Jaarverslag 2011 CertiQ B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011 CertiQ B.V."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011

2 Jaarverslag 2011 CertiQ B.V. 1 Voorwoord 3 2 Resultaten Kerncijfers Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong Financieel resultaat 6 3 Jaarrekening Bijlage: CertiQ werkt samen met Adresgegevens en colofon 22 (inhoudsopgave aanklikbaar) 2 CertiQ jaarverslag 2011

3 Voorwoord De vraag naar duurzame elektriciteit blijft stijgen. In 2011 is bijna 22% meer aan certificaten afgeboekt dan in het jaar ervoor. Dat betekent dat de vraag naar duurzame energie door eindverbruikers particulieren en bedrijven aanzienlijk is toegenomen. Ook het aantal aangemaakte certificaten voor in Nederland geproduceerde duurzame energie is gestegen ten opzichte van Tegelijkertijd laat de import van duurzame certificaten in 2011 ook een grote stijging zien. Naast de vraag is dus ook het belang van de internationale markt gestegen. Deze en andere ontwikkelingen zien we terug in de resultaten over 2011 die CertiQ in dit jaarverslag presenteert. CertiQ kiest er net als vorig jaar voor om het jaarverslag digitaal te presenteren. Dit digitale tijdperk biedt ons de mogelijkheid om te communiceren op een manier die aansluit bij de wensen van onze klanten. Helder en toegankelijk, toegespitst op verschillende klanten; dat is ook de gedachte achter de nieuwe CertiQ-website die we in 2011 lanceerden. Een andere belangwekkende ontwikkeling uit 2011 is dat Nederland wil stimuleren dat warmte duurzaam wordt opgewekt. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft hiertoe een subsidieregeling aangekondigd en heeft CertiQ gevraagd duurzame warmte te gaan certificeren. Wij werken daar graag aan mee omdat dit in ons streven past alle duurzame energie te certificeren. Eigenlijk willen we nog een stap verder gaan: CertiQ streeft naar het certificeren van zowel grijze als groene energie, met als doel transparant te maken hoe sterk de energiewereld in de komende decennia zal veranderen. CertiQ geeft duidelijkheid. Duidelijkheid in het belang van consumenten - groot en klein. Want daarmee krijgt de consument zelf meer invloed op de manier waarop de energie die wij met zijn allen verbruiken, wordt opgewekt. De duurzame energiesector is op verschillende vlakken in beweging. Een voorbeeld: particulieren zijn steeds vaker prosumenten in plaats van enkel consumenten. Doordat ze afwisselend produceren voor eigen gebruik, leveren aan, of afnemen van het net neemt de dynamiek van het systeem toe. Een ander voorbeeld is dat de grootschalige markt al lang niet meer enkel nationaal georiënteerd is. Ir. J. van der Lee Manager CertiQ B.V. Ir. B.G.M. Voorhorst Operationeel Directeur TenneT TSO B.V. Om onze dienstverlening af te stemmen op de wensen van verschillende spelers zijn we in 2011 gestart met het bouwen van een nieuw certificatensysteem. Meetwaarden inzien en de status van een aanmelding bekijken wordt straks digitaal mogelijk met de My CertiQ -applicatie. Ook zal ons nieuwe systeem aansluiten op de Europese hub, het platform voor Europese handel in certificaten. Aan deze applicatie leggen we de komende maanden de laatste hand, zodat in 2012 een platform beschikbaar komt waarop certificaten snel en eenvoudig kunnen worden verhandeld, ook van en naar verschillende landen in Europa. Dat alles met als doel om de (Europese) markt voor certificaten te versterken en tegelijkertijd de kwaliteit en betrouwbaarheid van de garanties te garanderen. 3 CertiQ jaarverslag 2011

4 Resultaten Kerncijfers Eind 2011 waren er bij CertiQ in totaal productie-installaties voor duurzame elektriciteit ingeschreven, 36 procent meer dan in Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal deelnemers in ons certificatensysteem. De certificatenaanmaak was in 2011 vier procent groter dan in Het volume biomassa nam met 1,2 procent af ten opzichte van Het volume wind nam toe met 13,1 procent. Dat komt doordat het in 2011 verhoudingsgewijs meer heeft gewaaid. In grafiek 1 wordt de certificatenaanmaak per maand per energiebron weergegeven. Tabel 1 Deelnemers systeem Garanties van Oorsprong Grafiek 1 Aanmaak van certificaten over Nederlandse duurzame elektriciteit 31 december december x MWh Aantal productie-installaties Aantal handelaren Aantal aggregators CertiQ maakte in 2011 voor in totaal megawattuur in Nederland opgewekte duurzame elektriciteit Garanties van Oorsprong aan. Dit betrof een certificering van 900 hoofdzakelijk productie uit 2011 en voor een kleiner deel productie uit daaraan voor- 800 afgaande jaren. De verdeling naar energiebron is in tabel 2 weergegeven. 700 Tabel 2 Uitgegeven Garanties van Oorsprong in 2010 en Garanties van Oorsprong voor Biomassa Wind Water Zon Wind Zon Water Biomassa Totaal CertiQ jaarverslag 2011

5 Het aantal afboekingen van certificaten bij CertiQ (oftewel het totale verbruik aan duurzame elektriciteit in Nederland door particuliere en industriële afnemers) groeide afgelopen jaar opnieuw aanzienlijk: van megawattuur in 2010 naar megawattuur in Dit is een toename van 22,0 procent. Grafiek Import van duurzame elektriciteit x MWh Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong De import van duurzame elektriciteit nam vorig jaar toe met bijna 10 terrawattuur naar in totaal megawattuur. Deze toename is te relateren aan het toegenomen aantal afboekingen: de stijging van het aantal uitgegeven garanties van oorsprong in eigen land was onvoldoende om aan de grotere vraag te kunnen voldoen De export groeide in 2011 sterk naar megawattuur. Onduidelijk is of 750 er een eenduidige oorzaak is te benoemen voor de toegenomen export. Anders dan bij import is het voor ons niet zichtbaar of en wanneer geëxporteerde garanties van oorsprong in het land van bestemming worden afgeboekt of dat zij verder worden verhandeld Wind Water Biomassa Tabel 3 Overzicht import en export Grafiek 3 Import van Garanties van Oorsprong naar herkomst Import / Export in MWh Import Export Grafiek 2 laat zien dat de import van certificaten ook in 2011 hoofdzakelijk betrekking had op elektriciteit opgewekt uit waterkracht. In Europa is waterkracht veruit de belangrijkste bron van duurzame-elektriciteitsopwekking. 8 % 7 % 4 % 67 % 1 % 13 % Denemarken Finland Nederland Noorwegen Oostenrijk Zweden 5 CertiQ jaarverslag 2011

6 Tabel 4 Garanties van Oorsprong kunnen binnen Europa worden verhandeld. Grafiek 3 geeft aan in welk land de door Nederland in 2011 geïmporteerde GvO s oorspronkelijk zijn uitgegeven. De 4 procent GvO s afkomstig uit Nederland zijn in eerste instantie geëxporteerd en op een later moment weer geïmporteerd. Mutaties in de certificatenvoorraad in MWh Mutatie in certificatenvoorraad Uitgifte Import Toename certificatenvoorraad Binnenlandse overboeking Afgeboekt Certificaten uitgegeven voor eigen verbruik Export Verlopen Afname certificatenvoorraad Mutatie certificatenvoorraad Financieel resultaat De kosten en opbrengsten over 2011 (in euro) zijn als volgt samen te vatten: Tabel 5 Financieel resultaat Gefactureerde omzet Te verrekenen in tarieven Omzet volgens jaarrekening Bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat - - De gefactureerde omzet in 2011 is 16,6 procent lager dan in Dat komt doordat CertiQ ten opzichte van 2010 de tarieven voor het aanmaken en afboeken van certificaten met 35 procent heeft verlaagd. Dit bovenop de tariefsverlaging in 2009 van 25 procent voor het aanmaken en afboeken van certificaten en met 20 procent voor binnenlandse overboekingen. Als deze tariefsverlaging niet was doorgevoerd, had CertiQ ook in 2011 een omzetstijging gehad, vanwege een toename in zowel het aantal deelnemers als de aangemaakte en verhandelde certificaten. 6 CertiQ jaarverslag 2011

7 Ten opzichte van 2010 zijn de bedrijfslasten met 20,1 procent gedaald door: -- lagere afschrijvingslasten (de vaste activa uit de periode voor 2011 zijn volledig afgeschreven en er wordt in 2011 nog niet afgeschreven op het nieuwe certificatensysteem (Source) aangezien dit nog niet in gebruik is genomen) -- lagere kosten procesautomatisering (er zijn minder uren nodig geweest voor beheer en onderhoud van het bestaande certificatensysteem) -- lagere personeelskosten (door activering van een deel van de personeelskosten in het kader van ontwikkeling van Source en er zijn lagere kosten algemeen beheer). CertiQ werkt tegen kostendekkende tarieven. Het verschil tussen de gefactureerde bedragen en de bedrijfslasten van CertiQ wordt in de toekomstige tarieven verrekend (zie hiervoor ook de jaarrekening, onder het kopje Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen ). Dit verschil is voor Eind 2011 bedraagt het saldo te verrekenen met tarieven : Eind 2010 is hiervan in overleg met de deelnemersraad gereserveerd voor de vernieuwing van het certificatensysteem (Source). Voor een uitgebreide toelichting op het financieel resultaat wordt verwezen naar hoofdstuk 3. 7 CertiQ jaarverslag 2011

8 Jaarrekening 2011 Balans per 31 december 2011 na resultaatbestemming 9 Winst-en-verliesrekening over het jaar Kasstroomoverzicht over het jaar Algemene toelichting 10 Toelichting op de balans per 31 december 2011 na resultaatbestemming 13 Toelichting op de winst-en-verliesrekening over het jaar Overige gegevens 18 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 18 8 CertiQ jaarverslag 2011

9 Balans per 31 december 2011 na resultaatbestemming (in euro) Winst-en-verliesrekening over het jaar 2011 (in euro) Activa Ref. 31 december december 2010 Ref Vaste activa 1 Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen 2 Debiteuren Groepsmaatschappijen Liquide middelen Omzet Bedrijfslasten 7 Systemen voor procesautomatisering Inhuur van personeel Afschrijving op immateriële en materiële vaste activa Kosten algemeen beheer Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten 8 Rentebaten Resultaat voor belasting - - Passiva Ref. 31 december december 2010 Eigen vermogen 4 Aandelenkapitaal Belasting - - Resultaat na belasting - - Kortlopende schulden 5 Crediteuren Overlopende passiva Vooruitontvangen bedragen CertiQ jaarverslag 2011

10 Kasstroomoverzicht over het jaar 2011 (in euro) Algemene toelichting Kasstroom uit operationele activiteiten Te verrekenen in de tarieven Afschrijving op immateriële en materiële vaste activa Werkkapitaal: - Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in immateriële vaste activa Mutatie rekening-courant Aard van de bedrijfsactiviteiten TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT), de Nederlandse Transmission System Operator en de landelijke elektriciteitstransporteur, is door de minister van Economische Zaken in een ministeriële beschikking aangewezen om een E-certificatensysteem in te richten. TenneT heeft CertiQ B.V. opgericht om dit systeem in te richten en de bijbehorende activiteiten uit te voeren. CertiQ heeft als doel de handel in duurzaam opgewekte energie te faciliteren door het uitgeven en beheren van productiecertificaten. Productiecertificaten, zoals Garanties van Oorsprong, worden gecreëerd bij de productie van duurzaam opgewekte energie en elektriciteit uit hoogrenderende warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK). De certificaten voor duurzame energie komen onder de wettelijke regelingen Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE(+)) en Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie (MEP) in aanmerking voor subsidie. Ze zijn bovendien nationaal en internationaal verhandelbaar. Alle aandelen van CertiQ worden gehouden door TenneT. Toelichting op het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Schattingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het management van CertiQ B.V. zich diverse oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362, lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 10 CertiQ jaarverslag 2011

11 Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Vaste activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgings- of vervaardigingspijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen die worden bepaald op basis van de economische levensduur. Met op de balansdatum verwachte duurzame waardeverminderingen wordt rekening gehouden. Vlottende activa Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn, wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente, rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Kortlopende schulden De kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Schulden worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 11 CertiQ jaarverslag 2011

12 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Financiële instrumenten en risicobeheersing Omzet Conform artikel 6, lid 6 van de ministeriële regeling Garanties van Oorsprong voor duurzame elektriciteit mag de landelijke elektriciteitstransporteur de kosten voor het beheer van de productiecertificaten in rekening brengen bij de producent, afnemer, leverancier en handelaar. Hierbij geldt een uitzondering voor een aantal categorieën, waarvoor de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de kosten voor zijn rekening neemt (art. 6, lid 7 van de ministeriële regeling Garanties van Oorsprong). Prijsrisico CertiQ loopt geen prijsrisico s. Kredietrisico CertiQ heeft geen significante concentraties van kredietrisico. Het kredietrisico is zeer beperkt doordat betaling van facturen een voorwaarde is om te mogen handelen in certificaten. Er is vrijwel geen sprake van afboekingen van vorderingen op debiteuren. Jaarlijks worden door de Directie van TenneT de tarieven vastgesteld na advisering door de Deelnemersraad. Het verschil tussen de werkelijke kosten en de gefactureerde omzet wordt in de toekomstige tarieven verwerkt. Liquiditeit Het liquiditeitsrisico is voor CertiQ gering. CertiQ beschikt over een rekening-courant faciliteit bij TenneT Holding B.V. Bedrijfslasten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Afschrijvingen op materiële vaste activa De afschrijvingen op de materiële vaste activa geschieden volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Belastingen Doordat CertiQ het verschil tussen de gefactureerde bedragen en de bedrijfslasten verrekent in de toekomstige tarieven, is er geen sprake van een fiscaal resultaat. Derhalve bedraagt de belastinglast te allen tijde nihil. 12 CertiQ jaarverslag 2011

13 Toelichting op de balans per 31 december 2011 na resultaatbestemming (in euro) 1 Vaste activa Immateriële vaste activa Onder de immateriële vaste activa is de nieuwe website opgenomen, hiervoor geldt een afschrijvingstermijn van drie jaar. Onder de immateriële vaste activa in uitvoering is het nieuwe certificatensysteem (Source) opgenomen. Vanaf het moment van ingebruikname van Source zal worden begonnen met afschrijven. De boekwaarde van de immateriële vaste activa is als volgt te specificeren (in euro): Software Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa in uitvoering 2011 Totaal Materiële vaste activa Onder de materiële vaste activa is de software inbegrepen. Deze is volledig in 2011 afgeschreven (afschrijvingstermijn van drie jaar). Met ingang van 2006 wordt de door TenneT in opdracht van CertiQ ontwikkelde software op de balans geactiveerd en in eigendom overgedragen. De boekwaarde van de materiële vaste activa is als volgt te specificeren (in euro): Software 2011 Totaal 2010 Totaal Per 1 januari Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde per 1 januari Per 1 januari Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde per 1 januari Activeringen Ingebruikname Desinvesteringen tegen boekwaarde Afschrijvingen Mutaties Per 31 december Aanschafwaarde Activeringen Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde per 31 december Activeringen - - Ingebruikname - - Desinvesteringen tegen boekwaarde - - Afschrijvingen Mutaties Per 31 december Aanschafwaarde Activeringen - - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde per 31 december CertiQ jaarverslag 2011

14 2 Vorderingen 5 Kortlopende schulden Debiteuren De debiteuren zijn allen vorderingen met een resterende looptijd korter dan een jaar. Op deze post is geen voorziening in mindering gebracht. Groepsmaatschappijen Deze post betreft de rekening-courant bij TenneT. Het verslagjaar is met een positief saldo afgesloten à Over het saldo op de rekening-courant bij TenneT wordt rente berekend. 3 Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. De liquide middelen worden middels cash pool dagelijks automatisch afgeroomd naar de rekening-courant bij TenneT. 4 Eigen vermogen Aandelenkapitaal Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt verdeeld in 900 aandelen van 100 elk. Hiervan zijn 180 aandelen geplaatst en gestort. Crediteuren De crediteuren zijn allen schulden met een resterende looptijd korter dan een jaar. Overlopende passiva Dit betreft passiveringen wegens te betalen vakantiedagen en nog te betalen kosten, met name bestaande uit reserveringen voor accountantskosten, kosten voor het jaarverslag en kosten voor inhuur van personeel. Vooruitontvangen bedragen Dit betreft het verschil tussen de gefactureerde omzet en de bedrijfslasten van CertiQ. Dit bedrag zal via de toekomstige tarieven verrekend worden met de marktpartijen. Tariefsvaststelling vindt jaarlijks plaats in overleg met de Deelnemersraad. Het verloop van het saldo Vooruitontvangen bedragen, dat te verrekenen is in toekomstige tarieven, is als volgt weer te geven (in euro): Saldo per 1 januari Mutatie Saldo per 31 december CertiQ jaarverslag 2011

15 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen CertiQ maakt met TenneT en zijn dochtermaatschappijen deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting. Op grond van de standaardvoorwaarden zoals die bij het aangaan van de fiscale eenheid zijn afgegeven door de fiscus, is CertiQ hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelasting- en omzetbelastingschulden van de gehele fiscale eenheid. CertiQ heeft vier detacheringovereenkomsten afgesloten. Het betreft een overeenkomst voor de inhuur van structureel juridisch advies (looptijd januari - december 2012), een overeenkomst voor de inhuur van technisch inhoudelijk advies (looptijd januari - december 2012), een overeenkomst voor de inhuur van projectleider voor het nieuwe certificatensysteem (looptijd januari - april 2012) en een overeenkomst voor de inhuur relatiebeheerder binnendienst (looptijd januari - december 2012). In deze detacheringovereenkomsten zijn vaste uurtarieven overeengekomen voor de afname van deze diensten. Toelichting op de winst-en-verliesrekening over het jaar 2011 (in euro) 6 Omzet In de verslagperiode is op basis van vastgestelde tarieven gefactureerd. Voor dekking van de kosten is nodig. Het voordelige verschil met de gefactureerde omzet zal verrekend worden met de verschillen uit voorgaande jaren alsmede in de tarieven voor de komende jaren. Omzet (in euro s): Gefactureerde omzet Te verrekenen in tarieven Totaal Met de Deelnemersraad is in november 2011 overeengekomen om het saldo Vooruitontvangen bedragen te verlagen door middel van: 1 structureel invoeren van nacalculatiemethodiek (restitutie naar rato) over 2012 en de jaren daaropvolgend; 2 volledig afschaffen deelnamekosten zon-pv s (uitgaande van 9000 installaties levert dat een daling van op); 3 gelijkstellen en verlagen deelnamekosten handelaren levert een daling van op. 4 Overige tarieven blijven gelijk aan die van Tevens is in 2010 met de Deelnemersraad overeengekomen om van het saldo Vooruitontvangen bedragen te benutten voor het nieuwe certificatensysteem van CertiQ (Source). De invoering daarvan is in Q gepland. De gefactureerde omzet kan als volgt worden gespecificeerd (in euro): Inschrijfgelden Lidmaatschappen Aanmaak van certificaten Transfers van certificaten Afboekingen van certificaten Overige inkomsten Totaal CertiQ is investeringsverplichtingen aangegaan in het kader van de realisatie van het nieuwe certificatensysteem (Source). 15 CertiQ jaarverslag 2011

16 Certificaten De tariefsverlaging voor het aanmaken en afboeken van certificaten en het afschaffen van de inschrijfgelden voor producenten zorgen voor een omzetdaling. De omzetstijging bij lidmaatschappen komt hoofdzakelijk door de inschrijving van zonneenergieinstallaties. De omzetstijging bij transfers komt hoofdzakelijk door de hogere import/export. Overige inkomsten De overige inkomsten bestaan uit het resterende deel van de amortisatie van de in rekening gebrachte bijdragen van Agentschap NL en EnerQ voor de reeds gedane investeringen ten behoeve van de uitvoering van de MEP- en SDE(+)-regelingen. Het restant van deze vooruit ontvangen bijdragen was opgenomen onder de overlopende passiva en is de gedurende 2011 volledig geamortiseerd. 7 Bedrijfslasten Kosten van systemen voor procesautomatisering De kosten van systemen en procesautomatisering zijn gedaald doordat er minder uren besteed zijn aan het bestaande certificatensysteem. De uren van de afdeling Automatisering werden voornamelijk besteed aan ons nieuwe certificatensysteem (Source) en niet aan de bestaande applicatie. De implementatie van Source is gepland in Q2 van Inhuur van personeel De vennootschap heeft geen werknemers in dienst. In 2011 bedroeg het gemiddeld aantal ingehuurde medewerkers 11,6 fte (2010: 12,5 fte). Deze medewerkers zijn allen ingeleend bij TenneT. Het aantal medewerkers bedraagt eind ,7 fte (2010: 11,9 fte). Op de personeelskosten van de vaste formatie van CertiQ is de dekking in mindering gebracht voor verhuurde CertiQ-medewerkers ten behoeve van diverse TenneT-projecten en projecten voor derden. De personeelskosten zijn ten opzichte van 2010 gedaald door activering van een deel van de personeelskosten in het kader van de ontwikkeling van Source. De personeelskosten zijn als volgt te specificeren (in euro): Inhuur bij TenneT Inhuur bij derden Totaal Afschrijving immateriële en materiële vaste activa Vanaf 2006 worden de materiële vaste activa bij CertiQ geactiveerd. Vóór 2006 waren deze geactiveerd binnen TenneT TSO B.V. De afname van de afschrijving materiële vaste activa wordt veroorzaakt doordat de vaste activa uit de periode voor 2011 volledig zijn afgeschreven. De nieuwe website is in november 2011 in gebruik genomen en vanaf dat moment is gestart met afschrijven. Het nieuwe certificatensysteem Source is nog niet in gebruik genomen, afschrijving zal naar verwachting starten zodra de applicatie in Q in gebruik zal worden genomen. Kosten algemeen beheer Tot de kosten van algemeen beheer worden alle kosten gerekend van huisvesting, advisering, kantoorkosten en reis- en verblijfskosten. 16 CertiQ jaarverslag 2011

17 8 Financiële baten en lasten Rentebaten Deze post betreft de ontvangen rente over het saldo op de rekening-courant bij TenneT. De stijging van de rentebaten wordt veroorzaakt door een hogere gemiddelde rente ten opzichte van Transacties met verbonden partijen De transacties met verbonden partijen betreffen uitsluitend transacties met TenneT TSO B.V. De transacties en balansposities eind 2011 tussen CertiQ en TenneT TSO B.V. zijn als volgt te specificeren (in euro): Ontwikkeling software Vergoedingen Rentelasten - - Rentebaten Rekening-courant vordering Rekening-courant schuld - - Arnhem, 23 april 2012 Directie van CertiQ B.V. 17 CertiQ jaarverslag 2011

18 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Winstbestemming De winstbestemming zoals opgenomen in artikel 29 van de statuten luidt: 1 Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel bepaalde geschiedt na vaststelling van de jaarrekening, waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. 2 De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. 3 De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het geplaatste kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden uitgehouden. 4 Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CertiQ B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit jaarverslag op pagina 8 tot en met 17 opgenomen jaarrekening 2011 van CertiQ B.V. te Arnhem gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de winst-en-verliesrekening over 2011 en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de directie De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 18 CertiQ jaarverslag 2011

19 Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Arnhem, 23 april 2012 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Origineel getekend door drs. C.J.A.M. Romme RA Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van CertiQ B.V. per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). 19 CertiQ jaarverslag 2011

20 Bijlage: CertiQ werkt samen met... CertiQ werkt actief samen met diverse belanghebbenden in de duurzameenergiesector. We noemen hier: TenneT TSO B.V. TenneT TSO B.V. is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 35 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoort TenneT tot de top vijf elektriciteitstransporteurs van Europa. De focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt en de integratie van duurzame energie. In opdracht van het toenmalige Nederlandse ministerie van Economische Zaken heeft TenneT het certificatensysteem voor duurzame elektriciteit opgezet. CertiQ verzorgt namens TenneT het beheer van dit systeem, dat gekoppeld is aan de elektronische infrastructuur van TenneT. TenneT is de enige aandeelhouder van dochterorganisatie CertiQ. Agentschap NL Agentschap NL voert innovatie- en duurzaamheidsbeleid uit en is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Agentschap NL beheert onder andere de subsidieregelingen SDE(+) en MEP. Hierbij wordt subsidie uitgekeerd voor duurzame-elektriciteitsproductie die gecertificeerd is door CertiQ. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is onder meer verantwoordelijk voor het duurzame-energiebeleid. Met het ministerie vindt regelmatig beleidsafstemming plaats over ontwikkelingen die CertiQ raken. Regionale netbeheerders Regionale netbeheerders dragen zorg voor de fysieke distributie van elektriciteit over het openbare elektriciteitsnet. In relatie tot CertiQ zijn de netbeheerders verantwoordelijk voor het beoordelen van productieverklaringen en het periodiek aan CertiQ leveren van meetgegevens van elektriciteit. Meetbedrijven Meetbedrijven zijn verantwoordelijk voor het plaatsen en onderhouden van elektriciteitsmeters, het verzamelen van meetgegevens en het doorgeven daarvan aan de regionale netbeheerder. Producenten van elektriciteit Deze producenten wekken stroom op en voeden deze stroom in op het elektriciteitsnet of gebruiken die ter plaatse. Voor de duurzame-elektriciteitsproductie geeft CertiQ Garanties van Oorsprong uit. Voor WKK-productie kan CertiQ WKK-certificaten en Garanties van Oorsprong voor HR-WKK aanmaken. Voor elektriciteit uit andere bronnen kan CertiQ op verzoek etiketteringscertificaten uitgeven. Handelaren Handelaren sluiten overeenkomsten met producenten met betrekking tot de aankoop van Garanties van Oorsprong of andere certificaten. Een producent geeft bij CertiQ aan met welke handelaar hij zakendoet. CertiQ boekt de betreffende certificaten dan bij op de rekening van deze handelaar. Een handelaar kan de certificaten verhandelen of inzetten als bewijs van levering aan verbruikers. Energiekamer De Energiekamer is de toezichthouder voor de Nederlandse energiesector. Deze instantie ziet onder meer toe op een correcte uitvoering en naleving van de Elektriciteitswet 1998 en de wettelijke regelingen die door CertiQ worden uitgevoerd. Energieleveranciers Energieleveranciers zijn bedrijven die energie (waaronder grijze en groene elektriciteit) inkopen en verkopen aan zakelijke en particuliere verbruikers. De energieleveranciers sluiten dus de leveringscontracten met de klanten. Elke energieleverancier in Nederland die groene stroom wil leveren, dient een certificatenaccount bij CertiQ te hebben. 20 CertiQ jaarverslag 2011

Meerwaarde. Jaarverslag 2012

Meerwaarde. Jaarverslag 2012 Meerwaarde Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 CertiQ B.V. 1 Meerwaarde 3 2 Corporate Governance Code 4 3 Resultaten 2012 5 3.1 Kerncijfers 5 3.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong 6

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 CertiQ B.V.

Jaarverslag 2013 CertiQ B.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 CertiQ B.V. 1 Voorwoord 3 2 Corporate Governance Code 5 3 Resultaten 2013 6 3.1 Kerncijfers 6 3.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong 8 3.3 Financieel

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 ONZICHTBARE VERANDERINGEN

Jaarverslag 2014 ONZICHTBARE VERANDERINGEN Jaarverslag 2014 ONZICHTBARE VERANDERINGEN Jaarverslag 2014 CertiQ B.V. 1 Voorwoord 3 2 Corporate Governance 5 3 Resultaten 2014 7 3.1 Kerncijfers 7 3.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

certificeert duurzame energie

certificeert duurzame energie certificeert duurzame energie Met het certificeren van duurzame energie voorzien we deze energieproductie van een echtheidscertificaat. Dit draagt wezenlijk bij aan het goed functioneren van de groeneenergiemarkt.

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016 3 BALANS 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Ecovallei B.V. Wageningen Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over periode 25 oktober 2013 31 december 2013 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Jaarverslag van het bestuur 3 JAARSTUKKEN 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2.

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2. Profielen stellen Jaarverslag 2011 Profielen stellen Jaarverslag 2011 Colofon ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012 auteur Building Breda versie 2.0 status Definitief Colofon ons kenmerk B040412 datum

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2014 4 - Balans per 31 december 2014 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Mei 2017 (vaststelling jaarrekening) Stichting Piloot met Missie, Gouda Pagina 1 van 6 Inhoud Balans per 31 december 2016 3 Toelichting op de balans

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2015 RAPPORT Inzake jaarverslag 2015 09-02-2016-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA. Jaarrekening

Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA. Jaarrekening Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA Jaarrekening 2015 inhoud Samenstellingsverklaring Bedrijfsgegevens en grondslagen Balans Winst- en verliesrekening Samenstellingsverklaring: Rotterdam,2 november

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2012 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2012 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2012 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Fiscale positie 4 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 1 Balans per 31

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres:

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres: Jaarverslag 2013 van Statutaire vestigingsplaats: Adres: 's-hertogenbosch Brabantlaan 1 5216 TV 's-hertogenbosch ''fa Accountants 1 idn' * netter Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Mijndomein.nl Financiering BV 1

Mijndomein.nl Financiering BV 1 1 Mijndomein.nl Financiering BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2014 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Stichting Visiteclowns

Jaarrekening 2016 Stichting Visiteclowns Jaarrekening 2016 Stichting Visiteclowns 1 Inhoudsopgave 1 Samenstellingsverklaring 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2016 2.2 Winst- en verliesrekening over 2016 2.3 Algemene toelichting 2.4 Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie