Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl"

Transcriptie

1 14 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen Nummer 14, vierde jaargang, juli 1999 Inhoud Interview: Handhaving nieuwe stijl Van Meijgaarden over: Verder met InfoMil? Helpdesk: Negen vragen aan de helpdesk Infomil in de zomer Reacties van lezers: Verbranding afgewerkte olie Vergunning op hoofdzaken KWS 2000: Europese oplosmiddelrichtlijn/kws in de NeR NeR: Energie uit biomassa/regeling fijnkeramiek/nieuw nationaal model Bees/NOx: Eisen aan gasmotoren Externe veiligheid: Checklists CPR Energie: Basiscursus/Onderzoek energie in de vergunning Bodem: Zakboekje en cd-rom Asbest: Recente ontwikkelingen Verschenen Afval- en emissiepreventie: Regulering/Wie wordt preventiekampioen 2000?/Jurisprudentiebundel Water: Wederzijdse erkenning Landbouw: Aanpassing geurbeleid EuroBAT: Eerste BREFs InfoMil Millenniumproof? FO-Industrie: Stand van zaken doelgroepbeleid Agenda Klantenraad Wat is InfoMil? De InfoMil Nieuwsbrief verschijnt vier maal per jaar. Het abonnement is gratis. Aanvragen en adreswijzigingen uitsluitend schriftelijk. InfoMil Postbus GS Den Haag Telefoon (070) Fax (070) Website Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl De vergunningverlening is de laatste jaren flink in beweging: nieuwe amvb s, verruimde reikwijdte en vergunning op hoofdzaken moeten meer effectiviteit opleveren. De aanpak van de handhaving bleef daar wat bij achter, maar die achterstand wordt ingehaald: onder regie van het IPO moet ook de kwaliteit van de handhaving op een hoger plan worden getild. Een gesprek met Edzko Smid, coördinator handhaving van de provincie Groningen en Henk Janssen, die in de regio Nijmegen dagelijks met de handhavingspraktijk te maken heeft. Henk Janssen en Edzko Smid (foto: Rinie Bleeker) Onder regie van de provincies is in bestuursovereenkomsten een gezamenlijke aanpak afgesproken voor de handhaving van de milieuwetten. In de overeenkomsten gaat het vooral om de samenwerking tussen alle bij handhaving betrokken instanties: gemeente, al dan niet samenwerkend in een regionaal samenwerkingsverband, politie, waterschappen, Openbaar Ministerie, provincie, Inspecties Milieuhygiëne, Rijkswaterstaat, AID, Staatstoezicht op de mijnen, douane en Rijksverkeersinspectie. Vooraf moeten criteria voor samenwerking en prioriteiten worden geformuleerd; de verschillende instanties zullen elkaar daarover informeren. De Servicepunten handhaving (SEPh) spelen in de provincies een faciliterende rol. Ze vervangen de Coördinatie- en Informatiepunten (CIP) of werken daar nauw mee samen. Voor de landelijke ondersteuning zal het Landelijk Informatiepunt Milieuwethandhaving (LIM) gaan zorgen, als helpdesk, kenniscentrum en schakel tussen beleid en uitvoering. De komende tijd moeten de bestuursovereenkomsten concreet worden ingevuld. Over de kansen en knelpunten daarbij gaat dit interview. informatiecentrum Milieuvergunningen

2 2 Henk Janssen (foto: Rinie Bleeker) De nieuwe situatie is minder vrijblijvend en de aansturing is veel duidelijker Waarom is een nieuwe opzet nodig? Ging het niet goed met de handhaving? Smid: Nee, het ging niet goed. De TCRaffaire veroorzaakte een shockeffect, dat samenviel met de beëindiging van regelingen voor gemeentelijk milieubeleid, zoals VOGM- en BUGM. Ook stond het nieuwe Nationaal Milieubeleidsplan op stapel, met als uitgangspunt dat er niet meer regels moesten komen, maar dat de bestaande regels beter nageleefd moesten worden. Veel partijen trokken hun eigen lijn bij de handhaving en konden ieder voor zich niet de gewenste kwaliteit garanderen. Er moest dus meer aandacht worden besteed aan samenwerking. Janssen: De TCR-affaire was vooral politiek een belangrijke steen in de vijver. Eerder kwamen al signalen van provincies en gemeenten. Begin jaren negentig is gezegd dat de overheden meer gezamenlijk moesten optrekken; toen zijn de CIPs (Coördinatie- en Informatiepunten) opgericht, en op regionaal niveau werden handhavingsprojecten opgezet. Smid: Rond 1996 werd de roep om samenwerking krachtiger; daar is deze operatie het gevolg van. Het gaat dan niet alleen om samenwerking tussen bestuurlijke partijen onderling, maar nadrukkelijk ook om de samenwerking tussen bestuur, politie en justitie. Dat is een ambitieus voornemen. Er zijn altijd stromingen geweest die het eigenlijk maar niks vinden dat het bestuur ook toezicht houdt en aan handhaving doet in het verkeer is dat ook niet zo. En inderdaad kwam de eerste kink in de kabel van de strafrechtelijke kant, die de eigen bevoegdheid overeind wilde houden en niet deelnam in de overeenkomst. Daar heeft men toen een mouw aan gepast door een annex toe te voegen, een eenzijdige verklaring van Openbaar Ministerie en politie dat ze deelnemen aan de samenwerking. Er is landelijke overeenstemming over de vorm die is gekozen, maar nu is het de vraag of de overeenkomst leeft in de hoofden van de partijen; er zijn nogal wat sceptici. Zelf ben ik ervan overtuigd dat de toegenomen helderheid al een belangrijk winstpunt is. Vroeger was er niet eens overeenstemming over wat een CIP was; dat kon in Groningen iets heel anders betekenen dan in Brabant. Daarom is het woord CIP met opzet verlaten en het SEPh, het servicepunt handhaving, moet als nieuw middel dienen om een grotere eenduidigheid te bereiken. Janssen: Een CIPper was vaak een projectleider van regionale projecten. Laten we als voorbeeld illegale autobedrijven nemen. Na een inventarisatie stel je een lijstje op van bedrijven waar je langs moet gaan. Dat gebeurt in samenwerking met de politie, want die weet meestal wel waar je moet wezen. Hoe ga je dan verder? Zijn er overtredingen van de milieuwetgeving, of van de ruimtelijkeordeningswetgeving? Kun je garagebedrijven legaliseren, kun je de vergunning aan de situatie aanpassen of is daar geen zicht op en moet je overgaan tot sluiting? Bij een project zijn veel partijen betrokken. Wanneer het is gericht op afvalwater heeft de CIPper niet alleen te maken met gemeenten, provincie en politie, maar ook met de waterkwaliteitsbeheerder. Samenwerking heeft ook betrekking op gemeenten onderling. In de augustusbrief van 1997 heeft de minister het dringende advies gegeven om te gaan samenwerken, omdat gemeenten onder inwoners niet in staat zouden zijn om een goed milieubeleid te voeren. Daar is veel reactie op gekomen. Ook in de regio Nijmegen hebben we dat geprobeerd, maar ik kreeg er de grootst mogelijke herrie mee. De bovengemeentelijke partners zeiden: prima stuk, daar gaan we voor. Maar de gemeenten werden kwaad: potverdorie, je komt in onze keuken, dat nooit. Smid: Dat was ook niet zo verwonderlijk. Eerst had je de gemeentelijke herindeling om de gemeenten op een adequaat bestuursniveau te brengen, en een maand later krijgen ze het bericht dat ze onvoldoende op hun taak berekend zijn. Dat kun je niet verkopen. Wat worden de concrete uitingsvormen van samenwerking? Janssen: In de regio Nijmegen wordt nu een bestuurlijk coördinatieteam benoemd, een driemanschap met een gemeentelijk vertegenwoordiger, een bovengemeentelijk vertegenwoordiger en een strafrechtelijk vertegenwoordiger. Dat driemanschap stuurt de SEPh-per aan. Die wordt de uitvoerende persoon namens alle handhavende partners: alle partijen kunnen een beroep op hem doen. De aansturing is veel duidelijker, en de nieuwe situatie minder vrijblijvend: hij is verantwoording verschuldigd, zowel aan het gemeentebestuur als aan provinciale staten. Vroeger was het vaak ja beloven en nee doen. Smid: Er is landelijk een grote diversiteit, en juist daar ligt de taak voor de provincie. Door middel van de convenanten moeten we de structuur herstellen, voorzover die verloren is gegaan. Cruciaal is de afrekenbaarheid: kun je partijen zo ver krijgen dat die echt inzicht geven in hun eigen taakuitoefening? Informatieuitwisseling is een sleutelwoord. Hoeveel menskracht heb je? Hoeveel ruimte wil je beschikbaar stellen voor samenwerking? De samenwerking beslaat een breed palet. Voor de zware milieucriminaliteit zijn er speciale handhavingsteams, onder leiding van het Openbaar Ministerie. Voor incidenten, zoals een lekkend olievat op straat, zal men ad hoc overleggen met gemeenten, politie of welke toezichthouder ook. En wanneer een bedrijf de milieuwetgeving bij voortduring overtreedt, kunnen we binnen de huidige overeenkomst handhavingsverbanden oprichten, ook onder aansturing van het Openbaar Ministerie. Janssen: We gaan nu werken met jaarprogramma s op basis van een inventarisatie die wordt gemaakt door alle betrokken partijen. Dat loopt door alle aspecten van het milieu heen: vergunningverlening grijs milieu, natuur, water, ruimtelijke ordening, noem maar op. In het bestuurlijk overleg stel je prioriteiten. Daarbij doen ook politie en justitie mee: ook zij hebben hun wensen op milieugebied, die ze moeten afwegen tegen moorden, drugsproblematiek, verkeersovertredingen, bewaking bij voetbalwedstrijden, enzovoort. Smid: Daar zit de spanning. Het is de

3 3 vraag of de in het samenwerkingsverband gemaakte afspraken worden gehonoreerd. Als iedere partij zich houdt aan de gestelde prioriteiten is het goed, maar welke garantie bestaat daarvoor? Janssen: Wanneer OM, politie en bestuur goed samenwerken, biedt dat grote mogelijkheden. Nu is het zo dat wanneer bij een Edzko Smid (foto: Rinie Bleeker) Cruciaal is dat de partijen echt inzicht geven in hun eigen taakuitoefening bedrijf een probleem is geconstateerd, en dat bij een tweede controle niet is rechtgezet, je de politie inschakelt en er een proces verbaal komt. Sommige officieren van justitie, zoals die van Alkmaar, zeggen: gemeente, stel me na de eerste stap al op de hoogte van wat er mis is, dan stuur ik ook een briefje naar dat bedrijf om aan te geven dat ik dat ga vervolgen als het ook bij de tweede controle in gebreke blijft. Dat werkt. Dergelijk flankerend beleid voorkomt per jaar veel processen verbaal, en heeft dus ook invloed op de inzet van politie. Zijn er concrete verbeteringen te zien? Janssen: Ik zie meer eenvormigheid tot stand komen. Tot nu toe was het bestuur vaak wat terughoudend om op te treden. Als ze aankondigden over zes weken te controleren, kwamen ze soms pas na drie maanden. Dat was een doorn in het oog van de officier. Die zei: hou je rug recht, doe wat je zegt en zorg dat je er na zes weken en een dag staat. Het bestuur kijkt met een andere bril dan justitie en weegt bijvoorbeeld het belang mee van de verhoudingen binnen de gemeente, de werkgelegenheid enzovoort. Smid: Als de politie het tactisch goed speelt, dan verbetert dat de kwaliteit. Als die het verkeerd speelt, zegt de wethouder: jij hoort nooit meer wat van mij. De touwtjes moeten niet knappen. Daar zit de marge; het blijft een samenspel tussen mensen dat je niet in regeltjes kunt vatten. Dat is de essentie van de regierol van de provincies. We moeten naar een situatie waarin de partijen via communicatie zichtbaar maken waar de schoen wringt, en elkaar daarop aanspreken of de verantwoordelijken vragen om op te treden. Het Servicepunt Handhaving zorgt voor de ondersteuning. Daarnaast wordt ook een Landelijk Informatiepunt Milieuwethandhaving in het leven geroepen dat een faciliterende rol gaat spelen. Het zal waarschijnlijk bij Info- Mil ondergebracht worden. Heeft u vertrouwen in de nieuwe opzet? Smid: Ik wel. In potentie kunnen we hiermee de basisproblemen van handhaving aanpakken. Vol verwachting klopt ons hart of wat beloofd is ook wordt gerealiseerd. Ik hoop dat het OM zich niet te stug en hiërarchisch zal opstellen: werkelijk samen willen werken is essentieel. Janssen: Nu komen eindelijk de problemen boven tafel die elke handhaver ervaart. In de projecten die nu worden opgezet en in 2001 worden uitgevoerd zullen gemeenschappelijk ervaren problemen aan de orde komen; het Bouwstoffenbesluit is daar een voorbeeld van. Dan moet duidelijk worden wie wie te hulp kan schieten. Ook is het van groot belang dat men nu bereid is tot informatieuitwisseling; dat is vitaal voor de prioritering. En dat de partijen elkaar op hun resultaten gaan aanspreken; elk project krijgt zijn bestuurlijke verantwoordelijken. Wel heeft een nieuwe aanpak van de handhaving consequenties voor de vergunningverlening; de bevoegde gezagen zullen beter moeten opletten dat vergunningen ook handhaafbaar zijn. Smid: De geleerden zijn het er bijvoorbeeld nog niet over eens in hoeverre een vergunning op hoofdzaken te handhaven is. Dat zal de praktijk moeten uitwijzen. Zo heb ik ook angsten bij verhandelbare emissierechten. Maar handhaving staat weer op de politieke agenda dat is in ieder geval bereikt. Van Meijgaarden over: Verder met InfoMil? Verder met InfoMil? En zo ja, hoe? Dat waren de vragen die de B&A Groep zich op verzoek van VROM stelde. In april werden de resultaten van het onderzoek in de Stuurgroep InfoMil besproken. Het resultaat is helder: vervang het eerste vraagteken door een uitroepteken. InfoMil heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot dé autoriteit op het gebied van de milieuaspecten in de vergunningverlening aan bedrijven. Dat blijkt niet alleen uit de waardering die de onderzoekers aantroffen, maar ook uit de bereidheid om aan het onderzoek naar het functioneren van InfoMil mee te werken. Terecht stelde de stuurgroep dat je de onderzoeksresultaten kunt zien als een pluim op de hoed van de medewerkers van InfoMil. Als voorzitter van de adviesgroep NeR en als lid van de stuurgroep namens het IPO ben ik vanaf het begin nauw bij InfoMil betrokken geweest. De resultaten van het onderzoek komen overeen met mijn ervaringen de afgelopen jaren. Ik zal twee voorbeelden noemen. Zonder de inzet van InfoMil zou het niet zijn gelukt de actualisatie van de NeR en de gedeeltelijke integratie van KWS 2000, die op dit moment wordt voorbereid, van de grond te tillen. Ook hoor ik van mijn medewerkers bij de provincie regelmatig positieve geluiden over de kwaliteit van workshops en adviezen van de helpdesk. Ik heb er alle vertrouwen in dat InfoMil die lijn zal vasthouden. Het vraagteken achter de titel van deze column mag ook wat mij betreft rustig worden vervangen door een uitroepteken. Verder met InfoMil! Jaap van Meijgaarden Jaap van Meijgaarden was hoofd van de afdeling Lucht, Veiligheid en Geluid van de provincie Zuid-Holland. Sinds 1 mei is hij hoofd van de afdeling Infrastructuur van de provincie Zuid-Holland.

4 4 Vragen aan de helpdesk geeft. De tank wordt dan inwendig gereinigd; tankinhoud en reinigingsmiddel worden verwijderd en afgevoerd als gevaarlijk afval. Daarna kan de tank gevuld worden met een erkend vulmiddel of worden verwijderd. Als de tank gevuld is met schuim of zand wordt niet alleen rondom, maar ook in de tank geboord. Waarneming of chemische analyse moet dan uitwijzen of de tank voldoende gesaneerd is of moet worden leeg- en schoongemaakt (het bevoegd gezag beoordeelt welke concentraties olie in de tank nog aanvaardbaar zijn). Als de conclusie is dat de met schuim of zand gevulde tank goed gesaneerd is, dan wordt zonder verdere werkzaamheden een tanksaneringscertificaat afgegeven. Mestbassin (foto: VROM) Landbouw Het Besluit mestbassins milieubeheer is alleen van toepassing op mestbassins die dateren van na 1 juni Komt er nog een wettelijke regeling met een afdekplicht voor oudere mestbassins? Nee. De minister van VROM heeft de Tweede Kamer op 26 juli 1995 per brief laten weten af te zien van een afdekplicht voor bassins die zijn gebouwd voor 1 juni 1987 (Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 66). Het afdekken van oudere mestbassins zou een gering milieurendement opleveren tegen relatief hoge kosten. Het aantal oude, niet afgedekte bassins zal de komende jaren vanzelf verder afnemen. Melkrundveehouderij: regels voor afstandsmeting (foto: VROM) We willen bepalen of een melkrundveehouderij onder het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer valt. Mogen we dan de afstand meten vanaf het emissiepunt van de stal tot woningen van derden of andere gevoelige objecten? Nee. In artikel 1, lid 2 van het Besluit is bepaald dat het Besluit niet van toepassing is op veehouderijen die gelegen zijn op minder dan 50 meter van een gevoelig object of een woning van derden. Voor melkrundveehouderijen die zijn opgericht voor 1 augustus 1991 en die minder dan 50 stuks melkvee houden bedraagt die afstand 25 meter. Het meten van de afstand is geregeld in het negende lid van artikel 1 van het Besluit. De afstand moet bepaald worden tussen de gevel van het bedrijfsmatige onderdeel van de veehouderij tot de gevel van de dichtstbijgelegen woningen of het dichtstsbijgelegen gevoelige object. Een bedrijfsmatig onderdeel kan een stal zijn, maar bijvoorbeeld ook een ruimte waar producten worden opgeslagen of behandeld (zie ook VzABRvS, 1 april 1996, F ). BOOT Wat gebeurt er bij een hersanering van een al gesaneerde ondergrondse (HBO-) tank? Bij het ontbreken van een tanksaneringscertificaat kan op grond van het BOOT een hersanering van de tank worden geëist. In zo n geval worden net als bij een gangbare tanksanering boringen uitgevoerd rondom de tank, bij het vulpunt en de ontluchting. Het opgeboorde materiaal wordt zoals dat heet zintuiglijk beoordeeld. Waargenomen verontreinigingen worden gemeld aan het bevoegd gezag. Vervolgens kunnen verdere werkzaamheden pas worden uitgevoerd als het bevoegd gezag daarvoor toestemming Bouwstoffenbesluit Mag de beslissing op een aanvraag voor een bouwvergunning worden aangehouden als er nog geen gegevens zijn over de toe te passen bouwmaterialen? Nee. In de Woningwet is opgenomen op welke gronden een beslissing op een aanvraag mag worden aangehouden, en het ontbreken van gegevens over te gebruiken bouwmaterialen wordt daarbij niet genoemd. Om dat te veranderen moet de Woningwet worden aangepast, en dat is men bij het ministerie van VROM niet van plan. NB: De meeste aanvragen voor een bouwvergunning hoeven niet te worden voorzien van een melding in het kader van het Bouwstoffenbesluit. De meest gangbare bouwmaterialen (dakpannen, bakstenen, beton) zijn in het algemeen categorie-1- bouwstoffen, en daarvoor geldt geen meldingsplicht. Elektromagnetische velden Wanneer is een GSM-zendmast bouwvergunningplichtig? Zoals in de vorige Nieuwsbrief al werd aangegeven vallen GSM-zendmasten vanwege hun geringe zendvermogen doorgaans buiten het IVB en behoeven ze daarom geen Wm-vergunning (InfoMil Nieuwsbrief 13, p. 5). Voor de bouwvergunning ligt dat anders. Een GSM-zendmast die bestaat uit een apparatuurkast, een mast en een of meer antennes, en die meestal zo n 3 tot 5 meter hoog is is vrijwel altijd bouwvergunningplichtig. In de VNG-ledenbrief van 15 april 1999 over het in werking treden van de Telecommunicatiewet

5 5 (Lbr. 99/35) staat een paragraaf over de bouwvergunningplicht van GSM-masten. De grondslag voor de bouwvergunningplicht is te vinden in artikel 40 van de Woningwet. In artikel 43, lid 1 onder i van de Woningwet wordt een uitzondering gemaakt voor antennes die niet meer dan 5 meter hoog zijn. Uit de memorie van toelichting bij de Woningwet blijkt echter dat onder antenne alleen de antenne in strikte zin wordt verstaan: de staaf of spriet voor het ontvangen en zenden van signalen. Een zendmast bestaat uit meer dan alleen de antenne, waaruit volgt dat de gehele installatie wel degelijk bouwvergunningplichtig is. Deze conclusie wordt ondersteund door een uitspraak van de Arrondissementsrechtbank in Dordrecht (Awb 98/799), en zeer onlangs door de Arrondissementsrechtbank in Haarlem, in de zaak KPN en Libertel tegen de gemeente Haarlemmermeer (AWB 99/ 3865 en AWB 99/3892). Wanneer de zendinstallatie in, op, aan of bij een monument wordt gebouwd, is naast een bouwvergunning ook een monumentenvergunning verplicht. Wanneer een GSM-zendinstallatie wordt geplaatst langs een openbare weg, spoorweg of vaarwater, en niet op een gebouw, dan is ingevolge artikel 43, lid 1, onder f geen bouwvergunning nodig. De installatie moet dan wel voldoen aan de technische voorschriften van het Bouwbesluit. De meeste bestemmingsplannen voorzien niet in de plaatsing van zendinstallaties. Om de benodigde bouwvergunning toch te kunnen verlenen, moet het bestemmingsplan worden aangepast of een artikel 19 WRO-procedure worden gevoerd. Aan de vrijstelling kunnen voorwaarden worden verbonden, zoals een gezamenlijk gebruik van de masten (site sharing). Meer over de bouwvergunningsplicht is te lezen op Bestuurlijk-juridisch Is een schip een inrichting? En een veerpont? Een schip kan een inrichting zijn. Uit KB 30 november 1981, nr. 26 (LPG-schip Nyhammer Vlissingen) blijkt dat een inrichting in de zin van de Hinderwet drijvend kan zijn. Het gaat er om hoe lang het schip op dezelfde plaats ligt en of er aan de wal voorzieningen voor het schip zijn getroffen. Het leggen van een veerverbinding met een veerpont geldt niet als inrichting als bedoeld in artikel 1.1, vierde lid van de Wet milieubeheer (ABRvS, E , 8 februari 1999). De afgelegde vaarroute is niet nauwkeurig begrensd. Volgens de RvS is niet gebleken dat de veerstoepen in dit geval vallen onder een in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer aangewezen categorie waarvoor een vergunningplicht geldt op grond van de Wm. Een schip dat aan een inrichting ligt aangemeerd ten behoeve van laad- of loshandelingen is op dat moment onder- InfoMil in de zomer Tijdens de zomervakantie is de bezetting van de InfoMil-helpdesk kleiner dan normaal. Dat kan betekenen dat u soms iets langer moet wachten op de beantwoording van uw vraag. Wij vragen hiervoor uw begrip. deel van die inrichting. Daarmee is het schip dus onderworpen aan de vergunningen en Wm-regels die voor die inrichting gelden. Zijn voor dezelfde inrichting verschillende oprichtingsvergunningen mogelijk? Nee, eerst moet de oorspronkelijke vergunning worden ingetrokken. Wanneer het om nagenoeg dezelfde activiteit gaat, kan een revisievergunning worden verleend (en hoeft de oprichtingsvergunning niet te worden ingetrokken: die vervalt dan van rechtswege). De Raad van State kreeg bijvoorbeeld een zaak voorgelegd van een pand waarin een sportinstituut gevestigd zou worden, maar waarvoor nog een vergunning van een garagebedrijf gold, met bijbehorende voorschriften. Een situatie met verschillende vergunningen en voorschriften, waartussen onderling afwijkingen bestaan, verdraagt zich niet met het systeem van de Wet milieubeheer, zo oordeelt de RvS. Het bevoegd gezag had eerst de aan het garagebedrijf verleende vergunning moeten intrekken voordat hij Een veerpont is geen inrichting (foto: Lex Broere/VROM)

6 6 Om niet onbedoeld een deel van de zwembaden vergunningplichtig te laten zijn, wordt geadviseerd nu al rekening te houden met de komende aanpassing. Energie IZwembaden vallen wel onder het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen (foto: VROM) het sportinstituut een vergunning kon verlenen (ABRvS 30 juni 1997, E ). In tanks bij zwembaden worden vaak zwavelzuur, zoutzuur en chloorbleekloog opgeslagen. Wanneer je in deze situatie artikel 3, lid 1 d, onderdeel 3 van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen toepast, zou dat betekenen dat een zwembad met zo n opslag niet onder de amvb valt. Is dit juist? In de uitsluitingsgrond is een fout gemaakt: de bij zwembaden gebruikelijke opslag in tanks is per abuis niet als uitzondering opgenomen, als gevolg waarvan de betreffende zwembaden niet onder de werkingssfeer van het besluit zouden vallen. Dit is echter niet de bedoeling. In de voorbereiding en vormgeving van het besluit zijn zwembaden wel degelijk beschouwd als onderdeel van de doelgroep; voorschrift heeft zelfs specifiek betrekking op de opslag bij zwembaden. Artikel 3 wordt op dit punt zo spoedig mogelijk gerepareerd en in overeenstemming gebracht met voorschrift In de nieuwe artikel 8.40-amvb s staat (par. 1.2) dat de energie-eisen alleen van toepassing zijn indien het energieverbruik binnen de inrichting in enig kalenderjaar meer bedraagt dan kwh elektriciteit of m 3 aardgas. Betekent dat dat de eisen niet van toepassing zijn op gebruik van bijvoorbeeld huisbrandolie of stadsverwarming? Nee. Het beleidsuitgangspunt is dat de eisen net zo goed van toepassing zijn op andere energiebronnen, die hiervoor omgerekend kunnen worden naar aardgasequivalenten (aeq). Bij stadsverwarming is dit al uit de jaarrekening af te lezen; die wordt namelijk opgesteld in aeq. Voor huisbrandolie geldt dat 1 liter overeenkomt met 1,14 m 3 aeq (vergelijking op onderwaarde). Kortom: wanneer stadsverwarming of huisbrandolie uitkomt boven een jaarverbruik van m 3 aeq, zijn de energie-eisen van toepassing. Reacties van lezers Afgewerkte olie In InfoMil Nieuwsbrief 9 (p. 4) is in antwoord op een helpdeskvraag aangegeven dat het verbranden van afgewerkte olie niet expliciet verboden is. Dit antwoord was gebaseerd op een uitspraak van de Raad van State op 31 mei In een reactie stelt de provincie Friesland namens het IPO-vakberaad gevaarlijk afval dat hier sprake is van het verbranden van gevaarlijk afval en dat getoetst zou moeten worden aan het MJP-GA II (MeerjarenPlan Gevaarlijke Afvalstoffen II). Dat zou moeten leiden tot het weigeren van de vergunning. Controle van afgewerkte olie (foto: Fotobureau Thuring B.V.) Naar aanleiding van de reactie van Friesland hebben we het probleem nog eens getoetst aan nieuwe regelgeving en jurisprudentie en voorgelegd aan het ministerie van VROM en de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak. Dit leidde tot conclusies, die wezenlijk verschillen van die in Nieuwsbrief 9. Op grond van art van de Wet milieubeheer en art. 2 van het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen is afgewerkte olie een gevaarlijke afvalstof. Dat de afvalstof binnen de inrichting wordt verbrand, maakt hierbij niet uit. Omdat het de verwijdering van afvalstoffen betreft die binnen de inrichting zijn ontstaan, is de gemeente het bevoegd gezag. Die zal de doelmatigheid van de verbranding in de eigen inrichting moeten beoordelen ten opzichte van de afgifte aan het voor afgewerkte olie ingerichte inzamel- en verwerkingsstelsel. De eisen die gelden voor het verbranden van afgewerkte olie staan in de Regeling verbranden gevaarlijke afvalstoffen (Stcrt. 79, 14 april 1998), die op 16 april 1998 in werking trad; voor bestaande inrichtingen is de datum van inwerkingtreding 1 juli De regeling is van toepassing op het verbranden van afgewerkte olie, ook wanneer die binnen de inrichting is ontstaan (art. 2, c. en d.), en stelt stringente emissie-eisen. Om hieraan te kunnen voldoen moet fors worden geïnvesteerd in technische voorzieningen en moet met hoge operationele kosten rekening worden gehouden. De verbranding van eigen afgewerkte olie zal hierdoor naar verwachting niet langer rendabel zijn. In de praktijk is het dus nauwelijks mogelijk een vergunning te verlenen voor het verbranden van afgewerkte olie waarbij wordt voldaan aan de eisen in de genoemde ministeriële regeling. In reeds vergunde situaties is respijt gegeven tot 1 juli 2000, in uitzonderingsgevallen tot maximaal 1 september Een uitgebreide toelichting, met verwijzingen en een nadere onderbouwing, vindt u op

7 7 Vergunning op hoofdzaken: het vertrouwen waard Sinds enige jaren wint het idee terrein dat de belangen van het milieu niet optimaal gediend worden door het eenzijdig opleggen van voorschriften in milieuvergunningen, omdat dat leidt tot een beperktere acceptatie door de vergunninghouder. Omdat meer resultaatgericht werken ook voor het milieubeleid bon ton is geworden, moet die acceptatie dus worden verbeterd. Maar hoe doe je dat? Hoogovens: een van de eerste Nederlandse bedrijven met een vergunning op hoofdzaken (foto: Hoogovens IJmuiden) Bij elke vorm van vergunningverlening is overleg de eerste belangrijke stap: met de vergunninghouder om tafel gaan zitten, hem aanspreken op zijn eigen verantwoordelijkheid en samen praten over te nemen maatregelen. Een soort poldermodel in het klein. De vergunninghouder moet uiteraard de kans krijgen om zijn verantwoordelijkheid in te vullen. Met een starre vergunning lukt dat niet; een moderne vergunning op maat (VOM) is veel effectiever. Het is daarbij belangrijk om voor ogen te houden dat ook de overheid een eigen verantwoordelijkheid voor het milieu heeft: een goede VOM moet dus ook goed te handhaven zijn. Grote bedrijven In de praktijk leeft nog steeds het misverstand dat de moderne stijl van vergunningverlening alleen bedoeld is voor grote bedrijven. Niets is minder waar. Deze manier van werken is in beginsel toepasbaar bij alle vergunningplichtige bedrijven. Wel zullen het voornamelijk de grote bedrijven zijn die in aanmerking komen voor de meest flexibele variant van de VOM, de vergunning op hoofdzaken (VOH). In de regel kunnen alleen die bedrijven voldoen aan de voorwaarden voor de VOH: een gecertificeerd milieuzorgsysteem op basis van ISO 14001, een goedgekeurd bedrijfsmilieuplan en een milieujaarverslag. Flexibiliteit Waar het om gaat is dat deze moderne manier van vergunningverlenen resulteert in vergunningen die materiële, procedurele en temporele flexibiliteit bieden, zodat bedrijven zelf vorm kunnen geven aan hun verantwoordelijkheid voor het milieu. De traditionele vergunning biedt hiervoor te weinig ruimte. Het gaat bij de VOM dus niet om een modeverschijnsel rondom een paar grote bedrijven, maar om de noodzakelijke verdere ontwikkeling van de gewone vergunning. Geen bijzaak dus, maar noodzaak. Cultuur Moderne vergunningverlening zal leiden tot een aanpassing van de cultuur in de overheidsorganisatie, vooral omdat de rol van vergunningverleners en toezichthouders behoorlijk verandert. In het contact met bedrijven zullen ze veel vaker de rol van adviseur krijgen. Dit vraagt wel de nodige inhoudelijke kennis over milieuzorgsystemen, audits en verificatie van milieu-informatie, en daarnaast ook om bedrijfskundige en economische kennis. De relatie met een bedrijf moet meer op vertrouwen gebaseerd worden en vergunningverleners en toezichthouders zullen sommige zekerheden los moeten durven laten. Uitzonderingen daargelaten is wantrouwen ook niet op zijn plaats. Niet zozeer omdat alle bedrijven bescherming van het milieu zo hoog in het vaandel zouden hebben, maar omdat relaties die op wantrouwen gebaseerd zijn uiteindelijk weinig of niets opleveren. Die constatering geldt overigens ook voor de meer traditionele vergunningverlening. Bundeling De nieuwe rol van het bevoegd gezag wordt ondersteund met een reeks documenten. Zeer onlangs werd aan het bevoegd gezag een pakket met de volgende publicaties toegestuurd: de circulaire Vergunning op hoofdzaken, de handreiking Veranderende rol vergunningverlener en handhaver, en enkele juridische factsheets. De circulaire geeft het beleidsmatige kader en beschrijft daarnaast inhoud en vorm van de VOH en de voorwaarden die daarvoor gelden. In de handreiking wordt ingegaan op de inhoudelijke en procesmatige aanpak van de moderne vergunningverlening. De juridische factsheets tenslotte bevatten concrete voorbeelden van considerans, aanvraag en voorschriften voor de VOM. Ook de inbreng van derden komt in de factsheets aan de orde. Al met al moet dit pakket een bruikbaar handvat kunnen bieden om de nieuwe wijze van vergunningverlening in de praktijk vorm te geven. Voor vragen over de vergunning op hoofdzaken kunt u terecht bij InfoMil.

8 8 KWS 2000 Europese richtlijn voor oplosmiddelen vastgesteld Op 11 maart 1999 heeft de Raad van de Europese Unie de Richtlijn inzake de beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in installaties vastgesteld. De richtlijn is op 29 maart 1999 opgenomen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. Elke lidstaat moet hem uiterlijk maart 2001 in nationale wetgeving hebben vastgelegd. Coating van hout (foto: Van den Brink) In de Richtlijn zijn emissie-eisen opgenomen voor twintig industriële activiteiten, zoals illustratie-diepdruk, schoenfabricage en coating en verduurzaming van hout. Deze eisen zijn vanaf het moment dat de Richtlijn in nationale wetgeving is opgenomen van toepassing op nieuwe situaties en uiterlijk vanaf 31 oktober 2007 van toepassing op bestaande situaties. Er zijn drie typen emissie-eisen: emissiegrenswaarden (concentratie-eis) grenswaarden voor diffuse emissie (percentage van oplosmiddelverbruik) de totale emissiegrenswaarden (percentage van oplosmiddelverbruik of productiegerelateerde emissie-eis). Een inrichting moet of voldoen aan de totale emissiegrenswaarde, of aan de emissiegrenswaarde èn de diffuse emissiegrenswaarde. Omdat de voorkeur uitgaat naar een brongerichte aanpak, is in de Richtlijn de mogelijkheid opgenomen om een reductieprogramma te volgen. Dat programma moet dan wel de emissie in dezelfde mate beperken als door toepassing van de emissiegrenswaarden zou gebeuren. Verder is in de Richtlijn de oplosmiddelboekhouding als instrument opgenomen. Alle inrichtingen moeten met de oplosmiddelboekhouding kunnen aantonen dat ze aan de eisen voldoen. Ten slotte biedt de Richtlijn de mogelijkheid om, naast het overnemen van de eisen uit de Richtlijn in nationale wetgeving, verdergaand nationaal beleid vast te stellen. Implementatie in nationale wetgeving Op dit moment is het ministerie van VROM bezig met het omzetten van de Europese richtlijn in een Nederlandse oplosmiddelamvb, waarin de emissie-eisen uit de Europese richtlijn worden vastgelegd. Deze eisen zijn van toepassing op alle activiteiten waar het oplosmiddelverbruik boven de drempelwaarde uit de richtlijn valt. Daarnaast zal er in de amvb een link worden gelegd met de NeR: de NeR zal worden gebruikt als instrument om verdergaand nationaal beleid vast te leggen. Ook zullen waar mogelijk de maatregelen die in het kader van KWS 2000 zijn overeengekomen in de NeR worden opgenomen. Hieronder gaan we in op het opnemen van KWS 2000-maatregelen in de NeR. Voor vragen over de Richtlijn kunt u bellen met onze helpdesk. De volledige tekst van de Richtlijn is te vinden op de homepage van InfoMil. KWS 2000 in de NeR In het kader van het project Actualisatie NeR is een werkgroep bezig met het maken van een tekstvoorstel voor het opnemen van KWS 2000-maatregelen in de NeR. Het voorstel bestaat uit twee delen: een algemeen deel en een deel met maatregelen. Het opnemen van KWS 2000-maatregelen in de NeR bestaat uit drie fasen: Fase 1. Beleidsneutraal overzetten van KWS 2000-teksten in de NeR (gereed juli 1999). Fase 2. Relatie leggen tussen maatregelen en de Europese oplosmiddelenrichtlijn (zomer 1999). Fase 3. Actualiseren KWS 2000-teksten in de NeR (december 1999). Op dit moment is de uitvoering van fase 1 in volle gang. KWS 2000-nummer Werkingssfeer Activiteit Maatregel Status maatregel Toelichting Relatie met andere regelgeving Nummer en korte omschrijving van de maatregel. Op welk type bedrijf of activiteit is de maatregel van toepassing? Omschrijving van de activiteit. Letterlijke tekst van de KWS 2000-maatregel, tenzij anders vermeld. Zeker/voorwaardelijk. Voorafgaand aan de maatregelen wordt een korte inleiding per sector gegeven. De manier waarop KWS 2000-maatregelen in de NeR worden opgenomen Een toelichting, met extra informatie voor de vergunningverlener en verwijzing naar achtergrondinformatie. Welke relaties zijn er met andere relevante wet- en regelgeving? Valt de activiteit wel of niet onder de werkingssfeer van de Europese Oplosmiddelenrichtlijn, en welke drempelwaarden zijn van toepassing?

9 9 NeR Emissie-eisen voor energieopwekking uit biomassa Duurzame energie uit biomassastromen moet schoon geproduceerd worden, daarover zijn vriend en vijand het eens. Duurzame, maar niet schoon opgewekte energie is een contradictio in terminis. Maar hoe schoon is schoon, en wat is maatschappelijk geaccepteerd? Daarover gaat de discussie die VROM voert met belanghebbenden als de energieproductiesector, de afvalverbrandingssector, de milieubeweging, IPO, VNG en het ministerie van Economische Zaken. Hout is een van de belangrijkste biomassastromen (foto: Michiel Wijnbergh) Hoe schoon is schoon precies als het gaat om de opwekking van energie uit biomassa? Het meest voor de hand liggende antwoord luidt: de productie is schoon genoeg als de emissie-eisen die voor vergelijkbare situaties gelden ook hier worden toegepast. Vergelijkbare situaties zijn de afvalverbranding en de energieproductie; het gaat dan uiteraard om de eisen die gelden voor nieuwe installaties. Bees en Bla De regelgeving voor dit soort situaties is te vinden in het Besluit luchtemissies afvalverbrandingsinstallaties (Bla) en het Besluit emissie-eisen stookinstallaties (Bees). Wanneer gekozen wordt voor het Bees (vaste brandstoffen of gas) zijn aanvullende regels nodig voor stoffen die vrij kunnen komen bij energiewinning uit biomassa, zoals zware metalen, HF, HCl en dioxines, maar die niet in het Bees zijn opgenomen. Voor deze stoffen kunnen de Bla-normen worden gesteld. Om te verkennen of die mogelijkheden realistisch zijn, heeft VROM voor verschillende combinaties van biomassa en technieken een onderzoek laten uitvoeren naar emissies, emissiereductiemaatregelen en kosten. Hieruit blijkt dat voor grotere installaties de Bla-eisen haalbaar zijn. Voor andere installaties is een combinatie van Bees- en Bla-eisen haalbaar. Kleine vergassingsinstallaties blijken zonder veel extra kosten aan deze eisen te kunnen voldoen; voor kleine verbrandingsinstallaties is het relatief duur om deze eisen te halen. Vier vragen VROM buigt zich de komende maanden over vier vragen: Moeten kleinschalig en grootschalig verbranden aan dezelfde eisen voldoen? Zo nee, waarom niet en zo ja, welke gevolgen heeft dit dan? Bijstoken van sommige biomassastromen leidt tot verhoogde HCl- en HFemissies.) Is een kleine verhoging van HCl en HF-emissies toelaatbaar? Welke biomassastromen bevatten zoveel zware metalen dat bijstoken tot milieuproblemen leidt? Is het milieuhygiënisch verantwoord en praktisch toepasbaar om voor installaties die een bovengemiddeld energierendement hebben (elektriciteit en gewogen warmte) een iets ruimere NOx-norm te hanteren? (Voor de NOxemissies is de NMP-doelstelling nog lang niet gehaald, en moeten dus eigenlijk scherpe eisen gelden.) De antwoorden op deze vier vragen moeten kort na de zomervakantie compleet zijn. In oktober wordt een voorstel besproken met de voor dit project ingestelde begeleidingscommissie. Vermoedelijk komt VROM eind dit jaar met een definitief voorstel voor de emissie-eisen voor energieopwekking uit biomassa. Dan is ook duidelijk of deze regelgeving wordt opgenomen in een (bestaande) amvb of in de NeR. Zie ook de VROM-discussiepagina op Regeling fijnkeramiek uitgesteld Het opstellen van een bijzondere regeling voor de fijnkeramische industrie is uitgesteld tot begin volgend jaar. De reden hiervan is dat bij het clusterproject Rollenovens in Maastricht pas eind 1999 emissiemeetresultaten zijn te verwachten. In het Maastrichtse project worden fluoremissie en energieverbruik gereduceerd met behulp van twee procesgeïntegreerde maatregelen: stralende buisbranders en een nieuw soort oven. Daarmee kan dit project belangrijke consequenties hebben voor het gebruik van continue ovens in de fijnkeramische industrie. Bij een project in Makkum wordt onderzocht in hoeverre een stralende buisbrander ook in een periodieke oven kan worden gebruikt. Op grond hiervan is besloten het opstellen van de bijzondere regeling aan te houden totdat de resultaten van in elk geval het rollenovenproject bekend zijn. Nieuw Nationaal Model Op 30 maart kwam de beheerscommissie voor het Nieuw Nationaal Model (NNM) voor het eerst bijeen. Met het model wordt de verspreiding van luchtverontreiniging berekend. De commissie besprak de stand van zaken rond de invoering van de nieuwe rekenwijze en de daarvoor te gebruiken computerapplicaties. Op de InfoMil website (Lucht) is een samenvatting van de vergadering te vinden.

10 10 Bees/NOx NOx-eisen aan bestaande gasmotoren per januari 2000 Op grond van de laatste wijziging van het Bees gelden voor bestaande gasmotoren per 1 januari 2000 voor het eerst NOx-eisen. Het gaat hier om gasmotoren van voor 1 augustus 1990 met een asvermogen van 50 kw of meer, waarvoor Bees B geldt. De gegevens van bestaande gasmotoren moeten voor 1 maart 2000 zijn opgemeten, zodat het bevoegd gezag kan controleren of aan de Bees-eis voldaan is. De NOx-eis bedraagt 800 g/gj x 1/30 van het motorrendement voor motoren van 27 mei 1989 of later, en 500 g/gj voor motoren van voor die datum. Als een bestaande gasmotor voor 1 januari 2001 uit bedrijf wordt genomen, gelden geen eisen. Een gasmotor Aanpassing meetverplichting Bees Het Bees stelt eisen aan SO 2 -, NOx- en stofemissies van stookinstallaties. Voor de naleving van deze eisen zijn meetregels uitgewerkt. De voor Bees A en B geldende meetvoorschriften dateren grotendeels uit 1987, toen Bees A werd ingevoerd. Sinds die tijd is er het nodige veranderd: emissie-eisen zijn aanmerkelijk aangescherpt, er is veel gebeurd op het gebied van meetmethoden (normalisatie, meetapparatuur) en ook de EU-richtlijnen zijn volop in ontwikkeling. Er zijn dus redenen genoeg om te onderzoeken in hoeverre de meetvoorschriften van het Bees moeten worden aangepast. Uitvoerder KEMA verwacht het onderzoek medio 1999 af te ronden. Daarna zal Info- Mil aan VROM voorstellen doen voor de aanpassing van de meetmethoden. Software Bees A Na het uitbrengen van Bees B digitaal, begin dit jaar, komt er ook een interactief computerprogramma voor Bees A. De nieuwe software wordt verwacht in september. Bees A digitaal verschijnt vervolgens ook op de InfoMil-website. Energie Basiscursus Dit najaar organiseert InfoMil tweemaal een Basiscursus Energie in de milieuvergunning. De inschrijving staat open voor vergunningverleners en handhavers die weinig of geen ervaring hebben met het onderwerp energie. Tijdens de cursus worden de deelnemers wegwijs gemaakt in de te volgen procedures en inzicht gegeven in energiebesparende technieken. Ook is er aandacht voor het formuleren van goede en handhaafbare energievoorschriften. Er wordt veel gewerkt met voorbeelden uit praktijk. Beide cursussen duren twee dagen. Ze worden gegeven op 22 en 23 september en 13 en 14 oktober in LaVie in Utrecht. De kosten zijn ƒ 195,- per persoon. Informatie en aanmelding: InfoMil. Onderzoek vergunningen In samenwerking met de Inspectie Milieuhygiëne onderzoekt InfoMil de stand van zaken rond energie in de gemeentelijke milieuvergunning. Daartoe is eind mei onder alle gemeenten een schriftelijke enquête verspreid; ook worden zestig gemeenten benaderd met de vraag dossiers ter beschikking te stellen. In totaal worden ruim 300 dossiers bekeken. InfoMil en de inspectie stellen een gezamenlijk rapport op. De resultaten worden in het najaar bekendgemaakt. Externe veiligheid Checklists CPR InfoMil heeft in samenwerking met gemeenteambtenaren uit de Overleggroep amvb s twee CPR-checklists opgesteld. De checklists van CPR 15-1 Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage (tweede druk, 1994) en van CPR 9-6 Opslag van vloeibare aardolieproducten (K3) in bovengrondse stalen tanks (eerste druk, 1994) zijn in enkelvoud toegestuurd aan alle gemeenten en samenwerkingsverbanden. In nieuwegeneratie-amvb s wordt verwezen naar deze CPRs. De checklists zijn opgesteld als hulpmiddel bij de controle van de voorschriften uit de richtlijnen. In de checklists is geprobeerd om de voorschriften uit beide CPRs die het meest van belang zijn voor de bescherming van het milieu overzichtelijk weer te Opslagtanks (foto: Harry Cock) geven. U kunt de checklists kopiëren en ook opvragen via

11 11 Bodem Zakboekje en cd-rom maken NRB gebruikersvriendelijker De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) is een nuttig hulpmiddel voor het bevoegd gezag en ondernemers om te bepalen in hoeverre bedrijfsactiviteiten bodembedreigend zijn, en welke maatregelen het risico op bodemverontreiniging kunnen beperken. Nuttig, maar ingewikkeld. InfoMil komt de gebruikers tegemoet. van vergunningverleners en handhavers met enige regelmaat te horen: De systematiek van de NRB is te ingewikkeld voor incidenteel gebruik. De maatregelbeschrijvingen en handhavingsmethodieken sluiten niet goed aan bij de dagelijkse praktijk. De NRB zit boordevol informatie, maar het is vaak moeilijk de relevante informatie te vinden. Verschenen Regelgeving R06 School- en opleidingsgebouwen R07 Kantoorgebouwen R10 Detailhandel- en ambachtsbedrijven met winkel R12 Vijfenzeventig veelgestelde juridische vragen (verschijnt juli 1999) Afval- en emissiepreventie A14 Inventarisatie van preventieprojecten in bedrijven R11 Jurisprudentiebundel Verruimde reikwijdte Wm en Wvo Veiligheid V01 Checklist CPR 15-1 V02 Checklist CPR 9-6 Lucht LB03 Leidraad Bees Vergunningverleners blijken moeite te hebben met het doorgronden van de NRB. Daarom trekt InfoMil sinds september 1998 door het land met workshops waarin de systematiek van de NRB wordt toegelicht. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld leren de deelnemers werken met de NRB. In de ruim vijftig workshops die nu zijn gehouden waren de volgende reacties InfoMil heeft zich deze kritiek ter harte genomen en de belangrijkste passages uit de NRB opgenomen in een zakboekje, dat tevens een toelichting op de NRB-systematiek bevat. Alle deelnemers aan een NRBworkshop krijgen het boekje toegestuurd; andere geïnteresseerden kunnen het zakboekje bestellen bij InfoMil (ƒ 30,-). Ook heeft InfoMil enkele handzame rekenprogramma s ontwikkeld, die samen met de NRB-tekst op cd-rom zijn gezet. Al deze publicaties worden toegestuurd aan het bevoegd gezag. Algemeen InfoMil cd-rom InfoMilfolder Bodem NRB cd-rom B03 Zakboekje NRB (ƒ 30,-) Asbest Recente ontwikkelingen Geactualiseerde informatieve publicaties en een wijziging van de Woningwet vormen het nieuws van het asbestfront. Bij het Distributiecentrum VROM, tel. (0900) 80 52, zijn twee nieuwe publicaties over asbest te verkrijgen: Asbest in en om het huis (distributienummer 22618) is speciaal bedoeld voor particulieren en vervangt Asbest in woningen. Asbest in bedrijven en instellingen (distributienummer 22617) geeft een overzicht van de huidige asbestregelgeving op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden. Deze publicatie vervangt de brochure De meest gestelde vragen over asbest. De brochure bevat ook een uitgebreide toelichting op de in 1997 ingevoerde (foto: Roger Dohmen) asbestinventarisatieplicht voorafgaand aan sloop en verbouwing. Ook geeft de brochure informatie over asbestinventarisatie wanneer het niet gaat om sloop. Beide brochures zijn mede uitgegeven naar aanleiding van een wijziging in het Asbestverwijderingsbesluit. Die bepaalt dat sommige routinematige kleinschalige asbestverwijderingen, met name in en rondom verwarmingsinstallaties, mogen worden verricht door niet gecertificeerde bedrijven. Asbest in Woningwet Door een wijziging van de Woningwet (Staatsblad 1998, 582) hebben de voorschriften van het Asbestverwijderingsbesluit een rechtstreekse werking gekregen. Dat betekent dat de voorschriften uit het Asbestverwijderingsbesluit ook gelden wanneer gemeenten die nog niet in hun bouwverordening hebben verwerkt. Gemeenten blijven overigens verplicht de voorschriften in hun bouwverordening te verwerken. Een vernieuwd overzicht van asbestpublicaties en -regelgeving is sinds kort te vinden op de website van InfoMil:

12 12 Afval- en emissiepreventie Aanbevelingen voor de regulering van preventie In eerdere nieuwsbrieven schreven wij al over het project Ervaringen met preventie via regulering. Het onderzoek heeft onder meer geleid tot het rapport Aanbevelingen voor beleid. Hieronder vindt u een greep uit de conclusies. Preventie via regulering blijkt goed mogelijk. Dat geldt zowel voor de resultaten als voor de werkbaarheid. De preventieleidraad blijkt een goede basis, hoewel er behoefte bestaat aan een geïntegreerde leidraad met het onderwerp energie. Eigen beleidslijn Een eigen beleidslijn van het bevoegd gezag is essentieel. De meeste instanties hebben die nog niet. Voor een deel komt dat doordat aan het onderwerp onvoldoende prioriteit wordt gegeven: preventie wordt nog vaak gezien als iets extra s, als een luxetaak. Het hangt dan sterk af van het persoonlijk enthousiasme en doorzettingsvermogen van de ambtenaar of preventie succesvol wordt aangepakt. In dergelijke situaties is de opstelling van het bedrijf vaak bepalend voor het resultaat. Door de verplichting van coördinatie met de bouwvergunning is de tijd te beperkt om al bij het vooroverleg of de aanvraag van een oprichtingsvergunning de preventiemogelijkheden te verkennen. Dat gaat ten koste van het resultaat, omdat juist het vestigingsstadium van een bedrijf de meeste kansen voor effectieve preventiemaatregelen biedt. U kunt het rapport opvragen bij het distributiecentrum VROM (VROM-reeks nr /206), tel. (0900) Wie wordt Preventiekampioen 2000? Gelukkig zijn er gemeenten en provincies te die van de verruimde reikwijdte van de Wm al behoorlijk gebruik maken, maar veel vergunningverleners doen dat nog te weinig. Daarom organiseren de milieuorganisaties een kampioenschap: alle vergunningverleners kunnen meedingen naar de eretitel Preventiekampioen Doe ook mee! Stuur voor 1 oktober 1999 (maximaal) vier A4-tjes tekst op waaruit blijkt hoe u vorm geeft aan energiebesparing, zuinig gebruik van grondstoffen, afvalpreventie en verkeer en vervoer in de milieuvergunning. Geef aan wat uw beleid is en in hoeveel vergunningen u aandacht heeft besteed aan deze aspecten. Graag ook voorbeelden van voorschriften en berekeningen of ramingen van bespaarde hoeveelheden. Informatie: Stichting Natuur en Milieu, Marga Robesin, tel. (030) Jurisprudentiebundel verruimde reikwijdte Eind 1996 werd de leidraad Afval- en emissiepreventie via de milieuvergunning geïntroduceerd. Een veelgehoorde reactie van vergunningverleners en handhavers was dat jurisprudentie pas uitwijst hoe ver je kunt gaan bij het eisen van preventie-inspanningen van bedrijven. Daarom is nu de jurisprudentiebundel Verruimde reikwijdte verschenen. Het gebouw van de Raad van State in Den Haag (foto: VROM) Een aspect van het project Ervaringen met regulering van preventie is het verzamelen van jurisprudentie. In de jurisprudentiebundel Verruimde reikwijdte Wet milieubeheer en Wet verontreiniging oppervlaktewateren is van recente rechterlijke uitspraken steeds de essentie opgenomen. Dat leidde tot een aantal eerste conclusies, waarvan dit de belangrijkste zijn: Het bevoegd gezag moet in de vergunning aandacht besteden aan het voorkomen of beperken van afvalstoffen en emissies. Indien dit niet gebeurt, of niet tot een voorschrift leidt, dan moet dit duidelijk worden gemotiveerd. Een voorwaarde voor het opleggen van een onderzoeks- en/of registratieplicht is dat het belang van de vergunninghouder is afgewogen. Voor het opleggen van een onderzoeksplicht voor energiebesparing is beslist dat het bevoegd gezag de vergunninghouder niet kan verplichten tot het kiezen van een specifieke onderzoeksmethode. Bij het opleggen van besparingsmaatregelen mag de terugverdientijd als criterium worden gehanteerd. Bij het onderzoeken van de haalbaarheid moeten echter zowel financiële als nietfinanciële aspecten worden meegewogen. Maatregelen kunnen dus niet worden verplicht op grond van alleen de terugverdientijd als niet bekend is welke andere bezwaren er aan kleven. Ten aanzien van een onderzoeks- of registratieplicht voor alternatieve vervoermiddelen is de Raad van State terughoudend, omdat de Wm woon- en werkverkeer noch de keuze voor het gebruik van een transportmiddel beoogt te reguleren. Wel kunnen via de Wm regels worden gesteld aan de aan- en afvoerbewegingen en de verkeersaantrekkende werking van een inrichting. De jurisprudentiebundel Verruimde reikwijdte Wm en Wvo is een publicatie van InfoMil. U kunt de bundel ook opvragen op

13 13 Water Technische voorzieningen en Europese regelgeving In besluiten waarin technische voorschriften zijn opgenomen moet tegenwoordig een bepaling van wederzijdse erkenning voor die voorzieningen zijn opgenomen. Dat heeft ook consequenties voor besluiten op grond van artikel 8.40 Wm; vooral op de voorschriften die betrekking hebben op slibvangputten en vet- of olieafscheiders. In de horeca worden veel vetafscheiders gebruikt (foto: VROM) Wederzijdse erkenning heeft in dit verband betrekking op de lidstaten van de EU: wanneer een technische voorziening in één lidstaat als deugdelijk is erkend, moet die ook in de andere lidstaten kunnen worden toegepast, mits aan de geldende regels van die lidstaat wordt voldaan. De verplichting om een bepaling van wederzijdse erkenning op te nemen is vastgelegd in EU-richtlijn 83/186/EEG (notificatierichtlijn). Met het Besluit van 1 december 1998, houdende reparatie van enkele algemene maatregelen van bestuur gebaseerd op artikel 8.40 van de Wet milieubeheer (Staatsblad 199, 121) wordt deze wederzijdse erkenning aan een aantal besluiten toegevoegd. De reeds vastgestelde MDW-amvb s worden afzonderlijk aangepast, in de nieuwe amvb s wordt deze bepaling direct opgenomen. Praktijk Wat betekent deze bepaling van wederzijdse erkenning nu in de praktijk voor slibvangputten en vet- en olieafscheiders? Naar verwachting niet al te veel. In de amvb s wordt aangegeven dat ze moeten voldoen aan de NEN 7087 dan wel 7089 met de bijbehorende bijlagen en correctiebladen, alsmede de van de NEN afwijkende voorschriften en de aanvullende voorschriften die bij ministeriële regeling zijn vastgesteld (Staatscourant 1999 nr. 72). Als slibvangputten en vet- of olieafscheiders voldoen aan regels die gelden in andere lidstaten van de EU en ze het milieu gelijkwaardig beschermen als vervat is in de in Nederland geldende regels, voldoen ze daarmee ook aan de Nederlandse regels. De beoordeling of een buitenlandse afscheider tenminste aan de Nederlandse eisen voldoet, is aan het bevoegd gezag. In de praktijk zal de houder van de afscheider moeten aantonen dat de voorziening aan die gestelde eisen voldoet. KOMO-keur Een voorziening voldoet in Nederland in elk geval aan de eisen wanneer die is gecertificeerd op grond van een in een ministeriele regeling vastgestelde BRL (beoordelingsrichtlijn) en dus voorzien is van een KOMO-keur. Door de regeling van wederzijdse erkenning wordt een kwaliteitsverklaring van een certificeringsinstelling uit een andere lidstaat van de EU beschouwd als gelijkwaardig aan de Nederlandse certificering met KOMO-keur. De buitenlandse certificeringsinstelling moet erkend zijn door de Raad van Accreditatie, en de houder van de afscheider moet dat kunnen aantonen. Landbouw Aanpassing geurbeleid laat nog op zich wachten De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft uitspraken gedaan over het ontbreken van de milieuhygiënische onderbouwing van de categorie indeling van de richtlijn veehouderij en stankhinder Naar aanleiding van die uitspraken is in opdracht van het ministerie van VROM afgelopen najaar een geurbelevingsonderzoek naar agrarische stankhinder gestart. De resultaten daarvan worden in augustus verwacht. Ook wordt druk gewerkt aan het bepalen van de hoofdlijnen voor het toekomstige stankbeleid; in de Richtlijn veehouderij en stankhinder 1996 is die fundamentele herbezinning op het stankbeleid al aangekondigd. Een notitie daarover wordt in september door de minister van VROM aan de Tweede Kamer gezonden. Ook de uitkomsten van het geurbelevingsonderzoek en de resultaten van het IMAG-DLO-onderzoek naar de geuruitstoot van verschillende traditionele en emissiearme stallen (foto: Rob Niemantsverdriet) zullen daarvan deel uitmaken. Afhankelijk van de uitkomsten van de kamerbehandeling van deze notitie wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van het nieuwe stankbeleid.

14 14 EuroBAT Eerste BREFs staan op stapel In de loop van 1999 zien de eerste twee BREFs (BAT reference documents) het licht. Tijd voor een hernieuwde kennismaking met het EuroBAT-project. In Nieuwsbrief 4 is het al eens uiteengezet: het EuroBAT-project is gebaseerd op de Europese IPPC-Richtlijn van 24 september 1996 (Richtlijn 96/61/EC). In de richtlijn staat dat de lidstaten zorg moeten dragen voor een integrale vergunningverlening én dat de vergunningen gebaseerd moeten zijn op de toepassing van best available techniques (BAT). Information Exchange Forum In de richtlijn staat tevens (artikel 16.2) dat de Europese Commissie een informatie-uitwisseling over BAT zal organiseren. De commissie heeft daartoe het Information Exchange Forum (IEF) in het leven geroepen, waarin vertegenwoordigers van lidstaten en industrie zitting hebben. Het IEF coördineert en accordeert de activiteiten die plaatsvinden op het gebied van informatie-uitwisseling. Nederland heeft twee permanente afgevaardigden in het IEF, een van het ministerie van VROM en een van het RIZA; zij verzorgen ook de coördinatie van de Nederlandse inbreng. BREF Het resultaat van de informatie-uitwisseling wordt vastgelegd in eerdergenoemde BREFs, die bedoeld zijn als handreiking voor het bevoegd gezag bij het bepalen van BAT. In de periode tot 2002 zullen er BREFs opgesteld worden voor alle dertig industriële activiteiten die zijn genoemd in Annex 1 van de IPPC-richtlijn. Voor elke BREF wordt een Technical Working Group (TWG) in het leven geroepen, met vertegenwoordigers van lidstaten, industrie en milieuorganisaties. Ruim twee jaar na de oprichting van het IEF verschijnen nu de eerste twee documenten: Iron & Steel (primair ijzer en staal: voorjaar 1999) Cement & Lime (cementklinker en kalkproductie: zomer 1999) NL-BAT Het resultaat van de informatie-uitwisseling is in belangrijke mate afhankelijk van de hoeveelheid en kwaliteit van de informatie die wordt aangedragen door de lidstaten en de industrie. Daarom heeft Nederland ervoor gekozen om zogeheten NL-BAT-documenten op te stellen voor die sectoren waarvoor Nederland een belangrijke bijdrage denkt te kunnen leveren. InfoMil is vaak direct betrokken bij het opstellen van deze NL BAT-documenten. Toekomst De toekomst van het EuroBAT-project is tot 2002 zeker: de serie documenten voor dertig industriële bedrijfstakken wordt in elk geval afgemaakt. Daarna wordt gekeken of de BREFs herzien moeten worden. Een Rapportage stand van zaken EuroBAT (inclusief het werkprogramma tot 2002) is beschikbaar bij InfoMil. Ook kunt u een kijkje nemen op onze website, onder het kopje Overig. Hier vindt u ook een link naar de website van het European IPPC Bureau, het orgaan van het IEF dat de BREF-documenten opstelt. InfoMil en het millennium Hoe millenniumproof is de software van InfoMil? Daarover worden regelmatig vragen gesteld. Hieronder vindt u een overzicht van de millenniumbestendigheid van digitale InfoMil-producten en producten die door InfoMil worden verspreid. problemen blijft werken. Wilt u daar toch zeker van zijn, dan adviseren wij u om dat zelf te testen. Geurnorm 2.0 is vervangen door Geurnorm 3.0 en daarmee vervallen. NeR-diskette De NeR-diskette is een onder MS-DOS draaiend programma uit Aan het programma is nooit onderhoud verricht wegens het eenmalige karakter. In februari 1999 besloot de adviesgroep NeR (voorheen ARE) de diskette niet langer te ondersteunen omdat inhoud en software zijn verouderd en de NeR-saneringstermijnen eind 1999 aflopen. Verder gebruik is dan ook voor risico van de gebruiker. Geurnorm 3.0/2.0 Geurnorm 3.0 is een gratis programma waarmee de geurverspreiding van mengvoederfabrieken kan worden berekend. De softwareontwikkelaar meldde dat het programma gebruik maakt van de systeemdatum van de computer waarop het wordt gedraaid. Met deze datum worden echter geen berekeningen uitgevoerd. Uit eenvoudige tests bleek niet dat millenniumproblemen te verwachten zijn, maar desondanks kunnen wij niet garanderen dat het programma na 31 december 1999 zonder Bees-diskettes De Bees-B diskette is door de softwareontwikkelaar getest en millenniumbestendig bevonden. U kunt dit programma zonder problemen blijven gebruiken. Nog dit jaar brengt InfoMil de Bees-A diskette uit. Dit programma wordt millenniumbestendig opgeleverd. InfoMil-website De voor het publiek beschikbare bestanden op de InfoMil-website zijn tekstbestanden, die per definitie niet gevoelig zijn voor het millenniumprobleem. Dit betekent dat de InfoMil-website ( ook na 31 december 1999 zonder problemen geraadpleegd kan worden.

15 15 FO-Industrie Stand van zaken doelgroepbeleid In het kader van het Doelgroepbeleid Milieu en Industrie heeft de Nederlandse overheid convenanten afgesloten met acht verschillende bedrijfstakken. Hieronder een overzicht van de stand van zaken van de uitvoering van die convenanten per bedrijfstak. Zuivelindustrie De zuivelbedrijven zijn op dit moment bezig met opstellen van BMP-2. De definitieve BMP-2 s moeten voor 1 juni 1999 zijn ingediend bij het bevoegd gezag; binnen twee maanden na indiening worden die beoordeeld, dus voor 1 augustus Nieuw in het BMP-2 van de zuivel is de waterbalans. Nieuw is ook dat tegelijk met het milieujaarverslag over 1998 de MJArapportage moet worden ingediend. (foto: Joop van Reeken) Basismetaalindustrie Onlangs is de evaluatie van het BMP-2- proces afgerond. Hieraan hebben vijf basismetaalbedrijven en hun bevoegd gezag meegewerkt. De bevindingen van de evaluatie zullen worden meegenomen bij het opstellen van BMP-3. Chemische industrie Eind maart van dit jaar waren de BMP-2 s van de chemische industrie bij FO-Industrie binnen. Vlak na de zomer wordt een rapport vastgesteld waaruit blijkt wat de gezamenlijke reductie van de chemische industrie is. De overleggroep Kostenverevening chemische industrie heeft een studie verricht naar de mogelijkheden voor een systeem om de kosten van emissiereducerende maatregelen voor stikstofdioxiden (NOx) te verdelen over de industrie. In het eindrapport staat een voorstel voor een uitruilmodel, waar alle betrokken partijen zich nu over buigen. Grafische industrie en verpakkingsdruk In de MBO, die is aangegaan tot 2010, zijn doelen opgenomen voor de jaren 2000 en Het Handboek milieumaatregelen grafische industrie en verpakkingsdrukkerijen gaat vooral in op de realisering van de doelen voor de periode tot De doelen voor 2010 zijn meer richtinggevend van aard en moeten nog nader geconcretiseerd worden. Hiertoe is in 1998 in het bedrijfstakoverleg de notitie Conceptmilieudoelen vastgesteld. Papier- en kartonindustrie Het sommatierapport van de milieujaarverslagen 1998 wordt in de tweede helft van 1999 gepubliceerd. Met ingang van 2000 valt het merendeel van de papier- en kartonindustrie onder het Besluit milieuverslaglegging; daarom moeten de bedrijven voor het eerst over 1999 rapporteren. Verder staat 1999 in het teken van de tweede ronde BMP s die op 1 mei 1999 van start ging, zodat de bedrijven het ontwerp-bmp- 2 voor 1 januari 2000 kunnen indienen. Textiel- en tapijtindustrie Het sommatierapport van de BMP s van 47 textiel- en tapijtbedrijven is gereed en wordt binnenkort gepubliceerd. De algemene conclusie uit het sommatierapport is dat naar verwachting de meeste doelstellingen voor 2000 worden gerealiseerd. Een knelpunt vormt de toename van de hoeveelheid te verwijderen afvalstoffen; de oorzaak daarvan wordt onderzocht. In de loop van 2000 gaat de tweede ronde BMP s van start. Betonmortel- en betonproductenindustrie De betonmortel- en betonproductenbedrijven zijn bezig met het opstellen van hun BMP s. De ontwerp-bmp s moeten voor 15 juli 1999 zijn ingediend bij het bevoegd gezag; binnen drie maanden na indiening moeten die zijn beoordeeld, dus voor 15 oktober Uit een peiling die onlangs is gehouden bij bedrijven en overheden is gebleken dat circa 80% van de leden van de bedrijfsverenigingen BFBN en VOBN een BMP opstellen. Bij de niet-leden ligt dit percentage lager. Bedrijven die geen BMP opstellen, krijgen een actuele vergunning op basis van het werkboek. Metalektro-industrie De procesmatige monitoring van het BMPproces voor de jaren 1997 en 1998 is afgerond. Op de enquêtes kwam een respons van circa 35%. Uit de resultaten blijkt dat 40 à 45% van de ondervraagde bedrijven een BMP heeft opgesteld of van plan is dat te doen. Voor het Werkboek milieumaatregelen metaal- en elektrotechnische industrie zijn nieuwe modules in ontwikkeling: Scheepsbouw en -reparatie, Overige ondersteunende voorzieningen en een aanvulling op de module Energie met betrekking tot terugverdientijden van energiebesparende maatregelen. Rapporten kunt u opvragen bij FO-Industrie, tel. (070) Voor vragen over de doelgroepconvenanten en milieujaarverslagen kunt u contact opnemen met de InfoMil-helpdesk: tel. (070)

16 16 Agenda 29 september Conferentie lokale geurhinder 1999 Het platform Geurhinder organiseert in Ede een conferentie over de uitvoering van het geurbeleid in Nederland. Informatie: InfoMil (070) september Water Quality Europe 99 Conferentie met als thema No water to waste. Over het creatief gebruik van niet-drinkwater in de industrie Informatie: (020) november Tweede landelijke preventiedag InfoMil organiseert de tweede landelijke preventiedag voor gemeenten. Het thema van de preventiedag is 'verruimde reikwijdte in de milieuvergunning en amvb s, de veranderende rol van het bevoegd gezag. De Reehorst, Ede Informatie: InfoMil (070) en 30 november Bodembreed Elfde Nationaal Symposium Bodemonderzoek Bodem Breed De Blije Werelt, Lunteren. Informatie: SKB, mw. I. van Reijssen, (0182) , of Colofon Redactieadres Postbus 30732, 2500 GS Den Haag. Fax (070) Redactie en productie Frans Brand, Dick van Teylingen (: Netwerk voor communicatie, Rotterdam) Coördinatie voor InfoMil Roselie Wijtenburg Vormgeving Verhey & Associates, Rotterdam Basisontwerp Conefrey/Koedam BNO, Almere Druk Macula, Boskoop Oplage 6500 exemplaren ISSN De volgende Nieuwsbrief verschijnt in oktober. Overnemen met bronvermelding is toegestaan.. Klantenraad schakel tussen InfoMil en doelgroepen Sinds de oprichting van InfoMil bestaat een klantenraad waarin gemeenten en provincies vertegenwoordigd zijn. Het doel van de klantenraad is de dienstverlening van Info- Mil zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van de doelgroepen. De klantenraad heeft geen formele relatie met de Stuurgroep InfoMil. De breed samengestelde stuurgroep probeert wel op de hoogte te blijven van de punten die in de klantenraad aan de orde komen. De klantenraad voert periodiek overleg met InfoMil. Terugkerende thema s zijn de knelpunten en behoeften bij gemeenten en provincies, en de ontwikkelingen bij InfoMil. InfoMil-publicaties kunnen in de conceptfase in de klantenraad worden beoordeeld op toegankelijkheid en bruikbaarheid. Uitnodiging De leden van de klantenraad zijn zelf afkomstig uit de praktijk. Ze weten veel van wat er speelt, maar uiteraard niet alles. U wordt dan ook van harte uitgenodigd uw ideeën, commentaar en suggesties voor te leggen aan een van de leden. In de raad zijn de kleinere gemeenten nog ondervertegenwoordigd; een aanmelding vanuit een kleinere gemeente is daarom welkom. Meer informatie over de klantenraad: Ad Raaymakers, tel. (078) De huidige samenstelling van de klantenraad is als volgt: Ad Raaymakers, milieudienst Zuid-Holland-Zuid (voorzitter) Marco van de Reep, milieudienst IJmond (plv. voorzitter) Nancy Oberyé, gemeente Arnhem Jan Remeijsen, gemeente Tilburg Monique Verhoeven, gemeente Maastricht Wat is nieuw bij InfoMil? InfoMil, het Informatiecentrum milieuvergunningen, is op de hoogte van milieubeleidsinstrumenten en de stand der techniek. InfoMil ondersteunt de uitvoering van het milieubeleid met een helpdesk, zorgt voor de publicatie en verspreiding van brochures en andere informatie en geeft praktijkgerichte instructiebijeenkomsten. InfoMil is een initiatief van VROM en Economische Ad Raaymakers De klantenraad wil de kwaliteit van de InfoMil-dienstverlening bestendigen door ervaringen van gebruikers te verzamelen en om te zetten in bruikbare adviezen Anco Sangers, milieudienst/provincie Groningen Arnold van Loon, gemeente Hengelo Pieter van Bentum, gemeente Deventer Hans Bos, gemeente Haarlem Kees den Hoedt, DCMR milieudienst Rijnmond Cindy Hagenstein, VNG Zaken (in samenspraak met IPO en VNG) en een zelfstandig onderdeel van Novem en Senter. Sinds begin 1999 zijn bij InfoMil drie nieuwe aandachtsvelden ondergebracht: Bodem: naast NRB en Bsb nu ook het BOOT Elektromagnetische straling Milieujaarverslag.

TEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN

TEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN BESCHIKKING D.D. 4 DECEMBER 2009 TEERDE STATEN VAN GELDERLAND - NR. MPM18173/2009-015262 VAN GEDEPU- Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN Onderwerp aanvraag Op 10 augustus 2009 hebben wij een

Nadere informatie

Infomil Wet milieubeheer Wm-procedures

Infomil Wet milieubeheer Wm-procedures Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Infomil Wet milieubeheer Wm-procedures 16 juni 2016 Inhoudsopgave Vraag en antwoord 3 Geldt 20.8 Wm ook in een situatie van bestaande bouw - met

Nadere informatie

onderzoeksopzet handhaving

onderzoeksopzet handhaving onderzoeksopzet handhaving Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Handhaving rekenkamercommissie Oss 29 april 2009 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. AFBAKENING... 4 3. DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Beleidsregels voor de uitvoering van artikel 7A van de Woningwet

Beleidsregels voor de uitvoering van artikel 7A van de Woningwet Beleidsregels voor de uitvoering van artikel 7A van de Woningwet VROM Circulaire De beleidsregels voor de uitvoering van artikel 7a van de Woningwet van 29 januari 1999 zijn toegevoegd aan de circulaire

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) A herdruk 1 GEWIJZIGD

Nadere informatie

Beschikking Wet milieubeheer

Beschikking Wet milieubeheer Beschikking Wet milieubeheer Besluit van burgemeester en wethouders van Woensdrecht. Datum beschikking: 16-12-2008 Onderwerp aanvraag Op 3 juli 2008 is een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat:

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat: Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 www.provincie-utrecht.nl Datum 26 augustus 2008 Team Milieubeheer

Nadere informatie

I. BESLISSING. I.A. Algemeen

I. BESLISSING. I.A. Algemeen Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 10 november 2009 Team Milieubeheer Nummer 2009INT250700

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat:

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat: Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 www.provincie-utrecht.nl Datum 20 mei 2008 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

Inhoud. Regelgeving voor stookinstallaties sterk in beweging 30-11-2012

Inhoud. Regelgeving voor stookinstallaties sterk in beweging 30-11-2012 Regelgeving voor stookinstallaties sterk in beweging Schakel - Stookinstallaties in het activiteitenbesluit Wim Burgers Kenniscentrum InfoMil Inhoud 1. Zes veranderingen in regelgeving Consequenties voor

Nadere informatie

Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente: Naam drijver van de inrichting Adres en telefoonnummer Postcode en plaats

Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente: Naam drijver van de inrichting Adres en telefoonnummer Postcode en plaats RM16 - Meldingsformulier InfoMil Besluit mestbassins milieubeheer Vooraf Dit formulier is bedoeld voor degene die van plan is een bedrijf op te richten, uit te breiden of te wijzigen, dan wel de werking

Nadere informatie

Definitieve beschikking

Definitieve beschikking Algemene wet bestuursrecht 1 Wet milieubeheer Definitieve i Aanleiding Aan NS Railinfiabeheer B.V., 1998 een revisievergunning ingevolge is beroep ingesteld op grond waarvan grond hiervan is de verlenen

Nadere informatie

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE & SPAARNWOUDE Vastgesteld: april 2016 Inhoudsopgave Inleiding... - 3 - Procedure vaststelling Milieuverslag en programma... - 3 - Uitbesteding aan ODIJmond

Nadere informatie

Omgevingsdienst Brabant Noord

Omgevingsdienst Brabant Noord ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING WIJZIGEN Omgevingsdienst Brabant Noord Onderwerp Gemeente Uden heeft op 16 december 216 een verzoek ontvangen van de Provincie Noord-Brabant (hierna de provincie) voor

Nadere informatie

3 december 1992, houdende plaatsing in het

3 december 1992, houdende plaatsing in het Beschikking van de Minister van Justitie van 3 december 1992, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet verontreiniging zeewater (Stb. 1981,695), zoals deze luidt na wijziging krachtens

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : IJsbeer Energie Steenwijk B.V. Aangevraagde activiteiten : Gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning voor wat

Nadere informatie

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Nummer : 2009.09833V Venlo, Bijlage(n) : Het Dagelijks Bestuur heeft op 12 augustus 2009 een aanvraag om vergunning op grond van de Wet verontreiniging

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Middelburg, 3 mei 2006 Nummer: RMW0605090 Afdeling: Milieuhygiëne BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Arrow Terminals B.V. is in bezit van een aantal vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer.

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. uitbreiding met parelmolen ten behoeve van het fijnmalen van magnesiumhydroxide

OMGEVINGSVERGUNNING. uitbreiding met parelmolen ten behoeve van het fijnmalen van magnesiumhydroxide OMGEVINGSVERGUNNING voor: uitbreiding met parelmolen ten behoeve van het fijnmalen van magnesiumhydroxide activiteit: het milieuneutraal veranderen van een inrichting verleend aan: Nedmag bv locatie: Billitonweg

Nadere informatie

Besluit van. tot intrekking Asbestbesluit milieubeheer

Besluit van. tot intrekking Asbestbesluit milieubeheer Besluit van tot intrekking Asbestbesluit milieubeheer Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van, nr. MJZ, Directie Juridische Zaken, Afdeling

Nadere informatie

Dit besluit wordt van kracht overeenkomstig artikel 20.3 van de Wet milieubeheer.

Dit besluit wordt van kracht overeenkomstig artikel 20.3 van de Wet milieubeheer. Datum 12 maart 2002 Kenmerk SAS/2002001698 Onderwerp VERKLARING ALS BEDOELD IN ARTIKEL 18 KERNENERGIEWET JUNCTO ARTIKEL 8.19, TWEEDE LID, WET MILIEUBEHEER TEN BEHOEVE VAN NV EPZ (KERNENERGIECENTRALE BORSSELE)

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING *D * D

OMGEVINGSVERGUNNING *D * D *D170252216* D170252216 OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager : Tapijtfabriek Intercarpet BV Datum besluit : 24 mei 2017 Onderwerp : aanpassen vergunning Locatie : Tweede Broekdijk 1 te Aalten OLO-nummer : 2807768

Nadere informatie

I. BESLISSING HET VERZOEK. I.A. Algemeen. II.A. Beschrijving van het verzoek en de inrichting

I. BESLISSING HET VERZOEK. I.A. Algemeen. II.A. Beschrijving van het verzoek en de inrichting Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 26 mei 2009 Team Milieubeheer Nummer 2009INT242647

Nadere informatie

Type C Vergunningplichtige inrichtingen

Type C Vergunningplichtige inrichtingen Type C Vergunningplichtige inrichtingen Leerdoelen Vergunningplichtige inrichtingen Type C inrichtingen Vergunningplicht / andere besluiten Aanvraag / melding Indieningsvereisten Voorschriften Considerans

Nadere informatie

Workshop bodem. Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal. Mlieudienst IJmond. Programma

Workshop bodem. Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal. Mlieudienst IJmond. Programma Workshop bodem Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal Mlieudienst IJmond 1 Programma Korte herhaling Bodemonderzoek, hoe en wat Uitwerking NRB in Activiteitenbesluit Normdocumenten en Kwalibo Casus

Nadere informatie

c) de belangen die mogelijk invloed kunnen ondervinden van de installatie van bodemenergiesystemen

c) de belangen die mogelijk invloed kunnen ondervinden van de installatie van bodemenergiesystemen 1 juli 2014 zaaknummer 2013-018143 Beleidsregels masterplannen bodemenergie Gelderland 2014 GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 6.4, eerste

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 135 Besluit van 9 april 2008 tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur in verband met aanpassing aan de artikelen 8.8 en 8.11,

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DE MILIEUSTRAAT GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE, EURSING 2A TE BEILEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DE MILIEUSTRAAT GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE, EURSING 2A TE BEILEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw Y. Oostelbos (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor de Milieustraat gemeente Midden-Drenthe, Eursing 2a

Nadere informatie

I. SAMENVATTING BESLUIT

I. SAMENVATTING BESLUIT Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 16 maart 2010 Team Milieubeheer Nummer 2010INT257437

Nadere informatie

Problemen bij invoer gegevens en veel voorkomende fouten bij gebruik Web-BVB

Problemen bij invoer gegevens en veel voorkomende fouten bij gebruik Web-BVB Problemen bij invoer gegevens en veel voorkomende fouten bij gebruik Web-BVB 1. Bij sommige combinaties van postcode en huisnummer is de straatnaam niet meer zichtbaar/is het bedrijf uit de zoeklijst verdwenen.

Nadere informatie

Bijlage 2: Maatwerkbeleid in het kader van het Activiteitenbesluit

Bijlage 2: Maatwerkbeleid in het kader van het Activiteitenbesluit Bijlage 2: Maatwerkbeleid in het kader van het Activiteitenbesluit Deze bijlage maakt deel uit van de Beleidsregel VTH 2016 provincie Groningen Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregel

Nadere informatie

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet milieubeheer

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet milieubeheer Bedrijf en milieuvergunning in Zeeland Februari 2008 Heeft u plannen voor een nieuw bedrijf? Gaat u uw bedrijfsactiviteiten uitbreiden of wijzigen? Uw activiteiten kunnen invloed hebben op het milieu.

Nadere informatie

Activiteitenbesluit. Modernisering algemene regels Wet milieubeheer

Activiteitenbesluit. Modernisering algemene regels Wet milieubeheer Activiteitenbesluit Modernisering algemene regels Wet milieubeheer Inhoud presentatie Doel en uitgangspunten modernisering Welke AMvB s en voor wie gelden de nieuwe regels Structuur en opbouw Activiteitenbesluit

Nadere informatie

Datum 20 november 2009 Betreft Voortgang dossier zandwinputtenvoortgang dossier zandwinputten. Geachte Voorzitter,

Datum 20 november 2009 Betreft Voortgang dossier zandwinputtenvoortgang dossier zandwinputten. Geachte Voorzitter, > Retouradres Postbus 30945 2500 GX Den HaagPostbus 30945 2500 GX Den Haag De Voorzitter van de Tweede KamerDe Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaalder Staten-Generaal Postbus 20018Postbus

Nadere informatie

Vuurwerk en veiligheid

Vuurwerk en veiligheid Vuurwerk en veiligheid Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 389 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl Internet: www.limburg.nl Limburglaan

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Van Gansewinkel Nederland B.V. Aangevraagde activiteiten : Ambtshalve wijziging in verband met IPPC toets Locatie

Nadere informatie

Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) Postbus 63 fax: (0342) AB BARNEVELD

Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) Postbus 63 fax: (0342) AB BARNEVELD Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) 495 402 Postbus 63 fax: (0342) 495 376 3770 AB BARNEVELD e-mail: gembar@barneveld.nl Ontwerpbeschikking Datum aanvraag 20 juli 2009 Nummer 46/2009 Betreft

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Leeswijzer 7. 1 Toelichting op het benchmark-convenant 9. 2 Stappenplan bevoegd gezag 11

Inhoud. Voorwoord. Leeswijzer 7. 1 Toelichting op het benchmark-convenant 9. 2 Stappenplan bevoegd gezag 11 Inhoud Voorwoord Leeswijzer 7 1 Toelichting op het benchmark-convenant 9 2 Stappenplan bevoegd gezag 11 3 Vergunningverlening bij convenantbedrijven 17 4 Vergunningverlening bij bedrijven die niet deelnemen

Nadere informatie

Aanmeldnotitie Besluit Mer

Aanmeldnotitie Besluit Mer Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Aanmeldnotitie Besluit Mer Geerlings Metaalrecycling BV te Venlo Zaaknummer 2012-0164 d.d. 5 april 2012 Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit 3 2 Procedure 4 2.1

Nadere informatie

Beleidsregels gemeente Druten: intrekken omgevingsvergunning voor

Beleidsregels gemeente Druten: intrekken omgevingsvergunning voor Beleidsregels gemeente Druten: intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 1. Inleiding De gemeente Druten verleent jaarlijks veel omgevingsvergunningen. Verreweg het grootste deel van die

Nadere informatie

Zaak: Dossier: OV16158 Documentnummer: BV. Omgevingsvergunning

Zaak: Dossier: OV16158 Documentnummer: BV. Omgevingsvergunning .. Zaak: 339494 Dossier: OV16158 Documentnummer: 339494BV Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 11 november 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het (ver)bouwen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 10 mei 2006 bij hen ingekomen aanvraag van Van Gansewinkel Nederland BV aan Spaarpot 6 te Geldrop om een vergunning krachtens artikel 8.1

Nadere informatie

Nieuwsbrief artikel 55ab Wet bodembescherming (Wbb): Aan de slag met de aanpak van de spoedlocaties

Nieuwsbrief artikel 55ab Wet bodembescherming (Wbb): Aan de slag met de aanpak van de spoedlocaties Nieuwsbrief artikel 55ab Wet bodembescherming (Wbb): Aan de slag met de aanpak van de spoedlocaties Beste collega s, De Wet bodembescherming is per 1 februari ondermeer gewijzigd om belemmeringen voor

Nadere informatie

Sectorplan 24 PCB-houdende afvalstoffen

Sectorplan 24 PCB-houdende afvalstoffen Sectorplan 24 PCB-houdende afvalstoffen 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties PCB-bevattende apparaten en PCB-houdende olie 2. Belangrijkste bronnen Elektriciteitsbedrijven en industrie

Nadere informatie

uw project centraal in de omgevingsvergunning

uw project centraal in de omgevingsvergunning uw project centraal in de omgevingsvergunning Inleiding Sinds 1 oktober 2010 is de praktijk van ruimtelijke ordening, slopen en bouwen stevig gewijzigd door de invoering van de Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Minder en eenvoudiger regels: tòch brandveilig! Drs. Harry Boschloo Ministerie VROM Wonen, Wijken en Integratie

Minder en eenvoudiger regels: tòch brandveilig! Drs. Harry Boschloo Ministerie VROM Wonen, Wijken en Integratie Minder en eenvoudiger regels: tòch brandveilig! Drs. Harry Boschloo Ministerie VROM Wonen, Wijken en Integratie NVBR-congres 16 en 17 september 2008 Inhoud Presentatie Kabinetsbeleid vermindering regeldruk

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

Op de voordracht van de Minister van Infrastructuur en Milieu van, nr., Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Minister van Infrastructuur en Milieu van, nr., Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Besluit van tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, het Besluit bodemkwaliteit, het Besluit lozen buiten inrichtingen, het Besluit omgevingsrecht en het Waterbesluit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Aanvragen van vergunningen Aandachtspunten & tips

Aanvragen van vergunningen Aandachtspunten & tips Aanvragen van vergunningen Aandachtspunten & tips MPZ 14 november 2006 Renate Hofmann Inhoud Melding of veranderings- / revisievergunning Coördinatie met WvO, bouwvergunning Vooroverleg Inventarisatie

Nadere informatie

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer Omgevingsvergunning (artikel 2.1, 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer 2011.00165 Gezien het verzoek ingediend door: De heer E.F. Schneider

Nadere informatie

Bijlage 1: certificatie/accreditatie regelingen

Bijlage 1: certificatie/accreditatie regelingen Bijlage 1: certificatie/accreditatie regelingen Het Ministerie van VROM heeft een eerste inventarisatie uitgevoerd van de regelgeving die op basis van het kabinetsstandpunt over het gebruik van certificatie

Nadere informatie

De voorliggende modelregeling is, gezien het tijdelijk karakter (tot de inwerkingtreding van de amvb) terughoudend van aard.

De voorliggende modelregeling is, gezien het tijdelijk karakter (tot de inwerkingtreding van de amvb) terughoudend van aard. Toelichting op de Brandbeveiligingsverordening 2012 Algemeen De wetgever kondigt in de Wet veiligheidsregio's en de aanpassing daarop in artikel 3, derde lid, een algemene maatregel van bestuur aan over

Nadere informatie

sectorplan 30 Accu s

sectorplan 30 Accu s sectorplan Accu s 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Startaccu s, tractiebatterijen, stationaire batterijen 2. Belangrijkste bronnen Garagebedrijven, autodemontagebedrijven, schadeherstelbedrijven

Nadere informatie

Bio-energie en een milieuvergunning?

Bio-energie en een milieuvergunning? Bio-energie en een milieuvergunning? Henkjan Schutte Senior medewerker milieu / specialist afvalstoffen hj.schutte@overijssel.nl Inhoud presentatie WM / Wabo Bevoegde gezag Route tot vergunning MER Milieuvergunning

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk)

tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk) Besluit van tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk) Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van,

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LET OP! Dit is nog geen omgevingsvergunning. Hiermee kunt u nog niet starten met de werkzaamheden.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LET OP! Dit is nog geen omgevingsvergunning. Hiermee kunt u nog niet starten met de werkzaamheden. VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 12 september een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een. De aanvraag gaat over nabij Van Heemstraweg 2 te Weurt

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Continu veiliger De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en

Nadere informatie

Voorsorteren op de omgevingsvergunning De mogelijkheden tot de gecoördineerde voorbereiding van besluiten in de Wro en de Awb per 1 juli 2008

Voorsorteren op de omgevingsvergunning De mogelijkheden tot de gecoördineerde voorbereiding van besluiten in de Wro en de Awb per 1 juli 2008 Voorsorteren op de omgevingsvergunning De mogelijkheden tot de gecoördineerde voorbereiding van besluiten in de Wro en de per 1 juli 2008 Inleiding Veel wordt in Nederland geklaagd over het aantal vergunningen

Nadere informatie

(Voorlopige) verwijdering Uitvoer voor storten is op grond van nationale zelfverzorging in beginsel niet toegestaan.

(Voorlopige) verwijdering Uitvoer voor storten is op grond van nationale zelfverzorging in beginsel niet toegestaan. TEKST SECTORPLAN 17 (onderdeel LAP) Sectorplan 17 Reststoffen van drinkwaterbereiding I Afbakening Reststoffen van drinkwaterbereiding komen vrij bij de bereiding van drinkwater. Deze reststoffen zijn

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 31 januari 2008 bij hen ingekomen aanvraag van gemeente Drimmelen om een vergunning krachtens artikel 8.1 Wet milieubeheer voor het veranderen

Nadere informatie

Reinigingsbedrijf Midden Nederland. Soest

Reinigingsbedrijf Midden Nederland. Soest Afdeling Vergunningverlening BESCHIKKING van GS van Utrecht Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 16 oktober 2007 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

Pagina 1 van 14 Registratienummer: Z / D

Pagina 1 van 14 Registratienummer: Z / D Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088-369 03 69 I: www.odzob.nl Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 13 oktober 2016 bij hen ingekomen aanvraag van Suez Water NV te Venlo, om

Nadere informatie

Wet milieubeheer. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Melding artikel ENCI te Maastricht. Zaaknummer:

Wet milieubeheer. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Melding artikel ENCI te Maastricht. Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Wet milieubeheer Melding artikel 8.19 ENCI te Maastricht Zaaknummer: 2015-0968 Kenmerk: 2015/48998 d.d. 16 juli 2015 Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Melding 3 1.1

Nadere informatie

De Intentieverklaring.

De Intentieverklaring. De www.omwb.nl De De OMWB heeft, in samenwerking met gemeenten en provincie, een nieuwe manier van verlening ontwikkeld: De. In dit document maken we duidelijk hoe deze nieuwe manier precies werkt. De

Nadere informatie

Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: Dossier: OV Uw kenmerk: OLO Datum besluit: 30 januari 2017

Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: Dossier: OV Uw kenmerk: OLO Datum besluit: 30 januari 2017 Ons kenmerk: 56115 Dossier: OV 20162088 Uw kenmerk: OLO 2370633 Datum besluit: 30 januari 2017 Ontwerpbesluit Burgemeester en wethouders besluiten, met inachtneming van artikelen 2.1, 2.10, 2.12 en 2.2

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1632 Kenmerk: 2015/95267 d.d. 10 december 2015 Verzonden:

Nadere informatie

Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD)

Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) Omschrijving heid Grondslag Thans Toezicht/ Het afgeven van persoonlijke wijzingsbesluiten art. 18.4 Wm, art. toezichthoudende ambtenaren terzake: 95 Wbb, art.

Nadere informatie

Toelichting. I. Algemeen. 1. Inleiding

Toelichting. I. Algemeen. 1. Inleiding Toelichting I. Algemeen 1. Inleiding Aanleiding voor deze regeling is de wet van 21 juni 2001 houdende wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen) (Stb. 346) die op 8 mei 2002 in

Nadere informatie

-S-ff" U^ / J^, i'.r^ CAND OP ' JAN. 2011. nte Oostzaan. VROM-Inspectie Ministerie van Infrastructuur en tailieu. Datum 6 januari 2011

-S-ff U^ / J^, i'.r^ CAND OP ' JAN. 2011. nte Oostzaan. VROM-Inspectie Ministerie van Infrastructuur en tailieu. Datum 6 januari 2011 ' l (»cf\ CAND OP -S-ff" ' JAN. 2011 nte Oostzaan Ministerie van Infrastructuur en tailieu > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag GEMEENTE OOSTZAAN t.a.v. het College van B. en W. POSTBUS 15 1510

Nadere informatie

sectorplan 27 Industrieel afvalwater

sectorplan 27 Industrieel afvalwater sectorplan Industrieel afvalwater 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Industriële afvalwaterstromen (niet reinigbaar in biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties) 2. Belangrijkste bronnen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 304 Certificatie en accreditatie in het kader van het overheidsbeleid Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning:

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning: inn i in MI ii mm ii ii OOG O O Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 29 juli 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een woning met bijgebouw. De

Nadere informatie

B i j l a g e 2 : G e b r u i k e n p l a a t s i n g v a n z e e c o n t a i n e r s

B i j l a g e 2 : G e b r u i k e n p l a a t s i n g v a n z e e c o n t a i n e r s B i j l a g e 2 : G e b r u i k e n p l a a t s i n g v a n z e e c o n t a i n e r s Gebruik en plaatsing van zeecontainers op het bedrijventerrein Nieuwe Dijk. Op het bedrijventerrein worden door verschillende

Nadere informatie

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel;

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; Mandaatbesluit Omgevingsdienst Brabant Noord 2014 De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende

Nadere informatie

De inrichting is gelegen aan De Schans nummers 14 en 16 te Soest, kadastraal bekend gemeente Soest, sectie A, nummers 5385 en 5387.

De inrichting is gelegen aan De Schans nummers 14 en 16 te Soest, kadastraal bekend gemeente Soest, sectie A, nummers 5385 en 5387. Afdeling Vergunningverlening BESCHIKKING van GS van Utrecht Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 10 juni 2008 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

Urgente sanering LPGtankstations

Urgente sanering LPGtankstations VROM-Inspectie Portefeuillehouder Veiligheid & Risico Urgente sanering LPGtankstations Een onderzoek naar de voortgang van de urgente sanering van LPG-tankstations Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN...3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Doelstelling... 3 2 HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3 Artikel 3. Aanwijzing inzameldienst...

Nadere informatie

VROM-Inspectie Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Gemeenteraad van Ijsselstein Postbus 26 3400 AA IjsselsteinUt GEMEENTEIJSSELSTEIN

VROM-Inspectie Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Gemeenteraad van Ijsselstein Postbus 26 3400 AA IjsselsteinUt GEMEENTEIJSSELSTEIN VRM-Inspectie Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag Gemeenteraad van Ijsselstein Postbus 26 3400 AA IjsselsteinUt RBG.NR.: GEMEENTEIJSSELSTEIN ING. 1 9 AUS.

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2095349/3372519 op de op 10 februari 2012, met kenmerk 2889735, verleende vergunning aan Dalm Werkendam BV voor het

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm VOORSCHRIFTEN behorende bij de veranderingsvergunning Wm betreffende het voornemen tot het reinigen van afvalwater van derden in de bestaande Biologische Voorzuivering Installatie (BVZI) Attero Noord BV

Nadere informatie

WABO EN OVERGANGSRECHT; EEN NADERE BESCHOUWING

WABO EN OVERGANGSRECHT; EEN NADERE BESCHOUWING WABO EN OVERGANGSRECHT; EEN NADERE BESCHOUWING Dat het vaststellen van overgangsrecht bij nieuwe wet- en regelgeving niet altijd een gemakkelijke opgave is, bleek al met de invoering van de nieuwe Wet

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Industrieweg 16 te Noordhorn. datum besluit: 13 oktober 2017

OMGEVINGSVERGUNNING. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Industrieweg 16 te Noordhorn. datum besluit: 13 oktober 2017 OMGEVINGSVERGUNNING voor: het wijzigen van een inrichting bedoeld voor het op- en overslaan en bewerken van afvalstoffen van derden en op- en overslaan van gevaarlijke afvalstoffen van meer dan 50 ton.

Nadere informatie

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures Roger Vermeulen, projectleider Wabo Wabo procedures 1 Doel: Kennis overdragen Wabo Wat verandert er voor de medewerkers Waar moet je rekening mee houden. 2 Het gaat om een project of activiteit met plaatsgebonden

Nadere informatie

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV DEFINITIEVE VERGUNNING verleend aan EEW Energy from Waste Delfzijl BV ten behoeve van de activiteit het wijzigen van de verwerkingscapaciteit (locatie: Oosterhorn 38, 9936 HD te Farmsum) Groningen, 17

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (MILIEU) verleend aan. ESD-SIC bv. Ten behoeve van de productie van Siliciumcarbide

OMGEVINGSVERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (MILIEU) verleend aan. ESD-SIC bv. Ten behoeve van de productie van Siliciumcarbide OMGEVINGSVERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (MILIEU) verleend aan ESD-SIC bv Ten behoeve van de productie van Siliciumcarbide (Locatie: Kloosterlaan 11-13 te Farmsum) Groningen, 15 februari

Nadere informatie

Het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton wordt als volgt gewijzigd:

Het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton in verband met verbeteren van de handhaafbaarheid door een collectieve organisatie facultatief een wettelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING. datum: 11 mei 2017 Provincie Gelderland Zaaknummer: 2017WB0071

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING. datum: 11 mei 2017 Provincie Gelderland Zaaknummer: 2017WB0071 ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING datum: 11 mei 2017 Provincie Gelderland Zaaknummer: 2017WB0071 Onderwerp Op 26 januari 2017 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene

Nadere informatie

Auteur: H.A.M. van der Wal isbn boek: 978-90-01-82227-9

Auteur: H.A.M. van der Wal isbn boek: 978-90-01-82227-9 3 Milieuregelgeving 3.1 Opbouw milieuwetgeving In dit hoofdstuk wordt de belangrijkste milieuregelgeving weergegeven waar met bouwen rekening mee moet worden gehouden. De rode draad van de Wet milieubeheer

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit kamerverhuur Hellevoetsluis 2012:

Uitvoeringsbesluit kamerverhuur Hellevoetsluis 2012: UITVOERINGSBESLUIT KAMERVERHUUR HELLEVOETSLUIS 2012 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis; gelet op artikel 16f, eerste lid, van de Huisvestingsverordening stadsregio

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5 pagina 1 van 1 Rack, MJG, Marjolie `-~ _ ~ -U^~ w-2-~~ ~.~ Van: Rack, MJG, Marjolie Verzonden: donderdag 21 oktober 2010 13:49 Aan: 'info@st-ok.nl' Onderwerp: beantwoording brief uw kenmerk:2010/08/25/003/1

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. LUMARO Beheer B.V.

OMGEVINGSVERGUNNING. LUMARO Beheer B.V. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan LUMARO Beheer B.V. ten behoeve van de activiteit het milieuneutraal veranderen van de inrichting "opslag van afgewerkte olie in een tank en opslag van diesel in IBC's "

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Beoordeling of positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen (Lex Silencio Positivo) van toepassing is op een aantal

Nadere informatie

Samenvatting Integrale Handhaving

Samenvatting Integrale Handhaving Samenvatting Integrale Handhaving Openbare inrichtingen als hotels, cafés en discotheken worden geconfronteerd met verschillende gemeentelijke, regionale en landelijke handhavers. Voorbeelden van handhavers

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek naar de gevolgen van de Wet Markt en Overheid op de economische activiteiten van de gemeente Venray

Plan van aanpak onderzoek naar de gevolgen van de Wet Markt en Overheid op de economische activiteiten van de gemeente Venray Plan van aanpak onderzoek naar de gevolgen van de Wet Markt en Overheid op de economische activiteiten van de gemeente Venray Henk Mijnster, Adviseur AO/IC gemeente Venray versie 2 Pagina 2 van 8 Inhoud

Nadere informatie