Ik kan deze subsidietoekenning echte niet vinden in E-doc. De toekenning is eind 2011 gedaan. bijgaand de betreffende beschikking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ik kan deze subsidietoekenning echte niet vinden in E-doc. De toekenning is eind 2011 gedaan. bijgaand de betreffende beschikking"

Transcriptie

1 Verzonden: CG: Onderuverp: Bijlagen: dinsdag 3 iuni 2O14 12:44 FTV: graag ontvang ik toekénningsbrief DE voor bi-brochure (toegevoegd project aan project digitale ontmoetingsplaats) 2247_oo1.pdf Hoi bijgaand de betreffende beschikking Vanl Verzonden: dinsdag 3 iuni :15 Onderwerp: graag ontvang ik toekenningsbrief DE voor bi-brochure (toegevoegd project aan project digitale ontmoetingsplaats) Uit de aanvraag tot subsidievaststelling d.d l-2012van de SVGK blijkt dat er een project is toegevoegd aan het project "digitale ontmoetingsplaats" (www.1bmin.eu). Dit project heet "bibrochure" en DE heeft volgens deze aanvraag tot subsidievaststelling de subsidietoekenning verhoogd met Ik kan deze subsidietoekenning echte niet vinden in E-doc. De toekenning is eind 2011 gedaan. Kun je deze toekenningsbrief voor me opzoeken en naar mij mailen a.u.b.? Bij voorbaat dank, Groeten van 1

2 2 Verzonden: CG: Onderwerp: donderdag 5 juni :38 Scheele. Carlien SVGK PA van MOCW is even langs geweest. Kort gesproken over aanstaande audit van ADR bij accountant SVGK. Zijn lijn: als OCW geen mededelingen doen over proces noch eventuele uitkomst. Auditrapport van ADR wordt uitgebracht aan DE en aan accountant SVGK. ADR verstrekt in beginsel geen kopieën van interne audits aan derden. Wat de accountant van de SVGK met z jn exemplaar van het ADR-rapport doet is geheel aan hem. ADR meldt de SVGK dat het rapport uitgebracht is en eventueel bij de accountant van de SVGK opgevraagd kan worden. Aan de accountant van de SVGK is het om al dan niet in te gaan op zo'n verzoek. Afgesoroken dat DE de PA en woordvoerder goed geïnformeerd houden over ontwikkelingen. t 1

3 Minlsterie van Onderwijs, Ct ltuur en ïvetenschap > Retouradres Postbus BJ Dên Håðg Stichting Vrienden van de Gay Krant t.a.v. het bestuur Postþus AA Best Datum Betreft Geachte heer Heziene beschikkin g opsta rt dìg tale ontmoet ngsplaats m i nderjarige homoseksuele; vp.nr. 81o0o/ 299 (voorheen 59/2670) St cht ng Vrienden van de Gay Krant (SVGK) ontvangt projectsubsidie voor het project igprturt digitale ontmoetingsplaa6 minderjarige homoseksuele jongeren' (DEl360ss). RUnstraôt 50 Den Haðg Postbus BJ Den Haag www,ruksoverh id.nl Cortrctpaltoon DUO/OND/ODB o.v.v. "emânclpâtie" Postbus ML Zo termeer nl OnzG r lgranlía Ul 9.n U Een belanghebband kan tegen dlt beslul blnnen zes weken na de dã9 w arop het öeslult hem ls toggezonden sch rlfte I Uk bczwsar ma ke n' De belanghebænde dlent deatfoe een bezwaðfschrlft ln bu de mf nßcer/ se d tsserre â re v an OCW, onder vermeldlng Yan "æzwaari tet atllentte vdn DUO, tusthus ML n Zæteíl''eer. Mècr lnfomttie over Þet û ken van be2waar vlndt u op ww w, be zwa a rschrlfteno..w - n I looptijdverlenqing bij' Lk ga akkoord met uw vezoeken. Ik wijzig hierbij mijn beschlkking van 3l juli zooemetkenmerkde/36059(laatstelijkgewijzigdop13apr 2011)indiezin dat het subsidieplafond genoemd in artikel 2 maximaal 214,855'- wordt' De looptijd vermeld ln artikel 1 lid 3 wordt verfengd tot en met 31 mei Het indienen van het vezoek tot subsidievaststelling, zoals opgenomen in artikel 6 lid 1, wordt gewljzigd in 1 okober 2012' Aa de he wordt rleend.inno aa r ". Met vriendel ijke groet, De minister van Onderwíjs, Cultuur en Wetenschap, namens deze, de waarnemend d recteur Directie Emancipatie, Drs, C. Scheele Påglna 1 van 1

4 Verzonden: CC: Onderwerp: woensdag 11 juni :08 Scheele Carlien Re: Revrew ST Vrienden van De Gaykrant Prima, ga ik doen! Op 11 jun.2014 om 17:30heeft "Scheele, Carlien" > het volgende geschreven: Hoi PA M belde net: wil je morgen een klein notaatje maken (max I A4) over het proces rondom de review: waarom gevraagd, wat wordt er door wie gecheckt, wanneer verwachten we uitkomsten? Waar zittenwe nu in het proces? Is review gebruikelijk? kortom: M meenemen in het proces. En graagook antwoord op 2 onderstaande wagen meenemen. Nota hoeft niet via de lijn, na mijn akkoord kan hij naar Dank! Carlien Directeur Emancipatie Ministerie van OC'W Director Gender and LGBT Equality Ministry of Education, Culture and Science The Netherlands Tel: Verstuurd vanaf mijn iphone/sent by I-phone Begin doorgestuurd bericht: " Datum: l1 juni :,D 'sq ctrst "Scheele, Carlien" < Onderwerp: FW: Review ùr vnenoen van.rc Gaykrant -----Oorspronkelijk bericht----- Verzonden: dinsdag 3 juni :43 Scheele, Carlien; Onderwerp: RE: Review ST Vrienden van De Gaykrant Ha Carlien, Dank voor deze update. Misschien handig om alvast een afspraak met en in te plannen? Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de reikwijdte van het onderzoek. \üelke periode beslaat het onderzoek precies?

5 Met wiendelijke groet, Woordvoerder minister Jet Bussemaker Directie Communicatie / aweztg op woensdag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Directie Communicatie IPC 5600 kamer Rijnstraat 50 Postbus BJ Den Haag http ://www. riiksoverheid. nllministerie/ocw twitter.com/ocw V/ilt u op de hoogte blijven van OCV/ nieuws? Meld u zich dan aan voor de persberichtenservice, zodatu de persuitnodigingen en -berichten van het ministerie van OCW in uw mail ontvangt. U kunt OCW tevens volgen op Twitter en via Facebook Oorspronkelijk bericht----- Scheele, Carlien Verzonden: dinsdag 3 juni :lI Onderwerp: Review ST Vrienden van De Gaykrant Beste rn De review bij de SVGK vindt wijdag 13 juni plaats. Úr de regel duurt het dan een week of 3 voordat we de uitkomsten van de AD krijgen. Vr groet, Carlien 2

6 û) Verzonden: cc: Onderwerp: Bijlagen: rlonderdao 1 2 iuni :56 Scheele, Carlien;" Nota review SVGK 2301_001.pdf Hoi Hierbij de gevraagde nota. Carlien (DE) en (ADR) hebben de nota gelezen en zijn akkoord. Als je vragen hebt kan je mij bellen. Met vriendelijke groet, T

7 Ministerie van Onderwiis, Cultuur en Wetenschap TER INFORMAlIE M Emanclpatie Van nota Achtergrond en planning review SVGK Datum 12 juni 2014 Referentie I B jlegen Kop e voor' Reeds afgestemd met Paraaf DE Datum Aantal pag na's 2 Doel - de achtergrond, reikwijdte en proces van de review door de Accountantsdienst Rijk (ADR) bij de Stichting Vrienden van de Gaykrant (SVGK). In deze nota schets ik - op verzoek van Toelichting Achtergrond:. Een review is een onderzoek van onze Rijksaccountant, de ADR, op de uitgevoerde accountantscontrole die de instellingsaccountant heeft gedaan op de financiële verantwoording over een subsidie.. De ADR kijkt bij de instellingsaccountant of deze zijn werk goed heeft gedaan,. Elke OCW-directie kan jaarlijks een vastgesteld aantal revíews laten uitvoeren door de ADR. (Dit is gebaseerd op de omvang van de begroting, het aantal subsidies bij een directie en de capaciteit van de ADR)'. DE kan jaarlijks 2 reviews laten uitvoeren.. Een review wordt doorgaans steeksproefsgewijs/random gekozen, maar kan ook juist naar aanleiding van vermoedens of signalen worden gekozen.. Een review kan alleen worden uitgevoerd op een subsidie die is afgerekend met een accountantsverklaring, dus een subsidie van boven de euro waarbij een accountantscontrole is vereist.. In het geval van de SVGK wordt de review uitgevoerd naar aanleiding van signalen dat de SVGK ten tijde van Henk Krol facturen kunstmatig heeft opgevoerd of uurtarieven heeft hoger gemaakt. Reikwijdte:. De reikwijdte van het onderzoek van de ADR bij de accountant van de SVGK betreft de projectsubsidie "Website 18min en voorlichtingsbrochure LHB- Pagina 1 van 2

8 a a jongeren" over de periode 2008 tot en met 2011 en betrof in totaal Datum juni 2014 Daarnaast heeft OCW twee activ teiten gesubsidieerd in 2008 (Landelijk Kom Uit De Kast Dag en de Veftaling en verspreiding van de heruitgave van de voorlichtingsboekjes "Nederland kent geen homohuwelijk ). De laatste subsidie "Vervolg online ontmoetingsplaats voor minderjarige LHBT-ers - website 18min-eu heeft gelopen van 2012 tot en met begin 20L4. Deze subsidie is ambtshalve vastgesteld op ,04. Omdat deze subsidie niet werd verantwoord heeft OCW deze ambtshalve moeten vaststellen. Doordat er geen verantwoording (en geen accountantsverklaring) is kan de ADR geen review uitvoeren op deze subsidie. Proces van de review:. De ADR gaat vrijdag 13 juni 20L4 de review uitvoeren bij de accountant van de SVGK.. De ADR is op de hoogte van de signalen uit de krant.. Binnen twee weken (na 13 juni 2014) meldt de ADR de eerste bevindingen van de review aan DE. r Aan de hand van de uitkomsten van de review zal DE in overleg met de ADR eventuele vervolgstappen bepalen, welke aan u zullen worden voorgelegd.. De ADR stuurt het rapport van de review naar D.DE en de instellingsaccountant (voor hoor en wederhoor).. De SVGK krijgt bericht van de ADR dat het rapport er is en hij het bij de accountant kan opvragen. Het is aan de accountant het rappoê wel of niet te geven.. OCW zal het reviewrapport niet openbaar maken. Ook niet op grond van de Wet openbaarheid Bestuur (dit is reeds afgestemd met WJZ), Pagina 2 van 2

9 E- Verzonden: CG: Onderwerp: maandao 16 juni :22 Scheele, Carlien; RE: Eerste bevindingen review SVGK en bespreken opties hoe nu verder Hoi In aansluiting van onderstaande mail: Kan je al een tipje van de sluier oplichten welke kant het opgaat? Groetjes Vanr Verzonden: maandaq 16 juni 2014 I6:.0L t CC: Scheele, Carlien; Onderwerp: Eerste bevindingen reviewtúgk en bespreken opt es hoe nu verder Urgentie: Hoog Hoi( Wij zijn uiteraard erg benieuwd naar jullíe bevindingen over jullie bezoek afgelopen vrijdag aan de accountant van de SVGK. Maar daarnaast is het politiek ook heel actueel en heel belangrijk voor M om jullie eerste bevindingen te weten en om alvast te bespreken wat onze volgende stappen kunnen zijn. Kunnen we daarom (gezien de drukke agenda's van een ieder) al een afspraak plannen? Bijvoorbeeld volgende week dinsdag om 16:00 uur? Wij willen bij deze afspraak graag gelijk (woordvoerder M) en (politiek assistent M) uitnodigen, omdat zij het verhaal dan rechtstreeks van jullie horen (en dingen kunnen vragen) ipv dat wij jullie verhaal doorvertellen. Ik hoop dit lukt/mag Groetjes 1

10 Verzonden GC: Onderwerp: dinsdao 17 ir ni 2î1410:39 (AuFi/oCW1); RE: Herstel accountant cneele, Carliertl sp íadr/ocw1) Hallo Ik begrijp date de druk op het proces toeneemt. Ik heb vrijdag met de accountant afgesproken dat hij morgen uitsluitsel geeft over zijn hersteltraject. Ik weet niet of het voor uur gaat lukken. Groeten, -----Oorspronkel ijk bericht Verzonden: ornsdag 17 juni 2014 I o:?n CC: -ì.heele, Carlien; Onderwerp : Herstel accountant Hoi Het verzoek van woordvoering is om alle belangrijke correspondentie per te doen Het verzoek aan jou is of jij kan zorgen dat je het antwoord van de accountant: 1. Morgenochtend voor 10uur krijgt en 2. Per . Kan jij hiervoor zorgen? Groet, 1

11 @) Verzonden: CG: Ondenrverp: dinsdag 24 juni :11 Scheele. Q3 lien gegevensl Hoi Carlien, Accountants: Accountants en adviseurs Telefoon Gr 1

12 (,D L Verzonden: Onderwerp: woensdag 24 september :42 Wob accountant SVGK Van Aan Cc Scheele, Carlien; Betreft accountantsvgk Beste Hans, Vlist, Hans van der Hofman, Feite; Datum donderdag 26 juni 20L4 7I:02:.48 Schutte, Hans Nav het gesprek van afgelopen dinsdag met DE en FEZ over de subsidieverlening aan de stichting vrienden van de gaykrant heb je aanfez gevraagd na te gaan of de betrokken accountant/accountantskantoor uit ook controleverklaringen heeft afgegeven bij andere subsidies die OCW heeft verstrekt. Om antwoord te krijgen op deze vraaq hebben we allereerst contact gehad met de ADR. Die bleken bij het startgesprek bij de review bij. aan hen te hebben gevraagd of ze betrokken zijn bij controleverklaringen van andere OCW-subsidies. leeft daarbij aangegeven dat dit niet het geval is. De ADR heeft geen database/overzicht of iets dergelijks van alle accountantskantoren dle verklaringen afgeven bij OCW-subsidies. Vervolgens is contact geweest met DUO om na te vragen of zij wel een dergelijk overzicht hebben. DUO blijkt jaarlijks in opdracht van de inspectie een overzicht voor de sectoren HO, BVE, VO en PO te maken met welke accountantskantoren de controleverklaringen hebben verzorgd.in deze lijst komt niet voor, DUO heeft voor de overige sectoren niet een dergelijk overzicht. Daarnaast hebben we ook op website van deze accountant gekeken of er ergens een mogelijke link is met OCW. Dit is niet het geval. Deze accountant geeft op de website aan wel een divers klantenbestand te hebben, maar zich te richten op kleinere bedrijven (MKB), startende ondernemers, agrarische bedrijven en de medische beroepsgroep. Dit alles met zwaartepunt in de regio Best- Eindhoven. Alles bij elkaar lijkt het ons vrijwel zeker dat deze accountant geen andere controleverklaringen bij OCW-subsidies heeft afgegeven, maar we weten het niet 100o/o zeker, Wat we niet hebben gedaan is een bredere uitvraag in het departement bij bijvoorbeeld alle F- hoofden. Is dit nog een stap waarvan jij vindt dat we die zouden moeten doen? Groet, Met vriendelljke groet, Minlsterie van OCVII Directie FEZ DG-controller DGHBWE Ri nstraat 50 Postbus BJ Den Haag 1

13 Verzonden: GG: Onderwerp: ounderdag 26 juni :41 Scheele, Carlien RE: accountant SVGK Hoi Carlien, is geregeld! Gr Scheele, Carlien Verzonden: donderdag 26 juni 20t4 L3:44 CC: Onderwerp: Fwd: accountant SVGK Willen jullie deze mail ook opslaan? Dank, carlien Directeur Emancipatie Ministerie van OCW Director Gender and LGBT Equality Ministry of Education, Culture and Science The Netherlands Verstuurd vanaf mijn iphone/sent by l-phone Begin doorgestuurd bericht: 'r Datum: 26 juni 2OI4 ti:o2:47 CEST "Vlist, Hans van der" Kopie: "Scheele, Carlien" Feite" "Hofman, "Schutte, Hans" Onderwerp: accountant SVGK Beste Hans, Nav het gesprek van afgelopen dinsdag met DE en FEZ over de subsidieverlening aan de stichting vrienden van de gaykrant heb je aan FÊZ gevraagd na te gaan of de betrokken accountant/accountantskantoor rit ook controleverklaringen heeft afgegeven bij andere subsidies ore OCW heeft verstrekt. Om antwoord te krijgen op.deze vraag hebben we allereerst contact gehad met de ADR. Die bleken bij het startgesprek bij de review bij aan hen te hebben gevraagd of ze betrokken zijn bij controleverklaringen van andere OCW-subsidies. heeft daarbij aangegeven dat dit niet het geval is. De ADR heeft geen database/overzicht of iets dergelijks van alle accountantskantoren die verklaringen afgeven bij OCW-subsidies. Vervolgens is contact geweest met DUO om na te vragen of zij wel een dergelijk overzicht hebben. DUO blijkt jaarlijks in opdracht van de inspectie een overzicht voor de sectoren HO, BVE, VO en PO te maken met welke accountantskantoren de controleverklaringen hebben verzorgd. In deze lijst komt DUO heeft voor de overige sectoren niet een dergelijk overzicht. ;iet voor.

14 Daarnaast hebben we ook op website van deze accountant gekeken of er ergens een mogelijke link is met OCW. Dit is niet het geval, Deze accountant geeft op de website aan wel een divers klantenbestand te hebben, maar zich te richten op kleinere bedrijven (MKB), startende ondernemers, agrarische bedrijven en de medische beroepsgroep. Dit alles met zwaartepunt in de regio Best-Eindhoven. Alles bij elkaar lijkt het ons vrijwel zeker dat deze accountant geen andere controleverklaringen bij OCW-subsidies heeft afgegeven, maar we weten het niet 100o/o zeker. Wat we niet hebben gedaan is een bredere uitvraag in het departement bij bijvoorbeeld alle F-hoofden. Is dit nog een stap waarvan jij vindt dat we die zouden moeten doen? Groet, Met vriendelijke groet, Ministerie van OCVrI Directie FEZ DG-controf 1er DGHBV,IE Rijnstraat 50 Postbus BJ Den Haag 2

15 Verzonden: Onderwerp: Scheele, Carlien maandag 30 juni :56 FW FYI Oorspron kelijk bericht---- Scheele, Carlien Verzonden: maandag 30 juni :7L CC: Veringa, Jan;- Onderwerp: RE: Schutte, Hans Hallo Wij hebben vanuit DE geen contact met gehad. Daar is vanuit ons geen reden vooren hij heeft ook onr niet benaderd. Het is overigens juist dat het onderzoek van de auditdienst Rijk zich richt op de accountant, want die had destijds een goedkeurende controleverklaring voor het project afgegeven. Maar dat hebben we in diverse overleggen intern OCW al met elkaar gedeeld' -. huidíge bestuur is de enige die kan proberen de schade op Er zijn nu 2 sporen; te verhalen. Het 1, De Stichting heeft tot uiterlijk 9 juli de tijd om met zijn zienswijze te komen nu de minister heeft aangekondigd dat ze voornemens is de subsidie op nihil te stellen. We moeten tot die datum wachten op reactie van de stichting. Z, lf treo net weer gebeld met de ADR. De ADR heeft de accountant tot 4 juli u de tijd gegeven om met een reactie te komen op het concept auditrapport (in een eerdere mail van de ADR was overigens sprake van 3 juli maar het blijkt dus 4 juli te zijn). Er zijn meerdere mogelijkheden: -de áccountant keurt het rapport goed. In dat geval mag de ADR het rapport per ommegaande aan DE verstrekken -de accountant keurt het rapport niet goed. In dat geval zal de ADR zijn reactie bekijken en ook bezien of hij dit goed onderbouwd heeft, Ik krijg het rapport dan (nog) niet' -de accountant vraagt extra tijd om naar het rapport te kijken. In dat geval moet de ADR hem meer tijd geven. Hiervoor staat geen wettelíjke termijn. Oê atcountant heeft in ieder geval aangegeven dat hij met een rapport van bevindingen zal komen. pas als we de inhoud daarvan kennen kunnen we volgende stappen bepafen. Als de bevindingen slaan op de bonnetjes en administratie die de ADR al gezien heeft zijn er geen nieuwe feiten, maar als de accountant met nieuwe bonnetjes of feiten komt aanzetten is het aan DE om te bepalen of we willen dat de ADR daar opnieuw naar kijkt en conclusies trekt. Kortom, we zullen dus zowel 4 juli als 9 juli moeten afwachten om te kunnen bepalen welke volgende stappen gezet zullen moeten worden. Groet, Carlien -----Oorspronkelijk bericht----- ' Verzonden: maandag 30 juni :13 Scheele, Carlien CC: 1

16 Onderwerp: Dag Carlien, Een Vandaag heeft van /ernomen dat minister komende dagen met een brief komt waarin staat dat het onderzoek vd auditdienst niet om hem gaat maar om de accountant. Is er vanuit OCW contact met hem geweest? Waar doelt cp? Kunnen Jullie planning maken voor komende dagen? Wanneer verwachten we ADR rapport? Welke route legt dit rapport af voordat wij het krijgen, etc. Dank alvast. Met hartelljke groet, 2

17 I Verzonden: Onderwerp: vrijdag 27 juni :42 Scheele, Carlien; aangetekende brieven SVGK Goedemorgen, De stand van zaken van de aangetekende brieven SVGK: meneer Derksen moet hem nog ophalen bij hem in de buurt, en meneer van der Stoel heeft de brief al vanaf 2t/0. Met vriendelijke groeten, 1

18 I Verzonden: CC: Onderwerp: donderdag 3 juli :18 Scheels. Carlien morgen 12uur update svz accountant SVGK Hoi Carlien, Ik heh lgesproken. Hij laat ons morgen om 12u weten of de accountant van de SVGK akkoord is met het conceptrapport van de ADR of dat de ADR uitstel heeft gegeven en n dat geval voor hoe lang. gaat morgenochtend in overleg intern en met WIZ een redelijke termijn bepalen voor het geval de accountant uitstel vraagt. Dit hangt ook van de reden van het gevraagde uitstel af. Er is jurísprudentie over wat een redelijke termijn voor accountants is, dus dat wil graag biiwjz na9aan. 1

19 t -7 -/ I Verzonden: CG: Onderwerp: vrijdag + luli iot+ lo:,+a Scheele, Carlien Re: morgen l2uur update svz accountant SVGK 'belde mij. De accountant heeft een paar bespreekpunten nav het rapport. een afspraak gemaakt.,neemt maandag weer contact met mij op om de uitkomst daarvan te melden. Dus ik hoop woensdag ook uitsluitsel van de ADR te hebben heeft daarvoor voor aanstaande maandag Groetjes Op 3 jul. 2O'J.4 om 23:33 heeft "Scheele, Carlien"' het volgende geschreven Ok, fijn. Dank Op 3 jul. 2OI4 om 13:17 heeft! geschreven: r het volgende Hoi Carlien, Ik heb f gesproken Hij laat ons morgen om 12u weten of de accountant van de SVGK akkoord is met het conceptrapport van de ADR of dat de ADR uitstel heeft gegeven en in dat geval voor hoe lang. gaat morgenochtend in overleg intern en met WIZ een redelijke termijn bepalen voor het geval de accountant uitstel vraagt. Dit hangt ook van de reden van het gevraagde uitstel af. Er is jurisprudentie over wat een redelijke termijn voor accountants is, dus dat wil graag bij WJZ nagaan. Groetjes 1

20 ls Verzonden Onderwerp Bijlagen: vrijdag 4 juli :49 Scheele, Carlien;r'" zienswijze SVGK bestuur is ontvangen De Minster van Onderuvijs.docx -----Oorspron kel ijk bericht----- Verzonden: vrijdag 4 juli 2OL4 B:32 ' Onderwerp: ziens SVGK Geachte heer Bijgaand treft u aan de zienswijze van de vereffenaars inzake het voornemen subsidie terug te vorderen, De zienswijze is ook per post aan de minister gestuurd. Met vriendelijke groeten, namens de vereffenaars, 1

21 De Minster van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Mevrouw J. Bussemaker Directie Emancipatie Postbus L OO BJ DEN HAAG Amsterdam,4juli20L4. Betr. Zienswijze t.a.v. de herziening vaststelling subsidie Opstart digitale ontmoetingsplaats minderjarige homoseksuele jongeren OOI2 uw ref. D Geachte mevrouw Bussemaker ln uw brief van L8 juni 2014, met bovengemeld onderwerp en referentie, verzoekt u ons onze zienswijze te geven op uw voorgenomen besluit om uw beschikking van 5 december 2Ot2 te herzien Uw besluit houdt kortweg in dat u de in deze beschikking vastgestelde subsidiebedragen zult terugvorderen. De reden hiervoor is grotendeels gelegen in de bevindingen van de ADR, vanuit een review uitgevoerd bij de accountant van de SVGK die een controleverklaring heeft afgegeven bij de indiening van de stukken die tot de vaststelling van het subsidie heeft geleid. Wij zijn niet in kennis gesteld van deze bevindingen. Allereerst delen wij u mede dat de Stichting Vrienden van de Gaykrant bij bestuursbesluit in februari j.l. is ontbonden. De leden van het laatst zittende bestuur treden thans op als vereffenaars van de Stichting Vrienden van de Gaykrant (hierna: SVGK) in liquidatie. De vereffenaars zijn en waren noch verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de aan u verstrekte gegevens, met de -thans ingetrokkenaccountantsverklaring, die ertoe geleid hebben dat de subsidiebeschikking op 5 december 2OI2 werd vastgesteld. Ruim voor uw bríef, die uw zienswijze bevat, is een vereffeningsplan voor de stichting in liquidatie opgesteld, dat ertoe heeft geleid dat de twee bekende crediteuren een door hen aanvaard schikkingsvoorstel is gedaan. Het vermogen van de stichting is thans vrijwel nihil. Voorts brengen de voormalige leden van de SVGK het volgende onder uw aandacht. Reeds in februari 2013 hebben twee toen in functie zijnde bestuursleden van de SVGK, mevrouw A.L.E.C van der Stoel en de heer P.J. Derksen, de heer' zittend voorzitter, verzocht terug te treden. De heer hield zich niet aan de statuten van de SVGK. Erwerden geen regulier geagendeerde vergaderingen gehouden, er was geen geëigende administratie, en zijn handelwijze ten aanzien van de voorwaarden van uw subsidiebeschikking ten aanzien van de opstart digitale ontmoetingsplaats minderjarige homoseksuele jongeren was zodanig dat deze twee bestuurleden daarvoor geen verantwoordelijkheid wilden of konden dragen.

22 ln maart 2013 is uw directie Emancipatie door hen van een en ander in kennis gesteld en is uw directie verzocht de subsidie op te schorten. Medio 2013 is vervolgens verzocht de subsidie te stoppen. De leden van het bestuur hebben vervolgens de administratie, waaronder correspondentie per aangetroffen met het webhosting bedrijf, dat de website 18- beheerde. Uit deze correspondentie bleek zonneklaar dat de heer dit bedrijf verzocht om alle rekeningen voor de Best Publishing Group, uitgever van de Gaykrant en inmiddels failliet verklaard, te naam te stellen van de SVGK, waar deze ten laste konden worden gebracht van de door u verstrekte subsidie. Ook hiervan is uw directie Emancipatie op de hoogte gesteld. ln juli 2013 is het toen fungerende bestuur op statutaire sterkte gebracht door de benoeming van Mevrouw B.H. Pijl tot voorzitter. Nadat de vermoedens ten aanzien van wellicht frauduleus handelen door de voormalig voorzitter Joor de rudimentaire admínistratie en boekhouding, en op basis van genoemde correspondentie vastere vorm aannam, heeft het toen zittende bestuur de heer verantwoordelijk en aansprakelijk gesteld voor alle materiële en immateriële gevolgen die de SVGK nog zou ondervinden dan wel kunnen ondervinden van zijn handelen in zijn periode als voorzitter van de SVGK. De heer,heeft de ontvangst van deze aansprakelijkstelling bevestigd, en zijn verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid niet ontkend of weerlegd, noch zijn handelwijze of na latigheden bestreden. Onze zienswijze op uw besluit, als in de aanhef van deze brief vermeld, is dat bij handhavingvan de intrekking van uw subsidievaststellíng en terugvordering van de verstrekte bedragen tot en met december 2012, u de heer aansprakelijk dient te stellen en van hem persoonlijk de subsidie dient terug te vorderen. Hoogachtend, namens de vereffenaars Pijl, Van der Stoel en Derksen, Anne Lize E.C. van der Stoel

23 Verzonden: GG: Onderwerp Urgentie: vriidag 4 iuli :15 Scheele, Carlien; SVGK- zienswijze - 2 Hoog Beste collega's De zienswijze svp niet (intern) verspreiden omdat eerst met WJZ gekeken wordt naar de inhoud ben 1

24 Verzonden: Onderwerp: maandaq 7 iuli :35 Ter info:afspraak ADR en accountan-imorgen 15u Ter info! Veel plezier bij de cursus/ Groetjesr Verzonden: maandag 7 juli 2014 L3:34 ' -ADR/OCWl)' CC: Scheele, Carlien; Onderwerp: RE: afspraak voor vandaag gelukt? Jammer dat het niet gelukt is voor vandaag. Dank je wel voor het doorgeven. Wil je mij morgen mailen (ipv bellen zoals we hadden afgesproken. Ik ben misschien lastig bereikbaar morgen) wanneer wij jullie rapport kunnen verwachten? Groetjes \ADR/OCWI) Verzonden: maandag 7 juli :27 Onderwerp: RE: afspraak voor vandaag gelukt? Hallo Het is niet gelukt om vanochtend de afspraak te maken. Wij spreken morgen om 15:00 met de accountant over zijn reactie. Groeten, t Verzonden: maandag 7 juli 20L4 B:47 r ](non/ocwr) Onderwerp: afspraak voor vandaag gelukt? Hoi, 1

25 Goedemorgen! Is de afspraak voör-vandaag gelukt met de accountant van de SVGK? En zo ja, hoe laat staat hij? Groetjes.,4 2

26 Verzonden: GC: Onderwerp: Scheele, Carlien dinsdag B juli B:30 SVGK Hoi' en Net PO met M gehad. Zienswijze van de SVGK met haar gewisseld en haar gemeld dat de ADR en de accountant inmiddels uit enkele misverstanden ro dom het ADR rapport zijn en ik het rapport morgen eind van de dag of donderdagochtend verwacht. Groet, Carlien I

27 Verzonden: Onderwerp: àonderdaq 10 juli :29 RE: Definitief reviewrapport account SVGK Hoi deze is opslagen onder Gr' Verzonden: donderdag 10 juli 20L4 ti:26 Onderwerp: FW: Definitief reviewrapport account SVGK Lukt het jou om als inkomend doc in E-dOc te zetten? Scheele, Carlien Verzonden: woensdag 9 juli 20L4 17:27, CC:, Onderwerp: Fwd: Definitief reviewrappoft account SVGK Beste Hierbij het rapport van de ADR. De conclusie blijft inderdaad ongewljzigd. V/il jij ernaar kijken? Wij zullen hetzelftle doen. Ik verspreid het (vooralsnog) niet breder dan de in deze mail geadresseerde collega's. regt de laatste hand aan de conceptbeschikking. Die leg ik je morgenochtend dan ook voor als je het goed vindt. Fijne avond, groet, Carlien Begin doorgestuurd bericht: \(ADR/OCWI)' Datum: 9 juli :01:45 GMT+02:00 Aan : "'S cheele, Carlien"' (c. Onderwerp : Definitief reviewrapport Beste Carlien, Het proces van hoor en wederhoor hebben wij hedenmiddag afgerond. Hierbij ontvang je het definitieve rapport dat hedenmiddag naar de externe accountants is gestuurd. Groeten, Scheele, Carlien Verzonden: dinsdaq B iuli :39 (ADR/OCWI), Onderwerp: PO met minister heb om 17 u afspraak met haar. Zou fijn zljn voor die tijd even van je te horen. Gr Carlien 1

28 Directeur Emancipatie Ministerie van OCW Tel: Director Gender and LGBT Equality Ministry of Education, Culture and Science The Netherlands Tel: Verstuurd vanaf mijn iphone/sent by I-phone 2

29 6e) Verzonden: GC: Onderwerp donderdag 10 iuli :06 Scheele- Carlien; Walraven, Jantina schriftelijke reactie acc SVGK Nog even per mail voor iedereen: Ik heb 3evraagd om de schriftelijke reactie van de accountant van de SVGK. Dit wil hij niet zomaar geven. Er staat namelijk vertrouwelijk op en is aan de ADR gericht (en zij zijn geen onderdeel OCW), Als wij het echt nodig hebben gaat hij in overleg met WIZ om te kijken of hij het mag $even. Hij heeft wel de mail met de intrekking van de controleverklaring doorgestuurd' (mail van. Carlien op woensdag 18 juni :10). aan Groetjes iurist / directiecontroller I Directie Emancipatie I Ministerie van Onderwiis. Cultuur en Wetenschap I k*t,."rt SO t ZOè-etàge op of rond kamdr 07.O47 I IPC 5500 I Postbus BJ 's-gravenhage E: ---I werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag op kantoor, woensdag en vrijdag halve dag tnuls 1

30 1o Verzonden: Onderwerp: Bijlagen: Bussemaker, Jet woensdag 18 juni :17 jan nagel RE: Subsidieonderzoek Henk Krol datumcorrectie EDOC-# v1-review_projectsubsidie-Stichting-Vrienden-van-de-G ay-kra docx Geachte heer Nagel, In reactie op uw mail van afgelopen maandag en dinsdag, bijgaand de brief zoals deze op dit moment naar de Tweede Kamer wordt verzonden. Met vriendelijke g roet, let Bussemaker -----Oorspronkel ijk bericht----- jan nagel I Verzonden: dinsdag 17 juni 2OI4 20:25 Bussemaker, Jet Onderwerp: FW: Subsidieonderzoek Henk Krol datumcorrectie Correctie: eerste regel punt 4. Dinsdag 7 mei moet zijn dinsdag 7 juni -----Oorspron kelij k bericht----- jan nagel [ - Verzonden: maandag 16 juni :45 Onderwerp: Subsidieonderzoek Henk Krol Geachte minister, beste Jet, Bij deze wil ik graag mijn opvatting verduidelijken ten aanzlen van een (mogelijk) onderzoek inzake subsidie Henk Krol. i, Võorópstel ik met grote nadruk dat als er van misbruik of fraude sprake is dat dit vervolgd dient te worden en dat misbruikte gelden dan teruggevorderd moeten worden. Hierover is geen enkel misverstand mogelijk. 2. Hoewel het voor de beoordeling van de echte feiten geen verschil mag maken, wil ik toch wijzen op enkele gegevens die in de publiciteit rond dezezaak een rol spelen, De zaken die spelen (inclusief de premieãffãire pensioenen medewerkers) dateren vanuit een periode dat Henk Krol nog niet actief was in SgPLUS. Zij waren bekend bij degenen die later de zaken naar buiten hebben gebracht' Er kwam geen enkel signaal toen Henk Krol in 2011 Statenlid werd, geen enkel signaal toen hij lijsttrekker werd voor de Tweede Kamerverkiezingen, er werd niets gehoord toen hij in september 2012 Tweede Kamerlid en fractievoorzitter werd. Opmerkelijk: het Volkskrantverhaal over de afdracht pensioenpremies kwam zes dagen nadat voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester hoofdbestuur SOPLUS moesten opstappen. 3. Duidelijk bewijsbaar is de band tussen de journalist (Algemeen Dagblad), (Vrienden van de Gaykrant) en (Tweede Kamerlid) 12maart2OI4 is de nationale boomfeestdag. Directeur.i:s planter. Hij plaatst de foto zelfs op de voorpagina van zijn nieuwe website op donderdag 12 juni 2074 (zie hieronder) 18 april ZOt+ þuolicatie door in het AD: Zelfs seksshop tkreeg subsidiegeld' Bron 18 april 2OI uur De Balie Amsterdam Bijeenkomst Politieke Junkies. Jury: - 7 mei 2OL4: Interview I Coorj i in AD. Het artikel "Krol heeft gelijk: ik ben inhoudelijk beter" gaat bijna uitsluitend over Krol en is nogal negatief in dat opzicht 9 mei 2074: Artikel AD, "ldat er inderdaad een onderzoek komt' 1

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage Aan de leden van de gemeenteraad Achtkarspelen Afdeling : SL Behandeld door : mw. R. Schievink-de Boer Telefoonnummer : 14 0511 E-mail : gemeente@achtkarspelen.nl Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr

Nadere informatie

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Aangetekend verstuurd met bevestiging van ontvangst Openbare versie de heer M.P.G. Berkers ------------- - ---- -- ------- Datum 29 augustus 2013 - Pagina 1 van 25 Telefoon ------------------- E-mail ------------------@afm.nl

Nadere informatie

Afwezig: de heer M.H. Brander (PvdA)

Afwezig: de heer M.H. Brander (PvdA) CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN VERGADERING VAN RAAD VAN DER RAAD GEMEENTE DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG DINSDAG 26 AUGUSTUS 30 JUNI 2011 2014 OM OM 17.00 19.30 UUR UUR Vastgesteld: 2 oktober

Nadere informatie

AFM legt boete op aan DELA voor misleidende informatie over Coöperatiespaarplan

AFM legt boete op aan DELA voor misleidende informatie over Coöperatiespaarplan Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2014/juli) AFM legt boete op aan DELA voor misleidende informatie over Coöperatiespaarplan 15 juli 2014 Maatregel De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op

Nadere informatie

Datum 16 april 2014 Ons kenmerk JZ- Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 16 april 2014 Ons kenmerk JZ- Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten. Telefoon E-mail. Betreft Aangetekend Openbare versie DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. De directie Postbus 522 5600 AM EINDHOVEN Datum 16 april 2014 _ Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten Telefoon E-mail

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 11 juli 2013 De

Nadere informatie

Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM

Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM PER KOERIER Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM Datum 9 november 2011 Ons kenmerk JZ--------------------- Pagina 1 van 156 E-mail -------------------@afm.nl

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie

Page 1 of 1. Van Verzonden: 02 maart 2012 9:14 Aan: Onde!!!":11Mmatie over derivaten

Page 1 of 1. Van Verzonden: 02 maart 2012 9:14 Aan: Onde!!!:11Mmatie over derivaten Page 1 of 1 Onderwerp: FW: informatie over derivaten Bijlagen: Lemon 2011 Waterland 01032012.ppt Van Verzonden: 02 maart 2012 9:14 Aan: Onde!!!":11Mmatie over derivaten Zoals toegezegd stuur ik je hierbij

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 2 2. Organisatie en werkwijze... 4 2.1 Werkwijze Geschillencommissie Arbodiensten... 4 2.2 Samenstelling Geschillencommissie

Nadere informatie

Wob-verzoek Air Holland

Wob-verzoek Air Holland Wob-verzoek Air Holland 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 18 19 20 21 Datum & Kenmerk 9.02.2004 10.02.2004 DGL/04.U00753 10.02.2004 DGL/04.U00752 29.01.2004 DGL/04.U00730 23.01.2004 04.000207 04.09.2003 03.U01494

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

Bijgaand treft U mijn rapportage aan inzake bovengemeld onderzoek. Indien nodig ben ik uiteraard tot verdere toelichting bereid.

Bijgaand treft U mijn rapportage aan inzake bovengemeld onderzoek. Indien nodig ben ik uiteraard tot verdere toelichting bereid. Aan: de Commissaris van de Koning Provincie Noord-Holland, de heer J.W. Remkes Postbus 3007 2001 DA Haarlem CC: de heer H.W.M. Heijman Van: prof.dr.mr. Marcel Pheijffer RA Nyenrode Business Universiteit

Nadere informatie

28165 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid. 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan. Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 9 juni 2015

28165 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid. 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan. Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 9 juni 2015 28165 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 199 Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 9 juni 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen voorgelegd

Nadere informatie

Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34. Kopie aan. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34. Kopie aan. Telefoon E-mail. Betreft Geschoonde versie boetebesluit [ ] [.] Quotiënt Groep B.V. [..] [..] Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34 Kopie aan Telefoon E-mail Betreft Kienhuis Hoving N.V. t.a.v. mr. A. M. Gunckel

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310 Rapport Rapport over een klacht over Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, locatie Leiden, de Raad voor de Kinderbescherming, regio Rotterdam-Rijnmond en de Centrale autoriteit. Datum: 19 oktober 2011 Rapportnummer:

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ==================

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ================== V E R S L A G van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 9.30 uur. ================== AGENDA A. Algemeen. Verslag vergadering van 22 februari

Nadere informatie

Datum 7 april 2015 Betreft Schriftelijk overleg inzake ABN AMRO over o.a. de brief van 19 maart jl.

Datum 7 april 2015 Betreft Schriftelijk overleg inzake ABN AMRO over o.a. de brief van 19 maart jl. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den H aag P ostbus 20201 2500 EE D en

Nadere informatie

namens Unilever N.V. ("Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is;

namens Unilever N.V. (Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is; Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone en 7% cumulatief preferente aandelen in Unilever N.V., gehouden te Rotterdam, Blaak 31, op 23 oktober 2013, aanvang 10.30 uur. Voorzitter

Nadere informatie

Heerfìugowaard Stad van kansen

Heerfìugowaard Stad van kansen Heerfìugowaard Stad van kansen Lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 16 oktober 2012. Rubriek A. De Raad wordt voorgesteld de onder deze rubriek vermelde brieven ca. voor kennisgeving

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 Rapport Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 2 Openbaar Rapport Rapportnummer: 99/228 25 mei 1999 Verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch met een klacht over een gedraging van de Regionaal Directeur

Nadere informatie

Aan iedereen die zich heeft aangemeld als sollicitant voor de Tweede Kamer-fractie van GroenLinks. Utrecht, april 2012

Aan iedereen die zich heeft aangemeld als sollicitant voor de Tweede Kamer-fractie van GroenLinks. Utrecht, april 2012 Aan iedereen die zich heeft aangemeld als sollicitant voor de Tweede Kamer-fractie van GroenLinks Utrecht, april 2012 Beste GroenLinks sympathisant, Hartelijk dank voor je interesse in GroenLinks en in

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453.

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453. Verslag van de gezamenlijke vergadering van de Statencommissies Bestuur en Financiën en Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid, gehouden op woensdag 19 december 2007 van 19.30 uur tot 23.55 uur in de Statenzaal

Nadere informatie

F. Oostlander Smeets Advocaten Haarlem

F. Oostlander Smeets Advocaten Haarlem 155 Ondernemingsrecht «JIN» Jurisprudentie in Nederland september 2014, afl. 7 822 Concurrent en Rexwinkel c.s. gevoerde verweer nog eens extra wil bestraffen. Het is mijns inziens de vraag of dat wel

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

Heel de patiënt. Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist

Heel de patiënt. Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist Heel de patiënt Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist 2 september 2010 Tweede externe onderzoekscommissie MST 1 Inhoudsopgave Voorwoord..3

Nadere informatie