Woonstichting Hertog Hendrik van Lotharingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woonstichting Hertog Hendrik van Lotharingen"

Transcriptie

1 Woonstichting Hertog Hendrik van Lotharingen Jaarverslag 2005

2 Woonstichting Hhvl Jaarverslag 2005

3 Inhoudsopgave jaarverslag 2005 Voorwoord 5 Volkshuisvestingsverslag 1. Inleiding 9 2. Bouwen Gebiedontwikkeling Prestatievelden Organisatie 63 Bericht van de Raad van Commissarissen 67 Jaarrekening 6. Jaarrekening 75 Accountantsverklaring 123 Bijlagen 125 3

4 Woonstichting Hhvl Jaarverslag 2005

5 Voorwoord Voorwoord Van oudsher zijn de activiteiten van woningcorporaties beperkt tot die welke gerekend kunnen worden tot het gebied van de volkshuisvesting. Deels zijn het publieke taken, voortvloeiend uit de grondwettelijke verantwoordelijkheid van de overheid voor voldoende woonruimte; deels zijn het daarmee verbonden maatschappelijke activiteiten. De laatste jaren heeft een taakverbreding plaatsgevonden. Aan de verantwoordingsvelden in het BBSH is leefbaarheid toegevoegd en ook wordt de koppeling wonen en zorg expliciet genoemd. Van woningcorporaties wordt niet alleen verwacht dat ze substantieel bijdragen aan door gemeenten geformuleerde kwantitatieve en kwalitatieve woonbehoeften, maar ook dat ze initiatieven nemen om te komen tot integraal gebiedbeheer, waarbij in voorkomende gevallen de ontwikkeling en exploitatie van maatschappelijk vastgoed ter hand kan worden genomen. Daarnaast wordt verbreding van de dienstverlening op het terrein van welzijn, zorg, integratie en veiligheid wenselijk geacht. Woonstichting Hertog Hendrik van Lotharingen (Hhvl) beschouwt die verbreding van haar maatschappelijke taakstelling als een uitdaging en heeft hieraan in het verslagjaar nadrukkelijk uitvoering gegeven. In het samenwerkingsverband met SWS vormt ze in de regio Eindhoven een baken voor diverse klantgroepen, waarbij de aandacht zich toespitst op mensen die niet of moeilijk in hun eigen huisvesting kunnen voorzien. 5

6 Woonstichting Hhvl Jaarverslag 2005 Haar doelstellingen en ambities komen in het verslagjaar onder meer tot uiting in de ontwikkeling en concretisering van nieuwbouw- en herbouwprojecten op het gebied van seniorenhuisvesting, studentenhuisvesting en de huisvesting van bijzondere aandachtsgroepen, zoals mensen met een fysieke of verstandelijke beperking. Daarnaast werkte Hhvl in 2005 aan de verbetering van de kwaliteit van woonmilieus door het bouwen en revitaliseren van woningen, het herstructureren van wijken en buurten en het investeren in maatschappelijk vastgoed (gerelateerd aan het eigen bezit). De basisgedachte is om te zorgen voor differentiatie van het woningbestand enerzijds en verbetering van het woonklimaat anderzijds, teneinde keuzevrijheid en woongenot te vergroten. Daarin passen ook de initiatieven die in het verslagjaar zijn ontplooid om de kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren en de sociale samenhang van wijken en buurten te bevorderen. Aan het beleid van Hhvl is uitvoering gegeven door Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (kortweg WOONBEDRIJF). Deze gezamenlijke werkorganisatie van Woningstichting SWS en Woonstichting Hhvl is begin 2005 van start gegaan. De nieuw gevormde organisatie wil bijdragen aan de verdergaande, duurzame ontwikkeling van de stad Eindhoven en haar omgeving. De legitimiteit van WOONBEDRIJF ligt in het omgaan met de maatschappelijke opgaven van vandaag en morgen en het inspelen op de vragen van de omgeving. Investeringen zijn noodzakelijk in uitbreiding en kwaliteit van de sociale woningvoorraad, in woningen en woonmilieus met zorg- en welzijnsdiensten, in de kwaliteit van de woonomgeving, in fysiek en sociaal beheer. Hoofdproduct is en blijft het bieden van huisvesting in de breedste zin van het woord aan met name kwetsbare groepen in de samenleving; een product dat in economische zin vaak niet direct rendeert, maar in maatschappelijke zin des te meer. Eindhoven en omstreken staan anno 2006 aan de vooravond van de fusie van Hhvl en SWS. Gemeentebestuurders, huurdersvertegenwoordigers, maatschappelijke organisaties en andere belanghouders staan achter dit voornemen. 6

7 Voorwoord Inmiddels heeft ook VROM groen licht gegeven voor de fusie. De minister is ervan overtuigd dat WOONBEDRIJF een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de volkshuisvestelijke opgaven in de regio Eindhoven en verwacht voldoende lokale binding en betrokkenheid. Dat vertrouwen is mede gebaseerd op de bijzondere ontstaansgeschiedenis van WOONBEDRIJF. De eerste voorzichtige stappen richting deze fusie zijn reeds jaren geleden gezet. Toen al was duidelijk dat het werkterrein van wooncorporaties zou verbreden en de opgaven fors zouden toenemen. Lokale verankering en concentratie van de aandacht op specifieke delen van het werkgebied zijn voorwaarden om de gevraagde prestaties te kunnen leveren. Een negatief jaarresultaat van ruim 52 miljoen vraagt om een toelichting. Het jaarresultaat moet in samenhang met de doorgevoerde stelselwijzing worden gezien. Het overgrote deel van het jaarresultaat bestaat uit aanpassingen en verfijningen van de waarderingsgrondslagen voor het vastgoed. Uiteindelijk leiden de stelselwijziging en deze verfijningen tot een toename van het eigen vermogen ten opzichte van Een nadere uiteenzetting wordt gegeven in de toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Markt en overheden mogen aan de nieuwe organisatie hogere eisen stellen waar het gaat om de professionaliteit van medewerkers, de kwaliteit van de dienstverlening en het financieel en uitvoerend vermogen om te investeren in sociale woningbouw en gebiedsbeheer. Meer dan vierhonderd medewerkers hebben hun kwaliteiten en krachten gebundeld. Ze hebben in 2005 een goed functionerend WOONBEDRIJF op poten gezet en staan klaar om hun diensten onder één gezamenlijke vlag te continueren. We spreken onze dank uit voor hun inzet en enthousiasme. Het bestuur van Woonstichting Hhvl Ing. A.W.M. de Zwart Drs. M.T. Eggermont RA 7

8 Woonstichting Hhvl Jaarverslag 2005

9 Inleiding 1. Inleiding De centrale doelstelling van woningcorporaties is en blijft het huisvesten van mensen die daartoe niet goed zelfstandig in staat zijn. Deze doelstelling heeft ook voor Hhvl in 2005 ons handelen bepaald; al onze activiteiten leveren direct of indirect een bijdrage aan dit doel. Binnen de centrale doelstelling hebben we daarnaast als doel beter huisvesten. Om dit doel te bereiken hebben we als Hhvl gekozen voor klantgericht werken. Wij willen werken vanuit de behoeften en wensen van onze klanten (individueel en collectief). Dit stelt eisen aan de inrichting van onze organisatie en aan de manier waarop we samenwerken met andere organisaties in ons werkgebied. De noodzakelijkheid en mogelijkheid om meer klantgericht te werken vormt een belangrijke reden voor de beoogde fusie tussen Hhvl en SWS. De concentratie van woningbezit maakt het mogelijk ons werkgebied in te delen in negen districten. Ieder district is verantwoordelijk voor het actief beheer van een relatief klein gebied met veel woningbezit van Hhvl en SWS. Dit maakt het mogelijk het gebied en de bewoners goed te leren kennen en nauwe samenwerkingsrelaties op te bouwen met de klanten en organisaties in dit gebied. De samenwerking tussen Hhvl en SWS heeft per 1 januari 2005 geleid tot de oprichting van de Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl, de gezamenlijke werkorganisatie van Hhvl en SWS. De gezamenlijke werkorganisatie vormde een belangrijke stap in het proces dat uiteindelijk moet leiden tot fusie van Hhvl en SWS. 9

10 Woonstichting Hhvl Jaarverslag 2005 Hhvl en SWS hebben de minister van VROM gevraagd om toestemming voor de voorgenomen fusie. Op 13 januari 2006 hebben wij de formele toestemming van VROM voor de voorgenomen fusie ontvangen. Het Ministerie van VROM oordeelde dat de fusie kan leiden tot een bundeling van kennis en ervaring met het oog op het beter realiseren van de gewenste woonkwaliteit in de regio Eindhoven, het optimaliseren van de dienstverlening aan de klanten, het ontwikkelen van nieuwe woongebieden en het verbeteren van de kwaliteit van bestaande woningen en hun omgeving. Daarnaast hebben Hhvl en SWS in 2005 de voorgenomen fusie gemeld bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Op 30 januari 2006 hebben wij van de NMa bericht ontvangen dat zij voor de afronding van de fusie een vergunningprocedure voorschrijft. De vergunningaanvraag is op 24 maart 2006 ingediend. Per 1 januari 2005 zijn alle medewerkers van Hhvl en SWS in dienst getreden van WOONBEDRIJF. Voor een heel groot deel van de circa 350 medewerkers betekende dit andere collega s, een andere baas en een andere werkplek. Ons motto bij deze overgang was de klant mag er niets van merken. Met voldoening kunnen we op dit moment constateren dat dit voor een groot deel gelukt is. Daarbij moeten we ook en helaas erkennen dat we op enkele punten, waaronder de telefonische bereikbaarheid, nog niet het oude niveau terug hebben. In 2006 zal gestreefd worden naar het wederom behalen van het oude niveau van de telefonische bereikbaarheid. Het afgelopen jaar hebben we veel aandacht besteed aan het met de medewerkers van WOONBEDRIJF weer op de rails krijgen van de primaire processen. Hierbij moet gedacht worden aan het verhuren van woningen, het uitvoeren van dagelijks onderhoud, het zoveel mogelijk beperken van leegstand en de incasso van achterstallige vorderingen. Verder hebben we verbeteringen gerealiseerd in interne processen. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe opzet van de managementinformatie, waarmee medewerkers en leidinggevenden via het interne 10

11 Inleiding netwerk Intranet de resultaten van hun eigen primaire processen kunnen bewaken via de systematiek van de Balanced Score Card (BSC). Behalve aan interne zaken hebben we ook werk verricht dat direct ten goede komt aan het klantperspectief en het maatschappelijk perspectief. In de volgende hoofdstukken gaan we achtereenvolgens in op de door Hhvl gerealiseerde bouwprojecten in 2005, de invulling die in 2005 is gegeven aan gebiedontwikkeling en de overige prestatievelden van het Besluit Beheer Sociale Huursector. In hoofdstuk 5 tenslotte gaan we meer in detail in op de organisatorische ontwikkelingen in

12 Woonstichting Hhvl Jaarverslag 2005

13 Bouwen 2. Bouwen 2.1 Algemeen Een van de taken die voorvloeit uit onze centrale doelstelling het huisvesten van mensen die niet zelfstandig in hun eigen huisvesting kunnen voorzien is het bouwen en revitaliseren van woningen en het herstructureren van wijken en buurten waarin Hhvl actief is. Zoals in de inleiding al aangegeven hebben we daarnaast als doelstelling het beter huisvesten van onze klanten, hetgeen we het best kunnen bereiken door uit te gaan van de behoeften en wensen van onze klanten. Dit is enerzijds van invloed op de aard van de woningen die we bouwen voor de primaire aandachtsgroep maar is anderzijds met name ook van belang bij het bouwen voor groepen klanten met bijzondere woonbehoeften. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan studenten, waarvoor we het aparte district Vestide ingericht hebben, dat in tegenstelling tot de andere districten niet overwegend geografisch gericht is, maar specifiek doelgroepgericht is. Een andere doelgroep met specifieke woonbehoeften wordt gevormd door mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen; zij hebben behoefte aan soms heel kleinschalige maatwerk wooncomplexen met extra voorzieningen en diensten. Onze klanten hebben niet alleen behoefte aan woningen maar ook aan een goede woonkwaliteit van hun buurt of wijk. Daarbij horen voorzieningen als onderwijs, welzijn, gezondheidszorg en winkels. Het bouwen van dergelijk maatschappelijk vastgoed kan een bijdra- 13

14 Woonstichting Hhvl Jaarverslag 2005 ge leveren aan het bevorderen van de woonkwaliteit van buurten en wijken en daarmee aan de samenhang en leefbaarheid in deze gebieden. Overigens bevestigt de minister van VROM in haar brief van 12 december 2005 aan de Tweede Kamer dat naar haar mening corporaties een taak hebben op het terrein van maatschappelijk vastgoed. Wij worden steeds meer betrokken bij de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed. We hebben bewust nog geen algemeen beleid geformuleerd met betrekking tot dergelijke projecten. Wij wegen ieder mogelijk project op zijn bijdrage aan de doelstellingen van Hhvl. Daarbij is belangrijk of wij in een gebied veel woningen bezitten; in dat geval ervaren onze klanten de meerwaarde van het verbeteren van de kwaliteit van het betreffende woongebied namelijk pas echt. Bovendien kan er op deze wijze een wisselwerking ontstaan tussen het realiseren van maatschappelijk rendement en financieel rendement. Woningen die in een gewilde woonomgeving liggen, omdat het sociaal klimaat er aangenaam is, zullen ook in financieel opzicht beter presteren. Een gezonde financiële waardeontwikkeling is, met name op de langere termijn, een voorwaarde voor het kunnen realiseren van maatschappelijk rendement. Bij het nemen van investeringsbeslissingen in het algemeen en met betrekking tot maatschappelijk vastgoed in het bijzonder is het nuttig om zo objectief mogelijk de bijdrage te bepalen die een investering naar verwachting zal leveren aan de doelstellingen van Hhvl. Op dit moment beschikken we bij Hhvl nog niet over een methode om het maatschappelijk rendement en financieel rendement van de verschillende investeringsmogelijkheden in maatschappelijk vastgoed, woningen of niet-fysieke projecten met elkaar in verband te brengen. In 2006 gaan we nadenken over een methode om maatschappelijk rendement en financieel rendement met elkaar in verband te brengen. Hierbij is het belang om vooraf te definiëren wat onder maatschappelijk rendement wordt verstaan, welke maatschappelijke doelstellingen hieruit voortvloeien en hoe de realisatie van deze doelstellingen kan worden gemeten. Daarnaast zal ook een methode worden ontwikkeld om het financieel rendement en de financiële waardeontwikkeling 14

15 Bouwen van vastgoed inzichtelijk te maken. Aan dit laatste ligt de overtuiging ten grondslag dat financiële waardeontwikkeling hand in hand gaat met het realiseren van maatschappelijk rendement. 2.2 Investeringsprojecten in 2005 In 2005 heeft de Minister van VROM haar nieuwe beleidsvisie over de toekomst van woningcorporaties aan de Tweede Kamer voorgelegd. De beleidsvisie bevat een nieuw arrangement tussen overheid en woningcorporaties. Het nieuwe arrangement richt zich primair op het zekerder stellen van de prestaties van corporaties door de inzet van hun maatschappelijk gebonden vermogen, alsmede het vergroten van de mogelijkheden voor zelfstandig ondernemerschap van corporaties. De Minister spreekt in haar beleidsvisie het voornemen uit om corporaties op twee concrete doelstellingen te gaan afrekenen. Ten eerste is dit de doelstelling dat woningen binnen het gereguleerde segment (voor Eindhoven en omstreken zijn dit woningen met een WOZ-waarde tot ) zoveel mogelijk worden toegewezen aan de primaire aandachtsgroep, zijnde huishoudens met een inkomen tot per jaar. Ten tweede is dit de doelstelling om maatschappelijk gebonden vermogen in te zetten om enerzijds te komen tot realisatie van nieuwbouw en anderzijds om te komen tot de aanpak van (sociale) problematiek in met name oude stadswijken door middel van herstructurering. De Minister wil op deze wijze bereiken dat het woningtekort in 2010 is gedaald tot een aanvaardbaar niveau. Voor het zeker stellen van de realisatie van nieuwbouw en herstructurering is de Minister voornemens om een stelsel in te richten dat prikkels bevat om sneller te komen tot prestatiecontracten tussen gemeenten en corporaties. Dit stelsel is daarbij gebaseerd op lokale afspraken tussen corporaties, gemeenten en stakeholders, waarbij zelfsturing de voorkeur krijgt boven gedetailleerde wetgeving vanuit de Rijksoverheid. Hiertoe moeten de gemeenten wel beschikken over een woonvisie met bijbehorend 15

16 Woonstichting Hhvl Jaarverslag 2005 investeringsplan, waarin zij ook duidelijk hun prioriteiten aangeven. Het is de bedoeling dat de corporaties vervolgens een investeringsbod uitbrengen op de gemeentelijke woonvisie. De Minister verwacht dat lokale partijen er in de meeste gevallen op deze wijze samen uit zullen komen. Voor die gevallen waarin het zonder interventie van de Rijksoverheid niet lukt, zal er een transparante berekeningsmethode worden ontwikkeld die de investeringsruimte per corporatie bepaalt. Deze berekening maakt duidelijk wat er in individuele gevallen van een corporatie redelijkerwijs aan investeringen in nieuwbouw en herstructurering mag worden verwacht (de investeringsdoelstelling ). Enerzijds kan deze methode de individuele corporatie aansporen om de gemeentelijke opgave beter in te vullen en anderzijds kan deze methode de betreffende corporatie ook beschermen wanneer een gemeente onredelijke eisen aan een corporatie zou stellen. De hierboven omschreven investeringsdoelstelling kan zowel betrekking hebben op activiteiten die met staatssteun mogen worden uitgevoerd als op activiteiten die zonder staatssteun moeten worden uitgevoerd. In het kader van een gedifferentieerde opbouw van een wijk bij bijvoorbeeld herstructurering omvat de investeringsdoelstelling immers ook vaak de wat duurdere huur-en koopwoningen. Hoewel de definitieve uitwerking van de beleidsvisie van de Minister op dit moment nog niet gereed is, heeft Hhvl zich in 2005 wederom ingezet om verder invulling te geven aan de revitalisering en herstructurering van haar bezit in Eindhoven en omliggende gemeenten. Daarnaast zijn in 2005 ook weer een aantal nieuwbouwprojecten opgeleverd. Onderstaand zal een aantal concrete nieuwbouwprojecten en revitaliseringsprojecten c.q. herstructureringsprojecten die in 2005 door Hhvl zijn opgeleverd, worden besproken. Regentenkwartier Strijp Eindhoven In het Regentenkwartier in de wijk Strijp in Eindhoven zijn in de periode in totaal 7 appartementengebouwen gerealiseerd boven op een gemeenschappelijke parkeergarage. Woonstichting Hhvl heeft 16

17 Bouwen via een turn-key overeenkomst met de projectontwikkelaar één compleet appartementengebouw en diverse parkeerplaatsen afgenomen. Vanaf maart 2005 zijn 94 eenheden in het complex De Ridder voor de verhuur door Hhvl beschikbaar gekomen. Het totaal van 94 eenheden bestaat uit 89 appartementen en 5 zogenaamde woonwerkeenheden. Daarnaast heeft Hhvl 76 parkeerplaatsen van de projectontwikkelaar overgenomen. Alle appartementen zijn qua prijsstelling beschikbaar voor de primaire doelgroep. Het merendeel van de appartementen is momenteel verhuurd aan cliënten van SVVE De Archipel. Zij gaan hun eigen locatie herontwikkelen en Woonstichting Hhvl heeft complex De Ridder ingezet als wissellocatie voor de cliënten van SVVE De Archipel. Dit betreffen vooral mensen die een gemiddeld hoge leeftijd hebben. Vanwege dit feit is er zowel van de zijde van SVVE De Archipel als van de zijde van Woonstichting Hhvl extra begeleiding en aandacht aan deze klantgroep gegeven. Aandacht die zich toespitste op hetgeen komt kijken bij een verhuizing en het gebruik van de nieuwe woning en alle techniek die daarin is verwerkt. De ervaring leert dat de oudere bewoners vooral moeite hebben met het gebruik van de diverse installaties die het gebouw kent. Op basis van een signaal hierover krijgen de bewoners nogmaals een extra uitleg/begeleiding over het gebruik hiervan. Op de oude locatie konden de cliënten van SVVE De Archipel gebruikmaken van diverse soorten van welzijnsactiviteiten. Vanaf maart 2005 is één van de woonwerkeenheden tijdelijk ingericht als welzijnsruimte voor de bewoners van De Ridder. Na de zomervakantie is de nieuwe welzijnsruimte (een laagbouw aan gebouw De Ridder) opgeleverd en in gebruik bij de bewoners van het gebouw. Deze ruimte wordt, in tegenstelling tot de appartementen, gehuurd door SVVE De Archipel. Het inbouwpakket van de welzijnsruimte is naar de specificaties van SVVE De Archipel gerealiseerd. Daarnaast verzorgt SVVE De Archipel de bemensing van deze welzijnsruimte. Huurders van de appartementen in gebouw De Ridder kunnen daarnaast gebruikmaken van de diensten van zowel Zuidzorg als van SVVE De Archipel. 17

18 Woonstichting Hhvl Jaarverslag 2005 Tot en met 2005 is voor dit nieuwbouwproject door Hhvl een bedrag van circa 17,0 mln. uitgegeven, ofwel circa per appartement c.q. woonwerkeenheid. De Barrier Eindhoven In 2005 is wederom hard gewerkt aan de herstructurering van de wijk De Barrier in Eindhoven. Gezien de omvang van het project wordt het totale project uitgevoerd in vier fases die zich uitstrekken over de jaren 2004 tot en met 2008, met een eventuele uitloop naar Het totale project behelst de revitalisering, sloop en/of vervangende nieuwbouw van de oorspronkelijke 518 woningen in de Barrier. Van de oorspronkelijke woningen worden 124 woningen gerevitaliseerd tot nieuwbouwkwaliteit. Dit zijn de woningen rondom de Vijver en het Veld. De overige 394 woningen worden gesloopt, waarvoor de nieuwbouw van 125 keuzewoningen, 106 koopwoningen en 32 seniorenwoningen voor de verhuur in de plaats komt. Bij de keuzewoningen kunnen de toekomstige bewoners kiezen voor huur of koop. Van de 106 koopwoningen zijn inmiddels 72 marktkoopwoningen verkocht aan een particuliere investeerder. In 2005 is met name gewerkt aan fase 1 van de keuzewoningen die uit 48 woningen bestaat en aan de fasen A en B van de 124 renovatiewoningen die uit 63 woningen bestaat. Zowel fase 1 van de keuzewoningen als de fasen A en B van de renovatiewoningen zijn in 2005 opgeleverd. Met de bouw van de 48 keuzewoningen is een bedrag van circa 6,1 mln. gemoeid, terwijl de renovatie van de eerste 2 fasen een bedrag van circa 10,0 mln. vraagt. Bij de keuzewoningen kunnen de toekomstige bewoners nog tot op het allerlaatste moment beslissen of zij de woning willen huren of kopen. Het initiële signaal om met de wijk aan de slag te gaan kwam van de bewoners; de directe aanleiding is de wijze waarop Hhvl de renovatie van de woningen aan de Boschdijk in de Barrier heeft aangepakt. De bewonerscommissie van de Barrier wilde graag een soortgelijke aan- 18

19 Bouwen pak van de 518 woningen in de rest van de Barrier. In de eerste voorbereidende fase van het project zaten de volgende partijen aan tafel: Hhvl, Loket W en de bewoners. Hhvl heeft de bewoners gevraagd de knelpunten op een rij te zetten, deze bleken forser dan verwacht en dit leidde bij Hhvl tot de visie om een groot deel van de wijk te slopen ten behoeve van nieuwbouw. Het gedeelte van de woningen dat rondom de Vijver en het Veld lag mocht, gezien de monumentale status, niet gesloopt worden; deze woningen worden gerevitaliseerd. Vervolgens zijn bewoners intensief betrokken geweest bij de verdere invulling van het herstructureringsplan. Hiertoe zijn veel werkgroepen en klankbordgroepen aan de slag gegaan, zijn er inloopdagen ten behoeve van de ontwikkeling van de plannen georganiseerd en als laatste zijn er ook ten behoeve van de bewoners kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd. Ook voor de toekomstige eigenaren zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Uiteindelijk is de herstructurering in gang gezet om de kwaliteit van het wonen in de Barrier aanzienlijk te verbeteren. Hierbij wordt niet alleen gefocust op de kwaliteit van de woningen, maar zeker ook op de kwaliteit van het wonen in de Barrier. Er wordt door Hhvl, naast de revitalisering en nieuwbouw, veel geïnvesteerd in de aanleg en extra verbetering van de infrastructuur, openbaar groen en maatschappelijke voorzieningen in de wijk. Voor aanvang van het project is een aantal duidelijke doelstellingen en randvoorwaarden geformuleerd. Een belangrijke randvoorwaarde was dat er een gedifferentieerd woningaanbod in de Barrier moest komen, dat bestaat uit koopwoningen en huurwoningen, alsmede uit een mix van reguliere eengezinswoningen en seniorenwoningen. Daarnaast moest er een terugkeermogelijkheid zijn voor de oorspronkelijke bewoners met een vast huurcontract, moesten de woningen rond de vijver gehandhaafd blijven als beschermd stadsgezicht, moest de beeldkwaliteit van de nieuwbouwwoningen aansluiten op de bestaande architectuur en moest er voldaan worden aan de parkeernorm door beter gebruik te maken van de aanwezige binnenterreinen. Ook de versterking van recreatieve en groene locaties krijgt ruimschoots aandacht in het masterplan De Barrier. 19

20 Woonstichting Hhvl Jaarverslag 2005 Van de 518 oorspronkelijke bewoners hadden niet alle bewoners een vast huurcontract. Huurders met een vast huurcontract hebben in drie rondes de gelegenheid gehad om een keuze te maken voor een woning in de vernieuwde Barrier. Van de 350 huurders met een vast huurcontract, hebben uiteindelijk 265 huurders gekozen voor een woning in de nieuwe Barrier. Bijna 75% van de huurders met een vast huurcontract wil dus terugkomen in de nieuwe Barrier. Hoewel dit cijfer op zichzelf natuurlijk al een indicatie is van de klanttevredenheid, is Hhvl op dit moment bezig om door middel van enquêtes meer inzicht te krijgen in de klanttevredenheid. Mariaoord Veldhoven Uit de Woonvisie van de gemeente Veldhoven blijkt dat in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw zich in het kerkdorp Meerveldhoven, waarin het voormalige klooster Mariaoord was gelegen, veel jonge gezinnen hebben gevestigd. Door de lage verhuisgeneigdheid van deze gezinnen was deze doelgroep eind jaren 90 van de vorige eeuw in belangrijke mate vergrijsd. Ook bleek uit nader onderzoek dat men wel wilde verhuizen, maar het liefst in de eigen vertrouwde omgeving naar een kleinere en gelijkvloerse woning. Toen Hhvl in de gelegenheid werd gesteld het voormalige klooster Mariaoord te verwerven, heeft zij deze mogelijkheid aangegrepen om op deze historische locatie een woongelegenheid voor senioren te creëren met behoud van de nostalgische sfeer van weleer door gebruik te maken van karakteristieke vormen en materialen. Het vroegere kloostergebouw is herbouwd met behoud van authentieke details. In dit gebouw bevinden zich 12 duurdere huurappartementen. De lifthal verbindt het herbouwde gedeelte met het nieuwe cirkelvormige gebouw waar 36 appartementen zijn gerealiseerd. Met de bouw van de 48 huurappartementen is een bedrag van circa 8,5 mln. gemoeid. Door de realisatie van de 48 huurappartementen in Meerveldhoven, die in mei 2005 door Hhvl zijn opgeleverd, heeft Hhvl een kleinschalig 20

21 Bouwen en hoogwaardig woonmilieu gerealiseerd met een mix van betaalbare en duurdere huurwoningen voor senioren. Alle voorzieningen van Veldhoven liggen binnen een straal van één kilometer. Openbaar vervoer is ruimschoots aanwezig en er is een goede en directe verbinding met Eindhoven. Inmiddels is er een bewonerscommissie in oprichting waarmee een eerste gesprek heeft plaats gevonden. Duidelijk naar voren komt de grote woonsatisfactie van de bewoners en de sociale cohesie zowel onderling als met de omgeving. LTS Bladel Hhvl onderkent dat het voor lokale bestuurders lastig is om een afweging te maken tussen de belangen van inwoners die graag in de eigen gemeente willen blijven wonen en het belang van het functioneren als een opvangfunctie voor de regio. Hhvl wil in dit spanningsveld voor lokale bestuurders meedenken over mogelijke oplossingen. Daarnaast wil Hhvl zich inspannen voor het realiseren van de benodigde woningbouwproductie in de kleine kernen. Het gaat daarbij om het voorzien in een woonbehoefte, maar ook om in het stand houden van voorzieningen, die de sociale cohesie en de leefbaarheid in kleine kernen bevordert. Daartoe is Hhvl in 2005 op de voormalige LTS-locatie in het centrum van Bladel gestart met de realisatie van 71 appartementen, waarvan 53 appartementen in de betaalbare huursector en 18 appartementen in het duurdere segment, voor zowel starters als senioren. De bouw is gestart in september 2005 en in het voorjaar van 2007 zullen de appartementen worden opgeleverd. Met het totale project is een investering gemoeid van circa 13,9 mln., waarvan tot en met 2005 een bedrag van bijna 6,0 mln. is besteed. Het plan maakt onderdeel uit van de provinciale pilot Wonen in Bladel. Dit houdt in dat Bladel voor de periode 2003 tot en met 2007 geen beperkingen krijgt opgelegd voor het aantal te bouwen 21

22 Woonstichting Hhvl Jaarverslag 2005 woningen, mits er binnen dorpskernen gebouwd wordt. Voorheen konden gemiddeld slechts 50 nieuwe woningen per jaar worden gebouwd. Dankzij deze pilot kunnen meer mogelijkheden gecreëerd worden voor met name starters en ouderen. Een gedeelte van de nieuwe appartementen zal verhuurd worden aan Stichting De Plaatse ten behoeve van haar cliënten. Stichting De Plaatse biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking in de regio Eindhoven en De Kempen. De Lei Veldhoven De 168 appartementen De Lei zijn gelegen in het centrum van de gemeente Veldhoven en hebben een zeer centrale ligging ten opzichte van veel wijkvoorzieningen en winkels, een goede ontsluiting en openbare vervoervoorziening. Hoewel de locatie, vanwege de genoemde centrale ligging, uitermate geschikt is voor ouderen waren de woningen in mindere mate geschikt voor deze doelgroep vanwege de slechte toegankelijkheid vanaf de galerij naar de woning en het ontbreken van een aantal voorzieningen. Daarbij kwam nog een groeiend gevoel van onveiligheid van de huidige bewoners, omdat het complex een sombere indruk maakte door de kleurstelling en de terug liggende entreepartijen. Door de recente realisatie van hoogwaardige nieuwbouw in de directe omgeving, de matige uitstraling en de ongeschiktheid voor ouderen ontstond in het complex De Lei een hoge mutatiegraad en werd het moeilijker de appartementen aansluitend te verhuren. Dit heeft ertoe geleid dat Hhvl het besluit heeft genomen om enerzijds een verbetering van de uitstraling van het complex te bewerkstelligen door het vernieuwen van de entreepartijen en een wijziging van het gevelbeeld en anderzijds een verbetering in de woning zelf door te voeren. De verbetering in de woning zelf betreft met name de keuken, het sanitair, de ventilatie en de verwarming. Daarnaast is vanwege de zeer centrale ligging ten opzichte van veel wijkvoorzieningen, de behoefte aan centraal gelegen seniorenwoningen en het tekort aan 22

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl 1 . 2 Inhoudsopgave 1 Koers Woonbedrijf... 7 2 Onze klanten... 9 2.1 Onze dienstverlening... 9 2.2 Woonruimteverhuurbeleid... 9 2.3 Bijzondere doelgroepen...

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2012

Prestatieafspraken 2012 Prestatieafspraken 2012 Prestatieafspraken 2012, gemeente Eindhoven & 5 Eindhovense woningcorporaties Pagina 1 van 37 Preambule: prestatieafspraken nieuwe stijl De gemeente Eindhoven en vijf woningcorporaties

Nadere informatie

Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006

Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006 Stichting Volkshuisvesting Tiel Visitatierapport Hilversum, 12 juni 2006 Colofon Raeflex stichting visitatie woningcorporaties Olympia 1 E 1213 NS Hilversum e-mail: w.dewater@raeflex.nl www.raeflex.nl

Nadere informatie

Wold & Waard. Visitatierapport

Wold & Waard. Visitatierapport Wold & Waard Visitatierapport Utrecht, april 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer drs. R. Rijntjes (voorzitter)

Nadere informatie

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties ruimte maken voor maatschappelijke prestaties jaarverslag 2013 voorwoord ruimte voor maatschappelijke prestaties In dit jaarverslag leest u hoe wooncorporatie Lefier zich in 2013 heeft ingespannen voor

Nadere informatie

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening Trudo Jaarverslag 2010 Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening 1 Algemene gegevens Plaats van vestiging: Torenallee 34 5617 BD Eindhoven Postadres: Postbus 360 5600 AJ Eindhoven Telefoonnummer: 040 235

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014 Werken aan wonen Bedrijfsplan 2010-2014 1 Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1 DE WERELD OM ONS HEEN 6 2 MISSIE, VISIE, POSITIE EN DOELEN 9 2.1 ONZE MISSIE 9 2.2 ONZE VISIE 9 2.3 ONZE POSITIE 9 2.3.1 Maatschappijgedreven

Nadere informatie

Woonstichting Gendt te Gendt

Woonstichting Gendt te Gendt Bijlage 2d Woonstichting Gendt te Gendt Visitatieperiode 2010 2013 Zeist, 18 augustus 2014 Visitatiecommissie: Fred Sanders, voorzitter en visitator Leny Braks, visitator Bas Gietemans, visitator-secretaris

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

DUDOK WONEN JAARVERSLAG 2007

DUDOK WONEN JAARVERSLAG 2007 DUDOK WONEN JAARVERSLAG 2007 INHOUD Voorwoord De missie en visie van Dudok Wonen 1 Wij bieden kansen voor beweging 1.1 Woningvoorraad (bestaand bezit) Analyse woningportefeuille Verkoop en aankoop 1.2

Nadere informatie

Visitatierapport. Woonstichting SSW 2010-2013

Visitatierapport. Woonstichting SSW 2010-2013 Visitatierapport Woonstichting SSW 2010-2013 Utrecht, 23 december 2014 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Mevrouw T. Booi (voorzitter)

Nadere informatie

Jaarverslag SSH 2008

Jaarverslag SSH 2008 Jaarverslag SSH 2008 Inhoudsopgave jaarverslag 2008 Voorwoord 4 Volkshuisvestingsverslag 1 Samenwerking en verbindingen 6 2 Ontwikkeling en kwaliteit van ons bezit 9 3 Energie en duurzaamheid 15 4 Verhuur

Nadere informatie

Woningstichting Urmond. Visitatierapport

Woningstichting Urmond. Visitatierapport Woningstichting Urmond Visitatierapport Utrecht, februari 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer J. Kleijwegt (voorzitter)

Nadere informatie

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD Jaarverslag 2014 COLOFON Oost Flevoland Woondiensten Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47 Dronten T: 0321-38 55 00 F: 0321-31 77 33 E: woondiensten@ofw.nl

Nadere informatie

Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente

Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente Kerkplein 2 T (0343) 56 5600 Postbus 200 F (0343) 415760 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente Utrechtse Heuvelrug bouwt aan haar toekomst:

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015. Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties

Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015. Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015 Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties Gemeente Eindhoven Dhr. Y. Torunoglu Wethouder Wonen, Wijken, Ruimte en Burgerparticipatie Woonstichting

Nadere informatie

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken Vidomes jaarverslag 2011 Heldere keuzes maken Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Leeswijzer van dit jaarverslag... 7 1. Strategische Visie 2011-2015... 8 2. Betaalbare woningen... 9 2.1 Wij wijzen onze woningen

Nadere informatie

Woningstichting Valburg. Visitatierapport

Woningstichting Valburg. Visitatierapport Woningstichting Valburg Visitatierapport Utrecht, december 2009 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Dr. P. Inia (voorzitter)

Nadere informatie

Woningbouwstichting De Gemeenschap te Nijmegen

Woningbouwstichting De Gemeenschap te Nijmegen Woningbouwstichting De Gemeenschap te Nijmegen Visitatieperiode 2010 2013 Zeist, 20 juli 2014 Visitatiecommissie: Fred Sanders, voorzitter en visitator Leny Braks, visitator Bas Gietemans, visitator-secretaris

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. www.groenwest.nl SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Woerden, 12 april 2010 2 Algemene

Nadere informatie

Maatschappelijke Visitatie Patrimonium woonstichting

Maatschappelijke Visitatie Patrimonium woonstichting Maatschappelijke Visitatie Patrimonium woonstichting Opdrachtgever: Patrimonium woonstichting Rotterdam, 3 maart 2011 Maatschappelijke Visitatie Patrimonium Opdrachtgever: Patrimonium woonstichting Bert

Nadere informatie

10. Wooninc. verbindingen 42

10. Wooninc. verbindingen 42 1. Wij zijn Wooninc. 1 Missie... 2 Onze omgeving... 2 Uitvoering in 2013... 3 Het oordeel van anderen... 4 Werken aan wonen... 4 Focus op de toekomst... 5 2. Wonen, onze kerntaak 6 Betaalbaarheid... 7

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken Ondernemingsplan 2012-2016 Verbinden & versterken Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Hier staan wij als Domesta voor 10 Leefbaarheid 15 Zorg 18 Betaalbaarheid van wonen 22 Samenwerken 25 Organisatie

Nadere informatie

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014 WERKPLAN woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING 2 0 1 4 woningstichting Het Grootslag Wervershoof Werkplan 2014 INHOUD 1. VOORWOORD... 2 2. STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN... 9

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Print het jaarverslag. Naar de inhoudsopgave

Jaarverslag 2010. Print het jaarverslag. Naar de inhoudsopgave Welkom bij het jaarverslag 2010 van Waardwonen. Via de interactieve inhoudsopgave kunt u door de inhoud navigeren. Door te klikken op: keert u weer terug naar de inhoudsopgave. U kunt het jaarverslag printen

Nadere informatie