Nota van Inlichtingen. Handleiding Zorginkoop 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota van Inlichtingen. Handleiding Zorginkoop 2011"

Transcriptie

1 Nota van Inlichtingen Handleiding Zorginkoop

2 Beoordelingskader Bij het beoordelingskader voor het ophogen van het startbudget wordt niet aangegeven hoe de aangeleverde informatie wordt beoordeeld (bijlage 5). Er wordt geen norm of richtlijn aangegeven, alleen onderwerpen waarop beoordeeld wordt. Daarmee is het voor zorgaanbieders onduidelijk wat zij precies moeten aanleveren om punten te scoren en is onduidelijk hoe tot een bepaalde score wordt gekomen. Wat is voldoende ingaan op genoemde onderwerpen en hoe vindt de weging op de verschillende onderwerpen per onderdeel van het beoordelingkader plaats? In het beoordelingskader is aangegeven wat de maximale te behalen score per criterium is. Tevens is beschreven op welke wijze de zorgaanbieder de maximale score kan behalen. Indien mogelijk is bij het criterium aangeven op welke onderwerpen ingegaan moet worden die meetellen in de score. De zorgaanbieder bepaalt op welke wijze hij de bedoelde onderwerpen verwerkt in zijn antwoord. Met voldoende ingaan op een onderwerp wordt bedoeld dat niet volstaan kan worden met een mededeling dat iets wel of niet geboden wordt of dat er wel of geen aandacht aan iets wordt besteed tijdens de behandeling. Voldoende betekent dat er informatie verstrekt wordt aan Justitie waaruit opgemaakt kan worden wat de zorgaanbieder daadwerkelijk doet of op welke wijze het gevraagde onderwerp bijdraagt aan de behandeling. Op pagina 59 van de handleiding inkoop forensische zorg is de weging van de scores beschreven. Hoe wordt omgegaan met de forensische prestatie-indicatoren in relatie tot het ophogen van het startbudget (bijlage 5)? Is het registreren en aanleveren voldoende, of wordt ook op inhoud beoordeeld? Het registreren en aanleveren is voldoende. In het jaardocument maatschappelijke verantwoording gaat de zorgaanbieder in op de forensische prestatie-indicatoren van zichtbare zorg. Justitie wil zoveel als mogelijk forensische zorg inkopen waarvan de bijdrage aan het verminderen van recidive aannemelijk is gemaakt (3.4). Betreft dit (alleen) door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies erkende interventies? Justitie brengt momenteel in beeld wat de rol van de erkenningscommissie kan zijn. Ook interventies waarvan op andere wijze wordt aangetoond dat ze bijdragen aan het verminderen van recidive kunnen door Justitie worden ingekocht. Bij het segment verslavingszorg (3.5.4) wordt gesproken over de Community Reinforcement Approach en het stimuleren daarvan. In hoeverre past deze interventie in (groei)voorstellen van andere (ambulante) segmenten? CRA richt zich op verslaving. Echter, de methodiek die CRA kenmerkt en ook ACT, is voor Justitie een wezenlijk element in al het ambulant behandelaanbod 2

3 van instellingen. In de beoordeling is CRA echter alleen voor het segment ambulante verslavingszorg van toepassing. In de inkoopdocumenten wordt aangegeven (onder h1) dat de aspecten risicogebieden/factoren en risicomanagement moeten worden toegelicht. Kan jij op deze aspecten een korte toelichting geven wat daarmee wordt bedoeld? Dan kunnen wij daarna iets specifieker ingaan op deze aspecten bij onze toelichting. Risicogebieden/risicofactoren: Dit betreffen de (levens)gebieden en de factoren van de cliënt die leiden tot crimineel gedrag. Enkele voorbeelden hiervan zijn een antisociaal netwerk, psychopathologie en verslaving. Teneinde herhaling van het delictgedrag te voorkomen dienen de behandel- begeleidingsdoelen te zijn afgestemd op de risicogebieden/risicofactoren. Risicomanagement: Dit betreft de wijze waarop de risico s op herhaald delictgedrag in de behandeling/begeleiding worden beheerst. Enkele voorbeelden hiervan zijn behandelinterventies, afspraken met betrekking tot vrijheden en controle op middelengebruik. Informatie aanlevering Zorgaanbieders moeten informatie aanleveren aan Justitie om het startbudget op te hogen en om eventueel een groeivoorstel te doen. Daarnaast moeten aanbieders prestatie-indicatoren aanleveren. Wat gaat Justitie doen met deze informatie? Komt hiervan een terugkoppeling in de vorm van een benchmark of anderszins naar de instellingen toe? Met de informatie die de zorgaanbieder aanlevert om in aanmerking te komen voor verhoging van het startbudget kan het ministerie van Justitie vaststellen in welke mate de zorgaanbieder bijdraagt aan de uitvoering van het beleid voor de forensische zorg. De individuele zorgaanbieder krijgt in de inkoopgesprek met het ministerie van Justitie terugkoppeling op de aangeleverde informatie. De prestatie-indicatoren van zichtbare zorg worden door het ministerie van Justitie niet inhoudelijke beoordeeld. De inhoudelijke toelichting is onderdeel van het maatschappelijk jaardocument van de zorgaanbieder. Continuïteit van zorg na afloop strafrechtelijke titel Voor de continuïteit van zorg na afloop van de strafrechtelijke titel lijkt Justitie de verantwoordelijkheid (grotendeels) bij de instellingen neer te leggen (zie paragraaf 3.3, p.16). Wij wijzen er op dat dit primair een financieel probleem is tussen Justitie en VWS. De financiering hiervan moet tussen Justitie en VWS geregeld worden. Zorgaanbieders hebben uiteraard wel een rol in de inhoud van het zorgtraject, maar niet in de financiering. Hoe gaat Justitie dit concreet oppakken met VWS? Continuïteit van zorg is een professioneel belang van alle zorgaanbieders. Om uitvoering te kunnen geven aan continuïteit van zorg moeten de randvoorwaarden optimaal zijn. Het ministerie van Justitie, het ministerie van VWS en zorgverzekeraars kunnen de randvoorwaarden optimaliseren. Daarover worden gesprekken gevoerd en zijn initiatieven gestart. Ketensamenwerking 3

4 Op het gebied van ketensamenwerking geeft Justitie aan dat de mogelijkheid van terugplaatsing van belang kan zijn. Hoe ziet Justitie dit voor zich? Moet het bed vrijgehouden worden en (hoe) is dit verwerkt in de bekostiging? Het ministerie van Justitie vraagt de zorgaanbieders in hun offerte in te gaan op de wijze waarop eventuele afspraken over terugplaatsing zijn gemaakt. Het ministerie van Justitie heeft hierover op voorhand geen vastomlijnde ideeën, maar verneemt deze graag van zorgaanbieders. 4

5 Wet vernieuwing forensische zorg/ Interim-besluit Het laatste uitvoeringsprotocol handelt over 2009/2010. In de loop van 2010 zijn er enkele aanvullingen geweest. Gezien de veranderingen in 2011 is een nieuw uitvoeringsprotocol geen overbodige luxe. Wanneer verschijnt nieuwe editie van dit protocol? Met de inwerkingtreding van het Interimbesluit forensische zorg wordt een aantal zaken geregeld rond indicatiestelling, plaatsing, bekostiging en facturatie. Het programma vernieuwing forensische zorg van het ministerie van Justitie beoordeelt in hoeverre een nieuw uitvoeringsprotocol 2011 noodzakelijk is. Wanneer wordt de zak- en kleedgeldregeling voor gedetineerden verwacht (blz. 8, punt 8)? U zult voor 1 januari 2011 separaat worden geïnformeerd over de zak- en kleedgeldregeling gedetineerden. Gebouwelijke beveiligingsaspecten (5.1.2). Genoemd wordt dat de zogenoemde DJI-eisen vanaf 2008 gelden. Betreft dit nieuwbouw die vanaf 2008 is aangevraagd of ook bouw die in 2008 is opgeleverd of is opgeleverd in de oude regeling? Nieuwbouw opgeleverd na 2008 voldoet in principe aan de door DJI gestelde eisen. DJI eisen betreffen een nadere specificatie van de College Bouweisen

6 DBBC Bevoorschotting (5.1.3). Wordt 90% van het startbudget (97.5% van de klinische productieafspraak, respectievelijk 90% van de ambulante afspraak) of 90% van de gemaakte productieafspraak bevoorschot? De bevoorschotting zal zijn op basis van 90% van de definitieve productieafspraak. Bevoorschotting (5.1.3). De drempel tot daadwerkelijke betaling van de facturen wordt maandelijks met 10% opgehoogd. Hoe wordt omgegaan met DBBC s die lang lopen, bijvoorbeeld bij klinische productie met een lage turn-over? De genoemde DB(B)C s zullen altijd over een periode van maximaal 1 jaar (365 dagen) worden gedeclareerd. De drempel wordt ook na elke declaratie cumulatief verrekend. Daarnaast wordt maandelijks sowieso 90% bevoorschot, ongeacht of de drempel al dan niet gehaald is. Wordt er met het afbouwen van de bevoorschotting (90% van het startbudget) rekening gehouden met instellingen die minder kapitaalkrachtig zijn? Deze wijze van bevoorschotten is ingesteld om een prikkel te geven aan het indienen van DB(B)C facturen. De 10% die niet wordt bevoorschot kan door de zorgaanbieder worden verkregen middels het versturen van DB(B)C facturen aan de Directie Forensische Zorg. In de loop van 2011 wordt bekend gemaakt op welke wijze er voor het jaar 2012 gefinancierd zal gaan worden. Welke credittarieven gelden voor de aftrek op de overloop-dbbc? Moeten daarin ook tariefskortingen van 2010 meegeteld worden? Of wordt het allemaal standaard aftrek omdat toch de oude NZa-parameterwaarde als opbrengst nog geldt in Op basis van de standaard Nza parameters zullen de credittarieven worden vastgesteld. Een eventuele tariefskorting wordt na de omrekening vanuit de DBBC naar Nza parameters toegepast. 6

7 Offerte/ proces Kan ik per de bijlage 1 t/m 7 als word documenten van u ontvangen? Bijlagen 1 t/m 3 en bijlage 7 staan in Word cq. Excel op Bijlage 2 zal aangepast worden. Zijn er voornemens om de mogelijkheid tot tariefskorting te laten vervallen? Er zijn geen voornemens om deze mogelijkheid te laten vervallen. Het is een instelling vrij om een tariefskorting te offreren. Dit is echter geen criterium binnen het beoordelingskader. Vanaf 2011 wordt alleen naar Wtzi toegelaten instellingen toegeleid. Wat als er voor die tijd reeds een verbintenis is aangegaan? Vanuit het oogpunt van zorgcontinuïteit lopen reeds aangegane verbintenissen door in Kunnen er naar aanleiding van nieuwe stukken (bijvoorbeeld de herschikking of nieuwe formulieren) nieuwe vragen gesteld worden? Er kunnen over de zorginkoop 2011 na 9 september geen vragen meer worden gesteld. Vragen over de herschikking 2010 kunnen wel worden gesteld. Art b (pagina 90) verwijst naar de Handleiding Overige inkoop Waar is die? Via de website komen we op de Handleiding van 93 pagina s van waaruit deze vraag juist rees. Dit betreft dezelfde, te weten de Handleiding Forensische Zorg

8 FPC Op pagina 8 van de handleiding Inkoop Forensische Zorg wordt in de tweede alinea gesproken over de mogelijkheid voor niet justitiële fpc's tbs-capaciteit te substitueren naar fpk-capaciteit. Wat wordt hiermee concreet bedoeld? Bijvoorbeeld voor welke termijn kunnen dan concrete afspraken worden gemaakt? Voor 1 jaar of langer? Worden voorwaarden gesteld met betrekking tot de rechtspositie van patiënten, de vermenging van tbs- en fpk-patiënten? In beginsel worden afspraken gemaakt voor 1 jaar. Door de afnemende behoefte aan TBS-capaciteit neemt het aantal te plaatsen TBS-gestelden in 2011 af. Daardoor ontstaat de mogelijkheid om deze capaciteit te substitueren zodat er andere strafrechtelijke titels kunnen worden opgenomen. Gelet op het feit dat in bestaande FPK s de interne rechtspositie van TBS-gestelden en anderszins gestraften gelijk is, worden geen nadere voorwaarden gesteld. Gelet op de behoefte aan FPK-capaciteit voor gedetineerden kan deze capaciteit ook voor deze bestemd doelgroep worden. Op pagina 27 onder 4.5 worden aanbieders uitgenodigd kortingen te offreren op de NZa-tarieven. In feite wordt hiermee concurrentie bevorderd en nemen de risico's met betrekking tot de bedrijfsvoering voor fpc's verder toe. Het blijven vasthouden aan de voorwaarde dat het eigen vermogen niet meer mag bedragen dan 10% van het budget past ons inziens niet in deze ontwikkeling. Is er sprake van voornemens om deze voorwaarde te laten vervallen? En zo ja per wanneer? De voorwaarde dat het eigen vermogen van de justitiële FPC s niet meer mag bedragen dan 10% van het laatst vastgestelde budget, komt voort uit het feit dat op dit moment sprake is van een subsidierelatie. Met het oog op de invoering van het wetsvoorstel wet forensische zorg per 1/1/ 12 wijzigt deze relatie in een inkooprelatie. Justitie zal dan een nieuwe standpunt innemen t.a.v. gemaximeerde reservevorming. Financiering transmuraal verlof in FPA Op welke wijze wordt transmuraal verlof bij FPA s (anders dan die onder FPC s vallen) gefinancierd? Verblijf in een FPA in het kader van transmuraal verlof wordt gefinancierd vanuit de FPC. Justitie is voornemens deze zorg rechtstreeks aan de betreffende FPA te vergoeden. Hiertoe start in 2011 een Pilot (financieringsconstruct) met de Oostvaarderskliniek en een aantallen zorginstellingen waar de Oostvaarderskliniek in het kader van transmuraal verlof afspraken mee heeft.. Risico s en tarieven Hoe gaat Justitie de door de stelselwijziging toegenomen risico s voor de aanbieders meenemen in de tarieven? Mede gezien de eigenvermogenseis aan de FPC s? Het ministerie van Justitie is van mening dat de risico s voor de zorgaanbieders niet noodzakelijkerwijs toenemen. Een aanpassing van de tarieven in dit kader is dan ook niet aangewezen. 8

9 ZZP Als wij de lichte variant van het contract krijgen is rapportage per 4 maanden voldoende. Geldt dat ook bij het leveren van ZZPs? Pagina 35 meldt declaratie per maand op cliëntniveau. Voor lichte contractpartijen geldt dat de ZZP rapportage per 4 maanden afdoende is. Bevoorschotting: artikel 10.3 (lichte variant) geeft aan 1/12 van het jaarbedrag per maand. Pagina 35 meldt: declaratie per maand op cliëntniveau. Moeten wij declaratie lezen als productieverantwoording? Dat kunt u inderdaad lezen als productieverantwoording. Zie verder voor beantwoording de vorige vraag. Kan contractering in ZZPs gebeuren boven de door VWS toegelaten capaciteit? Dit is de keuze van de instelling zelf. De kanttekening hierbij is dat er geen vergoeding is voor de kapitaallasten. Kan naast een ZZP-C een DB(B)C geopend worden (hoofdstuk 5)? Ja dat kan. Voor zover de DBBC niet ook het verblijf betreft kunnen er een ZZP en een DBBC naast elkaar bestaan. In dat geval dient er een aparte indicatie te worden gesteld. Het Zorgkantoor staat toe om boven de toegelaten GGZ-ZZP-capaciteit ook VPT (Volledig Pakket Thuis) te leveren op een andere dan de toegelaten locatie (in verband met de regionale werking van het Zorgkantoor en de rompslomp tot aanvraag van aparte toelatingen bij andere zorgkantoren). Kan daar dan voor DFZ ZZPs afgesproken worden? De vergoeding van kapitaalslasten loopt nog via de zorgkantoren. Indien de zorgaanbieder een vergoeding vanuit boven de toegelaten capaciteit wenst kan men verkrijgt men vergoeding van de kapitaalslasten. Er kan daardoor niet boven de toegelaten capaciteit worden afgesproken. Indien u voor het bedrag zonder de vergoeding van de kapitaalslasten een aan de te declareren ZZP gelijkwaardige zorg kan leveren, heeft Justitie hier geen bezwaar tegen. Als wij als RIBW instelling willen groeien en daarbij ZZPs willen offreren (omdat we dat in 2010 niet met Justitie hebben afgesproken), treffen wij die categorie niet aan bij het beoordelingskader groei (pagina 63 t/m 67). Het segment RIBW als zodanig is geen groeisegment. Wel is op pagina 20 aangegeven dat Justitie enige coulance wil betrachten ten opzichte van beperkte groeiaanvragen van RIBW's, mits dit slechts (een) enkel(e) bed(den) betreft en voor zover het de grens van een licht contract niet overschrijdt. Voor het segment VG Verblijf is er wel groei mogelijk. 9

10 De registratie is niet ingericht op inzicht in doorlooptijden / hoe kunnen wij doorlooptijden aanleveren? Indien de zorgaanbieder deze gegevens niet registreert en derhalve geen inzicht hierin kan bieden, dan dient dit vermeld te worden. In Handleiding Inkoop en in de uitgangspunten zorginkoop wordt specifiek verwezen naar de term zorgboerderijen. Ik neem aan dat het hier in breder (en realistischer) kader gaat om zinvolle dagbesteding/arbeidsrehabilitatie. Het aanbieden van allerlei educatieve en arbeidsintegrerende activiteiten moet toch onder deze paragraaf bedoeld worden...? Het ministerie van Justitie wil het aanbod van zorgboerderijen vergroten, aangezien de Reclassering op dit moment de mogelijkheden ontbeert om cliënten door te verwijzen naar niet Wtz-toegelaten instellingen. Voor zover educatieve en arbeidsintegrerende activiteiten passen binnen de dagbesteding en begeleiding die ook bij zorgboerderijen wordt geboden, kan dit worden opgenomen in de offerte voor groei. Indien de activiteiten passen binnen een van de andere groeisegmenten, dan kan het onder een van de andere segmenten worden aangeboden. RIBW s en beveiligingsniveau Het Ministerie van Justitie constateert een behoefte aan RIBW s met een hoger beveiligingsniveau dan de huidige ingekochte capaciteit. Om dit beveiligingsniveau te genereren dienen RIBW s (forse) investeringen te doen. Dit, gecombineerd met het feit dat door de veelal relatief kleine omvang van de contracten in dit segment kleine schommelingen in het aanbod grote gevolgen voor het totaal beeld hebben, vragen wij ons af wat Justitie hier tegenover zet om dit rendabel te maken. Bekostiging van Justitiabelen in RIBW s dient plaats te vinden binnen de bestaande bekostigingsparameters. Een bundeling van verschillende cliënten met een strafrechtelijke titel binnen één voorziening kan om zowel zorginhoudelijke als doelmatigheidsoverwegingen gewenst zijn. Bij paragraaf wordt verwezen naar het invullen van een webapplicatie (score van de cliëntenpopulatie): : geldt dit ook voor nieuwe zorgaanbieders? Indien u cliënten op uw wachtlijst heeft kunt u gebruik maken van de genoemde applicatie. DB(B)C productievoorstel: dient dit alleen door klinische instellingen (dus bij behandeling) ingevuld te worden? Maw als wij aanbesteden op RIBW en Ambulante zorg zonder behandeling gaat het via de ZZP-productievoorstel? Het DB(B)C productievoorstel dient alleen ingevuld te worden door instellingen die behandeling leveren. Indien een instelling offreert op het RIBW-segment en ambulante zorg zonder behandeling dient zij dit in te dienen in ZZP s en ambulante NZa (begeleidings)parameters. 10

11 Voor de geleverde extramurale begeleidingsprestaties vindt de declaratie van geleverde productie per prestatie plaats op prestatieniveau (5.2.2). Wat wordt bedoeld met prestatieniveau? Hiermee worden bedoeld de geleverde aantallen per Nza parameters (zoals vastgelegd in Repad). Ambulante zorg op psychosociale grondslag. De RIBW s leveren deze zorg ook. Justitie koopt ook in 2011, in afwijking van de AWBZ, ondersteunende begeleiding op psychosociale grondslag in. Kan er voor patiënten bij een zorgboerderij uitbreiding voor behandeling c.q. nazorg worden gegeven? Dit kan, mits de zorg binnen de strafrechtelijke titel geleverd wordt en onder het contract van een WTZI-erkende instelling. Dit betreft dan begeleiding en dagactiviteit. Hier moet wel een aparte indicatie voor bestaan. Moet voor alle cliënten de ZZP-tool worden ingevuld? Voor alle bestaande cliënten hoeft u niet de ZZP tool in te vullen. U kunt volstaan met een representatieve steekproef, op basis waarvan u een productievoorstel voor 2011 kunt doen. Voor alle nieuwe cliënten dient u wel de tool in te vullen. Dagbesteding Als nieuwe aanbieder is het moeilijk om de omvang van deze zorg in te schatten. Hoe moeten we hiermee omgaan? Er kan door de aanbieder voorwerk worden gedaan in de regio, zoals informatie inwinnen bij Veiligheidshuizen, Reclassering, NIFP etc. In de offerte kan dan een schatting worden gegeven. Bij de herschikking in september kunnen de productieafspraken vervolgens bijgesteld worden. In het inkoopbeleid wordt gesproken over het gebruik van RePaD. De handleiding daarvan heb ik doorgenomen. Ik vraag me nu af hoe dit systeem geïnstalleerd wordt voor nieuwe zorgaanbieders. Moeten zij daar speciale software voor aanschaffen, of krijgen zij automatisch toegang tot RePaD wanneer zij een contract met het DJI hebben? Nieuwe zorgaanbieders worden via een online applicatie verbonden met Repad. Hiervoor hoeft geen extra of speciale software te worden aangeschaft. Na ondertekening van het contract krijgt de nieuwe zorgaanbieder een (mondelinge) toelichting over de wijze waarop kan worden ingelogd. Daarnaast wordt de werking van de applicatie nader toegelicht. 11

12 Contracten/ voorwaarden Hoe kom ik in aanmerking voor de lichte contractsvariant? Indien u in aanmerking wenst te komen voor het lichte contract dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij de indiening van uw offerte. De omvang van de productieafspraak voor het lichte contract is beperkt tot maximaal ,-. Checklist & Akkoordverklaring Onder voorstel van bestaande contractanten wordt onder punt 6 verwezen naar paragraaf > Waar kan ik deze paragraaf vinden? Deze verwijzing is abusievelijk onjuist. Dat moet zijn paragraaf In 2011 gaan wij onder een licht contract vallen. Is al duidelijk hoe er om gegaan wordt met het spanningsveld in de overeen te komen productieafspraken en de plaatsings dwang ( er wordt geplaatst binnen vastgestelde... op de eisen die het strafrechtsproces stelt ) via geautomatiseerd IFZO-systeem? De ervaringen uit de afgelopen 3 jaren wijzen uit dat dat aanmeldingen/ indicaties en plaatsingen erg varieren in aantallen en in tijdsperioden gedurende een kalenderjaar. Het vrijhouden van plekken levert derving van inkomsten op en kan dan ook niet gewaarborgd worden. Plaatsing geschiedt op basis van de gemaakte productie- en plaatsingsafspraken. Daarmee beoogt Justitie gericht justitiabelen naar uw voorziening toe te leiden. Justitie betaalt bij leegstand alleen de vaste bed component. Om die reden eisen we niet dat zorgaanbieders met een licht contract bedden vrijhouden voor Justitie. Ik wijs u erop dat wij bij de offerte 2011 en gedurende het komend jaar flexibel omgaan met eventuele overproductie bij lichte contracten. In de handleiding hiervoor staat bij paragraaf 10.2 aangegeven bij toelatingseisen: de zorgaanbieder dient te beschikken over een door de Raad van Accreditatie goedgekeurd kwaliteitskeurmerk. Op dit moment beschikken wij nog niet over een dergelijk kwaliteitskeurmerk, maar zijn daar volop mee bezig omdat te verkrijgen. Aan de overige toelatingseisen kunnen wij voldoen. Het in bezit zijn van kwaliteitskeurmerk geldt als als selectie-eis bij de inkoop van forensische zorg. Bij het ontbreken hiervan kan geen contract worden gesloten. Wanneer moet je een WTZi-toelating aanvragen? Kunt u duidelijkheid verschaffen over hoe het Ministerie van Justitie zal handelen bij de aanvraag voor een uitbreiding van bijvoorbeeld een RIBW, uitsluitend omdat er meer forensische cliënten zullen worden begeleid. Indien een zorgaanbieder een contract wil sluiten is het noodzakelijk dat de zorgaanbieder op uiterlijk 31 december 2010 over een dergelijke toelating beschikt. De toelating moet passen bij de te leveren zorg. Dit betekent dat indien een zorgaanbieder begeleiding wil leveren, deze ook moet zijn toegelaten voor 12

13 begeleiding, indien een zorgaanbieder behandeling wil leveren de toelating hiertoe ook moet zijn afgegeven. Een wtzi toelating kunt u aanvragen bij het CIBG. Dit is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS. Een aanvraag voor uitbreiding van verblijfsplaatsen dient te worden ondersteund door het zorgkantoor. Dit omdat de kapitaalslasten voor de uitbreiding nog door het zorgkantoor worden vergoed. Het ministerie van Justitie heeft geen rol in het toekennen van dergelijke uitbreidingsvraagstukken. Vrijwaring Artikel 5. Vrijwaring (p.77) stelt: Indien de Minister wordt aangesproken, neemt de Zorgaanbieder de zaak over en voert zo nodig mede namens de Minister verweer. De zorgaanbieder informeert de Minister over het verloop van de zaak. Het lijkt er sterk op dat Justitie het risico vanuit VWS en de Minister wil verplaatsen naar de instelling. Logischerwijze betekent dit dat het risico in het tarief moet worden verdisconteerd. Hoe neemt Justitie dit mee in de tarieven? Het voorgestelde artikel 5 inzake vrijwaring is een aanpassing van het eerder gehanteerde vrijwaringsartikel. Deze aanpassing is het gevolg van discussie met GGZ Nederland en een grote verzekeraar. Er was bezwaar geuit tegen het oude vrijwaringsartikel, aangezien dit de minister de mogelijkheid bood zich in te laten met de afhandeling van een vordering tot schadevergoeding en dat de redelijke kosten van rechtsbijstand van de minister vergoed dienden te worden. De oplossing is gevonden in het laten behandelen van de zaak door de Zorgaanbieder. Vrijwaring is per definitie het verschuiven van een risico. Echter, dit is geen nieuw beginsel ten opzichte van eerdere inkoophandleidingen en -contracten. DJI gaat er dan ook van uit dat dit valt onder de verzekering die Zorgaanbieders hebben en ook geen invloed heeft op de tarifering Declaratie en betaling Artikel 9. Declaratie en betaling (9.5, p.80) stelt: Behoudens toestemming van de Minister zal de zorgaanbieder niet meer dan 10% per prestatie substitueren. Uitgesloten is substitutie tussen intramurale en extramurale zorg en substitutie tussen zorg geleverd voor patiënten met tbs met dwangverpleging en overige intramurale zorg. Dit strookt niet met de informatie op p.7 (o.a.), waarin wordt gesteld dat substitutie kan plaatsvinden van klinisch zorgaanbod naar ambulant zorgaanbod indien sprake is van onderbezetting. Hoe verklaart u dit? Het is correct dat deze passages elkaar uitsluiten. Deze contractuele bepaling zal aangepast worden zodat bij toestemming van DJI substitutie van klinisch naar ambulant mogelijk is. 13

14 Plaatsingsafspraken In 2011 gaan wij onder een licht contract vallen. Is al duidelijk hoe er om gegaan wordt met het spanningsveld in de overeen te komen productieafspraken en de plaatsings dwang ( er wordt geplaatst binnen vastgestelde... op de eisen die het strafrechtsproces stelt ) via geautomatiseerd IFZO-systeem? De ervaringen uit de afgelopen 3 jaren wijzen uit dat dat aanmeldingen/ indicaties en plaatsingen erg varieren in aantallen en in tijdsperioden gedurende een kalenderjaar. Het vrijhouden van plekken levert derving van inkomsten op en kan dan ook niet gewaarborgd worden. Plaatsing vindt plaats binnen de overeengekomen productie- en plaatsingsafspraken. Voor instellingen met een klein contract wordt enige flexibiliteit betracht ten aanzien van de plaatsing. U hoeft geen bed vrij te houden indien er geen client wordt aangemeld. Plaatsingsmatrix Hoe moet de plaatsingsmatrix voor het klinisch zorgaanbod ingevuld worden als een zorginstelling in meerdere arrondissementen werkzaam is? In dit geval moeten er meerdere plaatsingsmatrixen ingevuld worden. Indien dezelfde zorg in verschillende arrondissementen wordt geleverd, kan volstaan worden met 1 plaatsingsmatrix waarop de namen van de verschillende arrondissementen aangegeven moeten worden. Hoe moeten de plaatsingsmatrixen voor het ambulante zorgaanbod en Beschermd Wonen ingevuld worden als een zorginstelling meerdere locaties c.q. vestigingen heeft? Indien een zorginstelling op meerdere locaties zorg levert, dan dient voor iedere locatie een aparte plaatsingsmatrix ingevuld te worden. Als de aangeboden zorg exact hetzelfde is op meerdere locaties dan volstaat 1 plaatsingsmatrix, waarop dan wel alle betreffende locaties ingevuld moeten worden. 14

15 Budget/ financiering Mag ik er van uit gaan dat 'groei' alleen van toepassing is op bestaande zorgaanbieders? Nee, nieuwe aanbieders worden ook uitgenodigd om een voorstel te doen op één van de groeisegmenten. Toekenning van groeibudget is vervolgens afhankelijk van de score van uw offerte. De materiële kosten worden voor 2011 negatief geïndexeerd (4.5). Wat is de reden van een negatieve indexatie? De indexatie is conform voorgaande jaren overgenomen van de NZA. Er dient dan ook bij de NZA navraag te worden gedaan. Op de NZA site is het volgende terug te vinden: Met ingang van 1998 worden voor zorginstellingen en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg de materiële kosten en de investeringen in inventaris trendmatig aangepast op basis van het prijsindexcijfer particuliere consumptie uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau. Het definitieve percentage voor een bepaald jaar is rond de maand juli van dat jaar bekend. De indexering wordt met terugwerkende kracht naar 1 januari in de budgetten verwerkt en door een inhaaltoeslag in de tarieven verrekend. Tarieven Justitie geeft aan dat voor de tariefstelling 2011 geldt dat de tarieven 2010 worden opgehoogd (p.27). Echter, later stelt Justitie dat zij zich het recht voorbehoudt de indexering voor 2011 niet door te voeren indien de financiële situatie daar aanleiding toe geeft. Op basis waarvan gaat Justitie dit beslissen, en hoe valt dit te rijmen met een gezonde bedrijfsvoering van de instellingen? Daarnaast willen wij benadrukken dat het voor instellingen helder moet zijn of voor hen tariefsverhoging geldt of niet, vóór zij hun offerte in moeten dienen. Het ministerie van Justitie is zich bewust van de noodzaak van duidelijkheid voor de zorgaanbieders ten aanzien van de tarieven. Het ministerie van Justitie wil de indexering toepassen voor zover de financiële situatie van de overheid dit toelaat. Voor ISD-ers hanteert Justitie het resocialisatietarief (3.5.3). Het betreft een complexe doelgroep, waarbij de ervaring is dat deze groep behandeling behoeft. Wat is de motivatie om voor deze doelgroep het resocialisatietarief te rekenen? Justitie is van mening dat voor de betreffende doelgroep de behandeling en beveiligingsnoodzaak voorop staat, maar dat aan het eind van een traject en wellicht voor een deel van de doelgroep, het accent verschuift naar resocialisatie, waarbij de behandelintensiteit afneemt. Substitutie van zorgaanbod Zorgaanbieders mogen in 2011 substitueren van klinisch zorgaanbod naar ambulant zorgaanbod indien sprake is van onderbezetting. Echter, een dergelijke flexibiliteit in zorgaanbod is niet zonder meer mogelijk. Zo kan personeel niet 15

16 zomaar overgezet worden van klinische voorzieningen naar ambulante voorzieningen. Ook blijft bij substitutie van klinisch naar ambulant een deel van de voorziening, te weten de kosten voor gebouwen die inherent zijn aan klinisch zorgaanbod, onbetaald. Substitutie zal dus onder de huidige omstandigheden veel klinieken in exploitatiemoeilijkheden kunnen brengen. Hoe gaat Justitie om met problemen die deze substitutie oplevert? Vooral kleine aanbieders zoals FPA s worden hiermee namelijk sterk benadeeld. Wanneer Justitie langdurige leegstand constateert zal zij uit het oogpunt van een doelmatige inkoopverantwoordelijkheid de capaciteitsafspraken hierop moeten aanpassen. Bij de afrekening geldt de systematiek waarbij de vaste bedcomponent wordt vergoed. Hierbij geldt het uitgangspunt dat wanneer er geen sprake is van feitelijke leegstand er dan vanuit wordt gegaan dat de vaste beddencomponent niet gefinancierd wordt vanuit de ZVW/AWBZ. Mocht dit wel het geval zijn dan zal wordt dit bij de nacalculatie corrigeren. Startbudget Zorgaanbieders kunnen, als ze aan alle criteria voldoen, uitkomen op een maximaal budget van 100% ten opzichte van de herschikking Waarom kiest Justitie voor een maximaal budget op instellingsniveau? Het ministerie van Justitie wil inkopen op basis van kwalitatieve argumenten en de mate waarin de zorgaanbieder bijdraagt aan de uitvoering van het beleid van het ministerie van Justitie. Een percentage stellen biedt de mogelijkheid om meer zorgaanbod in te kopen bij aanbieders die naar mening van het ministerie van Justitie het meeste bijdragen aan de uitvoering van het beleid in kwalitatieve zin. Het startbudget kan vervolgens nog verhoogd worden door eventuele toekenning vanuit het groeibudget. Overproductie Het aangeven van de behoefte aan zorg is soms moeilijk. Hoe kan je als aanbieder het risico inschatten of er ruimte is voor overproductie bij de herschikking? Het tijdig en correct invullen van RePad is heel belangrijk. Op deze manier is er actuele informatie over de uitnutting van de productieafspraken. Belangrijk is om tijdig contact op te nemen met de zorginkoper bij dreigende overproductie. Er kan echter geen 100% garantie gegeven worden voor volledige financiering van de overproductie. De instelling blijft hier zelf voor verantwoordelijk. Bij herschikking (4.1.1) wordt genoemd dat overproductie alleen mogelijk is binnen de voorwaarde dat de (totaal) beschikbare contracteerruimte niet wordt overschreden. Betreft dit het beschikbare budget van de instelling of bij DJI? Dit betreft het totale beschikbare macro-budget wat bij DJI beschikbaar is voor forensische zorg. Onderproductie Wat te doen indien er onderproductie ontstaat doordat er als vervolg op de strafrechtelijke titel van een patiënt een AWBZ indicatie is afgegeven? 16

17 Hier moet duidelijk een knip gemaakt worden tussen zorg tijdens de strafrechtelijke titel en zorg na afloop titel. Het budget kan in dit geval niet teruggeheveld worden naar de AWBZ. De afspraken kunnen wel bijgesteld worden. Het komt voor dat patiënten van de een op de andere dag hun strafrechtelijke titel kwijtraken, soms horen we dat achteraf zelfs. Hoe te handelen met deze patiënten en de vergoeding hiervan? Justitie vergoedt de kosten gedurende de strafrechtelijke titel. Indien de behandeling, begeleiding na afloop nog doorloopt valt bekostiging afhankelijk van het soort zorg onder de zorgverzekeringswet dan wel de AWBZ. Hoe bekostigt Justitie ambulante reguliere zorg die start tijdens strafrechtelijke titel als deze niet is geïndiceerd door justitie maar door bijv. Huisarts. Wordt dit bekostigd uit de reguliere GGZ zorg die justitie inkoopt waarvoor geen beveiligingscomponent aanwezig hoeft te zijn? Zorg die opgelegd is door de rechter wordt in beginsel bekostigd door Justitie. Zorg waar dit niet voor geldt en veelal zorg die geen relatie heeft met het gepleegde delict, wordt vanuit de zorgverzekeringswet vergoed. Voor alle duidelijkheid, forensische zorg kan ook zorg zijn zonder beveiligingscomponent. Leegstandsregeling In uw Handleiding inkoop forensische zorg 2011 wordt de leegstandsregeling gemist. Deze is van groot belang voor de instellingen. GGZ Nederland wil aandringen op het opnemen van een dergelijke regeling. Met behulp van de Handleiding inkoop forensische zorg 2011 en de leegstandsregeling moet door de zorgaanbieder een nauwkeurig budget kunnen worden berekend. Voor een aantal FPC s zal in 2011 afvloeien van personeel aan de orde zijn. Het op een zo vroeg mogelijk moment kunnen beschikken over een betrouwbaar budget is hierbij essentieel. De afrekensystematiek is conform de Nza-systematiek, hetgeen is vastgelegd in artikel 10 van de overeenkomst Inkoop forensische zorg. Voor de Justitiële FPC s is deze beschreven in de handleiding Planning en Control

Zorginkoop 2016 17 september 2015

Zorginkoop 2016 17 september 2015 Zorginkoop 2016 17 september 2015 Inhoud 1. Inleiding + vooruitblik 2. Kaders forensische zorg 2016 3. Afschaffen herschikking en herijking 2016 4. Meerjarenbeleid en implicaties inkoopbeleid 2016 5. Inkoopbeleid

Nadere informatie

Inkoop Forensische Zorg 2015

Inkoop Forensische Zorg 2015 Inkoop Forensische Zorg 2015 11 september 2014 Inhoud 1. Kaders forensische zorg 2. Inkoopbeleid 3. Nieuw initiatief 4. Inkoopproces en planning 5. Indicatiestelling en plaatsing Vragen 2 1. Kaders Forensische

Nadere informatie

Inkoop Forensische Zorg 2013. Informatiebijeenkomst

Inkoop Forensische Zorg 2013. Informatiebijeenkomst Inkoop Forensische Zorg 2013 Informatiebijeenkomst 6 september 2012 Inhoud presentatie 1. Korte schets FZ 2013 2. Offertetraject 3. Rol Nza 4. Belang van IFZO 5. Financiering/bekostiging 6. Gestelde vragen

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Versie 1.0 Datum 19 februari 2013 Status Vastgesteld Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Stafbureau Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus

Nadere informatie

Aanbieders forensische zorg. Datum 30 mei 2016 Onderwerp Procedure Incidentele Budgetophoging (IBO) Geachte heer/mevrouw,

Aanbieders forensische zorg. Datum 30 mei 2016 Onderwerp Procedure Incidentele Budgetophoging (IBO) Geachte heer/mevrouw, 1 > Retouradres Postbus 30132 2500 GC Den Haag Aanbieders forensische zorg Divisie Forensische Zorg en Justitiële Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den Haag www.dji.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Forensische Zorg. Inkoop 2014

Forensische Zorg. Inkoop 2014 Forensische Zorg Inkoop 2014 3 oktober 2013 Inhoud Korte schets forensische zorg Offerte traject Inkoopgesprekken DBBC offerte/ ZZP offerte Financiering/ bekostiging Nieuwe initiatieven/ nieuwe aanbieders

Nadere informatie

Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ

Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ Lezersnoot: VGZ heeft gemeend u als zorgaanbieder, gemeente of als lezer te willen informeren over de laatste stand van zaken rondom de langdurige GGZ.

Nadere informatie

De NZa gebruikt de genoemde gegevens om tijdens de transitieperiode het transitiebedrag per zorgaanbieder vast te stellen.

De NZa gebruikt de genoemde gegevens om tijdens de transitieperiode het transitiebedrag per zorgaanbieder vast te stellen. REGELING Regeling Verplichte aanlevering budget- en DBBC omzet Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende regeling

Nadere informatie

4.1 Forensische zorg Zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg. 1

4.1 Forensische zorg Zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg. 1 REGELING Verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende

Nadere informatie

Regeling gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave

Regeling gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave REGELING Gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave Regeling gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave Gelet op de artikelen 61, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0003

BELEIDSREGEL BR/FZ-0003 BELEIDSREGEL ZZP-TARIFERING EN TARIEVEN EXTRAMURALE PARAMETERS IN DE FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van

Nadere informatie

De vernieuwing van de forensische zorg in een strafrechtelijk kader Uitgangspunten, uitwerking en invoering

De vernieuwing van de forensische zorg in een strafrechtelijk kader Uitgangspunten, uitwerking en invoering De vernieuwing van de forensische zorg in een strafrechtelijk kader Uitgangspunten, uitwerking en invoering 1. Inleiding Dit document bevat in de eerste plaats een beschrijving van de wijze waarop de forensische

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur Nacalculatie 2014 De deadline voor indiening van de volledige nacalculatie is door de NZa vastgesteld vóór 1 juni 2015. Om tijdige indiening van de nacalculatieformulieren 2014 bij de NZa te kunnen bewerkstelligen,

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Nationaal Programma Ouderenzorg 2014

BELEIDSREGEL CA Nationaal Programma Ouderenzorg 2014 BELEIDSREGEL Nationaal Programma Ouderenzorg 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Invoering normatieve inventariscomponent (nic) in de forensische zorg

Invoering normatieve inventariscomponent (nic) in de forensische zorg BELEIDSREGEL Invoering normatieve inventariscomponent (nic) in de forensische zorg Ingevolge artikel 6 van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wet marktordening gezondheidszorg (Bub Wmg)

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie forensische zorg 8 juni 2017

DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie forensische zorg 8 juni 2017 DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie Forensische zorg Vergroten van de bekendheid met forensische zorg onder gemeenten 8 juni 2017 Agenda bijeenkomst 13.30 13.45 Introductie en kennismaking 13.45 14.00

Nadere informatie

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek September 2009 Inspectie voor de Sanctietoepassing

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

Productievoorstel justitiële FPC s 2017

Productievoorstel justitiële FPC s 2017 Productievoorstel justitiële FPC s 2017 Inkoop 2017 Datum 15 augustus 2016 Status definitief Colofon Afzendgegevens Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) Turfmarkt 147 2511

Nadere informatie

Team Zorginkoop (071) Zorgkantoor

Team Zorginkoop (071) Zorgkantoor Zuid-Holland Noord Amstelland en de Meerlanden Postbus 400 2300 AK Leiden Tel. 071-5 825 911 www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl Datum Ons kenmerk Uw kenmerk 7 juli 2015 20150629 MV - Behandeld door Doorkiesnummer

Nadere informatie

De Beleidsregel nacalculatie bevat het beleid van de NZa met betrekking tot de beoordeling en afhandeling van de nacalculatie.

De Beleidsregel nacalculatie bevat het beleid van de NZa met betrekking tot de beoordeling en afhandeling van de nacalculatie. Bijlage 1 bij circulaire Care/AWBZ/10/17c BELEIDSREGEL NACALCULATIE Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse meegenomen.

Nadere informatie

TOELICHTING BUDGETFORMULIER 2010

TOELICHTING BUDGETFORMULIER 2010 TOELICHTING BUDGETFORMULIER 2010 ALGEMEEN Dit formulier wordt gebruikt als budgetformulier 2010 voor de budgetronde van 1 november 2009. Capaciteitswijzigingen en bijbehorende productie die vanaf 1 januari

Nadere informatie

FAQS voor Langdurige GGZ

FAQS voor Langdurige GGZ FAQS voor Langdurige GGZ Welke cliënten vallen dadelijk nu onder WLZ en welke onder de Zvw? De wetgeving zegt dat cliënten met een verblijf tot 1095 dagen onder de Zvw vallen (was 365 dagen) en cliënten

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Per 1 januari 2015 worden grote veranderingen in de zorg van kracht. De Hervorming Langdurige Zorg is één van de ingrijpendste veranderingen in het zorgstelsel

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 3, juni 2012

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 3, juni 2012 Nr 3, juni 2012 Nieuwsbrief forensische zorg Nr 3, juni 2012 Inhoud Voorwoord Inkoop 2013 5 jaar Festival Forensische Zorg Algemeen Overleg TBS Bijeenkomst Ifzo voor Forensische Zorgaanbieders Herschikking

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg

Nieuwsbrief forensische zorg Nieuwsbrief forensische zorg Nummer 3, 1 oktober 2015 Inhoud Nieuwe organisatie DJI Festival Forensische Zorg Van herschikking naar Incidentele Budgetophoging Nieuwe organisatie DJI Op 1 oktober 2015 start

Nadere informatie

AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011

AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011 1 AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011 Inhoud 1. Algemeen 2. Inhoud van het accountantsonderzoek 3. Controleverklaring 4. Forensische Zorgtitels (Strafrechtelijke

Nadere informatie

Nota van inlichtingen Wet langdurige zorg 2017 Regionaal inkoopkader Midden IJssel

Nota van inlichtingen Wet langdurige zorg 2017 Regionaal inkoopkader Midden IJssel Nota van inlichtingen Wet langdurige zorg 2017 Regionaal Midden IJssel Datum: 1-7-2016 Vraagnr. Betreft document Par. / artikel / tabblad Blz. Onderwerp Vraag of opmerking van zorgaanbieder Antwoord zorgkantoor

Nadere informatie

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg.

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg. Bijlage 19 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen BELEIDSREGEL Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (ZvW) zoals die

Nadere informatie

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg.

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg. Bijlage 23 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg AWBZ Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2018-2020 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2017 Reikwijdte van het document Dit document heeft alleen betrekking op declaraties

Nadere informatie

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011 Forensische Zorg 2011 Gefactureerde DB(B)C s 2011 en in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s Inhoud 1. Inleiding 2. Accountantsonderzoek 3. Procedures van onderzoeken 4. Inhoud van het

Nadere informatie

Toelichting bij Zorginkoodocument Wlz 2016 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen.

Toelichting bij Zorginkoodocument Wlz 2016 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen. Toelichting bij Zorginkoodocument Wlz sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen. Indien een vraag betrekking heeft op tekst die letterlijk terug te vinden is in de inkoopdocumenten,

Nadere informatie

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S Eigenaar: Gereviewd door: Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 Betrokken beleidsregels NZA: Laura Mostert Saskia Hartendorp CA-392 Invoering Zorgzwaartepakketten CA-437

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5035. Extramurale zorg GGZ Zvw

BELEIDSREGEL BR/CU-5035. Extramurale zorg GGZ Zvw BELEIDSREGEL BR/CU-5035 Extramurale zorg GGZ Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 398 Vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg) A BRIEF

Nadere informatie

Handleiding Financiering en Registratie 2014 Forensische Zorg. Datum 20 september 2013 Status Definitief

Handleiding Financiering en Registratie 2014 Forensische Zorg. Datum 20 september 2013 Status Definitief Handleiding Financiering en Registratie 2014 Forensische Zorg Datum 20 september 2013 Status Definitief DEFINITIEF Handleiding Financiering en Registratie 2014 20 september 2013 Colofon Afzendgegevens

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 Nr. Vraag / categorie Antwoord Algemeen 1 Algemeen; de zorgaanbieder twijfelt of de klant correct is geoormerkt, waar kan hij dit laten controleren?

Nadere informatie

Zorgcontractering AWBZ 2015 Zorgkantoor Utrecht

Zorgcontractering AWBZ 2015 Zorgkantoor Utrecht Rapportage Evaluatie Zorginkoopprocedure 2015 Net als in de afgelopen jaren heeft ActiZ ook dit jaar de zorginkoopprocedures laten onderzoeken. De leden van ActiZ hebben hiervoor een enquête in kunnen

Nadere informatie

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer,

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer, Gouda, 11 september 2014 Geachte lezer, In dit document wordt op basis van voorstellen aangegeven op basis van welke productparameters de gemeenten in Midden-Holland voornemens zijn om de zorg voor de

Nadere informatie

Handleiding Financiering & Registratie 2016 Inkoop Overige Forensische Zorg en inkoopplaatsen Tbsdwang (niet-justitiële FPC's) Datum 3 september 2015

Handleiding Financiering & Registratie 2016 Inkoop Overige Forensische Zorg en inkoopplaatsen Tbsdwang (niet-justitiële FPC's) Datum 3 september 2015 Handleiding Financiering & Registratie 2016 Inkoop Overige Forensische Zorg en inkoopplaatsen Tbsdwang (niet-justitiële FPC's) Datum 3 september 2015 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie

Nadere informatie

Inkoop Forensische Zorg 2011 Handleiding. Datum 16 augustus 2010

Inkoop Forensische Zorg 2011 Handleiding. Datum 16 augustus 2010 Inkoop Forensische Zorg 2011 Handleiding Datum 16 augustus 2010 Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den Haag www.dji.nl Ons kenmerk

Nadere informatie

Deze beleidsregel regelt het aanvragen van een vergoeding voor kleinschalige experimenten met AWBZ-zorg gericht op ketenzorg dementie.

Deze beleidsregel regelt het aanvragen van een vergoeding voor kleinschalige experimenten met AWBZ-zorg gericht op ketenzorg dementie. Bijlage 10 bij circulaire AWBZ/CARE/11/9c BELEIDSREGEL Ketenzorg dementie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

nr. Onderwerp Vraag Antwoord 1 Nieuw initiatief 2015

nr. Onderwerp Vraag Antwoord 1 Nieuw initiatief 2015 nr. Onderwerp Vraag Antwoord 1 Nieuw initiatief In de Offerteaanvraag bij 2.3 'Nieuw initiatief ' staat: "Zorgaanbieders die in 2014 nog geen contract Overige Forensische Zorg hebben en graag in aanmerking

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0010

BELEIDSREGEL BR/FZ-0010 BELEIDSREGEL PRESTATIES EN TARIEVEN ZZP S EN EXTRAMURALE PARAMETERS FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/12c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/12c 11D Aan besturen van AWBZ-instellingen alle GGZ-instellingen (Care en Cure) de zorgkantoren en de zorgverzekeraars Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Extramurale GGZ Zvw

BELEIDSREGEL BR/CU Extramurale GGZ Zvw BELEIDSREGEL Extramurale GGZ Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met

Nadere informatie

Offerteaanvraag Forensische Zorg 2014. Datum 20 september 2013 Status Definitief

Offerteaanvraag Forensische Zorg 2014. Datum 20 september 2013 Status Definitief Offerteaanvraag Forensische Zorg 2014 Datum 20 september 2013 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Zorginkoop Turfmarkt 147 2511 EM Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den Haag

Nadere informatie

Handleiding Financiering en Registratie 2013 Forensische Zorg. Datum 1 augustus 2012 Status

Handleiding Financiering en Registratie 2013 Forensische Zorg. Datum 1 augustus 2012 Status Handleiding Financiering en Registratie 2013 Forensische Zorg Datum 1 augustus 2012 Status Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Kwantitatieve en Financiële Analyse Schedeldoekshaven 101 2511

Nadere informatie

Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ, NR/FZ-002

Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ, NR/FZ-002 Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ, Ingevolge de artikelen 36, 37 en 38, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Indexatie Wlz. Bijlage 8 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c

BELEIDSREGEL CA-BR Indexatie Wlz. Bijlage 8 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c Bijlage 8 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Indexatie Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013

Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013 Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid 2014 Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013 Agenda Thema s voorlichtingsbijeenkomst Tijd Opening en welkom 14.00 Ontwikkelingen Uitgangspunten inkoopbeleid 2014 Korte

Nadere informatie

3. Afbakening prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ

3. Afbakening prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ REGELING Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ Ingevolge de artikelen 36, 37 en 38, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015

Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015 Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse

Nadere informatie

Inkoopplan Forensische Zorg 2013. Datum 18 juni 2012

Inkoopplan Forensische Zorg 2013. Datum 18 juni 2012 Inkoopplan Forensische Zorg 2013 Datum 18 juni 2012 Colofon Afzendgegevens Dienst Justitiële Inrichtingen Directie Forensische Zorg Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den Haag

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0001

BELEIDSREGEL BR/FZ-0001 BELEIDSREGEL OVERGANG NAAR DBBC-BEKOSTIGING IN DE FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van het Besluit uitbreiding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 137 2 januari 2015 Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz 16 december 2014 REGELING CA-NR-1551a Ingevolge

Nadere informatie

3. Definities Voor de omschrijvingen van de verschillende budgetparameters en doelgroepen wordt verwezen naar de Beleidsregel definities GGZ.

3. Definities Voor de omschrijvingen van de verschillende budgetparameters en doelgroepen wordt verwezen naar de Beleidsregel definities GGZ. BELEIDSREGEL Extramurale zorg GGZ Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van VWS DLZ Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5047

BELEIDSREGEL BR/CU-5047 BELEIDSREGEL DBC-TARIFERING BEHANDELING EN VERBLIJF IN DE CURATIEVE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Overeenkomst Verdiepingsdiagnostiek. Contractduur : 1 januari december 2014 Onderwerp : Overeenkomst Verdiepingsdiagnostiek

Overeenkomst Verdiepingsdiagnostiek. Contractduur : 1 januari december 2014 Onderwerp : Overeenkomst Verdiepingsdiagnostiek Overeenkomst Verdiepingsdiagnostiek Contractduur : 1 januari 2013-31 december 2014 Onderwerp : Overeenkomst Verdiepingsdiagnostiek De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, Ministerie van Veiligheid

Nadere informatie

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop Jelle van Netten Manager Financiën & Informatievoorziening van Zorgbalans 17 juni 2014, Voorjaarsvergadering NVvA 1 Inhoud Presentatie 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over ZZP

Veel gestelde vragen over ZZP Veel gestelde vragen over ZZP Wat is het standpunt van Coöperatie VGZ over ZZ ers na 1 januari 2015? Ondanks de hoge klanttevredenheid van cliënten van ZZP ers heeft Coöperatie VGZ desondanks een aantal

Nadere informatie

Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg

Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg BELEIDSREGEL Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

3. Definities Voor de omschrijvingen van de verschillende budgetparameters en doelgroepen wordt verwezen naar de Beleidsregel definities GGZ.

3. Definities Voor de omschrijvingen van de verschillende budgetparameters en doelgroepen wordt verwezen naar de Beleidsregel definities GGZ. BELEIDSREGEL Intramurale GGZ Zvw: loon- en materiële Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg

Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg BELEIDSREGEL Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding

Decentralisatie begeleiding Decentralisatie begeleiding Zorgkantoor Delft Westland Oostland / Nieuwe Waterweg Noord 31 januari 2012 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Leeswijzer 4 Bijlage: rapportage per gemeente Rapport decentralisatie

Nadere informatie

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen:

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz sector GGZ en Overeenkomst sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Indien een vraag betrekking had op tekst die letterlijk terug te

Nadere informatie

Aan de commissie Inwonerszaken

Aan de commissie Inwonerszaken Vergaderdatum 29 augustus 2007 Made, 14 mei 2007 Agendapunt Aan de commissie Inwonerszaken Onderwerp Leesstuk indicatie en levering Hulp bij het huishouden Voorstel Financiële paragraaf Ter kennísname:

Nadere informatie

3.1 Geldende beleidsregels 2015 De aanvaardbare kosten volgen uit de toepassing van de onderstaande beleidsregels.

3.1 Geldende beleidsregels 2015 De aanvaardbare kosten volgen uit de toepassing van de onderstaande beleidsregels. Bijlage 6 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Aanvaardbare kosten Wlz 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Overige kosten Wlz Grondslag

BELEIDSREGEL BR/REG Overige kosten Wlz Grondslag BELEIDSREGEL BR/REG-18139 Overige kosten Wlz 2018 Grondslag Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

1. Afronding contracten aanbieders Jeugd Awbz binnen beschikbaar budget: inclusief innovatiebudget 2. De vier zijn Lijn 5, De Waerden, s

1. Afronding contracten aanbieders Jeugd Awbz binnen beschikbaar budget: inclusief innovatiebudget 2. De vier zijn Lijn 5, De Waerden, s 1 2 1. Afronding contracten aanbieders Jeugd Awbz binnen beschikbaar budget: 6.532.103 inclusief innovatiebudget 2. De vier zijn Lijn 5, De Waerden, s Heeren Loo en EsDeGe Reijgersdaal. Middelgrote en

Nadere informatie

Offerteaanvraag 2016 Forensische Zorg. Datum 21 augustus 2015 Status Definitief

Offerteaanvraag 2016 Forensische Zorg. Datum 21 augustus 2015 Status Definitief Offerteaanvraag 2016 Forensische Zorg Datum 21 augustus 2015 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Zorginkoop Turfmarkt 147 2511 EM Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den Haag

Nadere informatie

De NZa berekent de totale contracteerruimte voor 2014 met inachtneming van de volgende punten:

De NZa berekent de totale contracteerruimte voor 2014 met inachtneming van de volgende punten: > Retouradres Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 2 Jeugdhulp 2016 Achterhoekse Gemeenten

Nota van Inlichtingen 2 Jeugdhulp 2016 Achterhoekse Gemeenten Nota van Inlichtingen 2 Jeugdhulp 2016 Achterhoekse Gemeenten Status: Definitief Datum: 14-10-2015 Nota van Inlichtingen 2 Jeugdhulp 2016 Achterhoekse Gemeenten Erratum Naam # document Bladzijde Paragraaf

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25539 20 augustus 2015 Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ Vastgesteld op 11

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0007

BELEIDSREGEL BR/FZ-0007 BELEIDSREGEL BR/FZ-0007 INVOERING NORMATIEVE HUISVESTINGSCOMPONENT (NHC) FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 6 van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wet marktordening gezondheidszorg (Bub

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-535

NADERE REGEL NR/CU-535 NADERE REGEL Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ Gelet op de artikelen 62 en 68, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Regulering /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Regulering / Ministerie van Veiligheid en Justitie De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Postbus 20301 2500 EH S-GRAVENHAGE Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. Bijlage 12 bij circulaire Care/AWBZ/09/17c REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Op grond van artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Offerteaanvraag 2015 Forensische Zorg. Datum 15 augustus 2014 Status Definitief

Offerteaanvraag 2015 Forensische Zorg. Datum 15 augustus 2014 Status Definitief Offerteaanvraag 2015 Forensische Zorg Datum 15 augustus 2014 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Zorginkoop Turfmarkt 147 2511 EM Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den Haag

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Bijlage Achmea zorginkoop AWBZ 2014.

Nota van Inlichtingen Bijlage Achmea zorginkoop AWBZ 2014. Nota van Inlichtingen Bijlage Achmea zorginkoop AWBZ 2014. Inleiding In deze Nota van Inlichtingen treft u correcties, verduidelijkingen en aanvullingen aan op het zorginkoopbeleid 2014 van Achmea. Deze

Nadere informatie

Nr. Onderwerp Vraag Antwoord

Nr. Onderwerp Vraag Antwoord Nr. Onderwerp Vraag Antwoord 1 Prestatie indicatoren In de Offerteaanvraag Forensische Zorg 2014 wordt op pagina 14 en 15 beschreven dat er over de prestatie-indicatoren forensische psychiatrie gerapporteerd

Nadere informatie

Het formulier 'Budget 2005 en voorlopige nacalculatie 2004' is vanaf heden te downloaden van onze website (www.ctg-zaio.nl) 1.

Het formulier 'Budget 2005 en voorlopige nacalculatie 2004' is vanaf heden te downloaden van onze website (www.ctg-zaio.nl) 1. Aan de besturen van de AWBZ-instellingen sector V&V en de zorgkantoren Utrecht, 14 januari 2005 Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: CSTS/CWIT/ihot/CARE/650/05/1c Behandeld door: mevr. C.F.C. Steennis

Nadere informatie

Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014

Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014 Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014 Aan ZZP ers werkzaam in de langdurige zorg Van Telefoonnummer E-mailadres Directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl Onderwerp Datum

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5069. Extramurale curatieve GGZ

BELEIDSREGEL BR/CU-5069. Extramurale curatieve GGZ BELEIDSREGEL Extramurale curatieve GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015

Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015 Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015 De vragenlijst start met algemene vragen rondom de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in 2014. De vragen over de zorgcontractering 2015 vindt

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg

BELEIDSREGEL CA Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg AWBZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa.

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa. Bijlage 8 bij circulaire AWBZ/Care/11/9c BELEIDSREGEL Definities AWBZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen

Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Beschermd wonen Centrum gemeente Nijmegen Versie 25 oktober

Nadere informatie