Symposium Duurzaam Excelleren in het mkb 26 januari 2012 Den Haag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Symposium Duurzaam Excelleren in het mkb 26 januari 2012 Den Haag"

Transcriptie

1 Symposium Duurzaam Excelleren in het mkb 26 januari 2012 Den Haag Excelleren.nu, is het project van MKB Nederland en de ministeries van OC&W en SZW waarbij wordt geïnvesteerd in de leercultuur in het mkb. Bijna 700 ondernemingen in 14 branches en 6 regio s ontvangen tussen september 2010 en maart 2012 een (gratis) HRD advies op maat van de onderneming. De lessen en ervaringen van het project worden gebruikt om de leercultuur in hét mkb verder te versterken. Door mkb ondernemingen te helpen de interne leercultuur te versterken beoogt dit project de innovatiekracht, productiviteit én de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verhogen. Beleidsontwikkeling en -advisering Een belangrijk subdoel van het project Excelleren.nu is dat branches beleid ontwikkelen op het gebied van leercultuur en duurzame inzetbaarheid in de MKB- ondernemingen. Hiertoe is een beleidsadviesgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de branches in het leven geroepen. Deze groep kwam regelmatig bijeen om de opgedane kennis en ervaring te delen en te verkennen wat dat in beleidsmatige zin betekent. In een aantal reguliere overleggen en een speciale bijeenkomst de praktijk van Excelleren.nu zijn de concept-beleidsaanbevelingen ontwikkeld. De ervaringen en leerpunten uit het project zijn hierbij ten volle benut. Op het goed bezochte symposium Duurzaam Excelleren in het MKB zijn deze concept- beleidsaanbevelingen gepresenteerd en door de deelnemers op haalbaarheid en bruikbaarheid getoetst. Het symposium heeft hiermee belangrijke input gegenereerd voor het

2 definitieve eindrapport dat op 18 april aan de minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid wordt aangeboden. Het betreft aanbevelingen voor de brancheorganisaties zelf maar ook voor de overheid, werknemersorganisaties en MKB-Nederland. Verspreiden goede voorbeelden Een tweede belangrijk subdoel van het project is het delen van kennis en verspreiden van goede voorbeelden, instrumenten van leren op de werkplek. Een flink aantal brancheorganisaties geeft aan dat versterken leercultuur verankerd zal worden in de dienstverlening die zij aan hun leden aanbieden. Ook MKB-Nederland kan het nodige in stimulerende en faciliterende zin doen om een grotere groep MKB- ondernemers te bereiken. De adviezen om dit sneeuwbaleffect te realiseren zijn tijdens het symposium verder aangescherpt en worden opgenomen in het eindrapport. Resultaten monitoring De voorlopige uitkomsten van de Excelleren.nu monitoring van de leeractiviteiten bij 640 bedrijven zijn bekend. Tijdens het symposium Duurzaam Excelleren in het mkb zijn de meest belangrijke en in het oog springende resultaten gepresenteerd. CINOP heeft in nauwe samenwerking met de projectleiding van MKB Nederland en de branches de HRD adviezen die in het kader van Excelleren.nu zijn uitgebracht gemonitord en geanalyseerd. Belang van leren en opleiden Vrijwel alle deelnemende ondernemers erkennen het belang van leren en opleiden. Men heeft ook de ambitie om hier meer mee te doen. In het gros van de deelnemende mkb-bedrijven is er sprake van een beginnende leercultuur. Het leren is vooral gericht op het bijhouden van kennis/competenties die nodig zijn voor de uitvoering van het huidige werk. Een bewuste koppeling tussen leren en de concrete bedrijfsdoelstellingen wordt door de meeste bedrijven niet gemaakt. Opvallend is dat tijd en geld voor leren in de bedrijven geen beperking vormt, maar ondernemers zijn vooral op zoek naar praktisch toepasbare adviezen en begeleiding.

3 HRD interventies Ongeacht het type leercultuur van de bedrijven is er in alle adviestrajecten aandacht geweest voor een drietal elementen: 1. Het ontwikkelen, aanscherpen en herijken van HR-beleid en -instrumenten, zoals bedrijfsopleidingsplannen en competentieprofielen. 2. Informeel leren op het werk, zoals het bedenken van uitdagende taakstellingen, het stimuleren en structureren van onderlinge kennis- en ervaringsuitwisseling, het verbeteren van onderlinge samenwerking en het betrekken van medewerkers bij het behalen van de bedrijfsdoelstellingen en hen bewust maken van de bijdrage die zij daaraan leveren. 3. Coaching en ondersteuning van ondernemers bij het faciliteren, waarderen en stimuleren van leren in het bedrijf. Resultaten Excelleren.nu Deze elementen zijn alle drie in samenhang van belang geweest voor het versterken van de leercultuur in de deelnemende bedrijven. De advisering heeft volgens de ondernemers geleid tot een verbetering van de kwaliteit van producten en diensten, een betere samenwerking met collega s, personeel dat duurzamer inzetbaar is, een grotere bereidheid om mee te gaan met veranderingen in het werk en een grotere arbeidsproductiviteit. De tevredenheid van de ondernemers over de uitgebrachte adviezen is groot. Bijna alle ondernemers raden eenzelfde aanpak aan aan collega-ondernemers. Daarbij geven de mkb-ondernemers aan dat ze prijs stellen op éénop-één-advies dat is toegesneden op de behoefte en situatie van de eigen organisatie. Men is zich meer gaan realiseren dat het versterken van de leercultuur onlosmakelijk verbonden is met het ondernemerschap. De kracht van Excelleren.nu zit vooral in het ondersteunen van de ondernemer bij het gebruik van ontwikkelkansen die de onderneming biedt en het ontwikkelen van een meer gestructureerde aanpak van leren. Uit de monitoring blijkt dat dit ook daadwerkelijk is gelukt. De eerder genoemde drie elementen kunnen dan ook worden gezien als sleutels tot het succesvol versterken van leercultuur.

4 Debat en tafeldiscussies Rob Slagmolen, Zjev van Dun, Gertrud van Erp, Isabel Coenen, Jeroen Onstenk en Toon Janssen gingen over de monitorresultaten met elkaar in gesprek, om vervolgens het woord aan de deelnemers zelf te geven. Tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt door vergrijzing, ontgroening en technologische ontwikkelingen, moeten opgevangen worden door mobiliteit, flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid van werknemers. Een sterke leercultuur is hiervoor een belangrijke voorwaarde. De leercultuur in het MKB is echter nog niet volledig toegerust om adequaat op deze veranderende macro-economische omstandigheden in te spelen. In verdere versterking van de leercultuur van het mkb wordt een rol gezien voor de overheid en sociale partners en hun O&O-fondsen, voor individuele werkgevers en werknemers en brancheorganisaties. Tijdens een vijftal tafeldiscussies zijn de volgende thema s besproken: Sneeuwbaleffect: Hoe verspreiden we de versterking van leercultuur naar de rest van het mkb? Kennis en informatie: Hoe delen we de kennis en leerzame ervaringen die Excelleren.nu heeft voortgebracht? Context van leercultuur: Hoe verhouden ontwikkelingen als langer doorwerken en de veranderende arbeidsmark zich tot het versterken van leercultuur in het mkb? Middelen: Welke (financiële) middelen zijn nodig om het versterking van de leercultuur voort te zetten? Informeel leren: In mkb-bedrijven wordt veelal informeel geleerd. Hoe kan het informele leren op het werk verder worden gestimuleerd? Aan de tafels is men op zoek gegaan naar ideeën en uitwerkingen voor verdere versterking van de leercultuur in het mkb, wat daarvoor nodig is en wie daarvoor verantwoordelijkheid draagt. In deze samenvatting komen de belangrijkste aandachtspunten en acties puntsgewijs aan bod.

5 Vernieuwing in dienstverlening brancheorganisaties en O&O fondsen 1 op 1 advies Zowel uit de tafeldiscussies als uit de monitoring komt naar voren dat de 1 op 1 advisering van ondernemers en de vraag gestuurde aanpak zijn vruchten heeft afgeworpen. Diverse branches willen dit type dienstverlening voortzetten. Voor O & O fondsen (in de branches waarvoor daadwerkelijk afdrachten plaatsvinden) zou voor een verdere uitrol van dit type ondersteuning gebruik kunnen worden gemaakt van beschikbare financiële middelen mits er op bestuurlijk niveau kan worden besloten tot herschikking van de bestaande middelen. Tevens wordt in dit kader de mogelijkheid genoemd om docentenstages bij mkb-bedrijven te organiseren, waarbij de docent als leeradviseur richting de ondernemer kan optreden. Ook HR-adviseurs van kenniscentra zouden deze rol kunnen vervullen. Focus op stimuleren van informeel leren Het stimuleren van informeel leren naast formeel leren zou gezien de uitkomsten van de monitoring goed aansluiten bij de behoeften van de MKB-bedrijven. Naast de directe coaching van de ondernemer op het terrein van informeel leren is het gewenst ook de direct leidinggevenden verder te faciliteren. Daarnaast is het gewenst om ook de persoon op de werkvloer die daadwerkelijk het informeel leren ondersteund (iemand die als leerambassadeur optreedt) te betrekken in de aanpak. Dit zou bv. een praktijkopleider kunnen zijn. Informeel leren binnen de bedrijven zou op deze manier snel meerwaarde kunnen bieden en kansen geven voor benutten en vergroten van de kwaliteiten van medewerkers in het licht van de bedrijfsdoelstellingen. Het voorbeeld wordt genoemd van een bedrijf waarin de leiding de medewerkers uit de werkplaats zelfstandig met een vernieuwde

6 indeling van de werkplaats kwamen. Juist zij hebben immers de inzichten en ervaring om een handige indeling te maken voor hulpmiddelen, gereedschap en machines die zij zelf gebruiken. Informeel leren sluit dan ook goed aan bij de inzet op sociale innovatie. Er worden nog relatief veel traditionele vormen van leren aangeboden. Het is dus aan te bevelen om het aanbod van leeractiviteiten opnieuw onder de loep te nemen. Werkgevers kunnen met aansprekende voorbeelden van collega-ondernemers over informeel leren (bv. uitdagende taakstellingen, jobrotation, leren van en met collega s) worden aangezet om er zelf mee aan de slag te gaan. Het voorzetten van 1 op 1 advisering en het stimuleren van informeel leren heeft impact op de wijze waarop middelen in opleiding- en ontwikkelingsfondsen besteed moeten worden. Herschikking van middelen kan noodzakelijk zijn, door bv. adviesondersteuning en informele vormen van leren (meer) te gaan faciliteren en minder te investeren in formele vormen van leren zoals opleidingen, cursussen en trainingen. Enkele branches geven aan dat al eerder de investeringen in formeel leren zijn afgebouwd waarbij het stimuleren van leren door advisering is geïntensiveerd. Gericht aanbieden van instrumenten Gedurende de looptijd van Excelleren.nu zijn er in diverse branche diverse instrumenten (inzetbaarheidsscans, competentiemeters, etc.) ingezet om een beeld te krijgen van de leercultuur bij de bedrijven. Deze instrumenten zetten tegelijkertijd de bewustwording bij werkgevers en werknemers in gang dat leren nuttig is. Het is interessant om de ontwikkelde instrumenten, voor zover ze dat al niet zijn, digitaal te maken en online aan te bieden om daarmee het bereik te vergroten.

7 Communicatie over versterking leercultuur door betrokken partijen Netwerkbijeenkomsten Branches kunnen ondernemers in netwerken bij elkaar brengen om kennis en ervaringen uit te wisselen of hiervoor bestaande netwerken benutten. Ook zouden ondernemers elkaar onderling kunnen coachen op het versterken van leercultuur en alle daaraan gerelateerde deelthema s en condities. Dit zou met een zeer beperkte investering van tijd en geld kunnen worden gerealiseerd. In bestaande kringen en netwerken met zzpers worden goede resultaten behaald. Er kan gemakkelijk worden aangesloten op kwaliteiten en talenten van de betrokkenen. Kennis en ervaring kan gemakkelijk worden uitgewisseld en het blijkt zelfs goed mogelijk om geheel nieuwe aanpakken te bedenken en te realiseren. Binnen verenigingen van ondernemers kunnen eigen inzichten en levende praktijken m.b.t. leercultuur met passie worden overgebracht. Ondernemers die zelf het goede voorbeeld zetten en HRD-adviseurs, kunnen in de netwerkbijeenkomsten een rol krijgen. Er zou rekening gehouden moeten worden met de verschillende bedrijven, grote en kleine ondernemingen, want kleine bedrijven hebben vaak weinig tijd en capaciteit.

8 Gebruik van internet en social media Het internet en social media kunnen gebruikt worden in het enthousiast maken van bedrijven die niet hebben meegedaan. Een aantal concrete voorbeelden zijn het maken van promotiefilmpjes, het plaatsen van de excelleerscan op diverse (branche)websites, discussies over leercultuur en duurzame inzetbaarheid op LinkedIn en Twitter, mailing met praktische informatie over het rendement van het leren en ontwikkelen in de bedrijven. Deze media kunnen door MKB-Nederland, brancheorganisaties, vakbonden en overheid worden ingezet en gericht worden op werkgevers en werknemers (onderscheid maken tussen jongeren en ouderen). Daarnaast kunnen bestaande leerconcepten worden vernieuwd zodat ze via social media te gebruiken zijn. Jongeren zullen daardoor meer worden geprikkeld het leren op te pakken. In communicatie-uitingen zou daarnaast aandacht moeten zijn voor woordgebruik. Mkb-ondernemers zijn over het algemeen niet direct te interesseren voor of triggeren op de woorden leren en leercultuur. Wanneer er wordt gesproken over sociale innovatie of groei en verbetering lijkt dit meer aan te slaan. Blik op de toekomst De inzet van middelen voor het versterken van leercultuur dient, meer dan nu het geval is, gekoppeld te worden aan het leren van competenties die nodig zijn voor de toekomst. Uit de monitorresultaten blijkt immers dat het leren nu vooral is gericht op het bijhouden van de kennis en kunde die noodzakelijk is voor het doen van het huidige werk. Belangrijk voor duurzame inzetbaarheid van werknemers is dus vooral dat het leren ook op het aanstaande werk en verbetering van werkprocessen is gericht. De benadering van de werknemer door werkgevers, vakbonden, overheid, branche organisaties zal moeten veranderen. Uitganspunt is dat de werknemer zelf verantwoordelijk is voor de eigen loopbaan. De werknemer zal moeten beseffen dat blijvend opleiden de beste kans op economische zelfstandigheid biedt. Wat daarbij helpt is dat werkgevers helder maken wat de bijdrage de werknemer is aan het

9 uiteindelijke bedrijfsproces.

Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf

Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf Verslag van de periode 25 september 2012 tot en met 31 oktober 2013 Subsidienummer 5100-3024 contactpersoon Alan Hameetman

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

VOORPAGINA OPMAAK DOOR EINTE TUSSENRAPPORTAGE. Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB - Actieplan Gezond Bedrijf

VOORPAGINA OPMAAK DOOR EINTE TUSSENRAPPORTAGE. Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB - Actieplan Gezond Bedrijf In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgevoerd door Syntens Innovatiecentrum VOORPAGINA OPMAAK DOOR EINTE TUSSENRAPPORTAGE Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB -

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 239 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Collectieve inkoop van een integrale keten van preventie, verzuim en re-integratie

Collectieve inkoop van een integrale keten van preventie, verzuim en re-integratie Collectieve inkoop van een integrale keten van preventie, verzuim en re-integratie augustus 2013 Tessa van Puijenbroek Krista Visscher Inhoud 0 SAMENVATTING... 4 0.1 Inleiding... 4 0.2 Het onderzoek...

Nadere informatie

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011 Doorpakken met Leren & Werken Plan van aanpak 2008-2011 Leren & Werken. . Voorwoord We zijn allebei in de zomer van 1961 geboren. Voor de rest zijn de verschillen tussen ons groot. In Nederland ging elk

Nadere informatie

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID Stappenplan 2011-2012 ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-fonds Waterschappen Emma van Vliet Secretaris/projectmanager A&O-fonds Waterschappen November 2010 Uitgangspunten van het Activerend Personeelsbeleid

Nadere informatie

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Amersfoort, 27 februari 2013 VOORWOORD

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Brancheorganisaties en koepels. Trends en ontwikkelingen

Brancheorganisaties en koepels. Trends en ontwikkelingen Brancheorganisaties en koepels Trends en ontwikkelingen Introductie In Nederland zijn van oorsprong vele tientallen koepels en verenigingen actief. Zij zetten zich in voor de belangen van organisaties

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Leeswijzer....

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

1 + 1 = 3. UITVOERINGSPROGRAMMA 2013-2015 5* Noordoost Brabant Werkt!

1 + 1 = 3. UITVOERINGSPROGRAMMA 2013-2015 5* Noordoost Brabant Werkt! UITVOERINGSPROGRAMMA 2013-2015 5* Noordoost Brabant Werkt! 1 + 1 = 3 Samen met ondernemers, onderwijs en overheden naar een goed functionerende arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant Karin van Meer Véronique

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 7 1.1. Achtergrond 7 1.2. Leeswijzer

Nadere informatie

Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere. werkgevers. Conclusie

Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere. werkgevers. Conclusie Opdrachtgever RWI Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere werkgevers Opdrachtnemer SEOR / E. Dijkgraaf, J. Gravesteijn, E. Mendys... [et al.] Onderzoek Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere werkgevers: hoe en

Nadere informatie

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 HUMAN CAPITAL AGENDA ZORG EN WELZIJN LIMBURG 2013-2017 In opdracht van Zorg aan Zet ondersteund door Provincie Limburg Onderzocht en samengesteld

Nadere informatie

Lager opgeleiden in beweging

Lager opgeleiden in beweging Employability van lager opgeleiden, aanbevelingen en praktijkvoorbeelden Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO A.A. Smit, S. Andriessen, K. Stark Employability van

Nadere informatie

Oost-Nederland aan de slag. Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Gelderland en Overijssel

Oost-Nederland aan de slag. Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Gelderland en Overijssel Oost-Nederland aan de slag Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Gelderland en Overijssel Colleges van Gedeputeerde Staten van Gelderland en Overijssel datum kenmerk onderwerp 16 december 2009 138/BvM/DM/715.1

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN MORGEN

SAMEN WERKEN AAN MORGEN SAMEN WERKEN AAN MORGEN ACTIVITEITENPLAN 2014 A&O-FONDS PROVINCIES Woord vooraf Samen werken aan morgen is voor het Algemeen Bestuur de rode draad in het activiteitenplan voor het jaar 2014. Het plan is

Nadere informatie

De successen en valkuilen van Duurzame inzetbaarheid

De successen en valkuilen van Duurzame inzetbaarheid De successen en valkuilen van Duurzame inzetbaarheid Wat is duurzame inzetbaarheid? Wie spelen een rol en wat zijn de eventuele knelpunten? U leest het in deze whitepaper. Inhoudsopgave 1. Wat is Duurzame

Nadere informatie

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens Inhoud 1 Woord vooraf... 2 2 De kern van Oosterpoort... 3 2.1 Waarom bestaat Oosterpoort?...

Nadere informatie

Van Centrum naar Netwerk. Werkplan Expertisecentrum Mantelzorg 2014 en 2015 december 2013

Van Centrum naar Netwerk. Werkplan Expertisecentrum Mantelzorg 2014 en 2015 december 2013 Van Centrum naar Netwerk Werkplan Expertisecentrum Mantelzorg 2014 en 2015 december 2013 Colofon Auteur(s): Roos Scherpenzeel & Cecil Scholten Datum: december 2013 Overname van informatie uit deze publicatie

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Vitaal, competent, gemotiveerd en met plezier werken gedurende de gehele loopbaan Eindrapportage Werkgroep Inzetbaarheid

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

Werkplan 2012-2013. netwerkteam / Netwerk Platteland. Netwerk Platteland November 2011

Werkplan 2012-2013. netwerkteam / Netwerk Platteland. Netwerk Platteland November 2011 Werkplan 2012-2013 2013 netwerkteam / Netwerk Platteland Netwerk Platteland November 2011 INHOUD PAGINA Inleiding... 3 1 Achtergrond en aanpak tweejarig werkplan... 5 1.1 Doelenboom... 6 1.2 Strategische

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie