Stichting Administratiekantoor Funda Nieuwegein. Jaarrapport over het jaar Pagina 1 van 13

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Administratiekantoor Funda Nieuwegein. Jaarrapport over het jaar 2011. Pagina 1 van 13"

Transcriptie

1 Stichting Administratiekantoor Funda Nieuwegein Jaarrapport over het jaar 2011 Pagina 1 van 13

2 Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Verslag van het bestuur 3 Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over het jaar Toelichting op de jaarrekening 6 Bijlagen Overzicht van ontvangen aandelen en uitgegeven certificaten 11 Overzicht van de mutaties in gehouden aandelen sinds de oprichtingsdatum 12 Overzicht van de mutaties in uitgegeven certificaten sinds de oprichtingsdatum 13 Pagina 2 van 13

3 Verslag van het bestuur Het bestuur presenteert hierbij de jaarrekening van Stichting Administratiekantoor Funda (hierna "de Stichting") voor het jaar Algemeen De Stichting is opgericht naar Nederlands recht op 7 september De Stichting beheert en administreert aandelen "B" op naam in Funda N.V. (hierna "de Vennootschap") en geeft certificaten van aandelen op naam uit voor de aandelen die aan de Stichting in beheer zijn gegeven. In overeenstemming met haar administratievoorwaarden incasseert de Stichting de dividenden en alle overige uitkeringen op de aandelen, die onmiddellijk ter beschikking worden gesteld aan de certificaathouders. Certificaathouders hebben recht op een uitkering die gelijk is aan het dividend wat op de aandelen van de Vennootschap is gedeclareerd. De kosten van de Stichting worden door de Vennootschap betaald. Gang van zaken Per 31 december 2011 stonden aandelen "B" in de Vennootschap, welke een belang van 20,5% vertegenwoordigen, geregistreerd in het aandelenregister van de Vennootschap waartegenover zijn afgegeven niet royeerbare certificaten op naam van aandelen "B" in Funda N.V. In 2011 hebben er 36 (2010: 3) certificaattransacties plaatsgevonden waarbij certificaten zijn overgedragen. De gemiddelde overdrachtsprijs van de verhandelde certificaten in 2011 bedroeg EUR 5,32 (2010: EUR 5,80). Gedurende het jaar had de Stichting het recht op een dividend over het jaar 2010 van EUR (in 2010 over het jaar 2009 : EUR ) waarvan EUR ten goede is gekomen aan de certificaathouders. Het niet uitgekeerde dividend van EUR zal na ontvangst van de bankgegevens kunnen worden uitbetaald aan betreffende certificaathouders. Resultaten De netto vermogenswaarde van de Stichting per 31 december 2011 was EUR 0 (2010 EUR 0). Het resultaat voor het jaar 2011 was een overschot van EUR 0 (2010: EUR 0). Toekomstverwachting Het bestuur is van mening dat de huidige activiteiten geen wijziging zullen ondergaan in het komend jaar. Nieuwegein, 20 maart 2012 P.B.M. Röttgering J.B.G.S.M. Kierkels M.P. de Groot Bestuurder Bestuurder Bestuurder Pagina 3 van 13

4 Balans per 31 december 2011 (Uitgedrukt in euro's) Toelichting Vlottende activa Overige vorderingen 1 0 6,055 Liquide middelen 2 27,947 35,300 Som der vlottende activa 27,947 41,355 Kortlopende schulden ( ten hoogste 1 jaar) Overlopende schulden en overlopende passiva 3 27,947 41,355 Som der kortlopende schulden 27,947 41,355 Uitkomst van vlottende activa min kortlopende schulden 0 0 Uitkomst van activa min kortlopende schulden 0 0 Netto vermogenswaarde 0 0 Vermogen 4 Geaccumuleerd overschot (tekort) De toelichting vormt een integraal onderdeel van de jaarrekening Pagina 4 van 13

5 Staat van baten en lasten over het jaar 2011 (Uitgedrukt in euro's) Toelichting Financiële baten en lasten Terugbetaalde kosten 5 24,276 26,347 Algemene kosten 6 (24,276) (26,347) Som der Financiële baten en lasten 0 0 Overschot (tekort) voor het jaar 0 0 De toelichting vormt een integraal onderdeel van de jaarrekening Pagina 5 van 13

6 Toelichting op de jaarrekening 2011 Algemeen De Stichting werd voor onbepaalde tijd opgericht op 7 september 2000 en heeft tot doel het beheren en administreren van aandelen "B" in Funda N.V. en het uitgeven van certificaten van aandelen voor de aandelen die aan de Stichting in beheer zijn gegeven. In overeenstemming met haar administratievoorwaarden incasseert de Stichting de dividenden en alle overige uitkeringen op de aandelen, die onmiddellijk ter beschikking worden gesteld aan de certificaathouders. Certificaten kunnen slechts worden verkregen door: a. een NVM Makelaar alsmede een senior NVM Makelaar van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM. (hierna: "NVM Makelaar") b. een rechtspersoon die volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel een onderneming drijft die is geregistreerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM, waarin tenminste één NVM Makelaar als makelaar in onroerende goederen of als vastgoeddeskundige werkzaam is; de gezamenlijke vennoten van een vennotschap onder firma of de gezamenlijke beherende vennoten dan wel de enig beherend vennoot van een commanditaire vennootschap, die volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel een onderneming drijft die is geregistreerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM waarin tenminste één NVM Makelaar als makelaar in onroerende of als vastgoeddeskundige werkzaam is; of, degene die volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel een onderneming drijft in de vorm van een eenmanszaak die is geregistreerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM waarin tenminste NVM Makelaar als makelaar in onroerende goederen of als vastgoeddeskundige werkzaam is; c. een bij NVM bureauorganisatie te Nieuwegein of bij Funda N.V. of één van haar groepsmaatschappijen werkzaam persoon, dan wel een secretaris van een NVM afdeling, met een fulltime of een parttime loondienstverband voor onbepaalde tijd waarvan de proeftijd is verstreken. d. NVM Holding. Decertificering is niet mogelijk echter indien een Certificaathouder niet langer aan ten minste één van de hierboven genoemde kwaliteitseisen voldoet: i) is deze bevoegd zijn Certificaten te blijven houden en/of over te dragen met in achtneming van de Minimum bezit regeling; ii) iii) is deze niet bevoegd Certificaten te verkrijgen; en is deze niet meer bevoegd een vergadering van certificaathouders bij te wonen of stem uit te brengen als Certificaathouder in een vergadering van certificaathouders. Minimum bezit regeling Het minimum bezit bedraagt 200 Certificaten. Indien geen transactie wordt verricht, kunnen het huidig aantal Certificaten behouden blijven; ook indien dat minder dan 200 Certificaten is. Wordt besloten om Certificaten te kopen en het bezit is minder dan 200 Certificaten, dan dient een zodanig aantal Certificaten te worden aangekocht zodat aan het minimum bezit van 200 Certificaten wordt voldaan. Maximum bezit regeling Het maximumbezit bedraagt Certificaten Pagina 6 van 13

7 Presentatie De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig waarderingsgrondslagen zoals deze gelden in Nederland. De belangrijkste worden hieronder weergegeven: a. Activa en passiva Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders aangegeven. b. Resultaatverantwoording Inkomsten en kosten worden opgenomen in het jaar waarop ze betrekking hebben. c. Vennootschapsbelasting De Stichting is niet onderworpen aan vennootschapsbelasting. Pagina 7 van 13

8 EUR EUR Balans 1 Overige vorderingen NVM Holding B.V. 0 6, ,055 2 Liquide middelen Rekening-courant 27,947 35,300 27,947 35,300 3 Overlopende schulden en overlopende passiva Dividend 22,581 31,078 Administratie 887 4,509 Overige schulden 0 4,036 Funda N.V. 4,479 1,732 27,947 41,355 4 Vermogen Saldo per 1 januari 0 0 Overschot/(Tekort) voor het boekjaar 0 0 Saldo per 31 december 0 0 Pagina 8 van 13

9 EUR EUR Staat van baten en lasten 7 Terugbetaalde kosten Kosten administratie 24,276 26,347 24,276 26,347 8 Algemene kosten Administratie (22,944) (24,969) Bankkosten (310) (297) Algemene kosten (1,022) (1,081) (24,276) (26,347) Pagina 9 van 13

10 Algemeen Personeel De Stichting had gedurende 2011 en 2010 geen personeel in dienst. Bestuur De Stichting heeft drie (vorig jaar: drie) bestuurders, die geen vergoeding ontvangen van de Stichting. Nieuwegein, 20 maart 2012 P.B.M. Röttgering J.B.G.S.M. Kierkels M.P. de Groot Bestuurder Bestuurder Bestuurder Pagina 10 van 13

11 Overzicht van ontvangen aandelen en uitgegeven certificaten (In aantallen) Activa Aandelen "B" Funda N.V. 1,500,000 1,500,000 Totaal ontvangen aandelen op naam 1,500,000 1,500,000 Passiva Niet royeerbare certificaten op naam van aandelen Funda N.V. 1,500,000 1,500,000 Totaal uitgegeven certificaten van aandelen 1,500,000 1,500,000 Pagina 11 van 13

12 Overzicht van de mutaties in gehouden aandelen sinds de oprichtingsdatum (In aantallen) Funda N.V. Datum Transactie Aantal Genummerd Gewone aandelen "B" ontvangen ter certificering 1,500,000 1 t.m saldo 1,500,000 Pagina 12 van 13

13 Overzicht van de mutaties in uitgegeven certificaten sinds de oprichtingsdatum (In aantallen) Funda N.V. Datum Transactie Aantal Genummerd certificaten op naam van gewone aandelen "B" ingeschreven wegens inlevering aandelen "B" in Funda N.V. 1,500,000 1 t.m saldo 1,500,000 Pagina 13 van 13

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3 Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen te Nijmegen. Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Financieel Jaarverslag 2013 Bestuursverslag Jaarrekening Statutaire naam

Nadere informatie

Eerste inschrijving certificaten

Eerste inschrijving certificaten 1 Paraaf ter waarmerking Gegevens per certificaathouder Certificaathouder Naam : Adres : E-mailadres : Indien natuurlijk persoon, geboren te : op Indien rechtspersoon, KvK-nummer : Wijziging adres/naam

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Brand New Day Vermogensbeheer NV

Jaarverslag 2009. Brand New Day Vermogensbeheer NV Jaarverslag 2009 Brand New Day Vermogensbeheer NV Inhoud Directieverslag 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2009 3-4 Winst- en verliesrekening over de periode 13 maart 2009 tot en met 31 december 2009

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Algemene gegevens 3 Directieverslag 4 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 7 Toelichting op de balans 9 Toelichting op de

Nadere informatie

Prospectus MEEWIND paraplufonds & Aanvullend prospectus subfonds ZEEWIND 1

Prospectus MEEWIND paraplufonds & Aanvullend prospectus subfonds ZEEWIND 1 MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN Prospectus MEEWIND paraplufonds & Aanvullend prospectus subfonds ZEEWIND 1 DATUM 14 FEBRUARI 2008 Beheerder: Seawind Capital Partners BV Bewaarder: Vereenigd

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag. Gevestigd te Amsterdam

Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag. Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag 2007 Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag 2007 Gevestigd te Amsterdam Profiel Heineken Holding

Nadere informatie

====================================================================

==================================================================== AB 2002 no. 123 Intitulé : LANDSVERORDENING van 28 december 2002 houdende regels met betrekking tot de heffing en inning van een dividendbelasting en de toekenning van imputatiebetalingen Citeertitel:

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

FIAM N.V. Jaarrapport 2012 FIAM N.V. Jaarrapport 2012

FIAM N.V. Jaarrapport 2012 FIAM N.V. Jaarrapport 2012 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Profiel 4 3 Raad van Advies 4 4 Verslag van de beheerder / directie 5 Jaarrekening 2012 5 Balans per 31 december 2012 7 6 Winst- en verliesrekening over 2012 8 7 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel verslag over 2012 van uw stichting aan te bieden.

Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel verslag over 2012 van uw stichting aan te bieden. JAARREKENING 2012 Stichting Alert Postbus 16122 2301 CG Leiden Zevenbergen, 30 april 2014 Kenmerk: 136690 Behandeld door: A.J.P. van der Sanden Geacht bestuur, Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. HALFJAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Kerncijfers 3 2. Verslag van de Beheerder

Nadere informatie

Prospectus. SynVest Beleggingsfondsen N.V. SynVest. Ondernemend vermogen.

Prospectus. SynVest Beleggingsfondsen N.V. SynVest. Ondernemend vermogen. Prospectus SynVest Beleggingsfondsen N.V. SynVest. Ondernemend vermogen. 1 Dit Prospectus geeft u als belegger essentiële informatie over de beleggingsfondsen die vallen onder SynVest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN AANDELEN BOVEMIJ VERZEKERINGSGROEP N.V. D.D. 8 JULI 2010

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN AANDELEN BOVEMIJ VERZEKERINGSGROEP N.V. D.D. 8 JULI 2010 ADMINISTRATIEVOORWAARDEN AANDELEN BOVEMIJ VERZEKERINGSGROEP N.V. D.D. 8 JULI 2010 Administratievoorwaarden 1. Definities 1.1 In deze administratievoorwaarden wordt verstaan onder: aande(e)l(en): de gewone

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam Rapport betreffende financieel jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling bestuur

Nadere informatie

1/12 VOORWAARDEN VAN ADMINISTRATIE VAN GEWONE EN ZEVEN PERCENTS CUMULATIEF-PREFERENTE AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN UNILEVER N.V. TE ROTTERDAM, zoals deze zijn komen te luiden per 10 juli 2015. 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Statuten van Akzo Nobel N.V. Gewijzigd op 2 mei 2012

Statuten van Akzo Nobel N.V. Gewijzigd op 2 mei 2012 Statuten van Akzo Nobel N.V. Gewijzigd op 2 mei 2012 Statuten 2012 2 Statuten 2012 3 Statuten van Akzo Nobel N.V. Naam Artikel 1 De naam van de vennootschap is Akzo Nobel N.V. Zetel Artikel 2 De vennootschap

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie