Algemene LicentieVoorwaarden SoftN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene LicentieVoorwaarden SoftN"

Transcriptie

1 Algemene LicentieVoorwaarden SoftN Artikel 1: Definities 1.1 Leverancier: De naamloze vennootschap Rhea, met maatschappelijke zetel te, Veldkant 33a, ondernemingsnummer , B.T.W. BE ; 1.2 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon geïdentificeerd als klant op de Bestelbon; 1.3 Overeenkomst: de volledige tekst van deze Algemene Licentievoorwaarden van toepassing op de Software en de SoftwareModule(s) en de volledige tekst van de Specifieke Voorwaarden, specifiek van toepassing op de SoftwareModule(s). Deze voorwaarden kan men consulteren op de Website; 1.4 Website: de website met als URL 1.5 Bestelbon: het online bestelformulier beschikbaar op de Website; 1.6 Software: de SoftN software, zoals beschreven op de Website; 1.7 SoftwareModule: de Software is opgedeeld in modules. Na aankoop door de Klant van een bepaalde module zal een door de Klant getekende versie van de specifieke voorwaarden van toepassing op desbetreffende module als een addendum aan de Overeenkomst worden toegevoegd; 1.8 MyCareNet: de eerste SoftwareModule door Leverancier ontwikkeld. Deze module wordt, onder de hierna gestelde voorwaarden, in principe gratis ter beschikking gesteld van de Klant. 1.9 Documentatie: de online gebruiksaanwijzing en andere online documenten betreffende de Software en/of SoftwareModule. De documentatie kan men consulteren op de website; 1.10 Ondersteuningscontract: overeenkomst met Leverancier op basis waarvan de Klant beperkte ondersteuning, bijstand en upgrades kan verkrijgen. De Klant is het eerste jaar verplicht zulk ondersteuningscontract af te sluiten, voor een looptijd van 1 jaar. Via dit ondersteuningscontract heeft de Klant recht op, gedurende de looptijd van het contract en overeenkomstig de voorwaarden daarin gesteld, (i) ondersteuning bij de installatie en het gebruik van de Software en (ii) gratis updates en aanpassingen van de Software 1.11 Partij(en): de Leverancier of (en) de Klant; 1.12 RIZIV: Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering; 1.13 Intermut: Intermutualistisch Agentschap (IMA) 1.14 NIC: Nationaal Intermutualistisch College Artikel 2: Voorwerp van Contract Deze Algemene Licentievoorwaarden zijn van toepassing op de Software en de SoftwareModule(s). Behoudens uitzonderingen zijn op de SoftwareModule(s) ook specifieke voorwaarden van toepassing. Na aankoop door de Klant van een bepaalde SoftwareModule, zullen de door Leverancier van toepassing verklaarde specifieke voorwaarden vanaf dat moment door Partijen geacht worden integraal deel uit te maken van de Overeenkomst. Een getekende versie van de specifieke voorwaarden zal als een addendum aan de Overeenkomst worden toegevoegd. Op de MyCareNet module zijn geen specifieke voorwaarden van toepassing. Deze module wordt, onder de hierna gestelde voorwaarden, in principe gratis ter beschikking gesteld van de Klant.

2 Artikel 3: Bestelling en levering De Klant bestelt de Software/SoftwareModule bij de Leverancier via de Bestelbon. Na ontvangst van de door de Klant behoorlijk ingevulde en ondertekende bestelbon zal Leverancier, goedkeuring vragen aan het NIC om een account aan te maken. Vanaf het moment dat Leverancier in het bezit is van : (i) de goedkeuring van het NIC, (ii) een door de Klant getekende versie van de Algemene Licentievoorwaarden en een door de Klant getekende versie van het Ondersteuningscontract alsook van (iii) de betaling van de Klant, bezorgt Leverancier de Klant een "sleutel" waarmee deze toegang krijgt tot de Software. Een account omvat volgende zaken: - Het aantal verpleegkundige dat gefactureerd wordt met hun Riziv nummers - Het aantal extra Riziv nummers dat gebruikt mag worden (standaard 1) - Welke modules gebruikt mogen worden Na het ingeven van de sleutel kan de Klant de licentiegegevens ophalen van de server. De eerste keer dat een Klant de licentiesleutel gebruikt zal de sleutel gekoppeld worden aan een hardwarekey die de pc van de Klant identificeert. Vanaf dat moment is de licentiesleutel gekoppeld aan die specifieke computer. Wil de Klant het programma op een andere pc installeren dan dient hij contact op te nemen met Leverancier. Het gebruik van het programma wordt gelogd door Leverancier. Bij het versturen van de facturatie zullen alle Riziv nummers die voorkomen in het facturatiebestand worden doorgestuurd naar de webservice van Leverancier. Bij het opstarten van het programma worden de licentiegegevens gecontroleerd. Deze gegevens blijven 2 weken geldig, moest er een moment zijn waarop de webservice niet toegankelijk is. Bij het verlopen van de licentie blijven alle gegevens zichtbaar, maar enkel leesbaar, niet aanpasbaar. Er kan geen interactie meer zijn met de Mycarenet webservice en er kunnen geen gegevens meer naar het systeem van klant worden overgedragen. De installaties worden uitgevoerd in volgorde van de binnenkomende bestellingen (first come first served). De Klant dient er rekening mee te houden dat, indien voor hem van toepassing, de Leverancier een aanvraag tot MyCareNet steeds voor de 10 e van elke maand moet doorgeven aan het NIC. Na goedkeuring van het NIC kan de dienst geactiveerd worden.

3 Artikel 4: Prijs De prijs van de SoftwareModule wordt bepaald in de specifieke voorwaarden door Leverancier van toepassing verklaard op desbetreffende SoftwareModule. De MyCareNet module wordt in principe gratis ter beschikking gesteld van de Klant. De Klant is echter wel verplicht een ondersteuningscontract af te sluiten, voor een looptijd van 1 jaar. Via dit ondersteuningscontract heeft de Klant recht op, gedurende de looptijd van het ondersteuningscontract en overeenkomstig de voorwaarden daarin gesteld, (i) ondersteuning bij de installatie en het gebruik van de Software/SoftwareModule en (ii) gratis updates en aanpassingen van de Software/SoftwareModule Na de periode van 1 jaar, is de Klant vrij om het ondersteuningscontract al dan niet te verlengen. Bij niet-verlenging is de applicatie alleen leesbaar beschikbaar. Dit houdt in dat men alle gegevens uit het verleden kan raadplegen maar geen nieuwe versies meer zal ontvangen en ook geen functionaliteiten kan gebruiken. Artikel 5: Gebruiksrecht op de Software De Leverancier verleent de Klant, die aanvaardt, een gebruiksrecht op de Software/SoftwareModule en de Documentatie binnen de hierna vermelde voorwaarden. Dit gebruiksrecht is niet-exclusief en kan niet worden overgedragen noch in sublicentie gegeven worden. Het gebruiksrecht toegekend aan de Klant omvat het volgende: - het gebruik van de Software/SoftwareModule en de raadpleging van de Documentatie, met inachtneming van de functionaliteiten en specifieke kenmerken van de Software/SoftwareModule. De Software/SoftwareModule en de raadpleging van de online Documentatie mogen in elk geval slechts gebruikt worden voor interne doeleinden; - de permanente of tijdelijke en gehele of gedeeltelijke reproductie van 1 kopie van de Software/SoftwareModule indien deze handelingen noodzakelijk zijn voor het gebruik van de applicatie in overeenstemming met de bestemming ervan; - het nemen van 1 back-up kopie van de Software/SoftwareModule om zich te beveiligen tegen diefstal en/of beschadiging van de Software/SoftwareModule. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan de Klant werden toegekend krachtens dit artikel, blijven aan de Leverancier voorbehouden. Het gebruiksrecht toegekend aan de Klant omvat o.a. NIET: - het recht om de Software/SoftwareModule en de online Documentatie te vertalen, wijzigen, bewerken, arrangeren of anderszins te veranderen en de resultaten daarvan te reproduceren; - het recht om de Software/SoftwareModule en de online Documentatie ter beschikking te stellen van derden - het recht om de Software/SoftwareModule en de online Documentatie te commercialiseren. De Klant vrijwaart de Leverancier voor alle schade, claims en aansprakelijkheden die voortvloeien uit een inbreuk op deze licentievoorwaarden.

4 Artikel 6: Hardware & Software vereisten Hieronder vindt u de vereisten voor de hard- en software waaraan de computer,waarop de Software/SoftwareModule dient te werken, moet voldoen. Hardware vereisten: - zie website, Help-FAQ MyCareNet Technische specificaties Software vereisten: - zie website, Help-FAQ MyCareNet Technische specificaties Artikel 7: Upgrades en Onderhoud In huidige licentie is geen enkele ondersteuning, onderhoud of upgrade begrepen van de Software/ SotwareModule. Deze diensten maken het voorwerp uit van een afzonderlijk ondersteuningscontract tussen partijen. De Klant is het eerste jaar verplicht een ondersteuningscontract af te sluiten met Leverancier, voor een looptijd van 1 jaar om van de gratis ter beschikking stelling van de MyCareNet SoftwareModule door Leverancier te kunnen genieten. Via dit ondersteuningscontract heeft de Klant recht op, gedurende de looptijd van het contract en overeenkomstig de voorwaarden daarin gesteld, (i) ondersteuning bij de installatie en het gebruik van de Software/SoftwareModule en (ii) gratis updates en aanpassingen van de Software/SoftwareModule Zo is de Klant zeker van ondersteuning bij de installatie van de Software en heeft de Klant het recht om, gedurende de looptijd van het ondersteuningscontract en overeenkomstig de voorwaarden daarin gesteld, gratis updates en aanpassingen van de Software, bij wettelijke wijzigingen opgelegd door het RIZIV,NIC en/of Intermut, te bekomen. De Leverancier ondersteunt vroegere versies van de Software/SoftwareModule tot 3 maanden nadat een upgrade van de Software/SoftwareModule door Leverancier op de markt werd gebracht.

5 Artikel 8: Garanties en verplichtingen van de Klant De Klant garandeert dat hij de Software/SoftwareModule en de raadpleging van de online Documentatie uitsluitend voor beroepsmatige doeleinden zal gebruiken overeenkomstig de licentievoorwaarden. De Klant garandeert dat haar computer(s) aan de vereisten voor de installatie van de Software/SoftwareModule voldoet/voldoen. De Klant verbindt zich ertoe om vóór elke installatie van de Software, upgrade of voor elke bijstand van de Leverancier kopies te nemen van haar data, bestanden, programma s teneinde verlies, vernietiging of wijziging van deze elementen te vermijden. De Klant verbindt zich ertoe geen enkele referentie naar intellectuele rechten met betrekking tot de Software/SoftwareModule en/of Documentatie te verwijderen. Artikel 9: Duur en beëindiging De Overeenkomst komt tot stand nadat : (i) de Leverancier door de Klant in het bezit is gesteld van een door de Klant getekende Bestelbon, een door de Klant getekende versie van de Algemene Licentievoorwaarden en van een door de Klant getekende versie van het Ondersteuningscontract (ii) de Leverancier toestemming heeft verkregen van het NIC om de account van de klant aan te maken (iii) de Leverancier betaling heeft ontvangen van de Klant. Deze voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn. Leverancier moet voor de 10e van de maand toestemming hebben bekomen van het NIC teneinde de account van de Klant nog diezelfde maand aan te kunnen maken. De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van één (1) jaar. De Overeenkomst wordt daarna stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van dezelfde duur, behoudens het recht van elke Partij om zich te verzetten tegen de verlenging door het verzenden van een aangetekende brief ten laatste drie (3) maanden voor het einde van de lopende contractuele periode. Niettemin behoudt de Leverancier zich het recht voor om de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de Klant zijn verplichtingen - inzake het gebruiksrecht van de Software/SoftwareModule niet respecteert, - inzake zijn garanties en andere verplichtingen niet respecteert (zie artikel 9), dit onverminderd het recht van de Leverancier op schadevergoeding ten laste van de Klant. Daarnaast behoudt de Leverancier zich het recht voor om de Overeenkomst te beëindigen indien de Klant een andere dan de hierboven vermelde verplichting die uit de Overeenkomst voortvloeien niet respecteert, en indien deze tekortkoming niet is rechtgezet binnen 7 kalenderdagen nadat de Leverancier door middel van een aangetekende brief de Klant in gebreke heeft gesteld, en dit onverminderd het recht van de Leverancier op schadevergoeding ten laste van de Klant. Elke Partij heeft het recht om, onverminderd haar recht op schadevergoeding ten laste van de andere Partij, de Overeenkomst van rechtswege te beëindigen, zonder ingebrekestelling en zonder opzegtermijn, door het sturen van een aangetekende brief, ingeval van faillissement, vereffening, staking van betaling of aantasting van de kredietwaardigheid van de andere Partij.

6 Artikel 10: Aansprakelijkheid Homologatie door het RIZIV en de NIC garandeert dat de Software/SoftwareModule aan de dwingende wettelijke bepalingen voldoet. Elk verkeerd gebruik van de software en de Software/SoftwareModule en of interpretaties en de gevolgen hiervan, zijn volledig ten laste van de klant. Rhea kan in geen enkel geval door de Klant aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, claim, die rechtstreeks of onrechtstreeks, zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de software. De Klant ontslaat Rhea van enige aansprakelijkheid met betrekking tot de Software. Gelet op de techniciteit van het computerprogramma, kan Rhea de ononderbroken werking ervan niet garanderen. Daarenboven, gelet op de aard van ieder informaticaprogramma, wordt toegegeven en door de Gebruiker eveneens erkend, dat het niet mogelijk is volgens de huidige staat van de techniek en kennis, te garanderen dat een bepaalde Software vrij zal zijn van iedere fout of bug of nog dat deze in alle omstandigheden zal functioneren conform aan wat was overeengekomen of voorzien. Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk voor het instellen van procedures die hem toelaten op elk ogenblik verloren of gewijzigde bestanden, gegevens of programma's te reconstrueren, ongeacht de oorzaak van het verlies of de wijziging. De Klant dient op dagelijkse basis over de nodige back-up kopies van zijn computerprogramma's, bestanden en gegevens te beschikken De Leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het feit dat de Software en/of SoftwareModule niet compatibel is met de informatica-omgeving van de Klant. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat zijn informatica-omgeving in overeenstemming is met de vereisten opgelegd door de Leverancier of door derden zoals bepaald op de website

7 Artikel 11: Vertrouwelijkheid Onder vertrouwelijke informatie verstaat men alle informatie, van welke vorm dan ook (mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch, etc.), die in het kader van deze Overeenkomst tussen de Partijen wordt uitgewisseld. Partijen en hun werknemers moeten de vertrouwelijke informatie die ze van de andere Partij in uitvoering van deze Overeenkomst ontvangen hebben, geheim houden. Bovendien kunnen de Partijen de vertrouwelijke informatie enkel gebruiken in het kader van deze Overeenkomst. De Partijen mogen vertrouwelijke informatie niet aan derden bekendmaken zonder de schriftelijke toelating van de andere Partij. De vertrouwelijkheidsverplichting zal blijven bestaan gedurende een periode van 3 jaar na het eind van deze Overeenkomst, ongeacht de oorzaak van de beëindiging van de Overeenkomst. Worden niet beschouwd als vertrouwelijke informatie: - de informatie die op wettelijke wijze is bekomen bij een derde die door geen enkele vertrouwelijkheidsverplichting of geheimhouding gebonden is; - de informatie die een Partij reeds kende vooraleer ze aan haar werd overgemaakt in het kader van deze Overeenkomst; - de informatie die een Partij zelf heeft ontwikkeld zonder schending van deze Overeenkomst; - de informatie die in het openbaar domein is gevallen zonder de tussenkomst of de fout van de Partij die ze heeft ontvangen; - de informatie die door een gerechtelijke beslissing publiek moet worden gemaakt. Niettegenstaande de vertrouwelijkheidsverplichting heeft de Leverancier het recht om de naam van de Klant te vermelden in het kader van de publiciteit die de Leverancier voert voor het promoten van haar produkten en/of diensten. Artikel 12: Persoonlijke levenssfeer De persoonsgegevens van de Klant worden opgenomen in de databanken van de Leverancier. Deze gegevens zullen worden gebruikt - in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst; - om de Klant te informeren over de producten en/of diensten van de Leverancier. De Klant verklaart zich hier uitdrukkelijk mee akkoord en heeft het recht om zich te verzetten tegen het verder ontvangen van commerciële informatie van de Leverancier. Daartoe dient de Klant zijn verzet bekend te maken via naar of per gewone brief. De Klant beschikt over een inzage- en verbeteringsrecht m.b.t. zijn verwerkte persoonsgegevens.

8 Artikel 13: Overmacht De Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de Overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van één van de Partijen, die niet te voorzien zijn, en die niet vermeden kunnen worden. Op straffe van verval, is de Partij die zich wil beroepen op dergelijke feiten of omstandigheden ertoe gehouden deze feiten of omstandigheden zo snel mogelijk schriftelijk aan de andere Partij bekend te maken, alles in het werk te stellen om de duur ervan tot het strikte minimum te beperken en de andere Partij er eveneens schriftelijk van te verwittigen als deze feiten of omstandigheden beëindigd zijn. Indien deze feiten of omstandigheden langer dan 3 maanden duren, dan kan elke Partij de Overeenkomst van rechtswege en per aangetekende brief opzeggen zonder dat daardoor enige schadeloosstelling zou verschuldigd zijn.

9 Artikel 14: Algemene bepalingen De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de Partijen betreffende het voorwerp en de modaliteiten die in deze algemene voorwaarden en de Bestelbon beschreven worden; ze vernietigen en vervangen alle schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van de ondertekening van de Overeenkomst zouden voorafgaan. Iedere wijziging van de Overeenkomst moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijk document dat ondertekend wordt door beide Partijen. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De Partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door één van de Partijen houdt geenszins een afstand van recht in. De Klant mag de rechten en/of verplichtingen die voor hem voortvloeien uit de Overeenkomst niet overdragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier. De leverancier daarentegen heeft het recht om haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van de Klant. Elke mededeling tussen de leverancier en de Klant moet naar de adressen aangeduid in de Bestelbon gestuurd worden, tenzij een adreswijziging via een aangetekend schrijven is meegedeeld. Behoudens andersluidend beding in de Overeenkomst, kunnen mededelingen eveneens via gebeuren. Dergelijke s hebben dezelfde waarde als een schriftelijke en ondertekende briefwisseling. Informatie betreffende de mededelingen, de Overeenkomst en de betalingen die door de leverancier worden opgeslagen op een duurzame en onwijzigbare drager, hebben bewijswaarde tot bewijs van het tegendeel. Artikel 15: Regeling van geschillen De Partijen verbinden zich ertoe alles in het werk te stellen om een minnelijke oplossing te vinden voor ieder geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke van een minnelijke oplossing zal ieder geschil met betrekking tot de Overeenkomst onderworpen worden aan de handelsrechtbanken van Antwerpen. De Overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van toepassing op de dienst Belgacom Business Backup Online

Algemene Voorwaarden van toepassing op de dienst Belgacom Business Backup Online Algemene Voorwaarden van toepassing op de dienst Belgacom Business Backup Online 1. Definities 1.1 Gegevens: de gegevens die door de Klant worden geselecteerd om te worden bewaard. 1.2 Software: de Software

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf)

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMEEN. DEFINITIES Correctief onderhoud: onderhoud bij defect van de software/hardware.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR)

Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR) Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR) Versie 1.1-07 Maart 2015 1. Inleidende bepaling De verkoopsvoorwaarden uitgelijnd in dit document zijn van toepassing op alle commerciële transacties met

Nadere informatie

2. RECHTHEBBENDE OP DE SOFTWARE

2. RECHTHEBBENDE OP DE SOFTWARE Klantnummer: Contractnummer: Softwareovereenkomst CompuFit Tussen: CompuFit bvba, met zijn exploitatiezetel te Elisabethlaan 441, 8400 Oostende met ondernemingsnummer 0456.954.231, hierna genoemd CompuFit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA Algemene voorwaarden UniWeb BVBA versie 2007-10-26 St-Amandsstraat 2, 1853 Strombeek-Bever HRB 646915, BTW: BE 0472.383.367 Please note: The English translations of the UniWeb Terms and Conditions are

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A. Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A.1. Definities In de huidige Algemene Voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende definities: CRM Warehouse : IT Connect, besloten

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine

Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine 05/2014 Deze Algemene Voorwaarden definiëren de prestaties die Mobistar aan de Klant levert in het kader van de toegang tot de Machine to Machine

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012)

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Toepassingsgebied Art. 1 : Alle overeenkomsten tussen beide partijen, zijnde Connectingpeople Pro BVBA (ondernemingsnummer 0 8 3 9. 5

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA Algemene voorwaarden UniWeb BVBA versie 2014.01.01 s Herenweg 16, 1860 Meise HRB 646915, BTW: BE 0472.383.367 Please note: The English translations of the UniWeb Terms and Conditions are provided for the

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - dienst Belgacom TV van Belgacom

Algemene voorwaarden - dienst Belgacom TV van Belgacom Algemene voorwaarden - dienst Belgacom TV van Belgacom 1. Definities In het kader van dit Contract hebben de onderstaande termen de volgende betekenis: Dienst: dienst genaamd 'Belgacom TV' die wordt beschreven

Nadere informatie

IBM Customer Agreement

IBM Customer Agreement Deze IBM Customer Agreement ( Overeenkomst genoemd) regelt de transacties die de Klant uitvoert bij de aankoop van Machines, het toekennen van Softwarelicenties, het verkrijgen van Softwarelicenties en

Nadere informatie

Gebruikslicentie voor de applicatie WINBOOKS ON WEB

Gebruikslicentie voor de applicatie WINBOOKS ON WEB Gebruikslicentie voor de applicatie WINBOOKS ON WEB Tussen : De N.V. WINBOOKS met zetel gevestigd Fond Jean Pâques, 6C te 1348 Ottignies Louvain-la- Neuve, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0455.575.742

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V.

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Schaake Software Products B.V.,

Nadere informatie

LICENTIECONTRACT 07153209/MS/KVDG. uitgegeven op : referentie : TUSSEN:

LICENTIECONTRACT 07153209/MS/KVDG. uitgegeven op : referentie : TUSSEN: 07153209/MS/KVDG uitgegeven op : referentie : LICENTIECONTRACT TUSSEN: INTEGR8, met maatschappelijke zetel te 3272 SCHERPENHEUVEL ZICHEM, Hammekensstraat 4, BTW. BE 864.089.757. vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering

Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering Algemene voorwaarden Toepassingsgebied Art. 1 : Onderhavige algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van enige andere, van toepassing op de relatie tussen de BVBA LET S CONNECT (ondernemingsnummer 0828.823.824)

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN HET ENOTARIAAT VERSIE 5.0 27 AUGUSTUS 2013 1 Inhoudsopgave I. INLEIDING... 3 Definities... 3 Gebruikers... 3 Voorwerp... 4 II. TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE IDENTIFICATIEKAARTEN...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Firmware

Algemene voorwaarden van Firmware Firmware bvba Adolf Hullebroekstraat 83 Ronse 9600 BTW BE 440956555 RPR Oudenaarde 1. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden van Firmware 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes

Nadere informatie

Voorwaarden Davilex Online

Voorwaarden Davilex Online Voorwaarden Davilex Online Artikel 1: Definities In deze Davilex Online Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenissen gehanteerd: a. Davilex: Davilex Software B.V. b. Afnemer: een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING ALGEMEEN De dienst Easy banking wordt geregeld door de Algemene bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis NV, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd

Nadere informatie

Bestandenkluis algemene voorwaarden en SLA

Bestandenkluis algemene voorwaarden en SLA Bestandenkluis algemene voorwaarden en SLA Versie januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... Artikel 2. Aanbieding en overeenkomst... Artikel 3. Gebruiksrecht / Licentievoorwaarden... Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM Versie: 1.20603 Artikel 1 : Algemeenheden. 1. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoop en op alle prestaties uitgevoerd door

Nadere informatie

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA 1. ALGEMEEN 1. CONTRACTUELE RELATIE EN PARTIJEN 1.1. De contractuele relatie tussen de Klant en Tales Systems CVBA wordt beheerst door deze Algemene Contractvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding Visiting address Coöperatiehof 16a, 1073 JR Amsterdam, The Netherlands Postal address Postbus 51050, 1007 EB Amsterdam, The Netherlands Phone +31(0)20 305 97 50 Fax +31(0)20 305 97 51 ALGEMENE VOORWAARDEN

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. EZ Boekhouding: EZ Boekhouding is een Coöperatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61722898 en de leverancier van de Dienst. 2. Klant: de natuurlijke persoon

Nadere informatie