Transmurale samenwerkingsafspraken;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Transmurale samenwerkingsafspraken;"

Transcriptie

1 Transmurale samenwerkingsafspraken; een ondersteuning bij zorg op de juiste plek Lilo Crasborn en Mariëtte Oostindiër, namens de Federatie van Medisch Coördinerende Centra

2 Voorstellen Zou je jezelf willen voorstellen met o.a.: Functie Vindt er transmurale afstemming plaats in je werkomgeving/regio? Hoe ervaar je die transmurale afstemming? Wat verwacht je uit de workshop mee te nemen?

3 Inhoud van de interactieve workshop Probleemschets a.d.h.v. casus Hoe knelpunten in samenwerking op te lossen: methode van regionale samenwerkingsafspraken (diverse voorbeelden) Effecten van de methode: Op de zorg Op de contractering van zorg Op substitutie beleid Op richtlijnontwikkelaars Voorbeelden uit de praktijk

4 Casus; man met mictieklachten (1) Een 70-jarige man komt bij de huisarts met mictieklachten Huisarts neemt anamnese af en verricht LO o.a. RT; geen afwijkingen Huisarts besluit een PSA bepaling aan te vragen bij eerstelijns lab Uitslag PSA van 8 µg/l; vlgs NHG standaard verwijzing uroloog d.d. verdenking prostaatcarcinoom Man komt bij de uroloog; Huisarts heeft de bepaalde PSA waarde niet mee overgedragen Uroloog laat PSA opnieuw bepalen in lab ZKH en verricht aanvullend onderzoek (=echo) Uitslag PSA van 8 µg/l; vlgs richtlijn uroloog en ZKH lab verdenking prostaatcarcinoom is vervallen

5 Casus; man met mictieklachten (2) Herkennen jullie deze situatie? Wat is er gebeurd? Wat zijn de effecten voor de patiënt Wat zijn de effecten voor de samenwerking tussen huisarts en uroloog? Hoe zou dit op te lossen zijn?

6 Casus; man met mictieklachten (3) Wat is er gebeurd? Iedere professional heeft vanuit zijn eigen perspectief/ volgens zijn eigen professionele richtlijn gehandeld adequaat, maar niet op elkaar afgestemd Wat zijn de effecten voor de patiënt Patiënt is nodeloos ongerust gemaakt; onnodige verwijzing; onnodige dubbel diagnostiek (= kosten voor de patiënt/ maatschappij) Klacht van de patiënt verholpen? Wat zijn de effecten voor de samenwerking tussen huisarts en uroloog? Over en weer irritatie Hoe zou het op te lossen zijn? Samenwerkingsafpraak maken

7 Regionale Transmurale Afspraken (RTA s) Nederland: ± 25 Medisch Coördinerende Centra (MCC); verenigd in de FMCC (25% van de ziekenhuizen) MCC s verschillen in: Organisatievorm Financiering Te leveren producten en diensten, maar Kerntaak: Formuleren van regionale transmurale afspraken (RTA s) tussen huisartsen en specialisten, volgens uniforme procedure.

8

9

10 Regionale Transmurale Afspraken (RTA s) = vertaling van landelijke evidence based richtlijnen naar samenwerkingsprocessen tussen huisartsen en specialisten bij de zorgverlening aan hun gemeenschappelijke patiënten. Kern: wie doet wat, wanneer en waarom en hoe wordt er gecommuniceerd RTA beschrijft verschillende onderdelen van het zorgproces: diagnostiek (prostaat, MRI-knie, artrose) verwijzen en terugverwijzen (astma bij kinderen) behandeling (anti-stolling) chronische zorg (CVRM) nazorg (oncologische follow-up, chronische nazorg CVA)

11 Regionale Transmurale Afspraken (RTA s) Waarom regionaal? Adherentie van ziekenhuizen niet exclusief patiënt en huisarts moeten kunnen rekenen op een eenduidig beleid Begrensde regio is organisatorisch behapbaar: professionals leren elkaar persoonlijk kennen; lijntjes worden/blijven kort continuïteit van zorg Grotere kans dat ict systemen op elkaar aansluiten betere communicatie, voorkomen onnodige dubbeldiagnostiek Maatwerk mogelijk voor maken transmurale organisatorische werkafspraken veiliger samenwerken

12 Werkwijze: aanleiding voor RTA Altijd gebaseerd op behoefte uit het veld: Knelpunten in zorgproces bijv. substitutie van medicatie tijdens opname Herziening van richtlijnen bijv. chronische nierschade Nieuwe diagnostische mogelijkheden bijv. MRI knie Behoefte wordt getoetst formeel besluit om RTA te gaan maken: medisch inhoudelijk draagvlak samenwerkingsafspraak ernst ervaren knelpunten, mate waarin het probleem zich voordoet, belangen samenwerkende partijen eventuele financiële consequenties beoogde samenwerkingsafspraak.

13 Werkwijze: werkgroep samenstellen Medisch Coördinator, stelt werkgroep samen, formuleert de RTA en faciliteert Regionale multidisciplinaire werkgroep hebben ten minste zitting: 2 (kader)huisartsen en 2 specialisten Afhankelijk van onderwerp andere (para)medische professionals zoals: verpleegkundigen, apothekers, fysiotherapeuten, jeugdartsen, specialisten ouderen geneeskunde etc Evt. management voor sla afspraken toegangstijden e.d. Concept RTA kent een referentenronde (bijv. ZOB Kwaliteitsraad van de huisartsenkring)

14 Werkwijze: RTA vaststellen Als de RTA inhoudelijk draagvlak heeft, volgt de autorisatie In den lande verschillende modi vivendi: Interactieve (na)scholingsbijeenkomsten waarbij de RTA wordt getoetst Via Huisartsenkring / Kwaliteitsraad Huisartsenkring Via maatschappen en/of stafbestuur Afsluiten van een Dienst Verlenings Overleenkomst (SLA)

15 Werkwijze: RTA implementeren Als de RTA is vastgesteld: Communiceren: via samenvattingskaart, website, App voorbeelden van regionale werkafspraken apps: (zoek op werkafspraken in app store of play store) Interactieve (na)scholingsbijeenkomsten (bijv Interline) Aanhaken bij reguliere scholingen Vertalen van RTA naar ZorgDomein afspraken Afspraken borgen in organisatie van de zorg (bijv. PTH en Vit D bepalingen in zorgprogramma s n.a.v. RTA Nierschade)

16 Voorbeeld werkafspraken APP

17 RTA effecten Implementatie is moeilijkste stap in het geheel Evalueren van de effecten staat in de kinderschoenen (bottleneck: middelen en mankracht) Kwalitatieve effecten: Proces van multidisciplinair samenwerkingsafspraken maakt: Inzicht/ respect krijgt voor elkaars dilemma s en handelen De veranderende rol tussen huisarts en specialist krijgt draagvlak specialist in consultatieve rol Eenduidigheid in beleid; praktijkvariatie neemt af Inzicht bij richtlijn/ zorgstandaarden ontwikkelaars dat interdisciplinaire afstemming wenselijk/ noodzakelijk is op regionaal niveau Kwantitatieve effecten: Substitutie van zorg RTA s als onderlegger voor contractering 1 e lijnszorgprogramma s

18 Voorbeelden van substitutie (1) RTA chronische nierschade: Doelstelling: Afstemming beleid rond diagnostiek, behandeling en verwijzen van patiënten met chronische nierschade in 1e en 2e lijn. O.a. Indien de patiënt in de eerstelijn vervolgd wordt, ter opsporing van complicaties bij nierfalen, jaarlijks bij patiënten met : - egfr < 60 ml/min/1,73m2, en leeftijd tot 65 jaar, of; - egfr < 45 ml/min/1,73m2 en leeftijd 65 jaar en ouder; het volgende aanvullend onderzoek uitvoeren: Hb, K, Ca, fosfaat, serumkreatinine, serumalbumine, PTH, vitamine D; Albumine/kreatinine ratio in urine; Bicarbonaat PTH en vitamine D bepalingen opgenomen in chronische zorgprogramma s eerstelijn Er worden meer chronische patiënten in 1 e lijn behandeld

19 Voorbeelden van substitutie (2) RTA LRS: Afstemming beleid rond diagnostiek, behandeling en verwijzing bij patiënten met een Lumbosacraal Radiculair Syndroom (LRS) tussen huisarts, fysiotherapeut en neuroloog. Knelpunt: ongeruste patiënt wil bij uitstralende zenuwpijn in been hernia hebben uitgesloten toegangstijd tot MRI is lang / onnodige diagnostiek (en dus kosten) Afspraak: 6-8 weken conservatief beleid; bij aanhouden klachten snelle toegang tot MRI ter uitsluiting van een hernia Kwantitatieve evaluatie Het percentage patiënten dat onnodig < 6 weken is verwezen voor MRI diagnostiek is significant gedaald 2005: 15% naar 2007: 8%

20 Voorbeelden van substitutie (3) Inspannings ECG Doel: uitsluiten cardiologische oorzaak van klachten patiënt Verwachting: een selectievere groep patiënten die naar de tweede lijn wordt verwezen. Resultaat: evaluatie na 1 jaar: Volgens huisartsen werd er door invoering van het zorgpad in 78,1% van de gevallen een verwijzing naar de cardioloog voorkómen (n=64).

21 Voorbeelden van substitutie (4) MRI Knie Knelpunt: knieproblemen zonder duidelijke diagnose en zonder duidelijke genezingstendens Verwachting: minder onnodige verwijzingen naar orthopedie Resultaat: Huisartsen blijken moeite te hebben met interpretatie van MRI uitslagen. Hierdoor vragen zij minder of geen MRI s aan. Conclusies vinden zij over het algemeen het nuttigst, omdat aan de hand daarvan het verdere beleid opgesteld kan worden. Huisartsen blijken het prettig vinden om in de terugrapportages te zien welke afwijking kan zorgen voor welke klinische problemen of welke afwijkingen passen bij welke pathologie.

22 Protocol MRI-knie Huisarts; knieproblemen zonder duidelijke diagnose, zonder duidelijke genezingstendens Is er al een röntgenfoto van de knie gemaakt en is deze foto 1 jaar oud. Nee of foto is > 1 jaar oud Eerst röntgenfoto laten maken en daar verdere behandeling op afstemmen. ja Aanvraag MRI-knie, uitsluitend digitaal via Orbis professionalssite 2 weken Inclusiecriteria - richtlijn bij handelen is NHG-standaard de niet traumatische knie - leeftijdsgrens jaar - langer durende klachten met verwachting intra articulaire oorzaak Exclusiecriteria - patiënten met artroseklachten - acute klachten - patiënten met een duidelijke diagnose op basis van anamnese, lichamelijk onderzoek en röntgenfoto MRI Uitslag radioloog 3 werkdagen Huisarts Terugverwijzing naar huisarts voor conservatieve behandeling of beleid huisarts Verwijzing naar orthopedie Versie: maart 2012

23 Voorbeelden van substitutie (5) RTA premenopauzaal bloedverlies Knelpunt: Subjectieve beleving van de patiënt; nu veel trial en error in de 1 e lijn. Afspraak gemaakt over medicamenteuze (proef)behandeling Afspraak gemaakt over de plaats van de diagnostische eerstelijns echo Doel: specialist als consulent; zorg behouden in de 1 e lijn, maar Specialisten ervaren dat een 1e lijns diagnostisch consult vaak een verkapte verwijzing is

24

25 Dilemma s bij RTA s/ substitutie Huidige financiering van de zorg werpt barrières op Verrichtingen financiering Eigen risico van de patiënt Geen goede betaaltitel voor vernieuwende initiatieven Doelmatig werken wordt afgerekend per schakel en niet per keten (huisarts duur omdat hij veel zelf doet, maar voorkomt wellicht veel verwijzingen) Randvoorwaarden substitutie ontbreken Valide en betrouwbare effectmetingen Wie bewaakt kwaliteit? Tweedelijnsspecialisatie wordt specialisatie in de eerste lijn? Wat is dan het voordeel?

26 Zorgakkoord

27 Zorgakkoord Afspraken eerste lijn/huisartsen: De eerste lijn wordt verder ontwikkeld en versterkt. Het nieuwe bekostigingsmodel dat deze versterking moet ondersteunen, werkt op basis van populatiekenmerken en ruimte voor het belonen van (gezondheids)uitkomsten, en zal in 2015 ingaan. De bekostiging gaat aansluiten bij de demografische groei. Daarnaast komt er expliciet ruimte voor substitutie: huisartsen nemen zorg over van andere sectoren en dragen daardoor bij aan de betaalbaarheid van de zorg. Er wordt onverminderd ingezet op doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen. Er wordt overgegaan naar meer multidisciplinaire zorg, in samenwerkingverbanden en met verbindingen naar andere sectoren van de zorg.

28 Zorgakkoord De minister van VWS stelt in 2014 een regulier groeipercentage voor het budgettair kader huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg vast van maximaal 1,5 % ten opzichte van de begrotingsstand in 2013 (stand voorjaarsnota2). Daarnaast zal de minister van VWS in 2014 ten behoeve van gewenste substitutie, vernieuwing en het belonen van uitkomsten een additionele groei van 1,0 % beschikbaar stellen voor het budgettair kader huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars maken nadere contractuele afspraken over hetgeen onder gewenste substitutie wordt verstaan. 10. De minister van VWS stelt vanaf 2015 tot en met 2017 een jaarlijks regulier groeipercentage voor het budgettair kader huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg vast van maximaal 1,0 % en sluit daarmee aan bij de demografische ontwikkelingen. Daarnaast zal de minister van VWS vanaf 2015 tot en met 2017 ten behoeve van gewenste substitutie, vernieuwing en het belonen van uitkomsten een additionele groei van 1,5 % beschikbaar stellen voor het budgettair kader huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars maken nadere contractuele afspraken over hetgeen onder gewenste substitutie wordt verstaan.

29 Zorgakkoord Indien de verzekeraar, bovenop de onder de punten 9 en 10 genoemde additionele groeiruimte voor substitutie, aanvullende afspraken maakt over substitutie van de Tweede lijn naar de eerste lijn, zullen de daarvoor benodigde financiële middelen de gesubstitueerde zorg moeten volgen en zichtbaar gemaakt moeten worden in het onder punt 14 genoemde monitoringsinstrument, teneinde een macrobudgettaire Overschrijding te voorkomen. Dat wil zeggen dat de uitgaven elders zichtbaar moeten dalen. 12. Partijen stellen vast dat de beoogde substitutie van zorg zal leiden tot een groei van de eerste lijn, waar dat op dit moment nog niet altijd gepaard gaat met een afname van zorg in andere domeinen. 13. Partijen delen de mening dat een korting op de tarieven ten gevolge van overschrijdingen van het budgettair kader huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg, waarvan de oorzaak is gelegen in gewenste, gecontracteerde substitutie van zorg, voorkomen moet worden en dat monitoring van substitutie daarom essentieel is om de gewenste verschuiving van de zorg goed in beeld te krijgen.

30 Nivel rapport: ruimte voor substitutie

31 Nivel rapport: olie nodig zorg voor financiële middelen om de overlegstructuur tussen medisch specialisten en huisartsen te verbeteren, bevorder de ontwikkeling van samenwerkingsstructuren om eerder terug te verwijzen naar de eerste lijn, geef huisartsen en specialisten inzicht in geleverde zorg en huisartsen ook in het aantal verwijzingen dat zij doen in vergelijking tot collega s, richt het beleid tegelijkertijd op eerste en tweede lijn, bevorder de informatieoverdracht door een richtlijn voor het eenduidig uitwisselen van informatie tussen huisarts en specialist.

32 Conclusie Samenwerking is essentieel, maar gaat niet vanzelf

Jaarbericht 2010. Transmuraal Centrum Huisartsen en Catharina-ziekenhuis (HaCa)

Jaarbericht 2010. Transmuraal Centrum Huisartsen en Catharina-ziekenhuis (HaCa) Jaarbericht 2010 Transmuraal Centrum Huisartsen en Catharina-ziekenhuis (HaCa) Transmurale samenwerking noodzakelijk Het is ook in 2010 nog actueel dat, wanneer vanuit de ziekenhuisgedachte zorg wordt

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg

Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg Inhoudsgave 1. Introductie 2. Algemene voorwaarden 3. Diabetes Mellitus type 2 4. COPD 5. Resultaatbeloning Multidisciplinaire zorg DM/COPD. 6. Astma/COPD

Nadere informatie

Toelichting bij Leidraden College Perinatale Zorg

Toelichting bij Leidraden College Perinatale Zorg Toelichting bij Leidraden College Perinatale Zorg Het College Perinatale Zorg (CPZ) voert de aanbevelingen van het Advies van de Stuurgroep zwangerschap en geboorte uit 1, aangevuld met de meest recente

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg Knelpuntenanalyse Integrale verloskundige zorg Januari 2012 Inhoud Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 8 8 1.2 Doelstelling 8 1.3 Context 9 1.4 Aanpak 1.5 Afbakening 9 10 1.6 Leeswijzer

Nadere informatie

Visie van de Optometristen Vereniging Nederland. Geïntegreerde oogzorg

Visie van de Optometristen Vereniging Nederland. Geïntegreerde oogzorg Visie van de Optometristen Vereniging Nederland Geïntegreerde oogzorg September 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Achtergrond 4 Vraagstelling 5 Hoofdstuk 2 Huidige

Nadere informatie

Meerjarenprogramma 2014-2017

Meerjarenprogramma 2014-2017 Meerjarenprogramma 2014-2017 14 februari 2014 Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz Postbus 20062 3502 LB UTRECHT T 030 282 33 02 M secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl 1 Inleiding 03 2 Achtergronden

Nadere informatie

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG Overeenkomsten en verschillen in taken, verantwoordelijkheden en competenties van Nurse Practitioners en Physician Assistants in ziekenhuizen, nu en in de toekomst UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum

Nadere informatie

Blauwe Zorg. Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland

Blauwe Zorg. Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland Blauwe Zorg Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland Auteurs ZIO G. Schulpen R. Meerlo C. van Uden VGZ T. Dekkers A. van Hees Huis voor de Zorg J. Maes Oktober 2012 www.zio.nl www.vgz.nl

Nadere informatie

Het Huisartsenteam. am Een regionaal eerstelijns samenwerkingsverband van 40 huisartsen

Het Huisartsenteam. am Een regionaal eerstelijns samenwerkingsverband van 40 huisartsen Bedrijfsplan Keten-DBC voor Cardio Vasculair Risico Management CVRM Oorspronkelijke versie, 31 maart 2009 Geactualiseerde versie, 10 maart 2010 Geactualiseerde versie 27 augustus 2012, DBC 1 januari 2012

Nadere informatie

Registratie van buitenlandse specialisten 2. Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen. KNMG-standpunt

Registratie van buitenlandse specialisten 2. Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen. KNMG-standpunt Registratie van buitenlandse specialisten 2 Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen KNMG-standpunt Beleid & Advies Opleiding & Registratie Medisch Contact & Artsennet Colofon Sterke medische zorg voor

Nadere informatie

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid 3! Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal Economische Raad Ir. W. Draijer 2509 LK DEN HAAG Postbus 90405 Postbus 90801

Nadere informatie

NHG-Standpunt Huisarts en spoedzorg

NHG-Standpunt Huisarts en spoedzorg NHG-Standpunt Huisarts en spoedzorg Toelichting Het Standpunt Toekomstvisie Huisartsenzorg Huisarts en spoedzorg omvat de visie van het NHG op de huisartsgeneeskundige inbreng in de spoedzorg(keten), zowel

Nadere informatie

Keten trombosezorg niet sluitend

Keten trombosezorg niet sluitend Keten trombosezorg niet sluitend Risico s door gebruik van antistollingsmedicatie versterkt door gebrek aan samenhang in de tromboseketen Den Haag, oktober 2010 Keten trombosezorg niet sluitend oktober

Nadere informatie

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Verruiming grenzen en soorten ketens januari 2010 Inhoud Vooraf 3 Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 9 2. Bestaande ketens 11 3. Grenzen

Nadere informatie

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Verruiming grenzen en soorten ketens januari 2010 Inhoud Vooraf Managementsamenvatting 3 5 1. Inleiding 9 2. Bestaande ketens 11 3. Grenzen

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art van en voor mensen met een hart- of vaatziekte Voorwoord Samen werken aan een betere aanpak van risicofactoren voor hart-

Nadere informatie

Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard?

Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard? Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard? Meting in de tweede lijn S. Snoeijs (NIVEL) A. Strijbis (Platform Vitale Vaten/Hartstichting) M. Bos (Hartstichting) L. van Dijk

Nadere informatie

ehealth in de richtlijnen

ehealth in de richtlijnen ehealth in de richtlijnen In opdracht van de Regieraad Kwaliteit van Zorg Ede, maart 2013 Auteurs: drs. Janneke de Groot dr. P.C. Hermans drs. M. de Lange Contactgegevens VitaValley / Vital Innovators

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Monitor Basis GGZ Quickscan

Monitor Basis GGZ Quickscan Bijlage 3 GEZONDHEIDSZORG Monitor Basis GGZ Quickscan In opdracht van het Ministerie van VWS Juni 2014 Juni 2014 Dit rapport is uitsluitend bestemd voor het Ministerie van VWS. Het is niet bedoeld voor

Nadere informatie

Ketenzorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement (zonder DM) 2013

Ketenzorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement (zonder DM) 2013 Ketenzorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement (zonder DM) 2013 Coöperatie Zorggroep Katwijk U.A. Duizendschoon 39 2231 PV Rijnsburg tel 071 4091054 fax 071 4081940 e-mail info@zgkatwijk.nl www.zgkatwijk.nl

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2014. Huisartsenzorg in samenwerking. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht

NHG-Jaarplan 2014. Huisartsenzorg in samenwerking. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht NHG-Jaarplan 2014 Huisartsenzorg in samenwerking Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail : info@nhg.org internet : www.nhg.org 1 Inhoud

Nadere informatie

De participerende patiënt

De participerende patiënt De participerende patiënt Adviseur in gezondheid en Zorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en het parlement. Hij zet zich in voor een kwalitatief

Nadere informatie

Precompetitieve samenwerking ehealth

Precompetitieve samenwerking ehealth Precompetitieve samenwerking ehealth Ambitie en uitgangspunten Versie 1.1 Zorgverzekeraars Nederland 22 april 2011 1 INLEIDING... 1 2 EHEALTH, TOEPASSINGEN EN TOEGEVOEGDE WAARDE... 3 3 WENSSCENARIO EHEALTH

Nadere informatie

Modernisering naar menselijke maat Huisartsenzorg in 2022

Modernisering naar menselijke maat Huisartsenzorg in 2022 Modernisering naar menselijke maat Huisartsenzorg in 2022 Huisartsenzorg is generalistische medische zorg, laag drempelig toe gankelijk voor alle mensen dichtbij huis. Huisartsenzorg is de sleutel tot

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Intensiveren Ketenaanpak Correct Declaratieproces

Voortgangsrapportage Intensiveren Ketenaanpak Correct Declaratieproces Voortgangsrapportage Intensiveren Ketenaanpak Correct Declaratieproces December 2013 Inhoud 1. Inleiding 2 1.1 Achtergrond en context van deze rapportage 2 1.2 Benadering, positionering en rol van IKCD

Nadere informatie