Belastingheffing van dividend en de interne markt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belastingheffing van dividend en de interne markt"

Transcriptie

1 Belastingheffing van dividend en de interne markt Een studie naar de aanvaardbaarheid van de Nederlandse belastingheffing van grensoverschrijdende dividendinkomsten van natuurlijk personen in Europees perspectief Taxation of Dividend and the Intemal Market A Study on the Acceptability ofdutch Taxation of Cross-Border Dividend Income Received by Individuals from a European Perspective PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op gezag van de rector magnificus Prof.dr. H.G. Schm idt en volgens besluit van het College voor Promoties. De openbare verdediging zal plaatsvinden op Vrijdag 7 januari 2011 om uur door Erwin Nijkeuter geboren te Assen ERASM US U! UNIVERSITEIT R OTTER D AM

2 Inhoudsopgave V o o r w o o r d / 5 L ijs t v a n m e e s t g e b r u i k t e a f k o r t i n g e n / I n l e i d i n g / A anleiding voor het onderzoek / Inleiding tot de probleem stelling / Probleem stelling / H oofdstukindeling / M ethode van onderzoek / 24 2 D i v i d e n d e n e c o n o m i s c h d u b b e l e b e l a s t i n g h e f f i n g / In le id in g / De plaats van de vennootschap in h e t rech t / D uiding van het begrip vennootschap / O prichting van een vennootschap / R echtspersoonlijkheid van vennootschappen / De reden voor het bestaan van rechtspersoonlijkheid / De ontw ikkeling van rechtspersoonlijkheid / T heorieën over rechtspersoonlijkheid / Fictietheorie / R ealiteitstheorie / Leer van de juridische realiteit / Beoordeling civielrechtelijke theorieën / De positie van de aandeelhouder / De zeggenschap van aandeelhouders / W instverdeling van de vennootschap over de aandeelhouders / W instbepaling van een vennootschap / V erdeling van de w inst / Sam envatting / De rechtsgrond van de belastingheffing van de vennootschap en haar aandeelhouders / De rechtsgrondslagen voor de heffing van inkom stenbelasting / De rechtsgrondslagen voor de heffing van vennootschapsbelasting / De zelfstandigheid van een vennootschap voor de belastingheffing / Beginsel van fiscale n eu traliteit tussen (rechts)personen / Profijtbeginsel / Het beginsel van de bevoorrechte verkrijging / O ndersteuningsbeginsel / A fw enteling vennootschapsbelasting / Sam envatting rech tsg ro n d en van de belastingheffing op uitgedeelde w inst / System en te r voorkom ing van econom isch dubbele belasting / 41 Inhoudsopgave 7

3 2.4.1 Geen v erzachting van econom isch dubbele belasting: h e t klassieke stelsel / V erzachting van econom isch dubbele belasting bij de aandeelh oud er / Bijzonder ta rie f voor in k o m sten u it aan d elen / Het toepassen van een dividendvrijstelling / V errekeningsstelsel / V erzachting van de econom isch dubbele belasting bij de vennootschap / Het stelsel m et een gedifferentieerd tarief / Het stelsel m et aftrek van dividend / D ividendbelasting / Sam envatting / 51 3 D e o n t w i k k e l i n g v a n d e b e l a s t i n g h e f f i n g v a n d i v i d e n d i n k o m s t e n i n N e d e r l a n d t o t / Inleiding / Periode I (tot 1892): P aten trecht / Periode II ( ): G esplitste inko m stenbelasting / De W et op de V erm ogensbelasting 1892 / De W et to t heffing e n er b elasting op bedrijfs- en an d ere in k o m sten 1893 / Periode III ( ): A lgem ene in k o m stenbelastin g en uitdelingsbelasting / De W et IB 1914 voor n atu u rlijk e perso n en / De W et IB 1914 voor rech tsp erso n en / De W et op de Dividend- en T an tièm ebelasting 1917 / Van een uitdelingsbelasting naar een w instbelasting / W etsontw erp N ationale inkom sten- en w instb elastin g / Periode IV ( ): Duitse bezettin g en d aarna / W ijzigingen in het systeem van de inkom stenbelasting / Invoering van een w instbelasting voor v en nootschappen / Introductie voorheffingen op de in k o m stenbelastin g en vennootschapsbelasting / Invoering aanm erkelijk belangregim e / Na de bevrijding / Periode V ( ): De W et IB 1964, de W et VPB 1969 en de W et DB / V erhouding tussen inkom stenbelasting en vennootschapsbelasting / Voorstel betreffende de v erzachting van econom isch dubbele belasting / W at er van dit voorstel overbleef / W ijzigingen in de inkom stenbelastin g / Inkom sten u it aandelen / Inkom sten uit aanm erkelijk belang / W ijzigingen in de vennootschapsbelasting / W ijzigingen in de dividendbelasting / O ntw ikkelingen op het gebied van econom isch dubbele belastin g to t aan de invoering van de W et IB 2001 / Nota G rapperhaus / V erzachtingen van h et klassieke stelsel / V erm ogensaftrek / D ividendvrijstelling in de inkom stenbelasting / Bijlage begroting Financiën 1985 / O ntw ikkelingen in de ju risp ru d en tie / Sam envatting / 77 8 Inhoudsopgave

4 4 D e b e l a s t i n g h e f f i n g v a n d i v i d e n d o n d e r d e W e t IB f / In le id in g / Box 1: A andelen die behoren to t het verm ogen van een o n d ern em in g o f een w erkzaam heid / Toerekening van aandelen aan een ondernem ing / W instbepaling van een ondernem ing in verband m et aandelenbezit / M eegekocht dividend / Terugbetaling aandelenkapitaal/inkoop van aandelen / W instbonusaandelen / A andelen in een vrijgestelde beleggingsinstelling / A andelen die onderdeel u itm aken van een w erkzaam heid / R esultaatbepaling voor aandelen die deel u itm aken van een w erkzaam heid / Lucratieve belangen / R esultaatbepaling lucratief belang / Sam envatting box 1 / Box 2: A andelen die behoren to t een aanm erkelijk belang / Definitie van een aanm erkelijk belang / Juridische en econom ische eigendom van de aandelen / Geen 5% van het geplaatste aandelenkapitaal, m aar toch een aanm erk elijk belang / A chtergrond van de wijziging van h e t aanm erkelijk belangregim e / R ekening houden m et de vennootschapsbelasting in de inkom stenbelasting / A anm erkelijk belangregim e per 1 jan u a ri 2001 / Reguliere voordelen u it aanm erkelijk belang / Voordelen die w orden getrokken u it aandelen / B onusaandelen / Een aanm erkelijk belang in een vrijgestelde beleggingsinstelling / Een aanm erkelijk belang in een indirecte beleggingsvennootschap / V oordelen u it aanm erkelijk belang m et een hybride karak ter / Terugbetaling van aandelenkapitaal / Inkoop van aandelen / Liquidatie-uitkering / Kosten van reguliere voordelen / Tijdstip in aan m erk in g nem en reguliere voordelen u it aanm erkelijk belang / T a r ie f / Box 3: de forfaitaire verm ogensrendem entsheffm g / De to tstandkom ing van de verm ogensrendem entsheffm g / De toepassing van de verm ogensrendem entsheffm g / Bepaling rendem entsgrondslag / W aardering bezittingen en schulden / Peildatum voor 1 jan u a ri 2011 / Peildatum n a 1 jan u a ri 2011 / Heffmgvrij verm ogen / M inim ale rendem entsgrondslag / V rijstellingen / M aatschappelijke beleggingen / Beleggingen in durfkapitaal / l i l Forfaitair rendem ent / T a r ie f / D ividendbelasting na 1 jan u ari 2001 / M iddellijke of onm iddellijke uitdelingen van w inst /116 Inhoudsopgave 9

5 4.5.2 Inkoop van aandelen / L iquidatie-uitkering / Bonusaandelen / T erugbetaling van aandelenkapitaal / W ijziging van de W et DB 1965 p er 1 jan u a ri 2007 / S a m e n v a ttin g /118 5 I n t e r n a t i o n a l e v e r d e l i n g v a n h e f f i n g s b e v o e g d h e d e n b e t r e f f e n d e d i v i d e n d e n d e W e t 1B / Internationale juridische dubbele belasting / V erdeling van heffingsbevoegdheden op het gebied van dividendinkom sten / V erdragsrechtelijke definitie van dividend / D ividenden betaald / D ividenden betaald en fictieve dividendinkom sten in de bro n staat / Fictieve dividendinkom sten in de w oonstaat / V estigingsplaats uitdelende vennootschap / Bepaling vestigingsplaats uitd elen d e v ennootschap n a ar n atio n aal rech t / Een vennootschap die inw oner is van de ene verdragsluitende staat / Invloed art. 4 OMV op de inhouding van dividendbelasting / Inw onerschap dividendontvanger / W oonplaatsverklaring / U iteindelijk gerechtigde / D ividenden toe te reken en aan een vaste in ric h tin g in de b ro n staat / Toerekening van aandelen aan een vaste inrich ting / Verdeling heffingsbevoegdheden / E xtraterritoriale dividenden / V oorkom ing van ju rid isch dubbele belasting / V rijstellingsm ethode / V errekeningsm ethode / V oorkom ing van juridisch dubbele belasting voor dividendinkom en / G rensoverschrijdend aan d elenbezit en de W et 1B 2001 / A lgem ene bepalingen u it de W et IB 2001 / G rensoverschrijdend aandelenbezit in box 1 / Inbound-aandelenbezit van een N ederlandse ond ern em er / B uitenlandse aandelen to egerekend aan een b in n en lands ondernem ingsverm ogen / Bepaling grondslag / Bepaling grondslag buitenlandse beleggingsinstelling / V oorkom ing van dubbele belasting bij o n d ern em ers / K ostenaftrek voor b uitenlandse bronbelasting / A andelen toegerekend aan een bu itenlandse vaste inrich ting / Inbound-aandelenbezit van een buitenlandse on d ern em er / Inhouding van bronbelasting / V errekening ingehouden buitenlandse b ronbelasting / O utbound-aandelenbezit / A andelen niet toegerekend aan een vaste inrich tin g in N ederland / Aandelen toegerekend aan een vaste inrichting in N ederland / G rensoverschrijdende (overige) w erkzaam heden m et aandelen / G rensoverschrijdend dividend en resu ltaten behaald m et v oorkennis / G rensoverschrijdend dividend u it een lu cratief belang / G rensoverschrijdend aandelenbezit in box 2 / Inbound-aandelenbezit / V errekening van buitenlandse bronbelasting / Inhoudsopgave

6 K ostenaftrek voor buitenlandse bronbelasting / Forfaitair voordeel u it laagbelaste beleggingslicham en / O utbound-aandelenbezit / A anw ezigheid van het aanm erkelijk belang / V estigingsplaats vennootschap / V estigingsplaatsfictie / A anm erkelijk belang in een VB1 / indirecte beleggingsvennootschap / G rensoverschrijdend aandelenbezit in box 3 / V erdragsrechtelijke duiding van de belastingheffing in box 3 / V erm ogensbelasting of inkom stenbelasting / D ividendartikel, verm ogensw instartikel of restartikel? / Inbound-aandelenbezit / B eperkingen vrijstellingen / V errekening van buitenlandse bronbelasting / O utbound-aandelenbezit / Inhouding N ederlandse dividendbelasting / A andelen in een VB1 / V errekening N ederlandse dividendbelasting? / Het keuzeregim e / Sam envatting /195 6 D e p o s i t i e v e i n t e g r a t i e v a n b e l a s t i n g h e f f i n g in a a n d e e l h o u d e r - v e n n o o t s c h a p s v e r h o u d i n g e n b i n n e n d e E u r o p e s e U n ie / I n le id in g / Europese integratie / B elastingheffing en de in tern e m ark t / V erhouding negatieve integratie en soevereiniteit / V erhouding positieve integratie en soevereiniteit / De (m ogelijkheden tot) positieve integratie op het gebied van directe belastingen / Pogingen tot positieve integratie op het gebied van dividendinkom sten / De inzet van soft law / H et freq uenter g ebruikm aken van infractieprocedures / Het in itiëren van in itiatieven voor subgroepen van gelijkgestem de lidstaten / Sam envatting / D e b e l a s t i n g h e f f i n g v a n d i v i d e n d o n d e r h e t E u r o p e s e r e c h t / Inleiding / De toegang to t h e t VWEU in h e t geval van grensoverschrijdende dividendinkom sten / Toegang to t de vrijheid van vestiging / A andelenbezit en de vrijheid van vestiging / Vestiging in de staat w aaraan de onderdaan zijn nationaliteit ontleend / Zodanige invloed / G ezam enlijk aandelenbelang / Belang van de aanw ezigheid van daadw erkelijke econom ische activiteiten / M iddellijke vestiging / De toegang to t de vrijheid van kapitaalverkeer / Het begrip kapitaalverkeer / Inkom sten u it aandelen en kapitaalverkeer / 216 Inhoudsopgave 11

7 T erritoriale reikw ijdte van de vrijheid van kapitaalverkeer / Rangorde tussen de vrijheid van vestiging en de v rijh eid van kapitaalverkeer / Rangorde in het VWEU / Rangorde in verdragsvrijheden volgens de ju risp ru d en tie van h e t HvJ EU / Rangorde verdragsvrijheden en sam enhangende rechtshandeling en / M isbruik en de toegang to t h e t E uropese re ch t / Jurisprudentie van de Hoge Raad / Ju risp ru d entie van h e t HvJ EU op h e t gebied van m isb ru ik / B elem m ering / Inbound-dividenden / V oorkom ing van econom isch dubbele b elastin g in de w o o n staat / V oorkom ing van ju rid isch dubbele b elastin g in de w o o n staat / O utbound-dividenden / Vergelijking van ingezetenen en niet-ingezetenen. / De Schum acker-vergelijking / Ruim ere vergelijking bij grondslag * ta rie f / V ergelijking ingezetenen e n niet-ingezetenen voor de voork o m in g van econom isch dubbele belasting / De heffing van bro n b elastin g en voorkom ing econom isch dubbele belasting / E uropeesrechtelijke houdbaarheid van b ronbelasting / Bronbelasting op dividenden / Tussenconclusie / R echtstreeks toerekenbare kosten en de heffing van bronb elasting / Fictieve aftrekposten bij outbound-inkom sten / Overige belem m eringen in verband m et d ividenduitkeringen / M eestbegunstiging / B elem m ering van een vennootschap in v erband m et de w oonplaats van de aandeelhouders / U itzondering bestaande belem m eringen van het kapitaalverkeer tussen lidstaten en derde landen (art. 64, lid 1, VWEU) / Op 31 decem ber 1993 bestaande b elem m erin g en / M aatregel uitslu iten d g ericht op derde lan d en o f kapitaalv erk eer genoem d in art. 64, lid 1, VWEU / Directe investeringen, vestiging, h e t v e rrichten van financiële d ien sten o f de toelating van w aardepapieren tot de kapitaalm arkt / Directe investeringen / Vestiging / De betekenis van art. 65 VWEU / Rechtvaardiging van een belem m ering / Behoud van sam enhang van h e t belastingstelsel / Evenw ichtige verdeling van heffingsbevoegdheid / Inkom stenderving / Twee w alletjes / D oeltreffendheid fiscale controles / Praktische bezw aren / Het tegengaan van (het risico op) m isb ru ik / U itgebreidere rechtvaardigingsgronden voor b elem m eringen van het kapitaalverkeer tussen lidstaten en derde lan d en / N eutralisatie van de b elem m erin g door v errek en in g in de w o o n staat / Het arrest van h e t HvJ EU in de zaak A m urta / V oorkom ing van econom ische o f ju rid isch dubbele belasting? / Praktische uitw erking van de neutralisatie-gedachte / V erhouding verdragsrechtelijke verrek ening - praktische v errek en in g / Inhoudsopgave

8 Heffing in de b ro n staat hoger dan heffing in de w oonstaat van de aandeelhouder / Bewijslast neutralisatie / De gevolgen van het oordeel strijdig m et de verdragsvrijheden. / Conclusies / D e t o e p a s s i n g v a n h e t E u r o p e s e r e c h t o p d e N e d e r l a n d s e b e l a s t i n g h e f f i n g v a n d i v i d e n d / Algem een: voorkom ing van dubbele belasting en de W et IB 2001 / Inbound: voorkom ing p er box / Outbound: voorkom ing per box / grondslageis / Inbound: toepassing tw eede lim iet / G een verrekenin g vanwege het n iet verschuldigd zijn van inkom stenbelasting / Geen verrekening vanwege onvoldoende teller / Geen verrekening vanwege valutaresultaten / Inbound: toepassing art. 2.7 W et IB 2001 / Regelingen ter voorkom ing van dubbele belasting / V errekening buitenlandse bronbelasting vs. dividendbelasting / O utbound: keuzeregim e / Inbound/ Outbound: antidividendstrippingm aatregelen / Belem m ering / Rechtvaardigingsgronden / Derde landen / Box 1 / D ividendinkom sten van ondernem ers / W elke vrijheid is van toepassing? / Belem m eringen / Inbound en outbound: toerekening aandelen aan een vaste inrichting / Inbound en outbound: tariefstructuur box 1 / D ividendinkom sten van resultaatgenieters / Resultaat uit overige w erkzaam heden / Lucratieve belangen. / W elke vrijheid van toepassing? / B elem m eringen / Box 2 / Inbound: V oorkom ing econom isch dubbele belasting en het globale evenw icht / Inbound / outbound: uitreiking van w instbonusaandelen / Inbound/O utbound: Forfaitair rendem ent / K apitaalverkeer o f vestiging / Belem m ering / Derde landen / V estigingsplaatsfictie buitenlandse belastingplicht / Box 3 / Inbound-dividenden / Beperking verrekening ter voorkom ing van dubbele belasting / B eperkingen in vrijstellingen voor m aatschappelijke beleggingen en indirecte beleggingen in durfkapitaal / O utboud-dividenden / V ergelijking tussen een ingezeten belegger en een niet-ingezeten belegger / S tandpunt B elastingdienst aangaande fictieve box 3-belasting / Afw ijkende berekening fictieve box 3-belasting / E lem enten van het forfaitair bepaalde voordeel uit sparen en beleggen / 331 Inhoudsopgave 13

9 (Toerekenbare) schulden / 332 Tijdelijk aan d elenbezit / 334 Heffmgvrij verm ogen / 336 R echtvaardigingsgronden / 338 N eutralisatie / 339 Box 3 en derde lan d en / 340 Conclusie / 341 D e b e l a s t i n g h e f f i n g v a n d i v i d e n d i n d e v e r s c h i l l e n d e l i d s t a t e n v a n d e E u r o p e s e U n ie / België / 345 Bulgarije / 346 C y p ru s/3 4 6 D enem arken / 346 D uitsland / 347 Estland / 348 Finland / 349 Frankrijk / 350 G riekenland / 351 Hongarije / 351 Ierland / 352 Italië / 352 Letland / 353 Litouwen / 353 Luxem burg / 354 M alta / 354 O ostenrijk / 355 Polen / 355 Portugal / 355 Roem enië / 356 Slovenië / 356 Slowakije / 356 Spanje / 357 Tsjechië / 357 Verenigd K oninkrijk / 358 Zweden / 359 Overzichtstabel / 360 Sam envatting en conclusies / 360 A a n b e v e l in g t o t w i j z i g i n g v a n d e b e l a s t i n g h e f f i n g v a n d i v i d e n d v a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n i n N e d e r l a n d / Inleiding / 363 Ruwe schets van een bevrijdende dividendbelasting / 364 D iscussiepunten bij de invoering van een bevrijdende dividendbelasting / 365 V erhouding m et vervreem dingsw inst en overige in k o m sten u it aandelen / 365 D efinitie van h e t begrip o pbrengst van aan d elen / 366 B ehandeling rendem ent u it laagbelaste beleggingsvennootschappen / 367 A lternatief voor belastingheffing van dividendinkom sten / 369 A anbevelingen to t w ijziging van box 1 van de W et IB 2001 / 369 Art. 3.8 W et IB 2001 / 370 Art W et IB 2001 / Inhoudsopgave

10 Art W et 1B 2001 / Art. 3.29a W et IB 2001 / Art. 3.92b W et IB 2001 / Art W et IB 2001 / Art. 3.95b W et IB 2001 / A anbevelingen to t w ijziging van box 2 van de W et IB 2001 / Art W et IB 2001 / Art W et IB 2001 / Art W et IB 2001 / Art. 4.14a W et IB 2001 / Art W et IB 2001 / Art W et IB 2001 / A anbevelingen to t w ijziging van box 3 van de W et II? 2001 / Art W et IB 2001 / Art. 5.3 W et IB 2001 / V rijstellingen bijzondere beleggingen in box 3 / A anbevelingen tot w ijzigingen in de buitenlandse belastingplicht / Box 1 / Box 2 / A anbevelingen to t w ijzigingen van de wijze van heffing W et IB 2001 / Art. 9.2 W et IB 2001 / A anbeveling to t wijziging van de W et VPB 1969 / A anbeveling tot wijziging van de W et DB 1965 / Art. 1 W et DB 1965 / Art. 3 W et DB 1965 / Art. 4 W et DB 1965/ Art. 5 W et DB 1965/ Art. 7 W et DB 1965 / A anbeveling to t w ijziging van het Bvdb 2001 / Art. 1 Bvdb 2001 / Art. 5 Bvdb 2001 / Art. 16 Bvdb 2001 / V errekening buitenlandse bronbelasting m et de bevrijdende dividendbelasting / Verlaging bevrijdende dividendbelasting in verband m et verdragstoepassing / Sam envattend overzicht / S a m e n v a t t i n g e n c o n c l u s i e s / Probleem stelling / B elastingheffing van dividend in binnenlandse verhoudingen / B elastingheffing van dividend in grensoverschrijdende verhoudingen / T oepassing van en toetsing aan h e t Europese rech t / Aanbeveling tot wijziging van de N ederlandse belastingw etgeving / 396 S u m m a r y a n d c o n c l u s i o n s / J u r i s p r u d e n t i e r e g i s t e r / L i t e r a t u u r o v e r z i c h t / C u r r i c u l u m / Inhoudsopgave 15

138 De Pensioenwereld in 2014

138 De Pensioenwereld in 2014 17 138 De Pensioenwereld in 2014 Beleggingen 139 EU-claims: geen grijs gedraaide plaat Auteurs: Susan Groot Koerkamp en Erwin Nijkeuter In de meeste Europese landen worden of werden buitenlandse pensioenfondsen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22561 29 april 2016 Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht 25 april 2016 nr. DGB 2016/1731M

Nadere informatie

Naar een EU-bestendige vennootschapsbelasting. Frank Engelen PricewaterhouseCoopers Universiteit Leiden International Tax Center Leiden

Naar een EU-bestendige vennootschapsbelasting. Frank Engelen PricewaterhouseCoopers Universiteit Leiden International Tax Center Leiden Naar een EU-bestendige vennootschapsbelasting Frank Engelen PricewaterhouseCoopers Universiteit Leiden International Tax Center Leiden Grondslagen van de interne markt De interne markt omvat een ruimte

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 08/04/2014

Datum van inontvangstneming : 08/04/2014 Datum van inontvangstneming : 08/04/2014 , C-'1O/-14- Luxembourg Entrée 1 3 JAN. 2014 Hoge Raad der Nederlanden. \)C(=, C-l/o/1 C( Derde Kamer Nr. 12/02502 20 december 2013 Ingeschreven Luxemburg, in het

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2017 2018 34 785 Wijziging van enkele Belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018) 34 786 Wijziging van enkele Belastingwetten en enige andere

Nadere informatie

Het verrekenen van buitenlandse dividendbelasting

Het verrekenen van buitenlandse dividendbelasting Het verrekenen van buitenlandse dividendbelasting Voor particuliere (box 3) beleggers die in Nederland wonen en die dividend ontvangen uit hun portefeuille van beursgenoteerde binnen- en buitenlandse effecten

Nadere informatie

Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland

Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland SynVest is als fiscale beleggingsinstelling verplicht om 15% dividendbelasting in te houden op uitgekeerd dividend en dit af te dragen

Nadere informatie

CORPORATE MOBILITY IN BELGIË EN EUROPA. Luc D e B ro e Marieke W y c k a e r t (eds.)

CORPORATE MOBILITY IN BELGIË EN EUROPA. Luc D e B ro e Marieke W y c k a e r t (eds.) CORPORATE MOBILITY IN BELGIË EN EUROPA Ju r a Fa l c o n is Luc D e B ro e Marieke W y c k a e r t (eds.) Met bijdragen van Hans D e W ulf Kristof M a r e sc e a u Eric D e B ie Filip Je n n é Axel H a

Nadere informatie

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting.

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. 1. Algemeen systeem. De wet voorziet in diverse gedetailleerde

Nadere informatie

Besluit van PM DATUM [CONCEPT] tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen

Besluit van PM DATUM [CONCEPT] tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen Besluit van PM DATUM [CONCEPT] tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen Artikel XII Het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

1. Belanghebbende is een in Finland gevestigd ' open-end '-beleggingsfonds.

1. Belanghebbende is een in Finland gevestigd ' open-end '-beleggingsfonds. IZ /o(8 Den Haag, 8 APR 2012 Kenmerk: DGB 2012-1691 P dividendbelasting voor het jaar 2008. Van deze uitspraak is op 9 maart 2012 een afschrift aan de Belastingdienst/1 toegezonden. AAN DE HOGE RAAD DËR

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 08/04/2014

Datum van inontvangstneming : 08/04/2014 Datum van inontvangstneming : 08/04/2014 7' Hoge Raad der Nederlanden Derde Kamer Nr. 12/04717 Ingeschreven in het register van het Hof van Justitie onder nr.9..~4.a.b.4. 20 december 2013 Luxemburg, 1

Nadere informatie

Het forfaitair rendement in Europees perspectief

Het forfaitair rendement in Europees perspectief Het forfaitair rendement in Europees perspectief Auteur: M.M.A. Harmsen Studentnummer: 5776945 Telefoonnummer: 06 58887548 Inleverdatum: 25 juli 2010 Opleiding: Fiscale Economie Faculteit: FEB Universiteit:

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 13.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 334/37 UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 11 december 2013 tot wijziging van Besluit 2012/226/EU betreffende de tweede reeks gemeenschappelijke veiligheidsdoelen

Nadere informatie

HERVERPANDING REPLEDGE OF COLLATERAL. ter verkrijg in g van de graad van doctor aan de Erasmus U niversiteit Rotterdam

HERVERPANDING REPLEDGE OF COLLATERAL. ter verkrijg in g van de graad van doctor aan de Erasmus U niversiteit Rotterdam HERVERPANDING REPLEDGE OF COLLATERAL P ro e fs c h rift ter verkrijg in g van de graad van doctor aan de Erasmus U niversiteit Rotterdam op gezag van de rector magnificus Prof.dr. H.G. Schmidt en volgens

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Aanleiding voor het onderzoek

1 Inleiding. 1.1 Aanleiding voor het onderzoek 1 Inleiding 1.1 Aanleiding voor het onderzoek In dit onderzoek wordt ingegaan op de Nederlandse belastingheffing van dividend dat in grensoverschrijdende verhoudingen door een vennootschap aan natuurlijke

Nadere informatie

Titel 1 (eigen middelen): miljoen EUR. Titel 3 (overschotten, saldi en aanpassingen): miljoen EUR

Titel 1 (eigen middelen): miljoen EUR. Titel 3 (overschotten, saldi en aanpassingen): miljoen EUR Raad van de Europese Unie Brussel, 17 juni 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 TOELICHTING Betreft: Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2016: Boeking van het overschot van het

Nadere informatie

Het terugkrijgen van buitenlandse dividendbelasting

Het terugkrijgen van buitenlandse dividendbelasting Het terugkrijgen van buitenlandse dividendbelasting Voor particuliere (box 3) beleggers die in Nederland wonen en die dividend ontvangen uit hun portefeuille van beursgenoteerde binnen- en buitenlandse

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats

Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats door Dr. M. van Dun 1997 KLUWER - DEVENTER Inhoudsopgave LUST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN XVI 1 INLEIDING 1 2 DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire AFZ/INTERN.IB.2006/0549. Belasting van niet-inwoners Vennootschappen. Vennootschapsbelasting. Dividend. Definitief belast

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2014 Berekening zorgtoeslag 2014 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af

Nadere informatie

2 Leveringen van goederen naar

2 Leveringen van goederen naar 2 Leveringen van goederen naar landen binnen de EU 2.1 Levering van goederen binnen de EU aan een buitenlandse ondernemer 2.1.1 intracommunautaire leveringen Hoofdregel bij grensoverschrijdende leveringen

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2013

Berekening zorgtoeslag 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2013 ib 998 - ib*7pl Berekening zorgtoeslag 2013 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant

Nadere informatie

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs INTERNATIONALE ASPECTEN VAN DE FORFAITAIRE RENDEMENTSHEFFING

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs INTERNATIONALE ASPECTEN VAN DE FORFAITAIRE RENDEMENTSHEFFING JJJ JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs INTERNATIONALE ASPECTEN VAN DE FORFAITAIRE RENDEMENTSHEFFING Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Caron & Stevens / Baker

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2015 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Dit document bevat vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en de heffingskortingen. ib 801-1z*1fd INKOMSTENBELASTING

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 11/06/2015

Datum van inontvangstneming : 11/06/2015 Datum van inontvangstneming : 11/06/2015 Vertaling C-194/15-1 Zaak C-194/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 28 april 2015 Verwijzende rechter: Commissione Tributaria Provinciale

Nadere informatie

1 Introductie H. Vermeulen. 2 De bronnen van het IBR en de samenhang daartussen A. Rozendal

1 Introductie H. Vermeulen. 2 De bronnen van het IBR en de samenhang daartussen A. Rozendal VOORWOORD 1 Introductie H. Vermeulen 2 De bronnen van het IBR en de samenhang daartussen A. Rozendal 3 Internationale bepalingen in de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en de loonbelasting

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het beheren van vermogen in Nederland en België Juni 2013 Maurice de Clercq Programma 1. Inleiding 2. Nederland 3. België 4. Synthese Nederland/ België 5. Conclusie

Nadere informatie

De fiscale behandeling van portfoliodividenden bij niet-ingezetenen na de arresten Miljoen, X en Société Générale: enkele kanttekeningen

De fiscale behandeling van portfoliodividenden bij niet-ingezetenen na de arresten Miljoen, X en Société Générale: enkele kanttekeningen De fiscale behandeling van portfoliodividenden bij niet-ingezetenen na de arresten Miljoen, X en Société Générale: enkele kanttekeningen Door: mr. P.M.C. Dekkers Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht

Nadere informatie

16707/14 ADD 13 as 1 DG G 2A

16707/14 ADD 13 as 1 DG G 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 11 december 2014 (OR. en) 16707/14 ADD 13 FIN 988 INST 616 PE-L 94 NOTA I/A-PUNT van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie

De Nederlandse dividendbelasting en inbound investeringen door buitenlandse beleggingsinstellingen: een Europeesrechtelijke toetsing

De Nederlandse dividendbelasting en inbound investeringen door buitenlandse beleggingsinstellingen: een Europeesrechtelijke toetsing De Nederlandse dividendbelasting en inbound investeringen door buitenlandse beleggingsinstellingen: een Europeesrechtelijke toetsing Door: B.A. van Dijk MSc. Post-Master Directe Belastingen 2012/2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Centen en Stenen: Waar moet je wezen Maurice de Clercq Inhoud 1. Aftrekken 2. 10 jaars termijn aanmerkelijk belang 3. 10 jaars termijn successie 4. In Nederland staat

Nadere informatie

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst Inhoud Lijst van bewerkers 15 Afkortingen 17 1 Inleiding belastingrecht 21 1.1 Inleiding 21 1.2 Soorten heffingen 21 1.3 Doel van belastingheffing 23 1.4 De plaats van het belastingrecht in het recht 24

Nadere informatie

1 Maatregelen in het wetsvoorstel Belastingplan 2017

1 Maatregelen in het wetsvoorstel Belastingplan 2017 Inleiding Op Prinsjesdag is aan de Tweede Kamer het pakket Belastingplan 2017 aangeboden. Het pakket Belastingplan 2017 bestaat uit zes wetsvoorstellen. Onder andere in het wetsvoorstel Belastingplan 2017

Nadere informatie

Reactie op prejudiciële vraag 16/03955

Reactie op prejudiciële vraag 16/03955 Reactie op prejudiciële vraag 16/03955 Verzoek om teruggaaf dividendbelasting door "Brits open end" niet-belastingplichtig beleggingsfonds; vergelijking met binnenlandse fiscale beleggingsinstelling; noopt

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 13/09/2012

Datum van inontvangstneming : 13/09/2012 Datum van inontvangstneming : 13/09/2012 Vertaling C-375/12-1 Zaak C-375/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 augustus 2012 Verwijzende rechter: Tribunal administratif de Grenoble

Nadere informatie

Code Geboorteland Straatnaam

Code Geboorteland Straatnaam Uitwisseling van informatie op grond van artikel 10, eerste lid van de Landsverordening spaarvermogensheffing Info Beneficial owner (1) Data Beneficial owner (2) Naamgegevens(3) Geboortegegevens (4) Adresgegevens

Nadere informatie

van harte welkom op deze informatieavond

van harte welkom op deze informatieavond De Rabobank en KroeseWevers heten u van harte welkom op deze informatieavond Hengelo, dinsdag 28 oktober 2014 KroeseWevers Belastingadviseurs BV Wie zijn wij 7 vestigingen 270 medewerkers German Desk -

Nadere informatie

Checklist Deelnemingsvrijstelling

Checklist Deelnemingsvrijstelling Checklist Deelnemingsvrijstelling Wie een (persoonlijke) holding bezit met daarin aandelen in een werkmaatschappij, zal al snel achter het belang van de deelnemingsvrijstelling komen. De deelnemingsvrijstelling

Nadere informatie

DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS

DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS De tabellen hieronder tonen basisstatistieken met betrekking tot verschillende gebieden van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), namelijk: de vissersvloten van de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 Historisch overzicht van de wettelijke bepalingen 7

HOOFDSTUK 2 Historisch overzicht van de wettelijke bepalingen 7 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 Beschrijving van het onderzoek 1 1.1 Inleiding 1 Deel I Verleden HOOFDSTUK 2 Historisch overzicht van de wettelijke bepalingen 7 2.1 Wet betreffende de Belasting op bedrijfs-

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Belastingen en heffingen in de luchtvaart. Sam envatting

Belastingen en heffingen in de luchtvaart. Sam envatting Sam envatting Terugkerende discussie Belastingen en heffingen voor vliegverkeer zijn een terugkerend onderwerp van discussie. Voorstanders van belastingen vinden het onrechtvaardig dat de internationale

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 1-0 Geldig

Nadere informatie

De invloed van het Unie-recht op outbound portfoliodividend.

De invloed van het Unie-recht op outbound portfoliodividend. De invloed van het Unie-recht op outbound portfoliodividend. Door: mr. C. Cuijnen-Vergoes Houwens Post-Master directe belastingen 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. De heffing van

Nadere informatie

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Nicole MSH Janssen Team GWO Inhoud presentatie Belastingverdrag tot en met 2015 Werken in Nederland Uitkering uit Nederland Fiscaal partnerschap (fp)

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2013:1774. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 12/04717

ECLI:NL:HR:2013:1774. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 12/04717 ECLI:NL:HR:2013:1774 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 20-12-2013 Datum publicatie 20-12-2013 Zaaknummer 12/04717 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:CA1565,

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief treft u informatie aan over:

In deze nieuwsbrief treft u informatie aan over: De nieuwsbrief, Boletín de España, is een uitgave van DoorakkersFEM Fiscaal - & Pensioen Juridisch Advies Spanje Nederland. De nadruk van deze nieuwsbrief ligt op fiscale - en pensioen aspecten. Bovendien

Nadere informatie

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Aanmerkelijk belang -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Aanmerkelijk belang -- Deel 2 Inkomstenbelasting AB 2 programma Verdieping aanmerkelijk belang Fictieve vervreemding, doorschuifregeling en fictief AB Bijzondere regelingen Vruchtgebruik Vervreemdingsprijs bij betaling in termijnen

Nadere informatie

Directoraat-generaal Belastingdienst, Cluster Fiscaliteit. Besluit van 26 april 2013, nr. DGB 2013/201M

Directoraat-generaal Belastingdienst, Cluster Fiscaliteit. Besluit van 26 april 2013, nr. DGB 2013/201M Inkomstenbelasting. Keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen; inhaal - en terugnameregeling bij negatieve inkomsten uit eigen woning en belastingvermindering bij keuzerecht Directoraat-generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten

Particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten Mr. M.J.P.C. Steinbusch 1 Particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten 31 In Nederland worden meer dan 10.000 verschillende beleggingsfondsen en verschillende aandelensoorten

Nadere informatie

Fiscaal memo (aangifte 2015)

Fiscaal memo (aangifte 2015) Fiscaal memo (aangifte 2015) 1. Inleiding AmsterdamGold heeft het genoegen u hierbij een memorandum te verstrekken waarin enkele fiscale aspecten worden behandeld, die bij aanschaf, bezit en verkoop van

Nadere informatie

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen 20.01.2006-20.02.2006 220 antwoorden. Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 58 26,4% G - Groothandel en kleinhandel; reparatie

Nadere informatie

Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt

Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt Door: F. De Smyter en P. Holvoet 1. Geef een correcte omschrijving van de volgende economische begrippen: a) Globalisering:.

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 23 mei 2017 (OR. en) 9601/17 ADD 4 JAI 537 ASIM 57 CO EUR-PREP 27 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 17 mei 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie

Brondatum:

Brondatum: Keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen; inhaal- en terugnameregeling bij negatieve inkomsten uit eigen woning en belastingvermindering bij keuzerecht Brondatum: 26-04-2013 De keuzeregeling

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u?

Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Afgelopen dinsdag is de laatste miljoenennota van dit kabinet gepresenteerd. Daarin is

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund te houden op 18 juli 2014, om 11:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam 2 juli 2014 I

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

Internationaal Belastingrecht

Internationaal Belastingrecht Internationaal Belastingrecht prof. mr. dr. A.CG.A.C de Graaf prof. dr. P. Kavelaars prof. dr. A.J.A. Stevens Zesde herziene druk a Wolters Deventer 2012 business INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 oktober 2010 (03.11) (OR. en) 7512/10 ADD 1 PV/CONS 15 ENV 169

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 oktober 2010 (03.11) (OR. en) 7512/10 ADD 1 PV/CONS 15 ENV 169 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 oktober 2010 (03.11) (OR. en) 7512/10 ADD 1 PV/CONS 15 ENV 169 ONTWERP-NOTULEN - ADDENDUM Betreft: 3002e zitting van de Raad van de Europese Unie (MILIEU), gehouden

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015 Waarom een VBI of een FBI? De VBI en de FBI zijn faciliteiten die collectief belleggen faciliteren. Fiscaal bezien kan je ruwweg - (collectief) beleggen op twee manieren vormgeven. Een belastingplichtige

Nadere informatie

Sabine Heijning. het Notarieel Bureau. voor vragen:

Sabine Heijning. het Notarieel Bureau.  voor vragen: Sabine Heijning het Notarieel Bureau www.hetnb.nl voor vragen: ipr@hetnb.nl De Verordening in de tijd Nalatenschap opengevallen vóór of na 17 augustus 2015 Wanneer oud ipr toepassen? Welk ipr? Wat valt

Nadere informatie

14072/14 roe/lep/hh DG C 1

14072/14 roe/lep/hh DG C 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 13 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0292 (E) 14072/14 ACP 154 FIN 727 PTOM 45 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN HET HOF (Vijfde kamer) 12 juli 2012 (*)

BESCHIKKING VAN HET HOF (Vijfde kamer) 12 juli 2012 (*) 12/11/12 BESCHIKKING VAN HET HOF (Vijfde kamer) 12 juli 2012 (*) Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van het Reglement voor procesvoering Artikel 63 VWEU Belastingwetgeving Dividenduitkering Bronheffing

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 2

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 2 Inkomstenbelasting AB 2 programma Verdieping aanmerkelijk belang Fictieve vervreemding, doorschuifregeling en fictief AB Bijzondere regelingen Vruchtgebruik Vervreemdingsprijs bij betaling in termijnen

Nadere informatie

Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak

Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak Bijlage 4 621 Tabellen bij hoofdstuk 9 Tabel 9.1 Aantal ondervonden misdrijven per land en naar type delict (per 100 respondenten) Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak

Nadere informatie

SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË ESSOBS DATA 2O14

SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË ESSOBS DATA 2O14 SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË DATA 2O14 Ook dit jaar is de FOD Sociale zekerheid verheugd om u de nieuwe editie van de -brochure voor te stellen. Deze geeft u een overzicht van de bijgewerkte cijfers

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht door Mr. P.M. van Schie Prof. dr. CA. de Kam Mr. J. Lamens Mr. drs. F.J.P.M. Haas Twaalfde herziene druk Kluwer Deventer - 2004 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2017 2018 34 788 Wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de introductie

Nadere informatie

De bescherming van minderjarige erfgenamen

De bescherming van minderjarige erfgenamen De bescherming van minderjarige erfgenamen De bijzondere curator bij de bescherming van de vermogensrechtelijke belangen van de minderjarige erfrechtelijke verkrijger R. van der Vaart (C Inhoudsopgave

Nadere informatie

De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling

De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling Inkomstenbelasting DGA Master Nederlands Belastingrecht UVA De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling Optie op nieuw uit te geven aandelen nader toegelicht Paul Ooms BSc Studentnummer: 5910277 Datum:

Nadere informatie

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier?

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier? Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

2^2 C(ZS. Middel 1. Edelhoogachtbaar College,

2^2 C(ZS. Middel 1. Edelhoogachtbaar College, 2^2 C(ZS Edelhoogachtbaar College, Namens belanghebbende tekenen wij beroep in cassatie aan tegen de in de aanhef genoemde uitspraak van de Rechtbank Haarlem. Het Ministerie van Financiën heeft ingestemd

Nadere informatie

Vrijgesteld beleggen in Nederland. Wat aan belasting niet verschuldigd is, hoeft aan rendement niet gemaakt te worden

Vrijgesteld beleggen in Nederland. Wat aan belasting niet verschuldigd is, hoeft aan rendement niet gemaakt te worden Vrijgesteld beleggen in Nederland Wat aan belasting niet verschuldigd is, hoeft aan rendement niet gemaakt te worden CLAVIS Vermogensstructurering Directievoering Trustdiensten Vermogensbeheer (Infra)structuur

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0298 (E) 14563/14 ACP 166 FIN 764 PTOM 51 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

Fiscaal memo 2014/2015

Fiscaal memo 2014/2015 Fiscaal memo 2014/2015 1. Inleiding The Silver Mountain heeft het genoegen u hierbij een memorandum te verstrekken waarin enkele fiscale aspecten worden behandeld, die bij aanschaf, bezit en verkoop van

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2007:BC2681

ECLI:NL:RBHAA:2007:BC2681 ECLI:NL:RBHAA:2007:BC2681 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 28-11-2007 Datum publicatie 01-02-2008 Zaaknummer 07/1531 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Hoger

Nadere informatie

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27 Inhoud Lijst van afkortingen 18 Studiewijzer 20 Deel 1 Inleiding belastingrecht 22 1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 BERICHTEN UGA 8501 KORTRIJK-HEULE Tel. 056 36 32 00 Fax 056 35 60 96 E-mail: sales@uga.be januari 2006 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 INSCHRIJVING IN DE KIEZERSLIJSTEN VAN NIET-BELGISCHE BURGERS I. NIET-BELGISCHE

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

Expertisecentrum Europees Recht. De nieuwe QMVstemregels. uitgelegd. Liesbeth A Campo (BZ/DJZ-ER) Den Haag 20 november 2014

Expertisecentrum Europees Recht. De nieuwe QMVstemregels. uitgelegd. Liesbeth A Campo (BZ/DJZ-ER) Den Haag 20 november 2014 Expertisecentrum Europees Recht De nieuwe QMVstemregels uitgelegd Liesbeth A Campo (BZ/DJZ-ER) Den Haag 20 november 2014 Inhoud Basisregels volgens Lissabon Nieuw Ioannina-mechanisme Bijzondere situaties

Nadere informatie

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN?

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? 2/09/2008-22/10/2008 Er zijn 329 antwoorden op 329 die voldoen aan uw criteria DEELNAME Land DE - Duitsland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Denemarken 20

Nadere informatie

TWO IS COMPANY, THREE IS A CROWD. OVERDESTREKKINGVANDEVRIJHEID VAN KAPITAALVERKEER MET BETREKKING TOT DIVIDENDEN VAN EN NAAR DERDELANDEN

TWO IS COMPANY, THREE IS A CROWD. OVERDESTREKKINGVANDEVRIJHEID VAN KAPITAALVERKEER MET BETREKKING TOT DIVIDENDEN VAN EN NAAR DERDELANDEN 882 Weekblad fiscaal recht. 6913. 7 juli 2011 TWO IS COMPANY, THREE IS A CROWD. OVERDESTREKKINGVANDEVRIJHEID VAN KAPITAALVERKEER MET BETREKKING TOT DIVIDENDEN VAN EN NAAR DERDELANDEN MR. J.VAN DER WAL

Nadere informatie

DenHaa9 '05JAN2010. Kenmerk: DGB 2009-6450

DenHaa9 '05JAN2010. Kenmerk: DGB 2009-6450 Qöd ^4co5 DenHaa9 '05JAN2010 Kenmerk: DGB 2009-6450 Beroepschrift in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam X van 26 november 2009, nr. 08/00445, inzake IEËli ifai«ibaélsga^aili^i

Nadere informatie