Personeelshandboek Young B.V. te Roden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personeelshandboek Young B.V. te Roden"

Transcriptie

1 Personeelshandboek Young B.V. te Roden Inleiding Van harte welkom bij YOUNG! Om een en ander duidelijk te maken hebben we een aantal dingen uiteengezet. 1. Inschrijving 2. Salaris en overige regelingen 3. De YOUNG Norm 4. Veiligheid, gezondheid en milieu 5. Overzicht loonuitbetaling Contact Heb je dan nog vragen, bel of mail gerust. Alvast heel veel succes en plezier met je nieuwe werk!

2 1. Inschrijving Voordat je voor ons gaat werken hebben we een aantal noodzakelijke dingen nodig 1. Ondertekende uitzendovereenkomst 2. Ondertekende en volledig ingevulde verklaring loonheffing 3. Bankrekeningnummer 4. Kopie van je ID bewijs (voor en achterkant, een rijbewijs is niet toegestaan) Uitzendovereenkomst Voordat je aan het werk gaat voor Young ontvang je een uitzendovereenkomst in tweevoud. In deze overeenkomst staan o.a. je persoonsgegevens, eventuele opdrachtgever (uitzendovereenkomst met uitzendbeding), je uurloon en eventueel ander gemaakte afspraken. Na ondertekening van deze overeenkomst ben je in dienst van Young. Stuur één exemplaar van deze overeenkomst ondertekend retour aan Young. De uitzendovereenkomst moet in ons bezit zijn voordat je voor ons gaat werken. Het andere exemplaar is voor je eigen administratie. Verklaring Loonheffing & loonheffingskorting Iedere werkgever in Nederland is verplicht loonheffing van jouw salaris af te dragen aan de Belastingdienst. Bij de werkgever voor wie je de meeste uren werkt, krijg je korting op deze loonheffing. Het laten toepassen van deze loonheffingskorting gebeurt door het invullen van de Verklaring Loonheffing. Dit ben je verplicht te doen bij het aangaan van de uitzendovereenkomst. Young zal je het formulier van de Belastingdienst laten invullen. Als je meerdere werkgevers hebt in een jaar of niet het hele jaar hebt gewerkt, is het niet te voorzien dat je in een jaar te veel loonheffing gaat afdragen. Je kunt dan achteraf met een T-biljet om teruggave vragen (dus; bijvoorbeeld als je maar kort inkomen hebt genoten). Het T-biljet is verkrijgbaar bij het belastingkantoor in jouw regio. Wil je meer weten? Bel de (gratis) belastingtelefoon: Identificatieplicht De wet identificatieplicht verplicht Young om van elke werknemer die in dienst treedt, een kopie (voor- en achterkant) van een geldig identiteitsbewijs in het personeelsdossier te bewaren. Onder een identiteitsbewijs wordt verstaan: een geldig paspoort een geldige toeristenkaart een geldig vreemdelingendocument een geldig gemeentelijke identiteitskaart Let wel: een kopie van een rijbewijs is hiervoor niet toegestaan! Je bent verplicht om een geldig identiteitsbewijs te tonen als een instantie (zoals de belastingdienst en het UWV) een controle uitvoert. Je moet dus op de werkplek (of op locatie) een identiteitsbewijs bij je hebben (dan is een geldig rijbewijs wel toegestaan)

3 2. Salaris en overige regelingen Loon (oproep / uitzend) Onze groep medewerkers is verdeeld in oproep- en uitzendmedewerkers. Oproep is als je incidenteel voor ons werkt, we hebben dan een zogenaamd 0 uren contract met je. Uitzend is als je regelmatig werkt. Je krijgt dan een contract met uitzendbeding, waarbij wij en onze opdrachtgevers geen loondoorbetalings verplichting hebben. Geen werk is geen loon. Je uurloon is iets hoger doordat er wat wettelijke reserveringen worden uitbetaald, zie het loongebouw. De uitbetaling van het loon vindt per werkperiode plaats. Een werkperiode duurt 1 of 4 weken. Een kalanderjaar heeft 52 weken of 13 4weekse perioden. Na elke uitbetaling volgt er een loonstrook die per verstuurd zal worden. Young betaald haar werknemers een loon en overige vergoedingen overeenkomstig het loon en overige vergoedingen die worden toegekend aan werknemers, werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de onderneming bij welke de terbeschikkingstelling plaatsvindt. Voor de werknemer die wordt ingeschaald in functiegroep I, II of III van de Horeca-CAO kunnen wachtperiodieken gelden. Volgens de Horeca-CAO ontvangt dan die werknemer een aanvangssalaris gelijk aan het wettelijk minimumloon met maximaal 4-wachtperiodieken. Een wachtperiodiek eindigt op 31 december van enig jaar en omvat minimaal een kalenderjaar. Overzicht loonuitbetaling; Oproepkrachten (4 wekelijkse betaling) 1e periode week 1 t/m 4 Uitbetaling loon week 6 2e periode week 5 t/m 8 Uitbetaling loon week 10 3e periode week 9 t/m 12 Uitbetaling loon week 14 4e periode week 13 t/m 16 Uitbetaling loon week 18 5e periode week 17 t/m 20 Uitbetaling loon week 22 6e periode week 21 t/m 24 Uitbetaling loon week 26 7e periode week 25 t/m 28 Uitbetaling loon week 30 8e periode week 29 t/m 32 Uitbetaling loon week 34 9e periode week 33 t/m 36 Uitbetaling loon week 38 10e periode week 37 t/m 40 Uitbetaling loon week 42 11e periode week 41 t/m 44 Uitbetaling loon week 46 12e periode week 45 t/m 48 Uitbetaling loon week 50 13e periode week 49 t/m 52 Uitbetaling loon week 2 Uitzendbeding Week 1 gewerkt, einde week 3 uitbetalen. Week 2 gewerkt, einde week 4 uitbetalen. Etc. 2 weken nadat je gewerkt hebt, volgt de uitbetaling, uiterlijk de vrijdag. *Vakantiegeld en vakantiedagen Het vakantiegeld bedraagt 8% van het verdiende loon en kan op verzoek elke loonperiode worden uitgekeerd. Bij een fulltime dienstverband heb je recht op 24 vakantiedagen. Omgerekend per uur, heb je recht op een opbouw vakantie-uren van 10,39% over elk gewerkt uur. De opgebouwde vakantie-uren worden op verzoek opgenomen en verrekend.

4 1.De vakantietoeslag bedraagt 8% van het bruto jaarsalaris. De uitzendkracht gaat er mee akkoord dat per loonperiode er directe uitbetaling van de vakantietoeslag volgt bij een verlofperiode van ten minste vijf werkdagen. 2. De uitzendkracht heeft bij een volledig gewerkte werkmaand recht op 16,00 uur vakantie of een evenredig deel daarvan, indien er niet een volledige werkperiode is gewerkt. De uitzendkracht gaat er mee akkoord dat indien er niet een volledige werkperiode is gewerkt de opgebouwde aanspraken op vakantie aan te merken als opgenomen verlof, met dien verstande dat het saldo uit te betalen uren niet meer bedraagt dan een volledige gewerkte werkperiode. Voor de uitzendkracht worden voor feestdagen en kort verzuim percentages gereserveerd als bepaald in bijlage II van de NBBU-CAO. De uitzendkracht verzoek expliciet per loonperiode om directe uitbetaling van deze reserveringen Reiskosten In bijzondere gevallen (iom opdrachtgever) vergoeden wij reiskosten. Dit gebeurt altijd in overleg met ons, voordat de opdracht aanvangt. Declaraties kun je kwijt op formulieren welke je via ons krijgt. Maximaal 2 dagen na de kosten te hebben gemaakt, dienen wij de declaratie binnen te hebben, anders kunnen wij het niet meer vergoeden. Wij hebben de kosten namelijk bij de opdrachtgever neer te leggen. Jaaropgave In februari sturen wij per mail je de jaaropgave van het voorgaande jaar toe. Zorg er daarom altijd voor dat je adresgegevens up-to-date zijn bij Young, ook als je niet meer voor ons werkt. De jaaropgave heb je nodig voor je belastingaangifte of het T-biljet, waarmee je te veel betaalde loonheffing kunt terugvragen. Bewaar de jaaropgave en het laatste periodieke overzicht van het kalenderjaar dan ook goed, want deze wordt slechts eenmalig verstrekt. Op deze jaaropgave staat wat je in de loop van dat jaar hebt verdiend en wat er precies aan loon- en premieheffing is ingehouden. Aangezien de fiscus nog tot 5 jaar terug gegevens kan opvragen en eventuele aanslagen kan opleggen en of herzien, is het belangrijk dat je de jaaropgave tenminste gedurende deze periode goed bewaart. Urenverantwoording Young verstrekt je, aan het begin van iedere opdracht en voorts bij continuering van de werkzaamheden elke week een werkbriefje. Je dient het werkbriefje van Young iedere week in te vullen naar waarheid en te laten ondertekenen door de opdrachtgever van Young. Zonder dit werkbriefje worden er geen uren uitbetaald. Met toestemming van Young is het incidenteel toegestaan dat de opdrachtgever de urenlijsten bijhoudt. Zorg dan wel dat je bij aanvang en bij einde van de werkzaamheden de urenlijsten laat aftekenen. *CAO Per 1 juli 2009 hanteren wij de CAO van de NBBU. Op je arbeidsovereenkomst is deze CAO van toepassing. De CAO van de NBBU is in te zien en te downloaden op onze website en op Door je uitzendovereenkomst te ondertekenen, geef je aan bekend te zijn met de NBBU-CAO. *Uitsluiting loondoorbetalingsplicht Eventuele uitsluiting loondoorbetalingsplicht is vastgelegd in de NBBU-CAO. Voor de precieze termijnen en condities verwijzen wij naar deze CAO. Pensioen Als je 26 weken daadwerkelijk gewerkt hebt via Young en je bent ouder dan 21 jaar, ga je pensioen opbouwen via Young. In de uitzendbranche is de uitvoering in handen van de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). Wil je hier meer over weten, neem dan gerust contact met ons op of kijk op de website: Zorgverzekeringswet Iedere Nederlander is sinds 1 januari 2006 verplicht zelf een ziektekostenverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen ziekenfonds- en particulier verzekerden. Alle inwoners van Nederland vallen onder de basisverzekering. De inhoud en premie van de basisverzekering worden in grote lijnen bepaald door de overheid. De premie voor de basisverzekering bestaat uit twee delen. Wij als werkgever betalen het inkomensafhankelijk deel. Daarnaast zal je zelf nominale deel rechtstreeks aan je verzekeraar betalen. Kinderen tot 18 jaar worden premievrij meeverzekerd. Je bent zelf

5 verantwoordelijk voor de aanmelding bij een verzekeraar. Wanneer je geen inkomen hebt, ontvang je dus geen bijdrage van de werkgever, maar ben je toch verzekerd. Ziekte- en betermeldingen Als je door ziekte of andere omstandigheden niet in staat bent om werk te verrichten, moet dit voor aanvang van de werktijd worden gemeld. Natuurlijk moet je dit eerder melden als je in vroeger stadium al weet dat je niet kunt werken. Young kan dan nog tijdig vervanging regelen. Op kantoortijden (van 08: uur) meldt je dit op en buiten kantoortijden Indien je wordt verpleegd op een ander adres dan je huisadres, dien je dit te melden. Als je weer beter bent, meldt je dit op kantoortijden bij Young. Young past de wachtdagenregeling toe conform de NBBU-CAO. Rookbeleid Het is verboden op de werkplek te roken. Behalve op de werkplek mag je ook in algemene ruimtes zoals de hal, de toiletten, de kantine en het trappenhuis niet roken. Roken is alleen toegestaan op plaatsen die door de opdrachtgever van Young daarvoor zijn aangewezen. Als je dit rookverbod overtreedt krijg je een (schriftelijke) waarschuwing met de mededeling dat bij herhaling disciplinaire maatregelen kunnen worden genomen. Wanneer aan Young een boete wordt opgelegd omdat je het rookverbod hebt overtreden, zal deze boete altijd één op één aan je worden doorbelast. De hoogte van de boete varieert van EUR 300,- bij een eerste overtreding tot EUR 2.400,- bij een herhaaldelijke overtreding. Inlichting omtrent het arbeidsverleden & vakdiploma s Wanneer Young vragen heeft over je arbeidsverleden ben je verplicht om alle benodigde inlichtingen te verstrekken omtrent je arbeidsverleden. Indien Young als opvolgend werkgever kan worden aangemerkt dien je dit ten allen tijde uit je zelf melden. Als blijkt dat Young als opvolgend werkgever wordt beschouwd is Young gerechtigd het aanbod van het uitzendwerk in te trekken. Je moet zelf melden of je beschikt over een voor je functie relevant branche-erkend vakdiploma. Dit moet je doen bij het in diensttreden dan wel z.s.m. na het behalen van het vakdiploma. Eventuele salarisaanpassingen zullen plaats vinden vanaf de werkperiode volgend op de periode waarin jij je vakdiploma aan ons hebt verstrekt. Eventuele inlichtingen omtrent het arbeidsverleden & vakdiploma s worden op schrift gesteld en aan de arbeidsovereenkomst gehecht. Geheimhoudingsplicht Young heeft in al zijn arbeidsovereenkomsten een geheimhoudingsplicht opgenomen. De geheimhoudingsplicht is er niet om het onmogelijk te maken om over het werk te praten of gebruik te maken van persoonlijke kennis en ervaring. Het gaat met name om vertrouwelijke informatie die een zekere waarde vertegenwoordigen voor Young of een opdrachtgever van Young, zoals: zakelijke of technisch informatie die van belang kunnen zijn voor de concurrentie informatie die de goede naam van het bedrijf en/of haar medewerkers kan schaden gegevens over de klantenkring Ook na het einde van het dienstverband blijft de geheimhoudingsplicht van kracht: je mag geen vertrouwelijke informatie over het bedrijf doorgeven aan derden. De geheimhoudingsplicht is van onbeperkte duur. Werken in het buitenland: Als je voor ons gaat werken in het buitenland, ben je verzekerd middels de Nederlandse sociale verzekeringen. Wij melden je ook aan bij de Sociale verzekeringsbank, zodat de Nederlandse overheid ook kan zien wie er voor ons werkzaam is in het buitenland. Ook binnen de auto en bus verzekeringen zijn de dekkingen geregeld. Wij raden echter wel aan een reisverzekering af te sluiten voor bv plotseling vervoer terug naar NL of diefstal van persoonlijke bezittingen. Als je een doorlopende reisverzekering afsluit, kan dit vaak voordelig uitpakken, daar je ook voor je vakantie niets meer hoeft te regelen.

6 3. De YOUNG Norm De Young norm is als handleiding bedoeld voor medewerkers van Young Uitzendbureau. Het dient als handvat om duidelijke richtlijnen te bieden, zodat de visie van Young ook in de praktijk nagestreefd kan worden. Om dit te realiseren is de inzet en presentatie van medewerkers heel erg belangrijk. Onderstaand daarom een aantal richtlijnen om de juiste uitstraling te bewerkstelligen zodat er gewerkt kan worden aan het optimale resultaat. Uiterlijke verzorging Voor alle medewerkers voor en achter de schermen geldt het volgende: Net kort geknipt haar en dames met langer haar dienen dit in een staart te dragen of opgestoken te dragen. Kortgeknipte en verzorgde nagels. Geen zichtbare piercings en/ of tatoeages. Heren geen oorbellen, dames alleen knopoorbellen of kleine ringetjes (één paar in de oorlel). Minimale sieraden. Make-up netjes en subtiel opgebracht. Het gebruik van lotions, parfums e.d. dient in bescheiden mate gebruikt te worden. Heren dienen netjes geschoren te zijn. Gedragsregels Gedragsregels zijn normen en waarden die maatschappelijk aanvaardbaar zijn in onze cultuur. Als werkgever zorgen wij er in de eerst plaats voor dat het wel en wee van onze medewerkers goed geregeld is. Wij verwachten dan ook van onze medewerkers dat zij hun verantwoordelijkheden dragen. Alle medewerkers dienen zich te houden aan de volgende gedragsregels: Niet roken voor de schermen en achter de schermen alleen opplaatsen die door de opdrachtgever daarvoor zijn aangewezen. Geen consumpties nuttigen voor de schermen (eten en drinken) De (Young) manager geeft alle medewerkers de gelegenheid om op door hem of haar gezette tijden te eten dan wel iets te drinken en eventueel een sigaret te roken. Dit wordt altijd met de manager afgestemd. Tijdens werktijd wordt alcohol, drugs e.d. niet getolereerd. Tevens wordt overmatig alcohol- en drugsgebruik niet getolereerd waardoor de werkprestatie slechter wordt of de veiligheid in het geding komt. Diefstal van bedrijfseigendommen (of eigendommen van opdrachtgevers) wordt niet getolereerd. Fraude b.v. gesjoemel met uren en declaraties worden niet getolereerd. Tijdens werktijd dienen eigen mobiele telefoons uitgeschakeld te zijn, tenzij anders afgesproken. De aanvangswerktijd betekent; omgekleed en werkklaar op de werkvloer aanwezig zijn. Frequent te laat komen, na meerdere malen gewaarschuwd te zijn wordt niet getolereerd. Alle medewerkers dienen een werkbriefje van Young Uitzendbureau in te vullen en af te laten tekenen op locatie, zonder dit werkbriefje worden er geen uren uitbetaald. Alternatief is dat de opdrachtgever de urenlijsten bijhoudt, zorg dan dat je bij aankomst en bij einde wordt afgetekend. Wanneer een medewerker zich niet aan de bovenstaande gedragsregels houdt kan Young de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. Anders gezegd, men is dan gerechtigd conform het wetboek de betreffende werknemer op staande voet te ontslaan.

7 Bijzonderheden per project; Voor alle projecten / werkzaamheden geld dat er bijzondere regels of informatie kan gelden. Kijk op de website of lees je mail. Ten aanzien van reiskosten kunnen we heel duidelijk zijn. Er worden alleen reiskosten en/of reisuren vergoedt als onze opdrachtgever hier mee instemt. Dit wordt voor dat je voor een project gaat werken bekend gemaakt. Ten aanzien van onze opdrachtgevers hebben jullie je te houden aan de kledingvoorschriften van de verschillende opdrachtgevers. Let op: Kledingvoorschriften kunnen per project per opdrachtgever nog steeds verschillen van onderstaande normen, voordat je gaat werken wordt er altijd vermeld wat de betreffende kledingvoorschriften zijn. Wat wordt er verstaan onder zwart/wit kleding: Dames: Heren:

8 4. Veiligheid, gezondheid en milieu Algemeen Op iedere werkplek zijn risico s aanwezig. Young wil een zo goed mogelijk beleid voeren op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Wij streven continue naar het verkleinen van de risico s en het voorkomen van ongevallen of arbeidsongeschiktheid. Het is daarom van zeer groot belang dat je onveilige situaties meldt bij Young. Daarnaast is het van groot belang je te houden aan de regels en voorschriften zoals die gelden voor je werkplek. Verantwoordelijkheden van werknemer Alle werknemers dragen medeverantwoordelijkheid voor de veiligheid op de werkvloer. Young verwacht dat je voorzichtig en zorgvuldig bent, zodat jezelf, maar ook anderen, niet in gevaar brengt of schaadt. Je moet materialen en stoffen op de juiste manier gebruiken en er volgens de juiste instructies meewerken. Je bent als werknemer van Young verplicht om gevaren voor de veiligheid en gezondheid direct te melden bij de Young en bij je direct leidinggevende. Werknemer mag werk onderbreken als hij het te gevaarlijk vindt Als je te maken krijgt met een onveilige situatie op de werkplek moet je dit zo snel mogelijk melden bij Young en je direct leidinggevende, zodat er maatregelen genomen kunnen worden. Vind je dat het onverantwoord is om het werk uit te voeren omdat er direct en ernstig gevaar dreigt, dan wordt van je verwacht dat je meteen stopt met je werkzaamheden dit zo spoedig mogelijk meldt bij Young en je direct leidinggevende. Ongeval op de werkvloer Wanneer je te maken krijgt met een ongeval op de werkvloer, moet je dit zo snel mogelijk melden bij Young en je direct leidinggevende, zodat er maatregelen genomen kunnen worden. Wanneer het om een ernstig ongeval gaat is Young wettelijk verplicht dit bij de arbeidsinspectie te melden. Zij onderzoeken dan de toedracht van het ongeval en bepalen vervolgens of het bedrijf al dan niet nalatig is geweest.

9 Bereidheidverklaring Vervoersmiddelen: Artikel 1 Ondergetekende verklaart dat hij/zij bekend is met alle verkeersregels zoals voorgeschreven in het Reglement Verkeersregels en Verkeersteken 1990 (RVV1990) en dat hij conform dit reglement in acht zal nemen tijdens het gebruik van de door Young Uitzendbureau beschikbaar gestelde vervoersmiddelen. Artikel 2 Ondergetekende verklaart, dat hij/zij in het bezit is van een geldig rijbewijs als bedoeld in artikel 9 wegenverkeerswet. Artikel 3 Indien met een door Young Uitzendbureau beschikbaar gesteld vervoersmiddel, schade wordt veroorzaakt, draagt Young Uitzendbureau hiervoor het risico, tenzij de schade wordt veroorzaakt door opzet, schuld dan wel grove schuld van In geval van schade dient ondergetekende Young Uitzendbureau hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Ondergetekende dient daarom het vervoermiddel te behandelen binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid. Artikel 4 Young Uitzendbureau gaat ervan uit dat ondergetekende de verantwoording neemt over de gereden kilometers. Extra afgelegde kilometers zonder toestemming van Young Uitzendbureau worden per extra kilometer doorberekend aan de uitzendkracht. Het is verplicht de kilometeradministratie per rit bij te houden. Beginstand, doel van de reis en eindstand. Artikel 5 De (huur) auto dient altijd meteen na een project te worden teruggebracht bij het (verhuur) bedrijf / YOUNG. Dit kan uiterlijk tot de eerstvolgende dag na het project voor 12 uur s middags. Indien de (huur) auto buiten kantooruren wordt teruggebracht kan de huurauto veelal worden afgezet bij het tankstation dat bij het verhuurbedrijf hoort, ofwel bij YOUNG uitzendbureau. Sleutels kunnen dan of binnen in het tankstation/kantoor worden afgeleverd / wel in een bepaalde sleutelbus. Artikel 6 Uitzendkrachten dienen niet met de auto te tanken zonder toestemming van Young Uitzendbureau. De auto kan gewoon weer afgeleverd worden na gebruik bij het verhuurbedrijf en hoeft niet weer afgetankt te worden. In de meeste gevallen is tanken dus niet nodig tijdens een project. Artikel 7 Het is voor ondergetekende uitdrukkelijk verboden om het vervoermiddel voor privé doeleinden te gebruiken. Het is ook ten strengste verboden de auto door derden te laten gebruiken. Uitlenen, verpanden, verhuren, onderverhuren en/of vervreemden van de huurauto is ten strengste verboden. Artikel 8 Het is ondergetekende niet toegestaan in het vervoermiddel te rijden op het moment dat hij daartoe niet in staat is. Hieronder valt in ieder geval de situatie dat er alcoholische drank is genuttigd. Artikel 9 Sancties als gevolg van overtreding van de verkeerswegenwet zijn ten laste van ondergetekende.

10 5. Contact Mocht iemand een opmerking of een idee hebben welke toegevoegde waarde zou kunnen hebben voor Young Uitzendbureau zijn deze natuurlijk altijd welkom en bespreekbaar. Zijn er vragen of opmerkingen is het altijd mogelijk contact op te nemen met het kantoor van Young Uitzendbureau: Telefoon Fax Mobiel Bezoekadres Ceintuurbaan Noord NT Roden Postadres Postbus AA Roden Antwoordnummer Antwoordnummer 23 (voor gratis verzending) 9300 XA Roden Social Media Meer informatie op: Twitter: Volg ons via: #Young_Uitzenden Hyves: Wordt vrienden via: younguitzendbureau.hyves.nl Facebook: Wordt vrienden via facebook.com/young.uitzenden

Personeelshandboek Veritec

Personeelshandboek Veritec Personeelshandboek Veritec Inleiding Van harte welkom bij Veritec. Om je een idee te geven van de werkwijze van Veritec hebben we een aantal dingen uiteengezet. 1. Inschrijving 2. Salaris en overige regelingen

Nadere informatie

Personeelshandboek Young B.V. te Roden

Personeelshandboek Young B.V. te Roden Personeelshandboek Young B.V. te Roden Inleiding Van harte welkom bij YOUNG! Om een en ander duidelijk te maken hebben we een aantal dingen uiteengezet. 1. Inschrijving 2. Salaris en overige regelingen

Nadere informatie

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS PERSONEELSGIDS 1. INTRODUCTIE Gefeliciteerd met je nieuwe baan via Attract Uitzendbureau! Werken als uitzendkracht heeft zo zijn voordelen. Je kunt ervaring op doen bij verschillende bedrijven, bijverdienen

Nadere informatie

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar.

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar. WERKWIJZER Hoe werkt het? Welkom bij Flexion Uitzendbureau. In dit boekje behandelen we de meest gestelde vragen die voorkomen wanneer je voor het eerst via ons aan het werk gaat. Mocht je na het lezen

Nadere informatie

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord.

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord. Ondernemend in personeel Werkwijzer voor Branch personeelsmedewerkers uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Welkom bij Accord

Nadere informatie

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7 www.accord.nl Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Welkom bij Accord Payroll Services 3 Inschrijfprocedure 3 Goed voorbereid aan het werk 4 Uitleg fasensysteem 4 De ABU CAO 5 Urendeclaraties

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Informatie voor Medewerkers

Informatie voor Medewerkers Informatie voor Medewerkers Wanneer u deze informatie ontvangt, gaat u een contract sluiten met P-services en werken voor één van onze opdrachtgevers. Zodra u de formulieren die u heeft ingevuld en getekend

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

AXS TechnIeK PAyroll diensten Via de AXS Techniek Payroll kunt u het contractbeheer en de

AXS TechnIeK PAyroll diensten Via de AXS Techniek Payroll kunt u het contractbeheer en de AXS Techniek payroll diensten Via de AXS Techniek Payroll kunt u het contractbeheer en de verloning van uw personeel voordelig en eenvoudig uitbesteden. Wij nemen het werkgeverschap van u over, in de zin

Nadere informatie

Beste medewerker, Als je nog vragen hebt, bijvoorbeeld over het invullen van de inschrijfset, dan kan je altijd contact met ons opnemen.

Beste medewerker, Als je nog vragen hebt, bijvoorbeeld over het invullen van de inschrijfset, dan kan je altijd contact met ons opnemen. Beste medewerker, Om jou als uitzendkracht in te kunnen schrijven hebben we informatie van je nodig. Hieronder staat een overzicht van alle formulieren die je moet invullen en/of ondertekenen. Inschrijfformulier;

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van

Nadere informatie

Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3

Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3 Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3 DEZE WERKWIJZER IS BEDOELD VOOR MEDEWERKERS VAN DJOPZZ. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de uitzendbevestiging en de ABU CAO voor Uitzendkrachten

Nadere informatie

Informatie voor Flexwerkers

Informatie voor Flexwerkers techniek logistiek productie Informatie voor Flexwerkers www.manschap.nl Welkom Welkom bij Manschap. Wij vinden het fijn om jou als collega te mogen begroeten. Manschap is een uitzendbureau dat zich richt

Nadere informatie

Informatie voor Flexwerkers

Informatie voor Flexwerkers techniek logistiek productie Informatie voor Flexwerkers www.manschap.nl Welkom Welkom bij Manschap. Wij vinden het fijn om jou als collega te mogen begroeten. Manschap is een uitzendbureau dat zich richt

Nadere informatie

1 Werkwijzer voor medewerkers DjopzZ

1 Werkwijzer voor medewerkers DjopzZ 1 VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van DjopzZ. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de uitzendbevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van onze samenwerking.

Nadere informatie

Huisreglement. Friese Jongens Huisreglement

Huisreglement. Friese Jongens Huisreglement Huisreglement Friese Jongens Huisreglement Vierde druk, Leeuwarden, 2016 Voorwoord Aan de nieuwe medewerker, Allereerst van harte welkom als nieuwe medewerker bij Friese Jongens. Diverse opdrachtgevers

Nadere informatie

Werkwijzer. Oosta voor personeel dat werkt!! Oosta voor personeel dat werkt! /versie 2 1/7

Werkwijzer. Oosta voor personeel dat werkt!! Oosta voor personeel dat werkt! /versie 2 1/7 Werkwijzer! 1/7 Inhoudsopgave Voordat je aan het werk gaat 3 Aanvang van het werk 4 Registratie van de werkervaring 4 Uitleen kleding 4 Legitimatie op de werkvloer 4 Autogebruik Het werkbriefje 4 Tijden

Nadere informatie

Algemene informatie voor gedetacheerden

Algemene informatie voor gedetacheerden Algemene informatie voor gedetacheerden Deze brochure bevat algemene informatie die van belang is tijdens uw contractperiode met FlexPay. Neem deze informatie goed door en bewaar het tijdens de gehele

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van onze

Nadere informatie

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Werken bij Innotiq Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid.

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid. Werken bij Ziezzo Inhoudsopgave Werken bij Ziezzo Inschrijving Fasensysteem Loonbetaling en Reserveringen 1.1 Wie zijn wij? 2.1 Op te leveren stukken 3.1 Fase A 4.1 Loon 1.2 De payroll-constructie 2.2

Nadere informatie

Inschrijf set Buitenlandse werknemer - Opdrachtgever

Inschrijf set Buitenlandse werknemer - Opdrachtgever Inschrijf set Buitenlandse werknemer - Opdrachtgever Beste werknemer, Om u in te schrijven bij Pe-Roll Holland, hebben wij de onderstaande formulieren en documenten nodig. Formulieren: Inschrijfformulier

Nadere informatie

Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers

Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers Lekker op vakantie met Adecco Een goed begin is het halve werk, luidt het gezegde en je begint goed als jij je inschrijft voor een vakantiebaan

Nadere informatie

Friese Jongens Huisreglement. Tweede druk, Leeuwarden, 2013

Friese Jongens Huisreglement. Tweede druk, Leeuwarden, 2013 Huisreglement Friese Jongens Huisreglement Tweede druk, Leeuwarden, 2013 2 Voorwoord Aan de nieuwe medewerker, Allereerst van harte welkom als nieuwe medewerker bij Friese Jongens, onderdeel van BK Service

Nadere informatie

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer";

Nadere informatie

Informatiefolder MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur.

Informatiefolder MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur. Informatiefolder MARNIC UITZENDBUREAU Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m 17.30 uur www.marnic-uitzendbureau.nl 1 Beste uitzendkracht, Langs deze weg heten we je van harte welkom als uitzendkracht

Nadere informatie

3.4 Fase 4 Als fase 3 doorlopen is, bent u werkzaam in fase 4. Als Werknemer heeft u nu een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

3.4 Fase 4 Als fase 3 doorlopen is, bent u werkzaam in fase 4. Als Werknemer heeft u nu een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 1. Wie is Repay Payroll BV? Repay Payroll BV, hierna te noemen ''Repay'', is actief op de Nederlandse markt en is marktleider op het gebied van payrolling in de detailhandel en het MKB. Voor ondernemers

Nadere informatie

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. Inhoudsopgave Salaris... 2 Vakantietoeslag... 2 Beschermingsmiddelen... 2 Ziek... 3 Detachering... 3 Uitzenden... 3 Procedure ziekmelding... 4 Loonaanvulling door uitzendonderneming... 4 Vakantie en feestdagen...

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

Werken bij Djopzz. Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS

Werken bij Djopzz. Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS Werken bij Djopzz Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Djopzz Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de

Nadere informatie

Payroll bij Connexie: Wat betekent dit voor jou als werknemer?

Payroll bij Connexie: Wat betekent dit voor jou als werknemer? Payroll bij Connexie: Wat betekent dit voor jou als werknemer? Het bedrijf waar je werkt of gaat werken maakt gebruik van de payrolldiensten van Connexie. Je staat op het punt om een dienstverband aan

Nadere informatie

Werkwijzer Versiedatum:

Werkwijzer Versiedatum: Werkwijzer Versiedatum: 15-04-2016 Pagina 2 VOORWOORD De werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Interaction Personeelsdiensten. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de uitzendbevestiging

Nadere informatie

Haagse Wijk- en WoonZorg Flexwerk Dat wérkt!

Haagse Wijk- en WoonZorg Flexwerk Dat wérkt! Haagse Wijk- en WoonZorg Flexwerk Dat wérkt! 1 Flexwerk_brochure-a.indd 1 HWW Zorg Flexwerk Haagse Wijk- en WoonZorg (HWW Zorg) afdeling Flexwerk is opgericht om, waar nodig, binnen HWW Zorg extra handen

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR BEPAALDE OF ONBEPAALDE TIJD

INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR BEPAALDE OF ONBEPAALDE TIJD INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR BEPAALDE OF ONBEPAALDE TIJD INVUL INSTRUCTIES Gelieve in duidelijk leesbare blokletters in te vullen Alle vakken invullen, onvolledig ingevulde formulieren

Nadere informatie

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd Ondergetekenden: 1. Bloemenwinkel het tuinhekje De Balkan 16, 8303 GZ, Emmeloord, hierna te noemen

Nadere informatie

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd BIJLAGE 17 Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De ondergetekenden,... gevestigd te... hierna te noemen "werkgever" te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...,directeur en... wonende te...

Nadere informatie

Adhesie Personeelsdiensten Lippe-Biesterfeldweg 12 2552 BE Den Haag tel: 070 397 41 48 fax: 070 391 25 50 INHOUDSOPGAVE

Adhesie Personeelsdiensten Lippe-Biesterfeldweg 12 2552 BE Den Haag tel: 070 397 41 48 fax: 070 391 25 50 INHOUDSOPGAVE HANDBOEK ADHESIE PERSONEELDIENSTEN Gefeliciteerd met je baan via Adhesie Personeelsdiensten. Net als jij willen wij dat deze nieuwe uitdaging een succes wordt. Dit handboek kan je daarbij helpen. In dit

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013 TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS Datum: 9 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Payrolling... 3 1.2 Online- People... 3 2. Rechten en plichten... 4 2.1 Opbouw van je rechten... 4 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR EEN FLEXIBEL CONTRACT

INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR EEN FLEXIBEL CONTRACT INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR EEN FLEXIBEL CONTRACT INVUL INSTRUCTIES Gelieve in duidelijk leesbare blokletters in te vullen Alle vakken invullen, onvolledig ingevulde formulieren

Nadere informatie

Inschrijf set Werknemer - Opdrachtgever

Inschrijf set Werknemer - Opdrachtgever Inschrijf set Werknemer - Opdrachtgever Beste werknemer, Om u in te schrijven bij Pe-Roll Holland, hebben wij de onderstaande formulieren en documenten nodig. Formulieren: Inschrijfformulier werknemer

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) De ondergetekenden: I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, hierna te noemen: de werkgever ; en II. de heer/mevrouw, geboren

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

UITZENDOVEREENKOMST FASE A.

UITZENDOVEREENKOMST FASE A. UITZENDOVEREENKOMST FASE A. PARTIJEN. ARTIKEL 2 DUUR VAN OVEREENKOMST. De uitzendonderneming: Op de overeenkomst is van toepassing in het kader van het uitzendbeding (artikel 7:691 lid 2 BW) : Fase A zonder

Nadere informatie

Handleiding Baanbreed

Handleiding Baanbreed Welkom bij Baanbreed. Om je wegwijs te maken in je werk hebben we de praktische aspecten van een uitzendbaan in deze handleiding voor je opgesteld. Bijvoorbeeld wat heb je allemaal nodig bij een inschrijving,

Nadere informatie

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11.

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11. De nul-urenovereenkomst voor bepaalde tijd Ondergetekenden,, gevestigd te ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: verder te noemen 'werkgever', en, wonende te verder te noemen 'werknemer', zijn het

Nadere informatie

Voor de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Verhuur van Mobiele Kranen

Voor de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Verhuur van Mobiele Kranen VUT aanvragen Voor de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Verhuur van Mobiele Kranen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een VUT-uitkering aanvragen als u werkt in de sectoren Beroepsgoederenvervoer

Nadere informatie

Informatie voor Uitzendkrachten Accountemps en Officeteam

Informatie voor Uitzendkrachten Accountemps en Officeteam Informatie voor Uitzendkrachten Accountemps en Officeteam Contact gegevens Amsterdam Accountemps 020-420 32 30 OfficeTeam 020-346 34 82 Accountemps / OfficeTeam Antwoordnummer 46729 1060 VL Amsterdam Rotterdam

Nadere informatie

De bijgevoegde documentatie, uitgereikt door je werkgever, bestaat uit een Inschrijfformulier en een Arbeidsovereenkomst.

De bijgevoegde documentatie, uitgereikt door je werkgever, bestaat uit een Inschrijfformulier en een Arbeidsovereenkomst. INSCHRIJFFORMULIER VOOR STUDENTEN EN OPROEPKRACHTEN Beste (nieuwe) medewerker, Welkom bij Horecare Personeelsdiensten. De bijgevoegde documentatie, uitgereikt door je werkgever, bestaat uit een Inschrijfformulier

Nadere informatie

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Stationsweg 78f 2991 CM arendrecht +31 (0) 180 61 99 33 info@vro.nl www.vro.nl U UDITDOCUMENT CO voor Uitzendkrachten 2012-2017 uditor : H. van Egmond Identificatienummer : 30439 Datum audit : 01-04-2014

Nadere informatie

Dit dient u zo spoedig mogelijk te doen. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet verlonen.

Dit dient u zo spoedig mogelijk te doen. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet verlonen. Beste medewerker, Om uw salaris correct en snel af te handelen heeft uw opdrachtgever de salaris administratie uitbesteed aan Bloom Payrolling B.V. Door de korte communicatielijnen levert dit voor u als

Nadere informatie

Werkwijzer Keser Interim Solutions

Werkwijzer Keser Interim Solutions Hoofdstuk: Werkwijzer Keser Interim Solutions Welkom Welkom in de werkwijzer van Keser Interim Solutions. Keser volgt de ABU cao van uitzendkrachten en past de inlenersbeloning toe. In deze cao staan alle

Nadere informatie

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 uditor : Identificatienummer : Datum audit : Naam onderneming : Dossiernummer KvK : Soort audit : U UDITDOCUMENT CO voor Uitzendkrachten 2012-2017 U UDITDOCUMENT Niet rtikel N.v.t. Omschrijving Norm C

Nadere informatie

Medewerkershandboek POWERPLAY PEOPLE. In dit medewerkershandboek vindt je algemene informatie over het werken bij Powerplay People.

Medewerkershandboek POWERPLAY PEOPLE. In dit medewerkershandboek vindt je algemene informatie over het werken bij Powerplay People. Medewerkershandboek POWERPLAY PEOPLE In dit medewerkershandboek vindt je algemene informatie over het werken bij Powerplay People. Inhoudsopgave 1. Bedrijfsgegevens en omschrijving 3 2. De arbeidsrelatie

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:

Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. «Voorvoegsel» «Voorletters» «TussenVoegsel» «Achternaam» «Adres» «Postcode» «Plaats» hierna te noemen: "de werknemer"; en 2. Easy Way b.v. gevestigd te Breda,

Nadere informatie

Werken bij Djopzz. Werkwijzer medewerkers Djopzz

Werken bij Djopzz. Werkwijzer medewerkers Djopzz Werken bij Djopzz Werkwijzer medewerkers Djopzz VOORWOORD De werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Djopzz. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de uitzendbevestiging en de CAO voor

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Je toekomst uitgestippeld Colofon Redactie: Syntrus Achmea Tekst: Syntrus Achmea Vormgeving: Vormplan Design bno, Amsterdam 1e druk januari 2008 Deze brochure is met zorg samengesteld.

Nadere informatie

Uitzendovereenkomst Wiertz Personeelsdiensten (fase B, Bepaalde tijd) Partijen:

Uitzendovereenkomst Wiertz Personeelsdiensten (fase B, Bepaalde tijd) Partijen: «(EF:qrcode)» Uitzendovereenkomst Wiertz Personeelsdiensten (fase B, Bepaalde tijd) Partijen: 1. De uitzendonderneming : Wiertz Personeelsdiensten B.V. kantoor houdende te : Kerkrade adres : Kloosterraderstraat

Nadere informatie

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg.

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Uitleg van de loonstrook Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Handige links Wil je meer weten,

Nadere informatie

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De werkzaamheden... (pagina 1) 1.1 Aard en omvang. (pagina 1) 1.2 Tijdstippen, regeling en uitvoering.. (pagina 1) 1.3 Rol en verplichtingen

Nadere informatie

Goed werkgeverschap doe je met elkaar!

Goed werkgeverschap doe je met elkaar! Handleiding opdrachtgever Goed werkgeverschap doe je met elkaar! Inhoudsopgave I Inleiding... 2 II Aanmelden payroll-medewerkers en wijzigen gegevens... 2 II.1 Opgaaf gegevens nieuwe medewerkers... 2 II.2

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Welkom! Onlangs heeft u zich als werknemer bij ons (Interaction Payroll Solutions B.V., verder te noemen: Interaction) ingeschreven. Wij heten u daarom van harte welkom

Nadere informatie

1 Werkwijzer voor medewerkers DjopzZ

1 Werkwijzer voor medewerkers DjopzZ 1 VOORWOORD De werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van DjopzZ. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de uitzendbevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van onze samenwerking.

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Het uurloon betreft een all-in uurloon inclusief vakantietoeslag (8%), vakantierechten en de eindejaaruitkering (5,7%).

Het uurloon betreft een all-in uurloon inclusief vakantietoeslag (8%), vakantierechten en de eindejaaruitkering (5,7%). Vakantiekrachten Functie Insula Dei Huize Kohlmann kent twee functies voor vakantiekrachten: 1. vakantiekracht facilitair: werkzaam binnen de sector Facilitair met werkzaamheden van eenvoudige aard. 2.

Nadere informatie

Flexibele oplossingen voor al uw personeel. Handboek voor nieuwe medewerkers bij Select Uitzendbureau

Flexibele oplossingen voor al uw personeel. Handboek voor nieuwe medewerkers bij Select Uitzendbureau Flexibele oplossingen voor al uw personeel. Handboek voor nieuwe medewerkers bij Select Uitzendbureau Welkom! Dit Handboek heeft u ontvangen omdat u zich bij ons (Select Uitzendbureau., verder te noemen:

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

Personeelsreglement UITZENDEN DETACHERING PAYROLLING WERVING & SELECTIE. Versie: 2011-06 Datum: 28-05-2011. FORM 4. Personeelsreglement Pagina 1

Personeelsreglement UITZENDEN DETACHERING PAYROLLING WERVING & SELECTIE. Versie: 2011-06 Datum: 28-05-2011. FORM 4. Personeelsreglement Pagina 1 Personeelsreglement UITZENDEN DETACHERING PAYROLLING WERVING & SELECTIE Pagina 1 PERSONEELSREGLEMENT CO-SELECT PERSONEELSERVICES B.V. A. INLEIDING B. ALGEMENE INFORMATIE EN BEDRIJFSREGELS 1. Dienstverband

Nadere informatie

Dit dient u zo spoedig mogelijk te doen. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet verlonen.

Dit dient u zo spoedig mogelijk te doen. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet verlonen. Beste medewerker, Om u salaris correct en snel af te handelen heeft uw opdrachtgever de salaris administratie uitbesteed aan Bloom Payrolling B.V. Door de korte communicatielijnen levert dit voor u als

Nadere informatie

WHITEPAPER. Voor het eerst personeel aannemen

WHITEPAPER. Voor het eerst personeel aannemen WHITEPAPER 2015 Voor het eerst personeel aannemen Ondernemers heb je in alle soorten en maten. Van zzp er tot mkb er, van idealist tot opportunist, en van hobbyist tot professional. Veel van hen wordt

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

Wanneer je door Lemon geselecteerd bent, kan je pas gaan werken nadat wij van jou het inschrijfformulier volledig ingevuld retour hebben ontvangen.

Wanneer je door Lemon geselecteerd bent, kan je pas gaan werken nadat wij van jou het inschrijfformulier volledig ingevuld retour hebben ontvangen. Huisregels Wanneer je door Lemon geselecteerd bent, kan je pas gaan werken nadat wij van jou het inschrijfformulier volledig ingevuld retour hebben ontvangen. De volgende formulieren dienen ingevuld te

Nadere informatie

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder!

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! 2 Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Inhoud 1. De Rijksoverheid gaat zelf schoonmaken.

Nadere informatie

ARBEIDS- OVEREENKOMST FASE A

ARBEIDS- OVEREENKOMST FASE A ARBEIDS- OVEREENKOMST FASE A PARTIJEN De uitzendonderneming Bedrijfsnaam: Gevestigd te: Aan de: Rechtsgeldig vertegenwoordigd door: hierna te noemen: Breda Lage Mosten 11 E.T. Schaap Werkgever De uitzendzendkracht

Nadere informatie

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze Tentoo Flexolutions. tentoo.nl

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze Tentoo Flexolutions. tentoo.nl Aan de slag met Tentoo. Werkwijze Tentoo Flexolutions. tentoo.nl Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo Flexolutions voor u zo eenvoudig mogelijk te maken, vindt u in deze brochure een toelichting

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013 Model Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij Versie 6 maart 2013 Deze voorbeeld arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst bedrijfsauto [naam werkgever]

Gebruiksovereenkomst bedrijfsauto [naam werkgever] Gebruiksovereenkomst bedrijfsauto [naam werkgever] Dit Autoreglement is integraal onderdeel van de arbeidsovereenkomst tussen [naam werkgever] en [naam werknemer] Partijen, [naam werkgever], hierna te

Nadere informatie

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Model Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Deze voorbeeld oproepovereenkomst (MUP) is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland niet aansprakelijk

Nadere informatie

WERKWIJZER VOOR UITZENDKRACHTEN. baanbrekend

WERKWIJZER VOOR UITZENDKRACHTEN. baanbrekend WERKWIJZER VOOR UITZENDKRACHTEN baanbrekend inhoudsopgave Arbeidsovereenkomst 4 Tewerkstelling 4 Wijziging loonheffingskorting 4 Legitimatiebewijs 5 Urendeclaraties 5 Reiskostenvergoeding 6 Salarisuitbetaling

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Reserveringen in Uitzendbedrijven ABU en NBBU I en II

Reserveringen in Uitzendbedrijven ABU en NBBU I en II Reserveringen in Uitzendbedrijven ABU en NBBU I en II Inhoud In het kort...1 Standaard reserveringspercentages (jaar 2014)...1 Reserveringen in de loonberekeningen...2 Reserveringen in de journaalpost...4

Nadere informatie

HCFlex Stageboekje (Reglement)

HCFlex Stageboekje (Reglement) HC Flex HCFlex Stageboekje (Reglement) Inhoud 1. Met wie heb je te maken tijdens jouw opleiding?... 3 Het leerbedrijf... 3 Regionaal opleidingscentrum... 3 HCFlex (Human Capital Flex)... 3 Contactgegevens...

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:

ARBEIDSOVEREENKOMST. Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer"; Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: Artikel

Nadere informatie

Werkwijzer voor medewerkers Opleiding en Onderwijs. Versie 2015_4

Werkwijzer voor medewerkers Opleiding en Onderwijs. Versie 2015_4 Werkwijzer voor medewerkers Opleiding en Onderwijs Versie 2015_4 Inhoud Welkom!... 2 1. Uw arbeidsovereenkomst... 4 2. Legitimatieplicht... 6 3. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)... 7 4. Tijdverantwoording...

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN)

ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN) ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN) De ondergetekenden: Bedrijf Plaats Vertegenwoordigd door hierna te noemen uitlener. Bedrijf Plaats Vertegenwoordigd door hierna te noemen inlener. en Naam

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven. Syntrus Achmea doorkiesnummer : 088-008 4048

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven. Syntrus Achmea doorkiesnummer : 088-008 4048 pagina 1-5 AANVRAAGFORMULIER VOOR VERVROEGD PENSIOEN ons kenmerk : 856-VP-(website) 1. Gegevens aanvrager a. Naam :.. b. Eerste voornaam :.. c. Adres *) :... d. Burgerservicenummer :.. e. Geboortedatum

Nadere informatie

Uitleg Salarisstrook!

Uitleg Salarisstrook! Uitleg Salarisstrook! 1. Salaris: dit is het brutoloon over de gewerkte periode waarop de belastingen en premies nog niet zijn ingehouden. 2. Brutoloon: dit is het loon voor de afdracht van loonbelasting

Nadere informatie

Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select

Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select Welkom! Deze werkwijzer ontvangt u omdat u zich bij ons (Payroll Select Diensten B.V., Payroll Select CC Diensten B.V., Payroll Select Technical Services of Payroll

Nadere informatie

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie?

Nadere informatie