Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder"

Transcriptie

1 Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder Privacy informatie folder 1

2 2 Privacy informatie folder

3 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Algemene uitgangspunten gegevensbescherming 5 1. Informatieplicht 5 2. Rechtvaardigingsgronden 5 3. Toestemming 5 4. Verwerking verenigbaar met doeleinden 5 5. Geheimhoudingsplicht 6 6. Bewaartermijnen 6 7. Rechten van de betrokkene 6 a. inzagerecht/afschrift 6 b. herziening/vernietigen 6 8. Dataminimalisatie 7 3. Taken gemeenten 8 Ad. 1. De toegangstaak 8 Ad.2 Individuele beslissing 8 Ad. 3. De jeugdhulpplicht het feitelijk verlenen van jeugdhulp 8 Ad 4. Verzoek aan de raad voor de kinderbescherming 9 Ad 5/6. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering 9 Ad 7. Financiering 9 Bijlage I 10 Verwerking van persoonsgegevens door gemeenten: 10 Verstrekking van gegevens door en aan gemeenten 12 Bijlage II 16 Relevante wetsartikelen 16 Jeugdwet 16 Wet bescherming persoonsgegevens 18 Boek 1 Burgerlijk Wetboek 21 Boek 7 Burgerlijk Wetboek 21 Algemene wet bestuursrecht 21 Privacy informatie folder 3

4 1. Inleiding 1 Deze folder maakt de gegevensverwerking in het kader van de Jeugdwet inzichtelijk voor met name medewerkers van de gemeente. In het kader van de Jeugdwet zullen gemeenten ook persoonsgegevens gaan verwerken, waarbij de gemeente uiteraard de privacyregels in acht moet nemen. In deze folder worden eerst de algemene uitgangspunten voor de verwerking van persoonsgegevens besproken. Vervolgens komen taken van de gemeente en van andere actoren voorzover deze van belang zijn voor gegevensverwerking door de gemeenten, aan de orde. In de bijlage I bij deze folder worden de gemeentelijke taken en de mogelijke verwerkingen van persoonsgegevens weergegeven in een schema. En in bijlage II van deze folder zijn de genoemde wetsbepalingen opgenomen. 1 Deze folder bevat de hoofdlijnen op het gebied van bescherming van persoonsgegevens zoals dat is geregeld in de Jeugdwet en de Wet bescherming persoonsgegevens. 4 Privacy informatie folder

5 2. Algemene uitgangspunten gegevensbescherming De algemene waarborgen ten aanzien van gegevensverwerking vloeien voort uit de Jeugdwet en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Samengevat komen deze waarborgen op het volgende neer: 1. Informatieplicht De gemeente heeft op grond van artikel 33 en artikel 34 Wbp een informatieplicht. Zij moet op eigen initiatief de betrokkenen in ieder geval op de hoogte stellen van het bestaan en het doel van de gegevensverwerking door middel van brochures en folders. 2. Rechtvaardigingsgronden Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien er een rechtvaardigingsgrond aanwezig is (artikel 8 Wbp). In het geval dat de gemeente persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van de Jeugdwet moet de verwerking noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van de publiekrechtelijke taak die gemeenten op grond van de Jeugdwet hebben (artikel 8, onderdeel e, Wbp). De taken die de gemeente heeft op basis van de Jeugdwet (zie onder punt III van deze folder) vormen daarbij de basis voor de gemeenten om persoonsgegevens over jeugdigen en hun ouders te mogen verwerken. De noodzaak vertaalt zich ook in het uitgangspunt dat er zoveel informatie moet worden verwerkt als nodig is en zo weinig als mogelijk. Naast noodzaak is ook proportionaliteit van de gegevensverwerking van belang: hoe verhouden het doel (in het bijzonder de hulpvraag) en de daarvoor noodzakelijke gegevensverwerking zich tot de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene? De gegevensverwerking moet ook voldoen aan de eis van subsidiariteit: is het doel ook te bereiken met een minder ingrijpende werkwijze? 3. Toestemming Er komt binnenkort een aparte factsheet over toestemming uit waarin ingegaan wordt op hoe een gemeente moet omgaan met het vragen van toestemming aan betrokkene voor het verwerken van persoonsgegevens. In het geval van de Jeugdwet mag de gemeente, of meer preciezer, het college of een door het college daartoe gemandateerde persoon persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak (artikel 8, onderdeel e, van de Wbp). De publiekrechtelijke taak is gelegen in de Jeugdwet op basis waarvan het college moet beoordelen of een jeugdige jeugdhulp nodig heeft en vervolgens de noodzakelijke voorziening moet treffen. Deze beoordeling kan leiden tot persoonsgegevensverwerking. 4. Verwerking verenigbaar met doeleinden Voor de informatie-uitwisseling, afstemming en samenwerking tussen personen die vanuit hun beroepsmatige achtergrond hulp aan jeugdigen verlenen bieden in algemene zin de artikelen 8, 9 en 21 van de Wbp de basis en rechtvaardiging voor de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens. De gemeente mag persoonsgegevens verwerken in het kader van haar publiekrechtelijke taak (artikel 8, onderdeel e, Wbp). De gegevens mogen uitsluitend worden verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of een daarmee verenigbaar doel (artikel 9, Wbp). Gezien de verschillende taken, moet ervoor worden gezorgd dat gegevens die in het kader van een bepaalde taak worden verzameld niet zonder meer worden gebruikt voor de uitoefening van een andere taak («doelbinding»). Daarbij is immers een ander doel in het geding. De gemeente mag persoonsgegevens dus niet verder verwerken op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen (artikel 9 Wbp). Privacy informatie folder 5

6 Artikel 21 Wbp bevat de uitzondering op het verbod in artikel 16 Wbp om persoonsgegevens in verband met de gezondheid te verwerken. Het verbod is onder meer niet van toepassing voor de verwerking van gegevens door hulpverleners, instellingen of voorzieningen voor gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening, voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene, dan wel het beheer van de betreffende instelling of beroepspraktijk noodzakelijk is. Het verbod ex artikel 16 geldt onder andere ook niet indien de verwerking van persoonsgegevens geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene of indien de gegevens door de betrokkene duidelijk openbaar zijn gemaakt. 5. Geheimhoudingsplicht De Wbp (artikel 9, vierde lid) bepaalt dat de verwerking van persoonsgegevens achterwege blijft voor zover een geheimhoudingsplicht uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dit voorschrijft. Voor de medewerkers van een gemeente geldt een ambtelijke geheimhoudingsplicht op basis van artikel 2.5 Algemene wet bestuursrecht (Awb). De deskundige van de gemeentelijk georganiseerde toegang kan wel gegevens verstrekken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn publiekrechtelijke taak. Hierbij kan gedacht worden aan een consultatie van een deskundige, bijvoorbeeld een psychiater of een deskundige op het gebied van taalproblemen. De gegevens uit dit dossier mogen door de gemeente ook gebruikt worden voor de uitvoering van de jeugdhulpplicht. Voor artsen betrokken bij de jeugdhulpverlening geldt de geheimhoudingsplicht uit artikel 7:457 BW. Verder geldt voor BIG-geregistreerde professionals artikel 88 van de Wet BIG. Op grond van dit artikel is eenieder die zorg verleent op het gebied van de individuele gezondheidszorg verplicht tot geheimhouding van datgene wat hem in de uitvoering van het beroep is toevertrouwd. Artikel , tweede lid, Jeugdwet bevat een uitzondering op deze geheimhoudingsplicht: de hulpverlener heeft geen toestemming nodig van de betrokkene als hij inlichtingen verstrekt aan personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de verlening van de jeugdhulp en degene die optreedt als vervanger van de hulpverlener, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hen in dat kader te verrichten werkzaamheden. Voor wat de specifieke geheimhoudingsverplichting betreft kan de gemeente niet aangemerkt worden als rechtstreeks betrokken bij de hulpverlening tenzij het college zelf de jeugdhulp verstrekt. De Jeugdwet geeft ook in die zin geen verruiming van de mogelijkheden voor inzage in het dossier of het delen van persoonsgegevens. 6. Bewaartermijnen De persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is (artikel 10 Wbp). Deze algemene norm is voor wat betreft de jeugdhulpverlener ingevuld in artikel 7.3.8, derde lid, van de Jeugdwet. Dit artikel bepaalt dat zij het dossier gedurende vijftien jaar bewaren of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed jeugdhulpverlener voortvloeit. Indien de gemeente geheel of gedeeltelijk zelf de jeugdhulp verleent en dus als jeugdhulpaanbieder optreedt, heeft de gemeente eveneens de plicht een bewaartermijn van 15 jaar aan te houden 7. Rechten van de betrokkene a. inzagerecht/afschrift Het recht op inzage vloeit voort uit de Wbp (art. 35). De betrokkene heeft het recht zich tot het college te wenden met het verzoek hem mede te delen of persoonsgegevens over hem worden verwerkt. Het college moet de betrokkene vervolgens schriftelijk binnen vier weken mededelen of dit zo is. Als gegevens inderdaad worden verwerkt, bevat die mededeling ook een volledig overzicht daarvan in begrijpelijke vorm, een omschrijving van het doel of de doeleinden van de verwerking, de categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft en de ontvangers of categorieën van ontvangers, alsmede de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens. Voordat die mededeling gedaan wordt, checkt het college nog of een derde daartegen bezwaar zou kunnen hebben en stelt het college die derde in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen indien de mededeling gegevens bevat die hem betreffen, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. Indien betrokkene daarom verzoekt geeft het college ook informatie over de logica die ten grondslag ligt aan de geautomatiseerde verwerking van de gegevens over hem. De Jeugdwet bevat een zelfde soort bepaling (artikel ) op basis waarvan op verzoek ook (deels) kopie van het dossier moet worden verstrekt. Voor het doen van een mededeling of het maken van een kopie kan overigens wel een vergoeding worden gevraagd. b. herziening/vernietigen Degenen over wie persoonsgegevens zijn verwerkt, kan verzoeken om herziening (verbeteren, aanvullen, verwijderen) 6 Privacy informatie folder

7 van de persoonsgegevens (artikel 36, eerste lid, Wbp). Het college zal op zo n verzoek moeten reageren. Op basis van de Jeugdwet kan betrokkene een verzoek doen om, indien de gemeente als jeugdhulpaanbieder optreedt, het dossier (deels) te vernietigen (artikel 7.3.9). De verplichting tot vernietiging geldt niet indien de bewaring van belang is voor een ander dan betrokkene of indien de wet zich tegen vernietiging verzet. 8. Dataminimalisatie Artikel 11 Wbp regelt dat persoonsgegevens slechts worden verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt toereikend zijn, niet bovenmatig en ter zake dienend. De gemeente moet dus alleen die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het te bereiken doel. Privacy informatie folder 7

8 3. Taken gemeenten In de Jeugdwet zijn voor de gemeenten de volgende taken opgenomen die kunnen leiden tot het verwerken van persoonsgegevens2: 1. De toeleidingstaak3 (artikel 2.3, eerste lid); 2. De jeugdhulpplicht (artikel 2.3, eerste lid); 3. Het doen van een verzoek aan de raad voor de kinderbescherming (artikel 2.4, eerste lid, en artikel 3.1); 4. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering (artikel 2.4, tweede lid); 5. De financiering van de jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering (artikel 2.3 en artikel 2.4). Ad. 1. De toegangstaak De toeleiding naar jeugdhulp4 kan op verschillende manieren plaatsvinden. In het vrijwillige kader kunnen de jeugdige of diens ouders bij de door de gemeente georganiseerde toegang (bijvoorbeeld een CJG, een wijkteam, of een gemeenteloket) aankloppen en via die weg terechtkomen bij de jeugdhulpaanbieder.5 Er zal door de deskundige bij de gemeentelijk georganiseerde toegang een bestand worden aangelegd. De deskundige van de gemeente heeft de bevoegdheid om voor de toeleiding gegevens te verwerken op basis van artikel 7.4.1, tweede lid, Jeugdwet. Op deze persoon rust de geheimhoudingsplicht ingevolge artikel 2:5, Awb, 2 De verwijsindex (VIR) zoals opgenomen in par. 7.1 van de Jeugdwet, blijft hier buiten beschouwing gezien zijn zeer specifieke karakter. Op basis van artikel , van de Jeugdwet worden op initiatief van het college afspraken gemaakt omtrent het gebruik van de VIR. Het convenant dient door alle potentiele meldende partijen ondertekend te worden. 3 Naast toeleiding wordt ook vaak gesproken van toegang. 4 Preventie is naast de toeleiding ook een taak van de gemeente. Daar wordt in deze folder niet verder op ingegaan. Ook voor preventie gelden de algemene uitgangspunten gegevensbescherming voor zover hiervoor persoonsgegevens worden verwerkt. 5 Ook de huisarts, de medisch specialist of de jeugdarts kunnen een jeugdige en/of diens ouders verwijzen naar een jeugdhulpaanbieder. Ook in dit geval zullen er gegevens worden verwerkt. Directe inzage in dit dossier heeft alleen de arts zelf en degene die onder zijn verantwoordelijkheid meewerkt aan de uitvoering van deze jeugdhulp (artikel 7:457 BW). Zonder toestemming van de betrokkene kan deze informatie niet aan anderen worden verstrekt. artikel 12, tweede lid, en artikel 21, tweede lid, van de Wbp. Er mogen geen gegevens uit het door hem aangelegde bestand verstrekt worden aan anderen. Wel kan de deskundige gegevens verstrekken uit het bestand als dat nodig is voor de uitvoering van zijn publiekrechtelijke taak op basis van artikel 8e Wbp. Hierbij kan gedacht worden aan een consultatie van een deskundige, bijvoorbeeld een psychiater of een deskundige op het gebied van taalproblemen. De gegevens uit dit dossier mogen door de gemeente ook gebruikt worden voor de uitvoering van haar jeugdhulpplicht. Medewerkers van de gemeente die zich bezighouden met taken die zien op andere doelen (bijv. de inkoop van jeugdhulp of de betaling van facturen) hebben geen toegang tot dit bestand. Ad.2 Individuele beslissing De gemeente is (ingevolge artikel 2.3, eerste lid, Jeugdwet) de aangewezen partij om de voorziening op het gebied van jeugdhulp te treffen indien de jeugdige of zijn ouders dit nodig hebben in verband met opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. Het voorgestelde artikel 7.4.1, tweede lid, biedt de grondslag voor de gemeente om die gegevens te verwerken, die hiervoor noodzakelijk zijn. Op grond van artikel 2.11, eerste lid, Jeugdwet mag het college de uitvoering van deze wet, behoudens de vaststelling van de rechten en plichten van de jeugdige of zijn ouders, niet door derden laten verrichten. Ad. 3. De jeugdhulpplicht het feitelijk verlenen van jeugdhulp De gemeente kan ervoor kiezen om zelf jeugdhulptaken te verrichten uitgevoerd door jeugdhulpaanbieders. Dat gebeurt naar verwachting slechts in uitzonderingsgevallen. Bij de uitvoering van de jeugdhulp zijn de instellingen die de jeugdhulp leveren gebonden aan de regels van het desbetreffende werkveld (jeugdhulp, waaronder geneeskundige behandeling). Als de deskundige van de gemeente bij de toeleiding of de arts een jeugdige en diens ouders hebben verwezen naar de jeugdhulpaanbieder, dan staat meestal nog niet vast welke jeugdhulp, hoeveel (omvang) en voor hoelang (duur) nodig is; dit zal de jeugdhulpaanbieder zelf, mede gebaseerd op protocollen en richtlijnen, in overleg met de cliënt bepalen. Indien de gemeente zelf optreedt als jeugdhulpaanbieder zal de gemeente op basis van artikel Jeugdwet een dossier inrichten met betrekking tot de jeugdhulp die zij verleent. 8 Privacy informatie folder

9 Indien bij de verlening van jeugdhulp sprake is van een geneeskundige behandeling, is artikel 7:754 BW van toepassing. De gegevens omtrent de bepaling over welke vorm van jeugdhulp, hoeveel en voor hoelang zullen in het dossier opgenomen worden. Ad 4. Verzoek aan de raad voor de kinderbescherming Zodra het college tot het oordeel komt dat een maatregel met betrekking tot het gezag over een minderjarige die zijn woonplaats heeft binnen zijn gemeente overwogen moet worden, doet het college een verzoek tot onderzoek aan de raad voor de kinderbescherming (artikel 2.4, eerste lid, Jeugdwet) Ad 5/6. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering Kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering worden uitsluitend uitgevoerd door gecertificeerde instellingen. De gemeenten hebben slechts de taak deze hulp te financieren. Ad 7. Financiering Inzake de financiering zal de gemeente gegevens verwerken in verband met de inkoop, bekostiging en betaling van jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Voor zover het daarbij om persoonsgegevens gaat, betreft het met name gegevens in het kader van de facturering. Ook waar sprake is van zeldzame, kostbare jeugdhulp, die niet door de gemeente is ingekocht, zal de gemeente om zijn jeugdhulplicht uit te voeren, moeten weten voor welke persoon en welk probleem een voorziening moet worden getroffen. Privacy informatie folder 9

10 Bijlage I Verwerking van persoonsgegevens door gemeenten 6 : 1. A. Gemeentelijk toegang Welke gegevens? Wie? Voor welk doel? Wettelijke grondslag NAW-gegevens Deskundige van de gemeente Registratie t.b.v. verlening van jeugdhulp Basisgegevens jeugdhulp Deskundige van de gemeente Preventie en vroege interventie opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen; Bevorderen opvoedvaardigheden ouders Gegevens betreffende gezondheid Deskundige van de gemeente Toeleiding naar de aangewezen (bijv. jeugd-ggz en verstandelijke voorziening beperking) Art , tweede lid, Jeugdwet Art , tweede lid, Jeugdwet Art , tweede lid, Jeugdwet 2. Het treffen van een individuele voorziening Welke gegevens? Wie? Voor welk doel? Wettelijke grondslag NAW-gegevens Gemeente Registratie t.b.v. het treffen van een individuele voorziening Basisgegevens individuele voorziening Gemeente Financiering interventie opgroeivoorziening) (hulpvraag, welke individuele en opvoedingsproblemen; Financiering bevorderen opvoedvaardigheden ouders Art , tweede lid, Jeugdwet Art , tweede lid, Jeugdwet 3. Jeugdhulpplicht het feitelijk verlenen van jeugdhulp 7 Welke gegevens? Wie? Voor welk doel? Wettelijke grondslag NAW-gegevens Jeugdhulpaanbieder Registratie t.b.v. het feitelijk verlenen van jeugdhulp Art. 7:454 BW (bij geneeskundige behandeling) Art Jeugdwet Basisgegevens jeugdhulp (hulpvraag, hulpverleningsplan, afsluiting jeugdhulp) Jeugdhulpaanbieder Interventie van opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen; Bevorderen van opvoedvaardigheden ouders. Art. 7:454 BW (bij geneeskundige behandeling) Art Jeugdwet 6 In de tabellen is aangegeven welke persoonsgegevens nodig zijn voor de uitvoering van de Jeugdwet met name door gemeenten. De wijze waarop gemeenten dit doen wordt de komende jaren verder ontwikkeld. Mocht tijdens die ontwikkeling blijken dat er andere of aanvullende gegevens nodig zijn voor de uitvoering dan wordt deze folder aangepast 7 De verwachting is dat gemeenten in uitzonderingsgevallen er voor kiezen om jeugdhulp te verlenen. 10 Privacy informatie folder

11 vervolg 3. Jeugdhulpplicht het feitelijk verlenen van jeugdhulp Welke gegevens? Wie? Voor welk doel? Wettelijke grondslag Gegevens betreffende gezondheid (geneeskundige behandelingsovereenkomst) Arts of jeugdhulpaanbieder Verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst tbv gezondheid ouders en jeugdige Art. 7:454 BW (bij ge-neeskundige behandeling) Art Jeugdwet 4. Het doen van meldingen aan de raad voor de kinderbescherming Welke gegevens? Wie? Voor welk doel? Wettelijke grondslag NAW-gegevens Gemeente, AMHK of jeugdhulpaanbieder Registratie t.b.v. het doen van meldingen aan de raad voor de kinderbescherming Art. 1:240 BW Zorgmelding (hulpvraag, verloop jeugdhulp, bedreiging in de ontwikkeling van de jeugdige) Gemeente, AMHK of jeugdhulpaanbieder Het bevorderen van de veiligheid van de jeugdige in de opvoedingssituatie waarin hij opgroeit Art. 1:240 BW Gegevens betreffende gezondheid (medisch onderzoek tbv kindermishandeling) AMHK Het doen van meldingen aan de raad voor de kinderbescherming Art. 1:240 BW 5. Het uitvoeren van de kinderbeschermingsmaatregelen Welke gegevens? Wie? Voor welk doel? Wettelijke grondslag NAW-gegevens Gecertificeerde instelling Registratie van uitvoeren van de Art Jeugdwet kinderbeschermingsmaatregelen Rapport raad voor de kinderbescherminmaatregel Gecertificeerde instelling Uitvoering kinderbeschermings- Art Jeugdwet Gegevens omtrent het soort maatregel Gemeente t.b.v. de financiering Art. 8, onder e Wbp (ots of gezagsbeïndigende maatregel overeenkomstig gegevens in het gezagregister) Gegevens betreffende het plan Gecertificeerde instelling Uitvoering kinderbeschermingsmaatregel Art Jeugdwet uitvoering kinderbeschermingsmaatregel Gegevens betreffende de besluiten genomen in het kader van uitvoering kinderbeschermingsmaatregelen (o.a. schriftelijke aanwijzing, individuele voorziening jeugdhulp) Gecertificeerde instelling Uitvoering kinderbeschermingsmaatregel Art Jeugdwet 6. Het uitvoeren van jeugdreclassering Welke gegevens? Wie? Voor welk doel? Wettelijke grondslag NAW-gegevens Gecertificeerde instelling resp. Gemeente Registratie resp. financiering Art Jeugdwet resp. art. 8, onder e, Wbp Strafrechtelijke gegevens Gecertificeerde instelling Uitvoering jeugdreclassering Art Jeugdwet Gegevens betreffende het plan uitvoering jeugdreclassering Gecertificeerde instelling Uitvoering jeugdreclassering Art Jeugdwet Privacy informatie folder 11

12 vervolg 6. Het uitvoeren van jeugdreclassering Welke gegevens? Wie? Voor welk doel? Wettelijke grondslag Gegevens betreffende de besluiten genomen in het kader van uitvoering kinderbeschermings-maatregelen (o.a. individuele voorziening jeugdhulp) Gecertificeerde instelling Uitvoering jeugdreclassering Art Jeugdwet 7. Financiering Welke gegevens? Wie? Voor welk doel? Wettelijke grondslag Gegevens noodzakelijk voor de afhandeling van facturen. Gemeente Afrekening jeugdhulp, pgb en ouderbijdrage o.m. Art. 2.3 en 2.4 Jeugdwet Niet altijd zijn hier voor persoonsgegevens nodig. Bij lump sump financiering zijn waarschijnlijk geen persoonsgegevens nodig. Verstrekking van gegevens door en aan gemeenten 1. A. Gemeentelijke toegang Welke gegevens? Wie (verstrekker) Aan wie (ontvanger) Voor welk doel? Wettelijke grondslag verstrekking NAW-gegevens Deskundige van de gemeente jeugdhulpverlener Registratie t.b.v. verlening van jeugdhulp Art. 8, onder e, Wbp en art. 2.3 en Jeugdwet NAW-gegevens Deskundige van de gemeente Hulpverlener in de zin van Registratie t.b.v. hulpverlening Art. 8, onder e, Wbp en art. 2.3 en Jeugdwet NAW-gegevens Deskundige van de gemeente AMHK Registratie t.b.v. taken AMHK Art. 12a en 12c Wmo Basisgegevens jeugdhulp Deskundige van de gemeente jeugdhulpverlener Registratie t.b.v. verlening van jeugdhulp Art. 8, onder e, Wbp en art. 2.3 en Jeugdwet Basisgegevens jeugdhulp Deskundige van de gemeente Hulpverlener in de zin van Registratie t.b.v. geneeskundige behandeling Art. 8, onder e, Wbp en art. 2.3 en Jeugdwet Basisgegevens jeugdhulp Gegevens betreffende gezondheid (bijv. jeugd-ggz en verstandelijke beperking) Deskundige van de gemeente Deskundige van de gemeente AMHK Registratie t.b.v. taken AMHK Art. 12a en 12c Wmo jeugdhulpverlener Verlenen van jeugdhulp Art. 8, onder e, Wbp en art. 2.3 en Jeugdwet Gegevens betreffende gezondheid (bijv. jeugd-ggz en verstandelijke beperking) Deskundige van de gemeente Hulpverlener in de zin van Uitvoeren van de geneeskundige behandeling Art. 8, onder e, Wbp en art. 2.3 en Jeugdwet Gegevens betreffende gezondheid (bijv. jeugd-ggz en verstandelijke beperking) Deskundige van de gemeente AMHK Uitvoering van wettelijke taken Art. 12a en 12c Wmo 12 Privacy informatie folder

13 2. Jeugdhulpplicht het feitelijk verlenen van jeugdhulp Welke gegevens? Wie (verstrekker) Aan wie (ontvanger) Voor welk doel Wettelijke grondslag verstrekking NAW-gegevens Jeugdhulpverlener jeugdhulpaanbieder die bij de uitvoering van die jeugdhulp Uitvoering van die jeugdhulp Art , tweede lid, onder a, Jeugdwet betrokken is NAW-gegevens Jeugdhulpverlener Anderen Uitvoering van die jeugdhulp Alleen met toestemming (art , eerste lid Jeugdwet) NAW-gegevens Hulpverlener in de zin van Degene die rechtstreeks bij de uitvoering van de behandelingsovk Uitvoering behandelingsovereenkomst Art 7:457, tweede lid, WGBO betrokken is of vervanger NAW-gegevens Hulpverlener in de zin van anderen Uitvoering van die jeugdhulp Alleen met toestemming (art 7:457, eerste lid, WGBO) Basisgegevens jeugdhulp (hulpvraag, hulpverleningsplan, afsluiting jeugdhulp) Jeugdhulpverlener jeugdhulpaanbieder die bij de uitvoering van die jeugdhulp betrokken is Uitvoering van die jeugdhulp Art , tweede lid, onder a, Jeugdwet Basisgegevens jeugdhulp (hulpvraag, hulpverleningsplan, afsluiting jeugdhulp) Basisgegevens jeugdhulp (hulpvraag, hulpverleningsplan, afsluiting jeugdhulp) Basisgegevens jeugdhulp (hulpvraag, hulpverleningsplan, afsluiting jeugdhulp) Gegevens betreffende gezondheid Gegevens betreffende gezondheid Gegevens betreffende gezondheid Gegevens betreffende gezondheid Jeugdhulpverlener Anderen Uitvoering van die jeugdhulp Alleen met toestemming (art , eerste lid Jeugd- wet) Hulpverlener in de zin van Degene die rechtstreeks bij de uitvoering van de behandelingsovk betrokken is of vervanger Uitvoering behandelingsovereenkomst Hulpverlener in de zin van Anderen Uitvoering van die jeugdhulp Jeugdhulpverlener jeugdhulpaanbieder die bij Uitvoering van die jeugdhulp de uitvoering van die jeugdhulp betrokken is Jeugdhulpverlener Anderen Uitvoering van die jeugdhulp Hulpverlener in de zin van Degene die rechtstreeks bij de uitvoering van de behandelingsovk betrokken is of vervanger Uitvoering behandelingsovereenkomst Hulpverlener in de zin van Anderen Uitvoering van die jeugdhulp Art. 7:457, tweede lid, WGBO Alleen met toestemming (art 7:457, eerste lid, WGBO) Art , tweede lid, onder a, Jeugdwet Alleen met toestemming (art , eerste lid Jeugdwet) Art. 7:457, tweede lid, WGBO Alleen met toestemming (art. 7:457, eerste lid, WGBO) Privacy informatie folder 13

14 3. Het doen van meldingen aan de raad voor de kinderbescherming Welke gegevens? Wie (verstrekker) Aan wie (ontvanger) Voor welk doel Wettelijke grondslag NAW-gegevens Gemeente RvdK Registratie t.b.v. uitvoering wettelijke taken RvdK NAW-gegevens AMHK RvdK Registratie t.b.v. uitvoering wettelijke taken RvdK NAW-gegevens jeugdhulpaanbieder RvdK Registratie t.b.v. uitvoering wettelijke taken RvdK NAW-gegevens Hulpverlener in de zin van RvdK Registratie t.b.v. uitvoering wettelijke taken RvdK Zorgmelding (hulpvraag, Gemeente RvdK Registratie t.b.v. uitvoering verloop jeugdhulp, bedreiging wettelijke taken RvdK in de ontwikkeling van de jeugdige) Zorgmelding (hulpvraag, AMHK RvdK Registratie t.b.v. uitvoering verloop jeugdhulp, bedreiging wettelijke taken RvdK in de ontwikkeling van de jeugdige) Zorgmelding (hulpvraag, Jeugdhulpaanbieder RvdK Registratie t.b.v. uitvoering verloop jeugdhulp, bedreiging wettelijke taken RvdK in de ontwikkeling van de jeugdige) Zorgmelding (hulpvraag, Hulpverlener in de zin van RvdK Registratie t.b.v. uitvoering verloop jeugdhulp, bedreiging wettelijke taken RvdK in de ontwikkeling van de jeugdige) Art. 8, onder e, Wbp en art. 2.4 Jeugdwet, art 1:240 BW Art 12a, eerste lid, onder e, Wmo art 1:240 BW Art. 8, onder c, Wbp en art. 3.1, eerste lid, Jeugdwet art 1:240 BW Art. 8, onder c, Wbp en art. 3.1, eerste lid, Jeugdwet en art 1:240 BW Art. 8, onder e, en art. 21, eerste lid, onder a, Wbp en art. 2.4 Jeugdwet en art 1:240 BW Artikel 12a, eerste lid, onder e, Wmo en art 1:240 BW Art. 8, onder c, en art. 21, eerste lid, onder a, Wbp en art. 3.1, eerste lid, Jeugdwet, en art 1:240 BW Art. 8, onder c, en art. 21, eerste lid, onder a, Wbp en art. 3.1, eerste lid, Jeugdwet en art 1:240 BW Gegevens betreffende gezondheid Gegevens betreffende gezondheid Gegevens betreffende gezondheid Gegevens betreffende gezondheid gemeente RvdK uitvoering wettelijke taken RvdK AMHK RvdK uitvoering wettelijke taken RvdK Jeugdhulpaanbieder RvdK uitvoering wettelijke taken RvdK Hulpverlener in de zin van RvdK uitvoering wettelijke taken RvdK Art. 8, onder e, Wbp en art. 2.4 Jeugdwet en art 1:240 BW Artikel 12a, eerste lid, onder e Wmo en art 1:240 BW Art. 8, onder c, en art. 21, eerste lid, onder a, Wbp Art 3.1, eerste lid, Jeugdwet en art 1:240 BW Art. 8, onder c, en art. 21, eerste lid, onder a, Wbp Art 3.1, eerste lid, Jeugdwet en art 1:240 BW 14 Privacy informatie folder

15 4. A. Het uitvoeren van de kinderbeschermingsmaatregelen Welke gegevens? Wie (verstrekker) Aan wie (ontvanger) Voor welk doel Wettelijke grondslag verstrekking NAW-gegevens Gecertificeerde instelling Jeugdhulpaanbieder Uitvoering van jeugdhulp Art. 8, onder c, en art. 9 Wbp ism art. 1:257 BW en art , tweede lid, onder a, Jeugdwet NAW-gegevens Gecertificeerde instelling Gemeente Registratie t.b.v. de financiering interventie opgroeien opvoedingsproblemen Art 8, onder c, Wbp, Artikel 3.5 Jeugdwet en art , tweede lid, onder a, Jeugdwet Gegevens omtrent het soort maatregel (ots of gezagsbeïndigende maatregel overeenkomstig gegevens Gecertificeerde instelling Gemeente Registratie t.b.v. de financiering kinderbeschermingsmaatregel Art 8, onder c, Wbp, Art.2.4 Jeugdwet en art , tweede lid, onder a, Jeugdwet in het gezagsregister) Gegevens betreffende het plan uitvoering kinderbeschermingsmaatregel Gecertificeerde instelling Jeugdhulpaanbieder Uitvoering van jeugdhulp (alleen de noodzakelijke gegevens) Art 8, onder c en art 9 Wbp ism art. 1:257 BW en art , tweede lid, onder a, Jeugdwet Basisgegevens individuele voorziening (welke individuele voorziening) Gecertificeerde instelling Gemeente Registratie t.b.v. de financiering interventie opgroeien opvoedingsproblemen Art 8, onder c, Wbp, art. 3.5 Jeugdwet en art , tweede lid, onder a, Jeugdwet 4. B. Het uitvoeren van jeugdreclassering Welke gegevens? Wie (verstrekker) Aan wie (ontvanger) Voor welk doel Wettelijke grondslag verstrekking NAW-gegevens Gecertificeerde instelling Jeugdhulpaanbieder Uitvoering van jeugdhulp (alleen de noodzakelijke gegevens) Gegevens betreffende het plan uitvoering jeugdreclassering Basisgegevens individuele voorziening (welke individuele voorziening) Gecertificeerde instelling Jeugdhulpaanbieder Uitvoering van jeugdhulp (alleen de noodzakelijke gegevens) Gecertificeerde instelling Gemeente Registratie t.b.v. de financiering interventie opgroei- en opvoedingsproblemen Art 8, onder c en art 9 Wbp ism art. 77f en art 77aa Sr, en art , tweede lid, onder a, Jeugdwet Art 8, onder c en art 9 Wbp ism art. 77f en art 77aa Sr, en art , tweede lid, onder a, Jeugdwet Art 8, onder c en art 9 Wbp ism art. 77f en art 77aa Sr, en art , tweede lid, onder a, Jeugdwet Privacy informatie folder 15

16 Bijlage II Relevante wetsartikelen Jeugdwet Artikel 2.3, eerste lid 1. Indien naar het oordeel van het college een jeugdige of een ouder jeugdhulp nodig heeft in verband met opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen en voor zover de eigen mogelijk-heden en het probleemoplossend vermogen ontoereikend zijn, treft het college ten behoeve van de jeugdige die zijn woonplaats heeft binnen zijn gemeente, voorzieningen op het gebied van jeugdhulp en waarborgt het college een deskundige toeleiding naar, advisering over, bepaling van en het inzetten van de aangewezen voorziening, waardoor de jeugdige in staat wordt gesteld: a. gezond en veilig op te groeien; b. te groeien naar zelfstandigheid, en c. voldoende zelfredzaam te zijn en maatschappelijk te participeren,rekening houdend met zijn leeftijd en ontwikkelingsniveau. Artikel 2.4, eerste en tweede lid 1. Zodra het college tot het oordeel komt dat een maatregel met betrekking tot het gezag over een minderjarige die zijn woonplaats heeft binnen zijn gemeente overwogen moet worden, doet het college een verzoek tot onderzoek bij de raad voor de kinderbescherming. 2. Het college is ten behoeve van een jeugdige die zijn woonplaats heeft binnen zijn gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen, van de jeugdreclassering en van de jeugdhulp die voortvloeit uit een strafrechtelijke beslissing, hetgeen in ieder geval inhoudt dat het college:a. voorziet in een toereikend aanbod van gecertificeerde instellingen, enb. de jeugdhulp inzet die de gecertificeerde instelling nodig acht ter uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel, of die de rechter, het openbaar ministerie, de directeur of de selectiefunctionaris van de justitiële jeugdinrichting of de gecertificeerde instelling nodig achten ter uitvoering van jeugdreclassering. Artikel Het college is er in ieder geval verantwoordelijk voor dat: a. ( ) b. jeugdhulp op een laagdrempelige en herkenbare manier wordt aangeboden en te allen tijde bereikbaar en beschikbaar is in situaties waar onmiddellijke uitvoering van taken is geboden; ( ) Artikel Voor het verlenen van jeugdhulp is de toestemming van de betrokkene vereist, tenzij het jeugdhulp betreft in het kader van een machtiging gesloten jeugdhulp of een spoedmachtiging gesloten jeugdhulp. 2. Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van twaalf maar nog niet die van zestien jaar heeft bereikt, is tevens de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd vereist. De jeugdhulp kan evenwel zonder de toestemming van die ouders of de voogd worden verleend, indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de betrokkene te voorkomen, alsmede indien de betrokkene ook na de weigering van de toestemming, de verrichting weloverwogen blijft wensen. 3. In het geval waarin een betrokkene van zestien jaar of ouder niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, worden door de jeugdhulpverlener en een persoon als bedoeld in artikel , tweede of derde lid, de kennelijke opvattingen van de betrokkene, geuit in schriftelijke vorm toen deze tot bedoelde redelijke waardering nog in staat was en inhoudende een weigering van toestemming als bedoeld in het eerste lid, opgevolgd. De jeugdhulpverlener kan hiervan afwijken indien hij daartoe gegronde redenen aanwezig acht. Artikel De jeugdhulpverlener richt een dossier in met betrekking tot de verlening van jeugdhulp. Hij houdt in het dossier aantekening van de gegevens omtrent de geconstateerde opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen en de te diens aanzien uitgevoerde verrichtingen en neemt andere stukken, bevattende zodanige gegevens, daarin op, een en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening aan de betrokkene noodzakelijk is. 16 Privacy informatie folder

17 2. De jeugdhulpverlener voegt desgevraagd een door de betrokkene afgegeven verklaring met betrekking tot de in het dossier opgenomen stukken aan het dossier toe. 3. Onverminderd artikel 7.3.9, bewaart de jeugdhulpverlener het dossier gedurende vijftien jaar, te rekenen vanaf het tijdstip van ontvangst of waarop zij door de jeugdhulpverlener is vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed jeugdhulpverlener voortvloeit. Artikel De jeugdhulpverlener vernietigt het dossier, of delen daarvan, binnen drie maanden na een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene. 2. Het eerste lid geldt niet voor zover het verzoek gegevens betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet. Artikel Onverminderd artikel 7.3.2, derde lid, tweede volzin, draagt de jeugdhulpverlener zorg, dat aan anderen dan de betrokkene geen inlichtingen over de betrokkene dan wel inzage in of afschrift van het dossier worden verstrekt dan met toestemming van de betrokkene. Indien verstrekking plaatsvindt, geschiedt deze slechts voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad. De verstrekking geschiedt zonder inachtneming van beperkingen, indien het bij of krachtens de wet bepaalde daartoe verplicht. 2. Onder anderen dan de betrokkene is niet begrepen: a. degene die rechtstreeks betrokken is bij de verlening van die jeugdhulp en degene die optreedt als vervanger van de jeugdhulpver-lener, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hen in dat kader te verrichten werkzaamheden, en b. degene wiens toestemming ter zake van de verlening van jeugdhulp op grond van de artikelen en is vereist. 3. Indien de jeugdhulpverlener door inlichtingen over de betrokkene dan wel inzage in of afschrift van het dossier te verstrekken niet geacht kan worden de zorg van een goed jeugdhulpverlener in acht te nemen, laat hij zulks achterwege. 4. Bij regeling van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor zover nodig in overeenstemming met Onze Minister van Veiligheid en Justitie, kunnen regels worden gesteld omtrent de inhoud van het dossier en de wijze waarop de verwerking van gegevens door en de uitwisseling van gegevens tussen het college, de jeugdhulpaanbieders, de gecertificeerde instellingen en de raad voor de kinderbescherming plaatsvindt. Daarbij kan worden bepaald welke maatregelen moeten worden getroffen om te waarborgen dat de uitwisseling van gegevens veilig en zorgvuldig plaatsvindt. Artikel De verplichtingen op grond van deze paragraaf voor de jeugdhulpver-lener jegens de betrokkene, gelden, indien de betrokkene de leeftijd van twaalf jaar nog niet heeft bereikt, voor de jeugdhulpverlener jegens de ouders die het gezag over de betrokkene uitoefenen dan wel jegens zijn voogd. 2. Hetzelfde geldt indien de betrokkene de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt, maar niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, tenzij zodanige betrokkene meerderjarig is en onder curatele staat of ten behoeve van hem het mentorschap is ingesteld, in welke gevallen de verplichtingen gelden jegens de curator of de mentor. 3. Indien een meerderjarige betrokkene die niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, niet onder curatele staat of ten behoeve van hem niet het mentorschap is ingesteld, gelden de verplichtingen die voor de jeugdhulpverlener uit deze afdeling jegens de betrokkene gelden, voor de jeugdhulpverlener jegens de persoon die daartoe door de betrokkene schriftelijk is gemachtigd in zijn plaats op te treden. Ontbreekt zodanige persoon, of treedt deze niet op, dan gelden de verplichtingen jegens de echtgenoot, de geregistreerde partner of andere levensgezel van de betrokkene, tenzij deze persoon dat niet wenst, dan wel, indien ook zodanige persoon ontbreekt, jegens een ouder, kind, broer of zus van de betrokkene, tenzij deze persoon dat niet wenst. 4. De verplichtingen voor de jeugdhulpverlener jegens de in het eerste en tweede lid bedoelde wettelijke vertegenwoordigers van de betrokkene of de in het derde lid bedoelde personen zijn niet van toepassing indien deze niet verenigbaar zijn met de zorg van een goed jeugdhulpverlener. 5. De persoon jegens wie de verplichtingen op grond van deze paragraaf voor de jeugdhulpverlener gelden krachtens het tweede en derde lid, betracht de zorg van een goed vertegenwoordiger. Deze persoon is gehouden de betrokkene zoveel mogelijk bij de vervulling van zijn taak te betrekken. 6. Verzet de betrokkene zich tegen een verrichting van ingrijpende aard waarvoor een persoon als bedoeld in het tweede of derde lid toestemming heeft gegeven, dan kan de verrichting slechts worden uitgevoerd indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de betrokkene te voorkomen. Privacy informatie folder 17

18 Artikel 7.4.1, tweede lid 1. ( ) 2. Het college verwerkt gegevens ten behoeve van de totstandbrenging van een doelmatig, doeltreffend en samenhangend gemeentelijk beleid ten aanzien van preventie, jeugdhulp, de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, ten behoeve van de verwerking, bedoeld in het eerste lid, en ten behoeve van de toegang van jeugdigen en hun ouders tot de jeugdhulp. Wet bescherming persoonsgegevens Artikel 8 Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien: a. de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend; b. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst; c. de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is; d. de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene; e. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door het desbetreffende bestuursorgaan dan wel het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt, of f. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert. Artikel 9 1. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. 2. Bij de beoordeling of een verwerking onverenigbaar is als bedoeld in het eerste lid, houdt de verantwoordelijke in elk geval rekening met: a. de verwantschap tussen het doel van de beoogde verwerking en het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen; b. de aard van de betreffende gegevens; c. de gevolgen van de beoogde verwerking voor de betrokkene; d. de wijze waarop de gegevens zijn verkregen en e. de mate waarin jegens de betrokkene wordt voorzien in passende waarborgen. 3. Verdere verwerking van de gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, wordt niet als onverenigbaar beschouwd, indien de verantwoordelijke de nodige voorzieningen heeft getroffen ten einde te verzekeren dat de verdere verwerking uitsluitend geschiedt ten behoeve van deze specifieke doeleinden. 4. De verwerking van persoonsgegevens blijft achterwege voor zover een geheimhoudingsplicht uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift daaraan in de weg staat. Artikel Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. 2. Persoonsgegevens mogen langer worden bewaard dan bepaald in het eerste lid voor zover ze voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard, en de verantwoordelijke de nodige voorzieningen heeft getroffen ten einde te verzekeren dat de desbetreffende gegevens uitsluitend voor deze specifieke doeleinden worden gebruikt. Artikel Een ieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke of van de bewerker, alsmede de bewerker zelf, voor zover deze toegang hebben tot persoonsgegevens, verwerkt deze slechts in opdracht van de verantwoordelijke, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. 2. De personen, bedoeld in het eerste lid, voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. Artikel 272, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht is niet van toepassing. Artikel 16 De verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging is verboden behoudens het bepaalde in deze paragraaf. Hetzelfde geldt voor strafrechtelijke persoonsgegevens en 18 Privacy informatie folder

19 persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag. Artikel Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid te verwerken als bedoeld in artikel 16, is niet van toepassing indien de verwerking geschiedt door: a. hulpverleners, instellingen of voorzieningen voor gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene, dan wel het beheer van de betreffende instelling of beroepspraktijk noodzakelijk is; b. verzekeraars als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht en financiële dienstverleners die bemiddelen in verzekeringen als bedoeld in artikel 1:1 van die wet, voorzover dat noodzakelijk is voor: 1. de beoordeling van het door de verzekeraar te verzekeren risico en de betrokkene geen bezwaar heeft gemaakt; of 2. de uitvoering van de overeenkomst van verzekering; c. scholen voor zover dat met het oog op de speciale begeleiding van leerlingen of het treffen van bijzondere voorzieningen in verband met hun gezondheidstoestand noodzakelijk is; d. een reclasseringsinstelling, een bijzondere reclasseringsambtenaar, de raad voor de kinderbescherming of de stichting, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg en de rechtspersoon, bedoeld in artikel 254, tweede lid, of artikel 302, tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hun wettelijk opgedragen taken; e. Onze Minister voor zover dat in verband met de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen of vrijheidsbenemende maatregelen noodzakelijk is of f. bestuursorganen, pensioenfondsen, werkgevers of instellingen die te hunnen behoeve werkzaam zijn voor zover dat noodzakelijk is voor: 1. een goede uitvoering van wettelijke voorschriften, pensioenregelingen of collectieve arbeidsovereenkomsten die voorzien in aanspraken die afhankelijk zijn van de gezondheidstoestand van de betrokkene of 2. de reïntegratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid. 2. In de gevallen als bedoeld in het eerste lid worden de gegevens alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift, dan wel krachtens een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht. Indien de verantwoordelijke gegevens persoonlijk verwerkt en op hem niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht rust, is hij verplicht tot geheimhouding van de gegevens, behoudens voor zover de wet hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak voortvloeit dat de gegevens worden meegedeeld aan anderen die krachtens het eerste lid bevoegd zijn tot verwerking daarvan. 3. Het verbod om andere persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 te verwerken, is niet van toepassing voor zover dit noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid als bedoeld in het eerste lid, onder a, met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene. 4. Persoonsgegevens betreffende erfelijke eigenschappen mogen slechts worden verwerkt voor zover deze verwerking plaatsvindt met betrekking tot de betrokkene bij wie de betreffende gegevens zijn verkregen, tenzij: a. een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of b. de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek. In het geval als bedoeld onder b, is artikel 23, eerste lid, onder a, en tweede lid, van overeenkomstige toepassing. 5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen omtrent de toepassing van het eerste lid, onder b en f, nadere regels worden gesteld. Artikel Onverminderd de artikelen 17 tot en met 22 is het verbod om persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16, te verwerken niet van toepassing voor zover: a. dit geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene; b. de gegevens door de betrokkene duidelijk openbaar zijn gemaakt; c. dit noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte; d. dit noodzakelijk is ter verdediging van de vitale belangen van de betrokkene of van een derde en het vragen van diens uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt; e. dit noodzakelijk is ter voldoening aan een volkenrechtelijke verplichting of f. dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang, passende waarborgen worden geboden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dit bij wet wordt bepaald dan wel het College ontheffing heeft verleend. Het College kan bij de verlening van ontheffing beperkingen en voorschriften opleggen; g. de gegevens worden verwerkt door het College of een ombudsman als bedoeld in artikel 9:17 van de Algemene Privacy informatie folder 19

20 wet bestuursrecht en dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang, voor de uitvoering van de hun wettelijk opgedragen taken en bij die uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad. 2. ( ). 3. ( ). Artikel Indien persoonsgegevens worden verkregen bij de betrokkene, deelt de verantwoordelijke vóór het moment van de verkrijging de betrokkene de informatie mede, bedoeld in het tweede en derde lid, tenzij de betrokkene daarvan reeds op de hoogte is. 2. De verantwoordelijke deelt de betrokkene zijn identiteit en de doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, mede. 3. De verantwoordelijke verstrekt nadere informatie voor zover dat gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt, nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen. Artikel Indien persoonsgegevens worden verkregen op een andere wijze dan bedoeld in artikel 33, deelt de verantwoordelijke de betrokkene de informatie mede, bedoeld in het tweede en derde lid, tenzij deze reeds daarvan op de hoogte is: a. op het moment van vastlegging van hem betreffende gegevens, of b. wanneer de gegevens bestemd zijn om te worden verstrekt aan een derde, uiterlijk op het moment van de eerste verstrekking. 2. De verantwoordelijke deelt de betrokkene zijn identiteit en de doeleinden van de verwerking mede. 3. De verantwoordelijke verstrekt nadere informatie voor zover dat gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt, nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen. 4. Het eerste lid is niet van toepassing indien mededeling van de informatie aan de betrokkene onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. In dat geval legt de verantwoordelijke de herkomst van de gegevens vast. 5. Het eerste lid is evenmin van toepassing indien de vastlegging of de verstrekking bij of krachtens de wet is voorgeschreven. In dat geval dient de verantwoordelijke de betrokkene op diens verzoek te informeren over het wettelijk voorschrift dat tot de vastlegging of verstrekking van de hem betreffende gegevens heeft geleid. Artikel De betrokkene heeft het recht zich vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot de verantwoordelijke te wenden met het verzoek hem mede te delen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. De verantwoordelijke deelt de betrokkene schriftelijk binnen vier weken mee of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. 2. Indien zodanige gegevens worden verwerkt, bevat de mededeling een volledig overzicht daarvan in begrijpelijke vorm, een omschrijving van het doel of de doeleinden van de verwerking, de categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft en de ontvangers of categorieën van ontvangers, alsmede de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens. 3. Voordat een verantwoordelijke een mededeling doet als bedoeld in het eerste lid, waartegen een derde naar verwachting bedenkingen zal hebben, stelt hij die derde in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen indien de mededeling gegevens bevat die hem betreffen, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. 4. Desgevraagd doet de verantwoordelijke mededelingen omtrent de logica die ten grondslag ligt aan de geautomatiseerde verwerking van hem betreffende gegevens. Artikel Degene aan wie overeenkomstig artikel 35 kennis is gegeven van hem betreffende persoonsgegevens, kan de verantwoordelijke verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. 2. De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed. 3. De verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd. 4. Indien de persoonsgegevens zijn vastgelegd op een gegevensdrager waarin geen wijzigingen kunnen worden aangebracht, dan treft hij de voorzieningen die nodig zijn om de gebruiker van de gegevens te informeren over de onmogelijkheid van verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming ondanks het feit dat er grond is voor aanpassing van de gegevens op grond van dit artikel. 20 Privacy informatie folder

Stelselwijziging Jeugd PRIVACY INFORMATIE FOLDER

Stelselwijziging Jeugd PRIVACY INFORMATIE FOLDER Stelselwijziging Jeugd PRIVACY INFORMATIE FOLDER 1. Inleiding 1 Deze folder maakt de gegevensverwerking in het kader van de inzichtelijk voor met name medewerkers van de gemeente. In het kader van de zullen

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Beckers

Privacyreglement Bureau Beckers Privacyreglement Bureau Beckers Bureau Beckers houdt zich aan het privacyreglement zoals dat door de Branchevereniging wordt aangegeven en in het vervolg van dit document is opgenomen. De nu volgende aandachtspunten

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid 1.1.01 20160122 Artikel 1 1.1 Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Nadere informatie

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACYREGLEMENT 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

Privacyreglement. Algemene bepalingen. Doelstelling

Privacyreglement. Algemene bepalingen. Doelstelling Doelstelling Privacyreglement Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, verder te noemen WBP. Dit reglement is van toepassing

Nadere informatie

Privacyreglement Kindertherapeuticum

Privacyreglement Kindertherapeuticum 1. Begripsbepalingen Binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wordt een aantal begrippen gehanteerd. In onderstaande lijst staat een uitleg van de begrippen. 1.1 Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende

Nadere informatie

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Kraambureau Tilly Middendorp Vooraf De WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplicht de instelling niet meer tot het maken van een privacyreglement. Dat betekent niet, dat het niet

Nadere informatie

Algemeen Privacyreglement Elkerliek ziekenhuis

Algemeen Privacyreglement Elkerliek ziekenhuis Algemeen Privacyreglement Elkerliek ziekenhuis 1. Begripsbepalingen Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Zorggegevens: persoonsgegevens

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT MAATSCHAPPELIJK WERK WALCHEREN

PRIVACYREGLEMENT MAATSCHAPPELIJK WERK WALCHEREN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN ARTIKEL 1 1. PERSOONSGEGEVEN Elk gegeven betreffende een geïndiceerde of identificeerbare natuurlijke persoon 2. ZORGGEGEVENS Persoonsgegeven die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk. inzage-exemplaar voor klanten

Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk. inzage-exemplaar voor klanten Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties

Nadere informatie

Privacyreglement ONS welzijn PRIVACYREGLEMENT. Bestemd voor: Iedereen Documentbeheerder: Manager Uitvoering

Privacyreglement ONS welzijn PRIVACYREGLEMENT. Bestemd voor: Iedereen Documentbeheerder: Manager Uitvoering Privacyreglement ONS welzijn PRIVACYREGLEMENT Bestemd voor: Iedereen Documentbeheerder: Manager Uitvoering Versie: Definitief Datum: 03.12.2015 Documentnummer: 1.6 Evaluatiedatum : 03.12.2018 Privacyreglement

Nadere informatie

2 Privacyreglement Bureau Jeugdzorg

2 Privacyreglement Bureau Jeugdzorg Privacyreglement Bureau Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg treft hierbij conform artikel 13, eerste lid, en artikel 52 van de Wet op de jeugdzorg een schriftelijke regeling voor de verwerking van cliëntgegevens.

Nadere informatie

2. Onder handelingen op het gebied van de geneeskunst worden verstaan:

2. Onder handelingen op het gebied van de geneeskunst worden verstaan: Artikel 446 1. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling - in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsovereenkomst - is de overeenkomst waarbij een natuurlijke persoon of een rechtspersoon,

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht. Inhoudsopgave

PRIVACYREGLEMENT. Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht. Inhoudsopgave Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht PRIVACYREGLEMENT Inhoudsopgave Algemene bepalingen Art 1. Begripsbepalingen Art 2. Reikwijdte Art 3. Doel Rechtmatige verwerking persoonsgegevens

Nadere informatie

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen: 1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens: Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement cliënten SIG

Privacyreglement cliënten SIG Privacyreglement cliënten SIG Inhoudsopgave Algemene bepalingen Art 1. Begripsbepalingen Art 2. Reikwijdte Art 3. Doel Rechtmatige verwerking persoonsgegevens Art 4. Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

Nadere informatie

Privacy reglement / Geheimhouding

Privacy reglement / Geheimhouding Privacy reglement / Geheimhouding Frans Hoevenaars / Thea van Zevenbergen Dit document is het privacy reglement van Anchore 2 B.V. Het is een onderdeel van het kwaliteitshandboek.. Anchore 2, Kijk vooruit

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek Boek 7, Afdeling 5

Burgerlijk Wetboek Boek 7, Afdeling 5 Burgerlijk Wetboek Boek 7, Afdeling 5 (Tekst geldend op: 19 02 2015) Afdeling 5. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling Artikel 446 4. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling in deze

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid

Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Privacyreglement Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid en de volgende partijen: - de colleges van

Nadere informatie

Privacyreglement Dr. Leo Kannerhuis Bijgewerkt: 03-12-2014

Privacyreglement Dr. Leo Kannerhuis Bijgewerkt: 03-12-2014 Privacyreglement Dr. Leo Kannerhuis Bijgewerkt: 03-12-2014 Inleiding en doel In het Dr. Leo Kannerhuis worden persoonsgegevens van zowel patiënten als van medewerkers verwerkt. Het gaat daarbij vaak om

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom

Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom 1 Vooraf De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet PersoonsRegistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de

Nadere informatie

Privacy protocol Sociaal domein gemeente Waterland 2015

Privacy protocol Sociaal domein gemeente Waterland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waterland. Nr. 6717 29 januari 2015 Privacy protocol Sociaal domein gemeente Waterland 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Waterland, overwegende

Nadere informatie

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp Privacyreglement ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp 1 Vastgesteld MT Altra 11 november 2016 INHOUDSOPGAVE Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte Rechtmatige verwerking persoonsgegevens 3. Doel

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens : elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

1.1. Persoonsgegevens : elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement van het Alexander Monro Ziekenhuis Inleiding De raad van bestuur van het Alexander Monro Ziekenhuis (hierna AMZ ) vindt het belangrijk voor alle cliënten, medewerkers en externe partijen

Nadere informatie

WGBO boek 7, afdeling 5 Burgerlijk wetboek (BW) Citeren als: artikel 7:446, lid 1 BW etc. Afdeling 5. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling

WGBO boek 7, afdeling 5 Burgerlijk wetboek (BW) Citeren als: artikel 7:446, lid 1 BW etc. Afdeling 5. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling WGBO boek 7, afdeling 5 Burgerlijk wetboek (BW) Citeren als: artikel 7:446, lid 1 BW etc. Afdeling 5. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling Artikel 446 1. De overeenkomst inzake geneeskundige

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT (vastgesteld: april 2009, aantal pagina s: 6)

PRIVACYREGLEMENT (vastgesteld: april 2009, aantal pagina s: 6) PRIVACYREGLEMENT (vastgesteld: april 2009, aantal pagina s: 6) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. 2. Zorggegevens:

Nadere informatie

de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); Privacyreglement - De Groep #Zorgdichtbij 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: de Groep: Een groep van aan elkaar gelieerde ondernemingen dat onder toepassing van de bepalingen van

Nadere informatie

Privacyreglement Ambitiouzz

Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz, 21 augustus 2015 1 Privacyreglement Ambitiouzz Vastgesteld: 21-08-2015 door de directie In dit reglement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nadere informatie

Privacyreglement Isala voor patiënten en medewerkers

Privacyreglement Isala voor patiënten en medewerkers Privacyreglement Isala voor patiënten en medewerkers 1 Algemene bepalingen 1.1 Begripsbepalingen 1.1.1 Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Nadere informatie

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Algemene bepalingen Begripsomschrijving: Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN 1. Begripsbepalingen. Persoonsgegevens; Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Zorggegevens Persoonsgegevens

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling - in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsovereenkomst - is de overeenkomst

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

Privacyreglement Tekst en Toelichting 2014

Privacyreglement Tekst en Toelichting 2014 Privacyreglement Tekst en Toelichting 2014 Voorwoord Yvoor legt, in het kader van de hulpverlening, diverse gegevens van zijn klanten vast, die afkomstig zijn van de burger zelf maar ook van anderen, zoals

Nadere informatie

Privacyreglement betreffende de Wet bescherming persoonsgegevens voor Zorg en Behandeling Voor Ouderen B.V.

Privacyreglement betreffende de Wet bescherming persoonsgegevens voor Zorg en Behandeling Voor Ouderen B.V. Privacyreglement betreffende de Wet bescherming persoonsgegevens voor Zorg en Behandeling Voor Ouderen B.V. 1. begripsbepalingen 1. persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT 1. Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen

Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het betreft hier

Nadere informatie

persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; CVD REGLEMENT VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 2017 (gebaseerd op MO model privacyreglement) 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens; persoonsgegeven:

Nadere informatie

Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard

Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 geeft het Rijk aan gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden op het terrein van de Jeugdzorg,

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Privacyreglement persoonsgegevens cliënten GGZ Westelijk Noord-Brabant

Privacyreglement persoonsgegevens cliënten GGZ Westelijk Noord-Brabant Privacyreglement persoonsgegevens cliënten GGZ Westelijk Noord-Brabant Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

Persoonsgegevens Recht op privacy Verantwoordelijkheid en zorg

Persoonsgegevens Recht op privacy Verantwoordelijkheid en zorg SEZO.Privacyreglement Persoonsgegevens Recht op privacy Verantwoordelijkheid en zorg Privacyreglement Ten behoeve van een goede en correcte dienstverlening van SEZO zijn persoonsgegevens noodzakelijk.

Nadere informatie

Afdeling: Kwaliteit. I.3.18 Privacyreglement Zorg in Uitvoering

Afdeling: Kwaliteit. I.3.18 Privacyreglement Zorg in Uitvoering Afdeling: Kwaliteit I.3.18 Privacyreglement Zorg in Uitvoering Documenteigenaar: Directie Auteur: Kwaliteitsmedewerker Vastgesteld d.d.: 01-01-2016 Evaluatiedatum: 01-09-2017 Versiebeheer Versie 2016 De

Nadere informatie

Privacyreglement Tussenvoorziening

Privacyreglement Tussenvoorziening Privacyreglement Stichting De Tussenvoorziening Herzien: januari 2015 1. Begripsbepalingen Binnen de per 27-01-2011 gewijzigde Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wordt een aantal begrippen gehanteerd.

Nadere informatie

Privacyreglement Keizer Kliniek

Privacyreglement Keizer Kliniek Privacyreglement Keizer Kliniek Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Keizer Kliniek: specialistisch centrum endoscopisch onderzoek, bekkenbodemklachten, liesbreuken, vaatchirurgie en wondklachten. 2. Management:

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

Privacyreglement Eyescan Brilvervangende Chirurgie

Privacyreglement Eyescan Brilvervangende Chirurgie Privacyreglement Eyescan Brilvervangende Chirurgie Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Eyescan Brilvervangende Chirurgie: Specialistisch centrum voor refractieve chirurgie 2. Management: De directie van Eyescan

Nadere informatie

3 In op die behandelingsovereenkomst betrekking hebbende aangelegenheden is de minderjarige bekwaam in en buiten rechte op te treden.

3 In op die behandelingsovereenkomst betrekking hebbende aangelegenheden is de minderjarige bekwaam in en buiten rechte op te treden. Afdeling 5. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling Artikel 446 1 De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling - in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsovereenkomst - is de overeenkomst

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE IN AANMERKING NEMENDE: dat bij de Stichting Eduroute verschillende educatieve distributeurs zijn aangesloten; dat deze educatieve distributeurs

Nadere informatie

Aesthetic Beauty Clinics

Aesthetic Beauty Clinics Privacyreglement Aesthetic Beauty Clinics Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Aesthetic Beauty Clinics: Specialistisch centrum voor plastische chirurgie en haartransplantatie. 2. Management: De directie van

Nadere informatie

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn Inhoud 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte 3. Doel 4. Categorieën van personen over wie gegevens in de registratie worden opgenomen 5. Vertegenwoordiging 6. Soorten van gegevens die in de registratie worden

Nadere informatie

Privacyreglement 2015

Privacyreglement 2015 Het doel van dit privacyreglement betreft een praktische uitwerking geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen Wbp. Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen p. 2 2. Reikwijdte

Nadere informatie

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT 1 Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT VOOR DE VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS Treedt in werking: d.d. 1 maart 2017 2 1. Begripsbepalingen 1. Impuls Kindercampus: de stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden

Nadere informatie

Milo: wegbereiders in communicatie

Milo: wegbereiders in communicatie Privacyreglement Persoonsgegevens Cliënten 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement BovenIJ ziekenhuis

Privacyreglement BovenIJ ziekenhuis Privacyreglement BovenIJ ziekenhuis Preambule Het BovenIJ ziekenhuis vervult als organisatie voor medisch specialistische zorg een vertrouwensfunctie jegens haar patiënten die gebaseerd is op directe en

Nadere informatie

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam;

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Privacyreglement Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Overwegende Dat het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg tot

Nadere informatie

Verstrekking van gegevens door en aan gemeenten

Verstrekking van gegevens door en aan gemeenten Verstrekking van gegevens door en aan gemeenten 1. A. Gemeentelijke toegang Welke Wie Aan wie Voor welk doel? Wettelijke NAW-gegevens Deskundige van jeugdhulpverlener Registratie t.b.v. Art. 8, onder e,

Nadere informatie

Onderdeel van (hoofd)proces (be)sturend proces > Intern beleid kwaliteit van zorg en veiligheid Document (proces) eigenaar Hendrikx H.

Onderdeel van (hoofd)proces (be)sturend proces > Intern beleid kwaliteit van zorg en veiligheid Document (proces) eigenaar Hendrikx H. Procesnaam Privacyreglement Onderdeel van (hoofd)proces (be)sturend proces > Intern beleid kwaliteit van zorg en veiligheid Document (proces) eigenaar Hendrikx H., Geneesheer Directeur Document beheerder

Nadere informatie

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams "Samen Doen" worden uitgevoerd in opdracht van het

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams Samen Doen worden uitgevoerd in opdracht van het O0SOPo 01-04-15 Hardenberg Privacy protocol gemeente Hardenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; Gelet op de: Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement AZ Aanvullende Zorg Dit reglement beschrijft de wijze waarop AZ Aanvullende Zorg de persoonlijke levenssfeer beschermt in verband met de in het kader van dienstverlening gehouden persoonsregistraties.

Nadere informatie

Wet Bescherming Persoonsgegevens : WBP AANGESLOTEN BIJ:

Wet Bescherming Persoonsgegevens : WBP AANGESLOTEN BIJ: AANGESLOTEN BIJ: Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht Wet Bescherming Persoonsgegevens : WBP Kwaliteit Per 1 september 2001 is de Wet Persoonsregistraties vervangen door de Wet Bescherming

Nadere informatie

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen Privacyreglement verwerking persoonsgegevens ROC Nijmegen Laatstelijk gewijzigd in april 2014 Versie april 2014/ Voorgenomen vastgesteld door het CvB d.d. 12 juni 2014 / Instemming OR d.d. 4 november 2014

Nadere informatie

Algemeen privacyreglement Stichting Lareb

Algemeen privacyreglement Stichting Lareb Algemeen privacyreglement Stichting Lareb Versie datum 2-12-2016 Inhoudsopgave 1 Begripsbepalingen... 3 2 Bereik... 3 3 Doel... 4 4 Veranwoordelijkheid voor het beheer en aansprakelijkheid... 4 5 Rechtmatige

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1

Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1 Wet bescherming persoonsgegevens Wet bescherming persoonsgegevens te Huizen Erkend gastouderbureau Houder: dhr. A. Jongsma Laatst gewijzigd op: 10 mei 2009. Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1 Inhoudsopgaaf:

Nadere informatie

Privacyreglement De Makelaar in Mantelzorg

Privacyreglement De Makelaar in Mantelzorg Privacyreglement De Makelaar in Mantelzorg Dit reglement beschrijft de wijze waarop De Makelaar in Mantelzorg de persoonlijke levenssfeer beschermt in verband met de in het kader van de dienstverlening

Nadere informatie

Privacyreglement Cliënten ADHD Praktijk Pietje Bell

Privacyreglement Cliënten ADHD Praktijk Pietje Bell Privacyreglement Cliënten ADHD Praktijk Pietje Bell Artikel 1 Begripsbepalingen Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming

Nadere informatie

Privacyreglement Sentinelzorg

Privacyreglement Sentinelzorg Privacyreglement Sentinelzorg 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct

Nadere informatie

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Inleiding Kraamzorg Renske Lageveen heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement opgesteld, houdende de regels voor

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V.

PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V. PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V. Inhoudsopgave IN Zorg en Advies B.V. en uw privacy 3 Artikel 1: Begripsomschrijving 4 Artikel 2: Reikwijdte 4 Artikel 3: Doel 4 Artikel 4: Te verzamelen gegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant Privacyreglement Financieel Bureau Brabant 1. Inleiding Met ingang van 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende

Nadere informatie

Privacyreglement. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Privacyreglement. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Privacyreglement Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Begripsbepalingen Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy protocol jeugdhulp

Privacy protocol jeugdhulp Privacy protocol jeugdhulp Burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout ; Gelet op het bepaalde in: - artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM); - de Wet bescherming

Nadere informatie

Privacyreglement. Care2manage

Privacyreglement. Care2manage Privacyreglement Care2manage Versie 22 februari 2015 Inhoudsopgave Privacyreglement Care2manage 1. Paragraaf 1: Algemene Bepalingen..3 2. Paragraaf 2: Doel.4 3. Paragraaf 3: Rechtstreekse toegang tot en

Nadere informatie

De hulpverlener legt in het dossier, bedoeld in artikel 454, vast voor welke handelingen van ingrijpende aard de patiënt toestemming heeft gegeven.

De hulpverlener legt in het dossier, bedoeld in artikel 454, vast voor welke handelingen van ingrijpende aard de patiënt toestemming heeft gegeven. Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement gecertificeerde instelling

Privacyreglement gecertificeerde instelling Privacyreglement gecertificeerde instelling Raad van Bestuur, Postbus 5247, 2000 CE Haarlem, 088-777 81 06, www.dejeugdengezinsbeschermers.nl Privacyreglement gecertificeerde instelling Preambule De gecertificeerde

Nadere informatie

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van betrokkene en van Stichting De Paarse Pelikaan, gevestigd te Hilversum.

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van betrokkene en van Stichting De Paarse Pelikaan, gevestigd te Hilversum. Privacy Reglement Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens van cliënten van Stichting De Paarse Pelikaan. Paragraaf 1 - INLEIDENDE BEPALINGEN

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Privacyreglement MC Groep

Privacyreglement MC Groep Privacyreglement MC Groep Artikel 1 Begripsbepalingen Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Zorggegevens Persoonsgegevens die direct of

Nadere informatie

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK.

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. SF-BIKUDAK neemt privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT BEST

PRIVACYREGLEMENT BEST PRIVACYREGLEMENT BEST BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEST; gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en artikel 4 van de Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Best; B E

Nadere informatie

Wijziging Historie Versie Gewijzigd door: Datum Aard van de wijziging 1.0 1.1 1.2 21-05-2008 18-11-2009 28-09-2011

Wijziging Historie Versie Gewijzigd door: Datum Aard van de wijziging 1.0 1.1 1.2 21-05-2008 18-11-2009 28-09-2011 TITEL: PenO privacyreglement Divers Auteur Versie 1.2 Documenteigenaar PenO Wijziging Historie Versie Gewijzigd door: Datum Aard van de wijziging 1.0 1.1 1.2 Barend Nieuwendijk 21-05-2008 18-11-2009 28-09-2011

Nadere informatie

de aanvraag aan SIDN tot het uitvoeren van een bepaalde transactie met betrekking tot een domeinnaam;

de aanvraag aan SIDN tot het uitvoeren van een bepaalde transactie met betrekking tot een domeinnaam; Artikel 1 Begripsbepalingen Aanvraag: Beheerder: Betrokkene: Registrar: Domeinnaam: Domeinnaamaanvrager: Domeinnaamhouder: SIDN: Register: Verwerking: Verantwoordelijke: Wbp-regeling: de aanvraag aan SIDN

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen maakt werk van de apotheek Postbus 219 3430 AE Nieuwegein T 030 600 85 20 F 030 600 85 20 E sba@sbaweb.nl W www.sbaweb.nl PRIVACYREGLEMENT Stichting Bedrijfsfonds Apotheken Paragraaf 1 Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

Privacy Reglement - versie: januari 2016 Pagina 1 van 5

Privacy Reglement - versie: januari 2016 Pagina 1 van 5 Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van Kinderopvang Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom, Stichting Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Privacy Cookies. Privacyreglement. 1. Begripsbepalingen

Privacy Cookies. Privacyreglement. 1. Begripsbepalingen Privacy Cookies Om de dienstverlening te optimaliseren worden via de Website in beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Dit zijn kleine informatiebestandjes die opgeslagen worden op

Nadere informatie

Privacyreglement Opella

Privacyreglement Opella Privacyreglement Opella Vastgesteld december 2004 Pagina 2 van 17 1. Inleiding Wet Bescherming Persoonsgegevens De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet Persoonsregistraties (WPR). Daarmee

Nadere informatie

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt)

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Inleiding Het bestuur van Coöperatie Kraamzorggroep heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement

Nadere informatie