Curriculum vitae dr. ir. E.L. (Betty) Mantz-Thijssen (1953)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum vitae dr. ir. E.L. (Betty) Mantz-Thijssen (1953)"

Transcriptie

1 Curriculum vitae dr. ir. E.L. (Betty) Mantz-Thijssen (1953) Algemene gegevens Nederlandse nationaliteit. Geboren op 17 februari 1953 te Wageningen. Gehuwd. Twee kinderen: dochter (31 jaar) en zoon (29 jaar). Opleiding Onder meer: Workshops in en geaccrediteerd voor Facet5, een online persoonlijkheidsvragenlijst gebaseerd op de Big Five (2010). Leergang Coachen als Professie, RINO Noord-Holland (2004). Cursus Systeemtheoretisch analyseren en systeemtherapeutisch interveniëren, RINO Noord- Holland (1998). Opleiding tot mediator onder auspiciën van het Nederlands Mediation Instituut (1997). Gepromoveerd aan Landbouwuniversiteit Wageningen bij prof. drs. A.A. Kampfraath, hoogleraar in de bedrijfskunde en organisatieleer (1989). Studie milieuhygiëne, Landbouwhogeschool Wageningen, thans Universiteit Wageningen (1975). HBS-B, Eckart-College te Eindhoven (1970). Huidige functie Sinds 1992 directeur-eigenaar van Mantz-Thijssen management consultants bv te Soest. Vanuit dit bureau werkzaam voor rijks-, provinciale en gemeentelijke overheid en voor bedrijfsleven. Vorige functies Van lid en tevens secretaris van Evaluatiecommissie Wet milieubeheer, onafhankelijke commissie die Minister van VROM adviseerde over toepassing en verbetering (van toepassing) milieuregelgeving. Van senioradviseur en projectleider bij Projectbureau Milieu van Grontmij nv te De Bilt en tevens landelijk trekker bedrijfsinterne milieuzorg Grontmij. Taken: - coördinatie binnen Grontmij van het produkt milieuzorg; - het opzetten van een projectgroep "milieuzorg" binnen Grontmij; - het commercieel en inhoudelijk leiden van de projectgroep "milieuzorg" en de cluster "milieuzorg"; - kwaliteitsbewaking Grontmij-offertes en -adviezen op het gebied van bedrijfsinterne milieuzorg; - doen van marktverkenningen en sterkte-zwakte analyses; - (leiding geven aan) produktontwikkeling ten behoeve van milieuzorg; - mobiliseren van kennis binnen Grontmij ten behoeve van het produkt milieuzorg; - verder uitbouwen van de know-how binnen de totale Grontmij-organisatie op het gebied van milieuzorg en milieumanagement door informatie- en kennisoverdracht (o.a. verzorgen van interne opleidingen); - opbouwen van het relatiepatroon met de provinciale vestigingen van Grontmij ten behoeve van marktbewerking; - opzetten en laten functioneren van de samenwerking met derden (waaronder Moret, Ernst & Young); - uitbouwen van de positie van Grontmij in Nederland op het gebied van bedrijfsinterne milieuzorg en milieumanagement. - tot stand brengen en onderhouden van relaties met overheden, bedrijfsorganisaties, universiteiten, diverse instellingen enz. Relatiebeheerder Grontmij voor het Ministerie van VROM, directie Bestuurszaken. - verwerven van projecten op het gebied van milieuzorg, milieubeleidsplanning en milieumanagement met de nadruk op projecten bij branche-organisaties, bedrijven, provincies, gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten, instituten en Ministerie Van promotieassistent vakgroep Bedrijfskunde, Landbouwuniversiteit Wageningen. Aandachtsvelden onderzoek:

2 - besluitvormingsprocessen in organisaties, waaronder strategische besluitvormingsprocessen; - besluitvormingsprocessen waarbij meerdere organisaties zijn betrokken (zoals in het openbaar bestuur); - besturen van besluitvormingsprocessen; - planning; - interorganisationele samenwerking; - netwerken van organisaties; - motivatie, macht, invloed, medezeggenschap; - sociaal gedrag, regels, interacties. Van adviseur en later ook projectleider bij Afdeling Ruimtelijke Ordening van Grontmij nv te De Bilt. Van tevens functie van landelijk coördinator milieubeleid Grontmij. Taken: - ontwikkelen strategie van Grontmij op het gebied van milieu(beleids)advisering; - coördinatie binnen Grontmij voor het produkt milieu(beleids)advisering; - kwaliteitsbewaking Grontmij-offertes en -adviezen op het gebied van milieubeleidsadvisering; - doen van marktverkenningen en sterkte-zwakte analyses; - produktontwikkeling onder meer ten behoeve van milieu-effectrapportage, hinderwetuitvoeringsprogramma's, milieubeleidsplannen en milieuzonering; - verder uitbouwen van de know-how binnen de totale Grontmij-organisatie op het gebied van milieu(beleids)advisering door informatie- en kennisoverdracht (o.a. verzorgen van interne opleidingen). - uitbouwen van de positie van Grontmij in Nederland op het gebied van milieubeleidsadvisering vanuit de (basis)disciplines bedrijfs-, bestuurs en organisatiekunde alsmede wetskennis. - verwerven van projecten op het gebied van milieubeleidsadvisering (o.a. milieubeleidsplannen, milieuuitvoeringsprogramma's, voorbereiding en evaluatie van milieuregelgeving) met de nadruk op projecten bij ministeries en gemeenten. Publicaties Redacteur en auteur van vele uitgaven en talloze artikelen. Onder meer redacteur van het losbladige Handboek Integrale Milieuzorg van Kluwer van , coauteur van het boek 'Mediation: een nieuw instrument in het speelveld van milieu en ruimtelijke ordening' (Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 1999) en coauteur van het boek 'Integrale bedrijfsvoering; modulair ontwerpen en veranderen van organisaties' (Deventer, Kluwer bedrijfswetenschappen, 1993). Het promotieonderzoek resulteerde in de dissertatie 'Besturen van besluitvormingsprocessen in het openbaar bestuur; een op de procesbenadering gebaseerd bedrijfskundig conceptueel kader' (1989). Beroepsmatige (bestuurs)lidmaatschappen Onder meer: Lid Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) en gerechtigd het predikaat Certified Management Consultant (CMC) te voeren. Bestuurslid Stichting Kappa (ter bevordering van de discussie over de besturing van organisaties vanuit de Wageningse besturingsbenadering). 2

3 Ervaring Betty is werkzaam op vele terreinen, waaronder samenleving (Wmo), milieu, ruimtelijke ordening, milieu en openbare orde en veiligheid. Hieronder volgt per ervaringsgebied een overzicht van de door haar uitgevoerde opdrachten. Procesbegeleiding, coaching en bemiddeling Begeleiding bij de formulering van collegeprioriteit 18a 1) in Definitieboek Collegeresultaten , opdat deze voldoet aan de eisen van Audit Services Rotterdam (ASR) en Rekenkamer. Opdracht gemeente Rotterdam. Uitvoeren van een proefproject mediation tussen bewonersgroepen, bedrijven en provincies/ gemeenten bij vergunningverlening en handhaving. Het ging daarbij om het daadwerkelijk ondersteunen van een aantal bewonersgroepen met mediation, het ontwikkelen van een leidraad voor bewonersgroepen en het geven van een advies over de manier waarop mediation in de uitvoeringspraktijk kan worden verankerd (samen met Van den Hoek organisatie-advies BV). Opdracht Bemiddeling tussen bewoners over het al dan niet inrichten van een straat als speelstraat. Opdracht Stadsdeel Oud-West gemeente Amsterdam. Begeleiding van het proces om te komen tot een geïntegreerd beleidsbouwwerk voor natuur, bos en landschap, ter voorbereiding van de nota 'Natuur, Bos en Landschap in de 21e eeuw'. Opdracht ministerie van LNV. Evaluatie van de totstandkoming van de tweede generatie bedrijfsmilieuplannen in de basismetaalindustrie. De bijeenkomsten tussen provinciale bedrijven en de betrokken overheden zijn met succes geleid volgens een vast protocol dat was gebaseerd op mediationprincipes. Gezamenlijk initiatief van Stichting Basismetaalindustrie en Milieu (SBM) en Interprovinciaal Overleg (IPO) en gefinancierd door Begeleiden van een interactief beleidsproces over waterbeheersing. In het project is met succes getracht een breed draagvlak te krijgen voor de verbetering van de waterbeheersing (verdrogingsproblematiek) in een bepaald stroomgebied. Gezamenlijk initiatief van waterschap Mark en Weerijs, provincie Noord-Brabant en Voorbereiden en begeleiden van strategiebijeenkomsten en bijeenkomsten ter verbetering van de bedrijfsvoering en de samenwerking binnen teams. Opdrachten van onder meer Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, InfoMil, ministerie van VROM, Rijkswaterstaat en middelgroot bouwbedrijf. Organisator en facilitator van vele werkconferenties. Voorbeelden van onderwerpen zijn afstemming van monitoring in het kader van de Kaderrichtlijn Water, beleidsbouwwerk natuurbeleid (in kader van voorbereiding nota 'Natuur, Bos en Landschap in de 21e eeuw'), herijking verzuringsdoelstellingen (mede in kader van voorbereiding Nationaal Milieubeleidsplan 4), nationale doelstellingen voor 'verzuring' (in kader van voorbereiding Nationaal Milieubeleidsplan 3), sturingsconcepten in milieubeleid (in kader van voorbereiding Nationaal Milieubeleidsplan 3), doorvertaling van nationale milieudoelstellingen (in kader van voorbereiding nationaal Milieuprogramma), aanpak thema 'verspilling', Europeesrechtelijke functie binnen VROM, fonds voor milieuschade, verbetering van handhavinginstrumentarium milieubeleid, regierol milieuofficieren bij handhaving. Opdrachten van uiteenlopende organisaties. Programma- en projectmanagement Opzetten van een programmaorganisatie en vervullen van de functie van programmamanager (aanjaag- en regiefunctie) voor de uitvoering van de Regionale Agenda Samenleving Hoeksche Waard (provinciale bijdrage 1,2 miljoen euro over drie jaar). Alle doelstellingen zijn gerealiseerd en het programma is afgesloten met een goedkeurende accountantsverklaring. Voorbereiding van de Regionale Agenda Samenleving Hoeksche Waard (provinciale bijdrage euro in 2009) en vervullen van de functie van programmamanager Sociaal Domein Hoeksche Waard. De uitvoering van deze meerjarige opdracht is in zijn geheel met een acht gewaardeerd. Opdracht gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. 3

4 Vormgeven en vervolgens uitvoeren van het programmamanagement voor acht collegeprioriteiten 1 op het terrein van openbare orde en veiligheid uit het Collegeprogramma (budget 6 miljoen euro over vier jaar). Tot de werkzaamheden behoorden onder meer het samen met leiding en medewerkers - komen tot een meerjarige aanpak per collegeprioriteit, opstellen van rapportages voor het College en de Raad over de voortgang van de collegeprioriteiten 2, en overleg met Rekenkamer en opstellen van reacties en wederhoor op Rekenkamerrapporten. Alle doelstellingen zijn gerealiseerd. De uitvoering van deze meerjarige opdracht is in zijn geheel met een acht gewaardeerd. Opdracht gemeente Rotterdam. Opzetten en vervullen van de controlfunctie in het kader van het Actieprogramma Integrale Aanpak Antillianen (Rijksbijdrage ruim 1,1 miljoen euro per jaar). Tot de werkzaamheden behoorden onder meer het opstellen van een bestuurlijk arrangement tussen de gemeente Rotterdam en de Staat der Nederlanden, het opstellen van convenanten tussen het gemeentebestuur van Rotterdam en twee deelgemeenten, het maken van jaarbegrotingen, en het opstellen en periodiek bijwerken van praktische en overzichtelijke formats voor periodieke voortgangsrapportages en voor het bijhouden van geplande uitgaven, aangegane verplichtingen en gedane betalingen. De gegevens voor de voortgangsrapportages werden aangeleverd door Stadsmarinier, gemeentelijke diensten (GGD, SoZaWe, JOS en S+V) en deelgemeenten. Opdracht gemeente Rotterdam. Lid en tevens secretaris van de Evaluatiecommissie Wet milieubeheer (ECWM). Als secretaris belast met onder meer het opstellen van werkplannen, het verzorgen van persberichten en het coördineren en aansturen van de door de commissie uitbestede onderzoeken, waaronder een omvangrijk onderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit voor de uitvoering van de milieuregelgeving bij provincies, milieudiensten en gemeenten. De commissie was een onafhankelijke adviescommissie voor de minister van VROM op het terrein van het milieuinstrumentarium, met name de Wet milieubeheer. Coördinator van de invoeringsbegeleiding van nieuwe hoofdstukken in de Wet milieubeheer (project PRIMEUR) (budget ruim 1 miljoen euro in drie jaar). De taak omvatte onder meer het opstellen van een actieprogramma en het coördineren van twintig intern en extern uitgevoerde acties. De projectgroep was samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende overheidsniveaus. Opdracht Algemeen coördinator en projectencoördinator van de evaluatie van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (budget euro over vier jaar). Opdracht Adviescommissie evaluatie Wabm (ACE), een door de minister van V&M ingestelde commissie van onafhankelijke deskundigen. Projectleider ontwikkelen en implementeren van verschillende bedrijfsinterne milieuzorgsystemen. Opdrachten branches en individuele bedrijven. Projectleider vooronderzoek evaluatie van bedrijfsinterne milieuzorg in Nederland. Opdracht Projectleider verschillende Hinderwet-uitvoeringsprogramma's. Opdrachten diverse gemeenten. 1 2 Het betreft de collegeprioriteiten: Extra inzet camera s (cameratoezicht). Instelling Veiligheidsloket. Geen overlastgevende coffeeshops. Geen overlastgevende prostitutiebedrijven. Aanpak drugspanden. Ontwikkelen handhavingsplannen bij diensten. BIBOB-screening. Externe en fysieke veiligheid en crisisbeheersing: actiepunten Volendam en Enschede; veiligheidswijzer grootschalige evenementen; jaarlijks integrale crisisoefening; gemeentelijk crisisbeheersplan. In de nieuwe opzet van de begroting, een begroting waarin de koppeling van geld aan prioriteiten en te bereiken resultaten het uitgangspunt is, staan resultaten en verantwoording centraal. 4

5 Advisering over complexe (interactieve) besluitvormingsprocessen Onderzoek naar en advisering over de rollen van het Directoraat-Generaal Milieubeheer - in het bijzonder de rol van procesbegeleider en de rol van belangenbehartiger - bij interactieve beleidsvorming. Opdracht Ministerie Evalueren van een interactief beleidsproces over waterbeheersing (verdrogingproblematiek). Gezamenlijk initiatief van waterschap Mark en Weerijs, provincie Noord-Brabant en ministerie Evalueren van dertig interactieve beleidsprocessen. Het onderzoek resulteerde in 'Rapportage quick scan van open beleidsprocessen'. Opdracht Opstellen van de brochure 'Samen milieudoelen formuleren; milieudoelen als resultaat van een open maatschappelijk besluitvormingsproces'. Opdracht Onderzoek naar de vormgeving van een ideaaltypisch maatschappelijk besluitvormingsproces over milieugebruiksruimte. Het onderzoek resulteerde in het rapport 'Besluitvormingsprocessen inzake milieugebruiksruimte'. Opdracht Lid van de interdepartementale werkgroep 'Sturing in het Nationaal Milieubeleidsplan 3'. Het eindrapport vormde een bouwsteen voor het Nationaal Milieubeleidsplan 3. Lid van de projectgroep 'Sturing nieuwe stijl' van het Directoraat-Generaal Milieubeheer. Opdracht Professionalisering van bedrijfsvoering Ontwikkelen van een visie op de juridische control- en adviestaken van de nieuwe afdeling Bestuurlijk Juridisch Internationaal, mede ten behoeve van een duidelijke proflering van de afdeling binnen de gemeente Rotterdam. Opdracht gemeente Rotterdam. Ontwikkelen van een inkoopprocedure en maken van een inkoophandleiding in het kader van de verdere professionalisering van de directie Algemene Zaken van de Bestuursdienst en advisering over de bedrijfsprocessen van het Bedrijfbureau van de directie. Opdracht gemeente Rotterdam. Volgens een tevoren ontworpen format verzamelen, bewerken en analyseren van gegevens over onder meer doorlooptijden en benodigde capaciteit voor alle milieuregelgevingsprojecten in 2000 (wetten, amvb's, ministeriele regelingen, convenanten, circulaires, beleidsnota's en Europese regelgeving) binnen het Directoraat-Generaal Milieubeheer. Dit ten behoeve van de prioritering en programmering van de regelgevingsprojecten. Doen van een voorstel voor de aanpak van de prioritering in Opdracht Lid van het projectteam dat een zelfevaluatie uitvoerde van de organisatie van het wetgevingsproces van het ministerie van VROM, ter voorbereiding van de visitatie van de wetgevingsorganisatie van VROM door de (door Minister van Justitie benoemde) Visitatiecommissie wetgeving. Het onderzoek richtte zich onder meer op de taken, verantwoordelijkheden en personele bezetting van CDJZ en de directoraten. Opdracht Lid van het projectteam dat onderzoek deed naar versterking van de samenwerking tussen de drie VROM-inspecties en andere bij handhaving betrokken onderdelen binnen VROM, zoals Dienst Recherchezaken en Accountantsdienst. Het onderzoek richtte zich onder meer op taken en inzet van capaciteit van de bij de handhaving betrokken onderdelen. Opdracht ministerie van VROM. Verkennend onderzoek naar de besturing van de Centrale Directie Juridische Zaken van het ministerie van VROM en de daarvoor benodigde informatie. Het onderzoek richtte zich onder meer op de werkprocessen, de verantwoordelijkheden en de personele bezetting en werklast. Onderzoek naar de juridische functie binnen het Directoraat-Generaal Milieubeheer van het Het onderzoek richtte zich op taken, verantwoordelijkheden en personele bezetting van de verschillende organisatieonderdelen en op de rolverdeling tussen de organisatieonderdelen. Onderzoek naar de invoering van regelgeving door het Directoraat-Generaal Milieubeheer van Het onderzoek resulteerde onder meer in de leidraad voor introductie van milieuregelgeving, opgenomen in de map 'Uitvoeringsgericht werken in vijf stappen'. 5

6 Organisatiedoorlichting en ontwerp Schrijven van een organisatierapport voor de afdeling Juridische Zaken en voor de afdeling Communicatie binnen de VROM advies- en expertdienst in het kader van het reorganisatieproject ZEUS. Opdracht Verkenning van de primaire processen, de organisatiestructuur, de capaciteit en de besturing van de directie Wetgeving en Juridische Zaken met het oog op een wijziging van de bestaande teamindeling. Opdracht ministerie van OCenW. Evaluatie van de invulling van de organisatiestructuur en werkwijzen van drie organisatieonderdelen (VROM Loopbaancentrum, VROM Opleidingscentrum en VROM Formatiecentrum) die zijn gereorganiseerd en geïntegreerd tot één directie (P-Winkel). Opdracht Opstellen van een organisatie- en formatierapport voor de nieuw op te richten afdeling Regionaal Beleid binnen de directie Uitvoering en Coördinatie Ruimtelijk Beleid van de Rijksplanologische Dienst (Mantz-Thijssen opdrachtnemer; met inschakeling van Alons & Partners Consultancy bv voor het F-rapport). Opdracht Ondersteuning van het deelproject "Plaats van de opsporing binnen de VROM-Inspectie" van het project Integratie VROM-Inspecties (IVI). Opdracht Verkenning ter voorbereiding van een organisatie- en formatierapport voor de toekomstige VROM Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD). Opdracht Organisatieonderzoek Bijzondere Opsporingsdienst (BOD) Het onderzoek richtte zich op het doen van een voorstel voor een efficiënte en effectieve vormgeving van de toekomstige VROM-BOD. Het voorstel behelsde 20% minder fte dan de toenmalige Dienst Recherchezaken. Opdracht Evaluatie van de Adviesunit Resultaatgericht Beleid, een interne dienst van het ministerie van VenW, die is ingesteld ter ondersteuning van de implementatie van de Ketenbenadering. Het onderzoek richtte zich onder meer op taken, personele bezetting, kwaliteit en rendement dienstverlening en organisatorische plaats van deze interne dienst. De evaluatie heeft ertoe geleid dat de top van het departement besloot de adviesunit weer voor drie jaar haar activiteiten te laten voortzetten (Mantz-Thijssen opdrachtnemer; met inschakeling van Spanjersberg & Pe). Opdracht Ministerie van VenW. Onderzoek naar de invoering van regelgeving door het Directoraat-Generaal Milieubeheer van Het onderzoek resulteerde onder meer in een voorstel voor de organisatorische plaats, taken en werkwijze van een loket dat informatie over milieuregelgeving verschaft aan de uitvoeringspraktijk. Strategie- en beleidsvorming en planning en programmering Leveren van bijdragen aan het departementaal project 'demografie'. In het project zijn demografische trends in de komende dertig jaar verkend. De resultaten daarvan zijn geconfronteerd met het gebruik van de ruimte, het wonen en de druk op het milieu. Doel van het project was een bijdrage te leveren aan de strategische visie van VROM en de onderlinge samenhang in de beleidsontwikkeling van de diensten te versterken. Een van de aanbevelingen was om demografische gegevens te koppelen aan gedragsmatige gegevens. Opdracht ministerie Evalueren van het Gelders Milieuplan en doen van aanbevelingen voor het volgende milieuplan. In het kader van de evaluatie zijn de doelen in het plan geïdentificeerd en geanalyseerd, is nagegaan in hoeverre de doelen zijn gerealiseerd en welke doelen nog actueel zijn. Tevens is gekeken naar beleidsontwikkelingen die voor het volgende milieuplan van belang zijn, zoals het Doelgroepbeleid Milieu en Industrie. Opdracht provincie Gelderland. Opstellen van een plan van aanpak voor de evaluatie van de totstandkoming van het Nationaal Milieubeleidsplan 2. Opdracht Kernteamlid van het Nationaal Milieubeleidsplan 2. Opdracht Evaluatie van de uitvoering van het Milieubeleidsplan 1 als kernteamlid van het Nationaal Milieubeleidsplan 2. Opdracht Kernteamlid van de nationale Milieuprogramma's en en het Werkdocument Nationaal Milieubeleidsplan 2. De taak omvatte onder meer analyseren problematiek van doorvertaling van nationale themadoelstellingen. Opdrachten 6

7 Milieucoördinator ad interim bij de NV Koninklijke KNP, Solid Board Division. De functie omvatte onder meer concipiëren van beleid met betrekking tot positiebepaling en actierichting van divisie en kartonindustrie en representeren van divisie in diverse externe commissies op milieugebied. Projectleider van verschillende Hinderwet-uitvoeringsprogramma's. Opdrachten diverse gemeenten; Studies ten behoeve van landelijke en regionale afvalverwerkingsplanning. Opdrachten VAM en diverse gewesten. Structuurplan voor regionaal bedrijventerrein Zuidoost-Brabant. Opdracht Intergewestelijk Overleg Zuidoost-Brabant. Studies planologische aspecten ten behoeve van tracénota's. Opdrachten Rijkswaterstaat. Recreatiebasisplannen. Opdrachten diverse recreatieschappen. Ontwikkeling en implementatie van beleidsinstrumenten Opstellen van een actieprogramma voor de invoering van MIG (Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid). MIG betekent vergaande decentralisatie van geluidbeleid: taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op terrein van geluidbeleid worden zo veel mogelijk overgedragen aan de decentrale overheden. Opdracht Evaluatie van het natuur-, bos- en landschapsbeleid in Nederland. Ordenen van doelen, inventariseren gegevens over doelbereiking, analyseren van doelen en instrumenten, knelpuntenanalyse en analyse van succes- en faalfactoren (Mantz-Thijssen opdrachtnemer; met inschakeling van Oranjewoud Bouw & Infra en Spanjersberg & Pe). Opdracht ministerie van LNV. Knelpuntenanalyse van een nieuw watertariefsysteem ('waterspoor'). Een onderzoek naar knelpunten en oplossingen inzake de invoering van een nieuw tarief- en inningsysteem voor drinkwater, riolering en waterzuivering (hoofdaannemer Spanjersberg & Pe). Opdracht ministerie Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van de Wet milieubeheer. Het project resulteerde in 'Wegen naar een nieuwe milieuvergunning; een handreiking voor vergunningverleners'. Opdracht Monitoring van de uitvoering van de Wet milieubeheer. Het project resulteerde in 'Twee jaar Wet milieubeheer; eindrapport van de projectgroep VIEW'. De projectgroep was samengesteld uit deskundigen van verschillende overheidsniveaus, bedrijfsleven en milieubeweging. Opdracht Coördinator van de invoeringsbegeleiding van nieuwe hoofdstukken in de Wet milieubeheer (project PRIMEUR). De taak omvatte onder meer het opstellen van een actieprogramma en het coördineren van twintig intern en extern uitgevoerde acties. De projectgroep was samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende overheidsniveaus. Opdracht Onderzoek werkingssfeer milieu-effectrapportage ten behoeve van Algemene Maatregel van Bestuur. Opdracht ministerie van V&M. Milieu-effectrapporten. Opdrachten Stuurgroep Berging Baggerspecie, Intergewestelijk Overleg Zuidoost-Brabant en Regio Ede. Studie juridische en bestuurlijke aspecten landgoederen-problematiek. Opdracht adviesbureau. Evaluatieonderzoek Onderzoek naar de uitvoering van het Actieprogramma Gezondheid en Milieu van de ministeries van VROM en VWS (samen met Van den Hoek organisatie-advies BV). Bij het actieprogramma waren de volgende partijen betrokken: verschillende ministeries, enkele gemeentes, provincies, Inter Provinciaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeentes (VNG), GGD en, milieudiensten, wetenschappelijke instellingen en maatschappelijke organisaties. De resultaten van het onderzoek zijn gebruikt als input voor (een terugblik die deel uitmaakt van) een eindnota aan de Tweede Kamer. Evalueren van de doorwerking in het beleid en de regelgeving van adviezen over de milieuregelgeving die door achtereenvolgende onafhankelijke evaluatiecommissies ( ) zijn uitgebracht aan de minister Opdracht Evaluatiecommissie Wet milieubeheer (ECWM). 7

8 Evaluatie van de invulling van de organisatiestructuur en werkwijzen van drie organisatieonderdelen (VROM Loopbaancentrum, VROM Opleidingscentrum en VROM Formatiecentrum) die zijn gereorganiseerd en geïntegreerd tot één directie (P-Winkel). Opdracht Evaluatie van de Adviesunit Resultaatgericht Beleid, een interne dienst van het ministerie van VenW, die is ingesteld ter ondersteuning van de implementatie van de Ketenbenadering. Het onderzoek richtte zich onder meer op taken, personele bezetting, kwaliteit en rendement dienstverlening en organisatorische plaats van deze interne dienst. De evaluatie heeft ertoe geleid dat de top van het departement besloot de adviesunit weer voor drie jaar haar activiteiten te laten voortzetten (Mantz-Thijssen opdrachtnemer; met inschakeling van Spanjersberg & Pe). Evalueren van het Gelders Milieuplan en doen van aanbevelingen voor het volgende milieuplan. In het kader van de evaluatie zijn de doelen in het plan geïdentificeerd en geanalyseerd, is nagegaan in hoeverre de doelen zijn gerealiseerd en welke doelen nog actueel zijn. Tevens is gekeken naar beleidsontwikkelingen die voor het volgende milieuplan van belang zijn, zoals het Doelgroepbeleid Milieu en Industrie. Opdracht provincie Gelderland. Evaluatie van de totstandkoming van de tweede generatie bedrijfsmilieuplannen in de basismetaalindustrie. De bijeenkomsten tussen provinciale bedrijven en de betrokken overheden zijn met succes geleid volgens een vast protocol dat was gebaseerd op mediationprincipes. Gezamenlijk initiatief van Stichting Basismetaalindustrie en Milieu (SBM) en Interprovinciaal Overleg (IPO) en gefinancierd door Lid van het projectteam dat een zelfevaluatie uitvoerde van de organisatie van het wetgevingsproces van het ministerie van VROM, ter voorbereiding van de visitatie van de wetgevingsorganisatie van VROM door de (door Minister van Justitie benoemde) Visitatiecommissie wetgeving. Het onderzoek richtte zich onder meer op de taken, verantwoordelijkheden en personele bezetting van CDJZ en de directoraten. Opdracht Evaluatie van het natuur-, bos- en landschapsbeleid in Nederland. Ordenen van doelen, inventariseren gegevens over doelbereiking, analyseren van doelen en instrumenten, knelpuntenanalyse en analyse van succes- en faalfactoren (Mantz-Thijssen opdrachtnemer; met inschakeling van Oranjewoud Bouw & Infra en Spanjersberg & Pe). Opdracht ministerie van LNV. Evalueren van een interactief beleidsproces over waterbeheersing (verdrogingproblematiek). Gezamenlijk initiatief van waterschap Mark en Weerijs, provincie Noord-Brabant en ministerie Evalueren van dertig interactieve beleidsprocessen. Het onderzoek resulteerde in 'Rapportage quick scan van open beleidsprocessen'. Opdracht Knelpuntenanalyse van een nieuw watertariefsysteem ('waterspoor'). Een onderzoek naar knelpunten en oplossingen inzake de invoering van een nieuw tarief- en inningsysteem voor drinkwater, riolering en waterzuivering (hoofdaannemer Spanjersberg & Pe). Opdracht ministerie Monitoring van de uitvoering van de Wet milieubeheer. Het project resulteerde in 'Twee jaar Wet milieubeheer; eindrapport van de projectgroep VIEW'. De projectgroep was samengesteld uit deskundigen van verschillende overheidsniveaus, bedrijfsleven en milieubeweging. Opdracht Opstellen van een plan van aanpak voor de evaluatie van de totstandkoming van het Nationaal Milieubeleidsplan 2. Opdracht Evaluatie van de uitvoering van het Milieubeleidsplan 1 als kernteamlid Nationaal Milieubeleidsplan 2. Opdracht 8

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle 2007/0461775 03.07.2007

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle 2007/0461775 03.07.2007 veri ssel www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 01 Uwkenmerk Uwbrief Onskenmerk Datum

Nadere informatie

Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied. Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins

Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied. Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins 14 juni 2010 41643 Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied Inhoud Pagina

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening personeel & financiën Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Actieprogramma Gezondheid en Milieu

Actieprogramma Gezondheid en Milieu Directoraat-Generaal Milieu Directie Stoffen, Afvalstoffen, Straling Stoffen en Normstelling Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu

Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu Samen werken aan een duurzame ontwikkeling We willen de wereld beter achterlaten dan we haar aantroffen Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu Samen

Nadere informatie

s-gravenhage, 23 december 1999 Onderwerp: Accountantsrapport inzake Rekeningrijden Geachte voorzitter,

s-gravenhage, 23 december 1999 Onderwerp: Accountantsrapport inzake Rekeningrijden Geachte voorzitter, Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 23 december 1999 Onderwerp: Accountantsrapport inzake Rekeningrijden Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u, mede namens de Staatssecretaris

Nadere informatie

Gemeente Noordenveld. Ontwerp-Milieuprogramma 2007

Gemeente Noordenveld. Ontwerp-Milieuprogramma 2007 Gemeente Noordenveld Ontwerp-Milieuprogramma 2007 Roden, Afdeling Beleid en Publiek Het Milieuprogramma 2007 is vastgesteld door de raad van de gemeente Noordenveld De vaststelling is bekendgemaakt in

Nadere informatie

Jaarplan Auditdienst Rijk

Jaarplan Auditdienst Rijk lgemene Zaken Buitenlandse Zaken Veiligh n Justitie Binnenlandse Zaken en Koninkrijk nderwijs, Cultuur en Wetenschap Financiën efensie Infrastructuur en Milieu Economis Jaarplan Auditdienst Rijk 2013 Zaken

Nadere informatie

BELEIDSVOORNEMEN REORGANISATIE V&W. Met de blik naar buiten. effectief samenwerken

BELEIDSVOORNEMEN REORGANISATIE V&W. Met de blik naar buiten. effectief samenwerken Met de blik naar buiten effectief samenwerken C11367 2e 07/03/96 Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Informatie en Documentatie Postbus 20906 2500 EX Den Haag Tel. 070-3518004 / Fax. 070-3518003 Cvib}

Nadere informatie

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Plan van Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Opdrachtgever Rivus Versie Definitief Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Situatiebeschrijving 3 1.2 Rivus doelen en resultaten 4 2 Organisatie en Communicatie

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal

Arbeidsmarktregio s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal RPA werkplan 2014 Inhoud Voorwoord... 1 1. Ontwikkelingen... 2 1.1. Twee arbeidsmarktregio s, één RPA... 2 1.2. Nieuwe wetgeving: Participatiewet en sociaal domein... 2 1.3. Arbeidsmarktinformatie...

Nadere informatie

Steden zonder muren. Toekomst van het grotestedenbeleid

Steden zonder muren. Toekomst van het grotestedenbeleid Steden zonder muren. Toekomst van het grotestedenbeleid november 2001 Inhoud Voorwoord Samenvatting Afkortingen 1. Inleiding 1.1 Grotestedenbeleid in vogelvlucht 1.2 Achtergrond en vraagstelling van het

Nadere informatie

jaarverslag 2009 aar tuk

jaarverslag 2009 aar tuk jaarverslag 2009 aar tuk en Jaarstukken 2009 Jaarverslag Provincie Noord-Holland Concept, 27 april 2010 Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem Tel.: 023 514 31 43 Fax: 023

Nadere informatie

Jaarplan Auditdienst Rijk

Jaarplan Auditdienst Rijk Algemene Zaken Buitenlandse Zaken Veilig en Justitie Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Financiën Defensie Infrastructuur en Milieu Economi Jaarplan Auditdienst Rijk 2015

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Profiel. Ontwikkeling. Werkgevers & rollen. Naam: Suzanne van Hulten Woonplaats: Amsterdam Geboortejaar: 1973

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Profiel. Ontwikkeling. Werkgevers & rollen. Naam: Suzanne van Hulten Woonplaats: Amsterdam Geboortejaar: 1973 Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam: Suzanne van Hulten Woonplaats: Amsterdam Geboortejaar: 1973 Profiel Profiel adviseur: positief en energiek, mens- en resultaatgericht, analytisch en integraal

Nadere informatie

Projectplan Herstel en Nazorg Brand Chemie-Pack

Projectplan Herstel en Nazorg Brand Chemie-Pack Projectplan Herstel en Nazorg Brand Chemie-Pack Gemeente Moerdijk 3 maart 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Diagnose en inhoudelijke aandachtspunten nafase...4 3. Doelstellingen en uitgangspunten...6

Nadere informatie

Actieprogramma Gezondheid en Milieu

Actieprogramma Gezondheid en Milieu www.vrom.nl Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Samenvatting In 2002 is het actieprogramma Gezondheid en Milieu 2002-2006 gestart. Het

Nadere informatie

Verder met de Voortgangsrapportage 3 e Kustnota: evaluatie en advies

Verder met de Voortgangsrapportage 3 e Kustnota: evaluatie en advies Verder met de Voortgangsrapportage 3 e Kustnota: evaluatie en advies juli 2002 Verder met de Voortgangsrapportage 3 e Kustnota: evaluatie en advies juli 2002 Resource Analysis Zuiderstraat 110 2611 SJ

Nadere informatie

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING KENNIS VOOR DE SAMENLEVING Voortgangsrapportage 2006 Implementatie Kabinetstandpunt Brugfunctie TNO/GTI s 11 december 2006 R:\Spa\Vraagsturing TNO-GTI's\Kabinetsrapportage_2006.doc- 1 - Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

DEEL 2. DEELRAPPORTAGES van het Programma juridische functie Rijk

DEEL 2. DEELRAPPORTAGES van het Programma juridische functie Rijk DEEL 2 DEELRAPPORTAGES van het Programma juridische functie Rijk Inhoudsopgave I Deelrapportage over het kwaliteitssysteem van de juridische functie II Deelrapportage over de structuur en rijksbrede kaders

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

provinci renthe r (o592) 36 tt tt t7 77 doeltreffendheid Drenthe 2004 informeren wij u over onze lopende onderzoeken en

provinci renthe r (o592) 36 tt tt t7 77 doeltreffendheid Drenthe 2004 informeren wij u over onze lopende onderzoeken en Pr oaincie h øis \Øesterbrink r, Assen Postddres Postbus rzz, 94oo ac Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 r (o592) 36 tt tt t7 77 provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe

Nadere informatie

Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014

Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014 Ontwerp Focus 2014 Strategische Agenda Holland Rijnland 2010-2014 Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014 Januari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...... 2 2. Hoofdopgaven bestuursperiode

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003

IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003 IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: mei 2004 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf...3 1 Hoe ontstond Impact?...5

Nadere informatie

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina 1 Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina

Nadere informatie

Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst.

Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst. Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst. Provincie Gelderland 2 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Inhoud notitie 2.1 Aanleiding 2.2 Doelstelling 2.3 Uitgangspunten 2.4 Leeswijzer 3.

Nadere informatie

Scan Risicokaart. Onderzoek op hoofdlijnen naar de risicokaart

Scan Risicokaart. Onderzoek op hoofdlijnen naar de risicokaart Scan Risicokaart Onderzoek op hoofdlijnen naar de risicokaart Scan Risicokaart Onderzoek op hoofdlijnen naar de risicokaart Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting en analyse 5 Conclusies 7 Aanbevelingen

Nadere informatie