Woonstichting Hertog Hendrik van Lotharingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woonstichting Hertog Hendrik van Lotharingen"

Transcriptie

1 Woonstichting Hertog Hendrik van Lotharingen Jaarverslag 2005

2 Woonstichting Hhvl Jaarverslag 2005

3 Inhoudsopgave jaarverslag 2005 Voorwoord 5 Volkshuisvestingsverslag 1. Inleiding 9 2. Bouwen Gebiedontwikkeling Prestatievelden Organisatie 63 Bericht van de Raad van Commissarissen 67 Jaarrekening 6. Jaarrekening 75 Accountantsverklaring 123 Bijlagen 125 3

4 Woonstichting Hhvl Jaarverslag 2005

5 Voorwoord Voorwoord Van oudsher zijn de activiteiten van woningcorporaties beperkt tot die welke gerekend kunnen worden tot het gebied van de volkshuisvesting. Deels zijn het publieke taken, voortvloeiend uit de grondwettelijke verantwoordelijkheid van de overheid voor voldoende woonruimte; deels zijn het daarmee verbonden maatschappelijke activiteiten. De laatste jaren heeft een taakverbreding plaatsgevonden. Aan de verantwoordingsvelden in het BBSH is leefbaarheid toegevoegd en ook wordt de koppeling wonen en zorg expliciet genoemd. Van woningcorporaties wordt niet alleen verwacht dat ze substantieel bijdragen aan door gemeenten geformuleerde kwantitatieve en kwalitatieve woonbehoeften, maar ook dat ze initiatieven nemen om te komen tot integraal gebiedbeheer, waarbij in voorkomende gevallen de ontwikkeling en exploitatie van maatschappelijk vastgoed ter hand kan worden genomen. Daarnaast wordt verbreding van de dienstverlening op het terrein van welzijn, zorg, integratie en veiligheid wenselijk geacht. Woonstichting Hertog Hendrik van Lotharingen (Hhvl) beschouwt die verbreding van haar maatschappelijke taakstelling als een uitdaging en heeft hieraan in het verslagjaar nadrukkelijk uitvoering gegeven. In het samenwerkingsverband met SWS vormt ze in de regio Eindhoven een baken voor diverse klantgroepen, waarbij de aandacht zich toespitst op mensen die niet of moeilijk in hun eigen huisvesting kunnen voorzien. 5

6 Woonstichting Hhvl Jaarverslag 2005 Haar doelstellingen en ambities komen in het verslagjaar onder meer tot uiting in de ontwikkeling en concretisering van nieuwbouw- en herbouwprojecten op het gebied van seniorenhuisvesting, studentenhuisvesting en de huisvesting van bijzondere aandachtsgroepen, zoals mensen met een fysieke of verstandelijke beperking. Daarnaast werkte Hhvl in 2005 aan de verbetering van de kwaliteit van woonmilieus door het bouwen en revitaliseren van woningen, het herstructureren van wijken en buurten en het investeren in maatschappelijk vastgoed (gerelateerd aan het eigen bezit). De basisgedachte is om te zorgen voor differentiatie van het woningbestand enerzijds en verbetering van het woonklimaat anderzijds, teneinde keuzevrijheid en woongenot te vergroten. Daarin passen ook de initiatieven die in het verslagjaar zijn ontplooid om de kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren en de sociale samenhang van wijken en buurten te bevorderen. Aan het beleid van Hhvl is uitvoering gegeven door Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (kortweg WOONBEDRIJF). Deze gezamenlijke werkorganisatie van Woningstichting SWS en Woonstichting Hhvl is begin 2005 van start gegaan. De nieuw gevormde organisatie wil bijdragen aan de verdergaande, duurzame ontwikkeling van de stad Eindhoven en haar omgeving. De legitimiteit van WOONBEDRIJF ligt in het omgaan met de maatschappelijke opgaven van vandaag en morgen en het inspelen op de vragen van de omgeving. Investeringen zijn noodzakelijk in uitbreiding en kwaliteit van de sociale woningvoorraad, in woningen en woonmilieus met zorg- en welzijnsdiensten, in de kwaliteit van de woonomgeving, in fysiek en sociaal beheer. Hoofdproduct is en blijft het bieden van huisvesting in de breedste zin van het woord aan met name kwetsbare groepen in de samenleving; een product dat in economische zin vaak niet direct rendeert, maar in maatschappelijke zin des te meer. Eindhoven en omstreken staan anno 2006 aan de vooravond van de fusie van Hhvl en SWS. Gemeentebestuurders, huurdersvertegenwoordigers, maatschappelijke organisaties en andere belanghouders staan achter dit voornemen. 6

7 Voorwoord Inmiddels heeft ook VROM groen licht gegeven voor de fusie. De minister is ervan overtuigd dat WOONBEDRIJF een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de volkshuisvestelijke opgaven in de regio Eindhoven en verwacht voldoende lokale binding en betrokkenheid. Dat vertrouwen is mede gebaseerd op de bijzondere ontstaansgeschiedenis van WOONBEDRIJF. De eerste voorzichtige stappen richting deze fusie zijn reeds jaren geleden gezet. Toen al was duidelijk dat het werkterrein van wooncorporaties zou verbreden en de opgaven fors zouden toenemen. Lokale verankering en concentratie van de aandacht op specifieke delen van het werkgebied zijn voorwaarden om de gevraagde prestaties te kunnen leveren. Een negatief jaarresultaat van ruim 52 miljoen vraagt om een toelichting. Het jaarresultaat moet in samenhang met de doorgevoerde stelselwijzing worden gezien. Het overgrote deel van het jaarresultaat bestaat uit aanpassingen en verfijningen van de waarderingsgrondslagen voor het vastgoed. Uiteindelijk leiden de stelselwijziging en deze verfijningen tot een toename van het eigen vermogen ten opzichte van Een nadere uiteenzetting wordt gegeven in de toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Markt en overheden mogen aan de nieuwe organisatie hogere eisen stellen waar het gaat om de professionaliteit van medewerkers, de kwaliteit van de dienstverlening en het financieel en uitvoerend vermogen om te investeren in sociale woningbouw en gebiedsbeheer. Meer dan vierhonderd medewerkers hebben hun kwaliteiten en krachten gebundeld. Ze hebben in 2005 een goed functionerend WOONBEDRIJF op poten gezet en staan klaar om hun diensten onder één gezamenlijke vlag te continueren. We spreken onze dank uit voor hun inzet en enthousiasme. Het bestuur van Woonstichting Hhvl Ing. A.W.M. de Zwart Drs. M.T. Eggermont RA 7

8 Woonstichting Hhvl Jaarverslag 2005

9 Inleiding 1. Inleiding De centrale doelstelling van woningcorporaties is en blijft het huisvesten van mensen die daartoe niet goed zelfstandig in staat zijn. Deze doelstelling heeft ook voor Hhvl in 2005 ons handelen bepaald; al onze activiteiten leveren direct of indirect een bijdrage aan dit doel. Binnen de centrale doelstelling hebben we daarnaast als doel beter huisvesten. Om dit doel te bereiken hebben we als Hhvl gekozen voor klantgericht werken. Wij willen werken vanuit de behoeften en wensen van onze klanten (individueel en collectief). Dit stelt eisen aan de inrichting van onze organisatie en aan de manier waarop we samenwerken met andere organisaties in ons werkgebied. De noodzakelijkheid en mogelijkheid om meer klantgericht te werken vormt een belangrijke reden voor de beoogde fusie tussen Hhvl en SWS. De concentratie van woningbezit maakt het mogelijk ons werkgebied in te delen in negen districten. Ieder district is verantwoordelijk voor het actief beheer van een relatief klein gebied met veel woningbezit van Hhvl en SWS. Dit maakt het mogelijk het gebied en de bewoners goed te leren kennen en nauwe samenwerkingsrelaties op te bouwen met de klanten en organisaties in dit gebied. De samenwerking tussen Hhvl en SWS heeft per 1 januari 2005 geleid tot de oprichting van de Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl, de gezamenlijke werkorganisatie van Hhvl en SWS. De gezamenlijke werkorganisatie vormde een belangrijke stap in het proces dat uiteindelijk moet leiden tot fusie van Hhvl en SWS. 9

10 Woonstichting Hhvl Jaarverslag 2005 Hhvl en SWS hebben de minister van VROM gevraagd om toestemming voor de voorgenomen fusie. Op 13 januari 2006 hebben wij de formele toestemming van VROM voor de voorgenomen fusie ontvangen. Het Ministerie van VROM oordeelde dat de fusie kan leiden tot een bundeling van kennis en ervaring met het oog op het beter realiseren van de gewenste woonkwaliteit in de regio Eindhoven, het optimaliseren van de dienstverlening aan de klanten, het ontwikkelen van nieuwe woongebieden en het verbeteren van de kwaliteit van bestaande woningen en hun omgeving. Daarnaast hebben Hhvl en SWS in 2005 de voorgenomen fusie gemeld bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Op 30 januari 2006 hebben wij van de NMa bericht ontvangen dat zij voor de afronding van de fusie een vergunningprocedure voorschrijft. De vergunningaanvraag is op 24 maart 2006 ingediend. Per 1 januari 2005 zijn alle medewerkers van Hhvl en SWS in dienst getreden van WOONBEDRIJF. Voor een heel groot deel van de circa 350 medewerkers betekende dit andere collega s, een andere baas en een andere werkplek. Ons motto bij deze overgang was de klant mag er niets van merken. Met voldoening kunnen we op dit moment constateren dat dit voor een groot deel gelukt is. Daarbij moeten we ook en helaas erkennen dat we op enkele punten, waaronder de telefonische bereikbaarheid, nog niet het oude niveau terug hebben. In 2006 zal gestreefd worden naar het wederom behalen van het oude niveau van de telefonische bereikbaarheid. Het afgelopen jaar hebben we veel aandacht besteed aan het met de medewerkers van WOONBEDRIJF weer op de rails krijgen van de primaire processen. Hierbij moet gedacht worden aan het verhuren van woningen, het uitvoeren van dagelijks onderhoud, het zoveel mogelijk beperken van leegstand en de incasso van achterstallige vorderingen. Verder hebben we verbeteringen gerealiseerd in interne processen. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe opzet van de managementinformatie, waarmee medewerkers en leidinggevenden via het interne 10

11 Inleiding netwerk Intranet de resultaten van hun eigen primaire processen kunnen bewaken via de systematiek van de Balanced Score Card (BSC). Behalve aan interne zaken hebben we ook werk verricht dat direct ten goede komt aan het klantperspectief en het maatschappelijk perspectief. In de volgende hoofdstukken gaan we achtereenvolgens in op de door Hhvl gerealiseerde bouwprojecten in 2005, de invulling die in 2005 is gegeven aan gebiedontwikkeling en de overige prestatievelden van het Besluit Beheer Sociale Huursector. In hoofdstuk 5 tenslotte gaan we meer in detail in op de organisatorische ontwikkelingen in

12 Woonstichting Hhvl Jaarverslag 2005

13 Bouwen 2. Bouwen 2.1 Algemeen Een van de taken die voorvloeit uit onze centrale doelstelling het huisvesten van mensen die niet zelfstandig in hun eigen huisvesting kunnen voorzien is het bouwen en revitaliseren van woningen en het herstructureren van wijken en buurten waarin Hhvl actief is. Zoals in de inleiding al aangegeven hebben we daarnaast als doelstelling het beter huisvesten van onze klanten, hetgeen we het best kunnen bereiken door uit te gaan van de behoeften en wensen van onze klanten. Dit is enerzijds van invloed op de aard van de woningen die we bouwen voor de primaire aandachtsgroep maar is anderzijds met name ook van belang bij het bouwen voor groepen klanten met bijzondere woonbehoeften. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan studenten, waarvoor we het aparte district Vestide ingericht hebben, dat in tegenstelling tot de andere districten niet overwegend geografisch gericht is, maar specifiek doelgroepgericht is. Een andere doelgroep met specifieke woonbehoeften wordt gevormd door mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen; zij hebben behoefte aan soms heel kleinschalige maatwerk wooncomplexen met extra voorzieningen en diensten. Onze klanten hebben niet alleen behoefte aan woningen maar ook aan een goede woonkwaliteit van hun buurt of wijk. Daarbij horen voorzieningen als onderwijs, welzijn, gezondheidszorg en winkels. Het bouwen van dergelijk maatschappelijk vastgoed kan een bijdra- 13

14 Woonstichting Hhvl Jaarverslag 2005 ge leveren aan het bevorderen van de woonkwaliteit van buurten en wijken en daarmee aan de samenhang en leefbaarheid in deze gebieden. Overigens bevestigt de minister van VROM in haar brief van 12 december 2005 aan de Tweede Kamer dat naar haar mening corporaties een taak hebben op het terrein van maatschappelijk vastgoed. Wij worden steeds meer betrokken bij de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed. We hebben bewust nog geen algemeen beleid geformuleerd met betrekking tot dergelijke projecten. Wij wegen ieder mogelijk project op zijn bijdrage aan de doelstellingen van Hhvl. Daarbij is belangrijk of wij in een gebied veel woningen bezitten; in dat geval ervaren onze klanten de meerwaarde van het verbeteren van de kwaliteit van het betreffende woongebied namelijk pas echt. Bovendien kan er op deze wijze een wisselwerking ontstaan tussen het realiseren van maatschappelijk rendement en financieel rendement. Woningen die in een gewilde woonomgeving liggen, omdat het sociaal klimaat er aangenaam is, zullen ook in financieel opzicht beter presteren. Een gezonde financiële waardeontwikkeling is, met name op de langere termijn, een voorwaarde voor het kunnen realiseren van maatschappelijk rendement. Bij het nemen van investeringsbeslissingen in het algemeen en met betrekking tot maatschappelijk vastgoed in het bijzonder is het nuttig om zo objectief mogelijk de bijdrage te bepalen die een investering naar verwachting zal leveren aan de doelstellingen van Hhvl. Op dit moment beschikken we bij Hhvl nog niet over een methode om het maatschappelijk rendement en financieel rendement van de verschillende investeringsmogelijkheden in maatschappelijk vastgoed, woningen of niet-fysieke projecten met elkaar in verband te brengen. In 2006 gaan we nadenken over een methode om maatschappelijk rendement en financieel rendement met elkaar in verband te brengen. Hierbij is het belang om vooraf te definiëren wat onder maatschappelijk rendement wordt verstaan, welke maatschappelijke doelstellingen hieruit voortvloeien en hoe de realisatie van deze doelstellingen kan worden gemeten. Daarnaast zal ook een methode worden ontwikkeld om het financieel rendement en de financiële waardeontwikkeling 14

15 Bouwen van vastgoed inzichtelijk te maken. Aan dit laatste ligt de overtuiging ten grondslag dat financiële waardeontwikkeling hand in hand gaat met het realiseren van maatschappelijk rendement. 2.2 Investeringsprojecten in 2005 In 2005 heeft de Minister van VROM haar nieuwe beleidsvisie over de toekomst van woningcorporaties aan de Tweede Kamer voorgelegd. De beleidsvisie bevat een nieuw arrangement tussen overheid en woningcorporaties. Het nieuwe arrangement richt zich primair op het zekerder stellen van de prestaties van corporaties door de inzet van hun maatschappelijk gebonden vermogen, alsmede het vergroten van de mogelijkheden voor zelfstandig ondernemerschap van corporaties. De Minister spreekt in haar beleidsvisie het voornemen uit om corporaties op twee concrete doelstellingen te gaan afrekenen. Ten eerste is dit de doelstelling dat woningen binnen het gereguleerde segment (voor Eindhoven en omstreken zijn dit woningen met een WOZ-waarde tot ) zoveel mogelijk worden toegewezen aan de primaire aandachtsgroep, zijnde huishoudens met een inkomen tot per jaar. Ten tweede is dit de doelstelling om maatschappelijk gebonden vermogen in te zetten om enerzijds te komen tot realisatie van nieuwbouw en anderzijds om te komen tot de aanpak van (sociale) problematiek in met name oude stadswijken door middel van herstructurering. De Minister wil op deze wijze bereiken dat het woningtekort in 2010 is gedaald tot een aanvaardbaar niveau. Voor het zeker stellen van de realisatie van nieuwbouw en herstructurering is de Minister voornemens om een stelsel in te richten dat prikkels bevat om sneller te komen tot prestatiecontracten tussen gemeenten en corporaties. Dit stelsel is daarbij gebaseerd op lokale afspraken tussen corporaties, gemeenten en stakeholders, waarbij zelfsturing de voorkeur krijgt boven gedetailleerde wetgeving vanuit de Rijksoverheid. Hiertoe moeten de gemeenten wel beschikken over een woonvisie met bijbehorend 15

16 Woonstichting Hhvl Jaarverslag 2005 investeringsplan, waarin zij ook duidelijk hun prioriteiten aangeven. Het is de bedoeling dat de corporaties vervolgens een investeringsbod uitbrengen op de gemeentelijke woonvisie. De Minister verwacht dat lokale partijen er in de meeste gevallen op deze wijze samen uit zullen komen. Voor die gevallen waarin het zonder interventie van de Rijksoverheid niet lukt, zal er een transparante berekeningsmethode worden ontwikkeld die de investeringsruimte per corporatie bepaalt. Deze berekening maakt duidelijk wat er in individuele gevallen van een corporatie redelijkerwijs aan investeringen in nieuwbouw en herstructurering mag worden verwacht (de investeringsdoelstelling ). Enerzijds kan deze methode de individuele corporatie aansporen om de gemeentelijke opgave beter in te vullen en anderzijds kan deze methode de betreffende corporatie ook beschermen wanneer een gemeente onredelijke eisen aan een corporatie zou stellen. De hierboven omschreven investeringsdoelstelling kan zowel betrekking hebben op activiteiten die met staatssteun mogen worden uitgevoerd als op activiteiten die zonder staatssteun moeten worden uitgevoerd. In het kader van een gedifferentieerde opbouw van een wijk bij bijvoorbeeld herstructurering omvat de investeringsdoelstelling immers ook vaak de wat duurdere huur-en koopwoningen. Hoewel de definitieve uitwerking van de beleidsvisie van de Minister op dit moment nog niet gereed is, heeft Hhvl zich in 2005 wederom ingezet om verder invulling te geven aan de revitalisering en herstructurering van haar bezit in Eindhoven en omliggende gemeenten. Daarnaast zijn in 2005 ook weer een aantal nieuwbouwprojecten opgeleverd. Onderstaand zal een aantal concrete nieuwbouwprojecten en revitaliseringsprojecten c.q. herstructureringsprojecten die in 2005 door Hhvl zijn opgeleverd, worden besproken. Regentenkwartier Strijp Eindhoven In het Regentenkwartier in de wijk Strijp in Eindhoven zijn in de periode in totaal 7 appartementengebouwen gerealiseerd boven op een gemeenschappelijke parkeergarage. Woonstichting Hhvl heeft 16

17 Bouwen via een turn-key overeenkomst met de projectontwikkelaar één compleet appartementengebouw en diverse parkeerplaatsen afgenomen. Vanaf maart 2005 zijn 94 eenheden in het complex De Ridder voor de verhuur door Hhvl beschikbaar gekomen. Het totaal van 94 eenheden bestaat uit 89 appartementen en 5 zogenaamde woonwerkeenheden. Daarnaast heeft Hhvl 76 parkeerplaatsen van de projectontwikkelaar overgenomen. Alle appartementen zijn qua prijsstelling beschikbaar voor de primaire doelgroep. Het merendeel van de appartementen is momenteel verhuurd aan cliënten van SVVE De Archipel. Zij gaan hun eigen locatie herontwikkelen en Woonstichting Hhvl heeft complex De Ridder ingezet als wissellocatie voor de cliënten van SVVE De Archipel. Dit betreffen vooral mensen die een gemiddeld hoge leeftijd hebben. Vanwege dit feit is er zowel van de zijde van SVVE De Archipel als van de zijde van Woonstichting Hhvl extra begeleiding en aandacht aan deze klantgroep gegeven. Aandacht die zich toespitste op hetgeen komt kijken bij een verhuizing en het gebruik van de nieuwe woning en alle techniek die daarin is verwerkt. De ervaring leert dat de oudere bewoners vooral moeite hebben met het gebruik van de diverse installaties die het gebouw kent. Op basis van een signaal hierover krijgen de bewoners nogmaals een extra uitleg/begeleiding over het gebruik hiervan. Op de oude locatie konden de cliënten van SVVE De Archipel gebruikmaken van diverse soorten van welzijnsactiviteiten. Vanaf maart 2005 is één van de woonwerkeenheden tijdelijk ingericht als welzijnsruimte voor de bewoners van De Ridder. Na de zomervakantie is de nieuwe welzijnsruimte (een laagbouw aan gebouw De Ridder) opgeleverd en in gebruik bij de bewoners van het gebouw. Deze ruimte wordt, in tegenstelling tot de appartementen, gehuurd door SVVE De Archipel. Het inbouwpakket van de welzijnsruimte is naar de specificaties van SVVE De Archipel gerealiseerd. Daarnaast verzorgt SVVE De Archipel de bemensing van deze welzijnsruimte. Huurders van de appartementen in gebouw De Ridder kunnen daarnaast gebruikmaken van de diensten van zowel Zuidzorg als van SVVE De Archipel. 17

18 Woonstichting Hhvl Jaarverslag 2005 Tot en met 2005 is voor dit nieuwbouwproject door Hhvl een bedrag van circa 17,0 mln. uitgegeven, ofwel circa per appartement c.q. woonwerkeenheid. De Barrier Eindhoven In 2005 is wederom hard gewerkt aan de herstructurering van de wijk De Barrier in Eindhoven. Gezien de omvang van het project wordt het totale project uitgevoerd in vier fases die zich uitstrekken over de jaren 2004 tot en met 2008, met een eventuele uitloop naar Het totale project behelst de revitalisering, sloop en/of vervangende nieuwbouw van de oorspronkelijke 518 woningen in de Barrier. Van de oorspronkelijke woningen worden 124 woningen gerevitaliseerd tot nieuwbouwkwaliteit. Dit zijn de woningen rondom de Vijver en het Veld. De overige 394 woningen worden gesloopt, waarvoor de nieuwbouw van 125 keuzewoningen, 106 koopwoningen en 32 seniorenwoningen voor de verhuur in de plaats komt. Bij de keuzewoningen kunnen de toekomstige bewoners kiezen voor huur of koop. Van de 106 koopwoningen zijn inmiddels 72 marktkoopwoningen verkocht aan een particuliere investeerder. In 2005 is met name gewerkt aan fase 1 van de keuzewoningen die uit 48 woningen bestaat en aan de fasen A en B van de 124 renovatiewoningen die uit 63 woningen bestaat. Zowel fase 1 van de keuzewoningen als de fasen A en B van de renovatiewoningen zijn in 2005 opgeleverd. Met de bouw van de 48 keuzewoningen is een bedrag van circa 6,1 mln. gemoeid, terwijl de renovatie van de eerste 2 fasen een bedrag van circa 10,0 mln. vraagt. Bij de keuzewoningen kunnen de toekomstige bewoners nog tot op het allerlaatste moment beslissen of zij de woning willen huren of kopen. Het initiële signaal om met de wijk aan de slag te gaan kwam van de bewoners; de directe aanleiding is de wijze waarop Hhvl de renovatie van de woningen aan de Boschdijk in de Barrier heeft aangepakt. De bewonerscommissie van de Barrier wilde graag een soortgelijke aan- 18

19 Bouwen pak van de 518 woningen in de rest van de Barrier. In de eerste voorbereidende fase van het project zaten de volgende partijen aan tafel: Hhvl, Loket W en de bewoners. Hhvl heeft de bewoners gevraagd de knelpunten op een rij te zetten, deze bleken forser dan verwacht en dit leidde bij Hhvl tot de visie om een groot deel van de wijk te slopen ten behoeve van nieuwbouw. Het gedeelte van de woningen dat rondom de Vijver en het Veld lag mocht, gezien de monumentale status, niet gesloopt worden; deze woningen worden gerevitaliseerd. Vervolgens zijn bewoners intensief betrokken geweest bij de verdere invulling van het herstructureringsplan. Hiertoe zijn veel werkgroepen en klankbordgroepen aan de slag gegaan, zijn er inloopdagen ten behoeve van de ontwikkeling van de plannen georganiseerd en als laatste zijn er ook ten behoeve van de bewoners kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd. Ook voor de toekomstige eigenaren zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Uiteindelijk is de herstructurering in gang gezet om de kwaliteit van het wonen in de Barrier aanzienlijk te verbeteren. Hierbij wordt niet alleen gefocust op de kwaliteit van de woningen, maar zeker ook op de kwaliteit van het wonen in de Barrier. Er wordt door Hhvl, naast de revitalisering en nieuwbouw, veel geïnvesteerd in de aanleg en extra verbetering van de infrastructuur, openbaar groen en maatschappelijke voorzieningen in de wijk. Voor aanvang van het project is een aantal duidelijke doelstellingen en randvoorwaarden geformuleerd. Een belangrijke randvoorwaarde was dat er een gedifferentieerd woningaanbod in de Barrier moest komen, dat bestaat uit koopwoningen en huurwoningen, alsmede uit een mix van reguliere eengezinswoningen en seniorenwoningen. Daarnaast moest er een terugkeermogelijkheid zijn voor de oorspronkelijke bewoners met een vast huurcontract, moesten de woningen rond de vijver gehandhaafd blijven als beschermd stadsgezicht, moest de beeldkwaliteit van de nieuwbouwwoningen aansluiten op de bestaande architectuur en moest er voldaan worden aan de parkeernorm door beter gebruik te maken van de aanwezige binnenterreinen. Ook de versterking van recreatieve en groene locaties krijgt ruimschoots aandacht in het masterplan De Barrier. 19

20 Woonstichting Hhvl Jaarverslag 2005 Van de 518 oorspronkelijke bewoners hadden niet alle bewoners een vast huurcontract. Huurders met een vast huurcontract hebben in drie rondes de gelegenheid gehad om een keuze te maken voor een woning in de vernieuwde Barrier. Van de 350 huurders met een vast huurcontract, hebben uiteindelijk 265 huurders gekozen voor een woning in de nieuwe Barrier. Bijna 75% van de huurders met een vast huurcontract wil dus terugkomen in de nieuwe Barrier. Hoewel dit cijfer op zichzelf natuurlijk al een indicatie is van de klanttevredenheid, is Hhvl op dit moment bezig om door middel van enquêtes meer inzicht te krijgen in de klanttevredenheid. Mariaoord Veldhoven Uit de Woonvisie van de gemeente Veldhoven blijkt dat in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw zich in het kerkdorp Meerveldhoven, waarin het voormalige klooster Mariaoord was gelegen, veel jonge gezinnen hebben gevestigd. Door de lage verhuisgeneigdheid van deze gezinnen was deze doelgroep eind jaren 90 van de vorige eeuw in belangrijke mate vergrijsd. Ook bleek uit nader onderzoek dat men wel wilde verhuizen, maar het liefst in de eigen vertrouwde omgeving naar een kleinere en gelijkvloerse woning. Toen Hhvl in de gelegenheid werd gesteld het voormalige klooster Mariaoord te verwerven, heeft zij deze mogelijkheid aangegrepen om op deze historische locatie een woongelegenheid voor senioren te creëren met behoud van de nostalgische sfeer van weleer door gebruik te maken van karakteristieke vormen en materialen. Het vroegere kloostergebouw is herbouwd met behoud van authentieke details. In dit gebouw bevinden zich 12 duurdere huurappartementen. De lifthal verbindt het herbouwde gedeelte met het nieuwe cirkelvormige gebouw waar 36 appartementen zijn gerealiseerd. Met de bouw van de 48 huurappartementen is een bedrag van circa 8,5 mln. gemoeid. Door de realisatie van de 48 huurappartementen in Meerveldhoven, die in mei 2005 door Hhvl zijn opgeleverd, heeft Hhvl een kleinschalig 20

21 Bouwen en hoogwaardig woonmilieu gerealiseerd met een mix van betaalbare en duurdere huurwoningen voor senioren. Alle voorzieningen van Veldhoven liggen binnen een straal van één kilometer. Openbaar vervoer is ruimschoots aanwezig en er is een goede en directe verbinding met Eindhoven. Inmiddels is er een bewonerscommissie in oprichting waarmee een eerste gesprek heeft plaats gevonden. Duidelijk naar voren komt de grote woonsatisfactie van de bewoners en de sociale cohesie zowel onderling als met de omgeving. LTS Bladel Hhvl onderkent dat het voor lokale bestuurders lastig is om een afweging te maken tussen de belangen van inwoners die graag in de eigen gemeente willen blijven wonen en het belang van het functioneren als een opvangfunctie voor de regio. Hhvl wil in dit spanningsveld voor lokale bestuurders meedenken over mogelijke oplossingen. Daarnaast wil Hhvl zich inspannen voor het realiseren van de benodigde woningbouwproductie in de kleine kernen. Het gaat daarbij om het voorzien in een woonbehoefte, maar ook om in het stand houden van voorzieningen, die de sociale cohesie en de leefbaarheid in kleine kernen bevordert. Daartoe is Hhvl in 2005 op de voormalige LTS-locatie in het centrum van Bladel gestart met de realisatie van 71 appartementen, waarvan 53 appartementen in de betaalbare huursector en 18 appartementen in het duurdere segment, voor zowel starters als senioren. De bouw is gestart in september 2005 en in het voorjaar van 2007 zullen de appartementen worden opgeleverd. Met het totale project is een investering gemoeid van circa 13,9 mln., waarvan tot en met 2005 een bedrag van bijna 6,0 mln. is besteed. Het plan maakt onderdeel uit van de provinciale pilot Wonen in Bladel. Dit houdt in dat Bladel voor de periode 2003 tot en met 2007 geen beperkingen krijgt opgelegd voor het aantal te bouwen 21

22 Woonstichting Hhvl Jaarverslag 2005 woningen, mits er binnen dorpskernen gebouwd wordt. Voorheen konden gemiddeld slechts 50 nieuwe woningen per jaar worden gebouwd. Dankzij deze pilot kunnen meer mogelijkheden gecreëerd worden voor met name starters en ouderen. Een gedeelte van de nieuwe appartementen zal verhuurd worden aan Stichting De Plaatse ten behoeve van haar cliënten. Stichting De Plaatse biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking in de regio Eindhoven en De Kempen. De Lei Veldhoven De 168 appartementen De Lei zijn gelegen in het centrum van de gemeente Veldhoven en hebben een zeer centrale ligging ten opzichte van veel wijkvoorzieningen en winkels, een goede ontsluiting en openbare vervoervoorziening. Hoewel de locatie, vanwege de genoemde centrale ligging, uitermate geschikt is voor ouderen waren de woningen in mindere mate geschikt voor deze doelgroep vanwege de slechte toegankelijkheid vanaf de galerij naar de woning en het ontbreken van een aantal voorzieningen. Daarbij kwam nog een groeiend gevoel van onveiligheid van de huidige bewoners, omdat het complex een sombere indruk maakte door de kleurstelling en de terug liggende entreepartijen. Door de recente realisatie van hoogwaardige nieuwbouw in de directe omgeving, de matige uitstraling en de ongeschiktheid voor ouderen ontstond in het complex De Lei een hoge mutatiegraad en werd het moeilijker de appartementen aansluitend te verhuren. Dit heeft ertoe geleid dat Hhvl het besluit heeft genomen om enerzijds een verbetering van de uitstraling van het complex te bewerkstelligen door het vernieuwen van de entreepartijen en een wijziging van het gevelbeeld en anderzijds een verbetering in de woning zelf door te voeren. De verbetering in de woning zelf betreft met name de keuken, het sanitair, de ventilatie en de verwarming. Daarnaast is vanwege de zeer centrale ligging ten opzichte van veel wijkvoorzieningen, de behoefte aan centraal gelegen seniorenwoningen en het tekort aan 22

Woningstichting SWS. Jaarverslag 2005

Woningstichting SWS. Jaarverslag 2005 Woningstichting SWS Jaarverslag 2005 Woningstichting SWS Jaarverslag 2005 Inhoudsopgave jaarverslag 2005 Voorwoord Volkshuisvestingsverslag 1. Inleiding 7 2. Bouwen 9 3. Gebiedontwikkeling 15 4. Prestatievelden

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018

Beleidsplan 2014-2018 Beleidsplan 2014-2018 (versie 20 oktober 2014) INLEIDING Wooninitiatief Plu-S is een stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een beperking.

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst is werkzaam in de kern Hulst en heeft daar een bezit van ca. 1. verhuureenheden, waarvan ca. 1.33 wooneenheden.

Nadere informatie

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum 9 april 2008 Onderwerp notitie betreffende nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog 1. Historie vanaf 2001 Woonplan 2001 Er is al

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Beantwoording artikel 38 vragen

Beantwoording artikel 38 vragen Beantwoording artikel 38 vragen Aan de PvdA fractie Ter attentie van mevrouw Suijker directie/afdeling RO/RBA contactpersoon J. de Heer onderwerp artikel 38 vragen PvdA telefoon 0182-588288 uw kenmerk

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY.

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Ondernemingsplan 2011-2014 van WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Inleiding Woningstichting St. Joseph Stramproy ( Woningstichting) wil dat mensen goed, betaalbaar en prettig kunnen wonen. Om dat doel

Nadere informatie

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag 02 Visie Er is in Noord-Limburg nauwelijks geschikte tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag.

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur bij Woonbedrijf. OTB Wooncongres 11 oktober 2016 Deelsessie: Werken met Tijdelijke Huurcontracten

Tijdelijke verhuur bij Woonbedrijf. OTB Wooncongres 11 oktober 2016 Deelsessie: Werken met Tijdelijke Huurcontracten Tijdelijke verhuur bij Woonbedrijf OTB Wooncongres 11 oktober 2016 Deelsessie: Werken met Tijdelijke Huurcontracten Factsheet Woonbedrijf Aantal woningen: 28.528 Aantal studenteneenheden: 2.823 (Vestide)

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad Nr: 2004-11-08 Schipluiden: 18 november 2004 Onderwerp: Notitie woningbouwprogrammering Midden-Delfland Aan de Raad Inleiding Voor u ligt de notitie woningbouwprogrammering waarin de uitgangspunten voor

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.543 3.327 2.934 1.169 12.973 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMERSFOORT

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

inschrijven als woningzoekende

inschrijven als woningzoekende inschrijven als woningzoekende Inschrijven als woningzoekende bij Woonbedrijf Op zoek naar een huurwoning? We helpen u graag! Inschrijven als woningzoekende 3 Een gewone eengezinswoning, een luxe appartement,

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Openbaar wat willen we bereiken? (doel) Het doel voor de gemeente is om, in samenwerking met Woonvisie, de (ruimtelijke) kaders

Nadere informatie

Verkoopbeleid 2014. Versie 03-12-2014

Verkoopbeleid 2014. Versie 03-12-2014 Versie 03-12-2014 Inleiding Enerzijds kan gesteld worden dat er sprake is van druk op de woningmarkt. Dit is o.a. merkbaar door het aantal reacties die we gemiddeld ontvangen op iedere woning die bij mutatie

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen

Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen 22 september 2011 Inleiding Directeurbestuurder Ed Penninks heet alle aanwezigen van harte welkom en dankt hen voor hun aanwezigheid. Het programma van vanmiddag

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Inleiding De Prioriteringssessie Woonvisie is een belangrijk vervolg op de co-makersgesprekken die zijn gevoerd en de 5 thematafels die

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen PvdA-fractie T.a.v. Mevrouw A. Postma De Roede 12 9285 VK Buitenpost Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : E. Idsardi Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN Zo gezegd, zo gedaan 2015 is het derde jaar van onze vijfjarige beleidsperiode. De eerste resultaten zijn gehaald. Wij hebben jaarlijks de doelgroep een

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen

Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen Algemeen Dalfsen heeft bij uitstek een eigen identiteit op het gebied van wonen. In de woonvisie leest u meer over de bebouwingsplannen voor de

Nadere informatie

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er Samenvatting De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er is een stijgende vraag naar betaalbare huurwoningen in Maastricht, mede door het groeiend

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Vastgesteld en ondertekend in het bestuurlijk overleg d.d. 26 november 2014 1 Jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

weer thuis in de stad

weer thuis in de stad weer thuis in de stad Wonen boven winkels Een levendige binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, levert woongenot voor specieke groepen mensen, is een broedplaats voor kenniseconomie en cultuur en vormt

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Reglement participatie van Bewonerscommissies Staedion Overwegingen dat de verhuurder Staedion met dit reglement nadere invulling

Nadere informatie

Inhoud. Clusius B 4 Hoogwaardige studentenhuisvesting op een centrale plek in Leiden. De Clusius campus 6 Nieuw elan op een plek met historie

Inhoud. Clusius B 4 Hoogwaardige studentenhuisvesting op een centrale plek in Leiden. De Clusius campus 6 Nieuw elan op een plek met historie Beleggen in Inhoud Clusius B 4 Hoogwaardige studentenhuisvesting op een centrale plek in Leiden De Clusius campus 6 Nieuw elan op een plek met historie Verdiepingsoverzicht 10 Studio s 12 Gezamenlijke

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Telefoon 030-286 11 12 Fax 030-286 10 33 www.utrecht.nl Aan de commissie voor Stad en Ruimte postbus 16200 3500 CE UTRECHT Behandeld door Marlies de Nijs, Wim Beelen Datum

Nadere informatie

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels POSITION PAPER Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels VNG-INZET VOOR DE NIEUWE HUISVESTINGSWET Inleiding In delen van het land is nog steeds sprake van knelpunten op de woningmarkt, met gevolgen

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40745] Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Voorgesteld besluit 1. Vaststellen actieplan studentenhuisvesting Inleiding

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125)

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125) VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING 27 oktober 2016 Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum (Aantal aanwezigen huurders 125) 1. Welkom namens de drie HBV s van de Alliantie, Dudok Wonen en Gooi & Omstreken

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015.

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG Indiener: Gerwin ter Maat / VVD Berkelland Datum indiening vraag: 06-07-2015 Datum verzending antwoord: 01-09-2015 In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller

Nadere informatie

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Themapublicatie mede op basis van het WoON 2015 WoON-congres 7 april 2016 Johan van Iersel RIGO Research en Advies Aanleiding en context Een nieuw WoON-bestand

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 Onderwerp Sloop sociale huurwoningen Rotterdam Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

Wonen met zorg en support

Wonen met zorg en support 7 Wonen met zorg en support visie en doelstellingen wonen met zorg en support Door de vergrijzing en door grote veranderingen in de zorg, wonen steeds meer mensen met een zorgvraag in een gewone woning.

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regiopodium Uitnodigend Proces Dynamische Visie Planning mijlpalen Wonen in de regio Gooi en Vechtstreek Een regio met duidelijke karakterverschillen In stedelijkheid

Nadere informatie

Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015

Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015 Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015 1. Inleiding In de regio Kennemerland (inclusief de gemeente Haarlemmermeer) hebben de gemeentelijke bestuurders een

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2108 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In toenemende mate is er behoefte om met behulp van kengetallen inzicht te krijgen

Nadere informatie

Slotjes Midden. Gemeenteraad 10 September 2013 Slotjes Midden Oosterhout

Slotjes Midden. Gemeenteraad 10 September 2013 Slotjes Midden Oosterhout Slotjes Midden Gemeenteraad 10 September 2013 Slotjes Midden Oosterhout Agenda Aanleiding verzoek tot bijstelling plannen; Toelichting effecten markt- ontwikkelingen op her- ontwikkelingstraject Slotjes

Nadere informatie

Naar een nieuwe Woonvisie. Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014

Naar een nieuwe Woonvisie. Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014 Naar een nieuwe Woonvisie Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014 Inhoud presentatie Aanleiding woonvisie Hervormingsagenda Doel en proces woonvisie Gevoel bij de woningmarkt Hoeveel

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 221/2008 21 oktober 2008 STZ/wwgz 08/167856 Beantwoording vragen van de heer P.G.M. Elbers inzake de verkoop van 183 huurwoningen Bloemenbuurt Aan de

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Opzet van de presentatie

Opzet van de presentatie Woonvisie Venray Opbouw van de avond 19.30-19.40 Welkom door wethouder Martijn van der Putten 19.40-20.30 Presentatie concept woonvisie door Egbert Kalle 20.30-21.00 Vragen 21.00-21.15 Pauze 21.15-21.45

Nadere informatie

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; WET OP HET OVERLEG HUURDERS VERHUURDER (OVERLEGWET geldig per 1 januari 2009) HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze

Nadere informatie

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2012 zijn met de woningcorporaties Portaal,

Nadere informatie

WONINGBOUW- MONITOR

WONINGBOUW- MONITOR 216-397 WONINGBOUW- MONITOR September 216 1 Inleiding Bij het vaststellen van de Woonvisie in september 215 is besloten het urgentieprogramma nog 3 jaar door te zetten om de plannen tot uitvoering te brengen.

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Addendum Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden

Addendum Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden Addendum Prestatieafspraken 2017 2020 Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden Utrecht, 23 november 2016 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. INVESTERINGSRUIMTE EN FINANCIËLE

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0705 Veenendaalse Woningstichting t.a.v. het bestuur Postbus 168 3900 AD VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur,

Nadere informatie

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010 Wonen in Dordrecht De crisis voorbij?; trends en verwachtingen 30 november 2010 Inhoudsopgave 1. Wat willen we? Beleid en welke afspraken zijn er voor Dordrecht? 2. Hoe staan we er voor? Stand van zaken

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST)

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST) Aanwezig L. Ederveen Voorzitter, SDAN N. Pouwels Projectmanager Kadoelerbreek, SDAN M. Neep Stedenbouwkundige, RPHS-architecten S. Bach Projectleider, Woningcorporatie Ymere alsmede circa 30 personen als

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de Toekomstvisie De Lakerlopen

Raadsbijlage Voorstel inzake de Toekomstvisie De Lakerlopen gemeente Eindhoven Dienst Stadsontwikkeling Raadsbulage nummer 35 Inboeknummer 98Qoo4785 Beslisdatum B&W t9 januari x999 Dossiernummer 903.42 Raadsbijlage Voorstel inzake de Toekomstvisie De Lakerlopen

Nadere informatie

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht Stec Groep aan Gemeente Maastricht Desiree Uitzetter 18 november 2014 U vroeg ons: Actuele inzichten voor herijking stedelijke programmering Nieuwe regionale

Nadere informatie

STAPPENPLAN REALISATIE TAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS

STAPPENPLAN REALISATIE TAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS STAPPENPLAN REALISATIE TAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS Dit stappenplan is bedoeld voor gemeenten die willen onderzoeken welke huisvestingsvormen het beste kunnen worden ingezet om de hoge taakstellingen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Stroinkslanden Herstructurering 2014. Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen

Bestemmingsplan Stroinkslanden Herstructurering 2014. Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Stroinkslanden Herstructurering 2014 Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Afdeling Bestemmingsplannen November 2014 OVERZICHT

Nadere informatie

Project Cape Kennedy 5 april 2016

Project Cape Kennedy 5 april 2016 5 april 2016 1. Aanleiding Vanuit de integraliteit van het wijkvernieuwingsplan en de beleidskaders die in samenwerking met de gemeente zijn vastgesteld, is het wenselijk om het college van B&W inzicht

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Futuraplatform - vrijdag 16 november 2012 Leo Gerrichhauzen Gerrichhauzen en Partners 2012 Van verzelfstandiging naar publieke sturing

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMSTERDAM

ACTIVITEITEN AMSTERDAM ACTIVITEITEN AMSTERDAM Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 1.476 2.368 14.337 593 18.774 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMSTERDAM totaal

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren. Vastgoeddiensten in vertrouwde handen. mijn-thuis.nl

Vereniging van Eigenaren. Vastgoeddiensten in vertrouwde handen. mijn-thuis.nl Vereniging van Eigenaren in vertrouwde handen thuis ondersteunt op alle niveaus en neemt initiatief Vereniging van Eigenaren in vertrouwde handen thuis is specialist op het gebied van beheer van vastgoed.

Nadere informatie

Particuliere verhuur(-ders) in Rotterdam

Particuliere verhuur(-ders) in Rotterdam Gemeente Rotterdam Farida Aghris Congres Platform 31 25 maart 2015 Particuliere verhuur(-ders) in Rotterdam Particuliere verhuurders in Rotterdam Rotterdam in cijfers: algemeen en huursector Kansen in

Nadere informatie

6 september Zomerbloeii.

6 september Zomerbloeii. 6 september Zomerbloeii. Themabijeenkomst: Maatschappelijk Rendement Raeflex Catharijnesingel 56, 3511 GE Utrecht Postbus 8068, 3503 Utrecht (030) 230 31 50 www.raeflex.nl Visitaties van Raeflex Gestart

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L1875 Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken t.a.v. het bestuur Postbus 329 1200 AH HILVERSUM Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie