Maliebaan CD Utrecht Cursussen in Den Bosch, Amsterdam en Amersfoort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maliebaan 45 3581 CD Utrecht 030 2731433 Cursussen in Den Bosch, Amsterdam en Amersfoort"

Transcriptie

1 Opleidingen : Juristnet heeft nu meer dan twintig bewindvoerders/schuldhulpverleners in opleiding, heeft nu bewindvoerders aan het werk, organiseert netwerken en zorgmarkten en heeft voor bewindvoerders een franchise concept. Indien u de opleiding met goed gevolg doorlopen heeft is er ook de mogelijkheid voor een vast dienstverband. De laatste jaren steeg het aantal huishoudens met problematische schulden aanzienlijk. In september 2008 betrof het ruim huishoudens. Gemeenten kunnen slechts een kwart van degenen die om hulp vragen, een oplossing bieden. Nu de kredietcrisis de reële economie raakt, kunnen we er vanuit gaan dat het aantal huishoudens dat behoefte heeft aan schuldhulpverlening, de komende jaren verder stijgt Volg nu een opleiding tot bewindvoerder/schuldhulpverlener In 2009 is de toename van huishoudens met grote schulden sterk gestegen. De stijgende hulpvraag kwam ook terecht bij de kerken, diaconie en voedselbanken. Professionele bewindvoerders zijn de hulpverleners van de toekomst.

2 Opleidingen : jobcoaching, reïntegratie coaching, loopbaancoaching, conflict coaching, managementcoach, gezinscoaching, budgetcoaching, organisatie coach, leidinggevend coach. COACHING OPLEIDINGEN 2

3 REINTEGRATIECOACH Wat doet een Reintegratiecoach? Het voeren van gesprekken met langdurig werklozen om ze te motiveren, stimuleren om een traject uit te zetten naar nieuw werk. Deze training is bedoeld voor personen die coach willen worden als reintegratieconsulent en die zich willen verdiepen in de specifieke aspecten van timing en gebruik van welke coachingsinstrumenten. Deze trainingsmodule richt zich op het verkrijgen van kennis, inzicht en oefening in het begeleiden van cliënten naar werk. Er zullen verschillende cases worden aangedragen om ook het beeld te belichten van het scala aan personen met hun specifieke vraagstelling en aanpak. Aan de orde komen klantkontakten, intakegesprekken, communicatie, trajectbegeleiding in stappen, taakgericht casework. Voorop staat het meesterschap van de coach zelf, dat je zelf in de eerste plaats lekker in je vel zit en bent wie je bent en werkt met een jou passende keuze uit het hele scala aan coachingsinstrumenten. DE JOB COACH Kennis en vaardigheden komen samen in attitude die past bij een jobcoach; Procesgericht kunnen begeleiden, uitgaande van de mogelijkheden van de cliënt; De jobcoach stimuleert de cliënt tot ontwikkeling; de jobcoach signaleert wat aansluit bij en opgepakt wordt door de cliënt en borduurt daar op voort; Niet alleen de cliënt wordt begeleid door de jobcoach, maar ook de werkgever (en het sociale en professionele netwerk van de cliënt).de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland is van mening dat er pas sprake kan zijn van een volwaardige jobcoach, indien de jobcoach tenminste twee jaar werkzaam is geweest binnen een begeleid werken organisatie of re-integratiebedrijf. Voor die tijd is de werknemer die jobcoaching uitvoert een aspirant-jobcoach (werk- en opleidingseisen komen later aan de orde). De Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland vindt dat de jobcoach zou moeten voldoen aan een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden en attitude: Een jobcoach: (BRON: Ned beroepsver.jobcoaches) begeleidt mensen die niet zonder ondersteuning werk kunnen vinden en behouden naar een betaalde baan op de vrije arbeidsmarkt biedt hiertoe systeemgerichte begeleiding 3

4 Doel gaat uit van werk dat past bij de talenten en de ontwikkelingsmogelijkheden van de werknemer gaat uit van een werkomgeving die past bij de werknemer loonvormend werk met een loonwaarde en een arbeidsovereenkomst. Om dit doel te bereiken is een onderdeel van het werk van de jobcoach de toeleiding naar werk, ook als dat op dat moment nog het karakter heeft van sociale activering of een voorschakeltraject. De sociale context bepaalt de lengte van het ontwikkelingstraject. Wanneer onbetaald werk geen perspectief biedt op betaald werk noemen we het geen jobcoaching. Kerntaken Kennis en vaardigheden komen samen in attitude die past bij een jobcoach; Procesgericht kunnen begeleiden, uitgaande van de mogelijkheden van de cliënt; De jobcoach stimuleert de cliënt tot ontwikkeling; de jobcoach signaleert wat aansluit bij en opgepakt wordt door de cliënt en borduurt daar op voort; Niet alleen de cliënt wordt begeleid door de jobcoach, maar ook de werkgever (en het sociale en professionele netwerk van de cliënt). De Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland is van mening dat er pas sprake kan zijn van een volwaardige jobcoach, indien de jobcoach tenminste twee jaar werkzaam is geweest binnen een begeleid werken organisatie of re-integratiebedrijf. Voor die tijd is de werknemer die jobcoaching uitvoert een aspirant-jobcoach (werken opleidingseisen komen later aan de orde). De Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland vindt dat de jobcoach zou moeten voldoen aan een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden en attitude: Kennis doelgroepgericht arbeidsmarkt afhankelijk van organisatie; specialisatie behorend bij organisatie; anders breed inzetbaar; ziekteleer: beperkingen kunnen vertalen naar mogelijkheden (niet ziekte zelf centraal stellen); doelgroep: mensen die langdurige ondersteuning nodig hebben bij in de persoon gelegen factoren. kennis van bedrijfsklimaat en -processen; inzicht in functies, activiteiten en taken binnen arbeidsorganisaties; kennis van de economie in de regio: lokale arbeidsmarkt; kennis van baananalyse. 4

5 instrumenten / interventies kennis van methodieken; gesprekstechnieken; leiderschapstijlen; leerstijlen. wet en regelgeving Vaardigheden algemeen wettelijke instrumenten kennen en hun toepassing; arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht. kunnen analyseren; zakelijkheid; door kunnen vragen; goed kunnen communiceren (schriftelijk en mondeling); inlevingsvermogen; creatief zijn; besluitvaardig; kunnen aangaan van een vertrouwensrelatie en deze behouden; grenzen stellen; om kunnen gaan met diverse niveaus in een organisatie; kunnen functioneren binnen een spanningsveld van 3 of misschien wel 4 opdrachtgevers (werknemer, werkgever, financier en de eigen werkgever) acquireren van banen. beroepsgericht agogisch kunnen begeleiden gericht op werk; een combinatie van kennis, vaardigheden en attitude. 5

6 Attitude stimuleren tot ontwikkelen; gevoelig zijn voor wat aansluit bij de leerstijl van de cliënt; empatisch vermogen; contacten kunnen leggen; proactief kunnen handelen; weten wanneer je welke rol, positie moet kiezen; om kunnen gaan met feedback; kunnen reflecteren op eigen handelen; kunnen omgaan met belangenverstrengeling; problemen zelfstandig kunnen oplossen, denken in mogelijkheden; creativiteit; goede match kunnen maken vanuit het referentiekader van de cliënt ( open minded ). Opleidingseisen De Beroepsvereniging jobcoaches Nederland is het er over eens dat een jobcoach een beroep is waar minimaal een HBO-diploma bij hoort. Redenen hiervoor zijn dat de jobcoach in staat moet zijn in complexe situaties zelfstandig te kunnen opereren, waarbij er een samenhang moet zijn van handelen dat gebaseerd is op theorie, visie en methodiek om een arbeidstoeleidingstraject van een cliënt te kunnen begeleiden. En in te kunnen schatten welke ondersteuningsbehoefte nodig is. Dit vereist een juiste attitude naar zowel de cliënt, werkgever en opdrachtgever. 6

7 Opleidingen : Bewindvoerder, budgetcoaching schuldhulpverlener BEDRIJFSRECHT BEWINDVOERDERS OPLEIDINGEN De laatste jaren steeg het aantal huishoudens met problematische schulden aanzienlijk. In september 2008 betrof het ruim huishoudens. Gemeenten kunnen slechts een kwart van degenen die om hulp vragen, een oplossing bieden. Nu de kredietcrisis de reële economie raakt, kunnen we er vanuit gaan dat het aantal huishoudens dat behoefte heeft aan schuldhulpverlening, de komende jaren verder stijgt 7

8 OPLEIDINGEN zorgmentor/ zorgmakelaar zorgcoaching/ MEDIATOR MEDIATOR schuldbemiddeling, familierecht Omgangsregeling, echtscheiding, zorg, conflicten, arbeidsrecht. Onze visie 8

9 Wij zijn maatschappelijk betrokken, werken aan concrete resultaten en nemen de lokale context als uitgangspunt. Naast kennisoverdracht is kennisontwikkeling onze kracht. Kennis ontwikkelen doen we bijvoorbeeld door professionals met elkaar in contact te brengen en ze actief kennis en ervaringen te laten delen. Daarmee stroomt bestaande kennis beter door en ontstaan nieuwe ideeën en oplossingen. We zetten hierbij werkmethodes in zoals kennisuitwisselingbijeenkomsten, digitale hulpmiddelen als websites en nieuwsbrieven en een scala aan netwerkactiviteiten. We werken aan tal van projecten in samenwerking met onze doelgroepen. Concrete producten zijn adviezen, trainingen en cursussen, publicaties en methodieken. Onze visie is dat eigen, nieuwe, oplossingen het meest waardevol zijn, en dat wij slechts helpen om deze (weer) te verzinnen en uit te voeren. Wij geloven erin dat (mensen in) bedrijven een groot ontwikkelpotentieel hebben. Wat hiervoor nodig is, is aansluiten bij alles wat er al leeft, en benutten wat er aan ervaring en kennis is. Juist door aan te sluiten, kan de grootste kracht naar voren worden ontwikkeld. We helpen betrokkenheid en resultaat hand in hand te laten gaan voor blijvend succesvolle ondernemingen. Coaching en teamontwikkeling gericht op leiderschap, focus en verbinding zijn de kern van ons aanbod OPLEIDING EN TRAINING WIE IS UW JURIDISCH BEGELEIDER, OPLEIDER EN COACH? mr drs GM van Duin Ik ben zowel jurist als sociaal pedagoog met generiek maatschappelijk werk als vooropleiding en als jurist gespecialiseerd in gezondheidsrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht en uitkeringszaken. Ruim zeven jaar lang werkzaam geweest in de zorg als groepsbegeleider/maatschappelijk werker. Werkzaam geweest in het onderwijs als docent/opleider/trainer en werkzaam geweest als bedrijfsopleider, commerciele trainingen. Ruim 21 jaar ervaring als docent/opleider, trainer voor trainers, bedrijfsopleider en consultant opleidingen, begeleider in moeilijke situaties en onderwijs. In het onderwijs ben ik werkzaam geweest als docent voor startende ondernemers (MBO) waarbij studenten geleerd werd ondernemingsplannen te maken en ondernemingen te beginnen, in het HBO ben ik werkzaam geweest als trainer/docent methodieken en vaardigheden. Bij individuele begeleidingen gebruik ik de methodiek taakgericht casework. Een zeer beproefde methode van individuele begeleiding. Supervisie en intervisie zijn onderdelen van de methode 9

10 Wat doet een coach? Volgens de definitie van de NOBCO (Ned.orde van beroepscoaches): Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces waarbij de coach op interactieve wijze aanzet tot effectief gedrag door bewustwording en persoonlijke groei, het vergroten van zelfvertrouwen en exploreren ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden. Volgens mijn definitie: Coaching is het versterken van het leer en probleemoplossend vermogen doormiddel van onderwijs, leersituatie en consultatie. Kwaliteits keurmerk Stichting Juristnet / adviesnet.org heeft een eigen kwaliteitskeurmerk ontwikkeld waarbij het uitgangspunt de professionalisering van de coaches is. Het beheer van dit keurmerk ligt bij Juristnet.nl keurmerken en opleidingen. Waarom een kwaliteits keurmerk? Coaching is een vrij beroep en iedereen mag zich coach noemen. Iemand die geen enkele voor opleiding heeft ook. Er zijn ook coaches die een coach school doorlopen en een opleiding ontvangen van opleiders die zelf geen enkele vooropleiding hebben. De opleider mag minstens een universitaire opleiding hebben op het gebied van psychologie of pedagogiek en zijn haar doctoraal daarin hebben behaald. De coaches in opleiding dienen te worden geschoold naar HBO denk en werk niveau waarvan de kwalificaties ook op HBO niveau worden getoetst. Register systeem Nadat een coach door ons is opgeleid wordt hij/zij geregistreerd in ons register systeem. Door te voldoen aan de eisen van het kwaliteitskeurmerk kan een coach aantonen serieus bezig te zijn met zijn/haar vak. 10

11 Assesments Assessments oftewel beoordelingen hebben als doel het in kaart brengen van vermogens, vaardigheden en kwaliteiten op competentieniveau. Een competentie is objectief meetbaar gedrag. De bevindingen uit een assessment dienen om organisaties en medewerkers te ondersteunen bij het nemen van belangrijke beslissingen op het gebied van doorgroeiperspectief, personeelsselectie en loopbaanplanning OPLEIDINGS ONDERDELEN - casus besprekingen professie - professie en communicatie gesprekstrainingen - werkgroep jobcoaching - taakgericht case work - coaching methodieken job coaching en reïntegratie Coaching functies: Bevorderen van zelfstandig leren Mogelijkheden van trainingen en opleiden Het gebruik van leermiddelen Leerdoelen maken De rol van motivatie Didactische aanwijzingen Didactische maatregelen nemen Didactische variabelen Didactische werkvormen De functies van een opleider/trainer/ coach De rol van de trainer/ opleider/ coach Wat is leren eigenlijk? Methodisch opleiden coachen 11

12 De cursist leren laten leren Welke manieren van leren zijn er? Evalueren Functioneringsgesprekken houden Toetsen van het leerresultaat 12

13 MEDIATION Om opdrachten te verkrijgen van de rechtbank moet u gecertificeerd zijn. U STELT ALS DESKUNDIG MEDIATOR/COACH DE AFSPRAKENREGELING VAST IN EEN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST EN DRAAGT ZORG VOOR DE NALEVING DAARVAN MEDIATORS WORDEN OPGELEID VOLGENS DE KWALIFICATIES VAN HET NEDERLANDS MEDIATOR INSTITUUT. DE OPLEIDING MEDIATOR RECHT OMVAT; - WAT IS MEDIATION EN WELKE VORMEN ZIJN ER - jurisprudentie MEDIATION - conflicthantering en onderhandelen - jurisprudentie mediation, de vaststellingsovereenkomst - organisatie van de mediation - MEDIATION COACHING - nakoming en wanprestatie - aansprakelijkheid van de niet meewerkende partij - professie en communicatie De training professie en communicatie bevat de onderdelen: - intake en probleemstelling - diagnose vaardigheden - adviesvaardigheden - gespreks vaardigheden - houding en attitude vorming - luistervaardigheden - interview vaardigheden - taakgericht case work volgens de NEN normen professie en DNV CERTIFICERING. NA DE OPLEIDING GAAT U ZICH VESTIGEN ALS ZELFSTANDIG MEDIATOR (ZZP) U WORDT OPGELEID VOLGENS DE NORMEN VAN DE LANDELIJKE KWALIFICATIES MBO JURIDISCH MEDEWERKER EN VOLGENS DE KWALIFICATIES VAN HET LANDELIJK OPLEIDINGSOVERLEG ( HBO RAAD) SOCIAAL JURIDISCH WERK in MWD. DEZE KWALIFICATIES WORDEN VOORTDUREND GETOETST EN IN ASSESMENT GENOMEN. DE EINDTERMEN VAN DEZE KWALIFICATIES VORMEN DE EINDTOETS. 13

14 OPLEIDINGSONDERDELEN: Training taakgericht casework: een training voor budgetbeheerders, ambulant begeleiders en maatschappelijk werkers. Tijdens deze module werken de deelnemers concreet aan een aantal competenties waarover een men moet beschikken. In het dossier zit een aantal angels, valkuilen, schijnbare tegenstellingen, jurisprudentie en complexe vragen. Deelnemers krijgen ze een aantal opdrachten en korte inleidingen over achtergronden en jurisprudentie. De inhoud is echter slechts één deel. Ook het contact met de klant zelf komt uitgebreid aan de orde. Hoe breng je bijvoorbeeld de boodschap op een begrijpelijke manier over? Na de cursus heeft men geleerd effectieve hulp te bieden en de clienten zelfstandig aan taken te laten werken die noodzakelijk zijn voor het verbeteren van eigen functioneren. Assessment methodieken en testafname Voor het afnemen van assessments heeft adviesnet.org diverse persoonlijkheidsvragenlijsten, cognitieve capaciteitentests en praktijkopdrachten tot haar beschikking. De praktijkopdrachten die specifiek voor assessments zijn ontwikkeld zijn intensief onderzocht op kwaliteit en bruikbaarheid. Structureel bestaat een assessment uit de volgende methodieken: Cognitieve capaciteitentests Persoonlijkheidsvragenlijsten Motivatievragenlijst Criteria gericht interview Afhankelijk van het type assessment wordt daarnaast een selectie gemaakt uit de volgende praktijkopdrachten: Rollenspel Schrijfopdracht Planopdracht 14

15 Docent coach bewindvoering/ schuldhulpverlening Arie van der Giessen bevoegd docent economie Wat doet een bewindvoerder? Beschermingsbewind (tijdelijk of blijvend) Onder bewindstelling is van toepassing op goederen van mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag die persoon niet meer zelfstandig daarover beslissen. De bewindvoerder gaat dan over het beheer van de goederen. Aanpak De cliënt kan zelf niet meer beslissen hoe hij of zij de financiële zaken geregeld wil hebben. Een bevoegde arts geeft aan wanneer hiervan sprake is. Aan de kantonrechter wordt gevraagd de goederen van de cliënt onder bewind te stellen. De kantonrechter toetst of dit werkelijk noodzakelijk is. Men begeleidt de cliënt of zijn/haar familie bij de aanvraag van de onder bewindstelling en verzorgt daarna de administratie. De bewindvoerder legt verantwoording af aan de kantonrechter en de cliënt. De bewindvoerder zorgt onder andere voor afhandeling van de post, betaling van vaste lasten en het aanvragen van voorzieningen ter verhoging van het inkomen. Alle post komt binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten worden gestort op een budgetbeheer rekening op naam van de rechthebbende. De beschikking over deze budgetbeheer rekening ligt in handen van de bewindvoerder. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden wordt huishoudgeld overgeboekt op een rekening waarover de rechthebbende zelf de beschikkingsbevoegdheid heeft. Beschermingsbewind: Een bewindvoerder behartigt de financiële belangen van personen die daar vanwege hun lichamelijke of psychische toestand of vanwege sociale omstandigheden niet zelf toe in staat zijn. Tot de taak van de bewindvoerder behoort het administreren en beheren van de onder bewind gestelde goederen en toekomstige goederen. Onder goederen wordt verstaan, gelden (banksaldi, loon, pensioen, uitkering, etc.), maar ook meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden. Onder bewindstelling is een maatregel die een kantonrechter in kan stellen en is alleen bestemd voor meerderjarigen. Iemand van wie het vermogen onder bewind is gesteld, mag daarover niet meer zelfstandig beslissen. 15

16 De bewindvoerder maakt binnen drie maanden na zijn benoeming een lijst met een beschrijving van het inkomen en vermogen dat onder bewind is gesteld. Dit rapport moet aan de rechtbank, sector kanton, toegestuurd worden. De bewindvoerder legt gedurende het bewind verantwoording af aan de kantonrechter en aan de cliënt. De kantonrechter bekijkt of de administratie op een correcte wijze wordt uitgevoerd. Inkomensbeheer Bij inkomensbeheer (ook budgetbeheer of vermogensbeheer genaamd) wordt administratieve hulp geboden bij het beheer van het inkomen van de cliënt. De bewindvoerder maakt samen met de cliënt afspraken over de besteding van het inkomen. De cliënt ondertekent een overeenkomst waarin de afspraken tussen de bewindvoerders organisatie en de cliënt zijn vastgelegd. Vervolgens zorgt de bewindvoerder er voor dat de betalingen - na ontvangst van het inkomen - iedere maand volgens opgave worden uitgevoerd. Voor mensen die moeite hebben om evenwicht te vinden tussen inkomsten en uitgaven kan inkomensbeheer een oplossing bieden OPLEIDINGSONDERDELEN Onderdeel BEWINDVOERDERSTAKEN De bewindvoerder zorgt onder andere voor afhandeling van de post, betaling van vaste lasten en het aanvragen van voorzieningen ter verhoging van het inkomen. Alle post komt binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten worden gestort op een budgetbeheer rekening op naam van de rechthebbende. De beschikking over deze budgetbeheer rekening ligt in handen van de bewindvoerder. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden wordt huishoudgeld overgeboekt op een rekening waarover de rechthebbende zelf de beschikkingsbevoegdheid heeft. Beschermingsbewind (tijdelijk of blijvend) Onder bewindstelling is van toepassing op goederen van mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag die persoon niet meer zelfstandig daarover beslissen. De bewindvoerder gaat dan over het beheer van de goederen. De stichting kan de bewindvoering voor cliënten op zich nemen 16

17 In dit onderdeel zijn de leerdoelen afgestemd op de wettelijke maatregelen. U leert uit jurisprudentie wanneer een beschermingsbewind door de kantonrechter wordt ingesteld en onder welke voorwaarden de bewindvoerder ontslag kan nemen of welke criteria de rechter gebruikt om op verzoek van de onder bewind gestelde de bewindvoerder te ontslaan. In dit onderdeel leert men tevens de taken van de bewindvoerder in schuldsaneringen en de afscherming van de taken van de bewindvoerder in WSNP. Assesments Assessments oftewel beoordelingen hebben als doel het in kaart brengen van vermogens, vaardigheden en kwaliteiten op competentieniveau. Een competentie is objectief meetbaar gedrag. De bevindingen uit een assessment dienen om organisaties en medewerkers te ondersteunen bij het nemen van belangrijke beslissingen op het gebied van doorgroeiperspectief, personeelsselectie en loopbaanplanning. Onderdeel Beschermingsbewind Beschermingsbewind: Een bewindvoerder behartigt de financiële belangen van personen die daar vanwege hun lichamelijke of psychische toestand of vanwege sociale omstandigheden niet zelf toe in staat zijn. Tot de taak van de bewindvoerder behoort het administreren en beheren van de onder bewind gestelde goederen en toekomstige goederen. Onder goederen wordt verstaan, gelden (banksaldi, loon, pensioen, uitkering, etc.), maar ook meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden. Onder bewindstelling is een maatregel die een kantonrechter in kan stellen en is alleen bestemd voor meerderjarigen. emand van wie het vermogen onder bewind is gesteld, mag daarover niet meer zelfstandig beslissen. De bewindvoerder maakt binnen drie maanden na zijn benoeming een lijst met een beschrijving van het inkomen en vermogen dat onder bewind is gesteld. Dit rapport moet aan de rechtbank, sector kanton, toegestuurd worden De bewindvoerder legt gedurende het bewind verantwoording af aan de kantonrechter en aan de cliënt. De kantonrechter bekijkt of de administratie op een correcte wijze wordt uitgevoerd. In dit onderdeel zijn de leerdoelen afgestemd op de concrete taken van de bewindvoerder, administratie en administratieve software zijn hiervan leeronderdelen. 17

18 Onderdeel Budgetbeheer Inkomensbeheer Bij inkomensbeheer (ook budgetbeheer of vermogensbeheer genaamd) wordt administratieve hulp geboden bij het beheer van het inkomen van de cliënt. De bewindvoerder maakt samen met de cliënt afspraken over de besteding van het inkomen. De cliënt ondertekent een overeenkomst waarin de afspraken tussen de bewindvoerders organisatie en de cliënt zijn vastgelegd. Vervolgens zorgt de bewindvoerder er voor dat de betalingen - na ontvangst van het inkomen - iedere maand volgens opgave worden uitgevoerd. Voor mensen die moeite hebben om evenwicht te vinden tussen inkomsten en uitgaven kan inkomensbeheer een oplossing bieden. Budget coaching is een belangrijke aanvulling op budgetbeheer. Training taakgericht casework: een training voor budgetbeheerders, ambulant begeleiders en maatschappelijk werkers. Tijdens deze module werken de deelnemers concreet aan een aantal competenties waarover een men moet beschikken. In het dossier zit een aantal angels, valkuilen, schijnbare tegenstellingen, jurisprudentie en complexe vragen. Deelnemers krijgen ze een aantal opdrachten en korte inleidingen over achtergronden en jurisprudentie. De inhoud is echter slechts één deel. Ook het contact met de klant zelf komt uitgebreid aan de orde. Hoe breng je bijvoorbeeld de boodschap op een begrijpelijke manier over? Na de cursus heeft men geleerd effectieve hulp te bieden en de clienten zelfstandig aan taken te laten werken die noodzakelijk zijn voor het verbeteren van eigen functioneren. Onderdeel Schuldhulpverlening In dit onderdeel leert u wat de deurwaarders en incasso bureau s mogen en niet mogen. U leert een berekening van de beslagvrije voet te maken. De beslagvrije voet is het bedrag wat deurwaarders bij beslaglegging vrij moeten laten. U leert wat de overeenkomst is tussen een beslagvrije voet en de berekening van de aflossingscapaciteit van een schuldenaar. U leert als bewindvoerder de minnelijke schuldregeling uit te voeren. Aan de hand van jurisprudentie over beslagen en beslagvrije voet leert u hoe de rechtbanken oordelen in bepaalde zaken. Voorts leert u de methode van stabilisatie van een financieel huishouden, het wettelijke schuldsaneringstraject, het uitvoeren van een liquidatie akkoord en wanneer een dwangakkoord mogelijk is. De opleiding bestaat uit de onderdelen: 18

19 Aanmelding, intake, advies, interventie, verzoekschriften en nazorg van cliënten Betalingsregelingen, budgetbeheer, budgetcoaching Beschermingsmaatregelen (Juridische context) Basiscursus Schuldhulpverlening - dé juiste voorbereiding op het NEN module A, C en D examen module A "Aanmelding, intake, advies, crisisinterventie, verzoekschriften en nazorg" module C "Schuldbemiddeling en betalingsregelingen" module D "Betalingsregelingen, budgetbeheer en nazorg" De certificatie zal moeten gaan leiden tot een toetsbaar systeem waarin gecertificeerde schuldhulpverleners en schuldhulpverleningsorganisaties kunnen worden onderscheiden van niet gecertificeerde schuldhulpverleners en schuldhulpverleningsorganisaties. Deze norm zal tot hiermee tot meer zekerheid over het schuldhulpverleningsproces moeten leiden voor schuldenaar èn schuldeiser. De training is gericht op de dagelijkse praktijk van de bewindvoerder/ SCHULDHULPVERLENER, maar is ook interessant voor beroepsgroepen die veel te maken krijgen met bewindvoerders of onder bewind gestelde personen. Veel aandacht is er ook voor bewustwording van de positie van de bewindvoerder ten opzichte van anderen.. Hij/zij kan een buitengerechtelijke regeling treffen met al uw schuldeisers. Dit noemen we het minnelijke traject. Binnen 3 maanden na zijn/haar benoeming zal de bewindvoerder een boedelbeschrijving opstellen en in leveren bij de kantonrechter Elke training komen uw persoonlijke leervragen aan bod. Elke training kan er daarom inhoudelijk anders uitzien en is afgestemd op uw vragen. De cursussen worden in kleine groepjes gegeven. PROFESSIE EN COMMUNICATIE 19

20 De training professie en communicatie bevat de onderdelen: - intake en probleemstelling - diagnose vaardigheden - adviesvaardigheden - gespreks vaardigheden - houding en attitude vorming - luistervaardigheden - interview vaardigheden - taakgericht case work volgens de NEN normen professie. De training is bedoeld voor middenkader, bestuurders van verenigingen en stichtingen, trainers, adviseurs, hulpverleners, bijstandsconsulenten, coaches, dienstverleners, die daadwerkelijk hun professionele houding en communicatie willen aanscherpen. Na de training voelt u zich zekerder in de omgang met clienten en weet u de voetangels en klemmen van de communicatie te beheersen. De inhoud van de training wordt afgestemd op de persoonlijke leerbehoeften van cursist. Aan het eind van de opleiding ontvangt men - na het behalen van de tentamens - een certificaat. Het certificaat geeft aan dat u gekwalificeerd bent voor het beroep waarin u de training/cursus heeft gevolgd. Tijdens de opleiding kunt u al werkzaam zijn. U wordt direct ingezet bij de werving en intakes van uw clienten. Zo bouwt u tijdens de opleiding uw eigen praktijk op. Wij investeren in mailings en zijn behulpzaam met faciliteiten. Ook bestaat de mogelijkheid direct als ZZP aan de slag te gaan. Investering: U investeert in de opleiding een bedrag van 1000 euro excl btw. Inbegrepen zijn alle werkgroepen totdat u gediplomeerd bent, catering en readers. Gratis licentie software voor uw administratie en wij betalen het eerste jaar contributie van de branchevereniging. Voorts investeren wij een deel in gezamenlijke marketing en netwerken. U wordt gediplomeerd bewindvoerder/schuldhulpverlener. 20

21 REGISTER BEWINDVOERDERS Register is een actieve en praktijkgerichte organisatie Het gaat om gezamenlijke activiteiten op het gebied van: Belangenbehartiging: de nieuwe combinatie is de belangrijkste beroepsorganisatie van adviseurs De koepelorganisatie is een belangrijke gesprekspartner voor tal van partijen Kwaliteitsbevordering: gezamenlijk kan een bredere vaktechnische ondersteuning en kennisoverdracht aan de leden worden geboden. Ondersteuning: in de combinatie kunnen belangrijke schaalvoordelen worden behaald. Opleidingen: het beroep van bewindvoerder dient nog meer onder de aandacht van potentiële studenten te worden gebracht. De krachtenbundeling en gerichte werving moeten zorgen voor een constante toeloop van studenten. Naast de koepelorganisatie is mede verantwoordelijk voor de Permanente Educatie en de controle daarop, het toelatingsbeleid en de tucht- en beroepsrechtspraak. TUCHTRECHTSPRAAK Voor u als klant is kwaliteit van essentieel belang. Als client moet u erop kunnen rekenen dat uw bewindvoerder úw belangen dient. En dat hij/zij alle ins-en-outs kent van het vak, zodat u verzekerd bent van de optimale oplossing. Adviseurs die lid zijn beschikken over actuele vakinhoudelijk kennis op het gebied van advies. Zij houden voortdurend hun kennis op peil door het lezen van vakliteratuur en het volgen van permanente educatie. U bent dus verzekerd van een up-to-date advies. Toch kan het natuurlijk een keer voorkomen dat een cliënt niet helemaal tevreden is over de geboden prestatie of dienstverlening. U kunt dan een klacht indienen. DE BEROEPSVERENIGINGEN Het beroep bewindvoerder is geen beschermd beroep. Daarom is het van belang dat goed opgeleide adviseurs zich aansluiten bij een beroepsvereniging De doelstelling van deze verenigingen is de behartiging van de belangen van haar leden in brede zin; zij overleggen intensief met de overheid en politiek en bieden informatie en daadwerkelijke hulp bij de praktijkuitoefening. Wij organiseren en ontwikkelen gezamenlijke activiteiten op het gebied van belangenbehartiging, kwaliteitsbevordering, ondersteuning en opleidingen. 21

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren Learncare Academy school for microeconomics Learncare Academy Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren 2014/2015 Inhoudsopgave Versie 02/201 Algemene informatie..........................................................

Nadere informatie

Bewindvoering Beschermingsbewind

Bewindvoering Beschermingsbewind Bewindvoering Beschermingsbewind Nieuwe stijl mr drs Gerard M van Duin hand en lesboek praktijk vijfde druk 2014 mr drs Gerard M van Duin Productie Mijn bestseller.nl www.bestseller.nl Schrijver: mr drs

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

Schuldhulpverlening loont!

Schuldhulpverlening loont! Schuldhulpverlening loont! Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2016 Auteur: Erik Verkade Afdeling: Team Economische Zaken Datum: 5 november 2012 Corsanummer: T12.13797 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Waarom

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Onderzoeksrapport. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Onderzoeksrapport Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Tina van der Laag (141038) Datum: 25 juni 2014 Onderzoeksrapport Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NHL Hogeschool Leeuwarden HBO Rechten Afstudeercoördinator:

Nadere informatie

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 3 12ini02353

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 3 12ini02353 VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 3 12ini02353 1. Onderwerp: Beleidsplan schulddienstverlening 2012-2015 2. Voor welke raadscyclus: 3. Agendering: 4. Behandelwijze: 5. Indien raadsrotonde, hoeveel

Nadere informatie

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2012 2015-0 - Inleiding Het hebben van (problematische) schulden vormt een belemmering voor participatie. Het oplossen of voorkomen van schulden is daarom van

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Budgetcoaching: monitoren van de voortgang

Budgetcoaching: monitoren van de voortgang Budgetcoaching: monitoren van de voortgang Handreiking prestatie-indicatoren budgetcoaching Nibud en Stimulansz, april 2015 Auteurs: Tamara Madern Vivian den Hartogh Annejet Kerckhaert Minou van der Werf

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken. GEMEENTE Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken. GEMEENTE Haarlemmerliede en Spaarnwoude Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken GEMEENTE Haarlemmerliede en Spaarnwoude Heemstede, juni 2012 Inhoudsopgave 1 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Hoofdstuk 2.

Nadere informatie

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld SOCIALE ZAKEN Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012-2015 Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Smallingerland Kadernota schuldhulpverlening Mensenschuld Pagina 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

2013-2016. schuldhulpverlening. Beleidsnotitie Gemeentelijke. Op weg naar effectieve schuldhulp

2013-2016. schuldhulpverlening. Beleidsnotitie Gemeentelijke. Op weg naar effectieve schuldhulp Beleidsnotitie Gemeentelijke schuldhulpverlening Op weg naar effectieve schuldhulp 2013-2016 Gemeente Woudenberg Afdeling Ontwikkeling en Beleid Roelie Lammers-Zandberg Postbus @gemwoudenberg.nl (033)

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Visie en uitgangspunten... 6 2.1 Visie 6 2.2 Uitgangspunten 6 2.3 Rolverdeling 7 3 Doelstellingen, resultaat en doorlooptijden...

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Geaccrediteerd door: Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Gl 3 Gemeents Oostzsan VERZONDEN 1 O JUNI 2ÖIS Gemeentehuis ezoekadres Kerkbuurt 4, 1 51 1 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1 5 30 AA WortTier Telefoon 075

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in beweging

Arbeidsmarkt in beweging Arbeidsmarkt in beweging Actuele ontwikkelingen in het beroep ondersteuner / assistent uitvoering financiële wettelijke beschermingsmaatregelen - mbo niveau 4 ECABO Sector Juridisch Februari 2014 Deborah

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Medewerker sociale zekerheid

Medewerker sociale zekerheid Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker sociale zekerheid Crebonummer: 22160, 94910 Sector: Juridisch Branche: Sociale zekerheid Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig vanaf: 1 augustus 2012

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Hoe werkt dat? Carmen bewindvoering

Beschermingsbewind. Hoe werkt dat? Carmen bewindvoering Beschermingsbewind Hoe werkt dat? Carmen bewindvoering 1 Inleiding Voor u ligt de brochure over beschermingsbewind. Als uw goederen onder bewind gesteld zijn, is het goed voor te stellen dat u denkt: hoe

Nadere informatie

Voorwoord ROOT. Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO!

Voorwoord ROOT. Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO! Open aanbod 2012 Voorwoord ROOT Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO! Door het verspreiden van ansichtkaarten met deze tekst, ondersteunt ROOT activiteiten in het

Nadere informatie