Personele terugblik 2014:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personele terugblik 2014:"

Transcriptie

1 Personele terugblik 2014: Toelichting personele terugblik 2014 De personele terugblik 2014 is opgesteld met een infographic waarop de belangrijkste informatie terug te vinden is over personele ontwikkelingen. Dit jaar ook met een infographic met de belangrijkste stappen van de voorbereiding fusie: Samen op weg naar Meierijstad. Aanvullend op deze infographic is deze toelichting uitgewerkt waarin cijfers zijn opgenomen en een aantal specifieke onderwerpen is toegevoegd. Organisatie ontwikkeling: In de afgelopen jaren hebben we veel bereikt door intensief te bouwen en dit met enthousiasme te borgen. De koers van Veghel is gericht op een aantal doelen om ambities te realiseren: - Innovatie, Trots en Netwerken - Klanttevredenheid - Ondernemerschap - Mobiliteit, Loslaten en Zelfsturing Ook de voorgenomen fusie met Schijndel en Sint Oedenrode past in deze ambities. De infographic die op het voorblad van deze personele terugblik te zien is, geeft inzicht in twee belangrijke doelen waarmee medewerkers zich hebben bezig gehouden: Mobiliteit en Fusie. Wat hebben we bereikt in 2014: Het speerpunt was mobiliteit: er is een stijging zichtbaar van de interne mobiliteit in de afgelopen jaren. We hechten veel waarde aan mobiliteit van eigen medewerkers. We geloven er in dat medewerkers het beste in hun kracht komen als ze werk verrichten waar ze goed in zijn en waar ze energie van krijgen. Medewerkers krijgen de ruimte om hierin ervaring op te doen. Op deze manier behouden we kwaliteit en talent in eigen organisatie in een tijd waarin een vacaturestop als uitgangspunt geldt. In 2014 is hierbij ook een taakstelling gekomen voor de organisatie over de jaren Deze taakstelling hebben we in 2014 gehaald zonder gedwongen overplaatsingen of ontslagtrajecten, doordat we interne mobiliteit vanuit kracht kunnen inzetten. Daarnaast vinden we het belangrijk dat we als organisatie ruimte geven aan stagiaires. Ook bieden wij werkervaringsplaatsen aan om zo studenten en werkzoekende ervaring op te laten doen. Hiervan leren we ook weer als organisatie, omdat deze tijdelijke collega s met een frisse blik naar ons als organisatie en het werk kijken. De dag van de mobiliteit heeft in oktober 2014 plaatsgevonden, hier hebben enkele medewerkers van de gemeente Veghel aan deelgenomen. Instroom, doorstroom en uitstroom in cijfers Instroom 0,4% Doorstroom 10,1% Uitstroom 6,2%

2 Verder zijn we gestart met de voorbereiding voor de voorgenomen fusie met de gemeenten Schijndel en Sint-Oedenrode. In 2014 hebben de raden van de drie gemeenten ingestemd met de voorgenomen fusie en is een start gemaakt met het opstellen van het herindelingsontwerp met onder meer inloopbijeenkomsten per gemeente. Daarnaast hebben inwoners van de drie gemeenten een naam mogen indienen voor de nieuwe gemeente en is hiervoor in het najaar een verkiezing gehouden met als uitkomst: Meierijstad. Bestuurlijk, ambtelijk en vanuit medezeggenschap is het proces gestart van de voorbereiding op de voorgenomen fusie. Voor medewerkers betekent dit dat ze actief betrokken zijn / gaan worden bij deze processen. Daarnaast betekent dit voor medewerkers ook een verandering in werkgever / werkomgeving in de toekomst. In 2014 zijn de eerste stappen gezet van kennismaken, ontmoeten en verbinden. Zo is er bijvoorbeeld een werkgroep vanuit de drie gemeenten gestart met de voorbereiding van de gezamenlijke organisatiedag in april 2015 en zijn er op inhoudelijk vlak al een aantal projectgroepen en werkgroepen gestart met de voorbereiding. Vanuit de visie van het herindelingsontwerp bouwen we ze gezamenlijk aan de toekomstige gemeente Meierijstad. In maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Een nieuwe raad en college zijn in maart en april 2014 geïnstalleerd. Voor de portefeuille P&O hebben we afscheid genomen van wethouder Caroline van den Elsen en in april 2014 kennis gemaakt met de een nieuwe wethouder: Jan Goijaarts. In april 2014 hebben we onze jaarlijkse organisatiedag gehouden, de vijfde op een rij. Dit jaar stond deze in het teken van eigenaarschap en samenwerking met de maatschappij. Medewerkers hebben ervaring gedeeld van stappen in hun loopbaan. Wat was hierbij de overtuiging, de verwachting en wat heeft het opgeleverd? In de middag zijn de medewerkers met een zelf uitgenodigde gast waarmee ze zakelijk samenwerken op expeditie gegaan in de gemeente Veghel. Dit in het teken van elkaar ontmoeten en de Veghel op een andere manier ontdekken. Ook deze vijfde editie was weer een geslaagde dag! In 2014 vierde de Personeelsvereniging haar 65-jarig bestaan! Door het jaar heen waren er diverse activiteiten weer georganiseerd met als twee hoogtepunten de jaarlijkse PVG-dag in mei en de succesvolle pubquizz in december. Deze laatste activiteit staat voor het nieuwe jaar weer op de kalender. Functiewaarderingsysteem HR21: in het eerste kwartaal 2014 zijn de laatste functies (groep beleidsmedewerkers) ingedeeld en gewaardeerd in HR21. Hiermee is het gehele traject invoering HR21 afgerond. Deze ronde heeft nog drie bezwaarschriften opgeleverd die alle drie ongegrond zijn verklaard.

3 In juni 2014 is IRIS gelanceerd: het social intranet voor de gemeente Veghel. Voorbereid door eigen medewerkers met externe deskundigen met als resultaat een interactief en goed toegankelijk social netwerk voor de eigen organisatie. Zo delen we informatie, nemen we elkaar mee in processen. Medewerkersonderzoek (MO): in september 2014 is de eerste evaluatie van het medewerkersonderzoek uitgezet. De uitkomsten zijn in oktober 2014 gepresenteerd met de aftrap: Trots! De uitkomsten geven aan dat wij als medewerkers trots zijn op de Gemeente Veghel waarin we werken. Zo scoren we hoog op het thema s Bevlogenheid, Inhoud van werk en Samenwerken. Alle acties die we de afgelopen jaren samen hebben uitgewerkt zie je terug in de uitkomsten van het MTO. In december 2014 is per afdeling een presentatie van de uitkomsten gehouden, dit dient als basis voor de acties die in 2015 ingezet kunnen worden (wat gaat goed, wat kunnen we verder uitbouwen en waarin kunnen we ons zelf verbeteren?). Medezeggenschap: De medezeggenschap is (pro-)actief betrokken bij de ontwikkeling van de organisatie. De OR en het GO hebben in 2014 hun rol goed opgepakt in verschillende onderwerpen. Voor de OR waren in 2014 verkiezingen gepland. Deze zijn uiteindelijk niet gehouden, omdat het aantal beschikbare kandidaten niet groter was dan het aantal plaatsen dat in de OR beschikbaar is. De belangrijkste thema s voor overleg met OR en/of GO in 2014 waren: - Invoering werkkostenregeling - Wijziging bezoldigingsregeling - Invoering werktijdenregeling - Wijziging Sociaal Statuut - Evaluatie invoering HR21 - Spelregels rondom interne mobiliteit Bezwaren personele aangelegenheden: In 2014 hebben 2 medewerkers een bezwaarschrift ingediend tegen een besluit personele aangelegenheid. Dit is minder dan de afgelopen jaren. Daarnaast liep een bezwaarschrift door vanuit De bezwaren zijn na advies vanuit de externe commissie ongegrond verklaard.

4 Kernwaarden Respect en Vertrouwen Deze kernwaarde stond centraal in 2014: Wij zijn open en eerlijk naar elkaar en geven elkaar feedback. Geloven in eigen kracht, positieve benadering van problemen, soms vasthouden, soms loslaten en ruimte geven aan anderen, begrip voor elkaar. In onze organisatiecultuur is niet aanwezigheid het uitgangspunt, maar juist het resultaat. Medewerkers zijn verantwoordelijk voor de wijze waarop ze deze resultaten realiseren. De organisatie bepaalt de richting, maar de leidinggevende bespreekt samen met de eigen medewerkers wat het eindresultaat moet zijn en hoe hier het beste naartoe gewerkt kan worden. Leidinggevende en medewerker hebben hier ieder een verantwoordelijkheid in, spreken elkaar aan op gemaakte afspraken en benaderen problemen op een positieve manier, steeds zoekend naar de beste oplossing. Een open en eerlijke houding naar elkaar past hierbij. Hierbij hoort ook het ontvangen en geven van feedback. Medewerkers zijn in 2014 getraind in het ontvangen en geven van feedback. Deze training is geheel voorbereid en uitgevoerd door eigen collega s. Dit is als positief ervaren door alle medewerkers. Daarnaast hebben alle teams het thema Respect en Vertrouwen in een teambijeenkomst aan de hand van stellingen, een spel en discussies verder inhoud gegeven. Integriteit Integriteit is de belangrijkste voorwaarde voor vertrouwen tussen burgers en gemeente. Integriteit is een van de kernwaarden van onze organisatie met een duidelijk beleid en heldere spelregels voor integer handelen van zowel bestuurders als ambtenaren van de gemeente Veghel. Integriteit in cijfers: - Geen melding over vermoeden van misstanden / ongewenst gedrag - 76 medewerkers hebben een aanbieding van attenties of geschenken gemeld. De afdeling Ruimte en BOR hebben de kerstgeschenken 2013 onderling verloot en zijn begin 2014 gemeld. Doordat afdeling Ruimte en BOR (53x) kerstgeschenken van 2013, heeft gerapporteerd in 2014 is het aantal meldingen van attenties hoger dan andere jaren. - 2 medewerkers hebben de start van nevenwerkzaamheden gemeld. - Er is een 1 disciplinaire maatregel genomen in 2014 op basis van schending integriteit

5 Gezondheid Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers met plezier en in een gezonde & veilige omgeving kunnen werken. De resultaten van 2014: - we hebben een gezonde organisatie met een gezondheidsscore van boven 97% - het ziekteverzuim is in 2014 verder gedaald van 3,03% naar 2,97% - de verzuimfrequentie is in 2014 wel verder gedaald van 1,17 naar 0,89 Met deze cijfers zitten we onder de gemiddelde cijfers van vergelijkbare gemeenten en zijn we vergelijkbaar met cijfers van best practice gemeenten! We investeren op verschillende manieren in een gezonde en veilige werkomgeving: - jaarlijks in de Week van de Gezondheid: actief bezig zijn met thema s over gezond en duurzaam werken; georganiseerd voor en door medewerkers - medewerkers maken goed gebruik van het IZA bedrijfszorgpakket, waarbij de fysiotherapeut de behandeling een dagdeel per week op stadhuis uitvoert - 10 medewerkers zijn gestart met de training Voeding en Beweging - vier preventiemedewerkers zijn actief - 1 externe en 2 interne vertrouwenspersonen actief, geen officiële meldingen bij hen gekomen in twee keer per jaar vindt er een netwerkbijeenkomst plaats met P&O, bedrijfsarts en kerndeskundigen. Jaarlijkse evalueren wij verzuim en preventie met leidinggevenden, kerndeskundigen en P&O. Dit leidt tot een verbetering van proces van preventie en verzuimbegeleiding voor medewerkers (aandacht voor frequent verzuim) - in 2014 zijn er geen meldingen van bedrijfsongevallen geweest - wel zijn er 2 meldingen gekomen van agressie / geweld (KCC & AD/Ruimte), de leidinggevende heeft met de betreffende klanten hierover gesprekken gevoerd en hierbij zijn concrete afspraken gemaakt. Met de medewerkers en het team zijn de meldingen en afhandeling geëvalueerd. Het melden van ongewenst gedrag blijft aandachtspunt. Zonder melding is een goede evaluatie en bijsturing niet mogelijk. Afdeling Gem. Aantal meldingsfreq. Gem. (verzuimcijfer over 12 maanden) Verzuim % meldingsfreq. p.j. =/>3x p.j. verzuimduur Griffie 0,22 % 0,56 0 1,00 Directie 0,00 % 0,00 0 0,00 Concernstaf 0,59 % 0,67 1 2,28 Beheer Openbare Ruimte 3,19 % 0, ,67 Ruimte 1,93 % 1,00 3 6,01 Ontwikkeling en Samenleving 2,44 % 0,77 2 9,42 Klantcontact Centrum 3,70 % 0, ,53 Vergunningen en Handhaving 3,33 % 1,39 7 7,65 Adviesdiensten 2,40 % 0, ,18 Organisatieondersteuning 5,08 % 0, ,63 Totaal 2,97 % 0, ,05

6 Ontwikkeling en opleiding Toelichting personele terugblik 2014 De systematiek van de Jaargesprekken is voor het de tweede maal geëvalueerd. In augustus / september is door P&O en alle leidinggevenden een vlootschouw per afdeling gehouden. Hierin zijn de beoordelingen en de ontwikkelingsmogelijkheden van de eigen medewerkers besproken. Medewerkers zijn geïnformeerd over de eigen rol in de voorbereiding van het jaargesprek, het eigenaarschap en inzicht in talenten. Totaal hebben 257 medewerkers een jaargesprek kunnen hebben in Daadwerkelijk hebben 231 medewerker een jaargesprek gehad met hun direct leidinggevende en de getekende versie bij P&O ingeleverd. Het verschil komt doordat een aantal medewerkers vanwege ziekte of een ander traject geen gesprek heeft gehad, daarnaast is een aantal formulieren nog niet getekend en ingeleverd bij P&O. De jaarlijkse evaluatie van de jaargesprekken wordt besproken in het DMO en besproken met de OR. Daarnaast neemt de P&O adviseur/-medewerker de evaluatie van de jaargesprekken met de leidinggevenden in het overleg per afdeling door. Hierin wordt besproken wat opvalt, wat goed werkt en wat nog eventueel verbeterd kan worden in het proces. Overzicht stageplaatsen, werkplek ervaringsplaatsen en trainee (2014): Afdeling Stage Werkplek ervaringsplaatsen Trainee Periode Gestart 13 Q1 Q2 Q3 Q4 Gestart 13 Q1 Q2 Q3 Q4 Gestart 13 Q1 Q2 Q3 Q4 doorlopend 14 doorlopend 14 doorlopend 14 Concern / 1 1 Griffie BOR Ruimte O&S KCC V&H 1 Adviesdienst en OO Totaal per Q Totaal 2013/ Opleidingen: In het jaar 2014 is door de interne CiEP facilitators verder gegaan met de herhalingscursussen van CiEP. Ook medewerkers die deze training nog niet gehad hebben, worden door hen getraind. De P&O adviseurs hebben met een externe trainer een training Feedback Ontvangen en Geven opgezet. Hiervoor zijn 8 interne trainers opgeleid die deze training in 2014 aan de organisatie hebben gegeven. Een vaardigheidstraining door en voor eigen medewerkers, hierop is door de organisatie positief gereageerd! Adviseurs van de afdeling Adviesdiensten en Organisatie Ondersteuning zijn in 2014 opgeleid tot trusted Advisor. Daarnaast lopen er doorlopend trainingen voor medewerkers gericht op helder brieven of adviesnota s schrijven, gebruik van prezi of mindmap. Deze trainingen worden ook door eigen medewerkers gegeven.

7 Opleidingsbudget (Begroot 2014) EUR excl. Seminars Opleidingsbudget (werkelijk 2014) EUR excl. Seminars Gemiddeld genomen is per medewerker in euro aan opleidingen besteed. Dit is ruim 200 euro per persoon meer dan in Seminarkosten januari t/m december 2014 die geboekt zijn op afdelingskostenplaatsen (Seminars < EUR 1.000,= /BOR < EUR 500,=) Begroot bedrag congressen / seminars 2014 : EUR Geboekt t/m december 2014 : EUR Kengetallen Personeel: Formatie op Formatie op ( ) Bezetting op Bezetting op ,4 fte 235,4 fte 239 fte 224,2 fte Feitelijke bezetting, stand aantal personen aantal fte Aantal werknemers : 257 medewerkers Percentage deeltijders : (45,1%) 116 medewerkers Gemiddelde leeftijd : 47,7 jaar Verhoudingen m/v : 51%/49% Aantal Eindschalers : 231 personen (89,9%) 100 Verdeling percentage fulltime/parttime fulltime parttime

8 Verdeling vaste/tijdelijke aanstelling 2014 Tijdelijk 1,2% Vast 98,8% Bewust belonen is een onderdeel van het personeelsbeleid, vooral gericht op verstrekken van attenties in de vorm van boter bij de vis. In 2014 zijn 38 attenties verstrekt (gemeld in DMO), waarvan 1 keer een team of cluster voor een gezamenlijke prestatie en 14 gratificaties verstrekt (afgestemd in DMO). Dit is voor beiden een toename ten opzichte van Cijfers inhuur 2014 P-budget: EUR Projecten en exploitatie: EUR Kosten aan inhuur inhuur tlv personeelsbudget inhuur tlv projecten Inhuur t.l.v. personeelsbudget is in 2014 ten opzichte van voorgaande jaren gestegen, omdat er een vacaturestop is en bij tijdelijke invulling door extern dit via payroll plaatsvindt (en niet meer via ambtelijke aanstelling). Social return (IBN) IBN facilitair : EUR IBN arbeidsintegratie : EUR Totaal IBN : EUR = 10,2% van de totale personeelskosten Gerealiseerde totale personeelskosten Gemeente Veghel 2014 : EUR

9 Vergelijking personeelsmonitor gemeenten Gemeente Veghel 2014 Gemeente Veghel 2013 Gemeente Veghel 2012 Gemeenten totaal 2013 Gemeenten totaal 2012 Gemeente Gemeente omvang omvang (2013) (2012) Percentage deeltijders 45,10% 42,9% 42,20% 41,60% 41,60% 45,90% 45,50% Percentage eindschalers 89,90% 81,70% 78,00% 76,40% 73,90% 77,70% 75,20% Bezetting naar salarisschaal Schaal 3 0,0% 0,00% 0,30% 2,20% 2,30% 1,10% 1,10% Schaal ,9% 34,25% 35,50% 19,80% 20,90% 22,90% 24,10% Schaal ,8% 40,50% 39,50% 39,90% 40,60% 41,20% 29,00% Schaal ,4% 22,50% 22,40% 31,20% 30,80% 29,00% 28,80% Schaal 13 > 2,9% 2,75% 2,30% 4,80% 4,70% 3,40% 2,70% Onbekend 2,20% 2,40% Verhouding Man / Vrouw 51% / 49% 53% / 47% 53% / 47% 52,1% / 47,9% 52,5% / 47,5% 51,8% / 48,2% 52,1% / 47,9% Gemiddelde leeftijd 47,7 jaar 47 jaar 46,1 jaar 47,5 jaar 46,9 jaar 47,6 jaar 47,1 jaar Instroompercentage 0,4% 0,30% 6,70% 4,10% 3,90% 3,80% 4,60% Doorstroompercentage 10,1% 10% 4,15% 3,80% 4,10% 2,90% 3,60% Uitstroompercentage 6,2% 6% 8,30% 7,40% 6,60% 8,90% 5,80% Opleidingsuitgaven (excl. Seminars) Budget Budget: * Budget: Budget Budget: Budget: Budget: per medewerker 970,- per mw 900,- per mw 798,-per mw 1032,-per mw 1028,-per mw 1012,- per mw 1016,- per mw Uitgave: Uitgave: Uitgave: Uitgave: Uitgave: Uitgave Uitgave 898,- per mw. 682,- per mw. 565,-per mw 932,-per mw 864,-per mw 814,- per mw 892,- per mw Ziekteverzuimpercentage 2,97% 3,03% 3,82% 5,20% 5,30% 4,80% 4,80% Gemiddelde 0,89 1,17 1,24 1,34 1,38 1,33 1,36 Verzuimfrequentie Gemiddelde verzuimduur 10,05 7,8 9,41 Niet bekend Niet bekend Niet bekend Niet bekend (in dagen) Aantal medewerkers die zich 3 of meer keer ziekmelden 26 Cijfers gemeenten totaal (via A&O fonds gemeenten) 2014 zijn nog niet bekend Niet bekend Niet bekend Niet bekend * opleidingsbudget 2012 en 2013 is nagenoeg gelijk, bezetting is gedaald, hierdoor meer per medewerker te besteden Niet bekend

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013 Samenvatting Net zoals vorig jaar zijn de ontwikkelingen op personeelsgebied in lijn van de voorgaande jaren. Zo blijven we op gebied van instroom van nieuwe medewerkers achter bij het landelijk gemiddelde

Nadere informatie

Het afgelopen jaar hebben we 26 nieuwe medewerkers geworven en aangenomen.

Het afgelopen jaar hebben we 26 nieuwe medewerkers geworven en aangenomen. SOCIAAL JAARVERSLAG WERELD NATUUR FONDS 27/28 Inleiding Om onze natuurbeschermingsdoelstellingen te kunnen behalen zijn gekwalificeerde en geïnspireerde medewerkers nodig. Goed personeelsbeleid is derhalve

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012

Sociaal Jaarverslag 2012 Sociaal Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 4 1.1 PERSONEELSBESTAND... 4 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD... 5 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW... 5 1.4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 6 2 WELZIJN... 7

Nadere informatie

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016.

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 1 Sociaal verslag 2016 Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 2 PERSONELE ORGANISATIE Medewerkers Totaal Man Vrouw

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 IN-, DOOR- EN UITSTROOM SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 INSTROOM In 2010 zijn 12 nieuwe medewerkers bij de gemeente Heusden in dienst getreden. Het instroompercentage is sterk gedaald ten opzichte van 2009 en

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2011

Sociaal Jaarverslag 2011 Sociaal Jaarverslag Vastgesteld in het dagelijks bestuur van 16 april 2012 Versie april 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 5 1.1 PERSONEELSBESTAND...5 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD...6 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW...6

Nadere informatie

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015.

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015. Zaaknummer 00466517 Onderwerp 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering. Zaaknummer: 00343846 Onderwerp: en resultaten exitgesprekken 2012 Collegevoorstel Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag. P&O de Kempen juni 2016

Sociaal Jaarverslag. P&O de Kempen juni 2016 Sociaal Jaarverslag 2015 P&O de Kempen juni 2016 1 Inleiding Voor u ligt het sociaal jaarverslag 2015. Dit verslag geeft een beeld van de personele ontwikkelingen in 2015 in relatie tot de voorgaande jaren.

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2016

Sociaal jaarverslag 2016 Sociaal jaarverslag 2016 Samenwerken aan een vitale organisatie VOORWOORD Voor u ligt het Sociaal jaarverslag. Een beknopt verslag over het jaar 2016 in cijfers, maar ook in woorden. Het afgelopen jaar

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2009 IN-, DOOR- EN UITSTROOM. In- en uitstroom INSTROOM DOORSTROOM UITSTROOM

SOCIAAL JAARVERSLAG 2009 IN-, DOOR- EN UITSTROOM. In- en uitstroom INSTROOM DOORSTROOM UITSTROOM IN-, DOOR- EN UITSTROOM SOCIAAL JAARVERSLAG 2009 INSTROOM In 2009 zijn 40 nieuwe medewerkers bij de gemeente Heusden in dienst getreden. Het instroompercentage is gedaald ten opzichte van 2008 en bedraagt

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

NTR Sociaal Jaarverslag 2011

NTR Sociaal Jaarverslag 2011 NTR Sociaal Jaarverslag 211 2 onbepaalde 3 ultimo 211 4 Sociaal Jaarverslag Voorwoord onbepaalde 3 ultimo 211 4 Met genoegen presenteren wij u het eerste Sociaal Jaarverslag van de NTR. De komende jaren

Nadere informatie

WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Inleiding In het Sociaal jaarverslag 2013 van het Waterschap Roer en Overmaas worden de voor het jaar 2013 relevante feiten en cijfers weergegeven.

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Aantallen en fte s In 2013 is er binnen de Regio zowel een kleine afname van het aantal fte geweest als van het aantal medewerkers ten opzichte van 2012. Tabel 1 Aantal medewerkers

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Inhoudsopgave MEDEWERKERS IN BEELD... 3 PERSONEELSBESTAND... 3 FORMATIE EN LEEFTIJD... 3 LEEFTIJDSOPBOUW... 4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 4 WELZIJN... 5 MOBILITEIT...

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2014

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2014 Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal verslag 2014 Tabel 0: kerncijfers gemeente Nijmegen kerncijfers 2013 2013 2014 2014 % % Totale formatie 1.608 1562 * Aantal medewerkers 1.662 1.643 Gemiddelde leeftijd

Nadere informatie

Personeelsmonitor GEMEENTEN

Personeelsmonitor GEMEENTEN Personeelsmonitor GEMEENTEN 2016 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER 2 SAMENVATTING 3 OVERZICHT TABELLEN EN FIGUREN 10 1. FORMATIE & BEZETTING 13 Formatie, bezetting 13 Bezuinigingen 24 Externe inhuur 26 2. INSTROOM,

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2015

Sociaal Jaarverslag 2015 Sociaal Jaarverslag Inhoud 1. Medewerkers in beeld 3 1.1 Personeelsbestand 3 1.2 Formatie en leeftijd 4 1.3 Leeftijdsopbouw 4 1.4 Verhoudingen mannen/vrouwen 5 2. Welzijn 5 3. Mobiliteit 6 4. Personeelsbeheer

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2015

Personeelsmonitor Gemeenten 2015 Personeelsmonitor Gemeenten 2015 leeswijzer De Personeelsmonitor 2015 bestaat net als vorig jaar uit een beknopte publicatie bestaande uit highlights, een samenvatting en een tabellenboek. Meer informatie

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2014

Sociaal jaarverslag 2014 Sociaal jaarverslag 2014 Vastgesteld in het algemeen bestuur van 6 juli 2015 Inhoud 1. Medewerkers in beeld... 2 1.1. Personeelsbestand... 2 1.2. Formatie en leeftijd... 3 1.3. Leeftijdsopbouw... 3 1.4.

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2014

Personeelsmonitor Gemeenten 2014 Personeelsmonitor Gemeenten 2014 leeswijzer De Personeelsmonitor 2014 is enigszins veranderd ten opzichte van eerdere jaargangen. In plaats van een uitgebreid rapport is er dit jaar gekozen voor een meer

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

8 ORGANISATIE. Afbeelding organogram 2011-2012

8 ORGANISATIE. Afbeelding organogram 2011-2012 8 ORGANISATIE 8.1 Organisatiestructuur Het organogram van Woonpartners tot aan het einde van 2012 laat een vrij platte organisatiestructuur zien. De algemeen directeur is de bestuurder. De sectormanagers

Nadere informatie

Advies: Instemmen met de Raadsinformatiebrief over ziekteverzuimaanpak

Advies: Instemmen met de Raadsinformatiebrief over ziekteverzuimaanpak VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: M. Walboomers Tel nr: 8858 Nummer: 16A.00296 Datum: 22 maart 2016 Team: CP Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: M. van Kruijsbergen N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2016

Sociaal jaarverslag 2016 Sociaal jaarverslag 2016 Voorwoord Er gloort weer licht aan de horizon. Na een periode van recessie en taakstellingen zien we in Venray ook op personeelsgebied weer meer ruimte voor nieuwe initiatieven,

Nadere informatie

Personeel & cijfers 2007

Personeel & cijfers 2007 Gegevensdefinities Personeel In deze publicatie wordt, tenzij anders vermeld, onder personeel verstaan: Personeelsleden in dienst van de gemeente Utrecht op wie de Arbeidsvoorwaardenregeling Utrecht (ARU)

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

1. Voorwoord Beloning De bezoldiging De CAR-UWO Salarisopbouw Functiewaardering...12

1. Voorwoord Beloning De bezoldiging De CAR-UWO Salarisopbouw Functiewaardering...12 Inhoud 1. Voorwoord... 3. Personeelsgegevens... 4.1 Formatieplaatsen...4. Aantal medewerkers...5.3 verdeling man/vrouw per afdeling...6.4 Verdeling tussen fulltime en parttime functies...7.5 De gemiddelde

Nadere informatie

Analyse Ziekteverzuim

Analyse Ziekteverzuim Analyse Ziekteverzuim Jaaroverzicht 2013 In het Agrarisch en Groen Bedrijf pagina 1 SAZAS HELPT U VERDER! SAZAS HELPT U VERDER! pagina 2 1. INLEIDING Voor u ligt de analyse ziekteverzuim over het kalenderjaar

Nadere informatie

Junior regisserende inkomensconsulent

Junior regisserende inkomensconsulent Kennis van de Overheid Junior regisserende inkomensconsulent Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2015

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2015 Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal verslag 2015 Tabel 0: kerncijfers gemeente Nijmegen kerncijfers 2014 2014 2015 2015 aantal % aantal % Totale formatie 1562* 1.563 * Aantal medewerkers 1.643 1.672 Gemiddelde

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2013

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2013 Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal verslag 2013 kerncijfers 2012 2012 2013 2013 % % Totale formatie 1.824 1.608 Aantal medewerkers 2.019 1.662 Gemiddelde leeftijd 48,0 48,2 Aantal jongeren 63 3,1% 37

Nadere informatie

Verslag MVO 2014 DV Facilitaire Bedrijven

Verslag MVO 2014 DV Facilitaire Bedrijven Verslag MVO 2014 DV Facilitaire Bedrijven Periode: Q1-Q4 2014 Cruquius, 20-3- 2015 Successen & resultaten MVO Q1-Q4 2014 Hier kijken wij positief op terug: 1. Huisvestingsservices op SAM. 2. Cruquius terrein

Nadere informatie

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten Verzuimcijfers 00 sector Gemeenten A+O fonds Gemeenten, april 0 Ziekteverzuim bij gemeenten daalt licht tot, procent in 00 Het ziekte van gemeenten is in 00 licht gedaald tot, procent. Ten opzichte van

Nadere informatie

VERZUIMRAPPORT 2016 Een gezonde aanpak van verzuim.

VERZUIMRAPPORT 2016 Een gezonde aanpak van verzuim. 2016 VERZUIMRAPPORT 2016 Een gezonde aanpak van verzuim. Verzuimrapport Inleiding V oor u ligt het verzuimrapport over het kalenderjaar 2016. In dit rapport vindt u de kengetallen van het ziekteverzuim

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Organisatie Betrokken medewerkers. Bewoner weer centraal stellen. Medewerkerstevredenheid. Ziekteverzuim. Integriteit

Organisatie Betrokken medewerkers. Bewoner weer centraal stellen. Medewerkerstevredenheid. Ziekteverzuim. Integriteit 9 Organisatie 9.1. Betrokken medewerkers Bewoner weer centraal stellen Dit jaar zijn we gestart met de aanpak van de verbetering van de klantrelatie. Onze doelstelling een tevreden bewoner bleef teveel

Nadere informatie

Plan van Aanpak Ziekteverzuim DCO 2003. 3 februari 2003

Plan van Aanpak Ziekteverzuim DCO 2003. 3 februari 2003 abcdefgh Plan van Aanpak Ziekteverzuim DCO 2003 3 februari 2003 Inhoudsopgave........................................................................................ 1. Inleiding 3 2. Evaluatie Plan van

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2012

Monitor gemeenten 2012 Monitor Gemeenten 2012 Personeel in Perspectief A+O fonds Gemeenten Postbus 11560 2502 AN Den Haag 070 7630030 secretariaat@aeno.nl www.aeno.nl Monitor gemeenten 2012 Personeel in Perspectief Monitor gemeenten

Nadere informatie

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt Jaarplan 2017 2 Jaarplan 2017 Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt

Nadere informatie

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca Notitie AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca VAN : Secretariaat Veneca DATUM : 22 september 2014 ONDERWERP : Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 NUMMER : 20344209 Algemeen Vanaf het

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK GEMETE UD VITAAL Samen in beweging Onderdeel REGIE OP EIG OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALTGEBRUIK Duurzaam opleidingsbeleid gemeente Uden 2013 2016 versie 2 (vastgesteld 04-02-2014) 1 Gemeente Uden Vitaal

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

EVALUATIE ZIEKTEVERZUIMBELEID 2013

EVALUATIE ZIEKTEVERZUIMBELEID 2013 EVALUATIE ZIEKTEVERZUIMBELEID 2013 Inleiding Conform de nota ziekteverzuim en re-integratie gemeente Simpelveld vindt er jaarlijks een evaluatie plaats van het beleid. Voor het uitvoeren van de evaluatie

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING GOED WONEN ZEDERIK

KLOKKENLUIDERSREGELING GOED WONEN ZEDERIK KLOKKENLUIDERSREGELING GOED WONEN ZEDERIK Vastgesteld door het MT op 14 oktober 2008 Inleiding Goed Wonen Zederik heeft een integriteitscode opgesteld waarin is uitgewerkt hoe integer wordt omgegaan met

Nadere informatie

Junior Wmo-professionals met open blik

Junior Wmo-professionals met open blik Kennis van de Overheid Junior Wmo-professionals met open blik Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

BELEID JAARGESPREKKEN - als onderdeel van het personeelsbeleid van Vixia -

BELEID JAARGESPREKKEN - als onderdeel van het personeelsbeleid van Vixia - BELEID JAARGESPREKKEN - als onderdeel van het personeelsbeleid van Vixia - 1. Personeelsbeleid Missie van Vixia 2007-2010 Vixia is een maatschappelijke onderneming die betaald werk biedt aan mensen met

Nadere informatie

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry Mobiliteit Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen, werktekeningen te maken en taken te verdelen, maar leer ze te verlangen naar de eindeloze zee. Antoine

Nadere informatie

Voorwoord... 3. Een kort jaaroverzicht... 3. De kengetallen...6

Voorwoord... 3. Een kort jaaroverzicht... 3. De kengetallen...6 Het sociaal jaarverslag 2013 1 Voorwoord... 3 Een kort jaaroverzicht... 3 De kengetallen.....6 2 Voorwoord We blikken terug op 2013. En we kunnen vaststellen dat het in meer dan één opzicht een hectisch

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag Gemeente Borsele

Sociaal Jaarverslag Gemeente Borsele Sociaal Jaarverslag Gemeente Borsele 2010 Samenvatting Dit is het sociaal jaarverslag van de gemeente Borsele over 2010. Het is de eerste keer dat het sociaal jaarverslag in een kleiner formaat verschijnt.

Nadere informatie

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed werken, wat betekent dat? Hoe behoor je je als medewerker van Standvast Wonen te gedragen en hoe niet? Waar liggen de grenzen? Vragen

Nadere informatie

ASW Sociaal jaarverslag 2014

ASW Sociaal jaarverslag 2014 Jaaroverzicht van de belangrijkste gebeurtenissen met betrekking tot het gevoerde personeelsbeleid bij het ASW/WSW inclusief de nodige 2014 kengetallen. ASW Sociaal jaarverslag 2014 Hannie de Graaf 1 Inhoud

Nadere informatie

Tussenrapportage Evaluatie ambtelijke integratie

Tussenrapportage Evaluatie ambtelijke integratie Tussenrapportage Evaluatie ambtelijke integratie September 2014 Rapportage naar aanleiding van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie aanbeveling 2 - ambtelijke integratie pagina 2 1. INLEIDING Per

Nadere informatie

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017)

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017) Stappenplan CAO PO Acties korte termijn (2014) 1. Van toepassing verklaren CAO PO 2. Informatie aan management 3. Informatie aan P(G)MR 4. Informatie aan medewerkers 5. Uitvoeren regeling duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2015

Sociaal Jaarverslag 2015 Sociaal Jaarverslag 2015 Dit jaar is gekozen voor een compacter Sociaal Jaarverslag dan in de jaren hiervoor. Dit maakt het verslag beter en sneller leesbaar. Ook is gekozen voor het plaatsen van het verslag

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2005. Gemeente Heerhugowaard

Sociaal Jaarverslag 2005. Gemeente Heerhugowaard Sociaal Jaarverslag 2005 Gemeente Heerhugowaard Voorwoord De missie Heerhugowaard, Stad van kansen geeft de ambitie van Heerhugowaard weer. Heerhugowaard is een stad die niet af is, waar ruimte is voor

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Kwaliteit verzekerd! Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) Werken aan tevreden medewerkers; uw basis voor een succesvolle organisatie!

Kwaliteit verzekerd! Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) Werken aan tevreden medewerkers; uw basis voor een succesvolle organisatie! Kwaliteit verzekerd! Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) Werken aan tevreden medewerkers; uw basis voor een succesvolle organisatie! %HVWH :HUNJHYHU *HUHFKWVGHXUZDDUGHUV Uw medewerkers bepalen voor

Nadere informatie

Realisatie van 250 stageplaatsen. Reductie kosten inhuur externen.

Realisatie van 250 stageplaatsen. Reductie kosten inhuur externen. 2.4 Bedrijfsvoering Beoogde effecten 2011 Beoogde resultaten 2011 Uitvoering van de begrotingsprogramma s is effectief ondersteund. Betalingen zijn in 90% van de gevallen tijdig en correct verricht. Het

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2015

Sociaal Jaarverslag 2015 Sociaal Jaarverslag 2015 Voorwoord Een gezonde geest in een gezond lichaam luidt het gezegde. En.. dat is zeker waar. Voor het goed functioneren van mensen in een organisatie is vitaliteit van hoofd en

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

Welkom bij Diagnostiek voor U. Regionale Themabijeenkomst 9 mei 2017

Welkom bij Diagnostiek voor U. Regionale Themabijeenkomst 9 mei 2017 Welkom bij Diagnostiek voor U Regionale Themabijeenkomst 9 mei 2017 Programma 13.45 uur inloop & ontvangst 14.00 uur rondleiding laboratorium en kantoorgebouw 15.00 uur welkom Ilonka Sinkeldam (Baandomein)

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Presentatie Inzetbaarheid TMG Loopbaancentrum. Mirjam Amajjar HRM adviseur

Presentatie Inzetbaarheid TMG Loopbaancentrum. Mirjam Amajjar HRM adviseur Presentatie Inzetbaarheid TMG Loopbaancentrum Mirjam Amajjar HRM adviseur Het loopbaancentrum Activiteiten waar het loopbaancentrum zich op richt: Ontwikkeling van de medewerkers. Het bevorderen van de

Nadere informatie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie DLGP Toolkit Human Resource Management Raamwerk / Methodologie INLEIDING Dit handboek heeft als doel relevante functionarissen en diensten behulpzaam te zijn bij de implementatie van het Human Resource

Nadere informatie

Grip op bezuinigen. HR-festival A+O fonds. Hoe gemeente Rotterdam stuurt op het. Onno Hutten Eddy van Veghel. behalen van 20% personele krimp

Grip op bezuinigen. HR-festival A+O fonds. Hoe gemeente Rotterdam stuurt op het. Onno Hutten Eddy van Veghel. behalen van 20% personele krimp HR-festival A+O fonds Onno Hutten Eddy van Veghel Grip op bezuinigen Hoe gemeente Rotterdam stuurt op het behalen van 20% personele krimp 7 nov 2013 Even voorstellen Onno Hutten 2006 Werving- en selectiepsycholoog

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen (050) Voortgang en borging Kansen in Kaart J.Y. Bruining De leden van de raad van de gemeente Groningen (050) 367 62 68-6537682 - Geachte heer, mevrouw, In deze brief informeren wij u over de voortgang in het

Nadere informatie

Gedragswijzer Integriteit

Gedragswijzer Integriteit Gedragswijzer Integriteit juli 2014 1 Inleiding Wij zijn Velison Wonen, een woningcorporatie met ambities in Velsen. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2013

Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 2013 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 2013 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 De totale bezetting 10 1.2 Naar

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2013

Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 2013 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 2013 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 De totale bezetting 10 1.2 Naar

Nadere informatie

Vervolgadvies Organisatie Ontwikkeling

Vervolgadvies Organisatie Ontwikkeling Vervolgadvies Organisatie Ontwikkeling 23 januari 2017 Fase III Cultuur en ontwikkeling Met het project Organisatieontwikkeling blijven we investeren in de doorontwikkeling van onze organisatie én van

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2012

SOCIAAL JAARVERSLAG 2012 SOCIAAL JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave 4 Arbeidsvoorwaarden... 12 4.1 Salarisopbouw... 12 4.2 Arbeidsvoorwaarden a la carte... 12 Voorwoord... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Organisatieschema... 4 1.2 Formatieontwikkeling...

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Fryslân

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Fryslân Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Verslag MVO 2014 Advin Periode: Q1 Q4 2014 Hoofddorp, 20 maart 2015

Verslag MVO 2014 Advin Periode: Q1 Q4 2014 Hoofddorp, 20 maart 2015 Verslag MVO 2014 Advin Periode: Q1 Q4 2014 Hoofddorp, 20 maart 2015 Successen & resultaten MVO Q1-Q4 2014 Hier kijken wij positief op terug: 1. Eerste jaar nieuwe organisatie (Advin- Archicom) 2. Volume

Nadere informatie

Rapportage Peiling Duurzame Inzetbaarheid onder leden van Transvorm. 26 januari 2017

Rapportage Peiling Duurzame Inzetbaarheid onder leden van Transvorm. 26 januari 2017 Rapportage Peiling Duurzame Inzetbaarheid onder leden van Transvorm 26 januari 2017 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 De respondenten... 3 2.2 Aandacht voor duurzame inzetbaarheid... 3 2.3

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL Samen in beweging

GEMEENTE UDEN VITAAL Samen in beweging GEMEENTE UDEN VITAAL Samen in beweging Onderdeel WERVING & SELECTIE Gemeente Uden Vitaal De gemeente Uden is een organisatie met lef. Een dynamische organisatie die haar interne processen verbindt met

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zeeland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zeeland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Gelderland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Gelderland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Drenthe

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Drenthe Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Notitie NOTITIE. Verzuimrapportage 4 e kwartaal AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca

Notitie NOTITIE. Verzuimrapportage 4 e kwartaal AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca Notitie AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca VAN : Secretariaat Veneca DATUM : juli 2013 ONDERWERP : Verzuimrapportage 1e 2013 NUMMER : 20216018 Algemeen Vanaf het 2004 verzorgt

Nadere informatie

gedragswijzer Inleiding

gedragswijzer Inleiding Gedragswijzer Inleiding Wij zijn Lefier, een wooncorporatie met ambities in Noord-Nederland. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige organisatie

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2010. Personeel in Perspectief

Monitor gemeenten 2010. Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 21 Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 21 Personeel in Perspectief 3 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 21 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 Naar gemeentegrootteklasse

Nadere informatie

I N T E G R I T E I T S C 0 D E. Integriteitscode 3B Wonen

I N T E G R I T E I T S C 0 D E. Integriteitscode 3B Wonen I N T E G R I T E I T S C 0 D E Integriteitscode 3B Wonen Voorjaar 2012 1 Inhoud Omgang met klanten 3 Omgang met relaties 4 Omgang met collega s 4 Gedrag op kantoor en werkplek 5 Gebruik bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zuid-Holland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zuid-Holland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Advies en strategische oplossingen Personeel & Flexpool

Advies en strategische oplossingen Personeel & Flexpool Advies en strategische oplossingen Personeel & Flexpool In Opbouw Onderwijs in beweging Wij zijn In Opbouw, een partner voor scholen op het gebied van onderscheidend, kwalitatief onderwijs en het oplossen

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Limburg

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Limburg Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Flevoland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Flevoland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

12 jaar. 29 medewerkers. 335 fte (ultimo 2015) 4,96% (doel 4,5%) 19 medewerkers 60% 31 medewerkers 0,93 40% 44 jaar. organisatie

12 jaar. 29 medewerkers. 335 fte (ultimo 2015) 4,96% (doel 4,5%) 19 medewerkers 60% 31 medewerkers 0,93 40% 44 jaar. organisatie 9 Organisatie organisatie Aantal medewerkers 335 fte (ultimo 2015) Gemiddelde lengte dienstverband 12 jaar Instroom 29 medewerkers Man 60% Ziekteverzuim 4,96% (doel 4,5%) Doorstroom 19 medewerkers Vrouw

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2015

Sociaal jaarverslag 2015 Sociaal jaarverslag 2015 Sociaal jaarverslag 2015 Wageningen UR Met elkaar maken we Wageningen UR; de medewerker is ons belangrijkste kapitaal en de ontwikkeling van onze medewerkers draagt bij aan de

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag OZHZ 2013. Vastgesteld door het dagelijks bestuur op 26 juni 2014. www.ozhz.nl

Sociaal Jaarverslag OZHZ 2013. Vastgesteld door het dagelijks bestuur op 26 juni 2014. www.ozhz.nl Vastgesteld door het dagelijks bestuur op 26 juni 2014 www.ozhz.nl Inhoud 1. Voorwoord... 2 2. Organisatiestructuur... 2 3. Medewerkers in beeld... 4 a. Omvang formatie en verdeling man-vrouw... 4 b. Deeltijd

Nadere informatie

Duurzaam Inzetbaar in de Buitendienst. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt u

Duurzaam Inzetbaar in de Buitendienst. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt u Duurzaam Inzetbaar in de Buitendienst Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt u DUURZAAM INZETBAAR IN DE BUITENDIENST 2 Inhoudsopgave Duurzame Inzetbaarheid in de Buitendienst 4 Ondersteuning direct gericht

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid: Werken is Bewegen 4 aspecten van DI Schiphol Vitaliteit & gezondheid Intrinsieke motivatie

Nadere informatie