MVO-Communicatieplan Strukton Rail, 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MVO-Communicatieplan Strukton Rail, 2013"

Transcriptie

1 MVO-Communicatieplan Strukton Rail, 2013 Irene van Dam Strukton 10 februari 2013

2 Inhoud DEEL 1 ORGANISATIE STRUKTON 3 1 Inleiding 3 2 Visie en beleid MVO Strukton 4 3 MVO-strategie Strukton 5 DEEL 2 COMMUNICATIE STRUKTON RAIL 7 4 Communicatie doel, strategie en middelen 7 BIJLAGE 1: Communicatieplanning Strukton Rail 13 BIJLAGE 2: Definities 14 Blad 2/14

3 DEEL 1 ORGANISATIE STRUKTON De doelstellingen De CO 2 -uitstoot is op 1 januari 2020 afgenomen met 15% ten opzichte van het referentiejaar 2008, gerelateerd aan de geactiveerde productie 100% van de elektriciteit is groen opgewekt Strukton is FSC en PEFC gecertificeerd Continuering certificatie niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 1 Inleiding Dit communicatieplan beschrijft de communicatieacties die Strukton Rail in 2013 zal ondernemen op het brede gebied van MVO (planet, people, profit). Daarnaast wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de acties op het gebied van CO 2 -uitstoot en CO 2 - reducerende maatregelen en doelstellingen. Het CO 2 -reductieprogramma voor en de vijf MVO-programma s van Strukton gelden hierbij als belangrijkste onderleggers. Ontwikkelingen ten aanzien van initiatieven en maatregelen worden gedurende 2013 op de voet gevolgd. De essentie van het MVO-beleid van Strukton is vervat in het motto: Strukton denkt vanuit levensduur, voor projecten, mens en natuur. Bouw- en railsector in Nederland Opdrachtgevers in de bouw- en railsector geven blijk van maatschappelijk bewustzijn. Dit uit zich bijvoorbeeld in de inzet van de CO 2 -prestatieladder door ProRail, Rijkswaterstaat en diverse lagere overheden. Ook via EMVI-contracten Economisch Meest Voordelige Inschrijving wordt duurzaam ondernemerschap gestimuleerd. Blad 3/14

4 2 Visie en beleid MVO Strukton Leidend in ons handelen is het motto Strukton denkt vanuit levensduur, voor projecten, mens en natuur. We zijn ervan overtuigd dat dit noodzakelijk is voor de continuïteit van onze onderneming. Alleen vanuit deze basishouding zullen we op een concurrerende en innovatieve wijze de vraagstukken van onze klanten ook in de toekomst kunnen blijven oplossen. Strukton biedt totaalconcepten op het gebied van infrastructuur en accommodatie. Het zwaartepunt ligt op mobiliteit, knooppunten en doorgaande exploitatie. In onze werken staat het levensduurdenken voorop. Dat wil zeggen dat we bij het ontwerp van een werk rekening houden met de levensduur van het werk: de realisatie-, de gebruiks- en de afvalfase. Duurzaam Doen Veel van onze projecten dragen direct bij aan duurzaamheid en leveren dus maatschappelijke voordelen op. De aanleg van spoorinfrastructuur, nieuwe energiebesparende technische installaties, energiezuinige gebouwen en duurzame energievoorzieningen zorgen direct al voor een afname van de milieudruk. Bij de realisatie van de projecten werken we voortdurend aan verbetering van de veiligheid, vermindering van de milieubelasting en inpassing in de omgeving. Door slimme ontwerpen beperken we het gebruik van grond- en hulpstoffen en energie in zowel de realisatie-, gebruiks- als afvalfase. Tevens beperken we de hoeveelheid afval en emissies, niet alleen bij de realisatie maar ook bij sloopwerkzaamheden. We zetten bij voorkeur recyclebare grond- en hulpstoffen in en doen daarbij geen concessies op het gebied van kwaliteit. Mensen maken het werk Voor Strukton zijn onze medewerkers de schakel tot succes. We investeren veel in de veiligheid van onze medewerkers en in opleiding en training. Strukton is een preferente werkgever en biedt goede doorgroeimogelijkheden, bijvoorbeeld met de opleiding Strukton Jong Management. Het bedrijfsleven speelt een steeds belangrijkere rol bij het betrekken van mensen die op achterstand staan in de arbeidsmarkt. In de opdrachten waar dit speelt, geven we hieraan samen met onze opdrachtgevers en stakeholders invulling. Onze inzet is dat we de mensen tijdens het werk opleiden, zodat ze kunnen doorstromen naar het reguliere arbeidsproces ( social return ). Daarbij houden we rekening met persoonlijke wensen en doelen. Duurzaamheid vraagt verlaging CO 2 -emissies en vermindering afval Als private onderneming hebben wij een verantwoordelijkheid in het verminderen van de milieubelasting, in energiebesparing en in de reductie van de uitstoot van stoffen als CO 2 en andere schadelijke stoffen. Daarom zetten we in op een verdere verlaging van de CO 2 - uitstoot. Onze CO 2 -reductiedoelstelling is een afname van de CO 2 -uitstoot met 15% op 1 januari 2020 ten opzichte van het referentiejaar 2008, gerelateerd aan de geactiveerde productie. We werken samen met onze ketenpartners en nemen maatregelen op het gebied van energiebesparing en mobiliteit. Vanuit onze levenscyclusaanpak richten we ons ook op vermindering en het (her)gebruiken van afval. Blad 4/14

5 Toekomst In het kader van transparantie communiceren we actief over ons MVO-beleid, zowel intern als extern. Vanaf 2013 koppelen we de resultaten van het MVO-beleid terug in een geïntegreerd jaarverslag, dat voldoet aan de GRI-richtlijnen (Global Reporting Initiative). Op dit moment maken we de organisatie klaar voor de GRI-rapportage. 3 MVO-strategie Strukton De MVO-strategie van Strukton is drieledig: bijdragen aan duurzaamheid bij klanten, een programmatische aanpak en een reguliere aanpak. 3.1 Bijdragen aan duurzaamheid bij klanten Veel van onze producten en projecten leveren direct een bijdrage aan duurzaamheid. De producten van Strukton Rail zorgen ervoor dat de CO 2 -uitstoot van mobiliteit fors afneemt. De producten van Strukton Rolling Stock zorgen door de life-cycle aanpak en technologische innovatie voor energiebesparing in de trein. Strukton Worksphere zorgt door zijn life-cycle aanpak voor energiebesparing. Strukton Integrale Projecten past de life-cycle filosofie toe in de pps-projecten. Strukton Bouw zet duurzame gebouwen neer en Strukton Civiel draagt bij via de installatie van decentrale energievoorzieningen en het optimaal (her)gebruiken van afval, grond en secundaire materialen. Strukton heeft een innovatieve aanpak op het aspect van de levensduur van projecten: onze geïntegreerde aanpak leidt tot minder materiaalverbruik /meer hergebruik, energiebesparing en een lagere total cost of ownership. Daarbij zijn we ook onderscheidend op het vlak van de financiering (de ESCo s en de pps-projecten). We bieden deze producten aan in onze infrastructurele werken, bouwwerken en installaties en adviseren onze klanten hier steeds meer over uit eigen initiatief. 3.2 Programmatische aanpak Strukton heeft de vele losse maatregelen voor duurzamer ondernemerschap gebundeld in vijf programma s: 1. Duurzame mobiliteit 2. Grondstofrecycling 3. ICT & Energiebesparing 4. Duurzame innovaties 5. Energiebesparing in eigen huis Aan elk programma is een projectleider gekoppeld die de voortgang aanjaagt en bewaakt. Binnen Strukton Rail zijn de in de vijf programma s benoemde punten verwerkt in het CO2- reductieprogramma Ook voor dat programma is per item een projectleider benoemd die de voortgang aanjaagt en bewaakt. 3.3 Reguliere aanpak Energiemanagement (CO 2 ) is geborgd in de bedrijfsvoering. Strukton registreert en rapporteert de CO 2 -emisie volgens de indeling scope 1, 2 en 3 conform ISO Dit gebeurt twee keer per jaar extern en vier keer per jaar intern. De CO 2 -rapportagemomenten worden in 2013 gelijkgetrokken met de financiële rapportagemomenten. Blad 5/14

6 Duurzaamheid is ook geïntegreerd in ons inkoopbeleid. Zo dienen al onze leveranciers een duurzaamheidsverklaring af te geven. De duurzaamheidsverklaring is, samen met de eis tot aanlevering van de CO2-footprint van de scope 1 en scope 2 emissies conform de eisen in de CO2-prestatieladder, een aanvulling op de Algemene Inkoopvoorwaarden van Strukton. De duurzaamheidsverklaring én de eis tot aanlevering van de CO2-emissies (scope 1 en scope 2) maken daarmee een onlosmakelijk deel uit van de bestaande en toekomstige overeenkomsten tussen Strukton en zijn leveranciers. Tevens voeren we gesprekken met een aantal leveranciers om de milieubelasting terug te dringen. We zijn bezig met een FSCcertificering en initiatiefnemer van het initiatief Duurzame Leverancier, een platform en hulpmiddel voor bedrijven die aantoonbaar een duurzame bedrijfsvoering willen opzetten en hun toeleveranciers actief stimuleren om duurzame producten te leveren en een duurzame bedrijfsvoering te voeren. Voor grote organisatorische besluiten maken we vooraf een CO 2 -emissie analyse met een maatregelenpakket om eventuele CO 2 -nadelen te ondervangen. Strukton is mede-initiatiefnemer van het keurmerk Bewuste Bouwers en streeft ernaar dat zoveel mogelijk projecten het keurmerk mogen voeren. Het keurmerk staat voor minimale milieubelasting, beperking van overlast, nette uitstraling van de bouwplaats en veiligheid: kortom, een goede buur. Het integriteitsbeleid, tot slot, beschrijft de kaders van wat medewerkers van Strukton wel en niet is toegestaan bij het zakendoen. Deze zijn vastgelegd in de Gedragscode Integer Zakendoen, bedoeld om de belangrijkste regels helder op een rijtje te zetten. De Gedragscode Integer Zakendoen is in te lezen op Blad 6/14

7 DEEL 2 COMMUNICATIE STRUKTON RAIL 4 Communicatie doel, strategie en middelen 4.1 Communicatiedoelstelling MVO Doel van communicatie rond het MVO-beleid is het behouden en versterken van de reputatie van Strukton als maatschappelijk verantwoord ondernemer en het informeren van de markt over duurzame oplossingen. 4.2 Communicatiedoelstelling CO2 Doel is de organisatie van Strukton Rail in Nederland te ondersteunen bij het behalen van de CO 2 -reductiedoelstelling. De doelstellingen voor 2013 zijn: Kwantitatief: Vier keer per jaar informeren van de interne doelgroepen en twee keer per jaar informeren van de externe doelgroepen over: het energiebeleid (o.a. de vijf programma s), het energiemanagementprogramma en de reductiedoelstellingen van Strukton Rail (voor scope 1, 2 en 3 emissies, zie definities in bijlage 2). Daarin wordt ook ingegaan op de inspanningen die Strukton Rail pleegt om de CO 2 -uitstoot te reduceren In- en extern rapporteren over de voortgang ten opzichte van de emissie-inventaris en reductiedoelstellingen Actueel houden informatie op de website volgens de criteria van de CO2- prestatieladder Kwalitatief (d.w.z.: wat communicatie bij de doelgroepen kan bereiken op het gebied van kennis, houding en gedrag): Interne en externe stakeholders kennen de CO 2 -footprint van Strukton Rail (kennis) Interne en externe doelgroepen kennen de inspanningen die Strukton Rail pleegt (o.a. de vijf programma s) om de CO 2 -uitstoot te reduceren (kennis) Interne en externe doelgroepen weten hoe zij eraan kunnen bijdragen dat Strukton Rail de CO 2 -reducerende doelstellingen kan behalen (kennis) Medewerkers zijn zich bewust van het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen en zijn bereid hier een bijdrage aan te leveren, in het bijzonder op het gebied van CO 2 -reductie (houding) De doelstellingen voor kennis en houding moeten leiden tot gedragsverandering. Voor gedragsverandering is meer nodig dan communicatie. Communicatie kan hierin alleen ondersteunen. Blad 7/14

8 4.3 Communicatiestrategie Strukton kiest voor een communicatiestrategie waarbij transparantie centraal staat: het bedrijf hándelt niet alleen op een zo n verantwoord mogelijke wijze, maar laat dit ook aan de medewerkers en de buitenwereld zien en deelt kennis met zijn ketenpartners. Het motto denken in levensduur mag zich best als een virus over alle doelgroepen verspreiden. Wederzijdse besmetting met dit virus is welkom. 4.4 Doelgroepen Intern Directie Strukton Rail Management en andere leidinggevenden: deze doelgroep heeft als taak kennis en informatie over duurzaamheid door te geven aan de overige medewerkers, bijvoorbeeld in toolboxmeetings. Zij zijn degenen die een gedragsverandering kunnen bewerkstelligen. Direct betrokkenen: diegenen binnen Strukton Rail die betrokken zijn bij de rapportage van verbruiken, het reductieprogramma, initiatieven en de communicatie hierover. Ook vallen hieronder de medewerkers die contacten onderhouden met relevante NGO s en andere externe partijen. Medewerkers van Strukton Rail in Nederland: deze doelgroep wordt nadrukkelijk als stakeholder gezien, omdat MVO en daarmee CO 2 -reductie begint bij de individuele medewerker. Zij moeten kennis hebben van de belangrijkste CO2- reductiemaatregelen uit het reductieprogramma en weten hoe zij MVO in hun dagelijkse werkzaamheden vorm kunnen geven. De twee eerstgenoemde interne doelgroepen (directie Strukton Rail evenals management en andere leidinggevenden) zijn met name van groot belang om een gedragsverandering te helpen bewerkstelligen. Als zij het juiste voorbeeldgedrag vertonen, zullen de andere medewerkers sneller geneigd zijn ook hun gedrag te veranderen. Extern Naast de eigen medewerkers zijn externe doelgroepen van groot belang voor Strukton Rail om zijn doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Strukton onderscheidt verschillende externe stakeholders binnen de scope van dit plan, te weten: Pers/media Opdrachtgevers: zowel private als publieke opdrachtgevers waarvoor Strukton Rail projecten en onderhoud uitvoert. De belangrijkste opdrachtgever in Nederland is ProRail. Leveranciers en onderaannemers. Deze doelgroep is belangrijk vooral als het gaat om het leveren van materiaal en materieel. De specifieke benadering van leveranciers als het gaat om het inkoopbeleid valt buiten de scope van dit communicatieplan. Er is een uitgebreid inkoopbeleid geformuleerd. Voor de communicatie met leveranciers, met name A-aanbieders, zijn gerichte communicatiekanalen ingericht. Voor deze communicatiekanalen en het inkoopbeleid wordt verwezen naar de separate documentatie hierover. Blad 8/14

9 Eindgebruikers. Onder deze doelgroep vallen voor Strukton Rail in het bijzonder vervoerders en reizigers. Strukton Rail heeft als missie het spoorvervoer aantrekkelijker te maken. Het spoorvervoer is veel milieuvriendelijker dan andere vervoermodaliteiten (auto, bus, vliegtuig). Overheden/NGO s. Overheden die voor Strukton Rail relevant zijn in de context van CO 2 -reductie zijn vooral het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, ProRail, de Nederlandse Spoorwegen, andere vervoerders, NedTrain, provincies, gemeenten. Relevante NGO s/organisaties waar Strukton Rail mee samenwerkt als het gaat om CO 2 -reductie zijn onder andere Urgenda, de Stichting Natuur & Milieu, MVO Nederland en de provinciale Milieufederaties. Verder werkt Strukton samen met onderwijsinstellingen, waaronder de TU Delft, TU Eindhoven, Saxion Hogeschool en de Hogeschool Utrecht. Sectororganisaties. Relevante sectoren voor Strukton Rail zijn de sectoren Vervoer, Bouwnijverheid en Installatietechniek. Organisaties die worden geadresseerd zijn onder meer Railforum, KNV, de U15, De Groene Zaak en Duurzame Leverancier. In deze diverse verbanden werkt en denkt Strukton mee aan verschillende initiatieven en ontwikkelingen voor een duurzame maatschappij. Potentiële werknemers (incl. studenten en scholieren) 4.5 Kernboodschappen De kernboodschappen over MVO zijn: Strukton denkt vanuit levensduur, voor projecten, mens en natuur Strukton staat open voor samenwerking met (keten)partners Strukton heeft een innovatieve aanpak op het aspect van de levensduur van producten en projecten: onze geïntegreerde aanpak leidt tot minder materiaalverbruik/ meer hergebruik, energiebesparing en lagere Total Cost of Ownership Strukton is onderscheidend op het vlak van de financiering (de ESCo s en de ppsprojecten) Strukton zet vijf programma s in om het bedrijf verder te helpen bij het ondernemen op een maatschappelijk verantwoorde wijze Strukton Rail heeft specifiek voor de CO2-reductie binnen Strukton Rail en de projecten een CO2-reductieprogramma opgesteld De kernboodschappen specifiek over CO 2 zijn: Strukton Rail stelt zich tot doel om voor de gehele reikwijdte van energiemanagement op een CO 2 -emissiereductie van 15% te realiseren ten opzichte van het referentiejaar 2008 en gerelateerd aan de geactiveerde productie Strukton Rail heeft een CO2-reductieprogramma om het bedrijf verder te helpen bij het reduceren van de CO2-uitstoot Beschrijving van de CO2-emissie in 2012 verdeeld in scope 1, 2 en 3 in 2012 en gedurende 2013 Er zijn veel manieren om zelf bij te dragen aan de CO 2 -reductie (toegespitst op doelgroep en actualiteit) Blad 9/14

10 4.6 Communicatiemiddelen De volgende communicatiemiddelen worden ingezet: Intern Personeelsbladen (Op het Spoor en Voorop) Het personeelsblad Op het Spoor (5x per jaar) voor medewerkers van Strukton Rail in Nederland en België besteedt regelmatig aandacht aan verschillende facetten van duurzaamheid en CO2-reductie in het bijzonder. Ook het personeelsmagazine Voorop (4x per jaar) van Strukton Groep besteedt regelmatig aandacht aan verschillende facetten van duurzaamheid. Beide bladen worden verzonden naar de huisadressen van de medewerkers. Beide bladen worden ook gedrukt op FSC-gecertificeerd papier. De bladen worden zoveel mogelijk klimaatneutraal gedrukt. Intranetsite Strukton Rail zet zijn intranetsite ShareWeb in voor de communicatie over MVO en in het bijzonder CO2-reductie. Hier is een aparte duurzaamheidsite ingericht; een banner op de homepage van ShareWeb verwijst naar deze site. Op de duurzaamheidsite staan relevante nieuwsberichten, (kranten)knipsels, algemene informatie en een discussieforum. Via het discussieforum worden medewerkers uitgenodigd mee te denken over initiatieven en energiereductiemogelijkheden. Ook zijn op deze site de CO 2 -rapportages eenvoudig toegankelijk, evenals informatie over flexwerkplekken, de NS-Business Card en fietsen. Fervent fietsers worden uitgenodigd van tijd tot tijd te bloggen. De andere werkmaatschappijen communiceren op hun intranetsites ook over MVO en gaan dat in 2013 verder uitbreiden en structureren, waarbij ze zich laten inspireren door Strukton Rail. Nieuwsberichten Interne nieuwsberichten over duurzaamheid en mvo publiceert Strukton Rail zowel op de duurzaamheidsite als op de homepage van het intranet. In 2013 zal Strukton Rail minimaal twee keer, maar liefst vier keer een nieuwsbericht publiceren over zijn CO 2 -footprint en reductiedoelstellingen, het energieverbruik en trends binnen het bedrijf en de projecten. Daarnaast zullen op ad hoc basis en waar relevant nieuwsberichten (of persberichten) worden gepubliceerd over maatregelen die zijn ingezet om de CO 2 -uitstoot te verminderen en over initiatieven die worden ontplooid. Yammer In 2010 is de social netwerksite Yammer (een soort interne Twitter) bij Strukton geïntroduceerd. Inmiddels is het een levendig platform geworden waar medewerkers van heel Strukton actief deelnemen aan discussies. Hier worden ook veelvuldig discussies gevoerd over MVO en CO 2 en medewerkers delen er informatie over eigen initiatieven. Bijeenkomsten van MT s en overige leidinggevenden Tijdens bijeenkomsten van Management Teams en overige leidinggevenden zal herhaaldelijk en in verschillende vormen het onderwerp duurzaamheid en in het bijzonder CO 2 -reductie aan de orde zijn met als doel te bewerkstelligen dat leden van het Blad 10/14

11 management en andere leidinggevenden het gewenste voorbeeldgedrag gaan tonen en daarmee hun medewerkers stimuleren datzelfde gedrag te gaan tonen. Dit is enorm belangrijk om de gewenste gedragsverandering te bereiken. Tijdens bijeenkomsten van Management Teams en overige leidinggevenden zal het onderwerp MVO en CO 2 -reductie regelmatig op de agenda staan. Toolboxmeetings en andere (werk)overleggen Tijdens toolboxmeetings en andere (werk)overleggen wordt aandacht besteed aan duurzaamheid en bijvoorbeeld het energiebeleid en de reductiedoelstellingen. Doel hiervan is vooral om bewustzijn te kweken over het belang van duurzaamheid (CO 2 -reductie in het bijzonder) en de mogelijkheden om hieraan bij te dragen. Tevens bieden deze bijeenkomsten de mogelijkheid om te checken in hoeverre medewerkers op de hoogte zijn van mogelijkheden om bij te dragen aan CO 2 -reductie en kan hierover worden gediscussieerd. Extern Website Strukton Rail Op de website van Strukton Rail (www.struktonrail.nl) zijn aparte pagina s ingericht over duurzaamheid en CO 2 -reductie. Verder publiceert Strukton Rail op zijn website regelmatig nieuwsberichten die betrekking hebben op duurzaamheid en CO 2. Deze dynamische informatie wordt tevens verwerkt in de statische informatie. De website is ingericht conform de eisen van de CO 2 -prestatieladder. Tweets Strukton Rail is in 2010 begonnen met het twitteren over onder andere MVO en duurzaamheid. In 2011 is dit geïntensiveerd. Die lijn is in 2012 doorgezet, wat ook weer zal gebeuren in Nieuwsberichten In 2013 zal Strukton Rail minimaal twee keer een nieuwsbericht publiceren over zijn CO 2 - footprint en reductiedoelstellingen, het energieverbruik en trends binnen het bedrijf. Daarnaast zullen op ad hoc basis en waar relevant nieuwsberichten worden gepubliceerd over maatregelen die zijn ingezet om de CO 2 -uitstoot te verminderen en over initiatieven die worden ontplooid. Verder worden waar van toepassing bij nieuwsberichten altijd ook de duurzame aspecten van het nieuwsitem benoemd. Brochures/leaflets van Strukton Strukton heeft een brochure over MVO met als titel Denken in levensduur. Hierin staan de visie en diverse voorbeelden van recente duurzame projecten en innovaties. Daarnaast heeft duurzaamheid in een aantal brochures een expliciete plaats. Een vorbeelden is de leaflet Duurzame Innovatiekracht en Railvoertuigen Draadloos Groen. Overigens worden brochures en leaflets zo minimaal mogelijk geprint. Ze worden vooral in digitale vorm gebruikt. De prints worden gericht uitgedeeld aan medewerkers, klanten en andere belangstellenden. Blad 11/14

12 Publieksverslag en jaarverslag Strukton Vanaf verslagjaar 2012 wordt zowel in het publieksverslag als in het jaarverslag de financiële verslaglegging met de MVO-verslaglegging geïntegreerd. Voor het eerst wordt in het jaarverslag gerapporteerd volgende de GRI standaard, waarbij we instappen op niveau C. Beide verslagen worden gepubliceerd op de internetsite van Strukton (www.strukton.nl). Het publieksverslag verschijnt daarnaast ook in beperkte oplage als drukwerk. Er wordt gedrukt op het FSC-gecertificeerd papier. Vacaturesite Op de vacaturesite van Strukton (www.werkenbijstrukton.nl) wordt aandacht besteed aan duurzaamheid. De informatie hierover is te vinden onder Duurzaam. 4.7 Taken en verantwoordelijkheden De uitvoering van MVO ligt bij de gehele organisatie, iedereen geeft hier binnen zijn of haar rol of functie vorm aan. De uitvoering en ontwikkeling van het MVO-beleid valt onder de verantwoordelijkheid van de directie. De werkzaamheden worden gecoördineerd door een aantal specifiek daarvoor aangewezen projectleiders. Daarvoor is budget vrijgemaakt. In het kader van transparantie communiceren we actief over ons MVO-beleid, zowel intern als extern, op de wijze zoals vastgelegd in het communicatieplan. De directie en de afdeling Communicatie van Strukton Rail zijn samen verantwoordelijk voor de communicatie zoals omschreven in dit communicatieplan. De minimale taken van Communicatie zijn: minimaal twee maal per jaar zorgen voor een interne en externe publicatie over het energiebeleid, het energiemanagementprogramma en de reductiedoelstellingen van Strukton actief uitlichten van MVO-aspecten van projecten de energiemanager en de lijn ondersteunen de statische informatie op de website up-to-date houden aanspreekpunt zijn voor externe partijen Communicatie zorgt ook elk jaar voor een actueel communicatieplan over MVO. De aangewezen energiemanager ziet erop toe dat de afdeling Communicatie relevante informatie ontvangt. De afdeling Communicatie bewaakt zelf de frequentie van de communicatie-uitingen. Blad 12/14

13 BIJLAGE 1: Communicatieplanning Strukton Rail Voor 2013 staan minimaal de volgende schriftelijke communicatiemomenten op de agenda: (alle ad-hoc publicaties zijn hierin niet opgenomen): Maand Inhoud bericht Communicatiemiddel Februari CO 2 -footprint en reductiedoelstellingen, het energieverbruik en trends binnen het Internetsite Intranetsite bedrijf: rapportage over 2012 Maart CO 2 -footprint en reductiedoelstellingen, Personeelsblad Op het Spoor het energieverbruik en trends binnen Strukton Rail: rapportage over 2012 April Duurzaamheid binnen Strukton Jaarverslag Juni September September Oktober CO 2 -footprint en reductiedoelstellingen, het energieverbruik en trends binnen heel Strukton: rapportage over 2012 CO 2 -footprint en reductiedoelstellingen, het energieverbruik en trends binnen het bedrijf: rapportage over 1 e helft 2013 Aankondiging activiteiten in het kader van de Dag van de Duurzaamheid Activiteiten in het kader van de Dag van de Duurzaamheid Publieksverslag Personeelsmagazine Voorop Internetsite Intranetsite Personeelsblad Op het Spoor Personeelsmagazine Voorop Posters Menukaart in restaurant Intranet Internet (eigen site en op site Internetsite Intranetsite Nieuwsberichten December CO 2 -footprint en reductiedoelstellingen, het energieverbruik en trends binnen heel Strukton: rapportage over 1 e helft 2013 Personeelsmagazine Voorop Blad 13/14

14 BIJLAGE 2: Definities MVO: Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent een wijze van ondernemen waarbij niet alleen wordt gekeken naar het bedrijfsresultaat, maar ook naar de factoren mens en omgeving. De essentie van het MVO-beleid van Strukton is dat elke medewerker en leverancier bij beslissingen een zorgvuldige afweging maakt tussen mens, bedrijf en omgeving. CO 2 -prestatieladder: De CO 2 -prestatieladder heeft ProRail ontwikkeld om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen uit te dagen en te stimuleren hun eigen CO 2 -productie te kennen en te verminderen en daarnaast initiatieven te nemen om de CO 2 -productie in de keten te verminderen. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO 2 te reduceren, hoe meer kans op gunning. Op de CO 2 -prestatieladder kunnen bedrijven scoren op niveau 0 t/m 5. Het hoogste niveau is niveau 5, een score die goed is voor een prijsvoordeel van 10% op het inschrijfbedrag. SKAO: Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen. Deze Stichting is verantwoordelijk voor alle zaken van de CO 2 -prestatieladder als het gaat om het gebruik, de doorontwikkeling, het beheer van het certificeringschema, verbreding van deelnemende sectoren, e.d. Scope 1: betreft directe uitstoot, bijvoorbeeld van auto s en materieel. Scope 2: betreft indirecte uitstoot als gevolg van energieverbruik, bijvoorbeeld de uitstoot van energieproductie door de energieleverancier. Scope 3: betreft indirecte uitstoot met andere oorzaken dan energieproductie, zoals zakelijke kilometers gemaakt met privéauto s of uitstoot van leveranciers en onderaannemers. Blad 14/14

Samenvatting visie en beleid MVO Strukton

Samenvatting visie en beleid MVO Strukton Samenvatting visie en beleid MVO Strukton Denken in levensduur Strukton biedt totaalconcepten op het gebied van infrastructuur en accommodatie. Het zwaartepunt ligt op mobiliteit, knooppunten en doorgaande

Nadere informatie

MVO Communicatieplan Strukton Rail 2014

MVO Communicatieplan Strukton Rail 2014 MVO Communicatieplan Strukton Rail 2014 Irene van Dam Strukton Rail bv 17 januari 2014 Inhoud DEEL 1 ORGANISATIE 3 1 Inleiding 3 2 Visie en beleid MVO Strukton 4 3 MVO-strategie Strukton 6 DEEL 2 COMMUNICATIE

Nadere informatie

MVO-Communicatieplan Strukton Rail, 2012

MVO-Communicatieplan Strukton Rail, 2012 MVO-Communicatieplan Strukton Rail, 2012 Irene van Dam Strukton Rail bv 27 februari 2012 Inhoud DEEL 1 - ORGANISATIE 3 1 Inleiding 3 2 MVO-beleid van Strukton Rail 5 2.1 Energiemanagement (CO 2 ) 6 2.2

Nadere informatie

Communicatie CO2 footprint. versie mei 2015

Communicatie CO2 footprint. versie mei 2015 Communicatie CO2 footprint versie mei 2015 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, April 2015 TPA Nederland Controle: Directeur K. Brouns Coldmix BV Mei 2015 AGK Pagina 1 van 5 pagina s 2015

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-Prestatieladder 2016

Communicatieplan CO2-Prestatieladder 2016 Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 24 info@koopmans.nl www.koopmans.nl IBAN NL20ABNA0496344447 BIC ABNANL2A KvK 06028999 BTW NL001401889B01

Nadere informatie

CO2 - COMMUNICATIEPLAN. Communicatieplan 2016

CO2 - COMMUNICATIEPLAN. Communicatieplan 2016 CO2 - COMMUNICATIEPLAN Communicatieplan 2016 Auteur : G. v.d. Velde Pagina 0 van 4 Communicatie betreffende de CO2 footprint en het CO2 reductieprogramma. 1. Inleiding Dit communicatieplan is een bijlage

Nadere informatie

Communicatieplan BESIX met betrekking tot CO 2 -reductiedoelstellingen 2015-2019. 21 mei 2015 Definitief rapport, versie 5

Communicatieplan BESIX met betrekking tot CO 2 -reductiedoelstellingen 2015-2019. 21 mei 2015 Definitief rapport, versie 5 Communicatieplan BESIX met betrekking tot CO 2 -reductiedoelstellingen 2015-2019 21 mei 2015 Definitief rapport, versie 5 Documenttitel Verkorte documenttitel Status Communicatieplan CO2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Communicatieplan CO2 prestatieladder

Communicatieplan CO2 prestatieladder ERA Contour B.V. 1e Stationsstraat 185 2712 HG Zoetermeer Postbus 62 2700 AB Zoetermeer Telefoon 079-31 70 170 Fax 079-31 65 800 info@eracontour.nl www.eracontour.nl Communicatieplan CO2 prestatieladder

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek C: Transparantie

Communicatieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek C: Transparantie Communicatieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek C: Transparantie FPH Ploegmakers BV - Communicatieplan 1 Verantwoording Titel Communicatieplan Invalshoek C: Transparantie Revisie 1.0 (definitief)

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Communicatieplan. Onderdeel van de CO 2 -Prestatieladder

Communicatieplan. Onderdeel van de CO 2 -Prestatieladder Onderdeel van de CO 2 -Prestatieladder AL0011 augustus 2015 Onderdeel van de CO 2 -Prestatieladder Auteur Titel: 3.C.2 CO2-Prestatieladder Auteur: Datum: augustus 2015 Goedkeuring directie: Versie: 1.3

Nadere informatie

Introductie. JH - d.d. 27-5-2014 O:\Marketing en PR\Communicatieplannen\CO2-prestatieladder.docx Pagina 2 van 6

Introductie. JH - d.d. 27-5-2014 O:\Marketing en PR\Communicatieplannen\CO2-prestatieladder.docx Pagina 2 van 6 Introductie Oosterhof Holman streeft naar een beter milieu en naar een transparante communicatie hierover met al haar in- en externe doelgroepen. Sinds december 2011 is Oosterhof Holman gecertificeerd

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V.

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V. Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Henzen Wegenbouw B.V. Auteur(s): Dhr. P. Henzen, (Directie) Mevr. H. Nawijn (CO 2-functionaris)

Nadere informatie

Communicatieplan C02 Prestatieladder 2014

Communicatieplan C02 Prestatieladder 2014 koopmans TBI 1 juli 2015 Versie 2.0 1 van 10 Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Communicatieplan C02 Prestatieladder 2014 Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 24 1 juli 2015 Versie

Nadere informatie

Vario Grass B.V. Communicatieplan. Masters in Green. CO2-Prestatieladder Eis: 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde

Vario Grass B.V. Communicatieplan. Masters in Green. CO2-Prestatieladder Eis: 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Communicatieplan CO2-Prestatieladder Eis: 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Vario Grass Masters in Green Organisatie: Adres: Opgesteld door: Vario Grass B.V. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Jasper Eppingbroek

Nadere informatie

Handboek CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Handboek CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Handboek CO 2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 A: Inzicht (wegingsfactor 40%) 5 2.1. Eisen voor niveau 1 5 2.2. Eisen voor niveau 2 6 2.3. Eisen

Nadere informatie

Jade Beheer. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3.

Jade Beheer. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3. Jade Beheer Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3.0 Document : Communicatieplan CO 2-prestatieladder Auteur : Jade

Nadere informatie

CO₂ Communicatieplan. CO₂ Communicatieplan. Datum 13-05-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3C.COM-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Communicatieplan. CO₂ Communicatieplan. Datum 13-05-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3C.COM-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 7 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 7 2 3 van 7 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Beschrijving

Nadere informatie

CO2 prestatieladder. Belanghebbenden en communicatieplan 2015

CO2 prestatieladder. Belanghebbenden en communicatieplan 2015 CO2 prestatieladder Belanghebbenden en communicatieplan 2015 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 28-02-2011 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 02-03-2012 Marije de Vreeze Consistentie

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder. Communicatieplan. 5 maart 2014

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder. Communicatieplan. 5 maart 2014 Communicatieplan 5 maart 2014 1-8 05-03-2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Communicatiedoelstellingen... 3 2.1 Algemene doelstelling... 3 3. Doelgroepen... 4 3.1. Groep A - Veel invloed, veel belang...

Nadere informatie

Communicatieplan BESIX met betrekking tot

Communicatieplan BESIX met betrekking tot Communicatieplan BESIX met betrekking tot CO 2 -reductiedoelstellingen 14 september 2011 Definitief rapport, versie 2 Documenttitel Communicatieplan CO 2 reductiedoelstellingen 2011 Verkorte documenttitel

Nadere informatie

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Communicatiedoelstellingen 3 3. Doelgroepen 4 3.1 Stakeholdersanalyse 4 3.2 Doelgroepen intern 4 3.3 Doelgroepen

Nadere informatie

Communicatieplan Versie april 2016 Definitief

Communicatieplan Versie april 2016 Definitief Communicatieplan Inleiding 1. Doel van het communicatieplan 1.1 Informeren 1.2 Overtuiging en participatie 1.3 Binding 2. Doelgroepen 2.1 Interne doelgroepen (interne communicatie) 2.2 Externe doelgroepen

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Communicatieplan 3.C. Communicatieplan (2015.001) Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Communicatiedoelstelling... 4 1.1 Interne communicatiedoelstelling...

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 m.b.t. CO2 Opgesteld door: Janneke Out en Bernard Rodenburg Opgesteld d.d. 16 december 2013 Inhoudsopgave 1. Interne communicatie... 4 1.1 Doelstellingen en doelgroepen... 4 1.2 Plan van Aanpak... 4 1.3

Nadere informatie

CO₂ Communicatieplan. CO₂ Communicatieplan. Datum Versie 1. Rapportnr 3C.COM-PLAN2016. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Communicatieplan. CO₂ Communicatieplan. Datum Versie 1. Rapportnr 3C.COM-PLAN2016. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 6 Datum 8-3-2016 1 Rapportnr Opgesteld door A. van de Wetering & H. Buuts Gedistribueerd aan 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder Autorisatie directie J.W.A. van de Wetering

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN. Opdrachtgever : Directie. Project : W999176. Opgesteld : RBe. Gecontroleerd : KVV. Vrijgegeven : EW.

COMMUNICATIEPLAN. Opdrachtgever : Directie. Project : W999176. Opgesteld : RBe. Gecontroleerd : KVV. Vrijgegeven : EW. COMMUNICATIEPLAN Opdrachtgever : Project : Opgesteld : RBe Gecontroleerd : KVV Vrijgegeven : EW Referentie : Communicatieplan.docx Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : 24 augustus 2012 Postbus 412

Nadere informatie

Communicatieplan Breur IJzerhandel

Communicatieplan Breur IJzerhandel Communicatieplan Breur IJzerhandel 4 Oktober 2014 4 OKT 2014 Communicatieplan Breur IJzerhandel 1. Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-Prestatieladder

Communicatieplan CO2-Prestatieladder Communicatieplan CO2-Prestatieladder Versie II januari 2015 Inleiding Dit communicatieplan is opgesteld in overleg met de projectgroep van de CO2prestatieladder en beschrijft de wijze waarop NedMobiel

Nadere informatie

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan Notitie Concept Contactpersoon Tom van der Weegen Datum 19 december 2014 Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder 1 Communicatieplan Communicatiedoelstelling Doelgroepen weten dat Tauw actief bezig

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan. 18 mei 2015

CO 2 Communicatieplan. 18 mei 2015 CO 2 Communicatieplan 18 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie 9 CO 2-communicatieplan 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Communicatieplan Van Mensvoort Beheer bv

Communicatieplan Van Mensvoort Beheer bv Van Mensvoort Beheer bv Communicatieplan Van Mensvoort Beheer bv 2016 B. van Lier 08 juni 2016 Inhoudsopgave 1. COMMUNICATIEPLAN... 3 1.1. Doel van de communicatie... 3 1.2. Interne communicatie... 3 1.3.

Nadere informatie

CO 2 communicatieplan

CO 2 communicatieplan CO 2 communicatieplan t.b.v. CO 2 prestatieladder niveau 5 Opgesteld: F. Morel Datum maart 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Doel van communiceren... 4 3 Stakeholders... 5 4 Strategie... 6 5 Aanpak

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Communicatieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 05-11- 14

CO 2 Prestatieladder. Communicatieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 05-11- 14 CO 2 Prestatieladder Communicatieplan Van de Haar Groep Wekerom, 05-11- 14 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Communicatiedoelstellingen... 3 3. Doelgroepen... 4 3.1 Stakeholderanalyse...4 3.2 - Groep

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder Communicatieplan

CO2 Prestatieladder Communicatieplan CO2 Prestatieladder Communicatieplan Missie: Samen werken aan CO2 reductie Rapportage: Communicatieplan CFA Datum: 5 januari 2016 Opgesteld: Monique Harmsen Versie: 2.0 (2016) Inhoudsopgave: 1 Inleiding...

Nadere informatie

Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder

Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder Datum: 14 Juli 2016 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse activiteiten. CINERGIE

Nadere informatie

Datum 31 mei 2016 Versie Opgesteld. Controle. Controle/Vrijgave

Datum 31 mei 2016 Versie Opgesteld. Controle. Controle/Vrijgave Documentnummer Communicatieplan Datum 31 mei 2016 Versie 2016 COMMUNICATIEPLAN CO 2 -Prestatieladder Status Concept Paraaf: Opgesteld Naam: D. Holtland Functie: Energie Manager Datum: 2 mei 2016 Controle

Nadere informatie

Communicatieplan Centercon B.V.

Communicatieplan Centercon B.V. Communicatieplan Centercon B.V. Inhoudsopgave INLEIDING 3 1. DOELGROEPEN, BOODSCHAP EN COMMUNICATIEMIDDELEN 4 1.1 INTERNE BELANGHEBBENDEN 4 1.2 EXTERNE BELANGHEBBENDEN 4 2. COMMUNICATIESCHEMA 6 Communicatieplan

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Communicatieplan Klaver Giant Groep. Communicatieplan (2014.002) Pagina 1 van 7

CO2-Prestatieladder. Communicatieplan Klaver Giant Groep. Communicatieplan (2014.002) Pagina 1 van 7 CO2-Prestatieladder Communicatieplan Klaver Giant Groep Communicatieplan (2014.002) Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Communicatiedoelstelling... 4 1.1 Interne communicatiedoelstelling...

Nadere informatie

Communicatieprogramma NL, CO2 reductie Royal HaskoningDHV

Communicatieprogramma NL, CO2 reductie Royal HaskoningDHV Communicatieprogramma NL, CO2 reductie Royal HaskoningDHV juni 2013 Communicatieprogramma NL, CO2 reductie Royal HaskoningDHV dossier : registratienummer : versie : classificatie : juni 2013 HaskoningDHV

Nadere informatie

3.C.2 Communicatieplan KONE B.V.

3.C.2 Communicatieplan KONE B.V. 3.C.2 Communicatieplan KONE B.V. 3.C.2 Communicatieplan versie 1.0 Pagina 1/9 Verantwoording Titel : Communicatieplan KONE B.V. Revisie : 1.0 Datum : 27-7-2015 Gecontroleerd en goedgekeurd door : Claes

Nadere informatie

Versie 1.0 30-04-2015

Versie 1.0 30-04-2015 Versie 1.0 30-04-2015 3.C.2 Communicatieplan Milieu en duurzaamheid Pagina 2 Voorwoord Voor u ligt het communicatieplan milieu van Martens en Van Oord, hierna te noemen MvO. Dit communicatieplan is onderdeel

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie 2014

Communicatieplan CO 2 -reductie 2014 Communicatieplan CO 2 -reductie 2014 BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien, INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1

Nadere informatie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014. CO2-prestatieladder communicatieplan

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014. CO2-prestatieladder communicatieplan Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek CO2-prestatieladder communicatieplan Jaar 2014 Auteur: A.T. Buitenhuis Eindverantwoordelijke: A.T. Buitenhuis Jansen Venneboer Datum: april 2014

Nadere informatie

ID Aspect/invalshoek eisen

ID Aspect/invalshoek eisen Checklist eisen Invalshoek A: Inzicht (wegingsfactor 40%) ID Aspect/invalshoek eisen 0A 1A 2A 3A 4A het bedrijf heeft geen inzicht in het energieverbruik bedrijf heeft gedeeltelijk inzicht in energieverbruik

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder. Communicatieplan. 15 april 2013

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder. Communicatieplan. 15 april 2013 Communicatieplan 15 april 2013 1-9 15-04-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Communicatiedoelstellingen... 3 2.1 Algemene doelstelling... 3 3. Doelgroepen... 4 3.1. Groep A - Veel invloed, veel belang...

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Firma W. Zwaan en Zonen. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Firma W. Zwaan en Zonen. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Firma W. Zwaan en Zonen Auteur(s): G. Zwaan, directie & CO 2-functionaris M. de Lange, extern

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan. 18 maart 2015

CO 2 Communicatieplan. 18 maart 2015 CO 2 Communicatieplan 18 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie 9 CO 2-communicatieplan 2 1. Inleiding

Nadere informatie

3C communicatieplan CO2-prestatielader. 1 Communicatieplan voor de CO2 prestatieladder

3C communicatieplan CO2-prestatielader. 1 Communicatieplan voor de CO2 prestatieladder 1 Communicatieplan voor de CO2 prestatieladder 1.1 Doelstelling communicatieplan Ten behoeve van de CO2 prestatieladder dient er structureel intern én extern gecommuniceerd te worden over de: - CO₂ footprint

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie:

Nadere informatie

Communicatieplan EMS (Energie Management Systeem)

Communicatieplan EMS (Energie Management Systeem) plan EMS (Energie Management Systeem) CO 2 -Prestatieladder Agmi Group september 2012 (mei 2013 aangepast) Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Rapportage & reductiedoelstelling... 4 1.2... 4 2. - Interne

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie:

Nadere informatie

CO2 communicatieplan

CO2 communicatieplan CO2 communicatieplan Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstelling... 3 3 Doelgroepen... 3 4 Communicatiemiddelen... 6 01.10.D - CO2 Communicatieplan / versie 2 / 01.09.2016 / Pagina 1 van 6 1 Inleiding

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan Bureau Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan CULEMBORG, DECEMBER 2014, VERSIE 1 BUREAU WAARDENBURG B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Belanghebbenden (stakeholders) 3 2.1 Interne doelgroepen

Nadere informatie

kragten CO 2 -Prestatieladder Communicatieplan

kragten CO 2 -Prestatieladder Communicatieplan Rapport kragten CO 2 -Prestatieladder Communicatieplan kragten CO 2 -Prestatieladder Communicatieplan Datum 2-12-2014 Versie 1.0 Opsteller Ir. S.W.P. Pulles Validatie Drs. ing. J.W. Boots Verificatie

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Communicatieplan. Datum: 7 maart Paraaf directie:

Communicatieplan. Datum: 7 maart Paraaf directie: Communicatieplan Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: Inhoudsopgave COMMUNICATIEPLAN 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie

Nadere informatie

Klaver Technisch Bedrijf B.V. CO2 Communicatieplan. CO2-Prestatieladder. Versie 1.1

Klaver Technisch Bedrijf B.V. CO2 Communicatieplan. CO2-Prestatieladder. Versie 1.1 Klaver Technisch Bedrijf B.V. CO2 Communicatieplan CO2-Prestatieladder Versie 1.1 Inhoud Inleiding... 3 1. Communicatiedoelstelling... 4 1.1 Interne communicatiedoelstelling... 4 1.2 Externe communicatiedoelstelling...

Nadere informatie

Rapport. CO2-prestatieladder communicatieplan 2014. projectnaam Communicatieplan 2014 referentie AKA/003

Rapport. CO2-prestatieladder communicatieplan 2014. projectnaam Communicatieplan 2014 referentie AKA/003 Rapport Aveco de Bondt CO2-prestatieladder communicatieplan 2014 bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Reggesingel 2 202 7460 AE Rijssen (0)548 51 52 00 (0)548 51 85 65 rijssen@avecodebondt.nl

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -Prestatieladder Conform niveau 5 op de CO 2-Prestatieladder 3.0. HOCHTIEF Infrastructure Benelux December 2015

Communicatieplan CO 2 -Prestatieladder Conform niveau 5 op de CO 2-Prestatieladder 3.0. HOCHTIEF Infrastructure Benelux December 2015 Communicatieplan CO 2 -Prestatieladder Conform niveau 5 op de CO 2-Prestatieladder 3.0 HOCHTIEF Infrastructure Benelux December 2015 Contents 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 3. Communicatiedoelstellingen...

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Pagina 1. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Pagina 1. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013 Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit

Nadere informatie

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2013 Gebroeders van der Poel B.V.

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2013 Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Betrokkenen 3 1.3 Doelstelling 3 2 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 4 3 Rapportage management overleg 5 3.1. Algemeen

Nadere informatie

Communicatieplan CO2. Gebr. van t Hek BV

Communicatieplan CO2. Gebr. van t Hek BV Communicatieplan CO2 Gebr. van t Hek BV Versie 2: 10 januari 2011 Opgesteld door: Goedgekeurd door: J.M. Borst R.J. van t Hek 1. Inleiding Voor de CO 2 prestatieladder is transparantie nodig. Nadat inzicht

Nadere informatie

Milieu jaarplan. Plan van Aanpak 2013. BAM Utiliteitsbouw bv. Afdeling KAM

Milieu jaarplan. Plan van Aanpak 2013. BAM Utiliteitsbouw bv. Afdeling KAM Milieu jaarplan Plan van Aanpak 2013 BAM Utiliteitsbouw bv Afdeling KAM Datum: 19-12-2012 1. Inleiding Duurzaamheid is een onlosmakelijk aspect van de bedrijfsvoering van BAM. Mens en milieu staan hierbij

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 - Prestatieladder Fudura B.V.

Communicatieplan CO 2 - Prestatieladder Fudura B.V. Communicatieplan CO 2 - Prestatieladder Fudura B.V. Actief sturen op CO 2 en het verder verduurzamen van de eigen organisatie Versiebeheer Datum Versie Naam Wijzigingen 01-07-2013 1.0 Djoera Eerland Initiële

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Communicatieplan CO2. Inhoudsopgave. Versie: 1.0 Datum vrijgave: Geldigheidsduur: 1 jaar. Versie 1.0

Communicatieplan CO2. Inhoudsopgave. Versie: 1.0 Datum vrijgave: Geldigheidsduur: 1 jaar. Versie 1.0 Versie: 1.0 Datum vrijgave: 2-5-2016 Geldigheidsduur: 1 jaar Status: Concept Inhoudsopgave Communicatieplan CO2 Versie 1.0 Auteur(s) CO2-werkgroep Autorisatie Ir. H. Beerda Functie Algemeen directeur Datum

Nadere informatie

DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013

DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013 Heereweg 1a 2161 AB Lisse 0252-417788 DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.0 Status Versie/ Datum Opgesteld Geautoriseerd Akkoord (werkvoorbereider)

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Augustus 2015-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

3.C.1. en 3.C.2 Communicatieplan

3.C.1. en 3.C.2 Communicatieplan 3.C.1. en 3.C.2 Communicatieplan Struijk Groep Autorisatie Nummer/versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 8 februari 2016 Naam: E. Struijk, F. van Doorn Naam: A. Struijk Datum: 8 februari 2016 Datum:

Nadere informatie

3.C.2 Communicatieplan ten behoeve van de CO 2 - Prestatieladder Takke Groep

3.C.2 Communicatieplan ten behoeve van de CO 2 - Prestatieladder Takke Groep 3.C.2 Communicatieplan ten behoeve van de CO 2 - Prestatieladder Takke Groep 3.C.2 Communicatieplan 2015 versienummer: 01 Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit de CO 2 prestatieladder 3 3. Communicatiedoelstellingen

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2015 Revisie:

Nadere informatie

Communicatieplan CO2 Prestatieladder - Energie en CO2 reductie

Communicatieplan CO2 Prestatieladder - Energie en CO2 reductie CO2 Prestatieladder - Energie en CO2 reductie 15-12-2016 Auteur: Pieter van Manen Copyright 2016 Dynniq Nederland B.V. Amersfoort, Nederland COPYRIGHT Copyright 2016 Dynniq Nederland B.V. Amersfoort, Nederland.

Nadere informatie

Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0

Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0 Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 4.0 Auteur: Van Dorp dienstencentrum Datum: update: oktober 2015 Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Doelstelling en boodschap... 3 2. Doelgroepen

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Communicatieplan

CO2 prestatieladder Communicatieplan CO2 prestatieladder Communicatieplan Projectgegevens Opsteller TAJ van Deijzen Versie 2014-2015 I Status Definitief Datum CO2 verantwoordelijke TAJ van Deijzen 28-8-2015 Directievertegenwoordiger WPA van

Nadere informatie

Handboek CO 2 prestatieladder versie 2015-01-21 Pagina 1 van 6

Handboek CO 2 prestatieladder versie 2015-01-21 Pagina 1 van 6 Handboek CO 2 prestatieladder versie 2015-01-21 Pagina 1 van 6 Voor organisatiestructuur wordt verwezen naar het gecertificeerde K.A.M. systeem van het bedrijf. Dit handboek is gebaseerd op de norm 20140404_Handboek_CO_2_Prestatieladder_2_2.

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 Reductie 141118 MA Communicatieplan CO2 v5.0 Versie: 5.0 18 november 2014 COMMUNICATIEPLAN CO 2 REDUCTIE

Communicatieplan CO 2 Reductie 141118 MA Communicatieplan CO2 v5.0 Versie: 5.0 18 november 2014 COMMUNICATIEPLAN CO 2 REDUCTIE Versie: 5.0 18 november 2014 COMMUNICATIEPLAN CO 2 REDUCTIE 2015-2016 Inleiding Voor u vindt u het communicatieplan van Aannemersbedrijf Verhoeven B.V.. In dit communicatieplan wordt de interne en externe

Nadere informatie

3C2 Communicatieplan CO2 reductie C.A. de Groot Holding B.V.

3C2 Communicatieplan CO2 reductie C.A. de Groot Holding B.V. 3C2 Communicatieplan CO2 reductie C.A. de Groot Holding B.V. Communicatieplan CO2 reductie C.A. de Groot Holding B.V. 04-06-2014, versie 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Doelgroepen

Nadere informatie

Handboek CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Handboek CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Handboek CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 A: Inzicht (wegingsfactor 40%) 4 2.1. Eisen voor niveau 1 4 2.2. Eisen voor niveau 2 4 2.3. Eisen

Nadere informatie

CO2 prestatieladder. Belanghebbenden en communicatieplan

CO2 prestatieladder. Belanghebbenden en communicatieplan CO2 prestatieladder Belanghebbenden en plan Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 28/02/2011 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 02/03/2012 Marije de Vreeze Consistentie plan met InTraffic

Nadere informatie

Communicatieplan 2016

Communicatieplan 2016 Communicatieplan 2016 Status: Definitief 3.C.1 & 3.C.2 Versie 2016/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2016 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

CO2 Communicatieplan. Datum:... Paraaf directie: februari 2017

CO2 Communicatieplan. Datum:... Paraaf directie: februari 2017 CO2 Communicatieplan 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie

Communicatieplan CO 2 -reductie Communicatieplan CO 2 -reductie Nistelrode, maart 2016 Opgesteld door: M Schakenraad (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: Dhr. A Strijbosch Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

Communicatieplan 2015

Communicatieplan 2015 Communicatieplan 2015 Status: Definitief 3.C.1 & 3.C.2 Versie 2015/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2015 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Sector en keteninitiatieven

Sector en keteninitiatieven Sector en keteninitiatieven Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Auteur(s) Marco Vermeulen Kenmerk 1.D.1_1, 3.D.1_1, 3.D.1_2 en 3.D.2_1 Sector en keteninitiatieven Datum 13 maart 2015 Versie

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

CO2 communicatieplan Pagina 1 van 6 Pagina CO2 COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV PERIODE 2015-2020

CO2 communicatieplan Pagina 1 van 6 Pagina CO2 COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV PERIODE 2015-2020 CO2 communicatieplan Pagina 1 van 6 Pagina CO2 COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV PERIODE 2015-2020 Opgesteld door M. Hoogland (adviseur) Paraaf Gecontroleerd door Dhr. A. Mons Paraaf Goedgekeurd door

Nadere informatie

CO₂ - Communicatieplan Quercus Boomverzorging

CO₂ - Communicatieplan Quercus Boomverzorging CO₂ - Communicatieplan Quercus Boomverzorging Inhoud 1.0 Inleiding... 2 2.0 CO₂ visie... 2 3.0 Doelstellingen... 3 3.1 Algemeen... 3 3.2 Communicatief... 3 4.0 Doelgroep... 4 4.1 Intern... 4 4.2 Extern...

Nadere informatie

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan Notitie Contactpersoon Tom van der Weegen Datum 4 juli 2012 Kenmerk N016-0495501TOW-los-V01-NL Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder 1 Communicatieplan Communicatiedoelstelling Doelgroepen weten

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V.

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 11-7-2013 Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Geactualiseerd d.d. 09-05-2014 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2.

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2016 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2015 2016 Versie 2 2016 pag. 1. INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 3 2. doelstellingen

Nadere informatie

CO 2 -Communicatieplan. Naam Paraaf Datum Opgesteld F. Morel, Medewerker Communicatie CO Gecontroleerd R.Enter, projectleider CO 2

CO 2 -Communicatieplan. Naam Paraaf Datum Opgesteld F. Morel, Medewerker Communicatie CO Gecontroleerd R.Enter, projectleider CO 2 CO 2 -Communicatieplan Naam Paraaf Datum Opgesteld F. Morel, Medewerker Communicatie CO 2 17-4-2012 Gecontroleerd R.Enter, projectleider CO 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLING... 3 3. STRATEGIE

Nadere informatie

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede Communicatieplan CO 2 -reductie Aann.bedrijf Kanaalstraat 329 Enschede Het vermenigvuldigen van deze documentatie en/of verstekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is te allen tijde verboden,

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 01-12-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf

Communicatieplan CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 01-12-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf CO 2 -PRESTATIELADDER Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Paraaf Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur innovatie en milieu Goedkeuring J.C. Bijlsma Directeur OPDRACHTGEVER Correspondentie

Nadere informatie

Communicatieplan Coolmark BV

Communicatieplan Coolmark BV Communicatieplan - CO2 reductie CO2 Prestatieladder 2.1 Versie Datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 26 juni 2012 D. van de Woestijne Zienergie BV 1.1 3 juli 2012 D. van de Woestijne Zienergie BV

Nadere informatie

Communicatieplan CO2 Periode Hoeflake Electrotechniek. Hoeflake Infratechniek. Hoeflake Installatietechniek VIOSS

Communicatieplan CO2 Periode Hoeflake Electrotechniek. Hoeflake Infratechniek. Hoeflake Installatietechniek VIOSS Communicatieplan CO2 Periode 2016 Hoeflake Electrotechniek Hoeflake Infratechniek Hoeflake Installatietechniek VIOSS Montad Elektrotechnisch Adviesbureau Goedgekeurd door Datum: 01-06-2016 Directeur: mevr.

Nadere informatie

3.C.2. Communicatieplan. CO 2 Prestatieladder, niveau 4

3.C.2. Communicatieplan. CO 2 Prestatieladder, niveau 4 3.C.2. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder, niveau 4 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Strategie... 1 Communicatiedoelstellingen... 2 Doelgroepen... 2 Intern... 2 Extern... 2 Boodschap per... 3 Interne belanghebbenden...

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-prestatieladder. Eis 3.C.2

Communicatieplan CO2-prestatieladder. Eis 3.C.2 Communicatieplan CO2-prestatieladder Eis 3.C.2 COLOFON Project : Communicatieplan CO2-prestatieladder Omvang rapport : 5 pagina's Auteur : Bijdrage : Reinder Disbergen Datum : 20 december 2013 DM-nummer

Nadere informatie

Harmelen, 28 juli 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening:

Harmelen, 28 juli 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening: Communicatieplan Van Vliet ID 3C Harmelen, 28 juli 2014 Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Over dit document... 3 1.2 Betrokkenen... 3 2. Stakeholders...

Nadere informatie