Opleiding)Mediation)in)Strafzaken) Geaccrediteerde)PE)7opleiding)) kwalificeerd)voor)verwijzing)door)de)rechtbank) )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding)Mediation)in)Strafzaken) Geaccrediteerde)PE)7opleiding)) kwalificeerd)voor)verwijzing)door)de)rechtbank) )"

Transcriptie

1 Informatiefolder- Opleiding)Mediation)in)Strafzaken) Geaccrediteerde)PE)7opleiding)) kwalificeerd)voor)verwijzing)door)de)rechtbank) ) CaleidoscoopLeertrajecten LeovanderWijdenstraat8 5463EHVeghel T F Onderdeel'BasculeGroep'BV' OpleidingMediationinStrafzakenPagina 1

2 Bestemediator, UwiltzichalsmediatorspecialiserenophetgebiedvanMediationinStrafzaken.Mediationin strafzakenisinnederlandeeninterventiediehetwerkveldzelfinontwikkelingbrengt.de mediationheeftimmersnietalleengevolgenvoordedirectbetrokkenen,maarookvoorde professionalsdieoperereninhet(strafrecht)systeemeromheen.deinteractietussendeze systemen geeftextradynamiekenmaaktmediationinstrafzakentoteenechtespecialisatie. TotnutoestellendeMediationbureausvandeRechtbankendiedoorverwijzennaarmediation instrafzakenalsbasisvereistedatdemediatorinstrafzakenvoldoetaandekwalificatiesvande beroepsverenigingzelf,geaccrediteerdisbijderaadvoorderechtsbijstandenminimaaleen erkendespecialisatieopleidingmediationinstrafzakenheeftgevolgd.despecialisatieopleiding vancaleidoscoopleertrajectenvoldoetaanditcriterium.dezevereistenkunnenuiteraardinde toekomstnogveranderen. DetrainersvanCaleidoscoopLeertrajectenwerkenvanuitdevisiedatconflicteneenbronvan vernieuwingzijnendaarmeedemotorvangroeienontwikkeling.voorpartijendieinconflict zijn,maarookvoordeprofessionalsdieerhunberoepvanhebbengemaakt,ofwillenmaken, omconflictentebegeleiden.dezevisiestoeltopeenbesefdatconflicteneennatuurlijke verschijningsvormzijnvanverschillenengeenuitzonderingssituatiezijndiezosnelmogelijk opgeruimdientteworden.hoevervelenddezesituatiesvaakookkunnenzijn.doorenin conflictsituatieswordtmenmeernogdaninanderesituatiesonderspanninggebracht. Daardoorwordterdikwijlseenberoepgedaanopvastepatronendieniettoereikendzijn.Om dieredenkangesteldwordendatjuistconflictsituatieseengoede,maartegelijkertijd ingewikkelde,mogelijkheidzijnomteleren.omdezepotentiëlevernieuwingenhetvermogen totlerentefaciliterendienteenprofessionalovermeertebeschikkendanenkeletrucsom oplossingsgerichteenconflicttelijftegaan. Eenconflictkenmerktzichnetalsonzehedendaagsesamenlevingalscomplexendynamisch, omdateenconflictletterlijkmetallessamenhangt.wijvindenhetdaarombelangrijkdatde benaderingvanhetconflictookaansluitopdezecomplexiteitendynamiek,enintegrerenden holistischis. Mediationbiedtconflicterendepartijenenmediatorsdemogelijkheidbijuitstektelerenvanen inconflict.sinds2003verzorgtcaleidoscoopleertrajectendoordemfnenadrerkende mediationopleidingenenisdeondernemingnauwbetrokkenbijdeontwikkelingvanmediation innederland.onzedriveismediationenmediatorsteontwikkelenenzobijtedragenaanhun professionalisering. HetdoelvandezefolderisuzovolledigmogelijkteinformerenoveronzeactueleopleidingsN mogelijkhedenophetgebiedvanmediationinstrafzaken.hetmediationveldisvoortdurendin ontwikkelingendatgeldtookvooronzeopleidingen.tijdensonzeinformatieavondenofineen persoonlijkgesprekverdiepenwegraagonzekennismaking,beantwoordenweuwvragenen onderzoekenwemetuwatvooruhetmeestpassendeopleidingstrajectis. OpleidingMediationinStrafzakenPagina 2

3 Inhoudsopgave Uitgangspunten+bij+de+opleiding+Mediation+in+Strafzaken Programma+en+inhoud+van+de+opleiding+Mediation+in+Strafzaken Hoofdlijnenvanhetprogramma...5 Dag1...5 Dag2...5 Dag3...5 Dag4...5 Dag5...5 Leermethoden+en+studiebelasting Voorbereiding...6 Trainingsaanpak...6 Studiebelasting...7 Trainers Prijs+van+de+Opleiding Overige+faciliteiten+tot+leren CoachingenStage...8 Locatiesenstartdata...8 Opleidingspunten...9 Aantaldeelnemers...9 CaleidoscoopHalfjaarbijeenkomsten...9 Vervolgopleidingen(PE) OpleidingMediationinStrafzakenPagina 3

4 + Uitgangspunten+bij+de+opleiding+Mediation+in+Strafzaken+ AlleopleidingenvanCaleidoscoopLeertrajectenkennenals rodedraad : Hoekunjehetjuiste conflictopeengoedemanieraangaan? Datbetekent: 1. Depersoonvandemediatoriszijnbelangrijksteinstrument.Deelnemersaanonze trajectenontwikkeleneenpersoonlijkevisieopconflictenenzijnzichervanbewusthoe zijzichverhoudentotconflicten.indezeopleidingverkennendedeelnemersdaarbijde bijzondere(psychologische)mechanismeninhet dadernslachtoffer Nparadigma,de dynamiekvanmediationindeschaduwvanhetstrafrechtdeensterkenormatieve ladingvandeopdezemaniergejuridiseerdeconflicten. 2. Conflictenuitenzichalscomplexedynamiekineeninteractiesysteem.Mediationbiedt bijuitstekdemogelijkheidtotduurzameveranderingdaarin.conflictenbiedenkansen om teleren,alsdatgebeurtineencontextwaarinverschillenertoedoenen bespreekbaarzijn.datstelthogeeisenaandeparticipantenenaanhunomgeving.bij mediationinstrafzakenwordtdecontextperdefinitiebeïnvloeddoordeinbrengvan opvattingenovermoraliteitendoorparticipantendienietaandemediationtafel plaatsnemen. 3. Conflictenkunneneenmotorvoorgroeienontwikkelingzijn;zebiedendemogelijkheid omdegeweldigekrachtvanverschillenteontdekkenentebenutten.diebenadering vraagtomhetaansprekeneninzettenvanleiderschapbijallebetrokkenen.inonze opleidingenwordenconflictendanookbovenalbenaderdalseen(zelf)sturingsn vraagstuk.deelnemerservarendebijzonderebenaderingenwatinstrafzakenkan vergen. 4. Mediationiseendiensteneendienstispaseendienstalsdiedoordeafnemerservanals zodanigervarenwordt.metanderewoorden:hetisookdeervaringvandebetrokkenen diedekwaliteitbepaalt.mediationkomttotstandininteractiemetpartijen.bij mediationinstrafzakenvergtookditaspectbijzonderecapaciteitenvandemediator, alleenalomdatdemediationsregelmatignietopinitiatiefvanpartijenstarten. 5. Deprofessionelemediatorinstrafzakenbeschiktoverdetheoretischebasiskennisen praktischevaardighedenvoorhetprofessioneelbegeleidenenafwikkelenvan (eenvoudige)strafzaken,inclusiefbasiskennisoverdespecifiekevereistendieaande vaststellingsovereenkomstinstrafzakenwordengesteld. Despecialisatieopleidingisgeaccrediteerddoor:MfNenADR DemediationopleidingenvanCaleidoscoopLeertrajectenwordenverzorgdinVeghel,Assen, AlkmaarenGarderen.Deactueledataenlocatiegegevensvindtuviawww.caleidoscoop.nu. OpleidingMediationinStrafzakenPagina 4

5 OpleidingMediationinStrafzakenPagina 5 + Programma+en+inhoud+van+de+opleiding+Mediation+in+Strafzaken+ Hoofdlijnen+van+het+programma+ Devolgendeonderwerpenvormendehooflijnvanhetprogrammavandeopleidingmediationin Strafzaken. Dag+1+ Contextvanmediationinstrafzaken Perspectiefopconflictenmediation Mediationinstrafzakenontstaanenontwikkeling Conflicten,hundynamiekenanalyse Persoonlijkperspectiefopconflict,mediationenStrafrecht Dag+2+ IntakeenvoorbereidingbijMediationinStrafzaken BetrokkenenbijMediationinStrafzaken HoofdlijnenvanStrafrechtenStrafvordering BasisbeginselenvanMediationinStrafzaken MediationovereenkomstbijMediationinStrafzaken Dag+3+ MediationprocesbijMediationinStrafzaken Zelfsturingenzelforganisatie,centralethema sbijmediationinstrafzaken Ernstigeescalatieendeaanpakdaarbij Schaamte,agressieencultuur Slachtofferschap Dag+4+ Daderschap DocumentenenhunplaatsinStrafrechtenhetmediationproces Politieenmediation StrafrechtenStrafvorderingverdieping Vaststellingsovereenkomst ActueleontwikkelingenenstandvanzakenmediationinStrafzaken Dag+5+ GesprekkenmetfunctionarisseninhetStrafrechtsysteem Strafrechtenmediationindepraktijk Reflectieopheteigenleerproces Leermethoden+en+studiebelasting+ CaleidoscoopLeertrajectenzetinoppersoonlijkeontwikkeling,reflectieenzelfkennis,waarN doorbruikbare(latente)kwaliteitendiemensenhebbennaarbovenkomen.dezekwaliteiten wordenzichtbaardoor,naastinstrumentelekennisenvaardigheden,ookaandachttegevenaan hetfunctioneelmakenvanmensgerichtheidnaarjezelfennaaranderen.zekerbijditleertraject isdeinzetvandepersoonenhetleiderschapvandemediatorzelfeencentraalthema.

6 Voorbereiding Nainschrijvingontvangtelkedeelnemereenvragenlijstaandehandwaarvandedeelnemerde leerdoelenenmotivatieexpliciteren.hiernakanvoorafgaandaandetrainingeenaanvullend intakegesprekvolgen.voordezespecialisatieishetbelangrijkdatdedeelnemerreflecteertop deeigenopvattingenoverstrafrechtendebetekenisvanthema salsschuld,schaamteen verzoening. Dezespecialisatieopleidingvergtvandedeelnemereenactieveinzet,zelfstudie,veldwerken voorbereiding. Uiterlijktweewekenvooraanvangvandeopleidingontvangendedeelnemershetvolgende materiaal: N Hethandboek MediationinStrafzaken,JannyDierx,AnnekevanHoek(red.),SduUitgevers, 2012; N HetCaleidoscoopvisiestukvoordesyllabus MediationinStrafzaken ; N DeInitiatiefnota34093vanTweedeKamerlidJeroenRecourtovertoepassingvan herstelbemiddelinginhetstrafrecht. Hetisdebedoelingdatdedeelnemersvooraanvangvandeeerstetrainingsdageen huiswerkopdrachtmakenenminimaalhoofdstuk7vanhethandboekmediationinstrafzaken lezen.daarnaastishetdebedoelingdatdedeelnemershunleervragenvoordeopleiding voorbereidenendezetijdensdeopleidingvoortdurendbijstellen. Vandedeelnemerswordtverwachtdatzijtussendeopleidingsblokkenhuiswerkopdrachten uitvoeren.dezeopdrachtengaanoverhetbestuderenvandeliteratuur,hetuitvoerenvan praktijkopdrachtenenhetverkennenentoepassenvanaangeleerdeconceptenenvaardigheden indeeigenpraktijk.daarnaastiseenbezoekaanenreflectieopeenstrafrechtzittingvande rechtbankeenverplichtonderdeelvandeopleiding Trainingsaanpak Detrainingsdagenzijnzoopgebouwddatdeelnemersmeteenvanafdeeersteopleidingsdag wordenmeegenomenindepraktijkvanmediationinstrafzaken.detheoriewordtgefaseerd behandeldinovereenstemmingmetdefaseringvanmediationinstrafzakenindepraktijk.voor deoefeningenwordtzoveelmogelijkaangeslotenbijdepraktijkvandedeelnemersende actuelepraktijkvanmediationinstrafzaken.daarbijputtendetrainersuithuneigen mediationpraktijk. Opdezemanierwordtdetheoriemetbehulpvanoefeningenmeteeninpraktijkgebracht.Eris sprakevaneenoplopendemoeilijkheidsgraad,vandeoefeningen.dedeelnemerskomentijdens despecialisatieinaanrakingmetprofessionalsuithetveldvanhetstrafrecht,zoalspolitie, advocatuur,openbaarministerieenderechterlijkemacht. OpleidingMediationinStrafzakenPagina 6

7 Tijdensennadeoefeningenontvangendedeelnemersfeedbackvandetrainersenvanelkaar. Tijdensdetrainingwordtgebruikgemaaktvandevolgendeleermethoden: presentaties; oefeningendialoog reflectie interviewing; onderwijsleergesprekken,rollenspellen,(demonstratie)video s; huiswerkopdrachtenenveldwerk; conflictanalyse; ontmoetingenmetprofessionalsengastdocentenuitdestrafrechtpraktijk. Dedeelnemerswordteendigitaleleeromgevinggeboden,waartoezijtoteenjaarnaafronding vandeopleidingtoeganghebben.dezedigitaleleeromgevingbiedteenplatformvoorintervisie, toegangtotoefenmateriaaleneenbibliotheekmetinformatieennaslagwerk.deelnemers kunnendaarookinstructievideo sbekijkenendevideonopnamendie(indienvantoepassing) tijdensdeopleidingvandeoefeningenenrollenspelenwordengemaakt,terugzienen analyserenvoorheteigenleerproces.+ Studiebelasting+ Alsvuistregelgeldtvoordestudiebelasting1:1,datwilzeggen:voorelkcontactuurgeldtook eenuurzelfstudie.deopleidingbestaatuit5trainingsdagen,dieelk8contacturenhebben. Daarnaastzijndehuiswerkopdrachtenverplicht.Ookmakendedeelnemersobservatieverslagen en/ofvoereninterviewsuit.allesbijelkaarkomtditneeropeenstudiebelastingvanongeveer 40uur.Ditiseenindicatie,dedaadwerkelijkbelastingisafhankelijkvandeervaring, persoonlijkevaardigheidenachtergrondvaniederedeelnemer. Iederedeelnemerontvangtnaafloopvandetrainingeenpersoonlijkeobservatievandetrainers opbasisvanhettijdensdetrainingwaargenomenindividueleleerproces. Trainers DeopleidingMediationinStrafzakenwordtverzorgddoordriedocenten,metruimeervaringals MfNNregistermediator,training,coachingenadvies.Alledriezijnzevanafheteerstuur betrokkenbijdepilotsmediationnaaststrafrechtvanhetministerievanveiligheid&justitie.ze beschikkenoverruimeervaringalstrainerenmediatorinstrafzaken. mr.jannydierx drs.jentbijlsma BasDellemanMALLM DaarnaastzijnergastdocentenvandeNationalePolitie,deadvocatuur,hetOpenbaarMinisterie en/ofderechterlijkemacht. Uitgebreideinformatieoverdetrainersvindtuoponzewebsitewww.caleidoscoop.nu. OpleidingMediationinStrafzakenPagina 7

8 + Prijs+van+de+Opleiding+ DeprijsvoordeelnameaandeopleidingMediationinStrafzakenbedraagt 2.650,N. Degenoemdeopleidingsprijsisinclusiefstudiemateriaal, boekenenverblijfskosten. Verblijfskostenbestaanuitkoffie,thee,water,eendagelijkseluncheneensnacktegenheteinde vandedag.dekostenvooreventueleovernachtingzijnnietindeprijsbegrepen.indiengewenst kanopelkelocatieovernachtinggeregeldworden. Deopleidingskostenzijnvrijgesteldvanbtw. Overige+faciliteiten+tot+leren+ Coaching+en+Stage+ CaleidoscoopLeertrajectenbiedtbinnendeBasculeGroepdemogelijkheidaanstartende mediatorspraktijkervaringoptedoenentewerkenaanhunberoepsontwikkeling.onzepraktijk enervaringstellenwijbeschikbaarvoorstage,conmediation,coachingenintervisie. Opverzoekvaneendeelnemeris,zoweltijdensdeopleidingalsnaafrondingdaarvan,coaching enbegeleidingopmaatmogelijk.dezecoachingkangerichtzijnoppersoonlijkeontwikkeling vandemediator,opvakgerichteontwikkelingofbegeleidingbijdestartenopbouwvandeeigen praktijk,ofeenprojectbinnendewerkkring. Daarnaastbiedenwedemogelijkheideenintervisiegroeptestartenen/oftebegeleiden. De kostenvoorcoachingenbegeleidingvanintervisiebedragen 175,Nperuur.Decoachingen intervisiekunnenplaatshebbenoponskantoorinveghel,alkmaarofassenenookbijuop locatie. Tenslottebestaatdemogelijkheidtoteenstagetrajectdatbestaatuitdeelnameintenminste3 mediations,intervisieencoaching.eenvolledigebeschrijvingistevindenop ,N,excl.btw. Specifiekophetterreinvanmediationinstrafzakenisditaanbodnoginontwikkeling.Alsuhier meerinformatieoverwilt,kuntucontactmetonsopnemen. Locaties+en+startdata+ UstartophetdoorugekozenmomentopeenvandevestigingsplaatsenvanBasculeGroepofop eenvestigingsplaatsvaneenanderemetonssamenwerkendemediationorganisaties,zoveel mogelijkinuwomgeving.binnendezemediationpraktijkwordtbekeken,welk mediationtrajectpastbijuwleervraag. Erkenning AlscoNmediatorkuntudeuitgevoerdemediationlatenregistrerenbijdeMfN.Hiermeekuntu invullinggevenaanhetverplichteaantalpraktijkuren,vereistvoorregistratiebijdemfn.ook bestaatdemogelijkheidpenpuntenaantevragen. OpleidingMediationinStrafzakenPagina 8

9 Kosten DekostenvoorcoNmediationbedragen 385,,excl.btw.Mochtblijkendat eenmediationkorterduurtdan3gesprekken,danheefturechtopeennieuwematch. ' Opleidingspunten+ Inveelberoepsgroepenissprakevanverplichtepermanenteeducatie.Caleidoscoopiseendoor demfnenadrerkendopleidingsinstituutenbiedtudoordezeinstantieserkendeopleidingen. VoordemeesteberoepsgroepenishetmogelijkvoordooronsverzorgdeopleidingenPENpunten teverkrijgen. Wijzijnugraagvandienstbijhetverkrijgenofaanvragenvanopleidingspunten.Neemtu daarovercontactopmetonssecretariaat. Aantal+deelnemers Onzetrainingsgroepenzijnklein,datwilzeggenminimaal6enmaximaal12deelnemers. Groepenvanaf8deelnemerswordenaltijddoortweetrainersbegeleid.Daardoorisermaximaal ruimtevoorpersoonlijkeaandachtenintensievebegeleiding. Debijonzeopleidingenbetrokken trainershebbenruimeervaringindeeigenmediationpraktijkenophetgebiedvantrainenen opleiden.zijstaanborgvoorpraktijkgerichtheideneenveiligeomgevingensfeer,waardoor lerenenontwikkelenmaximaalmogelijkgemaaktwordt. Mogelijkheden+na+afloop+van+de+opleiding+ NaastdeopleidingMediatorinStrafzaken,biedtCaleidoscoopLeertrajectenudiverse mogelijkhedenvooruwontwikkelingalsmediator. Wijhechtenveelwaardeaaneenrelatiemetuenondernemenverschillendeactiviteitenomdat vooruinteressanttemaken. Caleidoscoop+Halfjaarbijeenkomsten+ TweemaalperjaarorganiseertCaleidoscoopLeertrajectenvoor(oudN)deelnemersaanhaar opleidingeneennetwerkbijeenkomstopalleopleidingslocaties. Tijdensdebijeenkomstkomenopverschillendemanierenactuelethema sinmediationaande orde.daarnaastisergelegenheidtotkennismakingenuitwisselingvanwetenswaardigheden. Dezegoedbezochtebijeenkomstenbiedendedeelnemersdemogelijkheidkennisenhun netwerkteactualiseren. DezebijeenkomstzijnvoordedeelnemerskosteloosenleverenbijdeMfN3PENpuntenop. Vervolgopleidingen+(PE)+ Naafrondingvandebasisopleidingtotmediatoreninschrijvinginhetregisterontstaatde verplichtingdekennisenvaardighedenoppeiltehoudendoormiddelvanpermanente Educatie.Daarnaasthebbenveelmediatorsdebehoefte,nadatzijhunpraktijkrichtinghebben gegeven,hunkennisenvaardighedenteverbredenenteverdiepen. OpleidingMediationinStrafzakenPagina 9

10 OpleidingMediationinStrafzakenPagina 10 CaleidoscoopLeertrajectenkenteenbreedaanbodvanopleidingendiedaarinvoorzien. Opgebiedvanspecialisatie: SpecialisatieopleidingFamiliemediation SpecialisatieArbeidNenorganisatiemediation SpecialisatieMediationenoverheid Erbestaandaarnaastverschillendeopleidingendievoorzieninverdiepingvandekennis, vaardighedenenhoudingvandemediator. Sturingendynamiek;dilemma sofkrachtvandemediator) Lereninenvanconflicten) Verdiepingmediationvaardighedenentechnieken Juridischevaardighedenvoormediators AlimentatierekeneninmediationmetAlibox UpdateworkshopsFamiliemediation Rouwverwerkingenconflict Leiderschapenconflict Systeemdenkenbijconflictenenmediation Vanafoktober2015komendevolgendeverdiepingsmodulesvoorMediationinStrafzaken beschikbaar: Lezen,interpreterenenpassendgebruikmakenvanjustitiëleinformatievoorde mediatorinstrafzaken. Devaststellingsovereenkomstbijcomplexezakenenomgaanmetschadebijmediation instrafzaken(voorgevorderden). CultureleaspectenbijMediationinStrafzaken MediationinStrafzaken:PRenMedia Uitgebreideinformatieoverdezeopleidingenvindtuopwww.caleidoscoop.nu.) CaleidoscoopLeertrajectenisonderdeelvanBasculeGroepBVmetvestigingenin: Veghel :LeovanderWeijdenstraat8,5461EHVeghel,T(0413) Assen :DeDrentseZaak,Beilerstraat24,9401PLAssen,T(088) Alkmaar :Mediationhuis,Baangracht2,1811DCAlkmaar,T(088)

Coachen voor professionals

Coachen voor professionals Informatiefolder Coachen voor professionals Coaching opleidingen geïnspireerd op Generatief Leiderschap Caleidoscoop Leertrajecten Leo van der Weijdenstraat 8 5461 EH Veghel T. 0413 321783 F. 0848 368056

Nadere informatie

Professionele Communicatie

Professionele Communicatie Professionele Communicatie In deze opleiding ontwikkelt u uw professionele communicatie. Dit praktijkgerichte programma is dan ook specifiek afgestemd op uw functie als bewindvoerder. U werkt tijdens de

Nadere informatie

Offerte aanbesteding gemeente Middeldam

Offerte aanbesteding gemeente Middeldam OfferteaanbestedinggemeenteMiddeldam Vervangingverouderdekantoorautomatisering Offerte aanbestedinggemeentemiddeldam OpenUp OpenITOplossingen Pagina1van12 Inhoudsopgave 1.Inleiding 1.1Opdracht... 3 1.2Onsbedrijf...

Nadere informatie

MEDIATOR IN DE MARKT: ONDERNEMEN MET HART EN ZIEL. Vaardigheidstraining

MEDIATOR IN DE MARKT: ONDERNEMEN MET HART EN ZIEL. Vaardigheidstraining MEDIATOR IN DE MARKT: ONDERNEMEN MET HART EN ZIEL Vaardigheidstraining Mediator in de Markt: Ondernemen met hart en ziel Introductie Je bent mediator. Je bent enthousiast, gemotiveerd en kundig. Maar nu?

Nadere informatie

Incompany opleiding Operational Auditing Archief Inspectie

Incompany opleiding Operational Auditing Archief Inspectie Incompany opleiding Operational Auditing Archief Inspectie Aanbieder De Haagse Hogeschool Academie voor Masters Professional Courses Postadres: Postbus 13336 2501 EH Den Haag Bezoekadres: Johanna Westerdijkplein

Nadere informatie

ABN AMRO Siebel implementatie

ABN AMRO Siebel implementatie ABN AMRO Siebel implementatie Inez Donkers 12-10-2010 COO Private Banking NL Inez Donkers 12-10-2010 COO Private Banking NL Inez Donkers 12-10-2010 Agenda 1. Introductie ABN AMRO MeesPierson 2. Siebel

Nadere informatie

Coach van Onderwijsprofessionals

Coach van Onderwijsprofessionals Coach van Onderwijsprofessionals Door de vele externe ontwikkelingen, in combinatie met de wens van professionals in het onderwijs om zich te blijven ontwikkelen, is er een enorme behoefte aan begeleiding

Nadere informatie

Cursus Cardiovasculair risicomanagement; de diëtist als casemanager (NIEUW!!)

Cursus Cardiovasculair risicomanagement; de diëtist als casemanager (NIEUW!!) 29 oktober 2013 Cursus Cardiovasculair risicomanagement; de diëtist als casemanager (NIEUW!!) Bent u diëtist in de eerste lijn? En wilt u graag een stevige plek in de zorgketen cardiovasculair risicomanagement?

Nadere informatie

TCC Opleiding Programma RLDCLASS. 2008-2015 IWM Management B.V. IWM: The Knowledge Transfer Company. 2013 Worldclass Royalty Holding N.V.

TCC Opleiding Programma RLDCLASS. 2008-2015 IWM Management B.V. IWM: The Knowledge Transfer Company. 2013 Worldclass Royalty Holding N.V. TCC Opleiding Programma IWM: The Knowledge Transfer Company W RLDCLASS 2013 Worldclass Royalty Holding N.V. 2008-2015 IWM Management B.V. Inleiding De TCC praktijk opleiding leidt op voor de certificering

Nadere informatie

Krediet, Vermogen en Inkomensvoorziening

Krediet, Vermogen en Inkomensvoorziening Krediet, Vermogen en Inkomensvoorziening In deze opleiding ontwikkelt u algemene kennis van Krediet, Vermogen en Inkomensvoorziening. Dit praktijkgerichte programma is dan ook specifiek afgestemd op uw

Nadere informatie

MoP Foundation training

MoP Foundation training MoP Foundation training Tijdens onze MoP Foundation training maakt u op inspirerende wijze kennis met MoP en leert u MoP toepassen op uw eigen portfolio. Onder leiding van onze expert trainers wordt het

Nadere informatie

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR Verdiepingstraining Humor in professionele communicatie: focus op de mediator Introductie Wij definiëren humor in het professioneel communicatieproces

Nadere informatie

pakket op het werk pakket pakket extra mogelijkheden scans & metingen arbeidsomstandigheden info@hema-academie.nl, tel: 088-1410000

pakket op het werk pakket pakket extra mogelijkheden scans & metingen arbeidsomstandigheden info@hema-academie.nl, tel: 088-1410000 prijs abonnementen per medewerker per jaar academie is een online opleidingsinstituut voor profit en non-profitorganisaties. Bedrijven kunnen voor hun medewerkers opleidingsabonnementen afsluiten met diverse

Nadere informatie

Opleiding Gespecialiseerd Online Mediator. 1. Basisgegevens. 2. Inhoud. International ADR Register. 2.1. Doel van de opleiding:

Opleiding Gespecialiseerd Online Mediator. 1. Basisgegevens. 2. Inhoud. International ADR Register. 2.1. Doel van de opleiding: Page 1 of 6 Opleiding Gespecialiseerd Online Mediator 1. Basisgegevens Naam: Opleiding tot gespecialiseerd online mediator Uitvoering: Juripax B.V. Tijdsduur: ca. 25-30 gecombineerde klok-/contacturen,

Nadere informatie

Slim werken met de ipad

Slim werken met de ipad 7 april, 24 april en 21 mei 2015 - Utrecht Secretaresseworkshop Slim werken met de ipad Papierloos vergaderen, notuleren, presentaties maken en nog veel meer! Ook als incompany-training: info@infotraining.nl

Nadere informatie

Professional Trainer. Doelgroep

Professional Trainer. Doelgroep Professional Trainer De post-hbo opleiding Professional Trainer heeft tot doel begeleiders, adviseurs, trainers en (intern) opleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

Spreek tot de verbeelding

Spreek tot de verbeelding De beste training; spreken met PowerPoints Wegens succes!! Extra training op 20 september 2013 Unieke training pakt alle aspecten voor inspirerende presentaties Voor wie - Directeuren - Managers - Adviseurs

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016

Beleidsplan 2014-2016 Beleidsplan 2014-2016 Inhoudsopgave Missie S9ch9ng SAM Visie op de toekomst: meetbare doelen voor 2016 Bestuur en organisa9estructuur Reputa9e en communica9e: doelen voor 2016 Organisa9e en professionalisering:

Nadere informatie

De Kweekvijver. Opleiding Leiderschap

De Kweekvijver. Opleiding Leiderschap De Kweekvijver Opleiding Leiderschap Voor iedereen die werkt in het onderwijs en die zich verder wil bekwamen op het gebied van ambachtelijk en persoonlijk leiderschap. Dus ook voor jou. Een vijver vol

Nadere informatie

Servant Leadership Practitioner

Servant Leadership Practitioner Servant Leadership Practitioner Een 10-daagse training Servant Leadership voor leidinggevenden en professionals in dienstverlenende organisaties en beroepen Postbus 4 2060 AA Bloemendaal info@nivsl.nl

Nadere informatie

Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Algemeen Deze opleiding is erkend door de branche verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. De opleiding is gebaseerd

Nadere informatie

Informatiegids. Opleiding Coach MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers

Informatiegids. Opleiding Coach MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers Informatiegids Opleiding Coach MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Mr. H.E. (Harriëtte) van Luijken Mr. A.J.P.M. (Jan) Snoeijer A.P.M. (Arnold) Vanderlyde A. (André) Tolman, MFP H.F.M. (Henk)

Nadere informatie

24 november 2015 - Postillion Hotel Utrecht Bunnik. Supereffectief werken volgens de nieuwste digitale technieken! www.infotraining.

24 november 2015 - Postillion Hotel Utrecht Bunnik. Supereffectief werken volgens de nieuwste digitale technieken! www.infotraining. 24 november 2015 - Postillion Hotel Utrecht Bunnik Supereffectief werken volgens de nieuwste digitale technieken! www.infotraining.nl Digitaal werken geeft je vleugels! De digitale informatiestroom speelt

Nadere informatie

Business- en informatieanalyse (methoden en

Business- en informatieanalyse (methoden en De training 'Business- en informatieanalyse (methoden en ' geeft een compleet overzicht van het vakgebied informatieanalyse, de aanpak en de technieken. In de training wordt een combinatie van methoden

Nadere informatie

Studiegids 2015 Opleiding tot Coach

Studiegids 2015 Opleiding tot Coach Studiegids 2015 Opleiding tot Coach Basisjaar: Academisch Coach Inhoudsopgave Coachen... 3 Resultaat van de opleiding... 3 Doelgroep... 3 De Organisatie... 4 Onze Visie... 4 De Opleiding... 5 Opzet van

Nadere informatie

Marketing en Management HBO Bacheloropleiding

Marketing en Management HBO Bacheloropleiding Stichting opleidingen en Onderzoek in Suriname (SOOS) Page 1 INFORMATIEBROCHURE Marketing en Management HBO Bacheloropleiding Volledig afgestemd op de Surinaamse praktijk Titel van Bachelor of Business

Nadere informatie

Kennismanagement in de gehandicaptenzorg

Kennismanagement in de gehandicaptenzorg Masterclass 2015 Kennismanagement in de gehandicaptenzorg gedragsproblemen niet-aangeboren hersenletsel licht verstandelijke beperking doofblind kennis begeleidingsmethodieken Masterclass Kennismanagement

Nadere informatie

Onderzoeksplan thesis MMI

Onderzoeksplan thesis MMI Onderzoeksplan thesis MMI M.C. Loof 3 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Business/ICT Alignment 1 3 Alignment rond de meldkamers 1 4 Aanpak van het onderzoek 2 4.1 Startpunt van het onderzoek....................

Nadere informatie

Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport

Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport Inhoudsopgave GOopleidingen.nl/doelgroep-OF Office managers,secretariaatsmedewerkersen medewerkers office- enmanagementsupport

Nadere informatie