JAARVERSLAG SCHOOLVEILIGHEID ROC de Leijgraaf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG SCHOOLVEILIGHEID ROC de Leijgraaf"

Transcriptie

1 2011 JAARVERSLAG SCHOOLVEILIGHEID ROC de Leijgraaf Bureau Huisvesting en Facilitaire zaken Nicolien Camardese Coördinator Arbo en Veiligheid Februari 2012

2 VOORWOORD Voor u ligt het derde jaarverslag schoolveiligheid van ROC de Leijgraaf. In dit jaarverslag informeer ik u over de invulling van schoolveiligheid binnen ons roc. Daarnaast krijgt u specifieke toelichting op activiteiten en onderwerpen welke in 2011 zijn uitgezet, opgepakt of afgerond. Twee jaar geleden zijn de diverse aspecten van schoolveiligheid neergezet in een duidelijke structuur in de vorm van vijf tandwielen die invloed op elkaar uitoefenen. Elk tandwiel bevat een selectie van arbo- en veiligheidsonderwerpen. De belangrijkste items voor elk tandwiel worden in dit jaarverslag toegelicht. In hoofdlijnen was 2011 een jaar van het verder vormgeven en vullen van de vijf tandwielen zowel op papier (intranet/portal) als in overlegvorm; waar het nieuwe beleidsplan is opgesteld; om het interne en externe netwerk verder te intensiveren; ter voorbereiding op de ROC breed uit te voeren Risico Inventarisatie en Evaluatie in 2012; om te verdiepen in de komende wetswijziging voor incidentenregistratie in 2012 en de gevolgen hiervan voor onze organisatie en in het bijzonder de gevolgen voor de bruikbaarheid van het huidig incidentenregistratiesysteem Centraal Meldpunt Incidenten ; waarin het bewust worden, neerleggen en nemen van de eigen (afdelings)verantwoordelijkheid op het gebied van arbo en veiligheid een speerpunt was; waar voor de eerste keer binnen ROC de Leijgraaf kluiscontroles werden gehouden; waar veel aandacht uitging naar gevaarlijke stoffen; met wederom veel aandacht voor persoonlijke en sociale veiligheid. Ook in 2012 zetten we ons weer in om een veilige en gezonde leer- en werkomgeving neer te zetten. Met de hulp en inzet van gemotiveerde collega s gaat dit zeker lukken! Nicolien Camardese Coördinator Arbo en Veiligheid Jaarverslag schoolveiligheid

3 INHOUDSOPGAVE Tandwiel Organisatie Beleid... 3 Het gevoerde overleg... 3 Opleidingen... 4 Kluiscontrole... 4 Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)... 5 Arbeidsinspectie... 5 Deskundige diensten... 5 Tandwiel Binnen Milieu Klimaat... 6 Geluid en gevaarlijke stoffen... 6 Tandwiel Sociale Veiligheid Meldingen incidenten... 9 Wettelijk verplichte incidentenregistratie in LeijAcademie trainingsaanbod inzake sociale veiligheid Hard of Hart Rots en Water Bedrijfsbeveiliging Tandwiel Fysieke Veiligheid Gebouw en omgeving Bedrijfshulpverlening Ontruimingsoefeningen Tandwiel Persoonlijke Veiligheid Persoonlijke beschermingsmiddelen Werkplekonderzoek Anti-RSI programma Verzuimgegevens en informatie gevoerde ziekteverzuimbeleid medewerkers Sociale hygiëne Jaarverslag schoolveiligheid

4 Organisatie is het centrale tandwiel dat de basisvoorwaarden beschrijft om te kunnen komen tot een inhoudelijke invulling van schoolveiligheid. Denk aan: visie, beleid en wetgeving, instrumenten Beleid Het Beleidsplan Schoolveiligheid loopt af. De belangrijkste speerpunten voor 2011 waren het verder vormgeven en vullen van de vijf tandwielen zowel op papier (intranet/portal), beleidsmatig als in overlegvorm. Een belangrijke stap is gezet in het duidelijker neerleggen en nemen van de eigen (afdelings)verantwoordelijkheid op het gebied van arbo en veiligheid. Uit het nieuwe beleidsplan wordt duidelijk dat ROC de Leijgraaf niet alleen gaat voor het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, maar schoolveiligheid ook verbindt met de visie van haar bedrijfsplan. Door komende jaren het beleid schoolveiligheid aan te sluiten bij de drie strategische thema s *HRM en professionaliteit; de medewerker kwaliteit en continu verbeteren verbinding naar binnen en buiten; partnerships] uit het bedrijfsplan, kunnen we doelgericht de arbo en veiligheidsaspecten benaderen. Concreet betekent dit dat zowel de werkgever maar minstens zo belangrijk de medewerker zelf kiest om te investeren in competenties ten aanzien van schoolveiligheid. Dit houdt óók in dat we een gezamenlijke verantwoordelijk hebben om te blijven zoeken naar verbetertrajecten door intern en extern de dialoog aan te gaan. Kortom: Schoolveiligheid is een verantwoordelijkheid van iedereen! Iedereen draag een eigen steentje bij! Het gevoerde overleg Intern Overleg: 1. Net zoals voorgaande jaren vond er maandelijks een huisvestingsoverleg plaats tussen de bedrijfsvoerder en beleidsmedewerker van afdeling Techniek & Samenleving en de manager BHF en coördinator Arbo en Veiligheid om aspecten op het gebied van facilitaire dienst en schoolveiligheid binnen deze afdeling te borgen. De communicatie tussen laboratoriumtechniek en Arbo en Veiligheid verliep ook dit jaar stroef. 2. De stuurgroep Arbo & Veiligheid-verzuim heeft in het voor- en najaar overleg gehad. In deze stuurgroep zit een afgevaardigde van het College van Bestuur, de voorzitter van de OR, directeur bedrijfsvoering, manager BPO, de (verzuim)personeelsadviseur BPO, een vertrouwenspersoon, manager BHF en de Coördinator Arbo en Veiligheid. Opvallende en reguliere high lights van de organisatie komen in dit overleg aan bod. Door elkaar te informeren en raakvlakken te verbinden willen we (preventief) organisatiespeerpunten opstellen. 3. Met regelmaat is er overleg tussen de beheerder achter het systeem van het Centraal Meldpunt Incidenten, de vertrouwenspersonen en de zorgcoördinatoren. 4. Om het College van Bestuur extra op de hoogte te houden van lopende zaken en de interne en externe ontwikkelingen op het gebied van arbo en veiligheid vonden er kwartaalrapportages plaats. 5. Maandelijks is er overleg met de manager BHF en indien gewenst, de directeur bedrijfsvoering. Jaarverslag schoolveiligheid

5 Extern Overleg: 1. N.a.v. specifieke situaties of algemene controles en inspecties was er overleg met de diverse gemeenten en brandweerorganisaties. 2. Voor specifieke vraagstukken is er overleg geweest met andere roc s en/of onderwijs-instellingen in het voortgezet onderwijs. 3. Deelname aan de werkgroep FSR veiligheid (MBO Raad). 4. Op initiatief van de coördinator Arbo en Veiligheid is er voor het eerst een bijeenkomst belegd met alle schooladoptanten van de politie uit de regio die aanspreekpunt zijn voor ROC de Leijgraaf. Vanuit ROC de Leijgraaf waren de coördinatoren facilitaire dienst, de zorgcoördinatoren en de vertrouwenspersonen uitgenodigd. Het doel van deze eerste informele bijeenkomst was: - Nader kennis maken met elkaar; - Informeren over de structuur van schoolveiligheid binnen ROC de Leijgraaf; - Toelichten van enkele protocollen en formulieren; - Inzicht krijgen in werkwijze en werkzaamheden binnen de diverse regio s; - Aan de hand van een case met elkaar discussiëren over mogelijke aanpak. Hoe kunnen we elkaar hierin ondersteunen. Welke handvaten kan de Leijgraaf aan medewerkers bieden. Deze bijeenkomst is als zeer waardevol ervaren en keert jaarlijks terug. 5. Minimaal twee keer per jaar is er per regio een zorgbreedte overleg, waarbij schoolmaatschappelijk werk, de schooladoptant van de politie, de leerplichtambtenaar, GGZ, GGD, Novadic Kentron, de zorgcoördinator en de coördinator Arbo en Veiligheid bij aanwezig zijn. Op verzoek worden andere externe partijen uitgenodigd, bijvoorbeeld een afgevaardigde van het veiligheidshuis. De regie van dit overleg is in handen van de zorgcoördinatoren. Opleidingen Onderstaande opleidingen betreffen alleen de medewerker en coördinator Arbo en Veiligheid De medewerker Arbo en Veiligheid volgde de jaarlijkse herhalingscursus Algemeen Leider én de herhalingscursus bedrijfshulpverlening. De coördinator Arbo en Veiligheid volgde via de LeijAcademie de training multicultureel vakmanschap - Jeugd en jeugdbejegening. De coördinator Arbo en Veiligheid ging naar de Training Polarisatie en radicalisering regionaal georganiseerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De coördinator Arbo en Veiligheid volgde op de studiedag van Techniek & Samenleving de workshop dilemmatraining en de workshop aanpak pestgedrag. De coördinator Arbo en Veiligheid volgde de workshop arbocatalogus georganiseerd door de MBO Raad De coördinator Arbo en Veiligheid bezocht de bijeenkomst Leren van Incidenten georganiseerd door het VO. Kluiscontrole In februari en maart 2011 vonden op locaties Muntelaar, Euterpelaan, Udenseweg 2 en Schelversakker steekproefsgewijs een kluiscontroles plaats, conform de gebruikovereenkomst kluisjes. Omdat dit de eerste keer was dat ROC de Leijgraaf een kluiscontrole uitvoerde was de controle vooraf aangekondigd. In december 2011 vond nogmaals op alle locaties een algehele kluiscontrole plaats. Dit keer was de kluiscontrole niet aangekondigd. De kluiscontroles gebeurde in het bijzijn van de politie en de schoolleiding. De politie assisteerde niet alleen, maar zag ook toe op de aanwezigheid van onder meer wapens, gestolen goederen, vuurwerk en Jaarverslag schoolveiligheid

6 drugs. Er zijn beide keren geen voorwerpen aangetroffen die volgens de wet strafbaar zijn. Wel is er één voorwerp aangetroffen waarvan wij van mening zijn dat het niet op school behoort. Met de actie wil ROC de Leijgraaf een signaal afgeven dat het meenemen van ongewenste middelen of goederen door studenten of medewerkers niet getolereerd wordt en dat iedereen zich veilig moet kunnen voelen binnen de school. Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Na ruim een half jaar van voorbereidingen start de daadwerkelijke uitvoering van de wettelijk verplichte RI&E voor alle locaties in januari De RI&E sluit aan bij de arbocatalogus MBO; Het doel van deze RI&E is naast opnieuw inzicht krijgen in de huidige (rest)risico s en mogelijke gevaren ook om een andere impuls te geven aan schoolveiligheid. Schoolveiligheid is de verantwoordelijkheid van iedereen! De ondernemersraad en het managementteam brachten een stem uit in de keuze van de externe partij die de RI&E gaat uitvoeren en stemden daarnaast in met het projectplan van de RI&E. Door alle afdelingen vanaf het begin en gedurende het traject te betrekken bij de uitvoering van de RI&E wordt de RI&E geen statisch maar een dynamisch onderdeel van de organisatie. Deze werkwijze ondersteunt de visie van het bedrijfsplan en het nieuwe beleid schoolveiligheid. RI&E Bedrijfshulpverlening Een stagiaire van de studie Integrale Veiligheid (Avans Hogeschool) heeft zijn stageopdracht RI&Ebedrijfshulpverlening in het voorjaar van 2011 afgerond. Belangrijke actiepunten, o.a. het werven van BHV-ers, het verbreden van de poort naar de verzamelplaats locatie Muntelaar zijn uitgevoerd. Het updaten van calamiteitenplannen is in gang gezet. Communiceren over en het trainen van het crisisteam is nog een belangrijk actiepunt. De overige minder urgente actiepunten nemen we op in het nieuwe plan van aanpak van de roc-brede RI&E. Arbeidsinspectie In 2011 vond er een herinspectie plaats in de praktijkruimten van Techniek & Samenleving naar aanleiding van een inspectiebezoek in De geconstateerde overtredingen uit 2010 zijn opgeheven. In 2011 zijn de volgende openstaande actiepunten opgepakt: Het sluiten van de lascabines locatie Udenseweg en het uitvoeren van een blootstellingsbeoordeling lasrook werktuigbouw locatie Euterpelaan. Zie voor meer detailinformatie tandwiel binnenmilieu lasrook Het realiseren van een geluidscabine voor het testen van motorblokken bij motorvoertuigentechniek. Deskundige diensten In het kader van veiligheid heeft Arbo & Veiligheid gebruik gemaakt van onder meer de volgende externe, expertise: De scholing van de bedrijfshulpverlening bij Kling Opleidingen B.V. te Nistelrode. Controle brandblusmiddelen door Kling Brandbeveiliging B.V. te Nistelrode. Firma Van der Linde voor de controle van de noodverlichting Intersafe Groeneveld voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Firma DH Pro voor de blootstellingsbeoordeling van lasrook. Van Mun Advies te Oss voor de uitvoering van de roc-brede Risico Inventarisatie Jaarverslag schoolveiligheid

7 Klimaat Binnenmilieu is het bevorderen van een gezond leefklimaat binnen de onderwijsinstelling. Denk aan: Klimaat geluid - chemische/(micro)biologische stoffen etc. Binnenmilieu is het bevorderen van een gezond leefklimaat binnen de onderwijsinstelling. In 2011 zijn 22 klimaatklachten over alle locaties gemeld in het registratiesysteem Planon. Een daling van bijna 50% ten opzichte Denk van het aan: jaar Klimaat ervoor. Er geluid staan nog - chemische/(micro)biologische 8 recente klimaatklachten open. stoffen etc. De aanpak van klimaatklachten verloopt via verschillende disciplines binnen Bureau Huisvesting en Facilitaire dienst; de bouwcoördinator, technische medewerkers en medewerker Arbo en Veiligheid en in sommige gevallen een externe partij. Daar waar mogelijk betrekken we zoveel mogelijk de melder bij het oplossen van het probleem. Eenvoudige klimaatklachten worden direct opgelost maar in de meeste gevallen onderzoekt afdeling BHF de klimaatklachten eerst met een temperatuur-luchtvochtigheidkooldioxide-meting. Met deze meetresultaten kon soms direct een oplossing worden geboden. De complexe klimaatklachten zijn tijdrovend en soms moeilijk naar ieders tevredenheid op te lossen. Veghel, Muntelaar Het klimaat in Veghel wordt geregeld door een zogenaamde Warmte Koude Opslag (WKO) installatie. Bij WKO wordt gebruik gemaakt van de warmte die van nature aanwezig is in de bodem en het grondwater. Daarmee is WKO een vorm van duurzame bodemenergie. Van deze locatie kregen we veel klimaatklachten en daarom is in 2010 een start gemaakt met het opnieuw inregelen van de WKO-installatie. In 2011 heeft de medewerker Arbo en Veiligheid in samenwerking met Firma Kuijpers wederom een slag geslagen in het optimaliseren van de WKOinstallatie. Uden, Udenseweg 2 De kantoren zijn voorzien van een luchtbehandelingsysteem met koeling en warmte-terugwin. Door het aanbrengen van een ventilatie zijn de lokalen (T13 t/m T 16) voorzien van een beter klimaat. Geluid en gevaarlijke stoffen Testruimte motoren Zie ook tandwiel Organisatie - arbeidsinspectie. Door het creeëren van een geluidscabine voor het testen van motoren realiseerde we een oplossing voor de dagelijkse blootstelling aan een te hoog geluidsniveau voor de afdeling motorvoertuigentechniek op de Udenseweg 2. Natuurlijk zijn in deze testruimte ook maatregelen getroffen voor het werken met gevaarlijke stoffen (diesel- en benzinegassen). Voor de veiligheid zal in 2012 nog een koolmonoxide- / stikstofdioxide-meter geplaatst worden. Hierna ronden we het openstaand actiepunt na aanleiding van een bezoek van de arbeidsinspectie in 2010 af. Jaarverslag schoolveiligheid

8 Lasrook (lasdamp) Zie ook tandwiel Organisatie - arbeidsinspectie. Na aanleiding van het bezoek van de arbeidsinspectie is er in september 2010 een blootstellingsbeoordeling lasrook uitgevoerd voor de locaties Veghel, Uden en Oss. Hiervoor is de verbetercheck lasrook van ingevuld. De lasdampafzuiging voor locatie Veghel is goed en behoeft geen verdere actie. Voor de locatie Udenseweg en Euterpelaan zijn in 2011 de volgende stappen genomen: Uden, Udenseweg 2 De lasdampafzuiging in Uden voldeed niet aan de normen. Om die reden besloot het management om alle lascabines te sluiten en de (toekomstige) lasprogramma s te verplaatsen naar de locaties Muntelaar en Euterpelaan. Er zijn wel drie nieuwe laswerkplekken gecreëerd en aangesloten op de bestaande lasrook-afzuiging. Deze laswerkplekken worden onder andere door AKA, JOR en motorvoertuigentechniek gebruikt. Euterpelaan, Oss De lasrook afzuiginstallatie heeft voldoende capaciteit, het geluidsniveau is acceptabel en het systeem voorziet door een centrale filterunit dat er gereinigde afgezogen lucht naar buiten gaat. Echter is volgens de verbetercheck bij 100% gelijktijdig gebruik van de lascabines de ruimtelijke ventilatie met buitenlucht onvoldoende. Omdat afdeling BHF twijfels had bij dit resultaat is besloten om een adviseur in te schakelen voor het uitvoeren van een blootstellingsbeoordeling lasrook. Uit het resultaat van deze blootstellingsbeoordeling bleek dat met minimale aanpassingen de afzuiginstallatie prima op orde is. Door de afzuigmonden lager te fixeren aan de wand optimaliseren we de bronafzuiging. Daarnaast is het advies om persoonlijke voorlichting en instructies te geven. Dit is een speerpunt voor Met deze relatief kleine aanpassingen voldoet ook locatie Euterpelaan aan een goede lasdampafzuiging. Houtstof Uit houtafval komt houtstof vrij dat behalve explosies ook gezondheidsklachten kan veroorzaken, waaronder allergische reacties van de huid. Daarnaast is stof van hardhout kankerverwekkend. Met de aanschaf van een brikettenpers voor bouwkunde in Veghel en een brikettenpers voor Hout&Meubel in Uden heeft afdeling Techniek & Samenleving voor een brandveilige, duurzame en gezondheidsbevorderende oplossing gekozen. Voor bouwkunde en H&M afdeling zijn al jarenlang maatregelen getroffen om brand- en explosiegevaar te voorkomen. De arbocatalogus MBO heeft het onderwerp lokaalinrichting houtbewerking nader uitgewerkt. Komend jaar zal tijdens de RI&E hier extra aandacht naar uit gaan. Daar waar nodig zullen extra maatregelen worden getroffen. (Micro)biologische stoffen In 2011 is een update gemaakt van het overzicht van alle aanwezige microbiële stammen, inclusief de bijbehorende risico s. De klinische stammen (hemolytische streptococcen en pneumococcen) zijn gesaneerd en worden daarmee dan ook niet meer gebruikt in de practica. Er is veel aandacht besteed aan veilig omgaan met genetisch gemodificeerde organisme (GGO). ROC de Leijgraaf heeft voor GGO twee verantwoordelijke medewerkers aangemeld bij het RIVM. Daarnaast is de huidige GGO proef door het Ministerie van VROM beoordeeld en goedgekeurd. Mochten er in de toekomst nieuwe GGO-proeven in het onderwijsprogramma komen, dan worden ook deze ter beoordeling en goedkeuring naar het Ministerie van VROM gestuurd. Jaarverslag schoolveiligheid

9 Chemische stoffen Laboratoriumtechniek zit gezien de perikelen rondom MSD nog steeds in een roerig jaar. Het is nog niet geheel duidelijk welke gevolgen dit allemaal voor ons roc met zich meebrengt. Desalniettemin moet de basisoperatie doorgaan. De afgelopen jaren heeft er binnen de practica al een sanering plaatsgevonden waarbij zeer giftig, carcinogene en explosieve chemicaliën uit het pakket zijn gehaald. Ook nu weer zijn de stoffen die niet meer gebruikt mogen worden én stoffen die niet regulier gebruikt werden afgevoerd. Met deze opschoonactie zijn alleen die chemicaliën in huis die tijdens de practica gebruikt worden. Van deze chemicaliën is het overzicht van (mogelijk) aanwezige risico s weer geupdate, grotendeels met de nieuwe gevarensymbolen volgens de Europese wetgeving GHS en REACH. Jaarverslag schoolveiligheid

10 Sociale veiligheid is het omgaan met en het bevorderen van gewenst sociaal gedrag van personen binnen de onderwijsinstelling. Sociale veiligheid is subjectief aangezien het gaat over de veiligheidsbeleving van een individu of groep. Denk aan: (cyber)pesten, verbale en fysieke agressie, drugsgebruik etc. Meldingen incidenten ROC de Leijgraaf wil een open en veilige school zijn. Toch ontstaan er soms situaties waarbij het gevoel van veiligheid (even) niet meer bestaat. Daarom kent ROC de Leijgraaf naast een klachtenregeling ook een Centraal Meldpunt Incidenten (CMI). Het CMI is een administratief inventarisatiepunt, bedoeld als (preventief) instrument. Iedereen, medewerkers en leerlingen wordt uitdrukkelijk uitgenodigd incidenten te melden. In 2011 zijn er 164 incidenten gemeld in het CMI, waarvan we er 131 daadwerkelijk als incident beschouwen 1. De incidentmeldingen worden zo veel mogelijk door medewerkers van de betreffende afdeling behandeld. Daarnaast is de inzet van de zorgcoördinatoren en de vertrouwenspersonen het afgelopen jaar weer van essentieel belang geweest. Een melding werd gemiddeld gezien binnen 13 dagen volledig afgehandeld. Dit is bijna vier keer zo snel ten opzichte van het jaar daarvoor. Deze verbetering in doorloopsnelheid is grotendeels toe te schrijven aan de consequente bewaking van het proces door de CMI-beheerder. Van de 164 meldingen zijn er 33 meldingen dubbel gemeld of niet als incident te beschouwen. Deze 33 meldingen doen niet mee aan de telling naar de aard van het incident. Daarmee komt het daadwerkelijk aantal incidenten uit op 131. Zo wordt bijvoorbeeld eenzelfde melding van vernieling die door twee verschillende mensen is gemeld, maar één keer meegeteld in de hoofdcategorie schoolgebouw en omgeving en maar één keer meegeteld in de specifieke subomschrijving vernielen. Verloop van het totaal aantal meldingen in het Centraal Meldpunt Incidenten vanaf Een dubbele melding is niet erg, liever iets twee keer gemeld dan helemaal niet gemeld! 1 Uitleg naast grafiek Jaarverslag schoolveiligheid

11 Jaarverslag schoolveiligheid

12 In onderstaande tabellen staan per hoofdcategorie de submeldingen. Jaarverslag schoolveiligheid

13 Opvallende meldingen in 2011 In de grafieken op voorgaande pagina is duidelijk te zien dat het aantal meldingen over misdragingen van met name deelnemers (bedreigen, intimidatie, pesten, verbaal geweld) evenals voorgaande jaren hoog is. De meldingen over seksuele intimidatie zijn door de vertrouwenspersonen behandeld. Hier zijn verder geen klachten uit voortgekomen. Medewerkers geven aan dat het herkennen van én het reageren op drugsbezit/drugsgebruik lastig is. De LeijAcademie heeft daarom vanaf 2011 een vast trainingsaanbod over problematisch gebruik van drugs, gokken en gamen. Het aantal meldingen over misdragingen via multimedia ( , MSN, SMS, hyves, facebook etc.) is relatief laag. Ondanks dat gaat ROC de Leijgraaf komend jaar hoogstwaarschijnlijk een nieuwe integriteitscode opstellen waarin multimedia gebruik in opgenomen wordt. In oktober was er voor ouders van leerlingen een thema-avond over jongeren en sociale media. Op drie avonden op drie verschillende locaties heeft Erno Mijland 2 ouders en medewerkers geboeid. Ondanks dat het aantal diefstallen daalde (van 20 meldingen in 2010 naar 13 meldingen in 2011) en ondanks het feit dat het aantal vernielingen daalde (van 25 meldingen in 2010 naar 11 meldingen in 2011), blijven beide nog steeds de koplopers in de meldingen over schoolgebouw en omgeving. 2 Erno Mijland is zelfstandig adviseur met als achtergrond een opleiding tot docent Nederlands en Engels. Hij schrijft voor onderwijsbladen en heeft boeken geschreven over onder andere het opvoeden van gamende kinderen, creatief denken, onderwijs, technologie en loopbaan. Jaarverslag schoolveiligheid

14 Wettelijk verplichte incidentenregistratie in 2012 De minister van OCW gaat met ingang van augustus 2012 een wettelijk verplichte incidentenregistratie doorvoeren. Het systeem dat de onderwijsinstellingen gebruiken moet dan vergelijkbare gegevens opleveren op basis van landelijk beschreven incidentcategorieën. Binnen de FSR werkgroep veiligheid was incidentenregistratie daarom in 2011 een vast agendapunt. ROC de Leijgraaf startte in 2011 ook met de voorbereidingen om komend jaar te voldoen aan deze wettelijke verplichting. Een eerste onderzoek leverde op dat het huidige CMI systeem niet meer kan voldoen aan de gestelde en gewenste eisen. Er wordt uitgekeken naar een alternatief incidenten-registratiesysteem. Gezien de goede naamsbekendheid van het Centraal Meldpunt Incidenten willen we de naam CMI behouden. Daarnaast zijn er nog diverse verbeterpunten door te voeren. Dit nemen we mee in het nieuwe systeem. Zo worden bijvoorbeeld de BPV-klachten zelden tot nooit in het CMI gemeld, maar gaan veelal rechtstreeks naar de afdeling of naar de vertrouwenspersonen. Om het totaalbeeld sociale veiligheid meer objectief te maken zouden deze meldingen ook geregistreerd moeten worden in het CMI. Met de vertrouwenspersonen en zorgcoördinatoren is afgesproken dat klachten die rechtstreeks bij hen binnenkomen en ook toebehoren onder de incidenten, doorgezet worden naar het CMI. LeijAcademie trainingsaanbod inzake sociale veiligheid Mede door de meldingen in het CMI werd duidelijk dat medewerkers behoeften hebben om meer handvaten te krijgen met het omgaan van ongewenst gedrag. Daarnaast gaat de LeijAcademie (onze interne school voor medewerkers) bij specifieke vraagstukken op zoek naar een passend trainingsprogramma in welke vorm dan ook. Via de LeijAcademie ligt er nu een ruim aanbod van trainingen. Enkele voorbeelden uit het cursusaanbod: Hanteren van lastig en grensoverschrijdend gedrag. Deze 3-daagse training is zeer populair van zowel onderwijsondersteunend personeel als onderwijspersoneel. Multicultureel vakmanschap Jeugdbejegening Workshop leer- en gedragsstoornissen Eigen temperament en rode stoppen Sociale weerbaarheidstraining Rots en Water 2-delige bijeenkomst omgaan met pesten Workshop problematisch gebruik van drugs, gokken en gamen Voor een groot aantal van deze cursussen hebben we intern medewerkers opgeleid waardoor we kennis en ervaring in eigen huis hebben en dit eenvoudig over kunnen dragen naar mede-collega s. Jaarverslag schoolveiligheid

15 Hard of Hart Hard of Hart is een praktijkgericht programma voor zowel medewerkers als deelnemers met als doel te voorzien in de behoeften aan een preventieve aanpak op het gebied van sociale veiligheid. De onderwijsafdelingen zien af van een volledige implementatie van dit programma. Via de LeijAcademie zal hoogstwaarschijnlijk wel een cursusaanbod vanuit het Hard of Hart programma worden aangeboden. Hiervoor zullen een aantal medewerkers de train-detrainer module gaan volgen. Rots en Water Na aanleiding van het steekincident in 2010 volgde de betreffende klas met hun mentor gezamenlijk de cursus Rots en Water. De mentale en fysieke activiteiten hadden een positieve bijdrage aan de groepsvorming van de klas, aan een respectvolle omgang met elkaar en een persoonlijke groei in het vermijden en hanteren van conflicten. In de evaluatie stond ook dat het zelfvertrouwen van deelnemers is gegroeid. Kortom een goed ingezette actie met een bijzonder mooi resultaat. Bedrijfsbeveiliging ROC de Leijgraaf beschikt sinds begin 2010 over een eigen leerwerkbedrijf Bedrijfs-beveiligingsbedrijf ROC de Leijgraaf dat beschikt over een officiële erkenning en vergunning van het ministerie van Justitie. Deze vergunning maakt het mogelijk dat vanuit het leerwerk-bedrijf stagiaires ingezet kunnen worden voor het verrichten van beveiligingstaken voor Stichting ROC de Leijgraaf. Zo zijn bijvoorbeeld stagiaires ingezet tijdens de onaangekondigde kluiscontroles. Heel leerzaam omdat in één van de kluisjes ook een opdracht voor ze lag die ze volgens de opleidinginstructies verder moesten uitwerken. Jaarverslag schoolveiligheid

16 Gebouw en omgeving Verlichting Jaarlijkse controleert firma Van der Linden de noodverlichting op alle locaties. Op de locatie Euterpelaan plaatsten we extra buitenverlichting. Daarnaast is de lichtopbrengst op de parkeerplaats gemeten. De meetresultaten toonden aan dat de verlichting op de parkeerplaats voldoet aan de normen die de gemeente hanteert. Camera toezicht Zowel de locaties Euterpelaan als de locatie Muntelaar kreeg uitbreiding van het camera-toezicht. Op de locatie Udenseweg is een nieuwe installatie voor cameratoezicht geplaatst. Vloer sporthal De sporthal op de Muntelaar is voorzien van een nieuwe, veerkrachtiger en stroevere vloer. Gemeentelijke inspecties Het RMB heeft in opdracht van de gemeente Oss een integrale controle uitgevoerd voor de locatie Schelversakker. Tijdens deze controle ziet men toe op de wetgeving omtrent veiligheid en milieu. Op een viertal punten na voldeed de locatie Schelversakker aan de gestelde wet- en regelgeving. Op dit moment zijn nog twee actiepunten lopende. ROC locatie Muntelaar is gecontroleerd op naleving van de milieu- en bouwregeling. De gemeente constateerde dat alles op orde is. Inrichting werkplek Voor alle locaties brengt afdeling Arbo en Veiligheid met regelmaat advies uit over de inrichting van (kantoor)werplekken of inrichting van het pand. Aandachtspunten hierbij zijn de vluchtroutes, (ergonomische) inrichting werkruimten, aanwezigheid van brandblusmiddelen en rookmelders, werking van noodverlichting etc.. Zo is er in 2011 ook advies uitgebracht naar het College van Bestuur over algehele rookvrije gebouwen binnen ROC de Leijgraaf. Een ander voorbeeld is de inzet van de medewerker Arbo en Veiligheid tijdens de verbouwing van de hoofdingang in Veghel. Brandveiligheid Fysieke veiligheid is het bevorderen van veiligheid van zaken in en om het onderwijsgebouw en terrein. Fysieke veiligheid is objectief aangezien het meetbaar is op grond van feitelijke cijfers of berekeningen op de kans dat er zich iets voordoet. Denk aan: Brandveiligheid, bedrijfshulpverlening, ontruimingsoefeningen, cameratoezicht etc. Naast een goedwerkende brandmeldinstallatie blijven er nog veel veiligheidsaandachtspunten over die gecontroleerd moeten worden. Denk hierbij aan goed werkende noodverlichting, volle brandblussers. Naast de jaarlijkse controles is tussentijdse controle minstens zo belangrijk. Daarvoor gebruiken we als geheugensteuntje een controlelijst veiligheidsronde. Deze controlelijst is op de Euterpelaan uitgetest en in 2012 rollen we deze uit naar al onze locaties. Jaarverslag schoolveiligheid

17 Onderhoud en keuringen Trappen, ladders en hijsmateriaal zijn volgens de wettelijke verplichting gekeurd. De medewerker arbo en veiligheid heeft in samenwerking met een externe partij de NEN3140 keuringen uitgevoerd. Bedrijfshulpverlening In geval van een calamiteit staan geschoolde medewerkers klaar om adequaat in te spelen op de situatie. Jaarlijks volgen deze collega s één of meerdere cursussen onder werktijd. In het cursusaanbod zit ook het gebruik van de Automatische Electrische Defibrillator (AED). Op onze ROC locaties zijn AED s aanwezig zijn. De Algemeen Leider zorgen voor de coördinatie tijdens een calamiteit. Daarbij krijgen ze ondersteuning van bedrijfshulpverleners (BHV-ers) die geschoold zijn in brand en levensreddende eerste hulp. Binnen deze groep BHV-ers zijn er 30 personen die ter aanvulling ook de (herhalings)cursus EHBO volgden. In 2011 zijn in totaal 104 BHV-cursussen door medewerkers gevolgd. Van deze 104 BHV-ers zijn er 30 medewerker Algemeen Leider. Nieuw dit jaar is dat tijdens de BHV-cursus de Algemeen Leiders een opdracht krijgen waardoor ze direct een training Algemeen Leider krijgen. Naast het feit ze hierdoor één cursusdag minder volgde, werd het als zeer leerzaam ervaren. De Algemeen Leiders moesten sturing geven aan medecursisten die ze niet kenden. Het belang van goed communiceren werd goed duidelijk. Ontruimingsoefeningen Om de bedrijfshulpverleners daadwerkelijk in de praktijk te laten oefenen wordt per schooljaar een ontruimingsoefening uitgevoerd. Deze oefeningen zijn ook bedoeld om de bewustwording en de eigen verantwoordelijkheid van het personeel en de deelnemers te vergroten. De locaties Schelversakker, Udenseweg, Amert, Kleine Broekstraat hielden in het voorjaar van 2011 een ontruimingsoefening. In het najaar van 2011 organiseerden de Algemeen Leiders van locatie Jan van Cuijkstraat 52 en 64 zelf een ontruimingsoefening. Locatie Euterpelaan is ontruimd doordat een handbrandmelder werd ingedrukt door baldadigheid. De labschool Sweelinckstraat hield gezamenlijk met MSD een ontruimingsoefening. Voor schooljaar staan voor de overige locaties nog ontruimingsoefeningen ingepland. In hoofdlijnen zijn alle ontruimingen goed verlopen. Aandachtspunt voor komend jaar blijft het aantal aanwezige BHV-ers op locatie. Met name de kleinere locaties zitten soms om BHV-ers verlegen. Toegang tot de verzamelplaats Door het plaatsen van een brede schuifpoort naar de verzamelplaats achter de gymzaal op de locatie Muntelaar is de toegang naar de verzamelplaats goed te noemen. Daarnaast is er op de binnenplaats een extra luidspreker geplaatst zodat het ontruimingssignaal ook buiten goed te horen is. Dit waren twee actiepunten die voortkwamen uit eerder gehouden ontruimingsoefeningen. Dit geeft aan dat naast het oefenen er ook zinvolle aanpassingen uit een ontruimingsoefeningen voortvloeien. Jaarverslag schoolveiligheid

18 Persoonlijke veiligheid is het nemen van de eigen verantwoordelijkheid, al dan niet met hulp van een ander, in het realiseren van een persoonlijk plezierige, veilige en gezonde leer- en werkomgeving. Denk aan: Persoonlijke beschermingsmiddelen, werkplekinrichting, assertiviteitstraining, training omgaan met ongewenst en grensoverschrijdend gedrag etc. Persoonlijke beschermingsmiddelen ROC heeft sinds 2009 een samenwerkingsverband met leverancier Intersafe-Groeneveld voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor medewerkers én techniekdeelnemers. ROC de Leijgraaf voldoet met het aanbieden van onder meer veiligheidsschoenen, otoplastieken (gehoorbescherming op maat) en veiligheidsbrillen aan medewerkers aan de wetgeving. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen aan te schaffen. Het dragen van de persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht daar waar aangegeven in de praktijkruimten en instructeurs hebben hierin een voorbeeldfunctie en houden hierop toezicht. Firma Jane&Barnie levert al jaren naar volle tevredenheid voor de afdeling horeca kleding en veiligheidsschoenen. Werkplekonderzoek In 2011 zijn er op verzoek van individuele medewerkers 15 werkplekonderzoeken uitgevoerd. Hierbij wordt de werkplek (o.a. bureau, stoel, beeldschermhoogte) van een medewerker zo goed als mogelijk op de persoon afgesteld en daar waar nodig zijn er middelen verstrekt om de werkomgeving verder te optimaliseren. Anti-RSI programma Daar waar wenselijk kunnen medewerkers een anti-rsi programma op de PC laten installeren. Een aantal medewerkers testten het nieuwe softwareprogramma ContrWork. Het komend jaar installeren we dit bij alle medewerkers. Medewerkers kunnen zelf de intensiteit van het software progamma instellen. Hier wordt nog over gecommuniceerd. Verzuimgegevens en ziekteverzuimbeleid medewerkers De uitvoering en coördinatie van verzuimgegeven en het gevoerde ziekteverzuimbeleid van medewerkers wordt verzorgd door Bureau Personeel & Organisatie (BPO). Het verzuimpercentage ligt voor 2011 op 5,74. De doelstelling van MBO-instellingen voor ziekteverzuim lag en ligt ook voor komend jaar op 5%. Meer informatie hierover kan opgevraagd worden bij BPO. Sociale hygiëne Het cateringpersoneel volgde de training sociale Hygiëne. Tijdens de training leer je hoe je in de praktijk met alcohol- drugs- en gokproblemen moet omgaan. Je leert handige methoden om gasten duidelijk te maken wat binnen de Leijgraaf wel en niet is toegestaan. Aanleiding van de training is dat er bij diplomeringen en andere evenementen sterke drank wordt geschonken. Op grond van de Drank- en Horecawet moeten leidinggevende personen in een horecabedrijf (leden van een vereniging of stichting niet meegerekend) in het bezit zijn van een SVH Verklaring Sociale Hygiëne die wordt afgegeven door de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH). Je bent echter niet alleen leidinggevende als je eigenaar bent van een café of restaurant, maar ook als je alleen achter de bar staat of helemaal het enige aanwezige personeelslid bent. Omdat ons roc alcoholhoudende dranken wil blijven schenken tijdens speciale evenementen hebben we alle cateringdames hierin geschoold. Enkele collega s van afdeling horeca hebben al een certificaat hiervoor, maar dit is bedoeld voor het restaurant en zij zijn ook niet altijd aanwezig wanneer er een evenement in de aula plaatsvindt. Jaarverslag schoolveiligheid

Veiligheidskaart. Checklist voor een veilige school. Naam school/locatie:

Veiligheidskaart. Checklist voor een veilige school. Naam school/locatie: eiligheidskaart Checklist voor een veilige school Naam school/locatie: Inleiding In 2008 is het project Kwaliteitsteams eiligheid van start gegaan. Deze vijf regionale teams zijn ingesteld in opdracht

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan Montessorischool Elzeneind Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief beleid Registratie

Nadere informatie

Sociale Veiligheid Pestprotocol

Sociale Veiligheid Pestprotocol Sociale Veiligheid Pestprotocol Versie 2017-2018 Locatie: Den Bongerd 1 INHOUD 1 Inleiding en leeswijzer... 3 2 De 7 pijlers... 4 1. VISIE... 4 2. INZICHT... 4 3. VOORWAARDEN... 4 4. HANDELEN... 5 5. PREVENTIE...

Nadere informatie

Eckartcollege / Pleincollege Nuenen

Eckartcollege / Pleincollege Nuenen Veiligheidsbeleid PESTEN, AGRESSIE, GEWELD EN SEKSUELE INTIMIDATIE Januari 2017 Eckartcollege / Pleincollege Nuenen Inhoud: INLEIDING 3 VISIE 4 BASISGEDRAGSREGELS 4 DOELSTELLINGEN 5 ACTIVITEITEN 5 PREVENTIEMEDEWERKER

Nadere informatie

Vragenlijst themacertificaat Welbevinden en sociale veiligheid Primair onderwijs

Vragenlijst themacertificaat Welbevinden en sociale veiligheid Primair onderwijs Vragenlijst themacertificaat Welbevinden en sociale veiligheid Primair onderwijs Bij het beantwoorden van de vragenlijst is het handig om (indien aanwezig) de volgende zaken bij de hand te hebben: Schoolplan

Nadere informatie

11 Visie op schoolveiligheid. Clusius College Purmerend. Clusius College Purmerend Versie 091126

11 Visie op schoolveiligheid. Clusius College Purmerend. Clusius College Purmerend Versie 091126 11 Visie op schoolveiligheid Clusius College Purmerend Clusius College Purmerend Versie 091126 Inhoudsopgave Visie op schoolveiligheid... 1 1. Beleidsmatige aspecten... 2 2. Sociale aspecten... 3 3. Grensoverschrijdende

Nadere informatie

Waar staat Preventief voor?

Waar staat Preventief voor? Over Preventief Preventief BV is een advies- en opleidingsinstituut dat actief is sinds 1997, wij kunnen dan ook putten uit een ruime ervaring als het gaat om het verzorgen van EHBO en BHV trainingen en

Nadere informatie

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg Volleybalvereniging Woudenberg Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon 1 1 Inleiding Binnen de Volleybalvereniging Woudenberg vinden we dat we met respect met elkaar moeten omgaan. Stelregel is:

Nadere informatie

Veiligheidsplan horeca Hoeksche Waard Verplichte bijlage bij formulier aanvraag vrijstelling sluitingsuur horecabedrijf

Veiligheidsplan horeca Hoeksche Waard Verplichte bijlage bij formulier aanvraag vrijstelling sluitingsuur horecabedrijf Dit formulier graag volledig ingevuld opsturen naar: Gemeente Binnenmaas Afdeling Ruimte & Groen Postbus 5455 3299 ZH Maasdam Voor informatie kunt u contact opnemen met afdeling Ruimte & Groen: telefoonnummer

Nadere informatie

Protocol Incidentenregistratie

Protocol Incidentenregistratie Protocol Incidentenregistratie Internetversie Vastgesteld 14 juni 2012 Inhoud 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 DEFINITIES... 3 3 ACHTERGROND... 3 4 UITVOERING... 3 4.1 Doorgeven en melden incidenten decentraal...

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

En... Hoe ging de cursus? geslaagd! Cursussen & workshops voor vrijwilligers & mantelzorgers

En... Hoe ging de cursus? geslaagd! Cursussen & workshops voor vrijwilligers & mantelzorgers En... Hoe ging de cursus? geslaagd! Cursussen & workshops voor vrijwilligers & mantelzorgers September 2014 / juni 2015 gaat u ook slagen? Basistraining computervaardigheden Buurtkracht ontwikkelde een

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010. beleidskader BHV 1

Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010. beleidskader BHV 1 Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010 beleidskader BHV 1 1 INLEIDING Integraal veiligheid beleid zorgt voor veiligheid voor medewerkers en cliënten, plezier en productiviteit en uiteindelijk minder

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

Vragenlijst themacertificaat Welbevinden en sociale veiligheid Voortgezet onderwijs

Vragenlijst themacertificaat Welbevinden en sociale veiligheid Voortgezet onderwijs Vragenlijst themacertificaat Welbevinden en sociale veiligheid Voortgezet onderwijs Het is handig om bij het invullen van de vragenlijst de volgende documenten bij de hand te houden, indien aanwezig: Schoolplan

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan Calamiteitenplan Calamiteitenplan Volgens de ARBO-wet is een werkgever verplicht om de arbeid zodanig te organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Nadere informatie

Het werk van de vertrouwensinspecteur (VI) Presentatie 3 e Nationaal Congres Pesten

Het werk van de vertrouwensinspecteur (VI) Presentatie 3 e Nationaal Congres Pesten Het werk van de vertrouwensinspecteur (VI) Presentatie 3 e Nationaal Congres Pesten Bijeenkomst 28 januari 2016 Jet ten Brinke Coördinerend Inspecteur Vertrouwensinspecteurs Waar gaat het over? Maar ook:

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN 2012

ARBOBELEIDSPLAN 2012 ARBOBELEIDSPLAN 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie en Verantwoordelijkheden... 4 2.1 Organogram... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 5 2.2.1... 5 2.2.2 Preventiemedewerkers... 5 2.2.3 Direct

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

PROCEDURE M.B.T. HET HANDELEN TEGEN AGRESSIE EN GEWELD. 1. Inleiding Deze procedure is een onderdeel van het ARBO-beleid van het Esdal College.

PROCEDURE M.B.T. HET HANDELEN TEGEN AGRESSIE EN GEWELD. 1. Inleiding Deze procedure is een onderdeel van het ARBO-beleid van het Esdal College. PROCEDURE M.B.T. HET HANDELEN TEGEN AGRESSIE EN GEWELD 1. Inleiding Deze procedure is een onderdeel van het ARBO-beleid van het Esdal College. Het Esdal College is een veilige school. Dit betekent dat

Nadere informatie

GSR Protocol Melding, Klacht of Incident 2015

GSR Protocol Melding, Klacht of Incident 2015 GSR Melding, Klacht of Incident 2015 1. Op het moment dat een incident van welke aard dan ook heeft plaatsgevonden, dient de betrokkene (klager) dit te melden bij de manager onderwijs van de eigen afdeling.

Nadere informatie

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 DPM groep DPM groep is al 15 jaar actief partner voor bedrijven en instellingen, met name binnen de culturele sector. Wij

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen 1. Inleiding Het protocol ongewenste omgangsvormen is onderdeel van de Integriteitscode van Vidomes. De Integriteitscode bestaat uit de onderdelen: Zakelijke Integriteit

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan Hofstad Mavo 2013/2014

Schoolveiligheidsplan Hofstad Mavo 2013/2014 Schoolveiligheidsplan Hofstad Mavo 2013/2014 Albardastraat 25 2555 XP Den Haag 070-3971541 www.hofstadmavo.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inventarisatie huidige situatie... 4 3.Registratie... 5

Nadere informatie

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring Hans Wijnbergen CCZ Adviseur Veiligheid Afdeling Advies & Monitoring 1 Doelstelling van de afdeling Advies & Monitoring Ondersteunen van regiodirecteuren op het gebied van naleving van normen die s Heeren

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 1 COÖRDINATIE VEILIGHEID... Fout! Bladwijzer niet 1.1 Schoolleiding... Fout! Bladwijzer niet 1.2 Arbo-coördinator... Fout! Bladwijzer niet 1.3 Veiligheidscoördinator... Fout! Bladwijzer niet

Nadere informatie

Plan Sociale Veiligheid

Plan Sociale Veiligheid Plan Sociale Veiligheid OPENBAAR ONDERWIJS AAN DE AMSTEL 15 e montessorischool Maas en Waal 1 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland - en dus ook elke school -

Nadere informatie

Protocol veilig klimaat

Protocol veilig klimaat Protocol veilig klimaat Onze school wil een veilige school zijn voor iedereen. Kernwoorden hierbij zijn respect voor en acceptatie van elkaar. Een goede samenwerking tussen personeel, ouders/verzorgers

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA Coöperatie Baronije UA KAM & Optimalisatie Coöperatie Baronije UA Edisonbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Postbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: contact@baronije.nl

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Taak/ functiebeschrijving vertrouwenspersoon versie 01 datum 22-01-2016 Pagina 1 of 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling

Nadere informatie

HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten

HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten 1. Inhoud 2. Inleiding 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Intentie van het beleid op het gebied van klachten 4. Uitvoering beleid 5. Implementatie 6. Bijlage 1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente

Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente Voorbeelden van goede praktijken van gemeenten in de aanpak van beeldschermwerk Inhoudsopgave 6 3 2 6 Preventieve zorg, gedeelde verantwoordelijkheid bij gemeente

Nadere informatie

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS HENGELO OV. PROTOCOL AGRESSIE EN GEWELD (TUSSEN OUDERS EN SCHOOL) Indien er sprake is van een calamiteit in de zin van geweld op school kan het

Nadere informatie

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK Ondergetekenden: de burgemeester van de gemeente Oldebroek; hierna te noemen 'de burgemeester'; de politie Oost Nederland, team Veluwe Noord, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Vraag 1: De samenwerkingsvorm/overlegvorm inzake het arbobeleid tussen de directie en het personeel

Vraag 1: De samenwerkingsvorm/overlegvorm inzake het arbobeleid tussen de directie en het personeel Bijlage 3. Arbojaarverslag 2007, artikel 10 van de Arbowet Vraag 1: De samenwerkingsvorm/overlegvorm inzake het arbobeleid tussen de directie en het personeel De samenwerkings- c.q. overlegvorm tussen

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Inspectierapport 4Kids (GOB) Marktplein AG HEINO Registratienummer

Inspectierapport 4Kids (GOB) Marktplein AG HEINO Registratienummer Inspectierapport 4Kids (GOB) Marktplein 8 8141AG HEINO Registratienummer 146575891 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Raalte Datum inspectie: 27-10-2016 Type onderzoek: Jaarlijks

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

Zorgboerderij Schöttincksflier

Zorgboerderij Schöttincksflier Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Schöttincksflier Boerderijnummer: 869 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege 2014 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wat is wat 4 Handelingskaart wapenbezit 6 Handelingskaart opname maken zonder toestemming

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Elementen van sociale veiligheid: A. Inzicht:

1. Inleiding 2. Elementen van sociale veiligheid: A. Inzicht: 1. Inleiding Dit beleidsplan is een integraal beleidsplan voor sociale veiligheid. Dit wil zeggen dat het beleidsplan zich richt op alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie

Nadere informatie

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden.

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. 1. DOEL Deze procedure is bedoeld om zorgvuldig handelen te waarborgen bij constatering van ongewenst gedrag op de werkplek. 2. REIKWIJDTE

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Budovereniging Asahi Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon 2 3 Taken en bevoegdheden van

Nadere informatie

Criteria en vragenlijst themacertificaat Welbevinden. Voortgezet onderwijs

Criteria en vragenlijst themacertificaat Welbevinden. Voortgezet onderwijs Criteria en vragenlijst themacertificaat Welbevinden Voortgezet onderwijs Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Welbevinden. De vragenlijst

Nadere informatie

Convenant Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in Almere

Convenant Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in Almere Gemeente Almere 2014-2017 Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar 3 Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond

Nadere informatie

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

HET VOORTGEZET ONDERWIJS Partijen overwegen het volgende: CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL HET VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeente Krimpen aan den IJssel De gemeente Krimpen aan den IJssel is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering

Nadere informatie

Stappenplan bij een incident VO

Stappenplan bij een incident VO Stappenplan bij een incident VO Hieronder staan acties beschreven die ondernomen kunnen worden als er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen leerlingen. Voor sommige acties geldt dat

Nadere informatie

Projectevaluatie. Naleefanalyse brandveiligheid kinderdagverblijven 2010. Harold van Uden, medewerker team Stedelijke Bedrijvigheid

Projectevaluatie. Naleefanalyse brandveiligheid kinderdagverblijven 2010. Harold van Uden, medewerker team Stedelijke Bedrijvigheid Projectevaluatie Naleefanalyse brandveiligheid kinderdagverblijven 00 Projectleider : Harold van Uden, medewerker team Stedelijke Bedrijvigheid Datum: 8 augustus 00 Ondertekening: Opdrachtgever: Datum:

Nadere informatie

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen De Wet schrijft voor dat elke school een klachtenregeling heeft. Iedereen binnen de school (leerlingen, ouders, docenten, leidinggevenden, overige

Nadere informatie

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer BEM1600789 gemeente Steenbergen Ontruimingsplan Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht 18 4681 CV Nieuw-Vossemeer Ontruimingsplan tijdelijke huisvesting de Lindenburgh, CA, februari 2016 1 1.

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

PROTOCOL ONGEWENST GEDRAG

PROTOCOL ONGEWENST GEDRAG 2016 PROTOCOL ONGEWENST GEDRAG Inhoudsopgave: Intentieverklaring Ongewenst gedrag Sancties Voorlichting / training Klachtenregeling Toezicht Checklist G. Stassen LVO Maastricht 6-9-2016 Locatie: Bonnefanten

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening op scholen

Bedrijfshulpverlening op scholen Bedrijfshulpverlening op scholen 2 Bedrijfshulpverlening op scholen INHOUD 1 Inleiding 2 BHV organisatie op scholen 3 Taken, aantal en opleiding BHV ers 4 Samenvatting BHV-organisatie 3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

Vragenlijst. Thema 1: Beleid en organisatie

Vragenlijst. Thema 1: Beleid en organisatie Vragenlijst Thema 1: Beleid en organisatie 1) Het huidige anti-agressiebeleidsplan bestaat uit de onderstaande onderdelen: Algemene beleidsvisie op voorkomen/beheersen van agressie en geweld Definitie

Nadere informatie

Inspectierapport Dolfijntjes (GOB) Stationsweg PX EDE Registratienummer

Inspectierapport Dolfijntjes (GOB) Stationsweg PX EDE Registratienummer Inspectierapport Dolfijntjes (GOB) Stationsweg 106 6711 PX EDE Registratienummer 162801580 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Ede Datum inspectie:

Nadere informatie

Postbus 85101 3508 AC UTRECHT. Calvijn College De heer G.A. Terlouw Klein Frankrijk 19 4460 AT Goes. Onderwerp: Rapport Veiligheidsscan

Postbus 85101 3508 AC UTRECHT. Calvijn College De heer G.A. Terlouw Klein Frankrijk 19 4460 AT Goes. Onderwerp: Rapport Veiligheidsscan Postbus 851 3508 AC UTRECHT Calvijn College De heer G.A. Terlouw Klein Frankrijk 19 4460 AT Goes Datum: 22 mei 2013 Bijlage(n): rapport Ons kenmerk: veiligheidsscan Uw relatienummer: Contactpersoon: Peter

Nadere informatie

Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag

Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag Vul deze verbetercheck in om zicht te krijgen op waar uw organisatie staat met de aanpak rond ongewenst gedrag. Aan de hand van de scores kunt

Nadere informatie

Meedenksessie Onderwijs over agressie

Meedenksessie Onderwijs over agressie Meedenksessie Onderwijs over agressie Opening (Gitta v/d Berg) Welkom Doel van deze bijeenkomst Programma 15.00u Opening 15.15u Inleiding Door Gitta v/d Berg (Trainer omgaan met agressie) Door Barbara

Nadere informatie

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN...

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Tel : Route: - Ter advisering besproken in de OR dd : -- - Ter advisering besproken in de CCR dd : -- - Ter advisering besproken in het MT dd : -- - Vastgesteld door RvB

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E

I N H O U D S O P G A V E Pestprotocol Pagina: 2 I N H O U D S O P G A V E 1. Pesten... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Signalering... 3 1.3 Preventie... 4 1.3.1 Mentorlessen... 4 1.3.2 Blijvende aandacht... 4 1.3.3 De rol van de ouderraad...

Nadere informatie

Sociale Hygiëne voor het horeca- en slijtersbedrijf

Sociale Hygiëne voor het horeca- en slijtersbedrijf Eindtermen Sociale Hygiëne voor het horeca- en slijtersbedrijf Ingangsdatum: 5 september 2016 Pagina 1 van 6 Eindtermen Sociale Hygiëne voor het horeca- en slijtersbedrijf Waar in de eindtermen Sociale

Nadere informatie

Gedragscode medewerkers en cliënten

Gedragscode medewerkers en cliënten Gedragscode medewerkers en cliënten 2014 1/9 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Werkwijze... 3 3. Samenvatting gedragscode... 4 4. Gedragscode medewerkers stichting Zorg Almere... 5 - clientgerichtheid....5

Nadere informatie

Opgesteld nov 2013 maart 2014. Vertrouwenspersoon Binnen de LKO

Opgesteld nov 2013 maart 2014. Vertrouwenspersoon Binnen de LKO Opgesteld nov 2013 maart 2014 Vertrouwenspersoon Binnen de LKO Vooraf In de klachtenregeling van de stichting (30 september 2014) staan elementen opgenomen over de taken en verantwoordelijkheden van de

Nadere informatie

GEDRAGSCODE AGRESSIE EN ONVEILIGHEID

GEDRAGSCODE AGRESSIE EN ONVEILIGHEID GEDRAGSCODE AGRESSIE EN ONVEILIGHEID In deze gedragscode is vastgelegd wat de uitgangspunten zijn van Cavent op het gebied van bejegening en het omgaan met elkaar. Datum vaststelling : 1 juni 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

ALLES OVER ONZE DIENSTEN EN OVER UW VEILIGHEID

ALLES OVER ONZE DIENSTEN EN OVER UW VEILIGHEID ALLES OVER ONZE DIENSTEN EN OVER UW VEILIGHEID Introductie Hoe snel grijpt een brand om zich heen? Binnen een halve minuut ontstaat er al verstikkende rook en grote hitte. Al hebben er maar een paar stoelen

Nadere informatie

Protocol cameratoezicht. December 2015

Protocol cameratoezicht. December 2015 December 2015 In dit protocol zijn afspraken vastgelegd m.b.t. het gebruik van de geplaatste camera s, het bekijken van beelden en de opslag van beeldmateriaal. In het kader van de Arbowet heeft de schoolleiding

Nadere informatie

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan Wat is bedrijfshulpverlening? Bedrijfshulpverlening is het door het bedrijf georganiseerde verlenen van hulp door werknemers bij gevaarlijke situaties. Het doel hiervan is om de nadelige gevolgen van calamiteiten,

Nadere informatie

Certificering Veilige school Den Haag: Diamant College

Certificering Veilige school Den Haag: Diamant College Certificering Veilige school Den Haag: Diamant College Algemene gegevens Auditor: Marieke van Leeuwen Contactpersonen: De heer Clancy (directeur) Mevrouw van der Lee (adjunct directeur en teamleider bovenbouw.)

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon TV Beekhuizen Sabine Gobardhan 06-41 37 47 14 vertrouwenspersoon@tvbeekhuizen.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon

Nadere informatie

Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID. ( brandveiligheid, een hot item )

Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID. ( brandveiligheid, een hot item ) Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID ( brandveiligheid, een hot item ) Inleiding Er zijn zowel interne als externe ontwikkelingen die maken dat extra aandacht voor het onderwerp brandveiligheid gewenst is. In

Nadere informatie

Meldingen regeling algemeen

Meldingen regeling algemeen 1 van 1 Doelstelling: Willen leren van meldingen en signalen ( dit kunnen meldingen zijn ) om de processen te optimaliseren en de zorg voor de patiënten op een zo hoog mogelijk niveau te houden of te brengen.

Nadere informatie

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost.

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost. Klachtenbeleid 1 Waarom een klachtenbeleid? Stichting VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen naar tevredenheid van ouders/leerlingen en van onze medewerkers verloopt. Daar doen

Nadere informatie

Begeleid Wonen. Begeleid Wonen Pagina 1 van 6

Begeleid Wonen. Begeleid Wonen Pagina 1 van 6 Begeleid Wonen Begeleid Wonen Pagina 1 van 6 Telefoonnummers en adressen Het alarmnummer is 112 Gebruik dit alleen in geval van nood! Bereikbaarheid Futuris Zorg & Werk tijdens kantooruren 040-251 90 35

Nadere informatie

1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN:

1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN: 1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN: Ondanks het feit dat de School voor Educatie en Inburgering kwaliteit wil leveren, kan het zijn dat de cliënt niet tevreden is over de geleverde dienstverlening. De

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

Pesten 30 augustus 2013

Pesten 30 augustus 2013 Pesten 30 augustus 2013 richtlijnen obomd richtlijnen obomd Beleid t.a.v. agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie Uit: Personeelsbeleidsplan 6.4 Beleid omtrent agressie, geweld, seksuele

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau NL/Groningen (GOB) Kastanjelaan CV Marum

Inspectierapport Gastouderbureau NL/Groningen (GOB) Kastanjelaan CV Marum Inspectierapport Gastouderbureau NL/Groningen (GOB) Kastanjelaan 29 9363CV Marum Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Marum Datum inspectie: 24-01-2017 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en evaluatie Arbeidsomstandigheden Plan van Aanpak

Risico-inventarisatie en evaluatie Arbeidsomstandigheden Plan van Aanpak Risico-inventarisatie en evaluatie Arbeidsomstandigheden Plan van Aanpak Basisschool t Eimink Johan Buziaustraat 14 Hengelo HumanCapitalCare B.V. Plaats, datum Uitgevoerd door Inhoudsopgave 1 INLEIDING

Nadere informatie

Aanspreekpunt pesten en coördineren anti-pestbeleid op school

Aanspreekpunt pesten en coördineren anti-pestbeleid op school Aanspreekpunt pesten en coördineren anti-pestbeleid op school Leerlingen en hun ouders die te maken krijgen met pesten moeten met hun verhaal bij iemand terecht kunnen op school. Ze moeten erop kunnen

Nadere informatie

Veiligheidskaart. Checklist ten behoeve van het (ontwerp van een) schoolveiligheidsplan. Naam school/locatie: Ingevuld door/functie:

Veiligheidskaart. Checklist ten behoeve van het (ontwerp van een) schoolveiligheidsplan. Naam school/locatie: Ingevuld door/functie: eiligheidskaart Checklist ten behoeve van het (ontwerp van een) schoolveiligheidsplan Naam school/locatie: Ingevuld door/functie: Inleiding In 2008 is het project Kwaliteitsteams eiligheid van start gegaan.

Nadere informatie

Veiligheid in het primair onderwijs

Veiligheid in het primair onderwijs Veiligheid in het primair onderwijs 1 april 2009 Maarssen 8 april 2009 Amsterdam 9 april 2009 Den Haag 21 april 2009 Eindhoven 22 april 2009 Assen Marij Bosdriesz, Cecile Godefrooy, Marina Moerkens Programma

Nadere informatie

Arbo Jaarverslag 2013 & Arbo Jaarplanning 2014

Arbo Jaarverslag 2013 & Arbo Jaarplanning 2014 Arbo Jaarverslag 2013 & Arbo Jaarplanning 2014 R. Govers Spaarnelanden nv Arbo jaarverslag 2013 & Arbo Jaarplanning 2014 Datum Mei 2014 Revisie Opdrachtgever Directie Spaarnelanden nv Samenstelling en

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Hengelo, 21 oktober 2010 1. Doelstelling Dit convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ten behoeve van

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege. inspirerend - betrokken - ondernemend

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege. inspirerend - betrokken - ondernemend Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege inspirerend - betrokken - ondernemend 2009 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wat is wat 4 Handelingskaart wapenbezit 5 Handelingskaart opname maken zonder toestemming

Nadere informatie

Door het raadslid Beryl Dreijer van de fractie van Beryl Dreijer zijn de volgende vragen gesteld:

Door het raadslid Beryl Dreijer van de fractie van Beryl Dreijer zijn de volgende vragen gesteld: Vragen van de raad Datum 06-12-2011 Registratienummer Rs11.00657 Portefeuillehouder Franc M. Weerwind Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie Beryl Dreijer over maatregelen tegen agressie en/of

Nadere informatie

Inspectierapport Landstede Gastouderbureau Ommen (GOB) Haarsweg HJ Ommen Registratienummer

Inspectierapport Landstede Gastouderbureau Ommen (GOB) Haarsweg HJ Ommen Registratienummer Inspectierapport Landstede Gastouderbureau Ommen (GOB) Haarsweg 107 7731HJ Ommen Registratienummer 215335181 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Ommen Datum inspectie: 12-10-2017 Type

Nadere informatie