1.2 Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee Zakelijk-Adres een schriftelijke overeenkomst heeft tot het verlenen van een Dienst.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.2 Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee Zakelijk-Adres een schriftelijke overeenkomst heeft tot het verlenen van een Dienst."

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Zakelijk-Adres 1. Begrippen 1.1 Zakelijk-Adres, handelend onder Uw Reserveerlijn, gevestigd te De Lier, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee Zakelijk-Adres een schriftelijke overeenkomst heeft tot het verlenen van een Dienst. 1.3 Dienst: Het aanbieden van het gebruik van de Zakelijk-Adres pakketten Brons, Silver, Gold, Premium, telefoonservice en/of telefoon doorschakelservice via internet, telefonisch of schriftelijk en het aanbieden van het gebruik van de vergaderruimtes. 2. Algemeen 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Zakelijk-Adres. 2.2 Zakelijk-Adres is een postadres en huurkantoor formule en geeft de Klant het recht de accommodatie op deeltijdbasis als kantoor tegen een vergoeding te gebruiken t.w. gedurende een dagdeel opgenomen kunnen worden. Het gebruik en de overeengekomen vergoeding staan in de tarievenlijst van Zakelijk-Adres. 2.3 Gebruik van het kantoor voor detailhandel, met inloop van winkelpubliek, is niet toegestaan. 2.4 Zakelijk-Adres kan de Klant een telefoonnummer ter beschikking stellen. Telefoonoproepen en berichten worden overeenkomstig de door de Klant gegeven instructies afgehandeld en de Klant is verantwoordelijk voor alle daaruit voortvloeiende kosten van doorzending en servicekosten. Deze overeenkomst is alleen van toepassing op de personen die een overeenkomst willen afsluiten voor de telefoonservice. Zakelijk-Adres is gedurende normale kantooruren toegankelijk, tenzij andere afspraken zijn gemaakt. 2.5 De Klant machtigt Zakelijk-Adres post, pakjes en aangetekende stukken aan te nemen, alle risico s en bijkomende kosten komen voor rekening van de Klant. 2.6 De Klant machtigt Zakelijk-Adres post, pakjes en aangetekende stukken te openen indien Klant gebruikt wenst te maken van de Digitale Service. 2.7 Zakelijk-Adres zal geen voorwerpen in ontvangst nemen die meer wegen dan 4,5 kg, meer meten van 45 cm in lengte, breedte of hoogte, of omvangrijker zijn dan 0,03 m3 dan wel gevaarlijke, levende of bederfelijke goederen bevatten, en heeft het recht om naar eigen goeddunken niet opgehaalde voorwerpen terug te sturen of om voorwerpen te weigeren in ontvangst te nemen die in hoeveelheden worden aangeboden die zij onredelijk of onwettig acht. Zakelijk-Adres geeft geen garantie af en neemt ook geen verantwoordelijkheid, voor de in dit document genoemde diensten. 2.8 Zakelijk-Adres behoudt zich het recht om personen die onder invloed van alcohol, drugs of andere verdovende middelen, de toegang tot het pand te weigeren.

2 2.10 Zakelijk adres is gerechtigd haar adres te wijzigen. Zij zal de Klant daar tijdig over informeren De Klant dient adreswijzigingen altijd schriftelijk door te geven. Een adreswijziging per is alleen geldig indien Zakelijk-Adres de ontvangst van de heeft bevestigd. 3. Abonnementsvormen 3.1 Zakelijk-Adres kent de volgende abonnementsvormen: Back Office Bronze: 12,95 per maand excl. btw. Bij dit abonnement wordt alleen een postadres ter beschikking gesteld. Hier zit geen doorzendservice bij. Klant dient zelf de post op te halen of eventueel te laten doorsturen. De portokosten worden hiervoor doorbelast naar de Klant. Back Office Silver: 69,95 per maand excl. btw. Bij dit abonnement wordt een postadres ter beschikking gesteld met een dagelijkse digitale doorzendservice en een wekelijkse doorzendservice per post van max. 20 poststukken per maand met een maximum van 20,- per maand. Als het maximum is bereikt wordt daarboven 1,- per poststuk gerekend. De wekelijkse uitgaande post gaat er iedere maandag uit. Back Office Gold: 99,95 per maand excl. btw. Bij dit abonnement wordt een post-en inschrijfadres ter beschikking gesteld met een dagelijkse digitale doorzendservice en een wekelijkse doorzendservice per post van max. 20 poststukken per maand met een maximum van 20,- per maand. Als het maximum is bereikt wordt daarboven 1,- per poststuk gerekend. De wekelijkse uitgaande post gaat er iedere maandag uit. Telefoon Doorschakel Service: 39,95 per maand excl. btw. Bij dit abonnement zijn 20 telefoontjes en 20 berichten per inbegrepen. Voor ieder additioneel bericht berekent Zakelijk-Adres 1,50 per bericht door naar de klant. Klanten die gebruik maken van de doorschakel service zijn zelf verantwoordelijk voor de doorschakeling en van het tijdig eraf halen van de doorschakeling. 3.2 Voor de digitale post bestaat een 24 uur service. Dit houdt in dat alle inkomende post binnen 24 uur na ontvangst door Zakelijk-Adres doorgezonden wordt naar Klant. 4. Aanmelding 4.1 Aanmelding geschiedt door middel van de registratieprocedure. 4.2 Klanten met het Back Office Bronze abonnement dienen bij het ophalen van de post zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Zakelijk-Adres zal dit verifiëren aan de hand van de persoonsgegevens welke de Klant heeft opgegeven bij registratie. Indien een ander persoon dan opgegeven bij registratie de post ophaalt, dient de Klant dit schriftelijk (per ) door te geven aan Zakelijk-Adres. 5. Levering/Betaling 5.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, van overheidswege opgelegd. 5.2 Alle betalingen dienen te geschieden via automatische incasso binnen 5 kalenderdagen na de factuurdatum.

3 5.3 Tenzij anders overeengekomen vindt facturatie van maandelijkse bedragen plaats per maand vooraf. Alle verleende diensten zullen op de nota worden vermeld. Indien een contract wordt afgesloten voor een bepaalde periode ineens wordt voorafgaand aan die periode gefactureerd. 5.4 Indien de Klant niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, is Zakelijk-Adres gerechtigd haar diensten op te schorten en de post te retourneren naar de afzender totdat de betaling is ontvangen. 5.5 Indien de Klant in gebreke blijft kan Zakelijk-Adres de dienst voor de Klant opschorten. Indien de Klant in gebreke blijft is Zakelijk-Adres gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-gerechts- en andere inningskosten, met een minimum van 15% van de hoofdsom, te verhogen met de wettelijke rente. Indien de Klant in gebreke is aan enige verplichting uit deze overeenkomst te voldoen, heeft Zakelijk-Adres onverminderd het voorgaande, het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke overeenkomst te beëindigen. 6. Bijkomende kosten 6.1 Zakelijk-Adres rekent extra porti kosten zoals genoemd in punt 3.1 maandelijks door aan Klant. 6.2 Vergoeding van de verbindingskosten bij het doorverbinden van de telefoon en/of fax zullen maandelijks gefactureerd worden conform de afgesproken tarieven. 6.3 Alle onderdelen waarvan gebruik wordt gemaakt worden in rekening gebracht. 7. Aansprakelijkheid 7.1 Zakelijk-Adres kan nimmer aansprakelijk gesteld worden door de Klant c.q. derden voor schade, hieronder begrepen immateriële schade en bedrijfsschade voortvloeiende uit vertragingen, lekkages, foutieve berichtgeving, stakingen, vertragingen, technische storingen of plichtsverzuim van een medewerker, beheerder of zaakwaarnemer van Zakelijk-Adres. 7.2 De Klant dient zorgvuldig om te gaan met alle onderdelen van het business center. De Klant mag geen enkel onderdeel daarvan veranderen. De Klant is aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door hemzelf of door degene die met toestemming of op uitnodiging van de Klant in het bedrijvencentrum verkeert. 8. Toepassing / wijziging algemene voorwaarden 8.1 Zakelijk-Adres behoudt zich het recht voor een wijziging van de onderhavige voorwaarden voor te stellen. Het bericht van wijziging zal worden gericht aan de Klant, schriftelijk of via . Indien de Klant deze wijziging niet aanvaardt, dient hij dit binnen drie kalenderweken na verzending van het voorstel, schriftelijk aan Zakelijk-Adres, te laten weten. Bij gebreke hieraan wordt verondersteld dat de Klant de wijziging van de voorwaarden heeft aanvaard. 8.2 Indien de Klant niet akkoord gaat met een voorgestelde wijziging van de voorwaarden, zal Zakelijk-Adres gerechtigd zijn de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. 9. Duur en beëindiging 9.1 De overeenkomst tussen Zakelijk-Adres en de Klant wordt afgesloten door het voltooien van de registratieprocedure waarbij de Klant aangeeft deze algemene voorwaarden te accepteren als

4 onderdeel van de overeenkomst. 9.2 De overeenkomst tussen Zakelijk-Adres en de Klant wordt aangegaan voor telkens een periode van 12 kalendermaanden ingaande op de eerste kalenderdag van de maand, met een stilzwijgende verlenging van elke keer één jaar. 9.3 De overeenkomst tussen Zakelijk-Adres en de Klant kan na een periode van 1 jaar opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 kalendermaand voor afloop van de lopende contractperiode. 9.4 Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden. Opzegging per is slechts rechtsgeldig indien de ontvangst van de opzegging door Zakelijk-Adres per /per post is bevestigd. 9.5 Zakelijk-Adres behoudt zich het recht voor de overeenkomst om welke reden dan ook tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. 9.6 Zakelijk-Adres behoudt zich het recht voor de overeenkomst per direct te ontbinden indien: * De door de Klant verstrekte persoonlijke of bedrijfsgegevens incorrect, verouderd of onvolledig blijken; * De Klant failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend; * De Klant één van de verplichtingen niet nakomt waaraan hij niet kan voldoen of waaraan hij niet binnen veertien dagen na onze ingebrekestelling alsnog heeft kunnen voldoen; * Het gedrag van De Klant, of het gedrag van iemand op het bedrijvencentrum van Zakelijk-Adres met uw toestemming of op uw uitnodiging, onwettig, frauduleus lasterlijk of niet verenigbaar is met normaal kantoorgebruik. 9.7 Indien Zakelijk-Adres de Overeenkomst om een van deze redenen beëindigt, dient de Klant: * Een adreswijziging door te geven binnen een termijn van veertien kalenderdagen; * Te betalen voor extra diensten die zijn gebruikt; * Het standaardtarief te betalen voor de rest van de periode dat de Overeenkomst zou hebben geduurd als die niet zou zijn beëindigd of (indien dit langer is) voor nog een periode van drie maanden. 9.8 Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, is de Klant er verantwoordelijk voor alle partijen op de hoogte te stellen van de adreswijziging. Post die na beëindiging van de overeenkomst naar Zakelijk-Adres wordt gezonden, zal naar de afzender worden teruggestuurd. Klanten zijn er zelf verantwoordelijk voor dat hun adres bij Zakelijk-Adres geregistreerd staat en na beëindiging van de overeenkomst niet meer bij Zakelijk-Adres geregistreerd staat. 9.9 De Klant stemt ermee in dat Zakelijk-Adres alle persoonlijke gegevens waarover Zakelijk-Adres beschikt over of met betrekking tot de Klant mag bewerken, openbaar maken of overdragen onder de voorwaarde dat deze informatie alleen wordt gebruikt in het kader van de vervulling van de verplichtingen van de Klant onder deze Overeenkomst of voor toetsing van werkzaamheden, fraude preventie en bij achterstalligheid van betalingen. 10. Openingstijden en bereikbaarheid 10.1 De telefooncentrale van Zakelijk-Adres ten behoeve van de klanten die gebruik maken van de Telefoonservice is geopend van Maandag t/m Zondag van 08:30 tot 17:00 uur.

5 10.2 Zakelijk-Adres is ten behoeve van de klanten met een Back-office abonnement geopend en bereikbaar van maandag t/m vrijdag van tot 17: Geschillen 11.1 Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Den Haag Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

1.1 oflow: oflow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255424, leverancier van de Dienst.

1.1 oflow: oflow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255424, leverancier van de Dienst. Versie 20 juni 2009 Artikel 1 Definities 1.1 oflow: oflow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255424, leverancier van de Dienst. 1.2 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van cswebhosted, gevestigd in Leidschendam. Laatste wijziging: 15-03-2015. 1.

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van cswebhosted, gevestigd in Leidschendam. Laatste wijziging: 15-03-2015. 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden van cswebhosted, gevestigd in Leidschendam. Laatste wijziging: 15-03-2015 1. Definities 1) Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden, ongeacht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

Igluu - WorkSpace for Professionals Jansdam 2a 3512HB Utrecht 085 773 7703 info@igluu.nl igluu.nl

Igluu - WorkSpace for Professionals Jansdam 2a 3512HB Utrecht 085 773 7703 info@igluu.nl igluu.nl I. Algemene Voorwaarden II. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking tot OneSpace III. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking tot DaySpace IV. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking

Nadere informatie

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden").

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de Algemene Voorwaarden). Artikel 1: Algemeen/ Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Algemeen/ Definities

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Algemeen/ Definities Artikel 1: Algemeen/ Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

MANAGES INTERNET & HOSTING, EXCEEDS EXPECTATIONS

MANAGES INTERNET & HOSTING, EXCEEDS EXPECTATIONS Puntegaalstraat 109 Postbus 63000 3002 JA Rotterdam T: +31 10 750 2000 F: +31 10 750 2002 www.luna.nl Domeinregistratie s.v.p. met blokletters invullen Contactgegevens Organisatie : Naam : Dhr. Mevr. Adres

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De ICT Prins

Algemene voorwaarden De ICT Prins 1 Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. : Handelsnaam van Stan Janssen

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 1. Definities 1. DIAMONDweb danwel diamondweb.nl: de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid DIAMONDweb handelend onder de naam "DIAMONDweb" statutair gevestigd te Zwolle 2. Opdrachtgever, cliënt, klant,

Nadere informatie

3515 ET UTRECHT BTW 854017367B01

3515 ET UTRECHT BTW 854017367B01 1. Algemeen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: - - - - Leverancier: Stuurlui Online Marketing (KvK 60689714), gevestigd te Utrecht; Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2BHIP reclame & ontwerpstudio

Algemene Voorwaarden 2BHIP reclame & ontwerpstudio Algemene Voorwaarden 2BHIP reclame & ontwerpstudio Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van 2BHIP reclame & ontwerpstudio. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en 2BHIP

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Ferraree Webhosting een overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Ferraree Webhosting een overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. Algemene Voorwaarden 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Ferraree Webhosting een overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden'

Nadere informatie

3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden GPWD Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Officebooking Algemene Voorwaarden 2013 1

Officebooking Algemene Voorwaarden 2013 1 ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICEBOOKING B.V. 18-06-2013 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer: 55968228 Artikel 1. Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Toepasselijkheid... 3 Artikel 3. Aanbiedingen en offertes... 3 Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Copyright V.O.F. Get Your Website 2015, all rights reserved. KVK 62615300 Gevestigd te Heemstede 2102CT, Wagnerkade 67

Algemene Voorwaarden. Copyright V.O.F. Get Your Website 2015, all rights reserved. KVK 62615300 Gevestigd te Heemstede 2102CT, Wagnerkade 67 Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Get Your Website Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V.

Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V. Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V. Op alle offertes, producten en diensten van Pluut Interaction B.V. zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Artikel 1: definities 1.1 Algemene

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden - versie 18 februari 2012 Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de contractperiode automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste contractperiode, bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Aanbiedingen en offertes Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Mazumedia Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Slarijk B.V. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden Slarijk B.V. Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden Slarijk B.V. Artikel 1. Definities 1.1. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. 1.2. Slarijk: Slarijk B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Telecommunicatie ITSD B.V.

Algemene voorwaarden Telecommunicatie ITSD B.V. Algemene voorwaarden Telecommunicatie ITSD B.V. Deze voorwaarden zijn een uitbreiding op de Algemene Voorwaarden van ITSD B.V. en van toepassing indien klant betreffende diensten en of producten afneemt.

Nadere informatie

SVwebdesign en SVwebhosting zijn onderdeel van SVwebservices, u leest daarom in de voorwaarden SVwebservices i.p.v. SVwebdesign of SVwebhosting.

SVwebdesign en SVwebhosting zijn onderdeel van SVwebservices, u leest daarom in de voorwaarden SVwebservices i.p.v. SVwebdesign of SVwebhosting. Algemene voorwaarden SVwebdesign en SVwebhosting zijn onderdeel van SVwebservices, u leest daarom in de voorwaarden SVwebservices i.p.v. SVwebdesign of SVwebhosting. Artikel 1. Definities 1.1. SVwebservices:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1 Bepalingen

Algemene Voorwaarden. 1 Bepalingen Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 19-mei-2006 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee SteBo Webservices een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WebDk World Wide Web solutions Laatste wijziging: 21 juli 2009

Algemene voorwaarden WebDk World Wide Web solutions Laatste wijziging: 21 juli 2009 Algemene voorwaarden WebDk World Wide Web solutions Laatste wijziging: 21 juli 2009 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee WebDK een Overeenkomst heeft afgesloten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG gevestigd te Dahliastraat 8, 1271 NA Huizen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 57831181 1. Definities. In deze Algemene

Nadere informatie

1.3 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.3 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Smartbit BVBA 1 Definities 1.1 Onder 'Aanmeldingsformulier' wordt verstaan: het aanmeldingsformulier in verband met de aanvraag tot levering van Diensten door Smartbit. 1.2 Onder

Nadere informatie