Plan van aanpak geluidsmetingen rondom Lage Weide in het kader van mogelijke plaatsing windmolens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak geluidsmetingen rondom Lage Weide in het kader van mogelijke plaatsing windmolens"

Transcriptie

1 Plan van aanpak geluidsmetingen rondom Lage Weide in het kader van mogelijke plaatsing windmolens Opdrachtgever: College van B&W, vetegenwoordigd door wethouder M. de Rijk Gedelegeerd ambtelijk opdarchtgever: Paul Kouijzer Opstellers: Reinier Balkema, Maaike van Teeseling, Frank Samsen Datum: 18 oktober 2012 Versie: V94 maandag 3 december :30:00 1 van 16

2 Inleiding Bewonersvereniging Energie-U heeft het voornemen om, in het kader van duurzame energievoorziening en indien mogelijk, op industrieterrein Lage Weide een aantal windturbines te plaatsen. Het college heeft besloten Energie-U met een ruimtelijk planproces te faciliteren. Lage Weide is een industrieterrein temidden van een stedelijke woonomgeving. Daarom wordt onderzocht welke (milieu)gevolgen deze windmolens met zich meebrengen voor de (directe) woonomgeving. De uitkomsten van de diverse onderzoeken, waaronder het onderzoek naar de geluidsaspecten: 1. zijn input voor de milieueffectrapportage (MER) en 2. worden gebruikt voor het bepalen van de effecten van de windturbines en 3. worden gebruikt bij de eventuele bijbehorende maatregelen bij de verschillende varianten die worden onderzocht. Uiteindelijk volgt dan een besluit of er al dan niet windmolens op Lage Weide worden geplaatst. 2 van 16

3 Doel en resultaat nulmeting geluid Inleiding Windturbines moeten voldoen aan landelijk vastgestelde normen voor geluid. Bij een eventuele komst van windturbines op het terrein zullen indien nodig (als gevolg van de huidige wet- en regelgeving, zie bijlage 1) aanvullende randvoorwaarden worden gesteld aan ondermeer de geluidsemissie. Ook wordt in de MER de huidige situatie (nulvariant) in beeld gebracht én daarnaast de maatregelen die getroffen dienen te worden om aan een bepaald geluidniveau te kunnen voldoen. Om de aanvullende randvoorwaarden te kunnen bepalen, is het van belang te weten hoe het nú is gesteld met de geluidssituatie in de woonwijken rondom het gebied. Doel geluidsonderzoek Bij het vaststellen van randvoorwaarden voor nieuwe geluidsbronnen (zoals de windturbines) is het gebruikelijk om het reeds aanwezige achtergrondgeluid te betrekken; het zogenaamde referentieniveau of L95-niveau (zie bijlage 2). Het referentieniveau is het min of meer continu aanwezige geluid dat meestal afkomstig is van wat verder weg gelegen geluidsbronnen zoals een snelweg of een industrieterrein. Op basis van het referentieniveau kunnen de grenswaarden voor het windmolenplan worden opgesteld. Uitgangspunt daarbij is dat de hinder zo veel mogelijk wordt beperkt. Bij een hoog referentieniveau zal een nieuw toe te voegen geluidbron minder hoorbaar zijn en gelden er daarom minder beperkingen. Bij een laag achtergrondniveau moet er nadrukkelijker rekening worden gehouden met het geluidsniveau van een nieuwe geluidsbron en kunnen er strengere voorschriften worden opgelegd. De geluidshinder van windturbines kan worden geregeld: door de turbine langzamer te laten draaien neemt de geluidsproductie af, en neemt dus ook de geluidsbelasting voor omliggende woningen af. De keerzijde van diezelfde medaille is wel dat de energieopbrengst van de turbine ook afneemt: een windturbine maakt immers meer stroom als deze sneller draait (meer omwentelingen maakt). Met de resultaten van het onderzoek kan dus ook worden bepaald welke referentieniveaus horen bij welke perioden van het etmaal: Zo zal het tussen 1.00 en 5.00 uur 's nachts mogelijk veel stiller zijn dan tussen en 1.00 en 5.00 en Met deze gegevens kan uiteindelijk een optimale afweging worden gemaakt van de te verwachten opbrengst van de windturbines binnen de grenzen van geluidbelasting per periode. 3 van 16

4 Doel van het Plan van Aanpak Dit Plan van Aanpak (hierna: PvA) beschrijft de aanpak voor het uitvoeren van geluidsmetingen, om het referentienieveau te kunnen bepalen. Voor het opstellen van dit plan is gebruik gemaakt van de aanpak en opgedane ervaringen van de gemeente Houten bij een vergelijkbaar project. In Houten zijn gedurende een langere periode geluidmetingen verricht voor het verlenen van een milieuvergunning. Resultaat Uitvoering van dit PvA levert de gemeente een rapportage op over de uitvoering van het onderzoek en de resultaten (L 95-niveau) per meetlocatie. In de rapportage staat ook een hoofdstuk met de conclusies en een hoofdstuk met eventuele discussiepunten of overwegingen bij de interpretatie van de resultaten. Het resultaat is dus de rapportage met de resultaten van de metingen. Uitvoering van dit PvA levert de gemeente ook 3-maal een tussentijdse rapportage en analyse van de meetresultaten op. Bij de weergave van de meetresultaten worden binnen de wettelijk gedefinieerde perioden van dag, avond en nacht, kleinere perioden gedefinieerd met vergelijkbaar referentieniveau. Zodoende heeft de gemeente de mogelijkheid om nauwkeuriger aanvullende randvoorwaarden voor geluid te stellen in relatie tot een zo groot mogelijke opbrengst van de windturbines. In de eindrapportage wordt aandacht besteed aan de nauwkeurigheid van de meetresultaten in vergelijking met de weersomstandigheden. Ook wordt beschreven op welke wijze de gegevens geïnterpreteerd moeten worden. Het resultaat is een eindrapportage met de resultaten van de metingen en analyses. Het eindrapport is afgestemd op gebruik voor de effectbeschrijving in de MER en voor het zonodig kunnen bepalen van aanvullende randvoorwaarden. Offerteaanvraag Het Plan van Aanpak wordt gebruikt voor de offerteaanvraag aan een drietal adviesbureaus. De gemeente kiest er voor om het onderzoek niet zelf uit te voeren. De aanbiedingen van de bureaus worden onderling vergeleken. De gemeente kiest voor de meest voordelige en volledige aanbieding. Naast een economisch meest voordelige aanbieding is de omgang met bewoners, en het zorgvuldig uitvoeren van het onderzoek, inclusief de advisering over de in dit PvA nog openstaande uitgangspunten relevant. Ook de referenties met vergelijkbare projecten, het tussentijd kunnen aanleveren van analyseresultaten en het na afloop tijdig leveren van een eindrapport zijn van doorslaggevend belang bij de selectie. De gemeente neemt het beantwoorden van (bewoners)vragen voor haar rekening. 4 van 16

5 Probleemanalyse: het bepalen van het referentieniveau in de praktijk Het referentieniveau is geen constante die voor elke locatie eenvoudig en snel kan worden vastgelegd. Windsnelheid, windrichting, meethoogte, en bijvoorbeeld het tijdstip van de dag zijn belangrijke parameters die de hoogte van het referentieniveau bepalen. Tijdstip op de dag Het geluidniveau varieert over de dag. Zo is het 's nachts een stuk stiller dan overdag. De meting wordt daarom gedurende het gehele etmaal uitgevoerd. Windrichting en windsnelheid De windrichting is mede bepalend voor de door bewoners ervaren geluidbelasting van een bepaalde geluidbron. Bij een windrichting uit bijvoorbeeld westelijke richting zal de A2 in Zuilen beter hoorbaar zijn dan bij noorden- of oostenwind. De windsnelheid is voor het bepalen van de benodigde maatregelen en regels tweeledig van belang: bij hoge windsnelheden kan de wind zelf voor een hoger geluidniveau zorgen (mede bepalend voor het referentieniveau). Daarnaast draaien windturbines sneller bij harde wind en genereren daarmee een hoger geluidsniveau. De resultaten van de geluidsmetingen zullen per windrichting en windsnelheidsklasse worden bepaald, waarbij voor elke combinatie minimaal een half uur meetdata beschikbaar moet zijn. Lage (<3m/s) en erg hoge (>12 m/s) windsnelheden waarbij windmolens niet in werking kunnen zijn, zullen buiten de analyse worden gehouden. De windsnelheidsklassen hebben een breedte van 1 m/s. Voor de windrichting wordt in eerste instantie uitgegaan van 8 sectoren (N, NO, O, ZO, Z, ZW, W en NW) maar er kan afhankelijk van de meetresultaten ook een andere indelingsklasse worden gehanteerd. 5 van 16

6 Hoogte Bij de normstelling wordt rekening gehouden met het feit dat het vaak voorkomt dat er op 10 meter hoogte weinig wind is terwijl het op 100 meter hoogte wel flink waait. De normstelling moet dan ook gekoppeld zijn aan het achtergrondniveau dat hoort bij de windsnelheid op 10 meter hoogte. De Commissie voor de m.e.r. adviseert in dit kader op haar website het volgende: Door het uitrusten van windturbines met windsnelheidsafhankelijke regelingen kan de draaisnelheid van de windturbine verlaagd worden, zodat deze draait op de snelheid die het bij de windsnelheid op 10 m hoogte zou hebben gehad. Hierdoor treedt het hierboven beschreven effect niet op, maar realiseert de turbine wel een lagere energieopbrengst. Afhankelijk van de lokale geluidsituatie (akoestische kwaliteit) in een gebied en de aanwezige geluidgevoelige objecten adviseert de Commissie in het MER varianten met windsnelheidsafhankelijke regelingen te onderzoeken. Locaties De geluidmetingen worden verricht ter plaatse van de woongebieden in en om Lage Weide. In overleg met de klankbordgroep heeft de gemeente zes zoekgebieden benoemd. In figuur 2 zijn de zoekgebieden voor de geluidmetingen aangegeven. Op alle plekken wordt een meter geplaatst langs de 1 ste lijnsbebouwing. In de wijk Zuilen wordt ook een meting gedaan op 2 e lijnsbebouwing in verband met de directe nabijheid van de geluidsbron Amsterdamsestraatweg vlak bij de 1 e lijnsbebouwing. Het achtergrondniveau zal hierdoor bij 2 e lijnsbebouwing sterk afwijken van het achtergrondniveau bij de 1 ste lijnsbebouwing. Daar waar zich voornamelijk hoogbouw bevindt langs de 1 ste lijnsbebouwing wordt bepaald welke hoogte voor de meting het meest representatief is. In Zuilen wordt in ieder geval naast een meting op vijf meter hoogte een tweede meting op grotere hoogte verricht. 6 van 16

7 Normstelling Door middel van de metingen kan uiteindelijk worden bepaald wat het referentieniveau is per locatie, tijdstip van de dag, windrichting- en windsnelheid. Deze gegevens worden gebruikt voor het opstellen van een set van regels voor de maximale geluidsproductie van de windturbines. Op welke wijze het referentieniveau leidt tot een aanvullende normstelling wordt later bepaald. 7 van 16

8 Plan van Aanpak voor de geluidsmetingen Uitgangspunten Om het referentieniveau te kunnen bepalen is het nodig om (nagenoeg) alle (weers)omstandigheden (windsnelheden, windrichtingen) in de meetperiode te vangen. Daarom is een meetperiode nodig van naar verwachting twee a drie maanden. Omdat ook voor het MER-onderzoek gebruik gemaakt moet worden van de meetgegevens, worden de resultaten na 2 maanden reeds geanalyseerd aangeleverd. Na 3 maanden worden de gegevens zonodig gecorrigeerd. Voor het bepalen van de windrichting en windsnelheid wordt gebruik gemaakt van gelijktijdig vergaarde data afkomstig van de KNMI in De Bilt. Van het adviesbureau verwachten we een advies of op locatie ook een meetpunt nodig is voor het meten van de windsnelheid en windrichting en vanuit welke overwegingen. Aangezien de normen gelden ter plaatse van woningen moet het referentieniveau ook bij woningen worden bepaald. De gemeente heeft per zoeklocatie bewoners aangeschreven en om medewerking gevraagd. De gemeente stuurt hierover in de week van 22 oktober een brief naar de bewoners in de zoekgebieden (zie bijlage 3). De resultaten van deze mailing worden aan het adviesbureau ter beschikking gesteld. De exacte meetlocaties worden door het adviesbureau bepaald, mede op basis van de zoeklocaties voor de windturbines en mede in overleg met de experts van de gemeente Utrecht en Stichtse Vecht. Planning en looptijd onderzoek In het overleg met de wethouder in de staf Utrechtse Energie is de afspraak gemaakt zo spoedig te beginnen met het onderzoek. Gezien de doorlooptijd van het onderzoek / de metingen wordt de eerste rapportage half januari verwacht. De metingen duren naar verwachting twee á drie maanden, maar korter of langer, al naar gelang nodig om (nagenoeg) alle weersomstandigheden in het onderzoek te vangen. De einddatum van de metingen ligt uiterlijk 3 maanden na aanvang van de metingen. Gedurende het onderzoek dienen tussenresultaten te worden overlegd. Na 1 maand worden resulaten overleg, na 2 maanden resultaten inclusief analyse, Dat is van belang voor: 8 van 16

9 1. de tussentijdse bespreking met (onder andere geluidsaviseur(s) van) de gemeente en eventueel benodigde bijstelling van de meetwijze, analyse en beschrijvingswijze; 2. een goede verwerking in de milieueffectrapportage 3. de monitoring van het onderzoek door het adviesbureau (loopt het nog goed, zijn er incidenten, moet er (lokaal) worden ingegrepen en bijgesteld) en 4. tussentijdse presentatie van de meetresultaten en voorlopige analyse daarvan aan de klankbordgroep (na 2 maanden); 5. de rapportage na beëindiging van de metingen. De tussenresultaten na 2 maanden worden gepresenteerd aan de klankbordgroep. De eindrapportage wordt opgeleverd uiterlijk één week na beëindiging van de laatste metingen. Om deze planning te kunnen halen, wordt voor het einde van de meetperiode de concept-rapportage reeds voorbesproken met de projectleider en geluidsexpert. Na afloop van de metingen worden de resultaten samengevat en opgenomen in een (digitale) nieuwsbrief voor de informatievoorziening van de raadscommissie en omwonenden. In schema ziet dat er als volgt uit, gerekend vanaf de vaststelling van dit PvA: Weeknummer brief bewoners Uitvraag adviesbureaus Opstellen offertes bureaus Inschrijvingen ontvangen Keuze adviesbureau (Pers)bericht aanvang onderzoek Voorbereidingen adviesbureau Start metingen Opleveren tussentijdse analyses en bespreking met gemeente 1 e concept rapport Bespreking eerste concept Bespreking tussenresultaten en presentatie Klankbord Uiterlijk einde metingen 2e concept rapport Bespreken en bijstelling Presentatie bestuur/raad en deelnemende Opnemen in MER, toelichten bij inspraakbijeenkomsten bewoners Publicatie rapportage met persbericht Persbericht bij vrijgave concept Structuurvisie 9 van 16

10 Organisatie. De gemeente laat het onderzoek uitvoeren door een onafhankelijk adviesbureau. Gedurende het onderzoek hebben de partijen de volgende rol: Gemeente Utrecht: opdrachtgever, beslisser, toetser / beoordelaar, bestuurlijk verantwoordelijk / afweger van de belangen, eindverantwoordelijke, communicator van de resultaten naar diverse doelgroepen (waaronder bewoners). Gemeente Stichtse Vecht: adviseur; GG&GD: adviseur; Klankbordgroep ankbordgroep: Adviseur, kritisch beoordelaar, vertegenwoordiger kritische achterban (bewoners) Adviesbureau: deskundige, adviseur, uitvoerder, opsteller rapportage, eindverantwoordelijk voor een deugdelijk onderzoek. Deelnemende bewoners: Facilitator metingen, terugkoppeling van resultaten door gemeente Omwonenden (Utrecht en Stichtse Vecht): worden in het kader van het MER geïnformeerd over de resultaten van de geluidsmeting. Ook wordt de rapportage via de website beschikbaar gesteld en worden ze via een samenvatting over de uitkomsten geïnformeerd. De organisatie en verdeling van verantwoordelijkheden is van belang voor de volgende stappen met / door de volgende partijen: Vorige PvA is besproken met klankbordgroep de adviespunten zijn verwerkt; Voorselectie bureaus voor offerteaanvraag door gemeente het betreft onafhankelijke bureaus met expertise op dit vlak. Offerteaanvraag aan bureaus door gemeente - klankbordgroep wordt geïnformeerd. Beoordeling offertes door gemeente (evt samen met (vertegenwoordiger van) klankbordgroep). Gemeente maakt keuze voor adviesbureau. Informeert klankbordgroep over keuze adviesbureau, argumentatie hiervoor en de start van de nulmeting. Gedurende onderzoek / metingen tenminste driemaal overleg tussen gemeente en adviesbureau, waarvan tenminste eenmaal met (vertegenwoordiger van) klankbordgroep. Gemeente plant en organiseert de bijeenkomsten. Het adviesbureau informeert naar eigen inzicht de gemeente als de opdrachtgever, maar tenminste tweemaal per maand de tussenresultaten aan de geluidsadviseur. 10 van 16

11 Communicatie en informatie(voorziening) De informatie over het onderzoek en de metingen wordt in de eerste plaats verspreid door de gemeente. Dat gebeurt in overleg met de klankbordgroep en het adviesbureau. De uitvraag onder de potentieel deelnemende bewoners wordt verzorgd door de gemeente. De resultaten worden verstrekt aan het adviesbureau. In het wijkbericht wordt vermeld dat een aantal bewoners een brief heeft ontvangen om mee te werken aan de geluidmetingen. Na overleg met gemeente en klankbordgroep worden de betreffende woningen door adviesbureau gekozen en benaderd voor plaatsing van de meetapparatuur. Het adviesbureau levert eens per vier weken tussenresultaten en analyse aan de gemeente als opdrachtgever. Tenminste eens per maand overleggen gemeente en adviesbureau. Tenminste éénmaal worden tussen resultaten en analyse gepresenteerd aan de klankbordgroep (na twee maanden begin januari). Verder informeert het adviesbureau de gemeente naar bevind van zaken. De verantwoordelijkheid voor (de deugdelijkheid van) het onderzoek en de informatievoorziening daarover ligt bij het adviesbureau. De (tussen)resultaten van de geluidmeting worden verwerkt in de milieueffectrapportage. Na afloop van de metingen wordt een zelfstandig rapport opgeleverd. Na vaststelling van de eindrapportage wordt het bestuur van de gemeente geïnformeerd over de bevindingen. De griffie zal worden verzocht om het onderwerp te agenderen voor een vergadering van de Raadscommissie. De rapportage wordt gepubliceerd op internet. Via de website en een eventuele digitale nieuwsbrief worden bewoners hierop geattendeerd. In ieder geval wordt bij de inspraak en informatiebijeenkomsten over de Structuurvisie en MER bewoners geïnformeerd over de resultaten van de geluidmetingen mede in relatie tot de keuze van de voorkeursvariant en benodigde maatregelen om hinder tegen te gaan. 11 van 16

12 Teesl;Bijlage 1: Wet- en regelgeving Landelijke regelgeving Voor windturbines en windparken worden eisen gesteld aan het geluidniveau op de gevels van woningen. In landelijke regelgeving 1 staat dat een jaargemiddelde waarde van Lden=47 db (Lden staat voor het jaargemiddeld geluidniveau per heel etmaal) niet overschreden mag worden. Voor de jaargemiddelde nachtperiode geldt een grens van Lnight=41 db (Lnight staat voor het jaargemiddeld geluidniveau per nachtperiode (van tot uur)). Het bevoegd gezag (in dit geval de gemeente) kan met een maatwerkvoorschrift afwijkende grenswaarden opleggen. Afweging gedurende planvoorbereiding Bovenstaande grenswaarden gelden voor de situatie als de windturbines eenmaal zijn geplaatst (=handhaving). Vooraan in het proces om te komen tot plaatsing, dient echter al te worden onderzocht bij welke geluidsniveaus de hinder zoveel als mogelijk kan worden beperkt. Dat gebeurt in de MER-procedure en gedurende de wijziging van het bestemmingsplan, om de plaatsing van de windmolens mogelijk te maken. Referentieniveau Bij het vaststellen van grenswaarden voor nieuwe geluidsbronnen is het gebruikelijk om uit te gaan van het reeds aanwezige achtergrondgeluid; het referentieniveau (zie bijlage 2). Het referentieniveau wordt bepaald aan de hand van (is gelijk aan) het gemeten L95-niveau zoals aangegeven in de overheidspublicatie 'IL-HR Richtlijnen voor karakterisering en meting van omgevingsgeluid'. Meten versus rekenen Het referentieniveau wordt dus niet bepaald door incidenten maar door het geluidniveau op het bijna stilste moment dat wordt veroorzaakt door de continu aanwezige geluidbronnen in de omgeving. Het grote aantal individuele geluidbronnen in het onderzoeksgebied is moeilijk te benoemen. Het L95 kan daarom niet goed worden berekend en kan vrijwel alleen worden bepaald door metingen. 1 Besluit algemene richtlijnen inrichtingen milieubeheer, afgekort tot Barim (ook wel Activiteitenbesluit genoemd) 12 van 16

13 Bijlage 2: Achtergrondgeluid, referentieniveu of L95-niveau Conform de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening is het uitgangspunt bij milieuvergunningen dat een bedrijf of inrichting, in beginsel, om hinder te voorkomen, niet meer geluid mag produceren dan zijn omgeving. In een zeer stille omgeving dus geen luidruchtig bedrijf; in een luidruchtige omgeving is het niet nodig dat een bedrijf exceptioneel investeert om die laatste decibellen (die je toch niet hoort) te reduceren. Heel simpel gezegd: is het geluidsniveau van de omgeving bijvoorbeeld overdag 47 db(a) dan mag in de milieuvergunning voor de dagperiode niet meer vergund worden dan 47 db(a). Om te weten wat de mate van luidruchtigheid van de omgeving is, wordt doorgaans het referentieniveau bepaald. Het referentieniveau is het min of meer continu aanwezige geluid dat meestal afkomstig is van verder weg gelegen geluidsbronnen zoals een snelweg of een industrieterrein. Regelgeving geeft aan dat je dit moet doen door middel van een meting van het L95-niveau. Het L95-niveau Het L95-niveau is het geluidsniveau van de omgeving dat gedurende 95% van de tijd wordt overschreden. 5% van de tijd is het dus stiller dan het L95-niveau. Het L95-niveau is daarom een weergave van het geluid dat steeds aanwezig is en daarmee een maat voor het achtergrondgeluid. Door het hanteren van het L95-niveau wordt het geluidniveau op het nagenoeg stilste moment bepaald. Het geeft daarom een goede indicatie van het constant aanwezige achtergrondgeluidniveau. Geluidspieken zoals het overkomen van een vliegtuig of het langsrijden van een trein of lawaaige brommer hebben dus geen invloed op het L95, evenmin als onregelmatige activiteiten zoals bijvoorbeeld het werken met een schuurmachine of bladblazer. Figuur 1 illustreert een L95-niveau gemeten over een dagperiode van 07:00-19:00 uur. Figuur 1: L95-niveau (blauwe lijn) Het L95 is een statistisch geluidsniveau. Een geluidsmeting is een aaneenschakeling van hele korte geluidsmetingen. Je kan al die metingen onder elkaar zetten van hoog naar laag. Precies in het midden van deze rij zit dus een niveau waarvoor geldt dat 50% van de metingen hoger waren dan dit geluidsniveau en 50% lager dan dit geluidsniveau. Dit is het zogenaamde L van 16

14 Hetzelfde geldt voor het L95. Dit is het geluidsniveau dat 95% van de tijd gedurende de metingen hoger was dan het l95-niveau, en het geluidsniveau gedurende 5% van de tijd van de metingen lager was dan het L95-niveau. Het L95 is dus een relatief laag geluidsniveau. Het maakt voor het L95 dus ook niet uit hoe hoog de geluidsmetingen zijn die boven het geluidsniveau van het L95 uitkomen. Als 95% van de tijd 100 db(a) wordt gemeten (of 80 of 120 db(a)) en 5% van de tijd 40 db(a), dan nog is het L95 40 db(a). Het L95 geluidsniveau wordt ook niet bepaald door zeer duidelijk hoorbare geluidbronnen in de directe nabije omgeving, zoals een vrachtwagen die langs komt of een blaffende hond. Ook passerende treinen hebben in principe niet veel invloed op het L95-niveau, zolang de meettijd maar voldoende lang is. Het L95-niveau wordt daarentegen juist bepaald door de geluidbronnen die vrijwel onophoudelijk aanwezig zijn, zoals een verderop gelegen snelweg of bedrijventerrein. 14 van 16

15 Bijlage 3: Brief bewoners Aan de bewoners van deze woning Behandeld door Frank Samsen Datum maandag 3 december 2012 Doorkiesnummer Ons kenmerk Xxxxxxxxxx Onderwerp Geluidmetingen Bijlage(n) 2 Uw kenmerk Verzonden Uw brief van Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Geachte heer/mevrouw, Met deze brief willen wij u vragen mee te werken aan het uitvoeren van geluidsmetingen rondom Lage Weide. Tijdens het bepalen van mogelijke locaties voor de geluidsmetingen is uw pand als geschikte meetpositie aangemerkt. Toelichting Zoals u wellicht weet onderzoekt de gemeente Utrecht of de plaatsing van windmolens op het industrieterrein Lage Weide mogelijk is en zo ja, onder welke voorwaarden. Windmolens kunnen effecten op de omgeving hebben: onder andere voor geluid. Om de effecten voor geluid goed in beeld te kunnen brengen, is een zogenaamde nulmeting nodig: het meten van het geluidsniveau zoals het nu is. We vragen u om mee te werken aan het uitvoeren van dit geluidsonderzoek. Geluidsonderzoek Een geluidsonderzoek is een onderdeel in de totaalafweging of plaatsing van de windmolens op industrieterrein Lage Weide mogelijk is. Hiervoor wil de gemeente op de gevel van een aantal woningen (ongeveer 6 à 7) op en om Lage Weide (Zuilen, Terwijde Leidsche Rijn, Maarssen, Schepenbuurt, Kantonnaleweg) een geluidmeter ophangen om het achtergrondgeluid te meten. Dit gebeurt bij verschillende windrichtingen en windsnelheden. Uw woning is een geschikte plek voor de geluidsmetingen vanwege de ligging nabij industrieterrein Lage Weide. We willen op korte termijn in november 2012 met de metingen beginnen. Per meetlocatie meten we gedurende een periode van 2 à 3 maanden het huidige geluidsniveau. Uw medewerking is van groot belang om het huidige geluid goed in kaart te kunnen brengen. Uiteraard bent u niet verplicht om mee te werken. We stellen uw medewerking wel zeer op prijs. Doet u mee? De gemeente vraagt een onafhankelijk bureau om het geluidsonderzoek uit te voeren. Op basis van uw reactie en die van de andere aangeschreven bewoners, maakt het onafhankelijk bureau een definitieve keuze van de meetposities. Het adviesbureau neemt daarover met de geselecteerde bewoners contact op. Het adviesbureau laat alle belangstellenden weten wat er met de aanmelding wordt gedaan. Wat vragen wij van u? Als uw woning wordt geselecteerd willen we graag voor de gevel van uw woning/pand of wellicht op 15 van 16

16 uw pand een microfoon plaatsen. De bijbehorende apparatuur (een kleine meetkoffer) zullen we, als het kan en als u hiermee instemt, binnen in uw woning plaatsen. In overleg met u bepalen we een tijdstip voor het plaatsen van de apparatuur. Gedurende de meetperiode (2 à 3 maanden) blijft de apparatuur staan. Daarna spreken we opnieuw met u een het tijdstip af voor het ophalen van de meetinstrumenten. Het plaatsen en weghalen van de apparatuur doen we bij voorkeur overdag. In overleg kan dit ook 's avonds. Het plaatsen of ophalen neemt ongeveer een half à één uur in beslag; uiteraard kan dat alleen als u thuis bent. Voor alle duidelijkheid: de microfoons registreren alleen het geluidsvolume buiten en geen geluiden. De privacy van bewoners die aan het onderzoek meewerken is niet in het geding. Graag vernemen wij liefst vóór 30 oktober aanstaande of u wilt meewerken aan het onderzoek. U kunt dit per of per post doorgeven aan de gemeente Utrecht, onder vermelding van: "Geluidsmetingen Lage Weide". De contactgegevens zijn: Gemeente Utrecht sector Milieu en Mobiliteit, ter attentie van Frank Samsen Postbus RK Utrecht Windmolens op Lage Weide Het onderzoeken van de mogelijkheid voor windmolens gebeurt vanuit het programma Utrechtse Energie! Met dat programma ondersteunt de gemeente Utrecht bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties met energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Het doel van de gemeente is een klimaatneutrale stad in Lokale opwekking van duurzame energie vermindert bovendien de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en buitenlandse energieleveranciers. Windenergie kan hieraan bijdragen. Naast windenergie, wil de gemeente ook zonne-energie en energieopwekking uit biomassa en warmte-koudeopslag zo goed mogelijk gebruiken. Het grootschalig opwekken van windenergie is op een paar plekken in de gemeente Utrecht denkbaar. Lage Weide is, naast Rijnenburg, de belangrijkste optie. De al aanwezige functie van (industriële) bedrijvigheid, de duurzaamheidsambities van de bedrijven, de aanwezige ruimte en de afstand tot aan woningen maken Lage Weide geschikter dan andere locaties in Utrecht. Meer informatie Zie voor meer informatie over het geluidsonderzoek of voor vragen over windenergie Hier vind u ook het Plan van aanpak voor het geluidsonderzoek. Met vragen kunt u ook bellen naar het secretariaat van Milieu & Mobiliteit van de gemeente Utrecht, tel Of stuur een naar Binnenkort start ook de inspraak over de onderzoeksvragen voor windenergie op Lage Weide. We organiseren dan inspraakbijeenkomsten in de wijken rondom Lage Weide. Alle omwonenden ontvangen hier binnenkort een wijkbericht met een uitnodiging over. Met vriendelijke groet, Paul Kouijzer Sectorhoofd Milieu & Mobiliteit 16 van 16

INSPRAAK NOTA. De Notitie reikwijdte en detailniveau voor de MER en de startnotitie MKBA in het kader van de Structuurvisie windmolenplan Lage Weide

INSPRAAK NOTA. De Notitie reikwijdte en detailniveau voor de MER en de startnotitie MKBA in het kader van de Structuurvisie windmolenplan Lage Weide INSPRAAK NOTA De Notitie reikwijdte en detailniveau voor de MER en de startnotitie MKBA in het kader van de Structuurvisie windmolenplan Lage Weide 2 INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. CONCLUSIES... 4 3. BEANTWOORDING

Nadere informatie

Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide

Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide Onderwerp: Datum: 18 september 2012 Notitie reikwijdte en detailniveau plan-mer Windpark Lage Weide Aan: Cc: College van b&w Bevoegd gezag:

Nadere informatie

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide Windmolens op Lage Weide Gemeente Utrecht 25 april 2013 Samenvatting 9Y3509 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Entrada 301 Postbus 94241 1090 GE Amsterdam +31 20 569 77 00 Telefoon 020-600

Nadere informatie

Ontwerp. Gebiedsvisie windenergie Drenthe

Ontwerp. Gebiedsvisie windenergie Drenthe Ontwerp Gebiedsvisie windenergie Drenthe Ontwerp gebiedsvisie windenergie Drenthe Een gezamenlijke visie van het college van gedeputeerde staten van de provincie Drenthe en de colleges van burgemeester

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

Windpark Wieringermeer. Antwoordnota zienswijzen

Windpark Wieringermeer. Antwoordnota zienswijzen Windpark Wieringermeer Antwoordnota zienswijzen Tabel Antwoordnota Overzicht van zienswijzen op de ontwerp-besluiten van het Windpark Wieringermeer & beantwoording ervan Inhoudsopgave (zie ook opzet nota

Nadere informatie

Windmolens in Diemen

Windmolens in Diemen Windmolens in Diemen Onderzoek naar de haalbaarheid in het buitengebied Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 4 oktober 2011 CONCEPT Gemeente Diemen Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Team Ruimtelijk Beleid/WG

Nadere informatie

Windmolens Lage Weide

Windmolens Lage Weide Windmolens Lage Weide Voor Gerard Cats Samenvatting: Er moeten meer en krachtiger turbines komen. Inspreektekst Windpark Lage Weide, RIA 19 november 2013 U kent natuurlijk de dreiging van klimaatverandering,

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen

Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen Januari 2014 Gemeente Tholen INHOUD Begrippen... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Antihagelgeneratoren...

Nadere informatie

ZELFVOORZIENEND ZERNIKE

ZELFVOORZIENEND ZERNIKE ZELFVOORZIENEND ZERNIKE Een onderzoek naar zelfvoorziening van elektriciteit op het Zernike-terrein met lokale productie van duurzame energie door middel van windmolens en zonnepanelen Jupiterstraat 89

Nadere informatie

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL 710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL Opdrachtgever Windpark Den Tol B.V. 3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie

Startnotitie MKBA Windmolenplan Lage Weide

Startnotitie MKBA Windmolenplan Lage Weide Startnotitie MKBA Windmolenplan Lage Weide Notitie Delft, september 2012 Opgesteld door: G.E.A. (Geert) Warringa M.J. (Martijn) Blom Colofon Bibliotheekgegevens rapport: G.E.A. (Geert) Warringa, M.J. (Martijn)

Nadere informatie

MILIEU. Actieplan geluid

MILIEU. Actieplan geluid MILIEU Actieplan geluid opgesteld In kader van 1e tranche Europese Richtlijn Omgevingslawaai (nr. 2002/49/EG) geluid Meedoen in Noord-Holland PROGRAMMA ZORG EN WELZIJN 2009-2012 Actieplan geluid Opgesteld

Nadere informatie

CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V.

CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V. Een onderzoek naar kennis, succes- en faalfactoren Draagvlak van het instrument energievisie bij gemeenten Eindrapport Rapportnummer: 0224 Drs. M.T.P.G.M. Dahm Drs. M. Dullens Drs. D.S. Mayenburg Drs.

Nadere informatie

Richtlijn kleine wind installaties: Voorzet technische en juridische regels kleine wind installaties (KWI) Amsterdam

Richtlijn kleine wind installaties: Voorzet technische en juridische regels kleine wind installaties (KWI) Amsterdam Richtlijn kleine wind installaties: Voorzet technische en juridische regels kleine wind installaties (KWI) Amsterdam maart 2011.. Pagina 1 van 20 Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Begrippen Kleine

Nadere informatie

Gezamenlijk Beoordelingskader Pakketstudies Utrecht definitief. December 2007

Gezamenlijk Beoordelingskader Pakketstudies Utrecht definitief. December 2007 Gezamenlijk Beoordelingskader Pakketstudies Utrecht definitief December 2007 Projectorganisatie Pakketstudies 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Rol beoordelingskader binnen pakketstudies

Nadere informatie

Plan van aanpak van Sensornet voor het uitvoeren van monitoringsmetingen aan Randstadrail. Stadgewest Haaglanden. 23 april 2013

Plan van aanpak van Sensornet voor het uitvoeren van monitoringsmetingen aan Randstadrail. Stadgewest Haaglanden. 23 april 2013 Plan van aanpak van Sensornet voor het uitvoeren van monitoringsmetingen aan Randstadrail Stadgewest Haaglanden 23 april 2013 Sensornet BV, Den Haag 1/20 1. Inleiding In onderliggend document vind u het

Nadere informatie

Windenergie OP MAAT VOOR AGRARIËRS

Windenergie OP MAAT VOOR AGRARIËRS Windenergie OP MAAT VOOR AGRARIËRS Exploitatie van windenergie kan voor boeren een aantrekkelijke bedrijfsactiviteit zijn. In Nederland zijn reeds tal van projecten gerealiseerd, waarbij de exploitatie

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies haalbaarheidsonderzoek windenergie Project: Haalbaarheidsonderzoek windenergie - fase 1

Samenvatting en conclusies haalbaarheidsonderzoek windenergie Project: Haalbaarheidsonderzoek windenergie - fase 1 Samenvatting en conclusies haalbaarheidsonderzoek windenergie Project: Haalbaarheidsonderzoek windenergie - fase 1 1. Opdracht Bij de begrotingsbehandeling van 2008 hebben de fracties van Groenlinks en

Nadere informatie

Handreiking omgevingslawaai. Een hulpmiddel bij het opstellen van geluidsbelastingkaarten en actieplannen door agglomeratiegemeenten

Handreiking omgevingslawaai. Een hulpmiddel bij het opstellen van geluidsbelastingkaarten en actieplannen door agglomeratiegemeenten Handreiking omgevingslawaai Een hulpmiddel bij het opstellen van geluidsbelastingkaarten en actieplannen door agglomeratiegemeenten Handreiking omgevingslawaai Een hulpmiddel bij het opstellen van geluidsbelastingkaarten

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier voor AB

Aanbiedingsformulier voor AB Aanbiedingsformulier voor AB Bijlage bij agendapunt 6 Datum 25 juni 2012 Onderwerp Vaststelling vergunningenplan Verseon: 2012005916 Vertrouwelijk nee Doel van agendering Besluitvormend Toelichting door

Nadere informatie

Geluid? We willen het niet horen!

Geluid? We willen het niet horen! VROM-Inspectie www.vrom.nl Geluid? We willen het niet horen! Onderzoek verlenen hogere waarden Voorwoord Geluid is een groeiend milieuprobleem. Onderzoek van de gezondheidsraad 1 en de WHO 2 toont aan

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectief inkopen van energie, is één van de manieren om besparingen

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing windturbine

Ruimtelijke onderbouwing windturbine BIJLAGE III Ruimtelijke onderbouwing windturbine O 15224-3-RA-006-BY3 III.1 Goede ruimtelijke onderbouwing Windturbine AWZI Kralingseveer Gemeente Capelle aan den IJssel Definitief v4 712003 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Vergunningenplan voor gemeentelijke inrichtingen

Vergunningenplan voor gemeentelijke inrichtingen Vergunningenplan voor gemeentelijke inrichtingen Versie: concept Datum: november 2013 Samenvatting Voor u ligt het Vergunningenplan van de Omgevingsdienst Midden-Holland. De Omgevingsdienst Midden-Holland

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

INLEIDING LEESWIJZER

INLEIDING LEESWIJZER INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 4 LEESWIJZER... 4 HOOFDSTUK 1 NUT EN NOODZAAK VAN WINDENERGIE... 6 1.1 algemeen... 6 1.2 wat is de opbrengst van windturbines?... 6 1.3 reductie CO 2?... 6 1.4 sociale windenergie...

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie