door het toepassen van vrije afschrijvingen (en/of VAMIL) op nieuwe bedrijfsmiddelen. Groene energie van het eigen erf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "door het toepassen van vrije afschrijvingen (en/of VAMIL) op nieuwe bedrijfsmiddelen. Groene energie van het eigen erf"

Transcriptie

1 NFO Vervolg van pagina 1 Info jaargang Belastingplanning Benut willekeurig afschrijven Voor veel melkveehouders en akkerbouwers was 2007 of 2007/2008 een goed jaar, waarover veel belasting is betaald. De financiële resultaten van 2008 of 2008/2009 zijn op vele bedrijven aanzienlijk lager. De voorlopige resultaten van 2009 of 2009/2010 geven een sterk wisselend beeld. U kunt de financiële resultaten over 2009 en/of 2010 beïnvloeden Varkensbedrijf Houbensteyn Groep verleidde mij en toe om Groene energie van het eigen erf Groene energie door het toepassen van vrije afschrijvingen (en/of VAMIL) op nieuwe bedrijfsmiddelen. Lees verder op pagina 6 Al in de jaren 80 runden de ouders van Martin Houben in het Limburgse Ysselsteyn van een groot het varkensbedrijf: eigen de Houbensteyn erf Groep. Met maar liefst negen vestigingen. Innovatie heeft altijd hoog in het vaandel gestaan en is, nu Martin het bedrijf Met heeft maar overgenomen, liefst zeugen nog steeds en een vleesvarkenplaatsen begin van het is nieuwe de Houbensteyn millennium Groep de in eerste in Nederland die experimenteerde met onmisbare schakel. Niet voor niets was hij in het Limburg de mogelijkheden een voor Nederlandse van mestverwerking. begrippen groot Nu omgezet naar bio-vergisting. varkensbedrijf. Verspreid over negen vestigingen werken Ondernemen 35 personeelsleden. is risico s lopen Maar en risico s de varkens zijn Elektriciteit en warmte sinds verdelen. enige Het tijd draait niet meer allemaal de enige om het inkomstenbronden van groene de juiste energie balans is een en het interessante uiteindelijke tweede van de Houbensteyn Groep. De mest wordt vin- De bio-vergister staat op een van de locaties voor rendement, deze innovatieve aldus Martin accon Houben. avm-klant. Hij runt er samengebracht met een aantal essentiële een voor Nederlandse begrippen groot stoffen, waarna vergisting plaatsvindt. Het Lees varkensbedrijf het verhaal met van de Houbensteyn zeugen, Groep op pagina levert 3 jaarlijks genoeg groene stroom op voor vleesvarkenplaatsen en 35 man personeel, huishoudens. Dat is vier keer meer verdeeld over negen vestigingen. Houben stroom dan al onze vestigingen verbruiken. vindt het onterecht hoe de varkenshouderij Daarom leveren we dat wat over is terug in verhouding tot andere veehouderijen vaak aan de energieleverancier. En de warmte die wordt neergezet: We zouden milieuverontreinigender zijn, maar daar ben ik het absoluut we in voor de verwarming van de stallen en vrijkomt tijdens het vergistingsproces zetten niet mee eens. Een varken is een essentieel het varkensvoer. onderdeel van onze kringloop. Het is een dier dat veel restproducten eet en dat is ideaal in Onderzoeksresultaat een westerse omgeving waarin veel voedselproductie is gevestigd. Dus een varken lasting van voedsel, wilde Houben wel eens Met alle aandacht die er is voor de klimaatbe- eet restmateriaal, zorgt vervolgens voor een inzicht in de uitstoot van zijn eigen bedrijf. Hij lekker Kostprijsscan stukje vlees en geeft mest waarmee 02 wij schakelde Fiscaal een onafhankelijk onderzoeksbureau ons tuinbouw voordeel kunnen doen. Houben heeft voordelig in, gespecialiseerd investeren broeikasgasemissies wat dat laatste betreft letterlijk de daad bij het van voedselproductie. Wat blijkt nu uit het woord gevoegd. Voor mestverwerking was resultaat? Ons bedrijf scoort met een emissie Het voorheen uiteindelijke veel stroom bedrijfsresultaat nodig. Nu doen we is het Ondernemers van 2,9 kg CO2 equivalenten kunnen in 2010 per kilogram weer een tegenovergestelde: simpele rekensom met een van bio-vergister opbrengsten wekken we kosten. elektriciteit In op de uit meeste de mest agrarische van onze voor delde. milieuvriendelijke Dat is vergelijkbaar met technieken kippenvlees, die de fiscaal vlees dertig voordelig procent investeren. lager dan het Dit gemid- geldt minus sectoren eigen varkens. is de opbrengstprijs slechts beperkt te beïnvloeden, omdat deze gro- Vamil. in best aanmerking scorende gangbare komen vleessoort. voor EIA, MIA en tendeels afhangt van vraag en aanbod. Kiezen, onrust en rust Er zijn van die scheurkalenders met mooie wijsheden. Zo stond er vanmorgen op: kiezen heeft consequenties, niet kiezen ook. Deze spreuk de kalender wat verder door te bladeren. Vervolgens stuitte ik op de deze spreuk: een plan zonder programma is een droom. Ik heb zo mijn programma en Krimpen keuzes voor 2010 schaalvoordeel gemaakt en dit geeft Hoewel rust. de De groene keuzes voor resultaten mijn programma al zeer goed in zijn, 2010 leunt heeft Houben ook niet consequenties, achterover. wat Ik kijk altijd om eerst me heen, onrust ga vraagt. naar ondernemersbijeenkomsten dat ik en het verzamel stokje voor de juiste deze column specialisten over- Een consequentie is om draag me heen, aan zoals Andries-Jan accon avm. de Boer. Dankzij Hebt de u de omvang programmakeuzes van de organisatie voor is uw er plan slagkracht 2010 al en krijg gemaakt, ik niet alleen of blijft advies u dromen? van een accountant, maar ook van bijvoorbeeld een bedrijfskundige, jurist of arbeidskundige. Het is dan ook accon avm aan wie ik alle mogelijke financiele en bedrijfseconomische vragen voorleg. Bijvoorbeeld onze uitbreiding in 2009 en de renovatie en nieuwbouw die nu in voorbereiding zijn. Ik heb mijn wens voorgelegd aan accon avm: nog meer efficiencyvoordelen willen halen uit schaalvergroting. Dat is nodig, want ik moet ergens mijn onkosten voor de strenger wordende milieu- en gezondheidseisen terugverdienen. Samen zijn we tot een niet direct voor de hand liggende oplossing gekomen: ik ga naar zeugen en vleesvarkens, maar dan verdeeld over vier locaties in plaats van negen. Daardoor zijn er kortere lijnen en kunnen we efficiënter werken. Herwaardering Gelet op gesteldheid van die huidige locaties in de en praktijk grond op onze toekomstplannen gaan we over tot renovatie of nieuwbouw van de stallen. Uiteraard met accon avm die blijft letten De op investering landbouwvrijstelling versus opbrengsten, is er nog, liquiditeit maar voor en solvabiliteit. hoe lang? accon avm adviseerde Arnold en Nanda Boven het niet af te wachten en nu al actie te ondernemen Zo zijn ze gekomen tot het toepassen van herwaardering van hun InfoBulletin gronden. 03

2 Kostprijs en opbrengstprijs De rekentool is in eerste instantie ontwikkeld voor de glastuinbouw, maar blijkt ook zeer goed inzetbaar voor andere sectoren, zoals de vollegrondsgroententeelt en de boomteelt. De rekentool vraagt u om alle kostenposten van uw bedrijf in te voeren. Daarna berekent hij de kostprijs per kilogram of per vierkante meter. De minimaal benodigde opbrengstprijs om op korte termijn aan alle verplichtingen te kunnen voldoen wordt eveneens bepaald. Kostprijsscan tuinbouw Het uiteindelijke bedrijfsresultaat is een simpele rekensom van opbrengsten minus kosten. In de meeste agrarische sectoren is de opbrengstprijs slechts beperkt te beïnvloeden, omdat deze grotendeels afhangt van vraag en aanbod. Inzicht in de kostenstructuur van het bedrijf is voor ondernemers daarom essentieel. Zo is er meer inzicht in het toekomstperspectief. accon avm-adviseurs ervaren grote verschillen geen of onvoldoende inzicht in hebben, dan is in kostprijs per eenheid product bij vergelijkbare teelten en bedrijven. Hoe staat het ervoor in een handomdraai op tafel krijgen. Wij gebrui- dat geen schande. U kunt de kostprijs overigens met uw kostprijs per product? Mocht u er nog ken daarvoor de kostprijsscan tuinbouw. Gedetailleerde analyse In de kostprijsscan worden algemene uitgangspunten gehanteerd. Een gedetailleerde kostprijsanalyse voor uw specifieke bedrijfssituatie kunt u laten opstellen in overleg met uw accon avm-accountmanager. Voor bedrijven met meer dan één teelt kunnen we ook met analyses per product inzicht geven in de winstgevendheid per bedrijfsactiviteit. Meer informatie? U vindt de rekentool op > rekentools of vraag uw accountmanager er naar. De nieuwe lijsten voor EIA, MIA en Vamil Fiscaal voordelig investeren Ondernemers kunnen in 2010 weer fiscaal voordelig investeren. Dit geldt voor milieuvriendelijke technieken die in aanmerking komen voor Energie-investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieuinvesteringen (Vamil). De Milieulijst 2010 is gepubliceerd in de Staatscourant van 21 december Waar voor u de subsidiemogelijkheden op uw investeringsplannen zitten? Ventilatoren, zeer zuinige bedrijfsauto s, rooimachines, tarrascheidingsinstallaties, trekkers, milieuvriendelijke landbouwmachines, geluidarme laadschoppen, kranen, heftrucks of verreikers, looftrekkers, loofbranders en diverse GPS/ GIS-systemen staan opnieuw op de lijsten bij Senter Novem. Stallen en kassen Op de milieulijst worden ook stallen en kassen genoemd. Voor deze investeringen gelden zeer specifieke certificeringsvoorwaarden. Bent u van plan om te investeren in een stal of een kas, neem dan in een vroeg stadium contact op met uw accon avm-accountmanager om na te gaan hoe u uw fiscaal voordeel zo groot mogelijk kunt laten worden. Vernieuwde energielijst Verder is de energielijst van de Energie-investeringsaftrek (EIA) per 1 januari 2010 vernieuwd. Zo zijn de bedrijfsmiddelen HR-glas, isolatie voor bestaande gebouwen, isolatie van koelen vriesruimten, warmteterugwinningsinstallaties en LED-verlichting interessant. Als de investering aan de voorwaarden voldoet, mag u voor de winstberekening het bedrag dat voor aftrek in aanmerking komt met 44% verhogen. Voor vragen over de mogelijk heden en uw fiscale voordelen kunt u contact opnemen met uw accon avm-accountmanager. De milieulijst kunt u downloaden via 02 InfoBulletin

3 Tegemoetkoming brede weersverzekering Agrariërs met open teelten kunnen zich waarschijnlijk vanaf 2010 verzekeren tegen schade veroorzaakt door alle extreme weersomstandigheden. Voor de jaren 2010 en 2011 kunnen agrariërs een tegemoetkoming krijgen van maximaal 65% van de premie van deze zogenaamde brede weersverzekering. De voorwaarden en de wijze van aanvragen voor deze tegemoetkoming hebben we voor u samengevat. Alleen agrariërs met open teelten komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Daartoe moeten zij vóór 15 mei 2010 een verzekering afsluiten, die alle weersomstandigheden dekt. De verzekering moet zijn goedgekeurd door Dienst Regelingen (DR). De goedgekeurde verzekeringen en hun voorwaarden zullen worden gepubliceerd op de website van het ministerie van LNV. Aanvragen In 2010 moeten bedrijven de tegemoetkoming in premie aanvragen door middel van de gecombineerde opgave (GO) De GO 2010 moet worden ingediend tussen 1 april en 15 mei Met de GO moet de agrariër de volgende gegevens verstrekken: toestemming aan het ministerie van LNV om persoonsgegevens te verwerken voor controle op de naleving van deze regeling; een verklaring waarin de agrariër aangeeft, dat hij zich bewust is van de voorwaarden voor verkrijging van deze steun; de naam van de verzekeraar met wie de verzekering is afgesloten. Naast de gegevens die de agrariër met de GO moet verstrekken, moet hij jaarlijks vóór 1 augustus nog een aantal aanvullende gegevens verstrekken: het polisnummer van de verzekering; een kopie van de verzekeringsvoorwaarden; een bewijs van betaling van de definitieve verzekeringspremie. Als de verzekeraar bovengenoemde gegevens aan DR verstrekt, is de agrariër hiervan vrijgesteld. Kijk voor meer informatie over de tegemoetkoming op de verzekeringspremie op > Het LNV-loket > Subsidie. Openstelling subsidies 2010 Regeling LNV subsidies Openstelling 2010 Budget Beroepsopleiding en 4 januari t/m 30 november voorlichting biologische landbouw Bedrijfsadvies over 4 januari t/m 30 november randvoorwaarden GLB Praktijknetwerken veehouderij 15 september t/m 29 oktober Samenwerking bij 1 februari t/m 26 februari innovatieprojecten Plant Samenwerking bij 1 februari t/m 26 februari innovatieprojecten Dier Investeringen in 1 april t/m 14 mei energiebesparing (glastuinbouw) Marktintroductie 1 februari t/m 12 maart energie-innovaties (glastuinbouw) 15 september t/m 29 oktober Gecombineerde luchtwassystemen 1 juni t/m 15 juli Jonge landbouwers 1 juli t/m 13 augustus Voedselkwaliteit 15 september t/m 31 december Garantstelling landbouw 4 januari t/m 31 december Ook in 2010 heeft het LNV weer diverse subsidieopenstellingen. Wilt u weten waar in 2010 voor u de subsidiemogelijkheden zitten? We hebben de openstellingen voor u op een rij gezet. Neem voor meer informatie contact op met uw accon avm-accountmanager, mail naar of kijk op > Het LNV-loket > Subsidie. Overige subsidies Integraal Duurzame Stallen 1 februari tm 28 februari InfoBulletin

4 Vervolg van pagina 1 Varkensbedrijf Houbensteyn Groep Groene energie van het eigen erf Al in de jaren 80 runden de ouders van Martin Houben in het Limburgse Ysselsteyn een groot varkensbedrijf: de Houbensteyn Groep. Met maar liefst negen vestigingen. Innovatie heeft altijd hoog in het vaandel gestaan en is, nu Martin het bedrijf heeft overgenomen, nog steeds een onmisbare schakel. Niet voor niets was hij in het begin van het nieuwe millennium de eerste in Nederland die experimenteerde met de mogelijkheden van mestverwerking. Nu omgezet naar bio-vergisting. Ondernemen is risico s lopen en risico s Elektriciteit en warmte verdelen. Het draait allemaal om het vinden van de juiste balans en het uiteindelijke van de Houbensteyn Groep. De mest wordt De bio-vergister staat op een van de locaties rendement, aldus Martin Houben. Hij runt er samengebracht met een aantal essentiële een voor Nederlandse begrippen groot stoffen, waarna vergisting plaatsvindt. Het varkensbedrijf met zeugen, levert jaarlijks genoeg groene stroom op voor vleesvarkenplaatsen en 35 man personeel, huishoudens. Dat is vier keer meer verdeeld over negen vestigingen. Houben stroom dan al onze vestigingen verbruiken. vindt het onterecht hoe de varkenshouderij Daarom leveren we dat wat over is terug in verhouding tot andere veehouderijen vaak aan de energieleverancier. En de warmte die wordt neergezet: We zouden milieuverontreinigender zijn, maar daar ben ik het absoluut we in voor de verwarming van de stallen en vrijkomt tijdens het vergistingsproces zetten niet mee eens. Een varken is een essentieel het varkensvoer. onderdeel van onze kringloop. Het is een dier dat veel restproducten eet en dat is ideaal in Onderzoeksresultaat een westerse omgeving waarin veel voedselproductie is gevestigd. Dus een varken lasting van voedsel, wilde Houben wel eens Met alle aandacht die er is voor de klimaatbe- eet restmateriaal, zorgt vervolgens voor een inzicht in de uitstoot van zijn eigen bedrijf. Hij lekker stukje vlees en geeft mest waarmee wij schakelde een onafhankelijk onderzoeksbureau in, gespecialiseerd in broeikasgasemissies ons voordeel kunnen doen. Houben heeft wat dat laatste betreft letterlijk de daad bij het van voedselproductie. Wat blijkt nu uit het woord gevoegd. Voor mestverwerking was resultaat? Ons bedrijf scoort met een emissie voorheen veel stroom nodig. Nu doen we het van 2,9 kg CO2 equivalenten per kilogram tegenovergestelde: met een bio-vergister wekken we elektriciteit op uit de mest van onze delde. Dat is vergelijkbaar met kippenvlees, de vlees dertig procent lager dan het gemid- eigen varkens. best scorende gangbare vleessoort. Krimpen voor schaalvoordeel Hoewel de groene resultaten al zeer goed zijn, leunt Houben niet achterover. Ik kijk om me heen, ga naar ondernemersbijeenkomsten en verzamel de juiste specialisten om me heen, zoals accon avm. Dankzij de omvang van de organisatie is er slagkracht en krijg ik niet alleen advies van een accountant, maar ook van bijvoorbeeld een bedrijfskundige, jurist of arbeidskundige. Het is dan ook accon avm aan wie ik alle mogelijke financiële en bedrijfseconomische vragen voorleg. Bijvoorbeeld onze uitbreiding in 2009 en de renovatie en nieuwbouw die nu in voorbereiding zijn. Ik heb mijn wens voorgelegd aan accon avm: nog meer efficiencyvoordelen willen halen uit schaalvergroting. Dat is nodig, want ik moet ergens mijn onkosten voor de strenger wordende milieu- en gezondheidseisen terugverdienen. Samen zijn we tot een niet direct voor de hand liggende oplossing gekomen: ik ga naar zeugen en vleesvarkens, maar dan verdeeld over vier locaties in plaats van negen. Daardoor zijn er kortere lijnen en kunnen we efficiënter werken. Gelet op de gesteldheid van die huidige locaties en op onze toekomstplannen gaan we over tot renovatie of nieuwbouw van de stallen. Uiteraard met accon avm die blijft letten op investering versus opbrengsten, liquiditeit en solvabiliteit. InfoBulletin 03

5 Vervolg van pagina 1 Belastingplanning: benut willekeurig afschrijven Door het toepassen van de vrije afschrijvingen kan er bij een aantal bedrijven een negatief resultaat ontstaan. Een negatief resultaat over 2009 wordt via de verliesverrekening verrekend met de positieve resultaten uit 2006, 2007 en Een negatief resultaat over 2010 wordt verrekend met de positieve resultaten van 2007 (52% belasting), en vervolgens met 2008 en Omschrijving / jaar Resultaat Belasting Extra afschrijvingen Verrekening belasting Teruggave / vermindering Neem voor vragen of een toelichting contact op met uw accon avm-accountmanager of een mail naar Wij brengen uw fiscale mogelijkheden graag voor u in beeld. In de praktijk In de tabel hebben we voor u een praktijksituatie weergegeven, waarbij we rekening hebben gehouden met de gebruikelijke aftrekposten in de vorm van investeringsaftrek, zelfstandigenaftrek, MKB-vrijstelling en persoongebonden aftrekposten. De extra afschrijvingen van toegepast in 2010 leveren in deze situatie een totale belastingbesparing op van ! Het negatieve (fiscale) resultaat van 2010 wordt verrekend met het positieve resultaat van 2007! Agroplan voor verbrede landbouw De overheid ziet eindelijk in dat het agrarische bedrijf in Nederland onmisbaar is voor de instandhouding van zowel de economische activiteit als ook het landschap. Verbrede landbouw is nu het toverwoord. Agrariërs krijgen het komende decennium meer mogelijkheden om extra functies op hun locatie te ontwikkelen in ruil voor instandhouding van het landschap. Agroplan, een initiatief van accon avm en rentmeesterskantoor Noordanus & Partners helpt agrariërs hier op in te spelen door nieuwe mogelijkheden te combineren met bestaand gebruik. Daarnaast is er oog voor de financiële kant. Agroplan gaat uit van een vast stappenplan: 1. Ondernemerstest We testen uw persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden. Bent u wel geschikt om te veranderen? 2. Bedrijfstest We brengen kansen en bedreigingen op planologisch- en gebiedsniveau in kaart, zodat duidelijk wordt op welke manier u met uw onderneming kunt inspelen op de vele mogelijkheden van verbrede landbouw. Is uw bedrijfslocatie wel geschikt om het gebruik aan te passen? 3. Ontwerp Aan de hand van de resultaten van de voor- gaande stappen, stellen we een ontwerp op. We visualiseren hoe uw bedrijf er uit komt te zien als u de kansen optimaal benut. 4. Bedrijfsplan Op basis van de financiële- en bedrijfstechnische situatie en het schetsplan geven we weer wat uw bedrijf bij optimale benutting van de mogelijkheden aan rendement kan creëren. En wordt tastbaar wat er onder aan de streep over blijft. 5. Realisatie Tot slot stellen we waar nodig procedures in werking om uw plannen te verwezenlijken. Wilt u meer informatie over Agroplan? Mail dan naar of bel Voorbeelden van projecten kunt u ook vinden op

6 aan de hand van luchtfoto s in het register opgenomen. Dit is exclusief sloten, paden en dergelijke. Gevolgen De veranderde perceelsoppervlakte heeft geen gevolgen voor de uitbetaling van de bedrijfstoeslag 2009 of de vaststelling van de gebruiksruimte De aangepaste percelen moeten in 2010 echter wel gebruikt worden voor: bepalen van de gebruiksruimte voor mest; aanvraag uitbetaling bedrijfstoeslag 2010; aanvraag en uitbetaling agrarisch natuurbeheer. Aanpassingen perceelsregistratie Wat kunt u doen? Dienst Regelingen (DR) is bezig met de aanpassingen van percelen. Door de nieuwe intekening zal in veel gevallen de oppervlakte wijzigen. Velen zijn opeens een aantal hectares kwijt. Dit leidt tot frustratie en vragen. Hoe gaat het nu met de toeslagrechten, de SAN / SNL-subsidies en de mestplaatsing? Correcties U kunt controleren of de intekening van DR correct is. Om uzelf een indicatie te geven van de beteelde oppervlakte van uw bedrijf, kunt u de som van de kadastrale afmetingen van uw percelen minus een inschatting van de onbeteelde oppervlakte, als hulpmiddel gebruiken. Vanaf 15 januari tot en met 31 maart kunt u de gecorrigeerde oppervlakte via Mijn dossier controleren en eventueel corrigeren. U kunt dan lijntjes verschuiven. Juridisch gezien is dit geen bezwaar, maar slechts gelegenheid voor het aangeven van correcties. De Europese Commissie heeft geconcludeerd dat de subsidiale oppervlaktes in het perceelsregister niet correct zijn. Dat is de Tip! Investeringsaftrek Wie als ondernemer minimaal investeert heeft recht op de investeringsaftrek. Dit is een aftrekpost van de winst, bestaande uit een percentage van de investeringen in het jaar. Voorwaarde is dat de investeringen, ieder afzonderlijk, minimaal 450 euro bedragen, exclusief BTW. In 2010 is de investeringsaftrek verhoogd en vereenvoudigd. Reden te meer om goed over investeringen na te denken. Bij een investeringsbedrag van meer dan maar niet meer dan aftrek % Voorbeeld Een investering van euro levert een vaste aftrek van op, oftewel nog ruim 25% minus 7,56% van het gedeelte van het investeringsbedrag boven de % belangrijkste reden geweest voor DR om de perceelsregistratie aan te passen. De werkelijk beteelde oppervlakten worden nu Let op! Bij een samenwerkingsverband (maatschap of vennootschap onder firma) gaat het om de totale investeringen en niet om de investering per maat c.q. vennoot. Bezwaar Pas als er een boete voor de gebruiksnormen of een beschikking voor de vaststelling van de bedrijfstoeslag is, kunt u bezwaar maken. Dit zal echter niet eerder het geval zijn dan in najaar 2010 of voorjaar Dit bezwaar moet u voorzien van een goede onderbouwing. Dit kan bijvoorbeeld een meetrapport van een meetkundig bureau of van de AID zijn. Plan van aanpak Hebt u het vermoeden dat de gecorrigeerde oppervlakten op uw bedrijf niet kloppen en wilt u hier werk van maken? Stel uw plan van aanpak dan op met hulp van een deskundige. U kunt dan rekening houden met antwoorden op vragen zoals: Wat zijn de consequenties voor mijn bedrijf als het bezwaar gegrond is? Wat zijn de gevolgen als het bezwaar niet gegrond wordt bevonden? U bent nu nog in de gelegenheid om te anticiperen op een lagere gebruiksruimte en lagere oppervlakte voor uitbetaling bedrijfstoeslag. Achteraf zijn de mogelijkheden vaak zeer beperkt! Voor vragen kunt u contact opnemen met uw accon avm-accountmanager. InfoBulletin 07

7 VASTGOED NIEUWS BEDRIJVEN TE KOOP FRIESLAND/NOORD- HOLLAND Nieuwbouw melkveehouderijbedrijf te Wergea, ten zuiden van Leeuwarden (Friesland) Oppervlakte ca. 76,5 ha. (deels eigendom en deels erfpacht), klei op veengrond Vergunde plaatsen conform Besluit landbouw 200 melkkoeien met bijbehorend jongvee Vrijstaande woning inclusief garage Ligboxenstal met separate jongveestal Werktuigenberging, hobbyruimte en werkplaats Inlichtingen P.T. Bakker: Melkveebedrijf te Menaldum, ten westen van Leeuwarden (Friesland) Oppervlakte ca. 81 ha. kleigrond Traditionele kop-hals-rompboerderij Ligboxenstal en jong/grootveestal Uniek akkerbouwbedrijf te Oude Bildtzijl, ten noorden van Leeuwarden (Friesland) Oppervlakte ca. 50 ha. zavel/lichte kleigrond Traditionele stelpboerderij Aardappelbewaarloods met werkplaats, bietenopslagplaats Melkveebedrijf Papingastate te Weidum, ten zuiden van Leeuwarden (Friesland) Oppervlakte ca. 55 ha. kleigrond Traditionele kop-hals-rompboerderij Nieuwe ligboxenstal ca. 100 stuks grootvee Ligboxenstal ca. 67 stuks grootvee en jongveestal ca. 40 stuks jongvee Inlichtingen A. Visser: Woonboerderij de prúlhoek te Sint Annaprochie, ten noord-westen van Leeuwarden (Friesland) Oppervlakte ca m2 met mogelijke uitbreiding tot m2 Vrij uitzicht rondom Lichte tuingerichte living Diverse gebruiksmogelijkheden Melkveehouderijbedrijf te Beets, nabij Hoorn (Noord-Holland) Oppervlakte ca. 32 ha, ca. 27,50 ha huiskavel Uitstekend onderhouden landerijen, klei op veen Mooie ligboxenstal (70gve en 14 pinken) en moderne werktuigenberging Circa 850m3 mestopslag Goede ontsluiting nabij A7 Inlichtingen T. Jensma: I InfoBulletin van accon avm verschijnt vier keer per jaar in een oplage van en wordt verzonden naar alle relaties van accon avm. InfoBulletin is met de grootste zorg samengesteld. accon avm kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat als gevolg van eventuele drukfouten of voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van gegevens uit deze nieuwsbrief. Actuele informatie publiceert accon avm ook in de Agro E-nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden op accon avm adviseurs en accountants: Hoofdkantoor: Meander 725, 6825 ME Arnhem Postbus 5090, 6802 EB Arnhem, Telefoon: Concept en realisatie: Colofon tva! reclame & communicatie (Eind)redactie: Lubbert van Dellen, Corine Fokker, Annet Westendorp 08 InfoBulletin Uitstekend melkveehouderijbedrijf te Hegebeintum, ten noorden van Leeuwarden (Friesland) Oppervlakte ca. 44 ha. kleigrond Stelpboerderij Ligboxenstal, ca. 95 stuks grootvee Akkerbouwbedrijf te Ferwerd, ten noorden van Leeuwarden (Friesland) Oppervlakte ca. 100 ha. klei en zavelgrond Tevens geschikt voor melkveehouderijbedrijf Traditionele kop-hals-rompboerderij Inlichtingen A. Visser: Prima melkveehouderijbedrijf te Roodkerk, ten noord-oosten van Leeuwarden (Friesland) Oppervlakte ca. 34 ha. overwegend zandgrond Stelpboerderij Ligboxenstal, ca. 66 stuks grootvee Wagenberging Inlichtingen A. Visser Voor ons complete aanbod kijk op Agri Vastgoed b.v. Friesland Sixmastraat 4, 8932 PA LEEUWARDEN Telefoon: Agri Vastgoed b.v. Noord Holland Agriport 115, 1775 TA MIDDENMEER Telefoon: / /

Gebleken uit onderzoek: Zelfkennis basis voor ondernemerschap

Gebleken uit onderzoek: Zelfkennis basis voor ondernemerschap NFO Info jaargang 5 2010 2 Gebleken uit onderzoek: Zelfkennis basis voor ondernemerschap Jacob Posthumus en Minne Hiemstra, studenten van Hogeschool Van Hall-Larenstein, verzorgen in opdracht van accon

Nadere informatie

Wilt u gebruik kunnen maken. zakelijk om stipt al uw betalingsverplichtingen

Wilt u gebruik kunnen maken. zakelijk om stipt al uw betalingsverplichtingen NFO Uitstel van betaling Info Is uw onderneming bedrijfseconomisch jaargang 4 2010 gezond, maar hebt u zodanig last van de crisis dat er toch tijdelijke liquiditeitsproblemen ontstaan? De Belastingdienst

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2008

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2008 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2008 In deze nieuwsbrief onder andere: Bedrijfsvoering Afspraken toeslagrechten...1 Kredietcrisis maakt geld lenen duurder...3 Fiscaal Bijtelling voor de auto...2 Mest

Nadere informatie

Deskstudie Perspectieven positief rendement energieopwekking voor grootverbruikers

Deskstudie Perspectieven positief rendement energieopwekking voor grootverbruikers Deskstudie Perspectieven positief rendement energieopwekking voor grootverbruikers Auteur: Drs. Noen Lambers-Jukema, Projecten LTO Noord Datum: Juli 2013 Referentie: NL/LA/208206/13.1083 Uitgebracht aan:

Nadere informatie

Agri Nieuwsbrief. Belastingplan 2015. In deze nieuwsbrief NOVEMBER 2014

Agri Nieuwsbrief. Belastingplan 2015. In deze nieuwsbrief NOVEMBER 2014 HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Agri Nieuwsbrief NOVEMBER 2014 KLEURCOLOFON Bedrijf Fiscaal GLB-beleids/toeslagrechten

Nadere informatie

Lees verder op pagina 4

Lees verder op pagina 4 NFO Info jaargang 8 2013 1 Goed HR-beleid helpt ambities realiseren We bestaan nog maar net vier en een half jaar, maar het gaat hard, vertelt Chiel Zonsveld, P&O manager van Total Blue Events. We organiseren

Nadere informatie

Extra fiscaal rendement

Extra fiscaal rendement www.pwc.nl Extra fiscaal rendement Investeringsfaciliteiten 2014 Inhoud Voorwoord 5 Investeringsaftrek 6 Research & development aftrek (RDA) 21 Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-aftrek) 23

Nadere informatie

bulletin Pas pensioencontracten op tijd aan

bulletin Pas pensioencontracten op tijd aan WEA Nieuwsbrief november 2013 nummer 4 Begrip bouwterrein luistert nauw Pagina 2 Holland Heater & WEA Naaldwijk pagina 4 Versoepeling aflossingseis pagina 8 Pas pensioencontracten op tijd aan Met ingang

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13.

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13. NIEUWSBRIEF Augustus Jaargang 19 Nr. 60 In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord 2 Pas op met de onzakelijke

Nadere informatie

20 jaar! Inhoud. Voorwoord. 10 mei: Agrarisch verkiezingsdebat. Nieuwsbrief 29 / april 2010

20 jaar! Inhoud. Voorwoord. 10 mei: Agrarisch verkiezingsdebat. Nieuwsbrief 29 / april 2010 20 jaar! Nieuwsbrief 29 / april 2010 Inhoud 1 Voorwoord 1 Agrarisch verkiezingsdebat 2 Pacht en het feitelijk gebruik van het gepachte 3 Bedrijfsverplaatsing, overheidsingrijpen en de herinvesteringsreserve

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Winteravonden met Aelmans. Nieuwsbrief 24 / november 2007

Inhoud. Voorwoord. Winteravonden met Aelmans. Nieuwsbrief 24 / november 2007 Nieuwsbrief 24 / november 2007 Inhoud 1 Voorwoord / Winteravonden met Aelmans 2 Pacht nu in het burgerlijk wetboek 3 Actualiteiten regelingen 4 (on)mogelijk bouwen in het Limburgse buitengebied?! 5 Energielabel:

Nadere informatie

Info. Vernieuwing loont Aandacht voor en investeren in vernieuwing. Ko Moerdijk. Geen ideeën meer, dat lijkt me erg

Info. Vernieuwing loont Aandacht voor en investeren in vernieuwing. Ko Moerdijk. Geen ideeën meer, dat lijkt me erg NFO Info jaargang 6 2011 1 IOLAN Etten-Leur innovatief op weg WBSO en Innovatiebox verlagen drempel Een klant van accon avm die met regelmaat gebruik maakt van innovatiestimuleringsregelingen is IOLAN

Nadere informatie

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Waarom een Energie BV?

Nadere informatie

www.pwc.nl Toegang tot fiscale voordelen Investeringsfaciliteiten 2013

www.pwc.nl Toegang tot fiscale voordelen Investeringsfaciliteiten 2013 www.pwc.nl Toegang tot fiscale voordelen Investeringsfaciliteiten 2013 Inhoud Voorwoord 5 Investeringsaftrek 7 Energie-investeringsaftrek ( EIA ) 8 Milieu-investeringsaftrek ( MIA ) 13 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Nadere informatie

Lees verder op pagina 4. Scheiden onderneming

Lees verder op pagina 4. Scheiden onderneming NFO Info jaargang 6 2011 2 Sturen op cijfers Steinbusch in Heerlen is een allround en full service industrieel toeleveringsbedrijf. Het familiebedrijf beleeft volgend jaar zijn 50e verjaardag. Onder de

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten

Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten Uitgave: Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voortgang mestwetgeving... 1 Blijven de dierrechten?... 2 Geen reden voor verdere matiging mestboete... 3 Grond verhuren: denk

Nadere informatie

Inventarisatie Asbest en Zonnepanelen in Flevoland

Inventarisatie Asbest en Zonnepanelen in Flevoland Zwartewaterallee 14 8031 DX Zwolle Postbus 240 8000 AE Zwolle T 088 888 66 77 F 088 888 66 70 KvK 34 11 09 43 Bank 38 16 41 864 info@projectenltonoord.nl www.projectenltonoord.nl Vestigingen: Zwolle, Drachten,

Nadere informatie

Vogelbescherming Nederland. Recht op klinkende munt

Vogelbescherming Nederland. Recht op klinkende munt Nieuwe instrumenten voor de bescherming van weidevogels Triple E TB/GS/SH/KS Deze rapportage heeft 34 pagina s Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Het idee van rechten... 5 3. Analyse van het huidige

Nadere informatie

Energie en klimaat: weten en doen

Energie en klimaat: weten en doen Energie en klimaat: weten en doen Effectmeting AgroEnergiek E.A.P. van Well Energie en klimaat: weten en doen Effectmeting AgroEnergiek Energie en klimaat: weten en doen Effectmeting AgroEnergiek E.A.P.

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014 Hierbij bieden wij u onze fiscale eindejaarsactualiteiten aan. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze

Nadere informatie

Lodder Nieuws. Profiteer van investeringsaftrek in 2010. Let op! De kosten van een energieadvies komen ook voor aftrek in aanmerking.

Lodder Nieuws. Profiteer van investeringsaftrek in 2010. Let op! De kosten van een energieadvies komen ook voor aftrek in aanmerking. Lodder Nieuws DEZE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT 4 KEER PER JAAR JAARGANG 8 NUMMER 1 - MAART 2010 Profiteer van investeringsaftrek in 2010 Investeert u in 2010 voor meer dan 2.200 in bedrijfsmiddelen, maak dan

Nadere informatie

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs december 2014 2 Jubilarissen bij De Beer 3 Geslaagde bijeenkomst over de werkkostenregeling 4 Belastingstelsel kán simpeler, als we

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Update btw-regels voor de (zakelijke) auto

Update btw-regels voor de (zakelijke) auto Woon-werkverkeer Met woon-werkverkeer wordt bedoeld het heen en weer reizen van de woonof verblijfplaats naar een vaste werkplaats. Is deze plaats niet opgenomen in de arbeidsovereenkomst, dan gelden voor

Nadere informatie

Starten als ondernemer

Starten als ondernemer Starten als ondernemer vanuit een (arbeidsongeschiktheids) uitkering www.bpv.nl Y regelingen Y tips Y ondernemingsplan Y financiering Y verzekeringen bpv&w starten als ondernemer 1 Inhoud Inleiding 3 1.

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV Inhoudsopgave 1 Doel.... 3 2 Analyse van de situatie.... 3 2.1 Algemene gegevens... 3 2.2 Uw elektriciteitsgebruik.... 5 2.3 Uw dak.... 7 2.4 Productie.... 8 2.5 Conclusie... 8 3 Financiële berekening

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013 Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013 In deze uitgave geven wij - op hoofdlijnen - een overzicht van de meest belangwekkende en interessante wijzigingen per 1 januari 2014, alsmede een aantal fiscale en

Nadere informatie