Regeling onkostenvergoedingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling onkostenvergoedingen"

Transcriptie

1 Regeling onkostenvergoedingen voor de leden van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit en de leden van de Raad van Bestuur van het VU medisch centrum 2 december Definitief - STATUS: TER GOEDKEURING VOORGELEGD AAN RvT Stichting VU-VUmc - Regeling 2009 komt hiermee te vervallen Inleiding Deze regeling is vastgesteld door de Raad van Toezicht Stichting VU-VUmc en betreft de aard, omvang en verantwoording van de onkostenvergoedingen aan leden van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit en de leden van de Raad van Bestuur van het VU medisch centrum. Het doel van deze regeling is transparantie verschaffen over welke kosten naar aard onder de door de instelling te vergoeden onkosten vallen. Door middel van deze regeling wordt inhoud gegeven aan de verplichting die het Ministerie van OC&W heeft gesteld in haar brief van 25 november 2011 met kenmerk om vanaf 2012 over voor de gehele organisatie geldende voorschriften met betrekking tot te declareren vergoedingen moeten beschikken. Op basis van ervaringen van de afgelopen jaren is de regeling op onderdelen nader uitgewerkt ten behoeve van de duidelijkheid in de uitvoering. Deze regeling gaat in op 1 januari Deze regeling geldt voor beide instellingen binnen de Stichting VU-VUmc i.c. de Vrije Universiteit en het VU medisch centrum. Voor het VU medisch centrum dient waar College van Bestuur is weergegeven, gelezen te worden Raad van Bestuur. Indien de RvB de regeling wenst te volgen zal de regeling worden aangepast op de RvB VUmc. De regeling heeft, behoudens de belastingvrije maandelijkse onkostenvergoedingen, geen betrekking op de vaste vergoedingen via de salarisadministratie (zoals salaris, bestuurderstoelage, persoonlijke toelage etc.). In deze regeling wordt ook vastgelegd op welke wijze de onkosten worden opgenomen in een jaaroverzicht ten behoeve van de Raad van Toezicht. Deze regeling betreft zowel de door de individuele College van Bestuurleden als door de leden van het College van Bestuur gezamenlijk gemaakte, als zakelijk aan te merken kosten uitgezonderd: Gezamenlijke zakelijke kosten van de College van Bestuurleden met afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht, Decanen, Directeuren en met leden van Studentenverenigingen e.d. Gezamenlijke zakelijke kosten van de College van Bestuurleden met overige VU medewerkers De overige uitzonderingen zijn vermeld onder het kopje Onkosten die door de VU worden betaald en die vanuit hun aard niet onder onkosten van het College van Bestuur vallen. Voor deze kosten gelden de gangbare regelingen voor declaratie en verantwoording van bedrijfskosten. 1

2 Algemene regels bij het declareren Kosten die geacht worden te zijn vergoed door middel van de vaste maandelijkse (netto) onkostenvergoeding worden niet gedeclareerd. Daarvoor geldt een periodieke verantwoordingsprocedure die in de een na laatste alinea op blz. 3 nader wordt beschreven. College van Bestuurleden declareren geen kosten die op een andere wijze al worden vergoed. Kosten worden alleen vergoed als aard, omvang en relevantie voor het functioneren van een lid van het College van Bestuur duidelijk zijn gemaakt. Daartoe dienen facturen/declaraties/creditcardoverzichten te worden overlegd en moet worden aangegeven welke College van Bestuurleden en overige personen of instanties erbij betrokken waren. Declaraties worden ingediend door middel van de binnen de VU gehanteerde declaratiemethode. Gemaakte kosten worden binnen een maand gedeclareerd, eventuele voorschotten worden voorzover mogelijk binnen een maand afgerekend. Autorisatie van vergoeding De College van Bestuurleden tekenen eerst zelf voor akkoord voor de geleverde prestatie op declaraties, facturen en creditcardoverzichten en voorzien deze indien nodig van een toelichting. Daarna autoriseert de voorzitter van het College van Bestuur voor akkoord. Indien het een vergoeding voor de voorzitter betreft, autoriseert het lid van het College van Bestuur belast met Bedrijfsvoering. Met betrekking tot de ontvangen facturen beoordeelt het secretariaat de facturen cf. de agenda s, toetst de Secretaris van het College van Bestuur de factuur met de regeling en autoriseert het betrokken lid van het College van Bestuur eerst voor zichzelf, gevolgd door autorisatie door de voorzitter van het College van Bestuur; in geval het een declaratie van de voorzitter CvB betreft autoriseert het lid College van Bestuur belast met portefeuille Bedrijfsvoering.. Deze procedure is binnen de VU geautomatiseerd binnen het digitaal loket voor facturen. Per kwartaal laten de College van Bestuurleden een overzicht van de gedeclareerde kosten opstellen en geven dit met de achterliggende documentatie aan de voorzitter College van Bestuur ter goedkeuring, waarbij deze vaststelt dat de kosten binnen het kader van de regeling passen. Hierbij tekent het lid College van Bestuur belast met bedrijfsvoering voor de voorzitter College van Bestuur. Algemene bestuurskosten, i.c. kosten waarbij meer dan 1 lid van het College van Bestuur bij is betrokken, worden door de voorzitter van het College van Bestuur gedeclareerd. Rapportage en Jaaroverzicht Per kwartaal ontvangt de voorzitter van de Raad van Toezicht een overzicht onkostenvergoeding van de College van Bestuur leden ter goedkeuring. Daarvoor heeft het College van Bestuur dit document ter informatie ontvangen. De vergoedingen worden na afloop van een boekjaar opgenomen in een jaaroverzicht dat, na behandeling in het College van Bestuur, aan de Raad van Toezicht wordt verstrekt. De algemene bestuurskosten worden hierbij gerubriceerd onder de post waarop ze betrekking hebben. Het overzicht is vergezeld van een rapportage van de (externe) accountant waaruit blijkt dat de kosten van het overzicht aansluiten op de financiële administratie en dat de kosten zijn verwerkt conform de vastgestelde administratieve procedures en tevens zijn gedaan in het kader van deze regeling en conform alle individuele afspraken welke zijn vastgelegd in de individuele arbeidsovereenkomsten van de bestuurders. 2

3 De voorzitter van de Raad van Toezicht zal voor deze controle een opdracht verstrekken aan de Auditdienst van de VU. Te vergoeden onkosten Er worden geen daggeldvergoedingen aan de College van Bestuurleden verstrekt. Er zijn vier soorten kosten: 1. Onkosten die geacht worden vergoed te zijn in het kader van de vaste maandelijkse netto onkostenvergoeding, in het vervolg aangeduid als vaste onkostenvergoeding. Deze kosten worden niet bij de VU gedeclareerd. 2. Onkosten die niet onder de vaste onkostenvergoeding vallen en dus gedeclareerd kunnen worden. 3. Onkosten die niet onder de vaste onkostenvergoeding vallen en die ook niet gedeclareerd kunnen worden 4. Onkosten die door de VU worden betaald en die vanuit hun aard niet onder onkosten van het College van Bestuur van Bestuur vallen. Ad 1. De vaste onkostenvergoeding De College van Bestuurleden ontvangen een in de arbeidsovereenkomsten overeengekomen belastingvrije maandelijkse vaste onkostenvergoeding. Deze vergoeding is bedoeld voor beroepskosten, waaronder is te verstaan die kosten die werknemers, binnen de grenzen van redelijkheid en noodzakelijkheid, ten behoeve van een behoorlijke vervulling van hun dienstbetrekking maken om loon te kunnen verwerven. Deze kosten kunnen dus niet afzonderlijk worden gedeclareerd: persoonlijke, niet functionele cadeautjes voor collega s en medewerkers ter gelegenheid van jubilea, huwelijken, verjaardagen, ziekte, promotie, pensioen, vertrek etc; viering van eigen feestelijke gebeurtenissen met collega s en medewerkers; ontvangst van collega s en medewerkers thuis; ontvangst van zakenrelaties thuis; kosten onderweg voor binnen- en buitenlandse zakenreizen; aanschaf op eigen naam van vakliteratuur; taxikosten (voorzover niet besteld door het secretariaat), parkeerkosten en tolgelden; kleine representatieve uitgaven. niet nader genoemde kosten waarvan het karakter meebrengt dat zij onder de vaste onkostenvergoeding vallen, zoals portikosten van zakelijke brieven vanuit huis verzonden en kleine kosten bij informele ontvangsten buitenshuis van zakelijke relaties; Teneinde de vergoeding onbelast te kunnen uitkeren behoren deze kostensoorten per categorie vooraf naar aard en veronderstelde (jaarlijkse) omvang te worden gespecificeerd, waarbij niet vereist is dat deze kosten zich iedere maand zullen voordoen. Aanvullend kan de inspecteur verzoeken om een steekproefsgewijs onderzoek uit te voeren naar de werkelijk gemaakte kosten. Hoewel het niet verplicht is dit onderzoek vooraf uit te voeren, heeft de VU besloten om roulerend een lid van het College van Bestuur aan te wijzen die jaarlijks voor een periode van drie maanden bijhoudt wat zijn werkelijke uitgaven zijn geweest. Voorts moet erop worden toegezien dat vergelijkbare kleine uitgaven niet tevens worden gedeclareerd, teneinde een dubbele vergoeding te vermijden. De werkgever legt verantwoording af aan de Belastingdienst. De financiële gevolgen van overtreding van de fiscale regels zijn voor rekening van de College van Bestuurleden zelf. 3

4 Ad2. Te declareren onkosten Vervoer per auto De College van Bestuurleden hebben afzonderlijke regelingen getroffen met de Raad van Toezicht met betrekking tot de autokostenvergoedingen, kosten van openbaar vervoer en kosten van woon - werkverkeer. De binnen deze regelingen gemaakte kosten kunnen gedeclareerd worden. Binnen die regelingen zijn tevens afspraken gemaakt over inzet van chauffeursdiensten (al dan niet met inbegrip van een auto) voor zakelijke dienstreizen, welke opgenomen zijn in overeenkomsten met vervoersbedrijven, waaronder taxibedrijven (voor zover besteld door het secretariaat). Op de maandelijkse afrekeningen van de bedrijven dient van de ritten te worden vermeld: datum welk College van Bestuurlid het betrof aantal kilometers aantal uren chauffeur de reden van elke reis. Ingeval van chauffeursdiensten met een leaseauto uitgevoerd door studenten hoeft het aantal kilometers niet te worden vermeld. Het secretariaat van het College van Bestuur geeft op de facturen inzake de vervoersdiensten aan of de vermelde reden (met toegevoegd het predicaat zakelijk of privé) overeenstemt met de agenda s van de College van Bestuurleden. Vervoer eigen vervoermiddel niet van toepassing, dus verwijderd uit de regeling. Vervoer per vliegtuig Naar bestemmingen binnen Europa wordt economy class vergoed en voor bestemmingen buiten Europa geldt dat er business class vergoed wordt. Een College van Bestuurlid dat het voornemen heeft een buitenlandse reis te maken vraagt vooraf schriftelijk toestemming, voorzover dit niet blijkt uit de besluitenlijst van het College van Bestuur. De voorzitter van het College van Bestuur vraagt hierbij toestemming aan de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting VU-VUmc; de overige leden aan de voorzitter van het College van Bestuur. Bij de aanvraag wordt informatie over doel, bijbehorende beleidsoverwegingen, de samenstelling van het gezelschap en de geraamde kosten verstrekt. Ter verantwoording van de gemaakte kosten wordt na afloop een verslag opgesteld. Dit verslag is mede ten behoeve van controle door de Auditdienst, de externe accountant en de Belastingdienst. Hotelkosten Vergoed wordt de overnachting en ontbijt in hotels met maximaal 4-sterren. Zakelijke diners waarbij meerdere personen betrokken zijn kunnen worden gedeclareerd. Verblijfskosten van partners De kosten van partners komen slechts voor vergoeding door de VU in aanmerking, indien deze aantoonbaar en uitdrukkelijk zijn uitgenodigd om acte de presence te geven. Bovendien is voorafgaande toestemming van de voorzitter van het College van Bestuur respectievelijk de voorzitter van de Raad van Toezicht nodig. 4

5 Representatiekosten. Diners worden gebruikt in een bij de aard van de bespreking passend restaurant. Van diners wordt het aantal deelnemers, de functie van de deelnemers en de reden aangegeven. Uitgaven voor geschenken aan zakelijke relaties kunnen worden gedeclareerd. Vastgelegd wordt voor wie de geschenken bestemd waren. Als norm geldt een bedrag van maximaal 50 per attentie. Uitgaven onder de 25 worden geacht door de vaste onkostenvergoeding te zijn vergoed. Indien er sprake is van functiegebonden geschenken waarbij alleen de functie van leden van het College van bestuur wordt benoemd, besteld door het secretariaat van het College van Bestuur en betaald door de VU worden deze niet op het overzicht onkostenvergoeding vermeld. Indien sprake is van geschenken die de College van Bestuur leden zelf voorschieten en/ of een persoonsgebonden karakter hebben, worden deze wel op het overzicht onkostenvergoeding vermeld. Overige kosten t.b.v. beroepsuitoefening Ontvangst van zakenrelaties Kosten verbonden aan ontvangst van zakenrelaties. Scholing Een College van Bestuurlid dat het voornemen heeft scholing (niet zijnde symposia, workshop etc.) te volgen vraagt vooraf toestemming aan de CvB vergadering en geeft daarbij informatie over doel, bijbehorende beleidsoverwegingen en de geraamde kosten. De goedkeuring van de CvB vergadering wordt opgenomen op de besluitenlijst van de betreffende CvB vergadering. Na afloop van de scholing wordt een bewijs van deelname overlegd Gebruik thuiswerkvoorzieningen Indien er aanvullende afspraken met de Raad van Toezicht over gebruik van een computer, printer, fax, modem of telefoonlijn gemaakt zijn, kan conform die gemaakte afspraken gedeclareerd worden. Eventuele fiscale bijtelling zal hier maandelijks op worden toegepast. Situationeel wordt beoordeeld of deze kosten noodzakelijk zijn voor de werkplek of worden opgenomen op het overzicht onkostenvergoeding RvT. Ad3. Onkosten die niet onder de vaste onkostenvergoeding vallen en die ook niet gedeclareerd kunnen worden Openbaar vervoer Indien leden van het College van Bestuur de beschikking hebben over een leaseauto of een autokostenregeling worden kosten van openbaar vervoer als niet declarabel beschouwd. Taxikosten De kosten van taxivervoer behoren niet tot de vaste onkostenvergoeding en kunnen ook niet gedeclareerd worden, tenzij het nemen van de taxi op basis van efficiency te rechtvaardigen is. Argumenten hiervoor kunnen zijn dat er slechte parkeermogelijkheden zijn of hoge parkeertarieven. 5

6 Overige kosten De volgende overige kosten dienen door de leden van het College van Bestuur zelf betaald te worden: - Persoonlijke diners in hotels bij overnachtingen, tenzij sprake is van zakelijke afspraken; - Kosten (mini)bar bij overnachtingen in hotels; - wassen leaseauto; - eigen risico schade leaseauto; - parkeerkosten; - verkeersboetes leaseauto. Daarnaast dienen kosten die naar aard geen zakelijke grondslag hebben ook zelf betaald te worden. Dit is in voorkomende gevallen te bepalen door de secretaris van het College van Bestuur. Indien nodig overlegt deze hiertoe met het betreffende CvB-lid, de voorzitter CvB of eventueel de voorzitter van de Raad van Toezicht (in die volgorde), die dan de eindbeslissing neemt. Ad4. Onkosten die door de VU worden betaald en die vanuit hun aard niet onder onkosten van het College van Bestuur vallen. Verantwoording Onderstaande kosten worden in de administratie van Bestuurszaken verantwoord, omdat hier sprake is van functiegebonden kosten en geen persoonsgebonden kosten. (Tbv RV; ik noem geen bedrijfsnummer/ orders, omdat in de reorganisatie ook een administratiewijziging is voorzien) Abonnementen/lidmaatschappen Voor abonnementen op vaktijdschriften en lidmaatschappen van clubs en verenigingen die rechtstreeks verband houden met de uitoefening van de functie verzoeken de College van Bestuurleden in de CvB vergadering vooraf goedkeuring voor vergoeding van deze kosten. Dit besluit wordt in de besluitenlijst van de betreffende CvB vergadering vastgelegd. Indien het gaat om vaktijdschriften waar een beroepshalve abonnement op is afgesloten, wordt dit gezien als noodzakelijke functiegebonden kosten. Deze kosten worden derhalve niet in het overzicht onkostenvergoeding verantwoord. Standaard kantoorautomatisering Onder de standaard kantoorautomatisering vallen mobiele telefoons verstrekt door de VU, met inachtneming fiscale wetgeving; abonnementen telefoon en data; ipads en andere werkgerelateerde automatisering verstrekt door de VU; pc s, laptops, vaste telefoons verstrekt door de VU ten behoeve van de werkplek; wifi-voorzieningen in hotels; werkgerelateerde kosten internetverbinding in hotels bij (buitenlandse) dienstreizen; pakketdiensten, hoewel deze kosten qua efficiency niet meer voor dienen te komen verband met gebruik ipads. Werkruimtes College van Bestuur van Bestuur Kosten voor inrichting of decoratie van de kamers en overige ruimten van de College van Bestuurleden vallen niet onder de persoonlijke onkostenvergoeding. 6

7 Functiegebonden kosten De volgende kosten inzake de bedrijfsuitoefening zijn functiegebonden en worden in bedrijf 7000 verantwoord: lunches/ koffie/ overige catering tijdens vergaderingen College van Bestuur leden binnen de VU campus, inclusief horecagelegenheden op de campus; bloemen vanwege wetenschappelijke successen VU medewerkers (binnenhalen subsidies), familieomstandigheden en persoonlijke omstandigheden; rouwkaarten/ rouwbloemen; taxikosten gebeld door secretariaat, indien dit de snelste manier om van a naar b te komen bij slechte mogelijkheid tot parkeren en/ of hoge parkeertarieven. Dit zijn in de regel taxikosten van een naar de UvA. Persoonlijke taxikosten in andere situaties dienen van de eigen onkostenvergoeding betaald te worden. Scholing Scholing wordt in principe geacht persoonsgebonden te zijn. Indien de scholing een directe relatie heeft met de ontwikkelingen binnen de VU kunnen deze ook als functiegebonden geoormerkt worden. Dit zal van geval tot geval beoordeeld dienen te worden. Amsterdam, 2 december

8 Kwartaaloverzicht Naam lid College van Bestuur van Bestuur: Jaar: Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Vaste reiskostenvergoeding Woon-Werk per jaar Vaste vergoedingen ICT per jaar Vaste netto-onkostenvergoeding per jaar Reizen Vliegreizen Autokosten (lease) Eigen vervoer Openbaar vervoer Chauffeurdiensten Verblijfkosten Overige reiskosten Representatie: Kosten diners, lunches Overige representatie. Overige kosten t.b.v. beroepsuitoefening: Scholing Ontvangsten Abonnementen/lidmaatschappen Pakketdiensten Overige kosten Vaste vergoedingen per jaar: Gedeclareerde onkosten in totalen per jaar: Voor akkoord: (voorzitter College van Bestuur van Bestuur c.q. lid met bedrijfsvoering in portefeuille) Jaaroverzicht College van Bestuur van Bestuur 8

9 Kostensoorten Vaste reiskostenvergoeding Woon-Werk per jaar Vaste vergoedingen ICT per jaar Vaste netto-onkostenvergoeding per jaar Reizen Vliegreizen Autokosten (lease) Eigen vervoer Openbaar vervoer Chauffeurdiensten Verblijfkosten Overige reiskosten Representatie: Kosten diners, lunches Overige representatie. Overige kosten t.b.v. beroepsuitoefening: Scholing Ontvangsten Abonnementen/lidmaatschappen Pakketdiensten Overige kosten Algemene bestuurskosten Totaal individuele kosten leden College van Bestuur van Bestuur Totaal kosten College van Bestuur van Bestuur 9

Regeling kostenvergoedingen leden College van Bestuur Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

Regeling kostenvergoedingen leden College van Bestuur Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) Dienst Financiële en Economische Zaken Navigatieadres: De Zaale, Eindhoven Postbus 513, 5600 MB Eindhoven www.tue.nl Auteur Dienst Financiele en Economische Zaken (DFEZ) Dienst Pesoneel en Organisatie

Nadere informatie

Administratie, Informatievoorziening en Control. Declaratiereglement werknemers Hogeschool Rotterdam (versie september 2016)

Administratie, Informatievoorziening en Control. Declaratiereglement werknemers Hogeschool Rotterdam (versie september 2016) Administratie, Informatievoorziening en Control Declaratiereglement werknemers Hogeschool Rotterdam (versie september 2016) Instituut/Dienst Administratie, Informatievoorziening en Control / Onderwijs

Nadere informatie

Regeling declaraties zakelijke kosten en buitenlandreizen College van Bestuur Zuyd Hogeschool

Regeling declaraties zakelijke kosten en buitenlandreizen College van Bestuur Zuyd Hogeschool Regeling declaraties zakelijke kosten en buitenlandreizen College van Bestuur Zuyd Hogeschool 1 september 2016 - definitief RAAD VAN TOEZICHT 1 Regeling declaraties zakelijke kosten en buitenlandreizen

Nadere informatie

Werkwijze declaraties Raad van Bestuur

Werkwijze declaraties Raad van Bestuur Werkwijze declaraties Raad van Bestuur Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf Doel Met dit document wordt beoogd een kader vast te leggen voor de leden van de Raad van Bestuur over de werkwijze

Nadere informatie

REGLEMENT KOSTENVERGOEDINGEN LEDEN COLLEGE VAN BESTUUR UNIVERSITEIT TWENTE

REGLEMENT KOSTENVERGOEDINGEN LEDEN COLLEGE VAN BESTUUR UNIVERSITEIT TWENTE REGLEMENT KOSTENVERGOEDINGEN LEDEN COLLEGE VAN BESTUUR UNIVERSITEIT TWENTE Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. 14 juni 2017 Kenmerk: CvB UIT-2603 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Representatiekosten

Nadere informatie

Reglement kostenvergoedingen leden College van Bestuur Rijksuniversiteit Groningen

Reglement kostenvergoedingen leden College van Bestuur Rijksuniversiteit Groningen Rijksuniversiteit Groningen Reglement kostenvergoedingen leden College van Bestuur Rijksuniversiteit Groningen Vastgesteld door de Raad van Toezicht, d.d. 2o oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3

Nadere informatie

Declaratie- en faciliteitenregeling Collegeleden en Algemeen Directeur

Declaratie- en faciliteitenregeling Collegeleden en Algemeen Directeur Declaratie- en faciliteitenregeling Collegeleden en Algemeen Directeur Doel en uitgangspunten Declaratie- en faciliteitenregeling Collegeleden en Algemeen Directeur Met de Declaratie- en faciliteitenregeling

Nadere informatie

Regelgeving declaraties collegeleden Vlaardingen

Regelgeving declaraties collegeleden Vlaardingen Regelgeving declaraties collegeleden Vlaardingen Inleiding Politieke ambtsdragers maken gebruik van voorzieningen die de organisatie hun ter beschikking stelt en ze maken kosten bij de uitoefening van

Nadere informatie

REGLEMENT KOSTENVERGOEDINGEN LEDEN COLLEGE VAN BESTUUR UNIVERSITEIT TWENTE

REGLEMENT KOSTENVERGOEDINGEN LEDEN COLLEGE VAN BESTUUR UNIVERSITEIT TWENTE REGLEMENT KOSTENVERGOEDINGEN LEDEN COLLEGE VAN BESTUUR UNIVERSITEIT TWENTE Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. 10 maart 2016 Kenmerk: CvB UIT-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Vaste kostenvergoeding

Nadere informatie

Declaratievoorschrift overige kosten Universiteit Twente

Declaratievoorschrift overige kosten Universiteit Twente Declaratievoorschrift overige kosten Universiteit Twente Kenmerk: Datum: 23 januari 2015 Auteur: D.S. Mazereeuw Inleiding Binnen de Universiteit Twente is behoefte ontstaan om inzichtelijk te maken hoe

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEKE UNIVERSITEIT sku15.5193

STICHTING KATHOLIEKE UNIVERSITEIT sku15.5193 Regeling Kostenvergoeding Stichting Katholieke Universiteit voor de leden van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit en de leden van de Raad van Bestuur van het Radboudumc lnleiding Het bestuur

Nadere informatie

Declaratieregeling leden Raad van Bestuur NPO

Declaratieregeling leden Raad van Bestuur NPO Declaratieregeling leden Raad van Bestuur NPO Vastgesteld door de Raad van Toezicht NPO op 9 oktober 2015 Doel en uitgangspunten Declaratieregeling Raad van Bestuur Met deze declaratieregeling wordt beoogd

Nadere informatie

Regeling vergoeding kosten

Regeling vergoeding kosten Regeling vergoeding kosten Stafafdeling Human Resources Vaststelling door CvB: 26 februari 2014 Herziening: augustus 2016 Inwerkingtreding: 1 oktober 2016 Regeling vergoeding kosten Toelichting 1) Reiskosten

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING UNIVERSITEIT TWENTE

WERKKOSTENREGELING UNIVERSITEIT TWENTE WERKKOSTENREGELING UNIVERSITEIT TWENTE INHOUD Projectgroep WKR WKR & UT Fiscale loonsom en prognose WKR Doelstelling en uitgangspunten (Grootboek)schema Samenvatting kostencategorieën Doorberekening, informatie

Nadere informatie

Categorie abonnementen/scholing/contributie. Categorie ARBO (niet in geld)

Categorie abonnementen/scholing/contributie. Categorie ARBO (niet in geld) totaalbedragen werkkosten (1) 0,00 intermediaire kosten (2) 0,00 gerichte vrijstelling (3) 0,00 nihil waardering (4) 0,00 Fiscale loon: 0,00 Fiscale loon groene tabel: 0,00 Fiscale loon gr.slag werkkosten.

Nadere informatie

Medewerkers van Berenschot in de functie E2-E5, MD, intern hoofd en directie krijgen een vaste kostenvergoeding.

Medewerkers van Berenschot in de functie E2-E5, MD, intern hoofd en directie krijgen een vaste kostenvergoeding. Declaratiereglement (versie december 2015) Medewerkers met vaste kostenvergoeding Medewerkers van Berenschot in de functie E2-E5, MD, intern hoofd en directie krijgen een vaste kostenvergoeding. Medewerkers

Nadere informatie

Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten

Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten (versie 15.1) Regeling is geldig vanaf 1 juli 2009 en aangepast per 1 januari 2015 en geldt voor onbepaalde

Nadere informatie

Vergoedingsregeling onkosten vrijwilligers. 1. Algemeen. Bijlage 1

Vergoedingsregeling onkosten vrijwilligers. 1. Algemeen. Bijlage 1 Bijlage 1 Vergoedingsregeling onkosten vrijwilligers Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Uitgaven commissies 1.2 Algemene uitgaven 1.3 Verzekering vrijwilligers 2.,Kosten die voor vergoeding in aanmerking komen 2.1

Nadere informatie

Declaratie- en faciliteitenregeling statutaire directie/bestuur Prins Bernhard Cultuurfonds 1

Declaratie- en faciliteitenregeling statutaire directie/bestuur Prins Bernhard Cultuurfonds 1 Declaratie- en faciliteitenregeling statutaire directie/bestuur Prins Bernhard Cultuurfonds 1 Doel en uitgangspunten declaratie- en faciliteitenregeling directie Met de declaratie- en faciliteitenregeling

Nadere informatie

VERGOEDINGENREGELING NEDERLANDSE ALGEMENE DANSSPORT BOND. Versie 11-6-2013

VERGOEDINGENREGELING NEDERLANDSE ALGEMENE DANSSPORT BOND. Versie 11-6-2013 VERGOEDINGENREGELING NEDERLANDSE ALGEMENE DANSSPORT BOND Versie 11-6-2013 I N H O U D A. Doel van de vergoedingenregeling B. Uitgangspunten vergoedingenregeling C. Beoordeling gedeclareerde kosten D. Declaratiebepalingen

Nadere informatie

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR).

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR). Cliëntenbrief werkkostenregeling (WKR) Onderwerp: werkkostenregeling Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: ondernemers Eersel, november 2012 Geachte heer, mevrouw, Middels dit schrijven willen wij

Nadere informatie

Declaratie- en faciliteitenregeling Directeur-Generaal, zijn plaatsvervanger en de hoofddirecteuren van CBS versie 6 oktober 2015

Declaratie- en faciliteitenregeling Directeur-Generaal, zijn plaatsvervanger en de hoofddirecteuren van CBS versie 6 oktober 2015 Declaratie- en faciliteitenregeling Directeur-Generaal, zijn plaatsvervanger en de hoofddirecteuren van CBS versie 6 oktober 2015 Doel en uitgangspunten De Directeur-Generaal, zijn plaatsvervanger en de

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015.

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015. WERKKOSTENREGELING Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuw systeem voor de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw personeel (kortom: werkkosten).

Nadere informatie

Werkkostenregeling en vaste kostenvergoedingen

Werkkostenregeling en vaste kostenvergoedingen Werkkostenregeling en vaste kostenvergoedingen 31 oktober 2010 Veel werkgevers geven hun medewerkers een vaste kostenvergoeding. Zo n vaste vergoeding per maand scoort veel beter dan een kostenvergoeding

Nadere informatie

REGELING KOSTENVERGOEDINGEN, REISKOSTEN EN FACILITEITEN

REGELING KOSTENVERGOEDINGEN, REISKOSTEN EN FACILITEITEN REGELING KOSTENVERGOEDINGEN, REISKOSTEN EN FACILITEITEN LEDEN COLLEGE VAN BESTUUR UNIVERSITEIT EN HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM Vastgesteld door de Raad van Toezicht Universiteit van Amsterdam bij besluit nr.

Nadere informatie

Overzicht Werknemersgerelateerde vergoedingen en verstrekkingen 2015

Overzicht Werknemersgerelateerde vergoedingen en verstrekkingen 2015 verstrekkingen 2015 Arbo (verstrekkingen, terbeschikkingstellingen en in geld Arbovoorzieningen op de werkplek,inclusief de werkplek in de woning Veiligheidsbrillen, beeldschermbrilen EHBO-cursussen, stoelmassage,

Nadere informatie

Brochure over de. Rechtspositie van staten- en commissieleden van de provincie Utrecht

Brochure over de. Rechtspositie van staten- en commissieleden van de provincie Utrecht Brochure over de Rechtspositie van staten- en commissieleden van de provincie Utrecht 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Bezoldiging en de fiscus 3. Bezoldiging 4. Reiskosten 5. Verblijfkosten 6. Cursus en congres

Nadere informatie

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Wegwijs in de WKR 17 november 2014 Allereerst Bibi Gelaudie Salarisadministratie Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Programma Wat is de WKR? Soorten vergoedingen Fiets en de WKR Arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Voor leden van het College van Bestuur geldt een aparte regeling declaraties.

Voor leden van het College van Bestuur geldt een aparte regeling declaraties. MEMO Aan: CvB en OCD Van: Finance & Control / Staff Datum: 2 februari 2016 Onderwerp: Declaratievoorschriften Tilburg University 1. Inleiding Instellingen voor hoger onderwijs zijn vanaf 2012 verplicht

Nadere informatie

Op uw verzoek is de procedure rond declaraties van het college van B&W tegen het licht gehouden.

Op uw verzoek is de procedure rond declaraties van het college van B&W tegen het licht gehouden. Memo declaraties bestuurders d.d. 14 januari 2014 Op uw verzoek is de procedure rond declaraties van het college van B&W tegen het licht gehouden. Geconstateerd is dat er: 1. Op dit moment is er voor het

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

Reglement kostenvergoedingen leden College van Bestuur Universiteit Maastricht

Reglement kostenvergoedingen leden College van Bestuur Universiteit Maastricht Reglement kostenvergoedingen leden College van Bestuur Universiteit Maastricht 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Algemene vaste onkostenvergoeding (VOV) 4 3. Representatiekosten 5 4. Reis- en verblijfkosten

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti Werkkostenregeling Bijeenkomst 25 november 2014 Jur Alberti Inleiding Gestart op 1 januari 2011 Vrijwillig; werkgevers jaarlijks de keuze Vanaf 1 januari 2015 verplicht Nog veel onduidelijkheden en aanpassingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Versie Postbus AX Amersfoort t e.

Werkkostenregeling. Versie Postbus AX Amersfoort t e. Werkkostenregeling Versie 01-08-2017 Postbus 930 3800 AX Amersfoort t. 033-2570645 e. info@kpoa.nl 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Wat is de werkkostenregeling... 3 Waarom gebruikmaken van de werkkostenregeling...

Nadere informatie

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie,

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie, MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015 Geachte relatie, Op Prinsjesdag 2014 is bekend geworden dat de Werkkostenregeling vanaf 2015 verplicht is voor alle werkgevers. Ten opzichte

Nadere informatie

Declaratiehandleiding Universiteit Leiden

Declaratiehandleiding Universiteit Leiden Declaratiehandleiding Universiteit Leiden Op grond van de Regeling dienstreizen en overige kosten Universiteit Leiden kunt u voor de universiteit gemaakte zakelijke kosten (waaronder de kosten van dienstreizen)

Nadere informatie

Openbaar declaratie- en onkostenvergoedingenregister College van GS januari t/m juni 2012

Openbaar declaratie- en onkostenvergoedingenregister College van GS januari t/m juni 2012 Openbaar declaratie- en onkostenvergoedingenregister College van GS januari t/m juni 2012 Nr. Bedrijfsvoeringskosten GS algemeen CdK De Boer Van Heugten V/d Hout Pauli Van Haaften Secretaris 1a (Her)inrichtingen

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [X]Besloten

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [X]Besloten Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vaststellen richtlijnen declaraties college 1- Notagegevens Notanummer 2016-000884 Datum 20-05-2016 Programma: 11 Algemene dekkingsmiddelen Portefeuillehouder

Nadere informatie

Werkkostenregeling in HR2day

Werkkostenregeling in HR2day Werkkostenregeling in HR2day Personeel Salaris Vandaag Morgen Per 1 januari 2015 wordt het toepassen van de werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht. In dit document een korte introductie van

Nadere informatie

Onkostenbeleid Stedin Groep

Onkostenbeleid Stedin Groep Onkostenbeleid Stedin Groep Versie 1.2 HR.PDF.ST.006.02.17 Onkostenbeleid Stedin Groep 1 vergoedt onkosten die je maakt bij de uitoefening van je functie. In paragraaf 1 lees je welke onkosten we vergoeden

Nadere informatie

DECLARATIEINSTRUCTIE UNIVERSITEIT UTRECHT

DECLARATIEINSTRUCTIE UNIVERSITEIT UTRECHT Directie Financiën, Administratie en Control Inleiding Uitgangspunt voor deze declaratie instructie is dat alleen werkelijke kosten mogen worden gedeclareerd en dat bij de declaratie de originele bonnen

Nadere informatie

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Pagina 1 1 Opdracht Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot de verkregen verantwoordingen

Nadere informatie

Reg. nr.: Z /INT *ZAADFBAC759* Oude versie met artikelsgewijs de aanpassingen.

Reg. nr.: Z /INT *ZAADFBAC759* Oude versie met artikelsgewijs de aanpassingen. Reg. nr.: Z-14-08261 /INT-14-03950 *ZAADFBAC759* Oude versie met artikelsgewijs de aanpassingen. De raad van de gemeente Lingewaal; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden 2012.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden 2012. Vergadering: 6 maart 2012 Agendanummer: 5 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar E.J. Maring van der Ploeg, 0595 447716 Email: gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring

Nadere informatie

Declaratieregeling. Overige Kosten. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Development. Doelgroep Alle werknemers van Smallsteps

Declaratieregeling. Overige Kosten. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Development. Doelgroep Alle werknemers van Smallsteps Declaratieregeling Overige Kosten Opgemaakt door Human Resource Development Doelgroep Alle werknemers van Smallsteps Ingangsdatum 15 december 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.info colofon Declaratieregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Op 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief. Begin tijdig aan de voorbereidingen voor de overgang naar de werkkostenregeling! Zo voorkomt u dat de werkkostenregeling

Nadere informatie

Vierde wijzigingsverordening Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden

Vierde wijzigingsverordening Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden Besluit 17/12 B Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 22 juni 2012 Onderwerp Vierde wijzigingsverordening Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden Provinciale Staten van

Nadere informatie

Voorschriften bij declaraties 1

Voorschriften bij declaraties 1 Voorschriften bij declaraties 1 A) Algemeen B) Vergoeding kosten en criteria 1) Dienstreizen en verblijfkosten binnenland 2) Dienstreizen en verblijfkosten buitenland 3) Telefonie en internetaansluitingen

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling. Spilbasisscholen

Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling. Spilbasisscholen Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling Spilbasisscholen De werknemers ontvangen loon. Dat kan loon in geld zijn, maar ook loon in natura zoals reiskostenvergoedingen, attenties, ed. Al hetgeen aan loon

Nadere informatie

Declaratie- en faciliteitenregeling bestuur per 1 juli 2014

Declaratie- en faciliteitenregeling bestuur per 1 juli 2014 Declaratie- en faciliteitenregeling bestuur per 1 juli 2014 Doel en uitgangspunten declaratie- en faciliteitenregeling bestuur Met de declaratie- en faciliteitenregeling bestuur wordt beoogd een duidelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk II VOORZIENINGEN VOOR RAADS- EN COMMISSIELEDEN

Hoofdstuk II VOORZIENINGEN VOOR RAADS- EN COMMISSIELEDEN Nr. 9 De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 maart 2015, nr. 15.02.09.; gelet op de artikelen 95, 96 eerste en tweede lid, en 97 en 147 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Declaratieregeling. Honda 4-Takt Bromfietsen Vereniging Nederland

Declaratieregeling. Honda 4-Takt Bromfietsen Vereniging Nederland 1 van 6 Declaratieregeling Honda 4-Takt Bromfietsen Vereniging Nederland 2017 2 van 6 Inhoud Versiebeheer en colofon... 3 1. Inleiding... 4 2. Werking... 5 3. Algemene uitgangspunten... 5 4. Declarabele

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Krimpen aan den IJssel 2017

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Krimpen aan den IJssel 2017 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van het presidium en het advies van de besluitvormende commissie; gelet op de artikelen 95 eerste en tweede lid, 96 eerste en tweede

Nadere informatie

Declaratie- en faciliteitenregeling Raad van Toezicht per 27 november 2013

Declaratie- en faciliteitenregeling Raad van Toezicht per 27 november 2013 Declaratie- en faciliteitenregeling Raad van Toezicht per 27 november 2013 Onderstaande is een declaratie- en faciliteitenregeling voor de Raad van Toezicht opgesteld aan de hand van de voorgestelde regeling

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 november 2016 Agendapunt : Onderwerp verordening Rechtspositie wethouders en raadsleden Opsterland : 2016 Portefeuillehouder : Ellen van Selm Beetsterzwaag,

Nadere informatie

Vaststellingsovereenkomst 2015. A. Partijen: B. Wat vooraf ging: C. Overeenkomst: 1. Uitgangspunten. DHK/kd-4981 30 april 2015

Vaststellingsovereenkomst 2015. A. Partijen: B. Wat vooraf ging: C. Overeenkomst: 1. Uitgangspunten. DHK/kd-4981 30 april 2015 Vaststellingsovereenkomst 2015 A. Partijen: 1. HISWA Vereniging, gevestigd aan de Werfkade 2, 1033 RA Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door: hierna te noemen: Hiswa, en 2. Belastingdienst/, kantoor,

Nadere informatie

Besluit. Gedragscode wethouders gemeente Papendrecht. (2003) nummer 9313. De raad der gemeente Papendrecht; gelet op artikel 41c van de Gemeentewet,

Besluit. Gedragscode wethouders gemeente Papendrecht. (2003) nummer 9313. De raad der gemeente Papendrecht; gelet op artikel 41c van de Gemeentewet, Besluit (2003) nummer 9313 De raad der gemeente Papendrecht; gelet op artikel 41c van de Gemeentewet, besluit: Vast te stellen de volgende: Gedragscode wethouders gemeente Papendrecht Algemene bepalingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom.

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief en daardoor verplicht voor alle werkgevers. Hieronder een korte uitleg over de werkkostenregeling én tips voor de juiste toepassing

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Versie 01-01-2015 Postbus 930 3800 AX Amersfoort t: 033-2570645 e: info@kpoa.nl w. www.kpoa.nl 1 Wat is de werkkostenregeling De werkkostenregeling stelt een werkgever in staat

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders Dordrecht

Verordening rechtspositie wethouders Dordrecht Verordening rechtspositie wethouders Dordrecht Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor:

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor: 1 Cafetariaregeling Cafetariaregeling De cafetariaregeling is een regeling waarbij de medewerker zelf kan bepalen hoe hij zijn /haar loon geniet. De medewerker kan belast loon ruilen voor bepaalde vergoedingen

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders Gemeente Horst aan de Maas 2015

Verordening rechtspositie wethouders Gemeente Horst aan de Maas 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Horst aan de Maas. Nr. 90205 1 oktober 2015 Verordening rechtspositie wethouders Gemeente Horst aan de Maas 2015 raadsbesluit Bijlage van gemeentebladnummer

Nadere informatie

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Daar waar in de integriteitscode gesproken wordt van hij en zijn kan ook zij en haar worden gelezen. Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond De leden van het bestuur van de KNBB (hierna

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 64990

GEMEENTEBLAD. Nr. 64990 GEMEENTEBLAD Nr. 64990 14 november Officiële uitgave van gemeente Tilburg. 2014 Verordening rechtspositie wethouders gemeente Tilburg 2014 Raadsbesluit 3 november 2014, nr 16. Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Voorgestelde wijzigingen verordening: Was-wordt lijst verordening raadsleden en wethouders

Voorgestelde wijzigingen verordening: Was-wordt lijst verordening raadsleden en wethouders Voorgestelde wijzigingen verordening: Was-wordt lijst verordening raadsleden en wethouders MyCORSA-nummer: 2015-25187 Behandelaar: Hieke Ferwerda Artikel verordening Artikel nieuwe verordening Korte omschrijving

Nadere informatie

D E C L A R A T I E R E G E L I N G VERENIGING C A R A M B O L E

D E C L A R A T I E R E G E L I N G VERENIGING C A R A M B O L E D E C L A R A T I E R E G E L I N G VERENIGING C A R A M B O L E De declaratieregeling is bestemd voor de leden van het bestuur, commissies en voor overige personen die kosten bij de KNBB Vereniging Carambole

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders 2014 gemeente Ridderkerk

Verordening rechtspositie wethouders 2014 gemeente Ridderkerk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ridderkerk. Nr. 33417 20 april 2015 Verordening rechtspositie wethouders 2014 gemeente Ridderkerk De raad van de gemeente Ridderkerk, gezien het voorstel van

Nadere informatie

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Hoe werkt de werkkostenregeling? Hoe werkt de werkkostenregeling? Op het eerste gezicht heel eenvoudig Op dit moment kent de Wet Loonbelasting 29 verschillende belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt

Nadere informatie

Gedragscode bestuurlijke integriteit ambtenaren

Gedragscode bestuurlijke integriteit ambtenaren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente

Nadere informatie

Samenvatting: Voorgesteld wordt de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Renswoude 2017 vast te stellen.

Samenvatting: Voorgesteld wordt de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Renswoude 2017 vast te stellen. Raadsvoorstel Nummer: 163700 Behandeld door: A. Boeve Agendapunt: 10 Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2017 Geachte raad, Samenvatting: Voorgesteld wordt de Verordening

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT 2014 HOGESCHOOL ROTTERDAM

REMUNERATIERAPPORT 2014 HOGESCHOOL ROTTERDAM Raad van Toezicht 17 maart 2015 6b Onderwijs en Ontwikkeling REMUNERATIERAPPORT 2014 HOGESCHOOL ROTTERDAM Instituut/Dienst Auteur(s) Functie auteur(s) Onderwijs en Ontwikkeling A.C.P.M. van Aken Directeur-voorzitter

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING

DE WERKKOSTENREGELING DE WERKKOSTENREGELING Christo van Gennep / Madeleine Lamers CMS Derks Star Busmann 24 januari 2011 Huidige situatie Belast Loon Onbelast (geheel of gedeeltelijk) Vergoedingen Verstrekkingen 2 Nieuwe situatie

Nadere informatie

MEMO. : Rob Hulsen (OSGMetrium) in samenwerking met PZ en FZ

MEMO. : Rob Hulsen (OSGMetrium) in samenwerking met PZ en FZ MEMO Datum : 26 november 2014 Aan Van Onderwerp : De leden van de Personeelsgeleding van de GMR : Rob Hulsen (OSGMetrium) in samenwerking met PZ en FZ : toelichting op de Aanvullende Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Kantoor Almelo. Stichting FSO / KNV Busvervoer. Postbus AD CULEMBORG. Geachte heer,

Kantoor Almelo. Stichting FSO / KNV Busvervoer. Postbus AD CULEMBORG. Geachte heer, Kantoor Almelo 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 Stichting FSO / KNV Busvervoer Postbus 154 4100 AD CULEMBORG Kennisgroep CAO Datum 7 april 2017 Uw kenmerk Betreft Beoordeling cao Besloten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Bestuur en Dienstverlening. Onderwerp:

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Bestuur en Dienstverlening. Onderwerp: Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Bestuur en Dienstverlening Onderwerp: Vaststellen 'Verordening rechtspositie wethouders gemeente Leiden 2014' Aanleiding:

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN IN DE WERKKOSTENREGELING

ONTWIKKELINGEN IN DE WERKKOSTENREGELING Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief ingevoerd, maar zijn er nog steeds veel vragen vanuit de praktijk. Hoe zat de Werkkostenregeling ook al weer in elkaar? De vrije wordt bepaald aan

Nadere informatie

MEMO. l. lnleidinq. RSM Wehrens, Mennen & de Vries. nieuwe Uitvoeringsregeling loonbelasting Voor bestaande vaste kostenvergoedingen geldt een

MEMO. l. lnleidinq. RSM Wehrens, Mennen & de Vries. nieuwe Uitvoeringsregeling loonbelasting Voor bestaande vaste kostenvergoedingen geldt een MEMO Van Datum Betreft RSM Wehrens, Mennen & de Vries Belastingadviseurs N.V. 29 september 2010 nieuwe werkkostenregeling 201 0 l. lnleidinq Naar verwachting wordt per 1 januari 2011 - in het kader van

Nadere informatie

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur. CONCEPT-GEDRAGSCODE RAAD MAASDRIEL - rvbijlage cie ABZORG 01.06.10 (VNG model) De code bestaat uit 2 onderdelen: Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit ten behoeve van het bredere kader.

Nadere informatie

Raad van Toezicht. Met de publicatie van dit rapport voldoet de Raad van Toezicht aan de hierboven geformuleerde verplichting.

Raad van Toezicht. Met de publicatie van dit rapport voldoet de Raad van Toezicht aan de hierboven geformuleerde verplichting. Raad van Toezicht 12 maart 2014 Remuneratierapport Het protocol Raad van Toezicht en College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam, dat in overeenstemming met de branchecode governance hbo is vastgesteld,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; gelet op de artikelen 95, 96, eerste en tweede lid en 97 en 147 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

gezien de circulaires van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten d.d. 17 mei 2006 (MARZ/CvA/U200600890) en 7 juli 2006 (MARZ/CvA/u200601086);

gezien de circulaires van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten d.d. 17 mei 2006 (MARZ/CvA/U200600890) en 7 juli 2006 (MARZ/CvA/u200601086); Raadsbesluit R 2006.093A De raad van de gemeente Bladel; overwegende dat het gewenst is, gezien de datum van de totstandkoming en de ontwikkelingen daarna, de Verordening vergoedingen gemeentebestuurders

Nadere informatie

Verordening rechtspositie raadsleden, fractievertegenwoordigers en wethouders

Verordening rechtspositie raadsleden, fractievertegenwoordigers en wethouders Verordening rechtspositie raadsleden, fractievertegenwoordigers en wethouders De raad van de gemeente Beesel; gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling

Special Werkkostenregeling Special Werkkostenregeling 0 Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Categorieën kosten pag. 3 3. De vrije ruimte pag. 4 4. Overgangsregeling pag. 5 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR)

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) 1. Inleiding De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Gedragscode voor het college van Burgemeester en Wethouders bij de gemeente Maasdriel

Gedragscode voor het college van Burgemeester en Wethouders bij de gemeente Maasdriel De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 september 2010; gelet op artikel 41c van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de volgende: Gedragscode voor

Nadere informatie

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Oude regeling... 2 3. Nieuwe regeling... 2 3.1 Soorten kosten... 2 3.1.1 Intermediaire kosten... 2 3.1.2 Gericht vrijgestelde vergoedingen... 3 3.1.3 Overige voordelen,

Nadere informatie

Controle op fractievergoedingen

Controle op fractievergoedingen Controle op fractievergoedingen De terugvorderingen over 2012 zijn allemaal ontvangen. Artikel 8: De bijdrage bestaat uit een vast deel van 2.000,- voor elke fractie. Daarnaast ontvangt elke fractie een

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden Gemeente Landgraaf 2015.

Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden Gemeente Landgraaf 2015. Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden Gemeente Landgraaf 2015. De raad van de gemeente Landgraaf; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 april 2015; gelet

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING WERKKOSTENREGELING WEGWIJZER VOOR DE IDEALE OVERSTAP. Omdat mensen tellen.

WERKKOSTENREGELING WERKKOSTENREGELING WEGWIJZER VOOR DE IDEALE OVERSTAP. Omdat mensen tellen. 1 WEGWIJZER VOOR DE IDEALE OVERSTAP 2. WAT HOUDT HET IN? Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven.

Nadere informatie

Artikel 3 Onkostenvergoeding Artikel 4 Berekening en betaling vaste vergoedingen Artikel 5 Reiskosten Artikel 6 Verblijfkosten

Artikel 3 Onkostenvergoeding Artikel 4 Berekening en betaling vaste vergoedingen Artikel 5 Reiskosten Artikel 6 Verblijfkosten RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 21 januari 2010 De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 januari 2010, gelezen het voorstel van het presidium van 2 november 2009; Gelet op artikelen

Nadere informatie

Stroomschema Vergoedingen voor raadsleden

Stroomschema Vergoedingen voor raadsleden Stroomschema Vergoedingen voor raadsleden Recentelijk is gebleken dat er bij de fracties onduidelijkheid bestaat welke kosten nu uit het fractiebudget kunnen en mogen worden betaald. Onderstaand stroomschema

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING EN IRIS

WERKKOSTENREGELING EN IRIS WERKKOSTENREGELING EN IRIS Renee Pauli/Werkkostenregeling 1 DE WERKKOSTENREGELING De basis Vervangt huidige systeem van vergoedingen en verstrekkingen Van individuele beoordeling per werknemer naar beoordeling

Nadere informatie

Computers Page 1 of 1

Computers Page 1 of 1 Computers Page 1 of 1 Computers U maakt gebruik van de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen U mag u aan een werknemer een computer en dergelijke apparatuur (en bijbehorende apparatuur)

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 5 oktober 2015 Agendapunt : Onderwerp Verordening rechtspositie raadsleden en wethouders Opsterland : 2015. Portefeuillehouder : Ellen van Selm Beetsterzwaag,

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. rv 116 Bestuursdienst BSD/2014.1069 RIS 278107_111120

Gemeente Den Haag. rv 116 Bestuursdienst BSD/2014.1069 RIS 278107_111120 Gemeente Den Haag rv 116 Bestuursdienst BSD/2014.1069 RIS 278107_111120 Voorstel van het college inzake vaststellen Verordening rechtspositie burgemeester 2015 Inleiding De VNG heeft de Modelverordening

Nadere informatie

Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers De Bilt 2015

Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers De Bilt 2015 Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers De Bilt 2015 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen Artikel 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. politieke ambtsdragers: wethouders, raads- en commissieleden;

Nadere informatie

WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS

WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisa.es WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS Werkgeverschap Vormen Vrijwilligersregeling IB 47 ZZP-er Loondienst Payroll-, detachering-, uitzendbureaus, accountantskantoren

Nadere informatie

Declaratiebesluit NTTB

Declaratiebesluit NTTB Declaratiebesluit NTTB 0. Voorwoord De inhoud van het declaratiebesluit is een aanbod vanuit de NTTB aan vrijwilligers en medewerkers om kosten die zij maken voor de NTTB te vergoeden. Het declaratiebesluit

Nadere informatie

VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN GEMEENTE DALFSEN 2014

VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN GEMEENTE DALFSEN 2014 VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN GEMEENTE DALFSEN 2014 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel Deze

Nadere informatie