MVO-Communicatieplan Strukton Rail, 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MVO-Communicatieplan Strukton Rail, 2013"

Transcriptie

1 MVO-Communicatieplan Strukton Rail, 2013 Irene van Dam Strukton 10 februari 2013

2 Inhoud DEEL 1 ORGANISATIE STRUKTON 3 1 Inleiding 3 2 Visie en beleid MVO Strukton 4 3 MVO-strategie Strukton 5 DEEL 2 COMMUNICATIE STRUKTON RAIL 7 4 Communicatie doel, strategie en middelen 7 BIJLAGE 1: Communicatieplanning Strukton Rail 13 BIJLAGE 2: Definities 14 Blad 2/14

3 DEEL 1 ORGANISATIE STRUKTON De doelstellingen De CO 2 -uitstoot is op 1 januari 2020 afgenomen met 15% ten opzichte van het referentiejaar 2008, gerelateerd aan de geactiveerde productie 100% van de elektriciteit is groen opgewekt Strukton is FSC en PEFC gecertificeerd Continuering certificatie niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 1 Inleiding Dit communicatieplan beschrijft de communicatieacties die Strukton Rail in 2013 zal ondernemen op het brede gebied van MVO (planet, people, profit). Daarnaast wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de acties op het gebied van CO 2 -uitstoot en CO 2 - reducerende maatregelen en doelstellingen. Het CO 2 -reductieprogramma voor en de vijf MVO-programma s van Strukton gelden hierbij als belangrijkste onderleggers. Ontwikkelingen ten aanzien van initiatieven en maatregelen worden gedurende 2013 op de voet gevolgd. De essentie van het MVO-beleid van Strukton is vervat in het motto: Strukton denkt vanuit levensduur, voor projecten, mens en natuur. Bouw- en railsector in Nederland Opdrachtgevers in de bouw- en railsector geven blijk van maatschappelijk bewustzijn. Dit uit zich bijvoorbeeld in de inzet van de CO 2 -prestatieladder door ProRail, Rijkswaterstaat en diverse lagere overheden. Ook via EMVI-contracten Economisch Meest Voordelige Inschrijving wordt duurzaam ondernemerschap gestimuleerd. Blad 3/14

4 2 Visie en beleid MVO Strukton Leidend in ons handelen is het motto Strukton denkt vanuit levensduur, voor projecten, mens en natuur. We zijn ervan overtuigd dat dit noodzakelijk is voor de continuïteit van onze onderneming. Alleen vanuit deze basishouding zullen we op een concurrerende en innovatieve wijze de vraagstukken van onze klanten ook in de toekomst kunnen blijven oplossen. Strukton biedt totaalconcepten op het gebied van infrastructuur en accommodatie. Het zwaartepunt ligt op mobiliteit, knooppunten en doorgaande exploitatie. In onze werken staat het levensduurdenken voorop. Dat wil zeggen dat we bij het ontwerp van een werk rekening houden met de levensduur van het werk: de realisatie-, de gebruiks- en de afvalfase. Duurzaam Doen Veel van onze projecten dragen direct bij aan duurzaamheid en leveren dus maatschappelijke voordelen op. De aanleg van spoorinfrastructuur, nieuwe energiebesparende technische installaties, energiezuinige gebouwen en duurzame energievoorzieningen zorgen direct al voor een afname van de milieudruk. Bij de realisatie van de projecten werken we voortdurend aan verbetering van de veiligheid, vermindering van de milieubelasting en inpassing in de omgeving. Door slimme ontwerpen beperken we het gebruik van grond- en hulpstoffen en energie in zowel de realisatie-, gebruiks- als afvalfase. Tevens beperken we de hoeveelheid afval en emissies, niet alleen bij de realisatie maar ook bij sloopwerkzaamheden. We zetten bij voorkeur recyclebare grond- en hulpstoffen in en doen daarbij geen concessies op het gebied van kwaliteit. Mensen maken het werk Voor Strukton zijn onze medewerkers de schakel tot succes. We investeren veel in de veiligheid van onze medewerkers en in opleiding en training. Strukton is een preferente werkgever en biedt goede doorgroeimogelijkheden, bijvoorbeeld met de opleiding Strukton Jong Management. Het bedrijfsleven speelt een steeds belangrijkere rol bij het betrekken van mensen die op achterstand staan in de arbeidsmarkt. In de opdrachten waar dit speelt, geven we hieraan samen met onze opdrachtgevers en stakeholders invulling. Onze inzet is dat we de mensen tijdens het werk opleiden, zodat ze kunnen doorstromen naar het reguliere arbeidsproces ( social return ). Daarbij houden we rekening met persoonlijke wensen en doelen. Duurzaamheid vraagt verlaging CO 2 -emissies en vermindering afval Als private onderneming hebben wij een verantwoordelijkheid in het verminderen van de milieubelasting, in energiebesparing en in de reductie van de uitstoot van stoffen als CO 2 en andere schadelijke stoffen. Daarom zetten we in op een verdere verlaging van de CO 2 - uitstoot. Onze CO 2 -reductiedoelstelling is een afname van de CO 2 -uitstoot met 15% op 1 januari 2020 ten opzichte van het referentiejaar 2008, gerelateerd aan de geactiveerde productie. We werken samen met onze ketenpartners en nemen maatregelen op het gebied van energiebesparing en mobiliteit. Vanuit onze levenscyclusaanpak richten we ons ook op vermindering en het (her)gebruiken van afval. Blad 4/14

5 Toekomst In het kader van transparantie communiceren we actief over ons MVO-beleid, zowel intern als extern. Vanaf 2013 koppelen we de resultaten van het MVO-beleid terug in een geïntegreerd jaarverslag, dat voldoet aan de GRI-richtlijnen (Global Reporting Initiative). Op dit moment maken we de organisatie klaar voor de GRI-rapportage. 3 MVO-strategie Strukton De MVO-strategie van Strukton is drieledig: bijdragen aan duurzaamheid bij klanten, een programmatische aanpak en een reguliere aanpak. 3.1 Bijdragen aan duurzaamheid bij klanten Veel van onze producten en projecten leveren direct een bijdrage aan duurzaamheid. De producten van Strukton Rail zorgen ervoor dat de CO 2 -uitstoot van mobiliteit fors afneemt. De producten van Strukton Rolling Stock zorgen door de life-cycle aanpak en technologische innovatie voor energiebesparing in de trein. Strukton Worksphere zorgt door zijn life-cycle aanpak voor energiebesparing. Strukton Integrale Projecten past de life-cycle filosofie toe in de pps-projecten. Strukton Bouw zet duurzame gebouwen neer en Strukton Civiel draagt bij via de installatie van decentrale energievoorzieningen en het optimaal (her)gebruiken van afval, grond en secundaire materialen. Strukton heeft een innovatieve aanpak op het aspect van de levensduur van projecten: onze geïntegreerde aanpak leidt tot minder materiaalverbruik /meer hergebruik, energiebesparing en een lagere total cost of ownership. Daarbij zijn we ook onderscheidend op het vlak van de financiering (de ESCo s en de pps-projecten). We bieden deze producten aan in onze infrastructurele werken, bouwwerken en installaties en adviseren onze klanten hier steeds meer over uit eigen initiatief. 3.2 Programmatische aanpak Strukton heeft de vele losse maatregelen voor duurzamer ondernemerschap gebundeld in vijf programma s: 1. Duurzame mobiliteit 2. Grondstofrecycling 3. ICT & Energiebesparing 4. Duurzame innovaties 5. Energiebesparing in eigen huis Aan elk programma is een projectleider gekoppeld die de voortgang aanjaagt en bewaakt. Binnen Strukton Rail zijn de in de vijf programma s benoemde punten verwerkt in het CO2- reductieprogramma Ook voor dat programma is per item een projectleider benoemd die de voortgang aanjaagt en bewaakt. 3.3 Reguliere aanpak Energiemanagement (CO 2 ) is geborgd in de bedrijfsvoering. Strukton registreert en rapporteert de CO 2 -emisie volgens de indeling scope 1, 2 en 3 conform ISO Dit gebeurt twee keer per jaar extern en vier keer per jaar intern. De CO 2 -rapportagemomenten worden in 2013 gelijkgetrokken met de financiële rapportagemomenten. Blad 5/14

6 Duurzaamheid is ook geïntegreerd in ons inkoopbeleid. Zo dienen al onze leveranciers een duurzaamheidsverklaring af te geven. De duurzaamheidsverklaring is, samen met de eis tot aanlevering van de CO2-footprint van de scope 1 en scope 2 emissies conform de eisen in de CO2-prestatieladder, een aanvulling op de Algemene Inkoopvoorwaarden van Strukton. De duurzaamheidsverklaring én de eis tot aanlevering van de CO2-emissies (scope 1 en scope 2) maken daarmee een onlosmakelijk deel uit van de bestaande en toekomstige overeenkomsten tussen Strukton en zijn leveranciers. Tevens voeren we gesprekken met een aantal leveranciers om de milieubelasting terug te dringen. We zijn bezig met een FSCcertificering en initiatiefnemer van het initiatief Duurzame Leverancier, een platform en hulpmiddel voor bedrijven die aantoonbaar een duurzame bedrijfsvoering willen opzetten en hun toeleveranciers actief stimuleren om duurzame producten te leveren en een duurzame bedrijfsvoering te voeren. Voor grote organisatorische besluiten maken we vooraf een CO 2 -emissie analyse met een maatregelenpakket om eventuele CO 2 -nadelen te ondervangen. Strukton is mede-initiatiefnemer van het keurmerk Bewuste Bouwers en streeft ernaar dat zoveel mogelijk projecten het keurmerk mogen voeren. Het keurmerk staat voor minimale milieubelasting, beperking van overlast, nette uitstraling van de bouwplaats en veiligheid: kortom, een goede buur. Het integriteitsbeleid, tot slot, beschrijft de kaders van wat medewerkers van Strukton wel en niet is toegestaan bij het zakendoen. Deze zijn vastgelegd in de Gedragscode Integer Zakendoen, bedoeld om de belangrijkste regels helder op een rijtje te zetten. De Gedragscode Integer Zakendoen is in te lezen op Blad 6/14

7 DEEL 2 COMMUNICATIE STRUKTON RAIL 4 Communicatie doel, strategie en middelen 4.1 Communicatiedoelstelling MVO Doel van communicatie rond het MVO-beleid is het behouden en versterken van de reputatie van Strukton als maatschappelijk verantwoord ondernemer en het informeren van de markt over duurzame oplossingen. 4.2 Communicatiedoelstelling CO2 Doel is de organisatie van Strukton Rail in Nederland te ondersteunen bij het behalen van de CO 2 -reductiedoelstelling. De doelstellingen voor 2013 zijn: Kwantitatief: Vier keer per jaar informeren van de interne doelgroepen en twee keer per jaar informeren van de externe doelgroepen over: het energiebeleid (o.a. de vijf programma s), het energiemanagementprogramma en de reductiedoelstellingen van Strukton Rail (voor scope 1, 2 en 3 emissies, zie definities in bijlage 2). Daarin wordt ook ingegaan op de inspanningen die Strukton Rail pleegt om de CO 2 -uitstoot te reduceren In- en extern rapporteren over de voortgang ten opzichte van de emissie-inventaris en reductiedoelstellingen Actueel houden informatie op de website volgens de criteria van de CO2- prestatieladder Kwalitatief (d.w.z.: wat communicatie bij de doelgroepen kan bereiken op het gebied van kennis, houding en gedrag): Interne en externe stakeholders kennen de CO 2 -footprint van Strukton Rail (kennis) Interne en externe doelgroepen kennen de inspanningen die Strukton Rail pleegt (o.a. de vijf programma s) om de CO 2 -uitstoot te reduceren (kennis) Interne en externe doelgroepen weten hoe zij eraan kunnen bijdragen dat Strukton Rail de CO 2 -reducerende doelstellingen kan behalen (kennis) Medewerkers zijn zich bewust van het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen en zijn bereid hier een bijdrage aan te leveren, in het bijzonder op het gebied van CO 2 -reductie (houding) De doelstellingen voor kennis en houding moeten leiden tot gedragsverandering. Voor gedragsverandering is meer nodig dan communicatie. Communicatie kan hierin alleen ondersteunen. Blad 7/14

8 4.3 Communicatiestrategie Strukton kiest voor een communicatiestrategie waarbij transparantie centraal staat: het bedrijf hándelt niet alleen op een zo n verantwoord mogelijke wijze, maar laat dit ook aan de medewerkers en de buitenwereld zien en deelt kennis met zijn ketenpartners. Het motto denken in levensduur mag zich best als een virus over alle doelgroepen verspreiden. Wederzijdse besmetting met dit virus is welkom. 4.4 Doelgroepen Intern Directie Strukton Rail Management en andere leidinggevenden: deze doelgroep heeft als taak kennis en informatie over duurzaamheid door te geven aan de overige medewerkers, bijvoorbeeld in toolboxmeetings. Zij zijn degenen die een gedragsverandering kunnen bewerkstelligen. Direct betrokkenen: diegenen binnen Strukton Rail die betrokken zijn bij de rapportage van verbruiken, het reductieprogramma, initiatieven en de communicatie hierover. Ook vallen hieronder de medewerkers die contacten onderhouden met relevante NGO s en andere externe partijen. Medewerkers van Strukton Rail in Nederland: deze doelgroep wordt nadrukkelijk als stakeholder gezien, omdat MVO en daarmee CO 2 -reductie begint bij de individuele medewerker. Zij moeten kennis hebben van de belangrijkste CO2- reductiemaatregelen uit het reductieprogramma en weten hoe zij MVO in hun dagelijkse werkzaamheden vorm kunnen geven. De twee eerstgenoemde interne doelgroepen (directie Strukton Rail evenals management en andere leidinggevenden) zijn met name van groot belang om een gedragsverandering te helpen bewerkstelligen. Als zij het juiste voorbeeldgedrag vertonen, zullen de andere medewerkers sneller geneigd zijn ook hun gedrag te veranderen. Extern Naast de eigen medewerkers zijn externe doelgroepen van groot belang voor Strukton Rail om zijn doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Strukton onderscheidt verschillende externe stakeholders binnen de scope van dit plan, te weten: Pers/media Opdrachtgevers: zowel private als publieke opdrachtgevers waarvoor Strukton Rail projecten en onderhoud uitvoert. De belangrijkste opdrachtgever in Nederland is ProRail. Leveranciers en onderaannemers. Deze doelgroep is belangrijk vooral als het gaat om het leveren van materiaal en materieel. De specifieke benadering van leveranciers als het gaat om het inkoopbeleid valt buiten de scope van dit communicatieplan. Er is een uitgebreid inkoopbeleid geformuleerd. Voor de communicatie met leveranciers, met name A-aanbieders, zijn gerichte communicatiekanalen ingericht. Voor deze communicatiekanalen en het inkoopbeleid wordt verwezen naar de separate documentatie hierover. Blad 8/14

9 Eindgebruikers. Onder deze doelgroep vallen voor Strukton Rail in het bijzonder vervoerders en reizigers. Strukton Rail heeft als missie het spoorvervoer aantrekkelijker te maken. Het spoorvervoer is veel milieuvriendelijker dan andere vervoermodaliteiten (auto, bus, vliegtuig). Overheden/NGO s. Overheden die voor Strukton Rail relevant zijn in de context van CO 2 -reductie zijn vooral het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, ProRail, de Nederlandse Spoorwegen, andere vervoerders, NedTrain, provincies, gemeenten. Relevante NGO s/organisaties waar Strukton Rail mee samenwerkt als het gaat om CO 2 -reductie zijn onder andere Urgenda, de Stichting Natuur & Milieu, MVO Nederland en de provinciale Milieufederaties. Verder werkt Strukton samen met onderwijsinstellingen, waaronder de TU Delft, TU Eindhoven, Saxion Hogeschool en de Hogeschool Utrecht. Sectororganisaties. Relevante sectoren voor Strukton Rail zijn de sectoren Vervoer, Bouwnijverheid en Installatietechniek. Organisaties die worden geadresseerd zijn onder meer Railforum, KNV, de U15, De Groene Zaak en Duurzame Leverancier. In deze diverse verbanden werkt en denkt Strukton mee aan verschillende initiatieven en ontwikkelingen voor een duurzame maatschappij. Potentiële werknemers (incl. studenten en scholieren) 4.5 Kernboodschappen De kernboodschappen over MVO zijn: Strukton denkt vanuit levensduur, voor projecten, mens en natuur Strukton staat open voor samenwerking met (keten)partners Strukton heeft een innovatieve aanpak op het aspect van de levensduur van producten en projecten: onze geïntegreerde aanpak leidt tot minder materiaalverbruik/ meer hergebruik, energiebesparing en lagere Total Cost of Ownership Strukton is onderscheidend op het vlak van de financiering (de ESCo s en de ppsprojecten) Strukton zet vijf programma s in om het bedrijf verder te helpen bij het ondernemen op een maatschappelijk verantwoorde wijze Strukton Rail heeft specifiek voor de CO2-reductie binnen Strukton Rail en de projecten een CO2-reductieprogramma opgesteld De kernboodschappen specifiek over CO 2 zijn: Strukton Rail stelt zich tot doel om voor de gehele reikwijdte van energiemanagement op een CO 2 -emissiereductie van 15% te realiseren ten opzichte van het referentiejaar 2008 en gerelateerd aan de geactiveerde productie Strukton Rail heeft een CO2-reductieprogramma om het bedrijf verder te helpen bij het reduceren van de CO2-uitstoot Beschrijving van de CO2-emissie in 2012 verdeeld in scope 1, 2 en 3 in 2012 en gedurende 2013 Er zijn veel manieren om zelf bij te dragen aan de CO 2 -reductie (toegespitst op doelgroep en actualiteit) Blad 9/14

10 4.6 Communicatiemiddelen De volgende communicatiemiddelen worden ingezet: Intern Personeelsbladen (Op het Spoor en Voorop) Het personeelsblad Op het Spoor (5x per jaar) voor medewerkers van Strukton Rail in Nederland en België besteedt regelmatig aandacht aan verschillende facetten van duurzaamheid en CO2-reductie in het bijzonder. Ook het personeelsmagazine Voorop (4x per jaar) van Strukton Groep besteedt regelmatig aandacht aan verschillende facetten van duurzaamheid. Beide bladen worden verzonden naar de huisadressen van de medewerkers. Beide bladen worden ook gedrukt op FSC-gecertificeerd papier. De bladen worden zoveel mogelijk klimaatneutraal gedrukt. Intranetsite Strukton Rail zet zijn intranetsite ShareWeb in voor de communicatie over MVO en in het bijzonder CO2-reductie. Hier is een aparte duurzaamheidsite ingericht; een banner op de homepage van ShareWeb verwijst naar deze site. Op de duurzaamheidsite staan relevante nieuwsberichten, (kranten)knipsels, algemene informatie en een discussieforum. Via het discussieforum worden medewerkers uitgenodigd mee te denken over initiatieven en energiereductiemogelijkheden. Ook zijn op deze site de CO 2 -rapportages eenvoudig toegankelijk, evenals informatie over flexwerkplekken, de NS-Business Card en fietsen. Fervent fietsers worden uitgenodigd van tijd tot tijd te bloggen. De andere werkmaatschappijen communiceren op hun intranetsites ook over MVO en gaan dat in 2013 verder uitbreiden en structureren, waarbij ze zich laten inspireren door Strukton Rail. Nieuwsberichten Interne nieuwsberichten over duurzaamheid en mvo publiceert Strukton Rail zowel op de duurzaamheidsite als op de homepage van het intranet. In 2013 zal Strukton Rail minimaal twee keer, maar liefst vier keer een nieuwsbericht publiceren over zijn CO 2 -footprint en reductiedoelstellingen, het energieverbruik en trends binnen het bedrijf en de projecten. Daarnaast zullen op ad hoc basis en waar relevant nieuwsberichten (of persberichten) worden gepubliceerd over maatregelen die zijn ingezet om de CO 2 -uitstoot te verminderen en over initiatieven die worden ontplooid. Yammer In 2010 is de social netwerksite Yammer (een soort interne Twitter) bij Strukton geïntroduceerd. Inmiddels is het een levendig platform geworden waar medewerkers van heel Strukton actief deelnemen aan discussies. Hier worden ook veelvuldig discussies gevoerd over MVO en CO 2 en medewerkers delen er informatie over eigen initiatieven. Bijeenkomsten van MT s en overige leidinggevenden Tijdens bijeenkomsten van Management Teams en overige leidinggevenden zal herhaaldelijk en in verschillende vormen het onderwerp duurzaamheid en in het bijzonder CO 2 -reductie aan de orde zijn met als doel te bewerkstelligen dat leden van het Blad 10/14

11 management en andere leidinggevenden het gewenste voorbeeldgedrag gaan tonen en daarmee hun medewerkers stimuleren datzelfde gedrag te gaan tonen. Dit is enorm belangrijk om de gewenste gedragsverandering te bereiken. Tijdens bijeenkomsten van Management Teams en overige leidinggevenden zal het onderwerp MVO en CO 2 -reductie regelmatig op de agenda staan. Toolboxmeetings en andere (werk)overleggen Tijdens toolboxmeetings en andere (werk)overleggen wordt aandacht besteed aan duurzaamheid en bijvoorbeeld het energiebeleid en de reductiedoelstellingen. Doel hiervan is vooral om bewustzijn te kweken over het belang van duurzaamheid (CO 2 -reductie in het bijzonder) en de mogelijkheden om hieraan bij te dragen. Tevens bieden deze bijeenkomsten de mogelijkheid om te checken in hoeverre medewerkers op de hoogte zijn van mogelijkheden om bij te dragen aan CO 2 -reductie en kan hierover worden gediscussieerd. Extern Website Strukton Rail Op de website van Strukton Rail (www.struktonrail.nl) zijn aparte pagina s ingericht over duurzaamheid en CO 2 -reductie. Verder publiceert Strukton Rail op zijn website regelmatig nieuwsberichten die betrekking hebben op duurzaamheid en CO 2. Deze dynamische informatie wordt tevens verwerkt in de statische informatie. De website is ingericht conform de eisen van de CO 2 -prestatieladder. Tweets Strukton Rail is in 2010 begonnen met het twitteren over onder andere MVO en duurzaamheid. In 2011 is dit geïntensiveerd. Die lijn is in 2012 doorgezet, wat ook weer zal gebeuren in Nieuwsberichten In 2013 zal Strukton Rail minimaal twee keer een nieuwsbericht publiceren over zijn CO 2 - footprint en reductiedoelstellingen, het energieverbruik en trends binnen het bedrijf. Daarnaast zullen op ad hoc basis en waar relevant nieuwsberichten worden gepubliceerd over maatregelen die zijn ingezet om de CO 2 -uitstoot te verminderen en over initiatieven die worden ontplooid. Verder worden waar van toepassing bij nieuwsberichten altijd ook de duurzame aspecten van het nieuwsitem benoemd. Brochures/leaflets van Strukton Strukton heeft een brochure over MVO met als titel Denken in levensduur. Hierin staan de visie en diverse voorbeelden van recente duurzame projecten en innovaties. Daarnaast heeft duurzaamheid in een aantal brochures een expliciete plaats. Een vorbeelden is de leaflet Duurzame Innovatiekracht en Railvoertuigen Draadloos Groen. Overigens worden brochures en leaflets zo minimaal mogelijk geprint. Ze worden vooral in digitale vorm gebruikt. De prints worden gericht uitgedeeld aan medewerkers, klanten en andere belangstellenden. Blad 11/14

12 Publieksverslag en jaarverslag Strukton Vanaf verslagjaar 2012 wordt zowel in het publieksverslag als in het jaarverslag de financiële verslaglegging met de MVO-verslaglegging geïntegreerd. Voor het eerst wordt in het jaarverslag gerapporteerd volgende de GRI standaard, waarbij we instappen op niveau C. Beide verslagen worden gepubliceerd op de internetsite van Strukton (www.strukton.nl). Het publieksverslag verschijnt daarnaast ook in beperkte oplage als drukwerk. Er wordt gedrukt op het FSC-gecertificeerd papier. Vacaturesite Op de vacaturesite van Strukton (www.werkenbijstrukton.nl) wordt aandacht besteed aan duurzaamheid. De informatie hierover is te vinden onder Duurzaam. 4.7 Taken en verantwoordelijkheden De uitvoering van MVO ligt bij de gehele organisatie, iedereen geeft hier binnen zijn of haar rol of functie vorm aan. De uitvoering en ontwikkeling van het MVO-beleid valt onder de verantwoordelijkheid van de directie. De werkzaamheden worden gecoördineerd door een aantal specifiek daarvoor aangewezen projectleiders. Daarvoor is budget vrijgemaakt. In het kader van transparantie communiceren we actief over ons MVO-beleid, zowel intern als extern, op de wijze zoals vastgelegd in het communicatieplan. De directie en de afdeling Communicatie van Strukton Rail zijn samen verantwoordelijk voor de communicatie zoals omschreven in dit communicatieplan. De minimale taken van Communicatie zijn: minimaal twee maal per jaar zorgen voor een interne en externe publicatie over het energiebeleid, het energiemanagementprogramma en de reductiedoelstellingen van Strukton actief uitlichten van MVO-aspecten van projecten de energiemanager en de lijn ondersteunen de statische informatie op de website up-to-date houden aanspreekpunt zijn voor externe partijen Communicatie zorgt ook elk jaar voor een actueel communicatieplan over MVO. De aangewezen energiemanager ziet erop toe dat de afdeling Communicatie relevante informatie ontvangt. De afdeling Communicatie bewaakt zelf de frequentie van de communicatie-uitingen. Blad 12/14

13 BIJLAGE 1: Communicatieplanning Strukton Rail Voor 2013 staan minimaal de volgende schriftelijke communicatiemomenten op de agenda: (alle ad-hoc publicaties zijn hierin niet opgenomen): Maand Inhoud bericht Communicatiemiddel Februari CO 2 -footprint en reductiedoelstellingen, het energieverbruik en trends binnen het Internetsite Intranetsite bedrijf: rapportage over 2012 Maart CO 2 -footprint en reductiedoelstellingen, Personeelsblad Op het Spoor het energieverbruik en trends binnen Strukton Rail: rapportage over 2012 April Duurzaamheid binnen Strukton Jaarverslag Juni September September Oktober CO 2 -footprint en reductiedoelstellingen, het energieverbruik en trends binnen heel Strukton: rapportage over 2012 CO 2 -footprint en reductiedoelstellingen, het energieverbruik en trends binnen het bedrijf: rapportage over 1 e helft 2013 Aankondiging activiteiten in het kader van de Dag van de Duurzaamheid Activiteiten in het kader van de Dag van de Duurzaamheid Publieksverslag Personeelsmagazine Voorop Internetsite Intranetsite Personeelsblad Op het Spoor Personeelsmagazine Voorop Posters Menukaart in restaurant Intranet Internet (eigen site en op site Internetsite Intranetsite Nieuwsberichten December CO 2 -footprint en reductiedoelstellingen, het energieverbruik en trends binnen heel Strukton: rapportage over 1 e helft 2013 Personeelsmagazine Voorop Blad 13/14

14 BIJLAGE 2: Definities MVO: Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent een wijze van ondernemen waarbij niet alleen wordt gekeken naar het bedrijfsresultaat, maar ook naar de factoren mens en omgeving. De essentie van het MVO-beleid van Strukton is dat elke medewerker en leverancier bij beslissingen een zorgvuldige afweging maakt tussen mens, bedrijf en omgeving. CO 2 -prestatieladder: De CO 2 -prestatieladder heeft ProRail ontwikkeld om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen uit te dagen en te stimuleren hun eigen CO 2 -productie te kennen en te verminderen en daarnaast initiatieven te nemen om de CO 2 -productie in de keten te verminderen. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO 2 te reduceren, hoe meer kans op gunning. Op de CO 2 -prestatieladder kunnen bedrijven scoren op niveau 0 t/m 5. Het hoogste niveau is niveau 5, een score die goed is voor een prijsvoordeel van 10% op het inschrijfbedrag. SKAO: Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen. Deze Stichting is verantwoordelijk voor alle zaken van de CO 2 -prestatieladder als het gaat om het gebruik, de doorontwikkeling, het beheer van het certificeringschema, verbreding van deelnemende sectoren, e.d. Scope 1: betreft directe uitstoot, bijvoorbeeld van auto s en materieel. Scope 2: betreft indirecte uitstoot als gevolg van energieverbruik, bijvoorbeeld de uitstoot van energieproductie door de energieleverancier. Scope 3: betreft indirecte uitstoot met andere oorzaken dan energieproductie, zoals zakelijke kilometers gemaakt met privéauto s of uitstoot van leveranciers en onderaannemers. Blad 14/14

Energiemanagement Strukton Groep

Energiemanagement Strukton Groep Energiemanagement Strukton Groep Krispijn Beek Strukton Bouw, Civiel & Worksphere 24 mei 2012 Versie 1.2 1 Energiemanagement Strukton Groep Inhoud 2 Energiemanagement Strukton Groep 3 Energiemanagement

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0 23 juni 2011 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Inhoud INLEIDING... 3 ANALYSE... 4 DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN... 4 COMMUNICATIEDOELSTELLING... 5 DOELGROEPEN... 5 INTERNE DOELGROEPEN... 6 EXTERNE DOELGROEPEN...

Nadere informatie

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar)

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 30-07-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-07-2015 WIM LASSCHE KAM Namens de directie, 30-07-2015

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN DUURZAAMHEID

COMMUNICATIEPLAN DUURZAAMHEID COMMUNICATIEPLAN DUURZAAMHEID 2015 Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. ACHTERGROND: DUURZAAMHEID BIJ ORDINA... 3 1.1. Visie Duurzaamheid... 3 1.2. Doelstellingen Duurzaamheid (KPI s)... 3 1.2.1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Milieu jaarplan 2014. BAM Techniek bv. Opgesteld: J. Breuers datum: 18-12-2013. Goedgekeurd: C. Ensink datum: 18-12-2013. Versie: 1.

Milieu jaarplan 2014. BAM Techniek bv. Opgesteld: J. Breuers datum: 18-12-2013. Goedgekeurd: C. Ensink datum: 18-12-2013. Versie: 1. Runnenburg 13, 3981 AZ Bunnik / Postbus 109, 3980 CC Bunnik Telefoon (030) 659 89 66 / Fax (030) 659 84 34 / www.bamtechniek.nl / info@bamtechniek.nl Milieu jaarplan 2014 BAM Techniek bv Opgesteld: J.

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 bij Alliander

Communicatieplan CO 2 bij Alliander Communicatieplan CO 2 bij Alliander April 2015 U vindt in dit document het volgende terug: de communicatiedoelstellingen, de interne en externe doelgroepen, de interne en externe communicatiemiddelen,

Nadere informatie

Energiemanagement plan (EMP)

Energiemanagement plan (EMP) Jaarrapportage m.b.t. D Participatie Energiemanagement plan t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 4 opgesteld, 20-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 20-05-2015 W. BROUWER/J.CUSVELLER KAM Namens

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSBELEID Ambities voor 2014, 2015 en 2016

DUURZAAMHEIDSBELEID Ambities voor 2014, 2015 en 2016 DUURZAAMHEIDSBELEID Ambities voor 2014, 2015 en 2016 Versie: FINAL 12 maart 2014 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. VISIE DUURZAAMHEID... 3 2. AMBITIES DUURZAAMHEID ORDINA... 4 3. DOELSTELLINGEN DUURZAAMHEID

Nadere informatie

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV Jaarrapportage Energiemanagement plan Jos Scholman BV CO 2 Prestatieladder trede 5 opgesteld, 11-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 11-05-2015 H. ZONDAG JOS SCHOLMAN BEDRIJVEN Namens de

Nadere informatie

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.)

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 10-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 10-03-2015 WIEBE TOLMAN KAM Namens de directie, 10-03-2015

Nadere informatie

Energiemanagement plan Florijn BV

Energiemanagement plan Florijn BV Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Florijn BV t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 20-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 20-05-2015 G. FLORIJN Namens de directie, 20-05-2015

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET GEHEEL

DE KRACHT VAN HET GEHEEL DE KRACHT VAN HET GEHEEL ONZE MENSEN BEDRIJFSONGEVALLEN INJURY FREQUENCY RATE AANTAL MET VERZUIM 166 144 BEDRIJFSONGEVALLEN MET VERZUIM PER MILJOEN GEWERKTE UREN 0 ONGEVALLEN 94 9,4 9,0 0 2011 2012 2015

Nadere informatie

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V.

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V. Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Eijkelboom B.V. t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 4 opgesteld, 30-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-03-2015 J. TEUNISSEN KAM Namens de directie,

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28.

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28. Inhoud Kerngegevens Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 26.840 14 86 7,3 795 2009 28.464 15 85 7,3-3 5 6 6 7 9 9 0 Inleiding 0.1

Nadere informatie

Duurzaam Ondernemen 2011. Samen meer mogelijk

Duurzaam Ondernemen 2011. Samen meer mogelijk Duurzaam Ondernemen 2011 Samen meer mogelijk Prestatiedashboard Onze medewerkers Indicator Meeteenheid Resultaat 2011 Aantal bedrijfsongevallen Injury Frequency Rate (IF) Aantal bedrijfsongevallen met

Nadere informatie

CO 2 -emissie Strukton Rail 2011. 1. Samenvatting. 2. Inleiding

CO 2 -emissie Strukton Rail 2011. 1. Samenvatting. 2. Inleiding CO 2 -emissie Strukton Rail 2011 1. Samenvatting 1,3% daling CO 2 -uitstoot per miljoen euro geactiveerde productie Afname brandstofverbruik leaseauto s met 1,4% Toename uitstoot woon-werkverkeer met 19%

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep. Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep. Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15 CO2-Prestatieladder Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Inventarisatie sector- en

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 prestatieladder

Communicatieplan CO 2 prestatieladder Ingenieursbureau Wolter & Dros B.V. Afdeling Presentatie & Marketingcommunicatie Amsterdamseweg 53 3812 RP Amersfoort Postbus 47 3800 AA Amersfoort Telefoon 033-467 15 11 Fax 033-461 38 30 pmc@wolterendros.nl

Nadere informatie

CO2-PRESTATIELADDER. Samen zorgen voor minder CO 2. Hoe werkt de CO 2 -Prestatieladder 2.0?

CO2-PRESTATIELADDER. Samen zorgen voor minder CO 2. Hoe werkt de CO 2 -Prestatieladder 2.0? CO2-PRESTATIELADDER CO2-PREST Samen zorgen voor minder CO 2 Hoe werkt de CO 2 -Prestatieladder 2.0? Amsterdam - 16 Maart 2011 Een uitgave van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen DE

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie