Plan van aanpak geluidsmetingen rondom Lage Weide in het kader van mogelijke plaatsing windmolens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak geluidsmetingen rondom Lage Weide in het kader van mogelijke plaatsing windmolens"

Transcriptie

1 Plan van aanpak geluidsmetingen rondom Lage Weide in het kader van mogelijke plaatsing windmolens Opdrachtgever: College van B&W, vetegenwoordigd door wethouder M. de Rijk Gedelegeerd ambtelijk opdarchtgever: Paul Kouijzer Opstellers: Reinier Balkema, Maaike van Teeseling, Frank Samsen Datum: 18 oktober 2012 Versie: V94 maandag 3 december :30:00 1 van 16

2 Inleiding Bewonersvereniging Energie-U heeft het voornemen om, in het kader van duurzame energievoorziening en indien mogelijk, op industrieterrein Lage Weide een aantal windturbines te plaatsen. Het college heeft besloten Energie-U met een ruimtelijk planproces te faciliteren. Lage Weide is een industrieterrein temidden van een stedelijke woonomgeving. Daarom wordt onderzocht welke (milieu)gevolgen deze windmolens met zich meebrengen voor de (directe) woonomgeving. De uitkomsten van de diverse onderzoeken, waaronder het onderzoek naar de geluidsaspecten: 1. zijn input voor de milieueffectrapportage (MER) en 2. worden gebruikt voor het bepalen van de effecten van de windturbines en 3. worden gebruikt bij de eventuele bijbehorende maatregelen bij de verschillende varianten die worden onderzocht. Uiteindelijk volgt dan een besluit of er al dan niet windmolens op Lage Weide worden geplaatst. 2 van 16

3 Doel en resultaat nulmeting geluid Inleiding Windturbines moeten voldoen aan landelijk vastgestelde normen voor geluid. Bij een eventuele komst van windturbines op het terrein zullen indien nodig (als gevolg van de huidige wet- en regelgeving, zie bijlage 1) aanvullende randvoorwaarden worden gesteld aan ondermeer de geluidsemissie. Ook wordt in de MER de huidige situatie (nulvariant) in beeld gebracht én daarnaast de maatregelen die getroffen dienen te worden om aan een bepaald geluidniveau te kunnen voldoen. Om de aanvullende randvoorwaarden te kunnen bepalen, is het van belang te weten hoe het nú is gesteld met de geluidssituatie in de woonwijken rondom het gebied. Doel geluidsonderzoek Bij het vaststellen van randvoorwaarden voor nieuwe geluidsbronnen (zoals de windturbines) is het gebruikelijk om het reeds aanwezige achtergrondgeluid te betrekken; het zogenaamde referentieniveau of L95-niveau (zie bijlage 2). Het referentieniveau is het min of meer continu aanwezige geluid dat meestal afkomstig is van wat verder weg gelegen geluidsbronnen zoals een snelweg of een industrieterrein. Op basis van het referentieniveau kunnen de grenswaarden voor het windmolenplan worden opgesteld. Uitgangspunt daarbij is dat de hinder zo veel mogelijk wordt beperkt. Bij een hoog referentieniveau zal een nieuw toe te voegen geluidbron minder hoorbaar zijn en gelden er daarom minder beperkingen. Bij een laag achtergrondniveau moet er nadrukkelijker rekening worden gehouden met het geluidsniveau van een nieuwe geluidsbron en kunnen er strengere voorschriften worden opgelegd. De geluidshinder van windturbines kan worden geregeld: door de turbine langzamer te laten draaien neemt de geluidsproductie af, en neemt dus ook de geluidsbelasting voor omliggende woningen af. De keerzijde van diezelfde medaille is wel dat de energieopbrengst van de turbine ook afneemt: een windturbine maakt immers meer stroom als deze sneller draait (meer omwentelingen maakt). Met de resultaten van het onderzoek kan dus ook worden bepaald welke referentieniveaus horen bij welke perioden van het etmaal: Zo zal het tussen 1.00 en 5.00 uur 's nachts mogelijk veel stiller zijn dan tussen en 1.00 en 5.00 en Met deze gegevens kan uiteindelijk een optimale afweging worden gemaakt van de te verwachten opbrengst van de windturbines binnen de grenzen van geluidbelasting per periode. 3 van 16

4 Doel van het Plan van Aanpak Dit Plan van Aanpak (hierna: PvA) beschrijft de aanpak voor het uitvoeren van geluidsmetingen, om het referentienieveau te kunnen bepalen. Voor het opstellen van dit plan is gebruik gemaakt van de aanpak en opgedane ervaringen van de gemeente Houten bij een vergelijkbaar project. In Houten zijn gedurende een langere periode geluidmetingen verricht voor het verlenen van een milieuvergunning. Resultaat Uitvoering van dit PvA levert de gemeente een rapportage op over de uitvoering van het onderzoek en de resultaten (L 95-niveau) per meetlocatie. In de rapportage staat ook een hoofdstuk met de conclusies en een hoofdstuk met eventuele discussiepunten of overwegingen bij de interpretatie van de resultaten. Het resultaat is dus de rapportage met de resultaten van de metingen. Uitvoering van dit PvA levert de gemeente ook 3-maal een tussentijdse rapportage en analyse van de meetresultaten op. Bij de weergave van de meetresultaten worden binnen de wettelijk gedefinieerde perioden van dag, avond en nacht, kleinere perioden gedefinieerd met vergelijkbaar referentieniveau. Zodoende heeft de gemeente de mogelijkheid om nauwkeuriger aanvullende randvoorwaarden voor geluid te stellen in relatie tot een zo groot mogelijke opbrengst van de windturbines. In de eindrapportage wordt aandacht besteed aan de nauwkeurigheid van de meetresultaten in vergelijking met de weersomstandigheden. Ook wordt beschreven op welke wijze de gegevens geïnterpreteerd moeten worden. Het resultaat is een eindrapportage met de resultaten van de metingen en analyses. Het eindrapport is afgestemd op gebruik voor de effectbeschrijving in de MER en voor het zonodig kunnen bepalen van aanvullende randvoorwaarden. Offerteaanvraag Het Plan van Aanpak wordt gebruikt voor de offerteaanvraag aan een drietal adviesbureaus. De gemeente kiest er voor om het onderzoek niet zelf uit te voeren. De aanbiedingen van de bureaus worden onderling vergeleken. De gemeente kiest voor de meest voordelige en volledige aanbieding. Naast een economisch meest voordelige aanbieding is de omgang met bewoners, en het zorgvuldig uitvoeren van het onderzoek, inclusief de advisering over de in dit PvA nog openstaande uitgangspunten relevant. Ook de referenties met vergelijkbare projecten, het tussentijd kunnen aanleveren van analyseresultaten en het na afloop tijdig leveren van een eindrapport zijn van doorslaggevend belang bij de selectie. De gemeente neemt het beantwoorden van (bewoners)vragen voor haar rekening. 4 van 16

5 Probleemanalyse: het bepalen van het referentieniveau in de praktijk Het referentieniveau is geen constante die voor elke locatie eenvoudig en snel kan worden vastgelegd. Windsnelheid, windrichting, meethoogte, en bijvoorbeeld het tijdstip van de dag zijn belangrijke parameters die de hoogte van het referentieniveau bepalen. Tijdstip op de dag Het geluidniveau varieert over de dag. Zo is het 's nachts een stuk stiller dan overdag. De meting wordt daarom gedurende het gehele etmaal uitgevoerd. Windrichting en windsnelheid De windrichting is mede bepalend voor de door bewoners ervaren geluidbelasting van een bepaalde geluidbron. Bij een windrichting uit bijvoorbeeld westelijke richting zal de A2 in Zuilen beter hoorbaar zijn dan bij noorden- of oostenwind. De windsnelheid is voor het bepalen van de benodigde maatregelen en regels tweeledig van belang: bij hoge windsnelheden kan de wind zelf voor een hoger geluidniveau zorgen (mede bepalend voor het referentieniveau). Daarnaast draaien windturbines sneller bij harde wind en genereren daarmee een hoger geluidsniveau. De resultaten van de geluidsmetingen zullen per windrichting en windsnelheidsklasse worden bepaald, waarbij voor elke combinatie minimaal een half uur meetdata beschikbaar moet zijn. Lage (<3m/s) en erg hoge (>12 m/s) windsnelheden waarbij windmolens niet in werking kunnen zijn, zullen buiten de analyse worden gehouden. De windsnelheidsklassen hebben een breedte van 1 m/s. Voor de windrichting wordt in eerste instantie uitgegaan van 8 sectoren (N, NO, O, ZO, Z, ZW, W en NW) maar er kan afhankelijk van de meetresultaten ook een andere indelingsklasse worden gehanteerd. 5 van 16

6 Hoogte Bij de normstelling wordt rekening gehouden met het feit dat het vaak voorkomt dat er op 10 meter hoogte weinig wind is terwijl het op 100 meter hoogte wel flink waait. De normstelling moet dan ook gekoppeld zijn aan het achtergrondniveau dat hoort bij de windsnelheid op 10 meter hoogte. De Commissie voor de m.e.r. adviseert in dit kader op haar website het volgende: Door het uitrusten van windturbines met windsnelheidsafhankelijke regelingen kan de draaisnelheid van de windturbine verlaagd worden, zodat deze draait op de snelheid die het bij de windsnelheid op 10 m hoogte zou hebben gehad. Hierdoor treedt het hierboven beschreven effect niet op, maar realiseert de turbine wel een lagere energieopbrengst. Afhankelijk van de lokale geluidsituatie (akoestische kwaliteit) in een gebied en de aanwezige geluidgevoelige objecten adviseert de Commissie in het MER varianten met windsnelheidsafhankelijke regelingen te onderzoeken. Locaties De geluidmetingen worden verricht ter plaatse van de woongebieden in en om Lage Weide. In overleg met de klankbordgroep heeft de gemeente zes zoekgebieden benoemd. In figuur 2 zijn de zoekgebieden voor de geluidmetingen aangegeven. Op alle plekken wordt een meter geplaatst langs de 1 ste lijnsbebouwing. In de wijk Zuilen wordt ook een meting gedaan op 2 e lijnsbebouwing in verband met de directe nabijheid van de geluidsbron Amsterdamsestraatweg vlak bij de 1 e lijnsbebouwing. Het achtergrondniveau zal hierdoor bij 2 e lijnsbebouwing sterk afwijken van het achtergrondniveau bij de 1 ste lijnsbebouwing. Daar waar zich voornamelijk hoogbouw bevindt langs de 1 ste lijnsbebouwing wordt bepaald welke hoogte voor de meting het meest representatief is. In Zuilen wordt in ieder geval naast een meting op vijf meter hoogte een tweede meting op grotere hoogte verricht. 6 van 16

7 Normstelling Door middel van de metingen kan uiteindelijk worden bepaald wat het referentieniveau is per locatie, tijdstip van de dag, windrichting- en windsnelheid. Deze gegevens worden gebruikt voor het opstellen van een set van regels voor de maximale geluidsproductie van de windturbines. Op welke wijze het referentieniveau leidt tot een aanvullende normstelling wordt later bepaald. 7 van 16

8 Plan van Aanpak voor de geluidsmetingen Uitgangspunten Om het referentieniveau te kunnen bepalen is het nodig om (nagenoeg) alle (weers)omstandigheden (windsnelheden, windrichtingen) in de meetperiode te vangen. Daarom is een meetperiode nodig van naar verwachting twee a drie maanden. Omdat ook voor het MER-onderzoek gebruik gemaakt moet worden van de meetgegevens, worden de resultaten na 2 maanden reeds geanalyseerd aangeleverd. Na 3 maanden worden de gegevens zonodig gecorrigeerd. Voor het bepalen van de windrichting en windsnelheid wordt gebruik gemaakt van gelijktijdig vergaarde data afkomstig van de KNMI in De Bilt. Van het adviesbureau verwachten we een advies of op locatie ook een meetpunt nodig is voor het meten van de windsnelheid en windrichting en vanuit welke overwegingen. Aangezien de normen gelden ter plaatse van woningen moet het referentieniveau ook bij woningen worden bepaald. De gemeente heeft per zoeklocatie bewoners aangeschreven en om medewerking gevraagd. De gemeente stuurt hierover in de week van 22 oktober een brief naar de bewoners in de zoekgebieden (zie bijlage 3). De resultaten van deze mailing worden aan het adviesbureau ter beschikking gesteld. De exacte meetlocaties worden door het adviesbureau bepaald, mede op basis van de zoeklocaties voor de windturbines en mede in overleg met de experts van de gemeente Utrecht en Stichtse Vecht. Planning en looptijd onderzoek In het overleg met de wethouder in de staf Utrechtse Energie is de afspraak gemaakt zo spoedig te beginnen met het onderzoek. Gezien de doorlooptijd van het onderzoek / de metingen wordt de eerste rapportage half januari verwacht. De metingen duren naar verwachting twee á drie maanden, maar korter of langer, al naar gelang nodig om (nagenoeg) alle weersomstandigheden in het onderzoek te vangen. De einddatum van de metingen ligt uiterlijk 3 maanden na aanvang van de metingen. Gedurende het onderzoek dienen tussenresultaten te worden overlegd. Na 1 maand worden resulaten overleg, na 2 maanden resultaten inclusief analyse, Dat is van belang voor: 8 van 16

9 1. de tussentijdse bespreking met (onder andere geluidsaviseur(s) van) de gemeente en eventueel benodigde bijstelling van de meetwijze, analyse en beschrijvingswijze; 2. een goede verwerking in de milieueffectrapportage 3. de monitoring van het onderzoek door het adviesbureau (loopt het nog goed, zijn er incidenten, moet er (lokaal) worden ingegrepen en bijgesteld) en 4. tussentijdse presentatie van de meetresultaten en voorlopige analyse daarvan aan de klankbordgroep (na 2 maanden); 5. de rapportage na beëindiging van de metingen. De tussenresultaten na 2 maanden worden gepresenteerd aan de klankbordgroep. De eindrapportage wordt opgeleverd uiterlijk één week na beëindiging van de laatste metingen. Om deze planning te kunnen halen, wordt voor het einde van de meetperiode de concept-rapportage reeds voorbesproken met de projectleider en geluidsexpert. Na afloop van de metingen worden de resultaten samengevat en opgenomen in een (digitale) nieuwsbrief voor de informatievoorziening van de raadscommissie en omwonenden. In schema ziet dat er als volgt uit, gerekend vanaf de vaststelling van dit PvA: Weeknummer brief bewoners Uitvraag adviesbureaus Opstellen offertes bureaus Inschrijvingen ontvangen Keuze adviesbureau (Pers)bericht aanvang onderzoek Voorbereidingen adviesbureau Start metingen Opleveren tussentijdse analyses en bespreking met gemeente 1 e concept rapport Bespreking eerste concept Bespreking tussenresultaten en presentatie Klankbord Uiterlijk einde metingen 2e concept rapport Bespreken en bijstelling Presentatie bestuur/raad en deelnemende Opnemen in MER, toelichten bij inspraakbijeenkomsten bewoners Publicatie rapportage met persbericht Persbericht bij vrijgave concept Structuurvisie 9 van 16

10 Organisatie. De gemeente laat het onderzoek uitvoeren door een onafhankelijk adviesbureau. Gedurende het onderzoek hebben de partijen de volgende rol: Gemeente Utrecht: opdrachtgever, beslisser, toetser / beoordelaar, bestuurlijk verantwoordelijk / afweger van de belangen, eindverantwoordelijke, communicator van de resultaten naar diverse doelgroepen (waaronder bewoners). Gemeente Stichtse Vecht: adviseur; GG&GD: adviseur; Klankbordgroep ankbordgroep: Adviseur, kritisch beoordelaar, vertegenwoordiger kritische achterban (bewoners) Adviesbureau: deskundige, adviseur, uitvoerder, opsteller rapportage, eindverantwoordelijk voor een deugdelijk onderzoek. Deelnemende bewoners: Facilitator metingen, terugkoppeling van resultaten door gemeente Omwonenden (Utrecht en Stichtse Vecht): worden in het kader van het MER geïnformeerd over de resultaten van de geluidsmeting. Ook wordt de rapportage via de website beschikbaar gesteld en worden ze via een samenvatting over de uitkomsten geïnformeerd. De organisatie en verdeling van verantwoordelijkheden is van belang voor de volgende stappen met / door de volgende partijen: Vorige PvA is besproken met klankbordgroep de adviespunten zijn verwerkt; Voorselectie bureaus voor offerteaanvraag door gemeente het betreft onafhankelijke bureaus met expertise op dit vlak. Offerteaanvraag aan bureaus door gemeente - klankbordgroep wordt geïnformeerd. Beoordeling offertes door gemeente (evt samen met (vertegenwoordiger van) klankbordgroep). Gemeente maakt keuze voor adviesbureau. Informeert klankbordgroep over keuze adviesbureau, argumentatie hiervoor en de start van de nulmeting. Gedurende onderzoek / metingen tenminste driemaal overleg tussen gemeente en adviesbureau, waarvan tenminste eenmaal met (vertegenwoordiger van) klankbordgroep. Gemeente plant en organiseert de bijeenkomsten. Het adviesbureau informeert naar eigen inzicht de gemeente als de opdrachtgever, maar tenminste tweemaal per maand de tussenresultaten aan de geluidsadviseur. 10 van 16

11 Communicatie en informatie(voorziening) De informatie over het onderzoek en de metingen wordt in de eerste plaats verspreid door de gemeente. Dat gebeurt in overleg met de klankbordgroep en het adviesbureau. De uitvraag onder de potentieel deelnemende bewoners wordt verzorgd door de gemeente. De resultaten worden verstrekt aan het adviesbureau. In het wijkbericht wordt vermeld dat een aantal bewoners een brief heeft ontvangen om mee te werken aan de geluidmetingen. Na overleg met gemeente en klankbordgroep worden de betreffende woningen door adviesbureau gekozen en benaderd voor plaatsing van de meetapparatuur. Het adviesbureau levert eens per vier weken tussenresultaten en analyse aan de gemeente als opdrachtgever. Tenminste eens per maand overleggen gemeente en adviesbureau. Tenminste éénmaal worden tussen resultaten en analyse gepresenteerd aan de klankbordgroep (na twee maanden begin januari). Verder informeert het adviesbureau de gemeente naar bevind van zaken. De verantwoordelijkheid voor (de deugdelijkheid van) het onderzoek en de informatievoorziening daarover ligt bij het adviesbureau. De (tussen)resultaten van de geluidmeting worden verwerkt in de milieueffectrapportage. Na afloop van de metingen wordt een zelfstandig rapport opgeleverd. Na vaststelling van de eindrapportage wordt het bestuur van de gemeente geïnformeerd over de bevindingen. De griffie zal worden verzocht om het onderwerp te agenderen voor een vergadering van de Raadscommissie. De rapportage wordt gepubliceerd op internet. Via de website en een eventuele digitale nieuwsbrief worden bewoners hierop geattendeerd. In ieder geval wordt bij de inspraak en informatiebijeenkomsten over de Structuurvisie en MER bewoners geïnformeerd over de resultaten van de geluidmetingen mede in relatie tot de keuze van de voorkeursvariant en benodigde maatregelen om hinder tegen te gaan. 11 van 16

12 Teesl;Bijlage 1: Wet- en regelgeving Landelijke regelgeving Voor windturbines en windparken worden eisen gesteld aan het geluidniveau op de gevels van woningen. In landelijke regelgeving 1 staat dat een jaargemiddelde waarde van Lden=47 db (Lden staat voor het jaargemiddeld geluidniveau per heel etmaal) niet overschreden mag worden. Voor de jaargemiddelde nachtperiode geldt een grens van Lnight=41 db (Lnight staat voor het jaargemiddeld geluidniveau per nachtperiode (van tot uur)). Het bevoegd gezag (in dit geval de gemeente) kan met een maatwerkvoorschrift afwijkende grenswaarden opleggen. Afweging gedurende planvoorbereiding Bovenstaande grenswaarden gelden voor de situatie als de windturbines eenmaal zijn geplaatst (=handhaving). Vooraan in het proces om te komen tot plaatsing, dient echter al te worden onderzocht bij welke geluidsniveaus de hinder zoveel als mogelijk kan worden beperkt. Dat gebeurt in de MER-procedure en gedurende de wijziging van het bestemmingsplan, om de plaatsing van de windmolens mogelijk te maken. Referentieniveau Bij het vaststellen van grenswaarden voor nieuwe geluidsbronnen is het gebruikelijk om uit te gaan van het reeds aanwezige achtergrondgeluid; het referentieniveau (zie bijlage 2). Het referentieniveau wordt bepaald aan de hand van (is gelijk aan) het gemeten L95-niveau zoals aangegeven in de overheidspublicatie 'IL-HR Richtlijnen voor karakterisering en meting van omgevingsgeluid'. Meten versus rekenen Het referentieniveau wordt dus niet bepaald door incidenten maar door het geluidniveau op het bijna stilste moment dat wordt veroorzaakt door de continu aanwezige geluidbronnen in de omgeving. Het grote aantal individuele geluidbronnen in het onderzoeksgebied is moeilijk te benoemen. Het L95 kan daarom niet goed worden berekend en kan vrijwel alleen worden bepaald door metingen. 1 Besluit algemene richtlijnen inrichtingen milieubeheer, afgekort tot Barim (ook wel Activiteitenbesluit genoemd) 12 van 16

13 Bijlage 2: Achtergrondgeluid, referentieniveu of L95-niveau Conform de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening is het uitgangspunt bij milieuvergunningen dat een bedrijf of inrichting, in beginsel, om hinder te voorkomen, niet meer geluid mag produceren dan zijn omgeving. In een zeer stille omgeving dus geen luidruchtig bedrijf; in een luidruchtige omgeving is het niet nodig dat een bedrijf exceptioneel investeert om die laatste decibellen (die je toch niet hoort) te reduceren. Heel simpel gezegd: is het geluidsniveau van de omgeving bijvoorbeeld overdag 47 db(a) dan mag in de milieuvergunning voor de dagperiode niet meer vergund worden dan 47 db(a). Om te weten wat de mate van luidruchtigheid van de omgeving is, wordt doorgaans het referentieniveau bepaald. Het referentieniveau is het min of meer continu aanwezige geluid dat meestal afkomstig is van verder weg gelegen geluidsbronnen zoals een snelweg of een industrieterrein. Regelgeving geeft aan dat je dit moet doen door middel van een meting van het L95-niveau. Het L95-niveau Het L95-niveau is het geluidsniveau van de omgeving dat gedurende 95% van de tijd wordt overschreden. 5% van de tijd is het dus stiller dan het L95-niveau. Het L95-niveau is daarom een weergave van het geluid dat steeds aanwezig is en daarmee een maat voor het achtergrondgeluid. Door het hanteren van het L95-niveau wordt het geluidniveau op het nagenoeg stilste moment bepaald. Het geeft daarom een goede indicatie van het constant aanwezige achtergrondgeluidniveau. Geluidspieken zoals het overkomen van een vliegtuig of het langsrijden van een trein of lawaaige brommer hebben dus geen invloed op het L95, evenmin als onregelmatige activiteiten zoals bijvoorbeeld het werken met een schuurmachine of bladblazer. Figuur 1 illustreert een L95-niveau gemeten over een dagperiode van 07:00-19:00 uur. Figuur 1: L95-niveau (blauwe lijn) Het L95 is een statistisch geluidsniveau. Een geluidsmeting is een aaneenschakeling van hele korte geluidsmetingen. Je kan al die metingen onder elkaar zetten van hoog naar laag. Precies in het midden van deze rij zit dus een niveau waarvoor geldt dat 50% van de metingen hoger waren dan dit geluidsniveau en 50% lager dan dit geluidsniveau. Dit is het zogenaamde L van 16

14 Hetzelfde geldt voor het L95. Dit is het geluidsniveau dat 95% van de tijd gedurende de metingen hoger was dan het l95-niveau, en het geluidsniveau gedurende 5% van de tijd van de metingen lager was dan het L95-niveau. Het L95 is dus een relatief laag geluidsniveau. Het maakt voor het L95 dus ook niet uit hoe hoog de geluidsmetingen zijn die boven het geluidsniveau van het L95 uitkomen. Als 95% van de tijd 100 db(a) wordt gemeten (of 80 of 120 db(a)) en 5% van de tijd 40 db(a), dan nog is het L95 40 db(a). Het L95 geluidsniveau wordt ook niet bepaald door zeer duidelijk hoorbare geluidbronnen in de directe nabije omgeving, zoals een vrachtwagen die langs komt of een blaffende hond. Ook passerende treinen hebben in principe niet veel invloed op het L95-niveau, zolang de meettijd maar voldoende lang is. Het L95-niveau wordt daarentegen juist bepaald door de geluidbronnen die vrijwel onophoudelijk aanwezig zijn, zoals een verderop gelegen snelweg of bedrijventerrein. 14 van 16

15 Bijlage 3: Brief bewoners Aan de bewoners van deze woning Behandeld door Frank Samsen Datum maandag 3 december 2012 Doorkiesnummer Ons kenmerk Xxxxxxxxxx Onderwerp Geluidmetingen Bijlage(n) 2 Uw kenmerk Verzonden Uw brief van Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Geachte heer/mevrouw, Met deze brief willen wij u vragen mee te werken aan het uitvoeren van geluidsmetingen rondom Lage Weide. Tijdens het bepalen van mogelijke locaties voor de geluidsmetingen is uw pand als geschikte meetpositie aangemerkt. Toelichting Zoals u wellicht weet onderzoekt de gemeente Utrecht of de plaatsing van windmolens op het industrieterrein Lage Weide mogelijk is en zo ja, onder welke voorwaarden. Windmolens kunnen effecten op de omgeving hebben: onder andere voor geluid. Om de effecten voor geluid goed in beeld te kunnen brengen, is een zogenaamde nulmeting nodig: het meten van het geluidsniveau zoals het nu is. We vragen u om mee te werken aan het uitvoeren van dit geluidsonderzoek. Geluidsonderzoek Een geluidsonderzoek is een onderdeel in de totaalafweging of plaatsing van de windmolens op industrieterrein Lage Weide mogelijk is. Hiervoor wil de gemeente op de gevel van een aantal woningen (ongeveer 6 à 7) op en om Lage Weide (Zuilen, Terwijde Leidsche Rijn, Maarssen, Schepenbuurt, Kantonnaleweg) een geluidmeter ophangen om het achtergrondgeluid te meten. Dit gebeurt bij verschillende windrichtingen en windsnelheden. Uw woning is een geschikte plek voor de geluidsmetingen vanwege de ligging nabij industrieterrein Lage Weide. We willen op korte termijn in november 2012 met de metingen beginnen. Per meetlocatie meten we gedurende een periode van 2 à 3 maanden het huidige geluidsniveau. Uw medewerking is van groot belang om het huidige geluid goed in kaart te kunnen brengen. Uiteraard bent u niet verplicht om mee te werken. We stellen uw medewerking wel zeer op prijs. Doet u mee? De gemeente vraagt een onafhankelijk bureau om het geluidsonderzoek uit te voeren. Op basis van uw reactie en die van de andere aangeschreven bewoners, maakt het onafhankelijk bureau een definitieve keuze van de meetposities. Het adviesbureau neemt daarover met de geselecteerde bewoners contact op. Het adviesbureau laat alle belangstellenden weten wat er met de aanmelding wordt gedaan. Wat vragen wij van u? Als uw woning wordt geselecteerd willen we graag voor de gevel van uw woning/pand of wellicht op 15 van 16

16 uw pand een microfoon plaatsen. De bijbehorende apparatuur (een kleine meetkoffer) zullen we, als het kan en als u hiermee instemt, binnen in uw woning plaatsen. In overleg met u bepalen we een tijdstip voor het plaatsen van de apparatuur. Gedurende de meetperiode (2 à 3 maanden) blijft de apparatuur staan. Daarna spreken we opnieuw met u een het tijdstip af voor het ophalen van de meetinstrumenten. Het plaatsen en weghalen van de apparatuur doen we bij voorkeur overdag. In overleg kan dit ook 's avonds. Het plaatsen of ophalen neemt ongeveer een half à één uur in beslag; uiteraard kan dat alleen als u thuis bent. Voor alle duidelijkheid: de microfoons registreren alleen het geluidsvolume buiten en geen geluiden. De privacy van bewoners die aan het onderzoek meewerken is niet in het geding. Graag vernemen wij liefst vóór 30 oktober aanstaande of u wilt meewerken aan het onderzoek. U kunt dit per of per post doorgeven aan de gemeente Utrecht, onder vermelding van: "Geluidsmetingen Lage Weide". De contactgegevens zijn: Gemeente Utrecht sector Milieu en Mobiliteit, ter attentie van Frank Samsen Postbus RK Utrecht Windmolens op Lage Weide Het onderzoeken van de mogelijkheid voor windmolens gebeurt vanuit het programma Utrechtse Energie! Met dat programma ondersteunt de gemeente Utrecht bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties met energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Het doel van de gemeente is een klimaatneutrale stad in Lokale opwekking van duurzame energie vermindert bovendien de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en buitenlandse energieleveranciers. Windenergie kan hieraan bijdragen. Naast windenergie, wil de gemeente ook zonne-energie en energieopwekking uit biomassa en warmte-koudeopslag zo goed mogelijk gebruiken. Het grootschalig opwekken van windenergie is op een paar plekken in de gemeente Utrecht denkbaar. Lage Weide is, naast Rijnenburg, de belangrijkste optie. De al aanwezige functie van (industriële) bedrijvigheid, de duurzaamheidsambities van de bedrijven, de aanwezige ruimte en de afstand tot aan woningen maken Lage Weide geschikter dan andere locaties in Utrecht. Meer informatie Zie voor meer informatie over het geluidsonderzoek of voor vragen over windenergie Hier vind u ook het Plan van aanpak voor het geluidsonderzoek. Met vragen kunt u ook bellen naar het secretariaat van Milieu & Mobiliteit van de gemeente Utrecht, tel Of stuur een naar Binnenkort start ook de inspraak over de onderzoeksvragen voor windenergie op Lage Weide. We organiseren dan inspraakbijeenkomsten in de wijken rondom Lage Weide. Alle omwonenden ontvangen hier binnenkort een wijkbericht met een uitnodiging over. Met vriendelijke groet, Paul Kouijzer Sectorhoofd Milieu & Mobiliteit 16 van 16

Windenergie Lage Weide.

Windenergie Lage Weide. Windenergie Lage Weide. Het project/plan De Gemeente Utrecht wil op het industriepark Lage Weide de realisatie van een windpark door energie-u ruimtelijk mogelijk maken. Het park krijgt een capaciteit

Nadere informatie

Geluidsbelasting door windturbine Slikkerdijk

Geluidsbelasting door windturbine Slikkerdijk Samenvatting en conclusies In de maand december zijn gedurende vijftien dagen in het begin van de nacht metingen verricht naar het geluidsbelasting van de woonboerderij aan de Walingsweg 20 Wieringerwaard

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang aan de Van Ruysdaellaan 97. Memorandum

Buitenschoolse opvang aan de Van Ruysdaellaan 97. Memorandum Buitenschoolse opvang aan de Van Ruysdaellaan 97 Memorandum 1 gemeente Leidschendam-Voorburg afdeling KCC dhr. K. Mohammadi Per e-mail: K.Mohammadi@leidschendam-voorburg.nl Vlissingen, 10-06-2013 Betreft:

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Kuehne + Nagel Logistics B.V. Activiteiten van de inrichting : 2e fase maatwerk Locatie : Lippestraat 15 te Zwolle Datum beschikking

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Datum 14 mei 2012 Referentie 20120487-04 Referentie 20120487-04 Rapporttitel Akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Norit Nederland B.V. te Klazienaveen 11 op 12 december 2008

Akoestisch onderzoek Norit Nederland B.V. te Klazienaveen 11 op 12 december 2008 Akoestisch onderzoek Norit Nederland B.V. te Klazienaveen 11 op 12 december 2008 Onderzoek geluidsuitstraling naar de omgeving van Norit Nederland B.V. te Klazienaveen In de nachtperiode van 11 op 12 december

Nadere informatie

Notitie. Centrale Gelderland laagfrequent geluid. GvL/ EB/ / FF 4845-1-NO. d a t u m : 20 december 2013

Notitie. Centrale Gelderland laagfrequent geluid. GvL/ EB/ / FF 4845-1-NO. d a t u m : 20 december 2013 Notitie b e t r e f t : Centrale Gelderland laagfrequent geluid d a t u m : 20 december 2013 r e f e r e n t i e : GvL/ EB/ / FF 4845-1-NO 1 I n l e i d i n g In opdracht van GDF SUEZ Energie Nederland

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK Referentieniveau van het omgevingsgeluid. Schietvereniging de Snip Lekdijk Oost 5 te Lopik

AKOESTISCH ONDERZOEK Referentieniveau van het omgevingsgeluid. Schietvereniging de Snip Lekdijk Oost 5 te Lopik AKOESTISCH ONDERZOEK Referentieniveau van het omgevingsgeluid Schietvereniging de Snip Lekdijk Oost 5 te Lopik Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Lopik De heer J. van den Heuvel Documentnummer: 20121052/D01/SB

Nadere informatie

Geluidsmetingen en telgegevens N241. 1 Aanleiding. 2 Meetomstandigheden

Geluidsmetingen en telgegevens N241. 1 Aanleiding. 2 Meetomstandigheden Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuw arden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Haalbaarheid Duurzame energie

Haalbaarheid Duurzame energie Haalbaarheid Duurzame energie Wijk bij Duurstede Imagine the result Agenda Vraagstelling Inventarisatie Resultaten Conclusies Hoofdvraag 1. Welke bijdrage kunnen de verschillende vormen van duurzame energie

Nadere informatie

Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord

Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord Overzicht Reclamanten Nr. Naam / Adres 1. XXX (Rijpersweg 108, Oud Gastel) 2. XXX (Rijpersweg 73a, Oud Gastel) 3. XXX (Rijpersweg

Nadere informatie

Windturbine E70 Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug

Windturbine E70 Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug Windturbine E70 Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug Akoestisch onderzoek Opdrachtgever Usukara B.V. Contactpersoon de heer B.A. Schuijt Kenmerk R068224ag.00003.tdr Versie 01_001 Datum 17 februari 2015 Auteur

Nadere informatie

Gemeente Houten. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling

Gemeente Houten. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling Gemeente Houten Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. GELUIDMETINGEN 3 3. MEETRESULTATEN EN CONCLUSIE 5 4. AKOESTISCH REKENMODEL EN REKENRESULATEN

Nadere informatie

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari

Nadere informatie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie Memo nummer 02 datum 12 februari 2013 aan Stef Have Charles Jacobs Angelique Remijn Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie project Airparc Seppe projectnummer

Nadere informatie

Windpark Nieuwegein. Slagschaduwstudie

Windpark Nieuwegein. Slagschaduwstudie Windpark Nieuwegein Slagschaduwstudie Windpark Nieuwegein Slagschaduwstudie Door: Bram Konneman Datum: 31 December 2012 Projectnummer: WIENL12093 Ecofys 2012 in opdracht van: Eneco Wind B.V. ECOFYS Netherlands

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek De Levende Have te Den Haag. Resultaten van verificatiemetingen

Akoestisch onderzoek De Levende Have te Den Haag. Resultaten van verificatiemetingen Akoestisch onderzoek De Levende Have te Den Haag Resultaten van verificatiemetingen Rapportnummer FB 15648-2-RA d.d. 22 juli 2014 Akoestisch onderzoek De Levende Have te Den Haag Resultaten van verificatiemetingen

Nadere informatie

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU INDUSTRIËLE LAWAAIBEHEERSING / PLANOLOGISCHE AKOESTIEK / BOUW- EN ZAALAKOESTIEK / BOUWFYSICA / VERGUNNINGEN Postbus 5047 Stationsweg 2 Tel: 073-6133141 www.jri.nl 5201

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Nieuwe metingen. Plan van Aanpak Trillingen. Meteremo PHS Meteren Boxtel. a. Meetmethodiek en meetapparatuur

1. Inleiding. 2. Nieuwe metingen. Plan van Aanpak Trillingen. Meteremo PHS Meteren Boxtel. a. Meetmethodiek en meetapparatuur Plan van Aanpak Trillingen Meteremo PHS Meteren Boxtel Datum 23 september 2014 Bijlage(n) processchema Onderwerp Plan van Aanpak trillingen PHS Meteren Boxtel 1. Inleiding In het kader van Project Hoogfrequent

Nadere informatie

Bijlage 1. Inleiding. 1. Achtergrond

Bijlage 1. Inleiding. 1. Achtergrond Bijlage 1 Concept-Circulaire geluidhinder veroorzaakt door windturbines; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer (versie 1 september 2009) Inleiding In deze

Nadere informatie

Geluidsmetingen in Bunnik

Geluidsmetingen in Bunnik 1 Geluidsmetingen in Bunnik Geluidsmetingen uitgevoerd naar aanleiding van het Ontwerp Inpassingsplan (OIP) voor de aanleg van de Rijsbruggerweg van Houten naar de A12 Inhoud 1. Inleiding 2. Samenvatting

Nadere informatie

Bij optredend stoorlawaai is de betreffende geluidmeting onderbroken c.q. overgedaan.

Bij optredend stoorlawaai is de betreffende geluidmeting onderbroken c.q. overgedaan. Notitie HASKONNGDHV NEDERLAND B.V. PLANNNG & STRATEGY Aan : ir. J.J. Tiemersma Van : ing. F.J.M. van Hout Datum : 7 november 2013 Kopie : Onze referentie : BC6253-101-100/N003/408255/Nijm Betreft : Metingen

Nadere informatie

Aanvulling op het MER windpark Spui 31 mei 2016, Drs. Ing. Jeroen Dooper

Aanvulling op het MER windpark Spui 31 mei 2016, Drs. Ing. Jeroen Dooper Aanvulling op het MER windpark Spui 31 mei 2016, Drs. Ing. Jeroen Dooper 1. Inleiding Het ontwerp provinciale Inpassingsplan (PIP) voor het windpark Spui, het Milieueffectonderzoek (MER), de ontwerpvergunningen

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER 1 Ambtshalve besluit Voor het plangebied Dorst-West (verder: plangebied) is gelijktijdig met dit ontwerpbesluit

Nadere informatie

Windenergie en geluid:

Windenergie en geluid: Windenergie en geluid: Hinderbeleving en communicatie GTL-congres 4 november 2015 Steven Velthuijsen Achtergrond Windenergie Windenergie en geluid Windenergie en geluidsbeleving Hoofdthema s: 1) Geluidsnorm

Nadere informatie

onderwerp Geluidmetingen Stiefkiekn 2015 Locatie centrum Westerbork 21-06-2015 Gemeente Midden-Drenthe datum 22-06-2015

onderwerp Geluidmetingen Stiefkiekn 2015 Locatie centrum Westerbork 21-06-2015 Gemeente Midden-Drenthe datum 22-06-2015 onderwerp Geluidmetingen Stiefkiekn 2015 Locatie centrum Westerbork 21-06-2015 project Gemeente Midden-Drenthe datum 22-06-2015 RUD Drenthe Team Advies Email: a.abbingh@ruddrenthe.nl Contactpersoon: ing.

Nadere informatie

Advies wegverharding Het onderzoek en advies is uitgevoerd door het Wegenbouwlab te Heerhugowaard.

Advies wegverharding Het onderzoek en advies is uitgevoerd door het Wegenbouwlab te Heerhugowaard. Inleiding Voor het maken van het herinrichtingsplan Hamersveldsewegnoord is een drietal technische onderzoeken uitgevoerd: Advies wegverharding Akoestisch onderzoek Trillingsonderzoek noordelijke deel

Nadere informatie

LAAGFREQUENT GELUID WINDPARK DE

LAAGFREQUENT GELUID WINDPARK DE LAAGFREQUENT GELUID WINDPARK DE VEENWIEKEN Datum 2 juli 2015 Van D.F. Oude Lansink, Pondera Consult Betreft Analyse Laagfrequent geluid windpark De Veenwieken Projectnummer 714068 M1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

De emissieterm uit het reken- en meetvoorschrift windturbines

De emissieterm uit het reken- en meetvoorschrift windturbines Mensen met oplossingen M+P MBBM groep www.mp.nl De emissieterm uit het reken- en meetvoorschrift windturbines Edwin Nieuwenhuizen 2 Inleiding Het kader paragraaf 3.2.3 van het Activiteitenbesluit (BARIM)

Nadere informatie

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Actualisering 2009 Opdrachtgever : Gemeente Hillegom Kenmerk : R067526adA0.ac Datum : 11 september 2009 Auteur : dhr. ir. A.H.M. Crone Inhoudsopgave

Nadere informatie

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting.

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting. Barendrecht Akoestisch onderzoek Uitbreiding Vrijenburgschool projectnummer: datum: 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) opdrachtleider: opdrachtgever: drs. R.A.P. Effting Gemeente Barendrecht auteur(s):

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

MOTIE. Ondergetekende(n) dienen de volgende motie in: De raad van de gemeente Hollands Kroon in vergadering bijeen op 25 april 2013

MOTIE. Ondergetekende(n) dienen de volgende motie in: De raad van de gemeente Hollands Kroon in vergadering bijeen op 25 april 2013 MOTIE Naam gemeenteraadsfractie PvdA Datum 25 april 2013 Volgnummer M 2013 10 x Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp Onderwerp Geluidsoverlast windmolens Ondergetekende(n) dienen de volgende

Nadere informatie

Akoestisch rapportage woningbouwlocaties Speuld

Akoestisch rapportage woningbouwlocaties Speuld Akoestisch rapportage woningbouwlocaties Speuld Rapport 1 van 9 Ons kenmerk Z-14-03170 Behandeld door Erwin Priester 0341-474324 Bijlagen - Omgevingsdienst Noord-Veluwe Oosteinde 17 3842 DR Harderwijk

Nadere informatie

C I rcu a re. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Ruimte en Milieu. Ministerie van Volkshuisvesting, Gemeentebesturen

C I rcu a re. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Ruimte en Milieu. Ministerie van Volkshuisvesting, Gemeentebesturen 2500 GX Den Haag Postbus 30945 Rijnstraat 8 Colleges van bestuur van provincie Taakveld Geuid gevingskw&itet Gemeentebesturen Portefeuille Ruimte > Retouradres Postbus 30945 2500 GX Den Haag Ruimtelijke

Nadere informatie

INSPRAAK NOTA. De Notitie reikwijdte en detailniveau voor de MER en de startnotitie MKBA in het kader van de Structuurvisie windmolenplan Lage Weide

INSPRAAK NOTA. De Notitie reikwijdte en detailniveau voor de MER en de startnotitie MKBA in het kader van de Structuurvisie windmolenplan Lage Weide INSPRAAK NOTA De Notitie reikwijdte en detailniveau voor de MER en de startnotitie MKBA in het kader van de Structuurvisie windmolenplan Lage Weide 2 INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. CONCLUSIES... 4 3. BEANTWOORDING

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Geacht College,

gemeente Eindhoven Geacht College, gemeente Eindhoven Inboeknummer STR11bst02386 Beslisdatum B&W 20 december 2011 Dossiernummer 11.51.103 2.7.1 Raadsvragen van het raadslid mw. A. Heesterbeek (SP) over de voorgenomen inzet van NOMOS als

Nadere informatie

Afbeelding 1.1. Overzicht onderzoeksgebied

Afbeelding 1.1. Overzicht onderzoeksgebied Afbeelding 1.1. Overzicht onderzoeksgebied 2. WETTELIJKE KADER Voor de wijziging van een bestemmingsplan, waarbij de mogelijkheid tot het ontwikkelen van geluidgevoelige bestemmingen mogelijk wordt gemaakt

Nadere informatie

BESCHIKKING. Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit. datum: 6 mei 2015 Gemeente Oost Gelre zaaknummer: 12499

BESCHIKKING. Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit. datum: 6 mei 2015 Gemeente Oost Gelre zaaknummer: 12499 BESCHIKKING Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit datum: 6 mei 2015 Gemeente Oost Gelre zaaknummer: 12499 Inleiding Op 25 augustus 2014 hebben wij een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer

Nadere informatie

Windenergie in de Wieringermeer

Windenergie in de Wieringermeer Windenergie in de Wieringermeer J. H. Fred Jansen Nationaal Kritisch Platform Windenergie Conclusies Windenergie is geen noemenswaardig alternatief voor fossiele energie en levert geen noemenswaardige

Nadere informatie

KLAGEN OVER WINDTURBINES OP LAND GELDENDE NORMEN VOOR GELUID BIEDEN ADEQUATE BESCHERMING VAN OMWONENDEN

KLAGEN OVER WINDTURBINES OP LAND GELDENDE NORMEN VOOR GELUID BIEDEN ADEQUATE BESCHERMING VAN OMWONENDEN 6 NuoN Nuon plaats windmolens op land in windpark Waterkaaptocht. GELDENDE NORMEN VOOR GELUID BIEDEN ADEQUATE BESCHERMING VAN OMWONENDEN KLAGEN OVER WINDTURBINES OP LAND Om de doelstellingen uit het Energieakkoord

Nadere informatie

Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart

Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart Akoestisch onderzoek in het kader van een aanvraag om milieuvergunning Definitief Opdrachtgever: De heer T. Bertram Molenstraat 7 4584 RV Kuitaart Grontmij

Nadere informatie

Geluidberekening evenementen de Heus d.d. 30 januari 2015

Geluidberekening evenementen de Heus d.d. 30 januari 2015 Geluidberekening evenementen de Heus d.d. 30 januari 2015 Het oude fabrieksterrein van de Heus aan de Veemarktweg te s-hertogenbosch wordt herontwikkeld. Om te onderzoeken wat het geluid in de omgeving

Nadere informatie

Laagfrequent geluid van windturbines

Laagfrequent geluid van windturbines Laagfrequent geluid van windturbines Nieuwe Deense wetgeving Presentatie NSG-bijeenkomst 5 februari 2013 door Erik Koppen ARCADIS Imagine the result Inhoud presentatie Wat is laagfrequent geluid? Deense

Nadere informatie

Dutch HealthTec Academy te Utrecht

Dutch HealthTec Academy te Utrecht Dutch HealthTec Academy te Utrecht Akoestisch onderzoek industrielawaai Opdrachtgever : Kroon Group Kenmerk : R037339abA5.ac Datum : 8 maart 2010 Auteur : dhr. ir. A.H.M. Crone dhr. ir. D.A. van Valkenburg

Nadere informatie

Infovergadering Kasterlee Geluidsmetingen Noord-Zuidlaan 26/08/2016

Infovergadering Kasterlee Geluidsmetingen Noord-Zuidlaan 26/08/2016 Infovergadering Kasterlee Geluidsmetingen Noord-Zuidlaan 26/08/2016 Gestelde vragen Wat zijn de normen die in Vlaanderen gelden langs gewestwegen? Wat is de methode van de metingen? Wat zijn de resultaten

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN)

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) 1 Algemeen In deze notitie wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Anderen

Nadere informatie

bestemmingsplan Hierden Dorp

bestemmingsplan Hierden Dorp DATUM: augustus 2011 VERSIE: ONDERWERP: 1.1 bestemmingsplan Hierden Dorp Geluidbelasting van Slopers- en asbestsaneringsbedrijf van den Berg te Hierden op een nieuwe woning aan de Zuiderzeestraatweg AFDELING

Nadere informatie

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008 alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : datum : 27 juni 2008 opdrachtleider : drs.ing. J.M. van Riet auteur(s) : mw. ing. W. Sondorp Inhoud 1 1.

Nadere informatie

MAATWERKBESLUIT. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

MAATWERKBESLUIT. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) MAATWERKBESLUIT Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) Gebr. Hummel Recycling B.V. Locatie: Mulderspark 17 te Leek Groningen, 26 november 2013 Nr. 2013-49.359/48,

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Creator

Rapport: 991011-08. Creator Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Creator Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl.

Nadere informatie

Bescherming van de omwonenden tegen de geluidsoverlast van de HSL-Zuid

Bescherming van de omwonenden tegen de geluidsoverlast van de HSL-Zuid HSL REGIO BREDA Bescherming van de omwonenden tegen de geluidsoverlast van de HSL-Zuid Aan: Vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer Van: Stichting Geen Gehoor HSL Regio Breda

Nadere informatie

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen naar aanleiding van introductie wethouder Wagemakers Hoe is de provincie tot de keuze van de twee locaties gekomen? In de provincie Zuid Holland wordt

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Beleidsnotitie Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Aanleiding De afgelopen periode is de interesse voor kleine windturbines in Nederland toegenomen. Verwacht wordt dat de komende jaren

Nadere informatie

Windpark Westenwind-Dalfsen te Dalfsen

Windpark Westenwind-Dalfsen te Dalfsen Windpark Westenwind-Dalfsen te Dalfsen Akoestisch onderzoek Opdrachtgever : Westenwind Dalfsen BV Kenmerk : R068292aaA0.dv Datum : 2 februari 2009 Auteur : ing. D. Vrolijk ir. M.T. Dijkstra Inhoudsopgave

Nadere informatie

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 Heihorsten, Someren Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Definitief Gemeente Someren Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 188685.ehv.212.R001, revisie 00 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2014

BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2014 BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2014 (kenmerk 1132671) Het College van Purmerend; Besluit vast te stellen de: Beleidsregel

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Industrielawaai. Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB

Akoestisch Onderzoek Industrielawaai. Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB Akoestisch Onderzoek Industrielawaai Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI BP PARTIËLE HERZIENING GELUIDSZONE BEDRIJVENTERREIN BZOB (AANVULLING) Onderwerp

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 oktober 2014 20141114-01 M. van Wijngaarden/CVr

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 oktober 2014 20141114-01 M. van Wijngaarden/CVr Boterdiep 48 3077 AW ROTTERDAM Postbus 9222 3007 AE ROTTERDAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E Rotterdam@chri.nl www.chri.nl Notitie 20141114-01 Akoestisch onderzoek Dierenuitvaartcentrum Stompwijk

Nadere informatie

Buurtvereniging Grashoek t.a.v. de heer R. Trieling p/a Grasstrook 42 5658 HG EINDHOVEN

Buurtvereniging Grashoek t.a.v. de heer R. Trieling p/a Grasstrook 42 5658 HG EINDHOVEN Buurtvereniging Grashoek t.a.v. de heer R. Trieling p/a Grasstrook 42 5658 HG EINDHOVEN kenmerk opdrachtnr. uw kenmerk datum AM/IFK/O2010.2449 2010/23999 19 april 2010 onderwerp Geluidsimplicaties aansluiting

Nadere informatie

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Gemeente Leiden Afdeling realisatie Postbus 9100 2300 PC LEIDEN T.a.v. de heer R.D. Jansen.

Nadere informatie

BESCHIKKING. Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit. datum: 30 juli 2015 Gemeente Oost Gelre nr. 2440-2015

BESCHIKKING. Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit. datum: 30 juli 2015 Gemeente Oost Gelre nr. 2440-2015 BESCHIKKING Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit datum: 30 juli 2015 Gemeente Oost Gelre nr. 2440-2015 Verzoek om maatwerk Op 19 mei 2015 hebben wij per e-mail een verzoek ontvangen om de tijdelijke

Nadere informatie

Controle(metingen) activiteiten Gebroeders Hummel Recycling B.V. in Leek

Controle(metingen) activiteiten Gebroeders Hummel Recycling B.V. in Leek Controle(metingen) activiteiten Gebroeders Hummel Recycling B.V. in Leek Colofon Opdrachtgever: Opdrachtnemer Provincie Groningen Postbus 610 9700 AP Groningen Avenue Adviseurs 1 e energieweg 14c 9301

Nadere informatie

Veel gestelde vragen rondom Windenergie

Veel gestelde vragen rondom Windenergie Veel gestelde vragen rondom Windenergie Waarom windenergie? Op mondiaal, Europees, nationaal, provinciaal en lokaal niveau zijn doelstellingen geformuleerd voor de opwekking van duurzame energie. Windenergie

Nadere informatie

De keuze van de windturbines

De keuze van de windturbines De keuze van de windturbines Windparken Er is gekeken naar grote, moderne windturbines in windparken. Kleine windturbines produceren meestal minder geluid en worden minder beïnvloed door veranderingen

Nadere informatie

Verslag gebiedsatelier Windpark Spuisluis 28 september 2015

Verslag gebiedsatelier Windpark Spuisluis 28 september 2015 Verslag gebiedsatelier Windpark Spuisluis 28 september 2015 Algemeen verslag gebiedsatelier Spuisluis van 28 september 2015 Presentaties Op 28 september organiseerde de provincie een gebiedsatelier in

Nadere informatie

De wind in de zeilen voor Dilbeek

De wind in de zeilen voor Dilbeek De wind in de zeilen voor Dilbeek Op zoek naar geschikte locaties voor windturbines in Dilbeek aan de hand van het Windplan Vlaanderen en de Vlaamse Omzendbrief Windenergie Waarom windenergie? Op zoek

Nadere informatie

Onbemande geluidmeetsystemen in de praktijk

Onbemande geluidmeetsystemen in de praktijk 1/6 E. Nieuwenhuizen M+P Raadgevende ingenieurs EdwinNieuwenhuizen@mp.nl M+P Raadgevende Ingenieurs bv, www.mp.nl Postbus 344, 1430 AH, AALSMEER, tel. +31 297 320651 Inleiding De laatste jaren hebben (semi-)permanente

Nadere informatie

Aan de Raad. Uw raad heeft zich tot nu toe (formeel) niet uitgesproken inzake windmolens langs de N33.

Aan de Raad. Uw raad heeft zich tot nu toe (formeel) niet uitgesproken inzake windmolens langs de N33. Aan de Raad. No. : 6/8. Muntendam : 9 september 2005 Onderwerp : Startnotitie MER Windpark N33 --------------------------------------- Inleiding Aanleiding Op 7 april 2005 heeft Blaaswind BV de startnotitie

Nadere informatie

Verzenddatum Bijlagen Kenmerk 140327/TTH/kbe-002

Verzenddatum Bijlagen Kenmerk 140327/TTH/kbe-002 Gemeente Almere De heer A. Kraaijeveld Postbus 200 1300 AE ALMERE Verzenddatum Bijlagen Kenmerk 140327/TTH/kbe-002 Onderwerp: Overzicht akoestische situatie Flevoziekenhuis met geplande nieuwbouw en vigerende

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning. Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03

Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning. Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03 Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03 Referentie 20092185-03 Rapporttitel Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot

Nadere informatie

Beleidsregels geluidhinder als gevolg van werkzaamheden

Beleidsregels geluidhinder als gevolg van werkzaamheden Beleidsregels geluidhinder als gevolg van werkzaamheden Nadere invulling van: Algemene plaatselijke verordening, artikel 4.1.1 Bouwbesluit 2012, artikel 8.4 Nijmegen, 24 april 2012 Gemeente Nijmegen Afdeling

Nadere informatie

Men is voornemens een aantal bedrijfswoningen en bedrijfshallen te projecten net ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Overrijke.

Men is voornemens een aantal bedrijfswoningen en bedrijfshallen te projecten net ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Overrijke. Notitie Project : Bedrijfswoningen van Noord Werknr./Ordernr : 11692-1 Orderomschrijving : Akoestisch onderzoek industrielawaai Datum : 25-04-2013 Onze referentie Opgemaakt door : 11692-Memo-02 : Dhr.

Nadere informatie

Lichthinder rapport. Bestemmingsplan Permanent wonen Dousberg. Juni 2007

Lichthinder rapport. Bestemmingsplan Permanent wonen Dousberg. Juni 2007 Lichthinder rapport Bestemmingsplan Permanent wonen Dousberg Juni 2007 Lichthinder rapport Opdrachtverlener Arcadis Bouw en Vastgoed B.V. L.G.H.M. Cartigny Postbus 1632 6201 BP Maastricht Opdracht De opdracht

Nadere informatie

Peter Huijs/Yvonne de Graaf Afdeling. Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Peter Huijs/Yvonne de Graaf Afdeling. Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp De keuze van de gemeente uit de mogelijkheden om het windpark Elzenburg/De Geer te realiseren als begin 2016 wordt besloten om het proces hiervoor voort te zetten. Datum 2 september 2015 Naam

Nadere informatie

MEMO. Ijsselland Ziekenhuis R. Voorbraak Betreft: Akoestische beschouwing t.b.v realisatie sprinklerinstallatie Datum: 5 juni 2014

MEMO. Ijsselland Ziekenhuis R. Voorbraak Betreft: Akoestische beschouwing t.b.v realisatie sprinklerinstallatie Datum: 5 juni 2014 Kenmerk : RV140733.1 Pagina: 1 MEMO Aan: Ijsselland Ziekenhuis Van: R. Voorbraak Betreft: Akoestische beschouwing t.b.v realisatie sprinklerinstallatie Datum: 5 juni 2014 Inleiding In opdracht van IJsselland

Nadere informatie

Vraag- & Antwoord-lijst over windenergie Oude Maas

Vraag- & Antwoord-lijst over windenergie Oude Maas Vraag- & Antwoord-lijst over windenergie Oude Maas - Vragen die gesteld zijn tijdens de informatieavond op 5 februari 2014 - Overige vragen in de periode hierna 1. In Barendrecht staan ook windmolens gepland,

Nadere informatie

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Lloydkwartier

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Lloydkwartier Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Lloydkwartier Kenmerk 21826618 1. Aanleiding ln verband met het bestemmingsplan Lloydkwartier dienen hogere waarden te worden vastgesteld voor woningen

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN T HOUT - KOEVELDSESTR AAT 10 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-01 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Windmolen Grote Sloot 158

Windmolen Grote Sloot 158 Windmolen Grote Sloot 158 Onderzoek naar waargenomen geluid en hinder 17 maart 2011 Windenergie Wieringerwaard Samenvatting Het onderzoek Het in gebruik nemen van een nieuwe windturbine vier jaar geleden

Nadere informatie

NOTITIE. Betreft : Concept - De Ormeling - maatregelen bedrijven activiteitenbesluit

NOTITIE. Betreft : Concept - De Ormeling - maatregelen bedrijven activiteitenbesluit Aan : Wiel Merx Van : Jos Snoeijs Doorkiesnummer : 0344-638506 Datum : 26 februari 2009 Betreft : Concept - De Ormeling - maatregelen bedrijven activiteitenbesluit Aantal pagina s : 8 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Participatienotitie Omgevingslawaai Haarlem

Participatienotitie Omgevingslawaai Haarlem Participatienotitie Omgevingslawaai Haarlem Inleiding In 2013 dient Haarlem een nieuw Actieplan Omgevingslawaai op te stellen voor de periode 2013-2017. Dit volgt uit de Wet milieubeheer. Onder Omgevingslawaai

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Weg- en railverkeerslawaai Slangekruid 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel

Akoestisch onderzoek Weg- en railverkeerslawaai Slangekruid 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel Akoestisch onderzoek Weg- en railverkeerslawaai Slangekruid 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel Behandeld door: Opdrachtgever: M. Groen Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Gemeente Zuidplas

Nadere informatie

betreft Geluid bedrijventerrein Zenkeldamshoek te Goor

betreft Geluid bedrijventerrein Zenkeldamshoek te Goor retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen Gemeente Hof van Twente t.a.v. mevr. Roebert Ter Horst Postbus 54 7470 AB GOOR bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Aveco de Bondt Reggesingel

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek project:

Akoestisch onderzoek project: Akoestisch onderzoek project: Woningsplitsing Ottersumseweg 64 Gennep Twan Toonen Management en Advies Ruimtelijke ordening Projectontwikkeling Projectmanagement Amersfoort 11 augustus 2011 Gewijzigd T.Toonen

Nadere informatie

Memo. In afbeelding 1 is de herontwikkelingslocatie globaal aangegeven. EGD-190613-RM000888

Memo. In afbeelding 1 is de herontwikkelingslocatie globaal aangegeven. EGD-190613-RM000888 Aan E. Douma Van P. van der Sande & T. Breugel Projectnummer RM000888 Kenmerk EGD-190613 Onderwerp impact inpassing herontw. prov. weg 24 vwbt lucht en geluid Datum 1 oktober 2013 Inleiding In onderhavige

Nadere informatie

Wie zit achter Windpark Fryslân?

Wie zit achter Windpark Fryslân? Inititatiefnemer, Windpark Fryslân, 2016 windpark Wie zit achter Windpark Fryslân? Het windpark is een initiatief van Windpark Fryslân B.V. windpark De initiatiefnemers hebben ook het Windpark Westermeerwind

Nadere informatie

BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER

BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal hebben op 11 februari 2014 een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere

Nadere informatie

Aanvulling cumulatie geluidsbelasting woning Middenweg 55 te Aalsmeer

Aanvulling cumulatie geluidsbelasting woning Middenweg 55 te Aalsmeer M+P MBBM groep Mensen met oplossingen www.mp.nl Visserstraat 50 Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer Gemeente Aalsmeer T.a.v. de heer C. Riechelman Postbus 253 1430 AG AALSMEER Wolfskamerweg 47 Vught

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht t.a.v. de heer A.C. van Tilburg Postbus 8 3300 AA Dordrecht

Gemeente Dordrecht t.a.v. de heer A.C. van Tilburg Postbus 8 3300 AA Dordrecht Gemeente Dordrecht t.a.v. de heer A.C. van Tilburg Postbus 8 3300 AA Dordrecht Betreft : Aanvullend onderzoek geluid Visie Wielwijk Uw kenmerk : - Ons kenmerk : VL.181.adh.B02 Woensdag, 14 september 2011

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen Bestemmingsplan Parapluherziening Geluidszone Hamburgerbroek

Nota van Zienswijzen Bestemmingsplan Parapluherziening Geluidszone Hamburgerbroek Nota van Zienswijzen Bestemmingsplan Parapluherziening Geluidszone Hamburgerbroek Definitieve nota: 9 december 2009 Inhoud plan Het ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Geluidszone Hamburgerbroek

Nadere informatie

Schiphol en omgeving. Aanpassing vertrekroutes Zwanenburgbaan. Regionale beelden. Inleiding. Achtergrond. Vliegverkeer boven de regio

Schiphol en omgeving. Aanpassing vertrekroutes Zwanenburgbaan. Regionale beelden. Inleiding. Achtergrond. Vliegverkeer boven de regio Schiphol en omgeving Regionale beelden Inleiding Deze factsheet heeft als doel om u te informeren over de wijziging in de ligging van vertrekroutes van de Zwanenburgbaan. De factsheet gaat daarbij in op

Nadere informatie

Onderzoek geluidsuitstraling skatebaan aan De Drift in Borger

Onderzoek geluidsuitstraling skatebaan aan De Drift in Borger Onderzoek geluidsuitstraling skatebaan aan De Drift in Borger Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door BügelHajema Adviseurs B.V. Vaart Noordzijde 48-50 9401 GN Assen contactpersoon de heer A. Fransen

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen.

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen. MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 02-10-2015 In opdracht van Van Werven

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos. Gemeente Cuijk

Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos. Gemeente Cuijk Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos Gemeente Cuijk Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Drogesestraat - Walterbos Gemeente Cuijk Bijlagen Computeroutput, SRM

Nadere informatie

-FrysIân. Emmeloord / Makkum, 13 juni 2013. Geachte Statenleden,

-FrysIân. Emmeloord / Makkum, 13 juni 2013. Geachte Statenleden, adviseur Emmeloord / Makkum, 13 juni 2013.. :L ark -FrysIân Geachte Statenleden, Graag willen we u bij deze persoonlijk uitnodigen voor een informatieavond over Windpark Fryslân op dinsdag 25 juni aanstaande

Nadere informatie