Werkkostenregeling. Nijkerk, 13 juni 2012 Jaap Verdegaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkkostenregeling. Nijkerk, 13 juni 2012 Jaap Verdegaal"

Transcriptie

1 Werkkostenregeling Nijkerk, 13 juni 2012 Jaap Verdegaal

2 De regeling PwC

3 Schema werkkostenregeling: the Academy 3

4 Werkkostenregeling Intermediaire kosten Intermediaire kosten vallen buiten 1,4%-budget. Wat zijn intermediaire kosten? Begripsbeschrijving Memorie van Toelichting: Kosten van de inhoudingsplichtige die de werknemer voorschiet en die hij (meestal) op declaratiebasis terugkrijgt. Bij deze zogeheten intermediaire kosten doet een werknemer uitgaven in opdracht en voor rekening van zijn werkgever. Het initiatief voor het maken van de kosten ligt bij de werkgever. Voorbeelden: - declaratie brandstofkosten leaseauto - declaratie viltstiften whiteboard - declaratie voorgeschoten kosten op een beurs the Academy 4

5 Werkkostenregeling Besluit van 5 juli 2011 Besluit van de staatssecretaris van Financiën: De Belastingdienst neemt in elk geval aan dat geen sprake is van loon als een werkgever diens werknemer een persoonlijke attentie geeft in situaties waarin ook anderen dan de werkgever een dergelijke attentie plegen te geven bij de desbetreffende gelegenheid; en het geen geld of waardebonnen betreft; en de attentie niet een factuurwaarde (inclusief omzetbelasting) heeft die hoger is dan 25. Indien de factuurwaarde hoger is dan 25, dient nader beoordeeld te worden in hoeverre sprake is van loon. the Academy 5

6 Schema werkkostenregeling: the Academy 6

7 Gerichte vrijstellingen Reiskosten ( 0,19/km onbelast, OV-vergoeding, zakelijke ritten). Wijzigingen Lenteakkoord 2013? Kosten voor tijdelijk verblijf (kosten onderweg). Kosten van opleidingen, studie. Kosten van congressen, vakliteratuur, inschrijving in een beroepsregister en kosten van outplacement. Maaltijden met meer dan bijkomstig zakelijk gebruik (meer dan 10%). Extraterritoriale kosten. Verhuiskosten in het kader van de dienstbetrekking (transportkosten (onbeperkt mits bonnen) en herinrichtingskosten (maximaal 7.750)). PwC

8 Bijzondere waarderingen Een aantal voorbeelden van zaken die aan de werkplek (iedere plaats die in verband met het verrichten van arbeid wordt gebruikt en waarvoor voor de werkgever de Arbo-wetgeving van toepassing is) gerelateerd zijn en die bijzonder worden gewaardeerd in het 1,4%-forfait: Mobiele telefoon (nihilwaardering bij zakelijk gebruik van meer dan 10%); Arbo-verstrekkingen (nihilwaardering); Laptop (nihilwaardering bij zakelijk gebruik van 90% of meer); Fitness (nihilwaardering of factuurwaarde); Werkkleding die (nagenoeg) uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te dragen, werkkleding die op het werk achterblijft en werkkleding met een logo van ten minste 70 cm2 (nihilwaardering); Maaltijden op de werkplek (forfaitair bedrag van 2,95); Huisvestiging en inwoning op de werkplek (forfaitair bedrag van 5,00 per gewerkte dag), anders dan de ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking ter beschikking gestelde woning; Rentevoordeel hypothecaire leningen PwC

9 Schema werkkostenregeling: the Academy 9

10 Gebruikelijkheidscriterium De aanwijzing van vergoedingen en verstrekkingen als eindheffingsloon is alleen mogelijk voor zover zij niet in belangrijke mate (= 30%) hoger zijn dan gebruikelijk. Niet gebruikelijk: vrije ruimte benutten voor één werknemer; kerstpakket van ,-. Ongebruikelijk ziet op de hoogte en aard van de vrije vergoeding of verstrekking en op de kring van genieters. Bonussen voor de directie? Goedmakers na een conflict? Douceur voor zieke werknemer? Luxe reis voor alle personeelsleden? the Academy

11 Vaste kostenvergoedingen Kosten in de vaste kostenvergoedingen: Gerichte vrijstellingen. Intermediaire kosten. Voorwaarden: Werkgever kan het bedrag aannemelijk maken. Werkgever beschikt over een specificatie naar aard en omvang per kostensoort. Er is een steekproefsgewijs onderzoek gehouden (gerichte vrijstellingen). Geen onderzoek én onderbouwing, dan valt deze betaling in het 1,4%-budget. PwC

12 Enkele aandachtspunten Lenteakkoord? Werkplek ipads Perspectief werknemer; Lokaties; Fitness en feestjes;parkeerplaatsen 90% zakelijk/byod? Maaltijden Waardering? Recht op ruimte? Voor wiens rekening is een forfaitoverschrijding? the Academy 12

13 Lenteakkoord: reiskostenvergoedingen (1/4) Toelichting Afschaffing betreft zowel woon-werk 0,19 per kilometer als werkelijke kosten openbaar vervoer. Vrijstelling bijtelling voor leaseauto's die minder dan 500 km per jaar privé worden gebruikt komt te vervallen. Bestelauto wordt scherper gedefinieerd om overloopeffecten te beperken. Zakelijke kilometers kunnen in 2013 nog wel onbelast worden vergoed. Vanaf 2014 in de vrije ruimte (gerichte vrijstelling komt te vervallen). Voor verstrekkingen van zakelijke reizen gaat een nihilwaardering gelden. the Academy 7 juni

14 Lenteakkoord: reiskostenvergoedingen (2/4) Forfaitaire ruimte werkkostenregeling 2012: 1,4% -> 2013: 1,6% -> 2014: 2,1% Hierdoor is er meer ruimte voor werkgevers om maatwerk te bieden bij het vergoeden van kosten. the Academy 7 juni

15 Lenteakkoord: reiskostenvergoedingen (3/4) Overgangsrecht leaseauto Geldt voor: Leasecontracten aangegaan vóór 25 mei 2012; en, Waarvan de berijder nu geen of minder dan 500 km privé rijdt: en, Waarvan de berijder geen of minder dan 500 km privé blijft rijden. Gedurende de looptijd van het leasecontract, maar uiterlijk tot 1 januari Onder de overgangsregeling: betrokkenen gaan 25% van de eigenlijk verschuldigde bijtelling betalen (25% van 25%, 20% of 14%). the Academy 7 juni

16 Lenteakkoord: reiskostenvergoedingen (4/4) Overgangsrecht OV OV-abonnementen die vóór 25 mei 2012 zijn ingegaan worden gerespecteerd gedurende hun gehele (resterende) looptijd. De opbrengst van het gecombineerde overgangsrecht kan worden ingezet voor oplossing voor de eventuele bestelautoproblematiek en problematiek ambulante sector (thuiszorg, bouw). the Academy 7 juni

17 Voorbeelden PwC

18 Praktisch voorbeeld met een cafetariaregeling Stel: 1. Werknemer betaalt maandelijks 17 euro aan vakbondscontributie. 2. Werkgever heeft vakbondscontributie aangewezen als werkkosten. CAO staat toe dit via een uitruil van het salaris te doen. Werknemer heeft hierdoor een fiscaal voordeel. Werknemer heeft een lager loon SV, met eventuele gevolgen voor een toekomstige uitkering. Werkgever heeft hierdoor het voordeel van een lager loon SV, daardoor minder afdracht voor SV premies en ZVW bijdrage. Wat zijn de gevolgen van de werkkostenregeling in deze situatie? PwC

19 Uitruil vakbondcontributie (huidige situatie) voorbeeld is ontleend aan een presentatie van Raet Geen uitruil Met uitruil Salaris 3000, ,00 Verlaging i.v.m. uitruil -17,00 Loon SV 3000, ,00 Loon LH 3194, ,98 Loonheffing tabel -919,83-914,16 Vakbondscontributie 17,00 Netto te ontvangen 2080, ,84 Voordeel werknemer. 2085, ,17 -/ ,67 Geen uitruil Met uitruil SV afdrachten 258,34 250,13 ZVW afdracht 194,98 194,98 Werkgeverskosten 3453, ,11 Voordeel werkgever. 3453, ,11 -/ ,21 PwC

20 U itruil vakbondcontributie (werkkosten) voorbeeld is ontleend aan een presentatie van Raet Geen uitruil Met uitruil Salaris 3000, ,00 Verlaging i.v.m. uitruil -17,00 Loon SV 3000, ,00 Loon LH 3194, ,98 Loonheffing tabel -919,83-914,16 Vakbondscontributie 17,00 Netto te ontvangen 2080, ,84 Geen uitruil Met uitruil SV afdrachten 258,34 250,13 ZVW afdracht 194,98 194,98 Werkgeverskosten 3453, ,11 Ten laste van forfait 17,00 PwC Voordeel werknemer. 2085, ,17 -/ ,67 Verlaging forfait 44,73 (3194,98 x 1,4%) 44,49 (3177,98 x 1,4%) ,24 Voordeel werkgever. 3453, ,11 -/ ,21 (?) 80% x 17 = 13,60

21 Voorbeeld inventarisatie werkkostenregeling Instelling X / 200 werknemers / fiscale loonsom 7 mio. (1,4% = 98k) Huidige arbeidsvoorwaarden: Reiskosten woon-werkverkeer (CAO / 0,19 per kilometer). Reiskosten dienstkilometers (CAO / 0,28 per kilometer bruto). Vergoeding voor gebruik mobiele telefoons. Kerstpakketten, bloemetje verjaardag, geschenk dag van de verpleging. Personeelsfeest. Fietsenplan (meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden). Gratis inventarisatietool: 21

22 Uitwerking voorbeeld inventarisatie Huidig WKR tlv WKR WKR (gegeven) forfait? scenario 1 scenario 2 Reiskosten w/w-verkeer (g.v.) Reiskosten dienstkilometers (bruto) Vergoeding mobiel Attenties Personeelsfeest Fietsenplan Forfait Dienstkilometers (gegeven): Kosten werkgever Netto voor werknemer

23 Toetsing aan de vrije ruimte In de werkkostenregeling zijn er drie methoden die kunnen/moeten worden toegepast om de vrije ruimte te bepalen. De werkgever kiest jaarlijks voor toepassing van één van de drie methoden (gedurende het jaar mag niet gewisseld worden). Hierna worden de drie methoden beschreven aan de hand van voorbeelden. Daarbij gaan wij uit van de volgende gegevens: Loonsom 2010: (per maand ). Loonsom 2011: (per maand ). De verstrekkingen en vergoedingen die als eindheffingsloon in de vrije ruimte vallen, bedragen in alle maanden m.u.v. juni en december In juni en december wordt een uitgavenpiek bereikt van respectievelijk en , als gevolg van een personeelsfeest en kerstgeschenken. PwC

24 Hoofdregel (methode 1) JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC TO- TAAL Budget (1,4% x maandloon 2011) Verschil Werkkosten Eindheffing 80% De werkgever is een definitieve eindheffing verschuldigd over 2011 van Er kan bij deze methode geen verrekening plaatsvinden met betrekking tot de niet benutte ruimte in het lopende jaar. PwC

25 Volloop (methode 2) JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC TO- TAAL Budget (1,4% x jaarloon 2010) Verschil Werkkosten Eindheffing 80% De werkgever heeft in 2011 een eindheffing afgedragen van Dit bedrag moet echter nog herrekend worden, omdat bij de berekening tot dusverre is uitgegaan van de loonsom in 2010 in plaats van de feitelijke loonsom in Dit betekent dat de vrije ruimte in ,4% x = (ipv ). Het budget is daardoor met overschreden (ipv ). De werkgever dient nog eindheffing af te dragen over het verschil van In totaal wordt daardoor een bedrag van aan eindheffing afgedragen. PwC

26 Eindverrekening (methode 3) JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC TO- TAAL Budget (1,4% x jaarloon 2010) Verschil Werkkosten Eindheffing 80% Net als bij methode 1 is de werkgever bij deze methode eindheffing verschuldigd in juni en december. Het verschil is echter dat er nog een definitieve herrekening plaatsvindt gebaseerd op de feitelijke gegevens in Op basis van de loonsom in 2011 is een daadwerkelijke eindheffing verschuldigd van (ipv ). De werkgever ontvangt een teruggave van PwC

27 Implementatie PwC

28 Wat betekent dit voor mijn bedrijf? Wat? 1. Inventariseren 2. Analyseren 3. Inrichten 4. Beheren Wie? SA FA HR OR Hoe? Inventarisatietool invullen Beleid arbeidsvoorwaarden SA FA HR OR Toets van de inventarisatieresultaten Matchen met de bestaande arbeidsvoorwaarden SA FA HR OR Aanpassen salaris- en financiële administratie Voorlichting van de medewerkers Aanpassen van de arbeidsvoorwaarden SA FA HR OR Forfait-grens bewaken Juistheid controle Volledigheid controle 7 juni 2012 the Academy 28

29 Hoe gaat het vervolgtraject er uit zien? Acties Inventariseren Invullen van de inventarisatietool Weken Analyseren Toets van de resultaten Matchen van de resultaten met de arbeidsvoorwaarden Inrichten Aanpassen salaris- en financiële administratie Voorlichting van de medewerkers Aanpassen van de arbeidsvoorwaarden Beheren Forfait-grens bewaken Juistheid controle Volledigheid controle Uitloop the Academy

30 Vragen? Jaap Verdegaal E mail: Telefoon: + 31 (0) PwC. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC. "PwC" refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), or, as the context requires, individual member firms of the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. PwCIL does not provide any services to clients. PwCIL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its member firms nor can it control the exercise of their professional judgment or bind them in any way. No member firm is responsible or liable for the acts or omissions of any other member firm nor can it control the exercise of another member firm's professional judgment or bind another member firm or PwCIL in any way.

WERKKOSTENREGELING EN IRIS

WERKKOSTENREGELING EN IRIS WERKKOSTENREGELING EN IRIS Renee Pauli/Werkkostenregeling 1 DE WERKKOSTENREGELING De basis Vervangt huidige systeem van vergoedingen en verstrekkingen Van individuele beoordeling per werknemer naar beoordeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 is elke werkgever verplicht om de werkkostenregeling (WKR) toe te passen. Vanaf dan komt ook het overgangsrecht te vervallen, zodat werkgevers niet

Nadere informatie

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Hoe werkt de werkkostenregeling? Hoe werkt de werkkostenregeling? Op het eerste gezicht heel eenvoudig Op dit moment kent de Wet Loonbelasting 29 verschillende belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt

Nadere informatie

22/10/2013 WERKKOSTENREGELING BELANGRIJKE WIJZIGINGEN M.I.V. 2014 HUIDIGE SITUATIE HOOFDLIJNEN WERKKOSTENREGELING WIJZIGING LOONBEGRIP

22/10/2013 WERKKOSTENREGELING BELANGRIJKE WIJZIGINGEN M.I.V. 2014 HUIDIGE SITUATIE HOOFDLIJNEN WERKKOSTENREGELING WIJZIGING LOONBEGRIP WERKKOSTENREGELING BELANGRIJKE WIJZIGINGEN M.I.V. 2014 Madelon Warning I Palmyra Fambach Crisisheffing Stamrechten Werkkostenregeling????? 1 Workshop Werkkostenregeling 2 HUIDIGE SITUATIE HOOFDLIJNEN WERKKOSTENREGELING

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer!

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer! Werkkostenregeling 2014/2015 Uitstellen kan niet meer! Augustus 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31 (0)20 676 44 78 Heemstede/Haarlem

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 1. Inleiding Met ingang van 01 januari 2011 wordt de werkkostenregeling ingevoerd. In deze regeling worden veel vrije vergoedingen en verstrekkingen, elk met hun eigen regels in

Nadere informatie

Nieuwsbrief FinQ Accountants

Nieuwsbrief FinQ Accountants Nieuwsbrief FinQ Accountants Utrecht, 10 december 2010 Werkkostenregeling (WKR), ingaande 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1. In het kort 2. Algemeen 3. Gebruikelijkheidstoets 4. Inventarisatie 5. Keuze 6.

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014-2015

Werkkostenregeling 2014-2015 Werkkostenregeling 2014-2015 DRV Accountants & Adviseurs 1-10-2014 Inhoud Inhoud...2 Verplichte ingangsdatum 1 januari 2015!...3 De werkkostenregeling...3 Indeling vergoedingen en verstrekkingen...4 Schema:

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie!

DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie! DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie! 2 De werkkostenregeling, hoogste tijd voor actie! De werkkostenregeling, hoogste tijd voor actie! 3 INLEIDING DE WERKKOSTENREGELING 2014 EN 2015 De in 2011

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Inleiding

Werkkostenregeling. Inleiding Werkkostenregeling Door de verplichte invoering van de werkkostenregeling (WKR) per 1 januari 2015 voor iedere werkgever is de regelgeving inzake vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikkingstellingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling. drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014. Regionaal verbonden, wereldwijd betrokken

Werkkostenregeling. drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014. Regionaal verbonden, wereldwijd betrokken Werkkostenregeling 2015 drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014 Schematische overzicht werkkostenregeling 2015 Aangewezen werkkosten geen uitsplitsing naar werknemer Totale werkkosten (uitgezonderd intermediaire

Nadere informatie

De werkkostenregeling 2015

De werkkostenregeling 2015 Bladzijde 1 14 Vanaf 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Tot en met 2014 geldt een overgangsregeling en mag u kiezen

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 Met ingang van 2011 geldt de zogeheten werkkostenregeling. Dit betekent een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Definitief van kracht met ingang van 1 januari 2015 De werkkostenregeling Timo Bakker TiBa Administratieve & Fiscale Dienstverlening BV 5 12 2014 dossier werkkostenregeling oktober 2014 Pagina 1 van 54

Nadere informatie

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte.

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte. Loonheffingen Werkkostenregeling Voor wie geldt de werkkostenregeling? De werkkostenregeling kan door de inhoudingsplichtige (hierna: werkgever) worden toegepast voor de werknemers. Het gaat daarbij dus

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Inhoud:

Werkkostenregeling. Inhoud: Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2011 is de regeling voor het toekennen van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen vervallen. Hiervoor in de plaats is de werkkostenregeling gekomen, afgekort de

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling De Han Bakker 6 november 2012! Regeling is ingegaan per 1-1-2011! Betreft nieuwe regels voor het belasten van vergoedingen en verstrekkingen! Afrekening op werkgeversniveau i.p.v. op werknemersniveau!

Nadere informatie

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling.

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling. De werkkostenregeling Per 1 januari 2011 ìs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze regeling kan duurder

Nadere informatie

NOTITIE WERKKOSTENREGELING

NOTITIE WERKKOSTENREGELING NOTITIE WERKKOSTENREGELING SPORTSECTOR PGGM HR Advies Judith van Vlijmen Senior adviseur 24 december 2010 Inleiding Per 1 januari 2011 wordt de werkkostenregeling ingevoerd met een overgangsperiode van

Nadere informatie

Vereniging van Openbare Bibliotheken. Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR

Vereniging van Openbare Bibliotheken. Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR Vereniging van Openbare Bibliotheken Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking Den Haag, december 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Algemeen

Nadere informatie

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering De werkkostenregeling in vogelvlucht Een uitleg en een stappenplan voor invoering InEen in samenwerking met PGGM HR Advies 27 oktober 2014 1. Inleiding De verplichte hantering per 1 januari 2015 van de

Nadere informatie

WELKOM BIJ HET SEMINAR

WELKOM BIJ HET SEMINAR WELKOM BIJ HET SEMINAR Werkkostenregeling Kans of bedreiging Renzo van der Ham (KPMG Meijburg & Co) Hans Hameetman (KPMG Accountants NV) Zwijndrecht, 22 maart 2011 2010 KPMG Meijburg & Co, Nederland. Alle

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking FAQ werkkostenregeling Versie: december 2014 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek Inhoudsopgave

Nadere informatie

Overgang naar de werkkostenregeling

Overgang naar de werkkostenregeling Overgang naar de werkkostenregeling 1. Inleiding De werkkostenregeling is ingevoerd per 1 januari 2011. Bij de invoering van de werkkostenregeling is voorzien in een keuzeregime. Op basis van dit keuzeregime

Nadere informatie

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon!

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon! Memo De werkkostenregeling 2014 Inleiding Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven totaal. Dit memo

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling 2015

Special Werkkostenregeling 2015 Special Werkkostenregeling 2015 Audit І Tax І Advisory Werkkostenregeling 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Categorieën kosten 2 3. Indeling 3 4. De vrije ruimte 4 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling: Wat? De vergoedingen en verstrekkingen worden belast bij de werkgever tegen een eindheffingtarief van: 80% tenzij het gaat om:

Nadere informatie

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers.

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers. Werkkostenregeling De werkkostenregeling is bedoeld als eenvoudige vervanger van alle bestaande regels voor onbelaste vergoedingen aan werknemers. Het oude systeem van vergoedingen en verstrekkingen kon

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Werkkostenregeling Versie: 11 maart 2015 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek Inhoudsopgave

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Huidige regelingen (1) De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober 2010. Werkkostenregeling: Huidige regelingen

Werkkostenregeling. Huidige regelingen (1) De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober 2010. Werkkostenregeling: Huidige regelingen Werkkostenregeling De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober 2010 Werkkostenregeling: Huidige regelingen Introductie werkkostenregeling Werkkostenregeling in detail Overgangsrecht Samenvatting Huidige

Nadere informatie