Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 01 juni 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 01 juni 2010"

Transcriptie

1 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte Schepenen Freddy François, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Georges Vantieghem, Mario Verhellen, Guy Adams, Jaak Lefevre, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Guy Van den Eynde, Davine Dujardin, Bart Kindt, Connie Devos, Ann- Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Els Naessens, Bruno Lahousse, Hilde Dewever, Henri Destoop, Dieter Alyn, Delphine Cloet, Christel Markey, Anne-Mie Meerschman, Désiré Van Damme Titularis-raadsleden Guido De Langhe Secretaris Verontschuldigd: Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 01 juni 2010 De vergadering vangt aan om: uur OPENBARE ZITTING 1. mededelingen - Volgende commissie: dinsdag 29 juni 2010 om uur - Volgende gemeenteraad: dinsdag 6juli 2010 om uur. Veerle Deconinck, Peter Desmet, Georges Vantieghem, Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, 2. PWA: kennis nemen van ontslag lid algemene vergadering en benoemen nieuwe vertegenwoordiger algemene vergadering Op 5 mei 2010 heeft het stadsbestuur een brief ontvangen van dhr. Georges Vantieghem, waarin hij zijn ontslag meedeelt als lid van de algemene vergadering en van de raad van bestuur, met ingang van 1 mei In de algemene vergadering zitten 6 vertegenwoordigers voorgedragen door de fracties, volgens het principe proportioneel stelsel. Dhr. Georges Vantieghem vertegenwoordigde de CD&V-fractie. Vanuit de CD&V-fractie wordt Connie Devos voorgedragen als nieuwe vertegenwoordiger. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nieuwe vertegenwoordiger van de CD&V-fractie te benoemen. OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (BESLISSING GEMEENTERAAD VAN 3 APRIL 2007) WORDT, BIJ DE GEHEIME STEMMINGEN, HET BUREAU ALS VOLGT SAMENGESTELD: KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER VOORZITTER ANN-SOPHIE KINDT EN BRUNO LAHOUSSE, LEDEN, JONGSTE RAADSLEDEN - aantal uitgedeelde stembriefjes: 28 - aantal opgehaalde stembriefjes: 28 - geldig uitgebrachte stemmen: 21 Kandidaat ja Connie Devos: 21 Neen: 0 Gemeenteraad 01 juni

2 Veerle Deconinck, Georges Vantieghem, Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, 3. Gaselwest: algemene vergadering op 25 juni 2010: goedkeuren agenda De stad is op 06/05/2010 per aangetekend schrijven opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van Gaselwest op vrijdag 25 juni 2010 om 11.00u te Kortrijk. De agenda is als volgt: 1) Verslagen van de raad van bestuur, het college van commissarissen en van de commissaris over het boekjaar ) Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2009 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 3) Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de commissarissen en aan de commissaris met betrekking tot het boekjaar ) Volmachtverlening van Gaselwest aan Eandis inzake bestellingen bekrachtiging 5) Statutaire benoemingen 6) Statutaire mededelingen. De burgemeester werd in het begin van de legislatuur aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Gaselwest voor de legislatuur Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van de algemene vergadering van Gaselwest goed te keuren. De toelichtende documenten staan op het intranet. Davine Dujardin, 4. Psilon: algemene vergadering op 22 juni 2010: a) bespreken agenda b) voordracht van 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers 4. Psilon: algemene vergadering op 22 juni 2010: a) bespreken agenda Volgens het decreet van 06/07/2001 op de intergemeentelijke samenwerking, wordt de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering van Psilon aan de gemeenteraad ter bespreking voorgelegd. De vergadering vindt plaats op 22/06/2010 en bevat volgende punten: 1. Verslag over de activiteiten in 2009: - verslag van de raad van bestuur - verslag van de commissaris 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/ Kwijting van bestuurders en commissaris. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een beslissing moet worden genomen. De toelichtende documenten staan op het Intranet. Davine Dujardin, 4. Psilon: algemene vergadering op 22 juni 2010: b) voordracht van 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers Het decreet van 06/07/2001 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. De stad Waregem heeft recht op 2 vertegenwoordigers in de algemene vergadering. De kandidaturen werden opgevraagd. De aanduiding gebeurt met geheime stemming (1 stemronde). Aan de gemeenteraad wordt gevraagd 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers aan te stellen voor de algemene vergadering van Psilon op 22 juni Gemeenteraad 01 juni

3 OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (BESLISSING GEMEENTERAAD VAN 3 APRIL 2007) WORDT, BIJ DE GEHEIME STEMMINGEN, HET BUREAU ALS VOLGT SAMENGESTELD: KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER VOORZITTER ANN-SOPHIE KINDT EN BRUNO LAHOUSSE, LEDEN, JONGSTE RAADSLEDEN - aantal uitgedeelde stembriefjes: 32 - aantal opgehaalde stembriefjes: 32 - geldig uitgebrachte stemmen: 22 (1 e effectief vertegenwoordiger) 22 (2 e effectief vertegenwoordiger) 22 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 22 (2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: ja Polfliet Maria: 22 Neen: 0 2 e effectief vertegenwoordiger: ja Markey Christel: 22 Neen: 0 1 e plaatsvervanger: ja Naessens Els: 22 Neen: 0 2 e plaatsvervanger: ja Kindt Ann-Sophie: 22 Neen: 0 Davine Dujardin, 5. goedkeuren omzetting toegestane lening in Figga in kapitaal Figga werd door de deelnemers opgericht met een beperkt maatschappelijk kapitaal. Momenteel bedraagt het kapitaal ,00 euro. De middelen die werden gebruikt om de aandelen Publigas/Publi-T en EGPF te verwerven binnen Figga werden geboekt als toegestane leningen aan Figga door de deelnemers. Probleem hierbij is dat door de financiële markten de toegestane leningen beschouwd worden als vreemde middelen, terwijl het in feite middelen zijn die de deelnemers inbrengen in Figga. De solvabiliteitsratio van Figga wordt door de financiële markten zeer ongunstig beoordeeld. Immers de verhouding eigen vermogen (kapitaal) en vreemd vermogen (toegestane leningen en externe financieringen) is niet goed. Daarom wordt voorgesteld op de Algemene Vergadering van Figga op 25 juni aanstaande om het variabel kapitaal te verhogen voor het bedrag van de toegestane leningen. Op die manier vermindert het vreemd vermogen en stijgt het eigen vermogen wat de solvabiliteitsratio van Figga aanzienlijk doet verbeteren. In de statuten van Figga is de creatie van aandelen voorzien. De waarde hiervan is vastgesteld op maximaal 25,00 euro per aandeel. Stad Waregem heeft op vandaag een toegestane lening aan Figga van ,73 euro. Dit zou worden omgezet naar een kapitaal van ,00 euro of aandelen van 25,00 euro. Het restsaldo zal door Figga naar aanleiding van de uitbetaling van reserves en overgedragen winst in haar boekjaar 2010 met dit doel uitbetaald worden. De genomen beslissing door de gemeenteraad is onder opschortende voorwaarde dat de Algemene Vergadering van Figga van 25 juni aanstaande de agenda en de kapitaalsverhoging goedkeurt. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de omzetting van de toegestane lening van de stad Waregem in Figga om te zetten in kapitaal goed te keuren onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door Algemene Vergadering van Figga. Davine Dujardin, Gemeenteraad 01 juni

4 6. goedkeuren waarborg voor globaal krediet Leiedal van ,00 euro, voor de financiering van de verwervingen binnen de bedrijfssite Bekaert Textiles te Waregem Voor de financiering van de verwervingen binnen de bedrijfssite Bekaert Textiles te Waregem die Leiedal zal aankopen, heeft Leiedal een offerte-aanvraag ingediend voor een globaal krediet van ,00 euro. De aankoopakte voor deze verwervingen is voorzien in de eerste helft van juli. De toewijzing van het krediet is voorzien op de raad van bestuur van 28 mei aanstaande. Leiedal werkt anders dan andere intergemeentelijke verenigingen. De waarborg wordt niet gevraagd aan alle deelnemers, maar enkel aan de gemeente waar het project gerealiseerd wordt. Op deze manier bekomt de intercommunale Leiedal gunstige kredietvoorwaarden. De goedkeuring is onder voorbehoud van toewijzing op 28 mei. De kredietinstelling die het krediet toegewezen krijgt zal bekend zijn na die datum. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze waarborg voor het globaal krediet Leiedal van ,00 euro, voor de financiering van de verwervingen binnen de bedrijfssite Bekaert Textiles te Waregem goed te keuren. Davine Dujardin, 7. goedkeuren waarborg lening WAGSO In de Raad van Bestuur van Wagso van dinsdag 27 april 2010 werd de opdracht voor het aangaan van een overbruggingskrediet ten belope van ,00 euro voor het financieren van aankoop en uitrusting van onroerende goederen toegewezen aan ING België NV. Voorwaarde tot het bekomen van de financiering is de waarborg van de stad voor ,00 euro. Dit betekent dat de stad solidair borg staat ten opzichte van ING België NV voor zowel kapitaal als intresten en de onkosten van de door het Wagso opgenomen lening. De maximale opname bedraagt ,00 euro. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze waarborg voor de lening WAGSO goed te keuren. Davine Dujardin, 8. kennis nemen wijziging meerjarenplanning kerkbestuur Sint-Anna De meerjarenplanwijziging 2010 werd ons ter kennisname toegestuurd voor het kerkbestuur Sint-Anna. De wijziging werd goedgekeurd door het hoofdbestuur, zijnde het gemeentebestuur van Deerlijk, in zitting van 25 maart Het betreft voornamelijk aanpassingen aan de cijfers van het exploitatiebudget waardoor de exploitatietoelage van de gemeente aan het kerkbestuur daalt de komende jaren (aandeel Waregem: 11,5%). Volgende cijfers werden voorgelegd: Samenvatting exploitatietoelage aandeel Waregem EXPLOITATIE Totaal Sint-Anna oorspronkelijk 2005, , , , , , ,41 Sint-Anna na wijziging 2005, ,01 723, , , , ,5 INVESTERINGEN Totaal Sint-Anna oorspronkelijk Sint-Anna na wijziging TOTAAL EXPLOITATIE + INVESTERINGEN Totaal Sint-Anna oorspronkelijk 2005, , , , , , ,41 Sint-Anna na wijziging 2005, ,01 723, , , , ,5 Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de meerjarenplanwijziging van het kerkbestuur Sint-Anna: Davine Dujardin, Gemeenteraad 01 juni

5 9. beroepspersoneel brandweerkorps: kennis nemen en bekrachtigen processen-verbaal van de examenverrichtingen en vaststellen van de wervingsreserve voor de functie van beroepsbrandweerman In de gemeenteraad van 2 maart 2010 werd er een betrekking van beroepsbrandweerman vacant verklaard en werd er beslist een aanwervingsproef te organiseren met het aanleggen van een wervingsreserve voor deze functie. De sportproeven werden georganiseerd op maandag 19 april 2010 (zwemproef) en op zaterdag 24 april 2010 (overige sportproeven). De schriftelijke proef werd afgenomen op woensdag 28 april 2010 (proces-verbaal d.d. 5 mei 2010) en de mondelinge proef op zaterdag 8 mei (proces-verbaal d.d. 8 mei 2010). Er waren 15 geldige kandidaturen. Aan de zwemproef namen 10 kandidaten deel en aan de overige sportproeven 9 kandidaten. In de schriftelijke proef slaagden 4 kandidaten die uitgenodigd werden naar de mondelinge proef. Uiteindelijk slaagden 3 kandidaten in het aanwervingsexamen voor de functie van beroepsbrandweerman. De examencommissie heeft de lijst van de geslaagden opgemaakt met rangschikking in orde van de behaalde punten conform artikel 9 van het organiek reglement: Mollé Didier, Denys Michel en Callens Dieter. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd - kennis te nemen van de processen-verbaal van de examenverrichtingen voor de functie van beroepsbrandweerman en deze te bekrachtigen - de wervingsreserve voor de functie van beroepsbrandweerman vast te stellen, die conform artikel 9 van het organiek reglement 3 jaar geldig is, te rekenen van de eerste dag van de maand volgend op de datum van het proces-verbaal van de afsluiting van de wervingsproef, d.i. tot en met 31 mei goedkeuren occasionele politieverordening n.a.v. Waregem Koersefeesten 2010 Van donderdag 26 augustus tot en met woensdag 1 september 2010 worden de Waregem Koerse Feesten georganiseerd. Steeds meer volk komt naar de vele festiviteiten in het centrum. Heel wat activiteiten worden georganiseerd door diverse organisatoren. Die activiteiten vinden meestal plaats op locaties die op zich al veel toeschouwers aantrekken. De occasionele politieverordening heeft goed gewerkt, vandaar dat we dat ook dit jaar opnieuw doen. De verordening is gelijkaardig als die van vorig jaar. Belangrijkste elementen uit de verordening is dat alle organisatoren opnieuw verplicht worden hun activiteiten aan te vragen en geen glas mogen gebruiken op het openbaar domein. Op die manier kan de stad ook beter de feesten coördineren. Daarnaast wordt met deze politieverordening ook geprobeerd om overlast tot een minimum te beperken. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de occasionele politieverordening n.a.v. de Waregem Koersefeesten 2010 goed te keuren. 11. stedelijke diensten: goedkeuren beleidsverklaring veiligheid, gezondheid en milieu Het Stadsbestuur Waregem wenst naast de kwaliteit van zijn diensten het welzijn van zijn personeel, personeel van onderaannemers en tijdelijke medewerkers als eerste prioriteit te stellen. Het Stadsbestuur Waregem wenst elke schade aan mens, materiaal, gebruikte eigendommen en natuur te vermijden. Onze houding ten opzichte van de veiligheid wordt uitgedrukt in een preventief beleid dat het College van Burgemeester en Schepenen in alle stadsdiensten consequent doorvoert. In de eerste plaats trachten wij te voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen. Daarbij hebben we aandacht, zowel voor arbeidsveiligheid, gezonde en aangename werkomstandigheden, respect voor het milieu, als voor psychische of fysische problemen. Het Stadsbestuur Waregem vertaalt haar politiek op een actieve en dynamische wijze, in volgende concrete doelstellingen: 1. het voorkomen van ongevallen, lichamelijke letsels of materiële schade, klein of groot 2. arbeidsveiligheid en gezondheid van onze mensen en alle betrokken derden bevorderen Gemeenteraad 01 juni

6 3. het voorkomen van wanorde, onhygiëne of mogelijke oorzaken van milieuvervuiling 4. preventief ingrijpen bij gevaarstoestanden of risico s bij het uitvoeren van onze werken 5. haalbare veiligheidsactiviteiten plannen op korte én lange termijn 6. het correct inschakelen, opleiden en begeleiden van eigen medewerkers en externen 7. het creëren van een aangename werkatmosfeer voor iedereen 8. geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk worden als onaanvaardbaar beschouwd en zullen terdege worden aangepakt Dit streven wordt opgevolgd en bijgestuurd waar nodig, volgens onze praktijkervaring. Zo wordt deze verklaring minstens om de 5 jaar herbevestigd of aangepast, en moet leiden tot voortdurende verbetering. In alle diensten van het Stadsbestuur wordt na een langdurige ziekte of een eventueel ongeval, met werkverlet of met tijdelijke of blijvende werkongeschiktheid tot gevolg, de mogelijkheid onderzocht voor aangepast werk. Dit zal dan gebeuren in samenspraak met de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en de behandelend geneesheer. De tekst van deze beleidsverklaring steekt in de onthaalbrochure, dat aan alle medewerkers wordt gegeven, met het dwingend verzoek om actieve medewerking. Het belang van veiligheid, gezondheid en milieu wordt gestuurd vanuit de directie, doch noodzaakt de samenwerking en het engagement van iedereen en op elk niveau. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: stedelijke diensten: goedkeuren beleidsverklaring veiligheid, gezondheid en milieu. 12. onroerende goederen: goedkeuren verkoop strookje grond Eikenlaan De firma RKP invest BVBA, Roterijstraat 156 te 8790 Waregem is bereid een strookje grond aan te kopen, gelegen aan de Eikenlaan, en kadastraal gekend sectie C deel van het perceel nummer 21/W, groot volgens metingsplan 10,38m². Het perceel grond wordt verkocht tegen de voorwaarden, zoals vermeld in het bijgevoegd ontwerp van akte en mits een som van 2 600,00 euro + kosten van de akte en de metingskosten (544,50 euro). Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om de verkoop van het strookje grond aan de Eikenlaan goed te keuren. 13. gebouwencomplex Het Pand, brandvoorkoming, branddetectie, fase 1: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen De gemeenteraad keurde het ontwerp en de wijze van gunnen voor het aanstellen ontwerper voor dit project goed in zitting van 5 mei In zitting van 18 juni 2009 werd het ontwerpbureau Technum uit Gent aangesteld door het College. Na een grondige studie van het ontwerpbureau en in overleg met het College werd beslist om de branddetectie van het gebouwencomplex Het Pand als eerste fase onder handen te nemen. Deze fase zal het gedeelte van het Stadhuis en de Politiezone Mira voorzien van de nodige branddetectie volgens de wettelijke voorschriften inzake brandvoorkoming. Het Stadhuis en de Politiezone Mira zal onderverdeeld worden in 12 verschillende zones zodat de locatie van de brand snel kan gebeuren. De opdracht omvat dus de levering en plaatsing van alle nodige bekabeling, rookmelders, drukknoppen, brandcentrale, synoptisch bord, en waarbij ook een verplichte variante is opgenomen voor mogelijke visualisatie op PC. Raming: ,00 euro incl. BTW (incl. verplichte variante) Voorstel wijze van gunnen: openbare aanbesteding Beschikbare kredieten: ,00 euro incl. BTW Advies financieel beheerder: voorlopig ,00 euro voorzien, indien nodig bij te voorzien in budgetwijziging Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: gebouwencomplex Het Pand, brandvoorkoming, branddetectie, fase 1: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen. Gemeenteraad 01 juni

7 14. herstellen wegdek Industrielaan: goedkeuren ontwerp en vaststellen wijze van gunnen Door de dienst wegen en waterlopen werd een ontwerp opgemaakt voor het herstel van het wegdek na relining van de riolering in de Industrielaan. Na herstel van de riolering (zuigers op de riolering) is men genoodzaakt het wegdek te herstellen deels in asfalt en deels beton + vernieuwen verzakte greppels. Raming: ,00 euro, btw exclusief(btw mede-contractant) Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag / ,00 Bij te voorzien in BW ,00 Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp en wijze van gunnen goed te keuren. 15. herstellen wegdek Stuivenbergstraat: goedkeuren ontwerp en vaststellen wijze van gunnen Door de dienst wegen en waterlopen werd een ontwerp goedgekeurd voor het herstel van het wegdek in de Stuivenbergstraat, Beveren-leie. De betonnen rijweg was volledig gescheurd en gebroken door de wortelgroei van de grote bomen naast de rijweg. Na het rooien van de bomen werd het stuk rijweg opgebroken door onze diensten en dient te worden hersteld in beton. Geraamde oppervlakte 50lm. Raming:11.610,00 euro, btw exclusief (14.048,00 euro, btw inclusief) Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag / ,00 Bij te voorzien in BW ,00 Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp en wijze van gunnen goed te keuren. 16. ondergrondse inneming thv Keukeldam nr. 37, voor weg- en rioleringswerken in de Keukeldam en Churchilllaan Voor het uitvoeren van de weg- en rioleringswerken in de Keukeldam-Churchilllaan, meer bepaald voor het aanleggen van een nieuwe regenwaterleiding, was het noodzakelijk over te gaan tot een ondergrondse inneming t.o.v. navolgende eigenaar: Ondergrondse Eigenaar Kadaster Oppervl. Vergoeding inneming 1 De Splenter Bart Keukeldam Waregem Sectie A nr 15L3 27ca 1.000,00 euro Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de ondergrondse inneming thv Keukeldam nr 37 goed te keuren. Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag / / ,00 Gemeenteraad 01 juni

8 17. leveren en plaatsen omheining langs Zuiderlaan ter vervanging van bestaande herashekkens: goedkeuren ontwerp en vaststellen wijze van gunnen Door de dienst wegen-waterlopen werd een ontwerp opgemaakt voor het leveren en plaatsen van een omheining langs Zuiderlaan ter vervanging van bestaande herashekkens. totale afstand : 180lm hoogte 2m met bovenbuis raming:180 lm à 60euro=10.800,00 euro, btw exclusief Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag / / ,00 Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp goed te keuren en de wijze van gunnen vast te stellen. 18. goedkeuren wegentracé: 8790 Waregem, Grasdreef Er werd op 02 april 2010 een verkavelingsaanvraag ingediend door NV Het Landgoed, Karel van Manderstraat 17, 8510 Marke voor het verkavelen van het perceel grond gelegen ter hoogte van Grasdreef te 8790 Waregem, perceel gekend ten kadaster onder 2 afdeling sectie A nrs. 652 g, 655 a, 660 a, 661a in 21 kavels voor woningbouw. De aanvraag voorziet in de aanleg van nieuwe wegeninfrastructuur. Het ontwerp van aanvraag is gelegen in het woongebied van het gewestplan Kortrijk. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan. De stedenbouwkundige aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek van tot en met Er werden twee bezwaren ingediend. Deze worden ontvankelijk doch ongegrond bevonden. De verkeerscel heeft reeds op 20 januari 2010 het voorontwerp van project geadviseerd en heeft op het ontwerp van wegen gunstig geadviseerd. Het Schepencollege heeft in zitting van 28 januari 2010 het voorontwerp besproken; op voorstel van de verkavelaar kan akkoord gegaan worden om 1 kavel (voor 4 woongelegenheden) voor te behouden als sociaal woonaanbod; Binnen de verkaveling wordt er een groenzone van 653 m² aangelegd. (=5% van de totale verkaveling.) Er worden 13 openbare parkeerplaatsen aangelegd op het openbaar domein. In toepassing van artikel van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening kan de vergunningverlenende overheid aan de afgifte van de verkavelingsvergunning de nodige lasten verbinden die zij aan de verkavelaar menen te moeten opleggen, met name de uitvoering op zijn kosten, van alle werken tot uitrusting van de aan te leggen straten en de reservering van gronden voor groene ruimten, openbare gebouwen en openbare nutsvoorzieningen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het wegentracé goed te keuren. Gemeenteraad 01 juni

9 19. uitwerken beheerplan park Casier: goedkeuren ontwerp aanstellen ontwerper en vaststellen wijze van gunnen In 2009 werden de restauratiewerken van het hekwerk rond het Park Casier definitief afgerond. Nu is het aangewezen om de rest van het park op te frissen. Hiertoe dient de visie ontwikkeld in het Parkbeheerplan Park Casier overeenkomstig het concept Harmonisch Park- en Groenbeheer, goedgekeurd in de gemeenteraad van 1 april 2008, vertaald te worden in een concreet plan. Ondertussen zijn er ook problemen opgedoken met de verlichting van de paden. De armaturen kunnen niet meer vervangen worden maar ook de ondergrondse bekabeling vertoont ernstige gebreken. Om een gedetailleerd inzicht te krijgen in de uit te voeren werken, om de verschillende werken optimaal op elkaar af te stemmen en omwille van het beschermde statuut van het park wensen wij deze opdracht uit te besteden aan een ontwerper (tuin- en landschaparchitect), vertrouwd met deze materie. De opdracht voor de ontwerper bestaat o.a. uit: Weerhouden acties uit het Parkbeheerplan - Eenmalige en deskundige aanpak van alle beheer en ingrepen in de verschillende groenpartijen. Het navolgend periodiek onderhoud wordt uitgevoerd door eigen personeel volgens de richtlijnen opgenomen in het beheerplan. De ingrepen zijn beschreven op pagina s en , samengevat in figuur 22a. o o Controle van de solitaire bomen ten behoeve van de veiligheid Verwijderen van ongewenste uitheemse struiksoorten die dominant voorkomen en weinig variatie en natuurlijke ontwikkeling toelaten en daar waar nodig vervangen door soorten die rijkelijk bloeien of in het najaar een opvallende kleur vertonen o Herstellen van de zichtassen o Verjonging parkbomen o. - Herstel van de oude boomgaard die verder opgeplant wordt met hoogstammige fruitbomen (pagina 126) - Heraanleg van de inkom ter hoogte van de Marcel Windelsstraat, door aanplant van een bomenrij als dreefeffect en het plaatsen van een hogere smeedijzeren poort. (pagina 129 en figuur 23b) - Omvormen van de huidige rozentuin naar een stukje Engelse tuin. (pagina 129 en figuur 23b) - Het verplaatsen van de speeltuin naar een locatie dichter bij het kasteel en opwaarderen van de speeltoestellen (pagina 129 en figuur 23b) - Herstel bakstenen oeververdediging. (pagina 131 en figuur 21) - Herstel en onderhoud bruggen (pagina 127 en figuur 22c) - Aanleggen van een moeraszone in overeenstemming met Engelse landschapsstijl (pagina en figuur 22d) - Ruimen vijver en vijverarmen. (pagina 131 en figuur 22d) - Heraanleg paden volgens een hiërarchische padenstructuur (pagina 120 en figuur 22b) - Vervangen van de oude infoborden en plaatsen van nieuwe ter informatie en sensibilisatie van de bezoeker (pagina en figuur 22b) - Streven naar een uniforme, aangepaste look voor zitbanken en vuilnisbakken. (pagina 121 en figuur 22b) - Wegens de ombouw van het koetshuis tot tentoonstellingsruimte kan de groendienst hier niet lager ondergebracht worden. Er wordt een nieuw beperkt onderkomen gebouwd ter hoogte van de inkom van de Marcel Windelsstraat, tegen de bestaande muur, buiten de beschermde zone van het park. (figuur 22c) Extra acties niet opgenomen in het Parkbeheerplan - Vernieuwen verlichting (vervangen hoge verlichtingspalen door aangepaste verlichting, nieuwe verlichtingsarmaturen, nieuwe bekabeling, aangepaste spreiding van de verlichtingspunten over het park, ) - Aanleggen riolering (aansluiten van het Kasteel op de openbare riolering) - De zone (V20/1) gelegen achter het koetshuis, zal na omvorming van het koetshuis tot tentoonstellingsruimte opgenomen worden in dit project als een afgesloten tuin voor openluchtexposities. - Onderzoek naar een zone om beelden te kunnen plaatsen in het park. - Het verwijderen van de huidige kiosk (vervallen) en vervangen door een nieuwe aangepaste vaste constructie, met een beperkte impact op de inrichting en aanleg van het park - Onderzoek naar subsidieerbaarheid van het plan (Europese subsidie, ANB, Samenwerkingsovereenkomst, provincie, Eandis, ) en opstellen subsidieaanvragen De ontwerper zal hierin bijgestaan worden door een door het College van Burgemeester en Schepenen nog samen te stellen werkgroep, waarin o.a. de belangrijkste betrokken administraties zullen vertegenwoordigd zijn. Raming aanstellen ontwerper: ,00 euro incl btw Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf Gemeenteraad 01 juni

10 Voorziene kredieten: Er zijn kredieten voorzien voor het ontwerp in de begroting Uitvoering voorzien vanaf Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag / / ,00 Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: uitwerken beheerplan park Casier: goedkeuren ontwerp aanstellen ontwerper en vaststellen wijze van gunnen. Bruno Lahousse, 20. aanvullende verkeersreglementen wegverkeer blijvend karakter: a) invoeren van tonnagebeperking in een gedeelte van de Barrage b) invoeren van een parkeerplaats voor personen met een handicap op de parking aan de kerk in Nieuwenhove c) plaatsen van een verkeersgeleider op het kruispunt Jan Borluutstraat - Gulden Sporenlaan a) invoeren van tonnagebeperking in een gedeelte van de Barrage Er zijn klachten over de vrachtwagens die komende van de Barrage de helling van de brug niet oprijden naar de Aloïse Biebuyckstraat. Deze chauffeurs verkiezen de smalle rijweg langs de brughelling. Ter hoogte van de hoekwoning wordt het openbaar domein beschadigd bij het nemen van deze bocht. De verkeerscel heeft dd. 20 april 2010 voorgesteld om een tonnagebeperking in dit klein stukje Barrage in te voeren. De aangewezen route voor het zwaar vervoer is via de brede weg op de brughelling. Het schepencollege heeft het voorstel van het schepencollege dd. 29 april 2009 goedgekeurd. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van het verkeersbord C21 5t5 met onderbord uitgezonderd plaatselijk verkeer. b) invoeren van een parkeerplaats voor personen met een handicap op de parking aan de kerk in Nieuwenhove De huidige 2 parkeerplaatsen voor personen met een handicap op de parking aan de kerk in Nieuwenhove blijken onvoldoende. In het vademecum Toegankelijk publiek domein geeft men de aanbeveling om minstens 6% van het aantal parkeerplaatsen voor te behouden voor personen met een handicap. Als we alle parkeerplaatsen rond de kerk samentellen, komen we aan 50 parkeerplaatsen. De verkeerscel heeft deze aanvraag dd. 20 april 2010 positief geadviseerd. Het voorstel is om de hoekparkeerplaats op de parking aan het kruispunt Oblatenstraat Remi Vanmeerhaeghestraat voor te behouden. Het schepencollege heeft het voorstel van de verkeerscel dd. 29 april 2010 goedgekeurd. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van het verkeersbord E9a met het symbool van een rolstoel. c) plaatsen van een verkeersgeleider op het kruispunt Jan Borluutstraat - Gulden Sporenlaan Het kruispunt Jan Borluutstraat Gulden Sporenlaan is een heel ruim kruispunt. Heel wat bestuurders snijden de hoek af als zij van de Jan Borluutstraat de Gulden Sporenlaan inrijden. Hierbij ontstaan er conflicten met bestuurders die vanuit de Gulden Sporenlaan links de Jan Borluutstraat willen inrijden. De verkeerscel heeft dd. 16 maart 2010 voorgesteld om op het kruispunt een verkeersgeleider aan te brengen. De verkeerscel heeft dd. 20 april 2010 het grondplan van deze verkeersgeleider positief geadviseerd. Het schepencollege heeft dit voorstel dd. 29 april 2010 goedgekeurd. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de aanleg van een verhoogde verkeersgeleider. Op deze verkeersgeleider komen er verkeersborden D1. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanvullende verkeersreglementen wegverkeer blijvend karakter goed te keuren. Uitslag van de stemming voor de punten 20a tot en met 20c: Gemeenteraad 01 juni

11 21. goedkeuren toelagen Volgende toelagen 2010 bestemd voor diverse sociale, culturele, sportieve en vaderlandslievende verenigingen worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd: begrotingsart. omschrijving artikel Vereniging toelage / Landelijke verenigingen Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang Landel. raad v/d Landbouw 620, / Andere ontspanningsinstellingen Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang Vimibel Gewest Waregem 400, / Andere ontspanningsinstellingen Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang Avibo Gewest Waregem 1.250,00 Aan de gemeenteraad wordt gevraagd bovenstaande toelagen goed te keuren. 22. vragen Er zijn 3 vragen ingediend op het secretariaat: Raadslid Guy Van den Eynde: Het Amerikaans kerkhof Flanders Field Raadslid Xavier Wyckhuyse: onderhoud kerkhof Deerlijkseweg Raadslid Dieter Alyn: voetpad in de Stijn Streuvelsstraat 23. goedkeuren verslag vorige zitting De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring (33/33) aan het verslag van de gemeenteraadszitting van 4 mei 2010 mits aanpassen punt 17 conform opmerkingen raadslid Willy Benoit. Einde van de gemeenteraadszitting: uur (get) Guido De Langhe Secretaris Gedaan in bovenvermelde zitting Namens de gemeenteraad Voor eensluidend afschrift Waregem, 10 juni 2010 (get) Kurt Vanryckeghem Voorzitter Guido De Langhe Secretaris Kurt Vanryckeghem Burgemeester Gemeenteraad 01 juni

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens,

Nadere informatie

Zitting van 2 maart 2010

Zitting van 2 maart 2010 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 2 maart 2010 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 februari 2007

Gemeenteraad 06 februari 2007 Gemeenteraad 06 februari 2007 Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 mei 2008

Gemeenteraad 06 mei 2008 Gemeenteraad 06 mei 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

STAD WAREGEM Gemeenteplein WAREGEM

STAD WAREGEM Gemeenteplein WAREGEM Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 13 januari

Nadere informatie

Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN,

Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN, Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 06 februari

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Zitting van 18 december 2008

Zitting van 18 december 2008 STADSBESTUUR WAREGEM Uittreksel uit het register der notulen van de gemeenteraad Zitting van 18 december 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem burgemeester-voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 26 MEI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Pieter. Jaarrekening.

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 november 2007

Gemeenteraad 06 november 2007 Gemeenteraad 06 november 2007 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 4 4. VZW S 5 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. projectverenigingen 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 5 4. VZW S 6 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014

Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014 Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 06 april 2010

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 06 april 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens,

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 juni 2012

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 juni 2012 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 juni 2012 Aanwezig: Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 9 november 2010

Verslag gemeenteraad 9 november 2010 Verslag gemeenteraad 9 november 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt

Nadere informatie

De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Els Naessens, Griet Deleersnyder

De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Els Naessens, Griet Deleersnyder Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 18 december

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 5 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 5 4. VZW S 6 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

Gemeenteraad - toelichtende nota

Gemeenteraad - toelichtende nota Gemeenteraad - toelichtende nota Punt 2 Openbare werken riolerings- en wegeniswerken Sint Germanusstraat project W214055 goedkeuring voorontwerpdossier Bijlage(n) neen Het project W214055 heeft als doel

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 november 2013

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 november 2013 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 november 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

JONGSTE RAADSLEDEN PUNT 4.B): DAVINE DUJARDIN & DELPHINE CLOET PUNTEN 5.C), 6.B), 7.B) & 42.: DAVINE DUJARDIN & ANN-SOPHIE KINDT

JONGSTE RAADSLEDEN PUNT 4.B): DAVINE DUJARDIN & DELPHINE CLOET PUNTEN 5.C), 6.B), 7.B) & 42.: DAVINE DUJARDIN & ANN-SOPHIE KINDT Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 06 mei 2008

Nadere informatie

DAGORDEPUNT 2. PROCES-VERBAAL VAN KASNAZICHT VAN DE STADSKAS PER 30 JUNI 2009. AKTENAME.

DAGORDEPUNT 2. PROCES-VERBAAL VAN KASNAZICHT VAN DE STADSKAS PER 30 JUNI 2009. AKTENAME. TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING VAN MAANDAG 28 SEPTEMBER 2009 OPENBARE ZITTING DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTING Art. 33, par. 2 van het Gemeentedecreet luidt als volgt:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 30 maart 2017

Verslag gemeenteraad 30 maart 2017 Verslag gemeenteraad 30 maart 2017 Volgende agendepunten werden behandeld door de gemeenteraad van 30 maart 2017. 01. Notulen van de vorige vergadering. 02. Renovatie wegenis en riolering Breugelweg -

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart 2012 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies De gemeenteraad

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016 Zitting van 29 februari 2016 Aanwezig : De heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de heren Vandewaetere

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Nutsvoorzieningen. Eandis. Saneren van elektriciteits-

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 04 februari 2014

Verslag gemeenteraad dinsdag 04 februari 2014 Verslag gemeenteraad dinsdag 04 februari 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ GEMEENTEBESTUUR KUURNE MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ VOORSTEL VAN BESLISSINGEN Openbare zitting 1. Goedkeuren

Nadere informatie

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Voorstel statutenwijziging onderdeel van de agenda voor de Bijzonder Algemene Vergadering van 27 mei 2014. Ontwerp goedgekeurd op de RVB van 14 februari 2014 Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Beleidsplan

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeenteboekhouding budgetwijziging

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER

Nadere informatie

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 OPENBARE ZITTING DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTINGEN DD. 27 JUNI 2011 EN 29 AUGUSTUS 2011. Art. 33, par. 2 van

Nadere informatie

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren. Zoutleeuw, 17 april 2015 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op 28 april

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING STRAATNAAMGEVING. 1. Goedkeuring van een nieuwe straatnaam - Matruyepleintje. In de zitting van

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de vergadering van 29 april 2013 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur.

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur. FME/edw a 04 80 00 20141211-P.V..doc 18 december 2014 Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur. Ten jare tweeduizend en veertien,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 04 mei 2010

Verslag gemeenteraad 04 mei 2010 Verslag gemeenteraad 04 mei 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651 GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00651 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen-en rioleringswerken in de Mariakerksesteenweg,

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 12 AUGUSTUS 2004 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelasting. Onwaarden...2

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00915 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Groenestaakstraat,

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE stad brugge dienst ruimtelijke ordening STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE Herziening Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 In openbare zitting TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 18 juli 2013 en 8 augustus 2013: zie bijlage.

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 28 april 2016 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) Gemeente Zedelgem secretariaat LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 21 APRIL 2005 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelasting. Onwaarden...2

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 27 april Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 27 april Goedkeuring notulen van de vorige vergadering TOELICHTENDE NOTA Vergadering van de gemeenteraad van 27 april 2016 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering Gaat de gemeenteraad akkoord met de notulen van de vorige vergadering? Agendapunt 1 Onderwerp

Nadere informatie

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING.

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Maandag 28 januari 2008

Maandag 28 januari 2008 BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD Maandag 28 januari 2008 a a n w e z i g burgemeester-voorzitter: Harry Hendrickx schepenen: Thierry van der Straten Waillet, Jules Mintjens, Wim Jordens, Jan Van Roey, Katleen

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik,13-09-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 22-01-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2016

GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Jan Stevens, burgemeester; Rik Buyse, Magda Deprez, Rachida Abid, Daisy Haydon, schepenen; Georges Lambrecht, Hilde Debommarez, Isabelle Decrans, Marc Debie,

Nadere informatie

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 20 oktober 2016

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 20 oktober 2016 Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 20 oktober 2016 VOORSTEL VAN BESLISSINGEN GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD 1. Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad Het verslag van de gemeenteraad

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing:

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing: Zitting Gemeenteraad van 16.10.2014. --------------------------------------------------------- Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Debouck

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00025 Onderwerp: Aanvraag stedenbouwkundige vergunning - nummer 2015/01150 - Bijzondere Procedure - nieuwe

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 april 2012

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 april 2012 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 april 2012 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad BRUGGE

stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad BRUGGE stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad HUISHOUDELIJK REGLEMENT SENIORENADVIESRAAD BRUGGE ART. 1 DOELSTELLING De doelstelling van de Seniorenadviesraad Brugge is: Als een volwaardig contactorgaan

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 08 mei 2012

Verslag gemeenteraad dinsdag 08 mei 2012 Verslag gemeenteraad dinsdag 08 mei 2012 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Gemeenteraad 03 maart 2009

Gemeenteraad 03 maart 2009 Gemeenteraad 03 maart 2009 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00609 Onderwerp: Dienstverlenende vereniging Veneco²- algemene vergadering van 30 juni 2015 - herschikkingsdividend

Nadere informatie