ECLI:NL:RBZWB:2015:3577

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECLI:NL:RBZWB:2015:3577"

Transcriptie

1 ECLI:NL:RBZWB:2015:3577 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Rechtbank Zeeland West Brabant Zaaknummer C/02/ / HA ZA Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Bodemzaak Inhoudsindicatie Benelux (woord)merken. Voorgebruik, sprake van depot te kwader trouw en doorhaling van de gedeponeerde merken bevolen. Vindplaatsen Rechtspraak.nl Uitspraak vonnis RECHTBANK ZEELAND WEST BRABANT Handelsrecht Breda zaaknummer / rolnummer: C/02/ / HA ZA Vonnis van 3 juni 2015 in de zaak van [eiser], wonende te [woonplaats], eiser, advocaat mr. D.E. Stols, 1/9

2 tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JANSSENCONCEPTS.NL BV, gevestigd te Waalwijk, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JANSSEN.NL BV, gevestigd te Waalwijk, gedaagden, advocaat mr. W.J.G. Maas. Eiser zal hierna [eiser] worden genoemd. Gedaagden zullen hierna gezamenlijk Janssen c.s. en afzonderlijk JanssenConcepts en Janssen genoemd worden. 1 De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: het tussenvonnis van 4 maart 2015 en de daarin vermelde stukken het proces verbaal van comparitie van 17 april 2015 en de daarin vermelde stukken Ten slotte is vonnis bepaald. 2 Het geschil 2.1. [eiser] vordert om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: I. voor recht te verklaren dat JanssenConcepts de in het lichaam van de dagvaarding genoemde merken te kwader trouw heeft gedeponeerd, althans dat JanssenConcepts onrechtmatig heeft gehandeld jegens [eiser], en te bepalen dat JanssenConcepts gehouden is de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; II. JanssenConcepts primair te bevelen het Benelux woordmerk ROY DONDERS met nummer voor klassen 14, 18 en 25 en het Benelux woordmerk ROY DONDERS met nummer voor klassen 3, 9, 16, 35 en 41 binnen 48 uur na het in deze te wijzen vonnis over te dragen aan [eiser], zulks door indiening van een daartoe strekkende akte bij het BBIE, en te bepalen dat het in deze te wijzen vonnis strekt tot toestemming en medewerking van JanssenConcepts tot overdracht van deze merken, waarmee [eiser] de overdracht zelfstandig kan bewerkstelligen indien Janssenconcepts in gebreke blijft aan het hier gegeven bevel te voldoen; III. dan wel subsidiair de doorhaling te bevelen van het Benelux woordmerk ROY DONDERS met nummer voor klassen 14, 18 en 25 en het Benelux woordmerk ROY DONDERS met nummer voor klassen 3, 9, 16, 35 en 41 in het register van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom; IV. Janssen c.s. ieder voor zich te bevelen ieder gebruik van het teken [eiser], of een daarmee overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden in het handelsverkeer, zulks omdat het 2/9

3 gebruik van deze tekens kwalificeert als onrechtmatige daad dan wel als oneerlijke handelspraktijk dan wel als misleidende reclame dan wel als gebruik van een misleidend teken als bedoeld onder 2.26 lid 2 sub c BVIE; V. Janssen c.s. te veroordelen (des de een betalende, de ander gekweten zal zijn) tot betaling aan [eiser] van een voorschot op de geleden schade van ,00; en voorts, voorwaardelijk, namelijk in het geval dat de rechtbank de overdracht van de litigieuze merken door Janssenconcepts aan [eiser] gelast: VI. Janssen c.s. ieder voor zich te bevelen iedere vorm van inbreuk op het Benelux woordmerk ROY DONDERS met nummer voor klassen 14, 18 en 25 en het Benelux woordmerk ROY DONDERS met nummer voor klassen 3, 9, 16, 35 en 41 te staken en gestaakt te houden, op voorwaarde dat overdracht van de merken aan [eiser] wordt bevolen als hierboven gevorderd uit hoofde van het in deze te wijzen vonnis; zowel voorwaardelijk als onvoorwaardelijk: VII. Janssen c.s. ieder voor zich te veroordelen tot betaling van een dwangsom van ,00 per dag of keer, zulks ter vrije keuze van [eiser], dat de betreffende gedaagde in gebreke blijft of in strijd handelt met het onder II. IV. en/of VI. gevorderde; VIII. Janssen c.s. te veroordelen (des de een betalende, de ander gekweten zal zijn) in de kosten van dit geding op de voet van artikel 1019h Rv, te weten de redelijke en evenredige advocaatkosten op basis van een door [eiser] in te dienen specificatie, althans Janssen c.s. te veroordelen in de door de rechtbank redelijk geachte kosten van het geding Janssen c.s. voert verweer Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 3 De beoordeling 3.1. De rechtbank stelt in deze zaak tussen partijen de volgende feiten vast JanssenConcepts houdt zich bezig met de ontwikkeling van, het participeren in en eigenaar zijn van concepten en bedrijven. Janssen is een zustermaatschappij van JanssenConcepts en betreft een marketingbureau dat diensten aanbiedt op het gebied van strategie, communicatie en marketing. De heer [naam directeur] is directeur van MJC Janssen Holding BV, enig bestuurder van JanssenConcepts en Janssen [eiser] is een bekende Nederlander en tv persoonlijkheid In 2012 was [eiser] als stylist te zien in het televisieprogramma Gypsy Girls. Op 28 oktober 2013 is het eerste seizoen van het televisieprogramma Roy Donders: Stylist van het Zuiden uitgezonden. Volgens diverse media en Stichting Kijkonderzoek behaalde het programma in 2013 tot circa kijkers per aflevering. Op 29 april 2014 is het tweede seizoen en op 28 oktober 2014 is het derde seizoen van voornoemd televisieprogramma uitgezonden [eiser] exploiteert en verkoopt een kledinglijn onder het merk Roy Donders en met gebruikmaking van het door hem gedeponeerde merk ROJAMI S. [eiser] is vooral bekend van het zogenaamde huispak Op 20 november 2013 heeft [eiser] het Benelux beeldmerk ROJAMI S met nummer voor klasse 25 gedeponeerd. 3/9

4 Op 19 december 2013 heeft JanssenConcepts het Benelux woordmerk ROY DONDERS met nummer voor klassen 14, 18 en 25 gedeponeerd Op 30 april 2014 heeft Janssen.nl een e mail aan de manager van [eiser] gestuurd met het verzoek om in contact te komen met [eiser] teneinde zaken met hem te bespreken omtrent de productie, distributie en promotie van zijn kledinglijn Op 9 mei 2014 heeft JanssenConcepts het Benelux woordmerk ROY DONDERS met nummer voor klassen 3, 9, 16, 35 en 41 gedeponeerd Op 15 mei 2014 heeft een gesprek tussen Janssen en de manager van [eiser] plaatsgevonden en heeft Janssen een presentatie gegeven In het kader van het wereldkampioenschap voetbal is supermarktketen Jumbo op 20 mei 2014 in samenwerking met [eiser] de verkoop gestart van een oranje gekleurd huispak van [eiser], onder de speciaal voor dat evenement bedachte naam Roy Donders juichpak Bij van 29 augustus 2014 heeft Janssen aan de manager van [eiser] het volgende meegedeeld. Heb je zojuist gebeld op je mobiel en bij Intertune om een afspraak te maken. We hebben een tijd geleden een voorstel gedaan voor marketing en productontwikkeling voor [eiser]. Mede omdat ik ook de merkrechten daarvoor heb via het Benelux Merkenbureau. Ik zou hier graag met [eiser] verder mee willen en daarom een afspraak met jullie maken om de mogelijkheden en planning te bespreken. Ik zag overigens dat op naam van [eiser] het merk Donders Shot is vastgelegd, maar dat daarna Flügel daar weer overheen komt met het merk Dondersshot aanelkaar geschreven. Niet echt handig en ook goed om dit merkenbeleid te structureren. Ik hoor graag van je wanneer een afspraak mogelijk is op korte termijn met jou, [eiser], mij en mijn collega [naam collega] In antwoord hierop heeft de manager van [eiser] op 29 augustus 2014 aan Janssen het volgende meegedeeld. Wij zijn nog niet zover. [eiser] heeft inmiddels wel afspraken gemaakt over de bouw van een webwinkel en produktie van kleding (kledinglijn). Als deze afspraken door mij bekrachtigd zijn in een overeenkomst, gaan wij verder kijken welke private labels/produkten passen in onze webwinkel. Dan komen wij wellicht bij jullie terug; vooralsnog is het te vroeg. Ik wil nog wel even opmerken dat jullie in ons kennismakingsgesprek duidelijk hebben aangegeven niets te zullen doen met de merknaam Roy Donders. Dat kan ook niet, ook al heb je deze naam aangemeld bij het Benelux Merkenbureau De advocaat van JanssenConcepts heeft bij brief van 2 oktober 2014 Jumbo Groep gesommeerd de verkoop van het juichpak en ieder gebruik van de merken Roy Donders of daarmee overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden De advocaat van [eiser] heeft hierop bij brief van 30 oktober 2014 gereageerd en JanssenConcepts gesommeerd ieder gebruik van het merk en de persoonsnaam [eiser] te staken, de merken aan [eiser] over te dragen en een voorschot op schadevergoeding en juridische kosten te betalen. 4/9

5 JanssenConcepts heeft geweigerd aan de sommatie van [eiser] te voldoen [eiser] legt aan zijn vorderingen ten grondslag dat de depots van JanssenConcepts nietig zijn op grond van artikel 2.4 sub f onder 1 BVIE juncto artikel 2.28 sub f BVIE en op grond van artikel 6 septies van het Unieverdrag van Parijs en artikel 2.4 sub f onder 2 BVIE. [eiser] stelt verder dat Janssen c.s. onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld, althans dat de dreiging daartoe bestaat. Tenslotte beroept [eiser] zich op artikel 2.26 lid 2 sub c BVIE. [eiser] stelt dat hij als gevolg van de handelwijze van Janssen c.s. schade heeft geleden Ter onderbouwing van zijn stelling dat de depots te kwader trouw zijn verricht, stelt [eiser] dat hij het teken ROY DONDERS voorafgaand aan het eerste depot van JanssenConcepts reeds als merk voor zijn huispakken en als dienstmerk voor zijn kledingparty s gebruikte. Vanaf het eerste seizoen van Roy Donders: Stylist van het Zuiden is de verkoop van zijn huispak een terugkerend thema in het televisieprogramma geweest. Hierdoor zijn de aanduidingen Roy Donders en Roy Donders original als onderscheidingsteken en dus als merk gebruikt voor de kleding van [eiser] (als warenmerk) en voor de kledingparty s (als dienstmerk). De tekens hebben mede door de centrale plek in het televisieprogramma een groot onderscheidend vermogen voor de kleding van [eiser] verworven, veel meer dan het fantasiemerk ROJAMI S. Het publiek percipieert het teken ROY DONDERS als merk en het teken fungeert dus bij uitstek als herkomstaanduiding. Het enthousiaste publiek wil niet zo maar een huispak, het wil een Roy Donders huispak. Gezien de aangevangen verkoop van de kleding, de tientallen kledingparty s en de diverse onderhandelingen met derden over allerlei Roy Donders producten, is sprake van een reële exploitatie van het merk, althans van een concreet voornemen daartoe. [eiser] stelt dat JanssenConcepts wetenschap had van het voorgebruik van het teken ROY DONDERS door [eiser] zelf. Janssen heeft [eiser] benaderd met een voorstel om nu juist de activiteiten die [eiser] ontplooid had verder te begeleiden als communicatieadviseur. Uit de correspondentie tussen partijen en de door Janssen gegeven presentatie blijkt onmiskenbaar dat Janssen van het merkgebruik door [eiser] op de hoogte was. JanssenConcepts heeft niet voor niets het teken ROY DONDERS al in december 2013 gedeponeerd, kort ná het eerste succesvolle seizoen van zijn TV programma. Voor zover dat niet het geval is had JanssenConcepts als communicatieadviseur van genoemd gebruik behoren te weten, aldus [eiser] [eiser] stelt verder dat de merkverkrijging van JanssenConcepts ook wel wordt aangeduid als een ongeautoriseerd agentendepot zodat [eiser] ook een beroep toekomt op artikel 2.4 sub f onder 2 BVIE en 6 septies UvP [eiser] stelt dat de gedragingen van JanssenConcepts mede te kwalificeren zijn als onrechtmatige daad. JanssenConcepts heeft de merken gedeponeerd met het doel zichzelf te bevoordelen, en als gevolg daarvan [eiser] te benadelen. Ook de sommatie die ertoe strekt [eiser] te verbieden zijn eigen naam voor zijn producten te gebruiken, dient als onrechtmatig te worden beschouwd. Ook het wapperen met de merkrechten richting Jumbo Groep is op deze gronden onrechtmatig, aldus [eiser] [eiser] stelt dat in samenhang met het vorenstaande in ogenschouw dient te worden genomen dat indien JanssenConcepts de merken voor zichzelf zou gaan gebruiken, er sprake zou zijn van misleiding van het publiek als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 sub c BVIE. Tevens is het gebruik van JanssenConcepts te kwalificeren als misleidende reclame op de voet van artikel 6:194 sub b en sub i BW en is het gebruik in strijd met artikel 6:193c onder f BW Janssen c.s. betwist dat sprake is van depots te kwader trouw. Janssen c.s. betwist dat [eiser] het merk ROY DONDERS eerder heeft gebruikt als merk ter onderscheiding van de waren en diensten waarvoor JanssenConcepts de merken heeft geregistreerd. Janssen c.s. betwist dat JanssenConcepts wist of behoorde te weten dat [eiser] ROY DONDERS als (dienst)merk gebruikte. 5/9

6 Janssen c.s. stelt dat het deponeren van het merk ROY DONDERS niet te kwader trouw is verricht omdat er bij het eerste depot geen intentie was om [eiser] te benadelen. De merken zijn in eerste instantie juist geregistreerd voor gebruik door [eiser] zelf in samenwerking met JanssenConcepts. Toen bleek dat [eiser] geen interesse had in de merken heeft JanssenConcepts besloten de merken in stand te houden en zelf te gaan gebruiken Janssen c.s. betwist dat artikel 6septies UvP van toepassing is omdat [eiser] niet is aan te merken als een merkhouder en JanssenConcepts geen agent is Janssen c.s. betwist dat JanssenConcepts onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld. Bij het depot is geen sprake geweest van een intentie om [eiser] te benadelen. Van ongeoorloofde concurrentie is geen sprake. JanssenConcepts heeft een samenwerking met [eiser] voorgesteld, hetgeen [eiser] nadrukkelijk heeft afgewezen. De enkele sommatie van JanssenConcepts aan [eiser] is niet onrechtmatig. Bovendien heeft JanssenConcepts [eiser] niet gesommeerd om het gebruik van zijn eigen naam te staken. Het wapperen met de merkrechten richting de Jumbo Groep is evenmin onrechtmatig Janssen c.s. voert aan dat artikel 2.26 lid 2 sub c BVIE niet van toepassing is omdat [eiser] geen verval van het merkrecht heeft ingeroepen. Bovendien is ook inhoudelijk niet aan de vereisten van voornoemd artikel voldaan. Evenmin is sprake van misleidende reclame en oneerlijke handelspraktijken Janssen c.s. betwist verder dat [eiser] schade heeft geleden. Janssen c.s. voert aan dat [eiser] niet kan worden ontvangen in zijn vorderingen tegen Janssen.nl omdat de depots door JanssenConcepts zijn verricht en zij de enige partij is die de merken in het handelsverkeer zou kunnen gaan gebruiken [eiser] heeft zijn vorderingen mede gebaseerd op het merkenrecht zoals neergelegd in het BVIE. Dit brengt mee dat de rechtbank moet voldoen aan het voorschrift van artikel 4.6 lid 3 BVIE, waarin is bepaald dat de rechter zijn bevoegdheid uitdrukkelijk moet vaststellen. Deze rechtbank is in deze zaak bevoegd omdat JanssenConcepts en Janssen in het arrondissement Zeeland West Brabant zijn gevestigd De rechtbank zal eerst beoordelen of JanssenConcepts de merken ROY DONDERS ex artikel 2.4 sub f BVIE te kwader trouw heeft gedeponeerd Artikel 2.4 sub f BVIE maakt het mogelijk een ingeschreven merk nietig te laten verklaren, wanneer het te kwader trouw is gedeponeerd. Bij de beoordeling of een depot te kwader trouw is, moet rekening worden gehouden met alle omstandigheden van het geval. De rechtbank acht in het onderhavige geval de volgende omstandigheden van belang Tussen partijen is niet in geschil dat de gedeponeerde merken en het teken ROY DONDERS beide voor dezelfde waar/dienst worden gebruikt Naar het oordeel van de rechtbank blijkt op grond van de door [eiser] overgelegde producties dat [eiser] het merk ROY DONDERS voor 19 december 2013 als dienstmerk gebruikte voor kledingparty s. Als productie 12 heeft [eiser] een e mail van 5 december 2013 van Aangenaam Evenementen aan de manager van [eiser] overgelegd met een boekingsaanvraag voor een Roy Donders Kledingparty. [eiser] heeft als productie 41 een artikel uit Glamorama van 1 december 2013 overgelegd met de titel Roy Donders Huispakkenparty: de foto s, waarin verslag wordt gedaan van een kledingparty. Als productie 43 heeft [eiser] een evenement pagina op Facebook van Café Binnen te Oosterhout overgelegd van het op 10 november 2013 plaatsgevonden Roy Donders De stylist van het zuiden Kledingparty en optreden! 6/9

7 Voorts heeft [eiser] als productie 37 een verklaring van mevrouw [naam X] van Pieters Produceert te Almere overgelegd waarin [naam X] heeft verklaard dat zij [eiser] en zijn familie met de camera sinds eind 2012 volgt en dat zij herhaaldelijk opnames heeft gemaakt tijdens Roy Donders kledingparty s. [naam X] heeft verklaard dat [eiser] in die periode heel veel kledingparty s gaf en allemaal onder de naam Roy [eiser]. Hij verscheen volgens [naam X] ook onder die naam op flyers die door de organisatoren van de party s werden verspreid ter promotie van de party s. De juistheid van deze verklaring is door Janssen c.s. niet, althans onvoldoende gemotiveerd, betwist. Op grond hiervan staat in voldoende mate vast dat [eiser] voor 19 december 2013 Roy [eiser] als dienstmerk reeds gebruikte voor kledingparty s Verder staat vast dat het merk ROY DONDERS de eigen naam van [eiser] is en dat op 19 december 2013, toen het merk ROY DONDERS door JanssenConcepts werd gedeponeerd, [eiser] reeds een bekende Nederlander was. Vanaf de eerste aflevering op 28 oktober 2013 van het televisieprogramma Roy Donders: Stylist van het Zuiden is de verkoop van het huispak van [eiser] een terugkerend thema in het televisieprogramma geweest Op grond van vorenstaande feiten en omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat het depot van 19 december 2013, en daarmee ook het depot van 9 mei 2014, te kwader trouw is geschied. Daartoe geldt nog het volgende. Toen M. Janssen zoals door Janssen c.s. gesteld door het succes van de televisieserie de potentie zag in het registreren van het merk ROY DONDERS, had hij naar het oordeel van de rechtbank op grond van zijn professie (directeur van een marketingbureau) kunnen en dienen te onderzoeken of het merk al door [eiser] werd gebruikt. Gelet op de hiervoor vermelde producties blijkt dat er op internet genoeg aanwijzingen waren dat het merk reeds door [eiser] werd gebruikt als dienstmerk. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat JanssenConcepts als zij al geen wetenschap gehad zou hebben van het voorgebruik door [eiser] in elk geval daarvan behoorde te weten. De stelling van Janssen c.s. dat bij het eerste depot er geen intentie was om [eiser] te benadelen, wordt gepasseerd. Indien JanssenConcepts de merken enkel zou hebben geregistreerd voor gebruik door [eiser] zelf in samenwerking met JanssenConcepts, zou JanssenConcepts de merken niet voor zichzelf in stand hebben gehouden toen bleek dat [eiser] geen interesse had in een samenwerking met JanssenConcepts. De stelling van JanssenConcepts dat [eiser] zelf geen interesse had in de merken ROY DONDERS is door Janssen c.s. niet feitelijk onderbouwd, zodat daaraan voorbij wordt gegaan. Uit de e mail van de manager van [eiser] van 29 augustus 2014 blijkt slechts dat [eiser] geen interesse had in een samenwerking met Janssen. Dit wordt ondersteund door de vaststelling dat JanssenConcepts zelf het merk ROY DONDERS nog niet heeft gebruikt en dat er ook geen concrete plannen bestaan om het merk te gaan gebruiken. Janssen heeft daarentegen wel het merkdepot gebruikt om het gebruik door [eiser] van het merk ROY DONDERS te beletten door kort gezegd Jumbo te sommeren de verkoop van het juichpak met het merk ROY DONDERS te staken. De conclusie van het vorenstaande is dat JanssenConcepts te kwader trouw handelde toen zij het merk ROY DONDERS deponeerde Overigens is de rechtbank tevens van oordeel dat de in r.o genoemde feiten en omstandigheden eveneens de conclusie rechtvaardigen dat JanssenConcepts onrechtmatig jegens [eiser] heeft gehandeld door de naam Roy Donders als merk te deponeren Uit het vorenstaande volgt dat de sub I. gevorderde verklaring voor recht dat JanssenConcepts de merken ROY DONDERS te kwader trouw heeft gedeponeerd zal worden toegewezen De daarnaast gevorderde verwijzing naar de schadestaatprocedure om de omvang van de schade vast te stellen die [eiser] heeft geleden als gevolg van de depots te kwader trouw, is eveneens toewijsbaar. Voor verwijzing naar de schadestaatprocedure is voldoende dat de mogelijkheid van schade aanwezig is. Nu JanssenConcepts bij brief van 2 oktober 2014 Jumbo Groep heeft gesommeerd de verkoop van het juichpak en ieder gebruik van haar merken ROY DONDERS of daarmee overeenstemmende tekens te 7/9

8 staken en gestaakt te houden, is de mogelijkheid van door [eiser] geleden schade voldoende aannemelijk. Of daadwerkelijk schade is geleden zal in de schadestaatprocedure moeten worden beoordeeld De sub II. gevorderde overdracht van de merken zal worden afgewezen. Gesteld noch gebleken is welk belang [eiser] bij overdracht van de merken heeft nu hij het merk alsnog zelf kan en ook reeds had kunnen registreren. Dit betekent dat op de voorwaardelijk ingestelde vordering sub VI. niet behoeft te worden beslist De sub III. gevorderde doorhaling van de merken is toewijsbaar Het sub IV. gevorderde bevel dat Janssen c.s. ieder gebruik van het teken ROY DONDERS, of daarmee overeenstemmend teken, dient te staken en gestaakt te houden zal worden afgewezen. [eiser] heeft geen feiten of omstandigheden gesteld op grond waarvan blijkt dat Janssen c.s. het teken Roy Donders heeft gebruikt of dreigt te gebruiken ter onderscheiding van waren of diensten Het sub V. gevorderde voorschot van ,00 op de geleden schade wordt eveneens afgewezen. [eiser] heeft geen enkele onderbouwing gegeven van de door hem gestelde geleden schade, zodat het niet mogelijk is een voorschot te begroten Uit het vorenstaande volgt dat alle vorderingen tegen Janssen zullen worden afgewezen JanssenConcepts zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van [eiser] worden veroordeeld. [eiser] heeft vergoeding van zijn proceskosten met toepassing van artikel 1019h Rv gevorderd. Hij begroot deze kosten op ,02. JanssenConcepts heeft aangevoerd dat de volledige proceskosten conform artikel 1019h Rv op grond van het Bericap arrest (HvJEU 15 november 2012 (Bericap/Plastinnova, C 180/11) niet kunnen worden toegewezen omdat de vorderingen van [eiser] moeten worden gekenmerkt als een zuivere nietigheidsactie. Volgens [eiser] is een volledige proceskostenveroordeling wel mogelijk nu de handhavingsrichtlijn van toepassing is op nietigheidsprocedures als die samenhangen met concrete (dreigende) inbreukacties, zoals in de onderhavige zaak het geval is, en hij verwijst daarbij naar de uitspraak van het Hof Den Haag van 26 februari 2013 (Danisco/Novozymes) CLI:NL:GHDHA:2013:BZ1902. Nu enkel vorderingen van [eiser] met betrekking tot de nietigheid van de door JanssenConcepts gedeponeerde merken worden toegewezen, de vordering betreffende de door [eiser] gestelde (dreigende) inbreuk wordt afgewezen en er geen sprake is van een handhavingsactie door JanssenConcepts richting [eiser], is er geen grond artikel 1019h Rv toe te passen. De nietigheidsactie is niet aan te merken als handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectueleeigendomsrechten. De kosten zullen dan ook met toepassing van het liquidatietarief worden begroot op: dagvaarding 104,70 griffierecht 868,00 salaris advocaat 904,00 (2,0 punten tarief 452,00) Totaal 1.876, [eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van Janssen worden veroordeeld. Nu niet is gebleken dat Janssen afzonderlijk van JanssenConcepts kosten heeft gemaakt die voor vergoeding in aanmerking komen, zullen deze kosten op nihil worden gesteld. 8/9

9 4 De beslissing De rechtbank 4.1. wijst de vorderingen tegen Janssen af, 4.2. verklaart voor recht dat JanssenConcepts het Benelux woordmerk ROY DONDERS met nummer voor klassen 14, 18 en 25 en het Benelux woordmerk ROY DONDERS met nummer voor klassen 3, 9, 16, 35 en 41 te kwader trouw heeft gedeponeerd, en bepaalt dat JanssenConcepts gehouden is de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, 4.3. beveelt de doorhaling van het Benelux woordmerk ROY DONDERS met nummer voor klassen 14, 18 en 25 en het Benelux woordmerk ROY DONDERS met nummer voor klassen 3, 9, 16, 35 en 41 in het register van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, 4.4. veroordeelt JanssenConcepts in de proceskosten, aan de zijde van [eiser] tot op heden begroot op 1.876,70, 4.5. veroordeelt [eiser] in de proceskosten, aan de zijde van Janssen tot op heden begroot op nihil, 4.6. verklaart dit vonnis wat betreft de onder 4.3. en 4.4. genoemde beslissingen uitvoerbaar bij voorraad, 4.7. wijst het meer of anders gevorderde af. Dit vonnis is gewezen door mr. Van Geloven en in het openbaar uitgesproken op 3 juni /9

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2014:6139 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-08-2014 Datum publicatie 19-09-2014 Zaaknummer HA ZA 14-295 Rechtsgebieden Civiel

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht I vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer I rolnummer: Cl131539507 I HA ZA 13-406 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268

zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEWFIGURE

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012 vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap onder firma VAN HOOF VOF, gevestigd te Asten,

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KROON

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer/rolnummer: C/13/540953 / HAZA 13-498 Vonnis van 16 juli 2014 in de zaak van

vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer/rolnummer: C/13/540953 / HAZA 13-498 Vonnis van 16 juli 2014 in de zaak van vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer/rolnummer: C/13/540953 / HAZA 13-498 Vonnis van in de zaak van eiser, advocaat mr. WJ.G, Maas te Eindhoven, tegen j de vereniging NEDERLANDSE CHRISTELIJKE

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 395991 / HA ZA 11-1715 Vonnis van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HOLLANDERS PRINTING

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Partijen zullen hierna Henkel en Dramers genoemd worden.

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Partijen zullen hierna Henkel en Dramers genoemd worden. vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 290903 / HA ZA 07-2143 Vonnis van in de zaak van 1. de vennootschap naar buitenlands recht HENKEL KGaA, gevestigd te Düsseldorf,

Nadere informatie

.JOHANNES FRANCISCUS CORNELWS DONDERS, wonende te Tilburg, eiser, advocaat mr. D.E. Stols,

.JOHANNES FRANCISCUS CORNELWS DONDERS, wonende te Tilburg, eiser, advocaat mr. D.E. Stols, VOlllllS IN NAAM DES KONINGS RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT Handelsrecht Breda zaaknummer I rolnummer. C/02/292836 I HA ZA 14-959 Vonnis van 3 juni 2015 in de zaak van.johannes FRANCISCUS CORNELWS DONDERS,

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bx5433

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bx5433 pagina 1 van 5 LJN: BX5433, Rechtbank Utrecht, 320331 / HA ZA 12-317 Datum uitspraak:22-08-2012 Datum 04-09-2012 publicatie: Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:Merkenrecht;

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl ECLI:NL:RBAMS:2015:3202 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vindplaatsen Uitspraak Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx LJN: BR1312, Rechtbank Almelo, 120704 / KG ZA 11-114 Datum uitspraak: 11-07-2011 Datum publicatie: Rechtsgebied: 12-07-2011 Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Vordering overdracht

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267

zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

[eiser] Skytex c.s. DomJur Rechtbank Amsterdam zaaknummer / rolnummer: C/13/ / HA ZA Datum: 11 december 2013.

[eiser] Skytex c.s. DomJur Rechtbank Amsterdam zaaknummer / rolnummer: C/13/ / HA ZA Datum: 11 december 2013. [eiser] Skytex c.s. DomJur 2013-1020 Rechtbank Amsterdam zaaknummer / rolnummer: C/13/535537 / HA ZA 13-172 Datum: 11 december 2013 in de zaak van [eiser], wonende te [woonplaats], eiser in conventie,

Nadere informatie

Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045

Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045 Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/559151 / KG ZA 14-207 CB/JWR Datum: 2 april 2014 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 Vonnis in kort geding van 17 november 2010 in de zaak van 1. de vennootschap onder firma DIGI-D, gevestigd

Nadere informatie

sss^v v^nnis m&,o J NAAM PER KQNINGISM RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 140689 / HA ZA 08-49

sss^v v^nnis m&,o J NAAM PER KQNINGISM RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 140689 / HA ZA 08-49 sss^v v^nnis m&,o J NAAM PER KQNINGISM RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 140689 / HA ZA 08-49 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 Vonnis in kort geding van in de zaak van [EISERES] H.O.D.N. GORDIJNATELIER MEUBELSTOFFEERDERIJ

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752

zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid URBAN

Nadere informatie

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van NMLK Didio DomJur 2013-971 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013 In de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMLK B.V. h.o.d.n.

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 Vonnis in incident van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht BJÖRN BORG BRANDS AB, gevestigd

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 319584 / KG ZA 08-1168

zaaknummer / rolnummer: 319584 / KG ZA 08-1168 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 319584 / KG ZA 08-1168 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vereniging KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 392450 / HA ZA 11-1251

zaaknummer / rolnummer: 392450 / HA ZA 11-1251 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 392450 / HA ZA 11-1251 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MINIGRIP NEDERLAND B.V.,

Nadere informatie

"In naam des Konings!" vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67

In naam des Konings! vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 vonnis "In naam des Konings!" RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29

zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29 Vonnis in kort geding van in de zaak van JOSEPHUS JOHANNUS MARTINUS BAX, wonende te Bergeijk, eiser, procureur

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 329882 / KG ZA 09-150 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEW-IT

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593

zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RACE HARDWARE

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 347299 / KG ZA 09-1209

zaaknummer / rolnummer: 347299 / KG ZA 09-1209 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 347299 / KG ZA 09-1209 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de coöperatie met uitsluiting van aansprakelijkheid CUVO COÖPERATIEVE

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 Vonnis in kort geding van in de zaak van X, h.o.d.n. PUBLIEC, wonende te Delft, eiseres, advocaat mr. O.R.

Nadere informatie

Byelex Gajoenstaete c.s. DomJur 2015-1136

Byelex Gajoenstaete c.s. DomJur 2015-1136 Byelex Gajoenstaete c.s. DomJur 2015-1136 Rechtbank Den Haag Zaak-/rolnummer: C/09/486376 / KG ZA 15-464 ECLI:NL:RBDHA:2015:5833 Datum: 30 april 2015 Provisioneel vonnis in kort geding in de zaak van de

Nadere informatie

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 Vonnis van 25 februari 2015 in de zaak van maatschap [naam maatschap], gevestigd

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

Eiseres zal hierna [A] genoemd worden. Gedaagden zullen hierna ieder afzonderlijk [B] en [C], alsmede gezamenlijk [B] c.s. genoemd worden.

Eiseres zal hierna [A] genoemd worden. Gedaagden zullen hierna ieder afzonderlijk [B] en [C], alsmede gezamenlijk [B] c.s. genoemd worden. Rechtbank Amsterdam, 06 juni 2012; de hondenbezitter is aansprakelijk voor de letselschade van een vrouw die tijdens het uitlaten van de hond ten valt komt doordat de hond plotseling hard aan de lijn trok.

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20 08 2012 Datum publicatie 23 08 2012 Zaaknummer

Nadere informatie

Dealerdiensten Automotive B.V. Dealer Verzekerd B.V. DomJur 2014-1070

Dealerdiensten Automotive B.V. Dealer Verzekerd B.V. DomJur 2014-1070 Dealerdiensten Automotive B.V. Dealer Verzekerd B.V. DomJur 2014-1070 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaak-/rolnummer: C/02/278898 / KG ZA 14-160 Datum: 29 april 2014 Vonnis in kort geding in de zaak van

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/460955 / HA ZA 14281

zaaknummer / rolnummer: C/09/460955 / HA ZA 14281 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/460955 / HA ZA 14281 Vonnis van in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CITY BOX HOLDING B.V., gevestigd

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht Enkelvoudige Kamer zaaknummer / rolnummer: 301871 / HA ZA 08-84

vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht Enkelvoudige Kamer zaaknummer / rolnummer: 301871 / HA ZA 08-84 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht Enkelvoudige Kamer zaaknummer / rolnummer: 301871 / HA ZA 08-84 Vonnis in incident van in de zaak van tegen 1. de rechtspersoon naar vreemd recht EUROPEAN

Nadere informatie

Gelredome - Servicetarget DomJur

Gelredome - Servicetarget DomJur Gelredome - Servicetarget DomJur 2008-439 Rechtbank Arnhem, voorzieningenrechter Zaak- / rolnummer: 173831 / KG ZA 08-509 Datum uitspraak: 26 september 2008 Vonnis in de zaak van tegen 1. de naamloze vennootschap

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl... 1 of 5 31-01-16 21:27 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:GHARL:2013:5729 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Datum uitspraak 30-07-2013 Datum publicatie 01-08-2013

Nadere informatie

In naam van de Koning

In naam van de Koning 26. OKT. 2015 16:13 TEAM KORT GEDING RECHTBANK A'DAM In naam van de Koning 0 vonnis NR. 5896 P. 2/6 RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel 2aakmtmmer I rolnummer: Cl13/592744/

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2014:1917

ECLI:NL:RBGEL:2014:1917 ECLI:NL:RBGEL:2014:1917 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 07-03-2014 Datum publicatie 20-03-2014 Zaaknummer 257807 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig

Nadere informatie

Van T. Interieur B.V. [persoonsnaam 1] DomJur 2014-1033

Van T. Interieur B.V. [persoonsnaam 1] DomJur 2014-1033 Van T. Interieur B.V. [persoonsnaam 1] DomJur 2014-1033 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/535539/ HA ZA 13-173 Datum: 15 januari 2014 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

[Eiseres] Bonna c.s. DomJur 2015-1116

[Eiseres] Bonna c.s. DomJur 2015-1116 [Eiseres] Bonna c.s. DomJur 2015-1116 Rechtbank Overijssel Zaak-/rolnummer: C/08/164578 / KG ZA 14-396 ECLI:NL:RBOVE:2015:326 Datum: 13 januari 2015 Vonnis in kort geding in de zaak van de besloten vennootschap

Nadere informatie

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2016:996 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 10-02-2016 Datum publicatie 10-02-2016 Zaaknummer 4645281 VV EXPL 15-591 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

Hyundai & Greenib Automobielbedrijf van der Vliet Goes DomJur 2010-515

Hyundai & Greenib Automobielbedrijf van der Vliet Goes DomJur 2010-515 Hyundai & Greenib Automobielbedrijf van der Vliet Goes DomJur 2010-515 Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: 351643 / KG ZA 09-1525 Datum: 10-12-2009 Vonnis in kort geding van 10 december 2009 in de

Nadere informatie

@ 2012-2015 Taxi Centrale Midden Nederland B.V. -Alle rechten voorbehouden

@ 2012-2015 Taxi Centrale Midden Nederland B.V. -Alle rechten voorbehouden [Eiser] TCMN DomJur 2015-1154 Rechtbank Midden-Nederland Zaak-/rolnummer: C/16/396430 / KG ZA 15-520 ECLI:NL:RBMNE:2015:6242 Datum: 24 augustus 2015 Vonnis in kort geding in de zaak van [eiser], h.o.d.n.

Nadere informatie

Greenfox B.V. GFSC Consultants and Engineers B.V. DomJur 2012-813. Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 223716 / KG ZA 11-651 Datum: 18 januari 2012

Greenfox B.V. GFSC Consultants and Engineers B.V. DomJur 2012-813. Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 223716 / KG ZA 11-651 Datum: 18 januari 2012 Greenfox B.V. GFSC Consultants and Engineers B.V. DomJur 2012-813 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 223716 / KG ZA 11-651 Datum: 18 januari 2012 Vonnis in kort geding van 18 januari 2012 in de zaak van

Nadere informatie

Domeinnaam-jurisprudentie.nl Deutsche Telekom - Checkmate DomJur 2001-62

Domeinnaam-jurisprudentie.nl Deutsche Telekom - Checkmate DomJur 2001-62 Domeinnaam-jurisprudentie.nl Deutsche Telekom - Checkmate DomJur 2001-62 Pres. Rb. 's-gravenhage 4 augustus 2000 Rolnummer KG 00/741 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de vennootschap naar Duits

Nadere informatie

DMGE cs. West Music cs. DomJur 2015-1127

DMGE cs. West Music cs. DomJur 2015-1127 DMGE cs. West Music cs. DomJur 2015-1127 Rechtbank Midden-Nederland Zaak-/rolnummer: C/16/390325 / KG ZA 15-258 Datum: 22 april 2015 Vonnis is kort geding in de zaak van 1. de besloten vennootschap met

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2013:1759

ECLI:NL:RBOVE:2013:1759 ECLI:NL:RBOVE:2013:1759 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 31-07-2013 Datum publicatie 13-08-2013 Zaaknummer C08/131945 HA ZA 12-346 en C/08/134441 HA ZA 13-23 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere

Nadere informatie

Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie Opheffen conservatoir beslag. Onjuist en/of onvolledig informeren van beslagrechter.

Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie Opheffen conservatoir beslag. Onjuist en/of onvolledig informeren van beslagrechter. Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 261015 11:10 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBMNE:2013:3231 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Datum uitspraak 19072013

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 397748 / KG ZA 11-787

zaaknummer / rolnummer: 397748 / KG ZA 11-787 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 397748 / KG ZA 11-787 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PROF

Nadere informatie

HENRY SCHEIN MEDICAL B.V.

HENRY SCHEIN MEDICAL B.V. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/479022 / KG ZA 14-1497 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht HENRY SCHEIN

Nadere informatie

[eiser] - gedaagde DomJur Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 19 december 2005

[eiser] - gedaagde DomJur Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 19 december 2005 [eiser] - gedaagde DomJur 2006-251 Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: 115381 / KG ZA 05-419 Datum: 19 december 2005 Vonnis in kort geding van 19 december 2005 in de zaak van de vennootschap

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer414169/KG ZA

EJEA ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer414169/KG ZA EJEA 16101 ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank MiddenNederland Datum uitspraak17062016 Datum publicatie04072016 Zaaknummer414169/KG ZA 16314 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 197863 / KG ZA 10-191

zaaknummer / rolnummer: 197863 / KG ZA 10-191 vonnis RECHTBANK ARNHEM Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 197863 / KG ZA 10-191 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ENERGY CIRCLE

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK AMSTERDAM VERLOOP VAN DE PROCEDURE

vonnis RECHTBANK AMSTERDAM VERLOOP VAN DE PROCEDURE vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht zaaknummer: 2338114 \ CV EXPL 13-23007 vonnis van: 3 juni 2014 fno.: 639 vonnis van de kantonrechter Inzake de vennootschap naar het recht van de Verenigde

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA Vonnis in kort geding van 12 juni 2008 (bij vervroeging)

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA Vonnis in kort geding van 12 juni 2008 (bij vervroeging) vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 311280 / KG ZA 08-615 Vonnis in kort geding van (bij vervroeging) in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Hyporama heeft Divoza doen dagvaarden in kort geding bij dagvaarding van 10 februari 2000.

Hyporama heeft Divoza doen dagvaarden in kort geding bij dagvaarding van 10 februari 2000. Hyporama Divoza Ruitersport DomJur 2000-25 Pres. Rechtbank Groningen Zaak-/rolnummer: 44301 / KG ZA 00-60 Datum: 25-02-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00

Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00 Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00 Een jongetje van 4 jaar oud wordt door een pitbull terriër in het gezicht en in de arm gebeten. Zijn

Nadere informatie

[gedaagde], wonende te [adres], gedaagde, in persoon verschenen.

[gedaagde], wonende te [adres], gedaagde, in persoon verschenen. Darkraver DomJur 2007-315 Rechtbank Groningen Zaaknummer / rolnummer: 93170 / KG ZA 07-109 Datum 20 april 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Franz Paul Krampf, wonende te Capelle aan den IJssel, gedaagde, procureur mr. W. Haagman, advocaat mr. M.G. van Westrenen.

Franz Paul Krampf, wonende te Capelle aan den IJssel, gedaagde, procureur mr. W. Haagman, advocaat mr. M.G. van Westrenen. Boomtechniek Krampf DomJur 2004-201 Rechtbank Rotterdam Zaak-/rolnummer 192134/ HA ZA 03-505 Datum: 28-04-2004 Vonnis van de enkelvoudige kamer in de zaak van: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010 Datum uitspraak: 16-07-2010 Datum publicatie: 09-11-2010 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Geschil over voor buitenschoolse dan wel tussenschools opvang gehuurde

Nadere informatie

1. de naamloze vennootschap Amsterdam Exchanges N.V., gevestigd te Amsterdam, eiseres bij dagvaarding van 7 oktober 1999, verweerster in reconventie,

1. de naamloze vennootschap Amsterdam Exchanges N.V., gevestigd te Amsterdam, eiseres bij dagvaarding van 7 oktober 1999, verweerster in reconventie, Tijd Beursmedia - Blue Seven DomJur 2000-4 Pres Rechtbank Amsterdam Zaak/ rolnummer: KG 99/2553VB Datum: 04-11-1999 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: 1. de naamloze vennootschap Amsterdam Exchanges

Nadere informatie

LJN: BA8945, Rechtbank 's-gravenhage, KG 07/529 Print uitspraak

LJN: BA8945, Rechtbank 's-gravenhage, KG 07/529 Print uitspraak LJN: BA8945, Rechtbank 's-gravenhage, KG 07/529 Print uitspraak Datum uitspraak: 06-07-2007 Datum publicatie: 06-07-2007 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Eiseres

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiseres/naam] en Microbel worden genoemd.

Partijen zullen hierna [eiseres/naam] en Microbel worden genoemd. [eiseres] MICROBEL Nederland B.V. DomJur 2016-1201 Rechtbank Gelderland Zaak-/rolnummer: C/05/304761 / KG ZA 16-285 ECLI:NL:RBGEL:2016:4299 Datum: 2 augustus 2016 Vonnis in kort geding in de zaak van [eiseres],

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Partijen zullen hierna Stichting de Thuiskopie en [X] genoemd worden.

zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Partijen zullen hierna Stichting de Thuiskopie en [X] genoemd worden. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Vonnis in incident van in de zaak van de stichting STICHTING DE THUISKOPIE, gevestigd te

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:2893

ECLI:NL:GHAMS:2014:2893 Page 1 of 5 ECLI:NL:GHAMS:2014:2893 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 20-05-2014 Datum publicatie 13-10-2014 Zaaknummer 200.104.509-01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

Partijen zullen hierna de Ontvanger, Sukul en Oemrawsingh genoemd worden.

Partijen zullen hierna de Ontvanger, Sukul en Oemrawsingh genoemd worden. vonnis " IN NAAM VAN DE KONING RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/475239 / HA ZA 14-1167 Vonnis van in de zaak van DE ONTVANGER VAN DE BELASTINGDIENSTIMIDDEN-EN (voorheen: de Ontvanger

Nadere informatie

[gedaagde]. Wonende te Voorburg en aldaar zaak doende onder de naam 'E-Motion Internet Services'. Gedaagde, procureur mr. A. Vijftigschild.

[gedaagde]. Wonende te Voorburg en aldaar zaak doende onder de naam 'E-Motion Internet Services'. Gedaagde, procureur mr. A. Vijftigschild. Leidsenhage E-motion Internet Services DomJur 2000-15 Pres. Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: KG 00/510 Datum: 20-06-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de vereniging met volledige

Nadere informatie

LJN: BP7509, Rechtbank Amsterdam, 439868 / HA ZA 09-3188. Datum uitspraak: 22-09-2010 Datum publicatie: 14-03-2011

LJN: BP7509, Rechtbank Amsterdam, 439868 / HA ZA 09-3188. Datum uitspraak: 22-09-2010 Datum publicatie: 14-03-2011 LJN: BP7509, Rechtbank Amsterdam, 439868 / HA ZA 09-3188 Datum uitspraak: 22-09-2010 Datum publicatie: 14-03-2011 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Handelszaak Eerste aanleg - enkelvoudig

Nadere informatie

Uitspraak. 1De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: het tussenvonnis van 8 juni de comparitie van 27 september

Uitspraak. 1De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: het tussenvonnis van 8 juni de comparitie van 27 september Uitspraak RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Civiel recht kantonrechter locatie Amersfoort zaaknummer: 5002999 AC EXPL 16-1728 WL/1132 Vonnis van 2 november 2016 inzake [eiser], wonende te [woonplaats], verder

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 391752 / KG ZA 11-405

zaaknummer / rolnummer: 391752 / KG ZA 11-405 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 391752 / KG ZA 11-405 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de vennootschap naar Turks recht TAT DANISMANLIK TURIZM GIDA

Nadere informatie

De procedure wordt voor RITM mede behandeld door mr. M.D.R. Joppe, eveneens advocaat te Amsterdam.

De procedure wordt voor RITM mede behandeld door mr. M.D.R. Joppe, eveneens advocaat te Amsterdam. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/458213 / HA ZA 14-90 Vonnis in incident van in de zaak van: de rechtspersoon naar vreemd recht RITM OKB ZOA, gevestigd

Nadere informatie

1. In dit kort geding kan van het volgende worden uitgegaan:

1. In dit kort geding kan van het volgende worden uitgegaan: XS Consultants - RDWeb DomJur 2001-50 Pres. Rechtbank 's-gravenhage Zaak-/rolnummer: KG 00/448 Datum: 26-04-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de besloten vennootschap Creative Alliance

Nadere informatie

Wederindiensttredingsvoorwaarde Ontslagbesluit; zzp'er; stageovereenkomst

Wederindiensttredingsvoorwaarde Ontslagbesluit; zzp'er; stageovereenkomst ECLI:NL:RBNNE:2013:6766 Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak 12-11-2013 Datum publicatie 13-11-2013 Zaaknummer KG-2442504 - CV EXPL 13-8338-L Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Partijen zullen verder worden genoemd "Swiss Sense" respectievelijk "De Ondernemer".

Partijen zullen verder worden genoemd Swiss Sense respectievelijk De Ondernemer. Swiss Sense De Ondernemer DomJur 2011-710 Rechtbank Alkmaar Zaak-/rolnummer: 127425/KG ZA 11-90 Datum: 07-04-2011 Vonnis van de voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding in de zaak van: de besloten

Nadere informatie

LJN: BV7207, Rechtbank Amsterdam, 508591 / KG ZA 12-75 Pee/EJO Datum

LJN: BV7207, Rechtbank Amsterdam, 508591 / KG ZA 12-75 Pee/EJO Datum LJN: BV7207, Rechtbank Amsterdam, 508591 / KG ZA 12-75 Pee/EJO Datum 23-02-2012 uitspraak: Datum 02-03-2012 publicatie: Rechtsgebied: C iviel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: KG; eiser

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Finstral respectievelijk [X] en [Y], dan wel gezamenlijk gedaagden, genoemd worden.

Partijen zullen hierna Finstral respectievelijk [X] en [Y], dan wel gezamenlijk gedaagden, genoemd worden. Finstral AG [X] en [Y] DomJur 2012-891 Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: 406267 / KG ZA 12-609 Datum: 11 september 2012 Vonnis in kort geding van 11 september 2012 in de zaak van rechtspersoon naar

Nadere informatie

Eiser in conventie zal hierna [eiser] worden genoemd. Gedaagden in conventie zullen afzonderlijk [A] en [B] worden genoemd en gezamenlijk [A] en [B].

Eiser in conventie zal hierna [eiser] worden genoemd. Gedaagden in conventie zullen afzonderlijk [A] en [B] worden genoemd en gezamenlijk [A] en [B]. Eiser - Gedaagden DomJur 2009-485 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 433147 / KG ZA 09-1503 P/EB Datum: 03-09-2009 Vonnis in kort geding van 3 september 2009 in de zaak van [eiser], wonende en zaak doende

Nadere informatie

1. Gedaagde 1, wonende te Velserbroek, gedaagde, verschenen in persoon, 2. Gedaagde 2, wonende te Sliedrecht, gedaagde, niet verschenen.

1. Gedaagde 1, wonende te Velserbroek, gedaagde, verschenen in persoon, 2. Gedaagde 2, wonende te Sliedrecht, gedaagde, niet verschenen. Philips - Gedaagde DomJur 2008-354 Rechtbank s-gravenhage Zaaknummer / rolnummer: 298334 / KG ZA 07-1346 Datum: 21 december 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen De naamloze vennootschap KONINKLIJKE

Nadere informatie

pagina 1 van 5 ECLI:NL:RBDHA:2014:1019 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 29012014 Datum publicatie 12022014 Zaaknummer C09445041 HA ZA 13691 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Partijen zullen hierna ook [X] en Slamdam genoemd worden.

Partijen zullen hierna ook [X] en Slamdam genoemd worden. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/464103 / KG ZA 14-449 Vonnis in kort geding van in de zaak van [X], wonend te [A], eiser, advocaat: mr. G.H. Thasing

Nadere informatie

C/13/555974 / HA ZA 13-1827 28 oktober 2015 8 oordeel dat met deze uitingen sprake was van misleidende publieke berichtgeving. VEB en de stichting stellen dat door deze uitingen de gedupeerde beleggers

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JAN ZANDBERGEN B.V., gevestigd te Veenendaal, gedaagde, advocaat: mr. A.A. Bart.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JAN ZANDBERGEN B.V., gevestigd te Veenendaal, gedaagde, advocaat: mr. A.A. Bart. Ferdinand Zandbergen Jan Zandbergen DomJur 2010-586 Rechtbank Utrecht Zaak-/rolnummer: 2237737/HA ZA 07-1877 Datum: 3 september 2008 Vonnis in de zaak van tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Alpha Computers en [gedaagde] genoemd worden.

Partijen zullen hierna Alpha Computers en [gedaagde] genoemd worden. Alpha Computers [gedaagde] DomJur 2007-307 Rechtbank Zutphen Rolnummer: 83546 / KG ZA 07-32 Datum: 23 februari 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Partijen zullen verder worden genoemd "eiseres" respectievelijk "gedaagde".

Partijen zullen verder worden genoemd eiseres respectievelijk gedaagde. VPW Courant International B.V. DomJur 2012-875 Rechtbank Alkmaar Zaak-/rolnummer: 138034/KG ZA 12-192 Datum: 26 juli 2012 Vonnis van de voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding in de zaak van:

Nadere informatie

MAGroep Qaboos c.s. DomJur 2014-1076

MAGroep Qaboos c.s. DomJur 2014-1076 MAGroep Qaboos c.s. DomJur 2014-1076 Rechtbank Rotterdam Zaak-/rolnummer: C/10/450716/ KG ZA 14-434 Datum: 2 juni 2014 Vonnis in kort geding in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Holland Hotels Dijk Produkties DomJur Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum:

Holland Hotels Dijk Produkties DomJur Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: Holland Hotels Dijk Produkties DomJur 2010-615 Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: 365936 / KG ZA 10-595 Datum: 04-08-2010 Vonnis in kort geding van 4 augustus 2010 in de zaak van de stichting STICHTING

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx pagina 1 van 5 LJN: BP2860, Rechtbank 's-gravenhage, 366594 - HA ZA 10-1807 Datum uitspraak: 02-02-2011 Datum publicatie: 02-02-2011 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

LJN: BW1041,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 245969 / KG ZA 12-89

LJN: BW1041,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 245969 / KG ZA 12-89 LJN: BW1041,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 245969 / KG ZA 12-89 Datum uitspraak: 04-04-2012 Datum publicatie: 05-04-2012 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Vindplaats(en): Uitspraak

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Vonnis van 17 oktober 2007 in de zaak van

vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Vonnis van 17 oktober 2007 in de zaak van vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 283193 / HA ZA 07-744 Vonnis van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar buitenlands recht PARFUMERIE DOUGLAS GMBH, gevestigd

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 268288 / HA ZA 06-2166

zaaknummer / rolnummer: 268288 / HA ZA 06-2166 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 268288 / HA ZA 06-2166 Vonnis van in de zaak van de rechtspersoon naar vreemd recht NOKIA CORPORATION, gevestigd te Espoo, Finland,

Nadere informatie

DaimlerChrysler vordert om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

DaimlerChrysler vordert om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: Mercedes Benz MvM DomJur 2004-191 Rechtbank Breda Zaak-/rolnummer: 109755 / HA ZA 02-1037 Datum: 14-01- 2004 Vonnis in de zaak van: 1. de vennootschap naar Duits recht DaimlerChrysler AG, gevestigd te

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden. Elektro-online F.T. Promotions B.V. DomJur 2009-484 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 163316 / KG ZA 09-639 Datum: 18-12-2009 Vonnis in kort geding van 18 december 2009 in de zaak van [Eiser], wonende

Nadere informatie