VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST"

Transcriptie

1 VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST Ondergetekenden: Worldmapping B.V., gevestigd aan de Kronenburgersingel 231 te Nijmegen, hierna te noemen Worldmapping, en (naam), geboren op. (datum) te.. (plaats) en wonende op..(adres), hierna te noemen expeditieleider verklaren als volgt te zijn overeengekomen: In deze vrijwilligersovereenkomst heeft Worldmapping de rol van werkgever en de expeditieleider de rol van vrijwilliger. Omwille van de leesbaarheid van het document is gekozen voor de aanspreekvorm hij/zijn. Hier kan indien nodig zij/haar worden gelezen. Artikel 1. Totstandkoming overeenkomst Deze overeenkomst treedt in werking indien Worldmapping het ingevulde boekingsformulier van de expeditieleider schriftelijk heeft aanvaard met een boekingsbevestiging. Worldmapping en de expeditieleider verklaren hierbij beiden te streven naar een vruchtbare en prettige samenwerking. Hierbij wordt een redelijke, billijke en flexibele houding betracht waarbij beide partijen anticiperen op mogelijke veranderingen gedurende de duur van de overeenkomst. Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst 1. De expeditieleider verricht uit hoofde van zijn functie diverse werkzaamheden voor een flexibel aantal uren per week. Deze werkzaamheden houden in casu in dat de expeditieleider zijn of haar groep naar beste kunnen voorbereidt en begeleidt tijdens de expeditie. Hierbij verdient aanmerking dat het door Worldmapping gestelde doel; te weten het uitdagen van jongeren om hun grenzen te verleggen en hun wereld te vergroten, als uitgangspunt dient te worden genomen.

2 2. Het werk wordt verricht uit hoofde van Worldmapping, wiens aanwijzingen en voorschriften de expeditieleider ten alle tijden dient op te volgen, in het bijzonder wanneer deze er op gericht zijn om de kwaliteit en de veiligheid van de expeditie te waarborgen. 3. De expeditieleider werkt op vrijwillige basis; er wordt hierbij uitdrukkelijk geen werkgever - werknemer relatie aangegaan. 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van onderhavige overeenkomst dit vereist, behoudt Worldmapping het recht om bepaalde werkzaamheden door haar aan te wijzen personen te laten verrichten, waaronder ook derden zijn inbegrepen. 5. De expeditieleider draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Worldmapping aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de expeditieleider redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor naleving van de overeenkomst, tijdig aan Worldmapping worden verstrekt; waaronder een VOG die op het moment van aanmelding maximaal 1 jaar geleden aan de expeditieleider is verstrekt. 6. De expeditieleider geeft Worldmapping hierbij toestemming om uit diens naam een vliegticket te boeken voor de betreffende expeditie. 7. De expeditieleider is verplicht om een annuleringsverzekering af te sluiten voor een bedrag dat ten minste het vliegticket en de eigen bijdrage dekt. 8. De expeditieleider is verplicht om een reisverzekering af te sluiten die dekking biedt voor aansprakelijkheid en passend is voor het vrijwilligerswerk dat de expeditieleider verricht alsmede zijn werkzaamheden als expeditieleider. Worldmapping behoudt zich, vóór aanvang van de desbetreffende expeditie, het recht om expeditieleiders die hier geen gehoor aan geven, deelname te weigeren aan de reis. De hiermee gepaard gaande kosten komen hierbij volledig voor rekening van de expeditieleider. 9. De expeditieleider is bekend met het feit dat reizen en verblijven in ontwikkelingslanden een zeker risico met zich meebrengt en dat faciliteiten, inclusief medische, in veel gevallen van mindere kwaliteit zijn dan in Nederland gebruikelijk. 10. De expeditieleider is verplicht zich te laten voorlichten door een instantie die bevoegd is medisch reizigersadvies te geven (zoals GGD, Vaccinatiecentrum) met betrekking tot gezondheidsrisico s behorende bij de expeditie en om dit advies vervolgens op te volgen. 11. De expeditieleider verklaart hierbij in goede gezondheid te zijn en zijn werkzaamheden als expeditieleider goed uit te kunnen voeren. De expeditieleider dient Worldmapping tijdig op de hoogte te stellen van (veranderende) medische dan wel psychische condities die van invloed kunnen zijn op het functioneren als expeditieleider. 12. Uit hoofde van zijn functie heeft de expeditieleider een belangrijke signalerende rol gedurende de expeditie. Dientengevolge is hij of zij verplicht f worldmapping t worldmapping 2

3 om Worldmapping tijdig en zo volledig mogelijk, in te lichten over belangrijke zaken die betrekking hebben tot de expeditie, de expeditiegroep, individuele jongeren, alsmede collega s en andere partijen. 13. Indien de expeditieleider onjuiste en/of onvolledige gegevens aan Worldmapping heeft verstrekt, is Worldmapping ten allen tijde gerechtigd om de overeenkomst met de expeditieleider (gedeeltelijk) te ontbinden. 14. Worldmapping is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit door de expeditieleider verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Worldmapping kenbaar was of dat behoorde te zijn. 15. Worldmapping behoudt zich het recht voor om het door de expeditieleider verstrekte beeldmateriaal m.b.t. de expeditie te gebruiken voor eigen doeleinden. Artikel 3. Duur Deze overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Zij vangt aan op de datum van het ontvangen van de boekingsbevestiging van Worldmapping en is geldig tot en met 3 maanden na de laatste dag van de expeditie. Artikel 4. Kosten 1. De werkzaamheden van de expeditieleider worden vrijwillig verricht (artikel 3 sub 3) Hiertoe ontvangt de expeditieleider voor deze werkzaamheden geen loon of vergoeding. De expeditieleider betaalt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, een bijdrage te weten: - Expeditie 1: 450,00 - Expeditie 2 en volgende: 250,00 2. Daarnaast is de expeditieleider zelf verantwoordelijk voor de bijkomende kosten die er mee gepaard gaan om voorbereid, verzekerd en verantwoord op reis te gaan. Dit behelst in ieder geval: de te maken reiskosten in Nederland, aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), paspoort, visum, annulerings- en reisverzekering, vaccinaties en eventuele andere kosten. 3. Worldmapping bekostigt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, het vliegticket en de geanticipeerde expeditiekosten, voor verblijf, transport, activiteiten en maaltijden gedurende de expeditie. Onvoorziene kosten waar de expeditieleider zich voor ziet gesteld, dienen te worden overlegd met Worldmapping f worldmapping t worldmapping 3

4 Artikel 5. Betaling en incassokosten 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 2. Na het verstrijken van deze 14 dagen na de factuurdatum is de expeditieleider zonder ingebrekestelling en van rechtswege in verzuim; de expeditieleider is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand. 3. Bij niet tijdige betaling heeft de Worldmapping recht op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. Deze buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het openstaande factuurbedrag inclusief BTW, met een minimum van Artikel 6. Opzegging door Worldmapping 1. Worldmapping is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimumaantal. 2. Worldmapping is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen wegens zwaarwegende omstandigheden. Van zwaarwegende omstandigheden is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake indien er voor het gebied waar de expeditie gaat plaatsvinden een negatief reisadvies geldt. Een en ander is ter beoordeling aan Worldmapping. 3. Worldmapping is gerechtigd de expeditieleider per direct uit zijn functie te zetten indien er onvoldoende vertrouwen is in het adequaat vervullen van het expeditieleiderschap. Een en ander is ter beoordeling aan Worldmapping. 4. Indien de oorzaak van de opzegging aan de expeditieleider is toe te rekenen, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de expeditieleider. Artikel 7 Annulering overeenkomst door expeditieleider Indien de expeditieleider de expeditie annuleert, kan Worldmapping besluiten om de expeditieleider de volgende annuleringskosten in rekening te brengen: De betreffende expeditiekosten zoals genoemd in artikel 4 onder sub 1 van deze overeenkomst Het door Worldmapping geboekte vliegticket vanaf het moment dat deze door de vliegtuigmaatschappij is uitgegeven, inclusief bijkomende reserveringsen/of annuleringskosten f worldmapping t worldmapping 4

5 Artikel 8 Geheimhouding Gedurende deze overeenkomst, alsook na beëindiging daarvan, is de expeditieleider verplicht tot strikte geheimhouding omtrent al hetgeen hem in de uitoefening van het vrijwilligerswerk of anderszins met betrekking tot Worldmapping en met betrekking tot projecten en/of vrijwilligers/expeditieleiders en/of jongeren van Worldmapping ter kennis komt. Hieronder vallen ook aan expeditieleider beschikbaar gestelde toegang tot systemen van Worldmapping B.V., inclusief het interne administratiesysteem. Artikel 9. Nevenwerkzaamheden Tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Worldmapping anders is overeengekomen is het de expeditieleider niet toegestaan om tijdens deze overeenkomst, zelfstandig, in dienstbetrekking of anderszins, adviseren, hetzij direct, hetzij indirect, als ook financieel, in welke vorm ook, werkzaam te zijn of betrokken te zijn bij het verrichten van werkzaamheden bij cliënten van organisatie en/of bedrijven en/of instellingen die zich bezighouden met het organiseren van jongerenreizen of het uitzenden van vrijwilligers naar het buitenland dan wel het werven van betrokkenheid bij ontwikkelingswerk of ontwikkelingsprojecten. Artikel 10. Houding De expeditieleider stelt zich tegenover medewerkers, klanten, partners en vrijwilligers van Worldmapping professioneel en integer op. Hierbij houdt de expeditieleider zich aan de door organisatie mondeling dan wel schriftelijk overgebrachte beroepscode, zoals omschreven in de verstrekte handboeken, genoten trainingen en andere verstrekte instructies. Artikel 11. Overtreding Bij overtreding van de Artikelen 8 t/m 10 dient de expeditieleider aan Worldmapping per overtreding onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst een opeisbare boete te verbeuren van 500,= (vijfhonderd euro), waarbij elke dag dat de overtreding voortduurt als een afzonderlijke overtreding zal worden beschouwd, zulks onverminderd het recht van organisatie tot het instellen van een eis tot schadevergoeding. Artikel 12 Aansprakelijkheid 1. De aansprakelijkheid van Worldmapping of van derden welke door Worldmapping zijn ingehuurd ter uitvoering van de overeenkomst, is beperkt tot 3 maal de expeditiekosten. Onder de expeditiekosten wordt uitsluitend verstaan hetgeen door Worldmapping aan de f worldmapping t worldmapping 5

6 expeditieleider in rekening is gebracht. Andere door de expeditieleider gemaakte kosten vallen buiten de definitie van bovengenoemde expeditiekosten. 2. Bovenstaande beperkingen zijn niet van toepassing indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Worldmapping of haar ondergeschikten of indien er sprake is van dood of letsel aan de zijde van de expeditieleider. 3. Met uitzondering van sub 1 en 2 gelden de wettelijke aansprakelijkheidsregels van boek 6 BW. Artikel 13 Geschillenbeslechting De rechter te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Worldmapping en de expeditieleider kennis te nemen. Worldmapping blijft echter bevoegd de expeditieleider te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de expeditieleider. Artikel 14 Toepasselijk recht Op elke overeenkomst tussen Worldmapping en de expeditieleider is Nederlands recht van toepassing. Aldus overeengekomen en ondertekend. Worldmapping B.V. Expeditieleider Datum: Datum: Plaats: Nijmegen Plaats: Laurens Vos Naam: General manager f worldmapping t worldmapping 6

De algemene voorwaarden zijn onderdeel van alle offertes en overeenkomsten tussen Flex Advieshuis gevestigd:

De algemene voorwaarden zijn onderdeel van alle offertes en overeenkomsten tussen Flex Advieshuis gevestigd: Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Flex Advieshuis. Artikel 1. Definities De algemene voorwaarden zijn onderdeel van alle offertes en overeenkomsten tussen Flex

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Auto Restauratie Jean De Feijter

Algemene voorwaarden Auto Restauratie Jean De Feijter Algemene voorwaarden Auto Restauratie Jean De Feijter Tot stand gekomen op 17 maart 2015. Algemene Voorwaarden Auto Restauratie JDF, gevestigd aan Oud Ferdinandusdijk 15, 4566 AH, te Heikant, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CCB

Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden van Call Center Benelux B.V. gevestigd en kantoorhoudend te 5707 AZ Helmond aan de De Hoefkens 5/A hierna te noemen: CCB Artikel 1. Definities 1.1 In deze

Nadere informatie

Professional Partners NL B.V. Algemene voorwaarden

Professional Partners NL B.V. Algemene voorwaarden Professional Partners NL B.V. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Burnoutherstel Outplacement Re-integratie Loopbaanbegeleiding Personal Coaching Familie-, Organisatie- en Loopbaanopstellingen Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Marvelous IT Solutions

Algemene voorwaarden Marvelous IT Solutions Algemene voorwaarden Marvelous IT Solutions Tot stand gekomen op 10 november 2014. Algemene Voorwaarden Marvelous IT Solutions, gevestigd aan Sluisstraat 103, 5462CA, te Veghel, ingeschreven bij de KvK

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen de gebruiker

Nadere informatie

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden Artikel 1 algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rootjes Management en Advies, hierna te noemen: Gebruiker, en een op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden RICRU.COM

Algemene voorwaarden RICRU.COM Algemene voorwaarden RICRU.COM Geldend tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nextrecruit B.V., h.o.d.n. RICRU, Nieuw Eyckholt 292-F te (6419 DJ) Heerlen. Artikel 1 Definities In

Nadere informatie

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Steunpunt Rijnmond 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Steunpunt Rijnmond en een Opdrachtgever waarop Steunpunt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012 Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Eventief en een opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van running- en wandelcoaching De Beweegreden, vertegenwoordigd door mevrouw A.Dillen-Simmers gevestigd te Sint Oedenrode.

Algemene voorwaarden van running- en wandelcoaching De Beweegreden, vertegenwoordigd door mevrouw A.Dillen-Simmers gevestigd te Sint Oedenrode. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Algemene voorwaarden van running- en wandelcoaching De Beweegreden, vertegenwoordigd door mevrouw A.Dillen-Simmers gevestigd te Sint Oedenrode. 1. DEFINITIES In

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: A. Opdrachtnemer: Baanconsult zijnde gevestigd en kantoor houdende te Eindhoven, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Mormel

Algemene voorwaarden. Mormel Algemene voorwaarden Mormel Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit

Nadere informatie

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden Miranda Mol Business Intelligence Algemene Voorwaarden Delftsestraatweg 18 2641 NB Pijnacker 06 34 34 57 44 Mirandamol313@gmail.com www.mmbi.nl Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: School Facility B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van toepassing voor de werkzaamheden van: De Boekhouder Online.nl is een merknaam van Adpar hierna te noemen opdrachtnemer gevestigd te Berkel en Rodenrijs Kvk-nummer: 27237998 A.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Statera Recruitment B.V. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Kleuradvies Zwolle (hierna: de dienstverlener

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kern Coaching en Training

Algemene Voorwaarden Kern Coaching en Training Algemene Voorwaarden Kern Coaching en Training van de eenmanszaak Kern Coaching en Training, eigenaar/directeur Loes Vrolijk hierna te noemen: 'Kern Coaching en Training' gevestigd Groenhovenweg 375 te

Nadere informatie

1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie

1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie 1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie Artikel 1 Definities 1. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, Dijkhuis Communicatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Tot stand gekomen op 5 september 2014. Algemene Voorwaarden Vision Internet Solutions, gevestigd aan Hoofdstraat 13, 4041AA, te Kesteren, ingeschreven bij de KvK te Arnhem onder nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ifresh

Algemene voorwaarden ifresh Algemene voorwaarden ifresh Tot stand gekomen op 10 februari 2014. Algemene Voorwaarden ifresh, gevestigd aan Nautilusweg 43, 3542 AT, te Utrecht. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden van Intersym Human Resource Management BV - hierna: IHRM - als gedeponeerd onder nummer 14080115 bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Recruitive Molenweg 14 6031 RC Nederweert 06-37555363 Info@recruitive.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN Recruitive Molenweg 14 6031 RC Nederweert 06-37555363 Info@recruitive.nl ALGEMENE VOORWAARDEN Recruitive Molenweg 14 6031 RC Nederweert 06-37555363 Info@recruitive.nl Algemene voorwaarden Recruitive 21 juli 2014 1 / 9 Algemene Voorwaarden Recruitive, gevestigd aan Molenweg

Nadere informatie