Jaarverslag 2011 CertiQ B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011 CertiQ B.V."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011

2 Jaarverslag 2011 CertiQ B.V. 1 Voorwoord 3 2 Resultaten Kerncijfers Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong Financieel resultaat 6 3 Jaarrekening Bijlage: CertiQ werkt samen met Adresgegevens en colofon 22 (inhoudsopgave aanklikbaar) 2 CertiQ jaarverslag 2011

3 Voorwoord De vraag naar duurzame elektriciteit blijft stijgen. In 2011 is bijna 22% meer aan certificaten afgeboekt dan in het jaar ervoor. Dat betekent dat de vraag naar duurzame energie door eindverbruikers particulieren en bedrijven aanzienlijk is toegenomen. Ook het aantal aangemaakte certificaten voor in Nederland geproduceerde duurzame energie is gestegen ten opzichte van Tegelijkertijd laat de import van duurzame certificaten in 2011 ook een grote stijging zien. Naast de vraag is dus ook het belang van de internationale markt gestegen. Deze en andere ontwikkelingen zien we terug in de resultaten over 2011 die CertiQ in dit jaarverslag presenteert. CertiQ kiest er net als vorig jaar voor om het jaarverslag digitaal te presenteren. Dit digitale tijdperk biedt ons de mogelijkheid om te communiceren op een manier die aansluit bij de wensen van onze klanten. Helder en toegankelijk, toegespitst op verschillende klanten; dat is ook de gedachte achter de nieuwe CertiQ-website die we in 2011 lanceerden. Een andere belangwekkende ontwikkeling uit 2011 is dat Nederland wil stimuleren dat warmte duurzaam wordt opgewekt. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft hiertoe een subsidieregeling aangekondigd en heeft CertiQ gevraagd duurzame warmte te gaan certificeren. Wij werken daar graag aan mee omdat dit in ons streven past alle duurzame energie te certificeren. Eigenlijk willen we nog een stap verder gaan: CertiQ streeft naar het certificeren van zowel grijze als groene energie, met als doel transparant te maken hoe sterk de energiewereld in de komende decennia zal veranderen. CertiQ geeft duidelijkheid. Duidelijkheid in het belang van consumenten - groot en klein. Want daarmee krijgt de consument zelf meer invloed op de manier waarop de energie die wij met zijn allen verbruiken, wordt opgewekt. De duurzame energiesector is op verschillende vlakken in beweging. Een voorbeeld: particulieren zijn steeds vaker prosumenten in plaats van enkel consumenten. Doordat ze afwisselend produceren voor eigen gebruik, leveren aan, of afnemen van het net neemt de dynamiek van het systeem toe. Een ander voorbeeld is dat de grootschalige markt al lang niet meer enkel nationaal georiënteerd is. Ir. J. van der Lee Manager CertiQ B.V. Ir. B.G.M. Voorhorst Operationeel Directeur TenneT TSO B.V. Om onze dienstverlening af te stemmen op de wensen van verschillende spelers zijn we in 2011 gestart met het bouwen van een nieuw certificatensysteem. Meetwaarden inzien en de status van een aanmelding bekijken wordt straks digitaal mogelijk met de My CertiQ -applicatie. Ook zal ons nieuwe systeem aansluiten op de Europese hub, het platform voor Europese handel in certificaten. Aan deze applicatie leggen we de komende maanden de laatste hand, zodat in 2012 een platform beschikbaar komt waarop certificaten snel en eenvoudig kunnen worden verhandeld, ook van en naar verschillende landen in Europa. Dat alles met als doel om de (Europese) markt voor certificaten te versterken en tegelijkertijd de kwaliteit en betrouwbaarheid van de garanties te garanderen. 3 CertiQ jaarverslag 2011

4 Resultaten Kerncijfers Eind 2011 waren er bij CertiQ in totaal productie-installaties voor duurzame elektriciteit ingeschreven, 36 procent meer dan in Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal deelnemers in ons certificatensysteem. De certificatenaanmaak was in 2011 vier procent groter dan in Het volume biomassa nam met 1,2 procent af ten opzichte van Het volume wind nam toe met 13,1 procent. Dat komt doordat het in 2011 verhoudingsgewijs meer heeft gewaaid. In grafiek 1 wordt de certificatenaanmaak per maand per energiebron weergegeven. Tabel 1 Deelnemers systeem Garanties van Oorsprong Grafiek 1 Aanmaak van certificaten over Nederlandse duurzame elektriciteit 31 december december x MWh Aantal productie-installaties Aantal handelaren Aantal aggregators CertiQ maakte in 2011 voor in totaal megawattuur in Nederland opgewekte duurzame elektriciteit Garanties van Oorsprong aan. Dit betrof een certificering van 900 hoofdzakelijk productie uit 2011 en voor een kleiner deel productie uit daaraan voor- 800 afgaande jaren. De verdeling naar energiebron is in tabel 2 weergegeven. 700 Tabel 2 Uitgegeven Garanties van Oorsprong in 2010 en Garanties van Oorsprong voor Biomassa Wind Water Zon Wind Zon Water Biomassa Totaal CertiQ jaarverslag 2011

5 Het aantal afboekingen van certificaten bij CertiQ (oftewel het totale verbruik aan duurzame elektriciteit in Nederland door particuliere en industriële afnemers) groeide afgelopen jaar opnieuw aanzienlijk: van megawattuur in 2010 naar megawattuur in Dit is een toename van 22,0 procent. Grafiek Import van duurzame elektriciteit x MWh Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong De import van duurzame elektriciteit nam vorig jaar toe met bijna 10 terrawattuur naar in totaal megawattuur. Deze toename is te relateren aan het toegenomen aantal afboekingen: de stijging van het aantal uitgegeven garanties van oorsprong in eigen land was onvoldoende om aan de grotere vraag te kunnen voldoen De export groeide in 2011 sterk naar megawattuur. Onduidelijk is of 750 er een eenduidige oorzaak is te benoemen voor de toegenomen export. Anders dan bij import is het voor ons niet zichtbaar of en wanneer geëxporteerde garanties van oorsprong in het land van bestemming worden afgeboekt of dat zij verder worden verhandeld Wind Water Biomassa Tabel 3 Overzicht import en export Grafiek 3 Import van Garanties van Oorsprong naar herkomst Import / Export in MWh Import Export Grafiek 2 laat zien dat de import van certificaten ook in 2011 hoofdzakelijk betrekking had op elektriciteit opgewekt uit waterkracht. In Europa is waterkracht veruit de belangrijkste bron van duurzame-elektriciteitsopwekking. 8 % 7 % 4 % 67 % 1 % 13 % Denemarken Finland Nederland Noorwegen Oostenrijk Zweden 5 CertiQ jaarverslag 2011

6 Tabel 4 Garanties van Oorsprong kunnen binnen Europa worden verhandeld. Grafiek 3 geeft aan in welk land de door Nederland in 2011 geïmporteerde GvO s oorspronkelijk zijn uitgegeven. De 4 procent GvO s afkomstig uit Nederland zijn in eerste instantie geëxporteerd en op een later moment weer geïmporteerd. Mutaties in de certificatenvoorraad in MWh Mutatie in certificatenvoorraad Uitgifte Import Toename certificatenvoorraad Binnenlandse overboeking Afgeboekt Certificaten uitgegeven voor eigen verbruik Export Verlopen Afname certificatenvoorraad Mutatie certificatenvoorraad Financieel resultaat De kosten en opbrengsten over 2011 (in euro) zijn als volgt samen te vatten: Tabel 5 Financieel resultaat Gefactureerde omzet Te verrekenen in tarieven Omzet volgens jaarrekening Bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat - - De gefactureerde omzet in 2011 is 16,6 procent lager dan in Dat komt doordat CertiQ ten opzichte van 2010 de tarieven voor het aanmaken en afboeken van certificaten met 35 procent heeft verlaagd. Dit bovenop de tariefsverlaging in 2009 van 25 procent voor het aanmaken en afboeken van certificaten en met 20 procent voor binnenlandse overboekingen. Als deze tariefsverlaging niet was doorgevoerd, had CertiQ ook in 2011 een omzetstijging gehad, vanwege een toename in zowel het aantal deelnemers als de aangemaakte en verhandelde certificaten. 6 CertiQ jaarverslag 2011

7 Ten opzichte van 2010 zijn de bedrijfslasten met 20,1 procent gedaald door: -- lagere afschrijvingslasten (de vaste activa uit de periode voor 2011 zijn volledig afgeschreven en er wordt in 2011 nog niet afgeschreven op het nieuwe certificatensysteem (Source) aangezien dit nog niet in gebruik is genomen) -- lagere kosten procesautomatisering (er zijn minder uren nodig geweest voor beheer en onderhoud van het bestaande certificatensysteem) -- lagere personeelskosten (door activering van een deel van de personeelskosten in het kader van ontwikkeling van Source en er zijn lagere kosten algemeen beheer). CertiQ werkt tegen kostendekkende tarieven. Het verschil tussen de gefactureerde bedragen en de bedrijfslasten van CertiQ wordt in de toekomstige tarieven verrekend (zie hiervoor ook de jaarrekening, onder het kopje Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen ). Dit verschil is voor Eind 2011 bedraagt het saldo te verrekenen met tarieven : Eind 2010 is hiervan in overleg met de deelnemersraad gereserveerd voor de vernieuwing van het certificatensysteem (Source). Voor een uitgebreide toelichting op het financieel resultaat wordt verwezen naar hoofdstuk 3. 7 CertiQ jaarverslag 2011

8 Jaarrekening 2011 Balans per 31 december 2011 na resultaatbestemming 9 Winst-en-verliesrekening over het jaar Kasstroomoverzicht over het jaar Algemene toelichting 10 Toelichting op de balans per 31 december 2011 na resultaatbestemming 13 Toelichting op de winst-en-verliesrekening over het jaar Overige gegevens 18 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 18 8 CertiQ jaarverslag 2011

9 Balans per 31 december 2011 na resultaatbestemming (in euro) Winst-en-verliesrekening over het jaar 2011 (in euro) Activa Ref. 31 december december 2010 Ref Vaste activa 1 Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen 2 Debiteuren Groepsmaatschappijen Liquide middelen Omzet Bedrijfslasten 7 Systemen voor procesautomatisering Inhuur van personeel Afschrijving op immateriële en materiële vaste activa Kosten algemeen beheer Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten 8 Rentebaten Resultaat voor belasting - - Passiva Ref. 31 december december 2010 Eigen vermogen 4 Aandelenkapitaal Belasting - - Resultaat na belasting - - Kortlopende schulden 5 Crediteuren Overlopende passiva Vooruitontvangen bedragen CertiQ jaarverslag 2011

10 Kasstroomoverzicht over het jaar 2011 (in euro) Algemene toelichting Kasstroom uit operationele activiteiten Te verrekenen in de tarieven Afschrijving op immateriële en materiële vaste activa Werkkapitaal: - Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in immateriële vaste activa Mutatie rekening-courant Aard van de bedrijfsactiviteiten TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT), de Nederlandse Transmission System Operator en de landelijke elektriciteitstransporteur, is door de minister van Economische Zaken in een ministeriële beschikking aangewezen om een E-certificatensysteem in te richten. TenneT heeft CertiQ B.V. opgericht om dit systeem in te richten en de bijbehorende activiteiten uit te voeren. CertiQ heeft als doel de handel in duurzaam opgewekte energie te faciliteren door het uitgeven en beheren van productiecertificaten. Productiecertificaten, zoals Garanties van Oorsprong, worden gecreëerd bij de productie van duurzaam opgewekte energie en elektriciteit uit hoogrenderende warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK). De certificaten voor duurzame energie komen onder de wettelijke regelingen Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE(+)) en Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie (MEP) in aanmerking voor subsidie. Ze zijn bovendien nationaal en internationaal verhandelbaar. Alle aandelen van CertiQ worden gehouden door TenneT. Toelichting op het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Schattingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het management van CertiQ B.V. zich diverse oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362, lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 10 CertiQ jaarverslag 2011

11 Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Vaste activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgings- of vervaardigingspijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen die worden bepaald op basis van de economische levensduur. Met op de balansdatum verwachte duurzame waardeverminderingen wordt rekening gehouden. Vlottende activa Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn, wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente, rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Kortlopende schulden De kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Schulden worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 11 CertiQ jaarverslag 2011

12 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Financiële instrumenten en risicobeheersing Omzet Conform artikel 6, lid 6 van de ministeriële regeling Garanties van Oorsprong voor duurzame elektriciteit mag de landelijke elektriciteitstransporteur de kosten voor het beheer van de productiecertificaten in rekening brengen bij de producent, afnemer, leverancier en handelaar. Hierbij geldt een uitzondering voor een aantal categorieën, waarvoor de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de kosten voor zijn rekening neemt (art. 6, lid 7 van de ministeriële regeling Garanties van Oorsprong). Prijsrisico CertiQ loopt geen prijsrisico s. Kredietrisico CertiQ heeft geen significante concentraties van kredietrisico. Het kredietrisico is zeer beperkt doordat betaling van facturen een voorwaarde is om te mogen handelen in certificaten. Er is vrijwel geen sprake van afboekingen van vorderingen op debiteuren. Jaarlijks worden door de Directie van TenneT de tarieven vastgesteld na advisering door de Deelnemersraad. Het verschil tussen de werkelijke kosten en de gefactureerde omzet wordt in de toekomstige tarieven verwerkt. Liquiditeit Het liquiditeitsrisico is voor CertiQ gering. CertiQ beschikt over een rekening-courant faciliteit bij TenneT Holding B.V. Bedrijfslasten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Afschrijvingen op materiële vaste activa De afschrijvingen op de materiële vaste activa geschieden volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Belastingen Doordat CertiQ het verschil tussen de gefactureerde bedragen en de bedrijfslasten verrekent in de toekomstige tarieven, is er geen sprake van een fiscaal resultaat. Derhalve bedraagt de belastinglast te allen tijde nihil. 12 CertiQ jaarverslag 2011

13 Toelichting op de balans per 31 december 2011 na resultaatbestemming (in euro) 1 Vaste activa Immateriële vaste activa Onder de immateriële vaste activa is de nieuwe website opgenomen, hiervoor geldt een afschrijvingstermijn van drie jaar. Onder de immateriële vaste activa in uitvoering is het nieuwe certificatensysteem (Source) opgenomen. Vanaf het moment van ingebruikname van Source zal worden begonnen met afschrijven. De boekwaarde van de immateriële vaste activa is als volgt te specificeren (in euro): Software Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa in uitvoering 2011 Totaal Materiële vaste activa Onder de materiële vaste activa is de software inbegrepen. Deze is volledig in 2011 afgeschreven (afschrijvingstermijn van drie jaar). Met ingang van 2006 wordt de door TenneT in opdracht van CertiQ ontwikkelde software op de balans geactiveerd en in eigendom overgedragen. De boekwaarde van de materiële vaste activa is als volgt te specificeren (in euro): Software 2011 Totaal 2010 Totaal Per 1 januari Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde per 1 januari Per 1 januari Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde per 1 januari Activeringen Ingebruikname Desinvesteringen tegen boekwaarde Afschrijvingen Mutaties Per 31 december Aanschafwaarde Activeringen Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde per 31 december Activeringen - - Ingebruikname - - Desinvesteringen tegen boekwaarde - - Afschrijvingen Mutaties Per 31 december Aanschafwaarde Activeringen - - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde per 31 december CertiQ jaarverslag 2011

14 2 Vorderingen 5 Kortlopende schulden Debiteuren De debiteuren zijn allen vorderingen met een resterende looptijd korter dan een jaar. Op deze post is geen voorziening in mindering gebracht. Groepsmaatschappijen Deze post betreft de rekening-courant bij TenneT. Het verslagjaar is met een positief saldo afgesloten à Over het saldo op de rekening-courant bij TenneT wordt rente berekend. 3 Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. De liquide middelen worden middels cash pool dagelijks automatisch afgeroomd naar de rekening-courant bij TenneT. 4 Eigen vermogen Aandelenkapitaal Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt verdeeld in 900 aandelen van 100 elk. Hiervan zijn 180 aandelen geplaatst en gestort. Crediteuren De crediteuren zijn allen schulden met een resterende looptijd korter dan een jaar. Overlopende passiva Dit betreft passiveringen wegens te betalen vakantiedagen en nog te betalen kosten, met name bestaande uit reserveringen voor accountantskosten, kosten voor het jaarverslag en kosten voor inhuur van personeel. Vooruitontvangen bedragen Dit betreft het verschil tussen de gefactureerde omzet en de bedrijfslasten van CertiQ. Dit bedrag zal via de toekomstige tarieven verrekend worden met de marktpartijen. Tariefsvaststelling vindt jaarlijks plaats in overleg met de Deelnemersraad. Het verloop van het saldo Vooruitontvangen bedragen, dat te verrekenen is in toekomstige tarieven, is als volgt weer te geven (in euro): Saldo per 1 januari Mutatie Saldo per 31 december CertiQ jaarverslag 2011

15 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen CertiQ maakt met TenneT en zijn dochtermaatschappijen deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting. Op grond van de standaardvoorwaarden zoals die bij het aangaan van de fiscale eenheid zijn afgegeven door de fiscus, is CertiQ hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelasting- en omzetbelastingschulden van de gehele fiscale eenheid. CertiQ heeft vier detacheringovereenkomsten afgesloten. Het betreft een overeenkomst voor de inhuur van structureel juridisch advies (looptijd januari - december 2012), een overeenkomst voor de inhuur van technisch inhoudelijk advies (looptijd januari - december 2012), een overeenkomst voor de inhuur van projectleider voor het nieuwe certificatensysteem (looptijd januari - april 2012) en een overeenkomst voor de inhuur relatiebeheerder binnendienst (looptijd januari - december 2012). In deze detacheringovereenkomsten zijn vaste uurtarieven overeengekomen voor de afname van deze diensten. Toelichting op de winst-en-verliesrekening over het jaar 2011 (in euro) 6 Omzet In de verslagperiode is op basis van vastgestelde tarieven gefactureerd. Voor dekking van de kosten is nodig. Het voordelige verschil met de gefactureerde omzet zal verrekend worden met de verschillen uit voorgaande jaren alsmede in de tarieven voor de komende jaren. Omzet (in euro s): Gefactureerde omzet Te verrekenen in tarieven Totaal Met de Deelnemersraad is in november 2011 overeengekomen om het saldo Vooruitontvangen bedragen te verlagen door middel van: 1 structureel invoeren van nacalculatiemethodiek (restitutie naar rato) over 2012 en de jaren daaropvolgend; 2 volledig afschaffen deelnamekosten zon-pv s (uitgaande van 9000 installaties levert dat een daling van op); 3 gelijkstellen en verlagen deelnamekosten handelaren levert een daling van op. 4 Overige tarieven blijven gelijk aan die van Tevens is in 2010 met de Deelnemersraad overeengekomen om van het saldo Vooruitontvangen bedragen te benutten voor het nieuwe certificatensysteem van CertiQ (Source). De invoering daarvan is in Q gepland. De gefactureerde omzet kan als volgt worden gespecificeerd (in euro): Inschrijfgelden Lidmaatschappen Aanmaak van certificaten Transfers van certificaten Afboekingen van certificaten Overige inkomsten Totaal CertiQ is investeringsverplichtingen aangegaan in het kader van de realisatie van het nieuwe certificatensysteem (Source). 15 CertiQ jaarverslag 2011

16 Certificaten De tariefsverlaging voor het aanmaken en afboeken van certificaten en het afschaffen van de inschrijfgelden voor producenten zorgen voor een omzetdaling. De omzetstijging bij lidmaatschappen komt hoofdzakelijk door de inschrijving van zonneenergieinstallaties. De omzetstijging bij transfers komt hoofdzakelijk door de hogere import/export. Overige inkomsten De overige inkomsten bestaan uit het resterende deel van de amortisatie van de in rekening gebrachte bijdragen van Agentschap NL en EnerQ voor de reeds gedane investeringen ten behoeve van de uitvoering van de MEP- en SDE(+)-regelingen. Het restant van deze vooruit ontvangen bijdragen was opgenomen onder de overlopende passiva en is de gedurende 2011 volledig geamortiseerd. 7 Bedrijfslasten Kosten van systemen voor procesautomatisering De kosten van systemen en procesautomatisering zijn gedaald doordat er minder uren besteed zijn aan het bestaande certificatensysteem. De uren van de afdeling Automatisering werden voornamelijk besteed aan ons nieuwe certificatensysteem (Source) en niet aan de bestaande applicatie. De implementatie van Source is gepland in Q2 van Inhuur van personeel De vennootschap heeft geen werknemers in dienst. In 2011 bedroeg het gemiddeld aantal ingehuurde medewerkers 11,6 fte (2010: 12,5 fte). Deze medewerkers zijn allen ingeleend bij TenneT. Het aantal medewerkers bedraagt eind ,7 fte (2010: 11,9 fte). Op de personeelskosten van de vaste formatie van CertiQ is de dekking in mindering gebracht voor verhuurde CertiQ-medewerkers ten behoeve van diverse TenneT-projecten en projecten voor derden. De personeelskosten zijn ten opzichte van 2010 gedaald door activering van een deel van de personeelskosten in het kader van de ontwikkeling van Source. De personeelskosten zijn als volgt te specificeren (in euro): Inhuur bij TenneT Inhuur bij derden Totaal Afschrijving immateriële en materiële vaste activa Vanaf 2006 worden de materiële vaste activa bij CertiQ geactiveerd. Vóór 2006 waren deze geactiveerd binnen TenneT TSO B.V. De afname van de afschrijving materiële vaste activa wordt veroorzaakt doordat de vaste activa uit de periode voor 2011 volledig zijn afgeschreven. De nieuwe website is in november 2011 in gebruik genomen en vanaf dat moment is gestart met afschrijven. Het nieuwe certificatensysteem Source is nog niet in gebruik genomen, afschrijving zal naar verwachting starten zodra de applicatie in Q in gebruik zal worden genomen. Kosten algemeen beheer Tot de kosten van algemeen beheer worden alle kosten gerekend van huisvesting, advisering, kantoorkosten en reis- en verblijfskosten. 16 CertiQ jaarverslag 2011

17 8 Financiële baten en lasten Rentebaten Deze post betreft de ontvangen rente over het saldo op de rekening-courant bij TenneT. De stijging van de rentebaten wordt veroorzaakt door een hogere gemiddelde rente ten opzichte van Transacties met verbonden partijen De transacties met verbonden partijen betreffen uitsluitend transacties met TenneT TSO B.V. De transacties en balansposities eind 2011 tussen CertiQ en TenneT TSO B.V. zijn als volgt te specificeren (in euro): Ontwikkeling software Vergoedingen Rentelasten - - Rentebaten Rekening-courant vordering Rekening-courant schuld - - Arnhem, 23 april 2012 Directie van CertiQ B.V. 17 CertiQ jaarverslag 2011

18 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Winstbestemming De winstbestemming zoals opgenomen in artikel 29 van de statuten luidt: 1 Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel bepaalde geschiedt na vaststelling van de jaarrekening, waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. 2 De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. 3 De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het geplaatste kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden uitgehouden. 4 Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CertiQ B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit jaarverslag op pagina 8 tot en met 17 opgenomen jaarrekening 2011 van CertiQ B.V. te Arnhem gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de winst-en-verliesrekening over 2011 en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de directie De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 18 CertiQ jaarverslag 2011

19 Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Arnhem, 23 april 2012 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Origineel getekend door drs. C.J.A.M. Romme RA Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van CertiQ B.V. per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). 19 CertiQ jaarverslag 2011

Meerwaarde. Jaarverslag 2012

Meerwaarde. Jaarverslag 2012 Meerwaarde Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 CertiQ B.V. 1 Meerwaarde 3 2 Corporate Governance Code 4 3 Resultaten 2012 5 3.1 Kerncijfers 5 3.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong 6

Nadere informatie

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Algemene gegevens 3 Directieverslag 4 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 7 Toelichting op de balans 9 Toelichting op de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 2 Financieel jaarverslag 2013 Alle bedragen in de cijferopstellingen van deze jaarrekening van Unigarant N.V. zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. Door afronding

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2009 6 2 Overzicht van het totaalresultaat 2009

Nadere informatie

JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31

JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31 JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31 Inhoudsopgave jaarstukken Innovam 2012 pagina Bericht van de directie 3-7 Bericht van de raad van commissarissen 8 Gecombineerde jaarrekening 2012

Nadere informatie

Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2012

Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Bericht van de Raad van Commissarissen 3 3. Verslag van de directie 4 4. Jaarrekening 8 4.1 Balans 9 4.2 Winst-en-verliesrekening 10 4.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kerngegevens Profiel Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President Jaarrekening 2010 Overige gegevens

Inhoudsopgave Kerngegevens Profiel Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President Jaarrekening 2010 Overige gegevens FONDS VOOR GEMENE REKENING HOMBURG DE PRESIDENT Jaarrapport 2010 1 Inhoudsopgave Kerngegevens 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President 5 Jaarrekening 2010

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4

J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 Jaarrekening 2014 7 Groepsbalans per 31 december 2014 8 Groepswinst- en -verliesrekening over 2014 10 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 11 Grondslagen

Nadere informatie

Moving. Continuïteit voorop Ahead.

Moving. Continuïteit voorop Ahead. Moving. Continuïteit voorop Ahead. Jaarverslag Inhoud 01 Voorwoord 05 Profiel Sogeti Nederland B.V. 06 Verslag van de Raad van Commissarissen 07 Jaarverslag van de directie 08 Kerncijfers 12 02 Jaarrekening

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam

Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam Inhoudsongave Verslag van de Directie 2 Jaarrekening 2014 3 Balans per 31 december2014 4 Winst-en-verilesrekening over 2014 5 Toellchting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 TKP lnvestments BV

Jaarverslag 2013 TKP lnvestments BV TKP lnvestments BV 2 TKP Investments BV Inhoudsopgave 1 Verslag van directie 3 1.1 Woord vooraf 3 1.2 Over TKP Investments 4 1.3 Mijlpalen 2013 4 1.4 Risicomanagement 8 1.5 Vooruitblik 11 2 Jaarrekening

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

HOLDING JAARVERSLAG 2014

HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING N.V. RENDO Holding Gevestigd te Meppel Setheweg 1, 7942 LA Meppel Postbus 18, 7940 AA Meppel Telefoon 0522-856 400 E-mail info@rendo.nl internetsite www.rendo.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. REISinformatiegroep B.V.

Jaarverslag 2013. REISinformatiegroep B.V. Jaarverslag 2013 REISinformatiegroep B.V. INHOUDSOPGAVE blz. Preadvies van de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders... 1 Directieverslag 2013.2 Jaarrekening 2013 Geconsolideerde

Nadere informatie

TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014

TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014 TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014 2 TKPI Savings Fund Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie 3 2 Profiel 5 3 Kerncijfers 8 4 Verslag van de beheerder 11 4.1 Verslag 2014 12 4.2 Gebruik financiële

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie

JAARREKENING 2011. TenneT TSO B.V. De samenstelling van de jaarrekening is als volgt:

JAARREKENING 2011. TenneT TSO B.V. De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: JAARREKENING 2011 De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: Geconsolideerde balans per 31 december 2011 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over het jaar 2011 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag Jaarrekening 2012 saxion.nl/jaarverslag Saxion Jaarrekening 2012 Inhoud B Jaarrekening 2012 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 5 Geconsolideerde staat van baten en lasten

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Good Thinking FINANCIEEL VERSLAG 2014. De Staffing Groep BV

Good Thinking FINANCIEEL VERSLAG 2014. De Staffing Groep BV Good Thinking FINANCIEEL VERSLAG 2014 De Staffing Groep BV Inhoudsopgave Pagina Kerngegevens 3 Verslag van de directie 1 Profiel en historie De Staffing Groep 4 2 Organisatie 4 3 Het jaar 2014 6 4 Toekomstverwachtingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL DEN HAAG. Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d.

JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL DEN HAAG. Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d. JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL TE DEN HAAG Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d. 26 mei 2010 Goedgekeurd door de Bestuursraad d.d. 24 juni 2010

Nadere informatie