FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een vervolgverslag is, is de dikgedrukte tekst de tekst van dit verslag. De tekst gedrukt in een kleiner lettertype is de tekst van het voorgaande verslag. Voor zover een hoofdstuk geen dikgedrukte tekst bevat wordt verwezen naar het voorgaande verslag. Datum verslag 9 juli 2014 Gegevens onderneming Naam: Boulevardplaza Benelux B.V. Adres: Weerscheut GS VINKEL Faillissementsnummer C/01/14/464 F Datum uitspraak faillissement 10 juni 2014 Curator mr. S.M.P. Jacobs Rechter-commissaris mr. mw. C. Schollen den Besten Saldo einde verslagperiode nihil Personeel gemiddeld aantal 11 werkzame personen volgens kvk Volgens de bestuurder van gefailleerde waren er drie werknemers Verslagperiode 10 juni 2014 tot en met 9 juli 2014 Bestede uren in verslagperiode 18 uur en 36 minuten In de periode van 10 juni 2014 tot en met 8 juli 2014 Bestede uren totaal 18 uur en 36 minuten 1

2 1. Inventarisatie 1.1 Organigram Michael Ubert Boulevardplaza International B.V. Boulevardplaza Benelux B.V Aandeelhouder(s) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boulevardplaza International B.V (Statutaire) bestuurder(s) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boulevardplaza International B.V. Bestuurder en aandeelhouder van laatstgenoemde vennootschap is de heer M. Ubert. 1.2 Activiteiten onderneming Het exploiteren van een webwinkel, het tegen vergoeding aanbieden van advertentieruimte en tijd. De heer Ubert heeft aangegeven dat de gefailleerde voornemens was om een online winkelcentrum op te zetten. Daarbij konden grote merken hun goederen aanbieden en konden zij tevens pakketten inkopen om reclame te maken op online media, televisie en radio. De bestuurder van de gefailleerde heeft echter geen enkel contract afgesloten. 1.3 Accountant/boekhouder geen 1.4 Fiscale eenheid VPB/OB onbekend 1.5 Financiële cijfers De vennootschap is op 13 januari 2014 opgericht. De vennootschap bevond zich nog in een opstartfase. De vennootschap had geen enkel krediet. De heer Ubert heeft verklaard dat hij ervan uit ging dat de verplichtingen die de gefailleerde is aangegaan zouden kunnen worden betaald uit de inkomsten die de gefailleerde zou gaan genereren. Er is echter geen enkel contract met opdrachtgevers gesloten. Er hebben feitelijk geen commerciële activiteiten plaatsgevonden. Omzetgegevens 2014: geen omzet. 2

3 1.5.1 Winst en verlies 2014: Balanstotaal 2014: 1.6 Verzekeringen Niet bekend. 1.7 Huurovereenkomst(en) onroerende zaken waarbij gefailleerde huurder is/was De heer Ubert heeft verklaard dat de gefailleerde geen huurovereenkomsten heeft gesloten met derden. De onderneming werd geëxploiteerd vanuit de gehuurde privéwoning. Deze woning zou hij inmiddels hebben verlaten wegens strubbelingen in de privésfeer. 1.8 Oorzaak faillissement De heer Ubert heeft verklaard dat hij door medische klachten is opgenomen in het ziekenhuis en dat daarom de ondernemingsactiviteiten stil zijn komen te liggen. De werknemers hebben toen het faillissement aangevraagd waardoor de onderneming onvoldoende tijd heeft gehad om inkomsten te genereren. De werknemers hebben verklaard dat de heer Ubert hen diverse ondertekende contracten heeft laten zien waaruit zou moeten blijken dat de gefailleerde al activiteiten ontplooide. Ook heeft de heer Ubert hen en crediteuren bankafschriften laten zien met daarop grote bedragen. Deze documenten blijken vervalst te zijn door de heer Ubert, hetgeen hij ook heeft bevestigd tegenover de curator. De gefailleerde heeft geen bankrekening gehad met enig saldo. De talrijke contracten die de gefailleerde met opdrachtgevers zou hebben gesloten blijken vervalst. 1.9 Afkoelingsperiode Er is geen afkoelingsperiode gelast Werkzaamheden 2. Personeel 2.1 Aantal werknemers De gefailleerde heeft drie werknemers in dienst gehad. Eén werknemer heeft in zijn proeftijd zijn werkzaamheden al gestaakt. 2.2 Opzegging arbeidsovereenkomsten De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris de arbeidsovereenkomsten, met inachtneming van de kortst mogelijke opzegtermijn, beëindigd. 2.3 Opzegging managementovereenkomsten De heer Ubert heeft verklaard dat er geen managementovereenkomsten zijn gesloten. 3. Activa 3.1 Onroerende zaken Aan gefailleerde behoren geen onroerende zaken in eigendom toe. 3.2 Inventaris Aan gefailleerde behoort geen inventaris in eigendom toe. 3

4 3.2.1 Verkoop opbrengst Bodemvoorrecht 3.3 Voorraden / onderhanden werk Aan gefailleerde behoren geen voorraden of onderhanden werk in eigendom toe. 3.4 Voertuigen in eigendom De heer Ubert heeft verklaard dat aan gefailleerde geen voertuig in eigendom toebehoren. De curator heeft geconstateerd dat er één voertuig op naam van de gefailleerde geregistreerd staat en dat vóór faillissement nog een voertuig op naam van de gefailleerde geregistreerd heeft gestaan. Het geleasede voertuig is reeds opgehaald door de maatschappij Beschrijving Op naam van de gefailleerde staat een Renault Espace uit 2005 geregistreerd. Op naam van de gefaillerde stond een Renault Laguna station uit 2004 geregistreerd. De heer Ubert heeft verklaard dat dit privé eigendommen zijn. 3.5 Kasgeld Er is geen kasgeld aangetroffen. 3.6 Aandelen Gefailleerde bezit geen aandelen. 3.7 Overige activa Aan gefailleerde behoort geen overige activa in eigendom toe. 3.8 Werkzaamheden 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren De gefailleerde heeft geen activiteiten ontplooid en heeft derhalve ook geen debiteuren. 5. Bank / zekerheden 5.1. Vordering van banken en/of kredietverstrekkers ING Bank N.V. heeft een vordering ingediend van 19, Beschrijving zekerheden Er is geen krediet en er zijn geen zekerheden bedongen Separatistenpositie 5.4. Boedelbijdrage 5.5. Leasecontracten De leasecontracten zijn reeds vóór faillissementsdatum geëindigd. 4

5 5.6. Huurovereenkomst roerende zaken De gefailleerde huurde haar kantoorinventaris. De verhuurder heeft de goederen vóór faillissementsdatum opgehaald Eigendomsvoorbehoud Tot op heden heeft nog geen enkele partij zich bij de curator gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud Reclamerechten Tot op heden heeft nog geen enkele partij zich bij de curator gemeld met een beroep op een recht van reclame Retentierechten Tot op heden heeft nog geen enkele partij zich bij de curator gemeld met een beroep op een recht van retentie Werkzaamheden 6. Doorstart/voortzetten 6.1 Voortzetten De curator heeft de activiteiten van gefailleerde niet voortgezet. Feitelijk zijn er geen activiteiten geweest anders dan interne werkzaamheden in de opstartfase. 6.2 Doorstart De curator heeft geen doorstart bereikt. De heer Ubert gelooft in zijn verhaal en denkt nog een investeerder te kunnen vinden om alsnog een doorstart te kunnen realiseren. 6.3 Werkzaamheden 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De curator doet nader onderzoek. De onderliggende administratieve bescheiden zijn vervalst. De werknemers hebben daar reeds aangifte van gedaan. De heer Ubert staat in contact met de wijkagent en heeft aangegeven dat er een verhoor stond gepland. Wat daarvan de uitkomst is geweest, is de curator onbekend. De heer Ubert zou diverse administratieve bescheiden aanleveren. Ondanks diverse verzoeken daartoe, via en aangetekende post, neemt de heer Ubert geen contact op of levert hij administratie aan. 7.2 Depot jaarrekeningen Krachtens artikel 2:394 lid 3 BW rust op gefailleerde de verplichting om haar jaarrekening uiterlijk dertien maanden na afloop van het boekjaar openbaar te maken. De openbaarmaking dient te geschieden door een exemplaar van de jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. De vennootschap bestaat pas slechts een half jaar en was derhalve nog niet verplicht tot het deponeren van een jaarrekening. 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant Op grond van artikel 2:396 BW is de vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. 5

6 7.4 Stortingsverplichting van de aandelen De curator zal nader onderzoek doen. 7.5 Onbehoorlijk bestuur De curator doet nader onderzoek, ook naar de verhaalsmogelijkheden van de (indirect) bestuurder. 7.6 Paulianeus handelen De curator doet nader onderzoek. 7.7 Werkzaamheden 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen ingediend. 8.2 Preferente vorderingen Het totaal aan ingediende preferente vorderingen van de fiscus bedraagt: 4.651,-. Er zijn tot op heden geen preferente vorderingen door het UWV ingediend. Het totaal aan ingediende overige preferente vorderingen bedraagt: 4.651, Concurrente vorderingen Het totaal aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt: , Achtergestelde vorderingen Er zijn tot op heden geen achtergestelde vorderingen ingediend. 8.5 Betwiste vorderingen Er zijn tot op heden geen vorderingen betwist. Alle hiervoor vermelde vorderingen zijn geplaatst op de lijsten van voorlopig erkende vorderingen. 9. Procedures Procedures Voor zover de curator bekend, zijn er geen procedures aanhangig. 10. Overig Termijn afwikkeling faillissement Het is nog niet bekend op welke termijn dit faillissement kan worden afgewikkeld Plan van aanpak De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met: - Het onderhouden van contact met de heer Ubert; - Onderzoek naar verhaalsmogelijkheden; - Onderzoek naar de auto s die op naam van de gefailleerde staan of hebben gestaan. 6

7 10.3. Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal in december 2014 worden ingediend. Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekeningen. Hoewel de informatie in het openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 7

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. (de digitale versie zal

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 8 april 2015 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Desenco Holding B.V., statutair gevestigd te Zoetermeer, vestigingsadres:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : A. IQ-Consulting Zeist BV., hierna te noemen IQ, tevens handelend

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 21 mei 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap BNF Management B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te (3011 KD) Rotterdam aan de

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 15 oktober 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid usario B.V., ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker FAILLISSEMENTSVERSLAG Ex ART. 73 A FW Nummer Eerste verslag Datum 3 juni 2015 Gegevens gefailleerde A.R.W.M. Rombouts Faillissementsnummer F.02/15/271 Datum uitspraak 12 mei 2015 Curator Mr. F.F.J. Froger

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 8 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesunie B.V. (KvK-nummer:

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borrius

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie