Opleiding)Mediation)in)Strafzaken) Geaccrediteerde)PE)7opleiding)) kwalificeerd)voor)verwijzing)door)de)rechtbank) )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding)Mediation)in)Strafzaken) Geaccrediteerde)PE)7opleiding)) kwalificeerd)voor)verwijzing)door)de)rechtbank) )"

Transcriptie

1 Informatiefolder- Opleiding)Mediation)in)Strafzaken) Geaccrediteerde)PE)7opleiding)) kwalificeerd)voor)verwijzing)door)de)rechtbank) ) CaleidoscoopLeertrajecten LeovanderWijdenstraat8 5463EHVeghel T F Onderdeel'BasculeGroep'BV' OpleidingMediationinStrafzakenPagina 1

2 Bestemediator, UwiltzichalsmediatorspecialiserenophetgebiedvanMediationinStrafzaken.Mediationin strafzakenisinnederlandeeninterventiediehetwerkveldzelfinontwikkelingbrengt.de mediationheeftimmersnietalleengevolgenvoordedirectbetrokkenen,maarookvoorde professionalsdieoperereninhet(strafrecht)systeemeromheen.deinteractietussendeze systemen geeftextradynamiekenmaaktmediationinstrafzakentoteenechtespecialisatie. TotnutoestellendeMediationbureausvandeRechtbankendiedoorverwijzennaarmediation instrafzakenalsbasisvereistedatdemediatorinstrafzakenvoldoetaandekwalificatiesvande beroepsverenigingzelf,geaccrediteerdisbijderaadvoorderechtsbijstandenminimaaleen erkendespecialisatieopleidingmediationinstrafzakenheeftgevolgd.despecialisatieopleiding vancaleidoscoopleertrajectenvoldoetaanditcriterium.dezevereistenkunnenuiteraardinde toekomstnogveranderen. DetrainersvanCaleidoscoopLeertrajectenwerkenvanuitdevisiedatconflicteneenbronvan vernieuwingzijnendaarmeedemotorvangroeienontwikkeling.voorpartijendieinconflict zijn,maarookvoordeprofessionalsdieerhunberoepvanhebbengemaakt,ofwillenmaken, omconflictentebegeleiden.dezevisiestoeltopeenbesefdatconflicteneennatuurlijke verschijningsvormzijnvanverschillenengeenuitzonderingssituatiezijndiezosnelmogelijk opgeruimdientteworden.hoevervelenddezesituatiesvaakookkunnenzijn.doorenin conflictsituatieswordtmenmeernogdaninanderesituatiesonderspanninggebracht. Daardoorwordterdikwijlseenberoepgedaanopvastepatronendieniettoereikendzijn.Om dieredenkangesteldwordendatjuistconflictsituatieseengoede,maartegelijkertijd ingewikkelde,mogelijkheidzijnomteleren.omdezepotentiëlevernieuwingenhetvermogen totlerentefaciliterendienteenprofessionalovermeertebeschikkendanenkeletrucsom oplossingsgerichteenconflicttelijftegaan. Eenconflictkenmerktzichnetalsonzehedendaagsesamenlevingalscomplexendynamisch, omdateenconflictletterlijkmetallessamenhangt.wijvindenhetdaarombelangrijkdatde benaderingvanhetconflictookaansluitopdezecomplexiteitendynamiek,enintegrerenden holistischis. Mediationbiedtconflicterendepartijenenmediatorsdemogelijkheidbijuitstektelerenvanen inconflict.sinds2003verzorgtcaleidoscoopleertrajectendoordemfnenadrerkende mediationopleidingenenisdeondernemingnauwbetrokkenbijdeontwikkelingvanmediation innederland.onzedriveismediationenmediatorsteontwikkelenenzobijtedragenaanhun professionalisering. HetdoelvandezefolderisuzovolledigmogelijkteinformerenoveronzeactueleopleidingsN mogelijkhedenophetgebiedvanmediationinstrafzaken.hetmediationveldisvoortdurendin ontwikkelingendatgeldtookvooronzeopleidingen.tijdensonzeinformatieavondenofineen persoonlijkgesprekverdiepenwegraagonzekennismaking,beantwoordenweuwvragenen onderzoekenwemetuwatvooruhetmeestpassendeopleidingstrajectis. OpleidingMediationinStrafzakenPagina 2

3 Inhoudsopgave Uitgangspunten+bij+de+opleiding+Mediation+in+Strafzaken Programma+en+inhoud+van+de+opleiding+Mediation+in+Strafzaken Hoofdlijnenvanhetprogramma...5 Dag1...5 Dag2...5 Dag3...5 Dag4...5 Dag5...5 Leermethoden+en+studiebelasting Voorbereiding...6 Trainingsaanpak...6 Studiebelasting...7 Trainers Prijs+van+de+Opleiding Overige+faciliteiten+tot+leren CoachingenStage...8 Locatiesenstartdata...8 Opleidingspunten...9 Aantaldeelnemers...9 CaleidoscoopHalfjaarbijeenkomsten...9 Vervolgopleidingen(PE) OpleidingMediationinStrafzakenPagina 3

4 + Uitgangspunten+bij+de+opleiding+Mediation+in+Strafzaken+ AlleopleidingenvanCaleidoscoopLeertrajectenkennenals rodedraad : Hoekunjehetjuiste conflictopeengoedemanieraangaan? Datbetekent: 1. Depersoonvandemediatoriszijnbelangrijksteinstrument.Deelnemersaanonze trajectenontwikkeleneenpersoonlijkevisieopconflictenenzijnzichervanbewusthoe zijzichverhoudentotconflicten.indezeopleidingverkennendedeelnemersdaarbijde bijzondere(psychologische)mechanismeninhet dadernslachtoffer Nparadigma,de dynamiekvanmediationindeschaduwvanhetstrafrechtdeensterkenormatieve ladingvandeopdezemaniergejuridiseerdeconflicten. 2. Conflictenuitenzichalscomplexedynamiekineeninteractiesysteem.Mediationbiedt bijuitstekdemogelijkheidtotduurzameveranderingdaarin.conflictenbiedenkansen om teleren,alsdatgebeurtineencontextwaarinverschillenertoedoenen bespreekbaarzijn.datstelthogeeisenaandeparticipantenenaanhunomgeving.bij mediationinstrafzakenwordtdecontextperdefinitiebeïnvloeddoordeinbrengvan opvattingenovermoraliteitendoorparticipantendienietaandemediationtafel plaatsnemen. 3. Conflictenkunneneenmotorvoorgroeienontwikkelingzijn;zebiedendemogelijkheid omdegeweldigekrachtvanverschillenteontdekkenentebenutten.diebenadering vraagtomhetaansprekeneninzettenvanleiderschapbijallebetrokkenen.inonze opleidingenwordenconflictendanookbovenalbenaderdalseen(zelf)sturingsn vraagstuk.deelnemerservarendebijzonderebenaderingenwatinstrafzakenkan vergen. 4. Mediationiseendiensteneendienstispaseendienstalsdiedoordeafnemerservanals zodanigervarenwordt.metanderewoorden:hetisookdeervaringvandebetrokkenen diedekwaliteitbepaalt.mediationkomttotstandininteractiemetpartijen.bij mediationinstrafzakenvergtookditaspectbijzonderecapaciteitenvandemediator, alleenalomdatdemediationsregelmatignietopinitiatiefvanpartijenstarten. 5. Deprofessionelemediatorinstrafzakenbeschiktoverdetheoretischebasiskennisen praktischevaardighedenvoorhetprofessioneelbegeleidenenafwikkelenvan (eenvoudige)strafzaken,inclusiefbasiskennisoverdespecifiekevereistendieaande vaststellingsovereenkomstinstrafzakenwordengesteld. Despecialisatieopleidingisgeaccrediteerddoor:MfNenADR DemediationopleidingenvanCaleidoscoopLeertrajectenwordenverzorgdinVeghel,Assen, AlkmaarenGarderen.Deactueledataenlocatiegegevensvindtuviawww.caleidoscoop.nu. OpleidingMediationinStrafzakenPagina 4

5 OpleidingMediationinStrafzakenPagina 5 + Programma+en+inhoud+van+de+opleiding+Mediation+in+Strafzaken+ Hoofdlijnen+van+het+programma+ Devolgendeonderwerpenvormendehooflijnvanhetprogrammavandeopleidingmediationin Strafzaken. Dag+1+ Contextvanmediationinstrafzaken Perspectiefopconflictenmediation Mediationinstrafzakenontstaanenontwikkeling Conflicten,hundynamiekenanalyse Persoonlijkperspectiefopconflict,mediationenStrafrecht Dag+2+ IntakeenvoorbereidingbijMediationinStrafzaken BetrokkenenbijMediationinStrafzaken HoofdlijnenvanStrafrechtenStrafvordering BasisbeginselenvanMediationinStrafzaken MediationovereenkomstbijMediationinStrafzaken Dag+3+ MediationprocesbijMediationinStrafzaken Zelfsturingenzelforganisatie,centralethema sbijmediationinstrafzaken Ernstigeescalatieendeaanpakdaarbij Schaamte,agressieencultuur Slachtofferschap Dag+4+ Daderschap DocumentenenhunplaatsinStrafrechtenhetmediationproces Politieenmediation StrafrechtenStrafvorderingverdieping Vaststellingsovereenkomst ActueleontwikkelingenenstandvanzakenmediationinStrafzaken Dag+5+ GesprekkenmetfunctionarisseninhetStrafrechtsysteem Strafrechtenmediationindepraktijk Reflectieopheteigenleerproces Leermethoden+en+studiebelasting+ CaleidoscoopLeertrajectenzetinoppersoonlijkeontwikkeling,reflectieenzelfkennis,waarN doorbruikbare(latente)kwaliteitendiemensenhebbennaarbovenkomen.dezekwaliteiten wordenzichtbaardoor,naastinstrumentelekennisenvaardigheden,ookaandachttegevenaan hetfunctioneelmakenvanmensgerichtheidnaarjezelfennaaranderen.zekerbijditleertraject isdeinzetvandepersoonenhetleiderschapvandemediatorzelfeencentraalthema.

6 Voorbereiding Nainschrijvingontvangtelkedeelnemereenvragenlijstaandehandwaarvandedeelnemerde leerdoelenenmotivatieexpliciteren.hiernakanvoorafgaandaandetrainingeenaanvullend intakegesprekvolgen.voordezespecialisatieishetbelangrijkdatdedeelnemerreflecteertop deeigenopvattingenoverstrafrechtendebetekenisvanthema salsschuld,schaamteen verzoening. Dezespecialisatieopleidingvergtvandedeelnemereenactieveinzet,zelfstudie,veldwerken voorbereiding. Uiterlijktweewekenvooraanvangvandeopleidingontvangendedeelnemershetvolgende materiaal: N Hethandboek MediationinStrafzaken,JannyDierx,AnnekevanHoek(red.),SduUitgevers, 2012; N HetCaleidoscoopvisiestukvoordesyllabus MediationinStrafzaken ; N DeInitiatiefnota34093vanTweedeKamerlidJeroenRecourtovertoepassingvan herstelbemiddelinginhetstrafrecht. Hetisdebedoelingdatdedeelnemersvooraanvangvandeeerstetrainingsdageen huiswerkopdrachtmakenenminimaalhoofdstuk7vanhethandboekmediationinstrafzaken lezen.daarnaastishetdebedoelingdatdedeelnemershunleervragenvoordeopleiding voorbereidenendezetijdensdeopleidingvoortdurendbijstellen. Vandedeelnemerswordtverwachtdatzijtussendeopleidingsblokkenhuiswerkopdrachten uitvoeren.dezeopdrachtengaanoverhetbestuderenvandeliteratuur,hetuitvoerenvan praktijkopdrachtenenhetverkennenentoepassenvanaangeleerdeconceptenenvaardigheden indeeigenpraktijk.daarnaastiseenbezoekaanenreflectieopeenstrafrechtzittingvande rechtbankeenverplichtonderdeelvandeopleiding Trainingsaanpak Detrainingsdagenzijnzoopgebouwddatdeelnemersmeteenvanafdeeersteopleidingsdag wordenmeegenomenindepraktijkvanmediationinstrafzaken.detheoriewordtgefaseerd behandeldinovereenstemmingmetdefaseringvanmediationinstrafzakenindepraktijk.voor deoefeningenwordtzoveelmogelijkaangeslotenbijdepraktijkvandedeelnemersende actuelepraktijkvanmediationinstrafzaken.daarbijputtendetrainersuithuneigen mediationpraktijk. Opdezemanierwordtdetheoriemetbehulpvanoefeningenmeteeninpraktijkgebracht.Eris sprakevaneenoplopendemoeilijkheidsgraad,vandeoefeningen.dedeelnemerskomentijdens despecialisatieinaanrakingmetprofessionalsuithetveldvanhetstrafrecht,zoalspolitie, advocatuur,openbaarministerieenderechterlijkemacht. OpleidingMediationinStrafzakenPagina 6

7 Tijdensennadeoefeningenontvangendedeelnemersfeedbackvandetrainersenvanelkaar. Tijdensdetrainingwordtgebruikgemaaktvandevolgendeleermethoden: presentaties; oefeningendialoog reflectie interviewing; onderwijsleergesprekken,rollenspellen,(demonstratie)video s; huiswerkopdrachtenenveldwerk; conflictanalyse; ontmoetingenmetprofessionalsengastdocentenuitdestrafrechtpraktijk. Dedeelnemerswordteendigitaleleeromgevinggeboden,waartoezijtoteenjaarnaafronding vandeopleidingtoeganghebben.dezedigitaleleeromgevingbiedteenplatformvoorintervisie, toegangtotoefenmateriaaleneenbibliotheekmetinformatieennaslagwerk.deelnemers kunnendaarookinstructievideo sbekijkenendevideonopnamendie(indienvantoepassing) tijdensdeopleidingvandeoefeningenenrollenspelenwordengemaakt,terugzienen analyserenvoorheteigenleerproces.+ Studiebelasting+ Alsvuistregelgeldtvoordestudiebelasting1:1,datwilzeggen:voorelkcontactuurgeldtook eenuurzelfstudie.deopleidingbestaatuit5trainingsdagen,dieelk8contacturenhebben. Daarnaastzijndehuiswerkopdrachtenverplicht.Ookmakendedeelnemersobservatieverslagen en/ofvoereninterviewsuit.allesbijelkaarkomtditneeropeenstudiebelastingvanongeveer 40uur.Ditiseenindicatie,dedaadwerkelijkbelastingisafhankelijkvandeervaring, persoonlijkevaardigheidenachtergrondvaniederedeelnemer. Iederedeelnemerontvangtnaafloopvandetrainingeenpersoonlijkeobservatievandetrainers opbasisvanhettijdensdetrainingwaargenomenindividueleleerproces. Trainers DeopleidingMediationinStrafzakenwordtverzorgddoordriedocenten,metruimeervaringals MfNNregistermediator,training,coachingenadvies.Alledriezijnzevanafheteerstuur betrokkenbijdepilotsmediationnaaststrafrechtvanhetministerievanveiligheid&justitie.ze beschikkenoverruimeervaringalstrainerenmediatorinstrafzaken. mr.jannydierx drs.jentbijlsma BasDellemanMALLM DaarnaastzijnergastdocentenvandeNationalePolitie,deadvocatuur,hetOpenbaarMinisterie en/ofderechterlijkemacht. Uitgebreideinformatieoverdetrainersvindtuoponzewebsitewww.caleidoscoop.nu. OpleidingMediationinStrafzakenPagina 7

8 + Prijs+van+de+Opleiding+ DeprijsvoordeelnameaandeopleidingMediationinStrafzakenbedraagt 2.650,N. Degenoemdeopleidingsprijsisinclusiefstudiemateriaal, boekenenverblijfskosten. Verblijfskostenbestaanuitkoffie,thee,water,eendagelijkseluncheneensnacktegenheteinde vandedag.dekostenvooreventueleovernachtingzijnnietindeprijsbegrepen.indiengewenst kanopelkelocatieovernachtinggeregeldworden. Deopleidingskostenzijnvrijgesteldvanbtw. Overige+faciliteiten+tot+leren+ Coaching+en+Stage+ CaleidoscoopLeertrajectenbiedtbinnendeBasculeGroepdemogelijkheidaanstartende mediatorspraktijkervaringoptedoenentewerkenaanhunberoepsontwikkeling.onzepraktijk enervaringstellenwijbeschikbaarvoorstage,conmediation,coachingenintervisie. Opverzoekvaneendeelnemeris,zoweltijdensdeopleidingalsnaafrondingdaarvan,coaching enbegeleidingopmaatmogelijk.dezecoachingkangerichtzijnoppersoonlijkeontwikkeling vandemediator,opvakgerichteontwikkelingofbegeleidingbijdestartenopbouwvandeeigen praktijk,ofeenprojectbinnendewerkkring. Daarnaastbiedenwedemogelijkheideenintervisiegroeptestartenen/oftebegeleiden. De kostenvoorcoachingenbegeleidingvanintervisiebedragen 175,Nperuur.Decoachingen intervisiekunnenplaatshebbenoponskantoorinveghel,alkmaarofassenenookbijuop locatie. Tenslottebestaatdemogelijkheidtoteenstagetrajectdatbestaatuitdeelnameintenminste3 mediations,intervisieencoaching.eenvolledigebeschrijvingistevindenop ,N,excl.btw. Specifiekophetterreinvanmediationinstrafzakenisditaanbodnoginontwikkeling.Alsuhier meerinformatieoverwilt,kuntucontactmetonsopnemen. Locaties+en+startdata+ UstartophetdoorugekozenmomentopeenvandevestigingsplaatsenvanBasculeGroepofop eenvestigingsplaatsvaneenanderemetonssamenwerkendemediationorganisaties,zoveel mogelijkinuwomgeving.binnendezemediationpraktijkwordtbekeken,welk mediationtrajectpastbijuwleervraag. Erkenning AlscoNmediatorkuntudeuitgevoerdemediationlatenregistrerenbijdeMfN.Hiermeekuntu invullinggevenaanhetverplichteaantalpraktijkuren,vereistvoorregistratiebijdemfn.ook bestaatdemogelijkheidpenpuntenaantevragen. OpleidingMediationinStrafzakenPagina 8

9 Kosten DekostenvoorcoNmediationbedragen 385,,excl.btw.Mochtblijkendat eenmediationkorterduurtdan3gesprekken,danheefturechtopeennieuwematch. ' Opleidingspunten+ Inveelberoepsgroepenissprakevanverplichtepermanenteeducatie.Caleidoscoopiseendoor demfnenadrerkendopleidingsinstituutenbiedtudoordezeinstantieserkendeopleidingen. VoordemeesteberoepsgroepenishetmogelijkvoordooronsverzorgdeopleidingenPENpunten teverkrijgen. Wijzijnugraagvandienstbijhetverkrijgenofaanvragenvanopleidingspunten.Neemtu daarovercontactopmetonssecretariaat. Aantal+deelnemers Onzetrainingsgroepenzijnklein,datwilzeggenminimaal6enmaximaal12deelnemers. Groepenvanaf8deelnemerswordenaltijddoortweetrainersbegeleid.Daardoorisermaximaal ruimtevoorpersoonlijkeaandachtenintensievebegeleiding. Debijonzeopleidingenbetrokken trainershebbenruimeervaringindeeigenmediationpraktijkenophetgebiedvantrainenen opleiden.zijstaanborgvoorpraktijkgerichtheideneenveiligeomgevingensfeer,waardoor lerenenontwikkelenmaximaalmogelijkgemaaktwordt. Mogelijkheden+na+afloop+van+de+opleiding+ NaastdeopleidingMediatorinStrafzaken,biedtCaleidoscoopLeertrajectenudiverse mogelijkhedenvooruwontwikkelingalsmediator. Wijhechtenveelwaardeaaneenrelatiemetuenondernemenverschillendeactiviteitenomdat vooruinteressanttemaken. Caleidoscoop+Halfjaarbijeenkomsten+ TweemaalperjaarorganiseertCaleidoscoopLeertrajectenvoor(oudN)deelnemersaanhaar opleidingeneennetwerkbijeenkomstopalleopleidingslocaties. Tijdensdebijeenkomstkomenopverschillendemanierenactuelethema sinmediationaande orde.daarnaastisergelegenheidtotkennismakingenuitwisselingvanwetenswaardigheden. Dezegoedbezochtebijeenkomstenbiedendedeelnemersdemogelijkheidkennisenhun netwerkteactualiseren. DezebijeenkomstzijnvoordedeelnemerskosteloosenleverenbijdeMfN3PENpuntenop. Vervolgopleidingen+(PE)+ Naafrondingvandebasisopleidingtotmediatoreninschrijvinginhetregisterontstaatde verplichtingdekennisenvaardighedenoppeiltehoudendoormiddelvanpermanente Educatie.Daarnaasthebbenveelmediatorsdebehoefte,nadatzijhunpraktijkrichtinghebben gegeven,hunkennisenvaardighedenteverbredenenteverdiepen. OpleidingMediationinStrafzakenPagina 9

10 OpleidingMediationinStrafzakenPagina 10 CaleidoscoopLeertrajectenkenteenbreedaanbodvanopleidingendiedaarinvoorzien. Opgebiedvanspecialisatie: SpecialisatieopleidingFamiliemediation SpecialisatieArbeidNenorganisatiemediation SpecialisatieMediationenoverheid Erbestaandaarnaastverschillendeopleidingendievoorzieninverdiepingvandekennis, vaardighedenenhoudingvandemediator. Sturingendynamiek;dilemma sofkrachtvandemediator) Lereninenvanconflicten) Verdiepingmediationvaardighedenentechnieken Juridischevaardighedenvoormediators AlimentatierekeneninmediationmetAlibox UpdateworkshopsFamiliemediation Rouwverwerkingenconflict Leiderschapenconflict Systeemdenkenbijconflictenenmediation Vanafoktober2015komendevolgendeverdiepingsmodulesvoorMediationinStrafzaken beschikbaar: Lezen,interpreterenenpassendgebruikmakenvanjustitiëleinformatievoorde mediatorinstrafzaken. Devaststellingsovereenkomstbijcomplexezakenenomgaanmetschadebijmediation instrafzaken(voorgevorderden). CultureleaspectenbijMediationinStrafzaken MediationinStrafzaken:PRenMedia Uitgebreideinformatieoverdezeopleidingenvindtuopwww.caleidoscoop.nu.) CaleidoscoopLeertrajectenisonderdeelvanBasculeGroepBVmetvestigingenin: Veghel :LeovanderWeijdenstraat8,5461EHVeghel,T(0413) Assen :DeDrentseZaak,Beilerstraat24,9401PLAssen,T(088) Alkmaar :Mediationhuis,Baangracht2,1811DCAlkmaar,T(088)

Specialisatieopleiding.Familiemediation...!

Specialisatieopleiding.Familiemediation...! Informatiefolder Specialisatieopleiding.Familiemediation... MfN%geaccrediteerdeopleiding CaleidoscoopLeertrajecten1LeovanderWeijdenstraat8,15461EHVeghel T(0413)321783 F(0848)368056 www.caleidoscoop.nu1einfo@caleidoscoop.nu

Nadere informatie

Opleiding Arbeids- en Organisatiemediation Erkend PE- aanbod

Opleiding Arbeids- en Organisatiemediation Erkend PE- aanbod Informatiefolder Opleiding Arbeids- en Organisatiemediation Erkend PE- aanbod Caleidoscoop Leertrajecten - Leo van der Weijdenstraat 8-5461 EH Veghel T (0413) 32 17 83 F (0848) 36 80 56 www.caleidoscoop.nu

Nadere informatie

Mediation voor Professionals

Mediation voor Professionals Informatiefolder Mediation voor Professionals Erkende Basisopleiding tot mediator Caleidoscoop Leertrajecten - Hoogstraat 8 5462 CX Veghel T. 0413 321783 F. 0848 368056 www.caleidoscoop.nu - E. info@caleidoscoop.nu

Nadere informatie

Coachen voor professionals

Coachen voor professionals Informatiefolder Coachen voor professionals Coaching opleidingen geïnspireerd op Generatief Leiderschap Caleidoscoop Leertrajecten Leo van der Weijdenstraat 8 5461 EH Veghel T. 0413 321783 F. 0848 368056

Nadere informatie

Specialisatie opleiding Familiemediation

Specialisatie opleiding Familiemediation Informatiefolder Specialisatie opleiding Familiemediation MfN geaccrediteerde opleiding Caleidoscoop Leertrajecten Hoogstraat 8 5462 CX Veghel T. 0413 321783 F. 0848 368056 www.caleidoscoop.nu E. info@caleidoscoop.nu

Nadere informatie

OPLEIDING MEDIATOR IN STRAFZAKEN. Specialisatie voor MfN-geregistreerde mediators

OPLEIDING MEDIATOR IN STRAFZAKEN. Specialisatie voor MfN-geregistreerde mediators OPLEIDING MEDIATOR IN STRAFZAKEN Specialisatie voor MfN-geregistreerde mediators Mediator in Strafzaken (specialisatie) Inleiding In februari 2017 steunde de Tweede Kamer twee moties die de verdere landelijke

Nadere informatie

Handleiding rekenmodel t.b.v. accreditering en certificeren van opleidingen en het registreren van HBO-jeugdzorgwerkers

Handleiding rekenmodel t.b.v. accreditering en certificeren van opleidingen en het registreren van HBO-jeugdzorgwerkers Handleiding rekenmodel t.b.v. accreditering en certificeren van opleidingen en het registreren van HBO-jeugdzorgwerkers Dit document is geschreven in het kader van het implementatieplan Professionalisering

Nadere informatie

Coachen voor professionals

Coachen voor professionals Informatiefolder Coachen voor professionals Coach opleidingen geïnspireerd op Generatief Leiderschap Caleidoscoop Leertrajecten Leo van der Weijdenstraat 8 5461 EH Veghel T. 0413 321783 F. 0848 368056

Nadere informatie

KONINKLIJKE U.D. 1875

KONINKLIJKE U.D. 1875 Wie is wie? KONINKLIJKE U.D. 1875 Trainers/leiders Kon. UD Jeugd Naam Functie Straat Postcode / Plaats Telefoon Emailadres trainer A1 Ass. trainer A1 Leider A1 Trainer MA1 Leidster MA1 Trainer B1 Leider

Nadere informatie

Handleiding in kaart brengen opleidingen

Handleiding in kaart brengen opleidingen Handleiding in kaart brengen opleidingen Dit document is geschreven in het kader van het implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg en is te downloaden via www.professionaliseringjeugdzorg.nl Stichting

Nadere informatie

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS MEDIATION VOOR PROFESSIONALS Basisopleiding tot mediator Zuid-Nederland Erkend door NMI en Int. ADR register Mediation als sturingsinstrument De dynamiek en complexiteit in organisaties en samenleving

Nadere informatie

Inleiding 2. Rubriek A: Vakkennis 3. Rubriek B: Bijdrage Vakontwikkeling 4. Rubriek C: Publicaties 5. Rubriek D: Case Study 6

Inleiding 2. Rubriek A: Vakkennis 3. Rubriek B: Bijdrage Vakontwikkeling 4. Rubriek C: Publicaties 5. Rubriek D: Case Study 6 Handleiding aanmelding activiteiten Permanente Educatie voor geregistreerde Gerechtelijke Deskundigen Inleiding 2 Rubriek A: Vakkennis 3 Rubriek B: Bijdrage Vakontwikkeling 4 Rubriek C: Publicaties 5 Rubriek

Nadere informatie

MFN-REGISTRATIEBLOK: THEORIE EN ASSESSMENT. Verdiepingstraining

MFN-REGISTRATIEBLOK: THEORIE EN ASSESSMENT. Verdiepingstraining MFN-REGISTRATIEBLOK: THEORIE EN ASSESSMENT Verdiepingstraining MFN-REGISTRATIEBLOK: THEORIE EN ASSESSMENT Introductie Dit blok is een vervolg op de 6-daagse Basisopleiding tot Mediator van Merlijn. Het

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) HOGESCHOOL INHOLLAND Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende

Nadere informatie

Mediationopleidingen in Drenthe

Mediationopleidingen in Drenthe Mediationopleidingen in Drenthe Geaccrediteerde Specialisatie Familiemediatior 2.380,- * BTW VRIJGESTELD * prijs met 300,00 Early Bird-korting, welke geldt bij inschrijving tot 1 maand voor aanvang van

Nadere informatie

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS MEDIATION VOOR PROFESSIONALS Basisopleiding tot mediator West-Nederland Erkend door NMI en Int. ADR register Mediation als sturingsinstrument De dynamiek en complexiteit in organisaties en samenleving

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 27. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/77

Nieuwsbrief NRGD. Editie 27. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/77 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 27 VULLING REGISTER VORDERT GESTAAG! / 2 NOVEMBER 2011 In deze editie: De vulling van het register

Nadere informatie

Waar het beste van twee werelden bij elkaar komt

Waar het beste van twee werelden bij elkaar komt Waar het beste van twee werelden bij elkaar komt Samenwerking tussen de VNG Academie en SPV staat garant voor de professionalisering van het BOA onderwijs VNG Academie en Politie Vorming Centrum hebben

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Professionalisering Beroepsbevolking ; uw bijdrage? Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao Bijeenkomst Decanen 13 november 2013

Professionalisering Beroepsbevolking ; uw bijdrage? Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao Bijeenkomst Decanen 13 november 2013 Professionalisering Beroepsbevolking ; uw bijdrage? Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao Bijeenkomst Decanen 13 november 2013 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao Afstemming

Nadere informatie

Workshop In lijn brengen van opleidingsaanbod 1

Workshop In lijn brengen van opleidingsaanbod 1 Workshop In lijn brengen van opleidingsaanbod 1 1 Dit document is geschreven in het kader van het Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg en is te downloaden via www.professionaliseringjeugdzorg.nl.

Nadere informatie

Uw drijfveren. Congres Geen getob aan de top 29 mei 2012. Lineke Bos (Besturenraad) Steven Hoyer (Besturenraad Astrid Oostrom (Management Drives)

Uw drijfveren. Congres Geen getob aan de top 29 mei 2012. Lineke Bos (Besturenraad) Steven Hoyer (Besturenraad Astrid Oostrom (Management Drives) Uw drijfveren Congres Geen getob aan de top 29 mei 2012 Lineke Bos (Besturenraad) Steven Hoyer (Besturenraad Astrid Oostrom (Management Drives) Management Drives en Onderwijs Management Drives meet drijfveren

Nadere informatie

MfN-vragenlijst. Mediatorsfederatie Nederland. Datum vragenlijst: 24 mei juni Bijlage 2

MfN-vragenlijst. Mediatorsfederatie Nederland. Datum vragenlijst: 24 mei juni Bijlage 2 MfN-vragenlijst Mediatorsfederatie Nederland Datum vragenlijst: 24 mei 2016 21 juni 2016 Bijlage 2 Inleiding Mediation is sterk in ontwikkeling en staat volop in de belangstelling. De Mediatorsfederatie

Nadere informatie

OViN%symposium,2015,

OViN%symposium,2015, OViN%symposium2015 CarelvanderLippe Donderdag12februari2015NWO%gebouwDenHaag Programma 12.00%13.00 Inloopmetlunch 13.00%13.15 InleidingdoorJosSchiepers(CentraalBureauvoordeStatistiek) dagvoorzitter 13.15%14.45

Nadere informatie

Leerlandschap voor leidinggevenden

Leerlandschap voor leidinggevenden Leerlandschap voor leidinggevenden In het Leerlandschap voor leidinggevenden kiest u in overleg met een persoonlijk begeleider de professionaliseringsactiviteiten die bij u passen. Via Vinci Academy zorgt

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Rio-opleiding. Voorfase programma. Toelichting programma. Datum voortgangs en zelfevaluatiegesprekken tijdens de voorfase

Rio-opleiding. Voorfase programma. Toelichting programma. Datum voortgangs en zelfevaluatiegesprekken tijdens de voorfase Rio-opleiding Voorfase programma Voor rio s die starten aan de Rio-opleiding op 2 oktober 2017 Toelichting programma Toelichting programma voorfase De voorfase voor de Rio-lichting die start in oktober

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 Secretariaat: Klokkegat 26 6741 EL LUNTEREN info@nffi.nl www.nffi.nl 1. Inleiding Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 De in het register van de

Nadere informatie

TYPE A. Siemens apparatuur. Keuze werkblad afwerking. Quooker. Uw Leicht keuken compleet met:

TYPE A. Siemens apparatuur. Keuze werkblad afwerking. Quooker. Uw Leicht keuken compleet met: KEUKEN PRESENTATIES TYPE A TYPE B TYPE C TYPE D TYPE E TYPE F TYPE G TYPE H TYPE I TYPE J Gaggenau apparatuur - Koffie automaat TYPE K Gaggenau apparatuur Wijnklimaatkast TYPE L Gaggenau apparatuur Wijnklimaatkast

Nadere informatie

Een EEG-onderzoek naar de verwerking van gesproken taal bij volwassenen met ASS

Een EEG-onderzoek naar de verwerking van gesproken taal bij volwassenen met ASS Inhoudsopgave p. Een EEG-onderzoek naar de verwerking van gesproken taal bij volwassenen met ASS Inleiding 2 Wie kunnen er mee doen? 2 Achtergrond 3 Het verloop van het EEG-onderzoek 4 Studiedoel 5 Wat

Nadere informatie

MEDIATOR IN DE MARKT: ONDERNEMEN MET HART EN ZIEL. Vaardigheidstraining

MEDIATOR IN DE MARKT: ONDERNEMEN MET HART EN ZIEL. Vaardigheidstraining MEDIATOR IN DE MARKT: ONDERNEMEN MET HART EN ZIEL Vaardigheidstraining Mediator in de Markt: Ondernemen met hart en ziel Introductie Je bent mediator. Je bent enthousiast, gemotiveerd en kundig. Maar nu?

Nadere informatie

Training Kunskapsskolan Basis

Training Kunskapsskolan Basis Training Kunskapsskolan Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren

Nadere informatie

- De deelnemers hebben kennis over de verschillende rollen die je in de communicatie met anderen speelt;

- De deelnemers hebben kennis over de verschillende rollen die je in de communicatie met anderen speelt; 1. Eendaagse training gesprekstraining voor leidinggevenden Deze training is een echte opfris training, bedoeld voor mensen uit het onderwijs die al ooit eens eerder een training hebben gevolgd over gespreksvaardigheden

Nadere informatie

Opleiding Leesconsulent mbo

Opleiding Leesconsulent mbo Opleiding Leesconsulent mbo Voor bibliothecarissen werkzaam in de Bibliotheek op school als leesconsulent. Profiel De opleiding Leesconsulent is voor medewerkers die in de basisscholen met de Bibliotheek

Nadere informatie

Taalonderwijs aan dyslectische kinderen

Taalonderwijs aan dyslectische kinderen Taalonderwijs aan dyslectische kinderen De leergang Taalonderwijs aan dyslectische kinderen heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 29. pagina 1 van 6. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/79

Nieuwsbrief NRGD. Editie 29. pagina 1 van 6. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/79 pagina 1 van 6 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 29 STAND VAN ZAKEN REGISTER: 426 AANVRAGEN / 15 MAART 2012 1. Stand van zaken register: 426 aanvragen

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Beroepsopleiding Fondsenwerving B

Beroepsopleiding Fondsenwerving B Beroepsopleiding Fondsenwerving B Opbouw en indeling van de opleiding De stichting Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving (ISF) verzorgt al sinds 1994 opleidingen en workshops, symposia en seminars

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Het college van afgevaardigden van de Nederlandse orde van advocaten,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Het college van afgevaardigden van de Nederlandse orde van advocaten, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46207 21 december 2015 Besluit van het college van afgevaardigden van 2 december 2015 houdende wijziging van de Verordening

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING PROJECTMANAGEMENT]

[STUDIEHANDLEIDING PROJECTMANAGEMENT] 2014/2015 ROC van Amsterdam Projectmanagement Schooljaar 2014/2015; Joerie Smit [STUDIEHANDLEIDING PROJECTMANAGEMENT] Een project draaien kunnen velen. Er één managen is een kunst Inleiding Een project

Nadere informatie

Masteropleiding Enneagramtype-interview

Masteropleiding Enneagramtype-interview Masteropleiding Enneagramtype-interview Wil je effectiever mensen begeleiden of een betere samenwerking stimuleren? Wil je het Enneagramtype kunnen bepalen van je collega, medewerker of cliënt? Of wil

Nadere informatie

Assessment Basisbekwaam Afsluiter van de inductiefase van startbekwaam naar basisbekwaam

Assessment Basisbekwaam Afsluiter van de inductiefase van startbekwaam naar basisbekwaam Assessment Basisbekwaam Afsluiter van de inductiefase van startbekwaam naar basisbekwaam Uitwerking assessmentproduct van het deelproject C startende leerkracht van project Versterken Samenwerken door

Nadere informatie

Maar helaas. Die meerwaarde komt niet vanzelf, want: Voorkeur voor zelfde Last van cultuur- en taalverschil Verblind door beelden en verwachtingen

Maar helaas. Die meerwaarde komt niet vanzelf, want: Voorkeur voor zelfde Last van cultuur- en taalverschil Verblind door beelden en verwachtingen Sjiera de Vries Diversiteit Meer creativiteit Meer flexibiliteit Meer plezier in het werk Bredere visie Beter aansluiten op wensen afzetmarkt/cliënten Leerzaam en inspirerend Veel organisaties streven

Nadere informatie

De Kweekvijver. Opleiding Leiderschap

De Kweekvijver. Opleiding Leiderschap De Kweekvijver Opleiding Leiderschap Voor iedereen die werkt in het onderwijs en die zich verder wil bekwamen op het gebied van ambachtelijk en persoonlijk leiderschap. Dus ook voor jou. Een vijver vol

Nadere informatie

Cursus Bloedglucoseregulatie bij intensieve insulinetherapie Cursus Directe Toegankelijkheid Dietetiek (DTD)

Cursus Bloedglucoseregulatie bij intensieve insulinetherapie Cursus Directe Toegankelijkheid Dietetiek (DTD) Cursus Bloedglucoseregulatie bij intensieve insulinetherapie Bent u diëtist en heeft u de basiscursus Voeding en diabetes gevolgd? Tijdens deze vervolgcursus bij HAN VDO gaat u dieper in op de diëtetiek

Nadere informatie

SPECIALISATIEOPLEIDING MEDIATION IN STRAFZAKEN (18 PE) specialisatietraining

SPECIALISATIEOPLEIDING MEDIATION IN STRAFZAKEN (18 PE) specialisatietraining SPECIALISATIEOPLEIDING MEDIATION IN STRAFZAKEN (18 PE) specialisatietraining Specialisatieopleiding Mediation in Strafzaken Introductie Dit najaar start bij Merlijn een driedaagse opleiding Mediation in

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 Postbus 52080 2505 CB s-gravenhage T: 085 2733 777 E: bestuur@lrgd.nl www.lrgd.nl Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 1. Inleiding De in het register

Nadere informatie

Geef me de 5 helpt je op weg

Geef me de 5 helpt je op weg Geef me de 5 helpt je op weg Deze 4 daagse cursus wordt aangeboden op de volgende data: Cursuscode Locatie Regulier of gericht op CASS & verstandelijke data CAHE-R-0814 Deventer Regulier 27-08-2014 28-08-2014

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Sociaal-cultureel werk. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Sociaal-cultureel werk. Lestijden 40 ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Graduaat

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) STENDEN HOGESCHOOL Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende

Nadere informatie

1. Human Factor Management Training... 4 1.1 Doel HFM... 4 1.2 Doel training... 4 1.3 Doelgroep... 4 1.4 Duur... 4 1.5 Inhoud... 4

1. Human Factor Management Training... 4 1.1 Doel HFM... 4 1.2 Doel training... 4 1.3 Doelgroep... 4 1.4 Duur... 4 1.5 Inhoud... 4 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Human Factor Management Training... 4 1.1 Doel HFM... 4 1.2 Doel training... 4 1.3 Doelgroep... 4 1.4 Duur... 4 1. Inhoud... 4 2. Lessen... 2.1 Onderwerpen... 2.2 Lesmateriaal...

Nadere informatie

Hierbij vinden jullie de TEAMINDELINGEN bijgewerkt tot en met maandag 9 maart 2009.

Hierbij vinden jullie de TEAMINDELINGEN bijgewerkt tot en met maandag 9 maart 2009. HierbijvindenjulliedeTEAMINDELINGENbijgewerkttotenmetmaandag 9maart2009. BoudewijndeGeer(TechnischJeugdcoördinator) E mail:bdg@graafwillem.nl Mobiel:06 48108843 GRAAFWILLEMIIVACA1 SELECTIE HalilBagci/RuudBierens/CoenBloembergen/PaulBollerman(ke)/SjorsBuis/Tom

Nadere informatie

Afsluiting schooljaar

Afsluiting schooljaar Afsluiting schooljaar 2016-2017 Wijzigingen voorbehouden wk datum activiteit 25 Ma 19 juni Centraal Examen 2 e tijdvak (t/m 22 juni) Taaldorp Duits voor alle derde klassen (lln uit 5A helpen hierbij) Di

Nadere informatie

Dr. Jan van den Braak Dr. Frank van Ree

Dr. Jan van den Braak Dr. Frank van Ree Dr. Jan van den Braak Dr. Frank van Ree 1 Leidinggeven in relatie tot het nieuwe werken. Welkom: Namens AiC-Nederland VOF, nodigen wij u uit om deel te nemen aan dit unieke programma. De Leergang zingevingsgericht

Nadere informatie

Training KED-Coach Basis

Training KED-Coach Basis Training KED-Coach Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

Ouderbijeenkomst damesselectie De Halter en Turnlust. 30 juni 2010

Ouderbijeenkomst damesselectie De Halter en Turnlust. 30 juni 2010 Ouderbijeenkomst damesselectie De Halter en Turnlust 30 juni 2010 Agenda 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Evaluatie seizoen 2009-2010 4. Financiële gegevens De Halter 5. Financiële gegevens Turnlust

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Vrijwillige inzet in de Gemeente Haarlem. Aanpak verbeteren vrijwilligersbeleid & samenwerking cliënt-vrijwilliger-zorgprofessional

Vrijwillige inzet in de Gemeente Haarlem. Aanpak verbeteren vrijwilligersbeleid & samenwerking cliënt-vrijwilliger-zorgprofessional Vrijwillige inzet in de Gemeente Haarlem Aanpak verbeteren vrijwilligersbeleid & samenwerking cliënt-vrijwilliger-zorgprofessional Tijdvak 2015-2016 Organisatie: samen Voor Betere Zorg (VBZ) Auteurs: Marion

Nadere informatie

Slim werken met de ipad

Slim werken met de ipad 12 november / 25 november 2015 - Postillion Hotel Utrecht Bunnik Secretaresseworkshop Slim werken met de ipad Papierloos vergaderen, notuleren, presentaties maken en nog veel meer! Ook als incompany-training:

Nadere informatie

Cursus Cardiovasculair risicomanagement; de diëtist als casemanager (NIEUW!!)

Cursus Cardiovasculair risicomanagement; de diëtist als casemanager (NIEUW!!) 29 oktober 2013 Cursus Cardiovasculair risicomanagement; de diëtist als casemanager (NIEUW!!) Bent u diëtist in de eerste lijn? En wilt u graag een stevige plek in de zorgketen cardiovasculair risicomanagement?

Nadere informatie

Studiehandleiding Profileringscursus. Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen in samenwerking met de Stichting Strafrechtspraktijk

Studiehandleiding Profileringscursus. Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen in samenwerking met de Stichting Strafrechtspraktijk Studiehandleiding Profileringscursus Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen in samenwerking met de Stichting Strafrechtspraktijk 2017 1. Inleiding Het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen

Nadere informatie

Basisopleiding Mediation. Algemene Informatie

Basisopleiding Mediation. Algemene Informatie Basisopleiding Mediation Algemene Informatie Pagina 2 van 9 1 Inleiding 3 2 De opleiding 4 2.1 Naam van de opleiding 2.2 Data en tijden najaar 2015 4 2.3 Doelgroep 5 2.4 Toelatingseisen en/of intake 5

Nadere informatie

SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw

SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Wie zijn we? Erkende G-sportfederatie Recreatie, competitie en topsport 58 VLG-clubs, 2600 VLG-leden Samenwerking met 17 reguliere

Nadere informatie

CRIMINALITEITSANALYSE OMGEVINGSRECHT

CRIMINALITEITSANALYSE OMGEVINGSRECHT CRIMINALITEITSANALYSE OMGEVINGSRECHT 12 daagse opleiding Tijdens deze opleiding leer je: Hoe je een analyseplan opstelt Hoe je een keuze maakt voor een analysemethode Hoe je diverse methodes uitvoert Hoe

Nadere informatie

v 2 i.n 3 d O jne d ien r d nee mp i o n o gs lrecht Ans Post

v 2 i.n 3 d O jne d ien r d nee mp i o n o gs lrecht Ans Post 2.3 vind Ondernemingsrecht je pool Ans Post Mw.Mr. J.W.M. Post Notaris (agrarisch specialist) en mediator Hobbelink & Buitink, Winterswijk Wie breekt, betaalt?? Wat kom ik in de praktijk allemaal tegen?

Nadere informatie

Slim werken met de ipad

Slim werken met de ipad 7 april, 24 april en 21 mei 2015 - Utrecht Secretaresseworkshop Slim werken met de ipad Papierloos vergaderen, notuleren, presentaties maken en nog veel meer! Ook als incompany-training: info@infotraining.nl

Nadere informatie

Professionele Communicatie

Professionele Communicatie Professionele Communicatie In deze opleiding ontwikkelt u uw professionele communicatie. Dit praktijkgerichte programma is dan ook specifiek afgestemd op uw functie als bewindvoerder. U werkt tijdens de

Nadere informatie

Invloed uitoefenen zonder macht. Hoe doe je dat? 10 september 2013

Invloed uitoefenen zonder macht. Hoe doe je dat? 10 september 2013 Invloed uitoefenen zonder macht. Hoe doe je dat? Enexis: KPC Groep: Peter Smits Dolf Reith 10 september 2013 Even voorstellen Enexis: Enexis is de regionale netbeheerder in de provincies Groningen, Friesland,

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Sociaal-Cultureel Werk Module Educatief werk Code Bc3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 50 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

Nadere informatie

Training KED-Coach Basis

Training KED-Coach Basis Training KED-Coach Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

Driedaagse Training Mediation in Strafzaken

Driedaagse Training Mediation in Strafzaken Driedaagse Training Mediation in Strafzaken De Mediation Academie Groningen is opgericht met als doel trainingen aan te bieden voor en vanuit de beroepspraktijk. Wij zijn verheugd dat mevr. Kitty Duell

Nadere informatie

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN FEMKE DEKKER Voormalig roeister, driemaal actief op de Olympische Spelen Trainer Mentale Kracht bij de Politie

Nadere informatie

Gedragsexpert. Doelgroep

Gedragsexpert. Doelgroep Gedragsexpert De Post-HBO opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

ECTS-fiche. Actueel thema uit het sociaal werk

ECTS-fiche. Actueel thema uit het sociaal werk ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot aanvragen vrijstelling Vereiste aanwezigheid GSCW Actueel thema

Nadere informatie

Mogelijkheden tot differentiatie binnen de SLO voor (toekomstige) leraren die (willen) werken met laaggeschoolde volwassenen

Mogelijkheden tot differentiatie binnen de SLO voor (toekomstige) leraren die (willen) werken met laaggeschoolde volwassenen Mogelijkheden tot differentiatie binnen de SLO voor (toekomstige) leraren die (willen) werken met laaggeschoolde volwassenen Voorstelling resultaten ENW SoE 2008/7 Aanleiding/ Algemeen doel Aanleiding/

Nadere informatie

Coach van Onderwijsprofessionals

Coach van Onderwijsprofessionals Coach van Onderwijsprofessionals Door de vele externe ontwikkelingen, in combinatie met de wens van professionals in het onderwijs om zich te blijven ontwikkelen, is er een enorme behoefte aan begeleiding

Nadere informatie

Programma Management

Programma Management 5-daagse cursus 17 september, 1, 29 oktober, 12 en 26 november 2013 Meeting Plaza Maarssen Gratis boek tisch Creëren (2012) Uw docent ir. Jo Bos is zelfstandig adviseur n trainer. Hij adviseert al meer

Nadere informatie

Minor Mediation. Faculteit Economie en Management

Minor Mediation. Faculteit Economie en Management Minor Mediation Faculteit Economie en Management Minor Mediation Wie? Studenten leren binnen deze minor als beginnend mediator op te treden. De in de minor aangeboden mediationtechnieken hebben daarnaast

Nadere informatie

Macht-verschillen Daderschap en slachtofferschap: de inwisselbaarheid van rollen

Macht-verschillen Daderschap en slachtofferschap: de inwisselbaarheid van rollen Thesis: Mediator in strafzaken Paul van der Wal Najaar 2017 Macht-verschillen Daderschap en slachtofferschap: de inwisselbaarheid van rollen Macht maakt meer kapot dan je lief is Schrijfopdracht PvdW Mediator

Nadere informatie

Master Innovation & Leadership in Education

Master Innovation & Leadership in Education Master Innovation & Leadership in Education Splinternieuwe opleiding voor het bereiken van het hoogste niveau als schoolleider. Daarmee bedoelen we: in staat zijn de ontwikkeling van een school te leiden

Nadere informatie

Hoe ervoor zorgen dat Vlaanderen ook morgen beschikt over de beste artsen en tandartsen?

Hoe ervoor zorgen dat Vlaanderen ook morgen beschikt over de beste artsen en tandartsen? Hoe ervoor zorgen dat Vlaanderen ook morgen beschikt over de beste artsen en tandartsen? 19 april 2016 Prof.dr.J.Denekens Universiteit Antwerpen Adviesvraag minister Vandeurzen Hoe kan de kwaliteit van

Nadere informatie

VOORBEREIDING op een seizoen

VOORBEREIDING op een seizoen PROCEDURE VOORBEREIDING op een seizoen Procedure van elftal evaluatie binnen een seizoen en de voorbereiding naar een nieuw seizoen. 1 Jeugdplan SV Hoofddorp/jan10 Inhoudsopgave: De voorbereiding op het

Nadere informatie

Administratief Procesrecht

Administratief Procesrecht Administratief Procesrecht In deze opleiding ontwikkelt u algemene kennis van administratief procesrecht. Dit praktijkgerichte programma is dan ook specifiek afgestemd op uw functie als bewindvoerder.

Nadere informatie

Naschoolse Dagbehandeling

Naschoolse Dagbehandeling Naschoolse Dagbehandeling INFORMATIEFOLDER Informatie voor kinderen en hun ouders/verzorgers Kom verder! www.ln5.nl Iedereen doet dat in zijn eigen tempo. Je komt naar de NDB voor een periode van negen

Nadere informatie

Steunpunt Taal en Rekenen mbo: Steun in de rug!

Steunpunt Taal en Rekenen mbo: Steun in de rug! Steunpunt Taal en Rekenen mbo: Steun in de rug! Kijk regelmatig op onze website: www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl Subnetwerkbijeenkomsten Zuid-West, Grafisch Lyceum, Rotterdam 19 januari 2011 Zuid-Oost,

Nadere informatie

Leergang Psychodynamisch Coachen en Adviseren

Leergang Psychodynamisch Coachen en Adviseren Leergang Psychodynamisch Coachen en Adviseren voor professionals die met professionals werken START SEPTEMBER 2016 Werken met professionals Psychodynamisch coachen en adviseren is branche dan ook, een

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Inhoudelijke beschrijving Vversterk Basistraining per module

Inhoudelijke beschrijving Vversterk Basistraining per module Inhoudelijke beschrijving Vversterk Basistraining per module Module 1 De Nederlandse VVE-programma s en de Taallijn VVE Hoe ontwikkelen kinderen zich. ontwikkelingsgebieden. kerndoelen, tussendoelen, leerlijnen.

Nadere informatie

Samenvatting. Vrijwilligers in de Amateurkunst

Samenvatting. Vrijwilligers in de Amateurkunst Samenvatting Vrijwilligers in de Amateurkunst Samenvatting Vrijwilligers in de Amateurkunst De amateurkunstsector kampt met een tekort aan vrijwilligers. Vooral in de disciplines beeldende kunst en instrumentale

Nadere informatie

Je kleren wassen in een rivier?

Je kleren wassen in een rivier? Lysbeth van Silfhout In dialoog op zoek naar de balans tussen inspraak van medewerkers en uitspraak van de manager Je kleren wassen in een rivier? De klant vraagt je een training te ontwikkelen om zijn

Nadere informatie

Voorbereid zijn op de puberteit: omgaan met pubers, seksualiteit, SoVa & rouw verdiepingscursus (4 dagen)

Voorbereid zijn op de puberteit: omgaan met pubers, seksualiteit, SoVa & rouw verdiepingscursus (4 dagen) Pubers met ASS Deze 4 daagse cursus wordt aangeboden op de volgende data: Cursuscode Locatie Regulier of gericht op CASS & verstandelijke beperking data CAPU-R-0914 Doetinchem Regulier 29-09-2014 10-11-2014

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Docenten in het hoger onderwijs zijn experts in wát zij doceren, maar niet noodzakelijk in hóe zij dit zouden moeten doen. Dit komt omdat zij vaak weinig tot geen training hebben gehad in het lesgeven.

Nadere informatie

Programma Management

Programma Management 5-DAAGSE CURSUS 17 september, 1 en 13 oktober, 5 en 19 november 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Gratis boek tisch Creëren Uw docent ir. Jo Bos is zelfstandig adviseur en trainer. Hij adviseert al meer dan

Nadere informatie

CURSUS STRATEGISCH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT VOOR DOCENTEN HRM AAN NEDERLANDSE HOGESCHOLEN

CURSUS STRATEGISCH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT VOOR DOCENTEN HRM AAN NEDERLANDSE HOGESCHOLEN CURSUS STRATEGISCH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT VOOR DOCENTEN HRM AAN NEDERLANDSE HOGESCHOLEN Faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie (REBO) Departement Bestuurs- & Organisatiewetenschap (USBO) Universiteit

Nadere informatie

PRESENTATIE 1P uur / BreakOut Room 3

PRESENTATIE 1P uur / BreakOut Room 3 PRESENTATIE 1P2 Hoe vertaal je inzichten uit praktijkgericht onderzoek naar het onderwijs? Fenne Verhoeven hogeschooldocent Technische Bedrijfskunde bij IED-FNT, tevens onderzoeker bij het lectoraat Co-Design

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN TEAMGESPREKKEN (over hoogbegaafdheid)

LEIDINGGEVEN AAN TEAMGESPREKKEN (over hoogbegaafdheid) STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE LEIDINGGEVEN AAN TEAMGESPREKKEN (over hoogbegaafdheid) Een socratische basis onder uw visieontwikkeling Deze specialisatiemodule is geaccrediteerd door: Deze cursus

Nadere informatie

WAT IS ER NODIG VOOR EEN DIPLOMA ONDERWIJSASSISTENT

WAT IS ER NODIG VOOR EEN DIPLOMA ONDERWIJSASSISTENT LOOPBAANCOACHING OPLEIDING ONDERWIJSASSISTENT 2013-2016 NAAM: WAT IS ER NODIG VOOR EEN DIPLOMA ONDERWIJSASSISTENT VOOR HET LEREN Je maakt een portfolio en in dat portfolio heb je bewijzen van competenties

Nadere informatie

" " Cursussen en trainingen 2014/03" Inversis Herestraat 113 9711 LG Groningen"

  Cursussen en trainingen 2014/03 Inversis Herestraat 113 9711 LG Groningen Cursussen en trainingen 2014/03 Inversis Herestraat 113 9711 LG Groningen ALSTUBLIEFT Voor u ligt de informatiefolder met het trainingsaanbod van Inversis voor het derde kwartaal van 2014. Met zorg en

Nadere informatie

Zzp ers in de G32-steden

Zzp ers in de G32-steden Zzp ers in de G32-steden Joost van Hoorn Projectleider Ruimte en Economie Aanleiding Forse groei zzp ers: van 330.000 in 1996 naar ruim 800.000 in 2014 Implicaties voor de arbeidsmarkt en de arbeidsverhoudingen:

Nadere informatie