JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015"

Transcriptie

1 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 De jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V. (de Vennootschap ) zal worden gehouden op donderdag 26 maart 2015, aanvang uur, in Mercure Hotel Amersfoort Centre, De Nieuwe Poort 20 te Amersfoort (Nieuwe versie: optie de vergadering te volgen middels webcast is vervallen en incorrecte opgave van het totaal aantal door de vennootschap gehouden aandelen in agenapunt 9 is gecorrigeerd)

2 AGENDA 1. Opening en mededelingen 1.1 Opening 1.2 Mededelingen 2. Verslag van de Raad van Commissarissen en zijn commissies over het boekjaar Algemeen verslag (informatie) 2.2 Overzicht met betrekking tot de uitvoering van het bezoldigingsbeleid (informatie zie toelichting) 3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 (informatie) 4. Jaarrekening 2014 en dividend 4.1 Vaststelling jaarrekening 2014 (besluit) 4.2 Voorwaardelijk agendapunt (alleen in stemming indien SHV minder dan 95% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap houdt): Uitkering van dividend (besluit zie toelichting) 5. Decharge (zie toelichting) 5.1 Decharge van de leden van de Raad van Bestuur (besluit) 5.2 Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen (besluit) 6. Benoeming van accountant voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2016 (besluit zie toelichting) 7. Samenstelling Raad van Bestuur 7.1 Herbenoeming van de heer G. Boon als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap (besluit zie toelichting) 8. Samenstelling van de Raad van Commissarissen 8.1 Voorwaardelijk agendapunt (alleen in stemming als bod nog niet is gestandgedaan): herbenoeming van de heer J.M. de Jong als lid van de Raad van Commissarissen (besluit zie toelichting) 9. Intrekking van door de Vennootschap gehouden aandelen Voorgesteld wordt het geplaatste kapitaal te verminderen door gewone aandelen die door de Vennootschap zelf worden gehouden, in te trekken (besluit zie toelichting)

3 10. Aanwijzing tot uitgifte van (rechten op) gewone aandelen Nutreco N.V Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen als bedoeld in artikel 8 van de Statuten van de Vennootschap, voor de duur van 18 maanden (besluit zie toelichting) 10.2 Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen tot het beperken of uitsluiten van het aan de aandeelhouders toekomende voorkeursrecht als bedoeld in artikel 9 van de Statuten van de Vennootschap, voor de duur van 18 maanden (besluit zie toelichting) 11. Machtiging tot inkoop van gewone aandelen Nutreco N.V. Machtiging van de Raad van Bestuur onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen tot inkoop door de Vennootschap van eigen gewone aandelen als bedoeld in artikel 10 van de Statuten van de Vennootschap, voor de duur van 18 maanden (besluit zie toelichting) 12. Rondvraag 13. Sluiting Amersfoort, 10 februari 2015 Raad van Bestuur Nutreco N.V. Postbus AG AMERSFOORT

4 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. TE HOUDEN OP DONDERDAG 26 MAART 2015 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2.2 Overzicht met betrekking tot de uitvoering van het bezoldigingsbeleid Een specificatie van de bezoldiging als bedoeld in artikel 2:383c tot en met 2:383e van het Burgerlijk Wetboek is opgenomen in het jaarverslag over 2014 op pagina 164 tot 167. TOELICHTING OP AGENDAPUNT 4.2 Voorwaardelijk agendapunt (alleen in stemming indien SHV minder dan 95% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap houdt): uitkering van dividend Het huidige dividendbeleid van Nutreco werd gewijzigd in 2006, toen het uitkeringspercentage werd verhoogd van 30-35% tot 35-45% van de nettowinst toekomend aan gewone aandeelhouders, met uitzondering van impairments en boekwinsten en verliezen op afgestoten bedrijfsonderdelen. Met deze bandbreedte streven wij naar een consistent en voorspelbaar dividendbeleid, waarbij een sterke financiële positie voor het uitvoeren van onze strategie 'Driving sustainable growth' gehandhaafd blijft. Voorgesteld wordt voor 2014 een totaaldividend van EUR 1,05 (2013: EUR 1,00) per gewoon aandeel uit te keren aan de houders van gewone aandelen in Nutreco N.V. Het uitkeringspercentage bedraagt 45% (2013: 45%). Van dit totaaldividend van EUR 1,05 per gewoon aandeel heeft de Vennootschap reeds een bedrag van EUR 0,30 per gewoon aandeel als interim-dividend uitgekeerd in augustus 2014, derhalve bedraagt het slotdividend EUR 0,75 per gewoon aandeel. Het resterende deel van de winst zal worden toegevoegd aan de reserves. Uitbetaling zal uitsluitend in cash plaatsvinden op 2 april 2015; als exdividenddatum is 30 maart 2015 vastgesteld en de registratiedatum is, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, 31 maart Alleen aandeelhouders die op de registratiedatum hun gewone aandelen Nutreco N.V. nog in bezit hebben, komen in aanmerking voor ontvangst van het slotdividend. Indien een aandeelhouder zijn aandelen heeft aangeboden onder het bod van SHV, en SHV haar bod gestand doet, zal deze aandeelhouder geen aandelen meer bezitten op de registratiedatum en dus niet in aanmerking komen voor dividend. Overigens zullen aandeelhouders die hun aandelen niet hebben aangeboden onder het bod bij een eventuele uitkoopprocedure dan wel uitstotingsprocedure (krachtens artikel 2:92a of 2:201a, respectievelijk, artikel

5 2:359c van het Burgerlijk Wetboek) of andere maatregelen zoals voorzien in paragraaf 6.13 (Post Closing Restructuring) van het biedingsbericht, in beginsel een bedrag per aandeel betaald krijgen dat rekening houdt met het op dat moment reeds uitgekeerde dividend. TOELICHTING OP AGENDAPUNT 5 Decharge van de leden van de Raad van Bestuur en decharge van de leden van de Raad van Commissarissen Voorgesteld wordt decharge te verlenen aan diegenen die in het boekjaar 2014 lid waren van de Raad van Bestuur, voor de door hen uitgeoefende taken en bevoegdheden als lid van de Raad van Bestuur, en aan diegenen die in het boekjaar 2014 lid waren van de Raad van Commissarissen, voor de door hen uitgeoefende taken en bevoegdheden als lid van de Raad van Commissarissen. De decharge vindt plaats op basis van de informatie beschikbaar, bekend of gepresenteerd aan de Buitengewone Algemene Vergadering. Het voorstel tot decharge van de leden van de Raad van Bestuur en het voorstel tot decharge van de leden van de Raad van Commissarissen worden afzonderlijk in stemming gebracht. TOELICHTING OP AGENDAPUNT 6 Benoeming van accountant voor de accountantscontrole van de jaarrekening Benoeming van accountant voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2016 Op grond van artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek verleent de Algemene Vergadering een externe accountant opdracht tot de accountantscontrole van de jaarrekening. In de vergadering gehouden op 27 maart 2014 werd de opdracht tot de accountantscontrole van de jaarrekening 2015 door de Algemene Vergadering verleend aan KPMG Accountants N.V. in Amstelveen. Als gevolg van wijzigingen in de Nederlandse wetgeving en in acht nemende dat KPMG Accountants N.V. reeds meer dan 8 jaar de externe accountant van Nutreco N.V. is, heeft Nutreco in de loop van 2014 een tenderproces doorlopen om met ingang van 2016 een nieuwe externe accountant te benoemen. In het selectieproces, waaraan drie gerenommeerde internationale accountantsfirma s deelnamen, speelden de volgende vooraf gedefinieerde criteria een belangrijke rol: Reikwijdte, expertise en ervaring van de accountantsfirma Vaardigheiden, expertise en ervaring van de eindverantwoordelijke partner en het team Controleplan en aanpak

6 Communicatie en rapportages Transitieplan Honorarium en voorwaarden Op basis van het selectieproces, dat een periode van circa 4 maanden besloeg, concludeerde de selectiecommissie unaniem dat PriceWaterhouseCoopers Accountants N.V. ( PwC ) de voorkeurskandidaat was. Deze aanbeveling is overgenomen door de Executive Board en Supervisory Board van Nutreco. Met het oog op het bovenstaande wordt voorgesteld PriceWaterhouseCoopers Accountants N.V. in Amsterdam opdracht te verlenen tot de accountantscontrole van de jaarrekening voor het verslagjaar 2016, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring van het Audit Committee van het voorstel van PriceWaterhouseCoopers N.V. met betrekking tot uitvoering en het honorarium. TOELICHTING OP AGENDAPUNT 7 Samenstelling van de Raad van Bestuur 7.1 Herbenoeming van de heer G. Boon als Bestuurder De heer G. Boon is in maart 2011 benoemd als lid van de Raad van Bestuur. Zijn eerste termijn van vier jaar loopt op 1 april 2015 af. Overeenkomstig de Statuten van de Vennootschap dient de Raad van Commissarissen een niet-bindend voorstel in bij de Algemene Vergadering ten behoeve van de herbenoeming van de heer G. Boon voor een termijn van vier jaar, ingaande op 1 april 2015 en eindigend op 31 maart Persoonlijke gegevens Naam: Gosse Boon (1959) Nationaliteit: Nederlandse De heer G. Boon begon zijn carriere in 1983 bij Unilever, waar hij ruime ervaring heeft opgedaan in financieel management van een internationale onderneming alsmede in supply chain management en inkoop. Gedurende de periode was hij corporate controller in de Verenigde Staten en vervolgens Financial Director/CFO van Unilever in Chile en Brazilie. In deze posities was hij verantwoordelijk voor een serie van acquisities. Gedurende de period was hij General Manager/CEO van Johnson Diversey Nederland en gedurende de periode CFO of de Van Gansewinkel Groep. In juni 2010 startte hij als programmamanager voor het Unite project en op 1 april 2011 werd hij benoemd als lid van de Raad van Bestuur. Sinds 26 september 2011 is hij Chief Financial Officer van Nutreco N.V.

7 De heer G. Boon heeft bedrijfskunde en rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 1985 mag hij de titel Certified Public Accountant voeren. De arbeidsvoorwaarden van de heer G. Boon zijn in overeenstemming met het remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur, dat tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2008 is aangenomen. Bij herbenoeming zal een overeenkomst van opdracht worden aangeboden waarin de eisen zoals gesteld in de Nederlandse wet en Coropoarte Governance Code zijn verwerkt. Zijn beloning, welke is opgenomen in het jaarverslag onder remuneration report, zal ongewijzigd blijven. In het geval van ontslag, anders dan vanwege ernstig wangedrag, en ingeval van het niet verlengen van zijn contract na vier jaar bedraagt de ontslagvergoeding van de heer G. Boon eenmaal zijn basisjaarsalaris. Aanvullende informatie betreffende de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur is beschikbaar in het remuneratieverslag van het Jaarverslag De heer Boon houdt per dato 5 December niet-geblokkeerde aandelen Nutreco (unrestricted performance shares), geblokkeerde aandelen Nutreco (vested but locked up performance shares) en conditionele aandelen Nutreco (unvested performance shares). TOELICHTING OP AGENDAPUNT 8 Samenstelling van de Raad van Commissarissen 8.1 Voorwaardelijk agendapunt (alleen in stemming als bod nog niet is gestand gedaan): herbenoeming van de heer J.M. de Jong als lid van de Raad van Commissarissen In het kader van het openbare bod dat SHV Investments Ltd. heeft gedaan op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap stond voor 9 februari 2015 het voorwaardelijke aftreden van de heer J.M. de Jong op de agenda. Voorwaarde voor aftreden was de afwikkeling ("Overdracht") van het bod. Indien afwikkeling ("Overdracht") van het bod niet plaatsvindt vóór deze Algemene Vergadering is aan de bovengenoemde voorwaarde niet voldaan en zal, overeenkomstig het (her)benoemingsrooster van de Raad van Commissarissen, de heer J.M. de Jong na afloop van de op 26 maart 2015 te houden Algemene Vergadering aftreden. Op grond van de Nederlandse Corporate Governance Code (de Code ) kan een commissaris maximaal driemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de Raad van Commissarissen. Dat zou betekenen dat de heer J.M. de Jong niet meer voor herbenoeming in aanmerking komt. Vennootschapsrechtelijk bestaat deze beperking niet en van de Code kan op grond van de regeling comply or explain worden afgeweken.

8 Gezien de recente ontwikkelingen, meer specifiek het openbare bod door SHV Investments Ltd., hecht de Raad van Commissarissen sterk aan continuiteit teneinde een degelijke wervings- en selectieprocedure te kunnen doorlopen voor de vacature die zal onstaan vanwege het aftreden van de heer J.M. de Jong. Teneinde dit te kunnen realiseren, doet de Raad van Commissarissen, overeenkomstig de Statuten van de Vennootschap en in afwijking van de Code, een niet-bindende voordracht aan de Algemene Vergadering om de heer J.M. de Jong te benoemen tot Commissaris voor een termijn van een jaar, eindigend op de jaarlijkse Algemene Vergadering van De heer J.M. de Jong heeft economie gestudeerd in Amsterdam en heeft een MBA-diploma van de internationale businessschool INSEAD. Hij is zijn carriere begonnen bij ABN N.V., later opgegaan in ABN AMRO Bank N.V., waar hij gedurende de periode 1989 tot eind 2001 deel uitmaakte van de Raad van Bestuur. De heer J.M. de Jong kwalificeert als financieel expert zoals gedefinieerd in de Nederlandse Corporate Governance Code (artikel III.3.2). Bij herbenoeming zal hij de rol van voorzitter van de Raad van Commisarissen blijven vervullen. De heer J.M. De Jong voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van de Nederlandse Corporate Governance Code en aan de vereisten zoals opgenomen in de Wet bestuur en toezicht. Het voorstel tot herbenoeming van de heer J.M. De Jong als Commissaris van de Vennootschap wordt door de Raad van Bestuur volledig gesteund. Gegevens van de kandidaat met betrekking tot de voorgestelde benoeming, op grond van artikel 2:142, paragraaf 3, van het Burgerlijk Wetboek: Naam J.M. de Jong (1945) Nationaliteit Nederlandse Voorgaande positie Lid van de Raad van Bestuur van ABN AMRO Bank N.V. Lid van de raad van commissarissen van Heineken N.V. Lid van de raad van commissarissen van Neerlandia N.V. Lid van de raad van commissarissen van Cement Roadstone Holdings plc

9 Onderlinge Levensverzekeringsmaatschappij 's-gravenhage U.A. Commissariaten Voorzitter van de raad van commissarissen van Aon Groep Nederland B.V. Lid van de raad van commissarissen van Theodoor Gilissen Bankiers N.V. Lid van de raad van commissarissen van Kredietbank S.A. Luxembourgeoise Andere benoemingen Aandelen en/of opties Nutreco Geen Geen TOELICHTING OP AGENDAPUNT 9 Intrekking van door de Vennootschap gehouden aandelen In 2014 is de Vennootschap gestart met een aandeleninkoopprogramma. Mede als gevolg hiervan houdt de Vennootschap momenteel in totaal gewone aandelen. Voorgesteld wordt om het geplaatste kapitaal te verminderen door gewone aandelen die de Vennootschap zelf houdt, in te trekken. Indien dit besluit is genomen, zal het besluit worden gedeponeerd bij het handelsregister onder naleving van de procedure van artikel 2:100 Burgerlijk Wetboek. TOELICHTING OP AGENDAPUNT 10 Aanwijzing tot uitgifte van (rechten op) gewone aandelen Nutreco N.V Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen als bedoeld in artikel 8 van de Statuten van de Vennootschap, voor de duur van 18 maanden Overeenkomstig artikel 8 van de Statuten van de Vennootschap wordt verzocht de Raad van Bestuur aan te wijzen als bevoegd orgaan onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen. De bevoegdheid is beperkt tot 10% van de uitstaande gewone aandelen ten tijde van deze machtiging, welk percentage wordt verhoogd tot 20% in geval van fusies, acquisities of strategische

10 samenwerkingen. De Algemene Vergadering zal bevoegd blijven voor het percentage dat niet is gedelegeerd aan de Raad van Bestuur. Deze aanwijzing wordt gevraagd om de Raad van Bestuur in staat te stellen om tijdig te reageren met betrekking tot de financiering van de Vennootschap. De uitgifte van aandelen kan worden bestemd voor het nakomen van verplichtingen welke voortvloeien uit eventuele aandelenplannen en voor het uitkeren van eventuele stockdividenden, maar het kan ook een instrument zijn om (onderdelen van) overnames of strategische samenwerkingen te financieren. De duur van de gevraagde aanwijzing is 18 maanden, conform de huidige corporate governance-praktijk, beginnend op 1 april De aanwijzing zoals verleend door de Algemene Vergadering op 27 maart 2014 komt na goedkeuring van dit voorstel per 1 april 2015 te vervallen Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen tot het beperken of uitsluiten van het aan de aandeelhouders toekomende voorkeursrecht als bedoeld in artikel 9 van de Statuten van de Vennootschap, voor de duur van 18 maanden Overeenkomstig artikel 9 van de Statuten van de Vennootschap wordt gevraagd de Raad van Bestuur aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte/verlening van rechten tot het nemen van gewone aandelen, conform artikel 2:96 van het Burgerlijk Wetboek. In overeenstemming met het voorstel onder 10.1 is de aanwijzing beperkt tot een periode van 18 maanden, beginnend op 1 april De aanwijzing zoals verleend door de Algemene Vergadering op 27 maart 2014 komt na goedkeuring van dit voorgestelde besluit per 1 april 2015 te vervallen. Voor dit voorstel is een meerderheid van ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen vereist indien minder dan 50% van het geplaatste kapitaal ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de helft of meer dan de helft van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, volstaat een gewone meerderheid. TOELICHTING OP AGENDAPUNT 11 Machtiging tot inkoop van gewone aandelen Nutreco N.V. Machtiging van de Raad van Bestuur onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen tot inkoop door de Vennootschap van eigen gewone aandelen als bedoeld in artikel 10 van de Statuten van de Vennootschap, voor de duur van 18 maanden

11 Overeenkomstig artikel 10 van de Statuten van de Vennootschap wordt gevraagd de Raad van Bestuur te machtigen onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen en onverminderd het bepaalde in artikel 2:98 van het Burgerlijk Wetboek, tot het doen verkrijgen van gewone aandelen tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap. De gewone aandelen kunnen worden verkregen door inkoop ter beurze of anderszins tegen een prijs die ligt tussen de nominale waarde van de gewone aandelen en 110% van de gemiddelde slotkoers van de gewone aandelen op de door NYSE Euronext Amsterdam N.V. gehouden Effectenbeurs, berekend over vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van inkoop. Deze machtiging tot inkoop geeft de Raad van Bestuur onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen de benodigde flexibiliteit om verplichtingen na te komen betreffende aandelengerelateerde beloningsplannen, het stockdividend of anderszins. De duur van de gevraagde machtiging is 18 maanden, beginnend op 1 april De machtiging zoals verleend door de Algemene Vergadering op 27 maart 2015 komt na goedkeuring van dit voorgestelde besluit per 1 april 2015 te vervallen.

12 REGISTRATIE / VOLMACHT / STEMINSTRUCTIE Registratiedatum Overeenkomstig het in de wet bepaalde hebben voor deze vergadering als stem- en vergadergerechtigden te gelden degenen die op donderdag 26 februari 2015 ( Registratiedatum ), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, zijn ingeschreven in een van de hierna te noemen registers: Houders van aandelen aan toonder: de administraties van intermediairs, zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer, waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen. Houders van aandelen op naam: het register van aandeelhouders zoals dat wordt bijgehouden door Nutreco N.V. Aanmelding en toegang Stem- en vergadergerechtigden die hun rechten ontlenen aan aandelen aan toonder kunnen de vergadering bijwonen indien zij zich hebben aangemeld. Daartoe dienen zij zich vanaf vrijdag 27 februari 2015 tot uiterlijk vrijdag 20 maart 2015 vóór uur aan te melden bij ABN AMRO via of via hun intermediair. De betrokken intermediair dient bij de aanmelding een verklaring te overleggen waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt, alsmede de volledige adresgegevens van de betreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen laten uitvoeren door ABN AMRO op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. Houders van aandelen aan toonder die zich conform bovenstaande procedure hebben aangemeld ontvangen een registratiebewijs. Het registratiebewijs zal gelden als bewijs van toegang tot de vergadering. Indien de aandeelhouder niet tijdig in het bezit is van een registratiebewijs, dient de aandeelhouder (of zijn gevolmachtigde) zich voor aanvang van de vergadering bij de registratiebalie te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Na controle met de op de registratielijst vermelde gegevens wordt toegang tot de vergadering verleend. Houders van aandelen op naam kunnen zich aanmelden op de wijze als in de aan hen verzonden oproepingsbrief is vermeld. Volmacht/steminstructie Stem- en vergadergerechtigden die zich willen laten vertegenwoordigen dienen een door hen ondertekende volmacht uiterlijk vrijdag 20 maart 2015 in te leveren bij voornoemde bank en de gevolmachtigde dient een kopie van de volmacht voor de vergadering bij de registratiebalie in te leveren.

13 Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Nutreco N.V. en via de website (www.nutreco.com). Onverminderd de aanmelding als hiervoor beschreven kan een aandeelhouder zich tevens laten vertegenwoordigen door een onafhankelijke derde partij: SGG Netherlands N.V., Claude Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam. Een steminstructie kan tot uiterlijk vrijdag 20 maart 2015 elektronisch verleend worden via Indien een aandeelhouder niet in de gelegenheid is elektronisch een steminstructie te verlenen, kan een steminstructie ook schriftelijk worden verleend. Hiertoe dient gebruik gemaakt te worden van het formulier dat kosteloos bij SGG verkrijgbaar is en aldaar uiterlijk vrijdag 20 maart 2015 ingevuld geretourneerd dient te zijn (per post, per of per fax ). Voor toelating tot de vergadering kan men worden verzocht zich met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren. Gevolmachtigden, die verschillende aandeelhouders vertegenwoordigen en die steminstructies hebben ontvangen, zodanig dat zij niet voor alle aandelen waarvoor zij ter vergadering aanwezig zullen zijn op gelijke wijze kunnen stemmen (voor, tegen, onthouding), worden verzocht uiterlijk op woensdag 25 maart 2015 contact op te nemen met het secretariaat van Nutreco N.V. (tel.: ; teneinde een behoorlijke verwerking van die instructies mogelijk te maken. Webcast De vergadering zal live (audio) en integraal worden uitgezonden via de corporate website Amersfoort, 10 februari 2015 Raad van Bestuur Nutreco N.V. Postbus AG AMERSFOORT

14 Routebeschrijving naar Mercure Hotel Amersfoort Centre Met openbaar vervoer Vanaf Station Amersfoort is het ca. 5 minuten lopen naar het hotel. Neem uitgang Noordzijde/Piet Mondriaanplein. Ga rechtsaf en volg de Piet Mondriaanlaan. Bij de rotonde ziet u het hotel liggen. Met de auto Ook met de auto is de bereikbaarheid zeer goed: zowel vanuit de richting Amsterdam, Zwolle, Apeldoorn en Utrecht is het hotel, gelegen in de nieuwe wijk Soesterkwartier. Er is een parkeergarage met 600 plaatsen naast het hotel, die rechtstreeks toegang biedt tot de entree van het hotel. Mercure Hotel Amersfoort Centre De Nieuwe Poort 20 Amersfoort

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V., (de Vennootschap ) te houden op

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1. 9 februari 2015

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1. 9 februari 2015 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1 9 februari 2015 Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering ("BAVA") van Nutreco N.V. ( Nutreco ) te

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1. 9 februari 2015

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1. 9 februari 2015 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1 9 februari 2015 De Buitengewone Algemene Vergadering ("BAVA") van Nutreco N.V. ( Nutreco ) zal worden gehouden op maandag 9 februari 2015 om 14.30 in

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 26 april 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 26 april 2016 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 2 mei 2017 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

Feeding the Future. Jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V. 27 maart 2014

Feeding the Future. Jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V. 27 maart 2014 Feeding the Future Jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V. 27 maart 2014 Agenda Agenda De jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V. (de Vennootschap ) zal worden gehouden op donderdag 27

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag

Nadere informatie

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Persbericht Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Assen, 18 april 2017 Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC), kondigt aan dat per 31 maart het

Nadere informatie

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0)

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0) Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 23 mei 2013 om 14:00 uur in het Oseven Vergadercentrum in de Passenger

Nadere informatie

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur Uitnodiging tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering De Buitengewone Algemene Vergadering van Ballast Nedam N.V. zal worden gehouden op 30 oktober 2015, aanvang 14.00 uur op het hoofdkantoor

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 12 mei 2016 om 10:00 uur in Novotel

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 16 november 2015 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING ORDINA N.V. Datum vergadering : 16 november 2015 Aanvang : 10:00 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 10 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Donderdag 10 april 2014 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op donderdag 10 april 2014,

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag 11 december 2014 om 13:30 uur ten kantore van de vennootschap te Hoofddorp, Antareslaan 69-75.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv Agenda 2009 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv te houden op 22 april 2009 aanvang 14.30 uur plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost 2 csm agenda

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vastned Retail N.V.

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vastned Retail N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vastned Retail N.V. I II Uitnodiging voor een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 24 november 2014 om 11.30 uur

Nadere informatie

Agenda AVA. 10 mei 2017

Agenda AVA. 10 mei 2017 Agenda AVA 10 mei 2017 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag 10 mei 2017 om 10.00 uur in het Novotel Rotterdam Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150,

Nadere informatie

AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. 1 Opening. 2 Behandeling van het verslag van de Raad van

AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. 1 Opening. 2 Behandeling van het verslag van de Raad van AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Donderdag 28 maart 2013 om 14:00 op het hoofdkantoor van Mediq N.V. Hertogswetering 159, 3543 AS Utrecht, tel. +31 (0)30 282 19 11 1 Opening

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Agenda voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders op vrijdag 1 mei 2015 1. Opening van de algemene vergadering van aandeelhouders (de Vergadering ) 2.

Nadere informatie

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV te houden op dinsdag 31 mei om 14.30 uur in NH HOTEL,STATIONSWEG 75,3811 MH te Amersfoort. 1. Opening 2. Mededelingen 3.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 20 april 2017, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam UITNODIGING Geachte aandeelhouder, Hierbij hebben wij het

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V. I UITNODIGING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN VASTNED RETAIL N.V. OP 15 MEI 2014 OM 13.00 UUR (CET) IN HET ROSARIUM,

Nadere informatie

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V.

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V. (Closed-end beleggingsmaatschappij) DATUM VRIJDAG 22 APRIL 2016 TIJD 11.00 UUR LOCATIE AMSTERDAM HILTON HOTEL Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening 2. Verslag van de Directie 3. Remuneratierapport

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 25-4-2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 06 juni 2017 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2017

Algemene vergadering van aandeelhouders 2017 Algemene vergadering van aandeelhouders 2017 Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 11 mei 2017 om 10:00 uur in Novotel

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 20-4-2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 01 juni 2016 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Agenda en toelichting. jaarlijkse algemene vergadering. van aandeelhouders van 24 april 2013

Agenda en toelichting. jaarlijkse algemene vergadering. van aandeelhouders van 24 april 2013 012 Agenda en toelichting jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 24 april 2013 Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op woensdag 24 april 2013 om 15.00

Nadere informatie

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT Express N.V.

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT Express N.V. AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TNT EXPRESS N.V. Donderdag 18 september 2014, 10:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, 2132 LS Hoofddorp, Nederland 1 Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD

DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 1 december 2011 Aanvang

Nadere informatie

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NUTRECO N.V.

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NUTRECO N.V. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NUTRECO N.V. 28 maart 2013 2 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NUTRECO N.V. AGENDA AGENDA De jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2012 Algemene vergadering

Algemene vergadering van aandeelhouders 2012 Algemene vergadering Algemene vergadering van aandeelhouders 2012 Agenda voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders op 15 mei 2012 1. Opening van de vergadering 2. Mededelingen 3. Notulen Algemene vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5 HEIJMANS N.V. AGENDA Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden op woensdag 15 april 2015 om 14.00 uur in De Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015. Agenda 2015 - Heijmans

Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015. Agenda 2015 - Heijmans Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015 Agenda 2015 - Heijmans 1 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden

Nadere informatie

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V.

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. AGENDA 2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. Datum 15 mei 2017 Tijd 14.30 uur Plaats Mövenpick Hotel Amsterdam Centrum Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam Keep creating 2 CORBION

Nadere informatie

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1 16 december 2013 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Maandag 16 december 2013 AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden

Nadere informatie

Oproeping Algemene Vergadering 30 april 2015

Oproeping Algemene Vergadering 30 april 2015 Oproeping Algemene Vergadering 30 april 2015 2 BinckBank N.V. Oproeping tot de jaarlijkse Algemene Vergadering ( de Vergadering ) van BinckBank N.V. ( BinckBank ), gevestigd te Amsterdam, te houden op

Nadere informatie

Agenda en toelichting

Agenda en toelichting Agenda en toelichting jaarlijkse algemene vergadering van 20 april 2016 Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering, te houden op woensdag 20 april 2016 om 15.00 uur in de Beurs van Berlage, Damrak 243,

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Agenda. Aandeelhouders. Jaarlijkse Algemene Vergadering van. van PostNL N.V.

Agenda. Aandeelhouders. Jaarlijkse Algemene Vergadering van. van PostNL N.V. Agenda te houden op dinsdag 24 april 2012 om 14.00 uur, in Hotel NH Den Haag, Prinses Margrietplantsoen 100, 2595 BR s-gravenhage Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van PostNL N.V. Geachte

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Hollands Bezit N.V. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie 2. Agenda

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Buitengewone Algemene vergadering vergadering van van aandeelhouders 2017 aandeelhouders 2017

Buitengewone Algemene Buitengewone Algemene vergadering vergadering van van aandeelhouders 2017 aandeelhouders 2017 Buitengewone Algemene Buitengewone Algemene vergadering vergadering van van aandeelhouders 2017 aandeelhouders 2017 Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van AND International

Nadere informatie

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen AGENDA voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Vopak N.V. te houden op donderdag 27 augustus 2009 Westerlaan 10, Rotterdam aanvang: 15.00 uur 1. Opening 2. a. Voorstel

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA Agenda 2017 - Heijmans HM AVA agenda 2017.indd 1 1 07-03-17 11:26 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website:

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag, 25 augustus 2016 om 10:00 uur ten kantore van de vennootschap, Cityhouse I, Antareslaan 69-75

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V. AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V. Super de Boer N.V. nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit voor haar buitengewone algemene vergadering te houden

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders

Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders De officiële taal van de Agenda is de Nederlandse taal en de Nederlandse versie is bindend voor het bepalen van de juridische positie van de Vennootschap. Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Vergadering

Nadere informatie

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de Vergadering ) van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de ) te

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 6 mei 2013 Tijd 14.30 uur Plaats Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2013 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 15

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V. ( TMC ), te houden op woensdag 21 april 2010 om 10.00 uur te Hotel Novotel

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2014 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 14 mei 2014 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2014 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 14 mei 2014 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

Agenda en toelichting

Agenda en toelichting Agenda en toelichting jaarlijkse algemene vergadering van 19 april 2017 Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering, te houden op woensdag 19 april 2017 om 15.00 uur in het Postillion Hotel, Kosterijland

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., te houden op donderdag 20 april 2017, aanvang 11.00 uur in het Sofitel

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda De jaarstukken over

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen door de voorzitter van de raad van commissarissen van de Vennootschap (de "Raad van Commissarissen").

1. Opening en mededelingen door de voorzitter van de raad van commissarissen van de Vennootschap (de Raad van Commissarissen). Toelichting op de agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de "Algemene Vergadering") van ForFarmers N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 26 april 2017 1. Opening en

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT te Apeldoorn VERGADERSTUKKEN De toelichting

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium 1 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de vanlanschottoren, Leonardo da Vinciplein 60 te

Nadere informatie

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 van TMC Group N.V. ( TMC ) wordt gehouden op woensdag 20 april 2011, 14.00 uur te Dorint Sofitel Cocagne

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

246.436.370 56,11% 2.217.927.330 2.212.239.843 (99,99%) 246.437.318 56,12% 2.217.935.862 2.176.650.630 (99,03%)

246.436.370 56,11% 2.217.927.330 2.212.239.843 (99,99%) 246.437.318 56,12% 2.217.935.862 2.176.650.630 (99,03%) waar zijn 1 niet 1. Opening. 2. Overzicht van de activiteiten, incl. de activiteiten op het gebied van MVO, en de financiële situatie van de Vennootschap. 3. Bespreking van de uitvoering van het Beloningsbeleid

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. ( KPN ) nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op woensdag 15 april 2015 op het KPN hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de Vergadering ) van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de ) te

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Dynamic Mix N.V. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie 2. Agenda

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V. AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V. De Raad van Bestuur van RSDB N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit tot

Nadere informatie

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V.

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: 5 september 2016 Aanvang 11.00 uur Locatie: Hotel Van der Valk De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT te Apeldoorn

Nadere informatie

Agenda. 1 Opening. 2 Jaarverslag 2007. 3 Jaarrekening 2007 en dividend

Agenda. 1 Opening. 2 Jaarverslag 2007. 3 Jaarrekening 2007 en dividend Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot nv, te houden op donderdag 8 mei 2008, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de vanlanschottoren, Leonardo Da Vinciplein

Nadere informatie

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen*

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen* AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op woensdag 25 mei 2016 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 7 DECEMBER 2016

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 7 DECEMBER 2016 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 7 DECEMBER 2016 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING ORDINA N.V. Datum vergadering : 7 december 2016 Aanvang : 14:30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

NN Group Jaarlijkse Algemene Vergadering 2015

NN Group Jaarlijkse Algemene Vergadering 2015 NN Group Jaarlijkse Algemene Vergadering 2015 Geachte aandeelhouder, Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse algemene vergadering van NN Group N.V. (de Vennootschap ). De vergadering

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel)

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering van KBC Groep NV die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

Convocatie. Convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering van ABN AMRO Group N.V. op 8 augustus 2017

Convocatie. Convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering van ABN AMRO Group N.V. op 8 augustus 2017 Convocatie Convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering van ABN AMRO Group N.V. op 8 augustus 2017 2 Convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering van ABN AMRO Group N.V. Convocatie voor

Nadere informatie