NIEUWKOOP ZUIDHOEK. kavelpaspoort fase 2 kavel 14

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWKOOP ZUIDHOEK. kavelpaspoort fase 2 kavel 14"

Transcriptie

1 NIEUWKOOP ZUIDHOEK kavelpaspoort fase 2 kavel 14 1

2 Projectwebsite: Opdrachtgever: Gemeente Nieuwkoop Postbus AA Ter Aar tel Relevante documenten en bronnen: - Stedenbouwkundig uitwerkingsplan - Beeldkwaliteitplan openbare ruimte - Beeldkwaliteitplan architectuur - Duurzaamheidkoers Zuidhoek & Meijepark - Inspiratieboek Architectuur Inhoud en vormgeving: HOSPER Postbus CE Haarlem tel In samenwerking met: Deze documenten zijn te vinden onder het kopje downloads, op: - Bestemmingsplan Zuidhoek Dit document is te vinden op: FARO architectuur/research Lisserweg 487d 2165 AS Lisserbroek tel Landschapsfotografie: Lucas van der Wee Handboogstraat PZ Delft tel Disclaimer Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Daar waar dit document afwijkt van de gehanteerde brondocumenten zoals het beeldkwaliteitplan en het bestemmingsplan zijn de brondocumenten leidend. Aan het gestelde in dit kavelpaspoort kunnen geen rechten worden ontleent. 2

3 Inhoudsopgave Introductie 4 1. Het plan 6 2. Duurzaamheid 8 3. Sanering en gebruik Vrije kavels in de 2 e fase Maatvoering van de kavels 14 ligging Zuidhoek & Meijepark 3

4 Introductie Project Zuidhoek & Meijepark De afgelopen jaren heeft de gemeente Nieuwkoop hard gewerkt aan de plannen voor het project Zuidhoek en Meijepark, aan het Zuideinde te Nieuwkoop. In deze periode zijn ondermeer een stedenbouwkundig plan, een beeldkwaliteitplan voor de architectuur en een beeldkwaliteitplan voor de inrichting van de openbare ruimte opgesteld. De plannen zijn vervolgens omgezet in een bestemmingsplan. Met de vaststelling van het bestemmingsplan is het moment aangebroken dat begonnen kan worden met de ontwikkeling en vervolgens realisatie van de gebouwen. In het plan zijn zowel projectmatige woningen als vrije kavels opgenomen. De projectmatige woningen zullen ontwikkeld worden in samenwerking met een projectontwikkelaar. Bij de vrije kavels wordt uitgegaan van het principe van particulier opdrachtgeverschap. Particulier opdrachtgever Particulier opdrachtgeverschap betekent dat de gebruiker/eigenaar van een kavel grond koopt om er vervolgens een woning op te bouwen. Om dit proces te faciliteren heeft de gemeente per kavel een zogenaamd kavelpaspoort opgesteld. Hierin is zo goed mogelijk de informatie verzameld die benodigd is voor dit traject. Kavelcoach Het ontwikkelen en bouwen van een woning is voor de meeste mensen geen dagelijkse kost. Om dit proces te faciliteren heeft de gemeente een kavelcoach aangesteld. De kavelcoach adviseert kavelkopers ten aanzien van het proces van het ontwerp en de bouw van de eigen woning. Daarnaast heeft de kavelcoach een toetsende rol ten aanzien van de beeldkwaliteit. Het kader daarvoor is het beeldkwaliteitplan, dat tevens verankert is in het bestemmingsplan. In de loop van het proces wordt een aantal bijeenkomsten gepland met de kavelcoach, zoals ook is aangegeven in het hiernavolgende stappenplan. Inspiratieboek Om u te inspireren is een oproep gedaan aan architecten om inspirerende referenties aan te leveren. Dit zijn geen ontwerpen die voor deze plek zijn gemaakt, maar voorbeelden uit bestaand werk van deze architecten die naar hun gevoel aansluiten bij deze locatie. We hopen dat deze voorbeelden u inspireren om een goede start te maken. Indien een van de voorbeelden u aanspreekt kunt u uiteraard deze architect ook benaderen om voor u als architect op te treden. Het staat u uiteraard vrij om een architect te selecteren die niet vermeld staat in het boekje. Het stappenplan In het ontwikkelingsproces van de vrije kavels in het project Zuidhoek kan een aantal stappen onderscheiden worden. Stap 1 Inschrijving en toewijzing vrije kavels U kunt zich inschrijven voor meerdere kavels. Na sluiting van de inschrijvingstermijn wordt gekeken of er meerdere inschrijvingen per kavel zijn. Zo nee, dan kunt u een optie nemen op de kavel van uw eerste voorkeur. Zo ja, dan wordt door de notaris per kavel de volgorde bepaald. Wordt u als eerste ingeloot dan kunt u een optie nemen op deze kavel. Anders komt u voor deze kavel op de reserve lijst te staan. Stap 2 Optie nemen op kavel Het nemen van een optie op een kavel gebeurt door het tekenen van een grondreserveringsovereenkomst. Door het tekenen van deze overeenkomst en het betalen van de borg wordt deze kavel voor u gereserveerd. 4

5 Stap 3 Maken ontwerp woning Nadat u een optie heeft genomen op de kavel (stap 2) kunt u samen met uw architect het ontwerp maken van uw woning. De kavelcoach van de gemeente Nieuwkoop (in de persoon van Coen Kampstra van FARO architecten) ondersteunt u hierbij. Dit traject zal worden uitgewerkt in een stappenplan. Uiteindelijk moet uw ontwerp worden goedgekeurd door de kavelcoach. Hierna kan een omgevingsvergunning voor het bouwen worden ingediend. Stap 4 Sluiten koopovereenkomst Nadat de door u ingediende bouwvergunning is verleend wordt de koopovereenkomst aan u toegezonden. Deze moet u binnen 14 dagen ondertekend aan de gemeente retourneren. Stap 5 Levering grond en betaling grondprijs Binnen 4 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning wordt de grond geleverd en moet de grondprijs worden betaald. Leeswijzer Het kavelpaspoort is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk één beschrijft op hoofdlijnen het stedenbouwkundig plan, waarbinnen de kavels zich bevinden. In het tweede hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de ambitie ten aanzien van de duurzaamheid in Zuidhoek. Ook wordt hier ingegaan op de maatregelen die dit tot gevolg heeft gehad en op de kansen die dit biedt voor duurzaamheid op het niveau van de kavel en woning. Hoofdstuk drie gaat in op de technische aspecten van de bodemsanering die plaatsgevonden heeft op de locatie. Tevens wordt hierin uiteengezet welke consequenties dit heeft voor het gebruik van de woonomgeving. In het vierde hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de kavels die in de tweede fase verkocht worden. In hoofdstuk vijf, tenslotte, zijn de afmetingen en kenmerken op kavelniveau gegeven. Stap 6 Start bouw Binnen 12 weken na het onherroepelijk worden van de bouwvergunning moet gestart worden met de bouw van uw woning. 5

6 1. Het plan Inleiding Het landschap bij Nieuwkoop, met sloten, plassen, riet en bomen is van een grote schoonheid. Het Meijepark en de Zuidhoek bevinden zich op een aantal legakkers respectievelijk ten oosten en ten westen van het Meijepad in het verveningsgebied de Nieuwkoopse Plassen. Vanwege het vroegere gebruik als stortplaats voor huisvuil is het noodzakelijk dat het gebied gesaneerd wordt. Na het aanbrengen van een leeflaag wordt met behulp van woningbouw, recreatie en natuurontwikkeling voorzien in een nieuwe, duurzame inrichting. Wonen en recreëren in het landschap De inzet van het plan is wonen en recreëren in het landschap. Door de eilanden van de Zuidhoek te voorzien van een meanderende route ontstaat een gevarieerde, kleinschalige verkaveling. De diagonale doorzichten en wandelpaden leggen de relatie met de natuur in de omgeving. Het Meijepark en de groene koppen van Zuidhoek zijn dé plekken waar Nieuwkopers en andere bezoekers van de plassen kunnen genieten. Water In aanvulling op de bestaande waterstructuur is een waterplein gemaakt, waardoor ruimte ontstaat in het hart van het plan en een vergezicht ontstaat op de diepte van de plas. De koppen zijn voorzien van zwemsteigers en dragen daarmee bij aan het publieke karakter van het gebied. Woonstraten De woonstraten zijn informeel van karakter met een rijloper van grasklinkers en aan weerszijden lage hortensiahagen die dienen als afbakening van de openbare ruimte. Architectuur In aanvulling op het stedenbouwkundig plan is een beeldkwaliteitplan voor de architectuur opgesteld. Gestreefd wordt naar een gevarieerde, kleinschalige uitstraling. De stedenbouwkundige opzet is zo gekozen dat sprake is van variatie tussen de woningen die naast elkaar liggen. Er is gezocht naar een architectonische taal die bijdraagt aan de samenhang en kwaliteit. Centraal staan de begrippen vakantiegevoel, dorpse uitstraling, natuur en duurzaamheid. vakantiegevoel natuur Architectuur dorps duurzaamheid verbeelding architectonisch concept 6

7 plankaart Zuidhoek & Meijepark profiel en impressie woonstraat 7

8 2. Duurzaamheid Duurzaamheidkoers De gemeente Nieuwkoop wil van Zuidhoek een duurzame wijk maken. Het gespecialiseerde bureau GIDZ heeft de mogelijkheden daarvoor in kaart gebracht; de duurzaamheidkoers Zuidhoek & Meijepark. Dit document is te downloaden onder: www. zuidhoek-nieuwkoop.nl Full-electric Plan Zuidhoek is duurzaam in een heleboel aspecten zoals het rapport van GIDZ ook aangeeft. Als koper van een kavel heeft u hier ook mee te maken. Waarschijnlijk het meeste impact heeft de beslissing om van Zuidhoek een zogenaamde full-electric wijk te maken. Concreet betekent dit dat er geen gasnet wordt aangelegd en dat u alleen elektrische energie krijgt aangeleverd. Dit betekent in ieder geval iets voor de mogelijkheden voor koken (elektrisch, evt. gecombineerd met flessengas) en verwarmen. Een normale verwarmingsketel is in dit plan niet mogelijk, verwarmen kan bijvoorbeeld door middel van zonne-energie en / of een warmtepomp. Hiervoor zijn nog verschillende mogelijkheden, het verdient dan ook aanbeveling om u goed te laten informeren door uw architect en gespecialiseerde adviseurs. Ook de kavelcoach kan u hierin behulpzaam zijn. Mogelijkheden tav duurzaamheid Een aantal zaken waarover u kunt nadenken willen we alvast noemen. Een interessante overweging is om uw woning extra goed te isoleren zodat u de warmtevraag reduceert. Een andere belangrijke overweging is de manier van ventileren: er zijn verschillende systemen op de markt die zorgen voor een gezond en comfortabel binnenklimaat zonder dat er veel warmte verloren gaat. Bij een goed geïsoleerde woning wordt het weren van de zon op warme dagen ook steeds belangrijker. Zonwering kan ook architectonisch fraai in het ontwerp worden opgenomen. Ook voor dit soort overwegingen kunt u terecht bij uw architect of adviseurs. Waar nodig kan de kavelcoach u op weg helpen. Water Een ander aspect is water. U woont in een wijk direct grenzend aan de Nieuwkoopse Plassen, een beschermd natuurgebied. U leeft daarmee direct aan en met het water. Voor regenwater is niet voorzien in een (apart) riool. U dient dit zelfstandig af te voeren naar het oppervlaktewater, bij voorkeur via een buffer. Ten behoeve hiervan is voorzien in een doorvoer in de stalen damwand. De buffer kunt u bijvoorbeeld ook gebruiken voor het besproeien van uw tuin (regenton / tank) of wellicht zelfs voor bijvoorbeeld toiletspoeling (grijswatercircuit). Omdat u het regenwater rechtstreeks afvoert naar het grond- of oppervlaktewater worden er eisen gesteld aan de materialisering van uw woning. Uitlogende materialen (lood, onbehandeld zink, etc.) zijn niet toegestaan. Daarnaast wil de gemeente u graag stimuleren om milieuvriendelijke materialen en detailleringen toe te passen. De kavelcoach zal dit in gesprekken naar voren brengen. Workshop Tijdens de bijeenkomst met de kavelcoach wordt aandacht besteed aan de duurzame aspecten van plan Zuidhoek. Tijdens het ontwerpproces wordt ook een workshop georganiseerd waarin we u bijpraten over mogelijkheden om uw woning verder te verduurzamen. Wij hopen dat we u kunnen inspireren om mee te werken aan de ambitie van de gemeente Nieuwkoop om van Zuidhoek een bijzondere en duurzame wijk te maken. 8

9 9

10 3. Sanering en gebruik Sanering Zoals in de inleiding is aangegeven wordt de stedenbouwkundige en landschapsontwikkeling van de Zuidhoek en het Meijepark voorafgegaan door een sanering. De aanleiding is het gebruik, in een ver verleden, als stortplaats van huisvuil voor de stad Leiden. De vervuiling is immobiel, wat betekent dat ze niet uitspoelt of opgenomen wordt door het (grond)water. Leeflaag Om het gebied duurzaam geschikt te maken voor wonen en recreatie wordt onder de kavels een meter schone grond opgebracht. Dit noemen we ook wel een leeflaag. Onder de landschappelijke delen van het gebied betreft deze laag een halve meter. Gebruik Door deze leeflaag is de ondergrond geschikt voor normaal gebruik als woonen recreatiegebied. Heipalen worden eenvoudigweg door het scheidingsnet geslagen. Eventuele bomen wortelen door het scheidingsnet heen, wat geen kwaad kan. In het gebruik is de enige beperking dat de leeflaag in stand gehouden moet worden. Voor incidentele werkzaamheden in de bodem (bijvoorbeeld voor het planten van bomen en het plaatsen van een hek) kan onbelemmerd worden gegraven tot aan het scheidingsnet op 1 meter diepte. De schone grond heeft als doel de afstand tot de bestaande ondergrond te garanderen. Daarmee is de kwaliteit van het leefmilieu gewaarborgd. Ter signalering wordt de bestaande ondergrond gescheiden van de leeflaag door een doorlatend scheidingsnet. doorsnede met leeflaag (grijs) tpv watergang 10

11 Kade en vlonder Het verveningsgebied wordt gekenmerkt door lage wallekanten. Om te voorkomen dat het aanbrengen van de leeflaag van een meter zou leiden tot aantasting van dit karakter is de bestaande grond in een strook van ongeveer zes meter langs de oeverslijn ontgraven en voorzien van de genoemde leeflaag. Oplevering met talud De kavels worden opgeleverd met een talud met een helling van 1:5 dat het verschil tussen de vlonder en de nieuwe maaiveldhoogte opneemt. Bij de inrichting van de tuin kan dit talud naar keuze gehandhaafd blijven, ontgraven, danwel opgehoogd worden. De vlonder dient, zoals eerder aangegeven, te worden gehandhaafd. Langs de oever is ter plaatse van de kavels een vlonder aangelegd met een breedte van anderhalve meter. Deze vlonder bedekt ook de nieuwe houten en stalen damwanden die in het kader van de sanering zijn geplaatst. De vlonder is onderdeel van het stedenbouwkundige beeld dat nagestreefd wordt en dient in stand te worden gehouden. Tussen de percelen is de vlonder voorzien van een plantgat, waarin per kavel op de grens een wilg is geplant. impressie vlonder en talud principe doorsnede met leeflaag (zwart) 11

12 4. Vrije kavels in de 2 e fase Kavel types In het plan wordt gestreefd naar een gevarieerde, kleinschalige uitstraling in aansluiting op het landelijke karakter van de locatie en haar omgeving. Om deze reden kunt u in Zuidhoek kiezen uit tien verschillende gebouwtypes, waarvan vijf types projectmatig en vijf types vrije kavels zijn. De gebouwtypes zijn afgestemd op de maat van de kavel, de ligging in het plan en de oriëntatie op de zon en ten opzichte van het water. Als u op zoek bent naar een kavel waar u, doormiddel van particulier opdrachtgeverschap, zelf een woning kunt ontwikkelen, dan kunt u in de tweede fase kiezen uit: - 5 woningen type extra vrije kavel (EX) - 1 woning type langskap breed (LWF) - 1 woning type special In fase 3 en 4 zullen deze kaveltypes ook worden aangeboden. Daarnaast kunt u daar kiezen voor de types dwarskap breed (LDF) en dwarskap smal (MDL). Per type gebouw is een enveloppe ontwikkeld, die in breedte, diepte en hoogte de grenzen aangeeft waar uw ontwerp binnen moet blijven, conform het bestemmingsplan. De enveloppe is over het algemeen opgebouwd uit een hoger deel voor het hoofdvolume (in het bestemmingsplan opgenomen als bouwvlak) en een lager deel voor de bijgebouwen (in het bestemmingsplan opgenomen als bouwveld). Deze regels ten aanzien van de positie van het gebouw op de kavel, de hoogte van goten en nok en de nokrichting/oriëntatie van het hoofdvolume zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. Daarnaast zijn, per kavel, uitspraken gedaan over de kapvorm, kaprichting en veranda, de erfafscheiding en over de eisen ten aanzien van parkeren op eigen erf. 12 overzichtskaart vrije kavels in de 2e fase

13 Inrichting openbare ruimte Voor de inrichting van de openbare ruimte zal te zijner tijd een inrichtingsplan opgesteld worden (Definitief Ontwerp openbare ruimte). Het inrichtingsplan vormt een nadere detaillering van de buitenruimte, zoals weergegeven op de tekeningen en kaarten in dit boek. Daarmee wordt onder andere de definitieve positie van bomen, parkeerplaatsen en meubilair vastgelegd. Op grond van de ervaringen die zijn opgedaan in fase 1 mag er vanuit gegaan worden dat dit geen invloed heeft op de breedte en positie van de inritten die in dit document zijn weergegeven. Erfafscheiding Voor de kavels met daarop een woning met een dwarskap wordt een rooilijn van 4 meter aangehouden. De woningen met een langskap staan direct aan de straat. Aan de straatzijde zal de erfafscheiding beperkt blijven tot een brede betonband. De voortuinen mogen worden voorzien van een groene erfafscheiding. Voor de afscheiding tussen de tuinen gaat de voorkeur uit naar een groene erfafscheiding. Regels omtrent de hoogte en plaatsing van de erfafscheiding zijn terug te vinden in het bestemmingsplan. Vanuit het streven het parkeren grotendeels op eigen erf te laten plaatsvinden is per kaveltype een parkeereis geformuleerd. Het is niet toegestaan om extra erfontsluitingen te creëren. Het geheel aan regels omtrent waar uw bouwwerk en kavelinrichting aan dient te voldoen kunt u vinden in het bestemmingsplan. Dit document is te downloaden onder: Om het u makkelijk te maken hebben we in het hiernavolgende hoofdstuk de regels per kavel nog eens inzichtelijk gemaakt. Beeldkwaliteit Naast voorgenoemde regels zijn er ook regels geformuleerd ten aanzien van beeldkwaliteit. Deze regels zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de in het plan gerealiseerde woningen straks bij elkaar passen. U kunt uw woning in principe volgens eigen smaak met uw architect ontwikkelen. Daarbij moeten de beeldkwaliteitsregels ervoor zorgen dat de woningen ondanks hun verschillen toch een zelfde soort taal spreken. Een belangrijke drager van deze taal zijn de locatiespecifieke kenmerken van het wonen aan de plas, zoals de natuur, het dorpse karakter en het vakantiegevoel. De kavelcoach zal samen met u en uw architect bewaken dat uw woning straks in het plan past. Daarbij ondersteund hij u om het ontwerp van uw woning zo mooi mogelijk te krijgen, binnen de door u gekozen richting. Het geheel aan regels omtrent de architectonische kwaliteit waar uw woning aan moet voldoen kunt u vinden in het Beeldkwaliteitplan architectuur. Dit document is te downloaden onder: 13

14 5. Maatvoering kavel 14 Kavelgegevens Gebied: fase 2 Kavelnummer: 14 Kaveltype: extra vrije kavel (EX) brede kavel Oppervlakte: 776 m m 2 water Kavel 14 is een brede grote kavel, die aan de achterzijde grenst aan water en groen. Doordat deze kavel op een ruime plaats in het plan ligt is het mogelijk om op deze kavel extra vrijheid te bieden. Op deze kavel kan dan ook een woning van het type EX worden gerealiseerd. Binnen de enveloppe is in het bestemmingsplan geen onderscheid gemaakt tussen een hoog en een laag gedeelte. Er is ruimte voor verschillende woningtypes zoals een brede woning van 1.5 laag met een kap, een bungalow woning maar ook een smalle woning van 2 lagen met een platdak is mogelijk. Als de woning met kap wordt gerealiseerd dan dient de kap van het hoofdvolume haaks op de straatrichting te staan. Op de kavel dienen 2 parkeerplaatsen naast elkaar te worden gemaakt. De inrit vanaf de openbare ruimte ligt vast en is 5,30 meter breed. 14

15 maten inrichting en omgeving maten kavel maten bouwvlak 15

16 voorbeeld woning voorbeeld woning in enveloppe bouwvlak achter (waterkant) voor (straatzijde) impressie maximale bebouwingsenveloppe type kavels met extra vrijheid (EX) - het bestemmingsplan is leidend 16

17 Belangrijkste regels voor het bouwen: Hoofdgebouw: Bruto inhoud max 1200 m3 (excl. bijgebouwen) brede kavel Bij het ontwerp van het woonhuis dienen de navolgende documenten in acht te worden genomen: 1. bestemmingsplan Zuidhoek (met name artikel 5, 6, 17 (wonen - 9)) Hierin worden regels gesteld aan onder andere de oppervlakte, goothoogte, kaprichting, dakvorm, dakhelling en de tuin en oeverzone. Goothoogte Bouwhoogte Kapvorm Richting (hoofdvolume) Dakhelling max 3,5 m1 (bij een volledig platdak 6,0 m1) max 9,0 m1 (bij een volledig platdak 6,0 m1) zadeldak lessenaarsdak mansardedak vlinderdak doorzalend dak doorgestoken kap samengestelde kap + platdak dwars op straatrichting vrij 2. BKP en SP Zuidhoek & Meijepark (met name hoofdstuk 1-3 van het BKP) Hierin wordt een overzicht gegeven van het plan en de regels voor het bevorderen en behouden van een hoge beeldkwaliteit. 3. Duurzaamheidkoers Zuidhoek en Meijepark Bijgebouw: Bouwhoogte max 4,5 m1 Kavel: Parkeren 2 PP op eigen terrein (excl. garage) 17

18 42

NIEUWKOOP ZUIDHOEK. kavelpaspoort fase 3 kavel 20

NIEUWKOOP ZUIDHOEK. kavelpaspoort fase 3 kavel 20 NIEUWKOOP ZUIDHOEK kavelpaspoort fase 3 kavel 20 1 Projectwebsite: www.zuidhoek-nieuwkoop.nl Opdrachtgever: Gemeente Nieuwkoop Postbus 1 2460 AA Ter Aar tel. 0172-521100 www.nieuwkoop.nl Inhoud en vormgeving:

Nadere informatie

Zelf bouwen op een riante kavel kavelpaspoort

Zelf bouwen op een riante kavel kavelpaspoort kavelpaspoort Bebouwingsmogelijkheden en inrichting van uw kavel Kavels 74, 84, 124, 125 en 133 bieden u de ruimte om zelf te bouwen aan een comfortabele en mooie vrijstaande woning. De kwaliteit van de

Nadere informatie

Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint. Beeldkwaliteitsplan september 2011

Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint. Beeldkwaliteitsplan september 2011 Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint Beeldkwaliteitsplan september 2011 Verantwoording Titel Subtitel Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint Beeldkwaliteitsplan Projectnummer 243578 Datum

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie

STAWON, Amsterdam. 2 Leidraad Bouwen met je buren voor collectief particulier opdrachtgeverschap

STAWON, Amsterdam. 2 Leidraad Bouwen met je buren voor collectief particulier opdrachtgeverschap Bouwen met je buren STAWON, Amsterdam 2 Leidraad Bouwen met je buren voor collectief particulier opdrachtgeverschap Colofon Inhoud Uitgever 2006 STAWON 7 Voorwoord STAWON, Amsterdam Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

ROENBELEIDSVISIE. Groen moet je doen. Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) Uitwerking beleidsthema s groen

ROENBELEIDSVISIE. Groen moet je doen. Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) Uitwerking beleidsthema s groen G ROENBELEIDSVISIE Groen moet je doen Uitwerking beleidsthema s groen Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) 2 Groen moet je doen Gemeente Borger Odoorn Groenbeleidsvisie

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA

Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA BNA Inhoud Inhoud Inleiding Het proces van aanbesteden Het project De opdracht: uw ambities De procedure

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn MER Hoekse Lijn deelrapport Water R.2014.005.HLRO Van Ria van der Zaag Datum 13 februari 2015 Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Versie 1.1 Opdrachtgever Projectbureau Hoekse Lijn Inhoudsopgave

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

ZELF BOUWEN in Tilburg

ZELF BOUWEN in Tilburg ZELF BOUWEN in Tilburg Voorwoord Tilburg is net als de rest van Nederland de afgelopen vijftien jaar gedomineerd door projectmatige woningbouw. Veelal prachtige woningen die in grote aantallen zijn gebouwd.

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Een tuin van de hele buurt

Een tuin van de hele buurt Een tuin van de hele buurt 'De weg tot een gemeenschappelijke tuin Leonore Noorduyn en Arjen Wals Wageningen Universiteit en Researchcentrum Leerstoelgroep Communicatie- en innovatiestudies Wetenschapswinkel

Nadere informatie

Plan van Transformatie ENCI-gebied

Plan van Transformatie ENCI-gebied Plan van Transformatie ENCI-gebied 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Leeswijzer 6 1. Inleiding 7 2. Gebiedsbeschrijvingen 8 2.1. Groeve... 8 2.1.1. Het basispakket...10 2.1.2. Het eindplan...15 2.1.3. Toekomstige

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide Windmolens op Lage Weide Gemeente Utrecht 25 april 2013 Samenvatting 9Y3509 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Entrada 301 Postbus 94241 1090 GE Amsterdam +31 20 569 77 00 Telefoon 020-600

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Nieuwe landgoederen. Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG

Nieuwe landgoederen. Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG Nieuwe landgoederen Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG Gemeente Utrechtse Heuvelrug gemeentelijk projectleider: de heer M. Andrlik Beleidskader

Nadere informatie

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit Structuurvisie Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied...van kwantiteit naar kwaliteit VOORWOORD Geachte lezer(es), Voor u ligt het resultaat van ruim een jaar hard werken, veel overleg en presentaties.

Nadere informatie

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Aanleiding Het kabinet is van mening dat een rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond noodzakelijk is. De ondergrond 1 biedt kansen voor

Nadere informatie

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal (door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal mei 2011 Michaela du Pon, opdrachtgever programma fiets Mintske Sijsma, ontwerper openbare ruimte Eric Rossen, stedenbouwkundige Leon Peeters, verkeerskundige

Nadere informatie

MOB complex te Bussum

MOB complex te Bussum Nota van Uitgangspunten MOB complex te Bussum Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Inlei ding/plandoelstelling 4 2 Bestaande situatie...5-14 3 Randvoor waarden, onderzoek en adviezen 15-23 4 Uitgangspunten/doelstellingen..

Nadere informatie

De paardenhouderij in het omgevingsrecht

De paardenhouderij in het omgevingsrecht De paardenhouderij in het omgevingsrecht handreiking voor de praktijk colofon Dit is een uitgave van de Sectorraad Paarden (SRP) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tekst mr. A.P. Cornelissen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Colofon Programma Programma B Projectnaam Tegenprestatie WWB Versie 19 september 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie