EV/mdb/9YE9ZD. Den Haag, 15 juli Geachte heer Nikken,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EV/mdb/9YE9ZD. Den Haag, 15 juli 2015. Geachte heer Nikken,"

Transcriptie

1 Ernst & Young Accountants LLP Tel: Wassenaarseweg 80 Fax: CZ Den Haag, Netherlands ey.com Postbus LP Den Haag, Netherlands VERTROUWELIJK Leo Mont Fo fl ds T.a.v. de heer G.]. Nikken FondsBeheer Nederland B.V. Zijde EJ BOSKO0P Den Haag, 15 juli 2015 EV/mdb/9YE9ZD Geachte heer Nikken, Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2014, voorzien van onze controleverklaring d.d. 15ju WI] bevestigen u akkoord te gaan met het opnemen van deze controleverklaring in exemplaren van de jaarstukken 2014, die overeenkomen met het bijgevoegde gewaarmerkte exemplaar. Wij hebben één exemplaar van de controleverkiaring voorzien van een originele handtekening. Dit exemplaar is ten behoeve van uw elgen archief. Het andere exemplaar van de controleverkiaring is voorzien van de naam van onze accountantspraktijk en de naam van de accountant, echtet zonder persoonlijke handtekening. WI] verzoeken u bij openbaarmaking van de controleverkiaring gebruik te maken van het exemplaar van de controleverklaring dat niet is voorzien van een persoonlijke handtekening. WIJ bevestigen u ermee akkoord te gaan dat een afschrift van onze controleverklaring zonder persoonlijke handtekening zoals opgenomen in de Overige gegevens van de bijgaande - door ons gewaarmerkte - jaarstukken wordt openbaar gemaakt, mits de opgemaakte jaarrekening ongewijzigd wordt vastqesteld door de algemene vergadering. Dpenbaarmaking van de controleverkiaring is slechts toegestaan tezamen met deze jaarrekening. Indien u deze jaarstukken en de controleverkiaring opneemt op Internet, dient u te waarborgen dat de jaarstukken goed zijn afgescheiden van andere informatie op de internetsite. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarstukken in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarstukken verlaat ( U verlaat de beveiligde, door de accountant gecontroleerde jaarrekening ). Een exemplaar van de ]aarrekening dient te worden ondertekend door beheerder en te worden aangeboden aan de participanten. Deze jaarcekening dient te worden vastgesteld in een algemene vergadering en de vaststelling dient te worden genotuleerd. Overigens wijzen WI] erop dat, indien tot de algemene vergadering omstandigheden blijken die aanpassing van de jaarrekening noodzakelijk maken, een dergelijke aanpassing nog voor de algemene vergadering moet worden gemaakt op grond van het bepaalde in artikel 2:362 lid 6 en artikel 2:392 lid 1 letter g BW. Uiteraard vervalt in die situatie onze bovengenoemde toestemming. Ernst & Young Accountants LCP is een limited liability partnership opgericht naar bet recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies House onder registratienummer 0C In relatie tot Ernst & Young Accuuntants LLP wnrdt de term partner gebruikt vnnr een (vertegenwoordiger van een) vennnnt van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LCP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1, London set 7EU, Verenigd Koninkri(k, heeft haar hoofdvestiging aan Boomples 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer Op onze werkzaamheden ziin algemene voorwaarden van toepassing, waarin ceo beperking van de aansprakelijkheid is opgennmen.

2 u als beheerder persoonlijk aansprakelijk gesteld wordt. algemene vergadering. deponeren bij wet stratbaar is gesteld. In bepaalde gevallen kan het niet deponeren zelts ertoe leiden dat WI] willen u erop wijzen dat deponering van de jaarstukken wettelijk verplicht is en dat het niet E Y Pagina 2 Hoogachtend, Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden: Zo spoedig mogelijk dient u zoals ook besproken dejaarstukken bij de AFM te hebben gedeponeerd. In Bijiagen: voor identiticatie gewaarmerkte jaarstukken het kader van vermijding van fraude met handtekeningen adviseren wi] u een ten behoeve van uw elgen informatieblad Openbaarmaking van controleverklarinçen archiet bestemd exemplaar te laten ondertekenen door de beheerder, maar geen getekend exemplaar te ondertekende controleverkiaring ten behoeve van archiet was getekend controleverkiaring behorende bi] openbaar te maken stukken deponeren. In het deponeringsstuk dient te worden aangegeven de datum van vaststelling door de

3 E F Ernst & Young Accountants LLP Tel: Wassenaarseweg 80 Fax: CZ Den Haag, Netherlands ey.com Postbus LP Den Haag, Netherlands Contro)everklarinq van de onafhankelijke accountant Aan: de beheerder van LeoMontEonds Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van LeoMontFonds te Boskoop gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014, de winst-en verliesrekening over de periode 1 september 2013 tot en met 31 december 2014 en het kasstroomoverzicht over de periode 1 september 2013 tot en met 31 december 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondsiagen voor financiële versiaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheden van de beheerder De beheerder van LeoMontFonds is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het versiag van de beheerder, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en met de Wet op het tinancleel toezicht. De beheerder is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of touten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. WI] hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in het overzicht. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat het overzicht een afwijking van materieel belang bevat als gevoig van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen van het overzicht door het fonds, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van het fonds. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de beheerder van het fonds gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van het overzicht. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van LeoMontFonds per 31 december 2014 en van het resultaat over de periode 1 september 2013 tot en met 31 december 2014 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en met Wet op het financleel toezicht. Ernst & Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar bet recht van Engeland en Wales en geregistreerd bil companies House onder registratienummer 0C In relatie tnt Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt vnnr een (vertegenwoordiger van eec) vennnnt van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP Is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1, London 5E1 7EU, Verenigd Knninkri(k, heeft haar hoof dvestiging aan Boomples 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bil de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer Op onze werkzaamheden zun algemene voorwoarden van toepassing, waurin een beperking van de aansprakelilkheid is npgennmen.

4 Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken R.J. naar aanleiding van het onderzoek of het verslag van de beheerder, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en Ern qestelde elsen VerMaring betreffende overiqe bij of krachtens de wet E V Pagina 2 met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het verslag van de beheerder, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met dejaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Den Haag, 15 juli 2015

5 EY Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant Aan: de beheerder van LeoMontEonds Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van LeoMontEonds te Boskoop gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014, de winst-en verliesrekening over de periode 1 september 2013 tot en met 31 december 2014 en het kasstroomoverzicht over de periode 1 september 2013 tot en met 31 december 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondsiagen voor financiële versiaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheden van de beheerder De beheerder van LeoMontFonds is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, aismede voor het opstellen van het versiag van de beheerder, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en met de Wet op het financleel toezicht. De beheerder is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevoig van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in het overzicht. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat het overzicht een atwijking van materieel belang bevat als gevoig van traude of touten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen van het overzicht door het fonds, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van het fonds. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondsiagen voor financiële versiaggeving en van de redelijkheid van de door de beheerder van het fonds gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van het overzicht. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Qordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van LeoMontEonds per 31 december 2014 en van het resultaat over de periode 1 september 2013 tot en met 31 december 2014 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en met Wet op het financieel toezicht.

6 Pagina 2 Verkarinq betreffende overiqe bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het versiag van de beheerder, voor zover WI] dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het verslag van de beheerder, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Den Haag, 15 juli 2015 Ernst & Young Accountants LLP w.g. R.J. Bleijs RA

7 EY. Openbaarmaklng van Controleverkiarlngen 1 Condlties Da machtiging om da controlavarkiaring openbaar te maken wordt gagaven ondar da volgande conditias. Indian na hat varlanen van daze machtiging faitan en omstandighadan bekand wordan die van assantiela batekanis zijn voor hat beald dat da jaarrakaning oproapt, is nader ovarlag mat da accountant noodzakelijk. Da machtiging heaft batrakking op hat opnamen van da controlavarkiaring in hat tan bahoava van da algamana vargadaring uit ta brangan varsiag, waarin ook da opgamaakta jaarrekaning wordt opganoman. Da machtiging haaft ook batrakking op hat opnaman van da controlavarkiaring in hat bij hat handaisragistar ta daponaran varsiag, mits da bahandaling van da jaarrakaning op da algamana vargadaring niat tot aanpassing laidt. Da voor daponaring bij hat handaisragistar bastamda jaarrakaning waarin op grond van artikal 2:397 6W varaanvoudigingan zijn aangabracht, diant ta zijn ontlaand aan da door da algamana vargadaring vastgastalda jaarrakaning. Ean concept van daze voor daponaring bij hat handaisragistar bastamda jaarrakaning diant aan ons tar inzaga ta wordan gagavan. Da controlavarkiaring kan 00k wordan toagavoagd indian da jaarrakaning op alaktronischa wijza, bijvoorbaald op Intarnat, wordt opanbaar gamaakt. Daze jaarrakaning diant da volladiga jaarrakaning ta zijn an daza diant goad ta zijn afgaschaidan van andara galijktijdig alaktronisch opanbaar gamaakta informatia. Indian da raads opanbaar gamaakta jaarrakaning wordt opganoman in aan andar stuk dat zal wordan opanbaar gamaakt, is voor hat opnaman van da controlavarkiaring daarbij opniauw toastamming van da accountant nodig. 2 Toalichting op da conditias 2.1 Raad van commissarissen an raad van bastuur Da accountant zandt zijn controlavarkiaring doorgaans aan da raad van commissarissan an da raad van bastuur. Dit is in ovaraanstamming mat Boak 2 van hat Burgarlijk Watboak (SW) dat in artikal 393 ondar mear zagt: Da accountant gaaft da uitslag van zijn ondarzoak waar in aen varkiaring. Da accountant brangt omtrant zijn ondarzoak varsiag uit aan da raad van commissarissan en aan hat bastuur. 2.2 Algamena vargadaring Opanbaarmaking van da controlavarkiaring is slachts toagastaan na uitdrukkalijka toastamming van da accountant. In dit kadar wordt ondar opanbaarmaking varstaan hat baschikbaar stallan voor hat publiak, dan wal aan aan zodaniga kring van parsonan dat daze mat hat publiak galilk is ta stallan. Varspraiding ondar aandaalhoudars c.q. laden valt 00k ondar dit bagrip opanbaar makan, zodat voor hat opnaman van da controlavarkiaring in hat varsiag dat aan da algamana vargadaring wordt uitgabracht machtiging van da accountant nodig is. 2.3 Controlaverklaring plus varantwoording Da machtiging heaft batrakking op publicatia in hat varslag waarin tavans is opganoman da jaarrakaning waarop da controlavarkiaring batrakking heeft. Daza conditia stoalt op da baroapsragals die zaggan dat hat da accountant varbodan is toastamming ta gavan tot opanbaarmaking van zijn varkiaring andars dan tazaman mat da varantwoording waarop dia varklaring batrakking haaft. Da accountant cal 00k altijd da ovariga inhoud van hat varslag willen zian, omdat hat ham niet toagastaan is toastamming tot opanbaarmaking van zijn varkiaring te verlanen indian door da inhoud van da gazamanlijk opanbaar gamaakta stukkan ean onjuista indruk omtrent da batakanis van da jaarrakaning wordt gawakt. 2.4 Gebeurtanissen tussen datum controlevarklaring en algemene vargadering Aandacht diant geschonkan ta wordan aan hat fait dat zich tussan da datum van de controlavarkiaring an da datum van da algamana vargadering waarin omtrent de vaststalling van da jaarrekaning wordt baslist, faitan of omstandighadan kunnan voordoan die van essantidle betekanis zijn voor hat beald dat de jaarrakening oproept. De accountant diant namalijk op grond van COS 560 controlawerkzaamhedan te varrichten die er op garicht zijn toeraikande controle-informatie ta verkrijgen dat alle gabaurtenissen voor de datum van de controlaverklaring die aanpassing van of varmalding in da jaarrekening varaisan, zijn gasignalaerd. Indian de accountant gabeurtanissan tar kannis komen, die van materiele batakenis kunnan zijn voor dajaarrekaning, diant de accountant te overwagen of die gabaurtanissen juist zijn verwerkt en toereikand zijn vermald in da toalichting bij da jaarrakaning. Als de accountant tussen da datum van de controlaverklaring en de datum dat de jaarrakaning openbaar wordt gamaakt, kennis neamt van aen feit dat de jaarrakening materieal zou kunnan beinvloadan, dient de accountant ta baoordelen of de jaarrekaning moat wordan gawijzigd, da kwastie ta basprakan mat de laiding ante handelen zoals op grond van de omstandighadan noodzakelijk is. 2.5 Handelsragistar Da jaarrekening wordt (bij ondar tital 9 6W2 vallenda rachtspersonen saman met hat jaarvarslag an da overige gagevans) ovargalegd aan da algemana vargadering. De algemana vargadaring baslist over da vaststalling van de jaarrakaning. Pas na de vaststalling van de jaarrakaning door da algemane vergadaring is sprake van ean vannootschappalijka jaarrekening. Daze jaarrakaning zal in de regal in ongewijzigde vorm wordan vastgestald. Aan de vennootschappelijke jaarrakaning moat als onderdeal van da ovarige gagavens de controleverklaring wordan toagavoegd. Dc tekst hiervan is normaal gasproken idantiak aan de aerdar afgalegde controlaverkiaring. Hat is de vannootschappelijke jaarrekening die semen met hat jaarversleg an de overiga gegavans bij hat handalsragistar wordt opanbaar gamaakt. Onder de ovariga gegavens bahoort dan ta zijn opganomen da controlavarkiaring die behoort bij de vollediga jaerrakaning. Indian da bahandaling van da jaarrakaning op de elgamane vergadering niet tot aenpassing leidt, ken de controlavarkiaring worden toegevoagd ean de door de algemene vargedering vastgestalda jaarrakaning an bij tijdige daponaring van hat versleg ten kantora van hat handaisregistar als ondardeal van dit varslag worden openbaar gamaekt. 2.6 Dpenbaarmaking op andara wijze Da jeerrakaning ken 00k wordan openbeer gameekt op andera wijze den door deponaring bij hat hendelsregistar. Da controlevarkiaring ken 00k dan wordan toagavoagd, mits hat gaat om openbaarmaking van da volladige jaarrakaning. Indian aan deal van ean jaarrekening dan wal een verkorte jaarrakening openbaar wordt gemaakt, is hat niet toegestaan dat daarbij enigerlei door de accountant gegevan madadeling wordt opanbaar gemaakt, tenzij: a hij tot hat oordeel is gakomen dat in da gegeven omstandighaden hat b desbetraffanda stuk toereikend is, of op grond van wattalijka voorschriftan met openbearmaking van hat desbatraffanda stuk kan wordan volstean. Indian niat da volladige jeerrakaning wordt opanbear gemaakt, is nader ovarleg mat de accountant noodzakelijk. Bij hat opnamen van de jaarrakening en de controlavarkiaring op Internet diant gawaerborgd te wordan dat da jaarrakening goad is efgeschaiden van endara informetia op de Intarnetsite. Da schaiding ken bijvoorbaald pleatsvinden door de jeerrakaning in niat-bawarkbera vorm els aen afzondarlijk bastand op te naman of door can waarschuwing op te nemen indien de lezar da jearrekening verlaat. 2.7 Qpnemen in can andar stuk Indien da reads openbeer gemaakta jaarrakening wordt opganomen in ean ander stuk dat zal wordan openbaer gamaekt, is sprake van ean nieuwa opanbearmeking en is opnieuw toestamming van da accountant nodig. Ean voorbeald van daze situstie is de publicatie van can amissiaprospectus met daarin opganomen de jaarrekening, nadat dezelfde jasrrakaning tezamen met da andera jaarstukken is gedaponeerd bij hat handalsragistar. Voor alke nieuwa opanbeermaking is dus opniauw toastamming van da accountant nodig. 2.8 Gabaurtenissen na de algemena vargadaring Indian ne de vaststalling van da jaarrakening faiten en omstandighaden bakand zijn gawordan weardoor de jaerrekening niat langar hat wattalijk varaiste inzicht gaaft, moat niettemin da bij da vastgestalda jaarrakaning afgegaven controlevarklaring wordan gahandhaafd, evenals da bij hat handelsregistar neargelagde controlaverkiaring. In dat gavel diant be rachtsparsoon over daze feitan an omstandighadan can mededeling bij het hendelsragistar te daponaran, voorzian van can controleverklaring. Qok in daze situetie is nader ovarleg met be accountant noodzakelijk.

Fondsnaam Valuta Positie Marktwaarde Percentage Nestle CHF 80000 3.552.047,36 7,67% P.S. Lindt Und Spruengli CHF 900 2.067.587,57 4,47% Schindler Holding LTD CHF 23000 2.068.903,14 4,47% DSM EUR 56919

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 12 april 2011-3

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Algemene gegevens 3 Directieverslag 4 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 7 Toelichting op de balans 9 Toelichting op de

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

iiviiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

iiviiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiin Ernst S Young Accountants LLP Meander 861 6825 MH Arnhem Postbus 30116 6803 AC Arnhem Tel: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +3K0) 88-407 6005 ey.com IN14.05026 iiviiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiin De gemeenteraad van de

Nadere informatie

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Nieuwe controleverklaring voor oob s Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Versie oktober 2014 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 Deloitte. INAIJI!1!1,11,1c,1,1!E1 GPD 05.11.2014 0059 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.n1

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I Vastned Management B.V. Rotterdam Rapport inzake jaarhericht 2013 29 april 2014 flt rapport s gepubliceerd op. en kan worden gedowniond van, de website van de Vennootschap wwwvastned.com Eerr afschrift

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

3.1 Bestemming van het resultaat 20 3.2 Gebeurtenissen na balansdatum 20 3.3 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 21 3.4 Controleverklaring 22

3.1 Bestemming van het resultaat 20 3.2 Gebeurtenissen na balansdatum 20 3.3 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 21 3.4 Controleverklaring 22 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN Pagina 1.1 Bestuurlijke samenstelling en stichtingsgegevens per 31 decmber 2014 3 1.2 Missie en statutaire doelstelling 4 1.3 Ontwikkelingen in 2014 4 1.4 Financiële ontwikkelingen

Nadere informatie

Deel I Verslag van bevindingen 2012 Rapportage aan het Bestuur van Servicepunt71

Deel I Verslag van bevindingen 2012 Rapportage aan het Bestuur van Servicepunt71 Deel I Verslag van bevindingen 2012 Rapportage aan het Bestuur van Servicepunt71 Deel II Servicepunt71 Assurance-rapport 2012 Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636

Nadere informatie

indexgarantkl ikfonds

indexgarantkl ikfonds indexgarantkl ikfonds (in liquidatie) Financieel verslag 29-211 Voor identificatiedo&einden. Behorend bij controleverkiaring d.d.: 5 7-21/ Telefoon 23-7114416 Websfte: www.indexgarantmanagement.ni 214

Nadere informatie

TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014

TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014 TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014 2 TKPI Savings Fund Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie 3 2 Profiel 5 3 Kerncijfers 8 4 Verslag van de beheerder 11 4.1 Verslag 2014 12 4.2 Gebruik financiële

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

Accountantsrapport bij Voortgangsrapportage 2 ERTMS

Accountantsrapport bij Voortgangsrapportage 2 ERTMS Auditdienst Rijk Ministerie van Financiën Accountantsrapport bij Voortgangsrapportage 2 ERTMS Datum 17 april 2015 Rapportnr. ADR/2015/598 Accountantsrapport bij Voortgangsrapportage 2 ERTMS Colofon Titel

Nadere informatie

Accountantsonderzoek 2009

Accountantsonderzoek 2009 Protocol Accountantsonderzoek 2009 Richtlijnen voor accountantsonderzoek bij concessiehouders oktober 2009 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Doel van het accountantsonderzoek 7 3. Procedure onderzoek 9 4. Inhoud

Nadere informatie

Servicepunt71 Managementletter 2013

Servicepunt71 Managementletter 2013 Servicepunt71 Managementletter Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel: +31 88 (0) 407 88 10 40700 1000 Fax: +31 88 (0) 407 88 41 40787 4187

Nadere informatie

Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam

Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam Inhoudsongave Verslag van de Directie 2 Jaarrekening 2014 3 Balans per 31 december2014 4 Winst-en-verilesrekening over 2014 5 Toellchting

Nadere informatie

Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012

Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012 Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012 Rapportage aan directie en algemeen bestuur!1 IERNST& YOUNG Qualityln Everything We Do Ernst & Young Accountants LLP Stationsplein 8C 6221 BT Maastricht

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013

Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013 Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013 Directie F.W.H. van Beuningen (Nellestein Management BV) M. Hartog (Cassaforte BV) A.C. Kruize-Schuitemaker (Happy Acres BV) Raad van Commissarissen C.J. van

Nadere informatie

Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2012

Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Bericht van de Raad van Commissarissen 3 3. Verslag van de directie 4 4. Jaarrekening 8 4.1 Balans 9 4.2 Winst-en-verliesrekening 10 4.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie