De tussen Merchant en Qantani gesloten overeenkomst inzake het gebruik van de Payengine

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De tussen Merchant en Qantani gesloten overeenkomst inzake het gebruik van de Payengine"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Qantani BV 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden/overeenkomst wordt verstaan onder: Overeenkomst Merchant Qantani Klanten Payengine Acquirer Transactie Backoffice De tussen Merchant en Qantani gesloten overeenkomst inzake het gebruik van de Payengine De rechtspersoon of onderneming (inclusief gelieerde ondernemingen) partij in de Overeenkomst, de middels een website producten en/of diensten aanbiedt en betaling daarvan met gebruikmaking van de Payengine van Qantani wil werken Qantani BV, gevestigd te Groningen, eigenaar en aanbieder van de Payengine Klanten van Merchant die producten en/of diensten van Merchant willen afnemen middels de website van Merchant Dienst van Qantani waarmee online betaaltransactie verwerkt kunnen worden De op de Payengine van Qantani aangesloten (acquiring-) Bank Op de website van Merchant gegeven opdracht van de Klanten tot betaling van producten en/of diensten van Merchant, welke met behulp van de Payengine ter financiële verwerking wordt aangeboden aan de Acquirer Naam voor de pagina waarop de Merchant real time transactieoverzichten kan inzien, filteren en dowloaden. 2. Payengine

2 2.1 Met de Payengine levert Qantani een dienst ten behoeve van het verwerken van online betalingen van klanten aan de website van de Merchant. Qantani stelt hiervoor de Merchant software ter beschikking waarmee: Klanten van de Merchant transacties kunnen verrichten op de website van de Merchant; Transacties ter verwerking worden aangeboden aan Acquirers en het resultaat realtime electronisch wordt teruggemeld aan de Merchant; Merchant kan met behulp van een gebruikerscode en een password, op afgeschermde pagina's (Backoffice), de rapportage van transacties raadplegen 2.2 Qantani verleent Merchant middels de Overeenkomst een niet-exlusieve gebruikerslicentie op de Payengine. 2.3 Het is voor de Merchant niet toegestaan om de diensten van de Qantani Payengine uit te besteden aan derden. 3. Tarieven en betalingen 3.1 Qantani is gerechtigd de tarieven 1x per jaar aan te passen met een aankondigingstermijn van 1 kalendermaand. 3.2 Facturatie van de aansluitkosten geschiedt na afloop van de eerste kalendermaand. 3.3 Facturatie van de maandelijkse (minimale) bundelkosten en kosten per verwerkte transactie geschiedt na afloop van iedere kalendermaand achteraf. 3.4 Betaling van de in 3.2 en 3.3 genoemde punten geschiedt op eerste vordering van Qantani middels automatische incasso. 3.5 Merchants waarbij geen automatische incasso mogelijk is dienen openstaande facturen binnen 10 dagen te voldoen. 3.6 Bij meerdere malen niet kunnen afschrijven en/of incasseren van het verschuldigde bedrag, behoud Qantani zich het recht voor om de toegang tot de Payengine en Backoffice pagina van de Merchant te blokkeren, zonder dat dit de Merchant van zijn contractuele- en betaalverplichtingen ontslaat. 3.7 Deblokkeren van de Payengine en Backoffice pagina kan plaatsvinden nadat de Merchant alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan. 3.8 Over niet afgeschreven en/of te laat betaalde vorderingen zal de Merchant een vermeerdering van 25,- op de factuur, en 12% per jaar over de totale openstaande factuur verschuldigd zijn.

3 4. Geheimhouding 4.1 Qantani verplicht zich tot geheimhouding met betrekking tot de informatie inzake de transacties welke voor de Merchant worden verwerkt. 4.2 Qantani heeft het recht informatie inzake transacties aan derden te verstrekken indien zij op grond van wettelijke bepalingen hiertoe verplicht is of wordt. 4.3 Qantani draagt zorg voor een beveiligde opslag van gegevens inzake transacties. 4.4 Transactiegegevens worden door Qantani zodanig vastgelegd dat deze, gedurende een jaar na vastlegging, door Merchant kunnen worden geraadpleegd. Vervolgens worden deze door Qantani gearchiveerd, en zolang bewaard als wettelijke bepalingen dit voorschrijven. 4.5 De vastgelegde gegevens leveren tussen Merchant en Qantani volledig bewijs van de gedane verrichtingen, zolang daartegen geen tegenbewijs is geleverd. 5. Service en beveiliging 5.1 Qantani garandeert een gemiddelde beschikbaarheid van de Payengine van 99%. Onder voorwaarde dat de services van internet- en telecom aanbieders van Qantani volledig beschikbaar zijn. 5.2 Qantani verplicht zich tot beveiliging van de Payengine tegen inbreuk van derden en computervirussen.

4 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring 6.1 Qantani is uitsluitend aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit de Overeenkomst jegens de Merchant te wijten is aan opzet of bewuste schuld of door Qantani afgegeven garantie voor haar rekening komt. De aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade en gemaximaliseerd tot het bedrag van de transactie en het honorarium dat Qantani heeft gedeclareerd en ontvangen voor haar werkzaamheden gedurende de laatste 6 maanden voorafgaand aan het schadegeval. In alle gevallen is de totale vergoeding van de schade beperkt tot maximaal euro per geval of serie van gevallen met dezelfde oorzaak en euro geaccumuleerd per kalenderjaar. 6.2 Aansprakelijkheid van Qantani voor indirecte of gevolgschade, uit welken hoofde ook, is hiervan nadrukkelijk uitgesloten. 6.3 Merchant vrijwaart Qantani voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik, misbruik en/of het niet of niet juist functioneren van de Payengine. 6.4 Qantani is nimmer aansprakelijk voor kosten en/of schade voortvloeiend uit verzuim of handeling van de Acquirer. 6.5 Qantani is nimmer aansprakelijk voor de door Merchant middels haar website aangeboden producten en diensten. 6.6 Qantani is nimmer aansprakelijk voor het privacybeleid van de Merchant inzake de verwerking van persoonlijke gegevens van klanten. 6.7 Qantani is nimmer aansprakelijk voor kosten en verplichtingen van Merchant aan Acquirers. Hiertoe behoren, maar is niet beperkt tot; provisies, licenties, chargebacks, aansluitkosten en onterechte incasso's welke direct door de bank verrekend worden met Qantani. Deze laatste zal Qantani op haar beurt verrekenen met de Merchant. 6.8 Bij inschakeling door de Merchant van een derde blijft de Merchant te allen tijde verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de Merchant Integratie Gids van Currence wat betreft de ideal verwerking. 6.9 De Merchant dient voor de levering van de producten en/of diensten te allen tijde eerst, middels de Backoffice pagina van Qantani, te controleren of de betaling/transactie (welke betaalmethode dan ook) succesvol is geweest alvorens over te gaan tot levering van de producten en/of diensten. Indien de Merchant de transactiestatus vooraf niet verifieert dan ligt de verantwoordelijkheid voor de eventueel niet betaalde gelden (wanneer de transactie status niet succesvol is) door de eindgebruiker/klant volledig bij de Merchant.

5 6.10 (ideal-)transactie verwerking Merchant stemt er expliciet mee in dat de gegarandeerde uitbetaling door de Acquiring Bank van tegoeden van de ideal transacties geschiedt aan de Stichting Derden Gelden Qantani Merchant dient mee te werken aan informatieverzoeken van Currence ideal BV in het kader van de naleving van de Rules & Regulations ideal Qantani BV (in samenwerking met Stichting Derden Gelden Qantani) is verantwoordelijk voor de garanties, voorwaarden en condities waaronder de ideal tegoeden aan de Merchant worden uitbetaald Merchant verklaard dat zijn/haar online activiteiten voldoen aan alle relevante wetten en regelgeving en het Qantani Acceptatiebeleid Merchant verklaard dat hij/zij beschikt over gedocumenteerde klachten- en escalatieprocedure, waarbij de acceptant een contactpunt via mail en telefoon voor zijn/haar klanten heeft Qantani BV is gerechtigd de afsluitprocedure in gang te zetten in het geval van (vermeende) fraude Klachtenprocedure Merchants Klachten behoren binnen 8 dagen nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door de Merchant schriftelijk of elektronisch bij Qantani te zijn ingediend, indien dit niet geschiedt, wordt geacht dat Merchant de dienst onvoorwaardelijk heeft geaccepteerd. Een Merchant zijnde een natuurlijke persoon dient in afwijking van het voorgaande binnen 2 maanden na de datum waarop de klacht is ontdekt, deze schriftelijk of elektronisch bij Qantani in te dienen Klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat Merchant of niet geautoriseerde derden iets aan het betaalproces hebben veranderd, dat direct of indirect verband houdt met de klacht, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van Qantani geschiedt en in noodgevallen waarin de Merchant zich vooraf onmogelijk met Qantani heeft kunnen verstaan, maar niettemin Qantani terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld Indien een klacht gegrond is, zal Qantani de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Merchant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Merchant schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt.

6 Alle aanspraken jegens Qantani die niet binnen één (1) jaar na hun ontstaan schriftelijk of elektronisch bij Qantani zijn ingediend, vervallen door verjaring met dien verstande dat uitsluitend voor natuurlijke personen een verjaringstermijn geldt van twee (2) jaar vanaf de levering van de dienst waarop de klacht betrekking heeft Klachtenprocedure consumenten/klanten Een klacht ingediend door een consument/klant dienst schriftelijk te geschieden. Dit kan per of per reguliere post Qantani zal contact zoeken met desbetreffende Merchant om na te gaan of de klacht gegrond is Wanneer contact met de Merchant mogelijk is dient deze binnen twee (2) werkdagen contact op te nemen met de consument/klant om het geschil op te lossen Wanneer telefonisch contact met de Merchant niet mogelijk is, zal per mail contact worden gelegd om het geschil kenbaar te maken en hierin mee te delen binnen twee (2) werkdagen contact op te nemen met de consument/klant. Gedurende deze periode wordt de Qantani Merchant rekening tijdelijk geblokkeerd voor gebruik Na twee (2) werkdagen zal contact worden opgenomen met de consument/klant om te controleren of het geschil tussen de Merchant en de consument/klant volgens beider goedvinden is afgehandeld Indien het geschil is afgehandeld door de Merchant zal de klacht worden afgesloten In het geval de Merchant aangeeft wel degelijk een uitlevering te hebben gedaan dienen verzendbewijzen te worden overlegd. Indien dit niet mogelijk is zal de consument/klant onherroepelijk in het gelijk worden gesteld Bij een niet afgehandelde klacht zal direct contact opgenomen worden met de Merchant dat binnen veertien (14) dagen de klacht moet zijn afgehandeld Contact zal worden opgenomen met de Merchant in verband met het niet binnen twee (2) werkdagen contact opnemen met desbetreffende consument/klant. Aan de Merchant zal een ultimatum worden gesteld dat binnen veertien (14) dagen oftewel het aankoopbedrag terug gestort dient te worden naar de consument/klant of het product uitgeleverd dient te worden Na dag 14 zal contact worden opgenomen met de consument/klant om hierbij te informeren naar de status van het uitgeleverde product of het

7 terugbetaalde bedrag. Indien de consument/klant het product of het betaalde bedrag heeft terug ontvangen van de Merchant zal de klacht worden afgesloten. Bij geen vordering en bij het afhandelen van de klacht zullen verdere stappen worden ondernomen tegen de Merchant Indien de Merchant de klacht niet heeft afgehandeld en consument heeft het product nooit mogen ontvangen zal Qantani overgaan tot de afsluitprocedure (afsluitprocedure is opvraagbaar bij Qantani) en uiteindelijk de Merchant account sluiten. Indien mogelijk zal het bedrag worden retour gestort richting de gedupeerde consument/klant. 7. Duur, verlenging en beëindiging Overeenkomst 7.1 De Overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening en wordt aangegaan voor de duur van twaalf (12) maanden. 7.2 De Overeenkomst wordt na twaalf maanden telkenmale stilzwijgend verlengd. Behoudens opzegging die de ene partij schriftelijk naar de andere partij stuurt met een opzegtermijn van een (1) maand. 7.3 Qantani is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval van: Faillissement, aanvraag van surseance van betaling, onder curatelestelling en overlijden van Merchant, een onder bewindstelling van het vermogen van Merchant, een wettelijke schuldsanering van Merchant of ontbinding van Merchant. Misbruik van de Payengine door de Merchant. Hieronder wordt het gebruik van de Payengine verstaan voor: Verkoop/betaling van illegale goederen en/of diensten waarvan de verkoop in land van herkomst en/of land van aanbieding onwettig is; Verkoop/betaling van niet bestaande producten of van producten die Merchant met opzet niet gaat leveren; Bezigheden die op grond van wettelijke bepalingen zijn verboden; Merchant ingebreke is inzake zijn verplichtingen jegens Qantani, voortvloeiend uit de Overeenkomst. Merchant het imago van Qantani en/of aangesloten betaalmethodes schade toebrengen. 7.4 Beëindiging van de overeenkomst op grond van het in het vorige lid van artikel geschiedt onverminderd het recht van Qantani op vordering van niet betaalde rekeningen vermeerderd met gemaakte kosten, en zonder restitutie van reeds betaalde gelden. 7.5 Beëindiging van de overeenkomst op grond van het in het vorige lid van

8 artikel geschiedt dan wel met onmiddellijke ingang, dan wel volgens de opgestelde Afsluitprocedure Qantani (die opvraagbaar is bij Qantani) conform de regelgeving die verplicht is gesteld door overkoepelde organisaties (waaronder Currence voor het betaalproduct ideal). 8. Toepasselijk recht 8.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

1.3 Beheerder: Gebruiker welke volgens Kamer van Koophandel of per schriftelijke volmacht bevoegd is tot het beheren van de Merchant aansluiting.

1.3 Beheerder: Gebruiker welke volgens Kamer van Koophandel of per schriftelijke volmacht bevoegd is tot het beheren van de Merchant aansluiting. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: 1.1 Bank: de bank of de financiële instelling die online, krediet- en of betaalkaart betalingen

Nadere informatie

Financiële instelling: de entiteit die de betalingsopdracht faciliteert van de betaler, alsmede van de ontvanger;

Financiële instelling: de entiteit die de betalingsopdracht faciliteert van de betaler, alsmede van de ontvanger; Algemene voorwaarden Dutch Payment Group 2013.1 DEFINITIES Acquiring banken: De bancaire instanties die de geldstroom van de online betaalmethode via de Derdengeldrekening van de Stichting Derdengelden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES. In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES. In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: 1.1 Addendum: Door pay.nl opgesteld document met aanvullende afspraken aangaande tarieven, aanvullende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. Deze algemene voorwaarden van New Sales Company bestaan uit: Hoofdstuk 1: een algemeen deel dat van toepassing is op alle door New Sales Company te leveren diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1/8. BrightBox Online Solutions bv. +31 (0)40 266 00 00 Kalmoesplein 12-15 IBAN NL80RABO0152907572

Algemene voorwaarden 1/8. BrightBox Online Solutions bv. +31 (0)40 266 00 00 Kalmoesplein 12-15 IBAN NL80RABO0152907572 Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Brightbox: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brightbox Online Solutions B.V. gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V.

Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V. Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V. Op alle offertes, producten en diensten van Pluut Interaction B.V. zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Artikel 1: definities 1.1 Algemene

Nadere informatie

2.1 Verplichtingen i24 Group B.V... 5. 2.2 Verplichtingen Klant... 5. 2.3 Diensten i24 Group B.V... 5. 2.4 Beschikbaarheid van de Diensten...

2.1 Verplichtingen i24 Group B.V... 5. 2.2 Verplichtingen Klant... 5. 2.3 Diensten i24 Group B.V... 5. 2.4 Beschikbaarheid van de Diensten... Algemene Voorwaarden i24 Group B.V. Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam - Brainpark Postbus 4365-3006 AJ Rotterdam Algemene website: www.i24.website Contact & Support: www.i24.support Versie: 01-05-2015

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Yellow Walnut Verzekeringen B.V.

Algemene voorwaarden. Yellow Walnut Verzekeringen B.V. Algemene voorwaarden Yellow Walnut Verzekeringen B.V. Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Opdrachtgever: de wederpartij van ICTWebSolution. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en ICTWebSolution.

Opdrachtgever: de wederpartij van ICTWebSolution. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en ICTWebSolution. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij van ICTWebSolution.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 Versie 13 juni 2014 Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559 Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559 Inhoudsopgave A Definities B Toepasselijkheid C Aanbod, bestelling en totstandkoming overeenkomst D Prijzen en tarieven E Facturering en betaling F

Nadere informatie

1.1 In de Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande met een hoofdletter geschreven woorden de daarachter vermelde betekenis:

1.1 In de Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande met een hoofdletter geschreven woorden de daarachter vermelde betekenis: VOORWAARDEN BETAALDIENSTVERLENING PAY FAST FORWARD B.V. De voorwaarden voor de betaalrekeningen van Pay Fast Forward B.V. (de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op de door Pay Fast Forward B.V.

Nadere informatie

1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van BADHOSTING INTERNET SERVICES V.O.F. hierna te noemen BADHOSTING.

1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van BADHOSTING INTERNET SERVICES V.O.F. hierna te noemen BADHOSTING. Algemene voorwaarden ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van BADHOSTING INTERNET SERVICES V.O.F. hierna te noemen BADHOSTING. 1.2 Accountgegevens:

Nadere informatie

D-Hosting, tevens handelende onder de naam Divine Creations of D-Creations, gevestigd te Rhoon; betekent Consument en Zakelijke Cliënt;;

D-Hosting, tevens handelende onder de naam Divine Creations of D-Creations, gevestigd te Rhoon; betekent Consument en Zakelijke Cliënt;; 1 D-Hosting - Algemene Voorwaarden Definities Algemene Voorwaarden D-Hosting Cliënt Consument Dienst of Diensten Domeinnaam Gebruikersnaam IP-Adres Netwerk Overeenkomst Programmatuur Provider deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CHIPPIE ABONNEMENT

ALGEMENE VOORWAARDEN CHIPPIE ABONNEMENT 1. Definities De volgende begrippen hebben in deze Algemene voorwaarden de hierna omschreven betekenis voor elke overeenkomst waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard: Chippie: Mobiele

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Heights: Heights Technology B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg aan de Schipluidenlaan 137 handelend

Nadere informatie

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Artikel 1. Definities 1. BC IT Services : BC IT Services gevestigd te Kampen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32144229. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Sendt Online Marketing BV

Sendt Online Marketing BV Algemene Voorwaarden Lead Generatie Sendt Online Marketing BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin

Nadere informatie

1.2 Provider : Partij, instantie of organisatie die de dienst van Blue Water App onder private label aanbiedt aan zijn klanten

1.2 Provider : Partij, instantie of organisatie die de dienst van Blue Water App onder private label aanbiedt aan zijn klanten Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Blue Water App september 2013 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Gebruiker : de partij, natuurlijk persoon of rechtspersoon, die

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOBIELE TELEFONIE MOBICROSS NEDERLAND ZAKELIJKE KLANTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN MOBIELE TELEFONIE MOBICROSS NEDERLAND ZAKELIJKE KLANTEN VERSIE 12/2012 ALGEMENE VOORWAARDEN MOBIELE TELEFONIE MOBICROSS NEDERLAND ZAKELIJKE KLANTEN INHOUDSOPGAVE: 1. DEFINITIES... 1 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST... 4 4. BESCHIKBAARHEID

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

DEFINITIES In deze voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

DEFINITIES In deze voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 1.1 DEFINITIES In deze voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: Adressenbestand: een door Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Geenen Software Development

Algemene Voorwaarden Geenen Software Development Artikel 1. Definities a) Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met GSD een overeenkomst heeft gesloten. b) GSD: Geenen Software Development c) Product: Apparatuur, programmatuur en/of aanpassingen

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Totallion Webdesign & Webhosting versie 1.0, 01 januari 2009

Algemene Leveringsvoorwaarden Totallion Webdesign & Webhosting versie 1.0, 01 januari 2009 Algemene Leveringsvoorwaarden Totallion Webdesign & Webhosting versie 1.0, 01 januari 2009 Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen / Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3: Aanbiedingen en het tot stand

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Algemeen/ Definities

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Algemeen/ Definities Artikel 1: Algemeen/ Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Telesur Onbeperkt Bellen. Geldig vanaf 1 november 2007. Artikel 1: Toepasselijkheid en wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Telesur Onbeperkt Bellen. Geldig vanaf 1 november 2007. Artikel 1: Toepasselijkheid en wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Telesur Onbeperkt Bellen Geldig vanaf 1 november 2007 Artikel 1: Toepasselijkheid en wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden 1.1 Op de levering van alle Diensten, alsmede op alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie