dr. Jan Van Der Bauwhede Jarenlang was de orthopedische wereld op zoek naar een goede heelkundige oplossing voor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "dr. Jan Van Der Bauwhede Jarenlang was de orthopedische wereld op zoek naar een goede heelkundige oplossing voor"

Transcriptie

1 ortho-nieuwsbrief groeninge flash special - januari 2013 Beste lezer We wensen u een gelukkig en gezond Ook dit jaar is de verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening en zorg onze belangrij kste doelstelling. Daarvoor maken wij onder meer gebruik van kwaliteitsindicatoren. Parallel met het nieuwe toezichtmodel dat het Vlaams agentschap voor zorg en veiligheid in 2013 introduceert, werken wij mee aan een antwoord op de vraag naar transparantie, maatschappelij ke verantwoording en kwaliteit in de gezondheidszorg. Ook door multidisciplinaire samenwerking verhogen we de kwaliteit. Zo richtten de diensten orthopedie, fysiotherapie, neurochirurgie, medische beeldvorming, neurologie, pij nkliniek en reumatologie een spine unit op om gezamenlij k casussen te bespreken en uniforme protocollen op te stellen. Daarnaast werkt de werkgroep orthopedische infecties (orthopedie, microbiologie, ziekenhuishygiëne) protocollen uit inzake correcte staalafname, behandeling en geeft advies aan collega s. We merken dat een groot percentage van de orthopedische populatie geriatrische patiënten zij n. Zij hebben nood aan een meer gespecialiseerde zorg met aandacht voor hun multipathologie. Daarom wordt een afdeling ortho-geriatrie opgericht. Ten slotte organiseren wij op 14 maart 2013 opnieuw ons orthopodium waarop we dit jaar de huisartsen uitnodigen. In deze nieuwsbrief laten we collega dr. Luk Verhelst aan het woord. Hij heeft het over heuppij n bij jonge mensen. Dr. Jasmin Michels bespreekt dan weer het chronisch compartimentsyndroom en dr. Jan Van Der Bauwhede bespreekt de patellofemorale prothesen. Veel leesplezier. dr. Dirk Oosterlinck medisch diensthoofd De patellofemorale prothese dr. Jan Van Der Bauwhede Jarenlang was de orthopedische wereld op zoek naar een goede heelkundige oplossing voor geïsoleerde pij nlij ke patellofemorale artrose. Slechts een kleine minderheid van de patiënten met invaliderende pij n, die niet beter wordt met conservatieve maatregelen, komt hiervoor in aanmerking. De aandoening is niet zo zeldzaam en komt volgens epidemiologische studies voor bij 13,6 tot 24 % van de vrouwen en bij 11 tot 15,4% van de mannen ouder dan 55 à 60 jaar. 1,2 Hoewel een totale knieprothese (TKP) hiervoor een goede oplossing leek, bleef bij 7 tot 19% van de geopereerden voorste kniepij n bestaan wanneer de indicatie louter patellofemorale artrose betrof. 3,4 Bovendien is een minder agressieve benadering met behoud van meer fysiologische beweeglij kheid van de knie te verkiezen. 5 Daarom werd de patellofemorale prothese (PFJ) ontwikkeld, als intermediaire en minder invasieve oplossing voor artrose van de voorzij de van de knie. Prothesetypes De eerste generatie van dit soort prothesen was gebaseerd op het resurfacing -concept. Hierbij werd alleen het kraakbeen vervangen. Dat bracht zeer wisselende resultaten en voedde de controverse. 6 Tussen 1979 en 2006 werden hierover wereldwij d maar 16 klinische reeksen gepubliceerd, met een gemiddelde follow-up bij dertien ervan van amper 5,7 jaar. Door de consistentere resultaten van de huidige tweede-generatiedesigns groeide opnieuw de interesse voor dit soort prothesen. De vorm van de prothese werd afgeleid van het voorste deel van de succesvolle TKP. Ze wordt geplaatst door een botresectie uit te voeren van het anterieure articulaire deel van de distale femur en van het posterieure deel van de patella, waardoor het voorste compartiment volledig wordt vervangen. Zo past ze beter op de natuurlij ke contour van de femorale condylen, waardoor er betere patellaglij ding is met minder complicaties, zoals klikken en springen of blij vende voorste kniepij n, wat courant was bij de eerste generatie. 5,6 De juiste patiënt, de juiste prothese en de juiste operatietechiek zij n primordiaal voor een goed resultaat op middellange termij n. 6,7 Huidige resultaten De patellofemorale prothesen van de eerste generatie gaven gemiddeld na 8 jaar 40% revisies met in totaal, over alle designs heen, 65% prothese-overleving na 10

2 jaar. Daarmee scoorde ze veel slechter dan de TKP. Als we evenwel alleen de huidige moderne PFJ vergelij ken met de TKP, dan is er geen verschil meer in de frequentie van complicaties of heringrepen. 8 Het is onze plicht om onze patiënten correcte informatie te verstrekken en een overleving van 10 jaar in het vooruitzicht te stellen, ook al zij n er steeds meer indicaties dat de nieuwe generatie minstens twee maal zo lang zal meegaan. 7,11 Los van eventuele protheseloslating van de trochlea- of patellacomponent, wat quasi niet voorkomt, zal uiteindelij k 25% van de patiënten op lange termij n evolueren naar verdere tibiofemorale artrose. 7 Daarom blij ft het een intermediaire oplossing, een voorzichtige tussenstap als het ware. Indicatie Geïsoleerde patellofemorale artrose met ernstige pij n en last en zonder beterschap met conservatieve maatregelen is de beste indicatie. Deze artrose kan posttraumatisch zij n of veroorzaakt door patellofemorale dysplasie met voornamelij k patellair meer laterale artrose. 6,7 De beste resultaten krij gen we bij de behandeling van artrose veroorzaakt door patellofemorale dysplasie. 9 Er mag dus geen andere slij tage zij n in de knie en zeker geen inflammatoire pathologie zoals bij voorbeeld reumatoïde artritis. Een leeftij d jonger dan 60 jaar wordt algemeen aanbevolen, hoewel niet bewezen is dat de resultaten bij ouderen slechter zij n. 7 Lichte subluxatie of tilting zij n op zich geen probleem: deze kunnen worden gecorrigeerd tij dens de ingreep door aangepaste positionering van de componenten, eventueel gecombineerd met laterale release. 7 Een matig grote quadricepshoek ( Q-angle ) kan ook worden gecorrigeerd met een tibiale osteotomie (anteromedialisatie van tuberositas tibiae). 7 Contra-indicaties Er zij n veel contra-indicaties. 6 Mensen die frequent roken of multipele voorafgaande ingrepen aan de knie ondergingen, komen niet in aanmerking. Uiteraard ook geen patiënten met actieve infecties, quadricepsparalyse of ernstige verzwakking, heupartrodese, corticotherapie, inflammatoire pathologie zoals RA, duidelij ke instabiliteit, en tricompartimentele artrose. 6,7 Of een geïsoleerde voorste-kruisbandruptuur of obesitas (BMI > 30) echte contra-indicaties zij n, is nog niet bewezen, maar enkele experten duiden ze als zodanig aan. Obesitas zal uiteraard sneller leiden tot artrose in de rest van de knie. Beeldvorming De preoperatieve beeldvorming is uitgebreid en behelst naast de klassieke radiografieën (knie AP/lateraal staand en staand op 30 flexie, Schüss AP 20, axiaal op 30 en 60 flexie), ook altij d een rotatiemeting op CT ter bepaling van de epicondylaire as (Berger protocol) en TA-GT op CT (kwantitatief beoordelen van de Q-angle ). Assen (goniometrie) Tussen maximum 5 varus en maximum 5 valgus van de knie kan een PFJ geplaatst worden. Vandaar ook het belang om een eventuele heupartrose te behandelen vóór de knie wordt geopereerd. Operatietechniek en revalidatie De insnede is zeker niet kleiner dan voor een TKP maar de weke delen worden minder vrij gemaakt. De actuele prothese voor de trochlea benadert de normale anatomie en sluit bij na naadloos aan op de rest van de femurcondylen. Fixatie gebeurt met cement na rotatoir heel correct afzagen van de distale voorzij de van de femur. Dezelfde trochleavorm wordt al 15 jaar gebruikt in de totale knieprothese. De instrumenten zij n modern en precies. In 1 op de 3 à 4 gevallen is er een medialisatie van de tuberositas nodig door middel van een osteotomie. Dit heeft als bij komend voordeel dat de epicondylaire as, en dus de rotatie, beter gemeten kunnen worden. De metalen trochlea wordt perfect anatomisch geplaatst of in lichte varus. Dit voorkomt trapstand en patellaverspringing. De polyethyleen patellacomponent wordt licht gemedialiseerd en de laterale facetrest vertikaal gereseceerd. Daarbij houden we van de patella minimum 12 mm botdikte over. De revalidatie start onmiddellij k met CPM (Kinetec) en ontslag uit het ziekenhuis is te verwachten 2 à 3 dagen na de operatie. De patiënt mag onmiddellij k steunen, beginnend met krukken, daarna met wandelstok tot de quadricepskracht is herwonnen. Gezien de voorafbestaande atrofie van die spier kan dat vrij lang duren. 7 Hoofdredenen van revisie Voortschrij dende artrose van de rest van de knie is de voornaamste reden van revisie. Echte loslating van de prothese wordt zelden gezien. Patellofemorale instabiliteit met verspringen blij ft soms een storend probleem. De oplossing bestaat dan uit een tuberositasosteotomie en doorknippen van het laterale retinaculum. Toekomst Gezien het belang van een correcte rotatoire positie van de trochleacomponent zou het gebruik van computernavigatie kunnen helpen. Preoperatieve individuele navigatie op 3D-reconstructies vanuit vooraf genomen NMR-metingen, met een daaropvolgende creatie van een patient-specifiek implantatie-instrument, is een potentiële oplossing om de accuraatheid sterk te verhogen en vemoedelij k de resultaten en prothesesurvival op lange termij n nog iets te verbeteren. De achterliggende technologie is reeds voorhanden en wordt experimenteel gebruikt bij het plaatsen van totale knieprothesen. De belemmeringen hierbij zij n niet van technische maar van financiële aard, door gebrek aan terugbetaling in België. EBM De studies waarop de huidige aanbevelingen zij n gebaseerd, zij n bij na alle level IV cohort studies met uitzondering van enkele level III studies en een metaanalyse ervan. Er zij n geen gerandomiseerde studies beschikbaar. Voor de externe illustratie danken wij Zimmer België. Besluit De huidige patellofemorale prothese is een even goede oplossing voor geïsoleerd anterieur knielijden als de totale knieprothese voor gonartrose. Het enorme belang van een correcte selectie van patiënten en een rigoureuze methodiek met volledig preoperatief klinisch bilan kan niet genoeg benadrukt worden. Met andere woorden: men krijgt goede resultaten dankzij goede indicatiestelling. Referenties 1. The radiologic prevalence of patellofemoral osteoarthritis. Davies AP, Vince AS, Shepstone L, et al Clin Orthop Relat Res 2002;402: Radiographic patterns of osteoarthritis of the knee jointin the communicty: the importance of the patellofemoral joint. McAlindon TE, Snow S, Cooper C, et al Ann Rheum Dis 1992;51: Total knee arthroplasty for patellofemoral arthritis. MA, Haas S, Mullick T, Hungerford DS J Bone Joint Surg Am 2002;84: Total knee arthroplasty in patients with isolated patellofemoral arthritis. Parvizi J, Stuart MJ, Pagnano MW, Hanssen AD Clin Orthop Relat Res 2001;392: Long-Term Outcomes of Patellofemoral Arthroplasty. van Jonbergen HPW, Werkman DM, Barnaart LF, van Kampen A J Arthroplasty, 2010;25(7), Patellofemoral arthroplasty, where are we today? Lustig S, Magnussen R, Dahm D, Parker D Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 2012;20(7), Patellofemoral Arthroplasty. Lonner Jess H J Am Acad Orthop Surg 2007;15: Complications after patello-femoral versus total knee replacement in the treatment of isolated patello-femoral osteoarthritis. A meta-analysis. Dy C, Franco N, Ma Y, Mazumdar M, McCarthy M, Gonzalez Della Valle A Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 2012;20(11), Is there a place for patellofemoral arthroplasty? Guillaume JN, Aubaniac JM Clin Orthop Relat Res 1995;321: Indications, Contraindications, and Pitfalls of Patellofemoral Arthroplasty. Leadbetter WB, Seyler TM, Ragland PS, Mont MA J Bone Joint Surg Am, 2006;88 (suppl 4): Long-term results of patellofemoral arthroplasty: A report of 56 arthroplasties with 17 years of follow-up. Kooijman HJ, Driessen AP, van Horn JR. J Bone Joint Surg Br 2003;85:

3 Chronisch inspanningsgebonden compartimentsyndroom dr. ass. Kristof Vermeersch, dr. Chantal Hindryckx, dr. Maria Nachtergaele, dr. Jasmin Michels Recente publicaties Definitie Het chronisch inspanningsgebonden compartimentsyndroom (CICS) is een pij nsyndroom dat ontstaat door een verhoogde druk in een spiercompartiment. Deze verhoogde intracompartimentele druk kan resulteren in verminderde perfusie van alle structuren binnen dit compartiment met neuromusculaire dysfunctie en pij n tot gevolg. Etiopathogenese De exacte etiologie van CICS is niet gekend. Elk spiercompartiment is omgeven door fasciae en vaak ook door botcomponenten. Pathofysiologisch is er bij CICS een abnormale druktoename in het betrokken spiercompartiment. Dit interfereert met de weefseldoorbloeding en resulteert in ischemie, wat kan leiden tot neurologische uitval. De doorbloeding van de dynamisch contracterende spier verloopt tij dens de relaxatiefase. De laagste rustdruk tussen twee contracties door is bepalend voor de doorbloeding van de spiergroep. Bij stij ging van deze rustdruk komt de perfusie in gedrang. Tij dens inspanning is de perfusienood verhoogd en ontstaat vaak een tekort aan perfusie. Dit kan resulteren in ischemie en gepaard gaan met pij n en verminderde spierfunctie. Compressie van neurologische structuren kan leiden tot deficits. Een verhoging van de intracompartimentele druk ontstaat wanneer er onvoldoende compliantie is van de omgevende fascia in verhouding tot de druk vanuit de intracompartimentele structuren. Mogelij ke risicofactoren situeren zich bij gevolg zowel binnen het spiercompartiment als ter hoogte van de fascia. De meest voorkomende zij n: musculaire hypertrofie door excentrische trainingen en anabole steroïden met daarnaast verminderde compliantie of verdikkingen van de fascia. Andere potentiële oorzaken zij n littekenvorming, veneuze hypertensie, myopathieën, ruimte-innemende processen, posttraumatische weefselschade... Intrinsieke factoren zij n onder andere beenlengteverschil of malaligment. Extrinsieke factoren zij n trainingsfouten zoals trainingsvolume, -intensiteit of -frequentie. Geslacht is geen risicofactor. Klinische presentatie Anamnese CICS presenteert zich meestal als een recidiverende inspanningsgebonden conditie. Klinisch-anamnestisch vertoont de patiënt een doffe, krampachtige spierpij n tij dens inspanning die relatief snel afneemt na de inspanning en quasi volledig verdwij nt bij rust, al na minuten tot uren. In periodes van relatieve rust is de druk binnen het compartiment vaak licht tot matig verhoogd, zonder weerslag op de perfusie van het betrokken compartiment. Op dat ogenblik zij n er geen pij nklachten. Tij dens de inspanning ontstaat een onevenwicht tussen vraag en aanbod van de verhoogde bloedtoevoer met relatieve ischemie tot gevolg. Lokalisatie van de pijnklachten CICS treedt meestal bilateraal op en kan ontstaan in elke spierloge zoals de voorarmflexorloge, de onderbenen, de dij en e.d. De meest frequente lokalisatie (95%) betreft het onderbeen. Ter hoogte van het onderbeen zij n er anatomisch vier compartimenten aanwezig met een relatief vast volume. De meest frequente lokalisatie van CICS betreft het anterieure en anterolaterale compartiment van het onderbeen. In het anterieure compartiment bevinden zich de voet- en teenextensoren. Bij deze groep betreft het in 70% lopers. Klinisch onderzoek Op basis van het klinisch onderzoek kan geen zekerheidsdiagnose gesteld worden. Het betrokken compartiment is wel vaak harder en voelt gespannen aan bij palpatie. Er kan spierhypertrofie aanwezig zij n. De arteriële pulsaties distaal zij n normaal. Er is veelal drukpij n en passieve stretch kan de pij n doen toenemen. Bij zenuwdysfunctie kan er verminderd oppervlakkig gevoel of een parese optreden. Differentieel diagnose Er zij n vele oorzaken van inspanningsgebonden klachten die in overweging genomen moeten worden waaronder periostitis, stressfracturen, tendinopathieën, spierverrekkingen, spierhernia, vasculaire oorzaken (arteria poplitea entrapment, vasculaire claudicatio, veneuze insufficiëntie), myopathie en neurologische entrapmentsyndromen (n suralis, neurogene claudicatio) of gerefereerde pij nklachten uit een proximaal gewricht. Diagnose De gouden standaard voor diagnosestelling is de intracompartimentele druk (ICP) meting (zie foto). Tij dens deze drukmeting wordt, al dan niet onder lokale anesthesie, een naald/katheter tot in het compartiment gebracht met drukregistratie voor en direct na inspanning. De patiënt wordt gevraagd om tij dens inspanning de pij n uit te lokken. De druk na de inspanning (post-excercise) werd het meest bestudeerd. Een normale ICP in rust is lager dan 8 mm Hg. Rustdrukken boven 15 mm HG worden als abnormaal beschouwd. Druk tij dens contractie is geen indicator voor CICS, aangezien deze nauwelij ks verschilt met de normale populatie en afhankelij k is van de contractiekracht. Een ICP hoger dan 30 mm Hg, gemeten één minuut na inspanning, wordt als abnormaal beschouwd. Een druk hoger dan 20 mm Hg, 5 minuten na de maximale inspanning, is eveneens afwij kend. ICP-meting is een beperkt invasieve diagnostische methode. Andere nietinvasieve diagnostische methoden met magnetic resonance imaging (MRI) zij n in de literatuur belovende alternatieven, of met near-infrared spectroscopie (NIRS) waarbij de zuurstofsaturatie wordt gemeten. De rol van NIRS en MRI in de diagnosevorming is nog niet bevestigd en er is nog geen consensus zoals dat het geval is voor verhoogde ICP-druk bij CICS. Behandeling Behandeling begint initieel conservatief met revalidatie in de vorm van aanpassing van activiteiten, kinesitherapie met onder andere stretchtechnieken, eventueel aangepaste steunzolen, gedurende minimaal 6 à 8 weken tot zelfs maanden. Chirurgische decompressie is echter frequent noodzakelij k en de volgende stap bij falen van de conservatieve aanpak. Deze ingreep is niet urgent noodzakelij k. Er zij n meerdere chirurgische technieken beschreven. De decompressie bestaat meestal uit een fasciotomie van het betrokken compartiment (open of minimaal invasief). Het recidiefrisico varieert van 3 tot 17 procent in functie van de techniek; het anterieure en laterale compartiment van het onderbeen hebben minder risico op recidief in vergelij king met het diepe posterieure compartiment. Postoperatieve revalidatie bestaat initieel uit rust, compressie, ij sapplicatie en elevatie. Daarna volgt relatief vroege mobilisatie ter preventie van excessieve littekenvorming, hematoomvorming en contractuur van het littekenweefsel. Nadien kan overgegaan worden tot stretchen en krachtoefeningen in opbouw. Excentrische oefeningen worden postoperatief best nog vermeden. Praktisch Drukmetingen worden uitgevoerd op de dienst fysische geneeskunde campus kennedylaan. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via het secretariaat op met de specifieke vraag naar drukmeting. Bij de testing zal de pij n worden uitgelokt door specifieke oefeningen. De patiënt wordt hiervoor gevraagd sportieve kledij te voorzien. Referenties 1. Ringler MD, Litwiller DV, Felmlee JP, Shahid KR, Finnoff JT, Carter RE, Amrami KK. MRI accurately detects chronic exertional compartment syndrome: a validation study. Skeletal Radiol Jul Aweid O, Del Buono A, Malliaras P, Iqbal H, Morrissey D, Maffulli N, Padhiar N. Systematic review and recommendations for intracompartmental pressure monitoring in diagnosing chronic exertional compartment syndrome of the leg. Clin J Sport Med Jul;22(4): Roberts A, Franklyn-Miller A. The validity of the diagnostic criteria used in chronic exertional compartment syndrome: A systematic review. Scand J Med Sci Sports Oct;22(5): doi: /j x. Epub 2011 Sep Edwards PH Jr, Wright ML, Hartman JF. A practical approach for the differential diagnosis of chronic leg pain in the athlete. Am J Sports Med Aug;33(8): Schubert AG. Exertional compartment syndrome: review of the literature and proposed rehabilitation guidelines following surgical release. Int J Sports Phys Ther Jun;6(2): Weedaege H., Vanhaverbeke G., Van Der Bauwhede J., Loonen M. Dossier wonden en littekens. Skin Vol 15 Nr 1 Februari - Maart Pattyn C., Audenaert E. Early complications after revision total hip arthroplasty with cemented dual-mobility socket and reinforcement ring. Acta Orthop Belg Jun;78(3): Michels F., Van Der Bauwhede J., Guillo S., Oosterlinck D., De Lavigne C. Percutaneous bunionette correction. J foot and ankle surg. In press, published online 6 july Audenaert E., Van Houcke J., Maes B., Vanden Bossche L., Victor J., Pattyn C. Range of motion in femoroacetabular impingement. Acta Orthop Belg Jun;78(3): Michels F., Van Der Bauwhede J., Jambou S. Is the Iliotibial Band Syndrome Really a Friction Syndrome? Hoofdstuk in: Hypotheses in Clinical Medicine. Nova Science Publishers, September, Verhelst L., Van Der Bracht H., Oosterlinck D., Bellemans J. ACL repair with a single or double tunnel : a comparative laboratory study of knee stability using computer navigation. Acta Orthopædica Belgica, Vol Audenaert EA, Dhollander AA, Forsyth RG, Corten K., Verbruggen G., Pattyn C. Histologic assessment of acetabular labrum healing. Arthroscopy Dec;28(12): Verhelst L., Guevara V., De Schepper J., Van Melkebeek J., Pattyn C., Audenaert EA. Instructional review. Extra-articular hip endoscopy: a review of the literature. Bone Joint Res December 2012;1: Vanhegan I. S., Dala-Ali B., Verhelst L., Mallucci P., Haddad F. S. The Morel-Lavallée Lesion as a Rare Differential Diagnosis for Recalcitrant Bursitis of the Knee: Case Report and Literature Review. Case Reports in Orthopedics 2012, Article ID , 5 pagesdoi: /2012 /593193Case Report. Verhelst LA, Van der Bracht H., Vanhegan IS, Van Backlé B., De Schepper J. Revising the Well- Fixed, Painful Resurfacing Using a Double-Mobility Head: A New Strategy to Address Metal-on-Metal Complications. J Arthroplasty Dec;27(10): doi: /j.arth Epub 2012 Jul 5.

4 Recente voordrachten Vanhaecke J. Scaphoid nonunion. Belgian orthopaedic trauma association.15 sept 2012 Kortrijk, België. Putzeys G. Autografts in tibial nonunion. Belgian orthopaedic trauma association. 15 sept 2012 Kortrijk, België. Audenaert EA. Invited speaker SICOT Educational Day 26 nov 2012, Biomechanics of the knee. Audenaert EA. Invited speaker SICOT 27 nov 2012, Instructional Course Hip Arthroscopy, Extraarticular hip endoscopy. Stockmans F., Barth J., Van Haecke J., Dezillie M. A minimum of Five Year Folow-Up Results of the ARPE Prosthesis for Painful Degenerative TrapezioMetacarpal Joint. 21st Brussels Hand and Upper Limb Symposium 18 and 19 January 2013 in Genval / Brussels, Belgium. Stockmans F. Alternatives to Arthroplasty in Trapezio--Metacarpal Ostoarthritis. 21st Brussels Hand and Upper Limb Symposium will take place on 18 and 19 January 2013 in Genval / Brussels, Belgium. Van der Bracht H., Verhelst L., Goubau Y., Verdonk P., Bellemans J. The Lateral Tibial Tunnel in Revision ACL surgery. A Biomechanical Study of a New Technique. ESSKA. 2-5 May 2012, Geneva, Switzerland. Van der Bracht H., Verhelst L., Page B., Stuyts B., Verdonk P., Bellemans J. The Lateral Tibial Tunnel in ACL surgery: Does it allow for adequate footprint coverage? ESSKA. 2-5 May 2012, Geneva, Switzerland. Verhelst L., De Schepper J. Revising the well-fixed, painful resurfacing using a double-mobility head: A new option in dealing with metalon-metal problems. European Hip Society, 21 september, Rome, Italy. Pijn rond de heup bij de jonge patiënt: wat kunnen we doen? Dr. Luk Verhelst (heup- en schouderchirurg) Liespijn bij jonge mensen Heup- en liespijn komt frequent voor bij jonge mensen. Vaak is dat het geval bij intens sporten, maar ook alledaagse zaken zoals fietsen, lang zitten of wandelen kunnen tot heuppijn leiden. Alhoewel de oorzaak, vooral bij sporters, meestal buiten het heupgewricht ligt (pubalgie, sportershernia, adductorentendinitis), begrijpen we nu beter hoe ook het heupgewricht zelf de oorzaak van de pijn kan zijn. Bij sommige mensen zijn kleine afwijkingen aanwezig die over het verloop van vele jaren tot slijtage (arthrose) van de heup kunnen leiden. Heuppijn bij jonge mensen noemen we young adult hip problems. Welke patiënten? Young adult hip problems komen voor bij patiënten van 12 tot 50 jaar. De pijn gaat heel vaak op en af met periodes waarbij het soms lange tijd beter gaat. Mettertijd worden de klachten echter steeds erger. Nachtelijke pijn ontstaat pas wanneer er kraakbeenschade optreedt. Meestal beschrijven de patiënten hun pijn rond de heup op een typische manier: wij noemen dit de C-sign. (foto 1) Enkele frequente oorzaken van young adult hip problems 1. Problemen van botcontact tussen het bekken en het heupbeen: impingment van de heup Sommige mensen hebben van bij de geboorte een minieme afwijking op het heupbeen (femur) of op de heupkom (acetabulum) doordat er te veel bot aanwezig is (foto 2) of er zich in een kleine zone te veel bot ophoopt. De heup kan daardoor niet volledig bewegen in bepaalde richtingen. Meestal gebeurt dat wanneer het been volledig wordt gespreid of wanneer de heup heel diep wordt geplooid. Doordat het heupbeen gaat botsen op de heupkom ontstaat er schade. Eerst wordt het labrum (de sluitring van de heupkom) beschadigd en daarna wordt stelselmatig het kraakbeen beschadigd. Het labrum kan daarbij ook echt gaan scheuren. Wanneer de botafwijking zich vooral op het heupbeen bevindt, noemen we dit een CAM impingment. Bevindt de afwijking zich echter op de heupkom, dan spreken we over een PINCER impingment. Vaak is er sprake van een combinatie van de beide. (foto 3) 2. Pees- en slijmbeursontstekingen Niet alle pijnproblemen vinden hun oorzaak in de beenderen. Bij jonge sporters is vaak sprake van liespijn over de adductoren of een sportershernia (verzwakken van de rechte buikspieren en het lieskanaal). Voor informatie daarover verwijzen we naar onze website. (http://www.ortho-kortrijk.be/ informatie/heup-en-bekken/liespijn-enpubalgie-bij-atleten/) Tevens sukkelen mensen vaak met pijn wanneer ze s nachts op hun heup liggen. Dat wordt meestal veroorzaakt door een slijmbeursontsteking over de peesaanhechting: trochanter bursitis (foto 4). De behandelingsopties 1. De conservatieve aanpak: inspuitingen, kinesitherapie, sportaanpassing Zowel cortisone- als kraakbeensubstituten kunnen worden gebruikt. Inspuitingen in de heup zijn van grote waarde in de behandeling van heuppijn. Door cortisone en lokale verdoving selectief in te spuiten, kunnen we de pijn verhelpen. Bovendien helpt dat ons ook heel goed bij de diagnose. Als we met een inspuiting de pijn volledig kunnen wegnemen, zijn we onmiddellijk 100% zeker over de oorsprong van de pijn. Peesinfiltraties zoals over de buikwand, de grote trochanter of de adductoren kunnen gebeuren op de consultatie. Een injectie in en rond het heupgewricht kan echter alleen gebeuren in de operatiezaal. Daarvoor hoeft de patiënt evenwel niet in slaap te gaan; een lokale verdoving is ruimschoots voldoende. Ten slotte kunnen er ook meerdere pezen chronisch ontstoken geraken of klikken. De belangrijkste is de iliopsoaspees aan de voorzijde van de heup. Wanneer die gaat klikken, noemen we dat een internal snapping hip. Ook de pees over de grote trochanter kan klikken en pijn veroorzaken: dan spreken we over een external snapping hip. Een laatste pees die tot pijn kan leiden door lang te zitten, is de piriformispees aan de achterzijde van de heup: het fameuze piriformissyndroom. foto 1 2. Heuparthroscopie Alle oorzaken van young adult hip problems weergegeven in punt 1 en 2 kunnen worden aangepakt met een arthroscopie van de heup. Heuparthroscopie is een krachtig instrument geworden. Waar vroeger grote incisies moesten worden gemaakt om iets te kunnen doen aan de heup, kan dat nu via 3 tot 5 kijk- en werkgaatjes. Daarmee kunnen we in het heupgewricht en over de hals van het femur kijken. Het biedt ons bovendien de mogelijkheid de slijmbeurs en het posterieure kapsel rond de heup te bekijken. (foto 7, 8, 9 en 10) foto 2 foto 3 foto 5 foto 4 foto 6 3. Een onvolgroeide heupkom: heupdysplasie Een vrij zeldzaam probleem aan de heup ontstaat wanneer de heupkom (acetabulum) niet volledig is volgroeid en zo te ondiep is. De patiënt steunt dan op een te klein deel van zijn kraakbeen waardoor dat overbelast wordt en geleidelijk aan kapotgaat. Dat trage proces veroorzaakt meestal pas problemen rond de leeftijd van 20 jaar. (foto 5 en 6) foto 7 Foto 1: C-sign Foto 2: te veel bot ter hoogte van heupgewricht Foto 4: trochanter bursitis foto 8 foto 9 foto 10

5 Hoewel het een ingrij pende operatie is, laat een goed uitgevoerde osteotomie een snelle revalidatie toe. Deze patiënten moeten maar een vij ftal dagen in het ziekenhuis blij ven. Zes weken stappen met krukken, waarbij zij niet volledig mogen steunen, is absoluut noodzakelij k. (foto 11) Gezien de zwaarte van de ingreep en de potentiële risico s zal deze ingreep in az groeninge enkel worden aangeboden na een grondig gesprek met de patiënt en de familieleden. Meer informatie over deze ingreep kan u vinden op de volgende website: php?option=com_content&task=view&id=19&itemid=26 foto 11: osteotomie De ingreep gebeurt in het dagziekenhuis onder algemene narcose. Na de ingreep moeten onze patiënten 4 weken met krukken stappen waarbij ze toch volledig mogen steunen. Kinesitherapie wordt ten vroegste op 4 weken gestart. Na 3 weken mag worden gefietst, na twee maanden gejogd en na 6 maanden mogen alle activiteiten worden hervat. 3. Bekkenosteotomie of peri-acetabulaire osteotomie volgens Ganz Bekkenosteotomie is de enige goede optie voor het behandelen van heupdysplasie bij volwassen personen. Technisch is het een moeilij ke ingreep waar risico s zoals zenuwbeschadiging en bloedverlies aan verbonden zij n. In ervaren handen vormt het echter een sterk wapen in de behandeling van pij n bij heupdysplasie. Bij deze ingreep is het de bedoeling om breuken te maken rond de bekkenkom (acetabulum). Die wordt losgemaakt van de rest van het bekken en zo in een betere positie gefixeerd. Enkele interessante referenties Instructional review. L. Verhelst, V. Guevara, J. De Schepper, J. Van Melkebeek, C. Pattyn, and E. A. Audenaert. Extra-articular hip endoscopy: a review of the literature. Bone Joint Res 2012;1: FREE ARTICLE Imam S, Khanduja V. Current concepts in the diagnosis and management of femoroacetabular impingement. Int Orthop. 2011;35(10): Kowalczuk M, Bhandari M, Farrokhyar F, et al. Complications following hip arthroscopy: a systematic review and meta-analysis. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc Sep 2. Ganz R, Horowitz K, Leunig M. Algorithm for femoral and periacetabular osteotomies in complex hip deformities. Clin Orthop Relat Res Dec;468(12): Het orthopedisch centrum az groeninge Kortrijk Orthopedie, campus vercruysselaan Handgroep, campus loofstraat Burg. Vercruysselaan Kortrij k Loofstraat Kortrij k t t dr. Pierre Adyns: heup - knie dr. Marleen Dezillie: hand - pols - elleboog dr. Filip Gheysen: heup - knie dr. Jeroen Vanhaecke: hand - pols dr. Frederick Michels: knie - voet en enkel prof. dr. Filip Stockmans: hand - pols dr. Dirk Oosterlinck: heup - knie - rug dr. Guy Putzeys: trauma - schouder - bekken dr. Jan Van Cauwelaert de Wyels: schouder - knie dr. Jan Van Der Bauwhede: knie - voet en enkel dr. Luc Vercruysse: heup - knie dr. Luk Verhelst: heup - schouder dr. Emmanuel Audenaert - UZ Gent: heup dr. Pierre Moens - UZ Leuven: kinderorthopedie dr. Anja Van Campenhout - UZ Leuven: kinderorthopedie vu: Jan Deleu, Pres. Kennedylaan 4, 8500 Kortrij k

dr. Jan Van Der Bauwhede

dr. Jan Van Der Bauwhede ortho-nieuwsbrief groeninge flash special - januari 2013 Beste lezer We wensen u een gelukkig en gezond 2013. Ook dit jaar is de verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening en zorg onze belangrij

Nadere informatie

Obesitas bij ortopedische ingrepen: challenge of contra-indicatie? Co-assistent: Philippe Leire Promotor: Dr. A. Kumar

Obesitas bij ortopedische ingrepen: challenge of contra-indicatie? Co-assistent: Philippe Leire Promotor: Dr. A. Kumar Obesitas bij ortopedische ingrepen: challenge of contra-indicatie? Co-assistent: Philippe Leire Promotor: Dr. A. Kumar Kaart toenemende demografie obesitas The influence of obesity on total joint arthroplasty.

Nadere informatie

Op vrijdag werd er ook een symposium voor apothekers en logistieke medewerkers georganiseerd door dr. Guy Putzeys.

Op vrijdag werd er ook een symposium voor apothekers en logistieke medewerkers georganiseerd door dr. Guy Putzeys. ortho-nieuwsbrief groeninge flash special - juni 2015 Beste lezer Met de zomervakantie voor de deur krijgt u naar goede gewoonte de ortho-nieuwsbrief, ondertussen nummer 13. In maart van dit jaar organiseerden

Nadere informatie

Heup- en kniepathologie: 1ste lijnsaanpak. Dr Mike Tengrootenhuysen

Heup- en kniepathologie: 1ste lijnsaanpak. Dr Mike Tengrootenhuysen Heup- en kniepathologie: 1ste lijnsaanpak Dr Mike Tengrootenhuysen Inleiding Heup Knie FAI Coxartrose Meniscusscheur Voorste kruisband Bursitis ruptuur Patellofemorale klachten Gonartose trochanterica

Nadere informatie

Aanpak van acute knieletsels in de eerste lijn. Dr. Bex Steven Huisarts/sportarts KSTVV Lotto-Belisol

Aanpak van acute knieletsels in de eerste lijn. Dr. Bex Steven Huisarts/sportarts KSTVV Lotto-Belisol Aanpak van acute knieletsels in de eerste lijn Dr. Bex Steven Huisarts/sportarts KSTVV Lotto-Belisol Anatomie Anatomie Anatomie Anatomie Algemeen Goede anamnese! ontstaansmechanisme van het letsel begrijpen

Nadere informatie

hielspoor en fasciitis plantaris

hielspoor en fasciitis plantaris orthopedisch centrum hielspoor en fasciitis plantaris 1 hielspoor 20111014.indd 1 22/02/12 15:30 Inhoudsopgave Hieronder vindt u de inhoudsopgave van de brochure. De onderwerpen aangeduid in het vet zijn

Nadere informatie

Degeneratie van het heupgewricht Symposium Orthopedie 21 mei Dr. P. Dierckxsens Dr. H. De Houwer

Degeneratie van het heupgewricht Symposium Orthopedie 21 mei Dr. P. Dierckxsens Dr. H. De Houwer Degeneratie van het heupgewricht Symposium Orthopedie 21 mei 2016 Dr. P. Dierckxsens Dr. H. De Houwer Inhoud Wat? Oorzaken Symptomen Klinisch onderzoek Diagnostiek Differentiëel diagnose Behandeling Totale

Nadere informatie

een kom) tractie op het (acetabulum) wordt bekomen. Beschrijving

een kom) tractie op het (acetabulum) wordt bekomen. Beschrijving HEUPARTROSCOPIE Een arthroscopie of een kijkoperatie is een heelkundige ingreep waarbij via kleinee huidinsnedenn een arthroscoop (camera) in het gewricht wordt w gebracht om het gewricht te bekijken en

Nadere informatie

Heupartroscopie. Nieuwe behandelingsmogelijkheden voor occulte heuppathologie. Dr J Myncke Heilig Hart, Lier

Heupartroscopie. Nieuwe behandelingsmogelijkheden voor occulte heuppathologie. Dr J Myncke Heilig Hart, Lier Heupartroscopie Nieuwe behandelingsmogelijkheden voor occulte heuppathologie Dr J Myncke Heilig Hart, Lier Occulte heuppathologie Anamnese Pijn rond de lies Belas?ngsgebonden ADL (ac?viteiten rechtdoor)

Nadere informatie

Signature Vanguard. Gepersonaliseerde Patiëntenzorg voor Knieprotheses. Patiënten informatie brochure. www.biomet.nl

Signature Vanguard. Gepersonaliseerde Patiëntenzorg voor Knieprotheses. Patiënten informatie brochure. www.biomet.nl Gepersonaliseerde Patiëntenzorg voor Knieprotheses Patiënten informatie brochure www.biomet.nl Artrose Inzicht in Patiëntenzorg op maat U bent uniek en uw lichaamsbouw (ofwel anatomie) is dat ook. Daarom

Nadere informatie

Klinisch Onderzoek Heup bij jonge volwassene

Klinisch Onderzoek Heup bij jonge volwassene Klinisch Onderzoek Heup bij jonge volwassene Luc Renson C sign lokalisatie pijn BOVEN ONDER gordel Heuppijn bij jonge patienten Traditioneel minder gekend en miskend Minder frekwent knie Extraarticulaire

Nadere informatie

Gluteus medius peesrupturen: de cuff letsels van de heup. Dr Jan Myncke, Dr Nick Van Opstal

Gluteus medius peesrupturen: de cuff letsels van de heup. Dr Jan Myncke, Dr Nick Van Opstal Dr Jan Myncke Gluteus medius peesrupturen: de cuff letsels van de heup Dr Jan Myncke, Dr Nick Van Opstal Incidentie Grote trochanter pijn syndroom (GTPS) Segal et al. Arch Phys Med Rehad, 2007 3026 volwassenen

Nadere informatie

orthopedisch centrum heupfractuur heupfractuur 20111201.indd 1 22/02/12 15:27

orthopedisch centrum heupfractuur heupfractuur 20111201.indd 1 22/02/12 15:27 orthopedisch centrum heupfractuur 1 heupfractuur 20111201.indd 1 22/02/12 15:27 Inhoudsopgave Hieronder vindt u de inhoudsopgave van de brochure. De onderwerpen aangeduid in het vet zijn belangrijk en

Nadere informatie

Posterolaterale hoek letsels

Posterolaterale hoek letsels Posterolaterale hoek letsels Dr. Peter Van Eygen 04-11-2014 CAMPUS HENRI SERRUYS Inleiding Vaak niet herkend J. Hughston: You may not have seen posterolateral corner injuries, I can assure you that they

Nadere informatie

Geschreven door Martijn Raaijmaakers woensdag, 04 november 2009 22:05 - Laatst aangepast maandag, 19 augustus 2013 07:51

Geschreven door Martijn Raaijmaakers woensdag, 04 november 2009 22:05 - Laatst aangepast maandag, 19 augustus 2013 07:51 Heupartrose (coxartrose) Een gezond heupgewricht heeft gladde kraakbeenoppervlakten die vrij over elkaar glijden en een soepele en pijnvrije beweeglijkheid van de heup toe laten. Slijtage van gewrichtskraakbeen

Nadere informatie

Direct anterieure benadering voor het heupgewricht

Direct anterieure benadering voor het heupgewricht Direct anterieure benadering voor het heupgewricht Waarom heeft de patiënt hier baadt bij? Disclosuresheet belangen spreker Geen potentiële belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties

Nadere informatie

Totale heupprothese: de posterieure/laterale aanpak vs de nieuwe anterieure aanpak

Totale heupprothese: de posterieure/laterale aanpak vs de nieuwe anterieure aanpak Totale heupprothese: de posterieure/laterale aanpak vs de nieuwe anterieure aanpak Inleiding In deze brochure wordt beschreven wat het verschil is tussen de anterieure techniek t.o.v. de posterieure en

Nadere informatie

De Schouder. Schouderartroscopie en de rotator-cuff. Artrose en breuken. Eenmalige of recidiverende luxatie. Schouder artroscopie.

De Schouder. Schouderartroscopie en de rotator-cuff. Artrose en breuken. Eenmalige of recidiverende luxatie. Schouder artroscopie. De Schouder Schouderartroscopie en de rotator-cuff. Artrose en breuken. Eenmalige of recidiverende luxatie. Schouder artroscopie. Behandeling van de schouder. Pagina 1 van 8 Schouderartroscopie en de rotator-cuff

Nadere informatie

Wat weten we nu eigenlijk van hielklachten zoals fasciosis plantaris en hielspoor? [+ tips en oefeningen]

Wat weten we nu eigenlijk van hielklachten zoals fasciosis plantaris en hielspoor? [+ tips en oefeningen] Door: Marjolein Stegeman Wat weten we nu eigenlijk van hielklachten zoals fasciosis plantaris en hielspoor? [+ tips en oefeningen] Zo n 1 op de 10 Nederlanders heeft wel eens last van zijn hiel, in 80%

Nadere informatie

Tenniselleboog en golfelleboog. informatie voor patiënten

Tenniselleboog en golfelleboog. informatie voor patiënten Tenniselleboog en golfelleboog informatie voor patiënten WAT ZIJN EEN TENNISELLEBOOG EN EEN GOLFELLEBOOG? De tenniselleboog is de meest voorkomende diagnose bij elleboogpijn. Typische pijnklachten zijn

Nadere informatie

orthopedisch centrum hielspoor en fasciitis plantaris

orthopedisch centrum hielspoor en fasciitis plantaris orthopedisch centrum hielspoor en fasciitis plantaris 1 Inhoudsopgave Hieronder vindt u de inhoudsopgave van de brochure. De onderwerpen aangeduid in het vet zijn belangrijk en moet u zeker lezen. Inhoudsopgave...2

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting De chirurgische reconstructie van een gescheurde voorste kruisband resulteert in een aanzienlijk betere klinische uitkomst dan de conservatieve behandeling van patiënten. Er blijft echter

Nadere informatie

Vergelijkende studie voor behandeling van achillespeestendinose

Vergelijkende studie voor behandeling van achillespeestendinose Vergelijkende studie voor behandeling van achillespeestendinose Studie Universitair Ziekenhuis Antwerpen Dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie Totaal 40 patiënten: 20 met hyaluronacidinfiltraties

Nadere informatie

Fast Track Het ontwikkelen van een database: orthopedie TKA en THA.

Fast Track Het ontwikkelen van een database: orthopedie TKA en THA. Fast Track Het ontwikkelen van een database: orthopedie TKA en THA. Isala Anouk Spijkerman & Marieke Hollewand 24 september 2014 Introductie Veel voorkomende operaties in Nederland: Totale knie prothese:

Nadere informatie

Week van de Orthopedie

Week van de Orthopedie Week van de Orthopedie De knieprothese Woensdag 26/02/2014 Dienst Orthopedie AZ DAMIAAN Dr. Backaert, Dr. Willaert: knie- en sportletsels Dr. De Loore, Dr. De Geest: heup- en rugletsels Dr. Van Oyen: schouder-,

Nadere informatie

Kijkoperatie heup. Heupartroscopie

Kijkoperatie heup. Heupartroscopie Kijkoperatie heup Heupartroscopie Inhoud Inleiding 3 De kijkoperatie 3 Voor wie 3 Labrumscheur 3 Wat gebeurt er tijdens de operatie 4 Complicaties 4 Na de operatie 5 Wondjes 5 Fysiotherapie 5 Ontslag 5

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Patiënt specifiek instrumentarium

Patiënteninformatie. Patiënt specifiek instrumentarium Patiënteninformatie Patiënt specifiek instrumentarium Dr. T. De Baets Heup, enkel en voetchirurgie Dr. M. Mombert Hand-, pols- en elleboogchirurgie Dr. J. De Wachter Enkel en voetchirurgie Dr. J. Roos

Nadere informatie

Stichting A.A. Onderzoek en Wetenschap Eindhoven

Stichting A.A. Onderzoek en Wetenschap Eindhoven Jaarverslag 2012 SAMENSTELLING Bestuur Dr. J.B.A. van Mourik, voorzitter R. P..A Janssen, penningmeester M. van den Besselaar, secretaris Chef de Clinique Chef de Clinique H.P.W. Das tot 1 april R. Hollanders

Nadere informatie

HALLUX VALGUS. bulten en kromme tenen

HALLUX VALGUS. bulten en kromme tenen HALLUX VALGUS bulten en kromme tenen Dr. Karel D Hoore 04 november 2014 Wat is hallux valgus? Variabel klinisch beeld Bunion overrijdende teen Wonden!! Wat is hallux valgus? Wat is hallux valgus? Hallux

Nadere informatie

Revalidatie schema na microfracturing van de laterale of mediale femurcondyl

Revalidatie schema na microfracturing van de laterale of mediale femurcondyl Revalidatie schema na microfracturing van de laterale of mediale femurcondyl Locatie: Grootte: Belaste hoek*: *het traject waarin het geopereerde gebied belast wordt. Let op: dit schema is een richtlijn

Nadere informatie

Even bedanken. Van jonge Haagsche naar Old Amsterdam. CICS; take home message

Even bedanken. Van jonge Haagsche naar Old Amsterdam. CICS; take home message 16-11-13 Even bedanken Even voorstellen Van jonge Haagsche naar Old Amsterdam naar Haagse Nieuwe HAAGSE NIEUWE Chronisch Inspanningsgebonden Compartiment Syndroom (CICS) Robert van Oosterom 15 november

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/43013 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Hofstede, S.N. Title: Optimization of care in orthopaedics and neurosurgery Issue

Nadere informatie

Bewegingsapparaat, 'het jonge kind'

Bewegingsapparaat, 'het jonge kind' Meer leren over lichaam en gezondheid Bewegingsapparaat, 'het jonge kind' M.A. Witlox 20-5-2015 Inhoud Vogelvlucht Ontwikkeling en groei As en stand Heup Wervelkolom Voet 1 Team kinderorthopaedie Prof.

Nadere informatie

Chronische instabiliteit van de enkel

Chronische instabiliteit van de enkel Chronische instabiliteit van de enkel Een update Dr. Wim Jorissen, 24 maart 2012. Recidiverende enkeldistortio s Recidiverende enkeldistortio s met vaak een gevoel van instabiliteit Recidiverende enkeldistortio

Nadere informatie

reversed schouderprothese

reversed schouderprothese reversed schouderprothese 1 Inhoudstafel Hieronder vindt u de inhoudsopgave van de brochure terug. De onderwerpen aangeduid in het vet zijn belangrijk en moet u zeker lezen. Inleiding...3 Wat.is.het.probleem.met.de.schouder?...4

Nadere informatie

Heup, knie en schouder : wat als alles begint te kraken? Bie Velghe Medische Beeldvorming Zaterdag 21 september 2013

Heup, knie en schouder : wat als alles begint te kraken? Bie Velghe Medische Beeldvorming Zaterdag 21 september 2013 Heup, knie en schouder : wat als alles begint te kraken? Bie Velghe Medische Beeldvorming Zaterdag 21 september 2013 Fysiologische veranderingen MSK BOT OSTEOPOROSE Matrix van vooral type 1 collageen,

Nadere informatie

Enkel artrose (bovenste spronggewricht)

Enkel artrose (bovenste spronggewricht) Enkel artrose (bovenste spronggewricht) Artrose (slijtage) is een aandoening van het kraakbeen in gewrichten. Bij enkel artrose is er sprake van slijtage in het bovenste spronggewricht (ook wel tibiotalaire

Nadere informatie

Geschreven door Martijn Raaijmaakers zaterdag, 14 november 2009 14:37 - Laatst aangepast zaterdag, 24 november 2012 09:28

Geschreven door Martijn Raaijmaakers zaterdag, 14 november 2009 14:37 - Laatst aangepast zaterdag, 24 november 2012 09:28 Hallux valgus Hallux is de medische term voor grote teen en valgus staat voor een standafwijking naar buiten. Hallux valgus betekent dus dat de grote teen naar buiten staat. Door de standafwijking ontstaat

Nadere informatie

Inleiding Wat is een heupfractuur?... 4

Inleiding Wat is een heupfractuur?... 4 heupfractuur Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wat is een heupfractuur?... 4 Oorzaak van een heupfractuur... 5 Symptomen van een heupfractuur... 5 Niet-chirurgische behandeling van een heupfractuur... 6 Operatieve

Nadere informatie

Schouderprothese. De schouder

Schouderprothese. De schouder Schouderprothese De schouder De schouder is een van de meest beweeglijke gewrichten in ons lichaam. Het schoudergewricht verbindt de bovenarm met de romp. Het is een kogelgewricht waarbij de bol (humeruskop)

Nadere informatie

Het leven zoals het is.. Van leven met een versleten knie tot leven met een kunstknie

Het leven zoals het is.. Van leven met een versleten knie tot leven met een kunstknie Het leven zoals het is.. Van leven met een versleten knie tot leven met een kunstknie Dr. Geert Leirs Orthopedisch chirurg Mariaziekenhuis Overpelt Indeling voordracht Wat is slijtage van een gewricht?

Nadere informatie

Weekdelen problemen rond enkel en achtervoet

Weekdelen problemen rond enkel en achtervoet Weekdelen problemen rond enkel en achtervoet G. A. Matricali, MD. PhD. Foot & Ankle Surgery Diabetic Foot Clinic UZ Leuven KU Leuven Weekdelen problemen rond enkel en achtervoet Zeer frequent (ook in 3

Nadere informatie

Inhoud. Lijst van auteurs 1. Verwijzingen naar eerder verschenen Orthopedische. Inleiding 5 Koos van Nugteren

Inhoud. Lijst van auteurs 1. Verwijzingen naar eerder verschenen Orthopedische. Inleiding 5 Koos van Nugteren Inhoud Lijst van auteurs 1 Verwijzingen naar eerder verschenen Orthopedische casuïstiek 3 Inleiding 5 Anatomie 5 Articulatio cubiti 9 Kapsel en ligamenten 10 Stabiliteit 13 Instabiliteit 13 De stijve elleboog

Nadere informatie

Revalidatie na totale heupprothese via direct anterieure approach (DAA) Dr. Alexander Mulliez Heupchirurgie

Revalidatie na totale heupprothese via direct anterieure approach (DAA) Dr. Alexander Mulliez Heupchirurgie Revalidatie na totale heupprothese via direct anterieure approach (DAA) Dr. Alexander Mulliez Heupchirurgie Alexander Mulliez Opleiding: UZ Gent Fellowship: Genk, London, München Speciale interesse in

Nadere informatie

Voorste kruisbandreconstructie

Voorste kruisbandreconstructie Voorste kruisbandreconstructie De voorste kruisband Tijdens sporten of een ongelukkige beweging kan de voorste kruisband scheuren. Uw orthopedisch chirurg zal in veel gevallen adviseren de voorste kruisband

Nadere informatie

Revalidatie schema na microfracturing van het patellofemorale gewricht

Revalidatie schema na microfracturing van het patellofemorale gewricht Revalidatie schema na microfracturing van het patellofemorale gewricht Locatie: Grootte: Belaste hoek*: *het traject waarin het geopereerde gebied belast wordt. Let op: dit schema is een richtlijn die

Nadere informatie

Peesletsels in de dagelijkse praktijk

Peesletsels in de dagelijkse praktijk Peesletsels in de dagelijkse praktijk Symposium Orthopedie 10 december 2016 Sam Hendrix Fysische Geneeskunde & Revalidatie STZH Indeling 1. Achillespeesklachten 2. Pijn onder de voet 3. Chronische enkelklachten

Nadere informatie

rotator cuff hechting

rotator cuff hechting rotator cuff hechting 1 Inhoudstafel Hieronder vindt u de inhoudsopgave van de brochure terug. De onderwerpen aangeduid in het vet zijn belangrijk en moet u zeker lezen. Inleiding... 3 Anatomie van de

Nadere informatie

Orthopedie. Artrotische knie / correctie kniestand. Afdeling: Onderwerp:

Orthopedie. Artrotische knie / correctie kniestand. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Orthopedie Artrotische knie / correctie kniestand 1 Correctie van de kniestand (artrotische knie) Correctie van de kniestand Door slijtage (artrose) kan een afwijkende stand van uw

Nadere informatie

De hardloper in Nederland Belasting vs. Belastbaarheid

De hardloper in Nederland Belasting vs. Belastbaarheid De hardloper in Nederland Belasting vs. Belastbaarheid Inhoud Introductie SMC Rijnland Incidentie hardloopblessures Belasting vs. belastbaarheid Epidemiologie van sportblessures Rol van de fysiotherapeut

Nadere informatie

Voorste kruisband reconstructie Het plaatsen van een nieuwe kruisband (donorpees)

Voorste kruisband reconstructie Het plaatsen van een nieuwe kruisband (donorpees) ORTHOPEDIE Voorste kruisband reconstructie Het plaatsen van een nieuwe kruisband (donorpees) Uw orthopedisch chirurg heeft u geadviseerd om de voorste kruisband van uw knie te vervangen en daarmee de stabiliteit

Nadere informatie

Revalidatie schema na kraakbeenbehandeling van zowel het femur als het patellofemorale gewricht

Revalidatie schema na kraakbeenbehandeling van zowel het femur als het patellofemorale gewricht Revalidatie schema na kraakbeenbehandeling van zowel het femur als het patellofemorale gewricht Locatie: Grootte: Belaste hoek*: *het traject waarin het geopereerde gebied belast wordt. Let op: dit schema

Nadere informatie

Schouderproblemen te boven Rotator Cuff Laesies. R Corveleijn Orthopedisch Chirurg

Schouderproblemen te boven Rotator Cuff Laesies. R Corveleijn Orthopedisch Chirurg Schouderproblemen te boven Rotator Cuff Laesies R Corveleijn Orthopedisch Chirurg M. Supraspinatus M. Infraspinatus M. Subscapularis M. Teres minor Rotatorcuff Functie rotatorcuff Mobiliteit elevatie rotaties

Nadere informatie

Overbelasting van de onderbenen, een visie van een sport- bedrijfsarts

Overbelasting van de onderbenen, een visie van een sport- bedrijfsarts Overbelasting van de onderbenen, een visie van een sport- bedrijfsarts W.O. Zimmermann Den Helder, 29 oktober 2009, 45 minuten 1 TGTF, militaire sportgeneeskunde, Utrecht 2 TGTF personeel en diensten Personeel:

Nadere informatie

Inhoud. Patty Joldersma. Koos van Nugteren. Patty Joldersma. 1 Inleiding: de knieprothese... 1

Inhoud. Patty Joldersma. Koos van Nugteren. Patty Joldersma. 1 Inleiding: de knieprothese... 1 Inhoud 1 Inleiding: de knieprothese.... 1 1.1 Ontwikkeling van de totale knieprothese... 2 1.2 Moderne typen knieprothesen.... 2 1.2.1 Gecementeerde versus ongecementeerde knieprothese.... 4 1.2.2 Cruciate

Nadere informatie

K lit wa it e i, servi ce en lh sne id e Zesti ti h en oven

K lit wa it e i, servi ce en lh sne id e Zesti ti h en oven Signature Kwaliteit, service en snelheid Zestienhoven Een versleten knie, wat nu? Orthopedisch team Kliniek Zestienhoven Rotterdam Verwijzing naar de orthopedisch chirurg Voorlichting over Knie vervangende

Nadere informatie

Revisie van een totale heupprothese

Revisie van een totale heupprothese Revisie van een totale heupprothese Wanneer 1 of beide componenten van de prothese loskomen moeten deze herplaatst worden. Dit noemt men een revisie. Er zijn verschillende mogelijke oorzaken voor het loskomen

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. De totale heupprothese (nieuwe heup)

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. De totale heupprothese (nieuwe heup) De totale heupprothese (nieuwe heup) DE TOTALE HEUPPROTHESE (NIEUWE HEUP) INLEIDING Binnenkort krijgt u een nieuwe heup. Deze folder geeft informatie over het heupgewricht en de behandelingsmogelijkheden

Nadere informatie

Scholing praktijkassistenten 4 en 5 september 2013. Een heupvol programma. Dr. Tom van Raaij Dr. Carina Gerritsma

Scholing praktijkassistenten 4 en 5 september 2013. Een heupvol programma. Dr. Tom van Raaij Dr. Carina Gerritsma Scholing praktijkassistenten 4 en 5 september 2013 Een heupvol programma Dr. Tom van Raaij Dr. Carina Gerritsma Introductie Wie zijn wij / wie zijn jullie? Wat willen jullie van ons leren? Hoe delen we

Nadere informatie

Schouderinstabiliteit

Schouderinstabiliteit Schouderinstabiliteit Dr. Hans Van der Bracht www.orthopedie-web.be Opbouw Anatomie Classificaties Anamnese / KO / beeldvorming Behandeling Anterieure Schouderluxatie Posterieure schouderinstabiliteit

Nadere informatie

Protocol Voorste kruisband reconstructie

Protocol Voorste kruisband reconstructie Protocol Voorste kruisband reconstructie (hamstrings plastiek, patellapees plastiek, quadricepspees plastiek) Binnenkort krijgt u een voorste kruisband reconstructie bij OCON Sportmedische kliniek. In

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Instabiliteit van de schouder

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Instabiliteit van de schouder Instabiliteit van de schouder INSTABILITEIT VAN DE SCHOUDER Inleiding De schouder is een zeer beweeglijk gewricht. De kom is klein en vlak en de kop relatief groot, zodat grote bewegingsuitslagen mogelijk

Nadere informatie

Frozen Shoulder. Ook wel adhesieve capsulitis genoemd. Wat is het?

Frozen Shoulder. Ook wel adhesieve capsulitis genoemd. Wat is het? Frozen Shoulder Ook wel adhesieve capsulitis genoemd Wat is het? Frozen Shoulder is een extreem pijnlijke aandoening waarin de schouder volledig of gedeeltelijk verstfijd is. Het is een van de meest pijnlijke

Nadere informatie

Voorste kruisband reconstructie

Voorste kruisband reconstructie 00 Voorste kruisband reconstructie Het plaatsen van een nieuwe kruisband poli Orthopedie 1 Inleiding Uw orthopedisch chirurg heeft u geadviseerd om de voorste kruisband van uw knie te vervangen en daarmee

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese (LROI)

Factsheet Indicatoren Heupprothese (LROI) Factsheet en Heupprothese (LROI) 9 september 2015 Beschrijving van indicatoren Registratie gestart: 1 januari 2007 Inclusiecriteria: Alle geplaatste totale heupprothesen en kop-halsprothesen in de LROI

Nadere informatie

Revalidatie schema na autologe chondrocyten implantatie van de mediale of laterale femurcondyl

Revalidatie schema na autologe chondrocyten implantatie van de mediale of laterale femurcondyl Revalidatie schema na autologe chondrocyten implantatie van de mediale of laterale femurcondyl Locatie: Grootte: cm 2 Belaste hoek*: *het traject waarin het geopereerde gebied belast wordt. Let op: dit

Nadere informatie

reversed schouderprothese

reversed schouderprothese reversed schouderprothese 1 Inhoudstafel Inleiding...3 Wat is het probleem met de schouder?...4 Het normale schoudergewricht...4 Het versleten schoudergewricht...4 Symptomen...4 De behandeling...5 De niet-chirurgische

Nadere informatie

Een literatuuroverzicht. Behandeling van MTSS bij atleten; een gerandomiseerde studie. Maarten Moen Sportarts

Een literatuuroverzicht. Behandeling van MTSS bij atleten; een gerandomiseerde studie. Maarten Moen Sportarts Een literatuuroverzicht Behandeling van MTSS bij atleten; een gerandomiseerde studie Maarten Moen Sportarts MTSS komt door tractie van de tibialis posterior aan het periost waardoor periostitis ontstaat.

Nadere informatie

Orthopedie Arthroscopische subacromiale decompressie van de schouder (Neerplastiek)

Orthopedie Arthroscopische subacromiale decompressie van de schouder (Neerplastiek) Orthopedie Arthroscopische subacromiale decompressie van de schouder (Neerplastiek) Inleiding Uw orthopedisch chirurg heeft u geadviseerd om uw schouderklachten operatief te behandelen met behulp van een

Nadere informatie

Liespijn bij sporters

Liespijn bij sporters Liespijn bij sporters Differentieel diagnose en klinisch onderzoek Dr. Nick Van Opstal Jelle Vossen drie weken out met Clijsters-blessure Liesblessure velt Serena Vanden Borre 2 maand out met liesblessure

Nadere informatie

Het gebruik van radiologische en nucleaire technieken bij de beoordeling van een pijnlijke totale heupprothese; een diagnostisch algoritme

Het gebruik van radiologische en nucleaire technieken bij de beoordeling van een pijnlijke totale heupprothese; een diagnostisch algoritme Het gebruik van radiologische en nucleaire technieken bij de beoordeling van een pijnlijke totale heupprothese; een diagnostisch algoritme Een totale heupprothese (THP) is een van de meest succesvolle

Nadere informatie

De totale heupprothese

De totale heupprothese De totale heupprothese Bekken Heupkom Heupkop Heuphals Bovenbeen Figuur 1: De heup, vooraanzicht De heupprothese Als u een versleten heup heeft, kan dat erg pijnlijk zijn. In veel gevallen is pijn de voornaamste

Nadere informatie

Totale heupprothese polikliniekversie

Totale heupprothese polikliniekversie Totale heupprothese polikliniekversie Orthopedie Beter voor elkaar De totale heupprothese De heupprothese Als u een versleten heup heeft, kan dat erg pijnlijk zijn. In veel gevallen is pijn de voornaamste

Nadere informatie

Rotator cuff scheur. De meeste scheuren treden op in de supraspinatus maar andere delen van de pees kunnen ook zijn aangedaan.

Rotator cuff scheur. De meeste scheuren treden op in de supraspinatus maar andere delen van de pees kunnen ook zijn aangedaan. Rotator Cuff Scheur Rotator cuff scheur Inleiding Een rotator cuff scheur is een vaak voorkomende oorzaak van pijn en ongemak in de schouder bij een volwassene. De rotator cuff bestaat uit 4 spieren en

Nadere informatie

woensdag 17 oktober 12 Dr. Catherine Gorris Fysische Geneeskunde en Revalidatie h.-hartziekenhuis Lier Symposium peesletsels 13/10/2012

woensdag 17 oktober 12 Dr. Catherine Gorris Fysische Geneeskunde en Revalidatie h.-hartziekenhuis Lier Symposium peesletsels 13/10/2012 Dr. Catherine Gorris Fysische Geneeskunde en Revalidatie h.-hartziekenhuis Lier Symposium peesletsels 13/10/2012 ESWT-behandeling van peesletsels Wat zijn de beste indicaties? ESWT: Inhoud Omschrijving

Nadere informatie

Chronisch compartimentsyndroom

Chronisch compartimentsyndroom Afdeling: Onderwerp: Chirurgie 1 Het chronisch compartimentsyndroom aan het onderbeen Inleiding Deze folder geeft u informatie over de gang van zaken bij een chronisch compartiment syndroom aan het onderbeen.

Nadere informatie

Study of unexplained neurologic deficit following neuraxial anesthesia or analgesia strategies

Study of unexplained neurologic deficit following neuraxial anesthesia or analgesia strategies Study of unexplained neurologic deficit following neuraxial anesthesia or analgesia strategies Vrijdag 5 april 2013 Bram Peeters, Medical Student René Heylen, MD, PhD Guy Wilms, MD, PhD Marc Van de Velde,

Nadere informatie

INFOBROCHURE KNIE- EN HEUPARTROSE

INFOBROCHURE KNIE- EN HEUPARTROSE INFOBROCHURE KNIE- EN HEUPARTROSE AZ Klina 1 Infobrochure knie- en heupartrose AZ Klina 2 Infobrochure knie- en heupartrose Geachte mevrouw, mijnheer Deze brochure zal u helpen om een beter inzicht te

Nadere informatie

SCHOUDER PROTHESIOLOGIE

SCHOUDER PROTHESIOLOGIE SCHOUDER PROTHESIOLOGIE Met Intacte Rotator Cuff Hennie Verburg SCHOUDER PROTHESIOLOGIE Schouder prothese relatief weinig bekendheid SCHOUDER PROTHESIOLOGIE Schouder prothese relatief weinig bekendheid

Nadere informatie

De behandeling van osteoporotische heupfracturen: een uitdaging voor de chirurg

De behandeling van osteoporotische heupfracturen: een uitdaging voor de chirurg De behandeling van osteoporotische heupfracturen: een uitdaging voor de chirurg Prof. Dr. A. Sermon Traumatologische Heelkunde UZ Gasthuisberg, Leuven Probleemstelling Probleemstelling Epidemiologie Specifieke

Nadere informatie

Anesthesiologisch beleid bij heupfracturen. Vrijdagochtendkrans 26/09/2014 Sarah Cornelis DrP Van Loon

Anesthesiologisch beleid bij heupfracturen. Vrijdagochtendkrans 26/09/2014 Sarah Cornelis DrP Van Loon Anesthesiologisch beleid bij heupfracturen Vrijdagochtendkrans 26/09/2014 Sarah Cornelis DrP Van Loon Anesthesie en heupfracturen Inleiding Pre-operatieveaandachtspunten Pre-operatiefmanagement Intra-operatief

Nadere informatie

U bedoelt dat u de enkel kunt vervangen, net als bij de heup en knie?

U bedoelt dat u de enkel kunt vervangen, net als bij de heup en knie? U bedoelt dat u de enkel kunt vervangen, net als bij de heup en knie? Elk jaar krijgen ca. 35.000 mensen in Nederland een nieuwe heup of nieuwe knie Het is één van de meest succesvolle chirurgische ingrepen

Nadere informatie

Letselpreventie basketbal. Sempels Peter Vereecken Styn

Letselpreventie basketbal. Sempels Peter Vereecken Styn Letselpreventie basketbal Sempels Peter Vereecken Styn Expertise Sempels Peter Zelfstandige praktijk Leuven Bears Belgian National Team Basketball Topsportschool Basket Leuven Vereecken Styn Sportmedisch

Nadere informatie

Schouderoperatie. oefeningen en richtlijnen. Paramedische Ziekenhuiszorg. Het schoudergewricht

Schouderoperatie. oefeningen en richtlijnen. Paramedische Ziekenhuiszorg. Het schoudergewricht Paramedische Ziekenhuiszorg Schouderoperatie oefeningen en richtlijnen U heeft met uw behandelend arts besproken dat u een operatie krijgt aan uw schouder. Het doel van de operatie is het wegnemen of het

Nadere informatie

Enkelartrose. Orthopedie OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove Campus Aalst Moorselbaan Aalst T

Enkelartrose. Orthopedie OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove Campus Aalst Moorselbaan Aalst T Enkelartrose Orthopedie OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove Campus Aalst Moorselbaan 164 9300 Aalst T. 053 72 41 11 Inleiding Bij enkelartrose is er sprake van slijtage in het enkelgewricht. De belangrijkste

Nadere informatie

Heupklachten. Prof. Sita Bierma-Zeinstra Hoogleraar Artrose en gerelateerde aandoeningen

Heupklachten. Prof. Sita Bierma-Zeinstra Hoogleraar Artrose en gerelateerde aandoeningen Heupklachten Prof. Sita Bierma-Zeinstra Hoogleraar Artrose en gerelateerde aandoeningen Dept of General Practice / Dept of Orthopedics Erasmus MC University Medical Center Rotterdam Heupklachten Prevalentie

Nadere informatie

Behandeling van artrose van schouder met schouderprothese. Orthopedie

Behandeling van artrose van schouder met schouderprothese. Orthopedie Behandeling van artrose van schouder met schouderprothese Orthopedie Wat is artrose? Artrose van de schouder is een slijtage van het gewrichtskraakbeen met vernauwing van de gewrichtsspleet tot gevolg.

Nadere informatie

Sport Specifieke Blessure Begeleiding

Sport Specifieke Blessure Begeleiding Sport Specifieke Blessure Begeleiding Week 8. Knierevalidatie Acute knie 300.000 knie letsels per jaar Aandoeningen contusie / distorsie hydrops heamartros meniscus kruisbanden / collaterale banden Acute

Nadere informatie

Orthopedie. Schouderprothese

Orthopedie. Schouderprothese Orthopedie Schouderprothese Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan uw schouder. Er wordt een schouderprothese geplaatst. In deze folder vindt u informatie over het schoudergewricht, de aanleiding

Nadere informatie

Voet- en enkelartrose

Voet- en enkelartrose Voet- en enkelartrose Orthopedie Beter voor elkaar Orthopedie: zorg voor beweging De orthopedisch chirurg houdt zich binnen de geneeskunde bezig met patiënten die problemen hebben met hun bewegingsapparaat.

Nadere informatie

Lijst van auteurs 1. Inleiding 5 Koos van Nugteren. Anatomie 5 Anatomische variaties 9 Pathologie 19 Literatuur 21

Lijst van auteurs 1. Inleiding 5 Koos van Nugteren. Anatomie 5 Anatomische variaties 9 Pathologie 19 Literatuur 21 Lijst van auteurs 1 Verwijzingen naar eerder verschenen Orthopedische casuïstiek 3 Inleiding 5 Anatomie 5 Anatomische variaties 9 Pathologie 19 Literatuur 21 1 Chronische, bilaterale anterieure kniepijn

Nadere informatie

TRADITIES. Hennie Verburg. Orthopedisch Chirurg Reinier de Graaf Groep Delft

TRADITIES. Hennie Verburg. Orthopedisch Chirurg Reinier de Graaf Groep Delft TRADITIES Hennie Verburg Orthopedisch Chirurg Reinier de Graaf Groep Delft TRADITIES Hennie Verburg Orthopedisch Chirurg Reinier de Graaf Groep Delft TRADITIES tra di tie (de; v; meervoud: tradities) oude

Nadere informatie

Een blessure aan de binnenkant van het onderbeen

Een blessure aan de binnenkant van het onderbeen Een blessure aan de binnenkant van het onderbeen Dr. Fred Hartgens, sportarts Maastricht UMC+ Vakgroepen Epidemiologie en Chirurgie Sportmedisch Adviescentrum Maastricht TWEE CASUS Casus 1 De 36-jarige

Nadere informatie

t AC: wat doe je ermee? Marieke Struijk-Mulder orthopedisch chirurg

t AC: wat doe je ermee? Marieke Struijk-Mulder orthopedisch chirurg t AC: wat doe je ermee? Marieke Struijk-Mulder orthopedisch chirurg Symposium Maatschap orthopedie in het nieuw 26-4-2012 mw. Drs. M.C. Struijk-Mulder Schouderchirurgie Voet- en enkelchirurgie Knieprothesiologie

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20432 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Linden- van der Zwaag, Henrica Maria Jannetta van der Title: CAOS & TKA. A critical

Nadere informatie

Schouderprothese. Orthopedie. Oorzaken van de klachten. Artrose. Reuma. Fracturen. Onherstelbare rotator cuff-scheuren. Anatomie van de schouder

Schouderprothese. Orthopedie. Oorzaken van de klachten. Artrose. Reuma. Fracturen. Onherstelbare rotator cuff-scheuren. Anatomie van de schouder Orthopedie Schouderprothese Bij slijtage van de schouder kan het schoudergewricht worden vervangen door een prothese. Wat zijn de oorzaken van de klachten en welke soorten prothesen kunnen worden ingezet.

Nadere informatie

De biceps en elleboogfunctie. Functie. Functie: flexie. Functie: flexie. Functie: flexie 15/11/ elleboog buigers?

De biceps en elleboogfunctie. Functie. Functie: flexie. Functie: flexie. Functie: flexie 15/11/ elleboog buigers? Dr. Frédéric De Schrijver Dr. Frédéric De Schrijver Hand & elbow surgeon Orthopedie Herentals Belgium Hand & elbow surgeon Orthopedie Herentals Belgium HERENTALS 27 OKTOBER 2012 De biceps en elleboogfunctie

Nadere informatie

Voorste kruisbandreconstructie

Voorste kruisbandreconstructie Afdeling: Onderwerp: Orthopedie Quality Care Als u in het Ikazia Ziekenhuis geopereerd wordt aan de voorste kruisband, bent u verzekerd van een kwalitatief zeer goed behandel- en nazorgtraject. In dit

Nadere informatie

Goede scores voor het OLV Ziekenhuis

Goede scores voor het OLV Ziekenhuis Toelichting bij de resultaten van het OLV Ziekenhuis voor de kwaliteitsindicatoren van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk Goede scores voor het OLV Ziekenhuis Het project Sinds enkele jaren is er meer aandacht

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Knieprothese (LROI)

Factsheet Indicatoren Knieprothese (LROI) Factsheet en Knieprothese (LROI) - 12 november 2014 Beschrijving van indicatoren Registratie gestart: 1 januari 2007 Inclusiecriteria: Alle geplaatste totale knieprothesen en unicondylaire knieprothesen

Nadere informatie