kwade trouw in hoofde van verweerster, die tot doorhaling van de inschrijving kan leiden, mag eiseres zich als houder van een oudere handelsnaam ingevolge artikel 13.B Benelux Merkenwet tegen het gebruik van het beeldmerk verzetten. " Ook deze overweging acht het hof alhier uitdrukkelijk als hernomen. Het hof voegt hieraan toe wat volgt. "De bescherming die aan de handelsnaam op basis van het eerste gebruik wordt verleend is niet beperkt tegen het verwarringstichtend gebruik door andere handelsnamen, maar wordt ook verleend tegen het gebruik van verwarringstichtende merken." (zie J.Stuyck, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII Handels en Economisch recht, Deel 2, Mededingingsrecht, Handelspraktijken, nr. 210, blz. 172). Het is bijgevolg niet omdat een beeldmerk is aanvaard door het Benelux Merkenbureau, dat de appellante er zich niet zou kunnen tegen verzetten op grond van de handelspraktijkenwet wegens verwarringstichtend tegenover de eigen handelsnaam. De geïntimeerde heeft het dan ook ten onrechte over een "merkenrechtelijke bescherming" die zij zou genieten in haar verweer tegen de vorderingen vanwege de appellante op grond van de Wet van 14 juli 1991.

7 III. Waar de Voorzitter de problematiek ten gronde van de verwarring bespreekt, volgt het hof volkomen de hierna volgende overwegingen: " Eiseres erkent in besluiten dat het gevraagde stakingsbevel niet kan slaan op het gebruik van de term "neon". Nazicht van de voorliggende stukken toont inderdaad aan dat het gebruik van de termijn "neon" algemeen verbreid is onder fabrikanten en installateurs van lichtreclames (bvb. Euro Neon, Neon Royal). Dienvolgens zijn Wij van oordeel dat er een voldoende onderscheid (moet gelezen worden als: onderscheidend) vermogen bestaat tussen de door partijen gehanteerde vennootschaps en domeinnamen "Neon Elite" en "New Neon", weshalve desbetreffende onderdelen van de vordering als ongegrond dienen afgewezen. De helft van het woordbeeld verschilt immers, wijl in het ene geval een suffix van Franse herkomst, in het andere geval een Engelstalig prefix wordt toegevoegd aan de gebanaliseerde term "neon". Het gebruik van de handelsnaam "New Neon Pittem" door verweerster tegenover de onbetwistbaar oudere handelsnaam "Neon Elite Pittem" leidt tot een andere beoordeling, rekening houdend met de vaststelling dat beide vennootschappen een zelfde activiteit ontplooien, een zelfde uitvalsbasis hebben en zich minstens deels tot een zelfde cliënteel richten. Niet alleen is 2/3 van het woordbeeld gelijk, wat een markante fonetische overeenkomst oplevert, maar tevens wordt door gebruik van de term "New" bij de afnemer met gemiddelde aandacht en zonder kennis van de sector de onterechte indruk gewekt, dat verweerster de opvolgster is van eiseres. Alleen de mogelijkheid dat verwarring kan ontstaan, volstaat om bij toepassing van de artikelen 23,8 en 94 Handelspraktijkenwet een stakingsbevel uit te lokken. " a. Waar de Voorzitter overweegt dat "New" bij de afnemer de indruk kan wekken dat de geïntimeerde de opvolgster is van de appellante, moet dit gelezen worden binnen de hypothese dat de geïntimeerde verder de handelsnaam "New Neon Pittem" zou gebruiken. Immers in dit geval zijn er zoals de Voorzitter terecht aanstipt twee woorden die identiek zijn in het gebruik door de appellante en de geïntimeerde, nl. "Neon" en "Pittem". Daarom heeft de Voorzitter terecht begrepen en opgelegd dat "Pittem" zou verdwijnen bij de geïntimeerde, waar het samen gebruikt wordt met "New Neon". b. Ten onrechte wenst de appellante echter dat ook het gebruik van "New" in combinatie met "Neon" aan de geïntimeerde zou verboden worden.

8 Zoals er in de wereld van de lichtreclame "Neon Royal " en "Euro Neon" geen aanleiding kunnen zijn voor verwarring bij de normale afnemer met gemiddelde aandacht, zal er ook geen verwarring zijn tussen enerzijds "Neon Elite" of "Neon Elite Pittem" en anderzijds "New Neon". Er zij evenwel herhaald dat "New Neon" geen "Pittem" als prefix of suffix mag hebben waarbij er tussen "Pittem" en "New Neon" geen andere woorden zouden worden ingelast. C. a. Zowel het hoofdberoep als het incidenteel beroep zijn ongegrond. Het bestreden vonnis wordt dan ook bevestigd. b. Hierboven (II.) is aangestipt dat de appellante zich ook tegen een beeldmerk kan verzetten op grond van de WHPC wegens verwarringsgevaar, zelfs wanneer het op regelmatige wijze is gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. Desbetreffend zij er om elke onduidelijkheid te vermijden op gewezen dat de Voorzitter aan de geïntimeerde elk gebruik van "NEW NEON PITTEM" heeft verboden. IV. Slechts het opleggen van een dwangsom zal een voldoende afschrikking betekenen voor de geïntimeerde. Een termijn van twee maanden na de betekening van het onderhavige arrest maakt een voldoende lange termijn uit voor de geïntimeerde om zich aan te passen. Het verloop van de procedure heeft in alle redelijkheid ook de geïntimeerde de tijd gegeven om zich aan te passen. Er zij voor alle duidelijkheid onderstreept dat elk gebruik van "New Neon Pittem" ook als beeldmerk, wordt verboden in hoofde van de geïntimeerde. V. De gerechtskosten Uit wat voorafgaat volgt dat zowel de appellante in haar hoofdberoep als de geïntimeerde in haar incidenteel beroep als de in het ongelijk gestelde partij moeten worden aangezien. Op grond van de artikelen 1042, 1017 en 1022 Ger.W. worden de wederzijdse rechtsplegingvergoedingen verbonden aan de onderhavige beroepsprocedure gecompenseerd

9 en wordt voor recht gezegd dat de appellante definitief het rolrecht van de beroepsakte dient te dragen. OP DEZE GRONDEN, HET HOF, Recht doende op tegenspraak; Bevestigt dat toepassing is gemaakt van artikel 24 van de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken; Verklaart het hoofdberoep ontvankelijk en gegrond in de zin en mate die volgen; Verklaart het incidenteel beroep ontvankelijk doch ongegrond; Bevestigt het bestreden vonnis, met dien verstande dat de dwangsom van 2.500,00 EUR die is opgelegd door de Voorzitter, verbeurd wordt per vastgestelde inbreuk vanaf twee maanden na de betekening van onderhavig arrest, met een maximum van ,00 EUR. Veroordeelt de appellante tot het rolrecht van de beroepsakte en zegt verder voor recht dat de wederzijdse rechtsplegingsvergoedingen verbonden aan onderhavige beroepsprocedure, gecompenseerd worden. Onverminderd de toepassing van art Ger.W. Aldus gewezen door de zevende kamer van het Hof van beroep te Gent, zetelende in burgerlijke zaken samengesteld uit Pieter Vanherpe, raadsheer, waarnemend voorzitter, Geneviève Vanderstichele, raadsheer, Geert De la Ruelle, raadsheer, bijgestaan door Achiel Ferdinande, griffier en uitgesproken door de wn. voorzitter in openbare terechtzitting op vijftien december tweeduizend en acht.

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overheidsopdrachten. Eenzijdig verbreken van de opdracht. Borgtocht als forfaitaire vergoeding voor de aanbestedende overheid. Boetes voor de periode voorafgaand aan

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Huwelijksvermogensrecht. Vereffening en verdeling. Verbouwingskosten. Gemeenschappelijk onroerend goed. Vergoeding door huwgemeenschap Datum 12 januari 2006 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidsrechtbank Oudenaarde Onderwerp Collectieve arbeidsverhoudingen. Paritaire Comités. Optierecht. Gevolg Datum 12 april 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Arbeidsbemiddeling Datum 17 januari 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Verjaring. Stuiting en schorsing Datum 13 oktober 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom

Nadere informatie

Hof van beroep. vanh~,,;;'jj. o Niet aan te bieden aan de. Arrest. Gent ._;~_~.. _ ;..~.~.. ~.~~..J. zevende kamer burgerlijke zaken 2014/ 114ZO

Hof van beroep. vanh~,,;;'jj. o Niet aan te bieden aan de. Arrest. Gent ._;~_~.. _ ;..~.~.. ~.~~..J. zevende kamer burgerlijke zaken 2014/ 114ZO { rste bladf Repertorlumnummer 2014/ 114ZO Datum van uitspraak 19 mel 2014 Rolnummer Ultglfte Uitgereikt aan Uitgereikt aan op op op Uitgereikt aan._;~_~.. _ ;..~.~.. ~.~~..J l 2013/AR/777 o Niet aan te

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Connect Uitzendbureau en EU-Connect worden genoemd.

Partijen zullen hierna Connect Uitzendbureau en EU-Connect worden genoemd. Connect EU-connect DomJur 2010-626 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 201498 / KG ZA 10-384 Datum: 03-09-2010 Vonnis in kort geding van 3 september 2010 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bx9749

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bx9749 pagina 1 van 7 LJN: BX9749, Gerechtshof Leeuwarden, 200.094.518/01 Datum 09-10-2012 uitspraak: Datum 10-10-2012 publicatie: Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie:Inroepen

Nadere informatie

Nr. 572 HOF VAN CASSATIE 1771

Nr. 572 HOF VAN CASSATIE 1771 Nr. 572 HOF VAN CASSATIE 1771 Nr. 572 1e KAMER- 25 oktober 2001 1 PAULIAANSE RECHTSVORDERING- SCHULDENAAR- BEDRIEGLIJKE VERAR MING- VERKOOP- SCHULDEISER- SCHADEVERGOEDING- HERSTEL IN NATURA- ONMO GELIJKHEID-

Nadere informatie

Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. Domeinnaamgeschil - zaak nr. 44043 - mitsubishi.be

Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. Domeinnaamgeschil - zaak nr. 44043 - mitsubishi.be BELGIAN CENTRE FOR ARBITRATION AND MEDIATION Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie Domeinnaamgeschil - zaak nr. 44043 - mitsubishi.be I. PARTIJEN De Klager : Mitsubishi Motors Belgium NV, Uitbreidingsstraat

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden. Elektro-online F.T. Promotions B.V. DomJur 2009-484 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 163316 / KG ZA 09-639 Datum: 18-12-2009 Vonnis in kort geding van 18 december 2009 in de zaak van [Eiser], wonende

Nadere informatie

Hof van Beroep van Gent - Arrest dd. 6 december 2005 - Rol nr 2004/ar/1463 - Aanslagjaren 1994 tot 1997

Hof van Beroep van Gent - Arrest dd. 6 december 2005 - Rol nr 2004/ar/1463 - Aanslagjaren 1994 tot 1997 Hof van Beroep van Gent - Arrest dd. 6 december 2005 - Rol nr 2004/ar/1463 - Aanslagjaren 1994 tot 1997 Simulation Liquidation d une société et création d une nouvelle société Arrêt Advocaten: Meester

Nadere informatie

4. ERNST PAUL EDWARD FERDINAND KLAPWIJK wonende te Vlissingen, hierna ook te noemen: Klapwijk,

4. ERNST PAUL EDWARD FERDINAND KLAPWIJK wonende te Vlissingen, hierna ook te noemen: Klapwijk, Uitspraak: 23 augustus 2007 Rolnummer: 05191 3 Rolnr. Rechtbank: 051245 HEK"EREAHTSH0F TE 'c-gravenhag-, kamer M C- 5, heeft het volgende arrest gewezen in de zaak van -.:b BACARDI 2% COMPANY LIMITEB gevestigd

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Blue 7 B.V., gevestigd te Amsterdam, geïntimeerde, procureur: mr. S.F. Kalff.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Blue 7 B.V., gevestigd te Amsterdam, geïntimeerde, procureur: mr. S.F. Kalff. Hof: Amsterdam Exchanges Blue 7 DomJur 2000-24 Gerechtshof Amsterdam Zaak-/rolnummer: 1388/99 KG Datum: 27-07-2000 Arrest in de zaak van: 1. de naamloze vennootschap Amsterdam Exchanges N.V., gevestigd

Nadere informatie

Rolnummer 5574. Arrest nr. 176/2013 van 19 december 2013 A R R E S T

Rolnummer 5574. Arrest nr. 176/2013 van 19 december 2013 A R R E S T Rolnummer 5574 Arrest nr. 176/2013 van 19 december 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 418, eerste lid, en 419, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 APRIL 2010 C.09.0176.N-C.09.0479.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I. Nr. C.09.0176.N GOEBEL & KUHL GmbH, vennootschap naar Duits recht, met zetel te D-55424 Remagen-Oberwinter (Duitsland), Rheinhöhenweg

Nadere informatie

Rolnummer 3966. Arrest nr. 29/2007 van 21 februari 2007 A R R E S T

Rolnummer 3966. Arrest nr. 29/2007 van 21 februari 2007 A R R E S T Rolnummer 3966 Arrest nr. 29/2007 van 21 februari 2007 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 1410, 1, 4, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding

Nadere informatie

Rechtbank van koophandel te Brussel vordering tot staking 2 november 1999

Rechtbank van koophandel te Brussel vordering tot staking 2 november 1999 Rechtbank van koophandel te Brussel vordering tot staking 2 november 1999 In zake 1. IFPI v.z.w., met zetel gevestigd te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Almaplein 3, b5, 2. Polygram Records N.V., met maatschappelijke

Nadere informatie

Eiseres zal hierna SVn worden genoemd en gedaagden respectievelijk NACA, Finacon,.

Eiseres zal hierna SVn worden genoemd en gedaagden respectievelijk NACA, Finacon,. 010 Recht bank Rotterdam 16:05:44 19-05- 2015 1/8 vonnis RECHTBANK ROTIERDAM Team Handel Vonnis in kort geding van in de zaak van de stichting STICHTING STIMULERINGSFONDS VOLKSHUISVESTING NEDERLANDSE GEMEENTEN,

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Gebruik van software. Licentie. B.S.A Datum 3 februari 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/429715 / HA ZA 12-1259

zaaknummer / rolnummer: C/09/429715 / HA ZA 12-1259 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/429715 / HA ZA 12-1259 Vonnis in verzet van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht AUDI AG, gevestigd

Nadere informatie

LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV. Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011

LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV. Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011 LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Civiel overig Kort geding Vergelijkende

Nadere informatie

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 9 mei 2012 met refertenummer X.

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 9 mei 2012 met refertenummer X. nr. 145 477 van 18 mei 2015 in de zaak RvV X / IX In zake: X Gekozen woonplaats: X tegen: de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie

Nadere informatie

526C. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen,

526C. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen, 526C MCM MET avnefitekeno ArseRRirr - Art. 792 G.W. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen, Eiseres,

Nadere informatie

OPVANG VOOR GEZINNEN MET MINDERJARIGE KINDEREN ZONDER WETTIG VERBLIJF

OPVANG VOOR GEZINNEN MET MINDERJARIGE KINDEREN ZONDER WETTIG VERBLIJF Maart 2013 Helpdesk Asielrecht Achtergrondnota OPVANG VOOR GEZINNEN MET MINDERJARIGE KINDEREN ZONDER WETTIG VERBLIJF De helpdesk asielrecht van Vluchtelingenwerk krijgt veel juridische vragen van advocaten

Nadere informatie

Rolnummer 5314. Arrest nr. 7/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T

Rolnummer 5314. Arrest nr. 7/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T Rolnummer 5314 Arrest nr. 7/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 174/1 en 313 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cel voor Financiële Informatieverwerking Onderwerp Toelichtingsnota bestemd voor advocaten Datum 24 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Auteurs. Hilde Laga Hoofddocent KULeuven Advocaat Laga & Philippe. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek:

Auteurs. Hilde Laga Hoofddocent KULeuven Advocaat Laga & Philippe. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek: Auteurs Hilde Laga Hoofddocent KULeuven Advocaat Laga & Philippe Onderwerp Dit is een uittreksel uit het boek: Titel: Onderneming en effecten Jaar: 2001 Auteurs: S. Beyaert, C. Croes, B. Du Laing, Ph.

Nadere informatie

Eiser in conventie zal hierna [eiser] worden genoemd. Gedaagden in conventie zullen afzonderlijk [A] en [B] worden genoemd en gezamenlijk [A] en [B].

Eiser in conventie zal hierna [eiser] worden genoemd. Gedaagden in conventie zullen afzonderlijk [A] en [B] worden genoemd en gezamenlijk [A] en [B]. Eiser - Gedaagden DomJur 2009-485 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 433147 / KG ZA 09-1503 P/EB Datum: 03-09-2009 Vonnis in kort geding van 3 september 2009 in de zaak van [eiser], wonende en zaak doende

Nadere informatie