3. De Centrale Cliëntenraad bevordert de samenwerking tussen enerzijds cliënten en (wettelijk) vertegenwoordigers en anderzijds de stichting.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. De Centrale Cliëntenraad bevordert de samenwerking tussen enerzijds cliënten en (wettelijk) vertegenwoordigers en anderzijds de stichting."

Transcriptie

1 REGELING CENTRALE CLIËNTENRAAD CELLO Artikel 1: Doelstelling van de Centrale Cliëntenraad 1. De Centrale Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten op stichtingsniveau. 2. De Centrale Cliëntenraad bevordert het zo goed mogelijk functioneren van de stichting en neemt daarbij de algemene doelstelling van de stichting in acht, zoals vastgelegd in de statuten. 3. De Centrale Cliëntenraad bevordert de samenwerking tussen enerzijds cliënten en (wettelijk) vertegenwoordigers en anderzijds de stichting. 4. De Centrale Cliëntenraad is gesprekspartner van de bestuurder van de stichting en denkt mee over het beleid, de zorg, de organisatie en het beheer van de stichting. Artikel 2: Samenstelling, benoeming en zittingsduur van de Centrale Cliëntenraad 1. Tot lid van de Centrale Cliëntenraad kunnen worden benoemd: wettelijk vertegenwoordigers; vertegenwoordigers. De leden moeten geacht worden de cliënten te kunnen vertegenwoordigen. 2. Samenstelling van de Centrale Cliëntenraad: Uitgangspunt is dat de Centrale Cliëntenraad bestaat uit twee leden per sector. De leden hoeven geen zitting te hebben in een Cliëntenraad Cluster maar hebben wel een zorgrelatie met de sector die zij in de Centrale Cliëntenraad vertegenwoordigen. 3. De Centrale Cliëntenraad bestaat minimaal uit 6 leden. 4. Alle (wettelijk) vertegenwoordigers kunnen zich kandidaat stellen of voorgedragen worden als lid van de Centrale Cliëntenraad. De leden hebben zitting in de Centrale Cliëntenraad, zonder last en ruggespraak naar de afzonderlijke Cliëntenraden Cluster. 5. De door de (wettelijk) vertegenwoordigers gekozen leden worden door de bestuurder van Cello benoemd. De bestuurder kan slechts van de voordracht afwijken op grond van artikel 2, lid 3 van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Dit dient nader te worden toegelicht. 6. De leden van de Centrale Cliëntenraad worden benoemd voor de periode van drie jaar en zijn onmiddellijk herkiesbaar. Zij treden af volgens een door de Centrale Cliëntenraad op te stellen rooster. Bij invulling van een tussentijdse vacature, treedt het nieuwe lid in het rooster van aftreden in de plaats van de voorganger. 7. Wanneer de cliënt die men vertegenwoordigt, verandert van sector binnen de stichting, kan men tot het moment van periodiek aftreden lid blijven van de Centrale Cliëntenraad. De (wettelijk) vertegenwoordigers van de sector waarmee de betreffende cliënt een zorgrelatie had, hebben wel het recht direct een nieuw lid voor te dragen voor de Centrale Cliëntenraad. 8. Het lidmaatschap eindigt door: overlijden; wanneer de zorgrelatie met de stichting eindigt van de cliënt die men vertegenwoordigt;

2 bedanken; periodiek aftreden; ontslag door de bestuurder op voordracht van de achterban. 9. Een lid van de Centrale Cliëntenraad kan op verzoek van cliënten of (wettelijk) vertegenwoordigers worden voorgedragen voor ontslag. Dit kan alleen gebeuren wanneer: een lid zijn verplichtingen tegenover de Centrale Cliëntenraad niet nakomt; redelijkerwijze niet van de raad gevraagd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; een verzoek daarvoor is gekomen van de meerderheid cliënten en/of (wettelijk) vertegenwoordigers van de sector. Dit besluit kan alleen worden genomen in een speciaal daarvoor bijeengeroepen algemene vergadering van de sector dat het lid vertegenwoordigt met een meerderheid van 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen. Ten minste tweederde van het aantal leden van de Centrale Cliëntenraad dient bij de stemming aanwezig te zijn. Het lid dat voor ontslag wordt voorgedragen, mag tijdens deze vergadering het woord voeren voor zijn verdediging, maar mag niet meestemmen over het voorstel. 10. De bestuurder kan in overleg met de Centrale Cliëntenraad een lid van de Centrale Cliëntenraad het lidmaatschap ontnemen indien deze kennelijk ongeschikt is zijn taken, voortvloeiend uit deze regeling, naar behoren uit te voeren. Artikel 3: Bekendmaken van de Centrale Cliëntenraad 1. De Centrale Cliëntenraad informeert de cliënten en (wettelijk) vertegenwoordigers over het werk van de Centrale Cliëntenraad en over de inhoud van deze regeling. 2. De stichting informeert de medewerkers van de stichting schriftelijk over het bestaan van de Centrale Cliëntenraad en over de inhoud van deze regeling. Artikel 4: Opstellen reglement van werkzaamheden 1. De Centrale Cliëntenraad regelt schriftelijk haar werkzaamheden en functieverdeling. Het huishoudelijk reglement kan daarbij dienen als hulpmiddel. De afspraken en het huishoudelijk reglement mogen geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de Regeling Centrale Cliëntenraad Cello. 2. De Centrale Cliëntenraad zorgt ervoor dat de eigen leden optreden als contactpersoon naar de hen toegewezen Cliëntenraden Cluster. 3. De Centrale Cliëntenraad regelt schriftelijk haar vertegenwoordiging in en buiten rechte. 4. De Centrale Cliëntenraad vergadert ten minste zes maal per jaar. Artikel 5: Adviesrecht van de Centrale Cliëntenraad 1. De bestuurder verklaart de Centrale Cliëntenraad bevoegd advies uit te brengen over de in artikel 5.3 genoemde onderwerpen in overeenstemming met het gestelde in artikel 6.1. a tot en met 6.1.m van de WMCZ. De Centrale Cliëntenraad kan de bestuurder gevraagd en ongevraagd schriftelijk en mondeling adviseren over alle onderwerpen die voor de cliënten van de stichting van belang zijn. 2. Een deel van de hieronder genoemde adviesrechten is neergelegd bij cliëntenraden op

3 clusterniveau, voor zover het onderwerpen betreft die specifiek de cliënten van het betreffende cluster aangaan en waarover besluitvorming binnen het cluster kan plaatsvinden. Deze rechten zijn in afzonderlijke regelingen omschreven. Daar waar voor een clusteroverstijgend onderwerp een adviesgroep is gevormd worden de bij het onderwerp horende adviesrechten neergelegd bij deze adviesgroep. Er kan met betrekking tot hetzelfde beleidsvoornemen slechts op één niveau advies worden uitgebracht. 3. De Centrale Cliëntenraad wordt in ieder geval om advies gevraagd over elk voorgenomen besluit op het gebied van: a. een wijziging van de doelstelling of de grondslag van de stichting; b. het overdragen van de zeggenschap of fusie of het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere stichting; c. de gehele of gedeeltelijke opheffing van een onderdeel van de stichting; de Centrale Cliëntenraad Cello geeft hierin pas advies na het horen van de mening van de betreffende Cliëntenraad Cluster; d. een belangrijke wijziging in de organisatie van de stichting; e. een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van werkzaamheden; f. het benoemen van personen die rechtstreeks de hoogste zeggenschap zullen uitoefenen bij de leiding van arbeid in de stichting; g. de begroting en de jaarrekening; h. het algemene beleid inzake de toelating van cliënten en de beëindiging van de zorgverlening aan cliënten. De Centrale Cliëntenraad wordt in ieder geval om zwaarwegend advies gevraagd over elk voorgenomen besluit op het gebied van: i. voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemene stichtingsbeleid op het gebied van veiligheid, de gezondheid of de hygiëne en de geestelijke verzorging van, maatschappelijke bijstand aan en recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten voor cliënten; j. de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de aan cliënten te verlenen zorg; k. de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten van cliënten en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten van cliënten; l. de vaststelling of wijziging van een regeling, bedoeld in artikel 2, tweede lid van WMCZ, en de vaststelling of wijziging van andere voor de cliënten geldende regelingen; m. het belasten van personen met de leiding van een onderdeel van de instelling, waarin gedurende het etmaal zorg wordt verleend aan cliënten die in de regel langdurig in de instelling verblijven. 4. De Centrale Cliëntenraad wordt om advies gevraagd op een zodanig tijdstip dat het advies nog van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Het vragen van advies aan de Centrale Cliëntenraad door de bestuurder gebeurt schriftelijk met vermelding van: de beweegredenen van het te nemen besluit; de gevolgen voor de cliënten; de naar aanleiding van het besluit te nemen maatregelen. 5. De Centrale Cliëntenraad brengt het advies bij voorkeur schriftelijk uit aan de bestuurder. Ten aanzien van de aanstelling van de bestuurder (5.3.f) wordt het advies uitgebracht aan de Raad van Toezicht.

4 6. Als de bestuurder een besluit wil nemen dat afwijkt van het uitgebrachte advies dan moet er ten minste eenmaal met de Centrale Cliëntenraad, voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is, overlegd worden. Artikel 6: Zwaarwegend adviesrecht van de Centrale Cliëntenraad 1. De bestuurder kan alleen afwijken van het zwaarwegende advies over de onderwerpen genoemd in artikel 5.2. i tot en met 5.2 m indien de commissie van vertrouwenslieden, zoals bedoeld in artikel 10 van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, heeft vastgesteld dat de bestuurder bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot besluit is gekomen. 2. Het gestelde in artikel 6.1 geldt niet als het besluit door de bestuurder moet worden genomen als gevolg van een wettelijk voorschrift. 3. De bestuurder doet van een besluit waarover de Centrale Cliëntenraad advies heeft uitgebracht schriftelijk, en voor zover van het besluit afgeweken wordt, met opgaaf van redenen, mededeling aan de Centrale Cliëntenraad. 4. Een besluit van de bestuurder genomen in strijd met artikel 6.1, is nietig, indien de Centrale Cliëntenraad tegenover de bestuurder schriftelijk een beroep op nietigheid heeft gedaan. De Centrale Cliëntenraad moet dit beroep op nietigheid doen, binnen een maand nadat de bestuurder het besluit heeft meegedeeld dan wel als hierover geen mededeling is gedaan en het de Centrale Cliëntenraad is gebleken dat de bestuurder uitvoering of toepassing geeft aan het besluit. Artikel 7: Verstrekken van inlichtingen en gegevens 1. De bestuurder geeft de Centrale Cliëntenraad tijdig en desgevraagd schriftelijk alle inlichtingen en informatie die deze voor de vervulling van haar taak redelijkerwijze nodig heeft. 2. De bestuurder geeft de Centrale Cliëntenraad voorts, ten minste éénmaal per jaar, mondeling of schriftelijk algemene en financiële gegevens betreffende het stichtingsbeleid dat in het afgelopen jaar is gevoerd en in het komende jaar zal worden gevoerd. 3. De Centrale Cliëntenraad houdt de bestuurder op de hoogte van regionale en landelijke ontwikkelingen binnen de cliëntenorganisaties over beleidszaken, die de zorg en dienstverlening aan cliënten betreffen. Artikel 8: Geheimhouding 1. De leden van de Centrale Cliëntenraad mogen over de inhoud van vertrouwelijk aan hen toegezonden stukken of gegeven informatie geen mededeling doen aan derden. Dit geldt ook voor zaken waarvan een ieder het vertrouwelijke karakter redelijkerwijze moet kunnen inzien. 2. De geheimhouding vervalt niet bij beëindiging van het lidmaatschap van de Centrale Cliëntenraad. Artikel 9: Middelen De stichting stelt de Centrale Cliëntenraad in staat goed te functioneren door het beschikbaar stellen van:

5 informatiemateriaal over de cliëntenraden; de nodige materiële ondersteuning, zoals vergaderruimte, koffie, papier, apparatuur, etc.; de nodige secretariële en inhoudelijke ondersteuning; middelen ten behoeve van scholing en deskundigheidsbevordering van leden van de raad. De Centrale Cliëntenraad krijgt jaarlijks de beschikking over een budget. Het budget dient redelijkerwijze toereikend te zijn. Dit budget is opgebouwd in een gedeelte voor de eigen kosten van de Centrale Cliëntenraad en een algemeen budget medezeggenschap Cello. Het algemene budget is beschikbaar voor extra activiteiten en bijzondere kosten. Als lokale cliëntenraden extra kosten hebben kunnen zij hiervoor een begroting en een voorstel indienen. Artikel 10: Bescherming leden Centrale Cliëntenraad De leden van de Centrale Cliëntenraad of de cliënten die zij vertegenwoordigen, ondervinden geen hinder bij de zorg en dienstverlening en bejegening door de begeleiders en/of andere medewerkers van de instelling als gevolg van deelname aan de Centrale Cliëntenraad en activiteiten die daaruit voortvloeien. Artikel 11: Bijzondere taken 1. De statuten van de stichting voorzien in een regeling, die waarborgt dat de cliënten invloed kunnen uitoefenen op de samenstelling de Raad van Toezicht. 2. De hierboven bedoelde regeling houdt in dat ten minste één lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad. 3. De Centrale Cliëntenraad heeft het recht een voordracht te doen voor de benoeming van een lid en een plaatsvervangend lid van de klachtencommissie van de stichting. Artikel 12: Commissie van vertrouwenslieden 1. De bestuurder en de Centrale Cliëntenraad stellen een, uit drie leden bestaande, commissie van vertrouwenslieden in, zoals bedoeld in artikel 10 van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. 2. De Centrale Cliëntenraad en de bestuurder benoemen ieder één lid van deze commissie. Deze twee benoemen gezamenlijk een derde lid. 3. De commissie van vertrouwenslieden heeft tot taak te bemiddelen en zonodig uitspraak te doen: op verzoek van de Centrale Cliëntenraad in geschillen met de bestuurder; op verzoek van de bestuurder, indien deze ten aanzien van een onderwerp genoemd in artikel 3, eerste lid, onder i tot en met m van de WMCZ, een van dat schriftelijk uitgebracht advies afwijkend besluit wil nemen. Artikel 13: Kantonrechter 1. De Centrale Cliëntenraad en iedere cliënt van de stichting kunnen de kantonrechter van de woonplaats van de stichting schriftelijk verzoeken de stichting te bevelen de artikelen 2, 5, tweede lid, 7, 8 en artikel 10, eerste lid van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen na te leven. 2. Eerst dient de verzoeker echter schriftelijk de stichting te verzoeken om handelingen uit te voeren, overeenkomstig hetgeen in het verzoekschrift is verzocht. De stichting moet een

6 redelijke termijn krijgen om hieraan te voldoen. Als de verzoeker zich niet houdt aan deze eisen, dan zal de kantonrechter de verzoeker niet ontvankelijk verklaren en het verzoek niet in behandeling nemen. 3. De kantonrechter kan in zijn beschikking aan de stichting de verplichting opleggen bepaalde handelingen te verrichten of na te laten. 4. De kosten van het voeren van rechtsgedingen door de Centrale Cliëntenraad komen alleen ten laste van de stichting, indien deze van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld. 5. De kantonrechter kan op vordering van de verzoeker de stichting veroordelen tot betaling van een geldsom, dwangsom genaamd, voor het geval dat aan de verplichting niet wordt voldaan. Artikel 14: Enquêterecht 1. De Centrale Cliëntenraad heeft de bevoegdheid om een schriftelijk verzoek bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam in te dienen om een onderzoek in te stellen naar het beleid en de gang van zaken van de stichting zoals bedoeld in artikel 345 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 2. Een verzoek tot het instellen van een onderzoek kan niet worden ingediend ter zake van aangelegenheden die op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen respectievelijk de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector door de Centrale Cliëntenraad c.q. klachtencommissie kunnen worden behandeld. Artikel 15: Jaarlijks verslag en verantwoording 1. De Centrale Cliëntenraad maakt in ieder geval één maal per jaar een verslag van haar werkzaamheden voor de cliënten c.q. vertegenwoordigers van Cello. 2. Het jaarverslag wordt ook gezonden aan de bestuurder, de Cliëntenraden Cluster en verder aan iedereen die de Centrale Cliëntenraad van belang acht. 3. De Centrale Cliëntenraad Cello belegt minimaal één maal per jaar een algemene vergadering waarvoor cliënten en/of (wettelijk) vertegenwoordigers worden uitgenodigd. 4. De stichting geeft in het jaardocument maatschappelijke verantwoording over de wijze waarop de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen binnen de stichting wordt toegepast. Artikel 16: Slotbepaling 1. Deze regeling zal om de drie jaar door de Centrale Cliëntenraad en de bestuurder geëvalueerd worden. 2. Aangelegenheden die de samenwerking tussen de Centrale Cliëntenraad en de stichting raken maar niet in deze regeling zijn geregeld, worden behandeld in de geest van deze regeling. 3. Wijzigingen of aanvullingen op deze regeling kunnen als voorstellen aan de Centrale Cliëntenraad en aan de bestuurder worden voorgelegd. De Centrale Cliëntenraad heeft in deze een zwaarwegend adviesrecht.

7 4. Geschillen binnen de Centrale Cliëntenraad over de uitleg van deze regeling of geschillen tussen de Centrale Cliëntenraad en de bestuurder worden voorgelegd aan de commissie van vertrouwenslieden.

8 HUISHOUDELIJK REGLEMENT CENTRALE CLIENTENRAAD CELLO Dit huishoudelijk reglement is een uitwerking van de Regeling Centrale Cliëntenraad. Het kan als hulpmiddel gebruikt worden om de afspraken rond het functioneren van de Centrale Cliëntenraad vast te leggen. Artikel 1: Verkiezing leden Centrale Cliëntenraad 1. De procedure begint bij beëindiging van het lidmaatschap van een lid van de Centrale Cliëntenraad. Een afmelding dient bij voorkeur schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij de voorzitter van de Centrale Cliëntenraad. 2. De leden van de Centrale Cliëntenraad worden over de vacature geïnformeerd. De Centrale Cliëntenraad bespreekt een eventuele profielschets voor de kandidaat. 3. De (wettelijk) vertegenwoordigers van de sector waarvan het lid zijn lidmaatschap heeft opgezegd worden op de hoogte gesteld van de vacature, eventueel met profielschets. Aangegeven wordt voor welke datum men de kandidatuur kenbaar kan maken bij de voorzitter. 4. Vanuit de overige leden van de Centrale Cliëntenraad wordt een verkiezingscommissie samengesteld van ten minste drie leden. 5. De kandidaten worden door de verkiezingscommissie uitgenodigd om in een gesprek hun motivatie tot toetreding in de Centrale Cliëntenraad toe te lichten. De leden van de verkiezingscommissie informeren de kandidaten over de werkzaamheden van de Centrale Cliëntenraad. 6. Indien de kandidaten en de verkiezingscommissie overeen zijn gekomen dat de procedure vervolgd kan worden, wordt: a. bij één kandidaat deze door de Centrale Cliëntenraad voorgedragen voor benoeming door de bestuurder b. bij meerdere kandidaten een schriftelijke stemprocedure ingezet voor de (wettelijk) vertegenwoordigers van de betreffende sector. De gekozen kandidaat wordt voorgedragen voor benoeming door de bestuurder. Artikel 2: Inhoud van het lidmaatschap Centrale Cliëntenraad Van de leden van de Centrale Cliëntenraad mag verwacht worden dat zij: op de hoogte zijn van het Model Medezeggenschap Cliënten Cello met de daarbij horende regelingen en dat zij deze onderschrijven; de vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad bijwonen; de belangen van de cliënten van de stichting vertegenwoordigen; zorgvuldig omgaan met de privacy van cliënten en medewerkers van de stichting; klachten, vragen of suggesties van (meerdere) cliënten en/of (wettelijk) vertegenwoordigers vanuit een cluster die niet kunnen worden opgelost in de eigen Cliëntenraad Cluster in de Centrale Cliëntenraad aan de orde stellen; onderwerpen die een bepaalde sector of cluster betreffen terugbrengen naar de betreffende cliëntenraad; cliënten en/of (wettelijk) vertegenwoordigers van de stichting informeren over zaken die in de Centrale Cliëntenraad spelen; in voorkomende gevallen de cliënten en/ of (wettelijk) vertegenwoordigers een mening vragen over zaken waar de Centrale Cliëntenraad mee bezig is; binnen de Centrale Cliëntenraad meepraten over de meer algemene zaken waarmee de Centrale Cliëntenraad zich bezighoudt; bij beëindiging van het lidmaatschap de opvolging tijdig bespreken in de Centrale Cliëntenraad.

9 Artikel 3: Functieverdeling 1. De Centrale Cliëntenraad kiest uit haar midden een voorzitter en een vice-voorzitter. 2. De functieverdeling wordt ter kennis gebracht aan de bestuurder, de cliënten en (wettelijk) vertegenwoordigers. 3. De ( vice )voorzitter heeft tot taak: het leiden van de raadsvergadering; het ondertekenen van de raadsstukken; het vertegenwoordigen van de raad binnen en buiten de stichting; het leiden van eventuele voltallige vergaderingen van alle cliëntenraden; het optreden als vertegenwoordiging van de raad in en buiten rechte; het stimuleren en bewaken van het uitvoeren van besluiten genomen door de raad; het beheer en de verantwoording van de financiële middelen en overige bezittingen van de Centrale Cliëntenraad. 4. Alle leden van de Centrale Cliëntenraad treden op als contactpersoon naar de hen toegewezen Cliëntenraden Cluster. 5. De Centrale Cliëntenraad krijgt (secretariële) ondersteuning voor: het verzorgen van de verslaglegging van de raad; het tijdig verspreiden/ verzenden van de raadstukken; het verzorgen van de correspondentie van de raad; het opstellen van een jaarverslag. 6. De voorzitter en de (secretariële) ondersteuner hebben gezamenlijk tot taak: het bijeenroepen van de raad; het voorbereiden van de agenda van de raadsvergadering; het doornemen van de ingekomen stukken; het doorgeven van relevante gegevens aan de vergadering; het regelen van de opvang van nieuwe leden van de raad. Artikel 4: Vergaderschema 1. De Centrale Cliëntenraad stelt jaarlijks de data vast waarop de raad in dat jaar bijeen zal komen. De raad komt voorts bijeen wanneer de voorzitter dat nodig acht en binnen twee weken nadat ten minste twee leden van de Centrale Cliëntenraad een schriftelijk en gemotiveerd verzoek hiertoe indienen bij de voorzitter. Ook de bestuurder kan verzoeken tot het bijeenroepen van de Centrale Cliëntenraad. 2. De planning van de vergaderingen komt in overleg met de bestuurder tot stand. 3. De raadsvergaderingen zijn openbaar, tenzij de raad besluit om besloten te vergaderen in verband met het vertrouwelijke karakter van de aan de orde zijnde onderwerpen. 4. De Centrale Cliëntenraad belegt minimaal één maal per jaar een algemene vergadering waarvoor cliënten en/of (wettelijk) vertegenwoordigers worden uitgenodigd. In deze vergadering wordt verantwoording afgelegd over de werkwijze van de Centrale Cliëntenraad en er kunnen thema s besproken worden. Artikel 5: Stemmingen 1. Alle leden van de Centrale Cliëntenraad hebben stemrecht. 2. Stemmingen gaan over zaken mondeling en over personen schriftelijk. 3. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. 4. Blanco stemmen zijn ongeldig. 5. Bij staking van de stemmen, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

10 Artikel 6: Verslaglegging Van iedere vergadering van de Centrale Cliëntenraad wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering van de Centrale Cliëntenraad met de bestuurder ter vaststelling voorgelegd. De besproken onderwerpen worden na elke vergadering ter kennis gebracht aan de contactpersonen van de Cliëntenraden Cluster en gepubliceerd in Cello-Zine. Artikel 7: Werkplan en jaarverslag 1. De Centrale Cliëntenraad stelt jaarlijks een werkplan vast voor het komende jaar, rekening houdend met de onderwerpen die mogelijk vanuit de Cliëntenraden Cluster worden aangedragen. 2. De Centrale Cliëntenraad stelt jaarlijks, binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar, een verslag vast van de werkzaamheden van het afgelopen jaar. 3. Het werkplan en het jaarverslag worden ter kennis gesteld aan de bestuurder en de Cliëntenraden Cluster. 4. Stichting Cello doet jaarlijks in het jaardocument maatschappelijke verantwoording verslag van de wijze waarop invulling is gegeven aan de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. In het jaarverslag van de stichting wordt in overleg met de voorzitter van de Centrale Cliëntenraad, hieraan aandacht besteed. Artikel 8: Reglementswijzigingen Wijzigingen of aanvullingen op de Regeling Centrale Cliëntenraad kunnen als voorstellen aan de Centrale Cliëntenraad en de bestuurder worden voorgelegd.

Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van het cluster.

Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van het cluster. REGELING CLIËNTENRAAD Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van het cluster. 2. De Cliëntenraad bevordert het zo goed mogelijk functioneren

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers. Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en B. Inleiding In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt genoemd dat er tussen de cliëntenraad en B een samenwerkingsovereenkomst moet zijn.

Nadere informatie

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven.

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. Doel De Wilde Haan. Aantal leden : Behartigen van de belangen van de cliënten van Stichting Buurderij

Nadere informatie

Overeenkomst Cliëntenraad en de Zevenster

Overeenkomst Cliëntenraad en de Zevenster Paragraaf 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder: Stichting De Zevenster te Zevenhuizen 2. instelling: De Zevenster, te Zevenhuizen 3. cliënten: de natuurlijke

Nadere informatie

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! en Senioren Zorg Plan Begrippen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder - Senioren Zorg Plan, Achillestraat 108- bg, 1076 RJ te Amsterdam 2.

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad

Reglement Cliëntenraad Reglement Cliëntenraad Stichting Cedere Zorg 2013 Stichting Cedere Zorg Valeriusstraat 1 5921 CP Venlo +31 6 54340564 zorg@cederezorg.nl Artikel 1. Begripsomschrijving... 3 1.1. Cliënt... 3 1.2. Wettelijke

Nadere informatie

Reglement Senas-zorg Cliëntenraad. Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016

Reglement Senas-zorg Cliëntenraad. Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016 Reglement Senas-zorg Cliëntenraad Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016 1 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Installatie 4 Artikel 3 Doel en taken

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Partijen: stichting BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. R.R.M. Berendsen, nader te noemen: de directie En

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Jeugdbescherming Brabant Jeugdbescherming Brabant stelt conform artikel 58 e.v. van de Wet op de Jeugdzorg een

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. Ziekenhuis: het BovenIJ ziekenhuis te Amsterdam b. De Cliëntenraad: de Cliëntenraad van

Nadere informatie

Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in.

Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in. Voorwoord Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in. De wettelijk vereisten staan in de Jeugdwet, paragraaf 4.2b Medezeggenschap. Entrea is een organisatie voor

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE CLIENTENRAAD VAN NETWERKPSYCHOLOGEN

REGLEMENT VOOR DE CLIENTENRAAD VAN NETWERKPSYCHOLOGEN REGLEMENT VOOR DE CLIENTENRAAD VAN NETWERKPSYCHOLOGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. instelling: Netwerkpsychologen b. cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve

Nadere informatie

Omschrijving Datum Versie Portefeuillehouder Concept opstellen Bespreekbaar door RVB concept. Oktober 2016

Omschrijving Datum Versie Portefeuillehouder Concept opstellen Bespreekbaar door RVB concept. Oktober 2016 REGLEMENT CLIËNTENRAAD VERSIEBEHEER RAPPORTDATUM Omschrijving Datum Versie Portefeuillehouder Concept opstellen 21-10- 2016 Bespreekbaar door RVB Oktober 2016 0.1 - concept Manager 1.0 Directeur Ter goedkeuring

Nadere informatie

REGLEMENT Clientenraad van The Home Clinic

REGLEMENT Clientenraad van The Home Clinic REGLEMENT Clientenraad van The Home Clinic Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Zorgaanbieder : The Home Clinic V.O.F. b. Instelling : The Home Clinic, Weesp b. Cliënt

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst van GGZ Veenendaal en Cliëntenraad GGZ Veenendaal

Samenwerkingsovereenkomst van GGZ Veenendaal en Cliëntenraad GGZ Veenendaal Samenwerkingsovereenkomst van GGZ Veenendaal en Cliëntenraad GGZ Veenendaal Versie Omschrijving Datum Versie Portefeuillehouder Concept opstellen 10-06- 2015 0.1 - concept Algemeen directeur i.s.m. interne

Nadere informatie

Reglement Centrale Participatieraad. Medezeggenschap binnen Sjaloom Zorg

Reglement Centrale Participatieraad. Medezeggenschap binnen Sjaloom Zorg Reglement Centrale Participatieraad Medezeggenschap binnen Sjaloom Zorg Watertoren 20 3247CL Dirksland Reglement centrale participatieraad - 2 - INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 MEDEZEGGENSCHAP BINNEN SJALOOM ZORG...

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

REGLEMENT CLIENTENRAAD

REGLEMENT CLIENTENRAAD Versie: 2.0 Beoordelaar: kwaliteitsfunctionaris Autorisator: Algemeen directeur Datum vaststelling: 04-11-2013 Datum evaluatie: 04-11-2015 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 30-10-2012) Wet van 29 februari 1996, houdende regels ter bevordering van de medezeggenschap van de cliënten van uit collectieve middelen gefinancierde zorgaanbieders op het terrein

Nadere informatie

1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster.

1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster. REGELING CLIËNTENRAAD Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster. 2. De cliëntenraad helpt mee om alles

Nadere informatie

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster Versiedatum Evaluatiedatum Proceseigenaar HKZ-norm Augustus 2000 2007 Raad van Bestuur 4.18 Model-huishoudelijk reglement Augustus 2000 Ten geleide De wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

Nadere informatie

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL)

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 09-03-2004, Herziene versie vastgesteld op 14 november

Nadere informatie

KCO. Reglement Centrale Cliëntenraad Stichting Kindcentrum Oisterwijk (Medezeggenschap voor ouders/ verzorgers)

KCO. Reglement Centrale Cliëntenraad Stichting Kindcentrum Oisterwijk (Medezeggenschap voor ouders/ verzorgers) Reglement Centrale Cliëntenraad Stichting Kindcentrum Oisterwijk (Medezeggenschap voor ouders/ verzorgers) Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Cliënt(e): Degene die gebruik maakt van de hulp en/of dienstverlening

Nadere informatie

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad!

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad! organisatie en de vrijwilligersraad Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 De organisatie (Naam van de organisatie of instelling waarbinnen de vrijwilligersraad functioneert als zelfstandig orgaan). 1.2 De directie

Nadere informatie

RI-09 Medezeggenschap cliënten en cliëntvertegenwoordigers

RI-09 Medezeggenschap cliënten en cliëntvertegenwoordigers RI-09 Medezeggenschap cliënten en cliëntvertegenwoordigers INHOUDSOPGAVE blz. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Visie Stichting Cavent op (mede)zeggenschap 3 Hoofdstuk 3 Begrippenkader en overlegstructuur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

Reglement Ouder/Familiecommissie Vastgesteld door de Cefara op 18 september 2013

Reglement Ouder/Familiecommissie Vastgesteld door de Cefara op 18 september 2013 Reglement Ouder/Familiecommissie Vastgesteld door de Cefara op 18 september 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen Zorgaanbieder Instelling Cliënt Belangenbehartiger Ouder/familieberaad Ouder/familiecommissie

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen 1. Begripsomschrijving Reglement ouderraad 1. De stichting De rechtspersoon, Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen (SPGG), waaronder de speelzaallocaties

Nadere informatie

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Naam en adres: Centrale Cliëntenraad van Stichting Rivas Zorggroep,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Cliëntenraad. De Lichtenvoorde. februari 2007

Samenwerkingsovereenkomst. Cliëntenraad. De Lichtenvoorde. februari 2007 Samenwerkingsovereenkomst Cliëntenraad & De Lichtenvoorde februari 2007 Dit is de officiële samenwerkingsovereenkomst tussen de cliëntenraad en De Lichtenvoorde. Van deze overeenkomst is ook een vereenvoudigde

Nadere informatie

Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 13 augustus 2002

Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 13 augustus 2002 stichting icare Icare Cliëntenraad Blankenstein 400 Postbus 900 7940 KE Meppel Reglement Icare Cliëntenraad Internet www.icare.nl KvK 41020244 Meppel CR 2008.006 Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door

Nadere informatie

nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen

nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen Ambtelijk ontwerp voor internetconsultatie, september 2016 nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen Voorstel van wet Wij Willem-Alexander, bij de gratie

Nadere informatie

Aanvulling van onderwerpen waar de cliëntenraad advies over mag geven: voorbeeld: aannemen personeel

Aanvulling van onderwerpen waar de cliëntenraad advies over mag geven: voorbeeld: aannemen personeel Rechten van de cliëntenraad Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (de WMCZ) In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (de WMCZ) staan de rechten van de cliëntenraad. Er zijn 3 soorten

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden Welkom in de cliëntenraad is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang,

Nadere informatie

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ)

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) Wet van 29 februari 1996, houdende regels ter bevordering van de medezeggenschap van de cliënten van uit collectieve middelen gefinancierde zorgaanbieders

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP INLEIDING: 2 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN 2 ARTIKEL 2 DOELSTELLING EN DOELEN 3 ARTIKEL 3 SAMENSTELLING EN BENOEMING 3

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan In werking 01-01-2010 Artikel 1. Begripsbepalingen De begripsbepalingen als opgenomen in artikel 1 van de statuten van het

Nadere informatie

Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT Documenteigenaar: Steffie Velthuis Functie: Functie: Jurist Toepassingsgebied: Geheel BJZ

Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT Documenteigenaar: Steffie Velthuis Functie: Functie: Jurist Toepassingsgebied: Geheel BJZ Kwaliteitshandboek Bureau Jeugdzorg Flevoland Reglement Cliëntenraad Uitgiftedatum: 22 mei 2014 Evaluatiedatum: 22 mei 2016 Vastgesteld op: 2 april 2009 Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERCOMMISSIE

REGLEMENT OUDERCOMMISSIE REGLEMENT OUDERCOMMISSIE Inleiding De Flintstones kinderopvang bv, Den Haag en de oudercommissie wil de advisering van de ouders via een oudercommissiereglement vastleggen. Dit reglement omvat geen regels

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

Document ID: Pagina 1 van 9 v. 6.0

Document ID: Pagina 1 van 9 v. 6.0 Document ID: 1505616 Pagina 1 van 9 v. 6.0 Inhoudsopgave 1. Cliëntenraad... 1 2. Begripsbepalingen... 1 3. Doelstelling... 2 4. Taken... 2 5. Adviesrecht van de Cliëntenraad... 2 6. Verzwaard adviesrecht

Nadere informatie

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. Stichting Pensioenfonds NIBC

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. Stichting Pensioenfonds NIBC REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Stichting Pensioenfonds NIBC 1 juli 2014 Artikel 1. Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds NIBC van toepassing.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Juli 2014 Artikel 1 Begripsbepalingen Definities Dit reglement verstaat onder: fonds:

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad SWAZOOM

Reglement Cliëntenraad SWAZOOM Reglement Cliëntenraad SWAZOOM Paragraaf 1: Begrippen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit Reglement wordt verstaan onder: 1. de Instelling: de vestigingen die onderdeel uitmaken van Stichting Welzijn Amsterdam

Nadere informatie

Procedure # 06 Medezeggenschap

Procedure # 06 Medezeggenschap Procedure # 06 Medezeggenschap Versie 2 Datum 10 november 2015 Goedgekeurd door: Bestuursvoorzitter CKZ: 1. DOEL Handtekening Het vastleggen van de procedure betreffende het instellen, de samenstelling,

Nadere informatie

Reglement Klankbordgroep cliëntenparticipatie van Stichting Samen Veilig Midden-Nederland

Reglement Klankbordgroep cliëntenparticipatie van Stichting Samen Veilig Midden-Nederland Reglement Klankbordgroep cliëntenparticipatie van Stichting Samen Veilig Midden-Nederland De Stichting Samen Veilig Midden-Nederland stelt conform artikel 4.2.4 e.v. van de Jeugdwet een cliëntenraad in.

Nadere informatie

REGLEMENT REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ECOLAB / 11

REGLEMENT REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ECOLAB / 11 REGLEMENT REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ECOLAB 01-07-2014 1 / 11 Begripsbepalingen Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: Fonds: Bestuur: Statuten: Pensioenreglement:

Nadere informatie

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 9 september 2014 Reglement verantwoordingsorgaan SPD 1 van 7 Artikel 1. Definities Bestuur: Deelnemer: Pensioengerechtigde: Intern

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO Reglement Cliënten Medezeggenschapsraad SBPE november 2011 Inhoud Artikel 1: Begripsomschrijving... 3 Artikel 2: Installatie van de Cliënten Medezeggenschapsraad...

Nadere informatie

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Reglement voor het Verantwoordingsorgaan 1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Reglement Verantwoordingsorgaan Reglement Verantwoordingsorgaan Versie 01-07-2014 Artikel 1. Definities Bestuur: Intern Toezicht: Verantwoordingsorgaan: Het bestuur van het pensioenfonds. De visitatiecommissie van het pensioenfonds.

Nadere informatie

In de bijlage treft u een gedetailleerde opsomming van het commentaar en aanvulling op de concept wettekst.

In de bijlage treft u een gedetailleerde opsomming van het commentaar en aanvulling op de concept wettekst. T.a.v. de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Veiligheid en Justitie Amstelveen 17 oktober 2012 Betreft: Consultatie Jeugdwet Mijne Dames, Heren, De vereniging LOPOR heeft zich, als belangenbehartiger

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland.

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in Artikel 1 van de statuten van het pensioenfonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Laatstelijk gewijzigd door het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds APG op 27 november 2013 1 REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan 1

Reglement Verantwoordingsorgaan 1 Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf Reglement Verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN VERSIE 28 APRIL 2015 Definities Op dit reglement zijn de begripsbepalingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds Openbare

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Cliëntenraad Erasmus MC.

Huishoudelijk reglement Cliëntenraad Erasmus MC. Artikel 1: Definities Huishoudelijk reglement Cliëntenraad Erasmus MC. In dit reglement wordt verstaan onder: Erasmus MC: Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam Cliëntenraad: Cliëntenraad van het Erasmus

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot Versie: 2014-01 Pagina 1/8 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Definities...3 Artikel 2. Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan...3 Artikel 3. Taken en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan...4 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 VOORZIENING VOOR PLEEGZORG NOORDOOST-BRABANT/STICHTING OOSTERPOORT Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. de instelling de Stichting Oosterpoort te

Nadere informatie

Reglement versie oktober 2016

Reglement versie oktober 2016 Reglement Cliëntenraad Lumens Artikel 1. Doel cliëntenraad De cliëntenraad behartigt de collectieve belangen van de klanten van Lumens en brengt - gevraagd en ongevraagd- advies uit over onderwerpen die

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Brocacef Pensioenfonds

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Brocacef Pensioenfonds Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Brocacef Pensioenfonds Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Brocacef Pensioenfonds van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS. Overzicht. Artikel 3 Lidmaatschap. Vergaderingen van de Cliëntenraad

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS. Overzicht. Artikel 3 Lidmaatschap. Vergaderingen van de Cliëntenraad HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS Overzicht Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Doel reglement Artikel 3 Lidmaatschap Artikel 4 Dagelijks Bestuur Artikel 5 Taken Dagelijks

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 Reglement Verantwoordingsorgaan 1 REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in artikel 1 van de statuten van het fonds zijn van overeenkomstige toepassing

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers Dec 2014 Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers Artikel 1. Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012; Verordening Wmo-raad gemeente Leudal 2013 De raad van de gemeente Leudal; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012; Overwegende dat op 1 januari 2007 de

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel 1 juli 2014 Artikel 1. Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van

Nadere informatie

Reglement van het verantwoordingsorgaan

Reglement van het verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart Reglement van het verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsbepalingen Voor dit reglement zijn de volgende begripsomschrijvingen van toepassing:

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid;

overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid; Het college van de gemeente Lisse; overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid; gelet op het bepaalde in artikel 84 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan

Reglement Verantwoordingsorgaan Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Definities In dit reglement worden geacht te zijn overgenomen de definities van de statuten, terwijl voorts wordt verstaan onder: a. Selectiecommissie De commissie

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ).

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet:

Nadere informatie

Reglement verantwoordingorgaan Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties 2015

Reglement verantwoordingorgaan Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties 2015 Reglement verantwoordingorgaan Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: Fonds: Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Nadere informatie

de aangesloten onderneming volgens de statuten van het pensioenfonds; de personen, in dienst van de werkgever.

de aangesloten onderneming volgens de statuten van het pensioenfonds; de personen, in dienst van de werkgever. REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities Bestuur: Ondernemingsraad: Pensioenreglement: Statuten: Uitvoeringsovereenkomst: Vereniging van gepensioneerden:

Nadere informatie

Reglement deelnemersraad BPF Bouw

Reglement deelnemersraad BPF Bouw Reglement deelnemersraad BPF Bouw Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Bestuur: Statuten: Pensioenreglement: Deelnemers: Pensioengerechtigden: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1 Definities Klager: De huurder of woningzoekende die een klacht aan de commissie voorlegt. Huurder: Een huurder van een woning of woonruimte van Leystromen. Voor de

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 21 januari 2014 na instemming

Nadere informatie

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland 1 Geanonimiseerde versie Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Nadere informatie

Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad

Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad BORBOLETA BV advies en interim management training & mediation Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad Een onderneming in de zorgsector heeft in het overleg over tal van zaken

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 1 Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1 Definities Klager: De verbruiker die een klacht aan de commissie voorlegt. Warmte: Warm water of tapwater bestemd voor ruimteverwarming of -koeling, sanitaire doeleinden

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband )

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

Reglement medezeggenschap Click gastouderopvang

Reglement medezeggenschap Click gastouderopvang Reglement medezeggenschap Click gastouderopvang april 2009 Click is onderdeel van KOREIN Reglement medezeggenschap Click gastouderopvang 1 Begripsomschrijving Ouder Gastouder Gastouder aan huis een persoon

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ABP

REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ABP REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ABP Het bestuur van Stichting Pensioenfonds ABP, Gelet op artikel 18 lid 4 laatste zin, van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van de Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) Medezeggenschapsreglement van Stichting samenwerkingsverband de Liemers po te Zevenaar (samenwerkingsverband 25-04). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Adegeest Besluit tot instelling van een cliëntenraad

Adegeest Besluit tot instelling van een cliëntenraad Adegeest Besluit tot instelling van een cliëntenraad Paragraaf 1 Begripsbepalingen Artikel 1. (begripsbepalingen) In dit besluit wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Florence te Rijswijk; b. instelling

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Pagina 1 van 8 Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen De Huurdersraad en de Geschillencommissie zijn vooraf

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens 1 Artikel 1. Definities Fonds Stichting Pensioenfonds Equens Werkgever Equens SE Bestuur Het bestuur van het Fonds Verantwoordingsorgaan Het

Nadere informatie

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT De raad van de gemeente Nederweert; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Nederweert nr 2008-45,

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds ANWB

Reglement Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds ANWB Reglement Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds ANWB Artikel 1: Definities Begrippen die in dit reglement gehanteerd worden hebben dezelfde betekenis als in de statuten van de Stichting Pensioenfonds ANWB,

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA Reglement Raad van Toezicht SPA Versie 1 juli 2016 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen

Nadere informatie

Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum. Uw mening telt!

Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum. Uw mening telt! Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum Uw mening telt! Inleiding De mening van cliënten en bezoekers is belangrijk voor het Zuyderland Medisch Centrum. Sinds 30 september 1998 heeft het ziekenhuis dan

Nadere informatie