Recht op gelijke behandeling voor studenten met een handicap of een chronische ziekte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Recht op gelijke behandeling voor studenten met een handicap of een chronische ziekte"

Transcriptie

1 Recht op gelijke behandeling voor studenten met een handicap of een chronische ziekte mbo, hbo, universiteit en praktijkonderwijs

2 mbo, hbo, universiteit en praktijkonderwijs Recht op gelijke behandeling voor studenten met een handicap of een chronische ziekte Inhoudsopgave Voorwoord 4 Gelijke behandeling in het beroepsonderwijs 6 Een oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling 12 Mediation 14 5 veelgestelde vragen 16 Een klacht indienen 18

3 Voorwoord Beste studenten, docenten en schoolbestuurders, Sinds 1 december 2003 is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte van toepassing op het beroepsonderwijs. Dat wil zeggen mbo, hbo, universiteit en praktijkonderwijs. Sindsdien kunnen studenten en onderwijsinstellingen bij de Commissie Gelijke Behandeling terecht met vragen over discriminatie in het beroepsonderwijs. Dit kunnen heel verschillende vragen zijn, zoals mag de onderwijsinstelling mij weigeren omdat ik een handicap heb?, zijn wij als onderwijsinstelling verplicht een aanpassing te realiseren, ook al hebben wij de indruk dat het buiten onze mogelijkheden valt?. Het doel van de wet is om het mogelijk te maken dat studenten met beperkingen ook deel kunnen nemen aan beroepsopleidingen. Dat vergt soms extra inspanning van scholen, maar hoeft lang niet altijd ingewikkeld te zijn. In deze folder kunt u lezen wat de rechten en plichten van studenten met beperkingen en van onderwijsinstellingen zijn. En als u nog vragen heeft, kunt u bij de CGB terecht. 4 5

4 Gelijke behandeling in het beroepsonderwijs Wat staat er in de wet? Sinds 1 december 2003 kunnen studenten in het beroepsonderwijs een verzoek bij de CGB indienen als zij vanwege hun beperking door onderwijsinstellingen worden gediscrimineerd. In de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte staat dat discriminatie is verboden bij: de toegang tot loopbaanoriëntatie en beroepskeuzevoorlichting het geven van loopbaanoriëntatie en beroepskeuzevoorlichting de toegang tot onderwijs het aanbieden van onderwijs het afnemen van toetsen het afronden van onderwijs Het verbod op discriminatie betekent niet dat een student met een beperking altijd recht heeft op toelating tot de opleiding van zijn of haar keuze. Wel moet de onderwijsinstelling onderzoeken of de student geschikt is voor deelname aan het onderwijs. Per geval moet bekeken worden of de beperking het volgen van onderwijs in de weg staat. En zo ja, of dit niet met een aanpassing verholpen kan worden. De onderwijsinstelling mag zich hierbij niet laten leiden door stereotype denkbeelden. Bijvoorbeeld dat een student met autisme het vereiste opleidingsniveau niet zal kunnen halen, of dat een studente met narcoplepsie (slaapziekte) niet geschikt is voor de opleiding tot verpleegkundige omdat zij geen nachtdiensten kan draaien. Beroepsonderwijs Onder het beroepsonderwijs valt het praktijkonderwijs in het voortgezet onderwijs, het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het universitair onderwijs. Studenten die hierbinnen een opleiding volgen kunnen een beroep doen op het verbod van discriminatie vanwege hun handicap of chronische ziekte. Onderwijsinstellingen mogen gedurende het gehele onderwijstraject studenten met een beperking niet discrimineren. Zo mogen studenten vanwege hun handicap of chronische ziekte niet worden gediscrimineerd bij de inschrijving voor een opleiding, het volgen van colleges, de toegang tot voorzieningen die samenhangen met het onderwijs (zoals computergebruik en toegang tot de bibliotheek), het afnemen van examens en de diploma-uitreiking. Een universiteit vraagt studenten met beperkingen om extra geld voor het aanpassen van studiemateriaal en examens. Is dat toegestaan? Als een student met een handicap of chronische ziekte om aangepast studiemateriaal of examens vraagt, is de universiteit verplicht hier gevolg aan te geven. De extra kosten komen voor rekening van de universiteit. Alleen als deze aanpassingen te belastend zijn, kan de universiteit een dergelijk verzoek weigeren. voorbeeld Als een student vindt dat een onderwijsinstelling vanwege een beperking discrimineert, kan hij of zij bij de rechter of de CGB terecht. Deze beslist of er in strijd met de wet is gehandeld. 6 7

5 voorbeeld Geschiktheid Een student met een beperking moet wel geschikt zijn voor de opleiding die hij of zij gaat volgen. Deze geschiktheid houdt in dat de student beschikt over bepaalde vaardigheden of diploma s die nodig zijn voor de opleiding. Het moet wel gaan om vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de opleiding of de uiteindelijke beroepsuitoefening (ook wel wezenlijke opleidingsvereisten genoemd). Een onderwijsinstelling mag een student wegens zijn beperking alleen afwijzen als hij daardoor de opleiding niet kan doorlopen. Als een student de opleiding wel succesvol kan volgen door middel van bepaalde aanpassingen, dan mag de onderwijsinstelling de student niet weigeren. En de onderwijsinstelling moet de aanpassingen verrichten. Mijn dochter volgt een opleiding toerisme op een ROC. Zij moet voor haar opleiding een stage doen. Omdat zij een hartafwijking heeft kan zij maar 6 uur per dag stage lopen. Het stagebedrijf waar zij is aangenomen wil haar alleen laten komen als zij 8 uur per dag komt werken. Moet zij nu een andere stageplek zoeken? Als het doen van stage een verplicht onderdeel is van een beroepsopleiding, moet de opleiding ervoor zorgen dat leerlingen met beperkingen aan deze opleidingseis kunnen voldoen. De opleiding zal dus met het stagebedrijf moeten overleggen om na te gaan of het echt niet mogelijk is om aan het verzoek van de student te voldoen. Als het stagebedrijf zonder goede redenen voet bij stuk houdt, kan de student een verzoek om een oordeel bij de CGB indienen. Doeltreffende aanpassing In de wet is bepaald dat als een student met een beperking om een aanpassing vraagt, de onderwijsinstelling verplicht is deze te realiseren. Voorbeelden van aanpassingen zijn aangepast studiemateriaal (bijvoorbeeld collegestof digitaal), een aangepast lokaal en extra tijd voor examens. Alleen als de gevraagde aanpassing echt te veel van de onderwijsinstelling vraagt, mag de onderwijsinstelling deze aanpassing weigeren. Bijvoorbeeld omdat de kosten te hoog zijn of omdat een bepaalde aanpassing technisch zeer moeilijk realiseerbaar is. In de wet heet dat dan onevenredig belastend. De onderwijsinstelling moet wel onderzoeken of een aanpassing echt niet mogelijk is. Ook ten aanzien van stages geldt de verplichting om aanpassingen te verrichten wanneer de student met een beperking daarom vraagt. Zo zal een onderwijsinstelling moeten onderzoeken of ook (deels) op een andere manier aan de stageverplichting kan worden voldaan. Of zal de onderwijsinstelling samen met het stagebedrijf moeten bekijken welke aanpassingen nodig zijn. Een onderwijsinstelling is niet verplicht om ondersteuning bij persoonlijke verzorging te bieden. Bijvoorbeeld als een student hulp nodig heeft bij het eten en drinken of de toiletgang. Als een student dergelijke hulp nodig heeft, zal hij of zij dat op een andere manier moeten regelen. 8 9

6 Veiligheid Een student kan ondanks zijn beperking in staat zijn om de opleiding te volgen. Maar in sommige gevallen heeft dit ontoelaatbare risico s voor de veiligheid en gezondheid van de student en anderen tot gevolg. Wanneer aanpassingen dit gevaar voor de veiligheid en gezondheid niet kunnen wegnemen, mag een onderwijsinstelling de student weigeren. Bijvoorbeeld als er veiligheidrisico s ontstaan door de gebruikte apparatuur. Bij een student die leidt aan narcolepsie (slaapziekte) en de opleiding tot schoonheidsspecialist wil volgen bestaat het risico dat hij of zij andere studenten of proefpersonen verwond. Een beroep op veiligheid en gezondheid door de onderwijsinstelling moet goed worden onderbouwd. voorbeeld Ik ben docent op een HBO-opleiding. Een student van mij heeft narcolepsie, waardoor ze vaak moe is. Daarom heeft zij gevraagd om extra tijd voor opdrachten. Ben ik verplicht om aan dit verzoek te voldoen? Ja, de wet verplicht tot het treffen van een aanpassing als een student met een beperking hierom vraagt. Het moet wel gaan om een redelijke aanpassing die niet te belastend is. Dat lijkt hierbij het geval. Aangezien het bestuur van de school voor de aanpassing verantwoordelijk is, kan het raadzaam zijn om dit met het bestuur te bespreken

7 Een oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling Wat doet de CGB? De CGB geeft informatie en behandelt klachten van studenten die ongelijk zijn behandeld vanwege hun handicap of chronische ziekte. Ook geeft de CGB voorlichting aan onderwijsinstellingen en studenten over de eisen die de wet stelt. Als de CGB om een oordeel wordt gevraagd, stelt zij vast of er in strijd met de wet is gehandeld. Het oordeel is niet bindend. Dat wil zeggen dat de CGB geen boete kan opleggen of de onderwijsinstelling ergens toe kan dwingen. In de praktijk worden de oordelen van de CGB meestal wel opgevolgd. Bij zaken die handicap of chronische ziekte betreffen, gebeurt dat in ruim 80% van de zaken. Aan een procedure bij de CGB zijn geen kosten verbonden en u hebt geen rechtshulpverlener nodig. Wanneer naar de CGB? In de volgende situaties kan de CGB om een oordeel worden gevraagd: een student wordt vanwege een beperking niet tot een opleiding toegelaten er zijn problemen bij het volgen van het onderwijs. Bijvoorbeeld omdat de onderwijsinstelling geen aanpassingen biedt er zijn problemen bij het afnemen van tentamens. Bijvoorbeeld omdat de student geen extra leestijd heeft gekregen, terwijl hij of zij hier wel om heeft verzocht de student krijgt geen aanpassingen waardoor hij of zij een (bindend) negatief studieadvies krijgt de student kan vanwege een beperking niet voldoen aan de eisen voor een stage Wie kunnen bij de CGB terecht? De volgende personen of organisaties kunnen bij de CGB een verzoek om een oordeel indienen: studenten met een handicap of chronische ziekte onderwijsinstellingen die hun beleid willen laten toetsen (dit heet een oordeel eigen handelen ) belangenorganisaties (zoals een antidiscriminatiebureau of een studentenorganisatie) Wanneer niet naar de CGB? Als er een probleem is met de indicatiestelling, dan kunt u hiermee niet bij de CGB terecht. Verder kan de Commissie geen oordeel uitspreken over: de toekenning van een persoonsgebonden budget (PGB) de wijze waarop gemeentes de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) toepassen de toepassing van de Algemene bijzondere ziektekosten (AWBZ). Hoe kunt u de CGB inschakelen? Als u van mening bent dat u door de onderwijsinstelling vanwege uw beperking wordt gediscrimineerd, dan kunt u een klacht indienen bij de CGB. De CGB onderzoekt de klacht en spreekt vervolgens een oordeel uit. In dit oordeel staat of er inderdaad sprake is van discriminatie. U kunt per brief een verzoek om een oordeel indienen. Ook kunt u via de website van de CGB een klachtenformulier vinden (www.cgb.nl). Deze kunt u ingevuld naar de CGB opsturen

8 Mediation voorbeeld Bij een conflict op het gebied van gelijke behandeling kunnen de gemoederen hoog oplopen. Toch kunnen ook in een dergelijk geval partijen soms tot een gezamenlijke oplossing komen. Zonder dat de CGB een oordeel hoeft uit te spreken. Als beide partijen in beginsel bereid zijn om er samen uit te komen, kan mediation een uitkomst bieden. Bij mediation zoekt u samen naar een oplossing van het probleem dat u heeft aangekaart bij de CGB. Dit doet u onder leiding van een onafhankelijke derde: de mediator. Hij of zij is specialist in het begeleiden en vlot trekken van onderhandelingsprocessen en kan beide partijen helpen om emotie van inhoud te scheiden. Een voorwaarde voor mediation is dat beide partijen bereid zijn om het conflict op te lossen. Een dove jongen volgt een universitaire opleiding informatica. Om de lessen te kunnen volgen neemt hij een doventolk mee. Een van de docenten maakt hier bezwaar tegen. Hij zegt dat de andere studenten door de tolk worden afgeleid. Kan de docent de doventolk de toegang tot de lessen weigeren? Nee, de wet verplicht beroepsopleidingen om ervoor te zorgen dat de lessen toegankelijk zijn voor mensen met beperkingen. Door de doventolk niet in de lessen toe te laten, wordt feitelijk de dove student de toegang tot het onderwijs ontzegd. Dit is in strijd met de wet. In principe is elk conflict geschikt voor mediation, maar vooral wanneer u na afloop met elkaar verder moet, is mediation vaak een uitkomst. Dat geldt bij uitstek voor zaken in het onderwijs. Waar het oordeel van de CGB zich strikt beperkt tot het aspect van de gelijke behandeling, komen in de mediation ook eventuele andere aspecten van het conflict aan de orde. Een meisje dat spastisch is meldt zich aan bij een MBO opleiding. Zij wordt niet tot de opleiding toegelaten, omdat de opleiding bang is dat zij door de andere studenten gepest zal worden. Kan het meisje toegang tot de opleiding eisen? Als uit haar eerdere schoolresultaten blijkt dat zij geschikt is om de MBO opleiding te doen, is de onderwijsinstelling verplicht om haar toe te laten. De opleiding is wettelijk verplicht om te zorgen voor een discriminatievrije schoolomgeving. Dit betekent dat zij maatregelen moet treffen om te voorkomen dat de student vanwege haar beperkingen wordt gepest. En als het toch gebeurt zal de opleiding hiertegen moeten optreden. voorbeeld 14 15

9 5 veel gestelde vragen Wat valt er onder handicap of chronische ziekte? Heeft de CGB een lijst waarin staat wat hier wel en niet onder valt? Een dergelijke lijst kent de CGB niet. Wat onder handicap en chronische ziekte moet worden verstaan staat niet in de wet of regelgeving. Maar het moet in ieder geval wel gaan om een aandoening die in principe onomkeerbaar of langdurig van aard is. Alle langdurige lichamelijke, verstandelijke en psychische beperkingen vallen onder de begrippen handicap of chronische ziekte. Een jongen met het syndroom van Asperger (een vorm van autisme) heeft zich bij een ROC aangemeld. Het ROC wil hem niet toelaten, omdat het onvoldoende capaciteit heeft om extra begeleiding te bieden. Mag dit? Voordat een instelling van beroepsonderwijs een persoon afwijst, zal het eerst goed moeten onderzoeken wat de handicap of chronische ziekte van die persoon precies inhoudt. En of er wel extra ondersteuning nodig is, en zo ja welke. De school mag er niet blindelings vanuit gaan dat het aannemen van een persoon met een handicap te belastend is. Als de school nadat het informatie heeft ingewonnen nog steeds vindt dat plaatsing van het kind te belastend is, zal het dit goed moeten kunnen uitleggen. Een kleine onderwijsinstelling met meerdere leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zal dit eerder hard kunnen maken dan een grote onderwijsinstelling met weinig hulpbehoevende leerlingen siteit verplicht om deze aanpassing te realiseren. Alleen als de aanpassing te belastend is, mag de universiteit weigeren om voor de aanpassing te zorgen. Dat zal bij het verzoek om een andere examenvorm niet snel het geval zijn. Ik zit in een rolstoel en wil een HBO-opleiding volgen. De school waar ik mij heb aangemeld is niet toegankelijk voor rolstoelen. Kan ik van de onderwijsinstelling eisen dat het gebouw wordt aangepast? In principe zal de school (als u daarom vraagt) aanpassingen moeten doen waardoor u gewoon aan de lessen kan deelnemen. Hiervoor kan het nodig zijn het gebouw aan te passen, maar soms zijn er ook andere (minder ingrijpende) oplossingen denkbaar. Het lesrooster zou bijvoorbeeld zo kunnen worden gemaakt, dat u alleen in die lokalen les heeft die wel voor een rolstoel toegankelijk zijn (begane grond bijvoorbeeld). Als de benodigde aanpassingen veel kosten met zich meebrengen, kan er sprake zijn van een onevenredige belasting. De school is dan niet verplicht de aanpassingen te doen. Om te bepalen of er sprake is van een onevenredige belasting kan de grootte van de school en het budget een rol spelen. Ik volg de kappersopleiding op een MBO. Hiervoor moet ik verplicht stage lopen. Vanwege rugklachten is het voor mij niet mogelijk om lange afstanden te reizen. Het lukt mij niet om een stageplek in de buurt te vinden. Kan ik de opleiding vragen om mij hierbij te helpen? 3. Een vrouw met dyslexie studeert aan een universiteit. Zij vraagt de universiteit of zij haar examens mondeling kan doen in plaats van schriftelijk. Is de universiteit verplicht om hier gevolg aan te geven? Als een student met een beperking vraagt om een aanpassing, is de univer- Als duidelijk aan de opleiding kenbaar is gemaakt dat vanwege een beperking hulp nodig is bij het vinden van een stageplek, dan is de opleiding verplicht om hieraan gevolg te geven. Dit kan namelijk worden aangemerkt als een verzoek om een aanpassing. De onderwijsinstelling kan dit alleen weigeren als dit te belastend zou zijn. In dit geval zal hier niet snel sprake van zijn

10 Een klacht indienen Als u zich gediscrimineerd voelt, kunt u een klacht indienen bij de CGB. De CGB onderzoekt de klacht en spreekt vervolgens een oordeel uit. In dit oordeel staat of er inderdaad is gediscrimineerd. Belangenorganisaties en medezeggenschapsraden kunnen ook zelf bij de CGB aankloppen. Bijvoorbeeld als hun leden worden gediscrimineerd of als ze (voorgenomen) beleid willen laten toetsen aan de gelijkebehandelingswetgeving. Organisaties Soms weet een organisatie zelf niet goed wat er wel of niet mag. Zij kunnen dan hun beleid voorleggen aan de Commissie. De CGB onderzoekt dan of het beleid niet discriminerend is. Dit heet een Oordeel eigen handelen. Meer informatie Oordelen en meer informatie over handicap en chronische ziekte zijn te vinden op de website van de Commissie Gelijke Behandeling: Vragen? Bel het juridisch spreekuur van de CGB: (iedere werkdag van ) of mail naar Postadres: Postbus DA Utrecht Telefoon (030) Teksttelefoon (030) Fax (030)

11

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten

Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten Informatie over de procedure bij het College voor de Rechten van de Mens Deze brochure bevat informatie die van belang is

Nadere informatie

Studentenstatuut MBO. Nordwin College

Studentenstatuut MBO. Nordwin College Studentenstatuut MBO Nordwin College Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemeen... 3 Vaststellen en wijzigen van dit statuut... 3 Hoofdstuk 1 Rechten en plichten... 4 Hoe gaan we met elkaar om... 4 Waar moet

Nadere informatie

Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs

Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs Ontdek de sleutelmomenten van studeren met een beperking en jouw rollen hierin. Studieproces is kaart is een wegwijzer voor professionals langs dertien

Nadere informatie

Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb.

Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen pm 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen lachten op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen Klachten op school Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden

Nadere informatie

Solliciteren en gezondheid

Solliciteren en gezondheid Solliciteren en gezondheid beter zwijgen of verstandig spreken? www.bpv.nl Colofon oorspronkelijke tekst Marlies Hemel en Hadewych van Kempen (BPV&W) herziene tekst Jannie Komduur (BPV&W) vormgeving Onck

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Vertel ik het wel of Vertel ik het niet

Vertel ik het wel of Vertel ik het niet Studeren met steun reeks UNLIMITED - Openheid over je psychiatrische achtergrond - Vertel ik het wel of Vertel ik het niet Lies Korevaar Inhoudsopgave Voorwoord 5 Ineke 6 Martin 6 Inleiding 6 Openheid

Nadere informatie

Kijk, zo kan t wél! dr. M.R. Scheffer. Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes

Kijk, zo kan t wél! dr. M.R. Scheffer. Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes dr. M.R. Scheffer Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes Kijk, zo kan t wél! Alternatieve leerroutes in het hbo voor studenten met een functiebeperking: een maatwerkwijze Kijk, zo kan t wél! Alternatieve

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Arbodossier Privacy bij ziekte. Privacy bij ziekte. De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderneming & Arbo 18-1

Arbodossier Privacy bij ziekte. Privacy bij ziekte. De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderneming & Arbo 18-1 Privacy bij ziekte De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens Onderneming & Arbo 18-1 Onderneming & Arbo 18-2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Wettelijk kader 7 1.1 Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Een kind adopteren. Informatie over (interlandelijke) adoptie en de adoptieprocedure

Een kind adopteren. Informatie over (interlandelijke) adoptie en de adoptieprocedure Een kind adopteren Informatie over (interlandelijke) adoptie en de adoptieprocedure Voorwoord < Deze brochure is bedoeld voor mensen die overwegen een kind uit het buitenland te adopteren. Adopteren is

Nadere informatie

AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011. Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam

AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011. Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011 Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam Studentenstatuut ROCvA versie 9 1 Opgemaakt: 19-07-2010 A. INLEIDING Studentenstatuut waarvoor?

Nadere informatie

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k opzet risico s toetsingscommissie 2 Inhoud m e d i s c h w e t e n s c h a p p e l i j k onderzoek Voorwoord 2 Inleiding 4 Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Beperkingen, recht en gelijkheid

Beperkingen, recht en gelijkheid Beperkingen, recht en gelijkheid Evaluatie van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, 2003-2008 Marian van der Klein Katinka Lünnemann Dick Oudenampsen Met medewerking van:

Nadere informatie

schadevergoeding bij een Medische fout SERIE PATIËNTENRECHT

schadevergoeding bij een Medische fout SERIE PATIËNTENRECHT schadevergoeding bij een Medische fout 5 SERIE PATIËNTENRECHT INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 Wanneer is er sprake van schade? 2 Wat is een medische fout? 3 Eerst praten met uw hulpverlener 3 Advies

Nadere informatie

Casussen. Uit economische- en duurzaamheidsoverwegingen is dit jaarverslag alleen in een digitale versie beschikbaar.

Casussen. Uit economische- en duurzaamheidsoverwegingen is dit jaarverslag alleen in een digitale versie beschikbaar. jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord 3 1 Kerntaken en activiteiten 5 2 Klachten en informatieverzoeken 6 3 Wettelijk kader 8 4 Klachtenbehandeling 15 5 Discriminatiegrond van de klacht 20 6 Terrein van de

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

Uit economische- en. duurzaamheidsoverwegingen. is dit jaarverslag alleen in. een digitale versie beschikbaar.

Uit economische- en. duurzaamheidsoverwegingen. is dit jaarverslag alleen in. een digitale versie beschikbaar. jaarverslag 2014 Uit economische- en duurzaamheidsoverwegingen Inhoud is dit jaarverslag alleen in een digitale versie beschikbaar. Inleiding 3 1 Kerntaken en activiteiten 5 2 Klachten en informatieverzoeken

Nadere informatie

Wat zijn uw rechten als patiënt? Bij hulpverlener en zorgverzekeraar

Wat zijn uw rechten als patiënt? Bij hulpverlener en zorgverzekeraar Wat zijn uw rechten als patiënt? Bij hulpverlener en zorgverzekeraar Colofon De rechten van patiënten. Bij hulpverlener en zorgverzekeraar, uitgave van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland

Nadere informatie