Vergelijking Verordening Rechtspositie Gedeputeerden, Staten- en Commissieleden Provincie Flevoland 2003 met de IPO Modelverordening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergelijking Verordening Rechtspositie Gedeputeerden, Staten- en Commissieleden Provincie Flevoland 2003 met de IPO Modelverordening"

Transcriptie

1 Verordening Rechtspositie Gedeputeerden, Statenen Commissieleden Provincie Flevolnd 2003 Artikel 1 Begripsbepalingen Alle begrippen komen terug in de modelverordening VOORZIENINGEN VOOR STATENLEDEN Artikel 2 Vergoeding voor de werkzaamheden Artikel 3 Onkostenvergoeding Artikel 4 Berekening en betaling vaste vergoedingen Artikel 5 Reiskosten Grotendeels gelijk Artikel 6 Verblijfkosten Artikel 7 Cursus, congres, seminar of symposium Artikel 8 Fax, computer en laptop - eerste lid: inhoudelijk gelijk; - tweede lid: faxapparaat ter beschikking; - derde lid: ondertekening bruikleenovk - vierde lid: model bruikleenovk door GS vast gesteld Artikel 9 ISDN, internetaansluiting De inhoud van dit artikel is in artikel 8 van de modelverordening opgenomen. - eerste lid: ISDN. Abonnementskosten worden vergoed voor zover zij uitgaan boven een gewoon telefoonabonnement. - tweede lid: ADSL. Providerdeel geheel en gesprekskosten voor de helft voor rekening provincie. - derde lid: kabel. Kosten kabel voor de helft voor rekening van provincie. Aanlegkosten geheel voor rekening provincie. Artikel 16 Spaarloonregeling Modelverordening Rechtspositie Gedeputeerden, Staten- en Commissieleden Artikel 1 Begripsbepalingen Toevoeging begripsbepalingen definitie griffier en provinciesecretaris Artikel 2 Vergoeding voor de werkzaamheden Artikel 3 Onkostenvergoeding Artikel 4 Berekening en betaling vaste vergoedingen Artikel 5 Reiskosten De modelverordening laat ook ruimte voor een fiets en verwijst naast artikel 2 van de Reisregeling Binnenland ook naar artikel 4. Artikel 6 Verblijfkosten Artikel 7 Cursus, congres, seminar of symposium Artikel 8 Computer en internetverbinding - Tweede lid: tegemoetkoming belastingheffing; - derde lid: tegemoetkoming voor aanschaf of gebruik eigen computer; - vierde lid: vergoeding aanleg- en abonnementskosten internetverbinding; - vijfde lid:ondertekening bruikleenovk die GS vaststellen; - zesde lid: GS kunnen nadere huishoudelijke regels stellen. De modelverordening gaat verder in de vergoeding. Zowel aanleg- als abonnementskosten worden geheel vergoed in de modelverordening. Artikel 9 Spaarloonregeling

2 Artikel 11 Verlaging vergoeding werkzaamheden bij arbeidsongeschiktheid Gen verschil. Artikel 14 Compensatie korting werkloosheidsuitkering (alleen in de modelverordening opgenomen ook compensatie bij korting op uitkering op grond van Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekspersoneel) Artikel 7a van het rechtspositiebesluit staten- en commissieleden biedt de grondslag voor deze bepaling. Artikel 13 Tegemoetkoming in de ziektekosten Het tweede lid dient te worden aangepast. Het bedrag wordt gewijzigd naar aanleiding van een wijziging in de nominale eindejaarsuitkering van het personeel dat werkzaam is bij de sector Rijk. (niet zoals nu in het tweede lid staat indien de bezoldiging wijzigt) Artikel 10 Uitkering bij aftreden Artikel 10.1: - Eerste lid: bij minimaal 2 jaar onafgebroken lidmaatschap aanspraak; - tweede lid: binnen drie maanden na aftreden schriftelijk verzoeken om uitkering. Artikel 10.2 Duur van de uitkering Duur: één jaar. Artikel 10.3 Bedrag van de uitkering - Eerste lid: a. 2x volledige periode van vier jaar zitting: 80% b. 1 maar geen 2x volledige periode van vier jaar zitting: 60% c. twee jaar maar geen volledige periode zitting:40% - tweede lid: bepalend is hoogte van vergoeding op moment van aftreden (in modelverordening ook). In onze eigen verordening is thans geen vergelijkbare Statenlid dat heeft geopteerd voor fictief werknemerschap kan deelnemen aan provinciale spaarloonregeling. Artikel 10 Verlaging vergoeding werkzaamheden bij arbeidsongeschiktheid Op aanvraag kan de vergoeding worden verlaagd zodat dit geen gevolgen heeft voor een WIA uitkering. Artikel 11 Compensatie korting werkloosheidsuitkering Indien i.v.m. statenlidmaatschap korting op wwuitkering plaatsvindt die groter is dan de toegekende vergoeding voor de werkzaamheden, wordt de vergoeding verhoogd met het bedrag van de korting. Artikel 12 Vergoeding voor waarneming voorzitterschap van provinciale staten Meer dan 30 dagen waarnemen leidt tot toeslag van 8% op de toegekende vergoeding. Artikel 13 Ziektekostenvoorziening Jaarlijkse tegemoetkoming van 175 met ingang van 1 januari De modelverordening kent een bepaling (tweede lid) dat een evenredige tegemoetkoming toekent indien een statenlid niet het gehele jaar statenlid is geweest. Artikel 14 Recht op uitkering bij aftreden - Eerste lid: bij minimaal 6 maanden lidmaatschap voorafgaand aan aftreden aanspraak; - tweede lid: geen recht: * direct na aftreden weer statenlid; * op datum aftreden 65 of ouder is; * statenlidmaatschap (na schorsing) vervallen wordt verklaard. * benoemd ter vervanging van een statenlid dat vanwege zwangerschap en bevalling of ziekte tijdelijk is ontslagen Artikel 15 Duur van de uitkering Duur: gelijk aan helft aantal volledige maanden onafgebroken lidmaatschap, tot maximaal 2 jaar. Artikel 16 Bedrag van de uitkering bij aftreden - Eerste lid: eerste jaar 80% en tweede jaar 70% van de vergoeding; - tweede lid: bij herziening vergoeding wordt de uitkering herzien m.i.v. tijdstip herziening. Artikel 17 Korting wegens inkomsten In de Modelverordening wordt voorgesteld om een

3 bepaling opgenomen. Dus ongeacht de hoogte neveninkomsten kan men aanspraak maken op wachtgeld. Artikel 10.4 Betaling uitkering Artikel 10.5 Einde van de uitkering Vergelijkbaar maar iets uitgebreider dan eigen verordening. Artikel 12 Uitkering bij overlijden Artikel 17 Voorzieningen bij tijdelijk ontslag wegens zwangerschap en bevalling of ziekte VOORZIENINGEN VOOR GEDEPUTEERDEN Artikel 18 Onkostenvergoeding GS In onze verordening moet het tweede lid worden geschrapt omdat GS worden aangemerkt als werknemer en niet meer kunnen kiezen voor fictief werknemerschap. Artikel 19 Reiskosten woon-werkverkeer Keuze tussen OV kaart eerste klasse of tegemoetkoming in de kosten overeenkomstig artikel 12 van het verplaatsingskostenbesluit 1989 (deze verwijzing klopt niet, staan geen bedragen vermeld). Artikel 20 Zakelijke reiskosten Volledige vergoeding OV kosten of bij eigen motorof bromvoertuig (0,28 of 0,10 euro artikel 2 kortingsregeling toe te passen. Gaat om inkomsten die (kort gezegd) uitgaan boven het minimumloon volwassenen. Idee is dat de regeling bestemd is voor statenleden zonder (ander) betaald werk of met werk met beperkte inkomsten. Aandachtspunten: administratieve lasten voor zowel voormalig statenlid (namelijk mededeling doen en opgave van inkomsten) als provincie. Artikel 18 De verplichting voor statenleden om werk te zoeken (PM) Voorgesteld wordt om een vergelijkbare bepaling om te nemen voor statenleden (als voor GS in de regeling APPA) om actief op zoek te gaan naar werk. Indien niet aan deze plicht wordt voldaan loopt men risico dat uitkering geheel / gedeeltelijk vervalt. Ook hier het aandachtspunt: administratieve lasten voor beide partijen, maar ook de controlerende rol van de provincie en wanneer en hoe zal de sanctie worden opgelegd. Nu alvast artikelnummer reserveren. Artikel 19 Betaling uitkering Statenleden Uitkering wordt per maand uitbetaald. Artikel 20 Opschorting en einde uitkering Bepaling regelt wanneer de uitkering eindigt of wordt opgeschort. Een nieuwe bepaling is lid 2 wanneer de uitkering door GS wordt opgeschort indien statenlid niet voldoet aan opgave neveninkomsten. Artikel 21 Uitkering bij overlijden Geregeld Artikel 22 Voorzieningen bij tijdelijk ontslag wegens zwangerschap en bevalling of ziekte Kort samengevat: onkostenvergoeding bedraagt de helft. Geen reis- en verblijfkosten. Artikel 23 Onkostenvergoeding GS Ook in de modelverordening is een kortingregeling als gevolg van verstrekking mobiele telefoon, maar er wordt geen getal bij percentage genoemd.(oude verordening noemt 7% korting, dit blijft zo). Artikel 24 Reiskosten woon-werkverkeer met oude verordening. Artikel 25 Zakelijke reiskosten Inhoudelijk nagenoeg hetzelfde. Zie hiernaast voor een noodzakelijke aanpassing van

4 reisregeling binnenland). Omdat de Regeling Rechtspositie gedeputeerde de hoogte van het bedrag vaststelt, kan daarvan niet worden afgeweken. De eigen verordening moet dus op dat punt in ieder geval worden aangepast. Artikel 21 Dienstauto Grotendeels inhoudelijk gelijk. Onze verordening bepaalt nog dat dienstauto ook voor andere nevenfuncties dan qq-functies mag worden gebruikt. Moet worden aangepast tot maximaal 500 km onbelast. Daarboven dient fiscale bijtelling plaats te vinden. Daarnaast wordt een vergoeding voor belastingheffing toegekend voor het gebruik van de dienstauto voor woon-werkverkeer. Woon- werkverkeer wordt tegenwoordig fiscaal gezien als zakelijk verkeer waardoor er geen belastingheffing meer over wordt berekend. Ook deze bepaling zou moeten worden aangepast. de verordening. Daarnaast biedt de modelverordening de mogelijkheid tot salderen. Artikel 26 Dienstauto GS besluit met kenmerk is verwerkt. Gebruik van de dienstauto voor niet qq-functies is toegestaan. Tot een maximum van 500 kilometers wordt dergelijk gebruik onbelast toegestaan. Daarna vindt fiscale bijtelling plaats. Voor wat betreft overig gebruik van de dienstauto kan ingeval van twijfel vooraf overleg met de belastinginspecteur plaatsvinden. Voor de bewijsvoering naar de belastingdienst is een goede kilometerregistratie van groot belang. Artikel 22 Verblijfkosten Artikel 27 Verblijfkosten Artikel 23 Buitenlandse dienstreis Artikel 28 Buitenlandse Dienstreis Artikel 24 Cursus, congres, seminar of symposium Artikel 29 Cursus, congres, seminar of symposium Artikel 25 Fax, computer en laptop Artikel 26 ISDN, internetaansluiting Bepaling regelt de verstrekking pc (onder het oude fiscale regiem). In verband met de vervallen pc-privé regeling dient de bepaling uit de modelverordening te worden overgenomen. Art. 25, eerste lid: ISDN. Abonnementskosten worden vergoed voor zover zij uitgaan boven een gewoon telefoonabonnement. tweede lid: ADSL. Providerdeel geheel en gesprekskosten voor de helft voor rekening provincie. derde lid: kabel. Kosten kabel voor de helft voor rekening van provincie. Aanlegkosten geheel voor rekening provincie. Artikel 27 Mobiele telefoon. Artikel 28 Spaarloonregeling GS leden worden fiscaal gezien als werknemer dus de toevoeging van fictief werknemerschap kan worden geschrapt. Voor het overige gelijk aan Artikel 30 Computer en internetverbinding Artikel is vergelijkbaar voor statenleden (zie artikel 8. Artikel 31 mobiele telefoon (optie 1 alleen zakelijk gebruik) Indien de mobiele telefoon mede voor privédoeleinden wordt gebruikt, dan betaald de provincie alle kosten en houdt voor het privégebruik geen bedrag in. Artikel 32 Spaarloonregeling

5 modelverordening. Artikel 33 Reis- en pensionkosten en verhuiskosten Indien gedeputeerde nog niet over woonruimte in de provincie beschikt dan aanspraak op reis- en pensionkosten en verhuiskosten overeenkomstig artikel 18, tweede lid Rechtspositiebesluit gedeputeerden. Deze verwijst naar artikel 1 van de Regeling rechtspositie gedeputeerden, waarin de bedragen zijn genoemd. Dus: voorkeur voor verwijzing naar Regeling i.p.v. naar besluit. VOORZIENINGEN VOOR COMMISSIELEDEN Artikel 29 Vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen Dit artikel regelt de voorziening voor commissieleden en is gelijk aan de tekst uit de modelverordening. De in het vierde lid van de modelverordening gelaten ruimte om afwijkende percentages vergoeding toe te kennen is in onze verordening ingevuld in het tweede en derde lid. Artikel 30 Reis- en verblijfskosten commissieleden Grotendeels gelijk aan modelverordening. Onze verordening biedt ook een reis- en verblijfkostenvergoeding aan de voorzitters van de commissie voor de kosten ter voorbereiding van hun commissie tot ten hoogste de Reisregeling binnenland. Artikel 31 Buitenlandse excursie of reis. DE PROCEDURE VAN DECLARATIE Artikel 32 Betaling van kosten Artikel 33 Declaratie van vooruitbetaalde kosten Inhoudelijk gelijk Artikel 34 Rechtstreekse facturering bij de provincie Zie opmerking hierboven Artikel 35 Gebruik creditcard Artikel 34 Vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen Inhoudelijk gelijk met oude verordening. Artikel 35 Reis- en verblijfskosten commissieleden Zie bepalingen statenleden. Artikel 36 Computer en internetverbinding Gelijk aan dat voor de statenleden behalve de compensatie voor de fiscale bijtelling voor privé gebruik. Dit is afwijkend van de modelverordening. Het rechtspositiebesluit/ regeling biedt hiervoor wel de mogelijkheid. Artikel 37 Buitenlandse excursie of reis Artikel 38 Betaling van kosten a. uit eigen middelen; b. rechtstreekse facturering aan provincie; c. provinciale creditcard. Artikel 39 Declaratie van vooruitbetaalde kosten Declaratieformulier PS en Cie naar griffier; Declaratieformulier GS naar provinciesecretaris. (of aangewezen ambtenaar) Artikel 40 Rechtstreekse facturering bij de provincie Artikel 41 Gebruik creditcard

6 Inhoudelijk gelijk Artikel 36 Citeertitel Artikel 37 Inwerkingtreding Artikel 42 Citeertitel en inwerkingtreding Inwerkingtreding vanaf moment aantreden nieuwe Statenleden, 15 maart Wat betreft de bepalingen omtrent de compensatie van de fiscale bijtelling voor privé gebruik van de computer werkt deze terug tot 1 januari Wat betreft de ziektekostenvoorziening treedt deze in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. o~~çëîççêëíéä= Jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. Portefeuillehouder: C. Bijl

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen De raad van de gemeente Schiermonnikoog; gelezen het voorstel van het college van 7 februari 2008, inzake de Verordening voorzieningen wethouder, raads- en commissielid Schiermonnikoog 2006; gelet op artikel

Nadere informatie

TOELICHTING (voor zover van toepassing) ALGEMEEN. Wettelijke regelingen

TOELICHTING (voor zover van toepassing) ALGEMEEN. Wettelijke regelingen TOELICHTING (voor zover van toepassing) ALGEMEEN Wettelijke regelingen De regeling van de rechtspositie van wethouders, raadsleden en leden van gemeentelijke commissies vindt op drie of vier niveaus plaats,

Nadere informatie

Verordening van 16 oktober 2013, houdende wijziging van de verordening rechtspositie gedeputeerden, staten en commissieleden provincie Fryslân 2011,

Verordening van 16 oktober 2013, houdende wijziging van de verordening rechtspositie gedeputeerden, staten en commissieleden provincie Fryslân 2011, Verordening van 16 oktober 2013, houdende wijziging van de verordening rechtspositie gedeputeerden, staten en commissieleden provincie Fryslân 2011, Provinciale Staten van Fryslân, Besluiten vast te stellen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 64990

GEMEENTEBLAD. Nr. 64990 GEMEENTEBLAD Nr. 64990 14 november Officiële uitgave van gemeente Tilburg. 2014 Verordening rechtspositie wethouders gemeente Tilburg 2014 Raadsbesluit 3 november 2014, nr 16. Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Advies. De samenstelling van het projectteam van AWVN dat bij dit advies betrokken is geweest is opgenomen in bijlage 1.

Advies. De samenstelling van het projectteam van AWVN dat bij dit advies betrokken is geweest is opgenomen in bijlage 1. Advies Aan Hugo Fernandes Mendes / Bestuursdienst Gemeente Amsterdam Van Marco Veenstra / AWVN Telefoonnummer 06 129 637 34 Datum Onderwerp Advies vergoedingsregeling bestuurscommissies Inleiding Door

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. Initiatiefvoorstel VVD: Van wieg tot wieg in Vathorst West en Noord Voorbereiding besluit. Initiatiefvoorstel VVD: Afvalinzameling

Vermeerzaal 1.03. Initiatiefvoorstel VVD: Van wieg tot wieg in Vathorst West en Noord Voorbereiding besluit. Initiatiefvoorstel VVD: Afvalinzameling OVERZICHT De Raad 11-12-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 18:00 Vragen raadsleden aan college Informatie Plan van Uitvoering Oliemolenkwartier 19:00 Veiligheidsprogramma

Nadere informatie

Overzicht van de regeling schadeloosstelling van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Versie januari 2010

Overzicht van de regeling schadeloosstelling van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Versie januari 2010 Overzicht van de regeling schadeloosstelling van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Versie januari 2010 Bijlage: overzicht bedragen geldend op 1 januari 2010 SCHADELOOSSTELLING LEDEN TWEEDE

Nadere informatie

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 15 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 15 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 12 februari 2010 2010, no. 15 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet en artikel F4 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Statengriffie...4

INHOUDSOPGAVE. Statengriffie...4 INHOUDSOPGAVE Statengriffie...4 1. Provinciale Staten...5 1.1 Toelating Statenlid...5 1.2 Ontslag Statenlid...5 1.3 Nevenfuncties / onverenigbare werkzaamheden...6 1.4 Integriteit / aanvaarding geschenken...6

Nadere informatie

10d Voorzieningen bij werkloosheid

10d Voorzieningen bij werkloosheid 10d Voorzieningen bij werkloosheid Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die op grond van artikel 8:3, 8:5, 8:6 of 8:8 ontslagen wordt en de ambtenaar die op grond

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 4 november 2014 NUMMER PS PS2014BEM16 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Jan Wichers DOORKIESNUMMER 2386 DOCUMENTUMNUMMER 810CEE93 PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Informatiebrochure voor (kandidaat) wethouders

Informatiebrochure voor (kandidaat) wethouders Informatiebrochure voor (kandidaat) wethouders Informatiebrochure voor (kandidaat) wethouders 1 Inleiding U heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van wethouder. Een uitdaging voor wellicht een langdurige

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012 / A

Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012 / A Bijlage behorende bij ontwerpbesluit nr. 12Rb047 d.d. 31 oktober 2012. Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012 / A Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippen 1. Alle begrippen die in deze

Nadere informatie

CAZ02.048 GEDRAGSCODE VOOR BESTUURDERS VAN DE PROVINCIE FLEVOLAND

CAZ02.048 GEDRAGSCODE VOOR BESTUURDERS VAN DE PROVINCIE FLEVOLAND CAZ02.048 GEDRAGSCODE VOOR BESTUURDERS VAN DE PROVINCIE FLEVOLAND Inleiding Het doel van deze gedragscode is om bestuurders in Flevoland een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit

Nadere informatie

Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken

Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Hoofdstuk 2 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Reis- en verblijfkostenregeling provincie Noord-Holland 2012

Reis- en verblijfkostenregeling provincie Noord-Holland 2012 Reis- en verblijfkostenregeling provincie Noord-Holland 2012 (gebaseerd op artikel F.4 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP)) I. Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Definitief van kracht met ingang van 1 januari 2015 De werkkostenregeling Timo Bakker TiBa Administratieve & Fiscale Dienstverlening BV 5 12 2014 dossier werkkostenregeling oktober 2014 Pagina 1 van 54

Nadere informatie

nummer 38 van 2012 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (wijziging Regeling vakantieverlof en invoering Geschillenregeling)

nummer 38 van 2012 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (wijziging Regeling vakantieverlof en invoering Geschillenregeling) nummer 38 van 2012 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (wijziging Regeling vakantieverlof en invoering Geschillenregeling) Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 27 november

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland ARBEIDSVOORWAARDENREGELING voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland versie per 1 januari 2014 Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld:

De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld: Afkondiging wijzigingen kerkordelijke regelingen De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld: Nr. 14/2012 Wijzigingen

Nadere informatie

Introductiegids arbeidsvoorwaarden Raadsleden gemeente Zundert

Introductiegids arbeidsvoorwaarden Raadsleden gemeente Zundert Introductiegids arbeidsvoorwaarden Raadsleden gemeente Zundert Maart 2014 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding... 2 1.2 Rechtspositie algemeen... 2 1.3 Begin raadslidmaatschap na de raadsverkiezingen... 3 1.4 Zelfstandige,

Nadere informatie

CAO Nederlandse Podia 2014-2016 1

CAO Nederlandse Podia 2014-2016 1 CAO Nederlandse Podia 2014-2016 CAO Nederlandse Podia 2014-2016 1 Collectieve Arbeidsovereenkomst De ondergetekenden: De Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) te Amsterdam, ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

CAO Nederlandse Podia 2014-2016

CAO Nederlandse Podia 2014-2016 CAO Nederlandse Podia 2014-2016 1 Collectieve Arbeidsovereenkomst De ondergetekenden: De Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) te Amsterdam, ter ene zijde en FNV KIEM, te Amsterdam ter andere zijde

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 1. De werkkostenregeling wordt per 2015 aangepast en vereenvoudigd Hierbij sturen wij u onze MKB Nieuwsbrief. In deze uitgave besteden wij aandacht aan: 1. De werkkostenregeling

Nadere informatie

Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers

Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Algemeen 9 3. Stroomschema sollicitatieplicht

Nadere informatie

CAO Nederlandse Podia 2014-2016

CAO Nederlandse Podia 2014-2016 CAO Nederlandse Podia 2014-2016 1 Collectieve Arbeidsovereenkomst De ondergetekenden: De Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) te Amsterdam, ter ene zijde en FNV KIEM, te Amsterdam ter andere zijde

Nadere informatie

Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! Blad 1 van 8 Het einde van het jaar nadert alweer met rasse schreden en alle bijzonderheden van Prinsjesdag worden doorgevoerd in de wetgeving en daar ziet u een deel van terug in deze nieuwsbrief. Zo

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 788 Besluit van 18 november 2010 tot het stellen van nadere regels betreffende het vinden van passende arbeid voor gewezen politieke ambtsdragers

Nadere informatie