Ik kan deze subsidietoekenning echte niet vinden in E-doc. De toekenning is eind 2011 gedaan. bijgaand de betreffende beschikking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ik kan deze subsidietoekenning echte niet vinden in E-doc. De toekenning is eind 2011 gedaan. bijgaand de betreffende beschikking"

Transcriptie

1 Verzonden: CG: Onderuverp: Bijlagen: dinsdag 3 iuni 2O14 12:44 FTV: graag ontvang ik toekénningsbrief DE voor bi-brochure (toegevoegd project aan project digitale ontmoetingsplaats) 2247_oo1.pdf Hoi bijgaand de betreffende beschikking Vanl Verzonden: dinsdag 3 iuni :15 Onderwerp: graag ontvang ik toekenningsbrief DE voor bi-brochure (toegevoegd project aan project digitale ontmoetingsplaats) Uit de aanvraag tot subsidievaststelling d.d l-2012van de SVGK blijkt dat er een project is toegevoegd aan het project "digitale ontmoetingsplaats" (www.1bmin.eu). Dit project heet "bibrochure" en DE heeft volgens deze aanvraag tot subsidievaststelling de subsidietoekenning verhoogd met Ik kan deze subsidietoekenning echte niet vinden in E-doc. De toekenning is eind 2011 gedaan. Kun je deze toekenningsbrief voor me opzoeken en naar mij mailen a.u.b.? Bij voorbaat dank, Groeten van 1

2 2 Verzonden: CG: Onderwerp: donderdag 5 juni :38 Scheele. Carlien SVGK PA van MOCW is even langs geweest. Kort gesproken over aanstaande audit van ADR bij accountant SVGK. Zijn lijn: als OCW geen mededelingen doen over proces noch eventuele uitkomst. Auditrapport van ADR wordt uitgebracht aan DE en aan accountant SVGK. ADR verstrekt in beginsel geen kopieën van interne audits aan derden. Wat de accountant van de SVGK met z jn exemplaar van het ADR-rapport doet is geheel aan hem. ADR meldt de SVGK dat het rapport uitgebracht is en eventueel bij de accountant van de SVGK opgevraagd kan worden. Aan de accountant van de SVGK is het om al dan niet in te gaan op zo'n verzoek. Afgesoroken dat DE de PA en woordvoerder goed geïnformeerd houden over ontwikkelingen. t 1

3 Minlsterie van Onderwijs, Ct ltuur en ïvetenschap > Retouradres Postbus BJ Dên Håðg Stichting Vrienden van de Gay Krant t.a.v. het bestuur Postþus AA Best Datum Betreft Geachte heer Heziene beschikkin g opsta rt dìg tale ontmoet ngsplaats m i nderjarige homoseksuele; vp.nr. 81o0o/ 299 (voorheen 59/2670) St cht ng Vrienden van de Gay Krant (SVGK) ontvangt projectsubsidie voor het project igprturt digitale ontmoetingsplaa6 minderjarige homoseksuele jongeren' (DEl360ss). RUnstraôt 50 Den Haðg Postbus BJ Den Haag www,ruksoverh id.nl Cortrctpaltoon DUO/OND/ODB o.v.v. "emânclpâtie" Postbus ML Zo termeer nl OnzG r lgranlía Ul 9.n U Een belanghebband kan tegen dlt beslul blnnen zes weken na de dã9 w arop het öeslult hem ls toggezonden sch rlfte I Uk bczwsar ma ke n' De belanghebænde dlent deatfoe een bezwaðfschrlft ln bu de mf nßcer/ se d tsserre â re v an OCW, onder vermeldlng Yan "æzwaari tet atllentte vdn DUO, tusthus ML n Zæteíl''eer. Mècr lnfomttie over Þet û ken van be2waar vlndt u op ww w, be zwa a rschrlfteno..w - n I looptijdverlenqing bij' Lk ga akkoord met uw vezoeken. Ik wijzig hierbij mijn beschlkking van 3l juli zooemetkenmerkde/36059(laatstelijkgewijzigdop13apr 2011)indiezin dat het subsidieplafond genoemd in artikel 2 maximaal 214,855'- wordt' De looptijd vermeld ln artikel 1 lid 3 wordt verfengd tot en met 31 mei Het indienen van het vezoek tot subsidievaststelling, zoals opgenomen in artikel 6 lid 1, wordt gewljzigd in 1 okober 2012' Aa de he wordt rleend.inno aa r ". Met vriendel ijke groet, De minister van Onderwíjs, Cultuur en Wetenschap, namens deze, de waarnemend d recteur Directie Emancipatie, Drs, C. Scheele Påglna 1 van 1

4 Verzonden: CC: Onderwerp: woensdag 11 juni :08 Scheele Carlien Re: Revrew ST Vrienden van De Gaykrant Prima, ga ik doen! Op 11 jun.2014 om 17:30heeft "Scheele, Carlien" > het volgende geschreven: Hoi PA M belde net: wil je morgen een klein notaatje maken (max I A4) over het proces rondom de review: waarom gevraagd, wat wordt er door wie gecheckt, wanneer verwachten we uitkomsten? Waar zittenwe nu in het proces? Is review gebruikelijk? kortom: M meenemen in het proces. En graagook antwoord op 2 onderstaande wagen meenemen. Nota hoeft niet via de lijn, na mijn akkoord kan hij naar Dank! Carlien Directeur Emancipatie Ministerie van OC'W Director Gender and LGBT Equality Ministry of Education, Culture and Science The Netherlands Tel: Verstuurd vanaf mijn iphone/sent by I-phone Begin doorgestuurd bericht: " Datum: l1 juni :,D 'sq ctrst "Scheele, Carlien" < Onderwerp: FW: Review ùr vnenoen van.rc Gaykrant -----Oorspronkelijk bericht----- Verzonden: dinsdag 3 juni :43 Scheele, Carlien; Onderwerp: RE: Review ST Vrienden van De Gaykrant Ha Carlien, Dank voor deze update. Misschien handig om alvast een afspraak met en in te plannen? Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de reikwijdte van het onderzoek. \üelke periode beslaat het onderzoek precies?

5 Met wiendelijke groet, Woordvoerder minister Jet Bussemaker Directie Communicatie / aweztg op woensdag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Directie Communicatie IPC 5600 kamer Rijnstraat 50 Postbus BJ Den Haag http ://www. riiksoverheid. nllministerie/ocw twitter.com/ocw V/ilt u op de hoogte blijven van OCV/ nieuws? Meld u zich dan aan voor de persberichtenservice, zodatu de persuitnodigingen en -berichten van het ministerie van OCW in uw mail ontvangt. U kunt OCW tevens volgen op Twitter en via Facebook Oorspronkelijk bericht----- Scheele, Carlien Verzonden: dinsdag 3 juni :lI Onderwerp: Review ST Vrienden van De Gaykrant Beste rn De review bij de SVGK vindt wijdag 13 juni plaats. Úr de regel duurt het dan een week of 3 voordat we de uitkomsten van de AD krijgen. Vr groet, Carlien 2

6 û) Verzonden: cc: Onderwerp: Bijlagen: rlonderdao 1 2 iuni :56 Scheele, Carlien;" Nota review SVGK 2301_001.pdf Hoi Hierbij de gevraagde nota. Carlien (DE) en (ADR) hebben de nota gelezen en zijn akkoord. Als je vragen hebt kan je mij bellen. Met vriendelijke groet, T

7 Ministerie van Onderwiis, Cultuur en Wetenschap TER INFORMAlIE M Emanclpatie Van nota Achtergrond en planning review SVGK Datum 12 juni 2014 Referentie I B jlegen Kop e voor' Reeds afgestemd met Paraaf DE Datum Aantal pag na's 2 Doel - de achtergrond, reikwijdte en proces van de review door de Accountantsdienst Rijk (ADR) bij de Stichting Vrienden van de Gaykrant (SVGK). In deze nota schets ik - op verzoek van Toelichting Achtergrond:. Een review is een onderzoek van onze Rijksaccountant, de ADR, op de uitgevoerde accountantscontrole die de instellingsaccountant heeft gedaan op de financiële verantwoording over een subsidie.. De ADR kijkt bij de instellingsaccountant of deze zijn werk goed heeft gedaan,. Elke OCW-directie kan jaarlijks een vastgesteld aantal revíews laten uitvoeren door de ADR. (Dit is gebaseerd op de omvang van de begroting, het aantal subsidies bij een directie en de capaciteit van de ADR)'. DE kan jaarlijks 2 reviews laten uitvoeren.. Een review wordt doorgaans steeksproefsgewijs/random gekozen, maar kan ook juist naar aanleiding van vermoedens of signalen worden gekozen.. Een review kan alleen worden uitgevoerd op een subsidie die is afgerekend met een accountantsverklaring, dus een subsidie van boven de euro waarbij een accountantscontrole is vereist.. In het geval van de SVGK wordt de review uitgevoerd naar aanleiding van signalen dat de SVGK ten tijde van Henk Krol facturen kunstmatig heeft opgevoerd of uurtarieven heeft hoger gemaakt. Reikwijdte:. De reikwijdte van het onderzoek van de ADR bij de accountant van de SVGK betreft de projectsubsidie "Website 18min en voorlichtingsbrochure LHB- Pagina 1 van 2

8 a a jongeren" over de periode 2008 tot en met 2011 en betrof in totaal Datum juni 2014 Daarnaast heeft OCW twee activ teiten gesubsidieerd in 2008 (Landelijk Kom Uit De Kast Dag en de Veftaling en verspreiding van de heruitgave van de voorlichtingsboekjes "Nederland kent geen homohuwelijk ). De laatste subsidie "Vervolg online ontmoetingsplaats voor minderjarige LHBT-ers - website 18min-eu heeft gelopen van 2012 tot en met begin 20L4. Deze subsidie is ambtshalve vastgesteld op ,04. Omdat deze subsidie niet werd verantwoord heeft OCW deze ambtshalve moeten vaststellen. Doordat er geen verantwoording (en geen accountantsverklaring) is kan de ADR geen review uitvoeren op deze subsidie. Proces van de review:. De ADR gaat vrijdag 13 juni 20L4 de review uitvoeren bij de accountant van de SVGK.. De ADR is op de hoogte van de signalen uit de krant.. Binnen twee weken (na 13 juni 2014) meldt de ADR de eerste bevindingen van de review aan DE. r Aan de hand van de uitkomsten van de review zal DE in overleg met de ADR eventuele vervolgstappen bepalen, welke aan u zullen worden voorgelegd.. De ADR stuurt het rapport van de review naar D.DE en de instellingsaccountant (voor hoor en wederhoor).. De SVGK krijgt bericht van de ADR dat het rapport er is en hij het bij de accountant kan opvragen. Het is aan de accountant het rappoê wel of niet te geven.. OCW zal het reviewrapport niet openbaar maken. Ook niet op grond van de Wet openbaarheid Bestuur (dit is reeds afgestemd met WJZ), Pagina 2 van 2

9 E- Verzonden: CG: Onderwerp: maandao 16 juni :22 Scheele, Carlien; RE: Eerste bevindingen review SVGK en bespreken opties hoe nu verder Hoi In aansluiting van onderstaande mail: Kan je al een tipje van de sluier oplichten welke kant het opgaat? Groetjes Vanr Verzonden: maandaq 16 juni 2014 I6:.0L t CC: Scheele, Carlien; Onderwerp: Eerste bevindingen reviewtúgk en bespreken opt es hoe nu verder Urgentie: Hoog Hoi( Wij zijn uiteraard erg benieuwd naar jullíe bevindingen over jullie bezoek afgelopen vrijdag aan de accountant van de SVGK. Maar daarnaast is het politiek ook heel actueel en heel belangrijk voor M om jullie eerste bevindingen te weten en om alvast te bespreken wat onze volgende stappen kunnen zijn. Kunnen we daarom (gezien de drukke agenda's van een ieder) al een afspraak plannen? Bijvoorbeeld volgende week dinsdag om 16:00 uur? Wij willen bij deze afspraak graag gelijk (woordvoerder M) en (politiek assistent M) uitnodigen, omdat zij het verhaal dan rechtstreeks van jullie horen (en dingen kunnen vragen) ipv dat wij jullie verhaal doorvertellen. Ik hoop dit lukt/mag Groetjes 1

10 Verzonden GC: Onderwerp: dinsdao 17 ir ni 2î1410:39 (AuFi/oCW1); RE: Herstel accountant cneele, Carliertl sp íadr/ocw1) Hallo Ik begrijp date de druk op het proces toeneemt. Ik heb vrijdag met de accountant afgesproken dat hij morgen uitsluitsel geeft over zijn hersteltraject. Ik weet niet of het voor uur gaat lukken. Groeten, -----Oorspronkel ijk bericht Verzonden: ornsdag 17 juni 2014 I o:?n CC: -ì.heele, Carlien; Onderwerp : Herstel accountant Hoi Het verzoek van woordvoering is om alle belangrijke correspondentie per te doen Het verzoek aan jou is of jij kan zorgen dat je het antwoord van de accountant: 1. Morgenochtend voor 10uur krijgt en 2. Per . Kan jij hiervoor zorgen? Groet, 1

11 @) Verzonden: CG: Ondenrverp: dinsdag 24 juni :11 Scheele. Q3 lien gegevensl Hoi Carlien, Accountants: Accountants en adviseurs Telefoon Gr 1

12 (,D L Verzonden: Onderwerp: woensdag 24 september :42 Wob accountant SVGK Van Aan Cc Scheele, Carlien; Betreft accountantsvgk Beste Hans, Vlist, Hans van der Hofman, Feite; Datum donderdag 26 juni 20L4 7I:02:.48 Schutte, Hans Nav het gesprek van afgelopen dinsdag met DE en FEZ over de subsidieverlening aan de stichting vrienden van de gaykrant heb je aanfez gevraagd na te gaan of de betrokken accountant/accountantskantoor uit ook controleverklaringen heeft afgegeven bij andere subsidies die OCW heeft verstrekt. Om antwoord te krijgen op deze vraaq hebben we allereerst contact gehad met de ADR. Die bleken bij het startgesprek bij de review bij. aan hen te hebben gevraagd of ze betrokken zijn bij controleverklaringen van andere OCW-subsidies. leeft daarbij aangegeven dat dit niet het geval is. De ADR heeft geen database/overzicht of iets dergelijks van alle accountantskantoren dle verklaringen afgeven bij OCW-subsidies. Vervolgens is contact geweest met DUO om na te vragen of zij wel een dergelijk overzicht hebben. DUO blijkt jaarlijks in opdracht van de inspectie een overzicht voor de sectoren HO, BVE, VO en PO te maken met welke accountantskantoren de controleverklaringen hebben verzorgd.in deze lijst komt niet voor, DUO heeft voor de overige sectoren niet een dergelijk overzicht. Daarnaast hebben we ook op website van deze accountant gekeken of er ergens een mogelijke link is met OCW. Dit is niet het geval. Deze accountant geeft op de website aan wel een divers klantenbestand te hebben, maar zich te richten op kleinere bedrijven (MKB), startende ondernemers, agrarische bedrijven en de medische beroepsgroep. Dit alles met zwaartepunt in de regio Best- Eindhoven. Alles bij elkaar lijkt het ons vrijwel zeker dat deze accountant geen andere controleverklaringen bij OCW-subsidies heeft afgegeven, maar we weten het niet 100o/o zeker, Wat we niet hebben gedaan is een bredere uitvraag in het departement bij bijvoorbeeld alle F- hoofden. Is dit nog een stap waarvan jij vindt dat we die zouden moeten doen? Groet, Met vriendelljke groet, Minlsterie van OCVII Directie FEZ DG-controller DGHBWE Ri nstraat 50 Postbus BJ Den Haag 1

13 Verzonden: GG: Onderwerp: ounderdag 26 juni :41 Scheele, Carlien RE: accountant SVGK Hoi Carlien, is geregeld! Gr Scheele, Carlien Verzonden: donderdag 26 juni 20t4 L3:44 CC: Onderwerp: Fwd: accountant SVGK Willen jullie deze mail ook opslaan? Dank, carlien Directeur Emancipatie Ministerie van OCW Director Gender and LGBT Equality Ministry of Education, Culture and Science The Netherlands Verstuurd vanaf mijn iphone/sent by l-phone Begin doorgestuurd bericht: 'r Datum: 26 juni 2OI4 ti:o2:47 CEST "Vlist, Hans van der" Kopie: "Scheele, Carlien" Feite" "Hofman, "Schutte, Hans" Onderwerp: accountant SVGK Beste Hans, Nav het gesprek van afgelopen dinsdag met DE en FEZ over de subsidieverlening aan de stichting vrienden van de gaykrant heb je aan FÊZ gevraagd na te gaan of de betrokken accountant/accountantskantoor rit ook controleverklaringen heeft afgegeven bij andere subsidies ore OCW heeft verstrekt. Om antwoord te krijgen op.deze vraag hebben we allereerst contact gehad met de ADR. Die bleken bij het startgesprek bij de review bij aan hen te hebben gevraagd of ze betrokken zijn bij controleverklaringen van andere OCW-subsidies. heeft daarbij aangegeven dat dit niet het geval is. De ADR heeft geen database/overzicht of iets dergelijks van alle accountantskantoren die verklaringen afgeven bij OCW-subsidies. Vervolgens is contact geweest met DUO om na te vragen of zij wel een dergelijk overzicht hebben. DUO blijkt jaarlijks in opdracht van de inspectie een overzicht voor de sectoren HO, BVE, VO en PO te maken met welke accountantskantoren de controleverklaringen hebben verzorgd. In deze lijst komt DUO heeft voor de overige sectoren niet een dergelijk overzicht. ;iet voor.

14 Daarnaast hebben we ook op website van deze accountant gekeken of er ergens een mogelijke link is met OCW. Dit is niet het geval, Deze accountant geeft op de website aan wel een divers klantenbestand te hebben, maar zich te richten op kleinere bedrijven (MKB), startende ondernemers, agrarische bedrijven en de medische beroepsgroep. Dit alles met zwaartepunt in de regio Best-Eindhoven. Alles bij elkaar lijkt het ons vrijwel zeker dat deze accountant geen andere controleverklaringen bij OCW-subsidies heeft afgegeven, maar we weten het niet 100o/o zeker. Wat we niet hebben gedaan is een bredere uitvraag in het departement bij bijvoorbeeld alle F-hoofden. Is dit nog een stap waarvan jij vindt dat we die zouden moeten doen? Groet, Met vriendelijke groet, Ministerie van OCVrI Directie FEZ DG-controf 1er DGHBV,IE Rijnstraat 50 Postbus BJ Den Haag 2

15 Verzonden: Onderwerp: Scheele, Carlien maandag 30 juni :56 FW FYI Oorspron kelijk bericht---- Scheele, Carlien Verzonden: maandag 30 juni :7L CC: Veringa, Jan;- Onderwerp: RE: Schutte, Hans Hallo Wij hebben vanuit DE geen contact met gehad. Daar is vanuit ons geen reden vooren hij heeft ook onr niet benaderd. Het is overigens juist dat het onderzoek van de auditdienst Rijk zich richt op de accountant, want die had destijds een goedkeurende controleverklaring voor het project afgegeven. Maar dat hebben we in diverse overleggen intern OCW al met elkaar gedeeld' -. huidíge bestuur is de enige die kan proberen de schade op Er zijn nu 2 sporen; te verhalen. Het 1, De Stichting heeft tot uiterlijk 9 juli de tijd om met zijn zienswijze te komen nu de minister heeft aangekondigd dat ze voornemens is de subsidie op nihil te stellen. We moeten tot die datum wachten op reactie van de stichting. Z, lf treo net weer gebeld met de ADR. De ADR heeft de accountant tot 4 juli u de tijd gegeven om met een reactie te komen op het concept auditrapport (in een eerdere mail van de ADR was overigens sprake van 3 juli maar het blijkt dus 4 juli te zijn). Er zijn meerdere mogelijkheden: -de áccountant keurt het rapport goed. In dat geval mag de ADR het rapport per ommegaande aan DE verstrekken -de accountant keurt het rapport niet goed. In dat geval zal de ADR zijn reactie bekijken en ook bezien of hij dit goed onderbouwd heeft, Ik krijg het rapport dan (nog) niet' -de accountant vraagt extra tijd om naar het rapport te kijken. In dat geval moet de ADR hem meer tijd geven. Hiervoor staat geen wettelíjke termijn. Oê atcountant heeft in ieder geval aangegeven dat hij met een rapport van bevindingen zal komen. pas als we de inhoud daarvan kennen kunnen we volgende stappen bepafen. Als de bevindingen slaan op de bonnetjes en administratie die de ADR al gezien heeft zijn er geen nieuwe feiten, maar als de accountant met nieuwe bonnetjes of feiten komt aanzetten is het aan DE om te bepalen of we willen dat de ADR daar opnieuw naar kijkt en conclusies trekt. Kortom, we zullen dus zowel 4 juli als 9 juli moeten afwachten om te kunnen bepalen welke volgende stappen gezet zullen moeten worden. Groet, Carlien -----Oorspronkelijk bericht----- ' Verzonden: maandag 30 juni :13 Scheele, Carlien CC: 1

16 Onderwerp: Dag Carlien, Een Vandaag heeft van /ernomen dat minister komende dagen met een brief komt waarin staat dat het onderzoek vd auditdienst niet om hem gaat maar om de accountant. Is er vanuit OCW contact met hem geweest? Waar doelt cp? Kunnen Jullie planning maken voor komende dagen? Wanneer verwachten we ADR rapport? Welke route legt dit rapport af voordat wij het krijgen, etc. Dank alvast. Met hartelljke groet, 2

17 I Verzonden: Onderwerp: vrijdag 27 juni :42 Scheele, Carlien; aangetekende brieven SVGK Goedemorgen, De stand van zaken van de aangetekende brieven SVGK: meneer Derksen moet hem nog ophalen bij hem in de buurt, en meneer van der Stoel heeft de brief al vanaf 2t/0. Met vriendelijke groeten, 1

18 I Verzonden: CC: Onderwerp: donderdag 3 juli :18 Scheels. Carlien morgen 12uur update svz accountant SVGK Hoi Carlien, Ik heh lgesproken. Hij laat ons morgen om 12u weten of de accountant van de SVGK akkoord is met het conceptrapport van de ADR of dat de ADR uitstel heeft gegeven en n dat geval voor hoe lang. gaat morgenochtend in overleg intern en met WIZ een redelijke termijn bepalen voor het geval de accountant uitstel vraagt. Dit hangt ook van de reden van het gevraagde uitstel af. Er is jurísprudentie over wat een redelijke termijn voor accountants is, dus dat wil graag biiwjz na9aan. 1

19 t -7 -/ I Verzonden: CG: Onderwerp: vrijdag + luli iot+ lo:,+a Scheele, Carlien Re: morgen l2uur update svz accountant SVGK 'belde mij. De accountant heeft een paar bespreekpunten nav het rapport. een afspraak gemaakt.,neemt maandag weer contact met mij op om de uitkomst daarvan te melden. Dus ik hoop woensdag ook uitsluitsel van de ADR te hebben heeft daarvoor voor aanstaande maandag Groetjes Op 3 jul. 2O'J.4 om 23:33 heeft "Scheele, Carlien"' het volgende geschreven Ok, fijn. Dank Op 3 jul. 2OI4 om 13:17 heeft! geschreven: r het volgende Hoi Carlien, Ik heb f gesproken Hij laat ons morgen om 12u weten of de accountant van de SVGK akkoord is met het conceptrapport van de ADR of dat de ADR uitstel heeft gegeven en in dat geval voor hoe lang. gaat morgenochtend in overleg intern en met WIZ een redelijke termijn bepalen voor het geval de accountant uitstel vraagt. Dit hangt ook van de reden van het gevraagde uitstel af. Er is jurisprudentie over wat een redelijke termijn voor accountants is, dus dat wil graag bij WJZ nagaan. Groetjes 1

20 ls Verzonden Onderwerp Bijlagen: vrijdag 4 juli :49 Scheele, Carlien;r'" zienswijze SVGK bestuur is ontvangen De Minster van Onderuvijs.docx -----Oorspron kel ijk bericht----- Verzonden: vrijdag 4 juli 2OL4 B:32 ' Onderwerp: ziens SVGK Geachte heer Bijgaand treft u aan de zienswijze van de vereffenaars inzake het voornemen subsidie terug te vorderen, De zienswijze is ook per post aan de minister gestuurd. Met vriendelijke groeten, namens de vereffenaars, 1

21 De Minster van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Mevrouw J. Bussemaker Directie Emancipatie Postbus L OO BJ DEN HAAG Amsterdam,4juli20L4. Betr. Zienswijze t.a.v. de herziening vaststelling subsidie Opstart digitale ontmoetingsplaats minderjarige homoseksuele jongeren OOI2 uw ref. D Geachte mevrouw Bussemaker ln uw brief van L8 juni 2014, met bovengemeld onderwerp en referentie, verzoekt u ons onze zienswijze te geven op uw voorgenomen besluit om uw beschikking van 5 december 2Ot2 te herzien Uw besluit houdt kortweg in dat u de in deze beschikking vastgestelde subsidiebedragen zult terugvorderen. De reden hiervoor is grotendeels gelegen in de bevindingen van de ADR, vanuit een review uitgevoerd bij de accountant van de SVGK die een controleverklaring heeft afgegeven bij de indiening van de stukken die tot de vaststelling van het subsidie heeft geleid. Wij zijn niet in kennis gesteld van deze bevindingen. Allereerst delen wij u mede dat de Stichting Vrienden van de Gaykrant bij bestuursbesluit in februari j.l. is ontbonden. De leden van het laatst zittende bestuur treden thans op als vereffenaars van de Stichting Vrienden van de Gaykrant (hierna: SVGK) in liquidatie. De vereffenaars zijn en waren noch verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de aan u verstrekte gegevens, met de -thans ingetrokkenaccountantsverklaring, die ertoe geleid hebben dat de subsidiebeschikking op 5 december 2OI2 werd vastgesteld. Ruim voor uw bríef, die uw zienswijze bevat, is een vereffeningsplan voor de stichting in liquidatie opgesteld, dat ertoe heeft geleid dat de twee bekende crediteuren een door hen aanvaard schikkingsvoorstel is gedaan. Het vermogen van de stichting is thans vrijwel nihil. Voorts brengen de voormalige leden van de SVGK het volgende onder uw aandacht. Reeds in februari 2013 hebben twee toen in functie zijnde bestuursleden van de SVGK, mevrouw A.L.E.C van der Stoel en de heer P.J. Derksen, de heer' zittend voorzitter, verzocht terug te treden. De heer hield zich niet aan de statuten van de SVGK. Erwerden geen regulier geagendeerde vergaderingen gehouden, er was geen geëigende administratie, en zijn handelwijze ten aanzien van de voorwaarden van uw subsidiebeschikking ten aanzien van de opstart digitale ontmoetingsplaats minderjarige homoseksuele jongeren was zodanig dat deze twee bestuurleden daarvoor geen verantwoordelijkheid wilden of konden dragen.

22 ln maart 2013 is uw directie Emancipatie door hen van een en ander in kennis gesteld en is uw directie verzocht de subsidie op te schorten. Medio 2013 is vervolgens verzocht de subsidie te stoppen. De leden van het bestuur hebben vervolgens de administratie, waaronder correspondentie per aangetroffen met het webhosting bedrijf, dat de website 18- beheerde. Uit deze correspondentie bleek zonneklaar dat de heer dit bedrijf verzocht om alle rekeningen voor de Best Publishing Group, uitgever van de Gaykrant en inmiddels failliet verklaard, te naam te stellen van de SVGK, waar deze ten laste konden worden gebracht van de door u verstrekte subsidie. Ook hiervan is uw directie Emancipatie op de hoogte gesteld. ln juli 2013 is het toen fungerende bestuur op statutaire sterkte gebracht door de benoeming van Mevrouw B.H. Pijl tot voorzitter. Nadat de vermoedens ten aanzien van wellicht frauduleus handelen door de voormalig voorzitter Joor de rudimentaire admínistratie en boekhouding, en op basis van genoemde correspondentie vastere vorm aannam, heeft het toen zittende bestuur de heer verantwoordelijk en aansprakelijk gesteld voor alle materiële en immateriële gevolgen die de SVGK nog zou ondervinden dan wel kunnen ondervinden van zijn handelen in zijn periode als voorzitter van de SVGK. De heer,heeft de ontvangst van deze aansprakelijkstelling bevestigd, en zijn verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid niet ontkend of weerlegd, noch zijn handelwijze of na latigheden bestreden. Onze zienswijze op uw besluit, als in de aanhef van deze brief vermeld, is dat bij handhavingvan de intrekking van uw subsidievaststellíng en terugvordering van de verstrekte bedragen tot en met december 2012, u de heer aansprakelijk dient te stellen en van hem persoonlijk de subsidie dient terug te vorderen. Hoogachtend, namens de vereffenaars Pijl, Van der Stoel en Derksen, Anne Lize E.C. van der Stoel

23 Verzonden: GG: Onderwerp Urgentie: vriidag 4 iuli :15 Scheele, Carlien; SVGK- zienswijze - 2 Hoog Beste collega's De zienswijze svp niet (intern) verspreiden omdat eerst met WJZ gekeken wordt naar de inhoud ben 1

24 Verzonden: Onderwerp: maandaq 7 iuli :35 Ter info:afspraak ADR en accountan-imorgen 15u Ter info! Veel plezier bij de cursus/ Groetjesr Verzonden: maandag 7 juli 2014 L3:34 ' -ADR/OCWl)' CC: Scheele, Carlien; Onderwerp: RE: afspraak voor vandaag gelukt? Jammer dat het niet gelukt is voor vandaag. Dank je wel voor het doorgeven. Wil je mij morgen mailen (ipv bellen zoals we hadden afgesproken. Ik ben misschien lastig bereikbaar morgen) wanneer wij jullie rapport kunnen verwachten? Groetjes \ADR/OCWI) Verzonden: maandag 7 juli :27 Onderwerp: RE: afspraak voor vandaag gelukt? Hallo Het is niet gelukt om vanochtend de afspraak te maken. Wij spreken morgen om 15:00 met de accountant over zijn reactie. Groeten, t Verzonden: maandag 7 juli 20L4 B:47 r ](non/ocwr) Onderwerp: afspraak voor vandaag gelukt? Hoi, 1

25 Goedemorgen! Is de afspraak voör-vandaag gelukt met de accountant van de SVGK? En zo ja, hoe laat staat hij? Groetjes.,4 2

26 Verzonden: GC: Onderwerp: Scheele, Carlien dinsdag B juli B:30 SVGK Hoi' en Net PO met M gehad. Zienswijze van de SVGK met haar gewisseld en haar gemeld dat de ADR en de accountant inmiddels uit enkele misverstanden ro dom het ADR rapport zijn en ik het rapport morgen eind van de dag of donderdagochtend verwacht. Groet, Carlien I

27 Verzonden: Onderwerp: àonderdaq 10 juli :29 RE: Definitief reviewrapport account SVGK Hoi deze is opslagen onder Gr' Verzonden: donderdag 10 juli 20L4 ti:26 Onderwerp: FW: Definitief reviewrapport account SVGK Lukt het jou om als inkomend doc in E-dOc te zetten? Scheele, Carlien Verzonden: woensdag 9 juli 20L4 17:27, CC:, Onderwerp: Fwd: Definitief reviewrappoft account SVGK Beste Hierbij het rapport van de ADR. De conclusie blijft inderdaad ongewljzigd. V/il jij ernaar kijken? Wij zullen hetzelftle doen. Ik verspreid het (vooralsnog) niet breder dan de in deze mail geadresseerde collega's. regt de laatste hand aan de conceptbeschikking. Die leg ik je morgenochtend dan ook voor als je het goed vindt. Fijne avond, groet, Carlien Begin doorgestuurd bericht: \(ADR/OCWI)' Datum: 9 juli :01:45 GMT+02:00 Aan : "'S cheele, Carlien"' (c. Onderwerp : Definitief reviewrapport Beste Carlien, Het proces van hoor en wederhoor hebben wij hedenmiddag afgerond. Hierbij ontvang je het definitieve rapport dat hedenmiddag naar de externe accountants is gestuurd. Groeten, Scheele, Carlien Verzonden: dinsdaq B iuli :39 (ADR/OCWI), Onderwerp: PO met minister heb om 17 u afspraak met haar. Zou fijn zljn voor die tijd even van je te horen. Gr Carlien 1

28 Directeur Emancipatie Ministerie van OCW Tel: Director Gender and LGBT Equality Ministry of Education, Culture and Science The Netherlands Tel: Verstuurd vanaf mijn iphone/sent by I-phone 2

29 6e) Verzonden: GC: Onderwerp donderdag 10 iuli :06 Scheele- Carlien; Walraven, Jantina schriftelijke reactie acc SVGK Nog even per mail voor iedereen: Ik heb 3evraagd om de schriftelijke reactie van de accountant van de SVGK. Dit wil hij niet zomaar geven. Er staat namelijk vertrouwelijk op en is aan de ADR gericht (en zij zijn geen onderdeel OCW), Als wij het echt nodig hebben gaat hij in overleg met WIZ om te kijken of hij het mag $even. Hij heeft wel de mail met de intrekking van de controleverklaring doorgestuurd' (mail van. Carlien op woensdag 18 juni :10). aan Groetjes iurist / directiecontroller I Directie Emancipatie I Ministerie van Onderwiis. Cultuur en Wetenschap I k*t,."rt SO t ZOè-etàge op of rond kamdr 07.O47 I IPC 5500 I Postbus BJ 's-gravenhage E: ---I werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag op kantoor, woensdag en vrijdag halve dag tnuls 1

30 1o Verzonden: Onderwerp: Bijlagen: Bussemaker, Jet woensdag 18 juni :17 jan nagel RE: Subsidieonderzoek Henk Krol datumcorrectie EDOC-# v1-review_projectsubsidie-Stichting-Vrienden-van-de-G ay-kra docx Geachte heer Nagel, In reactie op uw mail van afgelopen maandag en dinsdag, bijgaand de brief zoals deze op dit moment naar de Tweede Kamer wordt verzonden. Met vriendelijke g roet, let Bussemaker -----Oorspronkel ijk bericht----- jan nagel I Verzonden: dinsdag 17 juni 2OI4 20:25 Bussemaker, Jet Onderwerp: FW: Subsidieonderzoek Henk Krol datumcorrectie Correctie: eerste regel punt 4. Dinsdag 7 mei moet zijn dinsdag 7 juni -----Oorspron kelij k bericht----- jan nagel [ - Verzonden: maandag 16 juni :45 Onderwerp: Subsidieonderzoek Henk Krol Geachte minister, beste Jet, Bij deze wil ik graag mijn opvatting verduidelijken ten aanzlen van een (mogelijk) onderzoek inzake subsidie Henk Krol. i, Võorópstel ik met grote nadruk dat als er van misbruik of fraude sprake is dat dit vervolgd dient te worden en dat misbruikte gelden dan teruggevorderd moeten worden. Hierover is geen enkel misverstand mogelijk. 2. Hoewel het voor de beoordeling van de echte feiten geen verschil mag maken, wil ik toch wijzen op enkele gegevens die in de publiciteit rond dezezaak een rol spelen, De zaken die spelen (inclusief de premieãffãire pensioenen medewerkers) dateren vanuit een periode dat Henk Krol nog niet actief was in SgPLUS. Zij waren bekend bij degenen die later de zaken naar buiten hebben gebracht' Er kwam geen enkel signaal toen Henk Krol in 2011 Statenlid werd, geen enkel signaal toen hij lijsttrekker werd voor de Tweede Kamerverkiezingen, er werd niets gehoord toen hij in september 2012 Tweede Kamerlid en fractievoorzitter werd. Opmerkelijk: het Volkskrantverhaal over de afdracht pensioenpremies kwam zes dagen nadat voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester hoofdbestuur SOPLUS moesten opstappen. 3. Duidelijk bewijsbaar is de band tussen de journalist (Algemeen Dagblad), (Vrienden van de Gaykrant) en (Tweede Kamerlid) 12maart2OI4 is de nationale boomfeestdag. Directeur.i:s planter. Hij plaatst de foto zelfs op de voorpagina van zijn nieuwe website op donderdag 12 juni 2074 (zie hieronder) 18 april ZOt+ þuolicatie door in het AD: Zelfs seksshop tkreeg subsidiegeld' Bron 18 april 2OI uur De Balie Amsterdam Bijeenkomst Politieke Junkies. Jury: - 7 mei 2OL4: Interview I Coorj i in AD. Het artikel "Krol heeft gelijk: ik ben inhoudelijk beter" gaat bijna uitsluitend over Krol en is nogal negatief in dat opzicht 9 mei 2074: Artikel AD, "ldat er inderdaad een onderzoek komt' 1

Chronologisch feitenonderzoek

Chronologisch feitenonderzoek Chronologisch feitenonderzoek 1. Medio juni 2001 De heer De Jong van hogeschool Delta BV neemt telefonisch contact op met de financiële afdeling van de directie HBO naar aanleiding van het Hobeon onderzoek.

Nadere informatie

ONTVANGEN 19 SKI 2010

ONTVANGEN 19 SKI 2010 PO ONTVANGEN 19 SKI 2010 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Fontys Hogescholen College van bestuur t.a.v, mevrouw E.C. Meijer Postbus 347 5600

Nadere informatie

doc. 9 10.2.e igz igz igz Ter info en archivering. Groet, Geachte

doc. 9 10.2.e igz igz igz Ter info en archivering. Groet, Geachte doc. 9 Verzonden: dinsdag 10 maart 2015 17:36 Onderwerp: igz igz FW: vervolg informatieverstrekking casus injectienaalden Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus: Opvolgen Gemarkeerd Ter info en archivering.

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

cto Hó O N T V A N G E N 19 SEP Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Codarts Mevrouw W Franchimon Kruisplein CC ROTTERDAM

cto Hó O N T V A N G E N 19 SEP Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Codarts Mevrouw W Franchimon Kruisplein CC ROTTERDAM O N T V A N G E N 19 SEP. 2016 cto Hó Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Codarts Mevrouw W Franchimon Kruisplein 26 3012 CC ROTTERDAM Datum 2 8

Nadere informatie

""'"angen J 6 FEB. is

'angen J 6 FEB. is cm CONhlECTIEF Gemeente Eindhoven T.a.v. de Gemeenteraad Postbus 90150 5600 RB EINDHOVEN AANTEKENEN ""'"angen J 6 FEB. is POSTADRES Postbus 6190 5600 HD Eindhoven BEZOEKADRES Fazantlaan 3 5613 CA Eindhoven

Nadere informatie

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op vragen van de leden Roemer (SP), Klaver (GL) en Pechtold (D66) d.d. 20 februari 2017, kenmerk 2017Z02784.

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op vragen van de leden Roemer (SP), Klaver (GL) en Pechtold (D66) d.d. 20 februari 2017, kenmerk 2017Z02784. > Retouradres Postbus 20001 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Minister-President Binnenhof 19 2513 AA Den Haag Postbus 20001 2500

Nadere informatie

COH O. ONTVANGEN 2 5 APR. Ï.01B Ministerie van Onderwijs, Cultuur en. Wetenschap

COH O. ONTVANGEN 2 5 APR. Ï.01B Ministerie van Onderwijs, Cultuur en. Wetenschap COH O ONTVANGEN 2 5 APR. Ï.01B Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap >Retouradres Postbus 16375 2500 BI Den Haag Hogeschool INHolland T.a.v. de heer H. de Deugd Postbus 85498 2508 CD DEN HAAG

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan partijen betrokken bij de Stichting Directie Uitvoeringstal

Nadere informatie

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl Lelystad, 9 oktober 2015 Onderwerp: Aftreden GMR Geachte leden van de gemeenteraad van Lelystad, De gemeenschappelijke

Nadere informatie

Datum 1 juli 2010 Betreft Vragen van het lid Bashir over onduidelijkheid rond ontwijking van btwafdracht

Datum 1 juli 2010 Betreft Vragen van het lid Bashir over onduidelijkheid rond ontwijking van btwafdracht > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Uw brief (kenmerk) 23 april 2010 (2010Z07393) Bijlagen Datum 1 juli 2010 Betreft

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

3440AM520. Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).. Postbus AM WOERDEN

3440AM520. Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).. Postbus AM WOERDEN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).. Postbus 520 3440 AM WOERDEN 3440AM520 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Noorderpoort Groningen Postbus 530 9700AM GRONINGEN 9700AM530 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ.

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Logistiek Expertise Centrum Regio Zwolle Emmastraat 8 8011AG ZWOLLE 8011AG8 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509

Nadere informatie

Auditdienst Rijk Ministerie van Financiën. Onderzoeksrapport Met betrekking tot de door de ADR uitgevoerde review van de steekproef Wtcg 2014

Auditdienst Rijk Ministerie van Financiën. Onderzoeksrapport Met betrekking tot de door de ADR uitgevoerde review van de steekproef Wtcg 2014 Auditdienst Rijk Ministerie van Financiën Onderzoeksrapport Met betrekking tot de door de ADR uitgevoerde review van de steekproef Wtcg 2014 Colofon Titel Uitgebracht aan Onderzoeksrapport Met betrekking

Nadere informatie

Onderwerp: Brief d.d. 12 februari 2014 inzake "Karel de Grotelaan 6 Bergen" Brief aan College NL Karel de Grotelaan 10 februari 2014.pdf; scan0090.

Onderwerp: Brief d.d. 12 februari 2014 inzake Karel de Grotelaan 6 Bergen Brief aan College NL Karel de Grotelaan 10 februari 2014.pdf; scan0090. Van: NedraLux B.V. [andre@nedralux.nl] Verzonden: donderdag 27 februari 2014 14:59 Aan: Bureau griffier Gemeente Bergen NH Onderwerp: Fwd: Brief d.d. 12 februari 2014 inzake "Karel de Grotelaan 6 Bergen"

Nadere informatie

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 1 ALGEMEEN 1.1 Doel en reikwijdte van het controle- en rapportageprotocol Dit controle- en rapportageprotocol

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie www. rijksoverheid. nl/ven] 2511 DP Den Haag 2500 EM Den Haag Postbus 20301 Turfmerkt 147 Sector Juridische Zaken Juridische Zaken Directie Wetgeving en > Retouradres Postbus 20301 2500 H Den Haag Palna

Nadere informatie

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier.

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. Datum Onderwerp advies Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door Geachte -------------------------, Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. De

Nadere informatie

Aandeelhouderscommissie Eneco

Aandeelhouderscommissie Eneco Ter attentie van de aandeelhoudersvertegenwoordigers van Eneco Groep N.V. in de Colleges van Burgemeester en Wethouders Rotterdam, 25 april 2017 Aankondiging van het consultatieproces over het aandeelhouderschap

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 340 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 16006 2500 BA Den Haag Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) Stichting De Kern pel Tav. het bestuur Postbus 16006

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justide

Ministerie van Veiligheid en Justide > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directie Wetgeving en Sector documenten berusten met de door u gevraagde informatie. Dit besluit wordt hieronder toegelicht. Besluit Wettelijk kader beslistermijn

Nadere informatie

_ eir u.._ kaaer van cut samenwerkingsverband op als penvoerder. Ministerie van Economische Zaken

_ eir u.._ kaaer van cut samenwerkingsverband op als penvoerder. Ministerie van Economische Zaken \We rt..x67-fn Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Directoraat-generaal Natuur & Regio Directie Natuur en. Blodiversiteit Bezoekadres Bezuldenhoutseweg 73 2594

Nadere informatie

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 63717 23 mei 2016 Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 Nr.RB2016030/RB2013232

Nadere informatie

Ik mail om een nieuwe afspraak te maken voor het inzien van mijn dossier. Ik kan volgende week ma, di en woe.

Ik mail om een nieuwe afspraak te maken voor het inzien van mijn dossier. Ik kan volgende week ma, di en woe. Van: George Maat < Verzonden: donderdag 17 december 2015 15:02 Onderwerp: RE: Verzoek om inzage Feitenrelaas Urgentie: Hoog Beste, Ik mail om een nieuwe afspraak te maken voor het inzien van mijn dossier.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Vragen ex art. 61 RvO van de fractie Heusden Eén inzake organisatorische en financiële problemen stichting de Voorste Venne

Vragen ex art. 61 RvO van de fractie Heusden Eén inzake organisatorische en financiële problemen stichting de Voorste Venne College Onderwerp: V200900925 Vragen ex art. 61 RvO van de fractie Heusden Eén inzake organisatorische en financiële problemen stichting de Voorste Venne Collegevoorstel Inleiding: De fractie Heusden Eén

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

Bezwaarschriftenprocedure

Bezwaarschriftenprocedure Informatie over de bezwaarschriftprocedure Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, overweegt een bezwaarschrift in te dienen of tegen een aan u verleende vergunning bezwaar is gemaakt dan kunnen wij

Nadere informatie

Controleplan Project- verantwoordingen. Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle

Controleplan Project- verantwoordingen. Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle Controleplan Project- verantwoordingen Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle Inleiding De afdeling Audit en Interne Controle (AIC) controleert in opdracht van het College van Bestuur de projectverantwoordingen

Nadere informatie

1.1. Beklaagde heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor het leveren van 1.600 refurbished PC's.

1.1. Beklaagde heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor het leveren van 1.600 refurbished PC's. Advies 156 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor het leveren van 1.600 refurbished PC's. 1.2. In het Pakket van Eisen Refurbished PC(*) is met betrekking

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag stichting OOMT Postbus 491 3990GG HOUTEN 3990GG491 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Bestuurlijk Overleg Almere. onderzoek Digidoor; eindoordeel

Bestuurlijk Overleg Almere. onderzoek Digidoor; eindoordeel POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Bestuurlijk Overleg Almere DATUM 27 mei 2005

Nadere informatie

onderzoek financiële administratie PBR

onderzoek financiële administratie PBR onderzoek financiële administratie PBR januari 2015 definitief 1 aanleiding In 2014 heeft de Rekenkamer Rotterdam een onderzoek uitgevoerd naar integriteitrisico s in het subsidieproces. Met dit onderzoek

Nadere informatie

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O NS Stations Legal GEHEIMHOUDINGSVERKLARING/DISCLAIMER Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O Inzake object voormalig

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT bij Stichting VU-VUmc (Dhr. L.M. Bouter) Plaats: Utrecht Bestuursnummer: 75792 Onderzoeksnummer: 276697 Datum onderzoek: najaar 2014 Datum vaststelling: 28 april

Nadere informatie

Het Bestuur van de Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Postbus ZH VOORHOUT. t.a.v. de heer drs. H. Kelderman. Datum

Het Bestuur van de Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Postbus ZH VOORHOUT. t.a.v. de heer drs. H. Kelderman. Datum a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Het Bestuur van de Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Postbus 98 2215 ZH VOORHOUT t.a.v. de heer drs. H. Kelderman Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Algemeen Dagblad T.a.v. Postbus TC ROTTERDAM

Algemeen Dagblad T.a.v. Postbus TC ROTTERDAM 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Algemeen Dagblad T.a.v. Postbus 8983 3009 TC ROTTERDAM Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj Contactpersoon

Nadere informatie

Datum 11 september 2014 Betreft antwoorden vragen over brief inzake maatregelen ter versterking van de handhaving van de studiefinanciering

Datum 11 september 2014 Betreft antwoorden vragen over brief inzake maatregelen ter versterking van de handhaving van de studiefinanciering >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Sector Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Datum 19 april 2017 Brief aan de Kamer met beantwoording Kamervragen van het lid Van Dijk (SP) over promotiefraude aan Tilburg University.

Datum 19 april 2017 Brief aan de Kamer met beantwoording Kamervragen van het lid Van Dijk (SP) over promotiefraude aan Tilburg University. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

B i j l a g e 2 : O n t v a n g e n o v e r l e g - e n i n s p r a a k r e a c t i e s

B i j l a g e 2 : O n t v a n g e n o v e r l e g - e n i n s p r a a k r e a c t i e s B i j l a g e 2 : O n t v a n g e n o v e r l e g - e n i n s p r a a k r e a c t i e s Jan-Ale van der Ploeg Onderwerp: FW: Reactie op voorontwerp bestemmingsplan Boksum Van: Jelly van der Kloet [mailto:jvanderkloet@wetterskipfryslan.nl]

Nadere informatie

Subsidieovereenkomst met betrekking tot project Project nummer..

Subsidieovereenkomst met betrekking tot project Project nummer.. Subsidieovereenkomst met betrekking tot project Project nummer.. De ondergetekenden: 1. Stichting IT Projecten, statutair gevestigd te Nijmegen en kantoorhoudende te (6536 CG) Nijmegen, aan de Weezenhof

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Inspectierapport Centrum Kinderpret (KDV) Rolklaverpad 21 23 1314PD ALMERE Registratienummer 619935169

Inspectierapport Centrum Kinderpret (KDV) Rolklaverpad 21 23 1314PD ALMERE Registratienummer 619935169 Inspectierapport Centrum Kinderpret (KDV) Rolklaverpad 21 23 1314PD ALMERE Registratienummer 619935169 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 29-01-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

&,/u rho/ia. ïyï ALG TIV EN E 5U 85: DI TVTRGRDTNI NG. Gemeente Ma*srrichr. C TM EENTT MAASTR:il+-iT?O].5 VÊRSIE INSPRAAK - 26.6-2014.

&,/u rho/ia. ïyï ALG TIV EN E 5U 85: DI TVTRGRDTNI NG. Gemeente Ma*srrichr. C TM EENTT MAASTR:il+-iT?O].5 VÊRSIE INSPRAAK - 26.6-2014. &,/u rho/ia ;i *s * ïyï Gemeente Ma*srrichr ALG TIV EN E 5U 85: DI TVTRGRDTNI NG C TM EENTT MAASTR:il+-iT?O].5 VÊRSIE INSPRAAK - 26.6-2014 Algemene subsidieverordening gemeente Moostricht 2015 Algemene

Nadere informatie

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Deze uitvaartverzekering is onderdeel van uw ABN AMRO Pakketverzekering. Waarvoor is deze verzekering? Met deze verzekering betalen we een bedrag als degene die verzekerd

Nadere informatie

Bestuursreglement ThuisZorg Maatschappij

Bestuursreglement ThuisZorg Maatschappij Artikel 1 - Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld als richtlijn en ter aanvulling op de bestuurlijke taak- en rolverdeling, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden opgenomen in de statuten van de

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 24 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 24 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR FINANCIËLE ASPECTEN BIJ STICHTING MEERWERF BASISSCHOLEN TE DEN HELDER (41858)

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR FINANCIËLE ASPECTEN BIJ STICHTING MEERWERF BASISSCHOLEN TE DEN HELDER (41858) RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR FINANCIËLE ASPECTEN BIJ STICHTING MEERWERF BASISSCHOLEN TE DEN HELDER (41858) Utrecht, juni 2013 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een specifiek onderzoek

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Versie 1.0 Datum: 10 februari 2010 Herzien: Onderwerp: Van toepassing op: Status: Relevante wet en regelgeving:

Nadere informatie

Datum 31 juli 2015 Onderwerp Eerste deelbesluit wob-verzoek ICT-incidenten. Geachte

Datum 31 juli 2015 Onderwerp Eerste deelbesluit wob-verzoek ICT-incidenten. Geachte 1 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.nctv.nl Bijlagen 2 Onderwerp Eerste deelbesluit wob-verzoek ICT-incidenten Bij beantwoording

Nadere informatie

Welke stukken ontbraken er in het incomplete dossier dat professor Maat bij de eerst inzage te zien kreeg?

Welke stukken ontbraken er in het incomplete dossier dat professor Maat bij de eerst inzage te zien kreeg? Verzonden: dinsdag 19 januari 2016 13:28 Aan: ' - BD/NCTV/PDCT/PBI';. - BD/NCTV'; CC: '. - BD/NCTV/PDCT/VS'; Onderwerp: RE: Nieuwe Kamervraag inzake het feitenrelaas over professor Maat Beste Ik weet niet

Nadere informatie

Klachtenregeling en klachtencommissie. Haagse Beek organisatieadvies

Klachtenregeling en klachtencommissie. Haagse Beek organisatieadvies Klachtenregeling en klachtencommissie Haagse Beek organisatieadvies Klachtenregeling en Klachtencommissie Waarom een klachtenregeling en klachtencommissie? De directie van Haagse Beek organisatieadvies

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Van: Aan: Onderwerp: Brief gemeente Utrechtse Heuvelrug met zienswijze Noordvleugelprovincie Datum: dinsdag, 1 oktober 2013 14:05:40 Bijlagen: Verzonden brief UH met Zienswijze Noordvleugelprovincie.pdf

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Sector Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres: Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2008

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2008 Het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek; gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Regio Achterhoek van 22 oktober 2008; BESLUIT: vast te stellen de navolgende Algemene Subsidieverordening

Nadere informatie

Ons kenmerk U14-047493 Beh. door J.W. Labruyere Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, Beleid, Reg ie & Projecten 1

Ons kenmerk U14-047493 Beh. door J.W. Labruyere Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, Beleid, Reg ie & Projecten 1 ~. Geme Bergen op Zoom -----::>--- ~ ~ 1 De Fractie van de BSD De heer Van der Kallen en de heer Van den Kieboom Nieuwstraat 4 4611 RS Bergen op Zoom l lllll llllll lllll llll llllll lllll lllll lllll

Nadere informatie

gemeente AM. O (Z JKop,'ie Nummer Ontvangstbev. sl wesk: onze referentie dir/gh/wl

gemeente AM. O (Z JKop,'ie Nummer Ontvangstbev. sl wesk: onze referentie dir/gh/wl directie Kruisbergseweg 25 postbus 1 69, 7000 AD Doetinchem telefoon (0314) 32 99 11 telefax (0314)32 39 43 gemeente AM. O (Z JKop,'ie Nummer Ontvangstbev. sl wesk: s I ï n g e I a n d ziekenhuis Aan het

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 16 juni 2014, nummer 2014-046; (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 7 oktober 2014) overwegende dat - het juridisch

Nadere informatie

Uw brief van. 22 juni 2004

Uw brief van. 22 juni 2004 logoocw Het bestuur van de Stichting Handicap + Studie Postbus 222 3500 AE Utrecht Den Haag Ons kenmerk 23 augustus 2004 BGS/UGE-04/77336 Uw brief van 22 juni 2004 Onderwerp subsidie Impuls 2004, deel

Nadere informatie

Datum 2 november 2016 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Omtzigt over het telefonisch intrekken van bezwaren

Datum 2 november 2016 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Omtzigt over het telefonisch intrekken van bezwaren > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

2o'b. CVttP ONTVANGEN 2 0 OKT VJ0On\ Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2o'b. CVttP ONTVANGEN 2 0 OKT VJ0On\ Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2o'b VJ0On\ ONTVANGEN 2 0 OKT. 2016 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap A-4 CVttP >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Hogeschool Rotterdam College van bestuur t.a.v. de heer M.J.G.

Nadere informatie

Klachtenbehandeling Vrijwaard

Klachtenbehandeling Vrijwaard 2015 Klachtenbehandeling Vrijwaard MOGELIJKHEDEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT Inleiding klachtenprocedure Vrijwaard is een organisatie die constant op zoek is naar verbetering. In dit document staat

Nadere informatie

Basisbeschikking Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen

Basisbeschikking Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen Aan NBTC T.a.v. de heer F. van Driem, directeur Postbus 458 2260 LEIDSCHENDAM Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 28 juni 2004 O/REB/BEST 4041694.b21 Onderwerp Basisbeschikking Nederlands Bureau voor

Nadere informatie

Page 1 of 5. Materieel is het waarschijnlijk allemaal hetzelfde, maar dit is hoe het is gegaan. Met vriendelijke groeten,

Page 1 of 5. Materieel is het waarschijnlijk allemaal hetzelfde, maar dit is hoe het is gegaan. Met vriendelijke groeten, Page 1 of 5 Verzonden: dinsdag 19 januari 2016 13:16 CC: Categorieën: Categorie Oranje Hi Vorige week hebben we het er ook over gehad, ik snap wat je zegt, maar het is nu eenmaal zo dat het niet in deze

Nadere informatie

Postbus AA Dordrecht Crownpoint _..,,,. _.. _. Spuiboulevard 336 Rijksgebouwendienst Directie Projecten Ir. W.J.H. Kalkhoven.

Postbus AA Dordrecht Crownpoint _..,,,. _.. _. Spuiboulevard 336 Rijksgebouwendienst Directie Projecten Ir. W.J.H. Kalkhoven. Publieksdiensten Dordrecht Postbus 8 3300 AA Dordrecht Bezoekadres Crownpoint _..,,,. _.. _. Spuiboulevard 336 Rijksgebouwendienst Directie Projecten Ir. W.J.H. Kalkhoven 3311 GR Dordrecht Postbus 20952

Nadere informatie

Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA

Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA contractnummer.. versie 0.5 Datum:.. 2015 Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu Programmadirectie Beter Benutten Plesmanweg

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 juli 2002 Rapportnummer: 2002/218

Rapport. Datum: 22 juli 2002 Rapportnummer: 2002/218 Rapport Datum: 22 juli 2002 Rapportnummer: 2002/218 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale verzekeringsbank, vestiging Rotterdam, afdeling AOW/Anw (hierna: de SVB), tot op het moment waarop

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juni 2003 Rapportnummer: 2003/172

Rapport. Datum: 13 juni 2003 Rapportnummer: 2003/172 Rapport Datum: 13 juni 2003 Rapportnummer: 2003/172 2 Klacht Verzoekster klaagt over de lange behandelingsduur van haar aanvraag om toekenning van een WAO-uitkering, die zij op 26 maart 2002, en nogmaals

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag NV REWIN West Brabant Cosunpark 22 4814ND BREDA 4814ND22 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Koninkrijksrelaties Zaken en > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag De Winter Information Solutions De heer BJ.S.A.A.F. de Winter Valkenburgerstraat 186-V 1011 NC AMSTERDAM

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 10 juli 2017 Betreft Vereffening PBO periode

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 10 juli 2017 Betreft Vereffening PBO periode > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directie Financieel Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Ontvangstdatum 21-05-2015 Van: Inspectie Verzonden: donderdag 21 mei 2015 11:51 Aan: Info Dynamo Onderwerp: inspectierapport nader onderzoek Voorscool Amsteldorp Bijlagen:

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

lllllllllllllllllllill 14.006591

lllllllllllllllllllill 14.006591 MOSZKOWICZ! i Mrt -n j! A D V O C A T E N U T R E C H T «Gemeente Utrecht ^ ^> Interne Bedrijven Juridische zaken Postbus 16200 3500 CE UTRECHT lllllllllllllllllllill 14.006591 Aangetekend verzenden nu

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan RET T.a.v. de heer drs. R.J.A. Clayden Postbus 112 3000 AC ROTTERDAM Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) FIN/ RC/ lw/ 03/ 788 200013/ 1.B396 Onderwerp Oordeel

Nadere informatie

3700AK428. Stichting Opleidingsfonds Mode-, Interieur, Tapijt-, en Textiel Industrie Postbus AK ZEIST

3700AK428. Stichting Opleidingsfonds Mode-, Interieur, Tapijt-, en Textiel Industrie Postbus AK ZEIST > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Opleidingsfonds Mode-, Interieur, Tapijt-, en Textiel Industrie Postbus 428 3700AK ZEIST 3700AK428 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP te Den

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO Deventer Sociaal over terugbetaling ouderbijdrage Jeugdzorg 1- Notagegevens Notanummer 2016-000526 Datum 25-03-2016 Programma: 09 Jeugd

Nadere informatie

Accountantsverslag 2012

Accountantsverslag 2012 pwc I Accountantsverslag 2012 Permar Energiek B.V. 24 mei 2013 pwc Permar Energiek B.V. T.a.v. de Raad van Commissarissen en de Directie Horaplantsoen 2 6717LT Ede 24 mei 2013 Referentie: 31024B74/DvB/e0291532/zm

Nadere informatie

Samenvattend auditrapport

Samenvattend auditrapport r?' m Auditdienst Rijk Ministerie van Financiën Samenvattend auditrapport I u fonds (A) IM xi' ".r r' rri Samenvattend auditrapport 2016 Infrastructuurfonds (A) 15 maart 2017 Kenmerk 2017-0000036092 Inlichtingen

Nadere informatie

Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 4 Datum: 18 december 2014. : Rotterdam (na verwijzing: Gelderland)

Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 4 Datum: 18 december 2014. : Rotterdam (na verwijzing: Gelderland) Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 4 Datum: 18 december 2014 inzake Faillissement BI&C Consultancy B.V. Rechtbank : Rotterdam (na verwijzing: Gelderland) Faillissementsnummer : C/05/14/209 F

Nadere informatie

Klachtenreglement Gemeentelijke Kredietbank

Klachtenreglement Gemeentelijke Kredietbank Klachtenreglement Gemeentelijke Kredietbank INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 AANHEF... 3 HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN... 4 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN... 4 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 Rapport Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 2 Klacht Op 8 maart 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw M. te Rotterdam, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Douane,

Nadere informatie

Klachten Procedure en Reglement

Klachten Procedure en Reglement Klachten De directie van Coaching Plaza heeft een klachtenprocedure in het leven geroepen en heeft daarvoor het volgende reglement vastgesteld. Tevens heeft de directie de hierin genoemde klachtencommissie

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg en de gemeente Alkmaar

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg en de gemeente Alkmaar Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg en de gemeente Alkmaar Ondergetekenden, De gemeente Alkmaar, te dezen op grond van de volmacht van de burgemeester van die gemeente

Nadere informatie

t.a.v. Redactie Nieuwsuur 22 januari 2016

t.a.v. Redactie Nieuwsuur 22 januari 2016 1 t.a.v. Redactie Nieuwsuur 22 januari 2016 Geachte heer Haan, Op 19 januari 2016 zocht u contact met mij over een e-mailwisseling van ICT-medewerkers van het GDI (sinds 1 januari 2014 onderdeel van SSC-ICT

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 D MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 29 november 2013 Onder verwijzing

Nadere informatie

Brenda Eekhof. Hallo Brenda,

Brenda Eekhof. Hallo Brenda, Van: Eggink, EC (Esther) [EC.Eggink@overijssel.nl] Verzonden: vrijdag 27 juni 2014 11:46 Aan: Onderwerp: RE: vooroverleg voor ruimtelijk plan; parapluherziening Hallo Brenda, Ik heb net een reactie terug.

Nadere informatie

Wetterskip Fryslân Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden T 058 292 2612 F 058 292 2223 E jvanderkloet@wetterskipfryslan.nl www.wetterskipfryslan.

Wetterskip Fryslân Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden T 058 292 2612 F 058 292 2223 E jvanderkloet@wetterskipfryslan.nl www.wetterskipfryslan. Wim Noom Aan: Onderwerp: Bootsma, Nico RE: Watertoets - planvorming De Riich te Schiermonnikoog Van: Jelly van der Kloet [jvanderkloet@wetterskipfryslan.nl] Verzonden: maandag 7 september 2015 12:01 Aan:

Nadere informatie

Ondergetekende zal mede door grote onvrede met de gang van zaken in deze geen enkele medewerking verlenen aan alle plannen rondom ons perceel.

Ondergetekende zal mede door grote onvrede met de gang van zaken in deze geen enkele medewerking verlenen aan alle plannen rondom ons perceel. Van: [mailto:jan@hooyman.nl] Verzonden: maandag 12 november 2012 11:57 Aan: DocInfo Onderwerp: brief voor college B & W en gemeente raad Lent 12/11/2012 Geachte Burgemeester en Wethouders van de Gemeente

Nadere informatie

Bestuurlijke Boete. 2 Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 3

Bestuurlijke Boete. 2 Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 3 Bestuurlijke Boete Bestuurlijke Boete De bewaakt en bevordert een veilig en duurzaam gebruik van weg, water, lucht en rail door burgers en ondernemers. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan door controles langs

Nadere informatie

«waakzaam en clienstbaar»

«waakzaam en clienstbaar» Organisatieonderdeel Korpsstaf -i'irihische Zaken Behandeiddoor Functie Wob-coördinator Bezoekadres Juliana van Stolberglaan 4-10 Telefoon ' E-mail Hpn Haan Onskenmerk KNP13001339 Uwkenmerk Wob-verzoek

Nadere informatie