Curriculum vitae dr. ir. E.L. (Betty) Mantz-Thijssen (1953)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum vitae dr. ir. E.L. (Betty) Mantz-Thijssen (1953)"

Transcriptie

1 Curriculum vitae dr. ir. E.L. (Betty) Mantz-Thijssen (1953) Algemene gegevens Nederlandse nationaliteit. Geboren op 17 februari 1953 te Wageningen. Gehuwd. Twee kinderen: dochter (31 jaar) en zoon (29 jaar). Opleiding Onder meer: Workshops in en geaccrediteerd voor Facet5, een online persoonlijkheidsvragenlijst gebaseerd op de Big Five (2010). Leergang Coachen als Professie, RINO Noord-Holland (2004). Cursus Systeemtheoretisch analyseren en systeemtherapeutisch interveniëren, RINO Noord- Holland (1998). Opleiding tot mediator onder auspiciën van het Nederlands Mediation Instituut (1997). Gepromoveerd aan Landbouwuniversiteit Wageningen bij prof. drs. A.A. Kampfraath, hoogleraar in de bedrijfskunde en organisatieleer (1989). Studie milieuhygiëne, Landbouwhogeschool Wageningen, thans Universiteit Wageningen (1975). HBS-B, Eckart-College te Eindhoven (1970). Huidige functie Sinds 1992 directeur-eigenaar van Mantz-Thijssen management consultants bv te Soest. Vanuit dit bureau werkzaam voor rijks-, provinciale en gemeentelijke overheid en voor bedrijfsleven. Vorige functies Van lid en tevens secretaris van Evaluatiecommissie Wet milieubeheer, onafhankelijke commissie die Minister van VROM adviseerde over toepassing en verbetering (van toepassing) milieuregelgeving. Van senioradviseur en projectleider bij Projectbureau Milieu van Grontmij nv te De Bilt en tevens landelijk trekker bedrijfsinterne milieuzorg Grontmij. Taken: - coördinatie binnen Grontmij van het produkt milieuzorg; - het opzetten van een projectgroep "milieuzorg" binnen Grontmij; - het commercieel en inhoudelijk leiden van de projectgroep "milieuzorg" en de cluster "milieuzorg"; - kwaliteitsbewaking Grontmij-offertes en -adviezen op het gebied van bedrijfsinterne milieuzorg; - doen van marktverkenningen en sterkte-zwakte analyses; - (leiding geven aan) produktontwikkeling ten behoeve van milieuzorg; - mobiliseren van kennis binnen Grontmij ten behoeve van het produkt milieuzorg; - verder uitbouwen van de know-how binnen de totale Grontmij-organisatie op het gebied van milieuzorg en milieumanagement door informatie- en kennisoverdracht (o.a. verzorgen van interne opleidingen); - opbouwen van het relatiepatroon met de provinciale vestigingen van Grontmij ten behoeve van marktbewerking; - opzetten en laten functioneren van de samenwerking met derden (waaronder Moret, Ernst & Young); - uitbouwen van de positie van Grontmij in Nederland op het gebied van bedrijfsinterne milieuzorg en milieumanagement. - tot stand brengen en onderhouden van relaties met overheden, bedrijfsorganisaties, universiteiten, diverse instellingen enz. Relatiebeheerder Grontmij voor het Ministerie van VROM, directie Bestuurszaken. - verwerven van projecten op het gebied van milieuzorg, milieubeleidsplanning en milieumanagement met de nadruk op projecten bij branche-organisaties, bedrijven, provincies, gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten, instituten en Ministerie Van promotieassistent vakgroep Bedrijfskunde, Landbouwuniversiteit Wageningen. Aandachtsvelden onderzoek:

2 - besluitvormingsprocessen in organisaties, waaronder strategische besluitvormingsprocessen; - besluitvormingsprocessen waarbij meerdere organisaties zijn betrokken (zoals in het openbaar bestuur); - besturen van besluitvormingsprocessen; - planning; - interorganisationele samenwerking; - netwerken van organisaties; - motivatie, macht, invloed, medezeggenschap; - sociaal gedrag, regels, interacties. Van adviseur en later ook projectleider bij Afdeling Ruimtelijke Ordening van Grontmij nv te De Bilt. Van tevens functie van landelijk coördinator milieubeleid Grontmij. Taken: - ontwikkelen strategie van Grontmij op het gebied van milieu(beleids)advisering; - coördinatie binnen Grontmij voor het produkt milieu(beleids)advisering; - kwaliteitsbewaking Grontmij-offertes en -adviezen op het gebied van milieubeleidsadvisering; - doen van marktverkenningen en sterkte-zwakte analyses; - produktontwikkeling onder meer ten behoeve van milieu-effectrapportage, hinderwetuitvoeringsprogramma's, milieubeleidsplannen en milieuzonering; - verder uitbouwen van de know-how binnen de totale Grontmij-organisatie op het gebied van milieu(beleids)advisering door informatie- en kennisoverdracht (o.a. verzorgen van interne opleidingen). - uitbouwen van de positie van Grontmij in Nederland op het gebied van milieubeleidsadvisering vanuit de (basis)disciplines bedrijfs-, bestuurs en organisatiekunde alsmede wetskennis. - verwerven van projecten op het gebied van milieubeleidsadvisering (o.a. milieubeleidsplannen, milieuuitvoeringsprogramma's, voorbereiding en evaluatie van milieuregelgeving) met de nadruk op projecten bij ministeries en gemeenten. Publicaties Redacteur en auteur van vele uitgaven en talloze artikelen. Onder meer redacteur van het losbladige Handboek Integrale Milieuzorg van Kluwer van , coauteur van het boek 'Mediation: een nieuw instrument in het speelveld van milieu en ruimtelijke ordening' (Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 1999) en coauteur van het boek 'Integrale bedrijfsvoering; modulair ontwerpen en veranderen van organisaties' (Deventer, Kluwer bedrijfswetenschappen, 1993). Het promotieonderzoek resulteerde in de dissertatie 'Besturen van besluitvormingsprocessen in het openbaar bestuur; een op de procesbenadering gebaseerd bedrijfskundig conceptueel kader' (1989). Beroepsmatige (bestuurs)lidmaatschappen Onder meer: Lid Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) en gerechtigd het predikaat Certified Management Consultant (CMC) te voeren. Bestuurslid Stichting Kappa (ter bevordering van de discussie over de besturing van organisaties vanuit de Wageningse besturingsbenadering). 2

3 Ervaring Betty is werkzaam op vele terreinen, waaronder samenleving (Wmo), milieu, ruimtelijke ordening, milieu en openbare orde en veiligheid. Hieronder volgt per ervaringsgebied een overzicht van de door haar uitgevoerde opdrachten. Procesbegeleiding, coaching en bemiddeling Begeleiding bij de formulering van collegeprioriteit 18a 1) in Definitieboek Collegeresultaten , opdat deze voldoet aan de eisen van Audit Services Rotterdam (ASR) en Rekenkamer. Opdracht gemeente Rotterdam. Uitvoeren van een proefproject mediation tussen bewonersgroepen, bedrijven en provincies/ gemeenten bij vergunningverlening en handhaving. Het ging daarbij om het daadwerkelijk ondersteunen van een aantal bewonersgroepen met mediation, het ontwikkelen van een leidraad voor bewonersgroepen en het geven van een advies over de manier waarop mediation in de uitvoeringspraktijk kan worden verankerd (samen met Van den Hoek organisatie-advies BV). Opdracht Bemiddeling tussen bewoners over het al dan niet inrichten van een straat als speelstraat. Opdracht Stadsdeel Oud-West gemeente Amsterdam. Begeleiding van het proces om te komen tot een geïntegreerd beleidsbouwwerk voor natuur, bos en landschap, ter voorbereiding van de nota 'Natuur, Bos en Landschap in de 21e eeuw'. Opdracht ministerie van LNV. Evaluatie van de totstandkoming van de tweede generatie bedrijfsmilieuplannen in de basismetaalindustrie. De bijeenkomsten tussen provinciale bedrijven en de betrokken overheden zijn met succes geleid volgens een vast protocol dat was gebaseerd op mediationprincipes. Gezamenlijk initiatief van Stichting Basismetaalindustrie en Milieu (SBM) en Interprovinciaal Overleg (IPO) en gefinancierd door Begeleiden van een interactief beleidsproces over waterbeheersing. In het project is met succes getracht een breed draagvlak te krijgen voor de verbetering van de waterbeheersing (verdrogingsproblematiek) in een bepaald stroomgebied. Gezamenlijk initiatief van waterschap Mark en Weerijs, provincie Noord-Brabant en Voorbereiden en begeleiden van strategiebijeenkomsten en bijeenkomsten ter verbetering van de bedrijfsvoering en de samenwerking binnen teams. Opdrachten van onder meer Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, InfoMil, ministerie van VROM, Rijkswaterstaat en middelgroot bouwbedrijf. Organisator en facilitator van vele werkconferenties. Voorbeelden van onderwerpen zijn afstemming van monitoring in het kader van de Kaderrichtlijn Water, beleidsbouwwerk natuurbeleid (in kader van voorbereiding nota 'Natuur, Bos en Landschap in de 21e eeuw'), herijking verzuringsdoelstellingen (mede in kader van voorbereiding Nationaal Milieubeleidsplan 4), nationale doelstellingen voor 'verzuring' (in kader van voorbereiding Nationaal Milieubeleidsplan 3), sturingsconcepten in milieubeleid (in kader van voorbereiding Nationaal Milieubeleidsplan 3), doorvertaling van nationale milieudoelstellingen (in kader van voorbereiding nationaal Milieuprogramma), aanpak thema 'verspilling', Europeesrechtelijke functie binnen VROM, fonds voor milieuschade, verbetering van handhavinginstrumentarium milieubeleid, regierol milieuofficieren bij handhaving. Opdrachten van uiteenlopende organisaties. Programma- en projectmanagement Opzetten van een programmaorganisatie en vervullen van de functie van programmamanager (aanjaag- en regiefunctie) voor de uitvoering van de Regionale Agenda Samenleving Hoeksche Waard (provinciale bijdrage 1,2 miljoen euro over drie jaar). Alle doelstellingen zijn gerealiseerd en het programma is afgesloten met een goedkeurende accountantsverklaring. Voorbereiding van de Regionale Agenda Samenleving Hoeksche Waard (provinciale bijdrage euro in 2009) en vervullen van de functie van programmamanager Sociaal Domein Hoeksche Waard. De uitvoering van deze meerjarige opdracht is in zijn geheel met een acht gewaardeerd. Opdracht gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. 3

4 Vormgeven en vervolgens uitvoeren van het programmamanagement voor acht collegeprioriteiten 1 op het terrein van openbare orde en veiligheid uit het Collegeprogramma (budget 6 miljoen euro over vier jaar). Tot de werkzaamheden behoorden onder meer het samen met leiding en medewerkers - komen tot een meerjarige aanpak per collegeprioriteit, opstellen van rapportages voor het College en de Raad over de voortgang van de collegeprioriteiten 2, en overleg met Rekenkamer en opstellen van reacties en wederhoor op Rekenkamerrapporten. Alle doelstellingen zijn gerealiseerd. De uitvoering van deze meerjarige opdracht is in zijn geheel met een acht gewaardeerd. Opdracht gemeente Rotterdam. Opzetten en vervullen van de controlfunctie in het kader van het Actieprogramma Integrale Aanpak Antillianen (Rijksbijdrage ruim 1,1 miljoen euro per jaar). Tot de werkzaamheden behoorden onder meer het opstellen van een bestuurlijk arrangement tussen de gemeente Rotterdam en de Staat der Nederlanden, het opstellen van convenanten tussen het gemeentebestuur van Rotterdam en twee deelgemeenten, het maken van jaarbegrotingen, en het opstellen en periodiek bijwerken van praktische en overzichtelijke formats voor periodieke voortgangsrapportages en voor het bijhouden van geplande uitgaven, aangegane verplichtingen en gedane betalingen. De gegevens voor de voortgangsrapportages werden aangeleverd door Stadsmarinier, gemeentelijke diensten (GGD, SoZaWe, JOS en S+V) en deelgemeenten. Opdracht gemeente Rotterdam. Lid en tevens secretaris van de Evaluatiecommissie Wet milieubeheer (ECWM). Als secretaris belast met onder meer het opstellen van werkplannen, het verzorgen van persberichten en het coördineren en aansturen van de door de commissie uitbestede onderzoeken, waaronder een omvangrijk onderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit voor de uitvoering van de milieuregelgeving bij provincies, milieudiensten en gemeenten. De commissie was een onafhankelijke adviescommissie voor de minister van VROM op het terrein van het milieuinstrumentarium, met name de Wet milieubeheer. Coördinator van de invoeringsbegeleiding van nieuwe hoofdstukken in de Wet milieubeheer (project PRIMEUR) (budget ruim 1 miljoen euro in drie jaar). De taak omvatte onder meer het opstellen van een actieprogramma en het coördineren van twintig intern en extern uitgevoerde acties. De projectgroep was samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende overheidsniveaus. Opdracht Algemeen coördinator en projectencoördinator van de evaluatie van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (budget euro over vier jaar). Opdracht Adviescommissie evaluatie Wabm (ACE), een door de minister van V&M ingestelde commissie van onafhankelijke deskundigen. Projectleider ontwikkelen en implementeren van verschillende bedrijfsinterne milieuzorgsystemen. Opdrachten branches en individuele bedrijven. Projectleider vooronderzoek evaluatie van bedrijfsinterne milieuzorg in Nederland. Opdracht Projectleider verschillende Hinderwet-uitvoeringsprogramma's. Opdrachten diverse gemeenten. 1 2 Het betreft de collegeprioriteiten: Extra inzet camera s (cameratoezicht). Instelling Veiligheidsloket. Geen overlastgevende coffeeshops. Geen overlastgevende prostitutiebedrijven. Aanpak drugspanden. Ontwikkelen handhavingsplannen bij diensten. BIBOB-screening. Externe en fysieke veiligheid en crisisbeheersing: actiepunten Volendam en Enschede; veiligheidswijzer grootschalige evenementen; jaarlijks integrale crisisoefening; gemeentelijk crisisbeheersplan. In de nieuwe opzet van de begroting, een begroting waarin de koppeling van geld aan prioriteiten en te bereiken resultaten het uitgangspunt is, staan resultaten en verantwoording centraal. 4

5 Advisering over complexe (interactieve) besluitvormingsprocessen Onderzoek naar en advisering over de rollen van het Directoraat-Generaal Milieubeheer - in het bijzonder de rol van procesbegeleider en de rol van belangenbehartiger - bij interactieve beleidsvorming. Opdracht Ministerie Evalueren van een interactief beleidsproces over waterbeheersing (verdrogingproblematiek). Gezamenlijk initiatief van waterschap Mark en Weerijs, provincie Noord-Brabant en ministerie Evalueren van dertig interactieve beleidsprocessen. Het onderzoek resulteerde in 'Rapportage quick scan van open beleidsprocessen'. Opdracht Opstellen van de brochure 'Samen milieudoelen formuleren; milieudoelen als resultaat van een open maatschappelijk besluitvormingsproces'. Opdracht Onderzoek naar de vormgeving van een ideaaltypisch maatschappelijk besluitvormingsproces over milieugebruiksruimte. Het onderzoek resulteerde in het rapport 'Besluitvormingsprocessen inzake milieugebruiksruimte'. Opdracht Lid van de interdepartementale werkgroep 'Sturing in het Nationaal Milieubeleidsplan 3'. Het eindrapport vormde een bouwsteen voor het Nationaal Milieubeleidsplan 3. Lid van de projectgroep 'Sturing nieuwe stijl' van het Directoraat-Generaal Milieubeheer. Opdracht Professionalisering van bedrijfsvoering Ontwikkelen van een visie op de juridische control- en adviestaken van de nieuwe afdeling Bestuurlijk Juridisch Internationaal, mede ten behoeve van een duidelijke proflering van de afdeling binnen de gemeente Rotterdam. Opdracht gemeente Rotterdam. Ontwikkelen van een inkoopprocedure en maken van een inkoophandleiding in het kader van de verdere professionalisering van de directie Algemene Zaken van de Bestuursdienst en advisering over de bedrijfsprocessen van het Bedrijfbureau van de directie. Opdracht gemeente Rotterdam. Volgens een tevoren ontworpen format verzamelen, bewerken en analyseren van gegevens over onder meer doorlooptijden en benodigde capaciteit voor alle milieuregelgevingsprojecten in 2000 (wetten, amvb's, ministeriele regelingen, convenanten, circulaires, beleidsnota's en Europese regelgeving) binnen het Directoraat-Generaal Milieubeheer. Dit ten behoeve van de prioritering en programmering van de regelgevingsprojecten. Doen van een voorstel voor de aanpak van de prioritering in Opdracht Lid van het projectteam dat een zelfevaluatie uitvoerde van de organisatie van het wetgevingsproces van het ministerie van VROM, ter voorbereiding van de visitatie van de wetgevingsorganisatie van VROM door de (door Minister van Justitie benoemde) Visitatiecommissie wetgeving. Het onderzoek richtte zich onder meer op de taken, verantwoordelijkheden en personele bezetting van CDJZ en de directoraten. Opdracht Lid van het projectteam dat onderzoek deed naar versterking van de samenwerking tussen de drie VROM-inspecties en andere bij handhaving betrokken onderdelen binnen VROM, zoals Dienst Recherchezaken en Accountantsdienst. Het onderzoek richtte zich onder meer op taken en inzet van capaciteit van de bij de handhaving betrokken onderdelen. Opdracht ministerie van VROM. Verkennend onderzoek naar de besturing van de Centrale Directie Juridische Zaken van het ministerie van VROM en de daarvoor benodigde informatie. Het onderzoek richtte zich onder meer op de werkprocessen, de verantwoordelijkheden en de personele bezetting en werklast. Onderzoek naar de juridische functie binnen het Directoraat-Generaal Milieubeheer van het Het onderzoek richtte zich op taken, verantwoordelijkheden en personele bezetting van de verschillende organisatieonderdelen en op de rolverdeling tussen de organisatieonderdelen. Onderzoek naar de invoering van regelgeving door het Directoraat-Generaal Milieubeheer van Het onderzoek resulteerde onder meer in de leidraad voor introductie van milieuregelgeving, opgenomen in de map 'Uitvoeringsgericht werken in vijf stappen'. 5

6 Organisatiedoorlichting en ontwerp Schrijven van een organisatierapport voor de afdeling Juridische Zaken en voor de afdeling Communicatie binnen de VROM advies- en expertdienst in het kader van het reorganisatieproject ZEUS. Opdracht Verkenning van de primaire processen, de organisatiestructuur, de capaciteit en de besturing van de directie Wetgeving en Juridische Zaken met het oog op een wijziging van de bestaande teamindeling. Opdracht ministerie van OCenW. Evaluatie van de invulling van de organisatiestructuur en werkwijzen van drie organisatieonderdelen (VROM Loopbaancentrum, VROM Opleidingscentrum en VROM Formatiecentrum) die zijn gereorganiseerd en geïntegreerd tot één directie (P-Winkel). Opdracht Opstellen van een organisatie- en formatierapport voor de nieuw op te richten afdeling Regionaal Beleid binnen de directie Uitvoering en Coördinatie Ruimtelijk Beleid van de Rijksplanologische Dienst (Mantz-Thijssen opdrachtnemer; met inschakeling van Alons & Partners Consultancy bv voor het F-rapport). Opdracht Ondersteuning van het deelproject "Plaats van de opsporing binnen de VROM-Inspectie" van het project Integratie VROM-Inspecties (IVI). Opdracht Verkenning ter voorbereiding van een organisatie- en formatierapport voor de toekomstige VROM Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD). Opdracht Organisatieonderzoek Bijzondere Opsporingsdienst (BOD) Het onderzoek richtte zich op het doen van een voorstel voor een efficiënte en effectieve vormgeving van de toekomstige VROM-BOD. Het voorstel behelsde 20% minder fte dan de toenmalige Dienst Recherchezaken. Opdracht Evaluatie van de Adviesunit Resultaatgericht Beleid, een interne dienst van het ministerie van VenW, die is ingesteld ter ondersteuning van de implementatie van de Ketenbenadering. Het onderzoek richtte zich onder meer op taken, personele bezetting, kwaliteit en rendement dienstverlening en organisatorische plaats van deze interne dienst. De evaluatie heeft ertoe geleid dat de top van het departement besloot de adviesunit weer voor drie jaar haar activiteiten te laten voortzetten (Mantz-Thijssen opdrachtnemer; met inschakeling van Spanjersberg & Pe). Opdracht Ministerie van VenW. Onderzoek naar de invoering van regelgeving door het Directoraat-Generaal Milieubeheer van Het onderzoek resulteerde onder meer in een voorstel voor de organisatorische plaats, taken en werkwijze van een loket dat informatie over milieuregelgeving verschaft aan de uitvoeringspraktijk. Strategie- en beleidsvorming en planning en programmering Leveren van bijdragen aan het departementaal project 'demografie'. In het project zijn demografische trends in de komende dertig jaar verkend. De resultaten daarvan zijn geconfronteerd met het gebruik van de ruimte, het wonen en de druk op het milieu. Doel van het project was een bijdrage te leveren aan de strategische visie van VROM en de onderlinge samenhang in de beleidsontwikkeling van de diensten te versterken. Een van de aanbevelingen was om demografische gegevens te koppelen aan gedragsmatige gegevens. Opdracht ministerie Evalueren van het Gelders Milieuplan en doen van aanbevelingen voor het volgende milieuplan. In het kader van de evaluatie zijn de doelen in het plan geïdentificeerd en geanalyseerd, is nagegaan in hoeverre de doelen zijn gerealiseerd en welke doelen nog actueel zijn. Tevens is gekeken naar beleidsontwikkelingen die voor het volgende milieuplan van belang zijn, zoals het Doelgroepbeleid Milieu en Industrie. Opdracht provincie Gelderland. Opstellen van een plan van aanpak voor de evaluatie van de totstandkoming van het Nationaal Milieubeleidsplan 2. Opdracht Kernteamlid van het Nationaal Milieubeleidsplan 2. Opdracht Evaluatie van de uitvoering van het Milieubeleidsplan 1 als kernteamlid van het Nationaal Milieubeleidsplan 2. Opdracht Kernteamlid van de nationale Milieuprogramma's en en het Werkdocument Nationaal Milieubeleidsplan 2. De taak omvatte onder meer analyseren problematiek van doorvertaling van nationale themadoelstellingen. Opdrachten 6

7 Milieucoördinator ad interim bij de NV Koninklijke KNP, Solid Board Division. De functie omvatte onder meer concipiëren van beleid met betrekking tot positiebepaling en actierichting van divisie en kartonindustrie en representeren van divisie in diverse externe commissies op milieugebied. Projectleider van verschillende Hinderwet-uitvoeringsprogramma's. Opdrachten diverse gemeenten; Studies ten behoeve van landelijke en regionale afvalverwerkingsplanning. Opdrachten VAM en diverse gewesten. Structuurplan voor regionaal bedrijventerrein Zuidoost-Brabant. Opdracht Intergewestelijk Overleg Zuidoost-Brabant. Studies planologische aspecten ten behoeve van tracénota's. Opdrachten Rijkswaterstaat. Recreatiebasisplannen. Opdrachten diverse recreatieschappen. Ontwikkeling en implementatie van beleidsinstrumenten Opstellen van een actieprogramma voor de invoering van MIG (Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid). MIG betekent vergaande decentralisatie van geluidbeleid: taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op terrein van geluidbeleid worden zo veel mogelijk overgedragen aan de decentrale overheden. Opdracht Evaluatie van het natuur-, bos- en landschapsbeleid in Nederland. Ordenen van doelen, inventariseren gegevens over doelbereiking, analyseren van doelen en instrumenten, knelpuntenanalyse en analyse van succes- en faalfactoren (Mantz-Thijssen opdrachtnemer; met inschakeling van Oranjewoud Bouw & Infra en Spanjersberg & Pe). Opdracht ministerie van LNV. Knelpuntenanalyse van een nieuw watertariefsysteem ('waterspoor'). Een onderzoek naar knelpunten en oplossingen inzake de invoering van een nieuw tarief- en inningsysteem voor drinkwater, riolering en waterzuivering (hoofdaannemer Spanjersberg & Pe). Opdracht ministerie Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van de Wet milieubeheer. Het project resulteerde in 'Wegen naar een nieuwe milieuvergunning; een handreiking voor vergunningverleners'. Opdracht Monitoring van de uitvoering van de Wet milieubeheer. Het project resulteerde in 'Twee jaar Wet milieubeheer; eindrapport van de projectgroep VIEW'. De projectgroep was samengesteld uit deskundigen van verschillende overheidsniveaus, bedrijfsleven en milieubeweging. Opdracht Coördinator van de invoeringsbegeleiding van nieuwe hoofdstukken in de Wet milieubeheer (project PRIMEUR). De taak omvatte onder meer het opstellen van een actieprogramma en het coördineren van twintig intern en extern uitgevoerde acties. De projectgroep was samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende overheidsniveaus. Opdracht Onderzoek werkingssfeer milieu-effectrapportage ten behoeve van Algemene Maatregel van Bestuur. Opdracht ministerie van V&M. Milieu-effectrapporten. Opdrachten Stuurgroep Berging Baggerspecie, Intergewestelijk Overleg Zuidoost-Brabant en Regio Ede. Studie juridische en bestuurlijke aspecten landgoederen-problematiek. Opdracht adviesbureau. Evaluatieonderzoek Onderzoek naar de uitvoering van het Actieprogramma Gezondheid en Milieu van de ministeries van VROM en VWS (samen met Van den Hoek organisatie-advies BV). Bij het actieprogramma waren de volgende partijen betrokken: verschillende ministeries, enkele gemeentes, provincies, Inter Provinciaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeentes (VNG), GGD en, milieudiensten, wetenschappelijke instellingen en maatschappelijke organisaties. De resultaten van het onderzoek zijn gebruikt als input voor (een terugblik die deel uitmaakt van) een eindnota aan de Tweede Kamer. Evalueren van de doorwerking in het beleid en de regelgeving van adviezen over de milieuregelgeving die door achtereenvolgende onafhankelijke evaluatiecommissies ( ) zijn uitgebracht aan de minister Opdracht Evaluatiecommissie Wet milieubeheer (ECWM). 7

8 Evaluatie van de invulling van de organisatiestructuur en werkwijzen van drie organisatieonderdelen (VROM Loopbaancentrum, VROM Opleidingscentrum en VROM Formatiecentrum) die zijn gereorganiseerd en geïntegreerd tot één directie (P-Winkel). Opdracht Evaluatie van de Adviesunit Resultaatgericht Beleid, een interne dienst van het ministerie van VenW, die is ingesteld ter ondersteuning van de implementatie van de Ketenbenadering. Het onderzoek richtte zich onder meer op taken, personele bezetting, kwaliteit en rendement dienstverlening en organisatorische plaats van deze interne dienst. De evaluatie heeft ertoe geleid dat de top van het departement besloot de adviesunit weer voor drie jaar haar activiteiten te laten voortzetten (Mantz-Thijssen opdrachtnemer; met inschakeling van Spanjersberg & Pe). Evalueren van het Gelders Milieuplan en doen van aanbevelingen voor het volgende milieuplan. In het kader van de evaluatie zijn de doelen in het plan geïdentificeerd en geanalyseerd, is nagegaan in hoeverre de doelen zijn gerealiseerd en welke doelen nog actueel zijn. Tevens is gekeken naar beleidsontwikkelingen die voor het volgende milieuplan van belang zijn, zoals het Doelgroepbeleid Milieu en Industrie. Opdracht provincie Gelderland. Evaluatie van de totstandkoming van de tweede generatie bedrijfsmilieuplannen in de basismetaalindustrie. De bijeenkomsten tussen provinciale bedrijven en de betrokken overheden zijn met succes geleid volgens een vast protocol dat was gebaseerd op mediationprincipes. Gezamenlijk initiatief van Stichting Basismetaalindustrie en Milieu (SBM) en Interprovinciaal Overleg (IPO) en gefinancierd door Lid van het projectteam dat een zelfevaluatie uitvoerde van de organisatie van het wetgevingsproces van het ministerie van VROM, ter voorbereiding van de visitatie van de wetgevingsorganisatie van VROM door de (door Minister van Justitie benoemde) Visitatiecommissie wetgeving. Het onderzoek richtte zich onder meer op de taken, verantwoordelijkheden en personele bezetting van CDJZ en de directoraten. Opdracht Evaluatie van het natuur-, bos- en landschapsbeleid in Nederland. Ordenen van doelen, inventariseren gegevens over doelbereiking, analyseren van doelen en instrumenten, knelpuntenanalyse en analyse van succes- en faalfactoren (Mantz-Thijssen opdrachtnemer; met inschakeling van Oranjewoud Bouw & Infra en Spanjersberg & Pe). Opdracht ministerie van LNV. Evalueren van een interactief beleidsproces over waterbeheersing (verdrogingproblematiek). Gezamenlijk initiatief van waterschap Mark en Weerijs, provincie Noord-Brabant en ministerie Evalueren van dertig interactieve beleidsprocessen. Het onderzoek resulteerde in 'Rapportage quick scan van open beleidsprocessen'. Opdracht Knelpuntenanalyse van een nieuw watertariefsysteem ('waterspoor'). Een onderzoek naar knelpunten en oplossingen inzake de invoering van een nieuw tarief- en inningsysteem voor drinkwater, riolering en waterzuivering (hoofdaannemer Spanjersberg & Pe). Opdracht ministerie Monitoring van de uitvoering van de Wet milieubeheer. Het project resulteerde in 'Twee jaar Wet milieubeheer; eindrapport van de projectgroep VIEW'. De projectgroep was samengesteld uit deskundigen van verschillende overheidsniveaus, bedrijfsleven en milieubeweging. Opdracht Opstellen van een plan van aanpak voor de evaluatie van de totstandkoming van het Nationaal Milieubeleidsplan 2. Opdracht Evaluatie van de uitvoering van het Milieubeleidsplan 1 als kernteamlid Nationaal Milieubeleidsplan 2. Opdracht 8

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 20 633 Milieuzorg Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE- LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Ontwerpbesluit. Toelichting

Ontwerpbesluit. Toelichting College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel 2011RGW10 Datum : 14 februari 2011 Nummer PS : Afdeling : PRO Commissie : RGW Steller : B. Cornelissen Portefeuillehouder : R.W. Krol Registratienummer :

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

Externe veiligheid en ruimtelijke ordening Rolverdeling overheden. Yde Hamstra Coördinator externe veiligheid provincie Zuid-Holland

Externe veiligheid en ruimtelijke ordening Rolverdeling overheden. Yde Hamstra Coördinator externe veiligheid provincie Zuid-Holland Externe veiligheid en ruimtelijke ordening Rolverdeling overheden Yde Hamstra Coördinator externe veiligheid provincie Zuid-Holland Inhoud Aanleiding, resultaat, projectteam Aanpak De nieuwe Wro Ontwikkelingen

Nadere informatie

Synergie PFD BV. Persoonlijke (financiële) dienstverlening op het gebied van bedrijfsvoering, management, financiën en administratie.

Synergie PFD BV. Persoonlijke (financiële) dienstverlening op het gebied van bedrijfsvoering, management, financiën en administratie. CURRICULUM VITAE Concept Wij zijn twee persoonlijkheden met elk onze eigen kwaliteiten Wij voeren gezamenlijk de opdrachten uit.. De bundeling van onze kennis en kracht heeft een synergetisch effect, dus

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor

Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor Voortgangsrapportage Nummer: 8 Datum : 1 oktober 2015 Naam project Programma Dienstverlening Opdrachtgever Bestuurlijk: D.P. de Kruif Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor Programmamanager M. Eillebecht-van

Nadere informatie

Ministerie van VROMI Land Sint Maarten

Ministerie van VROMI Land Sint Maarten Ministerie van VROMI Land Sint Maarten Rapportage ten behoeve van de Voortgangscommissie Sint Maarten 1e kwartaal 2011 De Minister voor Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling Milieu en Infrastructuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 127 Financiële verantwoordingen over het jaar 1999 Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies)

Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies) Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies) Persoonlijk Naam : drs. Peter de Nooijer Website : www.nfcadvies.nl, info@nfcadvies.nl Telefoon : 06 21 277 902 Opleidingen Opleidingen Cursus / Training -

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1

VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1 JAARCONGRES VBWTN 2013 VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1 Robert Forkink, Oranjewoud Han van den Broeke, Yacht 24 oktober 2013 EVEN VOORSTELLEN Han van den Broeke Yacht Robert Forkink Oranjewoud

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970 Curriculum Vitae Personalia Naam: Thijssen Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970 Profiel Miranda is een sterk inhoudelijk en procesmatig gedreven beleidsadviseur op het sociale domein. Zij beschikt

Nadere informatie

Organisatie- en invoeringsstrategieën Omgevingswet

Organisatie- en invoeringsstrategieën Omgevingswet Organisatie- en invoeringsstrategieën Omgevingswet Kennismarkt Omgevingswet 11 oktober 2016 Ron Visscher De vier verbeterdoelen Inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak Samenhangende benadering

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie

Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie Huisartsopleiding Leiden Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde PROF. DR. A.W.M. KRAMER 16 MAART 2016 DOCUMENTBEHEER Organisatie: Afdeling: Adres:

Nadere informatie

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad.

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad. Ruimte voor kunst en cultuur in de Randstad Doel De Minister van OCW en de wethouders Kunst en Cultuur van Amsterdam/Rotterdam/Den Haag en Utrecht stellen zich ten doel de internationale betekenis en concurrentiepositie

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Pascal Roemers Appie Groenlaan 39 9731 KK GRONINGEN. Groningen, 11 november 2015

Pascal Roemers Appie Groenlaan 39 9731 KK GRONINGEN. Groningen, 11 november 2015 Pascal Roemers Appie Groenlaan 39 9731 KK GRONINGEN Groningen, 11 november 2015 PvdA Groningen t.a.v. kandidaatstellingscommissie Haddingestraat 10 9711 KD GRONINGEN betreft: kandidaatstelling voorzitterschap

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

curriculum vitae Naam: drs. Bart Jan de Waard Woonplaats: Leiden Telefoon: +31 (0)6 46023688 Opleiding: Bestuurskunde, Leiden (1993)

curriculum vitae Naam: drs. Bart Jan de Waard Woonplaats: Leiden Telefoon: +31 (0)6 46023688 Opleiding: Bestuurskunde, Leiden (1993) curriculum vitae Naam: drs. Bart Jan de Waard Woonplaats: Leiden Profielschets: Bart Jan de Waard is partner bij Human talent Consultants en lid van de Haagse Consultancy Coöperatie. Telefoon: +31 (0)6

Nadere informatie

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding Integrale Handhaving Opzet Quick Scan Rekenkamer Weert Oktober 2008 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. Deelvragen 4. Aanpak en resultaat 5. Organisatie en planning

Nadere informatie

plan van aanpak BMC opstellen verbeterplan doelmatigheid primair proces jeugdhulpverlening in Overijssel

plan van aanpak BMC opstellen verbeterplan doelmatigheid primair proces jeugdhulpverlening in Overijssel Kenmerk PS/2003/789 Vervolg Quick Scan jeugdzorg Overijssel: plan van aanpak BMC opstellen verbeterplan doelmatigheid primair proces jeugdhulpverlening in Overijssel en plan van aanpak BMC voor opstellen

Nadere informatie

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal Adviesgroep Informatievoorziening Omgevingswet Erna Roosendaal Inhoud De Omgevingswet Impact gemeenten Governance model Omgevingsplan versus bestemmingsplan Invoeringsondersteuning Eerste resultaten impactanalyse

Nadere informatie

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Status: concept Bestuurlijk opdrachtgever: Drs J.F.N. Cornelisse Ambtelijk opdrachtgever: Drs H.J. Beumer Ambtelijk opdrachtnemer: Drs M.M.H. de Boer Datum 17-03-2010

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

resultaten, knelpunten en condities

resultaten, knelpunten en condities Sturen op resultaat In de huidige discussies over de aanpak van maatschappelijke problemen staan resultaatgerichtheid en samenhang centraal. Het accent is verschoven van beleid naar uitvoering en van plan

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2015-2016 I. Inleiding Samenwerking, dialoog en vertrouwen Kwaliteitsvolle besluitvorming Uitbouw Departement Kanselarij en Bestuur Specifieke horizontale prioriteiten

Nadere informatie

Inrichting sector Concernstaf en unit Concern Controlling

Inrichting sector Concernstaf en unit Concern Controlling Bijlage bij Brief PS reg. nr. 2007-62976 Inrichting sector Concernstaf en unit Concern Controlling Inleiding Per half februari 2006 is het hoofd concern-controlling benoemd op de functie van Directiecontroller

Nadere informatie

Grondbedrijf. Gegronde ontwikkeling

Grondbedrijf. Gegronde ontwikkeling Grondbedrijf Gegronde ontwikkeling Agenda Aanleiding ontwikkelplan Wat doet het Grondbedrijf Waar groeit het Grondbedrijf naar toe Waar staat het Grondbedrijf in relatie tot het ontwikkelplan Waar wil

Nadere informatie

Samen werken aan goed openbaar bestuur

Samen werken aan goed openbaar bestuur Samen werken aan goed openbaar bestuur SAMEN WERKEN AAN GOED OPENBAAR BESTUUR Gemeenten, provincies, waterschappen, het Rijk, de EU en hun samenwerkingsverbanden vormen samen het openbaar bestuur in ons

Nadere informatie

Overzicht van de Functiefamilies uit het FunctiegebouwRijk, met functiegroepen en salarisschalen

Overzicht van de Functiefamilies uit het FunctiegebouwRijk, met functiegroepen en salarisschalen Overzicht van de Functiefamilies uit het FunctiegebouwRijk, met functiegroepen en salarisschalen 1. LIJNMANAGEMENT 3 Operationeel Manager 3 Middenmanager 3 Topmanager 3 2. PROJECT-/PROGRAMMAMANAGEMENT

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 435 Nota Ruimte Nr. 260 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE- LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Startdocument Project De Uitweg Statenvergadering: 16 mei 2002 Agendapunt 15 1. Wij stellen u voor: - Kennis te nemen van het Startdocument De Uitweg; - in te stemmen

Nadere informatie

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Eindterm 1 Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

SBOV B-project september SBOV II Instituut voor de Overheid KUL B-project «Slagkrachtige Overheid» 1

SBOV B-project september SBOV II Instituut voor de Overheid KUL B-project «Slagkrachtige Overheid» 1 SBOV B-project 2010 Slagkrachtige Overheid 21 september 2010 Projectcoördinator: Projectuitvoering: Prof. Dr. Geert Bouckaert Jesse Stroobants SBOV II Instituut voor de Overheid KUL B-project «Slagkrachtige

Nadere informatie

Mensen en Natuur PLANNEN MET NATUUR! Inleiding

Mensen en Natuur PLANNEN MET NATUUR! Inleiding alterra lei landbouw, natuur en voedselkwaliteit PLANNEN MET NATUUR! Groene wet- en regelgeving en decentrale overheden Inleiding De veranderende natuurwetgeving heeft grote gevolgen voor gemeenten en

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Provero bijeenkomst. Utrecht, 15 november 2016 Ernst Koperdraat Jos Dolstra

Provero bijeenkomst. Utrecht, 15 november 2016 Ernst Koperdraat Jos Dolstra Provero bijeenkomst Utrecht, 15 november 2016 Ernst Koperdraat Jos Dolstra Doel Informeren Met elkaar verkennen van de strategie voor invoering van de Omgevingswet Vraag: hoe ver is uw organisatie? Hoe

Nadere informatie

Jos Dolstra. Erna Roosendaal MWH VNG. Voorzitter VVM sectie Milieurecht en Praktijk en projectleider jaarlijkse Dag v.d. Omgevingswet.

Jos Dolstra. Erna Roosendaal MWH VNG. Voorzitter VVM sectie Milieurecht en Praktijk en projectleider jaarlijkse Dag v.d. Omgevingswet. Jos Dolstra MWH Voorzitter VVM sectie Milieurecht en Praktijk en projectleider jaarlijkse Dag v.d. Omgevingswet Docent Basiscursus Omgevingswet (ism Mibacu) Erna Roosendaal VNG Omgevingswet Belangenbehartiging

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Congres P-direkt Workshop FGR: Ins & outs, resultaatgericht werken en sturen m.b.v. FGR

Congres P-direkt Workshop FGR: Ins & outs, resultaatgericht werken en sturen m.b.v. FGR Congres P-direkt Workshop FGR: Ins & outs, resultaatgericht werken en sturen m.b.v. FGR 31 oktober 2017 Eric Hartstra: Min BZK, DG OO, Directie Ambtenaar en Organisatie, Afdeling Organisatiebeleid Sandra

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 10 oktober 2006 Nummer PS : PS2006WEM10 Dienst/sector : WEM/MSM Commissie :WEM/BEM Registratienummer : 2006WEM004017i Portefeuillehouder : Binnekamp Titel : Eindrapportage

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJK OPLEIDING DE WIT FINANCIALS OPDRACHTEN DE WIT FINANCIALS (NOVEMBER 2014 HEDEN)

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJK OPLEIDING DE WIT FINANCIALS OPDRACHTEN DE WIT FINANCIALS (NOVEMBER 2014 HEDEN) CURRICULUM VITAE PERSOONLIJK Achternaam de Wit Voornaam Marco Geslacht Man Woonplaats Ouderkerk aan den IJssel Geboortedatum 11-09-1981 Nationaliteit Nederlandse OPLEIDING HEAO Accountancy 2006 HAVO 1999

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen

Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen Faculteitsraad Bètafaculteit ingekomen 15 mrt 2005 FRBF 05-014 Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen Vastgesteld in gezamenlijk overleg tussen het college van bestuur en het federatiebestuur. 15 maart

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING

INHOUDELIJKE TOELICHTING Agendapunt: 6.2 No. 63/ 16 Dokkum, 11 oktober 2016. ONDERWERP: Verordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht SAMENVATTING: De nieuwe Wet Vergunningen, Toezicht en Handhaving (Wet VTH) bepaalt dat het bevoegd

Nadere informatie

Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting-

Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting- WODC Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting- Hoofddorp, 8 mei 2003 Projectnummer: 3863 KPMG Bureau voor Economische Argumentatie Postbus 559 2130 AN Hoofddorp Tel. 023-5547700

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Medewerker bureau buitenland

Medewerker bureau buitenland Medewerker bureau buitenland Doel Ontwikkelen en beheren van mobiliteit- en beurzenprogramma s en samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen op het gebied van uitwisseling en/of ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. 1990-1997 VWO, Christelijk Lyceum Apeldoorn Vakken: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Economie I, Geschiedenis, Aardrijkskunde

CURRICULUM VITAE. 1990-1997 VWO, Christelijk Lyceum Apeldoorn Vakken: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Economie I, Geschiedenis, Aardrijkskunde CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Naam: Valk Voornaam: Melissa Adres: Geuzenstraat 37hs Postcode en Woonplaats: 1056 KA Amsterdam Mobiel: 06 45 16 93 45 E-mail: info@sulitsolutions.com Geboortedatum

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid

Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid 2 Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid De Rijksoverheid streeft een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid na.

Nadere informatie

KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOST-BRABANT 2016

KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOST-BRABANT 2016 KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOSTBRABANT 2016 2 van 12 3 van 12 4 van 12 1 Het Brabantse UPIOV 2016 is te downloaden van: https://www.omgevingsdienst.nl/mijn+kennisnet/brabantnet/impuls+omgevingsveiligheid+iov+brabant/zuid

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Instellingsbesluit Commissie Innovatie Mondzorg

Instellingsbesluit Commissie Innovatie Mondzorg Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek bvh 079-3232.666 Instellingsbesluit Commissie Innovatie Mondzorg Bestemd

Nadere informatie

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 FUNCTIEDOCUMENT RWS Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 CONTEXT RWS heeft vier afdelingen (Strategie & Beleid, Klant, Vastgoed en Bedrijfsvoering). Deze afdelingen

Nadere informatie

Organisatie Arbo en Milieu bij de Universiteit Leiden

Organisatie Arbo en Milieu bij de Universiteit Leiden De Demingcyclus als hulpmiddel bij risicobeheersing A. Noort, J.H.W. Maasen Adres : Interne Arbodienst Universiteit Leiden, Postbus 9500, 2300 RA Leiden e-mail : a.noort@arbodienst.leidenuniv.nl Organisatie

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Kennismaking met De Vries Juristen

Kennismaking met De Vries Juristen Kennismaking met De Vries Juristen Kennismaking met De Vries Juristen De Vries Juristen is opgericht in 2002 en gevestigd te Woerden. De Vries Juristen adviseert overheden, bedrijven en particulieren op

Nadere informatie

De ESF-scan laat de mogelijkheden zien.

De ESF-scan laat de mogelijkheden zien. Benieuwd naar de ESF-mogelijkheden voor uw gemeente? De ESF-scan laat de mogelijkheden zien. Radar en Raadgevend Bureau Het Grote Oost hebben een ESF-scan ontwikkeld. Middels deze ESF-scan wordt bepaald

Nadere informatie

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Aanleiding voor de werkconferenties Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brengt in het najaar van 2006 een tweede Preventienota

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie