JAARVERSLAG SCHOOLVEILIGHEID ROC de Leijgraaf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG SCHOOLVEILIGHEID ROC de Leijgraaf"

Transcriptie

1 2011 JAARVERSLAG SCHOOLVEILIGHEID ROC de Leijgraaf Bureau Huisvesting en Facilitaire zaken Nicolien Camardese Coördinator Arbo en Veiligheid Februari 2012

2 VOORWOORD Voor u ligt het derde jaarverslag schoolveiligheid van ROC de Leijgraaf. In dit jaarverslag informeer ik u over de invulling van schoolveiligheid binnen ons roc. Daarnaast krijgt u specifieke toelichting op activiteiten en onderwerpen welke in 2011 zijn uitgezet, opgepakt of afgerond. Twee jaar geleden zijn de diverse aspecten van schoolveiligheid neergezet in een duidelijke structuur in de vorm van vijf tandwielen die invloed op elkaar uitoefenen. Elk tandwiel bevat een selectie van arbo- en veiligheidsonderwerpen. De belangrijkste items voor elk tandwiel worden in dit jaarverslag toegelicht. In hoofdlijnen was 2011 een jaar van het verder vormgeven en vullen van de vijf tandwielen zowel op papier (intranet/portal) als in overlegvorm; waar het nieuwe beleidsplan is opgesteld; om het interne en externe netwerk verder te intensiveren; ter voorbereiding op de ROC breed uit te voeren Risico Inventarisatie en Evaluatie in 2012; om te verdiepen in de komende wetswijziging voor incidentenregistratie in 2012 en de gevolgen hiervan voor onze organisatie en in het bijzonder de gevolgen voor de bruikbaarheid van het huidig incidentenregistratiesysteem Centraal Meldpunt Incidenten ; waarin het bewust worden, neerleggen en nemen van de eigen (afdelings)verantwoordelijkheid op het gebied van arbo en veiligheid een speerpunt was; waar voor de eerste keer binnen ROC de Leijgraaf kluiscontroles werden gehouden; waar veel aandacht uitging naar gevaarlijke stoffen; met wederom veel aandacht voor persoonlijke en sociale veiligheid. Ook in 2012 zetten we ons weer in om een veilige en gezonde leer- en werkomgeving neer te zetten. Met de hulp en inzet van gemotiveerde collega s gaat dit zeker lukken! Nicolien Camardese Coördinator Arbo en Veiligheid Jaarverslag schoolveiligheid

3 INHOUDSOPGAVE Tandwiel Organisatie Beleid... 3 Het gevoerde overleg... 3 Opleidingen... 4 Kluiscontrole... 4 Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)... 5 Arbeidsinspectie... 5 Deskundige diensten... 5 Tandwiel Binnen Milieu Klimaat... 6 Geluid en gevaarlijke stoffen... 6 Tandwiel Sociale Veiligheid Meldingen incidenten... 9 Wettelijk verplichte incidentenregistratie in LeijAcademie trainingsaanbod inzake sociale veiligheid Hard of Hart Rots en Water Bedrijfsbeveiliging Tandwiel Fysieke Veiligheid Gebouw en omgeving Bedrijfshulpverlening Ontruimingsoefeningen Tandwiel Persoonlijke Veiligheid Persoonlijke beschermingsmiddelen Werkplekonderzoek Anti-RSI programma Verzuimgegevens en informatie gevoerde ziekteverzuimbeleid medewerkers Sociale hygiëne Jaarverslag schoolveiligheid

4 Organisatie is het centrale tandwiel dat de basisvoorwaarden beschrijft om te kunnen komen tot een inhoudelijke invulling van schoolveiligheid. Denk aan: visie, beleid en wetgeving, instrumenten Beleid Het Beleidsplan Schoolveiligheid loopt af. De belangrijkste speerpunten voor 2011 waren het verder vormgeven en vullen van de vijf tandwielen zowel op papier (intranet/portal), beleidsmatig als in overlegvorm. Een belangrijke stap is gezet in het duidelijker neerleggen en nemen van de eigen (afdelings)verantwoordelijkheid op het gebied van arbo en veiligheid. Uit het nieuwe beleidsplan wordt duidelijk dat ROC de Leijgraaf niet alleen gaat voor het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, maar schoolveiligheid ook verbindt met de visie van haar bedrijfsplan. Door komende jaren het beleid schoolveiligheid aan te sluiten bij de drie strategische thema s *HRM en professionaliteit; de medewerker kwaliteit en continu verbeteren verbinding naar binnen en buiten; partnerships] uit het bedrijfsplan, kunnen we doelgericht de arbo en veiligheidsaspecten benaderen. Concreet betekent dit dat zowel de werkgever maar minstens zo belangrijk de medewerker zelf kiest om te investeren in competenties ten aanzien van schoolveiligheid. Dit houdt óók in dat we een gezamenlijke verantwoordelijk hebben om te blijven zoeken naar verbetertrajecten door intern en extern de dialoog aan te gaan. Kortom: Schoolveiligheid is een verantwoordelijkheid van iedereen! Iedereen draag een eigen steentje bij! Het gevoerde overleg Intern Overleg: 1. Net zoals voorgaande jaren vond er maandelijks een huisvestingsoverleg plaats tussen de bedrijfsvoerder en beleidsmedewerker van afdeling Techniek & Samenleving en de manager BHF en coördinator Arbo en Veiligheid om aspecten op het gebied van facilitaire dienst en schoolveiligheid binnen deze afdeling te borgen. De communicatie tussen laboratoriumtechniek en Arbo en Veiligheid verliep ook dit jaar stroef. 2. De stuurgroep Arbo & Veiligheid-verzuim heeft in het voor- en najaar overleg gehad. In deze stuurgroep zit een afgevaardigde van het College van Bestuur, de voorzitter van de OR, directeur bedrijfsvoering, manager BPO, de (verzuim)personeelsadviseur BPO, een vertrouwenspersoon, manager BHF en de Coördinator Arbo en Veiligheid. Opvallende en reguliere high lights van de organisatie komen in dit overleg aan bod. Door elkaar te informeren en raakvlakken te verbinden willen we (preventief) organisatiespeerpunten opstellen. 3. Met regelmaat is er overleg tussen de beheerder achter het systeem van het Centraal Meldpunt Incidenten, de vertrouwenspersonen en de zorgcoördinatoren. 4. Om het College van Bestuur extra op de hoogte te houden van lopende zaken en de interne en externe ontwikkelingen op het gebied van arbo en veiligheid vonden er kwartaalrapportages plaats. 5. Maandelijks is er overleg met de manager BHF en indien gewenst, de directeur bedrijfsvoering. Jaarverslag schoolveiligheid

5 Extern Overleg: 1. N.a.v. specifieke situaties of algemene controles en inspecties was er overleg met de diverse gemeenten en brandweerorganisaties. 2. Voor specifieke vraagstukken is er overleg geweest met andere roc s en/of onderwijs-instellingen in het voortgezet onderwijs. 3. Deelname aan de werkgroep FSR veiligheid (MBO Raad). 4. Op initiatief van de coördinator Arbo en Veiligheid is er voor het eerst een bijeenkomst belegd met alle schooladoptanten van de politie uit de regio die aanspreekpunt zijn voor ROC de Leijgraaf. Vanuit ROC de Leijgraaf waren de coördinatoren facilitaire dienst, de zorgcoördinatoren en de vertrouwenspersonen uitgenodigd. Het doel van deze eerste informele bijeenkomst was: - Nader kennis maken met elkaar; - Informeren over de structuur van schoolveiligheid binnen ROC de Leijgraaf; - Toelichten van enkele protocollen en formulieren; - Inzicht krijgen in werkwijze en werkzaamheden binnen de diverse regio s; - Aan de hand van een case met elkaar discussiëren over mogelijke aanpak. Hoe kunnen we elkaar hierin ondersteunen. Welke handvaten kan de Leijgraaf aan medewerkers bieden. Deze bijeenkomst is als zeer waardevol ervaren en keert jaarlijks terug. 5. Minimaal twee keer per jaar is er per regio een zorgbreedte overleg, waarbij schoolmaatschappelijk werk, de schooladoptant van de politie, de leerplichtambtenaar, GGZ, GGD, Novadic Kentron, de zorgcoördinator en de coördinator Arbo en Veiligheid bij aanwezig zijn. Op verzoek worden andere externe partijen uitgenodigd, bijvoorbeeld een afgevaardigde van het veiligheidshuis. De regie van dit overleg is in handen van de zorgcoördinatoren. Opleidingen Onderstaande opleidingen betreffen alleen de medewerker en coördinator Arbo en Veiligheid De medewerker Arbo en Veiligheid volgde de jaarlijkse herhalingscursus Algemeen Leider én de herhalingscursus bedrijfshulpverlening. De coördinator Arbo en Veiligheid volgde via de LeijAcademie de training multicultureel vakmanschap - Jeugd en jeugdbejegening. De coördinator Arbo en Veiligheid ging naar de Training Polarisatie en radicalisering regionaal georganiseerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De coördinator Arbo en Veiligheid volgde op de studiedag van Techniek & Samenleving de workshop dilemmatraining en de workshop aanpak pestgedrag. De coördinator Arbo en Veiligheid volgde de workshop arbocatalogus georganiseerd door de MBO Raad De coördinator Arbo en Veiligheid bezocht de bijeenkomst Leren van Incidenten georganiseerd door het VO. Kluiscontrole In februari en maart 2011 vonden op locaties Muntelaar, Euterpelaan, Udenseweg 2 en Schelversakker steekproefsgewijs een kluiscontroles plaats, conform de gebruikovereenkomst kluisjes. Omdat dit de eerste keer was dat ROC de Leijgraaf een kluiscontrole uitvoerde was de controle vooraf aangekondigd. In december 2011 vond nogmaals op alle locaties een algehele kluiscontrole plaats. Dit keer was de kluiscontrole niet aangekondigd. De kluiscontroles gebeurde in het bijzijn van de politie en de schoolleiding. De politie assisteerde niet alleen, maar zag ook toe op de aanwezigheid van onder meer wapens, gestolen goederen, vuurwerk en Jaarverslag schoolveiligheid

6 drugs. Er zijn beide keren geen voorwerpen aangetroffen die volgens de wet strafbaar zijn. Wel is er één voorwerp aangetroffen waarvan wij van mening zijn dat het niet op school behoort. Met de actie wil ROC de Leijgraaf een signaal afgeven dat het meenemen van ongewenste middelen of goederen door studenten of medewerkers niet getolereerd wordt en dat iedereen zich veilig moet kunnen voelen binnen de school. Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Na ruim een half jaar van voorbereidingen start de daadwerkelijke uitvoering van de wettelijk verplichte RI&E voor alle locaties in januari De RI&E sluit aan bij de arbocatalogus MBO; Het doel van deze RI&E is naast opnieuw inzicht krijgen in de huidige (rest)risico s en mogelijke gevaren ook om een andere impuls te geven aan schoolveiligheid. Schoolveiligheid is de verantwoordelijkheid van iedereen! De ondernemersraad en het managementteam brachten een stem uit in de keuze van de externe partij die de RI&E gaat uitvoeren en stemden daarnaast in met het projectplan van de RI&E. Door alle afdelingen vanaf het begin en gedurende het traject te betrekken bij de uitvoering van de RI&E wordt de RI&E geen statisch maar een dynamisch onderdeel van de organisatie. Deze werkwijze ondersteunt de visie van het bedrijfsplan en het nieuwe beleid schoolveiligheid. RI&E Bedrijfshulpverlening Een stagiaire van de studie Integrale Veiligheid (Avans Hogeschool) heeft zijn stageopdracht RI&Ebedrijfshulpverlening in het voorjaar van 2011 afgerond. Belangrijke actiepunten, o.a. het werven van BHV-ers, het verbreden van de poort naar de verzamelplaats locatie Muntelaar zijn uitgevoerd. Het updaten van calamiteitenplannen is in gang gezet. Communiceren over en het trainen van het crisisteam is nog een belangrijk actiepunt. De overige minder urgente actiepunten nemen we op in het nieuwe plan van aanpak van de roc-brede RI&E. Arbeidsinspectie In 2011 vond er een herinspectie plaats in de praktijkruimten van Techniek & Samenleving naar aanleiding van een inspectiebezoek in De geconstateerde overtredingen uit 2010 zijn opgeheven. In 2011 zijn de volgende openstaande actiepunten opgepakt: Het sluiten van de lascabines locatie Udenseweg en het uitvoeren van een blootstellingsbeoordeling lasrook werktuigbouw locatie Euterpelaan. Zie voor meer detailinformatie tandwiel binnenmilieu lasrook Het realiseren van een geluidscabine voor het testen van motorblokken bij motorvoertuigentechniek. Deskundige diensten In het kader van veiligheid heeft Arbo & Veiligheid gebruik gemaakt van onder meer de volgende externe, expertise: De scholing van de bedrijfshulpverlening bij Kling Opleidingen B.V. te Nistelrode. Controle brandblusmiddelen door Kling Brandbeveiliging B.V. te Nistelrode. Firma Van der Linde voor de controle van de noodverlichting Intersafe Groeneveld voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Firma DH Pro voor de blootstellingsbeoordeling van lasrook. Van Mun Advies te Oss voor de uitvoering van de roc-brede Risico Inventarisatie Jaarverslag schoolveiligheid

7 Klimaat Binnenmilieu is het bevorderen van een gezond leefklimaat binnen de onderwijsinstelling. Denk aan: Klimaat geluid - chemische/(micro)biologische stoffen etc. Binnenmilieu is het bevorderen van een gezond leefklimaat binnen de onderwijsinstelling. In 2011 zijn 22 klimaatklachten over alle locaties gemeld in het registratiesysteem Planon. Een daling van bijna 50% ten opzichte Denk van het aan: jaar Klimaat ervoor. Er geluid staan nog - chemische/(micro)biologische 8 recente klimaatklachten open. stoffen etc. De aanpak van klimaatklachten verloopt via verschillende disciplines binnen Bureau Huisvesting en Facilitaire dienst; de bouwcoördinator, technische medewerkers en medewerker Arbo en Veiligheid en in sommige gevallen een externe partij. Daar waar mogelijk betrekken we zoveel mogelijk de melder bij het oplossen van het probleem. Eenvoudige klimaatklachten worden direct opgelost maar in de meeste gevallen onderzoekt afdeling BHF de klimaatklachten eerst met een temperatuur-luchtvochtigheidkooldioxide-meting. Met deze meetresultaten kon soms direct een oplossing worden geboden. De complexe klimaatklachten zijn tijdrovend en soms moeilijk naar ieders tevredenheid op te lossen. Veghel, Muntelaar Het klimaat in Veghel wordt geregeld door een zogenaamde Warmte Koude Opslag (WKO) installatie. Bij WKO wordt gebruik gemaakt van de warmte die van nature aanwezig is in de bodem en het grondwater. Daarmee is WKO een vorm van duurzame bodemenergie. Van deze locatie kregen we veel klimaatklachten en daarom is in 2010 een start gemaakt met het opnieuw inregelen van de WKO-installatie. In 2011 heeft de medewerker Arbo en Veiligheid in samenwerking met Firma Kuijpers wederom een slag geslagen in het optimaliseren van de WKOinstallatie. Uden, Udenseweg 2 De kantoren zijn voorzien van een luchtbehandelingsysteem met koeling en warmte-terugwin. Door het aanbrengen van een ventilatie zijn de lokalen (T13 t/m T 16) voorzien van een beter klimaat. Geluid en gevaarlijke stoffen Testruimte motoren Zie ook tandwiel Organisatie - arbeidsinspectie. Door het creeëren van een geluidscabine voor het testen van motoren realiseerde we een oplossing voor de dagelijkse blootstelling aan een te hoog geluidsniveau voor de afdeling motorvoertuigentechniek op de Udenseweg 2. Natuurlijk zijn in deze testruimte ook maatregelen getroffen voor het werken met gevaarlijke stoffen (diesel- en benzinegassen). Voor de veiligheid zal in 2012 nog een koolmonoxide- / stikstofdioxide-meter geplaatst worden. Hierna ronden we het openstaand actiepunt na aanleiding van een bezoek van de arbeidsinspectie in 2010 af. Jaarverslag schoolveiligheid

8 Lasrook (lasdamp) Zie ook tandwiel Organisatie - arbeidsinspectie. Na aanleiding van het bezoek van de arbeidsinspectie is er in september 2010 een blootstellingsbeoordeling lasrook uitgevoerd voor de locaties Veghel, Uden en Oss. Hiervoor is de verbetercheck lasrook van ingevuld. De lasdampafzuiging voor locatie Veghel is goed en behoeft geen verdere actie. Voor de locatie Udenseweg en Euterpelaan zijn in 2011 de volgende stappen genomen: Uden, Udenseweg 2 De lasdampafzuiging in Uden voldeed niet aan de normen. Om die reden besloot het management om alle lascabines te sluiten en de (toekomstige) lasprogramma s te verplaatsen naar de locaties Muntelaar en Euterpelaan. Er zijn wel drie nieuwe laswerkplekken gecreëerd en aangesloten op de bestaande lasrook-afzuiging. Deze laswerkplekken worden onder andere door AKA, JOR en motorvoertuigentechniek gebruikt. Euterpelaan, Oss De lasrook afzuiginstallatie heeft voldoende capaciteit, het geluidsniveau is acceptabel en het systeem voorziet door een centrale filterunit dat er gereinigde afgezogen lucht naar buiten gaat. Echter is volgens de verbetercheck bij 100% gelijktijdig gebruik van de lascabines de ruimtelijke ventilatie met buitenlucht onvoldoende. Omdat afdeling BHF twijfels had bij dit resultaat is besloten om een adviseur in te schakelen voor het uitvoeren van een blootstellingsbeoordeling lasrook. Uit het resultaat van deze blootstellingsbeoordeling bleek dat met minimale aanpassingen de afzuiginstallatie prima op orde is. Door de afzuigmonden lager te fixeren aan de wand optimaliseren we de bronafzuiging. Daarnaast is het advies om persoonlijke voorlichting en instructies te geven. Dit is een speerpunt voor Met deze relatief kleine aanpassingen voldoet ook locatie Euterpelaan aan een goede lasdampafzuiging. Houtstof Uit houtafval komt houtstof vrij dat behalve explosies ook gezondheidsklachten kan veroorzaken, waaronder allergische reacties van de huid. Daarnaast is stof van hardhout kankerverwekkend. Met de aanschaf van een brikettenpers voor bouwkunde in Veghel en een brikettenpers voor Hout&Meubel in Uden heeft afdeling Techniek & Samenleving voor een brandveilige, duurzame en gezondheidsbevorderende oplossing gekozen. Voor bouwkunde en H&M afdeling zijn al jarenlang maatregelen getroffen om brand- en explosiegevaar te voorkomen. De arbocatalogus MBO heeft het onderwerp lokaalinrichting houtbewerking nader uitgewerkt. Komend jaar zal tijdens de RI&E hier extra aandacht naar uit gaan. Daar waar nodig zullen extra maatregelen worden getroffen. (Micro)biologische stoffen In 2011 is een update gemaakt van het overzicht van alle aanwezige microbiële stammen, inclusief de bijbehorende risico s. De klinische stammen (hemolytische streptococcen en pneumococcen) zijn gesaneerd en worden daarmee dan ook niet meer gebruikt in de practica. Er is veel aandacht besteed aan veilig omgaan met genetisch gemodificeerde organisme (GGO). ROC de Leijgraaf heeft voor GGO twee verantwoordelijke medewerkers aangemeld bij het RIVM. Daarnaast is de huidige GGO proef door het Ministerie van VROM beoordeeld en goedgekeurd. Mochten er in de toekomst nieuwe GGO-proeven in het onderwijsprogramma komen, dan worden ook deze ter beoordeling en goedkeuring naar het Ministerie van VROM gestuurd. Jaarverslag schoolveiligheid

9 Chemische stoffen Laboratoriumtechniek zit gezien de perikelen rondom MSD nog steeds in een roerig jaar. Het is nog niet geheel duidelijk welke gevolgen dit allemaal voor ons roc met zich meebrengt. Desalniettemin moet de basisoperatie doorgaan. De afgelopen jaren heeft er binnen de practica al een sanering plaatsgevonden waarbij zeer giftig, carcinogene en explosieve chemicaliën uit het pakket zijn gehaald. Ook nu weer zijn de stoffen die niet meer gebruikt mogen worden én stoffen die niet regulier gebruikt werden afgevoerd. Met deze opschoonactie zijn alleen die chemicaliën in huis die tijdens de practica gebruikt worden. Van deze chemicaliën is het overzicht van (mogelijk) aanwezige risico s weer geupdate, grotendeels met de nieuwe gevarensymbolen volgens de Europese wetgeving GHS en REACH. Jaarverslag schoolveiligheid

10 Sociale veiligheid is het omgaan met en het bevorderen van gewenst sociaal gedrag van personen binnen de onderwijsinstelling. Sociale veiligheid is subjectief aangezien het gaat over de veiligheidsbeleving van een individu of groep. Denk aan: (cyber)pesten, verbale en fysieke agressie, drugsgebruik etc. Meldingen incidenten ROC de Leijgraaf wil een open en veilige school zijn. Toch ontstaan er soms situaties waarbij het gevoel van veiligheid (even) niet meer bestaat. Daarom kent ROC de Leijgraaf naast een klachtenregeling ook een Centraal Meldpunt Incidenten (CMI). Het CMI is een administratief inventarisatiepunt, bedoeld als (preventief) instrument. Iedereen, medewerkers en leerlingen wordt uitdrukkelijk uitgenodigd incidenten te melden. In 2011 zijn er 164 incidenten gemeld in het CMI, waarvan we er 131 daadwerkelijk als incident beschouwen 1. De incidentmeldingen worden zo veel mogelijk door medewerkers van de betreffende afdeling behandeld. Daarnaast is de inzet van de zorgcoördinatoren en de vertrouwenspersonen het afgelopen jaar weer van essentieel belang geweest. Een melding werd gemiddeld gezien binnen 13 dagen volledig afgehandeld. Dit is bijna vier keer zo snel ten opzichte van het jaar daarvoor. Deze verbetering in doorloopsnelheid is grotendeels toe te schrijven aan de consequente bewaking van het proces door de CMI-beheerder. Van de 164 meldingen zijn er 33 meldingen dubbel gemeld of niet als incident te beschouwen. Deze 33 meldingen doen niet mee aan de telling naar de aard van het incident. Daarmee komt het daadwerkelijk aantal incidenten uit op 131. Zo wordt bijvoorbeeld eenzelfde melding van vernieling die door twee verschillende mensen is gemeld, maar één keer meegeteld in de hoofdcategorie schoolgebouw en omgeving en maar één keer meegeteld in de specifieke subomschrijving vernielen. Verloop van het totaal aantal meldingen in het Centraal Meldpunt Incidenten vanaf Een dubbele melding is niet erg, liever iets twee keer gemeld dan helemaal niet gemeld! 1 Uitleg naast grafiek Jaarverslag schoolveiligheid

11 Jaarverslag schoolveiligheid

12 In onderstaande tabellen staan per hoofdcategorie de submeldingen. Jaarverslag schoolveiligheid

13 Opvallende meldingen in 2011 In de grafieken op voorgaande pagina is duidelijk te zien dat het aantal meldingen over misdragingen van met name deelnemers (bedreigen, intimidatie, pesten, verbaal geweld) evenals voorgaande jaren hoog is. De meldingen over seksuele intimidatie zijn door de vertrouwenspersonen behandeld. Hier zijn verder geen klachten uit voortgekomen. Medewerkers geven aan dat het herkennen van én het reageren op drugsbezit/drugsgebruik lastig is. De LeijAcademie heeft daarom vanaf 2011 een vast trainingsaanbod over problematisch gebruik van drugs, gokken en gamen. Het aantal meldingen over misdragingen via multimedia ( , MSN, SMS, hyves, facebook etc.) is relatief laag. Ondanks dat gaat ROC de Leijgraaf komend jaar hoogstwaarschijnlijk een nieuwe integriteitscode opstellen waarin multimedia gebruik in opgenomen wordt. In oktober was er voor ouders van leerlingen een thema-avond over jongeren en sociale media. Op drie avonden op drie verschillende locaties heeft Erno Mijland 2 ouders en medewerkers geboeid. Ondanks dat het aantal diefstallen daalde (van 20 meldingen in 2010 naar 13 meldingen in 2011) en ondanks het feit dat het aantal vernielingen daalde (van 25 meldingen in 2010 naar 11 meldingen in 2011), blijven beide nog steeds de koplopers in de meldingen over schoolgebouw en omgeving. 2 Erno Mijland is zelfstandig adviseur met als achtergrond een opleiding tot docent Nederlands en Engels. Hij schrijft voor onderwijsbladen en heeft boeken geschreven over onder andere het opvoeden van gamende kinderen, creatief denken, onderwijs, technologie en loopbaan. Jaarverslag schoolveiligheid

14 Wettelijk verplichte incidentenregistratie in 2012 De minister van OCW gaat met ingang van augustus 2012 een wettelijk verplichte incidentenregistratie doorvoeren. Het systeem dat de onderwijsinstellingen gebruiken moet dan vergelijkbare gegevens opleveren op basis van landelijk beschreven incidentcategorieën. Binnen de FSR werkgroep veiligheid was incidentenregistratie daarom in 2011 een vast agendapunt. ROC de Leijgraaf startte in 2011 ook met de voorbereidingen om komend jaar te voldoen aan deze wettelijke verplichting. Een eerste onderzoek leverde op dat het huidige CMI systeem niet meer kan voldoen aan de gestelde en gewenste eisen. Er wordt uitgekeken naar een alternatief incidenten-registratiesysteem. Gezien de goede naamsbekendheid van het Centraal Meldpunt Incidenten willen we de naam CMI behouden. Daarnaast zijn er nog diverse verbeterpunten door te voeren. Dit nemen we mee in het nieuwe systeem. Zo worden bijvoorbeeld de BPV-klachten zelden tot nooit in het CMI gemeld, maar gaan veelal rechtstreeks naar de afdeling of naar de vertrouwenspersonen. Om het totaalbeeld sociale veiligheid meer objectief te maken zouden deze meldingen ook geregistreerd moeten worden in het CMI. Met de vertrouwenspersonen en zorgcoördinatoren is afgesproken dat klachten die rechtstreeks bij hen binnenkomen en ook toebehoren onder de incidenten, doorgezet worden naar het CMI. LeijAcademie trainingsaanbod inzake sociale veiligheid Mede door de meldingen in het CMI werd duidelijk dat medewerkers behoeften hebben om meer handvaten te krijgen met het omgaan van ongewenst gedrag. Daarnaast gaat de LeijAcademie (onze interne school voor medewerkers) bij specifieke vraagstukken op zoek naar een passend trainingsprogramma in welke vorm dan ook. Via de LeijAcademie ligt er nu een ruim aanbod van trainingen. Enkele voorbeelden uit het cursusaanbod: Hanteren van lastig en grensoverschrijdend gedrag. Deze 3-daagse training is zeer populair van zowel onderwijsondersteunend personeel als onderwijspersoneel. Multicultureel vakmanschap Jeugdbejegening Workshop leer- en gedragsstoornissen Eigen temperament en rode stoppen Sociale weerbaarheidstraining Rots en Water 2-delige bijeenkomst omgaan met pesten Workshop problematisch gebruik van drugs, gokken en gamen Voor een groot aantal van deze cursussen hebben we intern medewerkers opgeleid waardoor we kennis en ervaring in eigen huis hebben en dit eenvoudig over kunnen dragen naar mede-collega s. Jaarverslag schoolveiligheid

15 Hard of Hart Hard of Hart is een praktijkgericht programma voor zowel medewerkers als deelnemers met als doel te voorzien in de behoeften aan een preventieve aanpak op het gebied van sociale veiligheid. De onderwijsafdelingen zien af van een volledige implementatie van dit programma. Via de LeijAcademie zal hoogstwaarschijnlijk wel een cursusaanbod vanuit het Hard of Hart programma worden aangeboden. Hiervoor zullen een aantal medewerkers de train-detrainer module gaan volgen. Rots en Water Na aanleiding van het steekincident in 2010 volgde de betreffende klas met hun mentor gezamenlijk de cursus Rots en Water. De mentale en fysieke activiteiten hadden een positieve bijdrage aan de groepsvorming van de klas, aan een respectvolle omgang met elkaar en een persoonlijke groei in het vermijden en hanteren van conflicten. In de evaluatie stond ook dat het zelfvertrouwen van deelnemers is gegroeid. Kortom een goed ingezette actie met een bijzonder mooi resultaat. Bedrijfsbeveiliging ROC de Leijgraaf beschikt sinds begin 2010 over een eigen leerwerkbedrijf Bedrijfs-beveiligingsbedrijf ROC de Leijgraaf dat beschikt over een officiële erkenning en vergunning van het ministerie van Justitie. Deze vergunning maakt het mogelijk dat vanuit het leerwerk-bedrijf stagiaires ingezet kunnen worden voor het verrichten van beveiligingstaken voor Stichting ROC de Leijgraaf. Zo zijn bijvoorbeeld stagiaires ingezet tijdens de onaangekondigde kluiscontroles. Heel leerzaam omdat in één van de kluisjes ook een opdracht voor ze lag die ze volgens de opleidinginstructies verder moesten uitwerken. Jaarverslag schoolveiligheid

16 Gebouw en omgeving Verlichting Jaarlijkse controleert firma Van der Linden de noodverlichting op alle locaties. Op de locatie Euterpelaan plaatsten we extra buitenverlichting. Daarnaast is de lichtopbrengst op de parkeerplaats gemeten. De meetresultaten toonden aan dat de verlichting op de parkeerplaats voldoet aan de normen die de gemeente hanteert. Camera toezicht Zowel de locaties Euterpelaan als de locatie Muntelaar kreeg uitbreiding van het camera-toezicht. Op de locatie Udenseweg is een nieuwe installatie voor cameratoezicht geplaatst. Vloer sporthal De sporthal op de Muntelaar is voorzien van een nieuwe, veerkrachtiger en stroevere vloer. Gemeentelijke inspecties Het RMB heeft in opdracht van de gemeente Oss een integrale controle uitgevoerd voor de locatie Schelversakker. Tijdens deze controle ziet men toe op de wetgeving omtrent veiligheid en milieu. Op een viertal punten na voldeed de locatie Schelversakker aan de gestelde wet- en regelgeving. Op dit moment zijn nog twee actiepunten lopende. ROC locatie Muntelaar is gecontroleerd op naleving van de milieu- en bouwregeling. De gemeente constateerde dat alles op orde is. Inrichting werkplek Voor alle locaties brengt afdeling Arbo en Veiligheid met regelmaat advies uit over de inrichting van (kantoor)werplekken of inrichting van het pand. Aandachtspunten hierbij zijn de vluchtroutes, (ergonomische) inrichting werkruimten, aanwezigheid van brandblusmiddelen en rookmelders, werking van noodverlichting etc.. Zo is er in 2011 ook advies uitgebracht naar het College van Bestuur over algehele rookvrije gebouwen binnen ROC de Leijgraaf. Een ander voorbeeld is de inzet van de medewerker Arbo en Veiligheid tijdens de verbouwing van de hoofdingang in Veghel. Brandveiligheid Fysieke veiligheid is het bevorderen van veiligheid van zaken in en om het onderwijsgebouw en terrein. Fysieke veiligheid is objectief aangezien het meetbaar is op grond van feitelijke cijfers of berekeningen op de kans dat er zich iets voordoet. Denk aan: Brandveiligheid, bedrijfshulpverlening, ontruimingsoefeningen, cameratoezicht etc. Naast een goedwerkende brandmeldinstallatie blijven er nog veel veiligheidsaandachtspunten over die gecontroleerd moeten worden. Denk hierbij aan goed werkende noodverlichting, volle brandblussers. Naast de jaarlijkse controles is tussentijdse controle minstens zo belangrijk. Daarvoor gebruiken we als geheugensteuntje een controlelijst veiligheidsronde. Deze controlelijst is op de Euterpelaan uitgetest en in 2012 rollen we deze uit naar al onze locaties. Jaarverslag schoolveiligheid

17 Onderhoud en keuringen Trappen, ladders en hijsmateriaal zijn volgens de wettelijke verplichting gekeurd. De medewerker arbo en veiligheid heeft in samenwerking met een externe partij de NEN3140 keuringen uitgevoerd. Bedrijfshulpverlening In geval van een calamiteit staan geschoolde medewerkers klaar om adequaat in te spelen op de situatie. Jaarlijks volgen deze collega s één of meerdere cursussen onder werktijd. In het cursusaanbod zit ook het gebruik van de Automatische Electrische Defibrillator (AED). Op onze ROC locaties zijn AED s aanwezig zijn. De Algemeen Leider zorgen voor de coördinatie tijdens een calamiteit. Daarbij krijgen ze ondersteuning van bedrijfshulpverleners (BHV-ers) die geschoold zijn in brand en levensreddende eerste hulp. Binnen deze groep BHV-ers zijn er 30 personen die ter aanvulling ook de (herhalings)cursus EHBO volgden. In 2011 zijn in totaal 104 BHV-cursussen door medewerkers gevolgd. Van deze 104 BHV-ers zijn er 30 medewerker Algemeen Leider. Nieuw dit jaar is dat tijdens de BHV-cursus de Algemeen Leiders een opdracht krijgen waardoor ze direct een training Algemeen Leider krijgen. Naast het feit ze hierdoor één cursusdag minder volgde, werd het als zeer leerzaam ervaren. De Algemeen Leiders moesten sturing geven aan medecursisten die ze niet kenden. Het belang van goed communiceren werd goed duidelijk. Ontruimingsoefeningen Om de bedrijfshulpverleners daadwerkelijk in de praktijk te laten oefenen wordt per schooljaar een ontruimingsoefening uitgevoerd. Deze oefeningen zijn ook bedoeld om de bewustwording en de eigen verantwoordelijkheid van het personeel en de deelnemers te vergroten. De locaties Schelversakker, Udenseweg, Amert, Kleine Broekstraat hielden in het voorjaar van 2011 een ontruimingsoefening. In het najaar van 2011 organiseerden de Algemeen Leiders van locatie Jan van Cuijkstraat 52 en 64 zelf een ontruimingsoefening. Locatie Euterpelaan is ontruimd doordat een handbrandmelder werd ingedrukt door baldadigheid. De labschool Sweelinckstraat hield gezamenlijk met MSD een ontruimingsoefening. Voor schooljaar staan voor de overige locaties nog ontruimingsoefeningen ingepland. In hoofdlijnen zijn alle ontruimingen goed verlopen. Aandachtspunt voor komend jaar blijft het aantal aanwezige BHV-ers op locatie. Met name de kleinere locaties zitten soms om BHV-ers verlegen. Toegang tot de verzamelplaats Door het plaatsen van een brede schuifpoort naar de verzamelplaats achter de gymzaal op de locatie Muntelaar is de toegang naar de verzamelplaats goed te noemen. Daarnaast is er op de binnenplaats een extra luidspreker geplaatst zodat het ontruimingssignaal ook buiten goed te horen is. Dit waren twee actiepunten die voortkwamen uit eerder gehouden ontruimingsoefeningen. Dit geeft aan dat naast het oefenen er ook zinvolle aanpassingen uit een ontruimingsoefeningen voortvloeien. Jaarverslag schoolveiligheid

18 Persoonlijke veiligheid is het nemen van de eigen verantwoordelijkheid, al dan niet met hulp van een ander, in het realiseren van een persoonlijk plezierige, veilige en gezonde leer- en werkomgeving. Denk aan: Persoonlijke beschermingsmiddelen, werkplekinrichting, assertiviteitstraining, training omgaan met ongewenst en grensoverschrijdend gedrag etc. Persoonlijke beschermingsmiddelen ROC heeft sinds 2009 een samenwerkingsverband met leverancier Intersafe-Groeneveld voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor medewerkers én techniekdeelnemers. ROC de Leijgraaf voldoet met het aanbieden van onder meer veiligheidsschoenen, otoplastieken (gehoorbescherming op maat) en veiligheidsbrillen aan medewerkers aan de wetgeving. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen aan te schaffen. Het dragen van de persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht daar waar aangegeven in de praktijkruimten en instructeurs hebben hierin een voorbeeldfunctie en houden hierop toezicht. Firma Jane&Barnie levert al jaren naar volle tevredenheid voor de afdeling horeca kleding en veiligheidsschoenen. Werkplekonderzoek In 2011 zijn er op verzoek van individuele medewerkers 15 werkplekonderzoeken uitgevoerd. Hierbij wordt de werkplek (o.a. bureau, stoel, beeldschermhoogte) van een medewerker zo goed als mogelijk op de persoon afgesteld en daar waar nodig zijn er middelen verstrekt om de werkomgeving verder te optimaliseren. Anti-RSI programma Daar waar wenselijk kunnen medewerkers een anti-rsi programma op de PC laten installeren. Een aantal medewerkers testten het nieuwe softwareprogramma ContrWork. Het komend jaar installeren we dit bij alle medewerkers. Medewerkers kunnen zelf de intensiteit van het software progamma instellen. Hier wordt nog over gecommuniceerd. Verzuimgegevens en ziekteverzuimbeleid medewerkers De uitvoering en coördinatie van verzuimgegeven en het gevoerde ziekteverzuimbeleid van medewerkers wordt verzorgd door Bureau Personeel & Organisatie (BPO). Het verzuimpercentage ligt voor 2011 op 5,74. De doelstelling van MBO-instellingen voor ziekteverzuim lag en ligt ook voor komend jaar op 5%. Meer informatie hierover kan opgevraagd worden bij BPO. Sociale hygiëne Het cateringpersoneel volgde de training sociale Hygiëne. Tijdens de training leer je hoe je in de praktijk met alcohol- drugs- en gokproblemen moet omgaan. Je leert handige methoden om gasten duidelijk te maken wat binnen de Leijgraaf wel en niet is toegestaan. Aanleiding van de training is dat er bij diplomeringen en andere evenementen sterke drank wordt geschonken. Op grond van de Drank- en Horecawet moeten leidinggevende personen in een horecabedrijf (leden van een vereniging of stichting niet meegerekend) in het bezit zijn van een SVH Verklaring Sociale Hygiëne die wordt afgegeven door de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH). Je bent echter niet alleen leidinggevende als je eigenaar bent van een café of restaurant, maar ook als je alleen achter de bar staat of helemaal het enige aanwezige personeelslid bent. Omdat ons roc alcoholhoudende dranken wil blijven schenken tijdens speciale evenementen hebben we alle cateringdames hierin geschoold. Enkele collega s van afdeling horeca hebben al een certificaat hiervoor, maar dit is bedoeld voor het restaurant en zij zijn ook niet altijd aanwezig wanneer er een evenement in de aula plaatsvindt. Jaarverslag schoolveiligheid

Het schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de Algemeen directeur VMBO, Vestigingsdirecteur Praktijkschool Breda en DMR.

Het schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de Algemeen directeur VMBO, Vestigingsdirecteur Praktijkschool Breda en DMR. Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Praktijkschool Breda 26-04-2011 1.00 definitief H.v.Voorst 10-11-2011 1.01 Aangepast document Het schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de Algemeen

Nadere informatie

Een veilige school voor iedereen!

Een veilige school voor iedereen! Een veilige school voor iedereen! Inhoudsopgave 1. Woord vooraf...3 2. Visie, doelen en uitgangspunten...4 3. Wettelijk kader...5 4. Planmatige aanpak...6 5. De huidige situatie...9 6. Coördinatie veiligheid...

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014

Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014 Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014 Het format van dit schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting Katholiek Voortgezet

Nadere informatie

BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle

BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle Woord vooraf Voor u ligt het format fysieke en sociale veiligheid. Elke school van Stichting Allure kan dit veiligheidsplan

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan De la Salle 2013-2014

Schoolveiligheidsplan De la Salle 2013-2014 Schoolveiligheidsplan De la Salle 2013-2014 Het format van dit schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting Katholiek Voortgezet

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan 2013-2014

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Goedkeuring Het format schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad SKVOB eo en GMR. Voorzitter College van Bestuur SKVOB e.o. (naam en handtekening) Voorzitter

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Gymnasium Juvenaat

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Gymnasium Juvenaat Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Gymnasium Juvenaat Voor locatie: Gymnasium Juvenaat Versie: 1.0 d.d. 01-10-2013 Opgesteld door: R van Schaik Goedgekeurd door: Geert Derkse Bestuursraad SKVOB e.o: d.d.

Nadere informatie

Leren van incidenten. In vijf stappen beter voorbereid

Leren van incidenten. In vijf stappen beter voorbereid Leren van incidenten In vijf stappen beter voorbereid Leren van incidenten Leren van incidenten In vijf stappen beter voorbereid Dit rapport is in opdracht van de VO-raad en Arbo-VO opgesteld door Instituut

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID 0.0 inhoud 0.0 inhoud... 1 1.0 Inleiding... 2 2.0 Schoolveiligheidsplan... 3 2.1 Preventiebeleid... 3 2.2 Incident beleid... 4 2.2.1 Aangifte politie:... 5 2.2.3 Contacten media... 5 2.2.4 Registratiesysteem...

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan 2012-2015 Mei 2012 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 DEEL 1 ALGEMEEN... 5 1 DOELSTELLING EN UITGANGSPUNTEN... 5 2 COÖRDINATIE VEILIGHEID... 6 2.1 DIRECTIE... 6 2.2 ARBOCOÖRDINATOR... 6

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012

Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012 Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL Versie Rudolf Steiner College Rotterdam P. Scholtes juni 2012 Inhoudsopgave INLEIDING VEILIG OP SCHOOL... 4 1. Missie en visie op de schoolveiligheid... 4 2.

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2013 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Dollard College 1.2 Organisatie 1.3 Identiteit,

Nadere informatie

Protocol veilige school

Protocol veilige school Protocol veilige school Inhoud 1. inleiding 2. uitgangspunten 3. preventief 4. curatief 5. stappenplan sancties 6. veiligheidsregels Noordgouw en inschakelen politie 7. schoolafspraken 8. ICT en mediagebruik

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Een blik op 2010 Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1 Een blik op onze ambitie 1.1 rsg de Borgen 6 1.2 Strategische beleidsdoelen 6 4 Een blik

Nadere informatie

SAMENWERKING EN SAMENHANG JAARVERSLAG 2013

SAMENWERKING EN SAMENHANG JAARVERSLAG 2013 SAMENWERKING EN SAMENHANG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Over het IMW 4 2. Aanbod 5 3. Ontwikkelingen in de gemeenten 8 4. Samenwerkingsprojecten 12 5. Het IMW als organisatie 16 6. Feiten

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2013-2015

Integraal Veiligheidsbeleid 2013-2015 Integraal Veiligheidsbeleid 2013-2015 Versie: 1.0 Status: Definitief Datum: 15-03-2013 Inhoudsopgave VOORAF... 3 1. Visie op veiligheid... 4 1.1 Missie en ambitie... 4 1.2 Afbakening... 5 1.3. Visie...

Nadere informatie

Inhoudsopgave VERTROUWEN, VERBINDEN, MEESTERSCHAP. 1. Voorwoord... 3

Inhoudsopgave VERTROUWEN, VERBINDEN, MEESTERSCHAP. 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave TIP: klik op de lichtblauwe hoofdstukken om direct verder te lezen 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014 2. Samen sterker voor het beste onderwijs voor elk kind...4 3. De bestuurlijke

Nadere informatie

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte Delta stichting voor openbaar primair onderwijs Arnhem Leerling Veiligheid Agressie Leerkracht Ouders Protocol Aangifte Bedreiging Medicijngebruik Inhoudsopgave Inleiding...blz.3 Hoofdstuk 1 Coördinatie

Nadere informatie

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag.

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag. VIS VEILIG IN EN M SCHL ZUID KENNEMERLAND CNVENANT GEMEENTES SCHLEN PLITIE HALT MAART 2007 INHUDSPGAVE 1. Inleiding / Voorgeschiedenis pag. 3 2. VIS- convenant pag. 4-8 3. Tussentijdse Rapportage VIS pag.

Nadere informatie

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 1 Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 3 4 Je staat er niet alleen voor Een

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL BALBOAPLEIN 44 1057 VS AMSTERDAM Tel.: 020-6125539 Website:

Nadere informatie

Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012

Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012 Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de ondernemingsraad van de REAKTGROEP. 2012 was een roerig en druk jaar met vele maatschappelijke ontwikkelingen,

Nadere informatie

Plan Sociale Veiligheid

Plan Sociale Veiligheid Plan Sociale Veiligheid OPENBAAR ONDERWIJS AAN DE AMSTEL 2 e Daltonschool oktober 2013 1 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland - en dus ook elke school - verplicht

Nadere informatie