Instantie. Onderwerp. Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instantie. Onderwerp. Datum"

Transcriptie

1 Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Bescherming handelsnaam. Geen gedoogzaamheid in concreto. Gedeponeerd beeldmerk verhindert vordering wegens verwarringstichtende handelsnaam (W.H.P.C.) niet Datum 15 december 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M&D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars M&D CONSULT BVBA Eikelstraat DE PINTE Tel. 09/ Fax 09/

2 Hof van beroep te Gent 7e Kamer Terechtzitting van Nr. 2007/AR/952 Wet Handelspraktijken in de zaak van : N.V. NEON ELITE, met maatschappelijke zetel te 8740 Pittem, Brugsesteenweg 64 en met ondernemingsnummer , appellante, hebbende als raadsman mr. Frank De Langhe, advocaat met kantoor te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 109, tegen V. NEW NEON, met maatschappelijke zetel te 8740 Pittem, Brugsesteenweg 87 en met ondernemingsnummer , geïntimeerde, hebbende als raadsman mr. Kathleen Coen, advocaat met kantoor te 8000 Brugge, Koningin Elisabethlaan 65, velt het Hof volgend arrest : De partijen zijn gehoord in openbare terechtzitting en het hof heeft kennis genomen van hun stukken en besluiten. * Het hoger beroep met verzoekschrift neergelegd op 6 april 2007 tegen het vonnis d.d. 23 november 2006 gewezen door de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brugge, zetelend zoals in kortgeding, is tijdig en regelmatig naar de vorm.

3 Het is ontvankelijk. Het incidenteel beroep is eveneens ontvankelijk. ANTECEDENTEN I. Met dagvaarding van 9 juni 2006 vordert de NV NEON ELITE ten laste van de BVBA NEW NEON " de staking te horen bevelen van het gebruik van de verwarringstichtende en met de eerlijke handelsgebruiken strijdige handelsnaam "New Neon Pittem" en handels en vennootschapsnaam "New Neon" door de BVBA New Neon, dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 2.500,00 EUR per vastgestelde inbreuk; de staking te horen bevelen van het website adres "www.newneon.be" en hiermee verwante e mailadressen, dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 2.500,00 EUR per vastgestelde inbreuk. " Voor haar vordering stoelt de NV NEON ELITE zich in de inleidende dagvaarding op art. 23,8 en 93 van de Wet van 14 juli 1991 (WHPC). Zij houdt voor dat er een verwarringrisico is, waarbij de namen zeer dicht bij mekaar liggen, de aard van de uitgeoefende activiteiten nagenoeg dezelfde is en de maatschappelijke zetels zeer dicht bij mekaar liggen (nl. op de Brugsesteenweg te 8740 Pittem, respectievelijk nr. 64 voor de NV NEON ELITE en nr. 87 voor de BVBA NEW NEON). Lopende het geding voor de Voorzitter breidt de NV NEON ELITE haar vordering uit tot het gebruik van het beeldmerk "New Neon Pittem", waarvan eveneens de staking wordt gevorderd onder verbeurte van een dwangsom van 2.500,00 EUR per inbreuk. Voor de Voorzitter vordert de BVBA NEW NEON de afwijzing van de vordering als ongegrond. De Voorzitter vat het verweer van de BVBA NEW NEON op correcte wijze beknopt samen " 1. dat eiseres [de NV NEON ELITE] afstand heeft gedaan, zoniet misbruik maakt van haar vorderingsrecht door gedurende bijna tien jaar passief te blijven; 2. dat zij [de BVBA NEW NEON] haar handelsbenaming als beeldmerk heeft laten deponeren, zodat eiseres zich niet tegen het gebruik hiervan kan verzetten; 3. dat er tussen de handelsbenamingen van partijen, die essentieel van elkaar verschillen, géén mogelijkheid van verwarring bestaat. "

4 II. De Voorzitter verklaart de vordering van de NV NEON ELITE ontvankelijk en in bepaalde mate gegrond. Hij beveelt "de staking van elk gebruik door verweerster [de BVBA NEW NEON] van de verwarringstichtende en met de eerlijke handelsgebruiken strijdige handelsnaam "NEW NEON PITTEM", zulks onder verbeurte van een dwangsom, overeenkomstig de artikelen 1385bis en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, van 2.500,00 EUR per vastgestelde inbreuk vanaf twee maanden na de betekening van dit vonnis ". Hij verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad, overeenkomstig art. 100 van de handelspraktijkenwet. III. De NV NEON ELITE, de appellante, vordert de vernietiging van het bestreden vonnis en " de staking te bevelen van het gebruik van de verwarringstichtende en met de eerlijke handelsgebruiken strijdige handelsnaam New Neon Pittem' en de handelsnaam New Neon' door de BVBA NEW NEON, dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 2.500,00 EUR per vastgestelde inbreuk, verschuldigd vanaf twee maanden na de betekening van het tussen te komen arrest; dit impliceert onder andere: de staking te bevelen van het gebruik van de domeinnaam en website en hiermee verwante adressen, dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 2.500,00 EUR per vastgestelde inbreuk, verschuldigd vanaf twee maanden na de betekening van het tussen te komen arrest; de staking te bevelen van het gebruik van het beeldmerk "New Neon Pittem" en "New Neon", dit onder verbeurte van een dwangsom van 2.500,00 EUR per vastgestelde inbreuk, verschuldigd vanaf twee maanden na de betekening van het tussen te komen arrest. " De geïntimeerde vraagt de afwijzing van het hoger beroep als ongegrond. Voorts formuleert zij een incidenteel beroep tot de afwijzing van de volledige oorspronkelijke vordering van de appellante. Ook vordert zij dat het hof, in zoverre het van oordeel zou zijn dat er redenen zijn om haar een dwangsom op te leggen, minstens zou bepalen dat deze pas kan worden verbeurd na de onderhavige procedure in hoger beroep en slechts zes maanden na het tussen te komen arrest en verder dat zou bepaald worden dat deze enkel zou gelden voor reclame die vanaf zes maanden na de betekening van het arrest zou worden verspreid.

5 BEOORDELING I. De Voorzitter heeft het verweer van de geïntimeerde, in zoverre zij inriep dat er door langdurige gedoogzaamheid sprake was van afstand van recht dan wel misbruik van recht, afgewezen onder de navolgende motivering: " Verweerster [alhier de geïntimeerde] kan zich niet beroepen op de gedoogzaamheid, waarvan haar zaakvoerder, die handel dreef in eigen naam, jarenlang heeft genoten. De kleinschaligheid van diens activiteit kan hierin een rol hebben gespeeld, alsook het feit dat betrokkene voorheen aandeelhouder en werknemer was van eiseres [alhier de appellante]. Nadat verweerster werd opgericht bij notariële akte van 28 september 2004, heeft eiseres na ingebrekestelling op 10 februari 2006 reeds bij dagvaarding van 9 juni 2006 onderhavige procedure ingeleid. Uit het louter stilzwijgen van eiseres gedurende anderhalf jaar kan géén afstand van recht worden afgeleid (cf. Voorzitter Kh. Kortrijk, 6 november 1995, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging, 1995, 431, door verweerster eveneens geciteerd om het tegendeel te bewijzen). Indien de bezwaren van eiseres gegrond worden bevonden, beschikt zij over géén minder schadelijk en even efficiënt middel om tegen het gebruik van een verwarringstichtende handelsof vennootschapsnaam op te treden. In de gegeven omstandigheden kan eiseres niet van rechtsmisbruik worden beticht." Het hof acht voormelde motivering alhier uitdrukkelijk als herhaald. Bijkomend kan ook vastgesteld worden dat de heer L. V. die aanvankelijk een activiteit uitoefende onder het uithangbord New Neon', deze activiteit uitoefende met als zetel te Pittem aan de Posterijlaan 29 en niet in de directe omgeving van de zetel van de appellante aan de Brugsesteenweg 64 te Pittem. Pas met de oprichting van de BVBA NEW NEON op 28 september 2004 is de zetel van de kwestieuze handelsactiviteit aan de Brugsesteenweg 87 te Pittem terechtgekomen. Ook dit feitelijk gegeven is een overweging om hoegenaamd niet te besluiten tot enige afstand van recht in hoofde van de appellante. In alle geval kan slechts in uiterst duidelijke omstandigheden die voor geen andere redelijke uitleg vatbaar zijn, besloten worden tot afstand van recht. Die duidelijke omstandigheden zijn er niet.

6 C. De geïntimeerde beroept zich grotelijks op dezelfde feitelijke omstandigheden en argumenten voor haar verweer op grond van afstand van recht als voor haar verweer op grond van rechtsmisbruik. Waar geen afstand van recht is vastgesteld én uiteindelijk zoals in casu, minstens gedeeltelijk er een terechte vordering door de appellante is ingesteld, kan niet ingezien worden hoe de appellante haar belangen op een voor de geïntimeerde minder schadelijke wijze zou hebben kunnen waarnemen. Er is geen rechtsmisbruik. II. De Voorzitter overweegt verder: " Nadat verweerster in gebreke werd gesteld, heeft zij op 23 februari 2006 inderhaast het beeldmerk "Pittem New Neon" laten deponeren, hetgeen voor het woordmerk werd geweigerd. Afgezien van de eventuele kwade trouw in hoofde van verweerster, die tot doorhaling van de inschrijving kan leiden, mag eiseres zich als houder van een oudere handelsnaam ingevolge artikel 13.B Benelux Merkenwet tegen het gebruik van het beeldmerk verzetten. " Ook deze overweging acht het hof alhier uitdrukkelijk als hernomen. Het hof voegt hieraan toe wat volgt. "De bescherming die aan de handelsnaam op basis van het eerste gebruik wordt verleend is niet beperkt tegen het verwarringstichtend gebruik door andere handelsnamen, maar wordt ook verleend tegen het gebruik van verwarringstichtende merken." (zie J.Stuyck, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII Handels en Economisch recht, Deel 2, Mededingingsrecht, Handelspraktijken, nr. 210, blz. 172). Het is bijgevolg niet omdat een beeldmerk is aanvaard door het Benelux Merkenbureau, dat de appellante er zich niet zou kunnen tegen verzetten op grond van de handelspraktijkenwet wegens verwarringstichtend tegenover de eigen handelsnaam. De geïntimeerde heeft het dan ook ten onrechte over een "merkenrechtelijke bescherming" die zij zou genieten in haar verweer tegen de vorderingen vanwege de appellante op grond van de Wet van 14 juli 1991.

7 III. Waar de Voorzitter de problematiek ten gronde van de verwarring bespreekt, volgt het hof volkomen de hierna volgende overwegingen: " Eiseres erkent in besluiten dat het gevraagde stakingsbevel niet kan slaan op het gebruik van de term "neon". Nazicht van de voorliggende stukken toont inderdaad aan dat het gebruik van de termijn "neon" algemeen verbreid is onder fabrikanten en installateurs van lichtreclames (bvb. Euro Neon, Neon Royal). Dienvolgens zijn Wij van oordeel dat er een voldoende onderscheid (moet gelezen worden als: onderscheidend) vermogen bestaat tussen de door partijen gehanteerde vennootschaps en domeinnamen "Neon Elite" en "New Neon", weshalve desbetreffende onderdelen van de vordering als ongegrond dienen afgewezen. De helft van het woordbeeld verschilt immers, wijl in het ene geval een suffix van Franse herkomst, in het andere geval een Engelstalig prefix wordt toegevoegd aan de gebanaliseerde term "neon". Het gebruik van de handelsnaam "New Neon Pittem" door verweerster tegenover de onbetwistbaar oudere handelsnaam "Neon Elite Pittem" leidt tot een andere beoordeling, rekening houdend met de vaststelling dat beide vennootschappen een zelfde activiteit ontplooien, een zelfde uitvalsbasis hebben en zich minstens deels tot een zelfde cliënteel richten. Niet alleen is 2/3 van het woordbeeld gelijk, wat een markante fonetische overeenkomst oplevert, maar tevens wordt door gebruik van de term "New" bij de afnemer met gemiddelde aandacht en zonder kennis van de sector de onterechte indruk gewekt, dat verweerster de opvolgster is van eiseres. Alleen de mogelijkheid dat verwarring kan ontstaan, volstaat om bij toepassing van de artikelen 23,8 en 94 Handelspraktijkenwet een stakingsbevel uit te lokken. " a. Waar de Voorzitter overweegt dat "New" bij de afnemer de indruk kan wekken dat de geïntimeerde de opvolgster is van de appellante, moet dit gelezen worden binnen de hypothese dat de geïntimeerde verder de handelsnaam "New Neon Pittem" zou gebruiken. Immers in dit geval zijn er zoals de Voorzitter terecht aanstipt twee woorden die identiek zijn in het gebruik door de appellante en de geïntimeerde, nl. "Neon" en "Pittem". Daarom heeft de Voorzitter terecht begrepen en opgelegd dat "Pittem" zou verdwijnen bij de geïntimeerde, waar het samen gebruikt wordt met "New Neon". b. Ten onrechte wenst de appellante echter dat ook het gebruik van "New" in combinatie met "Neon" aan de geïntimeerde zou verboden worden.

8 Zoals er in de wereld van de lichtreclame "Neon Royal " en "Euro Neon" geen aanleiding kunnen zijn voor verwarring bij de normale afnemer met gemiddelde aandacht, zal er ook geen verwarring zijn tussen enerzijds "Neon Elite" of "Neon Elite Pittem" en anderzijds "New Neon". Er zij evenwel herhaald dat "New Neon" geen "Pittem" als prefix of suffix mag hebben waarbij er tussen "Pittem" en "New Neon" geen andere woorden zouden worden ingelast. C. a. Zowel het hoofdberoep als het incidenteel beroep zijn ongegrond. Het bestreden vonnis wordt dan ook bevestigd. b. Hierboven (II.) is aangestipt dat de appellante zich ook tegen een beeldmerk kan verzetten op grond van de WHPC wegens verwarringsgevaar, zelfs wanneer het op regelmatige wijze is gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. Desbetreffend zij er om elke onduidelijkheid te vermijden op gewezen dat de Voorzitter aan de geïntimeerde elk gebruik van "NEW NEON PITTEM" heeft verboden. IV. Slechts het opleggen van een dwangsom zal een voldoende afschrikking betekenen voor de geïntimeerde. Een termijn van twee maanden na de betekening van het onderhavige arrest maakt een voldoende lange termijn uit voor de geïntimeerde om zich aan te passen. Het verloop van de procedure heeft in alle redelijkheid ook de geïntimeerde de tijd gegeven om zich aan te passen. Er zij voor alle duidelijkheid onderstreept dat elk gebruik van "New Neon Pittem" ook als beeldmerk, wordt verboden in hoofde van de geïntimeerde. V. De gerechtskosten Uit wat voorafgaat volgt dat zowel de appellante in haar hoofdberoep als de geïntimeerde in haar incidenteel beroep als de in het ongelijk gestelde partij moeten worden aangezien. Op grond van de artikelen 1042, 1017 en 1022 Ger.W. worden de wederzijdse rechtsplegingvergoedingen verbonden aan de onderhavige beroepsprocedure gecompenseerd

9 en wordt voor recht gezegd dat de appellante definitief het rolrecht van de beroepsakte dient te dragen. OP DEZE GRONDEN, HET HOF, Recht doende op tegenspraak; Bevestigt dat toepassing is gemaakt van artikel 24 van de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken; Verklaart het hoofdberoep ontvankelijk en gegrond in de zin en mate die volgen; Verklaart het incidenteel beroep ontvankelijk doch ongegrond; Bevestigt het bestreden vonnis, met dien verstande dat de dwangsom van 2.500,00 EUR die is opgelegd door de Voorzitter, verbeurd wordt per vastgestelde inbreuk vanaf twee maanden na de betekening van onderhavig arrest, met een maximum van ,00 EUR. Veroordeelt de appellante tot het rolrecht van de beroepsakte en zegt verder voor recht dat de wederzijdse rechtsplegingsvergoedingen verbonden aan onderhavige beroepsprocedure, gecompenseerd worden. Onverminderd de toepassing van art Ger.W. Aldus gewezen door de zevende kamer van het Hof van beroep te Gent, zetelende in burgerlijke zaken samengesteld uit Pieter Vanherpe, raadsheer, waarnemend voorzitter, Geneviève Vanderstichele, raadsheer, Geert De la Ruelle, raadsheer, bijgestaan door Achiel Ferdinande, griffier en uitgesproken door de wn. voorzitter in openbare terechtzitting op vijftien december tweeduizend en acht.

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Vennootschappen. Vereffening. Sluiting van de vereffening. Gevolgen. Procedures aanhangig vóór de sluiting van de vereffening Datum 5 oktober 2009 Copyright and

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Bij de waardebepaling van aandelen bij gedwongen overname kan de rechter rekening houden met de winstverwachtingen die de aandeelhouders zich stellen Datum 5

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidsrechtbank Brugge Onderwerp Handvest van de sociaal verzekerde. Beroepsziekten Datum 01 februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Brussel Onderwerp Dagvaarding van een tijdelijke vereniging/vennootschap. Ontbreken van rechtspersoonlijkheid Datum 26 oktober 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Faillissement. Bevrijding kosteloze zekerheidsteller. Geen economisch belang. Verbintenis in verhouding tot inkomsten en vermogen Datum 17 november 2008 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Gent Onderwerp Faillissement. Beroep. Termijn na betekening. Geldige betekening Datum 15 november 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Beroep te Gent Onderwerp Echtscheiding. Kortgeding. Verblijfregeling kinderen. Temporele bevoegdheid Datum 10 maart 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Fiscaal recht. Tijdelijke handelsvennootschap. Geen rechtspersoonlijkheid. Geen vestiging van gemeentebelasting Datum 14 februari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs. Strafzaken. Bewijsvoering. Onrechtmatig verkregen bewijs. Toelaatbaarheid. Beoordeling door de rechter Datum 23 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Antwerpen Onderwerp Gerechtelijk recht. Gerechtskosten. RPV. Curator met bijstand van advocaat zelfde advocatenassociatie Datum 27 februari 2012 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Overdracht van niet volstorte aandelen van een B.V.B.A. Is de vennootschap aan derden vanaf de inschrijving in het aandelenregister tegenstelbaar? (art.250 Vennootschapswet)

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Facturen en hun aanvaarding. Stilzwijgen en omkeerbaar vermoeden Datum 4 december 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Beroep te Gent Onderwerp Faillissement. VOF. Derdenverzet van de vennoot die niet meer on staat van faillissement is verklaard Ontvankelijkheid (art. 1125 Ger.W.) Datum 10 mei 2010 Copyright

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Faillissement. Schuldvergelijking na faillissement tussen rekening-courant. Vordering van de vennoot met volstortingsverplichting voor het nog niet volstorte

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Benelux Merkenwet. Benelux-Verdrag intellectuele eigendom. Verval. Teken. Gebruik. Bescherming. Mogelijkheid Datum 15 september 2011 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord. Rechtspleging. Derdenverzet van zaakvoerders en vennoten. Datum 9 februari 2007 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Gent Onderwerp Art. 289 W. Venn. Actio mandati Datum 31 januari 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Jaarlijkse vakantie - Vakantiegeld - Bedienden - Veranderlijk loon - Enkel en dubbel vakantiegeld - Berekening - Art. 39, K.B. 30 maart 1967 Datum 15 januari 1996 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Beroep te Antwerpen Onderwerp Faillissement. Afsluiting. Geldsommen ontdekt na afsluiting. Deposito- en Consignatiekas. Vordering tot vrijgave door schuldeiser. Te richten tegen vereffenaars

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidshof te Antwerpen Onderwerp Arbeidsreglementering. Havenarbeid. Principe. Havenarbeid door erkende havenarbeiders. Vordering tot nietigverklaring van de intrekking van de vergunning van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg Mechelen Onderwerp Vertegenwoordiging door voorlopig bewindvoerder in een echtscheidingsprocedure Datum 19 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Bewijs van eigendomsrecht op basis van dertigjarige verjaring wegens dertig jaar deugdelijk bezit. Bewijslast (artikel 1315 BW en artikel 870 Ger. W.). Dubbelzinnig

Nadere informatie

appellante, hebbende als raadsman mr. Eric Pringuet, advocaat met kantoor te 9031 Gent (Drongen), [ ],

appellante, hebbende als raadsman mr. Eric Pringuet, advocaat met kantoor te 9031 Gent (Drongen), [ ], Text of the decision Hof van beroep te Gent 12 de BIS Kamer Terechtzitting van 28-06-2006 Nr. 2003/A.R./168 in de zaak van: VOF VERBURG CHAMPIGNONS, vennootschap naar Nederlands recht met maatschappelijke

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Koophandel. Handelsagentuur. Concurrentiebeding. Aard. Verbintenis. Vordering. Verjaring. Termijn. Aanvang Datum 18 mei 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Veroordeling tot betaling van een uitkering tot onderhoud. Voorwaarde. Voorafgaande ingebrekestelling van de schuldenaar Datum 3 november 2009 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Handelshuur. Huur kleinhandel binnen een grootwarenhuis. Toepassing handelshuurwetgeving Datum 20 maart 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Verlies maatschappelijk kapitaal N.V. Opdrachten openbaar ministerie Datum 17 oktober 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Lijfrente Kanscontract Datum 6 september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Feitelijke scheiding. Vermoeden van toerekenbaarheid. Omkering Datum 22 december 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Misdrijf. Toerekenbaarheid. Rechtspersonen. Strafrechtelijke verantwoordelijkheid Datum 20 december 2005 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Benelux Gerechtshof Onderwerp Eenvormige Beneluxwet op de merken, gewijzigd bij het Protocol van 2 december 1992, artikelen 6bis en 6ter - Beroep tegen een beslissing van het Benelux-Merkenbureau

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Scheepvaart. Averijregeling. Aard. Hypothecaire schuldeiser. Rechten Datum 29 september 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp I. Artikelen 792 en 1448 BW. Heling: toepassingsvoorwaarden. II. Artikelen 1446 en 1447 BW. Toewijzing bij voorrang. Moet het huisraad overgenomen worden met

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Huwelijksvermogensrecht. Wettelijk stelsel. Ontbinding. Vereffening. Vergoeding door het gemeenschappelijk vermogen Datum 21 januari 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Ontslag. Afstand concurrentiebeding door werkgever. Vormvoorwaarden Datum 11 februari 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Ouderlijk gezag. Ouderlijk genotsrecht Datum 22 februari 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Gerechtelijke vereffening-verdeling. Artikel 1207 e.v. Ger. W. Deelakkoorden: geldigheid en bindende kracht. Artikel 1447 BW betreffende de overname van de gezinswoning

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Huur van diensten. Aannemingsovereenkomst. Aansprakelijkheid. Verborgen gebrek. Vordering Datum 2 februari 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Gent Onderwerp Kosten gemaakt voor het behoud van de zaak. Bevoorrecht karakter. Onroerendmaking door bestemming Datum 12 december 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overheidsopdrachten. Eenzijdig verbreken van de opdracht. Borgtocht als forfaitaire vergoeding voor de aanbestedende overheid. Boetes voor de periode voorafgaand aan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Raad van de Europese Unie Onderwerp Verordening (EG) nr. 4/2009 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking

Nadere informatie

BESLAGRECHTER IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT OPENBARE TERECHTZITTING VAN 17 MEI 2011

BESLAGRECHTER IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT OPENBARE TERECHTZITTING VAN 17 MEI 2011 IN DE ZAAK MET A.R. nr. 10/4294/A VAN 1. C.V.B.A. COOPFARMA met zetel te 9000 Gent, Nieuwe Vaart 151 met K.B.O.-nummer 0421.598.226 2. C.V.B.A. VOORUIT NR. 1 met zetel te 9000 Gent, Nieuwe Vaart 151 met

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Echtscheiding. Hulpplicht tussen echtgenoten. Voorlopige maatrgeleen t.o.v. de echtgenoten m.b.t. het levensonderhoud Datum 5 juni 2014 Copyright and disclaimer De

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Gent Onderwerp Faillissement. Beherende vennoot GCV Datum 14 maart 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST. Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009. Nummer:

Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST. Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009. Nummer: Nummer: Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009 Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, 15te bis KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Faillissement. Kosteloze borgstelling voor de schulden van een gefailleerde rechtspersoon. Afsluiting van de faling vóór de inwerkingtreding Wet 20.07.2005 die

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Antwerpen Onderwerp Voorlopige maatregelen tijdens de echtscheiding. Afhalen gelden gemeenschappelijke bankrekening. Geen stricte verantwoording verplicht Datum 26 november

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst - Bestanddelen - Toestemming - Gebrek - Geweld - Morele dwang - Gebrekkige wil - Voorwaarde - Artt. 1109 en 1112, BW Datum 23 maart 1998 Copyright and

Nadere informatie

2009/AR/1627- In de zaak van:

2009/AR/1627- In de zaak van: 2009/AR/1627- -Folio ~ Hof van beroep te Gent 7de Kamer Terechtzitting van 23 mei 2011 2009/AR/1627- In de zaak van: CHECK-IT.EU C.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 9040 SINT-AMANDSBERG, August van

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement, Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte Gevolg -

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Schending persoonlijkheidsrecht. Fotomodel heeft akkoord tot gebruik foto in "een" vakantiegids. De foto wordt gebruikt om reclame te maken voor de vakantiegids

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Beroep te Gent Onderwerp Voorschot op aankoopprijs. Kwaliteitsrekening. Ontbinding koop. Geen schuld in boedel van het faillissement Datum 4 januari 2010 Copyright and disclaimer De

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Huur. Bestemming tot handelsactiviteit. Plaatsing lichtreclame Datum 8 november 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen Onderwerp Schatting van aandelen. Controleschatting. Vonnis. Exceptie van gewijsde Datum 27 juni 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Curator. Vorderingsrecht. Vennootschap onder firma. Uittredende vennoten. Gedifferentieerde gehoudenheid Datum 7 november 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bewijskracht onderhandse akte. Conventionele borgtocht. Vertegenwoordiging vennootschap. Bevoegdheden en vertegenwoordiging Datum 29 september 2014 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp

Instelling. Onderwerp Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Schuldvergelijking. Mogelijkheid Datum 15 mei 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp W.H.P.C. Verzekeringsbeding Datum 22 maart 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp BVBA. Oprichtersaansprakelijkheid. Financieel plan. Onderkapitalisatie Datum 9 november 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bedrijfsvoorheffing. Niet-doorstorting. Aansprakelijke bestuurders of zaakvoerders. Onrechtmatige daad. Datum 5 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Anatocisme Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Sociaal strafrecht. Arbeidsinspectie. Sociale inspecteurs. Bevoegdheden. Draagwijdte. Gevolg. Verhoor mits bijstand van advocaat Datum 17 april 2012 Copyright and

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidshof te Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomst. Algemene regelingen. Bewijs bestaan arbeidsovereenkomst Datum 24 oktober 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Valsheid in geschriften. Conclusie neergelegd in een procedure tot echtscheiding. Conclusie houdende een vordering tot onderhoudsgeld op grond van valse beweringen.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Bevoegdheid curator ad hoc ter zake van na de sluiting van het faillissement opgedoken activa. Geen rol voor de vereffenaars van de vennootschap. Onjuiste

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Arbeidsrechtbank te Tongeren Onderwerp Collectieve arbeidsverhoudingen. Collectieve arbeidsovereenkomsten.hiërarchie van de verbindingsbronnen - eindejaarspremie - geen CAO ondernemingsgebruik

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in volledig akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in volledig akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in volledig akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Echtscheiding op grond van feitelijke scheiding. Bewijs van weerlegging van het schuldvermoeden. Chatgesprekken van minderjarige met andere ouder. Onrechtmatig

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Duur. Bijzondere verjaringstermijnen. Vijfjarige verjaring. Geregeld betaalbare schulden. Verstrekken van mobiele telefonie Datum 25 januari 2010 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Rechten en verplichtingen. Echtgenoten. Feitelijke scheiding. Hulp- en bijstandsverplichting. Vordering tot onderhoudsbijdrage. Ontstaan of voortduren van de scheiding.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Vennootschap. Tekort. Zaakvoerders en andere personen die door een kennelijk grove fout hebben bijgedragen tot het faillissement. Tekort als schade wegens misdrijf.

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/582.830 (AOIF 17/2008). AFTREKBARE BESTEDING. Aftrek voor enige eigen woning. INTEREST VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Schenkingen. Doorslaggevende beweegreden. Onvrijwillige verkeerde voorstelling van de werkelijkheid. Dwaling. Grond tot nietigheid Datum 14 januari 2013 Copyright

Nadere informatie

HET HOF VAN BEROEP TE GENT VAN 6 DECEMBER 2012

HET HOF VAN BEROEP TE GENT VAN 6 DECEMBER 2012 2010/AR/264 HET HOF VAN BEROEP TE GENT VAN 6 DECEMBER 2012 1 K. B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 9100 SINT-NIKLAAS, ( ), ingeschreven met KBO-nummer ( ), eerste appellante, 2. R. Simun, zaakvoerder,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Handelsvennootschappen. Marktmanipulatie. Bevoorrechte informatie. Koersbeïnvloeding. Criterium van redelijk handelende belegger. Toepassing Datum 16 mei 2006 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Ondeelbare aard van de huurovereenkomst. Huurovereenkomst door meerdere huurders of verhuurders afgesloten. Begrip Datum 28 juni 2013 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout Onderwerp Huwelijk. Dringende en voorlopige maatregelen. Blokkering bankrekening door bank op eigen initiatief. Aansprakelijkheid bankier Datum 4 februari

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/567.657 (AOIF 7/2008). BEROEPSINKOMEN. Anciënniteitspremie. Bezoldiging. Sociaal voordeel. Vrijgesteld inkomen.

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Handelsvennootschappen Coöperatieve vennootschap Vennoot-bestuurder Werkloosheidsuitkeringen Datum 30 september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.096. Personenbelasting.Vrijgesteld inkomen. Sociaal voordeel aan het personeel. Thuisoppas van zieke kinderen. Beroepskosten. Niet-aftrekbare

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Gent Onderwerp Art. 333 W. Venn. Belang Datum 28 juni 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. Artikel 40. Verkoop met verlies. Verkoopprijs Datum 13 januari

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Arbeidsovereenkomst. Arbeidsduur deeltijds tewerkgestelde werknemer. Socale inspectie Datum 2 mei 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Duur. Burenhinder. Herstel. Rechtsvordering. Algemene verjaringstermijnen. Termijn buitencontractuele aansprakelijkheid Datum 20 januari 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen

Hof van beroep Antwerpen Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan 2013/5951 Datum van uitspraak 24 juni 2013 Rolnummer op BUR op BUR op BUR 2011/AR/2739 Rechtsmiddelen Niet aan te bieden aan de ontvanger

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Huwelijkscontract. Terugname onroerend goed. Zaak terug naar boedelnotaris Datum 9 november 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te 18-04-2014 REP. NR. UITGIFTE AFGELEVERD AAN OP BUR NR; KOSTEN BLZ; X 1.75 EUR = EUR HET VREDEGERECHT VAN HET DERDE KANTON TE BRUGGE HEEFT HET HIERNAVOLGEND VONNIS VERLEEND : IN DE ZAAK INZAKE :, geboren

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Arbeidsrechtbank te Tongeren Onderwerp Internationale verdragen en verordeningen. Multinationale verdragen. Arbeidsovereenkomst. Bevoegdheid Belgische rechtbanken. Vestigingsplaats. Arbeidsplaats.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 17 JUNI 2011 C.07.0423.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0423.N 1. BOUSSE-GOVAERTS nv, met zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 218, 2. GORO nv, met zetel te 3500 Hasselt, Kempische

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling GD & A Nieuwsbrief www.gdena-advocaten.be Onderwerp Ook een inschrijver die werd geselecteerd bij vroegere opdrachten is niet ontslaan van de zorgvuldigheidsplicht bij het indienen van een offerte

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs van verbintenissen. Gegrond op de bedoeling van de partijen Datum 22 april 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan

Nadere informatie

2010/AR/ In de zaak van:

2010/AR/ In de zaak van: {~~~>r ~ Iu.:--, rrl' Hof van beroep te Gent 2010/AR/1753- - Folio ~ Zf)/ r 1 7de Kamer Terechtzitting van 26 september 2011 WHPC 2010/AR/1753 - In de zaak van: ONGETr: ;-; ~~-.',. 1 1 11 1......., l lngt::

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in gemeen akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek:

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek: Auteur Bernard Waûters Onderwerp Dit is een uittreksel uit het boek: "Aandelen en echtscheiding" Jaar: 2000 Auteur: B. Waûters ISBN: 90 6215 725 4 Volume: 588 p. Prijs: 3.950 BEF (97,92 EUR) Uitgeverij:

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Arbeidsovereenkomst Aard van de wet. Toepassingssfeer - Dringende reden. - Termijnen. - Dwingende wet. - Art. 35, derde en vierde lid, Arbeidsovereenkomstenwet Datum

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Vennootschappen.Volstorting maatschappelijk kapitaal BVBA. Faillissement. Vordering curator. Overdracht aandelen. Fout. Aansprakelijkheid Datum 23 februari 2009

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Wet van 24.07.1921 betreffende de vrijwillige buitenbezitstelling van titels aan toonder - Begrip - aanvulling op art.2279 B.W. - ruime opvatting m.b.t. "ongewild"

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Hoofdvordering tot echtscheiding op grond van feiten. Tegeneis tot echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting in de oude echtscheidingsprocedure. Materieelrechtelijke

Nadere informatie