Rapportage beoordelingscommissie inzendingen ontwikkel/ontwerpcompetitie Plein 1944

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage beoordelingscommissie inzendingen ontwikkel/ontwerpcompetitie Plein 1944"

Transcriptie

1 Rapportage beoordelingscommissie inzendingen ontwikkel/ontwerpcompetitie Plein 1944 Gemeente Nijmegen Oktober 2004

2 Inleiding Voor u ligt de rapportage van de beoordelingscommissie in het kader van de meervoudige ontwikkel/ontwerpopdracht Herontwikkeling Plein De vragen die de beoordelingscommissie heeft beantwoord bestonden uit twee categorieën: a)-hoe is omgegaan met de in de opdracht meegegeven randvoorwaarden b)-voorgestelde programma, ontwikkelingsvisie, uitvoerbaarheid, economisch meest gerede aanbieding en financiële haalbaarheid beoordelen. De beoordeling van de randvoorwaarden (a) is voorbereid door het gemeentelijk projectteam Plein De beoordeling van het onder b geformuleerde betrof de meer kwalitatieve toets. Het oordeel van de commissie over deze onderdelen treft u aan in het rapport Beoordeling plannen Herontwikkeling Plein 1944, november 2003 (verder: Metrum) waarvan METRUM auteur is. De tekst geeft het oordeel van de commissie weer. De beoordelingscommissie bestond uit de volgende personen: -de heer W. Wentink, hoofd ontwikkelingsbedrijf gemeente Nijmegen DWS (vz) -de heer M. Reinartz (Metrum; adviseur) -de heer F. Delissen (Dirkzwager advocaten en notarissen; juridisch adviseur) -mevrouw Schouten en de heren De Haan, Jensen, Clappers en Berends (gemeente Nijmegen). De deelnemers aan de ontwikkel/ontwerpcompetitie Plein 1944 zijn: - Amstelland Multi Vastgoed BV. Ontwerpend team: Prof. Joan Busquets +BAU, T&T Design IM-TeaM. - ING Vastgoed Ontwikkeling BV. Ontwerpend team: Soeters Van Eldonk Ponec architecten Buro Lubbers landschapsarchitectuur & stedelijk ontwerp. - MAB BV in combinatie met Fortis Vastgoed Ontwikkeling NV Ontwerpend team: Robbrecht & Daem, Michel Desvigne, landschapsarchitect - Volker Wessels Vastgoed BV in combinatie met Blauwhoed BV Ontwerpend team: KuiperCompagnons Bureau voor Ruimtelijke Ordening. De ontwikkelaars hebben de volgende plannen ingediend: Vooroorlogs 1 Het Bastion van AM Development en Busquets 2 De Kroon op de Stad van ING Vastgoed en Soeters Van Eldonk Ponec 3 Trommelen op het Plein, variant D, van MAB-Fortis en Robbrecht & Daem 4 Bruisende Scherven van Volker Wessels Vastgoed en KuiperCompagnons Naoorlogs Het Forum van AM Development en Busquets Een Plein voor Iedereen van ING Vastgoed en Soeters Van Eldonk Ponec Trommelen op het Plein, variant R, van MAB-Fortis en Robbrecht & Daem Dansende Terassen van Volker Wessels Vastgoed en KuiperCompagnons 2

3 1 De randvoorwaarden In de Opdrachtomschrijving meervoudige ontwikkel/ontwerpopdracht Herontwikkeling Plein 1944 zijn de volgende randvoorwaarden vastgelegd: -na herontwikkeling dient een nieuw plein te ontstaan van minimaal ca m2 (oppervlakte huidige kuil). -na herontwikkeling ca m2 beschikbaar voor warenmarkt en evenementen. -kwaliteit toekomstig openbaar gebied UPOR-niveau. -blijvende herinnering aan vergissingsbombardement 22 februari parkeren bij voorkeur ondergronds; voor auto eis, wens voor (brom)fietsen. -aantal parkeerplaatsen: normering Mobiliteit in balans (woningen) resp. ASVV (overige functies). Geen bezoekersplaatsen. -openbare fietsenstalling: minimaal 500 plaatsen of zoveel meer als elders in het plangebied komen te vervallen. -OV: ruimte bieden aan HOV en haltering stedelijke lijnen. -groen: voldoende bomen en groen. Aangeven hoe wordt omgegaan met aanwezige groen. Als randvoorwaarde in de opdrachtomschrijving is meegegeven dat de twaalf bolacacias aan de noordzijde van het plein gerooid mogen worden, dat 12 platanen in het plangebied verplaatst kunnen worden (nader onderzoek moet dit bevestigen) en dat de vijf meest noordelijke rij platanen aan de zuidzijde van het plein (langs de bak ) waarschijnlijk niet verplaatst kunnen worden. De kwaliteiten van deze vijf bomen zijn omschreven als belangrijk voor het plein, maar aangegeven is dat een juiste afweging eerst gemaakt kan worden na weging van de planvoorstellen, inzicht door onderzoek in de verplaatsingsmogelijkheden en de financiële (on)mogelijkheden. Dit laatste betekent dat op dit moment in de planontwikkeling geconstateerd kan worden of de bewuste bomen gehandhaafd zijn in de plannen. Bomen die niet gehandhaafd zijn moeten worden verplaatst, en als dit niet mogelijk is worden gerooid danwel de plannen moeten worden aangepast. -duurzaam: convenant DuBo is minimum eis. -financieel: minimaal sluitende gemeentelijke planexploitatie en een bindende aanbieding. In de informatiebijeenkomsten met de ontwikkelaars is aangegeven dat plannen die niet leiden tot een minimaal sluitende gemeentelijke planexploitatie, niet meteen terzijde worden gelegd. Indien een dergelijk plan wordt ingediend, zal een afweging plaats moeten vinden of de gemeente een bijdrage voor het plan wil doen. Deze randvoorwaarden zijn te beschouwen als de ingrediënten, de basis, waarmee de teams van ontwikkelaars en ontwerpers de maaltijd moesten maken. Pas in de fase van planontwikkeling blijkt of het mogelijk is om met deze ingrediënten iets smakelijks op tafel te zetten (lees: een haalbaar plan). 3

4 2 Gemeenschappelijke kernmerken van de plannen Bij de beoordeling vallen een aantal zaken op die de plannen gemeenschappelijk hebben : *de plannen die zijn ingediend zijn globaal van aard en moeten allemaal verder worden uitgewerkt. Geen enkel plan is zonder meer uitvoerbaar. Dat is logisch, gelet op het stadium van planontwikkeling, maar het maakt een beoordeling op sommige onderdelen lastig. De lezer moet zich er goed van bewust zijn dat de plannen verder uitgewerkt moeten worden en dus nog gaan wijzigen; dit is een onzekerheid in de beoordeling, maar ook een kans voor optimalisering van het plan. *de uitvoering van één van de ingediende plannen heeft een grote impact op het functioneren van de binnenstad. De overlast zal groter zijn dan van de uitvoering van de Marienburg plannen. *Met betrekking tot de ondergrondse infrastructuur valt op dat voor alle plannen de ondergrondse infrastructuur aangepast moet worden. Met name het transportriool en de gastransportleiding moeten voor veel plannen verlegd worden. De mate waarin e.e.a. moet worden aangepast verschilt per plan. Geconcludeerd wordt dat in de planontwikkeling door (bijna) alle ontwikkelaars, de ondergrondse infrastructuur nog niet voldoende aandacht heeft gekregen. Het winnende plan zal aan dit punt veel aandacht moeten schenken bij de verdere uitwerking. Dit zal leiden tot wijzigingen van de plannen: of om de plannen aan te passen aan de eisen die de ondergrondse infrastructuur stelt, of om de financiële consequenties van de te maken kosten op te vangen. *in de plannen waarin bebouwing wordt gecombineerd met een toegang tot de parkeergarage ter hoogte van het kruispunt met de Bloemerstraat moet de verkeerssituatie verder worden besproken en uitgewerkt om een overzichtelijke verkeerssituatie te verkrijgen. 4

5 3 Resultaten toets van de plannen aan randvoorwaarden Hieronder treft u de scores aan van de plannen van de 4 teams op de gestelde randvoorwaarden. Geconcludeerd kan worden dat geen enkel team er in is geslaagd aan alle randvoorwaarden te voldoen. MAB- Fortis MAB- Fortis AM AM VW- Blauwhoed VW- Blauwhoed Opp. plein + + * + + * + + Ruimte markt/evenementen + + * + * UPOR kwaliteit Herinnering bombardement Ondergronds parkeren Aantal parkeerplaatsen * * * * * - * * Aantal fietsstallingsplaatsen * * * * + + * * OV + + * * groen * * * * * * * * DuBo financieel ING ING Legenda: =vooroorlogs, =wederopbouw += voldoet aan randvoorwaarde -=voldoet niet aan randvoorwaarde *=zie toelichting Toelichting score per team/plan waarbij wordt ingegaan op de scores en *: MAB BV/Fortis Vastgoed Ontwikkeling NV en : -aantal fietsstallingsplaatsen. In de plannen zijn 800 plaatsen opgenomen. Omdat ook Scheidemakershof bij de plannen wordt betrokken had het aantal aangeboden plaatsen hoger moeten zijn (1100). De voor de fietsstalling geserveerde ruimte is zodanig dat dit inpasbaar is. -aantal parkeerplaatsen. De compensatie voor het verdwijnen van parkeerplaatsen Scheidemakershof moet nader worden uitgewerkt. Als er voldoende plaatsen behouden blijven voldoet het aantal parkeerplaatsen. -groen: bolacacias worden gerooid, 4 van de 12 platanen blijven staan, 4 van de 5 platanen zuidzijde worden gehandhaafd. -financieel: zie rapportage Metrum wat betreft eis minimaal sluitende planexploitatie. Daarnaast moet worden gemeld dat de combinatie MAB/Fortis spreekt van indicatieve grondprijsberekeningen (voorwaarde bindende aanbieding). Amstelland Multi Vastgoed BV : -de oppervlakte van het nieuwe plein bedraagt ca m2 en voldoet daarmee aan de eis van minimaal 1800 m2. Opgemerkt moet worden dat op dit plein een gebouw is geplaatst (het bijzondere gebouw) zodat netto een ruimte resteert van ca m2. -de ruimte voor markt en evenementen is in dit plan 1800 m2 mits de ruimte rondom het plein maar binnen het plangebied wordt meegenomen. en : -in het ingediende plan zijn 500 fietsstalingsplaatsen opgenomen. Omdat ook Scheidemakershof bij de plannen wordt betrokken had het aantal aangeboden plaatsen hoger moeten zijn (1100). Het plan moet op dit onderdeel worden 5

6 aangepast. De ontwikkelaar heeft aangegeven dat dit binnen het planconcept mogelijk is. -aantal parkeerplaatsen: het aantal opgenomen parkeerplaatsen is op zich voldoende maar is mede afhankelijk van de hotelontwikkeling en andere functies. Het plan moet op dit punt verder worden uitgewerkt. -OV. In de ingediende plannen is een keuze gemaakt om de busroutering door het centrum te wijzigen. Gekozen is voor een busstation aan de kop van de Bloemerstraat. Verdere route van de bus via Kronenburgersingel. Argumentatie voor deze keuze is de stedenbouwkundige oplossing voor de locatie van het huidige busstation Plein 1944 en het functioneren van de binnenstad. In de opdrachtomschrijving is de mogelijkheid geboden van een kopstation aan de Bloemerstraat maar is wel als eis geformuleerd een doorgaande busroutering naar Augustijnenstraat/Burchtstraat. De ontwikkelaar heeft aangegeven dat de plannen op dit punt voldoende flexibel zijn (inhoudelijk en financieel) om aan de gemeentelijke uitgangspunten te kunnen voldoen. -groen: de 12 bolacacias worden gerooid, 3 van de 12 platanen kunnen worden gehandhaafd, 0 van de 5 platanen zuidzijde gehandhaafd. Volker Wessels Vastgoed BV en Blauwhoed BV: : -de oppervlakte van de centrale openbare ruimte is in dit voorstel voldoende. Knelpunt is dat deze ruimte door de inrichting (hoogteverschillen e.d.) en de vorm (eerder lange, brede straat dan een plein) maar beperkt ruimte biedt aan de markt. -het plan voldoet niet aan het uitgangspunt UPOR-kwaliteit door de op onderdelen gemaakte materiaalkeuze. -parkeerplaatsen: het aangeboden aantal is krap (uitgaande van gemiddelde ASVV-normering 18 te weinig). -groen: de 6 bolacacias worden gerooid (6 gehandhaafd), 6 van de 12 platanen worden gehandhaafd, 0 van de 5 platanen zuidzijde gehandhaafd. -financieel: zie rapportage Metrum wat betreft eis minimaal sluitende planexploitatie. Er is een voorbehoud gemaakt: instemming Raad van Bestuur Koninklijke Volker Wessels Stevin MV en de Raad van Comissarissen Blauwhoed BV. : -de oppervlakte van de centrale openbare ruimte is in dit voorstel voldoende. Knelpunt is dat deze ruimte door de inrichting (bomen en groen.) alleen aan de randen beperkt ruimte biedt aan de markt. - het plan voldoet niet aan het uitgangspunt UPOR-kwaliteit door de op onderdelen gemaakte materiaalkeuze. -ondergronds parkeren en aantal parkeerplaatsen: het plan scoort negatief op deze punten omdat geen (ondergrondse) parkeergelegenheid wordt aangeboden (berekende behoefte is 27 pp). -groen: de 12 bolacacias worden gehandhaafd, 1 van de 12 platanen wordt gehandhaafd, 4 van de 5 platanen zuidzijde gehandhaafd. -financieel: zie rapportage METRUM wat betreft eis minimaal sluitende planexploitatie. Daarnaast is er een voorbehoud gemaakt: instemming Raad van Bestuur Koninklijke Volker Wessels Stevin MV en de Raad van Comissarissen Blauwhoed BV. ING Vastgoed Ontwikkeling BV -groen: de 12 bolacacias worden gerooid, 3 van de 12 platanen worden gehandhaafd, 1 van de 5 platanen zuidzijde gehandhaafd. -financieel: voorbehoud goedkeuring Raad van Bestuur ING Groep. -aantal fietsstallingsplaatsen: aangeboden aantallen kloppen. De gereserveerde ruimte per fiets is krap. 6

7 -aantal parkeerplaatsen: aangeboden aantal is volgens gemeentelijke uitgangspunten, afhankelijk van hoeveel parkeerplaatsen resteren op Scheidemakershof. : --aantal fietsstallingsplaatsen: aangeboden aantallen kloppen. De gereserveerde ruimte per fiets is krap. -parkeerplaatsen: aangeboden aantal is krap. Dit is vooral afhankelijk van de hotelontwikkeling en hoeveel parkeerplaatsen resteren op de Scheidemakershof. -groen: de 12 bolacacias worden gerooid, 3 van de 12 platanen worden gehandhaafd, 2 van de 5 platanen zuidzijde gehandhaafd. -financieel: voorbehoud goedkeuring Raad van Bestuur ING Groep. 7

Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken

Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken Aan de gemeenteraad De heer Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken 18172 Stadsontwikkeling en -beheer Projecten SO Ynze Haitsma, 058 233 8711 4 18 november 2014,

Nadere informatie

De markt als toezichthouder. private kwaliteitsborging in de bouw

De markt als toezichthouder. private kwaliteitsborging in de bouw De markt als toezichthouder private kwaliteitsborging in de bouw De markt als toezichthouder private kwaliteitsborging in de bouw Onderzoek van Stichting Bouwkwaliteit in opdracht van het Ministerie van

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort

MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Effectbeoordeling Verkeer Gemeente Amersfoort juni 2010 Definitief MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Effectbeoordeling Verkeer dossier : C0115-01-001

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Kustwerk Katwijk. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. 11 december 2012 / rapportnummer 2269 200

Kustwerk Katwijk. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. 11 december 2012 / rapportnummer 2269 200 Kustwerk Katwijk Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 11 december 2012 / rapportnummer 2269 200 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De bestaande waterkering bij Katwijk aan Zee voldoet

Nadere informatie

Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN

Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Deze

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Zicht op Leids vastgoed

Zicht op Leids vastgoed Zicht op Leids vastgoed Voorwoord Voor u ligt het rapport 'Zicht op Leids vastgoed' dat in opdracht van de Rekenkamercommissie Leiden is opgesteld. De Rekenkamercommissie hoopt met dit onderzoek de raad

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal (door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal mei 2011 Michaela du Pon, opdrachtgever programma fiets Mintske Sijsma, ontwerper openbare ruimte Eric Rossen, stedenbouwkundige Leon Peeters, verkeerskundige

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen Twello. Visitatierapport

Woningstichting Goed Wonen Twello. Visitatierapport Visitatierapport Woningstichitng Goed Wonen, Twello Woningstichting Goed Wonen Twello Visitatierapport Utrecht, februari 2009 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht e-mail: w.dewater@raeflex.nl

Nadere informatie

Optimalisatiemogelijkheden grondexploitatie Stationsgebied

Optimalisatiemogelijkheden grondexploitatie Stationsgebied Optimalisatiemogelijkheden grondexploitatie Stationsgebied POS, september 2010 Inleiding In de bestuursrapportage Stationsgebied van mei 2010 is gerapporteerd dat de optimalisatietaakstelling in vergelijking

Nadere informatie

De paardenhouderij in het omgevingsrecht

De paardenhouderij in het omgevingsrecht De paardenhouderij in het omgevingsrecht handreiking voor de praktijk colofon Dit is een uitgave van de Sectorraad Paarden (SRP) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tekst mr. A.P. Cornelissen

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief MER Hoekse Lijn Notitie Reikwijdte en Detailniveau Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Rapportnummer R.2014.002.HLRO Datum 14 augustus 2014 Versie Status 1.1 Definitief Opdrachtgever Peer Cox, Stadsontwikkeling

Nadere informatie

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide Windmolens op Lage Weide Gemeente Utrecht 25 april 2013 Samenvatting 9Y3509 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Entrada 301 Postbus 94241 1090 GE Amsterdam +31 20 569 77 00 Telefoon 020-600

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

1 Stedenbouwkundig Programma van Eisen Blok 11 en 12 - juli 2006

1 Stedenbouwkundig Programma van Eisen Blok 11 en 12 - juli 2006 1 2 Colofon Gemeente Nieuwegein Projectbureau Binnenstad Martinbaan 2 Postbus 1 3430 AA Nieuwegein Contact Secretariaat Projectbureau Binnenstad Telefoon: 030-6071808 of 030-6071841 Fax: 030-6013720 E-mail:

Nadere informatie

Milieueffectrapport Breda2030

Milieueffectrapport Breda2030 Milieueffectrapport Breda2030 Structuurvisie Breda2030 september 2013 Inhoud MER Structuurvisie Breda 2030 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Aanvulling op het MER Structuurvisie Breda 2030

Nadere informatie

Advies over het Deltaprogramma 2012. 13 oktober 2011 / rapportnummer 2562 58

Advies over het Deltaprogramma 2012. 13 oktober 2011 / rapportnummer 2562 58 Advies over het Deltaprogramma 2012 13 oktober 2011 / rapportnummer 2562 58 1. Inleiding Onder verantwoordelijkheid van de Deltacommissaris is en wordt gewerkt aan het Deltaprogramma. In 2015 zal aan

Nadere informatie

Bouwen aan de Stad II

Bouwen aan de Stad II Bouwen aan de Stad II Periode 2011 t/m 2014 Afspraken over ambities, programma en financiële condities tussen de Gemeente Amsterdam inclusief stadsdelen, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Nadere informatie

Handboek Social return bij aanbesteden

Handboek Social return bij aanbesteden Handboek Social return bij aanbesteden Eindhoven, Juli 2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Deel 1: wat verstaan we onder social return bij aanbesteden?... 4 Wat is social return?...

Nadere informatie

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit Structuurvisie Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied...van kwantiteit naar kwaliteit VOORWOORD Geachte lezer(es), Voor u ligt het resultaat van ruim een jaar hard werken, veel overleg en presentaties.

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Uithoflijn. Voorontwerp+ Versie 1.0 februari 2012. Stationsgebied - P+R De Uithof

Uithoflijn. Voorontwerp+ Versie 1.0 februari 2012. Stationsgebied - P+R De Uithof Uithoflijn Stationsgebied - P+R De Uithof Voorontwerp+ Versie 1.0 februari 2012 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Doel VO+ en status 5 1.2 Historie en besluiten 5 1.3 Leeswijzer 7 2 Nut en noodzaak 9 3

Nadere informatie

Samen werken. aan de kwaliteit. van Centrum Almere Buiten. Handboek openbare ruimte, publieksversie maart 2014. Waar mag ik mijn stoepbord neerzetten?

Samen werken. aan de kwaliteit. van Centrum Almere Buiten. Handboek openbare ruimte, publieksversie maart 2014. Waar mag ik mijn stoepbord neerzetten? Handboek openbare ruimte, publieksversie maart 2014 Waar mag ik mijn stoepbord neerzetten? Samen werken Tot hoever mag mijn uitstalling staan? aan de kwaliteit Hoe groot mag mijn terras zijn? van Centrum

Nadere informatie

Over het Water. Informatiebrochure. Europese openbare inschrijving Parkgrachtblok en Parkblok 2

Over het Water. Informatiebrochure. Europese openbare inschrijving Parkgrachtblok en Parkblok 2 Over het Water Informatiebrochure Europese openbare inschrijving Parkgrachtblok en Parkblok 2 1 Informatiebrochure Onderwerp: Europese openbare inschrijving Parkgrachtblok en Parkblok 2 Datum: mei 2013

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende:

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van. houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering Op de voordracht

Nadere informatie