ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNET, VASTE TELEFONIE EN TELEVISIEDIENSTEN VOOR CONSUMENTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNET, VASTE TELEFONIE EN TELEVISIEDIENSTEN VOOR CONSUMENTEN"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNET, VASTE TELEFONIE EN TELEVISIEDIENSTEN VOOR CONSUMENTEN

2

3 De huidige algemene voorwaarden omvatten meerdere hoofdstukken: Hoofdstuk A bevat een definitie van de begrippen gebruikt in deze algemene voorwaarden. Hoofdstuk B is specifiek van toepassing op de diensten van vaste telefonie. Hoofdstuk C is specifiek van toepassing op de VDSL/Internetdiensten. Hoofdstuk D is specifiek van toepassing op de Televisiediensten. Hoofdstuk E preciseert de regels die van toepassing zijn wanneer de Klant kiest voor een formule die meerdere diensten van BASE Company combineert. Hoofdstuk F zet de algemene regels uiteen die van toepassing zijn op alle diensten en soorten abonnementen. In geval van tegenstrijdigheid tussen: (i) de bepalingen met betrekking tot een specifieke dienst of de eventuele Bijzondere voorwaarden en (ii) de voorwaarden vermeld in hoofdstuk F, hebben de bepalingen met betrekking tot de specifieke dienst of de Bijzondere voorwaarden in kwestie voorrang op de algemene voorwaarden van hoofdstuk F. De Bijzondere voorwaarden hebben steeds voorrang op de bepalingen met betrekking tot een specifieke dienst. BASE Company nv biedt haar diensten onder meer aan onder de commerciële benaming SNOW.

4 A. DEFINITIES In de huidige algemene voorwaarden wordt bedoeld met : Aanbieder van Inhoud : natuurlijke personen of rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen, beheer en de verdeling van Inhoud. Abonnement : de Overeenkomst waarbij de Klant één of meerdere Diensten voor bepaalde of onbepaalde duur gebruikt. De formule waarbij een forfaitaire maandelijkse belwaarde wordt aangerekend middels een factuur, wordt eveneens beschouwd als een Abonnement. Abonnementsaanvraag : het door de Klant ingevulde en ondertekende aanvraagformulier waarbij de Klant de levering van de Diensten bij wijze van Abonnement aanvraagt. Algemene voorwaarden : huidige Algemene voorwaarden, waarvan de tekst verkrijgbaar is bij BASE Company en de Verdelers, en raadpleegbaar is op BASE Company : BASE Company nv. BASE Company nv : Neerveldstraat 105, 1200 Brussel, RPR Brussel Bijzondere voorwaarden : het is mogelijk dat voor bepaalde Diensten bijzondere voorwaarden gelden die afwijken van de Algemene voorwaarden. In voorkomend geval zullen die bijzondere voorwaarden vóór het afsluiten van de Overeenkomst aan de Klant worden meegedeeld en zullen zij deel uitmaken van de Overeenkomst. De tekst van de Bijzondere voorwaarden is net zoals de Algemene voorwaarden ook verkrijgbaar bij BASE Company en de Verdelers, en raadpleegbaar op de website van het betrokken product via Consument(en) : iedere natuurlijke persoon die Klant is en die uitsluitend voor nietberoepsmatige doeleinden gebruik maakt van Diensten of Producten koopt. Decoder: de technische uitrusting, met inbegrip van het toebehoren zoals kabels en afstandsbediening die door BASE Company worden ter beschikking gesteld en die noodzakelijk is voor het verstrekken van Televisiediensten. Diensten : het geheel van de diensten (VDSL/Internet en/of Telefonie en/of Televisie) waarop de Klant is ingeschreven. Inhoud : de informatie of diensten die via het internet (publieke netwerken), intranet (bedrijfsnetwerken), het VDSL- en telefonienetwerk, het digitale televisienetwerk of andere toepassingen ter beschikking wordt gesteld van de Klant, ongeacht de identiteit van de Aanbieder van de Inhoud. Klant : de Consument, die gebruik maakt van de Diensten en/of een Product koopt. Modem: de technische uitrusting, met inbegrip van de toebehoren zoals kabels die door BASE Company worden ter beschikking gesteld en die noodzakelijk is voor het verstrekken van VSDL / Internetdiensten. Netwerk : het VDSL- en telefonienetwerk en/of het digitale televisienetwerk dat wordt gebruikt door BASE Company voor de levering van Diensten. Overeenkomst : de contractuele relatie tussen de Klant en BASE Company nv in verband met de aankoop van de Producten en/of het gebruik van de Diensten. De Overeenkomst omvat de Algemene voorwaarden en in voorkomend geval de Abonnementsaanvraag, het gekozen Tariefplan, en eventueel de Bijzondere voorwaarden en technische specificaties. Pack : een specifieke combinatie van meerdere Diensten aangeboden aan de Klant in het kader van één enkel Abonnement. Product(en) : de verzamelnaam voor één of meerdere producten die de Klant bij BASE Company koopt of ter beschikking krijgt, zoals maar niet beperkt tot de modem, de decoder, de kabels Tariefplan : het tariefplan gekozen door de Klant uit de tarieflijst bij het aangaan van de Overeenkomst of nadien. De verschillende Tariefplannen voor de verschillende Diensten kunnen worden geraadpleegd bij de Verdelers en bij de klantendienst van BASE Company. Telefoniediensten : de dienst van vaste telefonie en de bijkomende diensten die BASE Company verstrekt. Televisiediensten: de dienst van digitale televisie en bijkomende diensten die BASE Company verstrekt. VDSL/Internetdiensten : de internetdienst en de bijkomende diensten die BASE Company verstrekt. Verdelers : het geheel van de Verkooppunten en van de door BASE Company erkende onafhankelijke verdelers. Verkooppunt : een winkel die Diensten en/of Producten van BASE Company verdeelt en die door een onderneming van de KPN groep wordt uitgebaat.

5 B. VASTE TELEFONIE B.1. De Klant die toegang wenst te hebben tot de Telefoniediensten moet zijn Abonnementsaanvraag indienen in overeenstemming met artikel F.1. van deze Algemene voorwaarden. Enkel de personen die een abonnement met betrekking tot de VDSL / Internetdiensten met BASE Company hebben afgesloten, kunnen toegang krijgen tot de Telefoniediensten. B.2. BASE Company kent een nieuw telefoonnummer toe voor de Telefoniediensten, behalve indien de Klant het formulier waarmee hij toestemming geeft zijn nummer over te dragen, heeft ondertekend en aan BASE Company heeft overgemaakt. B.3. Meerdere Tariefplannen zijn ontwikkeld voor de Telefoniediensten. De lijst kan worden geraadpleegd op de website van het betrokken product via of kan worden bekomen bij BASE Company en de Verdelers. Indien een bepaald type oproep niet uitdrukkelijk is inbegrepen in het Tariefplan dat de Klant gekozen heeft, dan zal dergelijke oproep worden gefactureerd aan het normale standaardtarief voor dergelijke oproepen. B.4. De toegang tot de Tariefplannen is strikt voorbehouden voor een normaal persoonlijk en privé gebruik, met uitsluiting van elk gebruik voor professionele doeleinden. Het Tariefplan is geldig voor één enkel telefoonnummer en voor één enkel fysiek installatieadres. B.5. De toegang tot de Telefoniediensten is permanent beschikbaar zonder enige tijdslimiet, onder voorbehoud van onderbrekingen die voortkomen uit een oorzaak vreemd aan BASE Company, ongeacht of ze inherent zijn aan de technische betrouwbaarheid van de gebruikte apparatuur of technologie of te wijten aan eender welk voorval vreemd aan BASE Company die BASE Company in de onmogelijkheid stelt toegang tot de Telefoniediensten te verschaffen. Behalve ingeval van een aan BASE Company toerekenbare fout, kan BASE Company geen enkele garantie bieden betreffende de toegangstijden tot het Netwerk, de vertragingen in de overbrenging van gegevens of de kwaliteit ervan en eventuele toegangsbeperkingen tot netwerken verbonden met het Netwerk. B.6. De Klant mag enkel apparatuur aansluiten op het Netwerk die beantwoordt aan de door BASE Company opgelegde specificaties en verbindt er zich toe geen apparatuur aan te sluiten of software te installeren die het Netwerk of de Telefoniediensten negatief zou kunnen beïnvloeden. B.7. BASE Company draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de werking van alarm-installaties, telefooncentrales, bankterminals of andere specifieke eindapparatuur die wordt aangesloten op het Netwerk. B.8. Nooddiensten BASE Company biedt toegang tot de nooddiensten en bezorgt de coördinaten van de locatiegegevens van de oproeper aan de nooddiensten. B.9. Monitoring BASE Company hanteert via een centrale monitoring diverse procedures om het verkeer te meten en te sturen om te voorkomen dat de infrastructuur wordt verzadigd. Bij vaststelling van een dreigende verzadiging neemt BASE Company alle redelijke maatregelen ten einde zo mogelijk de kwaliteit en continuïteit van de Telefoniediensten te kunnen verzekeren. C. VDSL/INTERNETDIENSTEN C.1. Abonnement De Klant kan toegang hebben tot de VDSL/Internetdiensten door in te schrijven op een Abonnement overeenkomstig artikel F.1. van deze Algemene voorwaarden. C.2. Modem C.2.1. De installatie en activeringvan de Modem gebeurt uitsluitend door een aangestelde van BASE Company, tenzij anders wordt overeengekomen. De Klant zal de aangestelde van BASE Company vrij toegang verlenen tot de ruimte waar de Modem zal worden geplaatst alsmede tot alle andere ruimten waartoe toegang vereist is met het oog op de installatie en activering van de Modem. Behoudens opzet van BASE Company of haar aangestelde, is BASE Company op geen enkele wijze aansprakelijk voor de schade die wordt toegebracht bij de plaatsing of terugname van de Modem. C.2.2. Het risico met betrekking tot de Modem gaat over naar de Klant op het ogenblik van levering.

6 C.2.3. De Klant dient de Modem te gebruiken als een goed huisvader in overeenstemming met de bepalingen van de gebruiksaanwijzing en eventuele andere aanbevelingen van BASE Company. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik en de bewaring van de Modem. Hij is aldus aansprakelijk voor het verlies, diefstal of de beschadiging van de Modem en dient BASE Company daarvan zo snel als mogelijk schriftelijk te verwittigen. Op verzoek van BASE Company moet de Klant het nummer van het proces-verbaal van aangifte van diefstal bij de politie meedelen. C.2.4. BASE Company blijft eigenaar van de Modem. Het is de Klant verboden de Modem te verkopen, te verhuren of op enige wijze over te dragen of in pand of tot zekerheid te geven. C.2.5. De Klant erkent en aanvaardt dat de Modem en de daarmee verbonden apparatuur, firmware en andere software door verschillende (intellectuele) rechten van BASE Company of haar partners wordt beschermd en dat de samenstelling ervan als vertrouwelijk moet worden beschouwd. BASE Company verleent de Klant een niet exclusief, persoonlijk en privaat gebruiksrecht op de Modem en de daarmee verbonden apparatuur, firmware en software met als enige doel de levering van de VDSL/Internetdiensten mogelijk te maken. Het is de Klant niet toegestaan om over te gaan tot demontage, wijziging, decompilatie, vermenigvuldiging, het publiek maken, het bewaren of verwijderen van bestanddelen, firmware of software verbonden aan de Modem. C.2.6. BASE Company is als enige gemachtigd om wijzigingen aan te brengen aan de Modem, alsook om de Modem te onderhouden of te herstellen. Indien de Modem niet of gebrekkig werkt, verbindt de Klant er zich toe om zo snel als mogelijk BASE Company te contacteren. Indien het defect niet te wijten is aan de Klant of in geval van een technische interventie op afstand op de Modem, wordt de Modem gratis hersteld of geruild binnen de looptijd van het Abonnement, voor zover de Klant geen achterstallige betalingen heeft. In geen enkel geval mag de Klant de instellingen van de modem wijzigen. De Modem mag in geen enkel geval verplaatst worden zonder instemming van BASE Company. C.2.7. De Klant erkent dat bij vervanging of herstelling van de Modem de gegevens die werden opgeslagen op de Modem geheel of gedeeltelijk kunnen verloren gaan of beschadigd worden. BASE Company kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiende uit het verlies of de beschadiging van gegevens die op de Modem werden opgeslagen. C.2.8. De Klant erkent en aanvaardt dat BASE Company om de kwaliteit en ondersteuning van de VDSL/Internetdiensten te waarborgen, op afstand kan inloggen en de werking van de apparatuur (waaronder de modem) kan opstarten, controleren en beheren. C.2.9. De Klant dient de Modem binnen de vijf werkdagen na de beëindiging van het Abonnement terug te bezorgen volgens de instructies van BASE Company. Indien de teruggave van de Modem niet binnen de vooropgestelde termijn gebeurt, gaat BASE Company over tot de invordering bij de Klant van een forfaitaire schadevergoeding waarvan het bedrag onder meer beschikbaar is op Behoudens normale slijtage, dient de Modem in dezelfde toestand teruggeven te worden als waarin hij bij aanvang van het Abonnement afgeleverd werd en dient de Klant BASE Company schadeloos te stellen voor elke schade of defect aan de Modem. C.3. Inhoud van de VDSL/Internetdiensten C.3.1. BASE Company verschaft de Klant toegang tot het internet via de computerapparatuur van de Klant op het door de Klant opgegeven adres. Het is de Klant niet toegestaan om een nomadisch gebruik (d.w.z. een gebruik op een ander adres dan dat van de Klant) te maken van de VDSL/Internetdiensten. De Klant kan ook optionele bijkomende diensten bestellen. Het maximum download- en uploaddebiet stemt overeen met de waarden opgenomen in de technische specificaties die onder meer beschikbaar zijn op de website van het betrokken product via met eventueel een maandelijks maximum transitvolume. De VDSL/Internetdiensten is exclusief voorbehouden voor een normaal persoonlijk en privégebruik, met uitsluiting van elk gebruik voor professionele doeleinden. De toegang tot de VDSL/Internetdiensten is beperkt tot vier computers en maximaal twee telefoonlijnen. De VDSL/Internetdiensten omvatten op verzoek van de Klant tevens toegang tot de optionele Internetdiensten zoals beschreven in artikel C.4. C.3.2. De toegang tot het internet is strikt persoonlijk en onoverdraagbaar en laat slechts één verbinding toe per Klant. C.3.3. De toegang tot het internet is permanent beschikbaar zonder enige tijdslimiet, onder voorbehoud van onderbrekingen die voortkomen uit een oorzaak vreemd aan BASE Company, ongeacht of ze inherent zijn aan de technische betrouwbaarheid van de gebruikte

7 apparatuur of technologie, of te wijten aan eender welk voorval vreemd aan BASE Company die BASE Company in de onmogelijkheid stelt toegang tot het internet te verschaffen. Behalve ingeval van een aan BASE Company toerekenbare fout, kan BASE Company geen enkele garantie bieden betreffende de toegangstijden tot het internet, de vertragingen in de overbrenging van gegevens of de kwaliteit ervan en eventuele toegangsbeperkingen tot netwerken en servers verbonden met het internet. BASE Company kan de toegang tot bepaalde Internetportalen of -adressen die de wet niet respecteren, blokkeren of beperken. C.3.4. BASE Company heeft het recht om het ip-adres of één of meerdere adressen van de Klant te wijzigen omwille van operationele, technische, netetiquette of wettige redenen, en om de toegang tot Internet of tot één of meerdere diensten te deactiveren of te annuleren. BASE Company zal in de mate van het mogelijke de Klant voldoende tijd op voorhand op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen. C.3.5. De Klant mag enkel apparatuur aansluiten op het Netwerk die beantwoordt aan de door BASE Company opgelegde specificaties en verbindt er zich toe geen apparatuur aan te sluiten of software te installeren die het Netwerk of de VDSL/Internetdiensten negatief zou kunnen beïnvloeden of hinder bij andere gebruikers kan veroorzaken. C.4. Optionele Internetdiensten C.4.1. Algemeen C De VDSL/Internetdiensten geven de Klant de mogelijkheid om ook toegang te hebben tot verschillende optionele Internetdiensten zoals gedefinieerd in dit artikel C.4. C De software noodzakelijk voor het gebruik van de optionele Internetdiensten kan enkel worden geïnstalleerd op de daartoe geëigende apparaten waaromtrent bijkomende informatie beschikbaar is op De Klant kan de software enkel installeren na aanvaarding van de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden en licentieovereenkomst(en). C BASE Company verleent de Klant een niet exclusief, persoonlijk en gebruiksrecht op de software met als enige doel de levering van de optionele Internetdiensten mogelijk te maken. Het is de Klant niet toegestaan om over te gaan tot het wijzigen, kopiëren of publiek maken van de software. Er wordt de Klant geen enkele garantie gegeven dat de software geen defecten of onregelmatigheden bevat. Eventuele defecten of onregelmatigheden geven de Klant geen recht op schadevergoeding. C De toegang tot bepaalde optionele Internetdiensten vergt het gebruik van identificatiegegevens en een paswoord. Enkel de Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn identificatiegegevens en paswoord en de mededeling ervan aan derden. Elk gebruik dat van de Optionele Internetdiensten wordt gemaakt na invoering van het paswoord van de Klant, wordt geacht te zijn uitgevoerd door de Klant zelf of met zijn toestemming. In geval van verlies of diefstal van één van de identificatiegegevens van de Klant, dient de Klant onmiddellijk BASE Company hierover in te lichten die zal overgaan tot de vernietiging ervan en nieuwe identificatiegegevens zal meedelen. C Voor het gebruik van de optionele Internetdiensten stelt BASE Company aan de Klant persoonlijke webruimte ter beschikking. De maximale opslagcapaciteit ter beschikking van de Klant is vermeld in de technische specificaties die onder meer beschikbaar zijn op de website van het betrokken product via Indien het maximum overschreden wordt, waaromtrent de Klant wordt gewaarschuwd, zal de Klant niet langer s kunnen ontvangen of gegevens opslagen. C Omwille van operationele- of veiligheidsredenen, behoudt BASE Company zich het recht voor om toegang te hebben tot de gegevens die de Klant met gebruik van de Optionele Internetdiensten op de servers van BASE Company of haar partners heeft geplaatst. C De Klant verbindt zich er toe geen enkele informatie van onrechtmatige of ongeoorloofde aard te laten voorkomen op zijn persoonlijke webruimte, inclusief zijn persoonlijke homepage. BASE Company behoudt zich het recht voor om op eigen initiatief of op vraag van de bevoegde overheid elke persoonlijke webruimte van de Klant waarvan de inhoud in strijd zou zijn met de bepalingen van dit artikel, geheel of gedeeltelijk, openbaar te maken, te verwijderen, te wijzigen of te verplaatsen zonder dat de Klant ter zake enige aanspraak op een schadevergoeding kan laten gelden. De gegevens opgeslagen door de Klant op de servers van BASE Company of haar partners zullen worden vernietigd na beëindiging van de Overeenkomst tussen BASE Company en de Klant.

8 C.4.2. Domeinen BASE Company biedt aan de Klant de mogelijkheid om, voor zover beschikbaar, een eigen domeinnaam te registreren. De registratie van de domeinnaam gebeurt op naam van de Klant. BASE Company fungeert ter zake enkel als tussenpersoon, zonder enige verant woordelijkheid te dragen aangaande de registratie, verwijdering, overdracht van de domeinnaam. De domeinnaam wordt geregistreerd bij partners van BASE Company. De Klant verbindt er zich toe de regelgeving inzake de registratie en het beheer van domeinnamen na te leven bij gebreke waaraan de persoonlijke webruimte van de Klant kan worden verwijderd. BASE Company kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de schade voortvloeiende uit een dergelijke verwijdering. C.4.3. De persoonlijke homepage BASE Company geeft de Klant de mogelijkheid om zijn persoonlijke homepage on line te plaatsen, binnen een limiet zoals vermeld in de technische specificaties die onder meer beschikbaar zijn op de website van het betrokken product via De Klant kan geen (intellectuele) eigendomsrechten laten gelden op de sjablonen (webontwerpen) die door BASE Company ter beschikking worden gesteld dit ongeacht of de Klant deze sjablonen al dan niet gewijzigd heeft. De Klant mag deze sjablonen niet overmaken of op enige wijze ter beschikking stellen van derden. BASE Company is niet verantwoordelijk voor fouten of gebreken aan ter beschikking gestelde sjablonen. BASE Company kan niet aansprakelijk worden gesteld ingeval van beëindiging van het gebruiksrecht op een sjabloon en elk daaruit voortvloeiend direct of indirect verlies van gegevens. C.4.4. Het archiveren BASE Company stelt de webruimte ter beschikking van de Klant die hem toelaat informatie op te slaan binnen de beperkingen zoals vermeld in de technische specificaties die onder meer beschikbaar zijn op de website van het betrokken product via C BASE Company verschaft aan de Klant de mogelijkheid om zijn eigen adres aan te maken met, voor zover beschikbaar, gebruik van zijn eigen domeinnaam. Tevens heeft de Klant de mogelijkheid om in principe een onbeperkt aantal mailboxen en aliassen aan te maken evenwel voorbehouden voor zijn exclusief gebruik of voor gebruik door leden van zijn gezin. Elke mailbox is toegankelijk via een gebruikersidentificatie en een paswoord gekozen door de Klant, onder voorbehoud van hun beschikbaarheid.. BASE Company mag uitgaande en binnenkomende elektronische post scannen en filteren op zoek naar virussen en spamming, en mag zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant elke binnenkomende of vertrekkende vernietigen die (i) een virus of een ander schadelijk gegeven zou kunnen bevatten ; (ii) zou voortkomen uit spam of uit massamailing of het onderwerp MAILERDEMON zou bevatten in antwoord op berichten die niet aanvaard werden ; (iii) zou afkomstig zijn van een Internet service provider opgenomen op de zwarte RBL lijst (Realtime Blackhole List). BASE Company kan ook de verbinding met de Klant schorsen zolang de Klant niet de nodige maatregelen heeft genomen opdat zijn computer geen problemen en/ of gevaar meer zou veroorzaken voor het Netwerk en/of voor de andere Klanten. C.4.6. Cloud Drive BASE Company biedt de Klant de mogelijkheid om gegevens op de servers van BASE Company of haar partners te plaatsen en deze gegevens te synchroniseren met computers of mobiele toestellen waarop de Klant de Cloud Drive software heeft geïnstalleerd, De Klant kan bovendien deze gegevens online ophalen via de website. De maximale opslagcapaciteit stemt overeen met de waarden opgenomen in de technische specificaties die onder meer beschikbaar zijn op de website van het betrokken product via met eventueel een maandelijks maximum transitvolume. De Klant erkent dat wanneer de inhoud van gesynchroniseerde mappen wordt verwijderd, deze inhoud ook wordt verwijderd op de servers van BASE Company of haar partners alsmede op de andere gesynchroniseerde apparaten van de Klant. De Klant kan de bestanden versleutelen. De Klant erkent dat BASE Company op geen enkele wijze verantwoordelijk is en in bepaalde gevallen zelfs in de onmogelijkheid verkeert om te helpen bij de ontsleuteling van bestanden. C.5. Gebruik van de VDSL/Internetdiensten C.5.1. Het gebruik van de Dienst kan risico s op binnendringen door derden of virussen inhouden voor het informaticasysteem van de Klant, die de nodige maatregelen dient te nemen om

9 zijn gegevens en software te beschermen. BASE Company is niet verant woordelijk voor het bekend geraken van vertrouwelijke gegevens opgeslagen op het informaticasysteem van de Klant, noch voor enige ander schade die door derden of virussen zou zijn veroorzaakt. C.5.2. BASE Company mag op eigen initiatief of op vraag van de bevoegde overheid elke inhoud die niet voldoet aan de Overeenkomst of op enige andere wijze, van welke aard ook, laakbaar zou zijn, openbaar maken, verwijderen, wijzigen of verplaatsen. C.5.3. BASE Company hanteert via een centrale monitoring diverse procedures om het verkeer te meten en te sturen om te voorkomen dat de infrastructuur wordt verzadigd. Bij vaststelling van een dreigende verzadiging neemt BASE Company alle redelijke maatregelen ten einde zo mogelijk de kwaliteit en continuïteit van de VDSL/Internetdiensten te kunnen verzekeren. C.6. Aansprakelijkheid C.6.1. De scanning- en filteractiviteiten welke BASE Company desgevallend uitvoert, gebeuren op basis van redelijke inspanningen en BASE Company kan hun doeltreffendheid niet garanderen. BASE Company is geenszins aansprakelijk indien, niettegenstaande de geleverde inspanningen, er toch ongewenste elektronische post zou toekomen of vertrekken, virussen zouden binnendringen of indringers zich toegang zouden verschaffen tot de apparatuur van de Klant. De Klant moet zijn eigen apparatuur op gepaste wijze beschermen, in het bijzonder tegen virussen en indringers, en draagt daarvoor de volle verantwoordelijkheid. C.6.2. BASE Company kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor: a. het verlies van door de Klant opgeslagen gegevens, inclusief het verlies of de schade aan (geïnstalleerde) software. b. de toegang tot de door de Klant opgeslagen gegevens door derden. D. TELEVISIEDIENSTEN D.1. Aansluitings- en activeringsprocedure D.1.1. De Klant die toegang wenst te hebben tot de Televisiediensten moet zijn Abonnementsaanvraag indienen in overeenstemming met artikel F.1. van deze Algemene voorwaarden. Enkel de personen die een abonnement met betrekking tot de VDSL / Internetdiensten met BASE Company hebben afgesloten, kunnen toegang krijgen tot de Televisiediensten. De Klant dient bovendien te beschikken over een televisietoestel met een scartaansluiting of HDMI - aansluiting en een modem die compatibel zijn met de Televisiediensten. De Klant mag enkel apparatuur aansluiten op het Netwerk die beantwoordt aan de door BASE Company opgelegde specificaties en verbindt er zich toe geen apparatuur aan te sluiten of software te installeren die het Netwerk of de Televisiediensten negatief zou kunnen beïnvloeden. D.1.2. De Klant kan op voorwaarde van voldoende technische capaciteit en de beschikbare bandbreedte,wat door BASE Company zal worden beoordeeld, maximaal drie televisietoestellen aansluiten op de Televisiediensten. Elk televisietoestel moet aangesloten zijn op een Decoder. D.2. Decoder Alle bepalingen voorzien in artikel C.2. aangaande de Modem zijn tevens integraal van toepassing op de Decoder. Elke verwijzing naar de Modem dient daarbij te worden gelezen als een verwijzing naar de Decoder en enkele verwijzing naar de VDSL / Internetdiensten dient daarbij te worden gelezen als een verwijzing naar de Televisiediensten. D.3. Inhoud van de Televisiediensten D.3.1. Na installatie en activering van de Decoder heeft de Klant toegang tot een basispakket aan audiovisuele Inhoud en interactieve diensten (zoals pauze van livetelevisie, televisieprogramma s op aanvraag, elektronische programmagids,...) waarvan de exacte samenstelling wordt beschreven in het Abonnement. Naast het basispakket kan de Klant ook optionele bijkomende diensten bestellen, zoals televisiediensten die vallen onder een bepaald thema (film, kinderen, sport,...). De optionele bijkomende diensten kunnen op gelijk welk ogenblik gedurende de looptijd van het Abonnement worden besteld in overeenstemming met de voorwaarden en modaliteiten die voor de betrokken optionele bijkomende dienst gelden. D.3.2. De Televisiediensten zijn evolutief. BASE Company behoudt zich aldus het recht voor om op elk ogenblik en om welke reden dan ook de samenstelling van het basispakket te

10 wijzigingen. BASE Company verbindt er zich evenwel toe om alle redelijke inspanningen te leveren om een min of meer equivalent basispakket te behouden. In geen enkel geval is er op grond van deze wijzigingen een schadevergoeding verschuldigd aan de Klant. D.3.3. BASE Company verschaft de Klant toegang tot de Televisiediensten op het door de Klant opgegeven adres. Het is de Klant niet toegestaan om een nomadisch gebruik (d.w.z. een gebruik op een ander adres dan dat van de Klant) te maken van de Decoder. D.3.4. De toegang tot de Televisiediensten is permanent beschikbaar zonder enige tijdslimiet, onder voorbehoud van onderbrekingen die voortkomen uit een oorzaak vreemd aan BASE Company, ongeacht of ze inherent zijn aan de technische betrouwbaarheid van de gebruikte apparatuur of technologie, of te wijten aan eender welk voorval vreemd aan BASE Company die BASE Company in de onmogelijkheid stelt toegang tot de Televisiediensten te verschaffen. D.3.5. BASE Company mag de Televisiediensten onderbreken met het oog op het onderhoud, de herstelling, de wijziging of de uitbreiding van het netwerk dat nodig is om de Televisiediensten te leveren. BASE Company verbindt er zich toe om alle redelijke inspanningen te leveren ten einde de onderbreking van de Televisiediensten te beperken tot het strikt noodzakelijke. D.3.6. De toegang tot de Televisiediensten is exclusief voorbehouden voor een normaal persoonlijk en privégebruik, met uitsluiting van elk gebruik voor professionele doeleinden. D.3.7. De Klant aanvaardt dat BASE Company helemaal niets te maken heeft met de Inhoud waartoe de Klant via de Televisiediensten of het Netwerk toegang heeft en derhalve in geen geval verantwoordelijk kan worden gesteld voor die Inhoud. BASE Company verstrekt geen enkele waarborg in verband met de wettelijkheid of kwaliteit van de Inhoud. BASE Company draagt tevens geen enkele verantwoordelijkheid voor producten of diensten die door derden worden geleverd met gebruik van de Televisiediensten. D.3.8. De Inhoud die ter beschikking van de Klant wordt gesteld, wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elk gebruik van de Inhoud op een wijze die niet uitdrukkelijk is toegestaan, kan worden beschouwd als een inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten. D.3.9. De Klant verbindt er zich toe BASE Company integraal te vrijwaren tegen klachten of vorderingen van derden voortvloeiend uit een onrechtmatig gebruik van de Inhoud of de Televisiediensten door de Klant. D De toegang tot bepaalde Inhoud vergt het gebruik van een specifieke pincode. Aanvullend kan de Klant de toegang tot bepaalde Inhoud, die hij zelf kiest, afhankelijk maken van het gebruik van deze specifieke pincode. Om misbruiken te voorkomen, wordt de Klant aangeraden om de standaard pincode om te vormen tot een persoonlijke geheime code. Enkel de Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn pincode en de mededeling ervan aan andere gebruikers. Elk gebruik dat van de Televisiediensten wordt gemaakt na invoering van de pincode van de Klant, wordt geacht te zijn uitgevoerd door de Klant zelf of met zijn toestemming. E. PACKS E1. Beschikbare Packs BASE Company stelt Packs voor aan haar Klanten. Packs zijn specifieke combinaties van meerdere Diensten. De lijst van de verschillende beschikbare Packs, met gedetailleerde informatie over hun inhoud, de eventuele opties en de tarieven, is beschikbaar bij BASE Company en de Verdelers en kan worden geraadpleegd op de website van het betrokken product via E.2. Abonnement De Klant kan genieten van een Pack door in te schrijven op een Abonnement overeenkomstig artikel F.1. van huidige Algemene voorwaarden. E.3. Toepasselijke voorwaarden Voor de Packs zijn bijzondere Tariefplannen ontwikkeld. Buiten deze tarieven blijven de specifieke voorwaarden voor elk van de Diensten die deel uitmaken van een Pack van toepassing op de betreffende Dienst. E.4. Schorsing van de Diensten die deel uitmaken van een Pack Wanneer het BASE Company toegestaan is, overeenkomstig artikel F , om een Dienst die deel uitmaakt van een Pack te schorsen, heeft BASE Company het recht om op hetzelfde moment alle Diensten te schorsen die deel uitmaken van hetzelfde Pack.

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - dienst Belgacom TV van Belgacom

Algemene voorwaarden - dienst Belgacom TV van Belgacom Algemene voorwaarden - dienst Belgacom TV van Belgacom 1. Definities In het kader van dit Contract hebben de onderstaande termen de volgende betekenis: Dienst: dienst genaamd 'Belgacom TV' die wordt beschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

Mobistar Business Solutions Voorwaarden voor Diensten

Mobistar Business Solutions Voorwaarden voor Diensten Mobistar Business Solutions Voorwaarden voor Diensten 05/2014 Inhoudstafel Algemene voorwaarden...4 1. Definities...4 2. Activering van Diensten...5 3. De Overeenkomst... 6 4. Bescherming van het privéleven...8

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Billi

Algemene voorwaarden Billi Indien onderhavig contract wordt afgesloten op afstand in de zin van de wet van 21/12/2013 (wetboek economisch recht) betreffende de marktpraktijken en de bescherming van de consument, dan heeft de consument

Nadere informatie

Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine

Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine 05/2014 Deze Algemene Voorwaarden definiëren de prestaties die Mobistar aan de Klant levert in het kader van de toegang tot de Machine to Machine

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Kaderovereenkomst Diensten FreedomNet Pagina 1 van 8 KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Tussen: De vennootschap naar Belgisch recht, FreedomNet, met ondernemersnummer BE0.878.827.621 en maatschappelijke

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE 1. Wettelijk kader Advies over de algemene voorwaarden van Billi Brussel, 29 februari 2012 Artikel 108, 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN KBC SECURITIES NV BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN Linklaters LLP Rue Brederode 13 B - 1000 Brussels Telephone (+32) 2 501 94 11 Facsimile (+32) 2 501 94 94 Versie 18 mei 2015 Inhoudstafel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012)

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Toepassingsgebied Art. 1 : Alle overeenkomsten tussen beide partijen, zijnde Connectingpeople Pro BVBA (ondernemingsnummer 0 8 3 9. 5

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering

Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering Algemene voorwaarden Toepassingsgebied Art. 1 : Onderhavige algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van enige andere, van toepassing op de relatie tussen de BVBA LET S CONNECT (ondernemingsnummer 0828.823.824)

Nadere informatie

PC banking Business. Algemene voorwaarden

PC banking Business. Algemene voorwaarden PC banking Business Algemene voorwaarden BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0403.199.702, tel.: 02 762 60 00 F04096N 16/07/2015 1/23 ALGEMEEN KADER I. Algemene bepalingen

Nadere informatie

SIXDOTS APP ALGEMENE VOORWAARDEN 20/11/2014

SIXDOTS APP ALGEMENE VOORWAARDEN 20/11/2014 SIXDOTS APP ALGEMENE VOORWAARDEN 20/11/2014 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Aanvaarding van de algemene voorwaarden 3 Hoofdstuk 2 Definities 3 Hoofdstuk 3 Blokkering van de toegang tot de Sixdots App 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder Page 1/8 INTERNET SERVICE Aan het gebruik van de Internet-Toegang die de Bank ter beschikking stelt van haar klanten zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. Definities Voor de interpretatie van deze

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA Algemene voorwaarden UniWeb BVBA versie 2007-10-26 St-Amandsstraat 2, 1853 Strombeek-Bever HRB 646915, BTW: BE 0472.383.367 Please note: The English translations of the UniWeb Terms and Conditions are

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie

BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie In bijlage vindt u de algemene voorwaarden die de registratie, het gebruik en de toegang van de BC/MC Mobiele App en de uitvoering van mobiele betalingstransacties

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden betreffende BC/MC Mobiele App

Algemene Voorwaarden betreffende BC/MC Mobiele App Algemene Voorwaarden betreffende BC/MC Mobiele App 1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden beheersen de registratie in, het gebruik van en de toegang tot de BC/MC mobiele

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA Algemene voorwaarden UniWeb BVBA versie 2014.01.01 s Herenweg 16, 1860 Meise HRB 646915, BTW: BE 0472.383.367 Please note: The English translations of the UniWeb Terms and Conditions are provided for the

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden InterNLnet

Algemene Voorwaarden InterNLnet Algemene Voorwaarden InterNLnet Artikel 1 Begripsomschrijving InterNLnet: een handelsnaam van Tele2 Nederland B.V.. Aansluiting: de door InterNLnet aangeboden wijze van verbinding tussen de Klant en één

Nadere informatie

Fedplus & BESTELFORMULIER ADSL FED+ LEVERINGSGEGEVENS (enkel invullen indien anders dan facturatieadres)

Fedplus & BESTELFORMULIER ADSL FED+ LEVERINGSGEGEVENS (enkel invullen indien anders dan facturatieadres) & BESTELFORMULIER ADSL FED+ Fedplus FACTURATIEGEGEVENS (invullen in drukletters aub) Firmanaam Contactpersoon Geboortedatum/plaats Adres LEVERINGSGEGEVENS (enkel invullen indien anders dan facturatieadres)

Nadere informatie