Belastingheffing van dividend en de interne markt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belastingheffing van dividend en de interne markt"

Transcriptie

1 Belastingheffing van dividend en de interne markt Een studie naar de aanvaardbaarheid van de Nederlandse belastingheffing van grensoverschrijdende dividendinkomsten van natuurlijk personen in Europees perspectief Taxation of Dividend and the Intemal Market A Study on the Acceptability ofdutch Taxation of Cross-Border Dividend Income Received by Individuals from a European Perspective PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op gezag van de rector magnificus Prof.dr. H.G. Schm idt en volgens besluit van het College voor Promoties. De openbare verdediging zal plaatsvinden op Vrijdag 7 januari 2011 om uur door Erwin Nijkeuter geboren te Assen ERASM US U! UNIVERSITEIT R OTTER D AM

2 Inhoudsopgave V o o r w o o r d / 5 L ijs t v a n m e e s t g e b r u i k t e a f k o r t i n g e n / I n l e i d i n g / A anleiding voor het onderzoek / Inleiding tot de probleem stelling / Probleem stelling / H oofdstukindeling / M ethode van onderzoek / 24 2 D i v i d e n d e n e c o n o m i s c h d u b b e l e b e l a s t i n g h e f f i n g / In le id in g / De plaats van de vennootschap in h e t rech t / D uiding van het begrip vennootschap / O prichting van een vennootschap / R echtspersoonlijkheid van vennootschappen / De reden voor het bestaan van rechtspersoonlijkheid / De ontw ikkeling van rechtspersoonlijkheid / T heorieën over rechtspersoonlijkheid / Fictietheorie / R ealiteitstheorie / Leer van de juridische realiteit / Beoordeling civielrechtelijke theorieën / De positie van de aandeelhouder / De zeggenschap van aandeelhouders / W instverdeling van de vennootschap over de aandeelhouders / W instbepaling van een vennootschap / V erdeling van de w inst / Sam envatting / De rechtsgrond van de belastingheffing van de vennootschap en haar aandeelhouders / De rechtsgrondslagen voor de heffing van inkom stenbelasting / De rechtsgrondslagen voor de heffing van vennootschapsbelasting / De zelfstandigheid van een vennootschap voor de belastingheffing / Beginsel van fiscale n eu traliteit tussen (rechts)personen / Profijtbeginsel / Het beginsel van de bevoorrechte verkrijging / O ndersteuningsbeginsel / A fw enteling vennootschapsbelasting / Sam envatting rech tsg ro n d en van de belastingheffing op uitgedeelde w inst / System en te r voorkom ing van econom isch dubbele belasting / 41 Inhoudsopgave 7

3 2.4.1 Geen v erzachting van econom isch dubbele belasting: h e t klassieke stelsel / V erzachting van econom isch dubbele belasting bij de aandeelh oud er / Bijzonder ta rie f voor in k o m sten u it aan d elen / Het toepassen van een dividendvrijstelling / V errekeningsstelsel / V erzachting van de econom isch dubbele belasting bij de vennootschap / Het stelsel m et een gedifferentieerd tarief / Het stelsel m et aftrek van dividend / D ividendbelasting / Sam envatting / 51 3 D e o n t w i k k e l i n g v a n d e b e l a s t i n g h e f f i n g v a n d i v i d e n d i n k o m s t e n i n N e d e r l a n d t o t / Inleiding / Periode I (tot 1892): P aten trecht / Periode II ( ): G esplitste inko m stenbelasting / De W et op de V erm ogensbelasting 1892 / De W et to t heffing e n er b elasting op bedrijfs- en an d ere in k o m sten 1893 / Periode III ( ): A lgem ene in k o m stenbelastin g en uitdelingsbelasting / De W et IB 1914 voor n atu u rlijk e perso n en / De W et IB 1914 voor rech tsp erso n en / De W et op de Dividend- en T an tièm ebelasting 1917 / Van een uitdelingsbelasting naar een w instbelasting / W etsontw erp N ationale inkom sten- en w instb elastin g / Periode IV ( ): Duitse bezettin g en d aarna / W ijzigingen in het systeem van de inkom stenbelasting / Invoering van een w instbelasting voor v en nootschappen / Introductie voorheffingen op de in k o m stenbelastin g en vennootschapsbelasting / Invoering aanm erkelijk belangregim e / Na de bevrijding / Periode V ( ): De W et IB 1964, de W et VPB 1969 en de W et DB / V erhouding tussen inkom stenbelasting en vennootschapsbelasting / Voorstel betreffende de v erzachting van econom isch dubbele belasting / W at er van dit voorstel overbleef / W ijzigingen in de inkom stenbelastin g / Inkom sten u it aandelen / Inkom sten uit aanm erkelijk belang / W ijzigingen in de vennootschapsbelasting / W ijzigingen in de dividendbelasting / O ntw ikkelingen op het gebied van econom isch dubbele belastin g to t aan de invoering van de W et IB 2001 / Nota G rapperhaus / V erzachtingen van h et klassieke stelsel / V erm ogensaftrek / D ividendvrijstelling in de inkom stenbelasting / Bijlage begroting Financiën 1985 / O ntw ikkelingen in de ju risp ru d en tie / Sam envatting / 77 8 Inhoudsopgave

4 4 D e b e l a s t i n g h e f f i n g v a n d i v i d e n d o n d e r d e W e t IB f / In le id in g / Box 1: A andelen die behoren to t het verm ogen van een o n d ern em in g o f een w erkzaam heid / Toerekening van aandelen aan een ondernem ing / W instbepaling van een ondernem ing in verband m et aandelenbezit / M eegekocht dividend / Terugbetaling aandelenkapitaal/inkoop van aandelen / W instbonusaandelen / A andelen in een vrijgestelde beleggingsinstelling / A andelen die onderdeel u itm aken van een w erkzaam heid / R esultaatbepaling voor aandelen die deel u itm aken van een w erkzaam heid / Lucratieve belangen / R esultaatbepaling lucratief belang / Sam envatting box 1 / Box 2: A andelen die behoren to t een aanm erkelijk belang / Definitie van een aanm erkelijk belang / Juridische en econom ische eigendom van de aandelen / Geen 5% van het geplaatste aandelenkapitaal, m aar toch een aanm erk elijk belang / A chtergrond van de wijziging van h e t aanm erkelijk belangregim e / R ekening houden m et de vennootschapsbelasting in de inkom stenbelasting / A anm erkelijk belangregim e per 1 jan u a ri 2001 / Reguliere voordelen u it aanm erkelijk belang / Voordelen die w orden getrokken u it aandelen / B onusaandelen / Een aanm erkelijk belang in een vrijgestelde beleggingsinstelling / Een aanm erkelijk belang in een indirecte beleggingsvennootschap / V oordelen u it aanm erkelijk belang m et een hybride karak ter / Terugbetaling van aandelenkapitaal / Inkoop van aandelen / Liquidatie-uitkering / Kosten van reguliere voordelen / Tijdstip in aan m erk in g nem en reguliere voordelen u it aanm erkelijk belang / T a r ie f / Box 3: de forfaitaire verm ogensrendem entsheffm g / De to tstandkom ing van de verm ogensrendem entsheffm g / De toepassing van de verm ogensrendem entsheffm g / Bepaling rendem entsgrondslag / W aardering bezittingen en schulden / Peildatum voor 1 jan u a ri 2011 / Peildatum n a 1 jan u a ri 2011 / Heffmgvrij verm ogen / M inim ale rendem entsgrondslag / V rijstellingen / M aatschappelijke beleggingen / Beleggingen in durfkapitaal / l i l Forfaitair rendem ent / T a r ie f / D ividendbelasting na 1 jan u ari 2001 / M iddellijke of onm iddellijke uitdelingen van w inst /116 Inhoudsopgave 9

5 4.5.2 Inkoop van aandelen / L iquidatie-uitkering / Bonusaandelen / T erugbetaling van aandelenkapitaal / W ijziging van de W et DB 1965 p er 1 jan u a ri 2007 / S a m e n v a ttin g /118 5 I n t e r n a t i o n a l e v e r d e l i n g v a n h e f f i n g s b e v o e g d h e d e n b e t r e f f e n d e d i v i d e n d e n d e W e t 1B / Internationale juridische dubbele belasting / V erdeling van heffingsbevoegdheden op het gebied van dividendinkom sten / V erdragsrechtelijke definitie van dividend / D ividenden betaald / D ividenden betaald en fictieve dividendinkom sten in de bro n staat / Fictieve dividendinkom sten in de w oonstaat / V estigingsplaats uitdelende vennootschap / Bepaling vestigingsplaats uitd elen d e v ennootschap n a ar n atio n aal rech t / Een vennootschap die inw oner is van de ene verdragsluitende staat / Invloed art. 4 OMV op de inhouding van dividendbelasting / Inw onerschap dividendontvanger / W oonplaatsverklaring / U iteindelijk gerechtigde / D ividenden toe te reken en aan een vaste in ric h tin g in de b ro n staat / Toerekening van aandelen aan een vaste inrich ting / Verdeling heffingsbevoegdheden / E xtraterritoriale dividenden / V oorkom ing van ju rid isch dubbele belasting / V rijstellingsm ethode / V errekeningsm ethode / V oorkom ing van juridisch dubbele belasting voor dividendinkom en / G rensoverschrijdend aan d elenbezit en de W et 1B 2001 / A lgem ene bepalingen u it de W et IB 2001 / G rensoverschrijdend aandelenbezit in box 1 / Inbound-aandelenbezit van een N ederlandse ond ern em er / B uitenlandse aandelen to egerekend aan een b in n en lands ondernem ingsverm ogen / Bepaling grondslag / Bepaling grondslag buitenlandse beleggingsinstelling / V oorkom ing van dubbele belasting bij o n d ern em ers / K ostenaftrek voor b uitenlandse bronbelasting / A andelen toegerekend aan een bu itenlandse vaste inrich ting / Inbound-aandelenbezit van een buitenlandse on d ern em er / Inhouding van bronbelasting / V errekening ingehouden buitenlandse b ronbelasting / O utbound-aandelenbezit / A andelen niet toegerekend aan een vaste inrich tin g in N ederland / Aandelen toegerekend aan een vaste inrichting in N ederland / G rensoverschrijdende (overige) w erkzaam heden m et aandelen / G rensoverschrijdend dividend en resu ltaten behaald m et v oorkennis / G rensoverschrijdend dividend u it een lu cratief belang / G rensoverschrijdend aandelenbezit in box 2 / Inbound-aandelenbezit / V errekening van buitenlandse bronbelasting / Inhoudsopgave

6 K ostenaftrek voor buitenlandse bronbelasting / Forfaitair voordeel u it laagbelaste beleggingslicham en / O utbound-aandelenbezit / A anw ezigheid van het aanm erkelijk belang / V estigingsplaats vennootschap / V estigingsplaatsfictie / A anm erkelijk belang in een VB1 / indirecte beleggingsvennootschap / G rensoverschrijdend aandelenbezit in box 3 / V erdragsrechtelijke duiding van de belastingheffing in box 3 / V erm ogensbelasting of inkom stenbelasting / D ividendartikel, verm ogensw instartikel of restartikel? / Inbound-aandelenbezit / B eperkingen vrijstellingen / V errekening van buitenlandse bronbelasting / O utbound-aandelenbezit / Inhouding N ederlandse dividendbelasting / A andelen in een VB1 / V errekening N ederlandse dividendbelasting? / Het keuzeregim e / Sam envatting /195 6 D e p o s i t i e v e i n t e g r a t i e v a n b e l a s t i n g h e f f i n g in a a n d e e l h o u d e r - v e n n o o t s c h a p s v e r h o u d i n g e n b i n n e n d e E u r o p e s e U n ie / I n le id in g / Europese integratie / B elastingheffing en de in tern e m ark t / V erhouding negatieve integratie en soevereiniteit / V erhouding positieve integratie en soevereiniteit / De (m ogelijkheden tot) positieve integratie op het gebied van directe belastingen / Pogingen tot positieve integratie op het gebied van dividendinkom sten / De inzet van soft law / H et freq uenter g ebruikm aken van infractieprocedures / Het in itiëren van in itiatieven voor subgroepen van gelijkgestem de lidstaten / Sam envatting / D e b e l a s t i n g h e f f i n g v a n d i v i d e n d o n d e r h e t E u r o p e s e r e c h t / Inleiding / De toegang to t h e t VWEU in h e t geval van grensoverschrijdende dividendinkom sten / Toegang to t de vrijheid van vestiging / A andelenbezit en de vrijheid van vestiging / Vestiging in de staat w aaraan de onderdaan zijn nationaliteit ontleend / Zodanige invloed / G ezam enlijk aandelenbelang / Belang van de aanw ezigheid van daadw erkelijke econom ische activiteiten / M iddellijke vestiging / De toegang to t de vrijheid van kapitaalverkeer / Het begrip kapitaalverkeer / Inkom sten u it aandelen en kapitaalverkeer / 216 Inhoudsopgave 11

7 T erritoriale reikw ijdte van de vrijheid van kapitaalverkeer / Rangorde tussen de vrijheid van vestiging en de v rijh eid van kapitaalverkeer / Rangorde in het VWEU / Rangorde in verdragsvrijheden volgens de ju risp ru d en tie van h e t HvJ EU / Rangorde verdragsvrijheden en sam enhangende rechtshandeling en / M isbruik en de toegang to t h e t E uropese re ch t / Jurisprudentie van de Hoge Raad / Ju risp ru d entie van h e t HvJ EU op h e t gebied van m isb ru ik / B elem m ering / Inbound-dividenden / V oorkom ing van econom isch dubbele b elastin g in de w o o n staat / V oorkom ing van ju rid isch dubbele b elastin g in de w o o n staat / O utbound-dividenden / Vergelijking van ingezetenen en niet-ingezetenen. / De Schum acker-vergelijking / Ruim ere vergelijking bij grondslag * ta rie f / V ergelijking ingezetenen e n niet-ingezetenen voor de voork o m in g van econom isch dubbele belasting / De heffing van bro n b elastin g en voorkom ing econom isch dubbele belasting / E uropeesrechtelijke houdbaarheid van b ronbelasting / Bronbelasting op dividenden / Tussenconclusie / R echtstreeks toerekenbare kosten en de heffing van bronb elasting / Fictieve aftrekposten bij outbound-inkom sten / Overige belem m eringen in verband m et d ividenduitkeringen / M eestbegunstiging / B elem m ering van een vennootschap in v erband m et de w oonplaats van de aandeelhouders / U itzondering bestaande belem m eringen van het kapitaalverkeer tussen lidstaten en derde landen (art. 64, lid 1, VWEU) / Op 31 decem ber 1993 bestaande b elem m erin g en / M aatregel uitslu iten d g ericht op derde lan d en o f kapitaalv erk eer genoem d in art. 64, lid 1, VWEU / Directe investeringen, vestiging, h e t v e rrichten van financiële d ien sten o f de toelating van w aardepapieren tot de kapitaalm arkt / Directe investeringen / Vestiging / De betekenis van art. 65 VWEU / Rechtvaardiging van een belem m ering / Behoud van sam enhang van h e t belastingstelsel / Evenw ichtige verdeling van heffingsbevoegdheid / Inkom stenderving / Twee w alletjes / D oeltreffendheid fiscale controles / Praktische bezw aren / Het tegengaan van (het risico op) m isb ru ik / U itgebreidere rechtvaardigingsgronden voor b elem m eringen van het kapitaalverkeer tussen lidstaten en derde lan d en / N eutralisatie van de b elem m erin g door v errek en in g in de w o o n staat / Het arrest van h e t HvJ EU in de zaak A m urta / V oorkom ing van econom ische o f ju rid isch dubbele belasting? / Praktische uitw erking van de neutralisatie-gedachte / V erhouding verdragsrechtelijke verrek ening - praktische v errek en in g / Inhoudsopgave

8 Heffing in de b ro n staat hoger dan heffing in de w oonstaat van de aandeelhouder / Bewijslast neutralisatie / De gevolgen van het oordeel strijdig m et de verdragsvrijheden. / Conclusies / D e t o e p a s s i n g v a n h e t E u r o p e s e r e c h t o p d e N e d e r l a n d s e b e l a s t i n g h e f f i n g v a n d i v i d e n d / Algem een: voorkom ing van dubbele belasting en de W et IB 2001 / Inbound: voorkom ing p er box / Outbound: voorkom ing per box / grondslageis / Inbound: toepassing tw eede lim iet / G een verrekenin g vanwege het n iet verschuldigd zijn van inkom stenbelasting / Geen verrekening vanwege onvoldoende teller / Geen verrekening vanwege valutaresultaten / Inbound: toepassing art. 2.7 W et IB 2001 / Regelingen ter voorkom ing van dubbele belasting / V errekening buitenlandse bronbelasting vs. dividendbelasting / O utbound: keuzeregim e / Inbound/ Outbound: antidividendstrippingm aatregelen / Belem m ering / Rechtvaardigingsgronden / Derde landen / Box 1 / D ividendinkom sten van ondernem ers / W elke vrijheid is van toepassing? / Belem m eringen / Inbound en outbound: toerekening aandelen aan een vaste inrichting / Inbound en outbound: tariefstructuur box 1 / D ividendinkom sten van resultaatgenieters / Resultaat uit overige w erkzaam heden / Lucratieve belangen. / W elke vrijheid van toepassing? / B elem m eringen / Box 2 / Inbound: V oorkom ing econom isch dubbele belasting en het globale evenw icht / Inbound / outbound: uitreiking van w instbonusaandelen / Inbound/O utbound: Forfaitair rendem ent / K apitaalverkeer o f vestiging / Belem m ering / Derde landen / V estigingsplaatsfictie buitenlandse belastingplicht / Box 3 / Inbound-dividenden / Beperking verrekening ter voorkom ing van dubbele belasting / B eperkingen in vrijstellingen voor m aatschappelijke beleggingen en indirecte beleggingen in durfkapitaal / O utboud-dividenden / V ergelijking tussen een ingezeten belegger en een niet-ingezeten belegger / S tandpunt B elastingdienst aangaande fictieve box 3-belasting / Afw ijkende berekening fictieve box 3-belasting / E lem enten van het forfaitair bepaalde voordeel uit sparen en beleggen / 331 Inhoudsopgave 13

9 (Toerekenbare) schulden / 332 Tijdelijk aan d elenbezit / 334 Heffmgvrij verm ogen / 336 R echtvaardigingsgronden / 338 N eutralisatie / 339 Box 3 en derde lan d en / 340 Conclusie / 341 D e b e l a s t i n g h e f f i n g v a n d i v i d e n d i n d e v e r s c h i l l e n d e l i d s t a t e n v a n d e E u r o p e s e U n ie / België / 345 Bulgarije / 346 C y p ru s/3 4 6 D enem arken / 346 D uitsland / 347 Estland / 348 Finland / 349 Frankrijk / 350 G riekenland / 351 Hongarije / 351 Ierland / 352 Italië / 352 Letland / 353 Litouwen / 353 Luxem burg / 354 M alta / 354 O ostenrijk / 355 Polen / 355 Portugal / 355 Roem enië / 356 Slovenië / 356 Slowakije / 356 Spanje / 357 Tsjechië / 357 Verenigd K oninkrijk / 358 Zweden / 359 Overzichtstabel / 360 Sam envatting en conclusies / 360 A a n b e v e l in g t o t w i j z i g i n g v a n d e b e l a s t i n g h e f f i n g v a n d i v i d e n d v a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n i n N e d e r l a n d / Inleiding / 363 Ruwe schets van een bevrijdende dividendbelasting / 364 D iscussiepunten bij de invoering van een bevrijdende dividendbelasting / 365 V erhouding m et vervreem dingsw inst en overige in k o m sten u it aandelen / 365 D efinitie van h e t begrip o pbrengst van aan d elen / 366 B ehandeling rendem ent u it laagbelaste beleggingsvennootschappen / 367 A lternatief voor belastingheffing van dividendinkom sten / 369 A anbevelingen to t w ijziging van box 1 van de W et IB 2001 / 369 Art. 3.8 W et IB 2001 / 370 Art W et IB 2001 / Inhoudsopgave

10 Art W et 1B 2001 / Art. 3.29a W et IB 2001 / Art. 3.92b W et IB 2001 / Art W et IB 2001 / Art. 3.95b W et IB 2001 / A anbevelingen to t w ijziging van box 2 van de W et IB 2001 / Art W et IB 2001 / Art W et IB 2001 / Art W et IB 2001 / Art. 4.14a W et IB 2001 / Art W et IB 2001 / Art W et IB 2001 / A anbevelingen to t w ijziging van box 3 van de W et II? 2001 / Art W et IB 2001 / Art. 5.3 W et IB 2001 / V rijstellingen bijzondere beleggingen in box 3 / A anbevelingen tot w ijzigingen in de buitenlandse belastingplicht / Box 1 / Box 2 / A anbevelingen to t w ijzigingen van de wijze van heffing W et IB 2001 / Art. 9.2 W et IB 2001 / A anbeveling to t wijziging van de W et VPB 1969 / A anbeveling tot wijziging van de W et DB 1965 / Art. 1 W et DB 1965 / Art. 3 W et DB 1965 / Art. 4 W et DB 1965/ Art. 5 W et DB 1965/ Art. 7 W et DB 1965 / A anbeveling to t w ijziging van het Bvdb 2001 / Art. 1 Bvdb 2001 / Art. 5 Bvdb 2001 / Art. 16 Bvdb 2001 / V errekening buitenlandse bronbelasting m et de bevrijdende dividendbelasting / Verlaging bevrijdende dividendbelasting in verband m et verdragstoepassing / Sam envattend overzicht / S a m e n v a t t i n g e n c o n c l u s i e s / Probleem stelling / B elastingheffing van dividend in binnenlandse verhoudingen / B elastingheffing van dividend in grensoverschrijdende verhoudingen / T oepassing van en toetsing aan h e t Europese rech t / Aanbeveling tot wijziging van de N ederlandse belastingw etgeving / 396 S u m m a r y a n d c o n c l u s i o n s / J u r i s p r u d e n t i e r e g i s t e r / L i t e r a t u u r o v e r z i c h t / C u r r i c u l u m / Inhoudsopgave 15

138 De Pensioenwereld in 2014

138 De Pensioenwereld in 2014 17 138 De Pensioenwereld in 2014 Beleggingen 139 EU-claims: geen grijs gedraaide plaat Auteurs: Susan Groot Koerkamp en Erwin Nijkeuter In de meeste Europese landen worden of werden buitenlandse pensioenfondsen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22561 29 april 2016 Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht 25 april 2016 nr. DGB 2016/1731M

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 08/04/2014

Datum van inontvangstneming : 08/04/2014 Datum van inontvangstneming : 08/04/2014 , C-'1O/-14- Luxembourg Entrée 1 3 JAN. 2014 Hoge Raad der Nederlanden. \)C(=, C-l/o/1 C( Derde Kamer Nr. 12/02502 20 december 2013 Ingeschreven Luxemburg, in het

Nadere informatie

1. Belanghebbende is een in Finland gevestigd ' open-end '-beleggingsfonds.

1. Belanghebbende is een in Finland gevestigd ' open-end '-beleggingsfonds. IZ /o(8 Den Haag, 8 APR 2012 Kenmerk: DGB 2012-1691 P dividendbelasting voor het jaar 2008. Van deze uitspraak is op 9 maart 2012 een afschrift aan de Belastingdienst/1 toegezonden. AAN DE HOGE RAAD DËR

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Aanleiding voor het onderzoek

1 Inleiding. 1.1 Aanleiding voor het onderzoek 1 Inleiding 1.1 Aanleiding voor het onderzoek In dit onderzoek wordt ingegaan op de Nederlandse belastingheffing van dividend dat in grensoverschrijdende verhoudingen door een vennootschap aan natuurlijke

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2013

Berekening zorgtoeslag 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2013 ib 998 - ib*7pl Berekening zorgtoeslag 2013 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant

Nadere informatie

Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats

Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats door Dr. M. van Dun 1997 KLUWER - DEVENTER Inhoudsopgave LUST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN XVI 1 INLEIDING 1 2 DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 08/04/2014

Datum van inontvangstneming : 08/04/2014 Datum van inontvangstneming : 08/04/2014 7' Hoge Raad der Nederlanden Derde Kamer Nr. 12/04717 Ingeschreven in het register van het Hof van Justitie onder nr.9..~4.a.b.4. 20 december 2013 Luxemburg, 1

Nadere informatie

Het terugkrijgen van buitenlandse dividendbelasting

Het terugkrijgen van buitenlandse dividendbelasting Het terugkrijgen van buitenlandse dividendbelasting Voor particuliere (box 3) beleggers die in Nederland wonen en die dividend ontvangen uit hun portefeuille van beursgenoteerde binnen- en buitenlandse

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2014 Berekening zorgtoeslag 2014 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2015 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

De Nederlandse dividendbelasting en inbound investeringen door buitenlandse beleggingsinstellingen: een Europeesrechtelijke toetsing

De Nederlandse dividendbelasting en inbound investeringen door buitenlandse beleggingsinstellingen: een Europeesrechtelijke toetsing De Nederlandse dividendbelasting en inbound investeringen door buitenlandse beleggingsinstellingen: een Europeesrechtelijke toetsing Door: B.A. van Dijk MSc. Post-Master Directe Belastingen 2012/2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Dit document bevat vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en de heffingskortingen. ib 801-1z*1fd INKOMSTENBELASTING

Nadere informatie

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs INTERNATIONALE ASPECTEN VAN DE FORFAITAIRE RENDEMENTSHEFFING

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs INTERNATIONALE ASPECTEN VAN DE FORFAITAIRE RENDEMENTSHEFFING JJJ JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs INTERNATIONALE ASPECTEN VAN DE FORFAITAIRE RENDEMENTSHEFFING Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Caron & Stevens / Baker

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het beheren van vermogen in Nederland en België Juni 2013 Maurice de Clercq Programma 1. Inleiding 2. Nederland 3. België 4. Synthese Nederland/ België 5. Conclusie

Nadere informatie

Belastingen en heffingen in de luchtvaart. Sam envatting

Belastingen en heffingen in de luchtvaart. Sam envatting Sam envatting Terugkerende discussie Belastingen en heffingen voor vliegverkeer zijn een terugkerend onderwerp van discussie. Voorstanders van belastingen vinden het onrechtvaardig dat de internationale

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Centen en Stenen: Waar moet je wezen Maurice de Clercq Inhoud 1. Aftrekken 2. 10 jaars termijn aanmerkelijk belang 3. 10 jaars termijn successie 4. In Nederland staat

Nadere informatie

1 Introductie H. Vermeulen. 2 De bronnen van het IBR en de samenhang daartussen A. Rozendal

1 Introductie H. Vermeulen. 2 De bronnen van het IBR en de samenhang daartussen A. Rozendal VOORWOORD 1 Introductie H. Vermeulen 2 De bronnen van het IBR en de samenhang daartussen A. Rozendal 3 Internationale bepalingen in de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en de loonbelasting

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 11/06/2015

Datum van inontvangstneming : 11/06/2015 Datum van inontvangstneming : 11/06/2015 Vertaling C-194/15-1 Zaak C-194/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 28 april 2015 Verwijzende rechter: Commissione Tributaria Provinciale

Nadere informatie

van harte welkom op deze informatieavond

van harte welkom op deze informatieavond De Rabobank en KroeseWevers heten u van harte welkom op deze informatieavond Hengelo, dinsdag 28 oktober 2014 KroeseWevers Belastingadviseurs BV Wie zijn wij 7 vestigingen 270 medewerkers German Desk -

Nadere informatie

Code Geboorteland Straatnaam

Code Geboorteland Straatnaam Uitwisseling van informatie op grond van artikel 10, eerste lid van de Landsverordening spaarvermogensheffing Info Beneficial owner (1) Data Beneficial owner (2) Naamgegevens(3) Geboortegegevens (4) Adresgegevens

Nadere informatie

Checklist Deelnemingsvrijstelling

Checklist Deelnemingsvrijstelling Checklist Deelnemingsvrijstelling Wie een (persoonlijke) holding bezit met daarin aandelen in een werkmaatschappij, zal al snel achter het belang van de deelnemingsvrijstelling komen. De deelnemingsvrijstelling

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 1-0 Geldig

Nadere informatie

Particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten

Particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten Mr. M.J.P.C. Steinbusch 1 Particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten 31 In Nederland worden meer dan 10.000 verschillende beleggingsfondsen en verschillende aandelensoorten

Nadere informatie

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen 20.01.2006-20.02.2006 220 antwoorden. Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 58 26,4% G - Groothandel en kleinhandel; reparatie

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief treft u informatie aan over:

In deze nieuwsbrief treft u informatie aan over: De nieuwsbrief, Boletín de España, is een uitgave van DoorakkersFEM Fiscaal - & Pensioen Juridisch Advies Spanje Nederland. De nadruk van deze nieuwsbrief ligt op fiscale - en pensioen aspecten. Bovendien

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund te houden op 18 juli 2014, om 11:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam 2 juli 2014 I

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Handelsmerken 0 - DEELNAME

Handelsmerken 0 - DEELNAME Handelsmerken 29/10/2008-31/12/2008 391 antwoorden 0 - DEELNAME Land DE - Duitsland 72 (18.4%) PL - Polen 48 (12.3%) NL - Nederland 31 (7.9%) UK - Verenigd Koninkrijk 23 (5.9%) DA - Denemarken 22 (5.6%)

Nadere informatie

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015 Waarom een VBI of een FBI? De VBI en de FBI zijn faciliteiten die collectief belleggen faciliteren. Fiscaal bezien kan je ruwweg - (collectief) beleggen op twee manieren vormgeven. Een belastingplichtige

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 2

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 2 Inkomstenbelasting AB 2 programma Verdieping aanmerkelijk belang Fictieve vervreemding, doorschuifregeling en fictief AB Bijzondere regelingen Vruchtgebruik Vervreemdingsprijs bij betaling in termijnen

Nadere informatie

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier?

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier? Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN?

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? 2/09/2008-22/10/2008 Er zijn 329 antwoorden op 329 die voldoen aan uw criteria DEELNAME Land DE - Duitsland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Denemarken 20

Nadere informatie

De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling

De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling Inkomstenbelasting DGA Master Nederlands Belastingrecht UVA De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling Optie op nieuw uit te geven aandelen nader toegelicht Paul Ooms BSc Studentnummer: 5910277 Datum:

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht door Mr. P.M. van Schie Prof. dr. CA. de Kam Mr. J. Lamens Mr. drs. F.J.P.M. Haas Twaalfde herziene druk Kluwer Deventer - 2004 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij

Nadere informatie

Vrijgesteld beleggen in Nederland. Wat aan belasting niet verschuldigd is, hoeft aan rendement niet gemaakt te worden

Vrijgesteld beleggen in Nederland. Wat aan belasting niet verschuldigd is, hoeft aan rendement niet gemaakt te worden Vrijgesteld beleggen in Nederland Wat aan belasting niet verschuldigd is, hoeft aan rendement niet gemaakt te worden CLAVIS Vermogensstructurering Directievoering Trustdiensten Vermogensbeheer (Infra)structuur

Nadere informatie

TWO IS COMPANY, THREE IS A CROWD. OVERDESTREKKINGVANDEVRIJHEID VAN KAPITAALVERKEER MET BETREKKING TOT DIVIDENDEN VAN EN NAAR DERDELANDEN

TWO IS COMPANY, THREE IS A CROWD. OVERDESTREKKINGVANDEVRIJHEID VAN KAPITAALVERKEER MET BETREKKING TOT DIVIDENDEN VAN EN NAAR DERDELANDEN 882 Weekblad fiscaal recht. 6913. 7 juli 2011 TWO IS COMPANY, THREE IS A CROWD. OVERDESTREKKINGVANDEVRIJHEID VAN KAPITAALVERKEER MET BETREKKING TOT DIVIDENDEN VAN EN NAAR DERDELANDEN MR. J.VAN DER WAL

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0298 (E) 14563/14 ACP 166 FIN 764 PTOM 51 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt

Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt Door: F. De Smyter en P. Holvoet 1. Geef een correcte omschrijving van de volgende economische begrippen: a) Globalisering:.

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27 Inhoud Lijst van afkortingen 18 Studiewijzer 20 Deel 1 Inleiding belastingrecht 22 1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

DenHaa9 '05JAN2010. Kenmerk: DGB 2009-6450

DenHaa9 '05JAN2010. Kenmerk: DGB 2009-6450 Qöd ^4co5 DenHaa9 '05JAN2010 Kenmerk: DGB 2009-6450 Beroepschrift in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam X van 26 november 2009, nr. 08/00445, inzake IEËli ifai«ibaélsga^aili^i

Nadere informatie

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 Kort Nieuws Met name uit Nederland Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 De Nederlandse belastingwetgeving geeft de mogelijkheid om een

Nadere informatie

Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen.

Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen. Verhoging tabaksaccijnzen : meer inkomsten en minder rokers PERSBERICHT Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen. In België werden er in 2009 11.617 miljoen sigaretten

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Vrijheid van kapitaalverkeer met derde landen en directe investeringen

Vrijheid van kapitaalverkeer met derde landen en directe investeringen Vrijheid van kapitaalverkeer met derde landen en directe investeringen Door: mr.drs. S.E.J. Beishuizen-Baatsen Post-Master 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Vrijheid van kapitaalverkeer

Nadere informatie

Renteaftrekbeperkingen:

Renteaftrekbeperkingen: Renteaftrekbeperkingen: Beperkt door fiscale verdragen en EU recht? Fred de Hosson & Ruben de Wit Inleiding Geen planning tool maar verdedigingsargumenten Onzekerheden zijn nog groot Supranationaal recht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

Fiscaal memo 2014/2015

Fiscaal memo 2014/2015 Fiscaal memo 2014/2015 1. Inleiding The Silver Mountain heeft het genoegen u hierbij een memorandum te verstrekken waarin enkele fiscale aspecten worden behandeld, die bij aanschaf, bezit en verkoop van

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen

Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen 1. Inleiding In dit memorandum gaan wij in op een aantal fiscale aspecten die een rol kunnen spelen bij het opzetten van een (particulier)

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

België in de Europese informatiemaatschappij. Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006

België in de Europese informatiemaatschappij. Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006 België in de Europese informatiemaatschappij Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006 Bezit en gebruik van ICT en Internet 1 Luxemburg 2 Litouwen 3

Nadere informatie

A. WINST UIT ONDERNEMING: HOOFDSTUK 3 VPB BESCHRIJFT HET OBJECT VOOR DE

A. WINST UIT ONDERNEMING: HOOFDSTUK 3 VPB BESCHRIJFT HET OBJECT VOOR DE Hoorcollege 2 vanaf blz. 14 t/m blz. 21: A. WINST UIT ONDERNEMING: HOOFDSTUK 3 VPB BESCHRIJFT HET OBJECT VOOR DE BINNENLANDS BELASTINGPLICHTIGE LICHAMEN. Hoofdstuk 3 Vpb (art. 17 t/m 19) omschrijft het

Nadere informatie

De grenzen van de grensoverschrijdende fiscale eenheid

De grenzen van de grensoverschrijdende fiscale eenheid De grenzen van de grensoverschrijdende fiscale eenheid Betreft: Verhandeling voor de Topmaster Directe Belastingen van het EFS Door: K.C. Willemars Tax Manager bij KPMG Meijburg & Co te Amstelveen Cursusjaar:

Nadere informatie

Sparen en beleggen in de Europese Unie: de Europese Spaarrichtlijn voor niet-residenten

Sparen en beleggen in de Europese Unie: de Europese Spaarrichtlijn voor niet-residenten Sparen en beleggen in de Europese Unie: de Europese Spaarrichtlijn voor niet-residenten Inhoud 3 DE EUROPESE SPAARRICHTLIJN: EEN NIEUWE CONTEXT VOOR BUITENLANDS SPAARGELD 3 DE EUROPESE SPAARRICHTLIJN IN

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculteit der Rechtsgeleerdheid Zetelverplaatsing van vennootschappen Prof.mr. J.W. Bellingwout Mr. M. Zilinsky Vrijheid van vestiging Rechtspraak HvJ: - Segers (*) - Daily Mail (**) - Centros (*) - Überseering

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 689 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 teneinde beleggingsinstellingen de mogelijkheid te bieden om vastgoed te ontwikkelen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 269 Wet van 21 juli 2007, houdende wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de

Nadere informatie

Inhoud I INLEIDEND DEEL 17

Inhoud I INLEIDEND DEEL 17 Inhoud I INLEIDEND DEEL 17 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 19 1.1 Inleiding 19 1.2 De DGA fiscaal vergeleken met de IB-ondernemer 20 1.3 Vergelijking box 2 en box 3 Wet IB 2001 22 1.4

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/05/2015

Datum van inontvangstneming : 28/05/2015 Datum van inontvangstneming : 28/05/2015 Vertaling C-176/15-1 Zaak C-176/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 20 april 2015 Verwijzende rechter: Tribunal de première instance

Nadere informatie

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig Nieuwe roamingbundels voor voordelig bellen en internetten in de EU Om ook in de EU voordelig gebruik te kunnen maken van de mobiele telefoon, biedt Telfort Zakelijk vanaf 1 september 2013 twee interessante

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Vorm en vormgeving van vermogen voor (Neder)belgen anno 2012 Maurice de Clercq Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De emigratie 3. De bevrijding van de vorm na emigratie

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2010 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

Nog niet verstuurd: Aangifte inkomstenbelasting 2014

Nog niet verstuurd: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2014 Formulierenversie IB 651-2Z51OLAV Afgedrukt op 15-9-2015 Nog niet verstuurd: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Burgerservicenummer 036071420 Ondertekening

Nadere informatie

RUKSUNTVERSITEIT GRONINGEN OPEN EN BESLOTEN BU COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAPPEN EN FONDSEN VOOR GEMENE REKENING PROEFSCHRIFT

RUKSUNTVERSITEIT GRONINGEN OPEN EN BESLOTEN BU COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAPPEN EN FONDSEN VOOR GEMENE REKENING PROEFSCHRIFT RUKSUNTVERSITEIT GRONINGEN OPEN EN BESLOTEN BU COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAPPEN EN FONDSEN VOOR GEMENE REKENING PROEFSCHRIFT ter verkrijging van het doctoraat in de Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de coöperatie. Kamer van coöperatie basiscursus 11 december 2015

Fiscale aspecten van de coöperatie. Kamer van coöperatie basiscursus 11 december 2015 Fiscale aspecten van de coöperatie Kamer van coöperatie basiscursus 11 december 2015 Agenda - Even voorstellen - Maatschappelijke ontwikkelingen - Bekendheid en kennis over coöperaties - Fiscale aspecten

Nadere informatie

Internationaal en Europees recht

Internationaal en Europees recht Internationaal en Europees recht Collegeverslag supplement Fiscaal recht Bachelor 3 Blok 2 2009 2010 1 INHOUDSOPGAVE Hoorcollege 13: R&R Richtlijn... 3 Hoorcollege 14: Spaartegoeden richtlijn... 15 Hoorcollege

Nadere informatie

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland In artikel 1e van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen is vastgesteld dat voor een vreemdeling die in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening

Nadere informatie

Belangrijk advies A-G bij Europees Hof over dividendbelasting op dividend aan moedervennootschap gevestigd op Curaçao

Belangrijk advies A-G bij Europees Hof over dividendbelasting op dividend aan moedervennootschap gevestigd op Curaçao Belangrijk advies A-G bij Europees Hof over dividendbelasting op dividend aan moedervennootschap gevestigd op Curaçao Recent heeft de advocaat-generaal bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg (HvJ)

Nadere informatie

3. Fiscale positie van edelmetaal bezittende particulieren. 4. Fiscale positie van edelmetaal bezittende rechtspersonen

3. Fiscale positie van edelmetaal bezittende particulieren. 4. Fiscale positie van edelmetaal bezittende rechtspersonen 1. Inleiding Wij verstrekken u hierbij een memorandum waarin enkele fiscale aspecten worden behandeld, die bij de aanschaf, het bezit en de verkoop van edelmetalen relevant kunnen zijn. Aan de orde komen

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

Naar een nieuwe Vlaamse Schenk- en Erfbelasting. Prof. Dr. Michel Maus ( VUB ) Prof. Dr. Mark Delanote ( UGent )

Naar een nieuwe Vlaamse Schenk- en Erfbelasting. Prof. Dr. Michel Maus ( VUB ) Prof. Dr. Mark Delanote ( UGent ) Naar een nieuwe Vlaamse Schenk- en Erfbelasting Prof. Dr. Michel Maus ( VUB ) Prof. Dr. Mark Delanote ( UGent ) DE HUIDIGE VLAAMSE SCHENK- EN ERFBELASTING Partners en rechte lijn Onroerend / roerend Erfbelasting

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 1 Inkomstenbelasting AB 1 programma Inleiding aanmerkelijk belang Ratio regeling Wanneer sprake van AB? Meesleepregeling en meetrekregeling Reguliere voordelen en vervreemdingsvoordelen Verkrijgingsprijs

Nadere informatie

Verdeling van de heffingsbevoegdheid Reikwijdte van een rechtvaardigingsgrond

Verdeling van de heffingsbevoegdheid Reikwijdte van een rechtvaardigingsgrond ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN Europese Fiscale Studies Post Master Directe Belastingen Verdeling van de heffingsbevoegdheid Reikwijdte van een rechtvaardigingsgrond Door: mr. J.C. Huussen

Nadere informatie

Vehikels voor estate planning in Nederland

Vehikels voor estate planning in Nederland The BeNeLux Branch of the Society of Trust & Estate Practitioners (STEP) Vehikels voor estate planning in Nederland VBI, Besloten fonds voor gemene rekening en APV 20 februari 2014 Programma Paul Schut:

Nadere informatie

Toekomst van de fiscale beleggingsinstelling

Toekomst van de fiscale beleggingsinstelling Toekomst van de fiscale beleggingsinstelling De eis van gelijke winstverdeling in het huidige klimaat (van de effectenbeleggingsinstelling) 18 april 2012 Marc Steinbusch For institutional investors 1 Fiscale

Nadere informatie

Curaçaos fiscaal vestigingsklimaat Fiscaal aantrekkelijke investeringslichamen en regelingen

Curaçaos fiscaal vestigingsklimaat Fiscaal aantrekkelijke investeringslichamen en regelingen Curaçaos fiscaal vestigingsklimaat Fiscaal aantrekkelijke investeringslichamen en regelingen Auteurs: V.L.M. Bonifacio-Pieters MSc en J.J. Job MSc 1 Behalve voor het zonnige weer, de uitgestrekte zandstranden,

Nadere informatie

Wet op de dividendbelasting 1965

Wet op de dividendbelasting 1965 Wet op de dividendbelasting 1965 Wet van 23 december 1965, houdende vervanging van het Besluit op de Dividendbelasting 1941 door een nieuwe wettelijke regeling, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2009, 611

Nadere informatie

Wet werken aan winst in Staatsblad

Wet werken aan winst in Staatsblad Wet werken aan winst in Staatsblad De Wet werken aan winst is op 12 december 2006 in het Staatsblad gepubliceerd. Dit betekent dat de meeste wijzigingen ingevolge deze wet op 1 januari 2007 in werking

Nadere informatie

België Bulgarije Cyprus Denemarken. 120 km/u 130 km/u 100 km/u 130 km/u. fluohesje in de auto verplicht ja ja nee nee

België Bulgarije Cyprus Denemarken. 120 km/u 130 km/u 100 km/u 130 km/u. fluohesje in de auto verplicht ja ja nee nee België Bulgarije Cyprus Denemarken 120 km/u 130 km/u 100 km/u 130 km/u van 1/11 tot 1/3 enkel in tunnel bij Antwerpen tol op "Storebæltsbroen" en "Øresundsbroen" Liefkenshoektunnel: 4,60-5,50 naargelang

Nadere informatie

PARTICULIEREN: LETOP

PARTICULIEREN: LETOP PARTICULIEREN: LETOP Gehoor geven aan de brief van de belastingdienst dat u geen aangifte inkomstenbelasting meer hoeft in te dienen kan U geld kosten! De belastingdienst stuurt op basis van de gegevens

Nadere informatie

Interne rente bij de vaste inrichting

Interne rente bij de vaste inrichting 3 Internationaal Belastingrecht en Dividendbelasting Master Internationaal en Europees Belastingrecht Universiteit van Amsterdam Interne rente bij de vaste inrichting Het in aanmerking nemen van interne

Nadere informatie

Belastingrecht in Hoofdlijnen

Belastingrecht in Hoofdlijnen Belastingrecht in Hoofdlijnen Prof. dr. CA. de Kam (eindredactie) Mr. P.M. van Schie Prof. dr. I.J.J. Burgers Mr. drs. F.J.P.M. Haas Mr.J. Lamens Dr. mr. A.M. van Amsterdam RA Mr. C.M. Ettema Mr. dr. D.V.E.M.

Nadere informatie

Onderzoek gunstige prijsligging.

Onderzoek gunstige prijsligging. Onderzoek gunstige prijsligging. BMW 3 Serie Model 320D. 22 Eu-Lidstaten. Jordy Reijers Marketing/Onderzoek P van. Prijs 1 Inhoud Opgave Onderzoek informatie over Eu landen Welke landen hanteren de euro?

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie