Software Development Benelux B.V. (eindverslag)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Software Development Benelux B.V. (eindverslag)"

Transcriptie

1 Software Development Benelux B.V. (eindverslag) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 11 mei2015 Gegevens onderneming : Software Development Benelux B.V., tevens h.o.d.n. Qpozz, statutair gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudende te (3500) Hasselt (België) aan de Hollandsveldlaan 38 B-7. KvK : Faillissementsnummer : F.16/14/60 Datum van uitspraak faillissement : 21januari 2014 Rechter-Commissaris : mr. P.J. Neijt Curator : mr. A.D. van Dalen Activiteiten onderneming : De ontwikkeling, verkoop en verhuur van software en computersystemen en aan deze software en computersystemen gerelateerde dienstverlening voor zowel de Nederlandse, Belgische als buitenlandse markt. Omzetgegevens : 2013: ,00 Personeel gemiddeld aantal : 0 Verslagperiode : Vanaf 16 februari t/m 11 mei 2015 Verslagperiode aantal uren : 3,65 uren Bestede uren totaal : 50,46 uren Algemeen In het onderstaande verslag wordt de door RECOFA voorgeschreven indeling gevolgd. Daar waar nummers zijn overgeslagen zijn de daarop betrekking hebbende onderwerpen niet van toepassing in het faillissement. Wijzigingen ten opzichte van de vorige verslaglegging zijn hierna cursief weergegeven. 1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en Organisatie: Software Development Benelux B.V., hierna te noemen gefailleerde, is op 14 november 2006 opgericht. Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer Evert Meijering. 1.2 Winst en verlies: De curator beschikt thans nog niet over de jaarstukken. De bestuurder is meermalen verzocht deze stukken aan te leveren, hetgeen tot op heden niet is gebeurd. Ongewijzigd. Zie hierna onder 3.12, 7.1 en 7.5. In de achterliggende periode is de jaarrekening over 2011 overgelegd. Daaruit bleek dat gefailleerde in dat jaar een positief resultaat heeft behaald van C ,00. Gegevens van latere jaren ontbreken. 1.3 Balanstotaal: Zie hiervoor onder 1.2.

2 6e Software Development Benelux B.V./Faillissement/21423 openbaar verslag 2/10 F.16/14/60 Het balanstotaal bedroeg blijkens de jaarrekening 2010 per ultimo ,00 met een positief eigen vermogen van ,00 en per ultimo ,00 met een positief eigen vermogen van ,00. Gegevens van latere jaren ontbreken. 1.4 Lopende procedures: Per datum faillissement waren er volgens opgaaf van de bestuurder geen lopende procedures meer aanhangig namens/jegens gefailleerde. 1.5 Verzekeringen: Gefailleerde beschikte naar zeggen van de bestuurder niet over enige verzekering. 1.6 Huur: Gefailleerde huurt van de bestuurder van gefailleerde in privé een ruimte in het woonhuis van de bestuurder. De curator beschikt niet over een huurovereenkomst. Voor zover toch sprake mocht zijn van een huurovereenkomst, heeft de curator deze zekerheidshalve, met machtiging van de Rechter-Commissaris, opgezegd. 1.7 Oorzaak faillissement: Nadat de curator van ziin aanstelling had vernomen, heeft een bespreking plaatsgevonden. Tijdens deze bespreking kwam ondermeer het volgende naar voren. Gefailleerde behaalde naar zeggen van de bestuurder tot begin 2013 goede resultaten. Nadien werd hij ernstig ziek, waardoor hij nauwelijks meer in staat was werkzaamheden te verrichten. Hierdoor daalde de omzet sterk en werden de activiteiten verlieslatend. Hierdoor kon gefailleerde uiteindelijk niet meer aan haar lopende verplichtingen voldoen. Uiteindelijk heeft een leverancier, waarmee gefailleerde in een dispuut verzeild was geraakt, het faillissement aangevraagd. 2 PERSONEEL 2.1 Aantal ten tijde van faillietverklaring: Volgens opgaaf van de bestuurder was ten tijde van faillietverklaring geen personeel in dienst. Achteraf hebben zich evenwel 2 personen gemeld die zich op het standpunt stellen een arbeidsovereenkomst met gefailleerde te hebben (gehad). De curator beschikt (thans nog) niet over deze overeenkomsten. 2.2 Aantal in jaar voor faillissement: Zie hiervoor onder Datum ontslagaanzegging: De betrokken personen zijn direct nadat zij zich bij de curator hadden gemeld zekerheidshalve, met machtiging van de Rechter-Commissaris daartoe, op 28 januari respectievelijk 10 februari 2014 ontslagen. In de afgelopen periode is het personeel ontslagen. In dat kader is ondermeer met de werknemers en het UWV overleg gevoerd. Afgewikkeld.

3 Software Development Benelux B.V./FaillissementJ2l 423 6e openbaar verslag 3/10 F ACTIVA Onroerende zaken 3.1 Beschrijving: Volgens opgaaf van de bestuurder is gefailleerde geen eigenaar van onroerende zaken. 3.2 Verkoopopbrengst: 3.3 Hoogte hypotheek: 3.4 Boedelbijdrage: Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving: Volgens opgaaf van de bestuurder beschikte gefailleerde niet (meer) over bedrijfsmiddelen. 3.6 Verkoopopbrengst: 3.7 Boedelbijdrage: 3.8 Bodemvoorrecht fiscus: Voorraden/onderhanden werk 3.9 De voorraden: Volgens opgaaf van de bestuurder beschikte gefailleerde per datum faillissement niet meer over voorraden Verkoopopbrengst: 3.11 Boedelbijdrage:

4 Software Development Benelux B.V./Fallllssement/ openbaar verslag 4/10 F.16/14/60 Andere activa 3.12 Beschrijving: Gefailleerde zou nog beschikken over een beperkte goodwill. Getracht wordt deze te verkopen. De goodwill is in de achterliggende periode, met toestemming van de Rechter-Commissaris, verkocht aan de bestuurder voor 5.000,00 excl. BTW. De bestuurder is evenwel nog niet tot betaling overgegaan. De curator beraadt zich op verdere stappen. De bestuurder heeft de koopsom tot op heden, ondanks herhaaldelijke sommaties, onbetaald gelaten. Ondermeer in dat kader (zie voorts hiervoor onder 1.2 en 1.3 en hieronder ter zake onderdeel 7) heeft de curator hem opgeroepen voor faillissementsverhoor ex artikel 106 jo. 105 Fw ten overstaan van de Rechter-Commissaris. De bestuurder is niet verschenen. De curator is overgegaan tot het nemen van maatregelen. Zie onderdeel Verkoopopbrengst: Vooralsnog niet bekend. Onderzoek mogelijkheden voor de eventuele verkoop van de goodwill. Overleg over de verkoop en betaling van de goodwill. De curator heeft in de achterliggende periode op verschillende manieren getracht om de koopsom te incasseren. De bestuurder laat echter na om de koopsom (vrijwillig) te voldoen. De curator is overgegaan tot het nemen van maatregelen. Zie onderdeel 7. 4 DEBITEUREN 4.1 Omvang debiteuren: Gefailleerde beschikt naar zeggen van de bestuurder niet (meer) over debiteuren. De alsnog overgelegde administratie (zie onderdeel 7) geeft blijk van een debiteurenportefeuille van circa bruto ,00. De curator tracht de vordering alsnog te innen. Tot op heden is evenwel (nog) geen reactie c.q. betaling ontvangen. De debiteurenportefeullle bestond uit vorderingen op één partij. Getracht is deze vorderingen te innen. Deze partij heeft evenwel een tegenvordering op gefailleerde, die aanzienlijk groter is dan de vordering van gefailleerde. De curator heeft dan ook geconstateerd dat de vordering oninbaar is. Hiermee is de incasso afgerond. 4.2 Opbrengst: 4.3 Boedelbijdrage:

5 6e Software Development Benelux B.V./Faillissement/21423 openbaar verslag 5/10 F Onderzoek debiteurenadministratie en debiteurenincasso. De incasso is afgerond. 5 BANKJZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank(en): Gefailleerde hield een rekening aan bij ING Bank N.V. Aan de ING Bank N.V. is verzocht het saldo per datum faillissement ad 66,02 over te maken op de boedelrekening. Voor het overige kende gefailleerde, naar zeggen van de bestuurder, geen bankrelaties. Bovengenoemd creditsaldo is inmiddels bijgeschreven op de faillissementsrekening. 5.2 Leasecontracten: 5.3 Beschrijving zekerheden: 5.4 Separatistenpositie: 5.5 Boedelbijdragen: 5.6 Eigendomsvoorbehoud: 5.7 Reclamerechten: Hiervan is tot op heden niet gebleken. 5.8 Retentierechten: Hiervan is tot op heden niet gebleken. Communicatie met de bank. Afgewikkeld RSTARTNOORTZETTEN Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden: 6.2 Financiële verslaglegging:

6 nog inzake Software Development Benelux B.V./Faillissement/ e openbaar verslag 6/10 F Doorstart 6.3 Beschrijving: 6.4 Verantwoording: 6.5 Opbrengst: Vooralsnog onbekend. 6.6 Boedelbijdrage: Onderzoek mogelijkheden activatransactie. Afgewikkeld. 7 RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht: De curator beschikt thans nog niet over de financiële (jaar)stukken. Zodra de curator hierover beschikt, zal hiernaar onderzoek worden gedaan. Ondanks herhaaldelijke verzoeken van de curator daartoe, heeft de bestuurder nog steeds niet de administratie overgelegd. De curator beraadt zich op verdere stappen. De curator stelt zich op het standpunt dat de administratie van gefailleerde niet voldoet aan de wettelijke vereisten. Immers, de curator beschikt tot op heden ondanks herhaaldelijke verzoeken daartoe steeds niet over de (volledige) administratie van gefailleerde, zodat de rechten en verplichtingen van gefailleerde niet (voldoende) gekend kunnen worden. Teneinde de administratie alsnog te verkrijgen, heeft de curator de bestuurder opgeroepen voor faillissementsverhoor. De bestuurder is niet verschenen bij dit verhoor. De curator is overgegaan tot het nemen van maatregelen. Het niet voldoen aan de administratieplicht ex art. 2:10 lid 1 BW kwalificeert ex art. 343 Sr als bedrieglijke bankbreuk. Derhalve heeft de curator in de achterliggende verslagperiode aangifte van faillissementsfraude gedaan tegen de bestuurder van gefailleerde. De curator is thans in afwachting van eventuele nadere vragen van het OM en/of de FIOD-ECD terzake. In de achterliggende periode is de bestuurder in verzekerde bewaring gesteld ex art. 87 Fw. In dat kader heeft een verhoor plaatsgevonden, waarbij de bestuurder heeft aangegeven de ontbrekende stukken alsnog te zullen overhandigen. Hoewel de bestuurder (na twee weken in verzekerde bewaring te zijn gesteld) daadwerkelijk aanvullende stukken heeft overgelegd, ontbreekt thans nog steeds een (aanzienlijk) deel van de administratie. De bestuurder, althans vanvan Riet

7 Software Development Benelux B.V./Faillissementj2l4236e openbaar verslag 7/10 F zijn raadsman, heeft aangegeven dat hij niet (meer) over deze stukken beschikt. Aldus kan niet worden geconcludeerd dat aan de boekhoudplicht is voldaan. 7.2 Depot jaarrekeningen: De jaarrekeningen zijn als volgt gedeponeerd: 2009:17 juni 2011 (aldus te laat) 2010: 17juni 2011 (aldus tijdig) 2011: 4juli 2011 (aldus tijdig) 7.3 Goedkeurende verklaring accountant: 7.4 Stortingsverplichting aandelen: Een eventuele vordering is op grond van het arrest van de Hoge Raad van 17 oktober 2003 verjaard. 7.5 Onbehoorlijk bestuur: De curator zal in de komende periode onderzoek doen naar mogelijk onbehoorlijk bestuur. Het onderzoek loopt. Gezien het feit dat de administratie van gefailleerde niet voldoet aan de wettelijke vereisten en de jaarrekening over 2009 niet tijdig is gedeponeerd, staat op grond van art. 2:10 jo. 2:248 lid 2 BW vast dat sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Dit betekent tevens dat wettelijk vermoed wordt dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De bestuurder is terzake door de curator aansprakelijk gesteld. Hij heeft inhoudelijk nog niet gereageerd op de stellingen van de curator. De curator beraadt zich op verdere stappen. Hoewel de bestuurder de curator van een reactie terzake heeft voorzien, heeft hij het wettelijke vermoeden niet (afdoende) kunnen weerleggen. Gebleken is evenwel dat hij geen verhaal biedt, reden waarom de curator het niet opportuun acht verdere rechtsmaatregelen te nemen. Wel heeft de curator aangifte gedaan van faillissementsfraude; zie hiervoor onder 7.1. De curator is in afwachting van eventuele nadere vragen van het OM en/of de FIOD-ECD. 7.6 Paulianeus handelen: Het onderzoek naar eventueel paulianeus handelen zal in de komende periode worden gestart. Vooralsnog is het niet mogelijk onderzoek te doen naar eventueel paulianeus handelen, nu de curator niet beschikt over de administratie. Ongewijzigd. Aangezien de bestuurder nalaat de volledige administratie te overleggen, kan niet met zekerheid worden gesteld of al dan niet sprake is geweest van paulianeus handelen. Het onderzoek terzake dient dan ook te worden gestaakt en als afgerond beschouwd te worden. vanvan Riet

8 Software Development Benelux B.V./Faillissementl2l423 F.16/14/60 6e openbaar verslag 8/10 Uit de beschikbare administratie is niet gebleken van paulianeus handelen. Aangezien thans nog steeds een (aanzienlijk) deel van de administratie ontbreekt, is evenwel niet met zekerheid te zeggen of sprake is geweest van paulianeus handelen. Het rechtrnatigheidsonderzoek zal in de komende periode worden gestart. Het rechtmatigheidsonderzoek is gestart en zal worden voortgezet. In de achterliggende verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. Hoewel gebleken is dat sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur en de bestuurder het wettelijke vermoeden ex art. 2:248 lid 2 BW niet (afdoende) heeft weerlegd, acht de curator het niet opportuun om verdere rechtsmaatregelen terzake te nemen, aangezien de bestuurder geen verhaal biedt. Wel heeft de curator in de achterliggende verslagperiode strafrechtelijke aangifte tegen de bestuurder gedaan van faillissementsfraude, nu hij niet heeft voldaan aan zijn administratieplicht. De werkzaamheden van de curator terzake zijn dan ook afgerond. De curator houdt het faillissement echter nog een verslagperiode open om eventuele vragen van het OM en/of de FIOD-ECD te beantwoorden. Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. 8 CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen: Naast het salaris van de curator cs. zijn vooralsnog geen boedelvorderingen bekend. Ongewijzigd. 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus: De fiscus heeft tot op heden voor 1.426,41 aan preferente vorderingen ingediend. De fiscus heeft inmiddels voor ,19 aan preferente vorderingen ingediend. Ongewijzigd. 8.3 Preferente vorderingen van het UWV: Het UWV heeft inmiddels een preferente vordering ingediend ter hoogte van , Andere preferente vorderingen: Tot op heden heeft 1 crediteur een preferente vordering ad 1.250,00 ingediend. Het betreft hier de kosten van de faillissementsaanvraag. Een persoon die stelt dat hij in het verleden op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is geweest, heeft inmiddels een preferente vordering ad 2.500,00 ingediend. Ongewijzigd. vanvan Riet

9 Software Development Benelux B.V./Faillissement/ c openbaar verslag 9/10 F.16/14/ Aantal concurrente crediteuren: Tot op heden hebben 3 crediteuren een concurrente vordering ingediend. Inmiddels hebben 8 partijen een concurrente vordering ingediend. Ongewijzigd. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren: Het totaal aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt 9.266,65. Het totaal aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt E ,79. Ongewijzigd. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: Gezien het stadium waarin het faillissement zich thans bevindt, kunnen hierover nog geen mededelingen worden gedaan. In dit faillissement zijn onvoldoende middelen beschikbaar gekomen om de faillissementskosten te voldoen. De curator zal dan ook de rechter-commissaris verzoeken dit faillissement voor te dragen voor opheffing ex art. 16 Fw. Aan de preferente en concurrente crediteuren kan geen uitkering worden gedaan. Crediteurencommunicatie. 9 OVERIG 9.1 Termijn afwikkeling faillissement: Gezien het stadium waarin het faillissement zich thans bevindt, kunnen hierover nog geen mededelingen worden gedaan. Dit is het eindverslag. Er kan geen uitkering worden gedaan aan preferente en concurrente crediteuren. 9.2 Plan van aanpak: De hierna onder werkzaamheden te noemen actiepunten zullen worden opgepakt of voortgezet. 9.3 Indiening volgend verslag: Dit is het eindverslag. Ondermeer: - Afwikkeling koopsom goodwill (niet mogelijk/afgerond); - Onderzoek administratie (afgerond); - Onderzoek kennelijk onbehoorlijk bestuur (afgerond);

10 «Software Development Benelux B.V./Faillissement/ e openbaar verslag 10/10 F.16/14/60 - Onderzoek paulianeus handelen (niet (geheel) mogelijk/afgerond); - Aangifte faillissementsfraude (ingediend; in afwachting van eventuele nadere vragen OM en/of FIOD-ECD terzake) (afgerond); - Onderzoek debiteurenportefeuille en incasseren openstaande vorderingen (afgerond); - Crediteurencommunicatie. Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in het openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers, dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in het verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Uht,Hmei2O1 van Dalen, J curator BIJLAGE: - concept financieel eindverslag.

11 - Goodwill - IE. Onroerende Inventaris, Vervoerrniddelen Pagina 1 CONCEPT FINANCIEEL EINDVERSLAG (faam Curator Rechter-Commissaris Insolventienummer Software Development Benelux V. mra.d. van Dalen mr P.J. Neijt C/16/14/60 F Disclaimer: Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn geen prospecfus ofjaarrekening Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator/bewindvoerder niet in voor de volledigheid en juistheid daa,van Mogelijk is immers dato a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden, Dit kun ingnjpende gevolgen hebben voor dein dtt verslag geschelate perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. IA. Baten mcl. BTW. BTW. IA.i Vrij actief _ i 1 1. Immateriële vaste actlva - - handelsnaam - Rechten - Af: rechten van derden m.b.t. IE. Rechten Af: kosten 2. Materiële vaste activa a - za(a)k(-en) [niet 58 lid 1 Fw) Af: rechten van derden Af: kosten b - rnachinerieën Af: rechten van derden Af: kosten c - Af: rechten van derden Af: kasten 3. Financiële vaste actlva 5 - Deelnemingen Af: rechten van derden Af: kosten b - Intercompanyvorderingen - Af: rechten van derden - Af: Kosten - 4. VoorradenlOHW -Voorraden - -OHW - Af: rechten van derden - Af: kosten 5. Debiteuren - Boedeldebiteuren - - Pré-faillissement - Af: rechten van derden - Af: kosten - 6. Llgulde middelen - Kas - Bank 7. Overige baten - Bankrente - Afdrachten van inkomen aan boedel - Restituties - 29 lid 1 08 pre-faillisnementsvorderingen - Boedelbijdrage(-n) Totaal vrij actief 66,02 66, ,02 Financieel, , dossier 21423

12 Pagina 2 CONCEPT financieel EINDVERSLAG Naam Curator Rechter-Commissaris insolventienummer Software Development Benelux BV. mra.d. van Dalen mr P.J. Neljt CII6/14/60 F 1 A.2 Gebonden actief 8. (Oniroerende goederen ex 58 lid 1 Fw - Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw - - Af: kasten - - Af: rechten van derden - - Subtotaal Opbrengst retentterecht - Retentierecht 60 Fw Af: kosten - - IE Opbrengst 3:2870W - Schadepenningen 3:287 5W - Af: kosten Opbrengst 3:284 BW t>dagtekentngi - Opbrengst 3:284 8W - - Af: kosten Opbrengsten overige aebonden acttva - Opbrengsten overige gebonden activa Af: kosten - - Af: rechten van derden Totaal gebonden actief - 1 A.3 57 lid 3 Fw - Actief Bodemzaken - inventaris machinerleën [bodemzaken] Af: kosten - - Af: rechten van derden - Subtotaat - Af: reeds gedane afdracht een pendhouder Extracomptabete opbrengst bodemzaken - Inventaris, machinerleën [bodemzaken, opbrengst buiten boedel) 1 - Extracomptabel Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw - Overige 57 lid 3 opbrengsten - - Af: kosten Totaat 57 lid 3 Fw-actief - - Totaal actief Reeds betaalde atgemene falllisa.mentskoat.n mci. BTW. BTW. 1. Salaris en verschotten curator Financieel, , dossier 21423

13 Pagina 3 CONCEPT FINANCIEEL EINDVERSLAG Naam Curator Rechter-Commissaris lnsolventienumrner Software Development Benelux BV. mra.d. van Dalen mr P.J. NeUt CII 6/14/60 F Ic. Thansnogbeschlkbaar Totaal A (mci. BTW) 66,02 Totaal 6 (mci. BTW) - Reeds ontvangen boedel-btw na aangifte (zie 6.) - Saldo boedelrekenlng D. Nog te betalen algemene tatlllssementskosten 1. Super-preferent a. De Advocaten van Van Riet, honorarium en forfaitaire verschotten (voorwaardelijk) b. Gnffierecht deponering uitdelingalijst (reservering) - 2. Preferent 5. UV, premies opzegtermijn )66-3 \NW) - b. UW//Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e 6W) - 3. Concurrent a. UVrN, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement IE. OmzetbelastIng Af te dragen omzetbelasting over activa A Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten -1-6 Terug le ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten ,03- Reeds ontvangen boedel-btw na aangifte Terug te ontvangen omzetbelasting 1 494,03-1F. BerekenIng (voorlopig) tekort 1. Saldo Boedelrekening (C. mcl. BTW) 66,02 2. Nagekomen baten (rente) - 3. Terug te ontvangen omzetbelasting (E) 1.494, ,05 Nog te betalen algemene faillissementskosten (D) ,46- Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo 7.048,41- Af: ingediende preferente vorderingen ,81 Af: ingediende concurrente vorderingen ,79 Af: ingediende achtergestelde vorderingen - Voorlopig tekort ,01- Waarschuw/ng Rubriek F geeft een indicatie van het tekort. Deze voorlopige berekening houdt geen rekening met eventuele restan)vorderingen van separatioten en berekeningen ingevolge art. 57 lid 3 Fw Financieel, , dossier 21423

VaViBe Festival & Events B.V.

VaViBe Festival & Events B.V. VaViBe Festival & Events B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10juni 2015 Gegevens onderneming : VaViBe Festival & Events B.V., statutair gevestigd en voorheen kantoorhoudende te (3531 AH) Utrecht

Nadere informatie

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : A. IQ-Consulting Zeist BV., hierna te noemen IQ, tevens handelend

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 27052015 Faillissementsnummer: N L:TZ:0000000295: F001 Datum uitspraak: 21042015 Curator: Mr. Maarten Jochem Rogier Jansen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 15 november 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 8 april 2015 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Desenco Holding B.V., statutair gevestigd te Zoetermeer, vestigingsadres:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesunie B.V. (KvK-nummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 maart 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 21 mei 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap BNF Management B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te (3011 KD) Rotterdam aan de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 8 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 15 oktober 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid usario B.V., ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesunie

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. (de digitale versie zal

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie