/ Belastingrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "31-03-2015 17-04-2015 14/05508. Belastingrecht"

Transcriptie

1 ECLI:NL:PHR:2015:398 Instantie Datum conclusie Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Parket bij de Hoge Raad /05508 Belastingrecht - In december 2010 heeft belanghebbende aan al haar werknemers in vaste dienst een ipad verstrekt met een aanschafwaarde van 699 (incl. btw). Ter zake van (onder meer) deze ipads heeft belanghebbende over het tijdvak 2010 op aangifte een bedrag aan loonheffing/premie volksverzekeringen (hierna: LH/PVV) afgedragen van In cassatie is in geschil of de aanschafwaarde van de ipads tot het loon dient te worden gerekend, of dat sprake is van een vrije verstrekking in de zin van art. 17(2) jo. 15b Wet LB Meer in het bijzonder is in geschil of de verstrekte ipads te rangschikken zijn onder de categorie telefoon, internet en dergelijke communicatiemiddelen in de zin van art. 15b(1)(f) Wet LB 1964, hetgeen belanghebbende verdedigt dan wel onder computers en dergelijke apparatuur en vergelijkbare apparatuur in de zin van art. 15b(1)(s) Wet LB 1964, gelijk de Inspecteur voorstaat. Volgens het Hof is het invoeren van gegevens op een ipad, vanwege het schermtoetsenbord dat een belangrijk deel van het scherm in beslag neemt, aanzienlijk minder vlot mogelijk dan bij apparaten die gebruik maken van een klassiek toetsenbord met fysieke toetsen, zoals desktop-pc s en laptops. Daar deze beperkingen zich op de ipad vooral voordoen bij het gebruik van functies die niet als communicatie zijn aan te merken, zoals het schrijven van langere teksten, acht het Hof een ipad niet geschikt voor langdurig gebruik als computer. Op deze gronden heeft het Hof de ipads aangemerkt als communicatiemiddel in de zin van art. 15b(1)(f) Wet LB Volgens A-G Niessen is voor de beoordeling tot welke categorie de ipad behoort, van belang (i) de mate waarin het apparaat geheel of gedeeltelijk bedoeld is voor taken die ook met een computer kunnen worden verricht en (ii) de mate waarin het apparaat als communicatiemiddel functioneert. Volgens de A-G kwalificeren (in ieder geval) telefoneren en sms en als communiceren, maar kunnen, mede gezien de toevoeging internet in onderdeel f, naar het huidige spraakgebruik ook en, (whats)appen en het versturen van berichten via social media onder de noemer communicatie worden gebracht. De ipad beschikt over functies waarmee kan worden gecommuniceerd (bijv. en, (internet)bellen, het versturen van berichten via social media), maar heeft ook een aantal functies die traditioneel bezien bedoeld zijn om met een computer te worden uitgevoerd (bijv. programma s voor foto- en videobewerking, gamen, het maken en geven van presentaties, tekstverwerken, etc.). Het is niet mogelijk om met de ipads te telefoneren of te sms en over het reguliere telefoonnetwerk. Belanghebbende heeft op de ipads abonnementen voor mobiel internet afgesloten, waarmee een voortdurende internetverbinding tot stand kan worden gebracht.

2 Volgens de A-G volgt uit de veelzijdigheid van functies waarover de ipad beschikt, geenszins dat de ipad hoofdzakelijk gericht is op dan wel bedoeld is voor communicatie. Voor deze opvatting is volgens de A-G steun te vinden in verschillende onderzoeken naar het gebruik van tablets, waaruit (onder meer) blijkt dat tablets in het dagelijks gebruik slechts in beperkte mate als communicatiemiddel worden gebruikt. De A-G acht s Hofs oordeel dan ook onbegrijpelijk. Volgens de A-G heeft het Hof er geen blijk van gegeven dat hij bij zijn beschouwing alle functies van de ipad in onderlinge samenhang in aanmerking heeft genomen. Het oordeel lijkt beperkt te zijn tot een beoordeling van de zogenoemde kantoorfuncties waarover de ipad beschikt, waarbij het Hof overigens miskent dat het mogelijk is en voor taken als het uittypen van lange teksten ook gebruikelijk is om een draadloos toetsenbord aan te sluiten op de ipad, waarmee wordt voorkomen dat het schermtoetsenbord in beeld verschijnt. Daar de telefoonfunctie (ofwel: de communicatiefunctie) van de ipad ondergeschikt is aan de overige functies en taken van het apparaat, dient de ipad volgens de A-G te worden aangemerkt als computer en dergelijke apparatuur in de zin van artikel 15b(1)(s) Wet LB Nu volgens de A-G voorts tussen partijen niet in geschil is dat het zakelijke gebruik van de ipads niet meer bedraagt dan 90%, kwalificeert de verstrekking van de ipads niet als vrije verstrekking in de zin van art. 17(2) jo. 15b(1)(s) Wet LB De conclusie strekt ertoe dat het beroep in cassatie van de Staatssecretaris gegrond dient te worden verklaard. Vindplaatsen Conclusie Rechtspraak.nl PROCUREUR-GENERAAL BIJ DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN MR. R.E.C.M. NIESSEN ADVOCAAT-GENERAAL Conclusie van 31 maart 2015 inzake: Nr. Hoge Raad: 14/05508 Staatssecretaris van Financiën Nr. Gerechtshof: 13/00010 Nr. Rechtbank: AWB 12/2572 Derde Kamer B tegen Loonbelasting/premie volksverzekeringen 2010 [X] B.V. 1 Inleiding 1.1 [X] B.V. (hierna: belanghebbende) te [Z] verricht productionele werkzaamheden, zoals het maken van televisie- en radioprogramma s. Daarnaast produceert belanghebbende internet content, biedt zij televisieprogramma s aan via websites en apps, en ontwikkelt zij internetapplicaties en websites. 1.2 In december 2010 heeft belanghebbende aan al haar werknemers in vaste dienst (in totaal 664) een ipad verstrekt met een aanschafwaarde van 699 (incl. btw). Ter zake van (onder meer) deze ipads heeft belanghebbende over het tijdvak 2010 op aangifte een bedrag aan loonheffing/premie volksverzekeringen (hierna: LH/PVV) afgedragen van De afdracht LH/PVV 2010 is, na daartegen gemaakt bezwaar, bij uitspraak op bezwaar van de Inspecteur van 18 april 2012 gehandhaafd. 1.4

3 Belanghebbende heeft tegen de uitspraak op bezwaar beroep ingesteld bij de rechtbank Haarlem (hierna: de Rechtbank). De Rechtbank heeft het beroep bij uitspraak van 30 november 2012 ongegrond verklaard Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van de Rechtbank hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof Amsterdam (hierna: het Hof). Het Hof heeft het hoger beroep bij uitspraak van 25 september 2014 gegrond verklaard en een teruggave gelast van op aangifte afgedragen loonheffing van De Staatssecretaris van Financiën (hierna: de Staatssecretaris) heeft tijdig en op regelmatige wijze beroep in cassatie ingesteld. Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend. De Staatssecretaris heeft gerepliceerd. 1.7 Het geschil in cassatie betreft de vraag of de aanschafwaarde van de aan de werknemers van belanghebbende verstrekte ipads tot het loon dient te worden gerekend. Meer in het bijzonder is in geschil of de verstrekte ipads te rangschikken zijn onder telefoon, internet en dergelijke communicatiemiddelen in de zin van art. 15b(1)(f) Wet LB 1964, hetgeen belanghebbende verdedigt dan wel onder computers en dergelijke apparatuur in de zin van art. 15b(1)(s) Wet LB 1964, gelijk de Inspecteur voorstaat. 1.8 Indien de ipads behoren tot de eerste categorie, staat vast dat het zakelijke gebruik van de ipads van meer dan bijkomstig belang is (10%). Valt de ipad onder de laatstgenoemde categorie, dan is tussen partijen niet in geschil dat de verstrekte ipads niet (nagenoeg) geheel zakelijk worden gebruikt. 2 De feiten en het geding in feitelijke instanties 2.1 De Rechtbank heeft de feiten waarvan in cassatie kan worden uitgegaan, als volgt vastgesteld (opgenomen voor zover van belang): 2.2. In december 2010 heeft eiseres3 aan al haar werknemers in vaste dienst (664 in totaal) een ipad verstrekt. Deze ipad heeft een geheugen van 32 GB en is geschikt voor zowel wifi als 3G. De aanschafwaarde is 699 (inclusief btw). Van de werknemers is geen bijdrage gevraagd. Tegelijk met de ipad heeft eiseres aan de werknemers tevens een mobiel internet-datakaart ter waarde van 9,95 met een bijbehorend Vodafone-abonnement voor een periode van één jaar verstrekt Eiseres heeft met haar werknemers geen afspraken gemaakt over het gebruik van de ipads. Bij ontslag hoeft een ter beschikking gestelde ipad niet te worden ingeleverd Op grond van haar regeling Mobiele telefoon en internetverbinding had eiseres reeds in of vóór 2010 aan 350 tot 400 werknemers een BlackBerry ter beschikking gesteld Eiseres heeft de ipad verloond onder toepassing van het eindheffingsregime. In verband met de verstrekte ipads heeft eiseres een bedrag van aan loonheffing afgedragen. 2.2 Het Hof heeft aan bovenstaande feiten nog het volgende toegevoegd: 2.4. Via het door belanghebbende geïntroduceerde intemetmedewerkersportal [X] hebben haar medewerkers toegang tot hun -account, hun personeels- en beoordelingsgegevens en kunnen zij verlof aanvragen.

4 ( ) Tot de gedingstukken behoort een schriftelijke verklaring van ( ), CFO [X] B.V. ( ). In de verklaring is onder meer het volgende opgenomen: 2. Om de doelstellingen van [X] te realiseren vinden wij het als directie van groot belang om bij voortduring de creativiteit, het talent en de professionele expertise van onze medewerkers te stimuleren door het creëren van een motiverende werkomgeving. De aard van dé activiteiten van [X] vereist dat onze medewerkers kunnen werken met de meest geavanceerde technieken op gebied van communicatie in het algemeen en televisie, radio, internet en multimedia in het bijzonder. [X] heeft de laatste jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt van het zijn van louter een televisie- en radiobedrijf naar een multimediaal content platform in een convergerende media omgeving. Het mediagebruik verloopt steeds vaker mobiel, interactief en crossmediaal en komt los van traditionele mediaplatformen. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat [X] momenteel op vier terreinen opereert, te weten: Televisie ([ ]), Digitale media ([ ]), Ventures ([ ]) Licensing & Entertainment (o.m. [ ]) 3. Daarnaast vinden wij het van groot belang dat ook de interne processen binnen de onderneming van [X] op de meest efficiënte en effectieve manier verlopen en dat onze medewerkers ook buiten hun vaste werkplek bij de onderneming betrokken blijven en hun werkzaamheden zo goed mogelijk kunnen vervullen en bereikbaar zijn. Dit wordt o.a. door de ipad gefaciliteerd en om die reden hebben wij onder meer besloten tot het aanleggen van een zeer uitgebreid intern Wifi-netwerk in ons bedrijfspand en het openen van een digitaal medewerkersportal. 4. Wij hebben als directie een zakelijke afweging gemaakt bij de besluitvorming tot verstrekking van de ipad s en daarbij de kosten en baten goed tegen elkaar afgewogen. Ons voornaamste motief was dat onze medewerkers door middel van het verstrekken van een ipad daadwerkelijk kennis zouden maken met de hiervoor beschreven (digitale) ontwikkelingen, en niet zozeer het eenvoudigweg verstrekken van een geschenk, zoals de Inspecteur meent De onder 2.4 van de uitspraak van de rechtbank gemelde BlackBerry s zijn op enig moment vervangen door iphone s Belanghebbende heeft onder een deel van de medewerkers die in 2010 een ipad hebben gekregen een gebruiksonderzoek gehouden. 31 in het kader van dit onderzoek ingevulde vragenformulieren en een samenvatting (aangeduid als: Uitkomsten gebruiksonderzoek [X] ipad s ) van de gegeven antwoorden zijn door belanghebbende overgelegd. Die samenvatting bevat onder meer de volgende gegevens: Op de vraag: antwoordde ja nee Gebruik je je ipad ook zakelijk voor je (X) werkzaamheden? Is dit zakelijk gebruik meer dan 10% van je 23 8 totale gebruik? Gebruik je naast je ipad ook nog een laptop 29 2 of PC? Een ipad is voor mij een soort laptop/pc Een ipad is voor mij een communicatiemiddel 26 5 Rechtbank Haarlem 30 november 2012

5 2.3 Uit de wetsgeschiedenis en het Besluit van 20 februari 2009(4) leidt de Rechtbank af dat een ipad kwalificeert als communicatiemiddel in de zin van art. 15b(1)(f) Wet LB 1964, indien de communicatiefunctie van de ipad zodanig is, dat deze een centrale rol speelt. Hiertoe overweegt de Rechtbank onder meer: De rechtbank stelt allereerst vast dat tussen partijen niet in geschil is dat een ipad geschikt is voor communicatie nu de ipad gebruikt kan worden voor telefonie, internet, , twitter, etcetera. Evenmin is tussen partijen in geschil dat de ipad tevens een breed scala aan andere gebruiksmogelijkheden heeft. Zo bevat de ipad een agenda, adressenboek, kunnen er e-boeken mee worden gelezen, bevat deze een foto- en videocamera en mogelijkheden voor foto- en videobewerking, kunnen er spelletjes op worden gespeeld, bevat deze topografische kaarten en navigatiemogelijkheden, is deze geschikt voor het geven van presentaties, kan er muziek op worden opgeslagen en beheerd, en bevat de ipad een rekenprogramma en mogelijkheden voor tekstverwerking Bij de beoordeling dient voorop te worden gesteld dat in tegenstelling tot de door eiseres steeds ter vergelijking met de ipad aangehaalde smartphone en BlackBerry, die wel als communicatiemiddel worden aangemerkt een ipad naar het oordeel van de rechtbank niet is aan te merken als een apparaat met het uiterlijk van een mobiele telefoon dat tevens geschikt is voor andere functies dan mondelinge communicatie. Zoals eiseres zelf heeft aangegeven is telefoneren met een ipad moeilijker dan met een iphone of BlackBerry. Gelet op het formaat van de ipad (de door eiseres verstrekte ipads hebben een beeldschermdiagonaal van 9,7 inch) dient mondelinge communicatie dan ook niet te worden gezien als de centrale functie van de ipad, waaraan overigens niet afdoet dat telefoneren via softwaretoepassingen (Skype) wel mogelijk is met de ipad. Hierin is naar het oordeel van de rechtbank ook het verschil gelegen met de smartphone en BlackBerry, die ondanks de onderlinge verschillen de uiterlijke kenmerken hebben van een mobiele telefoon en waarbij, ondanks de andere functies, de mondelinge communicatiefunctie voorop staat. Het door verweerder aangehaalde besluit van de staatssecretaris van Financiën van 5 juli 2011, nr. BLKB2011/618M, Stcrt. 2011, nr , dat pas in werking is getreden na de terbeschikkingstelling van de ipads door eiseres en derhalve in het onderhavige geval toepassing mist, doet niets meer dan dat het voor dergelijke apparaten bepaalt dat ervan wordt uitgegaan dat bij een beeldschermgrootte van minder dan 7 inch sprake is van een communicatiemiddel. Dat op grond van dit besluit alleen nog voor apparaten met een groter beeldscherm dan 7 inch door de werkgever aannemelijk dient te worden gemaakt dat ook hier sprake is van een communicatiemiddel, doet er niet aan af dat dit voor de ipad ook reeds geldt op grond van het hiervoor onder genoemde besluit van 20 februari 2009, dat in het onderhavige geval van toepassing is Gelet op de vele andere gebruiksmogelijkheden die de ipad heeft, is de rechtbank van oordeel dat de communicatiefunctie van de ipad niet zodanig is dat deze een centrale rol speelt. Hoewel communicatie ongetwijfeld een wezenlijk onderdeel van het gebruik van de ipad vormt en deze ook bij uitstek geschikt is voor bepaalde vormen van communicatie, heeft eiseres niet aannemelijk gemaakt dat dit de centrale rol van de ipad is. Mede gelet op het formaat van de ipad, het geheugen van 32 GB en met inachtneming van de vele andere gebruiksmogelijkheden dient de ipad veeleer te worden aangemerkt als kleine computer die mede geschikt is voor verschillende vormen van communicatie. Bij het beoordelen van de andere gebruiksmogelijkheden dan communicatie heeft de rechtbank niet slechts het oog op de traditionele computerfuncties als tekst- en dataverwerking, maar met name ook op mogelijkheden als het spelen van spelletjes, het maken en bewerken van foto s, het lezen van e- boeken, het gebruiken van muziekfuncties en navigatiemogelijkheden. Ook dit zijn naar het oordeel van de rechtbank gebruiksmogelijkheden die onder computerfuncties dienen te worden geschaard. Om deze reden is naar het oordeel van de rechtbank dan ook niet doorslaggevend dat de ipad gezien

6 het formaat van het beeldscherm en de beperkte invoermogelijkheden niet geschikt is voor langdurig gebruik. Ook hierbij wordt immers gekeken naar het traditionele gebruik als computer, terwijl in de huidige tijd ook andere vormen van elektronische informatieverwerking mogelijk zijn die als computergebruik dienen te worden aangemerkt en waarbij de grootte van het beeldscherm en de invoermogelijkheden niet doorslaggevend zijn. Het als bijlage 8 bij het verweerschrift overgelegde e- mailbericht van Apple Benelux van 8 maart 2012 waarin wordt ingegaan op de gebruiksmogelijkheden van de ipad, doet aan het voorgaande niet af, reeds nu in dit stuk alleen wordt ingegaan op de gebruiksmogelijkheden van de ipad in een zakelijke omgeving, terwijl voor de beoordeling alle mogelijkheden van de ipad, derhalve zowel in een zakelijke als in een privéomgeving, van belang zijn. Evenmin doet hieraan af dat de door eiseres verstrekte datakaart met bijbehorend Vodafoneabonnement wel als vrije verstrekking op grond van het bepaalde onder f van artikel 15b, eerste lid, (in verbinding met artikel 17) van de Wet LB is aangemerkt, reeds omdat - zoals blijkt uit de hiervoor deels aangehaalde memorie van toelichting - de verstrekking van een abonnement of verbinding los dient te worden beoordeeld van het apparaat waarvoor dit wordt verstrekt Uit het voorgaande volgt dat de ipad naar het oordeel van de rechtbank dient te worden aangemerkt als computer en dergelijke apparatuur in de zin van artikel 15b, eerste lid, onder s, van de Wet LB. Dit betekent dat het standpunt van eiseres dat de ipad dient te worden aangemerkt als vrije verstrekking op grond van artikel 17, eerste lid, van de Wet LB die kan worden geacht te strekken tot behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking, geen bespreking behoeft. Aan het voorgaande doet: niet af dat eiseres, naar zij heeft aangevoerd, op grond van concrete zakelijke overwegingen heeft besloten tot verstrekking van de ipads. 2.4 Op grond van het voorgaande verklaarde de Rechtbank het beroep van belanghebbende ongegrond, nu tussen partijen niet in geschil was dat de verstrekte ipads niet (nagenoeg) geheel zakelijk worden gebruikt (90% of meer). Gerechtshof Amsterdam 25 september Ter zake van de vraag of de ipads onder de categorie telefoon, internet en dergelijke communicatiemiddelen vallen, oordeelde het Hof: Uit de onder geciteerde passages uit de wetsgeschiedenis [zie 4.2; A-G] blijkt dat het de bedoeling van de wetgever is geweest dat een apparaat voor de toepassing van artikel 15, eerste lid, van de Wet niet én een communicatiemiddel én een computer kan zijn ( De onderdelen f en s sluiten elkaar uit ) Het is voorts naar blijkt uit de geciteerde wetsgeschiedenis de bedoeling van de wetgever geweest discussie over de vraag of een apparaat kan worden aangemerkt als computer in de zin van artikel 15, eerste lid, onderdeel s, van de Wet, te voorkomen Desalniettemin biedt naar het oordeel van het Hof ook de parlementaire geschiedenis onvoldoende aanknopingspunten voor een duidelijke afbakening tussen enerzijds apparaten welke aan te merken zijn als communicatiemiddel en anderzijds apparaten welke zijn aan te merken als computer. Ten tijde van de totstandkoming van de onderhavige wettelijke bepalingen bestond daaraan wellicht ook geen of weinig behoefte. Gelet op de stand van de technologische ontwikkeling destijds was het wellicht niet nodig ten behoeve van het bepalen van vorenbedoelde grens de begrippen communicatiemiddel en/of computer nader te definiëren of omschrijven Naar uit hetgeen partijen over en weer hebben aangevoerd, en overigens ook van algemene bekendheid is, volgt echter dat de technologische ontwikkeling ertoe heeft geleid dat het onderscheid tussen computers en communicatiemiddelen sindsdien steeds verder is vervaagd. Apparaten die naar

7 het algemeen spraakgebruik zonder twijfel als computer moeten worden aangemerkt - zoals desktop- PC s - worden gebruikt om te communiceren bijvoorbeeld door middel van . Ook mondelinge communicatie is - bijvoorbeeld via skype - met dergelijke apparaten mogelijk. Anderzijds zijn mobiele telefoons steeds meer van applicaties e.d. voorzien waardoor die apparaten tot op zekere hoogte ook geschikt zijn voor functies die voorheen alleen op (klassieke) computers verricht konden worden. De hiervoor bedoelde vervaging in het onderscheid duurt nog steeds voort doch had zich ook ten tijde van de verstrekking van de onderhavige ipads reeds voorgedaan De meerbedoelde vervaging komt bij uitstek naar voren in apparaten die een breed scala aan gebruiksmogelijkheden hebben zoals de door belanghebbende verstrekte ipads. Een ipad is geschikt voor communicatie nu de ipad bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor , berichtenservices, de sociale netwerken enz. Ook mondelinge communicatie is - met gebruikmaking van applicaties als skype - mogelijk. Een ipad is echter, al dan niet na installatie van een applicatie, ook bruikbaar voor vele andere - niet als communicatie aan te merken - doeleinden. Zo kent de ipad een agenda, kunnen er e-boeken mee worden gelezen en spelletjes op worden gespeeld, en bestaat de mogelijkheid voor tekstverwerking en het maken en geven van presentaties. De door belanghebbende verstrekte ipads zijn alle voorzien van een kaart waarmee toegang verkregen kan worden tot het 3G-netwerk van Vodafone. Toepassingen waarbij met anderen en/of het internet gegevens worden gewisseld kunnen daarmee worden gebruikt overal waar toegang bestaat tot het netwerk van Vodafone De ipads hebben derhalve naar hun gebruiksmogelijkheden zowel elementen van een (klassiek) communicatiemiddel (bijvoorbeeld indien gebruik wordt gemaakt van skype) als elementen van een (klassieke) computer (bijvoorbeeld bij gebruik als tekstverwerker). Voor de loonheffing dient echter - nu de onderdelen f en s van artikel 15, eerste lid, van de Wet elkaar uitsluiten - een keuze te worden gemaakt. Naar uit hetgeen hiervoor is overwogen biedt echter noch de Wet, noch de parlementaire geschiedenis voldoende aanknopingspunten om een keuze ten aanzien van apparaten als de door belanghebbende verstrekte ipads te kunnen maken De door het Hof geconstateerde problemen bij de grensafbakening tussen een communicatiemiddel en een computer, komt ook naar voren in het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 20 februari 2009, CPP2009/78M, Stcrt. 2009, 48, (hierna: het Besluit) dat gold ten tijde van het onderhavige tijdvak. In het Besluit is Onder meer het volgende opgenomen: ( ) [zie 4.6; A-G] Voor zover aan het Besluit ten grondslag zou liggen dat het bij artikel 15b, eerste lid, onderdeel f, van de Wet alleen gaat om apparaten waarbij mondelinge communicatie (telefonie en dergelijke) centraal staat, is het Hof van oordeel dat dit niet uit de tekst van de Wet kan worden afgeleid en evenmin steun vindt in de wetsgeschiedenis. De passage in de onder aangehaalde memorie van toelichting dat er: gekozen [is] voor de term dergelijke communicatiemiddelen om de wetgeving bestand te maken tegen de snelle technologische ontwikkelingen op het gebied van de telecommunicatie, wijst er juist op dat de wetgever bewust ruimte heeft willen laten voor apparaten waarbij het met name (ook) gaat om andere vormen van communicatie. Evenmin en om dezelfde reden ziet het Hof aanleiding tot het oordeel dat onder artikel 15b, eerste lid, onderdeel f, van de Wet alleen apparaten zouden vallen met de uiterlijke kenmerken van een mobiele telefoon. Nog daargelaten dat niet vaststaat wat daaronder zou moeten worden verstaan In het Besluit noemt de staatssecretaris als voorbeelden van communicatie: telefonie, sms, en internet. Hoewel volgens het Hof vraagtekens gezet kunnen worden bij de vraag of alle vormen van internetgebruik naar het spraakgebruik beoordeeld als communicatie moeten worden gezien, ziet het Hof geen aanleiding nu dit in het nadeel van belanghebbende zou zijn bij de beoordeling van de

8 voorliggende vraag een enger begrip communicatie te hanteren dan de staatssecretaris kennelijk voorstaat Kenmerkend voor de ipad is dat indien gebruik wordt gemaakt van een applicatie waarbij letters of andere gegevens zoals cijfers moeten worden ingevoerd een toetsenbord op het beeldscherm verschijnt dat een belangrijk deel van het scherm in beslag neemt. Het beeldscherm is een zogenaamd touchscreen, tekst en andere gegevens worden ingevoerd door dat deel van het beeldscherm aan te raken waarop de letter, het cijfer of leesteken verschijnt (waarbij tussen verschillende toetsenborden moet worden gewisseld indien én letters én cijfers moeten worden ingevoerd). Invoer van gegevens is daarmee aanzienlijk minder vlot mogelijk dan bij apparaten - zoals desktop-pc s en laptop-computers - die gebruik maken van een klassiek toetsenbord met fysieke toetsen die niet een deel van het beeldscherm bedekken. De beperkingen die hieruit voortvloeien spelen niet of nauwelijks een rol bij mobiele communicatie, sms, of internetbezoek maar doen zich vooral voelen bij gebruik van functies/applicaties die niet als communicatie zijn aan te merken, zoals het schrijven van langere teksten. Beeldscherm - zodra daarop een toetsenbord verschijnt - en invoermogelijkheden van de ipad zijn naar het oordeel van het Hof dusdanig beperkt in vergelijking met desktop-pc s en laptop-computers dat het Hof ten aanzien van ipads tot eenzelfde oordeel komt als de staatssecretaris in het Besluit ten aanzien van de smartphone en de BlackBerry: Het beeldscherm en de invoermogelijkheden zijn bij deze apparaten te beperkt voor langdurig gebruik als computer. Het ligt voor de hand dat voor functies waar dergelijke beperkingen zich openbaren - zoals tekstverwerking - waar mogelijk (eerder) gebruik zal worden gemaakt van een desktop-pc of laptopcomputer. Dit vindt overigens ook steun in de omstandigheid dat volgens het gebruikersonderzoek (aangehaald onder 2.8) 29 van de 31 respondenten de vraag: Gebruik je naast je ipad ook nog een laptop of PC? met ja hebben beantwoord Nu de onder besproken beperkingen zich niet of althans in veel mindere mate voordoen bij het gebruik ten behoeve van communicatie komt het Hof - alles afwegende en anders dan de rechtbank - tot de slotsom dat de door belanghebbende verstrekte ipads geen computers vormen in de zin van artikel 15b, eerste lid, onderdeel s, van de Wet maar behoren tot de communicatiemiddelen in de zin van artikel 15b, eerste lid, onderdeel f, van de Wet Alsdan dient dit geschilpunt in het voordeel van belanghebbende te worden beslecht. 2.6 Het Hof oordeelde vervolgens dat het aannemelijk is dat de ipads door (het grootste deel van) belanghebbendes werknemers voor minstens 10% voor zakelijke doeleinden zijn aangewend, zodat zij kwalificeren als vrije verstrekking in de zin van art. 17 jo. 15b(1)(f) Wet LB Het geding in cassatie 3.1 Het middel van de Staatssecretaris strekt ten betoge dat het Hof ten onrechte heeft geoordeeld dat een ipad behoort tot de categorie telefoon, internet en dergelijke communicatiemiddelen in de zin van art. 15b(1)(f) Wet LB Hiertoe stelt de Staatssecretaris dat het Hof (i) ten onrechte uitgaat van twee elkaar wederzijds uitsluitende categorieën ( een apparaat [kan] voor de toepassing van artikel 15 ( ) niet én een communicatiemiddel én een computer zijn ), (ii) miskent dat de ipad ook met kantoorsoftware kan worden uitgerust, en (iii) miskent dat voor de ipad een los toetsenbord als standaardaccessoire wordt aangeboden. 3.3 Ter zake van (i) verwijst de Staatssecretaris naar de in art. 15b(1) Wet LB 1964 opgenomen onderdelen f en s, waarin wordt gesproken over telefoons en dergelijke communicatiemiddelen, niet zijnde computers en dergelijke apparatuur resp. computers en dergelijke apparatuur. Hieruit volgt

9 volgens de Staatssecretaris dat, anders dan het Hof in r.o heeft geoordeeld, een apparaat zowel een communicatiemiddel als een computer kan zijn. Slechts communicatiemiddelen die niet als een computer of dergelijke apparatuur kunnen worden aangemerkt, komen in aanmerking voor de regeling van onderdeel f. Het uitgangspunt voor de onderhavige toets is volgens de Staatssecretaris dan ook de vraag of sprake is van een computer(achtige). Het Hof heeft dit verzuimd te onderzoeken. 3.4 Ter zake van (ii) en (iii) voert de Staatssecretaris aan dat een ipad kan worden uitgerust met door Apple ontwikkelde kantoorsoftware, zoals Pages (een tekstverwerker), Numbers (een spreadsheetprogramma) en Keynote (een presentatieprogramma). Gecombineerd met het als standaardaccessoire aangeboden toetsenbord, dat via bluetooth met de ipad kan worden verbonden, ontstaat in feite een laptop in klein formaat die vergelijkbaar is met talloze minilaptops. 3.5 De Staatssecretaris verwijst naar zijn Besluit van 5 juli 2011,(5) waarin is opgemerkt dat Pocket-PC's, mininotebooks, netbooks, e-readers en navigatieapparatuur niet behoren tot de onder art. 15b(1)(f) Wet LB 1964 opgenomen categorie communicatiemiddelen. 3.6 De Staatssecretaris komt voorts op tegen r.o , waarin het Hof heeft geoordeeld dat het invoeren van gegevens op een ipad minder vlot gaat dan wanneer dit gebeurt op apparaten die gebruik maken van een klassiek toetsenbord. Volgens de Staatssecretaris miskent het Hof hiermee (i) dat ook bij een desktopcomputer/laptop tegenwoordig sprake kan zijn van invoer zonder afzonderlijk toetsenbord, (ii) dat bij een desktopcomputer invoer via een schermtoetsenbord altijd al mogelijk is geweest en (iii) zeer veel ipadgebruikers als accessoire een toetsenbord hebben aangekoppeld. Het ontbreken van een fysiek toetsenbord kan volgens de Staatssecretaris aldus geen onderscheidend criterium zijn voor de vraag tot welke categorie het apparaat behoort. 4 Telefoon, internet en dergelijke communicatiemiddelen en computers en dergelijke apparatuur en bijbehorende apparatuur Wetgeving en parlementaire geschiedenis 4.1 De voor deze casus van belang zijnde artikelen luidden, voor zover in cassatie van belang, in 2010 als volgt: Art. 11 Wet LB Tot het loon behoren niet: a. vergoedingen die naar algemene maatschappelijke opvattingen niet als beloningsvoordeel worden ervaren, een en ander volgens de in of krachtens hoofdstuk IIA gestelde normeringen en beperkingen (vrije vergoedingen); b. verstrekkingen die naar algemene maatschappelijke opvattingen niet als beloningsvoordeel worden ervaren, een en ander volgens de in of krachtens de artikelen 17 en 17a gestelde normeringen en beperkingen (vrije verstrekkingen); ( ). Art. 17 Wet LB Vrije verstrekkingen zijn: a. verstrekkingen voorzover zij geacht kunnen worden te strekken tot voorkoming van kosten, lasten en afschrijvingen ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking; b. andere verstrekkingen voorzover zij naar algemene maatschappelijke opvattingen niet als beloningsvoordeel worden ervaren. 2. De artikelen 15a tot en met 16a zijn van overeenkomstige toepassing. 3. Bijdragen van de werknemer aan vrije verstrekkingen komen niet in mindering op het loon. Art. 15b Wet LB 1964

LJN: AE4801, Hoge Raad, 37137. Datum uitspraak: 24-09-2004 Datum publicatie: 24-09-2004 Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Cassatie

LJN: AE4801, Hoge Raad, 37137. Datum uitspraak: 24-09-2004 Datum publicatie: 24-09-2004 Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Cassatie LJN: AE4801, Hoge Raad, 37137 Datum uitspraak: 24-09-2004 Datum publicatie: 24-09-2004 Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Is bemiddeling bij kinderopvang door gastouders

Nadere informatie

PROCUREUR-GENERAAL BIJ DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

PROCUREUR-GENERAAL BIJ DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN Conclusie Nr. 43 602 Derde Kamer (A) Inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2002 PROCUREUR-GENERAAL BIJ DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN MR. J.A.C.A. OVERGAAUW ADVOCAAT-GENERAAL Conclusie van 17 juli

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 402 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) Nr. 54 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan

Nadere informatie

AAN HET WERK MET DE WERKKOSTENREGELING

AAN HET WERK MET DE WERKKOSTENREGELING AAN HET WERK MET DE WERKKOSTENREGELING VERKENNING VERBETERING VAN EN VERGROTEN DRAAGVLAK VOOR WERKKOSTENREGELING INHOUDSOPGAVE Introductie en samenvatting Hoofdstuk 1. Algemene Beschouwing 1.1 Doel van

Nadere informatie

De levering van een bouwterrein in de btw

De levering van een bouwterrein in de btw De levering van een bouwterrein in de btw Door: mr. drs. B.G.A. (Bart) Heijnen 2011/2012 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen III Hoofdstuk 1 Inleiding 1 1.1 Algemeen... 1 1.2 Probleemstelling...

Nadere informatie

Notitie Vrije vergoedingen en verstrekkingen:

Notitie Vrije vergoedingen en verstrekkingen: Notitie Vrije vergoedingen en verstrekkingen: 1. Apparatuur, gereedschap en instrumenten... 2 2. Arbo-vergoedingen en verstrekkingen... 3 3. Bedrijfsfitness... 4 4. Bewassing, energie en water... 6 5.

Nadere informatie

Ondernemerschap door voorbereiding

Ondernemerschap door voorbereiding Ondernemerschap door voorbereiding Een onderzoek naar de invloed van duurzame voorbereidende handelingen op het btw-ondernemerschap ingeval van incidentele prestaties Door: Jeroen de Jong 2011/ 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Knelpunten in de werkkostenregeling. Inventarisatie en mogelijke alternatieven

Knelpunten in de werkkostenregeling. Inventarisatie en mogelijke alternatieven Knelpunten in de werkkostenregeling Inventarisatie en mogelijke alternatieven Knelpunten in de werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Dr. D.A. Albregtse, prof. dr. P. Kavelaars

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Werkkostenregeling Versie: 11 maart 2015 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek Inhoudsopgave

Nadere informatie

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen JJJ JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen mr. drs. S.A.W.J. Strik voorzitter Commissie Wetsvoorstellen Aan de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:437

ECLI:NL:GHDHA:2014:437 ECLI:NL:GHDHA:2014:437 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 11-02-2014 Datum publicatie 06-03-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie BK-13-00426

Nadere informatie

Schending van verzekeringsplicht werkgever gedekt onder AVB-polis?

Schending van verzekeringsplicht werkgever gedekt onder AVB-polis? Schending van verzekeringsplicht werkgever gedekt onder AVB-polis? M r. H. L e b b i n g e n m r. N. d e B o e r * 1. Inleiding Zoals A-G Spier in zijn conclusie voor het hierna te bespreken arrest 1 met

Nadere informatie

Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi

Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi EUROPEES EN INTERNATIONAAL Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi MR. DRS. M.C. VAN KOPPEN 1 Met ingang van 27 april 2012 is ter implementatie van Richtlijn 2008/104/EG betreffende

Nadere informatie

De toepassing van artikel 31 Wet OB bij vastgoedtransacties

De toepassing van artikel 31 Wet OB bij vastgoedtransacties De toepassing van artikel 31 Wet OB bij vastgoedtransacties Door: drs. P.W.C. Hoezen januari 2007 Inleiding 2 1. De quasi-ondernemer. 4 1.1.De Zesde Richtlijn. 4 1.2.De Wet OB. 4 1.3.Doel en strekking.

Nadere informatie

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink,

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS, de heer dr.

Nadere informatie

Makelaar, blijf bij je leest. Een onderzoek naar de reikwijdte van bemiddeling bij effecten.

Makelaar, blijf bij je leest. Een onderzoek naar de reikwijdte van bemiddeling bij effecten. Makelaar, blijf bij je leest. Een onderzoek naar de reikwijdte van bemiddeling bij effecten. Door: J. Bouwmeester MSc 2011/ 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Btw-richtlijn vs. Wet

Nadere informatie

Hoge Raad 18 maart 2005; KLM als goed werkgever aansprakelijk voor letselschade van piloot opgelopen bij een verkeersongeval in wachttijd.

Hoge Raad 18 maart 2005; KLM als goed werkgever aansprakelijk voor letselschade van piloot opgelopen bij een verkeersongeval in wachttijd. Hoge Raad 18 maart 2005; KLM als goed werkgever aansprakelijk voor letselschade van piloot opgelopen bij een verkeersongeval in wachttijd. Een piloot bij de KLM raakt als inzittende van een taxi, zwaar

Nadere informatie

A.F. Rommelse ZWARTE LIJSTEN VOORWOORD. Belangen en effecten van waarschuwingssystemen. Achtergrondstudies en Verkenningen 4

A.F. Rommelse ZWARTE LIJSTEN VOORWOORD. Belangen en effecten van waarschuwingssystemen. Achtergrondstudies en Verkenningen 4 R e g i s t r a t i e k a m e r A.F. Rommelse VOORWOORD ZWARTE LIJSTEN Belangen en effecten van waarschuwingssystemen Achtergrondstudies en Verkenningen 4 mr.drs. A.F. Rommelse ZWARTE LIJSTEN Belangen

Nadere informatie

De zelfstandige betekenis van lid 4 van art. 7:658 BW

De zelfstandige betekenis van lid 4 van art. 7:658 BW De zelfstandige betekenis van lid 4 van art. 7:658 BW HR 23 maart 2012, RvdW 2012, 447 (Davelaar/Allspan) M r. A. K o l d e r e n m r. R. K. R. Z w o l s * 1 Inleiding Niet vaak krijgt een civiel arrest

Nadere informatie

Vereniging van Openbare Bibliotheken. Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR

Vereniging van Openbare Bibliotheken. Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR Vereniging van Openbare Bibliotheken Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking Den Haag, december 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Algemeen

Nadere informatie

Taxtueel. nummer 1 2014. Minder rondpompen

Taxtueel. nummer 1 2014. Minder rondpompen Taxtueel. nummer 1 2014 Minder rondpompen Inhoudsopgave 10 16 24 4 Herinvesteringsreserve voor herontwikkelde grond 5 HIR: belast na staking 6 Financieel belang en herinvesteringsreserve 8 Kosten van een

Nadere informatie

Overgang naar de werkkostenregeling

Overgang naar de werkkostenregeling Overgang naar de werkkostenregeling 1. Inleiding De werkkostenregeling is ingevoerd per 1 januari 2011. Bij de invoering van de werkkostenregeling is voorzien in een keuzeregime. Op basis van dit keuzeregime

Nadere informatie

Enige aspecten van aansprakelijkheid van de financieel adviseur voor teleurstellende beleggingsresultaten

Enige aspecten van aansprakelijkheid van de financieel adviseur voor teleurstellende beleggingsresultaten Enige aspecten van aansprakelijkheid van de financieel adviseur voor teleurstellende beleggingsresultaten M r. E. N e d e r l o f - W o u t e r s v a n d e n O u d e n w e i j e r e n m r. F. v a n d e

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

Nadere informatie

Rapportage internetconsultatie Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011

Rapportage internetconsultatie Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Rapportage internetconsultatie Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 1. Inleiding Door de Fiscale vereenvoudigingswet 2010 wordt de systematiek van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer

Nadere informatie

Consultatiedocument juli 2011. Toelichting ALGEMEEN. 1. Inleiding

Consultatiedocument juli 2011. Toelichting ALGEMEEN. 1. Inleiding Toelichting ALGEMEEN 1. Inleiding Deze nota van wijziging regelt de herziening van het toezicht op de naleving van voorschriften door advocaten. Deze regeling is aangekondigd door de Staatssecretaris van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 989 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid

Nadere informatie

1.1 DEFINITIES EN BEGRIPPEN

1.1 DEFINITIES EN BEGRIPPEN Bezwaar (Bijgewerkt tot augustus 2008) Om te voorkomen dat ieder geschil met de Belastingdienst meteen voor de rechter wordt gebracht, moet een belastingplichtige in beginsel eerst de bezwaarprocedure

Nadere informatie

Wanneer is er sprake van een verzekering?

Wanneer is er sprake van een verzekering? Wanneer is er sprake van een verzekering? mr. B.M. Jonk-van Wijk en mr. N. de Boer * Op 18 november 2011 hield de Vereniging voor Verzekeringswetenschap haar najaarsbijeenkomst met als onderwerp Verzekering,

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie