Algemene Voorwaarden Troublefree

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Troublefree"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Troublefree Deze voorwaarden gelden voor de verschillende hostingdiensten van Troublefree (webhosting, domeinnaamregistratie, online back-up en zakelijk mailen). Lees deze voorwaarden dan ook aandachtig door indien u gebruik wilt maken van een de hostingdiensten van Troublefree. In deze voorwaarden wordt soms uitdrukkelijk onderscheid gemaakt tussen consumenten en natuurlijke- of rechtspersonen handelend in beroep of bedrijf. Indien dit onderscheid niet uitdrukkelijk wordt gemaakt geldt voor beide dezelfde regel. Versie: 1 Datum: 11 mei 2012 Artikel 1. Definities 1. Troublefree: Troublefree B.V. gevestigd aan de Pletterij 1F, te Noordwijkerhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Troublefree een Overeenkomst heeft afgesloten al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf. 3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document. 4. Account: de online omgeving welke aan Klant door Troublefree ter beschikking wordt gesteld ten behoeve van het beheren van zijn Dienst. 5. Controlpanel: de online omgeving welke aan Klant door Troublefree ter beschikking wordt gesteld met als doel de Dienst(en) aan te vragen, te beheren dan wel te configureren. 6. Clientsoftware: bij de afname van de online back-up Dienst en/of de zakelijk mailen Dienst aan Klant geleverde software om gebruik te kunnen maken van deze Dienst. 7. Dienst: de specifieke dienst (webhosting, domeinnaamregistratie, online back-up en/of zakelijk mailen) die Troublefree met Klant overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte. 8. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Troublefree en Klant krachtens welke Troublefree de Dienst zal uitvoeren. 9. Partijen: Troublefree en Klant gezamenlijk. 10. Website: dan wel subdomeinen en andere domeinextensies. Artikel 2. Aanbod en aanvaarding 1. De Overeenkomst tussen Troublefree en Klant komt tot stand doordat Klant een elektronische bestelling plaatst via de Website dan wel via zijn Controlpanel. Op de Website staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is tevens de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend. Bovendien is het mogelijk dat Troublefree een offerte opstelt waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Dit laatste is echter maatwerk. 2. Een offerte is geldig tot 30 dagen na verzending door Troublefree, tenzij anders aangegeven in de offerte. 3. Indien blijkt dat door Klant verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Troublefree het recht de prijzen hierop aan te passen. 4. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. 5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Troublefree alleen bindend indien en voor zover deze door Troublefree uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 6. Troublefree heeft het recht een Klant naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden. 7. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd. 8. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding door Klant wordt ontvangen door Troublefree. Indien Klant een natuurlijk persoon is, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, loopt de Overeenkomst vanaf het moment waarop Klant de mededeling van aanvaarding ontvangt per mail. 9. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, algemene voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde: Datum:vrijdag 11 mei 2012 Pagina: 1

2 de Overeenkomst; de eventuele afgesloten Service Level Agreement; de eventuele bijlagen; de Algemene Voorwaarden; eventuele aanvullende voorwaarden. 10. Binnen zeven werkdagen na de dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen, of na de dag waarop Klant bevestiging daarvan heeft gehad, heeft Klant niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf het recht om deze zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Dit recht komt echter te vervallen als Klant binnen deze periode reeds van de Dienst gebruik heeft gemaakt (zie hierover artikel 12 omtrent het herroepingsrecht). Artikel 3. Uitvoering van de Dienst 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Troublefree zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte dan wel elektronische bestelling. 2. Voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen garandeert Troublefree dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Troublefree het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 4. Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Klant er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Troublefree aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Troublefree worden verstrekt. 5. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal Troublefree Klant een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Klant toegang tot het Controlpanel. Klant zal alle vergoedingen betalen, voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst met administratieve gebruikersnaam en wachtwoord. 6. Iedere actie die middels het Controlpanel van Klant plaatsvindt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Klant te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van het Controlpanel dient Klant dit zo spoedig mogelijk aan Troublefree te melden zodat deze maatregelen kan nemen. 7. Troublefree heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Klant ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Troublefree niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden. 8.Troublefree is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door opschorting zoals omschreven in het vorige lid. Artikel 4. Prijzen 1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW). 2. Alle prijzen op de Website, offertes, folders en andere documentatie van Troublefree zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Troublefree gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen. Troublefree zal Klant, via de Website, schriftelijk of per , hiervan tenminste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen. Klant heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de voorgenomen tariefswijziging ingaat, met inachtneming van een opzegtermijn van 7 (zeven) dagen. 4. Het is Troublefree toegestaan jaarlijks de prijzen met maximaal 5% te verhogen (indexeren), zonder de mogelijkheid voor Klant om de betreffende Overeenkomst op te zeggen. 5. Alle voor Troublefree uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Klant, mits deze aan Klant te wijten zijn. Artikel 5. Online back-up dienst 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende back-up, geldt voorts het in dit artikel bepaalde. 2. Inhoud online back-up Dienst: De betreffende Dienst bestaat uit een back-up dienst en uitdrukkelijk niet uit een data opslag dienst; Datum:vrijdag 11 mei 2012 Pagina: 2

3 De online back-up Dienst wordt door Troublefree geleverd aan Klant middels de elektronische terbeschikkingstelling van een Account en de Clientsoftware; Het is mogelijk om één keer per maand de omvang van de te gebruiken schijfruimte te up- of te downgraden. Voorwaarde hiervoor is wel dat de gewenste schijfruimte past binnen het huidige schijfverbruik. Troublefree mag om haar moverende redenen een verzoek tot up- of downgraden weigeren. Hiervan krijgt Klant afzonderlijk bericht. 3. Voor de levering van de online back-up Dienst geldt het volgende: Voor de Dienst gelden minimumeisen aan door u te gebruiken computer(s), besturingssystemen en andere hard- of software. Troublefree stelt op haar Website en via de helpdesk informatie hierover beschikbaar. Het is uitsluitend verantwoordelijkheid van Klant om te zorgen dat zijn hard- en software voldoen aan deze minimumeisen; 4. Voor het gebruik van de online back-up Dienst geldt het volgende: Het staat Klant geheel vrij hoe de aan hem ter beschikking gestelde schijfruimte op de server van Troublefree te benutten. De keuze voor de bestanden en gegevens die opgeslagen worden en de frequentie waarmee dat gebeurt is geheel aan Klant. Klant mag de online back-up Dienst niet tegen betaling doorleveren aan derden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen; Daar het hier gaat om een back-up Dienst moet Klant te allen tijde het origineel van de data die middels de Dienst wordt opgeslagen te bewaren. Troublefree zal zich desalniettemin inspannen om de op de server opgeslagen bestanden en gegevens beschikbaar te houden (al dan niet in versleutelde vorm) gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Troublefree kan hierover echter geen garanties geven; Troublefree kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor verlies of verminking van data; Gegevens of bestanden die Klant opslaat of terugleest via de Dienst worden via Internet verzonden. Het hierbij gegenereerde dataverkeer kan meetellen in de vaststelling van de hoeveelheid dataverkeer die Klant via Troublefree of een andere internetprovider genereert. Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van de Dienst in het kader van de Overeenkomst, ook ten aanzien van derden. Indien derden bewust of onbewust gebruik hebben gemaakt van de Dienst van Klant, en daarmee kosten maken, blijft Klant verantwoordelijk voor het voldoen van de factuur. Troublefree zal zich inspannen om u te ondersteunen bij het gebruik van de Dienst. Hiertoe biedt zij informatie over de Dienst en aanverwante zaken aan op haar Website. Troublefree stelt voorts toegang per webformulier of telefoon tot een helpdesk ter beschikking. Deze helpdesk biedt eerstelijnsondersteuning en is in beginsel beschikbaar tijdens kantooruren. De exacte beschikbaarheid en kosten voor deze helpdesk worden vermeld op de Website; 5. Ten aanzien van het gebruiksrecht voor de Clientsoftware geldt het volgende: Troublefree verstrekt Opdrachtgever als onderdeel van deze Overeenkomst het niet-exclusieve recht de Clientsoftware te mogen laden, uitvoeren, kopiëren en in beeld te brengen. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om de Clientsoftware in sublicentie te geven of beschikbaar te stellen aan derden middels verhuur, Software-as-a-Service constructies, via Internet of anderszins, wijzigingen aan te brengen in de Clientsoftware, aanduidingen van de maker of rechthebbende(n) van de Clientsoftware of delen daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken, kopieer- of andere beveiligingen te verwijderen of te omzeilen, of de broncode van de Clientsoftware te reverse engineeren of de Clientsoftware te decompileren, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan; Alle rechten op de Clientsoftware, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen op beiden liggen en blijven bij Troublefree en haar toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de Clientsoftware niet verveelvoudigen of openbaar maken. Artikel 6. Hosting en zakelijk mailen 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Klant aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of zakelijke diensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde. 2. De Dienst zakelijke en, wordt alleen aangeboden en geleverd aan natuurlijke- en/of rechtspersonen handelend in uitoefening van beroep of bedrijf. 3. De Dienst zakelijke en wordt door Troublefree geleverd aan Klant middels de elektronische terbeschikkingstelling van een Account en de Clientsoftware; 4. Klant zal geen informatie publiceren of aanbieden via de Dienst die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt Datum:vrijdag 11 mei 2012 Pagina: 3

4 aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn). 5. Troublefree hanteert een klachtenprocedure waarmee derden ( klagers ) een klacht kunnen indienen als er naar hun mening sprake is van strijd met het Nederlandse recht zoals omschreven in het vorige lid. Als een klacht naar het oordeel van Troublefree gerechtvaardigd is, is Troublefree gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Troublefree zal Klant informeren over het verloop van deze procedure. 6. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Troublefree gerechtigd hiervan aangifte te doen. Troublefree kan hierbij alle relevante informatie over Klant en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Troublefree verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek. 7. Bij herhaaldelijke klachten over de door Klant aangeboden informatie is Troublefree gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen. 8. Klant, de natuurlijke of rechtspersoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, vrijwaart Troublefree voor alle schade als gevolg van bovenstaande. 9. Troublefree is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Klant lijdt door een ingrijpen van Troublefree in het kader van de klachtprocedure. 10. Klant onthoudt zich ervan overige klanten van Troublefree of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Klant verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Troublefree, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. 11. Klant zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan. 12. Zonder toestemming van Troublefree is het Klant verboden de door Troublefree verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen. 13. Het is Klant niet toegestaan de Dienst te wederverkopen en/of te wederverhuren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 14. Troublefree kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Klant mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Troublefree bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt (zie tevens artikel 7: dataverkeer). 15. Klant verstrekt hierbij Troublefree een onbeperkte licentie om alle door Klant via de systemen van Troublefree verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Troublefree geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Troublefree. 16. Indien Klant een anti-virus dan wel anti-spam software bij Troublefree afneemt, verklaart Klant bekend te zijn met de (licentie)voorwaarden van de betreffende softwareleverancier. 17. Klant is ten aanzien van Cloud Diensten zoals de en hosting-dienst, zelf verantwoordelijk voor het naleven van de Wet bescherming persoonsgegevens. Troublefree zal Klant wel informeren over de locaties van de servers in de cloud. 18. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Klant. Artikel 7. Clientsoftware 1. De Clientsoftware ten behoeve van de back-up Dienst dan wel de Clientsoftware ten behoeve van de zakelijk mailen Dienst, wordt u beschikbaar gesteld zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juist functioneren. 2. Ten aanzien van het gebruiksrecht voor de Clientsoftware geldt het volgende: Troublefree verstrekt Klant als onderdeel van deze Overeenkomst het niet-exclusieve recht de Clientsoftware te mogen laden, uitvoeren, kopiëren, in beeld te brengen en beschikbaar te stellen aan één of meerdere gebruikers, tenzij schriftelijk anders overeengekomen Klant is gerechtigd een reservekopie van de Clientsoftware te maken. Datum:vrijdag 11 mei 2012 Pagina: 4

5 Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om de Clientsoftware in kopie te geven aan derden, de Clientsoftware in sublicentie te geven of beschikbaar te stellen aan derden middels verhuur, Software-as-a-Service constructies, via Internet of anderszins, wijzigingen aan te brengen in de Clientsoftware, aanduidingen van de maker of rechthebbende(n) van de Clientsoftware of delen daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken, kopieer- of andere beveiligingen te verwijderen of te omzeilen, of de broncode van de Clientsoftware te reverse engineeren of de Clientsoftware te decompileren, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan; Alle rechten op de Clientsoftware, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen op beiden liggen en blijven bij Troublefree en haar toeleveranciers. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van deze Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Klant de Clientsoftware niet verveelvoudigen of openbaar maken. Artikel 8. Dataverkeer 1. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Klant. Indien het verbruik verschilt van het verwachte pakket, kan het pakket met terugwerkende kracht worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze Overeenkomst. 2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders overeengekomen. 3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Klant gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld. 4. Troublefree kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Klant mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Troublefree bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. 5. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt. 6. Indien door Troublefree geen maximum is gesteld aan het dataverkeer dat Klant per maand mag gebruiken in het kader van de dienst, geldt een Fair Use Policy. Aan de hand van de afgenomen schijfruimte zal in dat geval een reële hoeveelheid dataverkeer vastgesteld worden die Klant in het kader van de Dienst per maand mag gebruiken. Overschrijdt Klant die hoeveelheid meerdere malen, dan zal Troublefree contact opnemen met Klant om tot uitbreiding van het pakket te komen. Artikel 9. Beschikbaarheid van de Dienst 1. Troublefree zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Troublefree opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel de elektronische bestelprocedure middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde. 2. Troublefree zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Troublefree is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Troublefree is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt. 3. Troublefree zal zich inspannen om te zorgen dat Klant gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Troublefree. Troublefree kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn. 4. Troublefree stelt dagelijks reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Klant, indien dit bij de Dienst wordt aangeboden. Als dit niet het geval is, dan valt het onder de volledige verantwoordelijkheid van Klant om reservekopieën van de bij Troublefree opgeslagen data te maken. 5. Indien naar het oordeel van Troublefree een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Troublefree of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Troublefree gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Datum:vrijdag 11 mei 2012 Pagina: 5

6 Artikel 10. Domeinnamen en IP-adressen 1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Troublefree voor Klant zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde. 2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Troublefree vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd. 3. Klant kan uitsluitend uit de elektronische bevestigingsbrief van Troublefree, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen, tenzij anders aangegeven. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie. 4. Klant vrijwaart en houdt Troublefree schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Klant. 5. Troublefree is niet aansprakelijk voor het verliezen door Klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Troublefree. 6. Indien Troublefree een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Klant, zal Troublefree medewerking verlenen aan verzoeken van Klant tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam. 7. Klant dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. 8. Troublefree heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Klant aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Klant in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling. 9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Klant is Troublefree gerechtigd de domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 10. De aan Klant ter beschikking gestelde IP-adressen blijven in het beheer van Troublefree en kunnen bij een eventuele verhuizing/opzegging van Klant niet worden meegenomen. Bovendien kunnen meerdere klanten van Troublefree onder een IP-adres opereren. 11. Troublefree heeft te allen tijde het recht het IP-adres te wijzigen dan wel een ander adres aan Klant toe te wijzen. Artikel 11. Rechten van intellectuele eigendom 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Troublefree of diens (toe)leveranciers. 2. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Klant de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. 3. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen. 4. Het is Troublefree toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Troublefree door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. 5. Klant verstrekt hierbij Troublefree een onbeperkte licentie om alle door Klant aan de systemen van Troublefree aangeleverde Materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Troublefree geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Troublefree. 6. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Klant handelend in beroep of bedrijf zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van euro per inbreukmakende handeling betalen aan Troublefree, onverminderd het recht van Troublefree om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen. Datum:vrijdag 11 mei 2012 Pagina: 6

7 Artikel 12. Aansprakelijkheid De bepalingen van dit artikel gelden alleen ten aanzien van de Klant handelend in uitoefening van beroep of bedrijf. 1. De aansprakelijkheid van Troublefree voor directe schade geleden door Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Troublefree van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Troublefree, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Klant onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR ,- (exclusief BTW). 2. Aansprakelijkheid van Troublefree voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 3. Buiten de in artikel 9 lid 1 genoemde gevallen rust op Troublefree geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 9 lid 1 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Troublefree. 4. De aansprakelijkheid van Troublefree wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Troublefree onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn stellende ter zuivering van de tekortkoming, en Troublefree ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Troublefree in staat is adequaat te reageren. 5. Troublefree is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht (artikel 14). 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij Troublefree meldt. 7. Klant vrijwaart Troublefree voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Troublefree geleverde zaken, materialen of resultaten. Artikel 13. Herroepingsrecht De bepalingen van dit artikel gelden alleen ten aanzien van Opdrachtgevers die niet handelen in uitoefening van beroep of bedrijf, in zoverre dat Klant handelend in uitoefening van beroep of bedrijf geen herroepingsrecht heeft. 1. Ten aanzien van de Hostingdiensten waaronder tevens de dienst valt en de online back-up, geldt dat het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de uitvoering van de Dienst met uitdrukkelijke toestemming van de Klant is aangevangen. Hieronder valt in ieder geval, maar niet uitsluitend, het inloggen op het Controlpanel of Account. 2. Ten aanzien van de Dienst bestaande uit domeinnaamregistratie geldt dat het herroepingsrecht is uitgesloten. Klant wordt geacht uitdrukkelijke toestemming voor de uitvoering van de Dienst te hebben gegeven op het moment dat hij op de Website opdracht geeft tot registratie. Artikel 14. Storingen en overmacht 1. Troublefree heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Troublefree zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Klant tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Troublefree is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling. 2. Troublefree heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Troublefree zich inspannen om Klant daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Klant van een bepaalde aanpassing af te zien. Troublefree is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo n aanpassing. Datum:vrijdag 11 mei 2012 Pagina: 7

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Superior Internet Services. 24 december 2009 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden Superior Internet Services. 24 december 2009 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. SUPERIOR: gevestigd te Helmond en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17112708. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SUPERIOR een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37164338. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725 Algemene Voorwaarden Sitebuddy Sitebuddy, gevestigd aan het Wamelplein 196 te Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57096449, is de aanbieder van hoogwaardige websites

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ixl hosting

Algemene Voorwaarden ixl hosting Algemene Voorwaarden ixl hosting Artikel 1. Definities 1. ixl hosting: ixl hosting B.V. gevestigd te Ede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56267908. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden versie 20 maart 2013

Algemene Voorwaarden versie 20 maart 2013 Algemene Voorwaarden versie 20 maart 2013 Artikel 1. Definities 1. Visited: Visited v.o.f. gevestigd te Tilburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52646769. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Afspraaknietvergeten.nl

Algemene Voorwaarden Afspraaknietvergeten.nl Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Afspraaknietvergeten.nl gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 320 96 362. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Altena Hosting Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene voorwaarden Altena Hosting Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Algemene voorwaarden Altena Hosting Datum 01-05-2013 Artikel 1. Definities 1. Altena Hosting: Altena Hosting is de handelsnaam van Ginus ICT gevestigd te Waardhuizen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Codino Media Steenovenweg 3 5753AJ Deurne

Algemene Voorwaarden. Codino Media Steenovenweg 3 5753AJ Deurne Algemene Voorwaarden In de algemene voorwaarden staan alle afspraken tussen jou en ons die van toepassing zijn op alle soorten dienstverlening die wij uitvoeren. Jij mag op ieder moment stoppen, zonder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V.

Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V. Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V. In deze algemene voorwaarden staan alle afspraken tussen jou en XXL, en is van toepassing op al onze dienstverlening. Het belangrijkste is dat we ons uiterste best

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Proxico: Proxico Websolutions gevestigd te Beek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57779058. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden OsBoX Dutch Network Engineering Datum: 10-7-2014

Algemene voorwaarden OsBoX Dutch Network Engineering Datum: 10-7-2014 Algemene voorwaarden OsBoX Dutch Network Engineering Datum: 10-7-2014 Artikel 1. Definities 1.1 Account : de naam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van OsBoX Dutch Network Engineering. 1.2

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden - versie 18 februari 2012 Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de contractperiode automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste contractperiode, bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Antagonist B.V. Versie 20130128

Algemene voorwaarden Antagonist B.V. Versie 20130128 Algemene voorwaarden Antagonist B.V. Versie 20130128 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Antagonist B.V., gevestigd te Neptunusstraat 27B, 7521WC Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst.

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst. Algemene voorwaarden Versie 201510202 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Archimedes Hosting, gevestigd te Neptunusstraat 27B, 7521WC Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier een Overeenkomst

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier een Overeenkomst Algemene voorwaarden Intercms. Versie 20141012 Artikel 1. De!nities 1. Leverancier: Intercms., gevestigd te Kloosterhof 2, 6061CT Posterholt en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 6. Geheimhouding 6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het

Algemene voorwaarden. Artikel 6. Geheimhouding 6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het Algemene voorwaarden Artikel 1. Defnities 1. Leverancier: HWD Mediabeheer., gevestigd te Blauwverversregel 14, 79201EB Drachten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52586901.

Nadere informatie

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Artikel 1. Definities 1. BC IT Services : BC IT Services gevestigd te Kampen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32144229. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie