Algemene LicentieVoorwaarden SoftN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene LicentieVoorwaarden SoftN"

Transcriptie

1 Algemene LicentieVoorwaarden SoftN Artikel 1: Definities 1.1 Leverancier: De naamloze vennootschap Rhea, met maatschappelijke zetel te, Veldkant 33a, ondernemingsnummer , B.T.W. BE ; 1.2 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon geïdentificeerd als klant op de Bestelbon; 1.3 Overeenkomst: de volledige tekst van deze Algemene Licentievoorwaarden van toepassing op de Software en de SoftwareModule(s) en de volledige tekst van de Specifieke Voorwaarden, specifiek van toepassing op de SoftwareModule(s). Deze voorwaarden kan men consulteren op de Website; 1.4 Website: de website met als URL 1.5 Bestelbon: het online bestelformulier beschikbaar op de Website; 1.6 Software: de SoftN software, zoals beschreven op de Website; 1.7 SoftwareModule: de Software is opgedeeld in modules. Na aankoop door de Klant van een bepaalde module zal een door de Klant getekende versie van de specifieke voorwaarden van toepassing op desbetreffende module als een addendum aan de Overeenkomst worden toegevoegd; 1.8 MyCareNet: de eerste SoftwareModule door Leverancier ontwikkeld. Deze module wordt, onder de hierna gestelde voorwaarden, in principe gratis ter beschikking gesteld van de Klant. 1.9 Documentatie: de online gebruiksaanwijzing en andere online documenten betreffende de Software en/of SoftwareModule. De documentatie kan men consulteren op de website; 1.10 Ondersteuningscontract: overeenkomst met Leverancier op basis waarvan de Klant beperkte ondersteuning, bijstand en upgrades kan verkrijgen. De Klant is het eerste jaar verplicht zulk ondersteuningscontract af te sluiten, voor een looptijd van 1 jaar. Via dit ondersteuningscontract heeft de Klant recht op, gedurende de looptijd van het contract en overeenkomstig de voorwaarden daarin gesteld, (i) ondersteuning bij de installatie en het gebruik van de Software en (ii) gratis updates en aanpassingen van de Software 1.11 Partij(en): de Leverancier of (en) de Klant; 1.12 RIZIV: Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering; 1.13 Intermut: Intermutualistisch Agentschap (IMA) 1.14 NIC: Nationaal Intermutualistisch College Artikel 2: Voorwerp van Contract Deze Algemene Licentievoorwaarden zijn van toepassing op de Software en de SoftwareModule(s). Behoudens uitzonderingen zijn op de SoftwareModule(s) ook specifieke voorwaarden van toepassing. Na aankoop door de Klant van een bepaalde SoftwareModule, zullen de door Leverancier van toepassing verklaarde specifieke voorwaarden vanaf dat moment door Partijen geacht worden integraal deel uit te maken van de Overeenkomst. Een getekende versie van de specifieke voorwaarden zal als een addendum aan de Overeenkomst worden toegevoegd. Op de MyCareNet module zijn geen specifieke voorwaarden van toepassing. Deze module wordt, onder de hierna gestelde voorwaarden, in principe gratis ter beschikking gesteld van de Klant.

2 Artikel 3: Bestelling en levering De Klant bestelt de Software/SoftwareModule bij de Leverancier via de Bestelbon. Na ontvangst van de door de Klant behoorlijk ingevulde en ondertekende bestelbon zal Leverancier, goedkeuring vragen aan het NIC om een account aan te maken. Vanaf het moment dat Leverancier in het bezit is van : (i) de goedkeuring van het NIC, (ii) een door de Klant getekende versie van de Algemene Licentievoorwaarden en een door de Klant getekende versie van het Ondersteuningscontract alsook van (iii) de betaling van de Klant, bezorgt Leverancier de Klant een "sleutel" waarmee deze toegang krijgt tot de Software. Een account omvat volgende zaken: - Het aantal verpleegkundige dat gefactureerd wordt met hun Riziv nummers - Het aantal extra Riziv nummers dat gebruikt mag worden (standaard 1) - Welke modules gebruikt mogen worden Na het ingeven van de sleutel kan de Klant de licentiegegevens ophalen van de server. De eerste keer dat een Klant de licentiesleutel gebruikt zal de sleutel gekoppeld worden aan een hardwarekey die de pc van de Klant identificeert. Vanaf dat moment is de licentiesleutel gekoppeld aan die specifieke computer. Wil de Klant het programma op een andere pc installeren dan dient hij contact op te nemen met Leverancier. Het gebruik van het programma wordt gelogd door Leverancier. Bij het versturen van de facturatie zullen alle Riziv nummers die voorkomen in het facturatiebestand worden doorgestuurd naar de webservice van Leverancier. Bij het opstarten van het programma worden de licentiegegevens gecontroleerd. Deze gegevens blijven 2 weken geldig, moest er een moment zijn waarop de webservice niet toegankelijk is. Bij het verlopen van de licentie blijven alle gegevens zichtbaar, maar enkel leesbaar, niet aanpasbaar. Er kan geen interactie meer zijn met de Mycarenet webservice en er kunnen geen gegevens meer naar het systeem van klant worden overgedragen. De installaties worden uitgevoerd in volgorde van de binnenkomende bestellingen (first come first served). De Klant dient er rekening mee te houden dat, indien voor hem van toepassing, de Leverancier een aanvraag tot MyCareNet steeds voor de 10 e van elke maand moet doorgeven aan het NIC. Na goedkeuring van het NIC kan de dienst geactiveerd worden.

3 Artikel 4: Prijs De prijs van de SoftwareModule wordt bepaald in de specifieke voorwaarden door Leverancier van toepassing verklaard op desbetreffende SoftwareModule. De MyCareNet module wordt in principe gratis ter beschikking gesteld van de Klant. De Klant is echter wel verplicht een ondersteuningscontract af te sluiten, voor een looptijd van 1 jaar. Via dit ondersteuningscontract heeft de Klant recht op, gedurende de looptijd van het ondersteuningscontract en overeenkomstig de voorwaarden daarin gesteld, (i) ondersteuning bij de installatie en het gebruik van de Software/SoftwareModule en (ii) gratis updates en aanpassingen van de Software/SoftwareModule Na de periode van 1 jaar, is de Klant vrij om het ondersteuningscontract al dan niet te verlengen. Bij niet-verlenging is de applicatie alleen leesbaar beschikbaar. Dit houdt in dat men alle gegevens uit het verleden kan raadplegen maar geen nieuwe versies meer zal ontvangen en ook geen functionaliteiten kan gebruiken. Artikel 5: Gebruiksrecht op de Software De Leverancier verleent de Klant, die aanvaardt, een gebruiksrecht op de Software/SoftwareModule en de Documentatie binnen de hierna vermelde voorwaarden. Dit gebruiksrecht is niet-exclusief en kan niet worden overgedragen noch in sublicentie gegeven worden. Het gebruiksrecht toegekend aan de Klant omvat het volgende: - het gebruik van de Software/SoftwareModule en de raadpleging van de Documentatie, met inachtneming van de functionaliteiten en specifieke kenmerken van de Software/SoftwareModule. De Software/SoftwareModule en de raadpleging van de online Documentatie mogen in elk geval slechts gebruikt worden voor interne doeleinden; - de permanente of tijdelijke en gehele of gedeeltelijke reproductie van 1 kopie van de Software/SoftwareModule indien deze handelingen noodzakelijk zijn voor het gebruik van de applicatie in overeenstemming met de bestemming ervan; - het nemen van 1 back-up kopie van de Software/SoftwareModule om zich te beveiligen tegen diefstal en/of beschadiging van de Software/SoftwareModule. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan de Klant werden toegekend krachtens dit artikel, blijven aan de Leverancier voorbehouden. Het gebruiksrecht toegekend aan de Klant omvat o.a. NIET: - het recht om de Software/SoftwareModule en de online Documentatie te vertalen, wijzigen, bewerken, arrangeren of anderszins te veranderen en de resultaten daarvan te reproduceren; - het recht om de Software/SoftwareModule en de online Documentatie ter beschikking te stellen van derden - het recht om de Software/SoftwareModule en de online Documentatie te commercialiseren. De Klant vrijwaart de Leverancier voor alle schade, claims en aansprakelijkheden die voortvloeien uit een inbreuk op deze licentievoorwaarden.

4 Artikel 6: Hardware & Software vereisten Hieronder vindt u de vereisten voor de hard- en software waaraan de computer,waarop de Software/SoftwareModule dient te werken, moet voldoen. Hardware vereisten: - zie website, Help-FAQ MyCareNet Technische specificaties Software vereisten: - zie website, Help-FAQ MyCareNet Technische specificaties Artikel 7: Upgrades en Onderhoud In huidige licentie is geen enkele ondersteuning, onderhoud of upgrade begrepen van de Software/ SotwareModule. Deze diensten maken het voorwerp uit van een afzonderlijk ondersteuningscontract tussen partijen. De Klant is het eerste jaar verplicht een ondersteuningscontract af te sluiten met Leverancier, voor een looptijd van 1 jaar om van de gratis ter beschikking stelling van de MyCareNet SoftwareModule door Leverancier te kunnen genieten. Via dit ondersteuningscontract heeft de Klant recht op, gedurende de looptijd van het contract en overeenkomstig de voorwaarden daarin gesteld, (i) ondersteuning bij de installatie en het gebruik van de Software/SoftwareModule en (ii) gratis updates en aanpassingen van de Software/SoftwareModule Zo is de Klant zeker van ondersteuning bij de installatie van de Software en heeft de Klant het recht om, gedurende de looptijd van het ondersteuningscontract en overeenkomstig de voorwaarden daarin gesteld, gratis updates en aanpassingen van de Software, bij wettelijke wijzigingen opgelegd door het RIZIV,NIC en/of Intermut, te bekomen. De Leverancier ondersteunt vroegere versies van de Software/SoftwareModule tot 3 maanden nadat een upgrade van de Software/SoftwareModule door Leverancier op de markt werd gebracht.

5 Artikel 8: Garanties en verplichtingen van de Klant De Klant garandeert dat hij de Software/SoftwareModule en de raadpleging van de online Documentatie uitsluitend voor beroepsmatige doeleinden zal gebruiken overeenkomstig de licentievoorwaarden. De Klant garandeert dat haar computer(s) aan de vereisten voor de installatie van de Software/SoftwareModule voldoet/voldoen. De Klant verbindt zich ertoe om vóór elke installatie van de Software, upgrade of voor elke bijstand van de Leverancier kopies te nemen van haar data, bestanden, programma s teneinde verlies, vernietiging of wijziging van deze elementen te vermijden. De Klant verbindt zich ertoe geen enkele referentie naar intellectuele rechten met betrekking tot de Software/SoftwareModule en/of Documentatie te verwijderen. Artikel 9: Duur en beëindiging De Overeenkomst komt tot stand nadat : (i) de Leverancier door de Klant in het bezit is gesteld van een door de Klant getekende Bestelbon, een door de Klant getekende versie van de Algemene Licentievoorwaarden en van een door de Klant getekende versie van het Ondersteuningscontract (ii) de Leverancier toestemming heeft verkregen van het NIC om de account van de klant aan te maken (iii) de Leverancier betaling heeft ontvangen van de Klant. Deze voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn. Leverancier moet voor de 10e van de maand toestemming hebben bekomen van het NIC teneinde de account van de Klant nog diezelfde maand aan te kunnen maken. De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van één (1) jaar. De Overeenkomst wordt daarna stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van dezelfde duur, behoudens het recht van elke Partij om zich te verzetten tegen de verlenging door het verzenden van een aangetekende brief ten laatste drie (3) maanden voor het einde van de lopende contractuele periode. Niettemin behoudt de Leverancier zich het recht voor om de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de Klant zijn verplichtingen - inzake het gebruiksrecht van de Software/SoftwareModule niet respecteert, - inzake zijn garanties en andere verplichtingen niet respecteert (zie artikel 9), dit onverminderd het recht van de Leverancier op schadevergoeding ten laste van de Klant. Daarnaast behoudt de Leverancier zich het recht voor om de Overeenkomst te beëindigen indien de Klant een andere dan de hierboven vermelde verplichting die uit de Overeenkomst voortvloeien niet respecteert, en indien deze tekortkoming niet is rechtgezet binnen 7 kalenderdagen nadat de Leverancier door middel van een aangetekende brief de Klant in gebreke heeft gesteld, en dit onverminderd het recht van de Leverancier op schadevergoeding ten laste van de Klant. Elke Partij heeft het recht om, onverminderd haar recht op schadevergoeding ten laste van de andere Partij, de Overeenkomst van rechtswege te beëindigen, zonder ingebrekestelling en zonder opzegtermijn, door het sturen van een aangetekende brief, ingeval van faillissement, vereffening, staking van betaling of aantasting van de kredietwaardigheid van de andere Partij.

6 Artikel 10: Aansprakelijkheid Homologatie door het RIZIV en de NIC garandeert dat de Software/SoftwareModule aan de dwingende wettelijke bepalingen voldoet. Elk verkeerd gebruik van de software en de Software/SoftwareModule en of interpretaties en de gevolgen hiervan, zijn volledig ten laste van de klant. Rhea kan in geen enkel geval door de Klant aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, claim, die rechtstreeks of onrechtstreeks, zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de software. De Klant ontslaat Rhea van enige aansprakelijkheid met betrekking tot de Software. Gelet op de techniciteit van het computerprogramma, kan Rhea de ononderbroken werking ervan niet garanderen. Daarenboven, gelet op de aard van ieder informaticaprogramma, wordt toegegeven en door de Gebruiker eveneens erkend, dat het niet mogelijk is volgens de huidige staat van de techniek en kennis, te garanderen dat een bepaalde Software vrij zal zijn van iedere fout of bug of nog dat deze in alle omstandigheden zal functioneren conform aan wat was overeengekomen of voorzien. Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk voor het instellen van procedures die hem toelaten op elk ogenblik verloren of gewijzigde bestanden, gegevens of programma's te reconstrueren, ongeacht de oorzaak van het verlies of de wijziging. De Klant dient op dagelijkse basis over de nodige back-up kopies van zijn computerprogramma's, bestanden en gegevens te beschikken De Leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het feit dat de Software en/of SoftwareModule niet compatibel is met de informatica-omgeving van de Klant. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat zijn informatica-omgeving in overeenstemming is met de vereisten opgelegd door de Leverancier of door derden zoals bepaald op de website

7 Artikel 11: Vertrouwelijkheid Onder vertrouwelijke informatie verstaat men alle informatie, van welke vorm dan ook (mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch, etc.), die in het kader van deze Overeenkomst tussen de Partijen wordt uitgewisseld. Partijen en hun werknemers moeten de vertrouwelijke informatie die ze van de andere Partij in uitvoering van deze Overeenkomst ontvangen hebben, geheim houden. Bovendien kunnen de Partijen de vertrouwelijke informatie enkel gebruiken in het kader van deze Overeenkomst. De Partijen mogen vertrouwelijke informatie niet aan derden bekendmaken zonder de schriftelijke toelating van de andere Partij. De vertrouwelijkheidsverplichting zal blijven bestaan gedurende een periode van 3 jaar na het eind van deze Overeenkomst, ongeacht de oorzaak van de beëindiging van de Overeenkomst. Worden niet beschouwd als vertrouwelijke informatie: - de informatie die op wettelijke wijze is bekomen bij een derde die door geen enkele vertrouwelijkheidsverplichting of geheimhouding gebonden is; - de informatie die een Partij reeds kende vooraleer ze aan haar werd overgemaakt in het kader van deze Overeenkomst; - de informatie die een Partij zelf heeft ontwikkeld zonder schending van deze Overeenkomst; - de informatie die in het openbaar domein is gevallen zonder de tussenkomst of de fout van de Partij die ze heeft ontvangen; - de informatie die door een gerechtelijke beslissing publiek moet worden gemaakt. Niettegenstaande de vertrouwelijkheidsverplichting heeft de Leverancier het recht om de naam van de Klant te vermelden in het kader van de publiciteit die de Leverancier voert voor het promoten van haar produkten en/of diensten. Artikel 12: Persoonlijke levenssfeer De persoonsgegevens van de Klant worden opgenomen in de databanken van de Leverancier. Deze gegevens zullen worden gebruikt - in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst; - om de Klant te informeren over de producten en/of diensten van de Leverancier. De Klant verklaart zich hier uitdrukkelijk mee akkoord en heeft het recht om zich te verzetten tegen het verder ontvangen van commerciële informatie van de Leverancier. Daartoe dient de Klant zijn verzet bekend te maken via naar of per gewone brief. De Klant beschikt over een inzage- en verbeteringsrecht m.b.t. zijn verwerkte persoonsgegevens.

8 Artikel 13: Overmacht De Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de Overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van één van de Partijen, die niet te voorzien zijn, en die niet vermeden kunnen worden. Op straffe van verval, is de Partij die zich wil beroepen op dergelijke feiten of omstandigheden ertoe gehouden deze feiten of omstandigheden zo snel mogelijk schriftelijk aan de andere Partij bekend te maken, alles in het werk te stellen om de duur ervan tot het strikte minimum te beperken en de andere Partij er eveneens schriftelijk van te verwittigen als deze feiten of omstandigheden beëindigd zijn. Indien deze feiten of omstandigheden langer dan 3 maanden duren, dan kan elke Partij de Overeenkomst van rechtswege en per aangetekende brief opzeggen zonder dat daardoor enige schadeloosstelling zou verschuldigd zijn.

9 Artikel 14: Algemene bepalingen De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de Partijen betreffende het voorwerp en de modaliteiten die in deze algemene voorwaarden en de Bestelbon beschreven worden; ze vernietigen en vervangen alle schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van de ondertekening van de Overeenkomst zouden voorafgaan. Iedere wijziging van de Overeenkomst moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijk document dat ondertekend wordt door beide Partijen. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De Partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door één van de Partijen houdt geenszins een afstand van recht in. De Klant mag de rechten en/of verplichtingen die voor hem voortvloeien uit de Overeenkomst niet overdragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier. De leverancier daarentegen heeft het recht om haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van de Klant. Elke mededeling tussen de leverancier en de Klant moet naar de adressen aangeduid in de Bestelbon gestuurd worden, tenzij een adreswijziging via een aangetekend schrijven is meegedeeld. Behoudens andersluidend beding in de Overeenkomst, kunnen mededelingen eveneens via gebeuren. Dergelijke s hebben dezelfde waarde als een schriftelijke en ondertekende briefwisseling. Informatie betreffende de mededelingen, de Overeenkomst en de betalingen die door de leverancier worden opgeslagen op een duurzame en onwijzigbare drager, hebben bewijswaarde tot bewijs van het tegendeel. Artikel 15: Regeling van geschillen De Partijen verbinden zich ertoe alles in het werk te stellen om een minnelijke oplossing te vinden voor ieder geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke van een minnelijke oplossing zal ieder geschil met betrekking tot de Overeenkomst onderworpen worden aan de handelsrechtbanken van Antwerpen. De Overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT 1. Aanvaarding en toepasselijkheid van deze voorwaarden Door het gebruik van de diensten van CRYSTAL IT BVBA (hierna CRYSTAL IT ) en het ter beschikking gestelde

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling.

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling. p.1 van 6 GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST voor BouwData PB Deze gebruiksrechtovereenkomst wordt gesloten tussen U als eindgebruiker, hierna genoemd de gebruiker, en PB calc & consult bvba, met maatschappelijke

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld. Algemene voorwaarden Definities Client: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Smits IT Solutions wordt gesloten. Website: Een of meerdere

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR DE ONDERGETEKENDEN: 1. F5-Software gevestigd te 5301 KA Zaltbommel, aan de Toepadweg 10 J; hierna te noemen: F5-Software, welke ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. De rechtsverhouding tussen Wolters Kluwer Belgium NV, met maatschappelijke zetel Motstraat 30 te 2800 Mechelen, ingeschreven in het btw-register onder het nummer BE 0405.772.873

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier:

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van DEVSHARK GCV. 1. LEVERINGSVOORWAARDEN DEVSHARK GCV a) DEFINITIES

Algemene voorwaarden van DEVSHARK GCV. 1. LEVERINGSVOORWAARDEN DEVSHARK GCV a) DEFINITIES Algemene voorwaarden van DEVSHARK GCV [DevSHARK GCV, KBO- 0542.555.741, Winnerstraat 26, 3941 Hechtel- Eksel] Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door DEVSHARK GCV, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015.

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015. REGLEMENT PromoLife Solden WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV HIGHCO DATA Artikel 1 De wedstrijd PromoLife Solden wordt georganiseerd door NV HighCo DATA met zetel te Kruiskouter 1, 1730 te Asse met

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Artikel 1 Voorwerp Het voorwerp van deze algemene voorwaarden (hierna de Algemene Voorwaarden genoemd) is de interventiemodaliteiten voor en/of in naam van

Nadere informatie

Gebruikslicentie voor de applicatie WINBOOKS ON WEB

Gebruikslicentie voor de applicatie WINBOOKS ON WEB Gebruikslicentie voor de applicatie WINBOOKS ON WEB Tussen : De N.V. WINBOOKS met zetel gevestigd Fond Jean Pâques, 6C te 1348 Ottignies Louvain-la- Neuve, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0455.575.742

Nadere informatie

Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware

Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Pagina 1 van 10 Sensus-methode EULA Server Mei 2016 De Partijen I. Sensus-Methode B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE DIENSTVERLENING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE DIENSTVERLENING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE DIENSTVERLENING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE 1. Definities Voor doeleinden van deze algemene voorwaarden inzake dienstverlening en gebruik van de website (de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

1. Dwingend karakter van de algemene voorwaarden - voorrang

1. Dwingend karakter van de algemene voorwaarden - voorrang ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Dwingend karakter van de algemene voorwaarden - voorrang December 2015 1.1 De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Kinetic NV (hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verifield

Algemene Voorwaarden Verifield Algemene Voorwaarden Verifield Artikel 1: Algemeen Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van Verifield. Verifield, de bijhorende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PCCapon Algemene Voorwaarden (aka de 'kleine lettertjes') 1) Algemeen. 2) Duur en beëindiging. 3) Prijzen

Algemene voorwaarden. PCCapon Algemene Voorwaarden (aka de 'kleine lettertjes') 1) Algemeen. 2) Duur en beëindiging. 3) Prijzen Algemene voorwaarden PCCapon Algemene Voorwaarden (aka de 'kleine lettertjes') 1) Algemeen 2) Duur en beëindiging 3) Prijzen 4) Leverings-, betaal- en protesttermijnen 5) Levering van software 6) Registratie

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

Licentieovereenkomst betreffende knowhow

Licentieovereenkomst betreffende knowhow Licentieovereenkomst betreffende knowhow Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 EYEFINDER en contractant verklaren, over SOCCERCONTROL het volgende te zijn overeengekomen: Exclusiviteit De samenwerking tussen EYEFINDER en contractant is exclusief, hetgeen betekent

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Tussen apotheker

Nadere informatie

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent VideoBankOnline, hierna te noemen VBO Voorwaarden voor leveranciers van videocontent 1 Definities Dienst betekent de door VBO geleverde dienst, waarbij leverancier videocontent aanlevert, welke door VBO

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST GEMEENTE HILVERSUM IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (Wbp)

BEWERKERSOVEREENKOMST GEMEENTE HILVERSUM IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (Wbp) BEWERKERSOVEREENKOMST GEMEENTE HILVERSUM IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (Wbp) Ondergetekenden: De gemeente Hilversum, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de , de

Nadere informatie

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME 1 Een geheimhoudingsovereenkomst wordt ook wel geheimhoudingsverklaring of Non Disclosure Agreement (NDA) genoemd). Dit kan u best afsluiten als u verkoper bent bij een bedrijfsovername en u de identiteit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het mediascherm-systeem van promotv.nl. 1.2 E-mailadres: een op naam van de klant gestelde adrescode,

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

Licentievoorwaarden Installateur

Licentievoorwaarden Installateur Licentievoorwaarden Installateur Geldig vanaf 1 augustus 2011 Inleiding Niko Home Control maakt het mogelijk om alle vaste elektrisch gestuurde toepassingen in de woning zoals lichten, gedimde lichten,

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, overwegende, dat. zijn het volgende overeengekomen:

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, overwegende, dat. zijn het volgende overeengekomen: Softwareresellingovereenkomst De partijen, Leverancier, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12345678 (hierna te noemen Leverancier ), en Doorverkoper, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, met inbegrip van iedere aanbieding, gesloten tussen (a) mevrouw Christine De Prekel, handeldrijvende onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - ONDERNEMING TUTS BART. versie 1.0-21 september 2012-14 artikelen - 5 bladzijden

ALGEMENE VOORWAARDEN - ONDERNEMING TUTS BART. versie 1.0-21 september 2012-14 artikelen - 5 bladzijden ALGEMENE VOORWAARDEN - ONDERNEMING TUTS BART versie 1.0-21 september 2012-14 artikelen - 5 bladzijden 1. DEFINITIES Tuts Bart: Tuts Bart is een eenmanszaak, opgericht door Bart Tuts volgens de Belgische

Nadere informatie

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL 1 Definities Opdrachtgever: Overeenkomst : de wederpartij van Quatro media. elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nest thermostaat

Algemene voorwaarden Nest thermostaat Artikel 1. Definities Consument: iedere natuurlijke persoon die in het kader van deze overeenkomst uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden optreedt. Zakelijke klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

CIEL ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

CIEL ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN CIEL ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Het contract is onderworpen aan de volgende verkoopsvoorwaarden ongeacht speciale clausules voor zover deze niet uitdrukkelijk en schriftelijk door ons bevestigd werden.

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een offerte verkoop

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een offerte verkoop 1. Aanvaarding van de offerte en van de algemene voorwaarden a. De aanvaarding van onze offerte impliceert zonder enig voorbehoud en op onherroepelijke wijze de aanvaarding van onze algemene voorwaarden.

Nadere informatie

!!! Amsterdam,!juli!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!juli!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,juli2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis:

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: Overeenkomst: Documentatie: Floricode: Licentie-voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden huurlicentie

Algemene voorwaarden huurlicentie Pagina 1 van 5 Artikel 1. Voorwerp van de licentie Algemene voorwaarden huurlicentie 1.1 Huidige overeenkomst heeft tot doel de voorwaarden vast te leggen welke de licentienemer binden en dienen te worden

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, overwegende, dat. zijn het volgende overeengekomen:

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, overwegende, dat. zijn het volgende overeengekomen: Softwareresellingovereenkomst De partijen, Leverancier, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 1234578 (hierna te noemen Leverancier ), en Doorverkoper, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst uitvoering Vroeg Eropaf

Bewerkersovereenkomst uitvoering Vroeg Eropaf Bewerkersovereenkomst uitvoering Vroeg Eropaf in het kader van het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Ondergetekenden: woningcorporatie, gevestigd

Nadere informatie

De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van een bestelformulier of het geven van een opdracht, als door de klant aanvaard beschouwd.

De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van een bestelformulier of het geven van een opdracht, als door de klant aanvaard beschouwd. Algemene Voorwaarden Algemeen Deze algemene voorwaarden (de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle producten en diensten die worden aangeboden door Christophe Zenner, Westergemstraat 280, 9032

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Overeenkomst verwerker

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker; Algemene voorwaarden Revit Content www.nathan.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nathan Import/export B.V., hierna te noemen "Licentiegever", voor het ter beschikking stellen van de content

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST Overeenkomst aangegaan per de datum van de laatste handtekening in het onderstaande handtekeningenblok (de Ingangsdatum Microsoft Lener Microsoft is verheugd

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Colorsuite Marnixstraat 52 2023 RG Haarlem Mail : info@colorsuite.nl Website: www.colorsuite.nl Grafische vormgeving webdesign DTP Fotografie Print-service Mail : info@colorsuite.nl Algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

ASSIST VOORWAARDEN EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST

ASSIST VOORWAARDEN EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST ASSIST VOORWAARDEN EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST WAX ON BVBA IS SLECHTS BEREID ASSIST (DE "SOFTWARE") IN LICENTIE TE VERSTREKKEN OP VOORWAARDE DAT U (DE "EINDGEBRUIKER") ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN XS 2 Knowledge B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen XS 2

Nadere informatie

Gebruikslicentievoorwaarden First

Gebruikslicentievoorwaarden First Gebruikslicentievoorwaarden First 1. Definities Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt verstaan onder: 1.1. Jaarrekeningenpakket First: een softwarepakket voor het opstellen van jaarrekeningen,

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

Algemene Verkoop en Betalingscondities Merlin Aviation

Algemene Verkoop en Betalingscondities Merlin Aviation Algemene Verkoop en Betalingscondities Merlin Aviation Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze Algemene Verkoop en Betalingscondities zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en opdrachtnemer.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities Aanbieder Afspraak: Algemene Voorwaarden: Beloning: Contract: Gedragscode Linkd: Promotiemateriaal

Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities Aanbieder Afspraak: Algemene Voorwaarden: Beloning: Contract: Gedragscode Linkd: Promotiemateriaal Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: aanbieder(s) van Producten met wie Linkd op enig moment samenwerkt, zoals omschreven in de Overeenkomst.

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden 1 Leveringsvoorwaarden ONDERGETEKENDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Henri Stolwijk Publicity B.V., tevens handelend onder de naam Buro N11, met statutaire zetel gelegen te (2411

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN XXIMO-DIENSTVERLENING Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de mobiliteitsdienstverlening van XXImo BVBA

GEBRUIKSVOORWAARDEN XXIMO-DIENSTVERLENING Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de mobiliteitsdienstverlening van XXImo BVBA GEBRUIKSVOORWAARDEN XXIMO-DIENSTVERLENING Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de mobiliteitsdienstverlening van XXImo BVBA Artikel 1. Definities In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de volgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. E-Producten. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden. E-Producten. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden E-Producten Inhoudsopgave 1. Definities en omschrijvingen 2. Toepassing algemene voorwaarden 3. Zorgvuldig gebruik 4. Omvang gebruiksrecht 5. Tarieven en prijzen 6. Aflevering en installatie

Nadere informatie

CONSIGNATIEOVEREENKOMST

CONSIGNATIEOVEREENKOMST CONSIGNATIEOVEREENKOMST Tussen:.... Vertegenwoordigd door: Mr/Mevr:.. Functie:.. hieronder genoemd de firma en... Vertegenwoordigd door: Mr/Mevr.... Algemeen directeur En Apotheker... Diensthoofd apotheek

Nadere informatie

RESULTPARTNERS. Algemene voorwaarden Versie: september

RESULTPARTNERS. Algemene voorwaarden Versie: september RESULTPARTNERS Algemene voorwaarden Versie: september 2013 www.resultpartners.nl 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. Artikel 1 Begripsomschrijving Aansluiting: Algemene Voorwaarden: DELTA: Commodities of Commodity: Klant: Eindgebruiker: Gebruiksgegevens:

Nadere informatie

The Right Move Algemene Voorwaarden

The Right Move Algemene Voorwaarden The Right Move Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna: de Voorwaarden ) zijn van toepassing op de diensten (hierna: de Diensten ) verstrekt door de BVBA THE RIGHT

Nadere informatie

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, zijn het volgende overeengekomen:

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, zijn het volgende overeengekomen: Softwareresellingovereenkomst De partijen, Leverancier, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12345678 (hierna te noemen Leverancier ), en Doorverkoper, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 15 oktober 2015 Behoudens afwijkende bepalingen in INOVIM s offertes of orderbevestigingen, zijn INOVIM s verkopen en leveringen uitsluitend onderworpen aan de hiernavolgende

Nadere informatie

VOORWAARDEN ABONNEMENT CASHFLOW ONLINE

VOORWAARDEN ABONNEMENT CASHFLOW ONLINE Ten behoeve van een abonnement op CashFlow software gaan U (klant van CashFlow) en INVERS (Invers BV, gevestigd te Voorburg, geregistreerd bij de KvK onder nummer 27136700; uitgever van CashFlow) een overeenkomst

Nadere informatie

Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de

Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de 1. PRIVACY Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de www.asbestarchivering.nl, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Nadere informatie